1.

èêèê£ Þ†L ªð£®__________________________________________________________ 10

2.

輊¹ àÀ‰¶ Þ†L (ªï™¬ô) ªð£®______________________________________ 10

3.

¶õó‹ 𼊹 Þ†L ªð£®__________________________________________________ 10

4.

ÜKC Þ†L ªð£® __________________________________________________________ 11

5.

ªê†® ´ Þ†L ªð£®___________________________________________________ 11

6.

èP«õŠH¬ô ªð£® (ªê†® ´ º¬ø)___________________________________ 11

7.

èP«õŠH¬ô (I÷° Yóè) ªð£®____________________________________________ 12

8.

îQò£ ªð£® ________________________________________________________________ 12

9.

ñ™Lˆî¬ö ªð£® ___________________________________________________________ 12

10.

º‰FK «ñ£˜ I÷裌 ªð£® ______________________________________________ 13

11.

ê‹ð™ ªð£® ______________________________________________________________ 13

12.

ªê†®ï£†´ 𼊹 ªð£®_________________________________________________ 13

13.

݉Fó£ 𼊹 ªð£® _____________________________________________________ 14

14.

²‚° 𼊹 ªð£® ________________________________________________________ 14

15.

«èó÷£ 𼊹 ªð£®______________________________________________________ 14

16.

«ñ£˜ I÷裌 𼊹 ªð£® ______________________________________________ 14

17.

èô¬õ 𼊹 ªð£®______________________________________________________ 15

18.

«õ˜‚èì¬ôŠ ªð£® ______________________________________________________ 15

19.

꣆ ñê£ô£ ªð£® ________________________________________________________ 15

20.

✠ªð£®_________________________________________________________________ 16

21.

ªè£œÀ ªð£®____________________________________________________________ 16

22.

«îƒè£Œ ªð£® ___________________________________________________________ 17

23.

̇´ ªð£® ______________________________________________________________ 17

24.

èêèê£ ªð£® ______________________________________________________________ 17

25.

I÷° ªð£® ______________________________________________________________ 18

26.

î£Qò ªð£®______________________________________________________________ 18

27.

º‰FK ªð£®______________________________________________________________ 19

28.

܃è£òŠ ªð£® __________________________________________________________ 19

29.

ˆî‹ ªð£® ____________________________________________________________ 19

30.

áÁ裌 ªð£®____________________________________________________________ 20

31.

î‰É˜ ñê£ô£ ªð£® ______________________________________________________ 20

32.

°ö‹¹ ñê£ô£ ªð£®______________________________________________________ 20

33.

«õŠð‹Ì ªð£® __________________________________________________________ 21

34.

꣋𣘠ªð£® (1) ________________________________________________________ 21

35.

꣋𣘠ªð£® (2) ________________________________________________________ 22

36.

꣋𣘠ªð£® (è˜ï£ìè£ º¬ø) __________________________________________ 22

37.

Þ¡v쇆 ꣋𣘠ªð£® _______________________________________________ 22

38.

èP ñ꣙ ªð£® __________________________________________________________ 23

39.

õŸø™ °ö‹¹ ªð£® ______________________________________________________ 23

40.

Ý™ Þ¡ å¡ ñê£ô£ ªð£® ______________________________________________ 23

41.

ªê†®ï£†´ ñê£ô£ ªð£® ________________________________________________ 24

42.

óꊪ𣮠(1) _____________________________________________________________ 24

43.

óꊪ𣮠(2) _____________________________________________________________ 24

44.

Þ¡v쇆 óꊪ𣮠____________________________________________________ 24

45.

²‚° è£H ªð£® __________________________________________________________ 25

46.

𣂰 ªð£® ______________________________________________________________ 25

47.

óõ£ Þ†L I‚v__________________________________________________________ 25

48.

óõ£ ô†´ I‚v __________________________________________________________ 26

49.

ºœÀ «î¡°ö™ I‚v ___________________________________________________ 26

50.

ì I‚v ______________________________________________________________ 27

51.

ªñ¶õ¬ì I‚v __________________________________________________________ 27

52.

ªñ¶«ð£‡ì£ I‚v ______________________________________________________ 27

53.

KŠð¡ ð«è£ì£ I‚v_____________________________________________________ 28

54.

ó£A ¹†´ I‚v___________________________________________________________ 28

55.

ªè£¿‚膬ì I‚v_______________________________________________________ 29

56.

¹O«ò£î¬ó I‚v ________________________________________________________ 29

57.

𼊹 ªè£¿‚膬ì I‚v _______________________________________________ 30

58.

â½I„¬ê ê£î I‚v______________________________________________________ 30

59.

«è£¶¬ñ óõ£ àŠ¹ñ£ I‚v _____________________________________________ 30

60.

ðxT I‚v _______________________________________________________________ 31

61.

ÜKCŠ ¹†´ I‚v&1______________________________________________________ 31

62.

«î¡°ö™ I‚v___________________________________________________________ 31

63.

óõ£ àŠ¹ñ£ I‚v________________________________________________________ 32

64.

ÜKCŠ ¹†´ I‚v&2______________________________________________________ 32

65.

î£Qò ܬì I‚v _______________________________________________________ 32

66.

«ñ£˜‚°ö‹¹ I‚v _______________________________________________________ 33

67.

ꈶ ñ£¾‚è…C I‚v ____________________________________________________ 33

68.

ð£CŠð¼Š¹ ô†´ I‚v __________________________________________________ 33

69.

𼊹 ܬì I‚v _______________________________________________________ 34

70.

«êIò£ àŠ¹ñ£ I‚v ____________________________________________________ 34

71.

°NŠðEò£ó‹ I‚v _____________________________________________________ 34

72.

装C¹ó‹ Þ†L I‚v ___________________________________________________ 35

73.

àÀ‰¶ ô†´ I‚v_______________________________________________________ 35

74.

Þ®ò£Šð‹ I‚v__________________________________________________________ 36

75.

îõ¬ô õ¬ì I‚v _______________________________________________________ 36

76.

óõ£«î£¬ê I‚v!_________________________________________________________ 36

77.

«è£¬õ‚裌 ê£î‹________________________________________________________ 37

78.

èP«õŠH¬ô ê£î‹ _______________________________________________________ 37

79.

º‹¬ð ê£î‹______________________________________________________________ 38

80.

èî‹ð ê£î‹ _______________________________________________________________ 38

81.

✠ê£î‹ _________________________________________________________________ 38

82.

ñ£ƒè£Œ Þ…C ê£î‹ _____________________________________________________ 39

83.

vªðû™ â½I„ê‹ ê£î‹_________________________________________________ 39

84.

¹Fù£ èˆîK‚裌 ê£î‹ __________________________________________________ 40

85.

«îƒè£ŒŠð£™ î‚è£O ê£î‹ ______________________________________________ 40

86.

HR«ð÷£ ð£ˆ____________________________________________________________ 41

87.

è™è‡´ ê£î‹ ____________________________________________________________ 41

88.

Yóè ê£î‹ _________________________________________________________________ 42

89.

݉Fó£ ¹O«ò£î¬ó ______________________________________________________ 42

90.

ñ£ƒè£Œ ê£î‹ ____________________________________________________________ 42

91.

«î£¬ê‚裌 ê£î‹ ________________________________________________________ 43

92.

̇´ ê£î‹_______________________________________________________________ 43

93.

ñ£ƒè£Œ ñê£ô£ ê£î‹ ____________________________________________________ 44

94.

«ê£ò£ ê£î‹ ______________________________________________________________ 44

95.

ܬó ªï™L‚裌 ê£î‹ __________________________________________________ 44

96.

ªè£‡¬ì‚èì¬ô ê£î‹___________________________________________________ 45

97.

vªðû™ î‚è£O ê£î‹ ___________________________________________________ 45

98.

裌èP ê£î‹ _____________________________________________________________ 46

99.

àÀ‰¶ ªð£® ê£î‹ ______________________________________________________ 46

100.

ªõ‰îò‚W¬ó ê£î‹ _______________________________________________________ 46

101.

vªðû™ îJ˜ ê£î‹ ______________________________________________________ 47

102.

èˆîK ªñ£„¬ê ê£î‹ _____________________________________________________ 47

103.

ªè£ˆ¶ñ™L ê£î‹ ________________________________________________________ 48

104.

裌èP â½I„ê‹ ê£î‹___________________________________________________ 48

105.

Æ죅«ê£Á _____________________________________________________________ 49

106.

è£÷£¡ ê£î‹ _____________________________________________________________ 49

107.

ñwÏ‹ê£î‹ ______________________________________________________________ 50

108. Ýó…² ÞQŠ¹ ê£î‹ ___________________________________________________ 50
109.

̇´ è…C_______________________________________________________________ 50

110.

ñóõœO‚ Aöƒ° è£ó ðEò£ó‹ _________________________________________ 51

111.

àÀ‰¶ èO _______________________________________________________________ 51

112.

F¯˜ «ð£O _______________________________________________________________ 52

113.

ñóõœO‚ Aöƒ° ¹†´ ___________________________________________________ 52

114.

î†¬ìŠ ðJÁ ܬì______________________________________________________ 53

115.

è¼Šð†® ðEò£ó‹ ______________________________________________________ 53

116.

àÀ‰¶ ðôè£ó‹ __________________________________________________________ 54

117.

ð¼ŠH†ì ðEò£ó‹ ______________________________________________________ 54

118.

ꘂè¬óõœO‚ Aöƒ° Yò‹ ______________________________________________ 55

119.

¹¿ƒè™ ÜKC ªè£¿‚膬ì _____________________________________________ 55

120. ðŠð£O‚裌 õ¬ì______________________________________________________ 56
121.

ºœ º¼ƒ¬è ܬì ______________________________________________________ 56

122.

ð£CŠð¼Š¹ Yò‹ _________________________________________________________ 57

123.

Y‹ð£™ Fó†´ _____________________________________________________________ 57

124.

ñ£ƒè£Œ ð£CŠ 𼊹 ð„ê® _____________________________________________ 58

125.

𣙠ªè£¿‚膬ì________________________________________________________ 58

126.

裊ðKC___________________________________________________________________ 59

127.

ïõò ༇¬ì_______________________________________________________ 60

128.

苹ªó£†®|âœÀŠªð£®_________________________________________________ 60

129.

è£ó£ñE W¬óˆî‡´ °ö‹¹______________________________________________ 61

130.

«ê£÷„«ê£Á _______________________________________________________________ 61

131.

²‚° «ñ£˜‚°ö‹¹ ________________________________________________________ 62

132.

ªè£œÀ ¶¬õò™_________________________________________________________ 62

133.

Þ®ò£Šð‹ ________________________________________________________________ 63

134.

æ¬ô‚ ªè£¿‚膬ì _____________________________________________________ 63

135.

ªñ£„¬ê‚ ªè£†¬ì °ö‹¹ _______________________________________________ 64

136.

«ñ£˜‚ èO________________________________________________________________ 64

137.

苹 ¹†´_________________________________________________________________ 65

138.

¶õ¬ó Ý‹ªô† __________________________________________________________ 65

139.

«õ˜‚èì¬ô ªè£¿‚膬ì________________________________________________ 65

140.

ð…ê î£Qò «î£¬ê ______________________________________________________ 66

141.

裌èP áÁ裌 __________________________________________________________ 66

142.

̇´ (õî‚è™) áÁ裌_________________________________________________ 67

143.

༬÷‚Aöƒ° Ýõ‚裌 ________________________________________________ 67

144.

ð„¬ê I÷裌 áÁ裌___________________________________________________ 67

145.

â½I„ê‹ ðö ÞQŠ¹ áÁ裌 ___________________________________________ 68

146.

î‚è£Oˆ ªî£‚° __________________________________________________________ 68

147.

î‚è£O vªðû™ ªî£‚° _________________________________________________ 69

148.

°‹ð«è£í‹ áÁ裌_____________________________________________________ 69

149.

vªðû™ ÞQŠ¹ ñ£ƒè£Œ áÁ裌 ______________________________________ 69

150.

ñ£ƒè£Œ ÞQŠ¹ áÁ裌 ________________________________________________ 70

151.

î‚è£O áÁ裌 __________________________________________________________ 70

152.

ñ£ƒè£Œ Ýõ‚裌 _______________________________________________________ 70

153.

ñ£è£O‚Aöƒ° áÁ裌 __________________________________________________ 71

154.

â½I„ê‹ðöˆ ªî£‚°_____________________________________________________ 71

155.

ñ£ƒè£Œ ñCò™ áÁ裌 _________________________________________________ 71

156.

̇´ áÁ裌 ___________________________________________________________ 72

157.

â½I„¬ê, ð„¬ê I÷裌ˆ ªî£‚°_______________________________________ 72

158.

ñ£ƒè£Œˆ ªî£‚° _________________________________________________________ 72

159.

ܬóªï™L ÞQŠ¹ áÁ裌 _____________________________________________ 73

160.

ܬì ñ£ƒè£Œ____________________________________________________________ 73

161.

ñ£ƒè£Œ Þ…Cˆ ªî£‚° __________________________________________________ 73

162.

ªõƒè£ò áÁ裌 ________________________________________________________ 74

163.

ªðKò ªï™L‚裌 áÁ裌 ______________________________________________ 74

164.

ܬó ªï™L‚裌 áÁ裌 _______________________________________________ 74

165.

ñ£õ´_____________________________________________________________________ 75

166.

ðö I÷裌 áÁ裌 _____________________________________________________ 75

167.

H®è¼¬í áÁ裌 ______________________________________________________ 75

168.

vì犴 ð„¬ê I÷裌 áÁ裌_________________________________________ 76

169.

ªõ‰îò ñ£ƒè£Œ _________________________________________________________ 76

170.

¹Oò‹ H…² áÁ裌 ____________________________________________________ 76

171.

Aì£óƒè£Œ áÁ裌 ______________________________________________________ 77

172.

ªè£ˆîñ™L áÁ裌______________________________________________________ 77

173.

̇´, â½I„ê‹ðö áÁ裌_____________________________________________ 77

174.

݉Fó â½I„¬ê áÁ裌________________________________________________ 78

175.

èP«õŠH¬ô áÁ裌 ____________________________________________________ 78

176.

ü™pó£ ñ£ƒè£Œ áÁ裌_________________________________________________ 78

177.

â½I„¬ê è£ó áÁ裌 ___________________________________________________ 79

178.

èô£‚裌 áÁ裌 ________________________________________________________ 79

179.

ð£èŸè£Œ áÁ裌 ________________________________________________________ 79

180.

Þ…C áÁ裌 ____________________________________________________________ 80

181.

ñ£ƒè£Œ ¶¼õ™ áÁ裌_________________________________________________ 80

182.

áÁ裌 ®Šv ____________________________________________________________ 80

183.

vì犴 èˆîK‚裌 ______________________________________________________ 83

184.

º¼ƒ¬è ñê£ô£Šªð£Kò™ ________________________________________________ 83

185.

d¡v «îƒè£ŒŠð£™ ªð£Kò™____________________________________________ 83

186.

è£LçŠ÷õ˜ I÷°Š ªð£Kò™ ____________________________________________ 84

187.

݉Fó «è£¬õ‚裌Š ªð£Kò™ __________________________________________ 84

188.

༬÷‚Aöƒ° vªðû™ çH¬ó__________________________________________ 84

189.

èˆîK ªñ£„¬êŠ ªð£Kò™ ________________________________________________ 85

190.

«è£v èì¬ôŠ 𼊹Š ªð£Kò™_________________________________________ 85

191.

«ê¬ù vªðû™ õÁõ™ __________________________________________________ 85

192.

d¡v ªð£®ñ£v__________________________________________________________ 86

193.

ªï™¬ô ༬÷Š ªð£Kò™_______________________________________________ 86

194.

ðŠð£O‚裌 ªð£Kò™____________________________________________________ 86

195.

H…²ñ‚裄«ê£÷Šªð£Kò™ _______________________________________________ 87

196.

èô˜ç¹™ ªð£Kò™ ________________________________________________________ 87

197.

ðóƒA‚裌 ªð£Kò™ _____________________________________________________ 87

198.

è£÷£¡ I÷°Š ªð£Kò™ _________________________________________________ 88

199.

d†Ï † ªð£®ñ£v_________________________________________________________ 88

200.

ðm˜ ªð£®ñ£v___________________________________________________________ 88

201.

ðùƒAöƒ°Š ªð£Kò™ ___________________________________________________ 88

202.

ªõ‡¬ì‚裌 ªð£®Š ªð£Kò™ _________________________________________ 89

203.

Üõ¬ó‚裌 ñê£ô£ ªð£Kò™ ____________________________________________ 89

204.

ðô£‚ªè£†¬ì «ê£ò£Š ªð£Kò™ _________________________________________ 89

205.

õ£¬ö‚裌 º¼ƒ¬è èP ªð£Kò™_______________________________________ 89

206.

«è£¬õ‚裌 ªè£‡¬ì‚èì¬ô ªð£Kò™_________________________________ 90

207.

èˆîK ªð£® ªð£Kò™ ____________________________________________________ 90

208.

õ£¬ö‚裌 Šªó† ªð£Kò™ ______________________________________________ 90

209.

«ê‹¹ «ó£v† ªð£Kò™___________________________________________________ 91

210.

ºœ÷ƒA ªð£Kò™________________________________________________________ 91

211.

«ê£÷Š ªð£Kò™ __________________________________________________________ 92

212.

IQ «è£v ñwÏ‹ ªð£Kò™ _____________________________________________ 92

213.

𼊹 «ð£O _____________________________________________________________ 92

214.

ñ£ƒè£Œ ð„ê®____________________________________________________________ 93

215.

äòƒè£˜ ¹O«ò£î¬ó _____________________________________________________ 93

216.

ꘂè¬óŠ ªð£ƒè™________________________________________________________ 93

217.

â½I„¬ê ê£î‹___________________________________________________________ 94

218.

«îƒè£Œ ê£î‹ ____________________________________________________________ 94

219.

îJ˜ ê£î‹ ________________________________________________________________ 94

220.

裊ðKC___________________________________________________________________ 95

221.

ð£ùè‹____________________________________________________________________ 95

222.

ñ£M÷‚° _________________________________________________________________ 95

223.

²†ì «îƒè£Œ_____________________________________________________________ 96

224.

ð„êKC Þ†L _____________________________________________________________ 96

225.

ÞQŠ¹ Y¬ì ______________________________________________________________ 97

226.

è£ó Y¬ì__________________________________________________________________ 97

227.

âœÀ¼‡¬ì _____________________________________________________________ 98

228.

I÷° ªõ™ô ༇¬ì __________________________________________________ 98

229.

(ð£CŠð¼Š¹ Ìóí) ªè£¿‚膬ì _______________________________________ 98

230.

àŠ¹ ªè£¿‚膬ì _______________________________________________________ 98

231.

ݬñ õ¬ì ______________________________________________________________ 99

232.

𼊹 ð£òê‹ ____________________________________________________________ 99

233.

✠ê£î‹ ________________________________________________________________ 100

234.

«è£¶¬ñ ªð£ƒè™ _______________________________________________________ 100

235.

èî‹ð ê£î‹ ______________________________________________________________ 100

236.

I÷° Yóè‹ ê£î‹________________________________________________________ 101

237.

è™è‡´ ê£î‹ ___________________________________________________________ 101

238.

«õ˜‚èì¬ô ²‡ì™ _____________________________________________________ 101

239.

ªè£‡¬ì‚èì¬ô ²‡ì™________________________________________________ 102

240.

ÞQŠ¹ ²‡ì™ __________________________________________________________ 102

241.

ïõî£Qò ²‡ì™ ________________________________________________________ 102

242.

èì¬ôŠ 𼊹 ²‡ì™ __________________________________________________ 103

243.

ð£CŠðòÁ ²‡ì™ _______________________________________________________ 103

244.

ªè£œÀ ²‡ì™ _________________________________________________________ 103

245.

ê¡ù£ ²‡ì™ ___________________________________________________________ 103

246.

ªñ£„¬ê ²‡ì™ _________________________________________________________ 104

247.

Ü‚è£ó Ü®C™___________________________________________________________ 104

248.

𣙠«èêK _______________________________________________________________ 104

249.

ªñ¶õ¬ì________________________________________________________________ 105

250.

è‰îóŠð‹ ________________________________________________________________ 105

251.

ÜFóê‹ __________________________________________________________________ 105

252.

ªð£K ༇¬ì _________________________________________________________ 106

253.

ꘂè¬ó ñ£M÷‚° _______________________________________________________ 106

254.

à‡EòŠð‹ ____________________________________________________________ 106

255.

F¼õ£F¬ó èO __________________________________________________________ 107

256.

ð£èŸè£Œ ÞQŠ¹ ªî£‚° ________________________________________________ 107

257.

ÞQŠ¹ Üõ™ ____________________________________________________________ 107

258.

ªï™L‚裌 ¶¬õò™ ____________________________________________________ 108

259.

ꘂè¬ó ªð£ƒè™ ________________________________________________________ 108

260.

Æ´‚裌 °ö‹¹ _______________________________________________________ 108

261.

ªõ™ô ܬì ____________________________________________________________ 109

262.

è£ó ܬì________________________________________________________________ 109

263.

ð¡ ð£òê‹ ______________________________________________________________ 110

264.

Þ…C&𼊹 ªð£ƒè™ ___________________________________________________ 110

265.

ªõœ÷K‚裌 ê†Q______________________________________________________ 110

266.

ñóõœO‚ Aöƒ° õ¬ì _________________________________________________ 111

267.

ÜŠð÷ŠÌ «ó£™ _________________________________________________________ 111

268.

W¬ó ¹Fù£ ê†Q ________________________________________________________ 112

269.

èˆîK‚裌 ñCò™ _______________________________________________________ 112

270.

ðóƒA‚裌 Ü™õ£_______________________________________________________ 113

271.

AKvH «ðH裘¡________________________________________________________ 113

272.

ªõƒè£òˆî£œ 𼊹‚Æ´ _____________________________________________ 113

273.

º†¬ì 𼊹 ñê£ô£ ___________________________________________________ 114

274.

ªê†Ç ÅŠ________________________________________________________________ 114

275.

è£LçŠ÷õ˜ ªðŠð˜ çH¬ó______________________________________________ 115

276.

Þ…C ༬÷ ®¬ô†____________________________________________________ 115

277.

WóEŠðö ð£òê‹ ________________________________________________________ 116

278.

ꘂè¬óõœO‚ Aöƒ° 膪ô† __________________________________________ 116

279.

vªðû™ü£Í¡ __________________________________________________________ 116

280.

꣈¶‚°®óê‹ ____________________________________________________________ 117

281.

«ðH裘¡ ðm˜ ñê£ô£ __________________________________________________ 117

282.

ñ†ì¡ õÁõ™ ___________________________________________________________ 118

283.

«èó† Æ´ ______________________________________________________________ 118

284.

HR«ð÷£ ð£ˆ___________________________________________________________ 118

285.

ÜMò™ __________________________________________________________________ 119

286.

àCL ð†ì£E ²‡ì™ __________________________________________________ 119

287.

Üõ™ î£Qò ²‡ì™ ____________________________________________________ 120

288.

ªñ‚«ó£¡ èì¬ô ²‡ì™ ________________________________________________ 120

289.

vi† 裘¡ ²‡ì™ _____________________________________________________ 120

290.

º¬÷ˆî «è£¶¬ñ ²‡ì™_______________________________________________ 121

291.

èì¬ô ñ£¾ ²‡ì™ _____________________________________________________ 121

292.

친 d¡v ñê£ô£ ²‡ì™ ______________________________________________ 121

293.

ð£CŠ 𼊹 ÞQŠ¹ ²‡ì™ ____________________________________________ 122

294.

çŠÏ† ܇† ï† ²‡ì™ _______________________________________________ 122

295.

«è£¶¬ñ ð‚«è£ì£ ______________________________________________________ 123

296.

ñ£‹ðö óêñô£Œ _________________________________________________________ 123

297.

AKvH ð†ì˜ 裘¡ _____________________________________________________ 123

298.

ªï™L‚裌 ÅŠ _________________________________________________________ 124

299.

ðòÁ «î£¬ê _____________________________________________________________ 124

300.

¶÷C ªó£†®_____________________________________________________________ 125

301.

輋¹„ê£Á ªð£ƒè™_____________________________________________________ 125

302.

ñ£ƒªè£†¬ì óê‹ _______________________________________________________ 125

303.

苹 ðEò£ó‹___________________________________________________________ 126

1. èêèê£ Þ † L ªð £®
«î¬ õ: ªõœ¬÷ àÀ‰¶, ¶õó‹ 𼊹 îô£
1 èŠ, èì¬ôŠ 𼊹, èêèê£ îô£ 裙 èŠ,
̇´ 4 ð™, I÷裌 õŸø™ 30,
ªð¼ƒè£òˆÉœ 1 ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô 2
ݘ‚°, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: Þƒ° ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èO™
àŠ¬ð îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹
õ£íLJ™ îQˆîQ«ò õÁˆ¶, Å´
ÝPò¶‹ ¬ïú£èŠ ªð£®ˆ¶ â´ƒèœ.
à콂°‚ °À¬ñ îó‚îò Þ‰îŠ ªð£®
«ò£´ ô‡ªíŒ Ü™ô¶ ªïŒ èô‰¶ Þ†L, «î£¬êè«÷£´ ꣊H†ì£™
Iè„??²¬õò£è Þ¼‚°‹.
Þ‰îŠ ªð£®¬ò 裟ÁŠ ¹è£î 𣆮L™ «ð£†´ ¬õˆî£™ å¼ ñ£î‹ õ¬ó
ï¡ø£è Þ¼‚°‹.

2. è¼ Š ¹ à À‰¶ Þ † L (ªï ™ ¬ ô ) ªð £®
«î¬ õ: I÷裌 õŸø™ 2 èŠ, 輊¹ àÀ‰¶ 1 èŠ, èì¬ôŠ 𼊹 裙 èŠ,
ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´, ̇´ 15 ð™, èP«õŠH¬ô 2 ݘ‚°, ✠2 «ìHœ
vÌ¡, â‡ªíŒ 3 ¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: ⇪í¬ò Å죂A ªð¼ƒè£òˆ¬îŠ ªð£Kˆªî´ˆ¶, Hø°
I÷裬òŠ «ð£†´ Iîñ£ù bJ™ Gø‹ ñ£ø£ñ™ õÁˆªî´ƒèœ. Hø° àÀ‰¶,
èì¬ôŠ 𼊹 ÝAòõŸ¬ø îQˆîQò£è, Gø‹ ñ£P õ£ê¬ù õ¼‹ õ¬ó
õÁˆªî´ƒèœ. Hø°, èP«õŠH¬ô¬ò õÁˆªî´ƒèœ. ÝPò¶‹ ܬùˆ¬î»‹
å¡ø£è‚ èô‰¶ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ êŸÁ èóèóŠð£è ªð£®ˆ¶, è¬ìCJ™ ̇´ «ê˜ˆ¶
å¼ GIì‹ Ü¬óˆªî´ƒèœ.
Þ‰îŠ ªð£®»ì¡ ô‡ªíŒ «ê˜ˆ¶ Þ†L‚° ñ†´I¡P ê£îˆF™ èô‰¶
꣊H†ì£½‹ ²¬õò£è Þ¼‚°‹. à콂° õ½×†´‹ Þ‰îŠ ªð£®¬ò å¼
ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹.

3. ¶õó ‹ ð ¼ Š ¹ Þ † L ªð £®
«î¬ õ: I÷裌 õŸø™ 2 èŠ, º¿ ªõœ¬÷ àÀ‰¶ 1 èŠ, ¶õó‹ 𼊹,
èì¬ôŠ 𼊹, Yóè‹ îô£ º‚裙 èŠ, èP«õŠH¬ô 10 ݘ‚°, ªð¼ƒè£ò‹ 1
¶‡´, àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: I÷裌, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹, ¶õó‹ 𼊹, Yóè‹, àŠ¹...
ÞõŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQ«ò õÁˆªî´ƒèœ. ⇪íJ™
ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆªî´ˆ¶, e÷ ⇪íJ™ èP«õŠH¬ô¬ò

ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ƒèœ. õÁð†ì ªð£¼†èœ ÝPò¶‹ å¡ø£è‚ èô‰¶
èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ.
ô‡ªíŒ èô‰¶ ðKñ£Áƒèœ. å¼ ñ£î‹ õ¬ó Þ‰îŠ ªð£®¬ò ¬õˆ¶
àð«ò£A‚èô£‹.

4. Ü KC Þ † L ªð £®
«î¬ õ: àÀ‰¶, I÷裌 îô£ 1 èŠ, ¹¿ƒè™ ÜKC 裙 èŠ, è´° 1 «ìHœ
vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ å¼ ¶‡´, èP«õŠH¬ô 5 ݘ‚°, àŠ¹ «î¬õ‚°,
â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: àÀ‰¶, ÜKC ÝAòõŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ.
⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´, e÷ ⇪íJ™ è´°
î£Oˆ¶, èP«õŠH¬ô, I÷裌 «ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™ õÁˆªî´ƒèœ. ÝPò¶‹
ÞõŸ¬ø å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ àŠ¹ èô‰¶ ܬóˆªî´ƒèœ.
ô‡ªí«ò£´ èô‰¶ ðKñ£Áƒèœ. Þ‰îŠ ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó
¬õˆF¼‰¶ àð«ò£A‚èô£‹.

5. ªê† ® ï £† ´ Þ † L ªð £®
«î¬ õ: àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹, ¶õó‹ 𼊹 îô£ 1 èŠ, ¹¿ƒè™ ÜKC, è´°
îô£ 裙 èŠ, I÷裌 3 èŠ, ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´, èP«õŠH¬ô 5 ݘ‚°, àŠ¹
«î¬õ‚°, â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ªõÁ‹ õ£íLJ™ 𼊹è¬÷»‹, ÜKC¬ò»‹ îQˆîQò£è, õ£ê¬ù
õ‰¶, Gø‹ ñ£Á‹ õ¬ó õÁˆªî´ƒèœ. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î
ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´, e÷ ⇪íJ™ è´° î£Oˆ¶ I÷裌,
èP«õŠH¬ô¬ò õÁˆªî´ƒèœ. õÁð†ì ªð£¼†èœ ÝPò¶‹ ܬùˆ¬î»‹
å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ àŠ¹ èô‰¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.
ô‡ªí«ò£´ èô‰¶ ꣊Hì, ²¬õ  Þ‰îŠ ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó
¬õˆF¼‚èô£‹.

6. èP«õŠ H¬ ô

ªð £® (ªê† ® ï £† ´ º¬ ø)

«î¬ õ: I÷裌 õŸø™ 1 èŠ, º¿ àÀ‰¶ 2
èŠ, Yóè‹ Ü¬ó èŠ, èP«õŠH¬ô 4 èŠ,
ªð¼ƒè£ò‹ CP¶, â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡,
àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: ⇪íJ™ I÷裌,
ªð¼ƒè£ò‹, èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø
å¡ø¡H¡ å¡ø£èŠ «ð£†´ õÁˆªî´ƒèœ.
Yóè‹, àÀ‰¶ Þó‡¬ì»‹ ªõÁ‹
õ£íLJ™ îQˆîQ«ò õÁˆªî´ƒèœ.
àŠ¬ð ªõÁ‹ õ£íLJ™ «ð£†´ Å´ð´ˆF

ñŸø ªð£¼†è«÷£´ èô‰¶ èóèóŠð£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. Þ‰îŠ ªð£®«ò£´
ô‡ªíŒ èô‰¶ Þ†L, «î£¬ê, ê£îˆ«î£´ ꣊H†ì£™ Hóñ£îñ£è Þ¼‚°‹.
Þ‰î èP«õŠH¬ô ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹.

7. èP«õŠ H¬ ô

(I÷° Yó è) ªð £®

«î¬ õ: I÷°, Yóè‹ îô£ ܬó èŠ, I÷裌 õŸø™ 12, èP«õŠH¬ô 3 èŠ,
àŠ¹ «î¬õ‚°, ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: I÷裌, I÷°, Yóè‹ ÞõŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQ«ò, Gø‹
ñ£P, õ£ê¬ù õ¼‹õ¬ó õÁˆªî´ƒèœ. èP«õŠH¬ô¬ò Iîñ£ù bJ™
õÁˆªî´ƒèœ. õÁð†ì ªð£¼†èœ ÝPò¶‹ ÜîÂì¡ àŠ¹, ªð¼ƒè£òˆ¬î
«ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. ê£îˆ«î£´ èô‰¶ ꣊Hì ãŸø ªð£® Þ¶.
Þ†L àŠ¹ñ£M™ ÉM î£Oˆî£™ ޡ‹ ¼C.
áˆîŠð‹ e¶ Þ‰îŠ ªð£®¬òˆ ÉM ²†ªì´ˆî£™ ªî£†´‚ªè£œ÷ «õÁ
ⶾ«ñ «õ‡ì£‹. ܈î¬ù ²¬õ! Þ‰îŠ ªð£®¬òŠ ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó
¬õˆF¼‚èô£‹.

8. îQò £ ªð £®
«î¬ õ: I÷裌 õŸø™ 1 èŠ, àÀ‰¶ 1 èŠ,
¶õó‹ 𼊹 ܬó èŠ, îQò£ 1 èŠ,
ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´, àŠ¹ «î¬õ‚°,
â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î
ªð£Kˆªî´ˆ¶ M†´ I÷裬ò Gø‹
ñ£ø£ñ™ õÁˆªî´ƒèœ. e÷
⇪íJ™ 𼊹è¬÷ å¡ø£èŠ «ð£†´
Iîñ£ù bJ™ Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ.
îQò£¬õ ªõÁ‹ õ£íLJ™ Gø‹ ñ£P õ£ê¬ù õ¼‹ õ¬ó õÁˆªî´ƒèœ.
õÁð†ì ªð£¼†èœ ܬùˆ¶‹ ÝPò¶‹ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è
ܬóˆªî´ƒèœ.
Þ‰îŠ ªð£®«ò£´ ô‡ªíŒ èô‰¶ ê£î‹, Þ†L, «î£¬ê õ¬èòø£‚è«÷£´
꣊Hì ²¬õò£è Þ¼‚°‹. Þî¬ù å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹.

9. ñ ™ Lˆ î¬ ö ªð £®
«î¬ õ: ñ™Lˆî¬ö 1 膴, àÀ‰¶ ܬó èŠ, I÷裌 õŸø™ 15, ¹O â½I„¬ê
Ü÷¾, ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´, â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: ñ™Lˆî¬ö¬ò ²ˆî‹ ªêŒ¶, GöL™ Þó‡´ ñE «ïó‹ õ¬ó ï¡ø£è
àôó ¬õ»ƒèœ. å¼ ¯vÌ¡ ⇪íJ™ àÀ‰¬î õ£ê¬ù õ¼‹ õ¬ó, Cõ‚è
õÁˆªî´ƒèœ. e÷ ⇪í¬ò„ Å죂A, ªð¼ƒè£òˆ¬î

ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´, I÷裬ò õÁˆªî´ƒèœ. e÷ ⇪íJ™ ¹O¬ò
õÁˆªî´ˆ¶M†´, ñ™Lˆî¬ö¬ò õî‚°ƒèœ.
ÝPò¶‹ I÷裌, ªð¼ƒè£ò‹, àÀ‰¶, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ êŸÁ èóèóŠð£èŠ
ªð£®ˆ¶, Hø° ñ™Lˆî¬ö, ¹O «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.
ê£î‹, Þ†L, îJ˜ ê£îˆ«î£´ èô‰¶ ꣊H†ì£™ ²¬õ Æ´‹ Þ‰îŠ ªð£®¬òŠ
ðˆ¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹.

10. º‰FK «ñ £˜ I÷裌 ªð £®
«î¬ õ: èP«õŠH¬ô 1 èŠ, «ñ£˜ I÷裌 15, º‰FK 20, ªð£†´‚èì¬ô 2
«ìHœ vÌ¡, I÷°, Yóè‹ 1 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ õŸP™ àŠ¬ðˆ îMó ñŸø ܬùˆ¶Š
ªð£¼†è¬÷»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‚è õÁˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.
Åì£ù ê£îˆF™ Þ‰î ªð£®¬òŠ «ð£†´ ªïŒM†´ ꣊Hì, ²¬õ ÅŠðó£è
Þ¼‚°‹. 20 ï£†èœ õ¬ó Þ‰îŠ ªð£®¬ò ¬õˆF¼‚èô£‹.

11. ê‹ ð ™ ªð £®
«î¬ õ: I÷裌 1 èŠ, ªè£Šð¬óˆ «îƒè£Œ 裙 èŠ, àÀ‰¶ 裙 èŠ, àŠ¹
«î¬õ‚°, â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: «îƒè£Œ, àÀ‰¬î ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQò£è õÁˆªî´ƒèœ.
⇪íJ™ I÷裬ò Gø‹ ñ£ø£ñ™ õÁˆªî´ƒèœ. õÁð†ì ªð£¼†è«÷£´
àŠ¹ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è ªð£®ˆªî´ƒèœ.
ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ªõƒè£ò‹, ªõœ÷K‚裌, ñ™Lˆî¬ö ÝAòõŸ«ø£´ Þ‰î
ªð£®¬ò‚ èô‰¶ â½I„¬ê ê£Á HN‰¶ êŠð£ˆF‚° ªî£†´‚ªè£‡ì£™ Iè
ܼ¬ñò£è Þ¼‚°‹.
Þ‰îŠ ªð£®¬òŠ ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹.

12. ªê† ®ï £† ´ ð ¼ Š ¹ ªð £®
«î¬ õ: ¶õó‹ 𼊹 1 èŠ, I÷裌 õŸø™ 20, ð„êKC 裙 èŠ, I÷° 2
¯vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´, àŠ¹ CPî÷¾.
ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èO™ àŠ¬ðˆ îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹
ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‚è õÁˆ¶ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.
ê£îˆF™ «ð£†´ ô‡ªíŒ áŸP ꣊Hì ²¬õò£è Þ¼‚°‹ Þ‰îŠ
ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹.

13. Ý ‰Fó £ ð ¼ Š ¹ ªð £®
«î¬ õ: ªð£†´‚ èì¬ô 1 èŠ, I÷裌 õŸø™ 10, Yóè‹ 1 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹
«î¬õ‚°, ̇´ 5 ð™.
ªêŒ º¬ ø: Yóè‹, I÷裌 ÝAòõŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆªî´ƒèœ. ºîL™
I÷裬ò ªð£®ˆ¶ Hø° ÜF™ Yóè‹, ªð£†´‚ èì¬ô, ̇´, àŠ¹ «ê˜ˆ¶
èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ.
Þ‰îŠ ªð£®«ò£´ ªïŒ «ê˜ˆ¶ ê£îˆ«î£´ èô‰¶ ꣊Hìô£‹. å¼ ñ£î‹ õ¬ó
¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹ Þ‰î ªð£®¬ò.

14.² ‚ ° ð ¼ Š ¹ ªð £®
«î¬ õ: ¶õó‹ 𼊹 1 èŠ, èì¬ôŠ 𼊹 ܬó èŠ, I÷° 裙 èŠ, ²‚° 2
¶‡´, I÷裌 10, ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´, èP«õŠH¬ô 5 ݘ‚°.
ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™
îQˆîQò£è õÁˆªî´ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.
ªïŒ Ü™ô¶ ô‡ªíŒ «ê˜ˆ¶ ê£îˆ«î£´ èô‰¶ ꣊H´ƒèœ. Þ‰îŠ
ªð£®¬ò»‹ å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‰¶ àð«ò£A‚èô£‹.

15.

«èó ÷£ ð ¼ Š ¹ ªð £®

«î¬ õ: ªð£†´‚èì¬ô 1 èŠ, I÷裌 õŸø™
10, «îƒè£Œ ¶¼õ™ ܬó èŠ, è´°,
â‡ªíŒ îô£ 1 «ìHœ vÌ¡,
èP«õŠH¬ô 4 ݘ‚°, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: I÷裌, «îƒè£Œ ÝAòõŸ¬ø
îQˆîQò£è ªõÁ‹ õ£íLJ™
ªð£¡Qøñ£è õÁˆªî´ƒèœ. ÝPò¶‹
ÞõŸÁì¡ ªð£†´‚ èì¬ô, àŠ¹ «ê˜ˆ¶
¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.
⇪íJ™ è´¬è î£Oˆ¶, èP«õŠH¬ô¬ò
ªñ£Áªñ£ÁŠð£è ªð£Kˆ¶ «îƒè£Œ I÷裌Š
ªð£®J™ èô‚°ƒèœ.
Åì£ù ê£îˆF™ Þ‰î 𼊹Š ªð£®¬ò ÉM, ªïŒ M†´ ꣊Hì Ýý£
ÜI˜î‹î£¡. ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‰¶ Þ‰îŠ ªð£®¬ò
àð«ò£A‚èô£‹.

16. «ñ £˜ I÷裌 ð ¼ Š ¹ ªð £®
«î¬ õ: àÀ‰¶ 1 èŠ, «ñ£˜ I÷裌 1 èŠ, àŠ¹ «î¬õ‚°, ð„êKC 裙 èŠ.

ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èO™ àŠ¬ðˆ îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹
ªõÁ‹ õ£íLJ™ å¡ø¡H¡ å¡ø£èŠ «ð£†´ ï¡ø£è õÁˆªî´ˆ¶ ¬ïú£è
ܬóˆªî´ƒèœ. Þ‰î ªð£®¬ò ê£îˆF™ «ð£†´ ªïŒ M†´ ꣊Hì «ü£˜î£¡.
Þ‰îŠ ªð£® å¼ ñ£î‹ õ¬ó ªè죶.

17. èô ¬ õ ð ¼ Š ¹ ªð £®
«î¬ õ: ªð£†´‚ èì¬ô, èì¬ô 𼊹, ¶õó‹ 𼊹, ð£C 𼊹, àÀ‰¶,
ð„êKC îô£ 裙 èŠ, I÷裌 õŸø™ 15, ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´, èP«õŠH¬ô 5
ݘ‚°, àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: 𼊹 õ¬èè¬÷»‹, ÜKC¬ò»‹ îQˆîQ«ò ªõÁ‹ õ£íLJ™
õ£ê¬ù õ¼‹õ¬ó õÁˆªî´ƒèœ. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆªî´ƒèœ.
e÷ ⇪íJ™ I÷裬ò Gø‹ ñ£ø£ñ™ õÁˆªî´ƒèœ. Hø°,
èP«õŠH¬ô¬ò ªñ£Áªñ£ÁŠð£è ªð£Kˆªî´ƒèœ. õÁð†ì ªð£¼†èœ
ܬùˆ¶‹ ÝPò¶‹ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.
Þ‰î‚ èô¬õ 𼊹Š ªð£®«ò£´ ªïŒ»‹ ô‡ªí»‹ êñ Ü÷M™ èô‰¶
ê£îˆ«î£´ «ê˜ˆ¶ ꣊H´ƒèœ. ²¬õò£è Þ¼‚°‹. Þ†L‚°‹
ªî£†´‚ªè£œ÷ô£‹. Þ‰îŠ ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹.

18. «õ˜‚è ¬ ô Š ªð £®
«î¬ õ: õÁˆ¶ «î£™ c‚Aò «õ˜‚èì¬ô 2 èŠ,
I÷裌 õŸø™ 凫í 裙 èŠ, ñ¬ô ̇´ 2
(º¿î£è), àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: I÷裬ò ªõÁ‹ õ£íLJ™, Iîñ£ù
bJ™ õÁˆªî´ƒèœ. ÝPò¶‹ ÜîÂì¡ ñŸø
ªð£¼†è¬÷ èô‰¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.
Þ‰î «õ˜‚èì¬ô ªð£®J™ ô‡ªíŒ Ü™ô¶ ªïŒ èô‰¶, ê£î‹, Þ†L,
«î£¬ê «ð£¡øõŸÁ‚° ªî£†´‚ ªè£‡ì£™ Üð£ó ²¬õ . Þî¬ù ðF¬ù‰¶
ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹.

19. ꣆ ñ ê£ô £ ªð £®
«î¬ õ: Yóè‹, îQò£, Ý‹„Ř (ñ£ƒè£Œ
Éœ) Éœ, àŠ¹ îô£ ܬó èŠ, 輊¹ àŠ¹,
I÷° îô£ 1 «ìHœ vÌ¡, I÷裌 õŸø™
15.
ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ
ܬùˆ¬î»‹ ªõJL™ ï¡ø£è è£ò¬õˆ¶
¬ïú£è ܬóˆªî´ˆî£™ ܶ ꣆
ñê£ô£ ªð£®.

Þ‰îŠ ªð£®¬ò ðöƒèO¡e¶ ÉM ꣊Hìô£‹. îJ˜ ð„ꮫò£´ èô‰¶
ðKñ£øô£‹. «ð™ ÌK, ð£Q ÌK õ¬èèO½‹ àð«ò£A‚èô£‹. âî«ù£´
«ê˜ˆî£½‹ ²¬õ É‚èô£è Þ¼‚°‹.

20. â œ ªð £®
«î¬ õ: 輊¹ âœ, àÀ‰¶ îô£ 1 èŠ,
I÷裌 õŸø™ 2 èŠ, èì¬ôŠ 𼊹, ¶õó‹
𼊹 îô£ 裙 èŠ, àŠ¹ «î¬õ‚°,
ªð¼ƒè£ò‹ å¼ ¶‡´, â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹, ¶õó‹
𼊹 ÞõŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‚è
õÁˆªî´ƒèœ. ✬÷ (ªõÁ‹ õ£íLJ™)
ªñ£Áªñ£ÁŠð£è ªð£Kˆªî´ƒèœ. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆªî´ˆ¶
M†´, e÷ ⇪íJ™ I÷裬ò Gø‹ ñ£ø£ñ™ õÁˆªî´ƒèœ. õÁð†ì
ªð£¼†èœ ܬùˆ¶‹ ÝPò¶‹ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
Þ‰î ✠ªð£®«ò£´ ô‡ªíŒ èô‰¶ ê£î‹, Þ†L, «î£¬ê‚° ªî£†´‚
ªè£‡ì£™ ²¬õò£è Þ¼‚°‹. ¹O«ò£î¬óJ™ Þ‰îŠ ªð£®¬ò CPî÷¾ ÉM
A÷Pù£™ ²¬õò£è Þ¼‚°‹.
✠ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹.

21. ªè£œ À ªð £®
«î¬ õ: ªè£œÀ 1 èŠ, àÀ‰¶ ܬó èŠ,
I÷裌 õŸø™ 25, ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´,
ªè£Šð¬ó ¶¼õ™ 裙 èŠ, àŠ¹ «î¬õ‚°,
â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ªè£œ¬÷ ²ˆî‹ ªêŒ¶ ªõÁ‹
õ£íLJ™ ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ƒèœ.
⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î
ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´, I÷裬ò Gø‹ ñ£ø£ñ™
õÁˆªî´ƒèœ. eîñ£°‹ ⇪íJ™
àÀ‰¬î õÁˆªî´ˆ¶M†´, è¬ìCJ™
«îƒè£¬òŠ «ð£†´ Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ.
õÁð†ì ܬùˆ¶‹ ÝPò¶‹ å¡ø£è‚ èô‰¶ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è
ªð£®ˆªî´ƒèœ.
Þ‰îŠ ªð£®»ì¡ ô‡ªíŒ èô‰¶ ê£î‹, Þ†L, «î£¬ê õ¬èèÀ‚°ˆ
ªî£†´‚ªè£‡ì£™, ²¬õ Hóñ£îñ£è Þ¼‚°‹.

22. «îƒ 裌 ªð £®
«î¬ õ: ªè£Šð¬ó ¶¼õ™ 1 èŠ, àÀ‰¶
ܬó èŠ, ¶õó‹ 𼊹, èì¬ôŠ 𼊹 îô£
裙 èŠ, ªð¼ƒè£ò‹ CÁ ¶‡´, I÷裌
õŸø™ 20, àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ 1
«ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: «îƒè£¬ò ªõÁ‹ õ£íLJ™
Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. ⇪íJ™
ªð¼ƒè£òˆ¬îŠ ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´,
I÷裌 õŸø¬ô õÁˆªî´ƒèœ. eîñ£°‹ ⇪íJ™ 𼊹 õ¬èè¬÷
å¡ø£èŠ «ð£†´ ªð£¡Qøñ£è õÁˆªî´ˆ¶ ÝPò¶‹ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è
ܬóˆªî´ƒèœ.
Þ‰î «îƒè£ŒŠ ªð£®»ì¡ ªïŒ èô‰¶ ê£î‹, Þ†L, «î£¬ê«ò£´ «ê˜ˆ¶
꣊Hì ²¬õò£è Þ¼‚°‹. Þ‰îŠ ªð£®¬ò ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó
¬õˆF¼‚èô£‹.

23. ̇ ´ ªð £®
«î¬ õ: ´ ̇´ ðŸèœ 50, àÀ‰¶ 1 èŠ,
¶õó‹ 𼊹 裙 èŠ, èì¬ôŠ 𼊹 ܬó èŠ,
I÷裌 õŸø™ 20, ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´, ¹O
CPò ªï™L‚裌 Ü÷¾, èP«õŠH¬ô 5 ݘ‚°,
àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪íJ™
ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆ¶, I÷裬ò õÁˆªî´ƒèœ.
Hø° 𼊹 õ¬èè¬÷Š «ð£†´ Cõ‚è õÁˆªî´ˆ¶M†´, Hø° «î£™ c‚Aò
̇´ «ê˜ˆ¶ êŸÁ Gø‹ ñ£Á‹ õ¬ó õÁˆªî´ƒèœ. e÷ ⇪íJ™
¹O¬ò ªñ£Áªñ£ÁŠð£è ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´ èP«õŠH¬ô¬ò õÁˆªî´ƒèœ.
õÁð†ì ªð£¼†èœ ܬùˆ¶‹ ÝPò¶‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ àŠ¹ èô‰¶ ¬ïú£è
ܬóˆªî´ƒèœ.
ô‡ªíŒ èô‰¶ ê£îˆ«î£´ ꣊Hì Ŋ𘠲¬õ  Þ‰î ªð£®¬ò
ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹.

24. èêèê£ ªð £®
«î¬ õ: èêèê£ 1 èŠ, àÀ‰¶ ܬó èŠ, I÷裌 õŸø™ 20, ªè£Šð¬ó «îƒè£Œ
¶¼õ™ 裙 èŠ, ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´, àŠ¹ «î¬õ‚°, º‰FK 15, â‡ªíŒ 2
«ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: èêèê£, «îƒè£Œ Þó‡¬ì»‹ îQˆîQ«ò ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‰¶,
õ£ê¬ù õ¼‹ õ¬ó õÁˆªî´ƒèœ. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î
ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´, I÷裬ò Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. eîñ£°‹ ⇪íJ™

º‰FK¬ò «ôê£è õÁˆªî´ˆ¶, è¬ìCò£è àÀ‰¬î õÁˆªî´ƒèœ. ÝPò¶‹
ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ àŠ¹ èô‰¶ èóèóŠð£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
Þ‰îŠ ªð£®«ò£´ ô‡ªíŒ «ê˜ˆ¶ ê£îˆF™ èô‰¶ ꣊Hì I辋
²¬õò£è Þ¼‚°‹.
Þ‰î èêèê£ ªð£®¬ò ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹.

25. I÷° ªð £®
«î¬ õ: I÷°, Yóè‹ îô£ ܬó èŠ, I÷裌
õŸø™ 5, è´° 2 ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô 3 ݘ‚°,
â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: I÷°, Yóè‹, I÷裌 Í¡¬ø»‹
ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQò£è õÁˆªî´ƒèœ.
ÝPò¶‹ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, èP«õŠH¬ô î£Oˆ¶, ܬóˆªî´ˆî ªð£®«ò£´ èô‚Aù£™,
ܶ I÷° ªð£®!
êŸÁ °¬öõ£ù, Åì£ù ê£îˆF™ Þ‰îŠ ªð£®¬ò èô‰¶ ªïŒM†´ ꣊H†ì£™
²¬õò£è Þ¼‚°‹.
蘊ðñ£è Þ¼‚°‹ ªð‡èÀ‚° ñꂬè êñòˆF™ õ£Œ‚° ¼Cò£è Þ¼‚°‹
ªð£® Þ¶. õ£‰F, Hˆî‹ ñ†´Šð´‹. ï¡ø£è ðC¬ò ɇì‚îò¶. Þ‰îŠ
ªð£® ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ªèì£ñ™, ï¡ø£è Þ¼‚°‹.

26. î£Qò ªð £®
«î¬ õ: ªè£œÀ, ð£CŠ ðJÁ, «õ˜‚èì¬ô,
àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹, 苹, ªõœ¬÷ «ê£÷‹,
âœ, ÜKC îô£ 裙 èŠ, I÷裌 1 èŠ,
ªð¼ƒè£ò‹ å¼ CÁ ¶‡´, àŠ¹ «î¬õ‚°,
â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î
ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´ I÷裬ò ªð£¡Qøñ£è
õÁˆªî´ƒèœ. ñŸø ªð£¼†èO™ àŠ¬ðˆ îMó
e÷ ñŸø ªð£¼†è¬÷ ªõÁ‹ õ£íLJ™ ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ƒèœ.
ÝPò¶‹ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ àŠ¹ èô‰¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.
î£Qò ªð£® îò£˜!
ªïŒ Ü™ô¶ ô‡ªíŒ èô‰¶ Þ‰îŠ ªð£®¬ò Þ†L, «î£¬ê, ê£îˆ«î£´
꣊H´ìô£‹.
Þ‰îŠ ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. ªè죶.

27. º‰FK ªð £®
«î¬ õ: º‰FK 15, ð£î£‹ 10, ªõœ÷K M¬î 裙
èŠ, èêèê£ è£™ èŠ, ªè£Šð¬ó ¶¼õ™ îô£ ܬó
èŠ, ªð£†´‚èì¬ô ܬó èŠ, I÷裌 õŸø™ 12,
ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´, èP«õŠH¬ô 3 ݘ‚°,
àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ªõÁ‹ õ£íLJ™ ªõœ÷K M¬î,
èêèê£, ªè£Šð¬ó Í¡¬ø»‹ îQˆîQ«ò
õÁˆªî´ƒèœ. ªð£†´‚èì¬ô¬ò «ôê£è ¹ó†®, Å´ð´ˆF â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆªî´ˆ¶, e÷ ⇪íJ™ I÷裬ò
õÁˆªî´ƒèœ. Hø° º‰FK, ð£î£‹ 𼊹è¬÷ õÁˆªî´ƒèœ. è¬ìCJ™
èP«õŠH¬ô¬ò õÁˆ¶ â´ˆ¶, õÁð†ì ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚
èô‰¶, àŠ¹ «ê˜ˆ¶, êŸÁ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ. ܶ º‰FK ªð£®.
Þ‰îŠ ªð£®¬ò ê£îˆF™ èô‰¶ ªïŒ M†´ ꣊Hì ²¬õ ü‹ªñ¡P¼‚°‹.
ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆ¶, Þ‰îŠ ªð£®¬òŠ ðò¡ð´ˆîô£‹.

28. Ü ƒ è£ò Š ªð £®
«î¬ õ: îQò£ 裙 èŠ, I÷° å¡ø¬ó ¯vÌ¡, Yóè‹
2 ¯vÌ¡, «õŠð‹Ì 1 «ìHœ vÌ¡, ²‚° Mó™ c÷ˆ
¶‡´, ²‡¬ì‚裌 õŸø™ 10, ªð¼ƒè£ò‹ CPî÷¾,
èP«õŠH¬ô 8 ݘ‚°, àŠ¹ «î¬õ‚°, I÷裌
õŸø™ 3.
ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ
ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ ªñ£Áªñ£ÁŠð£è
õÁˆªî´ˆ¶ ÝPò¶‹ ¬ïú£è ܬóˆªî´ˆî£™,
ܶ ܃è£òŠ ªð£®.
Åì£ù ê£îˆF™ Þ‰îŠ ªð£®¬ò ÉM ªïŒ M†´ ꣊H†ì£™ õJŸÁŠ ¹‡
ÝÁ‹. ðC¬òˆ ɇ´‹.
Þ‰îŠ ªð£®¬ò ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹.

29. ï £˜ˆ î‹ ªð £®
«î¬ õ: ˆî‹ Þ¬ô, â½I„¬ê Þ¬ô, I÷裌
õŸø™ îô£ 10, ¹O â½I„¬ê Ü÷¾, àÀ‰¶
ܬó èŠ, ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´, â‡ªíŒ 1
«ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: Þ¬ôè¬÷ ²ˆî‹ ªêŒ¶ ßó‹«ð£è
ï¡ø£è àôó ¬õ»ƒèœ. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£ò‹,
¹O ÝAòõŸ¬ø ªð£Kˆªî´ˆ¶, e÷

⇪íJ™ àÀ‰¶, I÷裌 õŸø™ ÝAòõŸ¬ø õÁˆªî´ƒèœ. Hø°
õ£íLJ™ Þ¬ôè¬÷Š «ð£†´ Þó‡´ GIì‹ õî‚A Þø‚°ƒèœ. ÝPò¶‹
ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ àŠ¹ èô‰¶ ¬ïú£è ªð£®ˆªî´ƒèœ.
Þ‰î ˆî‹ ªð£®¬ò ê£îˆF™ «ð£†´ ªïŒ èô‰¶ ꣊Hì «ü£ó£è Þ¼‚°‹.
Þî¬ù ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹.

30. á Á裌 ªð £®
«î¬ õ: I÷裌 Éœ 1 èŠ, è´° Éœ 1 èŠ,
õÁˆî¬óˆî ªõ‰îòŠ ªð£® 1 ¯vÌ¡,
ªð¼ƒè£òˆÉœ 1 ¯vÌ¡, àŠ¹ ܬó èŠ. ªêŒº¬ø:
«ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è èô‰¶
¬õˆ¶‚ªè£œÀƒèœ.
ñ£ƒè£¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚A Ü™ô¶ ¶¼M, ÜF™
«î¬õ‚«èŸð Þ‰î ªð£®¬òˆ ÉM, ô‡ªíŒ
èô‰¶ ¬õˆ¶‚ªè£‡ì£™ Üõêó Ýõ‚裌 ªó®.
Þ‰îŠ ªð£®¬ò ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹.

31. î‰É ˜ ñ ê£ô £ ªð £®
«î¬ õ: I÷裌 Éœ ܬó èŠ, îQò£ˆ Éœ, Yóèˆ Éœ,
èó‹ ñê£ô£ Éœ îô£ 裙 èŠ, Ýó…² èô˜ 裙
¯vÌ¡, 輊¹ àŠ¹ˆ Éœ ܬó ¯vÌ¡, Yù àŠ¹
C†®¬è, ¬ô‹ ꣙† 2 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹
å¡ø£è‚ èô‰î£™ î‰É˜ ñê£ô£Š ªð£® ªó®.
ðm˜, ༬÷‚ Aöƒ°, è£L çŠ÷õ˜ ÝAòõŸP™ Þ‰îŠ ªð£®¬ò ÉM,
«î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ áø¬õˆ¶ ⇪íJ™ ªð£Kˆªî´‚èô£‹.

32. °ö‹ ¹ ñ ê£ô £ ªð £®
«î¬ õ: I÷裌 Éœ 1 èŠ, îQò£ 裙 èŠ, «ê£‹¹,
I÷° îô£ å¡ø¬ó ¯vÌ¡, Yóè‹ 2 ¯vÌ¡, èêèê£ 3
¯vÌ¡, ð†¬ì 2, ôõƒè‹, ãô‚裌 îô£ 1 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: I÷裌 Éœ îMó ñŸø ܬùˆ¶
ªð£¼†è¬÷»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™, Iîñ£ù bJ™
îQˆîQ«ò ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ƒèœ. ÝPò¶‹
å¡ø£è‚ èô‰¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ˆ¶, I÷裌ˆ

ÉÀì¡ èô‚°ƒèœ.
༬÷‚ Aöƒ° èP, õ£¬ö‚裌 èP, ªè£‡¬ì èì¬ô èP, «ê£ò£ °ö‹¹,
ð†ì£E °ö‹¹, C‚è¡ °ö‹¹... «ð£¡øõŸÁ‚° Þ‰î ñê£ô£Š ªð£®¬ò
àð«ò£A‚èô£‹.
ªõƒè£ò‹, î‚è£O, Þ…C, ̇´ M¿¶ ÝAòõ¬ø õî‚A Þ‰îŠ ªð£®¬òŠ
«ð£†´ A÷P «î¬õò£ù 裌è¬÷ «ê˜ˆ¶, ªõ‰î¶‹ «îƒè£¬ò ܬóˆ¶
áŸPù£™ èñèñ‚°‹ °ö‹¹ ªó®.
Þ‰î ªð£®¬ò‚ ªè£‡´ ê¡ù£ ñê£ô£ ªêŒî£™ ²¬õ ܈î¬ù ܼ¬ñò£è
Þ¼‚°‹. ªè†®ò£ù ¹O è¬óê¬ô Þ‰îŠ ªð£®«ò£´ èô‰¶ ܉î M¿¬î eQ™
îìM áø ¬õˆ¶ ⇪íJ™ ªð£Kˆªî´ˆî£™ ²¬õ ÅŠðó£è Þ¼‚°‹.
Þ‰îŠ ªð£®¬ò Þó‡´ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹.

33. «õŠ ð ‹ Ì ªð £®
«î¬ õ: «õŠð‹Ì, àÀ‰¶ îô£ ܬó èŠ,
I÷裌 õŸø™ 10, èì¬ôŠ 𼊹, ¶õó‹ 𼊹
îô£ 裙 èŠ, ªð¼ƒè£ò‹ CÁ ¶‡´, Yóè‹ 1
«ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ªè£´‚èŠð†´œ÷ ªð£¼†èO™
àŠ¬ðˆ îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹
õ£íLJ™ îQˆîQ«ò Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ.
ÝPò¶‹ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚ èô‰¶, àŠ¹
«ê˜ˆ¶, êŸÁ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ.
Þ‰îŠ ªð£®¬ò ê£îˆF™ «ð£†´ ªïŒM†´ ꣊H†ì£™ ‚° ²¬õ
ñ†´ñ™ô, à콂° Ý«ó£‚Aòñ£ù¶‹Ãì. «õŠð‹Ì ªð£® 20 ï£†èœ õ¬ó
ªèì£ñ™ Þ¼‚°‹.

34. ꣋ 𠣘 ªð £® (1)
«î¬ õ: îQò£ ܬó A«ô£, I÷裌 裙
A«ô£, èì¬ôŠ 𼊹 ܬó èŠ, ð„êKC, Yóè‹
îô£ 裙 èŠ, I÷° 2 ¯vÌ¡, MóL ñ…êœ 4
¶‡´, èP«õŠH¬ô 1 ¬èŠH®.
ªêŒ º¬ ø: ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ
ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQ«ò
õÁˆ¶ Ü™ô¶ ªõJL™ ï¡ø£è è£ò¬õˆ¶
¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.
Þ‰î ꣋𣘠ªð£®J™ õ£ê¬ù É‚èô£è Þ¼‚°‹. Þ‰îŠ ªð£®¬òŠ «ð£†´
꣋𣘠¬õ‚°‹«ð£¶ ð¼ŠH¡ Ü÷¬õ õö‚般îMì °¬øˆ¶‚ªè£œ÷ô£‹.

ÞF™ èì¬ôŠ 𼊹, ð„êKC «ê˜‚èŠð†´œ÷ ꣋𣘠Ü예Fò£è Þ¼‚°‹.
Ü÷¾ ôîô£è¾‹ õ¼‹.

35. ꣋ 𠣘 ªð £® (2)
«î¬ õ: îQò£ ܬó A«ô£, I÷裌 õŸø™ 裙 A«ô£, ¶õó‹ 𼊹, èì¬ôŠ
𼊹 îô£ ܬó èŠ, ð„êKC 裙 èŠ, Yóè‹ 2 «ìHœ vÌ¡, ªõ‰îò‹ 1
¯vÌ¡, è´° 1 «ìHœ vÌ¡, MóL ñ…êœ 4 ¶‡´.
ªêŒ º¬ ø: ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ îQˆîQ«ò è£ò¬õˆ¶
å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ܬóˆªî´ƒèœ. 𼊹 °¬øõ£è Þ¼‰î£½‹ Þ‰îŠ ªð£®¬ò
ÜFè‹ èô‰î£™ ꣋ð£K¡ Ü÷¾ è Eê ñ£è ô‹. ܫ è´¬è ܬ󈶄
«ê˜Šð Þ‰îŠ ªð£® «ð£†´ ªêŒòŠð´‹ ꣋ð£K™ ñí‹ É‚èô£è
MˆFò£êñ£è Þ¼‚°‹.

36. ꣋ 𠣘 ªð £® (è˜ï £ è£ º¬ ø)
«î¬ õ: I÷裌 2 èŠ, îQò£ 1 èŠ, ¶õó‹ 𼊹, èì¬ôŠ 𼊹, ð„êKC îô£
裙 èŠ, I÷°, ªõ‰îò‹ îô£ 1 ¯vÌ¡, Yóè‹ 2 ¯vÌ¡, ð†¬ì 4, ôõƒè‹ 1
¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾.
ªêŒ º¬ ø: ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™
îQˆîQ«ò õÁˆªî´ˆ¶ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.
ñê£ô£ ªð£¼†èœ «ê˜‚èŠð´õ Þ‰îŠ ªð£®J™ ꣋𣘠¬õŠð¬î ï‹
áK™ Üšõ÷õ£è ò£¼‹ M¼‹¹õF™¬ô.
Ýù£™ Þ‰îŠ ªð£®¬òŠ «ð£†´ ꣋𣘠ê£î‹ ªêŒî£™ ޡ‹ ªè£…ê‹
«õ‡´‹ â¡Á ヰ‹ °. Üšõ÷¾ ܼ¬ñò£è Þ¼‚°‹.

37. Þ ¡ v ‡ † ꣋ 𠣘 ªð £®
«î¬ õ: ªè£Šð¬ó «îƒè£Œ, ð„êKC îô£ 裙 èŠ, I÷裌 õŸø™ 1 èŠ, îQò£
2 èŠ, èì¬ôŠ 𼊹 ܬó èŠ, ªõ‰îò‹ 1 ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô ¬èŠH®
Ü÷¾, â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: å¼ ¯vÌ¡ ⇪íJ™ I÷裬ò õÁˆªî´ƒèœ. «ñ½‹ å¼
¯vÌ¡ ⇪íJ™ îQò£¬õ õÁˆªî´ƒèœ. e÷ ⇪íJ™ èì¬ôŠ
𼊹, ð„êKC¬ò îQˆîQ«ò Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. «îƒè£¬ò îQò£è
õÁˆªî´ƒèœ. õÁˆî ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è
ܬóˆªî´ƒèœ. ޶ Þ¡v쇆 ꣋ð£˜.
ñê£ô£ ªð£¼†èœ èôŠH™ô£î ꣋𣘠ê£î‹ ªêŒò Þ‰îŠ ªð£® ܼ¬ñò£è
Þ¼‚°‹. ꣋𣘠õ¬ì, õ£¬ö‚裌 ªð£® èP «ð£¡ø¬õ ªêŒ»‹«ð£¶
õö‚èñ£è «ê˜‚°‹ I÷裌ˆÉœ, îQò£ˆÉœ ÝAòõŸ¬ø îM˜ˆ¶M†´ Þ‰î
ɬ÷ ñ†´‹ ðò¡ð´ˆFù£™ ²¬õ Üð£óñ£è Þ¼‚°‹.
Þ‰îŠ ªð£®¬ò å¼ õ£ó‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹.

38. èP ñ ꣙ ªð £®
«î¬ õ: I÷裌 200 Aó£‹, îQò£ 75 Aó£‹, èêèê£
100 Aó£‹, Yóè‹, «ê£‹¹ îô£ 50 Aó£‹.
ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ
ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ å¡ø£èŠ «ð£†´,
ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ˆ¶ ¬ïú£è
ܬóˆªî´ˆî£™ ܶ èP ñ꣙ ªð£®.
༬÷‚Aöƒ° ªð£Kò™, õ£¬ö‚裌 ªð£Kò™,
𼊹 «ê˜‚è£î °ö‹¹ õ¬èèœ ÝAòõŸP™
ÞõŸ¬ø àð«ò£A‚èô£‹.
‘ñê£ô£ «ê˜ˆ¶‹ ªêŒò «õ‡´‹... Ýù£™ ð†¬ì, ôõƒè‹ «ð£¡ø ñê£ô£
õ£ê¬ùèœ ÜFèñ£è Þ¼‚辋 Ã죶’ â¡ðõ˜èœ Þ‰îŠ ªð£®¬ò
àð«ò£A‚èô£‹.
ê¡ù£ ñê£ô£ ªêŒò¾‹, ñ†ì¡ °ö‹¹ ¬õ‚辋 àè‰î ªð£® Þ¶.
Þ‰îŠ ªð£®¬ò Þó‡´ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹.

39. õŸø™ °ö‹ ¹ ªð £®
«î¬ õ: I÷裌 裙 A«ô£, îQò£ 150 Aó£‹, I÷° 裙 èŠ, Yóè‹ è£™ èŠ,
¶õó‹ 𼊹 ܬó èŠ, ð„êKC 裙 èŠ, ªõ‰îò‹ 2 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ÞõŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQ«ò õÁˆ¶ ܬóˆªî´ƒèœ.
ô‡ªíJ™ è´°, ªõ‰îò‹, ¶õó‹ 𼊹, I÷裌 î£Oˆ¶ M¼‹Hò
õŸø™è¬÷ «ê˜ˆ¶ õî‚A, Þ‰î ªð£®¬òˆ ÉM, ªð¼ƒè£òˆÉœ, ¹O è¬óê¬ô
«ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. èP«õŠH¬ô, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ Þø‚°ƒèœ.
ê£î‹, îJ˜ ê£îˆ¶‚° ªî£†´‚ ªè£œ÷ ܼ¬ñò£è Þ¼‚°‹.

40. Ý ™ Þ ¡

å¡

ñ ê£ô £ ªð £®

«î¬ õ: I÷裌 4 èŠ, îQò£ 2 èŠ, èì¬ôŠ 𼊹 ܬó èŠ, I÷° 1 «ìHœ
vÌ¡, «ê£‹¹, èêèê£, Yóè‹ îô£ 2 «ìHœ vÌ¡, MóL ñ…êœ 3.
ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™
îQˆîQ«ò ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ˆ¶, ÝPò¶‹ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.
ܶ Ý™ Þ¡ å¡ ñê£ô£ ªð£®.
¹O °ö‹¹, ñê£ô£ °ö‹¹, 𼊹 ༇¬ì °ö‹¹‚° àð«ò£A‚èô£‹.
I÷裌 Éœ, îQò£ˆ Éœ ÝAòõŸÁ‚° ðFô£è ÞõŸ¬ø àð«ò£A‚èô£‹.

41. ªê† ®ï £† ´ ñ ê£ô £ ªð £®
«î¬ õ: I÷裌 ܬó A«ô£, «ê£‹¹ å¡ø¬ó èŠ,
Yóè‹ å¡ø¬ó èŠ.
ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ªê£¡ùõŸ¬ø ªõJL™
è£ò¬õˆ¶ ܬóˆªî´ˆî£™, ªê†®ï£†´ ñê£ô£
ªð£® ªó®.
𼊹 ༇¬ì °ö‹¹, c˜‚è Þ¼‚°‹ ñê£ô£‚
°ö‹¹, ð†ì£E‚ °ö‹¹, ªê†®ï£†´ º¬ø ÜMò™, ༬÷‚ Aöƒ° ñê£ô£
ªð£Kò™, °¼ñ£ õ¬èèœ... ÝAòõŸÁ‚° Þ‰î ªð£®¬ò ðò¡ð´ˆîô£‹. ñê£ô£
²¬õ Þ¼‚°‹. Ü«îêñò‹, ñê£ô£ õ£ê¬ù É‚èô£è¾‹ Þ¼‚è£î¶ Þ‰î
ªê†®ï£†´ ñê£ô£ ªð£®J¡ vªðû™.

42. ó êŠ ªð £® (1)
«î¬ õ: îQò£ 3 èŠ, I÷° ܬó èŠ, I÷裌 ܬó
èŠ, Yóè‹ Ü¬ó èŠ, ªõ‰îò‹ 1 ¯vÌ¡, è´° 1
¯vÌ¡, ܬó èŠ ¶õó‹ 𼊹, 1 H® èP«õŠH¬ô,
MóL ñ…êœ ¶‡´ 4.
â™ô£õŸ¬ø»‹ å¡ø£è ªõJL™ è£ò¬õˆ¶
èóèóŠð£è ܬóˆªî´ˆî£™ «ð£¶‹. 𼊹 óꈶ‚°
Þ‰îŠ ªð£® ï¡ø£è Þ¼‚°‹.
î‚è£O, èP«õŠH¬ô, ð„¬ê I÷裬ò èê‚A, ¹O è¬óê¬ô «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è
¬õˆ¶ Þ‰îŠ ªð£®¬ò «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è ªè£F‚è ¬õˆ¶, è¬ìCò£è
𼊹ˆ î‡a¬ó «ê˜‚è «õ‡´‹. ªïŒJ™ è´°, (M¼‹Hù£™) ̇´ î£Oˆ¶
«ê˜ˆî£™ èñèñ óê‹ îò£˜. Þ‰îŠ ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹.

43. ó êŠ ªð £® (2)
«î¬ õ: I÷裌 裙 A«ô£, Yóè‹ 100 Aó£‹, îQò£ 裙 A«ô£, I÷° 100
Aó£‹, ªõ‰îò‹ 25 Aó£‹, è´° 25 Aó£‹, ªð¼ƒè£ò‹ 50 Aó£‹,
â™ô£õŸ¬ø»‹ õÁˆ¶ èóèóŠð£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
ð¼ŠH™ô£ñ™ ¬õ‚°‹ î‚è£O óê‹ «ð£¡øõŸP™ Þî¬ù è¬ìCò£è «ê˜ˆ¶
ªè£F‚è ¬õ‚è£ñ™, ¸¬óˆ¶ õ‰î¶‹ Þø‚A M´ƒèœ. ²¬õ, ñ툶ì¡
ÅŠðó£è Þ¼‚°‹ óê‹. å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹ Þ‰î ªð£®¬ò.

44. Þ ¡ v ‡ † ó êŠ ªð £®
«î¬ õ: ¶õó‹ 𼊹 1 èŠ, I÷° 裙 èŠ, Yóè‹ Ü¬ó èŠ, I÷裌 õŸø™ 10,
èP«õŠH¬ô 5 ݘ‚°, MóL ñ…êœ 2,

ÞõŸ¬ø ï¡ø£è ªõJL™ è£ò¬õˆ¶ â´ˆ¶ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ˆî£™
ܶ Þ¡v쇆 óꊪð£®.
î‚è£O, èP«õŠH¬ô, I÷裌, àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ è¬óˆ¶ «î¬õò£ù î‡a˜, àŠ¹
«ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. Hø° Þ‰î Þ¡v쇆 óꊪ𣮬ò»‹,
ﲂAò ̇¬ì»‹ «ê˜ˆ¶ Í® ¬õ»ƒèœ. CP¶ «ïóˆFŸ°Š Hø° â´ˆ¶
ðò¡ð´ˆFù£™ Þî¡ èñèñ ñí‹ i´ º¿‚è ðó¾‹. 𼊹 «ê˜‚è£î óê‹,
«ê˜‚°‹ óê‹ Þ󇮟°«ñ Þî¬ù ðò¡ð´ˆîô£‹.

45. ²‚° è£H ªð £®
«î¬ õ: îQò£ 1 èŠ, I÷° 裙 èŠ, ²‚°
ܬó èŠ, ãô‚裌 20,
ªêŒ º¬ ø: ÞõŸ¬ø îQˆîQò£è ªõJL™
è£ò¬õˆ¶ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è
ܬóˆªî´ƒèœ. å¼ èŠ î‡aK™ Þó‡ì¬ó
¯vÌ¡ Þ‰î ²‚° è£H ɬ÷Š «ð£†´
ï¡ø£è ªè£F‚è ¬õˆ¶, Þø‚A õ®è†®
ꘂè¬ó 𣙠«ê˜ˆ¶ èô‚A °®‚èô£‹.

46. 𠣂° ªð £®
«î¬ õ: ªè£†¬ì 𣂰 (à¬ìˆî¶) 100
Aó£‹, ꘂè¬ó ܬó èŠ, ãô‚裌 15, «ê£‹¹
4 ¯vÌ¡, èêèê£ 5 ¯vÌ¡, A󣋹 10,
ê£óŠð¼Š¹ 1 «ìHœ vÌ¡, ªõœ÷K M¬î 1
«ìHœ vÌ¡, ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: 𣂬è å¡Pó‡ì£è
à¬ìˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. ð£Fò÷¾ ªïŒ¬ò
è£ò¬õˆ¶ ÜF™ 𣂬è õÁˆ¶‚
ªè£œÀƒèœ. e÷ ªïŒJ™ ꘂè¬ó¬òˆ
îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹ õÁˆ¶, ÝPò¶‹
ð£‚°ì¡ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è ªð£®ˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. è¬ìCJ™ ꘂè¬ó «ê˜ˆ¶‚
èô‚Aù£™, dì£, ªõŸP¬ô â¡Á âî«ù£´ «õ‡´ñ£ù£½‹ «ð£†´‚ èô‚è,
èñèñ ÅŠð˜ vi† 𣂰 ªð£® ªó®.

47.ó õ£ Þ † L I‚ v
«î¬ õ: ªõœ¬÷ ó¬õ 1 A«ô£, è´° 3 ¯vÌ¡,
àÀ‰¶ 2 «ìHœ vÌ¡, I÷° 3 ¯vÌ¡, Yóè‹
2 ¯vÌ¡, º‰FK 10 (ïÁ‚Aò¶), àŠ¹ 3
¯vÌ¡, ê¬ñò™ «ê£ì£ 1 ¯vÌ¡, ⇪íŒ
100 Aó£‹.
ªêŒ º¬ ø: ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, I÷°,
Yóè‹, º‰FK ÝAòõŸ¬øˆ î£Oˆ¶ ó¬õ «ê˜ˆ¶

õÁˆªî´ƒèœ. ÝPò¶‹ ê¬ñò™ «ê£ì£ ñŸÁ‹ àŠ¹ èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: ó¬õ‚ èô¬õ»ì¡ ªð£®ò£è ïÁ‚Aò Þ…C, ð„¬ê I÷裌
ñŸÁ‹ êŸÁ ¹Oˆî îJ¬ó (å¼ èŠ ñ£¾‚° ܬó èŠ îJ˜) èô‰¶ «î¬õò£ù
c˜ «ê˜ˆ¶ Þ†L ñ£¾Š ð‚° è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ðˆ¶ GIì‹ áPò¶‹
Þ†Lè÷£è õ£˜ˆªî´ƒèœ.
«ê£ì£ ñ£¾ «õ‡ì£‹ â¡ðõ˜èœ, 1 èŠ ó¬õ‚° ܬó ¯vÌ¡ ß«ù£ ꣙†¬ì
îJ«ó£´ èô‰¶ àð«ò£A‚èô£‹.

48.ó õ£ ô † ´ I‚ v
«î¬ õ: ó¬õ 1 A«ô£, ꘂè¬ó 凫í 裙 A«ô£, º‰FK 100 Aó£‹,
ãôˆÉœ 1 «ìHœ vÌ¡, ªïŒ 2 «ìHœ
v̡.

ªêŒ º¬ ø: ó¬õ¬ò ªõÁ‹ õ£íLJ™ CP¶
CPî£è õÁˆ¶, ꘂè¬ó «ê˜ˆ¶, ªñS Q ™
ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. º‰FK¬ò
ªð£®ò£è ïÁ‚A, ªïŒJ™ õÁˆªî´ƒèœ.
ÜîÂì¡ ó¬õ èô¬õ, ãôˆÉœ ÝAòõŸ¬ø‚
èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: Þ‰î ñ£¾ 1 èŠ Ü÷¾
â¡ø£™ 1 èó‡® ªïŒ¬ò 裌„C áŸP H¬ê‰¶ ༇¬ì H®»ƒèœ.

49.ºœ À «î¡ °ö™ I‚ v
«î¬ õ: ð„êKC ܬó A«ô£, ð£CŠ 𼊹, ªð£†´‚ èì¬ô îô£ 200 Aó£‹,
«ê£‹¹ Ü™ô¶ ªð¼ƒè£òˆÉœ 2 ¯vÌ¡,
I÷裌 õŸø™ 10, àŠ¹ 3 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: «ê£‹¹, àŠ¹ ÝAòõŸ¬øˆ îMó
ñŸø ܬùˆ¬î»‹ ªõJL™ è£ò ¬õ»ƒèœ.
ªñ£Áªñ£ÁŠð£è 裌‰î¶‹ ÜîÂì¡ «ê£‹¹,
àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è
ܬóˆªî´ƒèœ.
à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: å¼ èŠ ñ£¾ â¡ø£™ 2
¯vÌ¡ ªïŒ, CPî÷¾ c˜ M†´Š H¬ê‰¶
ºÁ‚° Ü„C™ «ð£†´ Åì£ù ⇪íJ™ HN‰ªî´ƒèœ

50.î† ¬

I‚ v

«î¬ õ: ¹¿ƒè™ ÜKC 1 A«ô£, ªð£†´‚ èì¬ô 裙 A«ô£, àÀ‰¶ 100
Aó£‹, I÷裌 õŸø™ 8, àŠ¹ 3 «ìHœ vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ 2 ¯vÌ¡, ✠2
«ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò ²ˆîñ£è‚ è¿M ªõJL™
è£ò ¬õ»ƒèœ. àÀ‰¬î ªõÁ‹ õ£íLJ™
«ôê£è õÁˆªî´ƒèœ. ÜKC ï¡ø£è‚
裌‰î¶‹ ÜîÂì¡ ªð£†´‚ èì¬ô, àÀ‰¶,
I÷裌 ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ªñS Q ™
¬ïú£è ܬ󈶄 êLˆ¶, àŠ¹, âœ,
ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ â´ˆ¶
¬õ»ƒèœ.

à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: 1 èŠ ñ£¾ â¡ø£™ 1 «ìHœ vÌ¡ èì¬ôŠ 𼊬ð
â´ˆ¶, 1 ñE «ïó‹ áø ¬õˆ¶, áPò¶‹ ñ£¾ì¡ «ê¼ƒèœ. ÜîÂì¡
ªð£®ò£è ïÁ‚Aò èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶, CPî÷¾ î‡a˜ M†´Š H¬ê‰¶ CÁ
CÁ ìè÷£èˆ  ªð£Kˆªî´ƒèœ.

51.ªñ ¶õ¬

I‚v

«î¬ õ: àÀ‰¶ 1 A«ô£, ð„êKC 200 Aó£‹, àŠ¹ 3 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: àÀ‰¶, ÜKC, àŠ¹ ܬùˆ¬î»‹
ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆ¶,
Ýø¬õˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: «î¬õò£ù êñòƒèO™
«õ‡®ò Ü÷¾ ñ£¬õ â´ˆ¶ c˜ «ê˜ˆ¶
Þ†L ñ£¾ ð‚°‚ èô‰¶, ܬóñE «ïó‹
áø¬õ»ƒèœ. ªõƒè£ò‹, ð„¬ê I÷裌,
Þ…C, ñ™Lˆî¬ö ÝAòõŸ¬ø ªð£®ò£è
ïÁ‚A, áPò ñ£«õ£´èô‰¶ õ¬ìè÷£è ,
⇪íJ™ ²†ªì´ƒèœ.

52.ªñ ¶«ð £‡

£ I‚ v

«î¬ õ: èì¬ôŠ 𼊹 1 A«ô£, ð„êKC 100 Aó£‹, I÷裌 õŸø™ 8, àŠ¹ 3
¯vÌ¡, ê¬ñò™ «ê£ì£ 1 ¯vÌ¡.

ªêŒ º¬ ø: àŠ¹, ê¬ñò™ «ê£ì£ îMó ñŸø
ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõJL™ ï¡° è£ò

¬õˆ¶ ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. Hø° ÜîÂì¡ àŠ¹, ê¬ñò™
«ê£ì£ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ êLˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: ܬóˆîF™ 裙 ð°F ñ£¾ â¡ø£™ 1 °N èó‡®
⇪íŒ, ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ªõƒè£ò‹, ð„¬ê I÷裌, Þ…C, ñ™Lˆî¬ö,
èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶, î‡a˜ áŸP î÷î÷ªõù H¬ê‰¶ ðˆ¶
GIì‹ áø ¬õ»ƒèœ.
Hø° ñ£¬õ CP¶ CPî£è â´ˆ¶, Åì£ù ⇪íJ™ ªð£Kˆªî´ƒèœ.

53.KŠ ð ¡

ð «è£ £ I‚v

«î¬ õ: èì¬ôŠ 𼊹 ܬó A«ô£, ð„êKC 裙 A«ô£, ªð£†´‚ èì¬ô
200 Aó£‹, I÷裌 õŸø™ 15, ªð¼ƒè£òˆÉœ Ü™ô¶ «ê£‹¹ 2 ¯vÌ¡, àŠ¹ 3
¯vÌ¡.

ªêŒ º¬ ø: 𼊹, ÜKC, èì¬ô, I÷裌, ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬ø ªõJL™
è£ò ¬õˆ¶ ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. ÝPò¶‹ êLˆ¶ àŠ¹
èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: 1 èŠ ñ£¾ â¡ø£™ 1 «ìHœ vÌ¡ Åì£ù ⇪íŒ,
«î¬õò£ù î‡a˜ «ê˜ˆ¶Š H¬ê‰¶ Åì£ù ⇪íJ™ HN‰¶ «õè
¬õˆªî´ƒèœ.

54.ó £A ¹ † ´ I‚v
«î¬ õ: ó£A 1 A«ô£.
ªêŒ º¬ ø: ó£A¬ò è™, ñ‡ c‚A ²ˆî‹ ªêŒ¶, Í›°‹ Ü÷¾‚° î‡a˜M†´ 2
ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´, GöL™ àô˜ˆ¶ƒèœ.
ï¡ø£è‚ 裌‰î¶‹ ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ.

Þî¬ù å¼ ¶EJ™ 膮 Þ†LŠ
ð£¬ùJ™ ¬õˆ¶, ÝMJ™ ðˆ¶ GIì‹
«õè ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. Å´ ÝPò¶‹

Þ‰î ñ£¬õ ªõÁ‹ õ£íLJ™ «ð£†´, «ôê£è õÁˆªî´ˆ¶, å¼ î†®™ ªè£†®
Ýø ¬õ»ƒèœ. ï¡ø£è ÝPò¶‹ 裟ÁŠ ¹è£î å¼ ìŠð£M™ ªè£†® â´ˆ¶
¬õ»ƒèœ.
à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: î‡aK™ «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ è¬óˆ¶ ñ£M™
ªîOˆ¶Š HêÁƒèœ. Hø°, ó¬õ ê™ô¬ìJ™ êLˆªî´ˆ¶ Þ†LŠ ð£¬ùJ™
¬õˆ¶ ðˆ¶ GIì‹ ÝMJ™ «õè ¬õ»ƒèœ. ñ£¬õ ¬èJ™ â´ˆ¶ ༆®Š
𣘈 ༆ì õó «õ‡´‹. ÜŠ«ð£¶î£¡ ñ£¾ ªõ‰¶M†ì¶ â¡Á ܘˆî‹.
Ü‰îŠ ð‚°õˆF™ Þø‚A M¼Šð‹ «ð£ô ꘂè¬ó èô‰¶ ÞQŠ¹ ¹†ì£è«õ£,
î£Oˆ¶ è£óŠ ¹†ì£è«õ£ ꣊Hìô£‹.

55.ªè£¿‚è† ¬

I‚v

«î¬ õ: ¹¿ƒè™ ÜKC 1 A«ô£, ¶õó‹ 𼊹, èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 200
Aó£‹, I÷°, Yóè‹ îô£ 2 «ìHœ vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 6, àŠ¹ 3 ¯vÌ¡.

ªêŒ º¬ ø: «î¬õò£ù ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹
ªõJL™ ï¡ø£è‚ è£ò¬õˆ¶ ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶
ªñ™Lò ó¬õò£è ܬó»ƒèœ. Üî¬ù êLˆ¶,
ñ£¬õ c‚AM†´ (܉î ñ£¬õ ܬì ñ£M™ èô‰¶
àð«ò£A‚èô£‹. °ö‹¹ ªè†®Šðì è¬óˆ¶„
«ê˜‚èô£‹) ó¬õ¬ò â´ˆ¶ å¼ î†®™ ªè£†® 2
ï£†èœ GöL™ àô˜ˆF â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶,
èì¬ôŠ 𼊹 î£Oˆ¶ î‡a˜ áŸP (1 ðƒ°
ó¬õ‚° Þó‡ì¬ó ðƒ° c˜) ªè£Fˆî¶‹ «îƒè£Œ
¶¼õ™, ªð¼ƒè£ò‹, èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶, Ü‚
èô¬õ ªè£Fˆî¶‹ ó¬õ¬ò‚ ªè£†®‚ A÷P º‚裙 ðî‹ ªõ‰î¶‹ Þø‚°ƒèœ.
ÝPò¶‹ ªè£¿‚膬ìè÷£èŠ H®ˆ¶ ÝMJ™ «õè ¬õ»ƒèœ.

56.¹O«ò £î¬ ó I‚v
«î¬õ: ¹O ܬó A«ô£, ô‡ªíŒ 裙 A«ô£, è´°, àÀ‰¶ îô£ 2 «ìHœ
vÌ¡, èì¬ôŠ 𼊹 3 «ìHœ vÌ¡, I÷裌 20, ªð¼ƒè£òˆÉœ 3 ¯vÌ¡,
àŠ¹ 4 ¯vÌ¡, ñ…êœ Éœ 1 ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô 1 ¬èŠH®.
ªêŒº¬ø: ¹O¬ò 3 èŠ î‡aK™ è¬óˆ¶ õ®è†®, ܉î è¬óê½ì¡ ñ…êœÉœ,
àŠ¹, ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ ¬õ»ƒèœ. ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶,
èì¬ôŠ 𼊹, I÷裌 ÝAòõŸ¬øˆ î£Oˆ¶ ¹O è¬óê¬ô áŸP, ªè£Fˆî¶‹
èP«õŠH¬ô¬òˆ ɾƒèœ. èô¬õ ªè£Fˆ¶ ²‡® â‡ªíŒ «ñô£è èC‰¶
õ‰î¶‹ Þø‚A, ÝPò¶‹ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: «î¬õŠð´‹«ð£¶ àFó£ù ê£îˆ«î£´ Þ‰îŠ ¹O è¬óê¬ô
«ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ

57.ð ¼ Š ¹ ªè£¿‚è† ¬

I‚v

«î¬õ: ð„êKC ܬó A«ô£, ¶õó‹ 𼊹, èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 裙 A«ô£,
I÷裌 õŸø™ 12, ªð¼ƒè£ò‹ 2 ¯vÌ¡, àŠ¹ 3 ¯vÌ¡, è´° 1 «ìHœ vÌ¡,
àÀ‰¶ 2 «ìHœ vÌ¡, â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ÜKC»ì¡ ¶õó‹ 𼊹, èì¬ôŠ 𼊹, I÷裌, ªð¼ƒè£ò‹, àŠ¹
ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ê¡ùñ£ù ó¬õò£è ªð£®ˆªî´ƒèœ. ªð£®ˆî¬î ï¡ø£è„
êLˆ¶ ñ£¬õ c‚AM†´, ó¬õò£è â´ˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶
î£Oˆ¶ Ýø¬õˆ¶, ó¬õ«ò£´ èô‚°ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: 1 èŠ ó¬õ â¡ø£™, Þó‡ì¬ó èŠ î‡a¬ó Å죂°ƒèœ.
ªè£Fˆî¶‹ ÜF™ 1 «ìHœ vÌ¡ «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ «ê˜ˆ¶ ó¬õ¬ò‚ ªè£†®,
Iîñ£ù bJ™ ¬õˆ¶‚ A÷Áƒèœ. º‚裙 ðî‹ ªõ‰î¶‹ Þø‚A «ôê£è ÝPò¶‹,
ªè£¿‚膬ìè÷£è H®ˆ¶ ÝMJ™ «õè ¬õ»ƒèœ.

58.â ½ I„¬ ê ê£î I‚v
«î¬õ: C†K‚ ÝC† âùŠð´‹ â½I„¬ê àŠ¹ 100 Aó£‹, ñ…êœ Éœ 1 ¯vÌ¡,
ªð¼ƒè£ò‹ 2 ¯vÌ¡, àŠ¹ 3 ¯vÌ¡, è´° 2 ¯vÌ¡, àÀ‰¶ 1 «ìHœ vÌ¡,
èì¬ôŠ 𼊹 2 «ìHœ vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 10, â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹, I÷裌 ÝAòõŸ¬øˆ
î£Oˆ¶ ªð¼ƒè£ò‹, ñ…êœÉœ «ê˜ˆ¶ Þø‚A Ýø ¬õ»ƒèœ.
C†K‚ ÝC†¬ì I‚RJ™ ¬ïú£è ªð£®ˆ¶, ÜîÂì¡ àŠ¹, î£Oî èô¬õ
ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ èô‰¶ ¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: «î¬õò£ù«ð£¶ àFó£è õ®ˆî ê£îˆF™ Þ‰îŠ ªð£®¬ò
èô‰¶ªè£œÀƒèœ.

59. «è£¶¬ ñ ó õ£ à Š ¹ ñ £ I‚v
«î¬õ: ê‹ð£ «è£¶¬ñ 1 A«ô£, è´° 3 ¯vÌ¡, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2
«ìHœ vÌ¡, àŠ¹ 3 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ 100 I.L.
ªêŒº¬ø: «è£¶¬ñ¬ò ²ˆî‹ ªêŒ¶, ISQ™ ªè£´ˆ¶ ªñ™Lò ó¬õò£è
ªð£®»ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹 ÝAòõŸ¬øˆ î£Oˆ¶, ó¬õ «ê˜ˆ¶
õ£ê¬ù õó õÁ ˆªî´ˆ¶, Hø° Ýø ¬õˆ¶, ðˆFóŠð´ˆ¶ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: å¼ ðƒ° ó¬õ‚° Þó‡ì¬ó ðƒ° â¡ø Ü÷M™ î‡a¬ó
ªè£F‚è ¬õˆ¶, ÜF™ ó¬õ¬ò„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P, «õè¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ

60.ð x T I‚ v
«î¬õ: èì¬ôŠ 𼊹 1 A«ô£, ÜKC 200 Aó£‹, «ê£‹¹ 1 «ìHœ vÌ¡,
I÷裌 õŸø™ 10, àŠ¹ 3 ¯vÌ¡, ¬ñî£ 100 Aó£‹, ê¬ñò™ «ê£ì£ 1 ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: àŠ¹, ¬ñî£, ê¬ñò™ «ê£ì£ îMó ñŸø ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹
ªõŒJL™ ï¡ø£è‚ è£ò¬õˆ¶, ªñS Q ™ Ü¬óˆ¶ êLˆ¶, àŠ¹, ¬ñî£, ê¬ñò™
«ê£ì£ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ ¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: ñ£¾ì¡ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Þ†L ñ£¾ ðîˆF™ è¬óˆ¶, M¼‹Hò
裌è¬÷ ïÁ‚A„ «ê˜ˆ¶ ðxT «ð£´ƒèœ

61.Ü KCŠ ¹ † ´ I‚v&1
«î¬õ: ¹¿ƒè™ ÜKC 1 A«ô£.
ªêŒº¬ø: ÜKC¬ò ܬó ñE «ïó‹ î‡aK™ áø ¬õˆ¶, Hø° c¬ó
õ®ˆ¶M†´ ªè£FcK™ «ð£†´ ܬó ð‚° «õè¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ.

Hø°, c¬ó õ®ˆ¶M†´ ÜKC¬ò GöL™ è£ò ¬õˆ¶, ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶
ªð£K«ð£ô ªð£Kˆªî´ƒèœ (i†®«ô«ò ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆªî´ˆî£½‹
êK). Hø°, Þî¬ù I‚RJ™ ê¡ùñ£ù ó¬õò£èŠ ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: ªõ¶ªõ¶Šð£ù cK™ àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ è¬óˆ¶, Üî¬ù ñ£M™
ªîOˆ¶ àFó£èŠ HCP «îƒè£Œ, ꘂè¬ó, ªïŒ «ê˜ˆ¶ ꣊H´ƒèœ.

62.«î¡ °ö™ I‚ v
«î¬õ: ð„êKC 1 A«ô£, àÀ‰¶ 400 Aó£‹.
ªêŒº¬ø: àÀ‰¬î Iîñ£ù bJ™, Gø‹ ñ£ø£ñ™, õ£ê¬ù õó õÁ ˆªî´ƒèœ.
ÜKC¬ò ¶EJ™ ¶¬ìˆ¶M†´, àÀ‰¶ì¡ «ê˜ˆ¶, ISQ™ ܬóˆ¶, ÝPò¶‹
êLˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: 1 èŠ ñ£¾ â¡ø£™ 裙 ¯vÌ¡ àŠ¹, 2 ¯vÌ¡ ªïŒ,
«î¬õò£ù î‡a˜ «ê˜ˆ¶Š H¬ê»ƒèœ.
«î¡°ö™ Ü„C™ «ð£†´, Åì£ù ⇪íJ™ HN‰¶ «õè¬õˆªî´ƒèœ.

63. ó õ£ à Š ¹ ñ £ I‚ v
«î¬õ: ªõœ¬÷ ó¬õ 1 A«ô£, â‡ªíŒ 100 Aó£‹, è´° 3 ¯vÌ¡, àÀ‰¶ 5
¯vÌ¡, èì¬ôŠ 𼊹 2 «ìHœ vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 8, àŠ¹ 3 ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹, I÷裌 ÝAòõŸ¬øˆ
î£Oˆ¶, ó¬õ¬ò„ «ê˜ˆ¶ õÁˆªî´ƒèœ. ÝPò¶‹, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: î‡a¬ó (å¼ èŠ ó¬õ‚° 2 èŠ î‡a˜) ªè£F‚è ¬õˆ¶,
ÜF™ å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪íŒM†´, Hø° ó¬õ¬ò„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P «õè
¬õˆ¶ Þø‚Aù£™, àŠ¹ñ£ ªó®!
⇪íJ™, ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ªõƒè£òˆ¬î õî‚A, Hø° î‡a˜ «ê˜ˆ¶‹
ªêŒòô£‹.

64. Ü KCŠ ¹ † ´ I‚ v&2
«î¬õ: ¹¿ƒè™ ÜKC 1 A«ô£.
ªêŒº¬ø: ÜKC Í›°‹ Ü÷¾‚° î‡a˜ áŸP, 2 ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ.
Hø°, c¬ó õ®ˆ¶M†´ ÜKC¬ò GöL™ àô˜ˆ¶ƒèœ.
ï¡ø£è‚ 裌‰î¶‹ Üî¬ù ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ªñ™Lò ó¬õò£è ªð£®ˆªî´ƒèœ.
Þî¬ù õ£íLJ™ «ôê£è õÁˆ¶, ÝPò¶‹ êLˆ¶, ñ£¬õ c‚AM†´, ó¬õ¬ò å¼
Üèôñ£ù ™ ªè£†®, GöL™ 2 ï£†èœ è£ò ¬õˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: ó£A ¹†´ I‚¬ú àð«ò£AŠð¶ «ð£ô«õ.

65. î£Qò Ü ¬

I‚ v

«î¬õ: 苹, «ê£÷‹, «ê£ò£, ð£CŠ ðòÁ, ¹¿ƒè™ ÜKC, «õ˜‚èì¬ô îô£ 裙
A«ô£.
ªêŒº¬ø: «î¬õò£ù ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõJL™ è£ò¬õˆ¶, ISQ™
ªè£´ˆ¶ ªñ™Lò ó¬õò£è ܬó»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: ñ£¬õ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ Þ†L ñ£¾ ð‚° è¬óˆ¶, 10 GIì‹
áø ¬õ»ƒèœ. ð„¬ê I÷裌, ªõƒè£ò‹, Þ…C, èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö
ÝAòõŸ¬ø ªð£®ò£è ïÁ‚A, ñ£«õ£´ èô‚°ƒèœ. ܬìè÷£è õ£˜ˆ¶, Þ¼¹øº‹
«õèM†´ â´ƒèœ.

66. «ñ £˜‚°ö ‹ ¹ I‚v
«î¬õ: ¶õó‹ 𼊹 100 Aó£‹, îQò£ 25 Aó£‹, I÷裌 õŸø™ 15, Yóè‹ 1
«ìHœ vÌ¡, ñ…êœ Éœ ܬó ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ñ…êœ Éœ îMó, ñŸø ªð£¼†è¬÷ ªõJL™ ï¡ø£è‚ è£ò ¬õˆ¶,
å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆ¶, ÝPò¶‹ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: «ôê£èŠ ¹Oˆî 1 èŠ «ñ£K™ 1 «ìHœ vÌ¡ «îƒè£Œ M¿¶,
«ñ£˜‚ °ö‹¹ I‚v 2 ¯vÌ¡, «î¬õò£ù àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ è¬óˆ¶
¬õ»ƒèœ. ⇪íJ™ è´°, ªõ‰îò‹ î£Oˆ¶ Þ‰î‚ è¬óê¬ô áŸP, ªð£ƒA
õ‰î¶‹ Þø‚°ƒèœ.

67. ꈶ ñ £¾ ‚è… C I‚v
«î¬õ: «è£¶¬ñ, àÀ‰¶, «è›õó°, 苹, «ê£ò£, ¹¿ƒè™ ÜKC, ð£CŠðòÁ îô£
200 Aó£‹, ªð£†´‚èì¬ô, üšõKC îô£ 100 Aó£‹, ð£î£‹ 50 Aó£‹, ãô‚裌
(«î¬õò£ù£™) 20.
ªêŒº¬ø: î£Qò õ¬èèœ Ü¬ùˆ¬î»‹ ²ˆî‹ ªêŒ¶ îQˆîQò£è áø ¬õˆ¶,
Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´ º¬÷‚èM´ƒèœ. Hø°, ÞõŸ¬ø GöL™ àô˜ˆF, ªõÁ‹
õ£íLJ™ «ð£†´ îQˆîQ«ò õ£ê¬ù õó õÁˆªî´ƒèœ. ¹¿ƒè™ ÜKC,
üšõKC¬ò»‹ îQˆîQò£è õÁ ˆªî´ƒèœ.
ÝPò¶‹, ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ð£î£‹, ãô‚裌 «ê˜ˆ¶ ªñS Q ™
ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. Þ‰î ñ£¬õ‚ªè£‡´ ªõÁ‹ ÞQŠ¹ è…C
ñ†´‹ ªêŒõî£è Þ¼‰î£™ ãôˆÉœ «ê˜‚èô£‹.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: 1 «ìHœ vÌ¡ è…C ñ£¾ â´ˆ¶, Üî¬ù 裙 èŠ cK™
è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
1 èŠ ð£¬ô ªè£F‚è ¬õˆ¶ ÜF™ ꈶ ñ£¾‚ è¬óê™, 2 ¯vÌ¡ ꘂè¬ó «ê˜ˆ¶
ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ.
1 «ìHœ vÌ¡ ñ£¬õ 1 èŠ î‡aK™ è¬óˆ¶ ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚A ÝPò¶‹
êŸÁ ¹Oˆî «ñ£˜, àŠ¹ «ê˜ˆ¶‹ °®‚èô£‹.

68. ð £CŠ ð ¼ Š ¹ ô † ´ I‚v
«î¬õ: ð£CŠ 𼊹 1 A«ô£, ÜKC 100 Aó£‹, ꘂè¬ó 凫í 裙 A«ô£,
º‰FK 100 Aó£‹, ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡, ãôˆÉœ 1 «ìHœ vÌ¡,

ªêŒº¬ø: ð£CŠð¼Š¬ð CÁ bJ™ õ£ê¬ù õó õÁ ˆªî´ƒèœ. ÜKC¬ò îQò£è
õÁ ˆªî´ƒèœ. ÝPò¶‹ ÜKC, 𼊹, ꘂè¬ó ÝAòõŸ¬ø å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶
ªñS Q ™ ܬó»ƒèœ.
º‰FK¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚A ªïŒJ™ õÁ ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ÜîÂì¡ Ü¬óˆî ñ£¾,
ãôˆÉœ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: 1 èŠ ñ£¾‚° 1 èó‡® ªïŒ¬ò‚ 裌„C áŸP ༇¬ì
H®»ƒèœ.

69.ð ¼ Š ¹ Ü ¬

I‚v

«î¬õ: ¶õó‹ 𼊹, èì¬ôŠ 𼊹, ¹¿ƒè™ ÜKC îô£ ܬó A«ô£, ð£CŠ
𼊹, àÀ‰¶ îô£ 裙 A«ô£, I÷裌 õŸø™ 12, ªð¼ƒè£òˆÉœ 2 ¯vÌ¡,
àŠ¹ Í¡ø¬ó ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: àŠ¹, ªð¼ƒè£òˆÉœ îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚ è£ò¬õˆ¶,
ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ªñ™Lò ó¬õò£è ܬóˆ¶, ÜîÂì¡ àŠ¹, ªð¼ƒè£ò‹ èô‰¶
¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: «î¬õò£ù Ü÷¾ ñ£¾ì¡ ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ªõƒè£ò‹,
ð„¬ê I÷裌, èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö, «îƒè£Œˆ ¶Áõ™ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶,
î‡a˜ «ê˜ˆ¶ «î£¬ê ñ£¾ ð‚° è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
ðˆ¶ GIì‹ áPò¶‹, Þ†L ñ£¾ ðî‹ õ‰¶M´‹. Üî¬ù ªñ™Lò ܬìè÷£è
áŸÁƒèœ.

70.«êIò £ à Š ¹ ñ £ I‚v
«î¬õ: «êIò£ ܬó A«ô£, è´° 1 «ìHœ vÌ¡, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2
«ìHœ vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 8, â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹, I÷裌 õŸø™ ÝAò
õŸ¬øˆ î£Oˆ¶, «êIò£ «ê˜ˆ¶ õÁˆ¶ â´ƒèœ. ÝPò¶‹ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: 1 èŠ «êIò£ â¡ø£™, å¡ø¬ó èŠ î‡a¬ó àŠ¹ «ê˜ˆ¶
Å죂°ƒèœ.
ªè£Fˆî¶‹, 2 ¯vÌ¡ «êIò£¬õ «ê˜ˆ¶‚ A÷P «õè¬õˆªî´ƒèœ.

71. °NŠ ð Eò £ó ‹ I‚v

«î¬õ: ð„êKC, ¹¿ƒè™ ÜKC îô£ ܬó A«ô£, àÀ‰¶ 1 A«ô£, üšõKC 200
Aó£‹, ªõ‰îò‹ 25 Aó£‹.
ªêŒº¬ø: ÜKC õ¬èèœ, àÀ‰¶ ÝAòõŸ¬ø GöL™ è£ò¬õˆ¶, ÜîÂì¡
üšõKC, ªõ‰îò‹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è
ܬóˆªî´ƒèœ.
àð«ò£èŠð´ˆ¶‹ º¬ø: ñ£¾ì¡ àŠ¹ «ê˜ˆ¶, «î£¬ê ñ£¾ ð‚° è¬óˆ¶
¬õ»ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶ î£Oˆ¶, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™, ªð£®ò£è ïÁ‚Aò
ªõƒè£ò‹, ð„¬ê I÷裌, èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ õî‚A
Þø‚°ƒèœ. Þî¬ù ñ£¾ì¡ «ê˜ˆ¶‚ èô‚A, ðˆ¶ GIìƒèœ áø ¬õˆ¶, ðEò£ó‚
è™L™ áŸP «õè ¬õˆªî´ƒèœ.

72.装 C¹ ó ‹ Þ † L I‚ v
«î¬õ: ¹¿ƒè™ ÜKC, ð„êKC îô£ 裙 A«ô£, àÀ‰¶ ܬó A«ô£, è´° 1
«ìHœ vÌ¡, èì¬ôŠ 𼊹 2 «ìHœ vÌ¡, º‰FK 15, I÷°, Yóè‹ îô£ 1
«ìHœ vÌ¡, ²‚° 1 ¶‡´, ªð¼ƒè£òˆÉœ 2 ¯vÌ¡, àŠ¹ 3 ¯vÌ¡, ⇪íŒ
2 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ÜKC, àÀ‰¬î ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ªñ™Lò ó¬õò£è ܬó»ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, èì¬ôŠ 𼊹, º‰FK, I÷°, Yóè‹ ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶ Þø‚A
Ýø¬õ»ƒèœ. ܬóˆî ñ£¾ì¡ ªð¼ƒè£òˆ Éœ, ²‚° (ªð£®ˆ¶), àŠ¹
ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: ó¬õ«ò£´ «ôê£èŠ ¹Oˆî «ñ£˜, î‡a˜ «ê˜ˆ¶ «î£¬ê
ñ£¾Š ðîˆF™ è¬óˆ¶, ܬó ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. áPò¶‹ å¼ èó‡®
Åì£ù ⇪í¬ò «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. CÁ CÁ èŠ Ü™ô¶ ì‹÷˜èO™ ⇪íŒ
îìM ÜF™ º‚裙 ð£èˆ¶‚° ñ£¬õ áŸP ÝMJ™ «õè ¬õˆªî´ƒèœ.

73. à À‰¶ ô † ´ I‚v
«î¬õ: àÀ‰¶ 1 A«ô£, ꘂè¬ó 凫í 裙 A«ô£, ªè£Šð¬ó «îƒè£Œ 100
Aó£‹.
ªêŒº¬ø: àÀ‰¬î ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‚è õÁ ˆªî´ƒèœ. ÝPò¶‹ ªñS Q ™
ªè£´ˆ¶ I辋 ªñ™Lò ó¬õò£è ªð£®»ƒèœ. ꘂè¬ó¬ò ¬ïú£è ªð£®ˆ¶
¬õ»ƒèœ. «îƒè£¬ò ¶¼¾ƒèœ.

àÀ‰¶ ñ£¾ì¡ ꘂè¬óŠ ªð£®, ªè£Šð¬óˆ ¶¼õ™ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ ÝPò¶‹
â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: 1 èŠ ñ£¾‚° å¼ èó‡® Åì£ù ªïŒ¬ò áŸP ༇¬ì
H®»ƒèœ.

74.Þ ®ò £Š ð ‹ I‚v
«î¬õ: ð„êKC å¡ø¬ó A«ô£, ¹¿ƒè™ ÜKC 裙 A«ô£.
ªêŒº¬ø: ÜKC õ¬èè¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ î‡aK™ ° ñE «ïó‹ áø
¬õ»ƒèœ. Hø°, c¬ó õ®ˆ¶M†´ GöL™ àô˜ˆ¶ƒèœ. «ôê£ù ßóŠðî‹
Þ¼‚°‹«ð£«î Þî¬ù ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ.
ܬóˆî ñ£¬õ ªõÁ‹ õ£íLJ™ CP¶ CPî£èŠ «ð£†´ õÁˆªî´ƒèœ.
«è£ôŠªð£® ð‚°õˆF™ ñ£¾ àFó£è õ‰î¶‹ â´ˆ¶ êLˆ¶, Ýø¬õˆ¶ â´ˆ¶
¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: î‡a¬ó ªè£F‚è ¬õˆ¶, ÜF™ àŠ¹ «ê˜ˆ¶, ñ£¬õ CP¶
CPî£è ªè£†® H¬ê»ƒèœ. H¬ê‰î ñ£¬õ Þ®ò£Šð‚ °öL™ «ð£†´ HN‰¶,
ÝMJ™ «õè ¬õˆªî´ƒèœ.
«î¬õ‚«èŸð ÞQŠ¹ Ü™ô¶ è£ó‹ «ê˜ˆ¶ ꣊H´ƒèœ.

75.îõ¬ ô

õ¬

I‚ v

«î¬õ: ¶õó‹ 𼊹, èì¬ôŠ 𼊹, ð£CŠ 𼊹, àÀ‰¶, ð„êKC îô£ 裙
A«ô£, üšõKC 150 Aó£‹, I÷裌 õŸø™ 15, ªð¼ƒè£òˆÉœ 2 ¯vÌ¡, àŠ¹ 3
¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: üšõKC, àŠ¹, ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬øˆ îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹
ªõJL™ è£ò¬õˆ¶, å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ªñS Q ™ ê¡ùñ£ù ó¬õò£è ªð£®ˆ¶,
üšõKC, àŠ¹, ªð¼ƒè£òˆÉœ èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: «îƒè£¬ò ð™ ð™ô£è ïÁ‚A ¬õ»ƒèœ. èP«õŠH¬ô,
ñ™Lˆî¬ö¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ⇪íJ™ è´° î£Oˆ¶ ñ£M™ «ê¼ƒèœ.
ܫ èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö, «îƒè£Œ, «î¬õò£ù î‡a˜ «ê˜ˆ¶ «î£¬ê
ñ£¾ ð‚° è¬óˆ¶, ܬó ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ.
Þ†L ñ£¾Š ðî‹ õ‰¶M´‹. Þî¬ù CÁ °N èó‡®ò£™ â´ˆ¶ Åì£ù
⇪íJ™ áŸPŠ ªð£Kˆªî´ƒèœ.

76. ó õ£«î£¬ ê I‚v!

«î¬õ: ªõœ¬÷ ó¬õ, ÜKC îô£ ܬó A«ô£, ¬ñî£ è£™ A«ô£, Yóè‹, I÷°
îô£ 1 «ìHœ vÌ¡, º‰FK 15, â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ 3 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ó¬õ, ÜKC¬ò îQˆîQò£è ªõŒJL™ ï¡ø£è‚ è£ò¬õ»ƒèœ.
ÜKC¬ò ¬ïú£è ܬóˆ¶, ÜîÂì¡ ¬ñî£, ó¬õ, Yóè‹, I÷°, àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø‚
èô‚°ƒèœ. º‰FK¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚A, ⇪íJ™ ªð£¡Qøñ£è õÁ ˆªî´ˆ¶,
Üî¬ù»‹ ó¬õ«ò£´ èô‰¶, ÝPò¶‹ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
àð«ò£A‚°‹ º¬ø: ñ£¾ì¡ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ c˜‚è‚ è¬ó»ƒèœ. (M¼‹Hù£™ cK™
裙 ðƒ° «ñ£˜ «ê˜‚èô£‹.) ªð£®ò£è ïÁ‚Aò èP«õŠH¬ô¬ò‚ èô‰¶, 䉶
GIì‹ áøM†´ «î£¬ê áŸÁƒèœ.
77.

«è£¬ õ‚裌 ê£î‹

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ, ªðKò ªõƒè£ò‹ 1,
«è£¬õ‚ 裌 100 Aó£‹, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™, I÷裌ˆ Éœ
îô£ 2 ¯vÌ¡, â½I„¬ê ê£Á 1 ¯vÌ¡, è´°, àÀ‰¶
îô£ ܬó ¯vÌ¡, èì¬ôŠ 𼊹 1 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ 2
«ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, èP«õŠH¬ô CPî÷¾.
ªêŒº¬ø: ªõƒè£ò‹, «è£¬õ‚裬ò ªñ™Lòî£è
ïÁ‚°ƒèœ. õ£íLJ™ ⇪í¬ò è£ò¬õˆ¶ è´°, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹
ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶, ªõƒè£ò‹, «îƒè£¬ò õî‚°ƒèœ. ð„¬ê õ£¬ì «ð£ù¶‹,
«è£¬õ‚ 裌, I÷裌ˆ Éœ, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ 裌 «õ°‹ õ¬ó õî‚A,
èP«õŠH¬ô, â½I„ê‹ ê£Á «ê˜ˆ¶ Þø‚°ƒèœ. Þ‰î‚ èô¬õ«ò£´ ê£îˆ¬î‚
èô‰¶ ðKñ£Áƒèœ.
78. èP«õŠ H¬

ô

ê£î‹

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ, è´°, àÀ‰¶
îô£ ܬó ¯vÌ¡, èì¬ôŠ 𼊹 2 ¯vÌ¡,
â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡, ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡,
àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªð£®‚è: I÷°, èêèê£ îô£ 1 ¯vÌ¡, Yóè‹ 2
¯vÌ¡, º‰FK 4, èP«õŠH¬ô 1 èŠ, «îƒè£Œˆ
¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 6.
ªêŒº¬ø: èP«õŠH¬ô¬ò ²ˆî‹ ªêŒ¶ ªõÁ‹ õ£íLJ™ CP¶ CPî£èŠ
«ð£†´ õÁˆªî´ƒèœ. Hø° I÷°, Yóè‹, èêèê£, I÷裌 õŸø™, º‰FK,
«îƒè£Œˆ ¶¼õ™ ÝAòõŸ¬ø õÁˆªî´ˆ¶ ÝPò¶‹ èP«õŠH¬ô à†ðì
õÁˆî ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶Š ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
â‡ªíŒ ñŸÁ‹ ªïŒ¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹
ÝAòõŸ¬ø î£O»ƒèœ. ê£îˆF™, ªð£®ˆî ªð£®, àŠ¹, î£Oî‚ èô¬õ
ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ èô‚°ƒèœ.

79. º‹ ¬

ð ê£î‹

«î¬õ: ð„êKC ܬó èŠ, «î£½ì¡ à¬ìˆî ð£CŠ
𼊹 1 èŠ, ñ…êœ Éœ 1 C†®¬è, ð„¬ê I÷裌
2, ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡, è´°, Yóè‹ îô£ ܬó
¯vÌ¡, ªð¼ƒè£òˆ Éœ å¼ C†®¬è, èP«õŠH¬ô
CPî÷¾, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: °‚èK™ ÜKC, 𼊹 Þó‡¬ì»‹
å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ÜF™ å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ,
ñ…êœ Éœ, àŠ¹ ñŸÁ‹ ° èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. å¼ MC™
õ‰î¶‹ b¬ò Iîñ£‚A 䉶 GIìƒèœ ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ.
ð„¬ê I÷裬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ.
õ£íLJ™, e÷ ªïŒ¬ò áŸP è´°, Yóè‹, èP«õŠH¬ô, ªð¼ƒè£ò‹
ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶ I÷裬ò «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ.
Þ‰î‚ èô¬õ¬ò, ê£î‚ èô¬õ«ò£´ «ê˜ˆ¶‚ èô‰î£™ º‹¬ð ê£î‹ îò£˜.

80. èî‹ ð

ê£î‹

«î¬õ: ð„êKC, ¶õó‹ 𼊹 îô£ 1 èŠ,
裌èP èô¬õ («èó†, d¡v, «è£v, d†Ï†...)
2 èŠ, C¡ù ªõƒè£ò‹ 10, î‚è£O 5, ꣋ð£˜
Éœ 2 «ìHœ vÌ¡, ¹O è¬óê™ Ü¬ó èŠ,
ªð¼ƒè£ò‹, ñ…êœ Éœ îô£ ܬó ¯vÌ¡,
è´°, àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡, ⇪íŒ, ªïŒ
îô£ 2 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: 裌è¬÷ Mó™ c÷ˆ ¶‡´è÷£è¾‹, ªõƒè£ò‹, î‚è£O¬ò
ªð£®ò£è¾‹ ïÁ‚°ƒèœ. ÜKC, ð¼Š¹ì¡ ÝÁ èŠ î‡a˜, 裌èPèœ, ñ…êœ
Éœ, àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. Þó‡´ MC™ õ‰î¶‹,
Iîñ£ù bJ™ Þó‡´ GIìƒèœ ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ.
õ£íLJ™ ⇪íŒ, ªïŒ¬ò Å죂A è´°, àÀ‰¶ î£Oˆ¶, ªõƒè£òˆ¬î
õî‚°ƒèœ. Hø° î‚è£O, ꣋ð£˜É¬÷„ «ê˜ˆ¶ 䉶 GIìƒèœ õî‚A, ¹O
è¬óê™, ñ…êœ Éœ, ªð¼ƒè£òˆÉœ, àŠ¹, å¼ èŠ î‡a˜ ÝAòõŸ¬ø„
«ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚A, 𼊹 ê£î‚ èô¬õ«ò£´ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ.
81. â

œ ê£î‹

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ, è´° 1 ¯vÌ¡,
èP«õŠH¬ô CPî÷¾, ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹
«î¬õ‚°.
ªð£®‚è: ✠2 «ìHœ vÌ¡, àÀ‰¶ 1 «ìHœ
vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 8, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ
vÌ¡, â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ CÁ ¶‡´.
ªêŒº¬ø: ✬÷ ªõÁ‹ õ£íLJ™ «ð£†´, ªð£K»‹ð® õÁˆªî´ƒèœ.
⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬îŠ ªð£Kˆ¶ Hø° I÷裌, àÀ‰¶, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™
ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. ✠à†ðì, õÁˆî ªð£¼†èœ
ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
ªïŒJ™ è´°, èP«õŠH¬ô¬ò î£O»ƒèœ.
ê£îˆF™ ✠ªð£®, àŠ¹ ÝAòõŸ¬øˆ ÉM, è´° î£Oîˆ¬î «ê˜ˆ¶‚
èô‚°ƒèœ.
82. ñ £ƒ

裌 Þ … C ê£î‹

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ, «î£™ c‚A ¶¼Mò
ñ£ƒè£Œ Þ…C ¶¼õ™ ܬó èŠ, ñ…êœÉœ ܬó ¯vÌ¡,
ð„¬ê I÷裌 4, â½I„¬ê ê£Á, â‡ªíŒ îô£ 2 «ìHœ
vÌ¡, è´°, àÀ‰¶ îô£ ܬó ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô
CPî÷¾, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªð£®‚è: àÀ‰¶ 1 «ìHœ vÌ¡, èì¬ôŠ 𼊹 ܬó «ìHœ vÌ¡, îQò£ 2
¯vÌ¡, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡, I÷裌 3, â‡ªíŒ 3 ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪íJ™, ñ£ƒè£Œ, Þ…C ¶¼õ™, ð„¬ê
I÷裌, ñ…êœ Éœ, CPî÷¾ àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø õî‚A, èóèóŠð£è
ܬóˆªî´ƒèœ. ªð£®‚è‚ ÃøŠð†´œ÷õŸ¬ø Cõ‚è õÁˆ¶ ªð£®»ƒèœ.
e÷ ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, èP«õŠH¬ô¬ò î£O»ƒèœ.
ê£îˆF™, ܬóˆî M¿¶, ªð£®ˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ ªð£®, àŠ¹, î£Oî‚ èô¬õ,
â½I„ê‹ ê£Á ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ.
83. vªð û

™ â ½ I„ê‹ ê£î‹

«î¬õ: ð„êKC 2 èŠ, 𣙠1 èŠ, â½I„ê‹
ðö„ê£Á 2 «ìHœ vÌ¡, ñ…êœ Éœ 2 ¯vÌ¡,
«õè ¬õˆî ªè£‡¬ì‚ èì¬ô 裙 èŠ, è´° 1
¯vÌ¡, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡,
I÷裌 õŸø™ 3, ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡,
â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡, ð„¬ê I÷裌 3,
Þ…C 1 ¶‡´, èP«õŠH¬ô CPî÷¾, àŠ¹
«î¬õ‚°.

ªêŒº¬ø: ÜKC»ì¡ ð£™, Í¡Á èŠ î‡a˜, àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶
àFó£è «õè ¬õ»ƒèœ. ð„¬ê I÷裌, Þ…C, èP«õŠH¬ô ÞõŸ¬ø
å¡Pó‡ì£è ﲂ°ƒèœ. ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹, I÷裌
õŸø™, ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬ø Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. Hø° ð„¬ê I÷裌,
Þ…C, èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ õî‚A, ñ…êœÉœ, àŠ¹, â½I„ê‹
ðö„ê£Á, ªè£‡¬ì‚ èì¬ô ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ A÷P Þø‚°ƒèœ.
Þ‰î‚ èô¬õ«ò£´ ê£îˆ¬î «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.
84. ¹ Fù £ èˆ îK‚ 裌

ê£î‹

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ, ð„¬ê
èˆîK‚裌 8, ªðKò ªõƒè£ò‹ 1, î‚è£O 2,
¹O è¬óê™ 1 «ìHœ vÌ¡, è´°, Yóè‹,
ñ…êœ Éœ îô£ ܬó ¯vÌ¡, ªïŒ 1 «ìHœ
vÌ¡, â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹
«î¬õ‚°.
ܬó‚è: «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡,
¹Fù£, ñ™L îô£ ܬó 膴, ð„¬ê I÷裌 4, ̇´ 6 ð™.
ªêŒº¬ø: ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è
ܬó»ƒèœ. ªõƒè£ò‹, î‚è£O, èˆîK‚裌 ÞõŸ¬ø c÷õ£‚A™, ªñ™Lòî£è
ïÁ‚°ƒèœ. ⇪íŒ, ªïŒ¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°, Yó般î î£Oˆ¶ ªõƒè£ò‹,
èˆîK‚裬ò„ «ê˜ˆ¶, àŠ¹, ñ…êœ Éœ ÉM 䉶 GIì‹ õî‚°ƒèœ. Hø°,
ܬóˆî M¿¶, î‚è£O, àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è
õî‚A,¹O è¬óê¬ô„ «ê˜ˆ¶ Þó‡´ GIìƒèœ ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ.
Þ‰î‚ èô¬õ¬ò ê£îˆ«î£´ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.
85. «îƒ

裌 Š ð £™ î‚è£O ê£î‹

«î¬õ: ð„¬ê ð†ì£E ܬó èŠ, ð„êKC 2 èŠ,
«îƒè£ŒŠ 𣙠2 èŠ, î‚è£O 6, ð„¬ê I÷裌
2, I÷裌ˆÉœ 1 ¯vÌ¡, ñ…êœ Éœ 裙
¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, è´°, Yóè‹ îô£ ܬó
¯vÌ¡, ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ÜKC¬ò ²ˆî‹ ªêŒ¶ ÜîÂì¡,
«îƒè£ŒŠ ð£™, Í¡Á èŠ î‡a˜, àŠ¹
ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ àFó£è «õè ¬õ»ƒèœ.
î‚è£O, ð„¬ê I÷裌 ÝAòõŸ¬ø ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ªïŒ¬ò‚ è£ò
¬õˆ¶ è´°, Yóè‹ î£Oˆ¶ ð„¬ê I÷裬ò õî‚°ƒèœ. Hø° î‚è£O, ñ…êœ
Éœ, I÷裌ˆÉœ, àŠ¹, ð†ì£E ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ð†ì£ E « õ°‹ õ¬ó
A÷P Þø‚°ƒèœ.
ê£îˆF™ î‚è£O èô¬õ¬ò «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ.

¹O ŠH ™ô£î î‚è£O â¡ø£™ å¼ Í® Ü÷¾ â½I„ê‹ðö„ ê£Á «ê˜‚èô£‹.
86. HR«ð ÷ £ 𠣈

«î¬õ: ÜKC, ¶õó‹ 𼊹 îô£ 1 èŠ, ñ…êœ
Éœ 裙 ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£òˆÉœ ܬó
¯vÌ¡, â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡, ªïŒ 1
«ìHœ vÌ¡, è´°, àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡,
C¡ù ªõƒè£ò‹ 1 èŠ, î‚è£O 4, ð„¬ê
ð†ì£E ܬó èŠ, «õè¬õˆ¶
õNˆªî´‚èŠð†ì º¼ƒ¬è‚裌 M¿¶ ܬó
èŠ, ¹O â½I„¬ê Ü÷¾, èP«õŠH¬ô
CPî÷¾, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ܬó‚è: îQò£ 2 «ìHœ vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 8, èì¬ôŠ 𼊹 1 «ìHœ
vÌ¡, ªõ‰îò‹ ܬó ¯vÌ¡, ð†¬ì, ôõƒè‹, ãô‚裌 îô£ 1, èêèê£ 2
¯vÌ¡, â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ÜKC, ð¼Š¹ì¡ ñ…êœ Éœ, ªð¼ƒè£òˆ Éœ, àŠ¹ ñŸÁ‹ ÝÁ èŠ
î‡a˜ «ê˜ˆ¶ °‚èK™ «õè ¬õ»ƒèœ. Þó‡´ MC™ õ‰î¶‹, Iîñ£ù bJ™
ðˆ¶ GIìƒèœ ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷õŸ¬ø ªð£¡Qøñ£è
õÁˆ¶Š ªð£®»ƒèœ. ¹O¬ò å¡ø¬ó èŠ î‡aK™ è¬óˆ¶ õ®è†´ƒèœ.
â‡ªíŒ ñŸÁ‹ ªïŒ¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°, àÀ‰¬î î£Oˆ¶, ªõƒè£òˆ¬î„
«ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Hø° î‚è£O, ð†ì£E «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Hø° ¹O
è¬óê¬ô„ «ê˜ˆ¶, ð„¬ê õ£¬ì «ð£è‚ ªè£Fˆî¶‹ ªð£®ˆ¶ ¬õˆ¶œ÷
ªð£®¬ò„ «ê˜ˆ¶, «ñ½‹ Þó‡´ GIìƒèœ ªè£F‚è ¬õˆ¶ º¼ƒ¬è M¿¬î
«ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.
Þî¬ù ªõ‰î ÜKC 𼊹 èô¬õ»ì¡ èô‚°ƒèœ.
87. è™ è‡

´ ê£î‹

«î¬õ: ð„êKC 1 èŠ, 𣙠1 L†ì˜, è™è‡´ 1
èŠ, ãô‚裌ˆ Éœ ܬó ¯vÌ¡, A󣋹 1,
I™‚ªñŒ† 3 «ìHœ vÌ¡, ªïŒ 裙 èŠ,
º‰FK 10, ð£î£‹ 8, ªõœ÷K M¬î 1 «ìHœ
vÌ¡, ê£ó 𼊹 ܬó «ìHœ vÌ¡, A󣋹
1, ü£FðˆK CPî÷¾.
ªêŒº¬ø: ÜKC¬ò å¼ èŠ î‡a˜, å¼ L†ì˜
𣙠«ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™ «õè ¬õ»ƒèœ.
Ü®Š H®‚è£ñ™ Þ¼‚è, ÜšõŠ«ð£¶ A÷PM´ƒèœ. ÜKC ªõ‰¶ °¬ö‰î¶‹
ÜF™ è™è‡¬ì ªð£®ˆ¶„ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ ðˆ¶ GIìƒèœ A÷Áƒèœ.
ð£î£¬ñ ªñ™Lî£è Y¾ƒèœ. ãô‹, A󣋹, ü£FðˆK ÝAòõŸ¬ø «ôê£è
õÁˆ¶Š ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªïŒ¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ º‰FK¬ò õÁˆ¶, ªõœ÷K
M¬î, ê£ó 𼊹 «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

è™è‡´ ê£îˆF™ ð£î£‹, ãô‹, A󣋹, ü£FðˆK ªð£®, º‰FK, ªõœ÷KM¬î
èô¬õ¬ò„ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.
88. Yó

è ê£î‹

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ (ð£²ñF
ÜKCò£è Þ¼‰î£™ Ã´î™ ²¬õ ), º‰FK
10, Yóè‹ 1 ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾,
ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: ªïŒ¬ò Å죂A Yó般îˆ
î£O»ƒèœ. Hø° º‰FK¬ò„ «ê˜ˆ¶ Þ÷‹
CõŠð£è õÁˆ¶, èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶Š ªð£Kˆ¶
Þø‚°ƒèœ.
ê£îˆF™, Yóè‚ èô¬õ, «î¬õò£ù àŠ¹
«ê˜ˆ¶‚ èô‚Aù£™ Yóè ê£î‹ ªó®.
89. Ý

‰Fó £ ¹O«ò £î¬ ó

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ, ¹O CPò
â½I„¬ê Ü÷¾, ð„¬ê I÷裌 2, èP«õŠH¬ô
CP¶, ñ…êœ Éœ ܬó ¯vÌ¡, àŠ¹
«î¬õ‚°, ªõ™ôˆ ¶¼õ™ 2 ¯vÌ¡,
ô‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡, è´° å¡ø¬ó
¯vÌ¡, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡,
I÷裌 õŸø™ 4, ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ê£î‹ Åì£è Þ¼‚°‹«ð£«î ܬî
°Mˆî£Ÿ«ð£ô ¬õˆ¶ ï´M™ °Nõ£‚°ƒèœ.
ÜF™ ð„¬ê I÷裌 (Þó‡ì£è‚ WP), èP«õŠH¬ô, ñ…êœ Éœ, 1 «ìHœ
vÌ¡ ô‡ªíŒ ÝAòõŸ¬øŠ «ð£†´ Í® ¬õ»ƒèœ. ¹O¬ò å¼ èŠ
î‡aK™ è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
e÷ ⇪íJ™ 1 ¯vÌ¡ è´°, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹, I÷裌 õŸø™,
ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬ø Cõ‚è õÁˆ¶, ¹O è¬óê¬ô áŸP, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê
õ£¬ì «ð£è ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. Hø° ªõ™ô‹ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ å¼ GIì‹
ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ.
e÷ è´¬è Ü¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
ê£îˆF™ ¹O èô¬õ, Ü¬óˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ è´° M¿¶ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚
A÷Áƒèœ.
90. ñ £ƒ

裌 ê£î‹

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ, ¹O Šð£ù
ñ£ƒè£Œ ¶¼õ™ 1 èŠ, ð„¬ê I÷裌 6,

ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡, è´°, àÀ‰¶, îô£ ܬó
¯vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 3, ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪íJ™ ñ£ƒè£Œˆ ¶¼õ™ ñŸÁ‹ I÷裬ò
õî‚A â´ˆ¶ èóèóŠð£è ܬó»ƒèœ.
e÷ ⇪íJ™, è´°, àÀ‰¶, I÷裌 õŸø™, ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬øˆ
î£Oˆ¶, ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶ Þø‚°ƒèœ. Þî¬ù ñ£ƒè£Œ èô¬õ«ò£´ «ê˜ˆ¶
«ñ½‹ å¼ ²ŸÁ ܬóˆªî´ƒèœ.
ê£îˆF™, ܬóˆî M¿¶, «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ.
91. «î£¬

ê‚ è£Œ ê£î‹

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ, «î£¬ê‚ 裌
1, ð„¬ê I÷裌 6, ¹O CPò â½I„¬ê Ü÷¾,
ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡, è´° ܬó ¯vÌ¡,
I÷裌 õŸø™ 3, ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡,
èP«õŠH¬ô CPî÷¾, â‡ªíŒ 2 «ìHœ
vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: «î£¬ê‚è£J¡ «î£™, M¬îè¬÷
c‚AM†´ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ð„¬ê
I÷裬ò Þó‡ì£è WP ¬õ»ƒèœ. å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪íJ™ «î£¬ê‚
裬ò õî‚°ƒèœ. Hø° ð„¬ê I÷裌, ¹O, ñ…êœ Éœ, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹
CP¶ õî‚A Þø‚°ƒèœ. ÝPò¶‹ èóèóŠð£è ܬó»ƒèœ.
e÷ ⇪íJ™ è´°, I÷裌, ªð¼ƒè£ò‹, èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø
î£O»ƒèœ.
ê£îˆF™, ܬóˆî M¿¶, àŠ¹, è´° î£Oî‚ èô¬õ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚
èô‚°ƒèœ.
92. ̇

´ ê£î‹

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ, C¡ù ªõƒè£ò‹ ܬó èŠ, ̇´ 1 èŠ,
Þ…C 1 ¶‡´, èP«õŠH¬ô CPî÷¾, õÁˆ¶ Š ªð£®ˆî I÷°ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡,
Yóèˆ Éœ 1 ¯vÌ¡, ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡, è´°, Yóè‹ îô£ ܬó ¯vÌ¡,
ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡, ð„¬ê I÷裌 4, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: ªõƒè£ò‹, ̇´, Þ…C ÞõŸP¡ «î£¬ô c‚AM†´Š ªð£®ò£è
ïÁ‚°ƒèœ. ªïŒJ™ è´°, Yóè‹, I÷裌, èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬øˆ î£Oˆ¶
ªõƒè£ò‹, Þ…C, ̇´ ÝAòõŸ¬ø å¼ C†®¬è àŠ¹ «ê˜ˆ¶ õî‚A,
I÷°ˆÉœ, YóèˆÉœ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.
Þ‰î ̇´‚ èô¬õJ™ ê£îˆ¬î„ «ê˜ˆ¶, «î¬õò£ù àŠ¹ ÉM‚ A÷Áƒèœ.

93. ñ £ƒ

裌 ñ ê£ô £ ê£î‹

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ, ¹O Šð£ù
ñ£ƒè£Œ 1, I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡, è´°ˆ Éœ
2 ¯vÌ¡, ô‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡, è´°
1 ¯vÌ¡, ªïŒ 2 ¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£¬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ.
⇪í»ì¡ ñ£ƒè£Œ, ªð£® õ¬èèœ, àŠ¹
ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ.
ªïŒJ™ è´-¬è ªð£Kˆªî´ƒèœ.
Åì£ù ê£îˆF™ î£Oî‚ èô¬õ ñŸÁ‹ ñŸø ܬùˆ¶Š ªð£¼†è¬÷»‹ å¡ø£è„
«ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ.
94. «ê£ò

£ ê£î‹

«î¬õ: ð„êKC 2 èŠ, «ê£ò£ ༇¬ìèœ Ü¬ó èŠ,
ªðKò ªõƒè£ò‹ 2, Þ…C,̇´ M¿¶ 2 ¯vÌ¡,
I÷裌ˆ Éœ 4 ¯vÌ¡, îJ˜ ܬó èŠ, èó‹ ñê£ô£ˆ
Éœ 1 ¯vÌ¡, Yóè‹ Ü¬ó ¯vÌ¡, ⇪íŒ, ªïŒ îô£
2 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: «ê£ò£¬õ ªè£F cK™ 䉶 GIì‹ áø ¬õˆ¶ Hø° ð„¬êˆ
î‡aK™ Þó‡´, Í¡Á º¬ø ï¡ø£è‚ 迾ƒèœ. ªõƒè£òˆ¬î c÷õ£‚A™,
ê¡ùñ£è ïÁ‚°ƒèœ.
°‚èK™ ªïŒ ñŸÁ‹ ⇪í¬ò áŸP Å죂A, Yó般î î£Oˆ¶, ªõƒè£òˆ¬î
õî‚°ƒèœ. Hø° Þ…C ̇´ M¿¬î„ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è õî‚°ƒèœ.
Hø° àŠ¹, îJ˜, I÷裌ˆ Éœ, èó‹ ñê£ô£, «ê£ò£ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ CP¶
«ïó‹ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. Hø° ÜKC ñŸÁ‹ ° èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ °‚è¬ó
Í® ¬õ»ƒèœ.
å¼ MC™ õ‰î¶‹ b¬ò Iîñ£‚A, Þó‡´ GIìƒèœ ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ.
95. Ü

¬ ó ªï ™ L‚裌 ê£î‹

«î¬õ: ð„êKC 2 èŠ, ܬó ªï™L‚裌 ܬó
èŠ, ð„¬ê I÷裌 10, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2
¯vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡, è´°, àÀ‰¶,
ñ…êœÉœ îô£ ܬó ¯vÌ¡, â‡ªíŒ 4
«ìHœ vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾, àŠ¹
«î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: ÜKC¬ò àŠ¹ «ê˜ˆ¶ àFó£è
õ®»ƒèœ. ªï™L‚裌è¬÷ ²ˆî‹ ªêŒ¶
ªè£†¬ìè¬÷ c‚°ƒèœ. 1 «ìHœ vÌ¡

⇪íJ™ ð„¬ê I÷裌 ñŸÁ‹ «îƒè£Œˆ ¶¼õ¬ô„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ.
Hø°, ªï™L‚裌, ñ…êœ Éœ, CPî÷¾ àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ õî‚A
¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.
e÷ ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, ªð¼ƒè£ò‹, èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø
î£O»ƒèœ.
ê£îˆF™, ªï™L‚裌 M¿¶, è´° î£Oî‹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.
96. ªè£‡

¬

‚è ¬ ô

ê£î‹

«î¬õ: ð„êKC 2 èŠ, CPò 輊¹ ªè£‡¬ì‚ èì¬ô
ܬó èŠ, «îƒè£ŒŠ 𣙠2 èŠ, ªðKò ªõƒè£ò‹ 2,
î‚è£O 3, Þ…C ̇´ M¿¶ 1 «ìHœ vÌ ¡,
I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡, îQò£ˆ Éœ, èó‹ ñê£ô£
îô£ 1 ¯vÌ¡, ⇪íŒ, ªïŒ îô£ 1 «ìHœ vÌ¡,
HK…C Þ¬ô 2, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: èì¬ô¬ò ºî™ ÷ áø ¬õˆ¶ ñÁ «õè¬õˆ¶ â´ˆ¶
¬õ»ƒèœ.
ªõƒè£ò‹, î‚è£O¬ò ªñ™Lòî£è ïÁ‚°ƒèœ.
°‚èK™ â‡ªíŒ ñŸÁ‹ ªïŒ¬ò è£ò¬õˆ¶, HK…C Þ¬ô¬ò î£O»ƒèœ.
Hø° ªõƒè£ò‹, î‚è£O¬ò õî‚A, Þ…C ̇´ M¿¶, I÷裌ˆ Éœ, îQò£ˆ
Éœ, èó‹ ñê£ô£ˆÉœ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è õî‚°ƒèœ.
Hø° «îƒè£ŒŠ ð£™, Þó‡´ èŠ î‡a˜, «î¬õò£ù àŠ¹, «õè ¬õˆî èì¬ô,
ÜKC ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ Í® ¬õ»ƒèœ. å¼ MC™ õ‰î¶‹ b¬ò Iîñ£‚A,
«ñ½‹ Þó‡´ GIìƒèœ ¬õˆF¼‰¶ Þø‚°ƒèœ.
97. vªð û

™ î‚è£O ê£î‹

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ, ªðKò
ªõƒè£ò‹ 2, î‚è£O 6, ð„¬ê I÷裌 3, ñ…êœ
Éœ å¼ C†®¬è, èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö îô£
CPî÷¾, è´°, àÀ‰¶ îô£ ܬó ¯vÌ¡, ªïŒ 1
«ìHœ vÌ¡, â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹
«î¬õ‚°.
ªð£®‚è (ºî™ õ¬è): ð†¬ì, ôõƒè‹, ãô‚裌 îô£ 2, èêèê£ 2 ¯vÌ¡,
º‰FK 6, â‡ªíŒ 1 ¯vÌ¡.
ñŸªø£¼ õ¬è ªð£®‚°: îQò£, ¶õó‹ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡, I÷裌 õŸø™
4, ªè£Šð¬ó «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 3 «ìHœ vÌ¡, â‡ªíŒ 1 ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ªð£®‚è‚ ÃøŠð†´œ÷õŸ¬ø (Þó‡´ õ¬è¬ò»‹ îQˆîQò£è)
õÁˆ¶ ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªõƒè£ò‹, î‚è£O¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ.
I÷裬ò Þó‡ì£è WP ¬õ»ƒèœ.

õ£íLJ™ ⇪íŒ, ªïŒ¬ò‚ è£ò ¬õˆ¶ è´°, àÀ‰¬î î£O»ƒèœ. Hø°
ªõƒè£ò‹, I÷裌, î‚è£O ÝAòõŸ¬ø àŠ¹, ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶ õî‚A
Þø‚°ƒèœ. ê£îˆF™, ªð£® õ¬è¬ò ÉM, î‚è£O èô¬õ ñŸÁ‹ èP«õŠH¬ô,
ñ™Lˆî¬ö «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.
98. 裌

èP ê£î‹

«î¬õ: ð„êKC 2 èŠ, 裌èP èô¬õ («èó† d¡v,
ð†ì£E) 1 èŠ, ð†¬ì, ôõƒè‹, ãô‚裌 îô£ 2,
ªðKò ªõƒè£ò‹ 3, î‚è£O 3, Þ…C ̇´ M¿¶
1 «ìHœ vÌ¡, îJ˜ ܬó èŠ, ¹Fù£, ñ™L îô£
ܬó 膴, ð„¬ê I÷裌 3, I÷裌 Éœ 1
¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, ªïŒ 1 «ìHœ vÌ ¡,
â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒº¬ø: °‚èK™ ⇪íŒ, ªïŒ¬ò„ Å죂A ð†¬ì, ôõƒè‹, ãô‚裌,
ªõƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶ ªõƒè£ò‹ Gø‹ ñ£Á‹ õ¬ó õî‚°ƒèœ. H¡ù˜ 裌è¬÷„
«ê˜ˆ¶ õî‚A, Þ…C ̇´ M¿¶, îJ˜, I÷裌, I÷裌 Éœ, àŠ¹, ñ…êœ
Éœ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£°‹ õ¬ó õî‚A ÝÁ èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è
¬õ»ƒèœ. Hø° ÜKC¬ò„ «ê˜ˆ¶ A÷P Í® ¬õ»ƒèœ.
å¼ MC™ õ‰î¶‹ b¬ò Iîñ£‚A ðˆ¶ GIìƒèœ ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ.
99. à

À‰¶ ªð £® ê£î‹

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ, â½I„¬ê
ê£Á 2 «ìHœ vÌ¡, è´° 1 ¯vÌ¡,
èP«õŠH¬ô CPî÷¾, ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡,
àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªð£®‚è: º¿ àÀ‰¶ 4 «ìHœ vÌ¡, ¶õó‹
𼊹 1 «ìHœ vÌ¡, ªè£Šð¬óˆ «îƒè£Œˆ
¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 8,
ªð¼ƒè£òˆ Éœ ܬó ¯vÌ¡, â‡ªíŒ 2
¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ªð£®‚è‚ ÃøŠð†´œ÷õŸ¬ø, Iîñ£ù bJ™ Cõ‚è õÁˆ¶Š
ªð£®»ƒèœ. ªïŒJ™ è´°, èP«õŠH¬ô¬ò î£Oˆ¶Š ªð£®«ò£´ «ê˜ˆ¶‚
èô‚°ƒèœ.
ê£îˆF™, ªð£®ˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ ªð£®, àŠ¹, â½I„¬ê ê£Á «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.
100.

ªõ‰îò ‚ W¬ ó ê£î‹

«î¬õ: ð„êKC 2 èŠ, ªõ‰îò‚W¬ó 2 膴,
î‚è£O 3, ªõƒè£ò‹ 2, Þ…C 1 ¶‡´, ̇´
10 ð™, ð„¬ê I÷裌 4, I÷裌ˆ Éœ,
ñ…êœ Éœ îô£ ܬó ¯vÌ¡, YóèˆÉœ,

îQò£ˆÉœ, èó‹ ñê£ô£ îô£ 1 ¯vÌ¡, «îƒè£ŒŠ ð£™ å¼ èŠ, â‡ªíŒ 3
«ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: W¬ó¬ò„ ²ˆî‹ ªêŒ»ƒèœ. ªõƒè£ò‹, î‚è£O ÝAòõŸ¬ø
ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. Þ…C, ̇´, I÷裌 ÝAòõŸ¬ø ﲂ°ƒèœ.
⇪íJ™ ̇´, Þ…C, ð„¬ê I÷裬ò õî‚°ƒèœ. Hø° ªõƒè£ò‹, W¬ó,
î‚è£O ÝAòõŸ¬ø å¡ø¡H¡ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Hø° e÷
ñê£ô£ˆÉœèœ ܬùˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ.
ð„¬ê õ£¬ì «ð£ù¶‹, Þ‰î‚ èô¬õ«ò£´ «îƒè£ŒŠ ð£™, ° èŠ î‡a˜,
«î¬õò£ù àŠ¹, ÜKC ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ.
å¼ MC™ õ‰î¶‹ b¬ò Iîñ£‚A, Þó‡´ GIìƒèœ ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ.
101.

vªð û ™ îJ˜ ê£î‹

«î¬õ: ð„êKC 2 èŠ, 𣙠ܬó èŠ, ¹O‚è£î ¹Fò îJ˜ Þó‡ì¬ó èŠ, Þ…C
ð„¬ê I÷裌 «ê˜ˆî¬óˆî M¿¶ 2 ¯vÌ¡, ªõ‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡,
ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆ î¬ö CP¶, è´° 1 ¯vÌ¡,
I÷裌 õŸø™ 3, ªð£®ò£è ïÁ‚Aò º‰FK 2 «ìHœ vÌ¡, F󣆬ê 15,
â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: ê£îˆ¬î °¬öõ£è «õè ¬õ»ƒèœ. ê£î‹ Åì£è Þ¼‚°‹«ð£«î
ÜîÂì¡ àŠ¹, ªõ‡ªíŒ, ªð¼ƒè£ò‹, Þ…C, ð„¬ê I÷裌 M¿¶, ð£™
ñŸÁ‹ èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, I÷裌, º‰FK, F󣆬ê (F󣆬ê Cõ‚è‚ Ã죶)
ÝAòõŸ¬ø î£O»ƒèœ.
ê£îˆF™ î£Oî‚ èô¬õ, îJ¬ó‚ èô‚°ƒèœ.
102.

èˆ îK ªñ £„¬ ê ê£î‹

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ, èˆîK‚裌
6, 裌‰î ªñ£„¬ê 裙 èŠ, ªðKò ªõƒè£ò‹
2, î‚è£O 3, ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡, àŠ¹
«î¬õ‚°, HK…C Þ¬ô 2, â‡ªíŒ 2 «ìHœ
v̡.
ܬó‚è: «îƒè£Œ 2 «ìHœ vÌ¡, I÷裌ˆ
Éœ 1 ¯vÌ¡, îQò£ˆ Éœ ܬó ¯vÌ¡,
Þ…C 1 ¶‡´, ̇´ 3 ð™, «ê£‹¹ ܬó
¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ªñ£„¬ê‚ ªè£†¬ì¬ò ºî™ ï£Oó«õ áø ¬õˆ¶, ñÁ CPî÷¾
àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. èˆîK‚裌, ªõƒè£ò‹, î‚è£O ÝAòõŸ¬ø
ªñ™Lòî£è ïÁ‚°ƒèœ. ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷õŸ¬ø CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶
¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.

⇪íJ™, HK…C Þ¬ô¬òˆ î£Oˆ¶ ªõƒè£ò‹, èˆîK‚裬ò ñ…êœ Éœ
«ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. 裌 º‚裙 ðî‹ ªõ‰î¶‹, î‚è£O, ܬóˆî M¿¶,
ªñ£„¬ê‚ ªè£†¬ì, «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.
ê£îˆ¶ì¡ Þ‰î M¿¬î„ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ.
103.

ªè£ˆ¶ñ ™ L ê£î‹

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ, è´°,
àÀ‰¶ îô£ ܬó ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô
CPî÷¾, ªïŒ 2 ¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ܬó‚è: ñ™Lˆ î¬ö 2 膴, I÷裌 õŸø™
10, àÀ‰¶ 1 «ìHœ vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ CÁ
¶‡´, ¹O CÁ â½I„¬ê Ü÷¾, â‡ªíŒ 2
«ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: ñ™Lˆ î¬ö¬ò ²ˆî‹ ªêŒ»ƒèœ. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£ò‹, I÷裌
õŸø¬ô õÁˆªî´ƒèœ. Hø° àÀ‰¬î õÁˆ¶ â´ˆ¶ îQ«ò ¬õ»ƒèœ. Hø°
ñ™Lˆ î¬ö¬ò õî‚°ƒèœ.
Þ¬õ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶, ÜîÂì¡ àŠ¹, ¹O «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è
ܬóˆªî´ƒèœ.
ªïŒJ™ è´°, àÀ‰¶, èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬øˆ î£O»ƒèœ.
ê£îˆF™, ܬóˆî M¿¶, î£Oî‚ èô¬õ, àŠ¹ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶‚
A÷Áƒèœ.
104.

裌 èP â ½ I„ê‹ ê£î‹

«î¬õ: ð„êKC 2 èŠ, â½I„ê‹ ðö‹ 2, «èó†
1, d¡v 10, è£LçŠ÷õ˜ 1 ¶‡´, ð†ì£E
ܬó èŠ, Þ…C 1 ¶‡´, ð„¬ê I÷裌 3,
ñ…êœ Éœ 1 ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£òˆ Éœ 1
¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾, è´° ܬó
¯vÌ¡, àÀ‰¶ 1 ¯vÌ¡, èì¬ôŠ 𼊹 2
¯vÌ¡, º‰FK 10, â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡,
àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: ÜKC¬ò CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ àFó£è «õè ¬õ»ƒèœ. 裌èœ,
Þ…C, ð„¬ê I÷裌 ÝAòõŸ¬ø ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹, º‰FK ÝAòõŸ¬øˆ î£Oˆ¶
裌èPèœ, Þ…C, I÷裌, ªð¼ƒè£òˆ Éœ, èP«õŠH¬ô, CPî÷¾ àŠ¹
ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. 裌èPèœ ªõ‰î¶‹, â½I„ê‹ ðö„ ê£Á
«ê˜ˆ¶ Þø‚°ƒèœ.

Þ‰î‚ èô¬õ¬ò ê£îˆF™ ªè£†®, àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.
105.

Æ £… «ê£Á

«î¬õ: ¹¿ƒè™ ÜKC 2 èŠ, ¶õó‹ 𼊹
ܬó èŠ, «èó†, èˆîK‚裌, º¼ƒ¬è‚裌,
༬÷‚Aöƒ° ÝAò¬õ îô£ 1, õ£¬ö‚裌
ð£Fò÷¾, º¼ƒ¬è W¬ó, ܬó‚ W¬ó, º¬÷‚
W¬ó îô£ 2 ¬èŠH®, C¡ù ªõƒè£ò‹, I÷裌
õŸø™ îô£ 8, ̇´ 6 ð™, è´°, àÀ‰¶,
Yóè‹ îô£ 1 ¯vÌ¡, ñ…êœ Éœ CPî÷¾,
«îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ 3
«ìHœ vÌ¡, ¹O CPò â½I„¬ê Ü÷¾,
õìè‹ 3 ¶‡´, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: 裌è¬÷ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ªõƒè£ò‹, ̇´, «îƒè£Œˆ
¶¼õ™, I÷裌, Yóè‹ ÝAòõŸ¬ø CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è
ܬóˆªî´ƒèœ. ¹O¬ò CPî÷¾ cK™ ªè†®ò£è‚ è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
ÜKC, ð¼Š¹ì¡ è£Œèœ, W¬ó õ¬èèœ, ñ…êœ Éœ, àŠ¹, ܬóˆî M¿¶, ¹O
è¬óê™, ° èŠ î‡a˜ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ °‚èK™ «ð£†´ Í® ¬õ»ƒèœ.
1 MC™ õ‰î¶‹, Iîñ£ù bJ™ 䉶 GIìƒèœ ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, àÀ‰¬î î£Oˆ¶, õìèˆ¬îŠ ªð£Kˆªî´ƒèœ.
Þ‰î õìè‚ èô¬õ¬ò„ ê£îˆ«î£´ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.
106.

è£÷£¡

ê£î‹

«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ, è£÷£¡ 10,
ªðKò ªõƒè£ò‹ 1, Þ…C 1 ¶‡´, ̇´ 6
ð™, ªõƒè£òˆ  2, ð„¬ê èô˜ C™L ê£v 1
«ìHœ vÌ¡, I÷°ˆÉœ 1 ¯vÌ¡, Yù àŠ¹
ܬó ¯vÌ¡, «ê£ò£ ê£v 1 ¯vÌ¡, ⇪íŒ
3 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: ªõƒè£ò‹, Þ…C, ̇´, è£÷£¡
ÝAòõŸ¬ø c÷õ£‚A™ ªñ™Lòî£è¾‹, ªõƒè£òˆî£¬÷ ªð£®ò£è¾‹
ïÁ‚°ƒèœ.
⇪íJ™ ªõƒè£ò‹, Þ…C, ̇´ ÝAòõŸ¬ø õî‚°ƒèœ. ªõƒè£ò‹ Gø‹
ñ£Pò¶‹ è£÷£¬ù„ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ 䉶 GIìƒèœ õî‚A, Hø° C™L ê£v,
«ê£ò£ ê£v, I÷°ˆÉœ, Yù àŠ¹, àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ Iîñ£ù bJ™
Þó‡´ GIìƒèœ A÷Áƒèœ.
Þ‰î‚ èô¬õJ™ ê£î‹, ªõƒè£òˆî£œ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.

107. ñ wÏ‹ ê£î‹
ܬó A«ô£ ÜKC «ð£¶‹. «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹
«ð£†´ ªð£ôªð£ô ê£î‹ õ®„²,
ÝPù¶‹àF˜ˆ¶ ªõ„²ìô£‹. ËÁ Aó£‹ ªðKò
ªõƒè£òˆ¬îŠ ªð£®Šªð£®ò£ ïÁ‚°ƒè. ¹Fù£,
ªè£ˆ¶ñ™L ªó‡¬ì»‹ îô£ ܬó 膴 â´ˆ¶,
Ü«î£ì Þ¬ôè¬÷ ñ†´‹ AœO â´ˆ¶‚èô£‹.
Ü´ˆ¶, ñê£ô£ ð¾ì˜ «õµ«ñ... ð†¬ì Þó‡´,
«ê£‹¹ 1 ¯vÌ¡,I÷°å‡í¬ó ¯vÌ¡ â´ˆ¶
Í¬í»‹ õÁˆ¶Š ªð£® ð‡µƒè. Þó‡´
ð£‚ªè† ñwϬñ C¡ùˆ ¶‡´è÷£è ïÁ‚A,
ªè£F‚°‹ î‡aK™ «ð£†´, Þó‡´ GIû‹
èN„² õ®è†® â´ˆ¶‚èƒè. õ£íLJ™ 20 IL â‡ªíŒ áˆF, ïÁ‚A
ªõ„C¼‚Aø ªõƒè£òˆ«î£ì å¼ î‚è£O¬ò„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒè.
ÞŠ«ð£, Ü«î£ì ñwϬñ„ «ê˜‚èô£‹. ï™ô£ õîƒAù¶‹, ÜŠð®«ò ê£îˆ¬îŠ
«ð£†´ ªñœ÷‚ A÷Áƒè. è¬ìCò£ ñê£ô£ ªð£®, «î¬õŠð†ì£ àŠ¹ «ð£†´‚
A÷P Þø‚A†«ì£‹ù£, «õ¬ô æõ˜! ªè£ˆ¶ñ™L, ¹Fù£ î¬öè¬÷ ܶ «ñô
ÉMù£... Åì£ù, ²¬õò£ù, ÅŠðó£ù ñwÏ‹ ¬óv ªó®! ꣊†´ â¡ü£Œ
ð‡µƒè!

108. Ý ó … ² Þ QŠ ¹ ê£î‹
Þó‡´ èŠ ð£²ñF ÜKC¬ò‚ è¿M ܬóñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. 20
ð£î£‹ 𼊹 ñŸÁ‹ 12 º‰FKŠ 𼊹è¬÷ å¼ î†®™ «ð£†´
¬ñ‚«ó£«õš e®òI™ (70oC ªõŠð‹) 䉶 GIì‹ Å죂A â´ˆ¶,
ÝPò¶‹ å¡Pó‡ì£è 𼊹è¬÷Š ªð£®ˆ¶‚ ªè£œÀƒèœ. å¼ ªðKò
«èê«ó£™ ð£ˆFóˆF™ ªïŒ áŸP ÜKC¬ò»‹ «ð£†´ èô‰¶ ¬ñ‚«ó£«õš
¬ýJ™ (100oC ªõŠð‹) Þó‡´ GIì‹ ¬õ»ƒèœ. ð£ˆFóˆ¬î 
«ð£†´ Íì«õ‡ì£‹. H¡ù˜ ªõOJ™ â´ˆ¶ ÜKC¬ò ï¡°
èô‰¶M†´, «ñ½‹ Þó‡´ GIì‹ ¬õˆ¶ â´ƒèœ. ܈¶ì¡ 裙
¯vÌ¡ ü£F‚裌ˆÉœ, ܬó ¯vÌ¡ ãô‚裌ˆÉœ, å¼ C†®¬è
°ƒ°ñŠÌ Þî›, 25 裌‰î F󣆬ê, ܬó èŠ ê˜‚è¬ó «ð£†´ èô‰¶,
Í¡Á èŠ î‡a˜ ñŸÁ‹ å¼ èŠ çHªów Ýó…² ü¨v èô‰¶
ð£ˆFóˆ¬î Í® ¬ñ‚«ó£«õš ¬ýJ™ 裙 ñE «ïó‹ ¬õ»ƒèœ.
Ü´Š¬ð ܬíˆî Hø° 䉶 GIì‹ èNˆ¶ ð£ˆFóˆ¬î ªõOJ™
ⴈ Ŋ𘠑Ýó…² ÞQŠ¹ ê£î‹’ ªó®! Üî¡ «ñô£è º‰FK, ð£î£‹
èô¬õ¬òˆ ÉM Åì£èŠ ðKñ£ø «õ‡®ò¶î£¡.
109. ̇ ´ è… C
ܬó èŠ ÜKC °¼¬í, å¼ «ìHœ vÌ¡ ð£CŠ ðòÁ, 1 ¯vÌ¡ ªõ‰îò‹...
Þ¬õ â™ô£ˆ¬î»‹ å‡í£„ «ê˜ˆ¶‚ è¿M ¬õƒè. ðˆ¶ ð™ ̇¬ì ªð£®ò£
ïÁ‚°ƒè.

Ü…² èŠ î‡E¬ò‚ è£ò ¬õƒè. î‡E ï™ô£ ªè£F„궋 ܶô ̇´, ÜKC
𼊹 èô¬õòŠ «ð£†´, Iîñ£ù bJô «õè¬õƒè. °¬öò ªõ‰î¶‹, å¼ èŠ
ªè†®ò£ù «îƒè£ŒŠ ð£¬ô áˆF, «î¬õò£ù àŠ¹ «ð£†´‚ èô‚A àì«ù
Þø‚A´ƒè.
èñèñ ñí‹ ðóŠH, ¼Cò£ Þ¼‚èø Þ‰î ̇´ è…C, õJˆ¶Š ¹‡µ‚°
ܼ񼉶!

110. ñ ó õœ O‚ Aö ƒ ° è£ó ðEò £ó ‹
ܬó A«ô£ ñóõœO‚ Aöƒ¬è â´ˆ¶ ð†¬ì,
«î£¬ô c‚A†´ ñ‡ «ð£è‚ è¿M ¶¼¾ƒè.
C¡ùî£ å¼ º¿ «îƒè£¬ò â´ˆ¶ ¶¼M
¬õƒè. 1 ¯vÌ¡ «ê£‹¹, 8 I÷裌 õŸø™
ªó‡¬ì»‹ å‡í£„ «ê˜ˆ¶ ªè£…êñ£ î‡E
M†´ ܬóƒè. ¬ïú£ù¶‹, ¶¼M ªõ„C¼‚èø
«îƒè£¬ò„ «ê˜ˆ¶ ܬó„², è¬ìCô ¶¼Mù Aöƒ°, «î¬õò£ù àŠ¹ «ð£†´
ªó‡´ ²ˆ¶ ²ˆF â´ˆ¶, Þ†L ñ£¾Š ð‚° è¬ó„² ¬õƒè.
°NŠ ðEò£ó‚ è™ô è£òªõ„² 嚪õ£¼ °Nô»‹ ªè£…ê‹ ªè£…êñ£
⇪íò áˆF 裌…궋, ñóõœO‚ Aöƒ° ñ£¬õ â´ˆ¶ °N«ò£ì º‚裙
ð£èˆ¶‚° ሶƒè. ªó‡´ ð‚躋 F¼ŠHM†´ «õè ªõ„ªê´ƒè. Þ¶‚°
«îƒè£Œ ê†Q, è£ó ê†Q¬ò ªî£†´‚A†ì£ Hóñ£îñ£ Þ¼‚°‹.

111. à À‰¶ èO
ܬó èŠ àÀ‰¬î â´ˆ¶ Cõ‰¶ õ£ê¬ù õ˜ø
õ¬ó‚°‹ õÁˆªî´ˆ¶, ÝPù¶‹ ªñS ¡ô ªè£´ˆ¶
¬ïú£ ܬóƒè. º‚裙 èŠ ªõ™ôˆ¬îŠ ªð£®„²,
ܬó èŠ î‡EM†´ Å죂°ƒè. ªõ™ô‹ è¬ó…궋,
õ®è†® Ýø ¬õƒè.

õ¬ì ꆮô ܬó èŠ ªïŒ, Þ™«ôù£... ܬó èŠ
ô‡ªí¬ò‚ è£òªõ„², àÀ‰¶ ñ£¬õŠ «ð£†´ b¬ò Iîñ£ ªõ„² õÁƒè.
ñí‹ õó õÁð†ì¶‹, ܶô ªõ™ô‚ è¬óê¬ô áˆF ¬èMì£ñ Ü…²
GIûˆ¶‚° A÷P Þø‚°ƒè.
ô‡ªíŒ «ê˜ˆ¶‚ A÷P ꣊H†ì£ Þ‰î‚ èO à싹 ïôˆ¶‚° ï™ô¶. ªïŒ
«ê˜ˆ¶A†ì£ ¼C ôîô£ Þ¼‚°‹.
⽋¹‚°, º‚Aòñ£... Þ´Š¹ ⽋¹‚° àóñ£ Þ¼‚°‹ Þ‰î àÀ‰¶èO.
Aó£ñˆ¶Š ð‚è‹,õò²‚° õ‰î ªð£‡µƒèÀ‚° à싹‚° õ½ A¬ì‚赋
Aø¶‚è£è«õ Þ‰î ðôè£óˆ¬î è†ì£ò‹ ªè£´Šð£ƒè. ܉î è£ôè†ìˆ¶ô
à싹ô «ê˜ø Þ‰î á†ìñ£ù àíõ£ô, Hóêõ êñòˆ¶ô CóñI™ô£ñ
Þ¼‚°ñ£‹.

112. F¯ ˜ «ð £O
裙 èŠ ó¬õ, 2 ¯vÌ¡ èêèê£... Þ¬õ Þó‡¬ì»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™
«ôê£è õÁˆªî´ƒèœ. 200 Aó£‹ «è£¶¬ñ ñ£¾, 裙 èŠ ÜKC ñ£¾
ÞõŸÁì¡ õÁˆî ó¬õ èô¬õ¬ò»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶‚ èô‰¶ ¬õ»ƒèœ.
250 Aó£‹ ªõ™ôˆ¬î CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹
õ®è†®, Ü´ŠH™ ¬õˆ¶ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. ÜF™ å¼ Í® «îƒè£Œ
¶¼õ™, å¼ C†®¬è ãô‚裌ˆ Éœ, èô‰¶ ¬õˆ¶œ÷ ñ£¾
ܬùˆ¬î»‹ ªè£†®‚ A÷Áƒèœ. ªè†®ò£è Fó‡´ õ¼‹«ð£¶ å¼
«ìHœ vÌ¡ ªïŒM†´‚ A÷P Þø‚A, Ýø ¬õ»ƒèœ.
õ£¬ö Þ¬ôJ™ CPî÷¾ â‡ªíŒ îìM, ÝPò ñ£¬õ ÜF™ CÁ CÁ
༇¬ìè÷£è â´ˆ¶ ¬õˆ¶ ªñ™Lê£èˆ  «î£¬ê‚ è™L™
«ð£´ƒèœ. ²ŸP½‹ â‡ªíŒ Ü™ô¶ ªïŒ M†´ Þ¼¹øº‹ F¼ŠHŠ
«ð£†´ «õè ¬õˆªî´ˆî£™, FˆF‚°‹ «ð£O ªó®!
Þ‰î‚ °PŠ¬ð «î˜‰ªî´ˆî «óõF ꇺèˆF¡ 裪ñ‡†...
‘‘«ðw «ðw ªó£‹ð ï¡ù£¼‚°!’’

==

113. ñ ó õœ O‚ Aö ƒ ° ¹ † ´

õö‚èñ£ ñ£¾ õ¬èèœô ¹†´Š ð‡µ«õ£‹.
Ýù£, Aöƒ°è¬÷ ªõ„²‹ Aó£ñƒèœô ¹†´
ÜM‚èø¶‡´. ܉î õ¬èô õ˜ø Þ‰î ñóõœO‚
Aöƒ° ¹†´ ꣊Hì ܈î¬ù ¼Cò£ Þ¼‚°‹!
ܬó‚ A«ô£ ñóõœO‚ Aöƒ¬è ܬó ñE «ïó‹
î‡a˜ô áø ªõ„², ÜŠ¹øñ£ ñ‡ «ð£è
è¿M†´ «ñô Þ¼‚èø ð†¬ìò àK„²´ƒè.
Aöƒ¬è ê¡ùñ£ˆ ¶¼M, Þ†LŠ ð£¬ùô ðóõô£ˆ
ÉM, ðF¬ù‰¶ GIû‹ «õè ¬õƒè. ªõ‰î¶‹,
ņ«ì£ì Þ¼‚èøŠð«õ 凵«ô˜‰¶ å‡í¬ó‚ èŠ Ü÷¾‚° ꘂè¬ó, å¼
¯vÌ¡ ãôˆÉœ, å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ «ê˜ˆ¶ HêÁƒè.
Üšõ÷¾î£¡ «õ¬ô. ¹†´ îò£˜! Þ¬î ÜŠð®«ò»‹ ꣊Hìô£‹. C¡ù„
C¡ùî£ à¼‡¬ì H®„²‹ ꣊Hìô£‹.
Aöƒ°ˆ ¶¼õ¬ô å¼ ®«óô ªè£†® êñŠð´ˆF, ÜŠ¹øñ£ ÝMJô «õèªõ„²
â´ˆ¶, M¼‹Hù õ®õˆ¶ô ¶‡´è÷£ «ð£†´, ܶ«ñô º‰FK ¶‡´è¬÷
ðF„²‚ ªè£´ˆî£... °ö‰¬îƒè M¼‹H ꣊H´õ£ƒè.

114. î† ¬

Š ð JÁ Ü ¬

å¼ èŠ Ü÷¾‚° î†¬ìŠ ðJ¬ø â´ˆ¶ è™, ñ‡ «ð£è„
²ˆîŠð´ˆF, î‡a˜ô áø ¬õƒè. °¬ø…ê¶ ÝÁ ñE
«ïóñ£õ¶ áøµ‹. ÜŠ¹øñ£ î‡Eò õ®è†®†´Š
ðJ¬ø ñ†´‹ â´ˆ¶ Ü«î£ì, 裌…ê I÷裌 ªó‡´,
ܬó ¯vÌ¡ Yóè‹ Þ™«ôù£ «ê£‹¹, «î¬õò£ù àŠ¹
«ê˜ˆ¶ èóèóŠð£ ܬó„ªê´ƒè.
ðˆ¶ C¡ù ªõƒè£ò‹, ªó‡´ ð„¬ê I÷裌, èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö
ªè£…ê‹... Þ¬î â™ô£ˆ¬î»‹ ªð£®ò£ ïÁ‚A, ܬó èŠ «îƒè£Œˆ ¶¼õ¬ô»‹
«ê˜ˆ¶ ñ£«õ£ì èô‚°ƒè.
«î£¬ê‚虬ô è£òªõ„², â‡ªíŒ îìM ܶô ñ£¬õ èùñ£, C¡ù„C¡ù
ܬìè÷£ ሶƒè. ²ˆF»‹ â‡ªíŒ áˆF «õè ¬õƒè. ªõ‰î¶‹ F¼ŠHŠ
«ð£†´ ñÁð®»‹ ªè£…ê‹ â‡ªíŒ M†´ «õèªõ„² â´ƒè.
̇´, ªð¼ƒè£òˆ ɬ÷ ñ£¾ô èô‰¶‚èø¶ ï™ô¶. ã¡ù£ î†¬ìŠ ðJÁ õ£»
«è£÷£¬ø à‡ì£‚°‹. ̇´, ªð¼ƒè£òˆ¬î «ê˜‚èøî£ô Ü‰îˆ ªî£™¬ô
°¬ø»‹.
Þ‰î ì ðJÁ ܬì¬ò «õ˜‚ èì¬ô ¹‡í£‚° ê†Q«ò£ì ꣊H†ì£
Hóñ£îñ£ Þ¼‚°‹.
«õ˜‚èì¬ô ¹‡í£‚° ê†Q¬ò ªêŒòø¶ âŠð®Â‹ 𣘊«ð£‹...
ªó‡´ «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò Å죂A ܶô ÝÁ I÷裌 õŸø™, å¼
«ìHœ vÌ¡ àÀ‰¶, 裙 ¯vÌ¡ ªð¼ƒè£òˆ Éœ Þ¬îªò™ô£‹ 凵‚°Š
H¡ù£ô å‡í£Š «ð£†´ õÁˆªî´ƒè. ÜŠ¹øñ£ ܶô ܬó‚ èŠ «õ˜‚
èì¬ôŠ ¹‡í£‚°, ªó‡´ ð™ ̇´, ªó‡´ «ìHœ vÌ¡ «îƒè£Œ ¶¼õ™
Þ¬îªò™ô£‹ õÁˆ¶, è¬ìCò£ ªè£…ê‹ èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö, «î¬õò£ù
àŠ¹, C¡ù ªï™L‚ 裌 Ü÷¾‚° ¹O Þ¬îªò™ô£‹ «ê˜ˆ¶ õî‚A Þø‚°ƒè.
ÝPù¶‹ ¬ïú£ ܬó„ªê´ˆî£... ܶ «õ˜‚èì¬ô ¹‡í£‚° ê†Q!

115. è¼ Š ð † ® ðEò £ó ‹
å¼ èŠ ð„êKC¬ò î‡Eô ܬó ñE «ïó‹ áø
ªõ„², õ®è†® ªð£®„²‚ °ƒè. å¼ èŠ è¼Š ð†®¬ò
ªð£®„², 裙 èŠ î‡a˜ áˆF, 裌„²ƒè. 輊ð†®
è¬ó…궋 Þø‚A, õ®è†®, ñÁð®»‹ 裌„²ƒè. Ü…²
GIû‹ ªè£F„궋 Þø‚A Ýø ¬õƒè.
Þ‰î è¼Šð†®‚ è¬óê¬ô ð„êKC ñ£¾ô ªè£…ê‹ ªè£…êñ£ áˆF‚ èô‚°ƒè.
«î£¬ê ñ£¾ ð‚° õ‰¶´‹.

ðEò£óˆ¬î ªð£K„ªê´‚Aø Ü÷¾‚° ⇪í¬ò õ¬ì ꆮô áˆF, ܶô
ªó‡´ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ ¬ò»‹ áˆF Iîñ£ù bJô è£ò¬õƒè. 裌…궋
ܶô ñ£¾‚ è¬óê¬ô ªè£…ê‹ ªè£…êñ£ ሶƒè. ñ£¾ ªõ‰¶, «ñô õ‰î¶‹
F¼ŠHŠ «ð£†´ «õèªõ„ªê´ƒè.
Þ‰î ðEò£óˆ¬î ªó‡´  õ¬ó‚°‹ ªõ„² ꣊Hìô£‹. è¼Šð†® ñí‹
èñèñ‚è, Üšõ÷¾ ¼Cò£ Þ¼‚°‹ Þ‰î ðEò£ó‹.

116. à À‰¶ ð ô è£ó ‹
àÀ‰¬î ܬó ñE «ïó‹ î‡aK™ áø
¬õˆ¶ ªè†®ò£è ܬó‚è «õ‡´‹. ܬóˆî
ñ£¬õ CÁ CÁ ༇¬ìè÷£è ༆®, Åì£ù
⇪íJ™ ªð£Kˆªî´‚è «õ‡´‹.
«îƒè£ŒŠð£L™ ꘂè¬ó, ãô‚裌ˆ Éœ
èô‰¶ ¬õˆ¶, ªð£Kˆî àÀ‰¶
༇¬ìè¬÷Š «ð£†´ CP¶ «ïó‹ ÜF™ áø
¬õˆ¶, Hø° ꣊H†´Š 𣼃èœ. Hóñ£îñ£è
Þ¼‚°‹!

117.

ð ¼ Š H†

ðEò £ó ‹

å

¼ èŠ ð„êKC, 裙 èŠ ð£CŠð¼Š¬ð å‡í£„ «ê˜ˆ¶ å¼ ñE «ïó‹ áø
¬õƒè. áPù Hø° î‡Eò õ®„²†´, ÜKC, 𼊫ð£ì å¼ Í® «îƒè£¬ò
¶¼M„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£, ªè£…ê‹ ªè†®ò£
ܬó„ªê´ƒè.
凫í 裙 èŠ ªõ™ô‹, Þ™«ôù£...
ꘂè¬ó¬ò 裙 èŠ î‡E «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è
ªõ„² õ®è†´ƒè. Þ‰î ªõ™ô‚ è¬óê™, ܬó
¯ vÌ¡ ãô‚裈ɜ, å¼ C†®¬è àŠ¹, å¼
C†®¬è ê¬ñò™ «ê£ì£... Þ¶ â™ô£ˆ¬î»‹
ñ£«õ£ì «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒè.
°NŠ ðEò£ó‚ 虬ô è£òªõ„², 嚪õ£¼
°Nô»‹ ªè£…ê‹ ªè£…êñ£ ªïŒ, Þ™«ôù£...
⇪íò áˆF Åì£ù¶‹ °N G¬øò ñ£¬õ ሶƒè. b Iîñ£ âKòµ‹. å¼
ð‚è‹ ªõ‰î¶‹ F¼ŠHŠ «ð£†´ Þ¡ªù£¼ ð‚躋 «õè ªõ„ªê´ƒè.

²ì„²ì ꣊H†´Š 𣼃è.. Þ‰îŠ ðEò£ó‹ «ü£ó£ Þ¼‚°‹. Þ¬î ªó‡´ ï£œ
õ¬ó‚°‹Ãì ªõ„C¼‰¶ ꣊Hìô£‹.
«îƒè£¬ò ¶¼MŠ «ð£ìø¶‚° ðFô£, Ü¬ó„² ªè†®ò£ 𣙠ⴈ¶ ñ£¾ô
èô‰î£, ޡ‹ ï™ô£ Þ¼‚°‹. ãôˆÉÀ‚° ðFô£ 裙 ¯ vÌ¡ ªõQô£
âê¡v «ê˜ˆî£, Þ‰î‚ Aó£ñˆ¶Š ðôè£óˆ¬î ꣊Hì °ö‰¬îƒè «ð£†®
«ð£´õ£ƒè.

118. ê˜‚è¬ ó õœ O‚ Aö ƒ ° Yò ‹
ªó‡´ ꘂè¬óõœO‚ Aöƒ¬è â´ˆ¶ ÝMô «õè¬õƒè. îõP»‹ î‡Eô
«õèªõ„Cì£bƒè, Aöƒ°ô î‡E «è£ˆ¶ ªè£öªè£ö ÝA´‹.

ªõ‰î Aöƒ¬è Ýø ªõ„² «î£¬ô â´ˆ¶†´, ñC„² ¬õƒè. 裙 èŠ ð£CŠ
𼊬ð ñôó «õè ¬õƒè. º‚裙 èŠ ªõ™ôˆ¬î â´ˆ¶ 裙 èŠ î‡E áˆF
Å죂A, è¬ó…궋 Þø‚A, õ®è†® ¬õƒè. ñC„ê Aöƒ«è£ì ð£CŠ 𼊹,
ªõ™ô‚ è¬óê™, 裙 èŠ «îƒè£Œ ¶Áõ™, 裙 ¯vÌ¡ ãôˆÉœ «ê˜ˆ¶
Ü´Š¹ô ªõ„²‚ A÷Áƒè. ð£ˆFóˆ¶ô å†ì£ñ ༇´ õ‰î¶‹ Þø‚A´ƒè.
ÝPù¶‹ C¡ù„ C¡ù ༇¬ìè÷£ ༆® ªõ„²‚°ƒè.
¬ñî£ô å¼ C†®¬è àŠ¹ «ð£†´, «î¬õò£ù î‡E M†´‚ èô‰¶, Þ†L
ñ£¾ ð‚° è¬ó„² ¬õƒè.
ÜŠ¹ø‹, Aöƒ° ༇¬ìè¬÷ 嚪õ£‡í£ â´ˆ¶ ¬ñî£ è¬óê™ô º‚A
â´ˆ¶ Åì£ù ⇪íŒô ªð£K„ªê´‚è «õ‡®ò¶î£¡.
ÞŠð, ꣊H†´Š 𣼃è... ܉î Üð£ó ²¬õ Ü®‚è® Þ¬î ªê…² ꣊Hì„
ªê£™½‹!
Þ‰î Yòˆ¶‚° «ñ™ ñ£õ£ ¬ñî£õˆî£¡ ªõ„²‚赋 ޙ¬ô. ܬó èŠ
àÀ‰¶, ܬó èŠ ÜKC¬ò å‡í£„ «ê˜ˆ¶ ܬó„², ܉î ñ£¾ô Ìóí
༇¬ìè¬÷ º‚A â´ˆ¶ ªð£K„ê£ Ü‰î ²¬õ»‹ ÜŸ¹îñ£ Þ¼‚°‹.

119. ¹ ¿ ƒ è™ Ü KC ªè£¿‚è† ¬
üšõKC, ð£CŠð¼Š¹ ªó‡¬ì»‹ îô£ å¼ «ìHœ vÌ¡ Ü÷¾‚° â´ˆ¶,
å‡í£¾‹, å¼ èŠ ¹¿ƒè™ ÜKC¬ò îQò£¾‹ å¡ø¬ó ñE «ïó‹ áø
¬õƒè. ÜKC ï™ô£ áPù¶‹ î‡Eò õ®„²†´, èóèóŠð£, Þ†L ñ£¾
ð‚° ܬó„ªê´ƒè. ð£CŠð¼Š¹, üšõKC ªó‡´‹ áPù¶‹ î‡Eò
õ®„²†´, ñ£«õ£ì èô‚°ƒè. Ü«î£ì, 裙 èŠ «îƒè£Œ ¶Áõ™, «î¬õò£ù
àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ è¬ó‚赋.

õ¬ì ꆮô ªó‡´ «ìHœ vÌ¡ ⇪íò
áˆF Å죂A, Ü¬ó ¯ vÌ¡ è´°, å¼ ¯

vÌ¡ àÀ‰¶, ªó‡´ I÷裌 õˆî™, ªè£…ê‹ èP«õŠH¬ô â™ô£ˆ¬î»‹
î£O„², ܶô ñ£¬õ‚ ªè£†® ªè†®ò£èø õ¬ó‚°‹ A÷P, Þø‚A ¬õƒè.
ÝPù¶‹ C¡ù„ C¡ù ༇¬ìè÷£èŠ H®„² ÝMô «õè ªõ„ªê´ƒè.
ªêŒòø¶‚° ²ôðñ£ù Þ‰î‚ ªè£¿‚膬ì, ²¬õô ªê£‚è ¬õ‚°‹!

120. ð Š ð £O‚裌 õ¬
ÜKC, Üõ™ îô£ ܬó èŠ, º‚裙 èŠ èì¬ôŠ 𼊹... Þ¬õ
Í¡¬ø»‹ îQˆîQ«ò áø ¬õˆ¶, Hø° å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶, 䉶 I÷裌
õŸø¬ô»‹ «ð£†´ êŸÁ èóèóŠð£è, ªè†®ò£è ܬóˆªî´ƒèœ. ºŸPò
ï´ˆîó ¬êv ðŠð£O‚裌 塬ø â´ˆ¶ «î£™, M¬î¬ò c‚A ¶¼¾ƒèœ.
ªðKò ªõƒè£ò‹ 4, CPî÷¾ èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö, ¹Fù£ ÞõŸ¬ø
ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. â½I„¬ê Ü÷¾ ¹O¬ò ªè†®ò£è è¬óˆ¶
¬õ»ƒèœ.
ñ£M™ ªõƒè£ò‹, ¹O è¬óê™, ðŠð£O ¶Áõ™, èP«õŠH¬ô,
ñ™Lˆî¬ö, ¹Fù£, 2 ¯vÌ¡ ªõ™ôˆÉœ, «î¬õò£ù àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„
«ê˜ˆ¶Š H¬ê‰¶, CP¶ CPî£è â´ˆ¶ õ¬ìè÷£è  Åì£ù
⇪íJ™ ªð£Kˆªî´ƒèœ.
ÜŠð®«ò ꣊H†ì£½‹ Üꈶ‹. î‚è£O„ ê†Q¬òˆ ªî£†´‚ªè£‡ì£™
²¬õ ô‹.

121. ºœ º¼ ƒ ¬ è Ü ¬
ªï…² ê O, èð‹ Þ¶‚ªè™ô£‹ ܼñ¼‰¶ ºœ
º¼ƒ¬è W¬ó. Üîù£ô Ü®‚è® Ü¬î ê¬ñò™ô
«ê˜ˆ¶‚èø¶ Aó£ñˆ¶ õö‚è‹. Ýù£ °ö‹¹,
Æ´Â ªè£´ˆî£ ò£¼‹ Üšõ÷õ£ M¼‹H
꣊Hìñ£†ì£ƒè ܬìò£ ªê…² ꣊H´õ£ƒè.
ܬ젪꣡ù£½‹, ªêŒòø º¬øòŠ 𣘈î£
ÌK ñ£FK Þ¼‚°‹. Üîù£ô °ö‰¬îƒèÀ‚°‹
Þ¬î ªó£‹ð H®‚°‹.
ºœ º¼ƒ¬è Þ¬ô ãªö†´ â´ˆ¶‚°ƒè. Ü¬î ²ˆîñ£ è¿M†´, ¬ïú£
ܬó„ªê´ƒè. Ü«î£ì å¼ èŠ ð„êKC ñ£¾, õÁˆ¶ ܬó„ê àÀ‰¶ ñ£¾ 裙
èŠ, «î¬õò£ù àŠ¹, å¼ ¯vÌ¡ I÷°ˆÉœ «ê˜ˆ¶ H¬ê…² ªõ„²‚«è£ƒè.
Þ‰î ñ£¬õ C¡ù„ C¡ù ༇¬ìè÷£ â´ˆ¶, àœ÷ƒ¬èô ªõ„² õ¬ì¬òMì
ªè£…ê‹ ªðKò ¬êú§‚°ˆ , Åì£ù ⇪íŒô ªð£K„ªê´ƒè. ⇪íŒ
ÜFè‹ «õ‡ì£«ñƒèøõƒè, Þ¬î «î£¬ê‚ è™½ôŠ «ð£†´ ªñ£Áªñ£ÁŠð£
²†ªì´‚èô£‹.

Þ‰î ܬì Åì£ Þ¼‚èøŠð«õ «ñ«ô Þ†LŠªð£® ÉM ðKñ£Áƒè. ¼C ªó£‹ð
«ü£ó£ Þ¼‚°‹. Þ¬î„ C¡ù„ C¡ù ÌKò£ ²†´‚ ªè£´ˆî£ °ö‰¬îƒè M¼‹H
꣊H´õ£ƒè.

122. ð £CŠ ð ¼ Š ¹ Yò ‹
º‚裙 èŠ ð£CŠð¼Š¬ð â´ˆ¶ ñôó «õè
ªõ„², ªè£…êƒÃì ßó‹ Þ™ô£î𮂰
î‡Eò õ®„²†´ ¬õƒè.
ܬó èŠ ð„êKC, ܬó èŠ àÀ‰¬î
å‡í£„ «ê˜ˆ¶ å¼ ñE «ïó‹ áø
ªõ„², ¬ïú£, Þ†Lñ£¾ ð‚° ܬó„²,
å¼ C†®¬è àŠ¹ èô‰¶ â´ˆ¶‚«è£ƒè.
ð£CŠ 𼊫ð£ì º‚裙 èŠ ê˜‚è¬ó, ܬó èŠ «îƒè£Œ ¶¼õ™, ܬó ¯vÌ¡
ãôˆÉœ Þ¬îªò™ô£‹ èô‰¶ C¡ù„ C¡ù ༇¬ìè÷£ ༆®‚«è£ƒè. ÜKC
ñ£¾‚ èô¬õô Þ¬î º‚Aªò´ˆ¶ Åì£ù ⇪íŒô ªð£K„ªê´ƒè.
Åì£ Þ¼‚èøŠð«õ Yòˆ¬î ªó‡ì£ ªõ†® ܶ«ñô ðóõô£ ªè£…ê‹ ªïŒ
M†´ ꣊H†ì£ Ýý£.. Ü‰î ²¬õò â¡ù¡Â ªê£™ô?! Üð£óñ£ Þ¼‚°‹,
«ð£ƒè!
Þ¶‚° «ñ™ Üôƒè£ó‹, «ê˜Š¹ ⶾ«ñ ªêŒò «õ‡ì£‹. ÜŠð®«ò
ªè£´ˆî£«ô °†®Š Hœ¬÷ƒè Þwìñ£ ꣊H´õ£ƒè.
Þ¶ô º‚Aòñ£ù Mûò‹.. ꘂè¬ó «ê˜ˆî¶«ñ 𼊹 èô¬õ c˜ˆ¶‚°‹.
Üîù£™ Ü‰î‚ èô¬õò ªó£‹ð «ïó‹ ÜŠð®«ò ªõ„C¼‚è£ñ àì«ù«ò -ñ£¾ô
º‚Aªò´ˆ¶ ªð£K„²ìµ‹.
«î¬õŠð†ì£ 𼊹‚ èô¬õô 1 «ìHœ vÌ¡ ÜKC ñ£¾ èô‚èô£‹. èô¬õ
ªè£…ê‹ ªè†®Šð´‹. ð£CŠ 𼊫ð£ì «õè ªõ„² ñC„ê ªè£‡¬ì‚ èì¬ô,
è£ó£ñE »‹ «ê˜‚èô£‹. ¼C»‹, ꈶ‹ ôîô£ Þ¼‚°‹.

123. Y‹ ð £™ Fó † ´
è¡Â «ð£†ì ï£ô…² ï£À‚° ñ£†´‚° ²ó‚èø
ð£¬ô õö‚è‹ «ð£ô ï£ñ àð«ò£A‚è º®ò£¶.
Y‹ð£™Â ªê£™ø Ü‰îŠ ð£™ Üšõ÷¾ ªè†®ò£
¹¶ õ£ê¬ù«ò£ì Þ¼‚°‹. è¡Â‚ °†®‚° ꈶ
ªè£´‚èø Ü‰îŠ ð£¬ô Fó†´Š 𣙠ñ£FK
²¬õò£ ªê…² ꣊Hìø¶ ᘠõö‚è‹. ªêŒòø¶
ßRò£ Þ¼‚°‹. Ýù£ ²¬õ æ«ý£Â Þ¼‚°‹.
ªêŒòø¶ âŠð®Â ªê£™«ø¡..
Y‹ð£™ (ñ£´ è¡Â «ð£†ì ªó‡ì£‹, Íí£‹
 ð£™) 2 èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶ ܶô 1 èŠ
ꘂè¬ó, ªð£®ò£ ïÁ‚Aù º‰FK ¶¼õ™ ªó‡´

«ìHœ vÌ¡, ãôˆ Éœ 1 ¯vÌ¡.. â™ô£ˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒè.
Þ†LŠ ð£¬ùô î‡E áˆF, ܶô 𣙠èô¬õ àœ÷ ð£ˆFóˆ¬î ªõ„²,
ê¡ùñ£ù bJô ܬó ñE «ïó‹ «õè ¬õƒè. ÜŠ¹øñ£ èô¬õô å¼ èˆFò
ªê£¼AŠ 𣼃è. èˆFô 𣙠å†ì«ôù£ èô¬õ ªõ‰¶´„²Â ܘˆî‹. ÜŠ«ð£
ð£ˆFóˆ¬î Þø‚A´ƒè.
èô¬õ ÝPù¶‹ å¼ î†´ô èM›ˆ¶ C¡ù„C¡ù ¶‡´è÷£ ªõ†® ðKñ£Áƒè.
â™ô£¼‹ «ð£†® «ð£†´ õ£ƒA ꣊H´õ£ƒè.
ãôˆÉœ õ£ê¬ù H®‚è£îõƒè ªõQô£ âê¡v «ê˜ˆ¶‚èô£‹. èô˜Š ªð£®ƒè
èô‰¶ «õèªõ„²‚ ªè£´ˆî£ Hœ¬÷ƒè °Sò£ J´õ£ƒè.

124. ñ £ƒ 裌 ð £CŠ ð ¼ Š ¹ ð „ê®
â‰î õ¬è ñ£ƒè£Œù£½‹ êK.. å¼ ñ£ƒè£¬ò â´ˆ¶‚ è¿M «î£«ô£ì«õ
C¡ù„ C¡ù ¶‡ìƒ è÷£ ïÁ‚°ƒè. ܬó èŠ ð£CŠ 𼊬ð 裙 ¯vÌ¡
ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶ ñôó «õèªõ„² â´ƒè. °¬öò‚Ã죶.
𼊹 ï™ô£ ªõ‰î Hø°, ïÁ‚°ù ñ£ƒè£Œ, å¼ ¯vÌ¡ I÷裌ˆÉœ,
«î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹ Þ¬îªò™ô£ˆ¬î»‹ ܶô «ê˜ˆ¶ ñ£ƒè£Œ ñCòø
õ¬ó‚°‹ «õè¬õƒè.
º‚裙 èŠ ªõ™ôˆ¬î â´ˆ¶ 裙 èŠ î‡E «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õƒè. ªõ™ô‹
è¬ó…² ªè£F„궋 õ®è†®, ܬî ñ£ƒè£Œ 𼊹 èô¬õ«ò£ì «ê˜ˆ¶ ޡ‹
Ü…² GIû‹ ªè£F‚è ªõ„² Þø‚°ƒè.
õ¬ì ꆮô ªó‡´ ¯vÌ¡ â‡ªíŒ áˆF, ܬó ¯vÌ¡ è´°, ܬó ¯vÌ¡
àÀ‰¶ î£O„², ñ£ƒè£Œ èô¬õô ªè£†®‚ A÷Áƒè.
ÞQ ꣊Hì«õ‡®ò¶î£¡.
ð£CŠ 𼊫ð£ì ñí‹, ñ£ƒè£«ò£ì ¹O Š¹, ªõ™ô ÞQŠ¹Â èô‰¶ 膮
ªó£‹ð ¼Cò£ Þ¼‚°‹, Þ‰î ñ£ƒè£Œ ð£CŠð¼Š¹ ð„ê®!
ªð£¶õ£ ð„ꮡù£«ô ñ£ƒè£Œ, I÷裌, ªõ™ô‹ «ð£†´ˆî£¡ ð‡µ«õ£‹.
‘à싹„ ņ¬ì A÷Š¹‹’Aøî£ô Cô«ð˜ Þîˆ îM˜‚ èø¶‹ à‡´. Ýù£, Þ‰î
ð„ê®ô ñ£ƒè£«ò£ì ņ¬ì ð£CŠ 𼊠«ð£ì °O˜„C Üì‚Aìøî£ô ܉î
Hó„¬ù«ò Þ™¬ô.

125. ð £™ ªè£¿‚è† ¬
å¼ èŠ ð„êKC ñ£¬õ â´ˆ¶ Üèôñ£ù å¼ ð£ˆFóˆ¶ô «ð£†´‚°ƒè.
å¡ø¬ó èŠ î‡Eò ªè£F‚è ªõ„², ܬî ñ£¾ô ªè£…ê‹ ªè£…êñ£ áˆF
A÷Áƒè. A÷Pù ñ£¾ ªè†®ò£ êŠð£ˆF ñ£¾ ñ£FK Þ¼‚赋.

ªð£®„ê ªõ™ô‹ å¼ èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶‚«è£ƒè. 凫í裙 èŠ î‡Eô,
ªð£®„ê ªõ™ôˆ¬îŠ «ð£†´ ªè£F‚è ¬õƒè. ªè£F„², ªõ™ô‹ è¬ó…궋
õ®è†®, ñÁð®»‹ Ü´Š¹ô ªõ„², ªó‡´ «ìHœ vÌ¡ «îƒè£Œ ¶¼õ™
«ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õƒè.
㟪èù«õ îò£ó£ ªõ„C¼‚èø ñ£¬õ «î¡°ö™ Ü„²ô GóŠH, ªè£F‚èø
ªõ™ôŠ ð£°ô HNòµ‹. HN…ê ñ£¬õ å¼ GIû‹ «õè ¬õƒè. ÜŠ¹øñ£
Ü¬î ªñ™L² èó‡® è£‹ð£ô «ôê£ A÷PM´ƒè. ñ£¾ è¬óò£¶. Ýù£, C¡ù„
C¡ù ¶‡ì£ à¬ì»‹. à¬ì…궋 A÷˜ø¬î GÁˆF´ƒè. ñÁð®»‹ Þ‰î‚
èô¬õ ªè£F‚è Ýó‹H„궋 I„êI¼‚èø ñ£¾ô ªè£…ê‹ â´ˆ¶ Ü„²ô GóŠH,
ªõ™ô‚ èô¬õô HN…² M´ƒè. ެ å¼ GIûˆ¶‚° ÜŠ¹ø‹ èó‡®
裋ð£ô «ôê£ A÷P à¬ì„²M´ƒè.
Þ«îñ£FK â™ô£ ñ£¬õ»‹ HN…² «õè ªõ„궋, b¬ò‚ °¬ø„², ªõ™ô‚
èô¬õô ܬó ¯vÌ¡ ãôˆÉœ, å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ «ê˜ˆ¶ ï™ô£ A÷Áƒè.
å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ¬ò Üèôñ£ù å¼ î†´ô M†´ ðóõô£ î쾃è. ܶô
Þ‰î ªõ™ô ñ£¾‚ èô¬õ¬ò‚ ªè£†® êñŠð´ˆ¶ƒè. ÝPù¶‹ M¼Šðñ£ù
õ®õˆ¶ô ªõ†® â´ˆ¶„ ꣊Hì ô£‹.
ªó£‹ð «ü£ó£ Þ¼‚°‹ Þ‰î‚ ªè£¿‚膬ì!
Þ‰î‚ ªè£¿‚è†¬ì ªêŒòøŠð º‚Aòñ£ èõùˆ¶ô ªõ„²‚è «õ‡®ò å¼
Mûò‹ â¡ù£¡ù£, ñ£¬õ å¼ îó‹ å«ó ߴ HNòµ‹. ªó‡´ ͵
ß죫õ£ ªñ£ˆî ñ£¬õ»‹ å«ó îóñ£«õ£ HN…² M†´†ì£ èN ñ£FK ÝJ´‹.
ñ£¾‹ «õ裶.
«îƒè£Œ ¶¼õ½‚° ðF™ å¼ èŠ ªè†®ò£ù «îƒè£ŒŠð£½‹ «ê˜‚èô£‹.
ÜŠð® «îƒè£ŒŠð£™ «ê˜‚èøî£ Þ¼‰î£ ªõ™ôˆ¬î ܬó èŠ î‡E «ê˜ˆ¶
è¬ó„ê£ «ð£¶‹.
«îƒè£ŒŠð£½‚°Š ðF™ ñ£†´Šð£¬ô áˆF»‹ ªõ™ôˆ¶‚°Š ðF™ ꘂè¬ó¬ò
ªõ„²‹ Þ‰î‚ ªè£¿‚ 膬ì¬ò ªêŒòô£‹. ܶ å¼ îQ„ ²¬õò£ Þ¼‚°‹.

126. 裊 ð KC
¹†ìKCƒèø CèŠðKC¬ò å¼ èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶, ܬî è™ àI «ð£è ²ˆî‹
ð‡E, è¿M ¬õƒè.
𙽠ð™ô£ ê¡ùñ£ ïÁ‚Aù «îƒè£¬ò 裙 èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶, ܬî å¼
«ìHœ vÌ¡ ªïŒJô «ôê£ õÁˆ¶ ÜKC«ò£ì èô‚°ƒè. Ü«î£ì, õÁˆî âœ
å¼ «ìHœ vÌ¡, ãôˆÉœ å¼ ¯vÌ¡, ªð£†´‚èì¬ô 裙 èŠ
Þ¬îªò™ô£ˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒè.
å¼ èŠ ªõ™ôˆ¬î â´ˆ¶ ªð£®„², 裙 èŠ î‡E «ò£ì «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è
¬õƒè. ªè£F„궋 õ®è†® ñÁð®»‹ Ü´Š¹ô ªõ„² 裌„²ƒè. ï™ô£ ºˆFù
𣰠ðî‹ õ‰î¶‹ ÜKC èô¬õ¬ò ªè£†®‚ A÷P Þø‚°ƒè.

ÝPù¶‹ ªð£ô ªð£ô àF¼‹. ÜŠð®«ò ÜœO„ ꣊Hì «õ‡®ò¶î£¡.
Aó£ñŠ¹øƒèœô ªïù„êŠð â™ô£‹ Þ¬î„ ªê…² ꣊H´õ£ƒè ¬õƒè.
Þ¼‰î£‚Ãì õ¬÷裊¹, Ý®Š ªð¼‚°, «è£J™ F¼Mö£.. ñ£FK M«ûê
èœô Þ‰î‚ è£ŠðKC Þ™ô£î i«ì Þ¼‚裶.

127. ï õ ò à ¼ ‡ ¬
«ê£÷‹, 苹, ªè£œÀ, ð£CŠ ðJÁ, «ê£ò£ŠðJÁ, è£ó£ñE, «è£¶¬ñ,
ªð£†´‚èì¬ô, âœÀ.. Þ‰î å‹ð¶ õ¬èò£ù î£Qòƒè¬÷ »‹ õ¬è‚° 裙
èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶, 嚪õ£‡¬í»‹ îQˆîQò£, ªõÁ‹ õ¬ì ꆮô «ð£†´
Cõ‰¶, õ£ê¬ù õ˜ø õ¬ó‚°‹ õÁˆ¶ â´ˆ¶‚°ƒè. ÝPù¶‹ ªñS ¡ô
ªè£´ˆ¶ ñ£õ£ ¬ïú£ ܬ󄲂°ƒè.
ªó‡ì¬óJL¼‰¶ ͵ èŠ Ü÷¾‚° ꘂè¬ó¬ò â´ˆ¶ I‚Rô «ð£†´
ªð£®„² ð¾ì󣂰ƒè. Þ¬î, Ü¬ó„² ªõ„C¼‚èø î£Qò ñ£«õ£ì èô‰¶,
Ãì«õ ༂Aù ܬó èŠ ªïŒ, ܬó èŠ «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ â™ô£ˆ¬î»‹
«ê˜ˆ¶ HêP ªðKò ªï™L‚裌 Ü÷¾‚° ༇¬ì H®„² ¬õƒè. ༇¬ì
H®‚è õó£ñ ñ£¾ ªð£ô ªð£ô àF˜‰î£ èõ¬ôŠðì£bƒè. ªó‡´ «ìHœ
vÌ¡ Ü÷¾‚° 𣙠ⴈ¶ Ü¬î ªè£…ê‹ ªè£…êñ£ ªîO„² ༇¬ì H®ƒè.
ðîñ£ Þ¼‚°‹.
¹«ó£†¯¡ ꈶ ªïø…ê Þ‰î ༇¬ìô ñ툶‚°Â ãô‚裌 ñ£FK â¬î»‹
«ê˜‚è «õ‡ì£‹. õÁðJÁ õ£ê ¬ù«ò èñèñ ܈î¬ù Hóñ£îñ£ Þ¼‚°‹.
ðC«ò£ì õ˜ø Hœ¬÷ƒèÀ‚° å«ó å¼ à¼‡¬ì ªè£´ˆî£Š «ð£¶‹. õJÁ
ªïø…² àŸê£èñ£J´õ£ƒè

128. è‹ ¹ ªó £† ®|â œ ÀŠ ªð £®
ªó‡´ èŠ Ü÷¾‚° 苹 â´ˆ¶ î‡Eò ªîO„² HêP, àó™ô «ð£†´ °ˆF
¹¬ì‚赋. Ü¬î‚ è£òªõ„² IS¡ô ªè£´ˆ¶ ñ£õ£ ܬ󄲂°ƒè. Þ‰î
ñ£¬õ «õµƒèø Ü÷¾‚° â´ˆ¶ àŠ¹ «ð£†´ èô‚A, ªè£…ê‹ ªè£…êñ£
ªè£F c¬ó áˆF ï™ô£ Ü¿ˆF H¬êòµ‹.
å¼ H÷£ v®‚ «ðŠð˜.. Þ™«ô¡ù£, õ£¬ö Þ¬ô¬ò â´ˆ¶ ܶô ªè£…êƒ
ªè£…êñ£ ñ£¬õ â´ˆ¶ ªõ„² î‡Eòˆ ªî£†´ ªñ™L² ªó£†®ò£ ‚°ƒè.
Åì£ù «î£¬ê‚ 虽ô «ð£†´ ²†ªì´ƒè. ªó£†®¬ò„ ²ˆF ⇪íŒM†´
ªó‡´ ð‚躋 F¼ŠHŠ«ð£†´ â´ƒè. Iîñ£ù bJô ²ìµ‹.
«õèø¶‚° ªè£…ê‹ «ïó‹ â´ˆ¶‚°‹. ªð£Á¬ñò£î£¡ ²ìµ‹. êˆî£ù Þ‰î
ªó£†®¬ò ꣊H†´Š 𣘈î£, Ü‰î ¼C«ò Cóñˆ¬îŠ 𣘂è£ñ Ü®‚è® Þ¬î„
ªê…² ꣊Hì„ ªê£™½‹.
苹 ªó£†®‚° ªî£†´‚è «ü£ó£ù¶ âœÀŠªð£®. êK, ܬî âŠð® ªêŒòø¶?
✬÷ è™, ñ‡ c‚A, ²ˆîŠð´ˆF ªõÁ‹ õ¬ì ꆮô «ð£†´ õ£ê¬ù õ˜ø
õ¬ó‚°‹ õÁˆ¶‚«è£ƒè. àÀ‰¶, I÷裬ò ܬó ¯vÌ¡ ⇪íŒô Cõ‚è
õÁˆ¶‚«è£ƒè. ̇´, ¹O, àŠ¹, âœ, àÀ‰¶, I÷裌 â™ô£ˆ¬î»‹ å‡í£„

«ê˜ˆ¶ ܬó„ªê´ˆî£ «ð£¶‹, ªð£® îò£˜! ¹O‚è£î ªè†®ˆ îJ˜ô Þ¬î‚
èô‰¶ 苹 ªó£†®‚° ªî£†´A†ì£.. Üì, Üì.. Ü¬î ªïù„꣫ô â„C™
áÁ«î!
Þ«î ñ£FK 膮ˆ îJ˜ô ªõ™ôˆ¬î‚ èô‰¶ 苹 ªó£†®¬ò ܶô
º‚Aªò´ˆ¶ Ãì«õ âœÀŠ ªð£®¬ò ªî£†´ ꣊H†´Š 𣼃è.
‘FˆF‚°«î..’ °Sò£J´iƒè.

129. è£ó £ñE W¬ ó ˆ î‡ ´ °ö‹ ¹
ñíº‹ ¼C»‹ ܈î¬ù Hóñ£îñ£ Þ¼‚èø Þ‰î‚ °ö‹¬ð Aó£ñˆ¶ ÝÀƒè
Ü®‚è® ªê…² ꣊H´õ£ƒè.
ܬó èŠ è£ó£ñE ¬ò ²ˆî‹ ð‡E, ªõÁ‹ õ¬ì ꆮô «ð£†´ õ£ê¬ù õ˜ø
Ü÷¾‚° õÁˆ¶, Ü÷õ£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒè. î‡ìƒW¬ó¬ò ªó‡´
ªðKò î‡ì£ â´ˆ¶ ªð£®ò£ ïÁ‚A, àŠ¹ «ð£†´ «õè¬õ»ƒè.
2 ªðKò ªõƒè£ò‹, 4 î‚è£O Þ¬î ªð£®ò£ ïÁ‚A‚ èƒè. ªó‡´ º¿
̇¬ì â´ˆ¶ àK„² ¬õƒè. õ¬ì ꆮô 3 «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò
è£òªõ„², ܬó ¯vÌ¡ è´°, ܬó ¯vÌ¡ àÀ‰¶, ܬó ¯vÌ¡ ªõ‰îò‹
Þ¬îªò™ô£‹ î£O„², ̇´, ªõƒè£òˆ¬î õî‚°ƒè. õîƒAù¶‹ î‚è£Oò„
«ê˜ˆ¶ õî‚赋. è£ó£ñE, W¬ó Þ¬îªò™ô£‹ «õè ªõ„ê î‡E
Þ¼‚°I™¬ôò£ ܶô ªè£…êñ£ ¹O¬ò áøªõ„² è¬ó„² õ®è†® ܉î
è¬óê¬ô î‚è£O«ò£ì «ê˜ˆ¶´ƒè. Ü«î£ì ªó‡ì¬ó ¯vÌ¡ I÷裌ˆÉœ, å¼
¯vÌ¡ îQò£ˆÉœ, ªè£…ê‹ àŠ¹ «ð£†´ ªè£F‚è ¬õƒè. ð„¬ê õ£¬ì
«ð£ù¶‹ ͵ ð™ ̇¬ì ﲂA °ö‹¹ô «ð£´ƒè. Ãì«õ å¼ ªè£ˆ¶
èP«õŠH¬ô»‹ «ð£†´ Í® ªõ„² Ü´Š¬ð ܬ턲´ƒè.
èñèñ‚èø Þ‰î è£ó£ñE ‚°ö‹¹ Þ†L, «î£¬ê, ªó£†®, ꣊𣴠â™ô£ˆ¶‚°‹
ªó£‹ð ܼ¬ñò£ Þ¼‚°‹.

130. «ê£÷„«ê£Á
«ð¬ó„ ªê£¡ù£«ô ªê£‚AŠ«ð£õ£ƒè Aó£ñˆ¶ ÝÀƒè. ܈î¬ù ²¬õò£ù
Þ‰î î£Qòˆ¬î ïèó õ£Cèœô âˆî¬ù «ð¼‚° ªîK»«ñ£ ªîKò¬ô.
Þ¶õ¬ó‚°‹ Þ™ô£†®»‹ ðóõ£J™¬ô, Þ‰î ªõJ™ «ïóˆ¶ô °O˜„Cò£ù
ªð£¼†è÷£ˆ «î®Š H®„²„ ꣊H´iƒèœô.. ܶô å‡í£ Þ‰î„ «ê£÷ˆ¬î»‹
«ê˜ˆ¶‚°ƒè.
à싹‚°„ ꈶ‹ °À¬ñ»‹ î˜ø Þ‰î„ «ê£÷ˆ¬î„ «ê£ø£ Ý‚èø¶
âŠð®ƒèø¬î„ ªê£™«ø¡. Ãì«õ °ö‹¹‹ ¶¬õò½‹Ãì Þ¼‚°.  ªê£™ø
ð‚°õŠ Hóè£ó‹ ªê…² ꣊H†´, ÜŠ¹ø‹ ªê£™½ƒè âŠð® Þ¼‚°ƒèø¬î...
å¼ èŠ Ü÷¾‚° «ê£÷ˆ¬î â´ˆ¶ ܶô å¼ ¬è Ü÷¾‚°ˆ î‡E ªîO„²Š
HêP, ÞÁ‚èñ£ ܺ‚A ¬õƒè. ðˆ¶ GIû‹ ÜŠð®«ò Þ¼‚赋. ÜŠ¹øñ£
ܬî àó™ô «ð£†´‚ °ˆîµ‹. «ê£÷‹ à¬ì…²ì£î𮂰, 𣘈¶Š ð‚°õñ£
Þ®‚赋. à¬ì…²†ì£, «ê£ø£‚°‹«ð£¶ è…C ²ˆ¶ù ñ£FK ªè£…ê‹ °¬ö…²
«ð£J´‹.

Þ®„² â´ˆî «ê£÷ˆ¬î ºøˆ¶ô «ð£†´ àI «ð£èŠ ¹¬ì„² â´ƒè. ܶô
ñÁð® å¼ ¬èŠH® î‡Eòˆ ªîO„²Š HêP ܺ‚A ¬õƒè. ðˆ¶ GIû‹
èN„² ñÁð®»‹ ܬî àó™ô «ð£†´ Þ®„², ¹¬ì„², àI¬ò„ ²ˆîñ£
c‚A쵋.
Ü…² èŠ î‡Eò‚ ªè£F‚èªõ„² ܶô ²ˆî‹ ð‡Eù «ê£÷ˆ¬îŠ «ð£´ƒè.
ðˆ¶ GIûˆ¶‚° b ï™ô£ âKò†´‹. ÜŠ¹øñ£ b¬ò‚ °¬ø„²´ƒè. î‡E
õˆFŠ«ð£Œ «ê£÷‹ ªñˆ¶ªñˆ¶Â «õèø õ¬ó‚°‹ A÷øµ‹. ªõ‰î¶‹
«î¬õò£ù àŠ¹Š «ð£†´ ޡ‹ ðˆ¶ GIû‹ Ü´Š¹ô ªõ„²‚ A÷P
Þø‚°ƒè. «ê£÷„«ê£Á îò£˜.
ņ«ì£ì ÜŠð«õ¾‹ ꣊Hìô£‹. Ýøªõ„², C¡ù„C¡ù ༇¬ìè÷£ ༆®,
î‡Eô áøŠ«ð£†´ ñÁ õ¬ó‚°‹ ªõ„C¼‰¶‹ ꣊Hìô£‹.
°†®ŠðêƒèÀ‚° M¼Šðñ£ùî£ ñ£ˆîµ‹ù£ «ê£÷„ «ê£ˆ¶ô ð£™, ªïŒ,
ꘂè¬ó„ «ê˜ˆ¶‚ ªè£´ƒè. êˆîI™ô£ñ å¼ è†´ 膴õ£ƒè..!

131. ²‚° «ñ £˜‚°ö ‹ ¹
å¼ ¯vÌ¡ ð„êKC, å¼ ¯vÌ¡ ¶õó‹ 𼊹... ªó‡¬ì»‹ î‡Eô ܬó
ñE «ïó‹ áø ¬õƒè. áPù¶‹, î‡Eò õ®„²†´, ܬó ¯vÌ¡ Yóè‹, ÝÁ
ð„¬ê I÷裌,  C¡ù ªõƒè£ò‹, 2 ð™ ̇´, å¼ «ìHœ vÌ¡
«îƒè£Œˆ¶¼õ™, C¡ù ¶‡´ ²‚°, 裙 ¯vÌ¡ ñ…êœÉœ Þ¬îªò™ô£‹
«ê˜ˆ¶‚ ªè£…êñ£ î‡EM†´ ¬ïú£ ܬó„ªê´ƒè.
«ôê£ ¹O„ê, ªè†®ˆ îJ¬ó å¼ èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶, ܶô å¼ èŠ î‡E,
ªè£…ê‹ àŠ¹, ܬó„ê M¿¶ «ê˜ˆ¶‚ è¬ó„² ¬õƒè.
õ¬ì ꆮô å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò áˆF, ܬó ¯vÌ¡ è´°, ܬó
¯vÌ¡ àÀ‰¶, ªè£…ê‹ èP«õŠH¬ô, 裌…ê I÷裌 1 Þ¬îªò™ô£‹
«ð£†´ˆ î£O„², è¬ó„² ªõ„C¼‚èø «ñ£˜‚ è¬óê¬ô áˆF, ðˆ¶ GIûˆ¶‚°‚
¬èMì£ñ A÷Áƒè. ð„¬ê õ£¬ì «ð£Œ ï™ô ñí‹ õ‰î¶‹ Þø‚A´ƒè.
²‚° ñ툫î£ì èñèñ‚èø Þ‰î‚ °ö‹¬ð Åì£ù «ê£÷„«ê£Áô áˆF„ ꣊
H†ì£.. Üì Üì..! Ü‰î ¼C«ò îQ.

132. ªè£œ À ¶¬ õò ™
裙 èŠ ªè£œ¬÷ â´ˆ¶‚°ƒè. õ¬ì ꆮò„ Å죂A ܶô ªè£œ¬÷Š «ð£†´
ï™ô£ ªð£K…² ªñ£Áªñ£ÁŠð£A, õ£ê¬ù õ˜ø õ¬ó‚°‹ õÁˆ¶ â´ˆ¶ ¬õƒè.
Ü«î õ¬ì ꆮô 2 ¯vÌ¡ ⇪í¬ò áˆF 裌…궋 I÷裌 õˆî™ 3, 2
¯vÌ¡ àÀ‰¶ ªó‡¬ì»‹ «ð£†´ õÁˆªî´ƒè.
õÁˆ¶ ªõ„ê I÷裌, àÀ‰¶, ªè£œÀ â™ô£‹ Å´ ÝPù¶‹ Ü«î£ì, 2
¯vÌ¡ «îƒè£Œˆ ¶¼õ™, CÁ ¶‡´ ¹O, 2 ð™ ̇´, «î¬õò£ù àŠ¹
â™ô£ˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶‚ ªè£…êñ£ î‡EM†´‚ èóèóŠð£ ܬó„ªê´ƒè.

‘ªè£¿ˆîõ‚° ªè£œÀÕ‹ð£ƒè. ªè£¿Š¬ð‚ è¬ó„² á¬÷„ ê¬î¬ò‚ °¬ø‚èø
ªè£œÀ, ¶¬õòô£ ñ£Á‹«ð£¶ ¼C ܼ¬ñò£ Þ¼‚°‹. î‡Eô áø ªõ„ê
«ê£÷„«ê£ø, «ñ£˜ Þ™«ôù£ î‡E M†´ è¬ó„², ªè£œÀˆ ¶¬õò«ô£ì
꣊H†ì£, ÔÔÞ‰î ªõJ½‚° Þù ÜI˜î‹ÕÕ ñùê£ó„ ªê£™½iƒè..

133. Þ ®ò £Š ð ‹

ªð £¶õ£ ð„êK„C¬ò ܬó„²î£«ù Þ®ò£Šð‹ ªêŒõ£ƒè.Ýù£, Cô
Aó£ñƒèœô ¹¿ƒèôKC¬ò áø ªõ„², ݆®, Þ†L ñ£FK «õè ªõ„²
ÜŠ¹øñ£ ܬî Þ®ò£Šðñ£ HNõ£ƒè. «ìv† Hóñ£îñ£ Þ¼‚°‹. ܉î
vªðû™ Þ®ò£Šðˆ¬î„ ªêŒòø¶ âŠð®Â ÞŠ«ð£ ð£˜‚èŠ «ð£«ø£‹.
4 èŠ ¹¿ƒè™ ÜKC¬ò„ ²ˆî‹ ð‡E, î‡Eô å¼ ñE «ïó‹ áøªõ„²,
ܬóƒè. å¼ Í® «îƒè£¬òˆ ¶¼M, ܬ ÜKC«ò£ì «ê˜ˆ¶ ªè£…ê‹
ªè†®ò£ ܬó„², àŠ¹Š «ð£†´ â´ƒè.
ܬó„ê ñ£¬õ C¡ù„ C¡ù Þ†Lè÷£ áˆF «õè ¬õƒè. ªõ‰î¶‹ â´ˆ¶,
«ôê£ ÝPù¶‹ «ê¬õ ï£Nô «ð£†´ Þ®ò£Šðñ£ HN…ªê´ƒè.
Þ¡ªù£¼ õN»‹ Þ¼‚°.
õ¬ì ꆮô å¼ «ìHœ vÌ¡ â‡ªíŒ áˆF Åì£ù¶‹, Ü¬ó„² ªõ„C¼‚èø
ñ£¬õ Þ†L ñ£¾ ð‚° è¬ó„² áˆF‚ A÷Áƒè. º‚裙 ðî‹ ªõ‰î¶‹
Þø‚A´ƒè.
«ôê£ Å´ ÝPù¶‹ ªè£¿‚膬ì ñ£FK H®„² Þ†LŠ ð£¬ùô «õè
ªõ„ªê´ƒè.
«ôê£ ÝPù¶‹ Þ®ò£Šð‚ 膬ìô «ð£†´Š HNƒè.
ܬó èŠ ê˜‚è¬ó, å¼ Í® «îƒè£Œˆ ¶¼õ™, å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ èô‰¶
ðKñ£Áƒè.
ªè†® «îƒè£ŒŠð£™, ªõ™ô‹ èô‰¶ ꣊Hìø¶ Aó£ñˆ¶ õö‚è‹.
à싹‚° êˆî£ù Þ‰î Ýè£ó‹, â™ô£¼‚°‹ ªó£‹ð H®„궋Ãì!

134. æ¬ ô ‚ ªè£¿‚è† ¬

Þ

ó‡´ èŠ ªõ™ôˆ¬î ªð£®„² ܬó èŠ î‡Eô è¬ó„² õ®è†´ƒè.
õ®è†®ù ªõ™ôˆ î‡E«ò£ì Í¡ø¬ó èŠ î‡E «ê˜ˆ¶‚ ªè£F‚è ¬õƒè.
ï™ô£ ªè£F„궋, ªõ‰î ð£CŠð¼Š¹ ܬó èŠ, ð™ð™ô£ ïÁ‚Aù «îƒè£Œ
ܬó èŠ, ãôˆÉœ ܬó ¯vÌ¡, õÁˆî ✠1 «ìHœ vÌ¡ «ê˜ˆ¶ Ü«î£ì, 2
èŠ ð„êKC ñ£¬õ»‹ ªè£†® 膮 î†ì£ñ A÷Áƒè. °¬ø…ê bJô ðFù…²
GIû‹ «õ赋. ܬóò® c÷ˆ¶‚° ðˆ¶ ðFù…² ð¬ù æ¬ô Þ™«ôù£
ªî¡¬ù æ¬ô¬ò â´ˆ¶‚°ƒè.ñ£¾ ÝPù¶‹ ªè£…êñ£ â´ˆ¶ ð¬ù

æ¬ô‚°ï´¾ô ðóõô£ ªõ„², æ¬ô¬ò ñ®„² Ëô£ô 膮´ƒè.Þ«î ñ£FK
â™ô£ ñ£¬õ»‹ ªê…² Þ†LŠ ð£¬ùô «õè ªõ„ªê´ƒè.
Þ‰î‚ ªè£¿‚膬ìô èñèñ‚èø æ¬ô ñí«ñ ꣊Hì Þ¿‚°‹.
°ö‰¬îƒè÷èõóµ‹ù£«è‚ 芹ô Þ‰î ñ£¬õ GóŠH, ï´¾ô ªïŒJô õÁˆî
º‰FK, ð£î£‹ 𼊹‚è¬÷ˆ ÉM «õèªõ„²‚ ªè£´ƒè. êˆîI™ô£ñ
꣊H†´õ£ƒè.

135. ªñ £„¬ ê‚ ªè£† ¬

°ö‹ ¹

â ‡ªíŒ, è´°Â â‰îˆ î£OŠ¹ ê£ñ£¡èÀ‹ Þ™ô£ñ«ò Üð£óñ£ ¼C‚èø
Aó£ñˆ¶‚ °ö‹¹èœô Þ¶¾‹ 凵. â½I„¬ê Ü÷¾‚° ¹O â´ˆ¶ ͵ èŠ
î‡Eô è¬ó„² ªõ„²‚°ƒè. 1 ¶‡´ ðóƒA‚裌, 2 èˆîK‚裌, 1
º¼ƒ¬è‚裌, ð£Fò÷¾ õ£¬ö‚裌, 4 Üõ¬ó‚裌, 10 ªè£ˆîõóƒè£Œ, 4
è£ó£ñE Þ¬î â™ô£ˆ¬î»‹ ªè£…ê‹ ªðKò ¶‡´è÷£ ïÁ‚°ƒè. 10 C¡ù
ªõƒè£òˆ¬î «î£¬ô àK„² ¬õ»ƒè. ªè£…ê‹ èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö¬ò
â´ˆ¶ Ü«î£ì ªõƒè£òˆ¬î «ê˜ˆ¶ 凵 ªó‡ì£ ﲂA ¬õ»ƒè.
¹Oˆ î‡Eô 4 î‚è£O, ªõƒè£ò‚ èô¬õ, ͵ ¯vÌ¡ I÷裌ˆÉœ, 1
¯vÌ¡ îQò£ˆÉœ, 裙 ¯vÌ¡ ñ…êœÉœ, «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ è¬ó„²
å¼ ñ‡ ꆮô áˆF Ü´Š¹ô ¬õƒè. ï™ô£ ªè£F‚è Ýó‹H„궋 ïÁ‚Aù
裌èP, ܬó èŠ Ü÷¾‚° ªñ£„¬ê‚ ªè£†¬ì (裌…ê ªñ£„¬êù£ ºî™ ÷
î‡Eô áøŠ«ð£†´, «õè ªõ„² â´ˆ¶‚赋)¬ò ܶô «ð£†´, 裌èPƒè
ªõ‰î¶‹ Þø‚A´ƒè. õ£êˆ¶ô«ò ²‡® Þ¿‚èø Þ‰î ªñ£„¬ê‚ °ö‹¹ Þ†L,
«î£¬ê, ê£îˆ¶‚° ªó£‹ð «ü£ó£ Þ¼‚°‹.

136. «ñ £˜‚ èO
å¼ èŠ ¹¿ƒè™ ÜKCò‚ è¿M å¼ ñE «ïó‹ î‡Eô áø ªõ„², ¬ïú£
Þ†L ñ£¾ ð‚° ܬóƒè. ܶô ¹O„ê «ñ£˜ ªó‡´ èŠ, «î¬õò£ù àŠ¹
«ê˜ˆ¶ è¬ó„² ¬õƒè. å¼ ¬èŠH® ªõƒè£òˆ¬îŠ ªð£®ò£ ïÁ‚°ƒè.
õ¬ì ꆮô å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò Å죂A, å¼ ¯vÌ¡ è´°, ÝÁ
«ñ£˜ I÷裌, ªè£…ê‹ èP«õŠH¬ô
â™ô£ˆ¬î»‹ î£O„², ªõƒè£òˆ¬î„
«ê˜ˆ¶ õî‚°ƒè. ÜŠ¹ø‹, è¬ó„²
ªõ„C¼‚èø ñ£¾ èô¬õò ܶô áˆF,
Iîñ£ù bJô ï™ô£‚ A÷Áƒè. ¬èJ™
î‡Eò ªî£†´†´ ñ£¬õ ªî£†´Š
ð£˜ˆî£ ñ£¾ ¬èJô å†ì‚ Ã죶.
ܶ êKò£ù ðî‹. ܉î ð‚°
õ‰¶†ì£ «ñ£˜‚ èO ꣊Hìˆ îò£˜Â
ܘˆî‹. ÜŠð®«ò Þø‚A, ÜŠð«õ
꣊Hì «õ‡®ò¶î£¡.

137. è‹ ¹ ¹ † ´
å¼ èŠ è‹¬ð â´ˆ¶ ²ˆî‹ ð‡E, ªõÁ‹
õ¬ì ꆮô «ð£†´ õ£ê¬ù õó
õÁˆªî´ˆ¶, èóèóŠð£ ªð£®„ªê´ƒè. å¼
C†®¬è àŠ¬ð ܬó èŠ î‡Eô è¬ó„²,
ܬî 苹 ñ£¾ô ªîO„²ˆ ªîO„² HêÁƒè.
«ôê£ ßóŠðî‹ Þ¼‚èøñ£FK H¬ê…²,
膮J™ô£ñ àF˜ˆ¶, ê L„², Þ†LŠ ð£¬ùô
«õè ¬õƒè. ªè£…ê‹ ñ£¬õ â´ˆ¶
༆®Š 𣼃è. àFó£ñ ༆ì õ‰î£, ñ£¾
ªõ‰¶´„²Â ܘˆî‹.

Ü‰îŠ ð‚°õˆ¶ô«ò Þø‚A, å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ, ܬó ¯vÌ¡
ãô‚裈ɜ, «î¬õò£ù Ü÷¾ ꘂè¬ó, ܬó èŠ «îƒè£Œ ¶¼õ™ «ê˜ˆ¶
꣊H´ƒè. à콂° õ½×†ìø Þ‰î 苹Š ¹†´, ²¬õô»‹ Üñ˜‚è÷Šð´ˆ¶‹!

138. ¶õ¬ ó Ý ‹ ªô †
å¼ èŠ ¶õó‹ 𼊹, 裙 èŠ ð„êKC
ªó‡¬ì»‹ å‡í£„ «ê˜ˆ¶ ܬó ñE
«ïó‹ î‡Eô áø ¬õƒè. ÜŠ¹ø‹,
î‡Eò õ®„²†´ å¼ ¯vÌ¡ «ê£‹¹,
ðˆ¶ I÷裌 õŸø¬ô «ê˜ˆ¶ ªè£…ê‹
èóèóŠð£ ܬóƒè. ðˆ¶ C¡ù ªõƒè£ò‹,
èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö Þ¬îªò™ô£‹
ªð£®ò£ ïÁ‚°ƒè. 裙 Í® «îƒè£¬ò
ð™ ð™ô£ ïÁ‚°ƒè. Þ¬î â™ô£ˆ¬î»‹
ñ£¾ô «ð£†´ «î¬õò£ù àŠ¬ð»‹
«ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒè.
«î£¬ê‚ 虬ô Å죂A, ñ£¬õ C¡ù„ C¡ù Ý‹ªô†ì£ ሶƒè. ²ˆF
â‡ªíŒ M†´ ªó‡´ ð‚躋 F¼ŠHŠ «ð£†´, ªñ£Áªñ£ÁŠð£ «õèªõ„²
â´ƒè.
óê‹ ê£î‹, îJ˜ ê£î‹ ñ£FK ꣊𣆴 ä†ìƒèÀ‚° ªî£†´‚A†ì£ Hóñ£îñ£
Þ¼‚°‹ Þ‰î Ý‹ªô†.

139. «õ˜‚è ¬ ô

ªè£¿‚è† ¬

å¼ èŠ ð„êKC¬ò å¼ ñE «ïó‹ î‡Eô
áøªõ„² ¬ïú£ ݆®, àŠ¹ «ð£†´, «î£¬ê
ñ£¾ ð‚° è¬ó„² ¬õƒè. å¼ «ìHœ
vÌ¡ ⇪í¬ò è£òªõ„², ܶô Þ‰î
ñ£¬õ áˆF ªî£†ì£ å†ì£î ð‚° õ˜ø

õ¬ó‚°‹ A÷P, Þø‚A Ýøªõ„², H¬ê…² ¬õƒè.
õÁˆî «õ˜‚èì¬ô¬ò ܬó‚ èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶ «î£¬ô c‚A†´ èóèóŠð£
ªð£®ƒè. å¼ «ìHœ vÌ¡ ✬÷ ªõÁ‹ õ£íLô «ð£†´ ªð£Kòø ñ£FK
õÁˆªî´ƒè. å¼ «ìHœ vÌ¡ «îƒè£¬ò ð™ ð™ô£ ïÁ‚A, å¼ ¯vÌ¡
ªïŒJô õÁˆªî´ƒè.
«õ˜‚èì¬ôŠ ªð£®, õÁˆî âœ, õÁˆî «îƒè£Œ, ܬó ¯vÌ¡ ãôˆÉœ
â™ô£ˆ¬î»‹ å‡í£„ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒè.
º‚裙 èŠ ªõ™ôˆ¬î å¼ «ìHœ vÌ¡ î‡E M†´ Å죂°ƒè. è¬ó…궋
õ®è†®, ܶô èì¬ôŠ ªð£®‚ èô¬õ¬ò‚ ªè£†®‚ èô‚°ƒè. ñ£¬õ ªè£…ê‹
ªè£…êñ£ â´ˆ¶ C¡ù„ C¡ù A‡í‹ «ð£ô ªê…², ܶô Ìó투î GóŠH
ñ£¬õ Í®, ÝMô «õè¬õƒè.
ªè£¿‚è†¬ì ªõ‰¶ èñèñ «õ˜‚èì¬ô ñí‹ õ‰î¶‹ Þø‚A, ²ì„²ì ꣊Hì
«õ‡®ò¶î£¡.
Mï£ò輂° ªè£¿‚膬ì M¼‰¶ õ¼ûˆ¶‚° å¼ º¬ø. Ýù£, Aó£ñˆ¶
ñ‚èÀ‚° Þ‰î M¼‰¶ õ£ó‰îõø£¶.

140. ð … ê î£Qò «î£¬ ê
‘‘苹, «è›õó°, ñ‚裄 «ê£÷‹, ê‹ð£ «è£¶¬ñ, «ê£÷‹... Þ‰î 䉶 õ¬è
î£Qòƒè¬÷»‹ îô£ å¼ èŠ Ü÷MŸ° â´ˆ¶ ²ˆî‹ ªêŒ¶ îQˆîQò£è «ôê£è
õÁˆ¶, ISQ™ ¬ïv ñ£õ£è ܬó»ƒèœ.
õ£íLJ™ CPî÷¾ ⇪íŒM†´ ÜF™ ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ªõƒè£ò‹ 1 èŠ,
ªð£®ò£è ïÁ‚Aò 8 ð„¬ê I÷裌, ܬó èŠ «èó† ¶¼õ™, ªð£®ò£è ïÁ‚Aò
èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö îô£ ܬó èŠ ÝAòõŸ¬ø «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹
«ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ.
«î¬õò£ù Ü÷¾ ñ£¬õ â´ˆ¶, î‡a˜ «ê˜ˆ¶, ܬìñ£¾ ð‚°‚ è¬óˆ¶,
ÜF™ õî‚Aò «èó† ªõƒè£ò‚ èô¬õ¬ò„ «ê˜ˆ¶ ܬóñE «ïó‹
áø¬õ»ƒèœ.
Åì£ù «î£¬ê‚è™L™ ñ£¬õ áŸP, ²ŸP½‹ ⇪íŒM†´ Þ¼¹øº‹ F¼ŠHŠ
«ð£†´ ªñ£Áªñ£Á «î£¬êè÷£è ²†ªì´ƒèœ. ²ì„²ì «î£¬ê¬ò â´ˆ¶
ªõƒè£ò„ ê†Q«ò£´ ꣊H´ƒèœ. Hóñ£îñ£è Þ¼‚°‹.’’

141. 裌 èP á Á裌
«î¬õ: «èó†, d¡v, è£LçŠ÷õ˜,
༬÷‚Aöƒ°, ªê÷ ªê÷, º¼ƒ¬è‚裌,
ªè£ˆîõóƒè£Œ, è£ó£ñE.. ܬùˆ¶‹ êñ Ü÷¾
èô‰î 裌èP èô¬õ 1 A«ô£, I÷裌ˆÉœÜ¬ó
èŠ, è´°ˆÉœ 裙 èŠ, ªõ‰îòˆÉœ 2 ¯vÌ¡,
ªð¼ƒè£òˆÉœ 1 ¯vÌ¡, ô‡ªíŒ ܬó

L†ì˜, â½I„¬ê ê£Á 裙 L†ì˜, MQè˜ 50 Aó£‹, àŠ¹ ܬó èŠ.
ªêŒº¬ø: 裌è¬÷ Mó™ c÷ˆ ¶‡´è÷£è ïÁ‚A, CÁ ¶EJ™ ͆¬ìò£è
膮 ªè£FcK™ (Í›°ñ£Á) 䉶 GIì‹ ¬õˆ¶ â´ˆ¶ Ýø ¬õ»ƒèœ. Hø°
ÜîÂì¡ â½I„¬ê ê£Á, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶
e÷ ñê£ô£ Éœè¬÷„ «ê˜ˆ¶ 䉶 GIì‹ A÷P â½I„¬ê ê£P™ Þ¼‚°‹
裌èP¬ò„ «ê˜ˆ¶ Þó‡´ GIì‹ A÷P Þø‚°ƒèœ. Hø° MQè˜ «ê˜ˆ¶
â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ܼ¬ñò£è Þ¼‚°‹ Þ‰î I‚ú† ªõTìHœ áÁ裌.

142. ̇ ´ (õî‚è™ ) á Á裌
«î¬õ: ̇´ 1 A«ô£, àŠ¹ ܬó èŠ, I÷裌ˆÉœ 凫í裙 èŠ,
îQò£ˆÉœ 裙 èŠ, ñ…êœÉœ 2¯vÌ¡, ªõ‰îòˆÉœ å¡ø¬ó «ìHœ vÌ¡,
ªð¼ƒè£òˆ Éœ 1 ¯vÌ¡, YóèˆÉœ 1 «ìHœ vÌ¡, è´° 1 ¯vÌ¡,
ô‡ªíŒ ܬó A«ô£, â½I„¬ê ê£Á ܬó L†ì˜
ªêŒº¬ø: ̇®¡ «î£¬ô c‚A, å¼ ð£ˆFóˆF™ «ð£†´ °‚èK™ ¬õˆ¶ Í®
(ªõJ† «ð£ì «õ‡ì£‹) 䉶 GIì‹«õè¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A,
è´° î£Oˆ¶, Hø° ̇¬ì «ê˜ˆ¶ ªð£¡Qøñ£°‹õ¬ó õî‚°ƒèœ. Hø°
â½I„¬ê ê£Á, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ ðˆ¶ GIì‹ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. è¬ìCJ™
ñŸø ªð£¼†è¬÷„ «ê˜ˆ¶, èô¬õ ªè†®ò£A â‡ªíŒ èC»‹ õ¬ó A÷P
Þø‚°ƒèœ.
èñèñ‚°‹ Þ‰î áÁ裬ò ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹.

143. à ¼ ¬ ÷‚Aö ƒ ° Ý õ‚裌
«î¬õ: ༬÷‚Aöƒ° ܬó A«ô£, I÷裌ˆÉœ 裙 èŠ, è´°ˆÉœ 裙 èŠ,
ªõ‰îòˆÉœ 2 ¯vÌ¡, ñ…êœÉœ ܬó ¯vÌ¡, è´° ܬó ¯vÌ¡, èó‹
ñê£ô£ ܬó ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡, àŠ¹ ܬó èŠ, â½I„¬ê ê£Á
1 èŠ, â‡ªíŒ Ü¬ó A«ô£
ªêŒº¬ø: Aöƒ¬è ²ˆî‹ ªêŒ¶, ¶¬ìˆ¶ êŸÁ ªðKò ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ.
Éœ õ¬èèœ Ü¬ùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚ èô‰¶ Aöƒ«è£´ «ê˜ˆ¶Š HêÁƒèœ.
ð£Fò÷¾ ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶, ÝPò¶‹ AöƒA™ èô‰¶ Í® ¬õ»ƒèœ.
Þó‡´ ï£œ ÜŠð®«ò ¬õˆF¼‚è «õ‡´‹. Hø° eF»œ÷ ⇪íJ™ è´°
î£Oˆ¶ ÝPò¶‹ Aöƒ«è£´ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. Þ‰î‚ èô¬õ¬ò ü£®J™
«ð£†´, å¼ õ£ó‹ õ¬ó ªõJL™ ¬õˆªî´ƒèœ. Hø° ðò¡ð´ˆîô£‹.
ÝÁ ñ£î‹ õ¬ó ªèì£ñ™ Þ¼‚°‹ Þ‰î áÁ裌.

144. 𠄬 ê I÷裌 á Á裌
«î¬õ: ð„¬ê I÷裌 裙 A«ô£, àŠ¹ 1 èŠ, â½I„ê‹ ðö‹ 15, õÁ‚è£ñ™
ªð£®ˆî è´°Š ªð£® 1 «ìHœ vÌ¡, õÁˆ¶ ܬóˆî ªõ‰îòŠªð£® 1 «ìHœ
v̡.

ªêŒº¬ø: â½I„ê‹ ðöˆ¬îŠ HN‰¶ ê£Á â´ˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. ð„¬ê
I÷裬ò‚ 裋¹ c‚A, WP ¬õ»ƒèœ. â½I„¬ê óêˆF™ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ÜF™
I÷裌è¬÷Š «ð£†´ Í¡Á ï£†èœ áø ¬õ»ƒèœ. I÷裌 ê£P™ ï¡ø£è
Í›A áø «õ‡´‹. ð„¬ê I÷裌 ªõœ¬÷ò£AM´‹. Hø° è´¬èŠ ªð£®
ªêŒ¶ ܈¶ì¡ ªõ‰îòˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶ I÷è£J™ «ð£†´ Þó‡´ ï£†èœ
áø¬õˆ¶, Hø° àð«ò£A»ƒèœ.
Þî¬ù ÝÁ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹.

145. â ½ I„ê‹ ð ö Þ QŠ ¹ á Á裌
«î¬õ: â½I„ê‹ ðö‹ 25, MQè˜ 1 èŠ, ꘂè¬ó
å¡ø¬ó èŠ, àŠ¹ 1 ¬èŠH®ò÷¾, ªõ‰îò‹ 50
Aó£‹, ªð¼ƒè£ò‹ 25 Aó£‹, è´° 1 «ìHœ
vÌ¡, Yóè‹ 1 «ìHœ vÌ¡, â‡ªíŒ 2
Ýö£‚°, I÷裌ˆÉœ 50 Aó£‹, ñ…êœÉœ 1
¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: â½I„ê‹ ðöˆ¬î ïÁ‚A, àŠ¹, MQè˜,
ñ…êœ Éœ èô‰¶ å¼ õ£ó‹ ¬õˆF¼ƒèœ.
Hø°ê˜‚è¬ó¬ò„«ê˜ˆ¶Þó‡´ï£†èœ
¬õˆF¼ƒèœ. ªõ‰îò‹, ªð¼ƒè£ò‹, è´°, Yóè‹ ÝAòõŸ¬ø ªõÁ‹
õ£íLJ™ õÁˆ¶Š ªð£®»ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ Þø‚A, Þ÷‹ ņ®™
Þ¼‚°‹ªð£¿¶ Þ‰îŠ ªð£®è¬÷Š «ð£†´ ܫ áø¬õˆî â½I„ê‹
ðöƒè¬÷»‹ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.
ņ«ì£´ Þ¼‚°‹«ð£«î ꣊Hìˆ îò£ó£AM´‹ Þ‰î áÁ裬ò, å¼ õ¼ì‹
õ¬ó ¬õˆ¶Š ðò¡ð´ˆîô£‹.

146. î‚ è£Oˆ ªî£‚°
«î¬õ: ´ˆ î‚è£O 2 A«ô£, I÷裌 õŸø™ 150 Aó£‹, ̇´ 裙 A«ô£,
ô‡ªíŒ 裙 A«ô£, â½I„ê‹ ðö‹ 15, è´° 5 ¯vÌ¡, Yóè‹ 3 ¯vÌ¡,
ªð¼ƒè£ò‹ 2 ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: î‚è£O¬ò å¼ ð£ˆFóˆF™ «ð£†´ Í›°‹ Ü÷¾‚° î‡a˜ áŸP
Í®¬õˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. «ñ™ «î£™ MK»‹õ¬ó «õè «õ‡´‹. Hø°
î‚è£O¬ò îQ«ò â´ˆ¶ î‡a¬ó õ®ˆ¶M†´ˆ «î£¬ô c‚A, Ýø ¬õˆ¶
¬èò£™ ï¡ø£èŠ H¬ê»ƒèœ. I÷裬ò CPî÷¾ î‡a˜M†´ ¬ïú£è
ܬó»ƒèœ. Ü«î«ð£ô Yó般 ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. ܬóˆî M¿¶è¬÷
î‚è£O‚ è¬óê«ô£´ èô‰¶ ¬õ»ƒèœ. â½I„ê‹ ðöˆ¬îŠ HN‰¶ ê£Á â´ƒèœ.
̇¬ì àKˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°, ªð¼ƒè£ò‹ î£Oˆ¶,
̇¬ìŠ «ð£´ƒèœ. ̇´ CP¶ õîƒAò¶‹ î‚è£O‚ èô¬õ¬ò áŸP
ªè†®ò£A Fó‡´ õ¼‹ õ¬ó ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ.
å¼ ñ£î‹ õ¬ó ï¡ø£è Þ¼‚°‹ Þ‰î î‚è£O ªî£‚°.

147. î‚ è£O vªð û ™ ªî£‚°
«î¬õ: ´ˆ î‚è£O 2 A«ô£, I÷裌ˆÉœ 2 èŠ, ¹O 400 Aó£‹, àŠ¹ 2 èŠ,
ô‡ªíŒ ܬó A«ô£, è´° 5 ¯vÌ¡, ̇´ 裙 A«ô£.
ªêŒº¬ø: î‚è£O¬ò„ ²ˆî‹ ªêŒ¶ ¶¬ìˆ¶ CÁ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚A, å¼
ü£®J™ «ð£†´ àŠ¬ð‚ «ê˜ˆ¶‚ °½‚A Þó‡´ ï£†èœ ¬õˆF¼ƒèœ. Í¡ø£‹
 î‡a˜ º¿õ¶ñ£è èC‰F¼‚°‹. Ü‰î„ ê£PL¼‰¶ ꂬè¬òŠ
HN‰ªî´ˆ¶ ªõJL™ è£ò ¬õ»ƒèœ. ê£P™ ¹O¬ò áø ¬õ»ƒèœ. ↴ ñE
«ïó‹ áPò¶‹ Ü‰îŠ ¹O¬ò â´ˆ¶, ÜîÂì¡ è£Œ‰î ꂬè, I÷裌ˆÉœ
«ê˜ˆ¶ ݆´ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶, è´°, ªð¼ƒè£ò‹, ̇´ î£Oˆ¶
Þø‚°ƒèœ. ÝPò¶‹ ܬóˆî î‚è£O M¿¶, î‚è£O„ ê£Á «ê˜ˆ¶ â´ˆ¶
¬õ»ƒèœ.
å¼ õ£óˆ¶‚°Š Hø° àð«ò£A‚èô£‹. Þó‡´ õ¼ì‹ õ¬ó Þî¬ù
¬õˆF¼‰î£½‹ ªè죶.

148. °‹ ð «è£í ‹ á Á裌
«î¬õ:²‡¬ì‚裌 1 èŠ, «èó† 1, ð†ì£E 150 Aó£‹, è£LçŠ÷õ˜ 1,
èˆîK‚裌 4, ªè£ˆîõóƒè£Œ 150 Aó£‹, ñ£ƒè£Œ 1, Þ…C 50 Aó£‹,
ªõœ¬÷ŠÌ‡´ 100 Aó£‹, I÷裌ˆÉœ 1 èŠ, àŠ¹ º‚裙 èŠ, â½I„ê‹
ðö„ê£Á å¡ø¬ó èŠ, ô‡ªíŒ º‚裙 èŠ.
ªêŒº¬ø: 裌èPè¬÷„ ²ˆî‹ ªêŒ¶ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ÞîÂì¡
I÷裌ˆÉœ, àŠ¹, â½I„ê‹ ðö„ê£Á «ê˜ˆ¶ ï¡ø£è‚ °½‚A ¬õ»ƒèœ.
Þ…C¬ò ﲂA, Þó‡´ «ìHœ vÌ¡ î‡a˜ M†´ ê£Á â´ˆ¶ Üî¬ù 裌
èô¬õ«ò£´ «ê¼ƒèœ. å¼ ï£œ Þ‰î‚ èô¬õ áø†´‹. Hø° ⇪í¬ò‚
è£ò¬õˆ¶ è´°, ªð¼ƒè£ò‹ î£Oˆ¶ ÝPò¶‹ áÁè£»ì¡ èô‰¶ Í®
¬õ»ƒèœ.
²¬õò£ù ꈶI°‰î Þ‰î áÁ裌 Þó‡´ ï£†èœ ñ†´«ñ ¬õˆ¶ àð«ò£A‚è
º®»‹.

149. vªð û ™ Þ QŠ ¹ ñ £ƒ 裌 á Á裌
«î¬õ: AOÍ‚° ñ£ƒè£Œ ¶‡´èœ 12 èŠ, àŠ¹ 凫í 裙 èŠ,
I÷裌Šªð£® 凫í裙 èŠ,è´° ܬó èŠ, ꘂè¬ó Þó‡ì¬ó èŠ.
î£O‚è: è´° 2 «ìHœ vÌ¡, ªõ‰îò‹ 75 Aó£‹, ªð¼ƒè£ò‹ 2 ¯vÌ¡,
ô‡ªíŒ Þó‡ì¬ó èŠ.
ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£¬ò ïÁ‚A àŠH™ èô‰¶ å¼ ï£œ º¿õ¶‹ áø ¬õ»ƒèœ.
ñÁ  ñ£ƒè£Œˆ ¶‡ìƒè¬÷ ñ†´‹ îQ«ò â´ˆ¶ ¶EJ™ è£ò ¬õ»ƒèœ.
ªõ‰îòˆ¬î»‹, ܬóèŠ è´¬è»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆ¶Š ªð£®ˆ¶
¬õ»ƒèœ. ªð¼ƒè£òˆ¬îŠ ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ñ£ƒè£Œ áPò c¬ó õ®è†®
ÜF™ ꘂè¬ó I÷裌Šªð£®, ªõ‰îòŠªð£®, ªð¼ƒè£òŠªð£®, è´°Šªð£®
ÝAòõŸ¬ø‚ èô‚°ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ e÷ è´¬èˆ î£Oˆ¶,

ªð£®‚ è¬óê¬ô„ «ê˜ˆ¶‚ ªè£F‚è¬õ»ƒèœ. è‹HŠ 𣰠õ‰î¶‹ ñ£ƒè£Œ
¶‡´è¬÷„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.
𣰪膮ò£è Þ¼‰î£™ CPî÷¾ªè£Fc¬ó„«ê˜‚èô£‹. ñÁ÷
àð«ò£A‚èˆîò£ó£AM´‹ Þ‰î áÁ裌,å¼ õ¼ì‹ Ýù£½‹ ªè죶.

150. ñ £ƒ 裌 Þ QŠ ¹ á Á裌
«î¬õ: AOÍ‚° ñ£ƒè£Œ 1 A«ô£, ꘂè¬ó
1 A«ô£, àŠ¹ 3 ¯vÌ¡, ªðKò ªõƒè£ò‹
3, Þ…C å¼ Üƒ°ôˆ ¶‡´ 1,
I÷裌ˆÉœ 3 ¯vÌ¡, MQè˜ è£™ èŠ,
èó‹ ñê£ô£ 5 ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø:ñ£ƒè£¬òˆ ¶¼M, ªõƒè£ò‹,
Þ…C¬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ñ£ƒè£Œ,
ªõƒè£ò‹, Þ…C ÝAòõŸ¬ø å¡ø£è„
«ê˜ˆ¶ 2 èŠ î‡a˜ áŸP ðˆ¶ GIì‹
«õè ¬õ»ƒèœ. Hø° ꘂè¬ó «ê˜ˆ¶
«ñ½‹ ðˆ¶ GIì‹ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. ªè†®ò£AM´‹. ÜF™ I÷裌ˆÉœ,
àŠ¹, èó‹ ñê£ô£ «ê˜ˆ¶ ü£‹ ðî‹ õ¼‹õ¬ó A÷P Þø‚A, MQè˜ èô‰¶
¬õ»ƒèœ.
å¼ ñ£î‹ õ¬ó Þî¬ùŠ ðò¡ð´ˆîô£‹.

151. î‚ è£O á Á裌
«î¬õ: ´ˆ î‚è£O 1 A«ô£, I÷裌ˆ Éœ
1 èŠ, ñ…êœ Éœ 2 ¯vÌ¡, è´°ˆÉœ ܬó
èŠ, ªõ‰îòˆÉœ 2 ¯vÌ¡, àŠ¹ 裙 èŠ,
ô‡ªíŒ å¡ø¬ó èŠ, â½I„¬ê ê£Á 2
«ìHœ vÌ¡.
ªêŒº¬ø:î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ.
õ£íLJ™ ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶,
î‚è£O¬ò„ «ê˜ˆ¶„ ²¼÷ õî‚A Hø° ñŸø
ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶ â‡ªíŒ èC»‹ õ¬ó ²¼÷‚ A÷P
Þø‚°ƒèœ.
Þî¬ù å¼ õ£ó‹ õ¬ó ¬õˆ¶Š ðò¡ð´ˆîô£‹.

152. ñ £ƒ 裌 Ý õ‚裌
«î¬õ:«î£™ èùñ£ù ¹OŠð£ù ªðKò ñ£ƒè£Œ 12, I÷裌ˆ Éœ 2 èŠ,
è´°ˆÉœ 2 èŠ, àŠ¹ 2 èŠ, ô‡ªíŒ ܬó A«ô£, ªð¼ƒè£ò‹ CP¶,
̇´ ܬó èŠ.

ªêŒº¬ø:ñ£ƒè£Œè¬÷‚ ªè£†¬ì‚° «ñ«ô Þ¼‚°‹ ªè†®ˆ «î£½ì¡ ªõ†®
«ñô£è Þ¼‚°‹ ªñ™Lò «î£¬ô c‚AM†´ ¶¬ìˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ÞîÂì¡
e÷ ñŸø ê£ñ£¡èœ ܬùˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P å¼ ü£®J™ «ð£†´,
«ñ«ô CP¶ â‡ªíŒ áŸP Í® ¬õ»ƒèœ. ï¡ø£è áø å¼ õ£ó‹ ðˆ¶ ï£œ
Ýèô£‹. Hø° áPò¶‹ àð«ò£A‚èô£‹.
å¼ õ¼ì‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚è Cø‰î¶ Þ‰î Ýõ‚裌.

153. ñ £è£O‚Aö ƒ ° á Á裌
«î¬õ: ñ£è£O‚Aöƒ° ܬó A«ô£, ¹Oˆî îJ˜ ܬó L†ì˜, è´° 2 ¯vÌ¡,
MóL ñ…êœ ¶‡´ 2, àŠ¹ 裙 èŠ, 裌‰î I÷裌 15.
ªêŒº¬ø:ñ£è£O‚Aöƒ¬è (Þ÷ê£è) î‡aK™ å¼ ñE «ïó‹ áø¬õˆ¶,
è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶, «î£¬ô c‚AM†´ e‡´‹ ¶¬ìˆ¶ Þó‡ì£è c÷ñ£è
ïÁ‚°ƒèœ. Üî¡ ï´M™ àœ÷ ïó‹¬ð c‚AM†´ CÁ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ.
I÷裌 õŸø™, è´°, MóL ñ…êœ, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ I‚RJ™ ï¡° ܬ󈶈
îJK™ èô‚辋. ܈¶ì¡ Aöƒ¬è»‹ èô‰¶ å¼ ü£®J™ «ð£†´ å¼ õ£ó‹
áø ¬õ»ƒèœ. Hø° àð«ò£A‚èô£‹.
å¼ õ¼ì‹ õ¬ó Þî¬ù ¬õˆF¼‚èô£‹.

154. â ½ I„ê‹ ð ö ˆ ªî£‚°
«î¬õ:â½I„ê‹ ðö‹ 25, I÷裌ˆÉœ 1 èŠ, ªõ‰îòŠªð£® 2 ¯vÌ¡,
ªð¼ƒè£òŠªð£® 1 ¯vÌ¡, ñ…êœÉœ 2 ¯vÌ¡, àŠ¹ ܬó èŠ, ⇪íŒ
å¡ø¬ó èŠ, è´° Þó‡´ ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø:â½I„ê‹ ðöˆ¬î ïÁ‚A M¬îè¬÷ c‚AM†´ àŠ¹, ñ…êœÉœ
«ê˜ˆ¶ Í¡Á ï£†èœ áø¬õ»ƒèœ. Hø° â½I„¬ê‚ èô¬õ¬ò I‚RJ™
Ü¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶, è´° î£Oˆ¶ ܬóˆî M¿¬î
«ê¼ƒèœ. ܈¶ì¡ I÷裌ˆÉœ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. èô¬õ ²¼‡´ ⇪íŒ
èC‰î¶‹ ªð¼ƒè£ò‹, ªõ‰îòŠªð£® «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚A ÝøM†´ â´ˆ¶
¬õ»ƒèœ.

155. ñ £ƒ 裌 ñ Cò ™ á Á裌
«î¬õ:ï¡° ªðKò ¹O Š¹œ÷ ñ£ƒè£Œ 12, I÷裌ˆÉœ 2 èŠ, è´°ˆÉœ 2 èŠ,
àŠ¹ 2 èŠ, ô‡ªíŒ ܬóA«ô£, ªõ‰îòŠªð£® 2 ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ 1
¯vÌ¡
ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£¬ò‚ è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶, «î£™ YM CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ.
ÜîÂì¡ àŠ¹ «ê˜ˆ¶Š HêP Í¡Á ï£†èœ áø ¬õ»ƒèœ. Fùº ‹ èô¬õ¬ò‚
°½‚AMì «õ‡´‹. Hø° ñ£ƒè£Œˆ ¶‡ìƒè¬÷ ñ†´‹ îQ«ò â´ˆ¶ è£ò
¬õˆ¶, ñ£ƒè£Œ áPò c¬ó CP¶ CPî£èˆ ªîOˆ¶ ܬó‚è «õ‡´‹. ñ£ƒè£Œ
æó÷¾‚° ñC‰î¶‹ I÷裌ˆÉœ, è´°ˆÉœ, ªõ‰îòˆÉœ, ªð¼ƒè£òˆÉœ,
â‡ªíŒ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.

å¼ õ¼ì‹ õ¬ó Þî¬ù ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹.

156. ̇ ´ á Á裌
«î¬õ: ̇´ 1 A«ô£, â½I„ê‹ðö„ ê£Á
ä‰î¬ó èŠ (40 â½I„ê‹ ðöƒè¬÷
HN‰î£™ Þ‰î Ü÷¾ ê£Á A¬ì‚°‹),
I÷裌 ä‰î¬ó èŠ, îQò£ º‚裙 èŠ,
ô‡ªíŒ 2 èŠ, Yóè‹ 1 èŠ, ªõ‰îò‹
«ìHœ vÌ¡, àŠ¹2 èŠ, è´° 3 «ìHœ
vÌ¡, àÀ‰¶ 3 «ìHœ vÌ¡,
ªð¼ƒè£ò‹ 25 Aó£‹, ªõ™ô‹ º‚裙 èŠ
(Ü„² ªõ™ôñ£ù£™ 8) èP«õŠH¬ô
«î¬õò£ù Ü÷¾.

3

ªêŒº¬ø: õ£íLJ™ CPî÷¾ ⇪íŒ
M†´ I÷裌, ªð¼ƒè£òˆ¬î õÁˆ¶Š ªð£®»ƒèœ. ñ™L, ªõ‰îò‹, Yóè‹
ÝAò õŸ¬øªõÁ‹õ£íLJ™õÁˆ¶Šªð£®»ƒèœ.ªð£®ˆîõŸ¬ø èóèóŠ ð£è„
êLˆ¶ ¬õ»ƒèœ. àŠ¹, èP«õŠH¬ô¬ò å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ õÁˆ¶Š ªð£®»ƒèœ.
õ£íLJ™ â‡ªíŒ áŸP‚ 裌‰î¶‹ è´° î£Oˆ¶ àÀ‰î‹ð¼Š¹«ê˜ˆ¶ ܶ
Cõ‰î¶‹ â½I„ê‹ðö„ ê£Á, àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. ªð£®ˆ¶ êLˆ¶
¬õˆ¶œ÷ ªð£®è¬÷Š «ð£†´ ªè£F‚è M†´ ܈¶ì¡ ̇´ ªõ™ô‹ «ê˜ˆ¶
å¼ ªè£F õ‰î¶‹ Þø‚AM´ƒèœ.
Þó‡´ õ£ó‹ õ¬ó áø ¬õˆ¶Š Hø° àð«ò£A‚èô£‹. å¼ õ¼ì‹ õ¬ó
ªèì£ñ™ Þ¼‚°‹.

157. â ½ I„¬ ê, 𠄬 ê I÷裌 ˆ ªî£‚°
«î¬õ:â½I„ê‹ ðö‹ 25, ð„¬ê I÷裌 20,
ñ…êœÉœ 1 ¯vÌ¡, àŠ¹ ܬó èŠ, è´° 2
¯vÌ¡, ªõ‰îòŠªð£® 1 ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£òŠ
ªð£® 1 ¯vÌ¡, ô‡ªíŒ1 èŠ.
ªêŒº¬ø: â½I„ê‹ ðöˆ¬î CÁ ¶‡´è÷£è
ïÁ‚A, àŠ¹, ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶Š HêP Þó‡´
ï£†èœ ¬õˆF¼ƒèœ. ð„¬ê I÷裬ò I‚RJ™
å¡Pó‡ì£è ܬóˆªî´ƒèœ. ⇪í¬ò‚
è£ò¬õˆ¶, è´° î£Oˆ¶, ð„¬ê I÷裬ò„
«ê˜ˆ¶ 䉶 GIì‹ õî‚°ƒèœ. Hø° â½I„ê‹
ðö‹ ªõ‰îòŠªð£®, ªð¼ƒè£òŠªð£®«ê˜ˆ¶‚A÷P Þø‚°ƒèœ. àì«ù ꣊Hì
«î£î£ù Þ‰îˆ ªî£‚¬è Í¡Á ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹.

158. ñ £ƒ 裌 ˆ ªî£‚°
«î¬õ: ñ£ƒè£Œ 3, Iœè£ŒˆÉœ ܬó èŠ, àŠ¹ 裙 èŠ, ô‡ªíŒ ܬó
èŠ, ªõ‰îòŠªð£® 1 ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡, è´° 2 ¯vÌ¡,
ñ…êœÉœ 1 ¯vÌ¡

ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£¬ò‚ è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶ˆ «î£½ì¡ ¶¼¾ƒèœ. ⇪í¬ò‚
è£ò¬õˆ¶ è´¬èˆ î£Oˆ¶, ÜF™ ñ£ƒè£Œ, àŠ¹, ñ…êœÉœ, I÷裌ˆÉœ
«ê˜ˆ¶ ²¼÷‚ A÷P ªõ‰îòŠªð£® ªð¼ƒè£òŠªð£®¬ò„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P
Þø‚°ƒèœ.
àìù® áÁè£ò£ù Þ¶ å¼ õ£ó‹ õ¬ó ï¡ø£è Þ¼‚°‹.

159. Ü ¬ ó ªï ™ L Þ QŠ ¹ á Á裌
«î¬õ: ܬó ªï™L 2 èŠ, ꘂè¬ó 1 èŠ, °ƒ°ñŠÌ 1 C†®¬è, ð„¬ê èŸÌó‹
å¼ C†®¬è
ªêŒº¬ø: ªï™L‚裌è¬÷ è¿M, ßó‹«ð£èˆ ¶¬ìˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ꘂè¬óJ™
裙 èŠ î‡a˜ áŸP‚ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. ªè£Fˆî¶‹ ÜF™
ªï™L‚裌è¬÷Š «ð£´ƒèœ. b Iîñ£è Þ¼‚è «õ‡´‹. 𣰠ñŸÁ‹
ªï™L‚è£J¡ Gø‹ ô‡ªíŒ èô¼‚° ñ£Á‹«ð£¶ 裙 ¯vÌ¡ àŠ¹
«ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚A, °ƒ°ñŠÌ, ð„¬ê èŸÌó‹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P ¬õ»ƒèœ. Þ¬î
àì«ù ꣊Hìô£‹. ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆ¶Š ðò¡ð´ˆîô£‹.

160. Ü ¬

ñ £ƒ 裌

«î¬õ: ꟫ø ªðKò õ´ ñ£ƒè£Œ 12, è´° 2 «ìHœ vÌ¡, ªõ‰îòŠªð£® 2
¯vÌ¡, ªð¼ƒè£òŠªð£® 1 ¯vÌ¡, I÷裌ˆÉœ ܬó èŠ, àŠ¹ ܬó èŠ,
ô‡ªíŒ å¡ø¬ó èŠ, îQò£ 1 «ìHœ vÌ¡
ªêŒº¬ø:ñ£ƒè£¬ò‚è¿Mˆ¶¬ìˆ¶Þó‡ì£èWP M¬î c‚A ¬õ»ƒèœ. è´°,
îQò£¬õŠ ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. Þ‰îŠ ªð£®è«÷£´ «î¬õò£ù ªð£¼†èO™
ÃøŠð†´œ÷ ñŸø ªð£®õ¬èè¬÷»‹ å¡ø£è‚ èô‚A, ñ£ƒè£JÂœ GóŠH å¼
ü£®J™ Ü´‚°ƒèœ. ªð£® eîI¼‰î£™ ñ£ƒè£Œ ¶‡ìƒèO¡e¶ ÉM
M´ƒèœ. Þî¬ù Þó‡´ ï£†èœ ÜŠð®«ò ¬õˆF¼ƒèœ. ⇪í¬ò‚
è£ò¬õˆ¶ ÝPò¶‹ ñ£ƒè£J¡e¶ áŸP Í® ¬õ»ƒèœ. ðˆ¶ ðF¬ù‰¶
èO™ ï¡ø£è áPM´‹. Hø° àð«ò£A‚èô£‹.
Þó‡´ ñ£î‹ õ¬ó ܼ¬ñò£è Þ¼‚°‹ Þ‰î áÁ裌.

161. ñ £ƒ 裌 Þ … Cˆ ªî£‚°
«î¬õ: ñ£ƒè£Œ Þ…C 裙 A«ô£, â½I„ê‹ ðö„ê£Á ܬó èŠ, àŠ¹ 裙 èŠ,
I÷裌ˆÉœ 裙 èŠ, ªõ‰îòŠªð£® 1 ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡, è´° 2
¯vÌ¡, ô‡ªíŒ ܬó èŠ, ñ…êœÉœ 1 ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£Œ Þ…C¬ò‚ è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶ˆ «î£™ c‚A, ¶¼¾ƒèœ.
⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´° î£Oˆ¶, ñ£ƒè£Œ Þ…Cˆ ¶¼õ¬ô„ «ê˜ˆ¶ 䉶
GIì‹ õî‚°ƒèœ. Hø° ñ…êœÉœ, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ 䉶 GIì‹ A÷P,
Hø° â½I„¬ê ê£Á, I÷裌ɜ, ªõ‰îòŠªð£®, ªð¼ƒè£òŠªð£® «ê˜ˆ¶
䉶 GIì‹ A÷P Þø‚°ƒèœ.
àì«ù ꣊Hì àè‰î Þ‰î áÁ裌, å¼ õ£ó‹ õ¬ó ï¡ø£è Þ¼‚°‹.

162. ªõƒ è£ò á Á裌
«î¬õ: ªðKò ªõƒè£ò‹ 1 A«ô£, ¹O 150
Aó£‹, I÷裌ˆ Éœ 1 èŠ, ñ…êœÉœ 3
¯vÌ¡, è´°ˆÉœ ܬó èŠ,õÁˆî¬óˆî
ªõ‰îòŠªð£® 3 ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ 1
¯vÌ¡, ô‡ªíŒ 2 èŠ, àŠ¹ 裙 èŠ,
̇´ («î¬õò£ù£™) 50 Aó£‹.
ªêŒº¬ø: ªõƒè£òˆ¬îŠ ªð£®ò£è
ïÁ‚°ƒèœ. ÜîÂì¡ àŠ¹, ñ…êœÉœ
«ê˜ˆ¶Š HêP ðˆ¶ GIì‹ ¬õˆF¼ƒèœ.
̇¬ìŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ¹O¬ò
å¡ø¬ó èŠ î‡aK™ è¬óˆ¶, õ®è†® ¬õ»ƒèœ. õ£íLJ™ ⇪í¬ò‚
è£ò ¬õˆ¶Š ̇´ «ê˜ˆ¶, Þó‡´ GIì‹ õî‚°ƒèœ. Hø° ªõƒè£ò‹
«ê˜ˆ¶ Gø‹ ñ£Á‹ õ¬ó õî‚A, ¹O‚ è¬óê¬ô áŸÁƒèœ. èô¬õ ªè£Fˆ¶
â‡ªíŒ «ñ«ô èC‰¶ õ‰î¶‹ ÜîÂì¡ ªõ‰îòŠªð£®, ªð¼ƒè£òŠªð£®,
I÷裌ˆÉœ, ñ…êœÉœ, è´°ˆÉœ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.
å¼ õ£ó‹ õ¬ó ªèì£ñ™ Þ¼‚°‹ Þ‰î áÁ裌.

163. ªð Kò ªï ™ L‚ 裌 á Á裌
«î¬õ:ªðKò ªï™L‚裌 1 A«ô£, àŠ¹ ܬó èŠ, ñ…êœ Éœ 1 ¯vÌ¡,
I÷裌ˆÉœ ܬó èŠ, ô‡ªíŒ ܬó èŠ, â½I„ê‹ ðö„ê£Á 1 «ìHœ
vÌ¡, î‡a˜ 1 L†ì˜
ªêŒº¬ø: î‡aK™ àŠ¹, ñ…êœ «ê˜ˆ¶ àŠ¹ è¬ó»‹õ¬ó ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ.
Hø° Þø‚A õ®è†®, ªï™L‚裬ò„ «ê¼ƒèœ. ÝPò¶‹ I÷裌ˆÉœ,
⇪íŒ, â½I„ê‹ ðö„ê£Á èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
ÝÁ ñ£î‹ õ¬ó ܼ¬ñò£è Þ¼‚°‹ Þ‰î áÁ裌.

164. Ü ¬ ó ªï ™ L‚裌 á Á裌
«î¬õ: ܬó ªï™L‚裌 1 L†ì˜, àŠ¹ ܬó èŠ, I÷裌ɜ ܬó èŠ,
ñ…êœÉœ ܬó èŠ, ªõ‰îòŠªð£® 1 ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£òŠªð£® 1 ¯vÌ¡,
è´° 1 «ìHœ vÌ¡, ô‡ªíŒ ܬó èŠ
ªêŒº¬ø: ªï™L‚裌è¬÷ å¡Pó‡ì£è ﲂA M¬îè¬÷ c‚°ƒèœ.
⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶, è´° î£Oˆ¶ ªï™L‚裌, àŠ¹, ñ…êœÉœ «ê˜ˆ¶
ðˆ¶ GIì‹ õî‚°ƒèœ. Hø° ñ…êœÉœ, ªõ‰îòˆÉœ, ªð¼ƒè£òˆÉœ «ê˜ˆ¶
«ñ½‹ ðˆ¶ GIì‹ A÷P Þø‚°ƒèœ.
å¼ õ£ó‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹.

165. ñ £õ´
«î¬õ: CPò ¼ñ£Q õ´ (H…²) 5 L†ì˜, àŠ¹
2 èŠ, I÷裌ˆÉœ 2 èŠ, è´°ˆÉœ 2 èŠ
ªêŒº¬ø: ñ£õ´¬õ ï¡° è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶ àŠ¹
«ê˜ˆ¶‚ A÷P å¼ ü£®J™ «ð£†´ Í® Fùº‹
°½‚A â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. 裋  î‡a˜
èC‰F¼‚°‹. ÜŠ«ð£¶ õ´¬õ ñ†´‹ å¼
A‡íˆF™ â´ˆ¶ ¬õˆ¶M†´ î‡a¬ó õ®è†®
¬õ»ƒèœ. ÜF™ I÷裌ˆÉœ, è´°ˆÉœ,
ñ£õ´¬õ «ê˜ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
å¼ õ¼ì‹ õ¬ó ªè죶 Þ‰î áÁ裌.

166. ð ö I÷裌 á Á裌
«î¬õ: ï¡° ð¿ˆî CõŠð£ù ð„¬ê I÷裌 ܬó A«ô£, àŠ¹ º‚裙 èŠ,
¹O å¼ ªðKò ༇¬ì, ô‡ªíŒ ܬó A«ô£, è´° 1 «ìHœ vÌ¡,
̇´ (º¿î£è) 2, ªõ‰îò‹ 1 «ìHœ vÌ¡
ªêŒº¬ø: I÷裌è¬÷‚ 裋¹ c‚A, è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶ ÜîÂì¡ àŠ¹, ¹O
«ê˜ˆ¶ ܬóˆªî´ƒèœ. ܬî ÜŠð®«ò å¼ ü£®J™ «ð£†´ Þó‡´ ï£†èœ
¬õˆF¼ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°, ªõ‰îò‹ î£Oˆ¶Š ̇¬ì
ﲂA„ «ê¼ƒèœ. ̇´ êŸÁ Cõ‰î¶‹ Þø‚A Ýø ¬õ»ƒèœ. Hø° ÜF™
I÷裌 M¿¬î «ê˜ˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
Í¡Á ï£†èœ ÜŠð®«ò ¬õˆF¼‰¶ Hø° àð«ò£Aˆî£™ ²¬õ ÜœÀ‹. ÝÁ
ñ£î‹ õ¬ó ï¡ø£è Þ¼‚°‹.

167. H®è¼ ¬ í

á Á裌

«î¬õ: H®è¼¬í Aöƒ° ܬó A«ô£, ¹O 150 Aó£‹, I÷裌ˆÉœ º‚裙
èŠ, àŠ¹ º‚裙 èŠ, è´° 2 «ìHœ vÌ¡, ̇´ (º¿î£è) 3, ñ…êœÉœ 1
¯vÌ¡
ªêŒº¬ø: è¼¬í‚ Aöƒ¬è ñ‡ «ð£è‚ è¿M, «î£¬ô c‚A, CÁ ¶‡´è÷£è
ïÁ‚°ƒèœ. ÞîÂì¡ àŠ¹, ñ…êœÉœ, ¹O «ê˜ˆ¶ ܬó»ƒèœ. ï¡ø£è
ܬóð†ì¶‹ I÷裌ˆÉœ «ê˜ˆ¶ ܬóˆªî´ƒèœ. ̇¬ì ﲂA ¬õ»ƒèœ.
⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°, ̇´ «ê˜ˆ¶ õî‚A Þø‚°ƒèœ. ÝPò¶‹
Aöƒ°ì¡ «ê˜ˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
ðˆ¶ ï£†èÀ‚°Š Hø° àð«ò£A‚è„ Cø‰î Þ‰î áÁ裌, Í¡Á ñ£î‹ õ¬ó
²¬õò£è Þ¼‚°‹.

168. v ç Š ´ 𠄬 ê I÷裌 á Á裌
«î¬õ:ð„¬ê I÷裌 ܬó A«ô£, ñ£ƒè£Œˆ
Éœ ܬó èŠ, ªõ‰îòˆÉœ å¡ø¬ó «ìHœ
vÌ¡, è´°ˆÉœ 裙 èŠ, àŠ¹ ܬó èŠ,
ô‡ªíŒ 2 èŠ.
ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£ŒˆÉœ, ªõ‰îòˆÉœ,
è´°ˆÉœ, àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø å¡ø£è‚
èô‚°ƒèœ. I÷裬ò‚ è¿M, ßó‹«ð£èˆ
¶¬ìˆ¶, 裋¬ð c‚AM†´‚ WP ¬õ»ƒèœ.
ÜîÂœ  㟪èù«õ èô‰¶ ¬õˆ¶œ÷
ɬ÷„ CP¶ CPî£è ܬ숶 ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ ï¡ø£è
Ýø¬õ»ƒèœ. å¼ ü£®J™ I÷裬ò ܬ숶 Üî¡«ñ™ Ýø¬õˆî
⇪í¬ò áŸP ¬õ»ƒèœ.
å¼ õ£ó‹ áPò¶‹ ꣊Hì„ ²¬õò£è Þ¼‚°‹. Þó‡´ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶Š
ðò¡ð´ˆîô£‹.

169. ªõ‰îò ñ £ƒ 裌
«î¬õ: ñ£ƒè£Œ 12, I÷裌ˆÉœ 1 èŠ,
è´°ˆÉœ 1 èŠ, àŠ¹ 1 èŠ, ªõ‰îò‹ 4
«ìHœ vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ 1 «ìHœ vÌ¡,
ô‡ªíŒ ܬó A«ô£.
ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£Œè¬÷„ CÁ ¶‡´è÷£è
ïÁ‚°ƒèœ. I÷裌ˆ Éœ, è´°ˆÉœ, àŠ¹,
ªõ‰îò‹, ªð¼ƒè£ò‹ ܬùˆ¬î»‹
å¡ø£è‚ èô‚°ƒèœ. ÜîÂì¡ ñ£ƒè£Œˆ
¶‡´èœ, â‡ªíŒ «ê˜ˆ¶Š HêÁƒèœ. Þ¬õ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚ èô‰¶
å¼ ü£®J™ «ð£†´ ¬õ»ƒèœ. Í¡ø£‹  Þ‰î‚ èô¬õ¬ò Üèôñ£ù å¼
ð£ˆFóˆF™ ªè£†®, ðóõô£è‚ èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
Þî¬ù Þó‡´ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹.

170. ¹Oò ‹ H… ² á Á裌
«î¬õ: ¹Oò‹H…² 1 A«ô£, àŠ¹ º‚裙 èŠ, ñ…êœ Éœ 1 ¯vÌ¡,
ªõ‰îò‹ 1 ¯vÌ¡
ªêŒº¬ø: ¹Oòƒè£J¡ 裋¬ð»‹ ï£¬ó»‹ c‚AM†´ àŠ¹, ñ…êœÉœ,
ªõ‰îò‹ «ê˜ˆ¶ å¡Pó‡ì£èŠ ªð£®ˆ¶ ²ˆîñ£ù ü£®J™ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
«î¬õò£ù«ð£¶ «î¬õò£ù Ü÷¾ â´ˆ¶ ô‡ªíJ™ è´°, I÷裌
õŸø™, ̇´ (ﲂAò¶), èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶‚ A÷P I÷裌ˆÉœ èô‰¶
â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
î£O‚è£î ¹Oò‹H…²Š ªð£®¬ò Í¡Á ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹.

171. A £ó ƒ 裌 á Á裌
«î¬õ: Aì£óƒè£Œ 6, àŠ¹ ܬó èŠ, ñ…êœÉœ 1 ¯vÌ¡, I÷裌ˆÉœ ܬó
èŠ, ¹O å¼ CPò ꣈¶‚°® Ü÷¾, è´° 2 ¯vÌ¡, ªõ‰îòŠªð£® 2 ¯vÌ¡,
ªð¼ƒè£òŠªð£® 2 ¯vÌ¡, ô‡ªíŒ 1 èŠ, ªõ™ô‹ 裙 膮
ªêŒº¬ø: Aì£óƒè£¬ò ñ…êœÉœ «ê˜ˆ¶ 2 èŠ î‡a˜ áŸP 䉶 GIì‹
«õè¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. ÝPò¶‹ CÁ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚A, M¬îè¬÷
c‚°ƒèœ. ¹O¬ò‚ ªè†®ò£è‚ è¬óˆ¶ õ®è†® ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò‚
è£ò¬õˆ¶ è´° î£Oˆ¶, Aì£óƒè£¬ò„ «ê˜ˆ¶ ðˆ¶ GIì‹ õî‚A, ¹O,
I÷裌ˆÉœ, àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P ªè†®ò£ù¶‹ ªõ™ô‹ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ 䉶
GIì‹ A÷P Þø‚A, ªõ‰îòˆÉœ, ªð¼ƒè£òˆÉœ «ê¼ƒèœ. ÝPò¶‹ Í®
â´ˆ¶ ¬õ‚èô£‹.
àì«ù àð«ò£A‚è Cø‰î Þ‰î áÁ裬ò, ðˆ¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆ¶Š
ðò¡ð´ˆîô£‹.

172. ªè£ˆ îñ ™ L á Á裌
«î¬õ: ªè£ˆî ñ™L 6 膴, ¹O 100 Aó£‹, 裌‰î I÷裌 25, º¿ àÀ‰¶
ܬó èŠ, ªð¼ƒè£ò‹ CPò ¶‡´, àŠ¹ 裙 èŠ, ô‡ªíŒ ܬó èŠ
ªêŒº¬ø: ñ™L¬ò «õ˜ c‚A ²ˆîñ£è ñ‡ «ð£è è¿M å¼ ¶EJ™ ðóŠH
GöL™ ßó‹«ð£è è£òM쾋. ¹O¬ò 裋¹ æ´ M¬î c‚A ¬õ‚辋. õ£íL™
å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ ªð¼ƒè£ò‹ ªð£Kˆªî´‚辋.
H¡ù˜ àÀ‰¬î ï¡° Cõ‚è õÁˆªî´‚辋.eF ⇪í¬ò áŸP‚ 裌‰î¶‹
¹O¬ò„ «ê˜ˆ¶ å¼ GIì‹ õî‚A, ñ™L¬ò„ «ê˜ˆ¶„ ²¼÷ õî‚A ⴂ辋.
A¬ó‡ìK™ â™ô£õŸ¬ø»‹ å¡ø£èŠ«ð£†´ îœOM†´‚ªè£‡«ì ݆®
ⴂ辋.

173. ̇ ´ , â ½ I„ê‹ ð ö á Á裌
«î¬õ:̇´ 1 èŠ, YQ I÷裌 ܬó èŠ,
H…² ²‡¬ì‚裌 ܬó èŠ, â½I„¬ê ê£Á 2
èŠ, àŠ¹ 3 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒº¬ø: â½I„¬ê ꣬ø õ®è†®, àŠ¹
èô‰¶ ¬õ»ƒèœ. I÷裬ò «ôê£è‚ WP
¬õ»ƒèœ. â½I„¬ê ê£P™ ̇´,
²‡¬ì‚裌, I÷裌 ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ áø
¬õ»ƒèœ. å¼ õ£ó‹ õ¬ó Fùº ‹ ªõJL™
¬õˆ¶ â´ˆ¶, Hø° ðò¡ð´ˆîô£‹.
ÝÁ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶Š ðò¡ð´ˆî‚îò áÁ裌 Þ¶.

174. Ý ‰Fó â ½ I„¬ ê á Á裌
«î¬õ: â½I„ê‹ ðö‹ 25, àŠ¹ ܬó èŠ, I÷裌ˆÉœ º‚裙 èŠ, ñ…êœÉœ
2 ¯vÌ¡, ªè†®ò£ù ð„¬ê I÷裌 10.
ªêŒº¬ø: ðF¬ù‰¶ â½I„ê‹ ðöˆ¬î„ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. e÷
ðˆ¶Š ðöƒè¬÷Š HN‰¶ ꣪ø´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. I÷裬ò «ôê£è‚ WP
¬õ»ƒèœ. â½I„¬ê ê£P™ I÷裌ˆÉœ, àŠ¹, ñ…êœÉœ, ð„¬ê I÷裌,
â½I„ê‹ ðöˆ ¶‡´èœ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶Š HêP ¬õ»ƒèœ.
Üšõ÷¾î£¡ «õ¬ô. áÁ裌 ªó®. Þî¬ù å¼ õ¼ì‹ õ¬ó ¬õˆ¶Š
ðò¡ð´ˆîô£‹.

175. èP«õŠ H¬ ô

á Á裌

«î¬õ: èP«õŠH¬ô 2 èŠ, I÷裌 õŸø™ 12, ¹O â½I„¬ê Ü÷¾, ªõ‰îò‹
2 ¯vÌ¡, è´° 2 ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡, ªõ™ô‹ CÁ ¶‡´, àŠ¹
å¡ø¬ó «ìHœ vÌ¡, ô‡ªíŒ 裙 èŠ
ªêŒº¬ø: èP«õŠH¬ô¬ò‚ è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶, GöL™ àô˜ˆF â´ƒèœ.
⇪í¬ò„ Å죂A è´°, ªõ‰îò‹ î£Oˆ¶ I÷裬ò õÁˆ¶ˆ îQò£è â´ˆ¶
¬õ»ƒèœ. e÷ ⇪íJ™ èP«õŠH¬ô¬ò õî‚A â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
¹O¬ò 裙 èŠ ªè£FcK™ áø¬õ»ƒèœ. ï¡ø£è áPò¶‹ ¹O, èP«õŠH¬ô,
àŠ¹, I÷裌, ªõ™ô‹ ÝAòõŸ¬ø Ü¬óˆ¶ è¬ìCò£è è´°, ªõ‰îòˆ¬î„
«ê˜ˆ¶ å¼ ²ŸÁ ²ŸP â´ƒèœ.
ܬóˆî¶«ñ ðò¡ð´ˆî‚îò Þ‰î áÁ裌, å¼ õ£ó‹ õ¬ó ¬õˆ¶
àð«ò£A‚èô£‹.

176. ü™ pó £ ñ £ƒ 裌 á Á裌
«î¬õ: ¹O Šð£ù ªðKò ñ£ƒè£Œ ¶‡´èœ 4 èŠ, I÷裌 Éœ 1 èŠ, àŠ¹
ܬó èŠ, è´° (èóèóŠð£è ªð£®ˆî¶) ܬó èŠ, ªõ‰îòŠªð£® 2 ¯vÌ¡.
î£O‚è: ÅKò裉F â‡ªíŒ 1 èŠ, «ê£‹¹ 1 ¯vÌ¡, è´° 1 ¯vÌ¡,
è¼…Yóè‹ Ü¬ó ¯vÌ¡
ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£¬òˆ ¶¬ìˆ¶ àŠ¹, I÷裌ˆÉœ, 贈ɜ, ªõ‰îòˆÉÀì¡
èô‚°ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°, «ê£‹¹, è¼…Yóè‹ î£Oˆ¶
Þø‚°ƒèœ. ÝPò¶‹ ñ£ƒè£¬ò„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P å¼ ü£®J™ «ð£†´
áø¬õ»ƒèœ. ñ£ƒè£ŒèÀ‚° «ñô£è â‡ªíŒ Iî‚è «õ‡´‹.
«î¬õŠð†ì£™ ܬó‚ èŠ â‡ªí¬ò‚ 裌„C ÝøM†´, ñ£ƒè£ŒèÀ‚°
«ñô£è áŸøô£‹.
å¼ õ£ó‹ áø¬õˆ¶ Hø° ðò¡ð´ˆîô£‹. ÝÁ ñ£î‹ õ¬ó ªèì£ñ™ Þ¼‚°‹.

177. â ½ I„¬ ê è£ó á Á裌
«î¬õ: â½I„ê‹ ðö‹ 40, àŠ¹
凫í裙 èŠ, I÷裌ˆÉœ 2 èŠ
ªêŒº¬ø: ðˆ¶ â½I„ê‹ ðöƒè¬÷ˆ
îMó, e÷õŸ¬ø„ CÁ ¶‡´è÷£è
ïÁ‚°ƒèœ. 10 ðöƒè¬÷Š HN‰¶ ê£Á
â´ˆ¶ àŠ¹, I÷裌ˆÉœ ÝAòõŸ¬ø‚
èô‰¶ áø¬õ»ƒèœ. å¼ õ£ó‹ ðˆ¶
ï£†èœ áPò¶‹, «î¬õò£ù Ü÷¾
â´ˆ¶ è´°, àÀ‰¶, èP«õŠH¬ô
î£Oˆ¶Š ðò¡ð´ˆîô£‹. å¼ õ¼ì‹
õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚è Cø‰î¶ Þ‰î
áÁ裌.

178. èô £‚裌 á Á裌
«î¬õ: èô£‚裌 4 èŠ, àŠ¹ ܬó èŠ, I÷裌ˆÉœ 1 èŠ, è´°ˆÉœ 裙 èŠ,
ªõ‰îòŠªð£® 2 ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£òŠªð£® 2 ¯vÌ¡.
î£O‚è: â‡ªíŒ å¡ø¬ó èŠ, è´° 1 «ìHœ vÌ¡,
ªêŒº¬ø: èô£‚裬ò‚ è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶ Þó‡ì£è‚ WP M¬îè¬÷ c‚AM†´
¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´¬èˆ î£Oˆ¶ èô£‚裌, àŠ¹ «ê˜ˆ¶
õî‚°ƒèœ. 裌 CP¶ ªõ‰¶ ªñ¡¬ñò£ù¶‹ I÷裌ˆÉœ, ªõ‰îò‹,
ªð¼ƒè£òŠªð£® «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.
àì«ù ꣊Hì «î£î£ù Þ‰î áÁ裌, å¼ ñ£î‹ õ¬ó ï¡ø£è Þ¼‚°‹.

179. ð £èŸ 裌 á Á裌
«î¬õ: ð£èŸè£Œ 裙 A«ô£, C¡ù ªõƒè£ò‹ 1 èŠ, ¹O ªðKò â½I„¬ê
Ü÷¾, I÷裌ˆÉœ 2 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ 1 «ìHœ vÌ¡, ªõ‰îòŠ ªð£® 1
¯vÌ¡, ªð¼ƒè£òŠªð£® 1 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ Ü¬ó èŠ, ªõ™ô‹ CÁ ¶‡´
î£O‚è: è´°, Yóè‹ îô£ 1 ¯vÌ¡
ªêŒº¬ø: ð£èŸè£Œ,ªõƒè£òˆ¬îŠªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ¹O¬ò ܬó èŠ cK™
è¬óˆ¶ õ®è†® ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°, Yóè‹ î£Oˆ¶,
ð£èŸè£Œ,ªõƒè£òˆ¬î„«ê˜ˆ¶õî‚°ƒèœ. ï¡ø£è õîƒA ²¼‡ì¶‹ àŠ¹, ¹O
è¬óê™, I÷裌ˆÉœ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. ªè£Fˆ¶ â‡ªíŒ èC‰¶ õ‰î¶‹
ªõ™ô‹, ªõ‰îòŠªð£®, ªð¼ƒè£òŠªð£® «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. àì«ù
꣊Hì‚îò Þ‰î ð£èŸè£Œ áÁ裌 å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹.

180. Þ … C á Á裌
«î¬õ: Þ…C 裙 A«ô£, I÷裌
õŸø™ 50 Aó£‹, ¹O 100 Aó£‹,
ªõ‰îò‹ 2 ¯vÌ¡, è´° 25 Aó£‹,
ªõ™ô‹ CPî÷¾, â‡ªíŒ Ü¬ó èŠ,
àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: Þ…C¬òˆ «î£™ YM, CPò
¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ¹O¬ò ܬó
èŠ ªõ‰cK™ áø¬õ»ƒèœ.
⇪í¬ò„ Å죂A I÷裬ò
õÁˆªî´ƒèœ. Hø° è´°, ªõ‰îòˆ¬î
õÁˆªî´ƒèœ. e÷ ⇪íJ™
Þ…C¬òŠ «ð£†´ àì«ù â´ˆ¶M´ƒèœ. õÁˆî ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹
Ýø¬õ»ƒèœ. Hø° ÞõŸÁì¡ ¹O, ªõ™ô‹, àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶
ܬóˆªî´ƒèœ.
å¼ ñ£î‹ õ¬ó ªèì£ñ™ Þ¼‚°‹ Þ‰î áÁ裌.

181. ñ £ƒ 裌 ¶¼ õ™ á Á裌
«î¬õ: ñ£ƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 èŠ, ꘂè¬ó 4
èŠ, àŠ¹ 2 ¯vÌ¡, I÷裌ˆÉœ 1 «ìHœ
vÌ¡, õÁˆî¬óˆî Yóè‹ 2 ¯vÌ¡,
ñ…êœÉœ ܬó ¯vÌ¡
ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£Œˆ ¶¼õ½ì¡ àŠ¹,
I÷裌ˆÉœ, ñ…êœÉœ «ê˜ˆ¶Š HêP,
ꘂè¬ó «ê˜ˆ¶‚ èô‚A, ²ˆîñ£ù, àô˜‰î
ü£®J™ «ð£†´ ªõJL™ ¬õ»ƒèœ. Fùº‹
ï¡ø£è A÷PM†´,ªî£ì˜‰¶ A†ìˆî†ì å¼
ñ£î‹ õ¬ó ªõJL™ ¬õˆ¶‚ªè£‡«ì
õó«õ‡´‹. ꘂè¬ó è¬ó‰¶ 𣰠ðî‹ õ‰¶M´‹. Üî¡Hø° YóèˆÉœ èô‰¶
â´ˆ¶ ¬õ‚è«õ‡´‹.
Þ‰î ÞQŠ¹ áÁ裌, å¼ õ¼ì‹ Ýù£½‹ ªè죶.

182. á Á裌 ®Š v

ü™pó£

áÁ裌 (ð‚è‹ 110) õì®™ I辋 Hóðôñ£ù¶. ܉î
ñ£ƒè£Œ‚°‚ Ã´î™ ñí‹ ²¬õ î¼Aø¶ â¡ðîŸè£è ÅKò裉F ⇪íŒ
«ê˜‚A¡øù˜. ñŸøð® â™ô£ õ¬è áÁ裌èÀ‚°‹ ô‡ªíŒ «ê˜Šð¶
ï™ô¶. M¬óM™ ªèì£î«î£´ «ôê£ù ¶õ˜Š¹„ ²¬õ«ò£´ ñíº‹ ôîô£è
A¬ì‚°‹.

Cô õ¬è áÁ裌èÀ‚° ⇪í¬ò ÜŠð®«ò áŸø «õ‡´‹. Å죂A áŸø
«õ‡®ò¬õèÀ‚° ⇪í¬ò ï¡ø£è Ýø¬õˆ«î «ê˜‚è«õ‡´‹.
Ý

õ‚裌‚° ñ£ƒè£Œ Šªóû£è Þ¼‚è «õ‡´‹. ÜŠ«ð£¶î£¡ ðPˆî 裌èœ
â¡ø£™, àì«ù ïÁ‚A áÁ裌 Ý‚èô£‹. Þ™ô£ñ™ ¹F«î£, ð¬öò«î£ â¡ø
ꉫîèŠð´‹ð® Þ¼‰î£™ å¼ ï£œ º¿õ¶‹ ñ£ƒè£Œè¬÷ cK™ áøŠ«ð£†´
Hø° áÁ裌 Ý‚èô£‹. î‡aK™ «ð£´õ áÁ裌 ð¿‚裶. ºŸø£¶.

á Á裌‚° I÷裌 CõŠð£è, ¹Fòî£è Þ¼‚è«õ‡´‹. ð†ì ñ‚Aò,
õ‡´èœ àœ÷ I÷裌è¬÷Š «ð£†ì£™ ܶ«õ áÁ裬ò„ Y‚Aó‹
ªè섪ꌶM´‹.
¹ O»‹, I÷裻‹ ¹Fòî£è ðO„ Gøˆ«î£´ Þ¼‰î£™, áÁ裻‹ ï™ô GøˆF™
Þ¼‚°‹. Y‚Aó‹ 輈¶‹ «ð£è£¶.

á

Á裌‚°‚ è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶, àô˜ˆFŠ ðò¡ð´ˆî «õ‡®ò ªð£¼†è¬÷‚
ªè£…ê‹ î£ñîñ£èàô˜‰î£½‹êK â¡Á GöL™î£¡ àô˜ˆî «õ‡´‹.

õ ´ ñ£ƒè£Œ‚° ñ£ƒè£Œ ༇¬ì õ®õˆF™ Þ¼‚°ñ£Á 𣘈¶ õ£ƒ°ƒèœ.
cœ õ®õˆF™ Þ¼‰î£™ ¶õ˜‚°‹.
ð £ó‹ðKò

º¬øŠð® «ð£ìŠð´‹ â‰î áÁ裻‹ °PŠH†ì è£ô Ü÷¾ õ¬ó
ªè죶. ªè†´M´«ñ£ â¡ø ðò‹ Þ¼‰î£™, áÁè£J™ è¬ìCò£è å¼ C†®¬è
«ê£®ò‹ ªð¡«ê£J† «ê˜‚èô£‹. (ñ¼‰¶‚ è¬ìèO™ A¬ì‚°‹)

á Á裌‚° ÞŠ«ð£¶ ªð¼‹ð£½‹ ªð£® àŠ¹î£¡ ðò¡ð´ˆ¶A¡øù˜. è™
àŠ¹î£¡ «õ‡´‹ â¡ðõ˜èœ Þƒ° ªð£® àŠ¹‚°‚ ªè£´ˆ¶œ÷ Ü÷¬õ Þ¼
ñìƒè£‚A‚ ªè£œÀƒèœ.
̇´

áÁ裌‚° ªðKò ªðKò ðŸè¬÷‚ ªè£‡ì ̇¬ìMì ñ¬ôŠ ̇«ì
Cø‰î¶. CPòî£è Þ¼‰î£½‹ ܶ ÜFè ²¬õ .

è´¬èˆÉœ ªêŒò «õ‡´ñ£ù£™, «î¬õŠð´‹ Ü÷M™ ð£F¬ò
â´ˆ¶‚ªè£‡ì£™ «ð£¶‹. Üî£õ¶ ܬó èŠ è´°ˆÉœ «î¬õ â¡ø£™, 裙
èŠ è´¬è â´ˆ¶Š ªð£®ˆî£™ «ð£¶‹. ܬóð†ì¶‹ è´A¡ Ü÷¾
Þ¼ñìƒè£Aø¶.
¹ Oòƒè£Œ

áÁ裌 «ð£ô«õ ¹Oò‰îO¬ó ¬õˆ¶‹ Ü«î º¬øJ™ áÁ裌

ªêŒòô£‹.
áÁ裌 ü£®J™ Ìêí‹ H®‚è£ñL¼‚è «õ‡´ñ£? å¼ C¡ù ¶‡´ 膮Š
ªð¼ƒè£òˆ¬î ⇪íŒMì£ñ™ õÁˆ¶, áÁ裌 ü£®J™ «ð£†´M†´, Hø°

áÁ裬ò GóŠH ¬õ»ƒèœ. ⊫𣶠áÁ裬ò ⴈ‹ ßóI™ô£î vÌù£™
ñ†´«ñ â´‚è «õ‡´‹.
ÜKCJ™ Ì„C õó£ñ™ Þ¼Šð, 裌‰î ¹F ù£ Þ¬ôè¬÷ ÜKCŠ ð£¬ùJ™
«ð£†´ ¬õ‚è «õ‡´‹. å¼ A«ô£ ÜKC‚° ô‰¶ ¹Fù£ Þ¬ôèœ â¡ø
èí‚A™ «ð£ì «õ‡´‹.
CõŠ¹ I÷裬ò õ£íLJ™ õÁ‚°‹«ð£¶ è£ó ªï® Í‚¬èˆ ¶¬÷ˆ¶ ¶‹ñ™
«ð£ì ¬õ‚°‹. Ü¬îˆ îM˜‚è, I÷è£»ì¡ Ü¬ó ¯vÌ¡ àŠ¬ð»‹ «ê˜ˆ¶Š
«ð£†´ õÁ‚è «õ‡´‹.
ð£èŸè£Œ ¶‡´è¬÷Š ¹O‚è¬óêL™ «õè¬õƒè. ªè£…ê‹ èì¬ô ñ£¾,
ÜKCñ£¾, àŠ¹, ꘂè¬ó èô‰¶ ð£èŸè£Œè¬÷ ÞF™ ¹ó†® â´ˆ¶ 犬ó
ð‡µƒè. ꘂè¬ó «ê˜Šð ªè£…ê‹Ãì èꊹ Þ¼‚裶. «ìv†´‹ Hóñ£îñ£
Þ¼‚°‹.
Ýó…² ðöƒèœ õ£ƒ°‹«ð£¶ å¡Pó‡´ ðöƒè¬÷Š HN…² çHK†xô çŠgú˜
®«óJ™ ªõ„²´ƒè. i†´‚° M¼‰î£Oèœ õ˜øŠ«ð£ ªôñ¡ ü¨vô ªó‡´
Ýó…² ü¨v 膮è¬÷ «ð£†´‚ ªè£´ˆî£™ èô˜ç¹™ô£ Þ¼‚°‹!
õ£¬öŠ ðöˆF™ ªïŒ, ꘂè¬ó «ð£†´ Ü™õ£ ð‚°‚ A÷Áƒè. 1 èŠ ð£L™
2 «ìHœ vÌ¡ Þ‰î I‚¬ú‚ èô‰î£™ F¯˜ I™‚«û‚ ªó®!
Þ†L â¡ø£«ô àƒèœ °ö‰¬îèœ ºè‹ ²O‚Aø£ƒè÷£? Üõƒè¬÷ Üêˆî õN
Þ¼‚°.  Þ†Lè¬÷ dvdú£ ïÁ‚°ƒè. Ü«î ¬êvô ªñ™Lê£ «èó†, d¡v,
ªõƒè£òˆ¬î ïÁ‚Aå¼ ¯vÌ¡ Þ…CŠ ̇´ M¿¶, ªè£…ê‹ àŠ¹ «ð£†´
õ£íLJ™ õî‚A†´, è¬ìCò£ ÜF™ Þ†Lˆ ¶‡´è¬÷»‹ «ê˜ˆ¶ å¼ A÷Á
A÷P Þø‚°ƒè. ‘犬ó´ Þ†L Hóñ£î‹ ñ‹I’ àƒè ªê™ô‹ êð£w ªê£™½‹!
î‚è£O¬ò‚ ªè£…ê‹ àŠ¹Š «ð£†´ «õèªõ„² (î‡a˜ «ê˜‚è£bƒè) ÝPò¶‹,
Ü‰îˆ î‚è£O‚ìö çŠKxT™ ªõ„²†«ì£‹ù£ ªè†´Š«ð£è£¶. â™ô£
õ¬èò£ù ê¬ñò½‚°‹ «î¬õŠð´‹«ð£¶ â´ˆ¶‚èô£‹.
å¼ «èó†¬ì ªõ‡¬í ñ£FK «õè¬õ„² ñC„² ÜF™ «î¡ «ê¼ƒè. Þ‰î
I‚¬ú Hªó† e¶ îìM, °ö‰¬îèOì‹ ê£ŠHì‚ ªè£´ˆ¶Š 𣼃è. àƒèÀ‚°
å¼ ¶‡´Ã ì ð£‚AJ¼‚裶. ܈î¬ù»‹ b˜‰¶ «ð£J´‹... Ýñ£! «èó†
ñ£FK«ò d†Ï †¬ì»‹ Þ«î v¬ìL™ ªêŒ¶ Üêˆîô£‹.
e¡ ÜŸ¹îñ£è ¼C‚è «õ‡´ñ£ù£™, Í¡Á º¬ø c‰î «õ‡´‹. î‡aK™ å¼
º¬ø, ªïŒ Ü™ô¶ ªõ‡ªíJ™ å¼ º¬ø, è¬ìCò£è‚ ªè£F‚°‹ ⇪íJ™
强¬ø

183. v ç Š ´ èˆ îK‚ 裌
«î¬õ: H…² èˆîK‚裌 ܬó A«ô£, àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ 3 «ìHœ
vÌ¡, èP«õŠH¬ô CP¶.
ܬó‚è: C¡ù ªõƒè£ò‹ 10, î‚è£O 2, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡,
I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡, îQò£ˆ Éœ 1 ¯vÌ¡, Þ…C 1 ¶‡´, ̇´ 6 ð™,
«ê£‹¹ 1 ¯vÌ¡, ð†¬ì, ôõƒè‹, ãô‚裌 îô£ 1.
ªêŒº¬ø: èˆîK‚ 裬ò ð£F 裋¹ õ¬ó ïÁ‚A è£è WP (º¿õ¶ñ£è
ªõ†ì‚ Ã죶) ¬õ»ƒèœ. ܬó‚è‚ ÃP»œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è «ê˜ˆ¶
ܬóˆ¶, (î‡a˜ «ê˜‚è Ã죶) àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. Þ‰î‚ èô¬õ¬ò
èˆîK‚ è£JÂœ CP¶ CPî£è ܬ숶 ¬õ»ƒèœ.
⇪í¬ò Å죂A, ÜF™ èˆîK‚ 裌è¬÷ «ð£´ƒèœ. ܬóˆî ªð£®
eîI¼‰î£™ ܬ 裫ò£´ «ê˜ˆ¶, Iîñ£ù bJ™, Í® ¬õˆ¶, Ü®‚è®
A÷PM†´ «õè ¬õ»ƒèœ. ªõ‰î¶‹ èP«õŠH¬ô ÉM A÷P Þø‚°ƒèœ.

184. º¼ ƒ ¬ è ñ ê£ô £Š ªð £Kò ™
«î¬õ: º¼ƒ¬è‚裌 3, ªðKò ªõƒè£ò‹ 2, î‚è£O 4, àŠ¹ «î¬õ‚°,
â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾.
ܬó‚è: «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡, I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡, ñ™Lˆ Éœ
1 ¯vÌ¡, Þ…C 1 ¶‡´, ̇´ 5 ð™, «ê£‹¹ 1 ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: º¼ƒ¬è‚裬ò Mó™ c÷ˆ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ.ªõƒè£ò‹,
î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ܬó‚è‚ ÃP»œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„
«ê˜ˆ¶ CPî÷¾ î‡a˜ M†´ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A
ªõƒè£òˆ¬î õî‚°ƒèœ. Hø° î‚è£O, ܬóˆî M¿¶, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê
õ£¬ì «ð£è õî‚°ƒèœ. H¡ù˜ º¼ƒ¬è‚裌, ܬó èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶‚
A÷P, Í® ¬õ»ƒèœ. b Iîñ£è âKò «õ‡´‹. º¼ƒ¬è‚裌 ªõ‰î¶‹, b¬ò
ÜFèŠð´ˆF, èP«õŠH¬ô ÉM, ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

185. d¡ v «îƒ 裌 Š ð £™ ªð £Kò ™
«î¬õ: d¡v ܬó A«ô£, ªðKò ªõƒè£ò‹ 2, I÷裌ˆ Éœ 1 ¯vÌ¡, ªè†®
«îƒè£ŒŠð£™ ܬó èŠ, ̇´ 4 ð™, àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ å¡ø¬ó
«ìHœ vÌ¡.
ªêŒº¬ø: d¡¬ú °Á‚°õ£‚A™ å¼ Üƒ°ôˆ ¶‡´è÷£è ïÁ‚A, «î¬õò£ù
àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õˆªî´ƒèœ. (ܬó èŠ î‡a˜ M†´ °‚èK™ «ð£†´ å¼
MC™ õ‰î¶‹ ÝM¬ò c‚A, c¬ó õ®ˆ¶M†´ 裬ò â´ˆ¶ ¬õˆî£™ 裌
êKò£ù ðîˆF™ ªõ‰F¼‚°‹) ̇¬ì ﲂ°ƒèœ. ªõƒè£òˆ¬î c÷ õ£‚A™
ïÁ‚°ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A ªõƒè£ò‹, ̇´ å¼ C†®¬è àŠ¹ «ê˜ˆ¶

õî‚°ƒèœ. CP¶ õîƒAò¶‹ ªõ‰î d¡v, «îƒè£ŒŠð£™, I÷裌ˆ Éœ
«ê˜ˆ¶ «îƒè£ŒŠð£™ õŸÁ‹ õ¬ó A÷P Þø‚°ƒèœ.

186. è£Lç Š ÷õ˜ I÷°Š ªð £Kò ™
«î¬õ: è£LçŠ÷õ˜ CPò¶ 1, ªðKò ªõƒè£ò‹ 2, â½I„¬ê ê£Á 1 «ìHœ
vÌ¡, ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡.
ܬó‚è: I÷° 1 «ìHœ vÌ¡, Yóè‹ 2 ¯vÌ¡, «ê£‹¹ ܬó ¯vÌ¡, ð†¬ì
ôõƒè‹ ãô‚裌 îô£ 1, ̇´ 6 ð™, Þ…C 1 CÁ ¶‡´
ªêŒº¬ø: è£LçŠ÷õ¬ó ²ˆî‹ ªêŒ¶ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ܬó‚è‚
ÃP»œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶, «î¬õŠð†ì£™ CPî÷¾ c˜ M†´
¬ïú£è ܬó»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A ªõƒè£ò‹, ñ…êœ Éœ, å¼ C†®¬è
àŠ¹ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. H¡ù˜ è£LçŠ÷õ˜, «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ CPî÷¾
î‡a˜ ªîOˆ¶ Í® ¬õˆ¶ Iîñ£ù bJ™, ܬó ð‚° «õè ¬õ»ƒèœ.
Hø° Í®¬òˆ Fø‰¶ ܬóˆî M¿¬î «ê˜ˆ¶, 裌 ï¡ø£è «õ°‹õ¬ó ²¼÷‚
A÷P Þø‚°ƒèœ.

187. Ý ‰Fó «è£¬ õ‚裌 Š ªð £Kò ™
«î¬õ: «è£¬õ‚裌 ܬó A«ô£, àŠ¹ «î¬õ‚°, ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡,
â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡, è´° ܬó ¯vÌ¡.
ܬó‚è: C¡ù ªõƒè£ò‹ 10, I÷裌 õŸø™ 8.
ªêŒº¬ø: 裌è¬÷‚ è¿M c÷õ£‚A™ ªñ™Lòî£è ïÁ‚°ƒèœ. ªõƒè£òˆF¡
«î£¬ô c‚A ¬õ»ƒèœ. 2 ¯vÌ¡ ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ I÷裌 õŸø¬ô
«ôê£è õÁˆ¶ Hø° ªõƒè£òˆ¬î «ê˜ˆ¶ õî‚A Ýø¬õˆ¶ å¡Pó‡ì£è
Ü¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. î‡a˜ «ê˜‚è‚ Ã죶.
e÷ ⇪í¬ò„ Å죂A è´¬è î£Oˆ¶, ïÁ‚Aò 裌, ñ…êœ Éœ, àŠ¹
«ê˜ˆ¶ A÷P Í® ¬õˆ¶, Iîñ£ù bJ™ «õè ¬õ»ƒèœ. º‚裙 ðî‹ ªõ‰î¶‹
Í®¬ò c‚AM†´ ªõƒè£ò‚ èô¬õ¬ò„ «ê¼ƒèœ. ð„¬ê õ£¬ì cƒA, èô¬õ
õîƒA ²¼‡ì¶‹ Þø‚°ƒèœ.

188. à ¼ ¬ ÷‚Aö ƒ ° vªð û ™ ç H¬ ó
«î¬õ: ༬÷‚Aöƒ° ܬó A«ô£, àŠ¹, â‡ªíŒ «î¬õ‚°.
ܬó‚è: Þ…C 1 ¶‡´, ̇´ 6 ð™, «ê£‹¹ 1 ¯vÌ¡, I÷裌ˆ Éœ 2
¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ༬÷‚Aöƒ¬è «î£™ c‚A, ܬó ܃°ô èùˆ¶‚° õ†ì õ†ìñ£è
ªõ†ì «õ‡´‹. ܬó‚è‚ ªè£´ˆ¶œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶,
«î¬õŠð†ì£™ CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆ¶, Üî«ù£´ àŠ¬ð‚
èô‰¶ ¬õ»ƒèœ. Þ‰î‚ èô¬õ¬ò ༬÷‚Aöƒ° ¶‡´ 嚪õ£¡P¡ e¶‹
îìM å¼ ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ.

«î£¬ê‚ 虬ô Å죂A, Üî¡ «ñ™ Aöƒ°è¬÷ ðóõô£è Ü´‚A ¬õˆ¶,
²ŸP½‹ ⇪í¬ò áŸÁƒèœ. Þî¬ù Þ¼¹øº‹ F¼ŠHŠ«ð£†´
ªñ£Áªñ£ÁŠð£è ï¡° «õè ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ.

189. èˆ îK ªñ £„¬ êŠ ªð £Kò ™
«î¬õ: èˆîK‚裌 裙 A«ô£, 裌‰î ªñ£„¬ê M¬î ܬó èŠ, ªðKò
ªõƒè£ò‹ 2, ¹O ªï™L‚裌 Ü÷¾, àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ 3 «ìHœ
vÌ¡, ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾, è´°, àÀ‰¶ îô£ 1
¯vÌ¡.
ªð£®‚è: I÷裌 õŸø™ 8, îQò£ 1 «ìHœ vÌ¡, èì¬ôŠ 𼊹 2 ¯vÌ¡,
àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 1 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ªñ£„¬ê¬ò æ˜ Þó¾ º¿‚è áø ¬õˆ¶, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õˆ¶,
c¬ó õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ. èˆîK‚裬ò»‹ ªõƒè£òˆ¬î»‹ c÷õ£‚A™
ïÁ‚°ƒèœ. ¹O¬ò ܬó èŠ cK™ è¬óˆ¶ õ®è†´ƒèœ.
å¼ ¯vÌ¡ ⇪í¬ò„ Å죂A, ªð£®‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„
«ê˜ˆ¶ CÁ bJ™ Cõ‚è õÁˆ¶, ¬ïú£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. e÷
⇪í¬ò„ Å죂A è´°, àÀ‰¶ î£Oˆ¶ ªõƒè£òˆ¬î õî‚°ƒèœ.
õîƒAò¶‹ èˆîK‚裌, ñ…êœ Éœ, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™ A÷Áƒèœ.
èˆîK‚裌 º‚裙 ðî‹ ªõ‰î¶‹, ¹O è¬óê™, «õè¬õˆî ªñ£„¬ê, ܬóˆ¶
¬õˆ¶œ÷ ªð£® ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶ ²¼÷‚ A÷P èP«õŠH¬ô ÉM
Þø‚°ƒèœ.

190. «è£v è ¬ ô Š ð ¼ Š ¹ Š ªð £Kò ™
«î¬õ: º†¬ì «è£v 裙 A«ô£, èì¬ôŠ 𼊹 裙 èŠ, ªðKò ªõƒè£ò‹ 2,
î‚è£O 3, Þ…C ̇´ M¿¶ 2 ¯vÌ¡, I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡, àŠ¹
«î¬õ‚°, â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡, èP«õŠH¬ô CP¶, è´° 1 ¯vÌ¡,
«ê£‹¹ ܬó ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: «è£v, ªõƒè£ò‹, î‚è£O ÞõŸ¬øŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. èì¬ôŠ
𼊬ð ðîñ£è «õè¬õˆ¶ c¬ó õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A
è´°, «ê£‹¹ î£Oˆ¶ ÜF™ ªõƒè£òˆ¬î„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Hø° î‚è£O,
Þ…C ̇´ M¿¶, I÷裌ˆ Éœ «ê˜ˆ¶ Þó‡´ GIì‹ õî‚A, ÜîÂì¡
«è£v, àŠ¬ð„ «ê˜ˆ¶, Iîñ£ù bJ™, «è£v «õ°‹ õ¬ó‚ A÷P, è¬ìCJ™
èì¬ôŠ 𼊹, èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶„ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

191. «ê¬ ù vªð û ™ õÁõ™
«î¬õ: «ê¬ù‚Aöƒ° ܬó A«ô£, àŠ¹, â‡ªíŒ «î¬õ‚°, ñ…êœ Éœ
ܬó ¯vÌ¡, ¹O CÁ ªï™L‚裌 Ü÷¾.
ܬó‚è: I÷°, Yóè‹ îô£ 2 ¯vÌ¡, «ê£‹¹, I÷裌ˆ Éœ îô£ 1 ¯vÌ¡,
̇´ 6 ð™.

ªêŒº¬ø: «ê¬ù‚AöƒA¡ «î£¬ô c‚AM†´, êŸÁ èùñ£ù, Üèôñ£ù
¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. Þî¬ù î‡aK™ «ð£†´ ÜîÂì¡ ¹O, àŠ¹, ñ…êœ
Éœ «ê˜ˆ¶ º‚裙 ð‚° Aöƒ¬è «õè¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. Hø° c¬ó
õ®ˆ¶M†´‚ Aöƒ¬è îQ«ò â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
ܬó‚è‚ ÃP»œ÷ ªð£¼†è¬÷„ CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è
ܬóˆªî´ˆ¶, CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. Þ‰î M¿¬î Aöƒ°ˆ
¶‡´èœ 嚪õ£¡P¡ e¶‹ îìM å¼ ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. «î£¬ê‚
虬ô„ Å죂A, Üî¡e¶ Aöƒ°è¬÷Š ðóõô£è Ü´‚A, ²ŸP½‹ ⇪íŒ
M†´, Aöƒ°è¬÷ Þ¼ ¹øº‹ F¼ŠH M†´ ªñ£Áªñ£ÁŠð£è «õè
¬õˆªî´ƒèœ.

192. d¡ v ªð £®ñ £v
«î¬õ: d¡v 裙 A«ô£, ªðKò ªõƒè£ò‹ 1, àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ 1
«ìHœ vÌ¡, I÷裌ˆ Éœ 1 ¯vÌ¡, «ê£‹¹ Ü™ô¶ è´° ܬó ¯vÌ¡,
ªð£†´‚ èì¬ô 2 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒº¬ø: d¡¬ú ªð£®ò£è ïÁ‚A CPî÷¾ î‡a˜, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè
¬õ»ƒèœ. ªõƒè£òˆ¬îŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ªð£†´‚ èì¬ô¬ò ¬ïú£è
ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A «ê£‹¹ Ü™ô¶ è´¬èˆ î£O»ƒèœ.
Hø° ªõƒè£ò‹, I÷裌ˆ Éœ, å¼ C†®¬è àŠ¹ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Hø°
d¡¬ú «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ CP¶ «ïó‹ õî‚A, ªð£†´‚ èì¬ôŠ ªð£®¬ò «ê˜ˆ¶‚
A÷P Þø‚°ƒèœ.

193. ªï ™ ¬ ô

à ¼ ¬ ÷ Š ªð £Kò ™

«î¬õ: ༬÷‚Aöƒ° ܬó A«ô£, ªðKò ªõƒè£ò‹ 2, I÷裌ˆ Éœ 2
¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾,
è´°, àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡.
ܬó‚è: «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡, Yóè‹ 1 ¯vÌ¡, C¡ù ªõƒè£ò‹ 5
ªêŒº¬ø; ༬÷‚Aöƒ¬è «î£™ c‚A Mó™ c÷ˆ ¶‡´è÷£è¾‹, ªõƒè£òˆ¬î
c÷õ£‚A½‹ ïÁ‚°ƒèœ. ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷„ CPî÷¾ î‡a˜
M†´ êŸÁ èóèóŠð£è Ü¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°, àÀ‰¶
î£Oˆ¶, ªõƒè£òˆ¬î„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. õîƒAò¶‹ Aöƒ°, I÷裌ˆ Éœ,
àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P, ܬó èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶, Iîñ£ù bJ™ «õè¬õ»ƒèœ.
Aöƒ° º‚裙 ðî‹ ªõ‰î¶‹, Ü¬óˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ M¿¬î «ê˜ˆ¶, Aöƒ°
ªõ‰¶ ²¼À‹ õ¬ó A÷P, èP«õŠH¬ôˆ ÉM Þø‚°ƒèœ.

194. ð Š ð £O‚裌 ªð £Kò ™
«î¬õ: ðŠð£O‚裌 (CPò ¬êv) 1, ªðKò ªõƒè£ò‹ 1, ð„¬ê I÷裌 3,
ñôó ªõ‰î ¶õó‹ 𼊹, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ îô£ 2 «ìHœ vÌ¡, â‡ªíŒ 1
«ìHœ vÌ¡, è´° ܬó ¯vÌ¡, àÀ‰¶ 1 ¯vÌ¡ èP«õŠH¬ô CPî÷¾,
àŠ¹ «î¬õ‚°.

ªêŒº¬ø: ðŠð£O‚裬ò «î£™, M¬î c‚A, ªð£®ò£è ïÁ‚A, àŠ¹ «ê˜ˆ¶
î‡aK™ «õè¬õˆ¶ õ®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°, àÀ‰¶,
èP«õŠH¬ô î£Oˆ¶ ªõƒè£ò‹, ð„¬ê I÷裌 «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. õîƒAò¶‹
«õè¬õˆî 裌, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™, ¶õó‹ 𼊹 «ê˜ˆ¶ ï¡° A÷P
Þø‚°ƒèœ.

195. H… ² ñ ‚ 裄«ê£÷ Š ªð £Kò ™
«î¬õ: H…² ñ‚裄 «ê£÷‹ 1 A«ô£, àŠ¹ «î¬õ‚°, â½I„¬ê ê£Á 2 «ìHœ
vÌ¡, â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡
ܬó‚è: «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡, ð„¬ê I÷裌 5, Þ…C 1 ¶‡´,
̇´ 6 ð™, ¹Fù£, ñ™L îô£ 1 ¬èŠH®.
ªêŒº¬ø: ñ‚裄«ê£÷ˆF¡ ð†¬ìè¬÷ c‚AM†´ CÁ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚A,
àŠ¹ «ê˜ˆ¶ HêP ÝMJ™ 䉶 GIì‹ «õè¬õ»ƒèœ. ܬó‚è‚ ÃP»œ÷
ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ «î¬õŠð†ì£™ CPî÷¾ î‡a˜ M†´
ܬó»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A ܬóˆî M¿¬î «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è‚
A÷Áƒèœ. Hø° «ê£÷‹, àŠ¹, â½I„¬ê„ê£Á «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

196. èô ˜ç ¹ ™ ªð £Kò ™
«î¬õ: «è£v 裙 A«ô£, «èó† 2, d¡v 100 Aó£‹, ð†ì£E ܬó èŠ,
ªð£®ò£è ïÁ‚Aò è£LçŠ÷õ˜ 1 èŠ, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 1 èŠ, ñôó «õè ¬õˆî
ð£CŠ 𼊹 ܬó èŠ, «õè ¬õˆî èì¬ôŠ 𼊹 ܬó èŠ, àŠ¹ «î¬õ‚°,
â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡, ð„¬ê I÷裌 4, Þ…C 1 ¶‡´, è´° 1 ¯vÌ¡,
àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 2
ªêŒº¬ø: 裌èPè¬÷„ ²ˆî‹ ªêŒ¶ ªð£®ò£è ïÁ‚A, CPî÷¾ î‡a˜,
«î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õˆ¶ c¬ó õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ. Þ…C, ð„¬ê
I÷裬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°, àÀ‰¶ î£Oˆ¶
Þ…C, ð„¬ê I÷裌, I÷裌 õŸø¬ô «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. ÜF™ «õè
¬õˆ¶œ÷ 裌èP, 𼊹 õ¬èèœ, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶‚
A÷P Þø‚°ƒèœ.

197. ð ó ƒ A‚ 裌 ªð £Kò ™
«î¬õ: ðóƒA‚裌 裙 A«ô£, «õè¬õˆî «õ˜‚ èì¬ô ܬó èŠ, ªõ™ô‹ 1
«ìHœ vÌ¡, I÷裌ˆ Éœ å¡ø¬ó ¯vÌ¡, ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡, àŠ¹
«î¬õ‚°, «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡, è´°, àÀ‰¶ îô£ ܬó ¯vÌ¡,
â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 2, èP«õŠH¬ô CPî÷¾.
ªêŒº¬ø: ðóƒA‚裬ò «î£™ c‚A ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. «õ˜‚ èì¬ô¬ò
å¡Pó‡ì£èŠ ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°, àÀ‰¶, I÷裌
õŸø¬ô (º¿î£è) «ê˜ˆ¶ õÁˆ¶ ÜîÂì¡ ðóƒA‚裬ò «ê¼ƒèœ. ÜF™
CPî÷¾ àŠ¹, ñ…êœ Éœ, I÷裌ˆ Éœ «ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™ ¬õˆ¶‚
A÷Áƒèœ. 裌 ªõ‰î¶‹ «õ˜‚èì¬ô, ªõ™ô‹, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™,
èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

198. è£÷£¡

I÷°Š ªð £Kò ™

«î¬õ: è£÷£¡ 200 Aó£‹, C¡ù ªõƒè£ò‹ 1 èŠ, Þ…C 1 ¶‡´, ̇´ 8
ð™, I÷°ˆÉœ 1 «ìHœ vÌ¡, â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡, ñ…êœÉœ 裙
¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, Yóè‹ Ü¬ó ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: è£÷£¬ù ²ˆî‹ ªêŒ¶ Þó‡®ó‡ì£è ïÁ‚°ƒèœ. ªõƒè£ò‹, Þ…C,
̇´ ÝAòõŸ¬øŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ⇪í¬ò Å죂A Yó般îˆ
î£Oˆ¶, ªõƒè£ò‹, ̇´, Þ…C ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ àŠ¹, ñ…êœÉœ ÉM
õî‚°ƒèœ. õîƒAò¶‹ è£÷£¬ù„ «ê˜ˆ¶ 䉶 GIì‹ õî‚A, I÷°ˆÉœ,
èP«õŠH¬ô ÉM «ñ½‹ Í¡Á GIì‹ A÷P Þø‚°ƒèœ.

199. d† φ ªð £®ñ £v
«î¬õ: d†Ï † ܬó A«ô£, I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡, «õè¬õˆî èì¬ôŠ
𼊹 ܬó èŠ, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, ⇪íŒ
2 «ìHœ vÌ¡, è´°, àÀ‰¶ îô£ ܬó ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾.
ªêŒº¬ø: d†Ï†¬ì «î£™ c‚A ¶¼¾ƒèœ. ⇪í¬ò Å죂A è´°, àÀ‰¶
î£Oˆ¶ ¶¼Mò d†Ï†, àŠ¹ «ê˜ˆ¶, Iîñ£ù bJ™ d†Ï† «õ°‹ õ¬ó
A÷Áƒèœ. Hø° I÷裌ˆ Éœ «ê˜ˆ¶ Þó‡´ GIì‹ õî‚A, èì¬ôŠ 𼊹,
«îƒè£Œˆ ¶¼õ™, èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶ A÷P Þø‚°ƒèœ.

200. ð m˜ ªð £®ñ £v
«î¬õ: ðm˜ 200 Aó£‹, C¡ù ªõƒè£ò‹ 15, Þ…C 1 ¶‡´, ̇´ 8 ð™,
ð„¬ê I÷裌 4, î‚è£O 1, â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡, èP«õŠH¬ô,
ñ™Lˆî¬ö CPî÷¾, àŠ¹ «î¬õ‚°, «ê£‹¹ Ü™ô¶ è´° ܬó ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ðm¬ó àF˜ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªõƒè£ò‹, Þ…C, ̇´, ð„¬ê I÷裌,
î‚è£O ÝAòõŸ¬øŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A «ê£‹¹
(Ü™ô¶ è´°) î£Oˆ¶ ªõƒè£ò‹, ð„¬ê I÷裌, Þ…C, ̇´, èP«õŠH¬ô
ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Hø° î‚è£O «ê˜ˆ¶‚ A÷P ðm˜, ñ™Lˆî¬ö,
àŠ¹ «ê˜ˆ¶ A÷P Þø‚°ƒèœ.

201. ð ù ƒ Aö ƒ °Š ªð £Kò ™
«î¬õ: ðùƒAöƒ° 4, ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, è´°, àÀ‰¶
îô£ ܬó ¯vÌ¡, â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡, â½I„¬ê„ ê£Á 1 «ìHœ vÌ¡.
ªð£®‚è: I÷裌 õŸø™ 10, îQò£, èì¬ôŠ 𼊹, «îƒè£Œˆ¶¼õ™ îô£ 1
«ìHœ vÌ¡, àÀ‰¶ 1 ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ðùƒAöƒA¡ «î£¬ô c‚A, àŠ¹, ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶ «õè
¬õ»ƒèœ. ÝPò¶‹ «î£™, ï´ ïó‹¬ð c‚AM†´ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. å¼
¯vÌ¡ ⇪í¬ò„ Å죂A, ªð£®‚è‚ ªè£´ˆ¶œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„
«ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™ Cõ‚è õÁˆ¶Š ªð£®»ƒèœ. e÷ ⇪í¬ò„

Å죂A, è´° àÀ‰¶ î£Oˆ¶ ïÁ‚Aò ðùƒAöƒ°, Ü¬óˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ ªð£®,
àŠ¹, â½I„¬ê„ ê£Á ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

202. ªõ‡ ¬

‚裌 ªð £®Š ªð £Kò ™

«î¬õ: H…² (Mó™ c÷) ªõ‡¬ì‚裌 ܬó A«ô£, I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡,
îQò£ˆ Éœ 1 ¯vÌ¡, ñ£ƒè£Œ (݋Ř) Éœ 1 ¯vÌ¡, Yóèˆ Éœ 1 ¯vÌ¡,
èó‹ ñê£ô£ ܬó ¯vÌ¡, àŠ¹ º‚裙 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ªõ‡¬ì‚裌è¬÷ 裋¹, õ£™ ð°Fè¬÷ c‚AM†´ ï´M™ «ôê£è‚
WP ¬õ»ƒèœ. 裌, â‡ªíŒ cƒèô£è ñŸø ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚
èô‚°ƒèœ. Þ‰îŠ ªð£®¬ò ªõ‡¬ì‚裌èÀ‚°œ CP¶ CPî£è ÉM
¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A, ÜF™ ªð£® ܬìˆî 裌è¬÷Š «ð£´ƒèœ.
e÷ ªð£®è¬÷»‹ ÉM Iîñ£ù bJ™ ÜšõŠ«ð£¶ Hó†®M†´
ªñ£Áªñ£ÁŠð£è «õè ¬õˆªî´ƒèœ.

203. Ü õ¬ ó ‚裌 ñ ê£ô £ ªð £Kò ™
«î¬õ: Üõ¬ó‚裌 ܬó A«ô£, C¡ù ªõƒè£ò‹ 1 èŠ, î‚è£O 2, I÷裌ˆ
Éœ 2 ¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, è´°, àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡, èì¬ôŠ 𼊹 2
¯vÌ¡, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾.
ªêŒº¬ø: Üõ¬ó‚裬ò êŸÁ ªðKò ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ªõƒè£ò‹,
î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°, àÀ‰¶,
èì¬ôŠ 𼊬ðˆ î£Oˆ¶, ªõƒè£òˆ¬î„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. õîƒAò¶‹
î‚è£O, I÷裌ˆ Éœ, Üõ¬ó‚ 裌, àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P, ܬó èŠ î‡a˜
áŸP Í®, Iîñ£ù bJ™ «õè ¬õ»ƒèœ. ªõ‰î¶‹ b¬ò ÜFèŠð´ˆF
«îƒè£Œˆ ¶¼õ™, èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

204. ð ô £‚ªè£† ¬

«ê£ò £Š ªð £Kò ™

«î¬õ: ðô£‚ªè£†¬ì 15, «ê£ò£ 10 ༇¬ìèœ, ªðKò ªõƒè£ò‹ 2, î‚è£O
4, Þ…C ̇´ M¿¶ 2 ¯vÌ¡, I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ 3 «ìHœ
vÌ¡, è´°, àÀ‰¶, «ê£‹¹ îô£ ܬó ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾.
ªêŒº¬ø: ðô£‚ªè£†¬ì¬ò àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õˆ¶ Þó‡ì£è ïÁ‚°ƒèœ.
«ê£ò£¬õ ªè£F cK™ Þó‡´ GIì‹ ¬õˆF¼‰¶ ÜôC â´ˆ¶, Hø° °O˜‰î
cK™ «ð£†´ Þó‡´ Í¡Á º¬ø ï¡° ÜôCŠ HN‰¶, Þó‡ì£è ïÁ‚A
¬õ»ƒèœ. ªõƒè£ò‹, î‚è£O¬ò ê¡ùñ£è ïÁ‚°ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A
è´°, àÀ‰¶, «ê£‹¹ î£Oˆ¶ ªõƒè£òˆ¬î õî‚°ƒèœ. õîƒAò¶‹ î‚è£O,
I÷裌ˆÉœ, Þ…C ̇´ M¿¶, ðô£‚ªè£†¬ì «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è
õî‚°ƒèœ. è¬ìCò£è «ê£ò£, èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶„ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

205. õ£¬ ö ‚ 裌 º¼ ƒ ¬ è èP ªð £Kò ™
«î¬õ: õ£¬ö‚裌 1, º¼ƒ¬è‚裌 2, ªõƒè£ò‹ 2, î‚è£O 2, I÷裌ˆ Éœ
2 ¯vÌ¡, ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡, ªè†® «îƒè£ŒŠð£™ 裙 èŠ, àŠ¹

«î¬õ‚° â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. èP«õŠH¬ô CPî÷¾, è´°, àÀ‰¶,
«ê£‹¹ îô£ ܬó ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: õ£¬ö‚裬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. º¼ƒ¬è‚è£J¡ ê¬îŠ
ð°F¬ò õNˆªî´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªõƒè£ò‹, î‚è£O¬ò ê¡ùñ£è ïÁ‚°ƒèœ.
⇪í¬ò„ Å죂A è´°, àÀ‰¶, «ê£‹¹, èP«õŠH¬ô¬ò î£Oˆ¶
ªõƒè£òˆ¬î õî‚°ƒèœ. õîƒAò¶‹ õ£¬ö‚裌, àŠ¹, I÷裌ˆ Éœ «ê˜ˆ¶
õî‚A, ªõ‰î¶‹ «îƒè£ŒŠð£™, º¼ƒ¬èJ¡ ê¬îŠ ð°F ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶„
²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

206. «è£¬ õ‚裌 ªè£‡ ¬

‚è ¬ ô

ªð £Kò ™

«î¬õ: «è£¬õ‚裌 ܬó A«ô£, ªè£‡¬ì‚ èì¬ô ܬó èŠ, ªðKò
ªõƒè£ò‹ 2, î‚è£O 2, I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡, îQò£ˆÉœ 1 ¯vÌ¡, àŠ¹
«î¬õ‚°, â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡, Þ…C ̇´ M¿¶ 2 ¯vÌ¡, è´°,
àÀ‰¶, Yóè‹ îô£ ܬó ¯vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 3, èP«õŠH¬ô CPî÷¾.
ªêŒº¬ø: «è£¬õ‚裌, ªõƒè£ò‹, î‚è£O ÝAòõŸ¬ø c÷ñ£è, ê¡ùñ£è
ïÁ‚°ƒèœ. ªè£‡¬ì‚èì¬ô¬ò áø¬õˆ¶ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õ»ƒèœ.
⇪í¬ò„ Å죂A è´°, àÀ‰¶, Yóè‹, èP«õŠH¬ô, I÷裌 õŸø¬ô
î£Oˆ¶ Hø° ªõƒè£òˆ¬î„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. CP¶ õîƒAò¶‹ Þ…C ̇´
M¿¶ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è õî‚°ƒèœ. Hø° «è£¬õ‚裌, I÷裌ˆ
Éœ, îQò£ˆ Éœ, î‚è£O, àŠ¹, «õè¬õˆî èì¬ô ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶
²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

207. èˆ îK ªð £® ªð £Kò ™
«î¬õ: èˆîK ܬó A«ô£, àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡, è´°,
àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡.
ªð£®‚è: º¿ àÀ‰¶ 1 «ìHœ vÌ¡, ð„¬ê I÷裌 5, I÷° ܬó ¯vÌ¡,
Yóè‹ è£™ ¯vÌ¡, º‰FK 5.
ªêŒº¬ø: èˆîK‚裬ò c÷õ£‚A™ïÁ‚°ƒèœ. ªð£®‚è‚ ÃøŠð†´œ÷
ªð£¼†è¬÷ îQˆ îQ«ò õÁˆ¶ (ð„¬ê I÷裬ò CÁ bJ™, ï¡°
ªõÀŠð£°‹õ¬ó õÁ‚è «õ‡´‹) Hø° ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚ èô‰¶ ¬ïú£è
ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
⇪í¬ò„ Å죂A è´°, àÀ‰¬î î£Oˆ¶ èˆîK‚裬ò, «î¬õò£ù àŠ¹
«ê˜ˆ¶ «ôê£è‚ A÷Áƒèœ. Iîñ£ù bJ™, Í® ¬õˆ¶ «õè¬õ‚è «õ‡´‹.
èˆîK‚裌 ªõ‰¶, î‡a˜ õŸPò¶‹ ªð£®¬òˆ ÉM‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

208. õ£¬ ö ‚ 裌 Š ªó † ªð £Kò ™
«î¬õ: õ£¬ö‚裌 2, àŠ¹ Šªó† 3 v¬ôv, ªðKò ªõƒè£ò‹ 2, î‚è£O 3,
àŠ¹, â‡ªíŒ «î¬õ‚°, ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾,
è´°, àÀ‰¶ îô£ ܬó ¯vÌ¡.

ܬó‚è: «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡, I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡, èó‹ ñê£ô£
ܬó ¯vÌ¡, Þ…C 1 ¶‡´, ̇´ 5 ð™.
ªêŒº¬ø: õ£¬ö‚裬ò «î£™ c‚A Mó™ c÷ˆ ¶‡´è÷£è êŸÁ èùñ£è
ïÁ‚°ƒèœ. ªõƒè£ò‹ î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ܬó‚è‚ ªè£´ˆ¶œ÷
ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. î‡aK™ CPî÷¾ àŠ¹,
ñ…êœ É¬÷Š «ð£†´ ÜF™ õ£¬ö‚裬ò„ «ê˜ˆ¶ å¼ GIì‹ ªè£F‚è ¬õˆ¶
Þø‚A, c¬ó õ®è†® 裌è¬÷ˆ îQ«ò â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò‚
è£ò¬õˆ¶ ÜF™ 裌è¬÷ ªè£…ê‹ ªè£…êñ£èŠ «ð£†´ ªð£Kˆªî´ƒèœ.
Šªó†¬ì»‹ Mó™ c÷ˆ¶‡´è÷£è ïÁ‚A, ⇪íJ™ ªð£Kˆªî´ƒèœ. Í¡Á
«ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò„ Å죂A, è´° àÀ‰¬îˆ î£Oˆ¶, ªõƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶
õî‚°ƒèœ. CP¶ õîƒAò¶‹ î‚è£O, Ü¬óˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ M¿¶, CPî÷¾ àŠ¹
«ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£ê¬ù «ð£è A÷Áƒèœ. Hø° õ£¬ö‚裬ò„ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹
䉶 GIì‹ A÷P, õÁˆî Šªó†, èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

209. «ê‹ ¹ «ó £v† ªð £Kò ™
«î¬õ: «êŠðƒAöƒ° ܬó A«ô£, ªðKò ªõƒè£ò‹ 1, I÷裌ˆ Éœ 2
¯vÌ¡, ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡, àŠ¹, â‡ªíŒ «î¬õ‚°, è´°, àÀ‰¶
îô£ 1 ¯vÌ¡.
ܬó‚è: C¡ù ªõƒè£ò‹ 10, Yóè‹ 1 ¯vÌ¡, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ
vÌ¡, ̇´ 4 ð™.
ªêŒº¬ø: Aöƒ¬è «õè¬õˆ¶ «î£¬ô c‚AM†´ è£è ïÁ‚°ƒèœ.
ªõƒè£òˆ¬îŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. CPî÷¾ ⇪í¬ò Å죂A‚ Aöƒ°è¬÷
õÁˆªî´ƒèœ. Þó‡´ «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò„ Å죂A è´°, àÀ‰¬îˆ
î£Oˆ¶ ªõƒè£òˆ¬î õî‚°ƒèœ. Hø° I÷裌ˆ Éœ, «êŠðƒ Aöƒ°, àŠ¹
«ê˜ˆ¶ CP¶ «ïó‹ õî‚A, Hø° ܬóˆî M¿¶ «ê˜ˆ¶„ ²¼÷‚ A÷P
Þø‚°ƒèœ.

210. ºœ ÷ƒ A ªð £Kò ™
«î¬õ: ªõœ¬÷ ºœ÷ƒA 裙 A«ô£, ªõƒè£ò‹ 2, î‚è£O 2, I÷裌ˆ Éœ
1 ¯vÌ¡, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ 1
«ìHœ vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾, è´°, «ê£‹¹ îô£ ܬó ¯vÌ¡, àÀ‰¶
1 ¯vÌ¡, ̇´ 4 ð™.
ªêŒº¬ø: ºœ÷ƒA¬ò «î£™ c‚A CÁ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ïÁ‚Aò
ºœ÷ƒA¬ò î‡aK™ «ð£†´ CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ Þó‡´ GIì‹ ªè£F‚è
¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. ªõƒè£ò‹, î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ̇¬ì
ﲂA ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°, àÀ‰¶, «ê£‹¹ î£Oˆ¶
ªõƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Hø° î‚è£O, I÷裌ˆ Éœ, àŠ¹ «ê˜ˆ¶
«ñ½‹ Þó‡´ GIì‹ A÷P Hø° ºœ÷ƒA, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™, èP«õŠH¬ô
«ê˜ˆ¶„ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

211. «ê£÷ Š ªð £Kò ™
«î¬õ: àF˜ˆî ñ‚裄 «ê£÷ ºˆ¶‚èœ 1 èŠ, «èó† 1, ðm˜ 100 Aó£‹, d¡v
10, ð†ì£E ܬó èŠ, â‡ªíŒ 1 ¯vÌ¡, Yóèˆ Éœ, I÷裌ˆ Éœ îô£
ܬó ¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: «ê£÷ ºˆ¶‚è¬÷ CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ï¡ø£è «õè ¬õˆ¶ c¬ó
õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ. «èó†, d¡¬ú ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. «ê£÷‹ «õè
¬õˆî î‡a˜ G¬øò eîI¼‰î£™ ÜF«ô«ò ïÁ‚Aò 裌èœ, ð†ì£E, ðm˜
ÝAòõŸ¬ø «õè ¬õˆ¶ c¬ó õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A
ÜF™ «ê£÷ ºˆ¶‚èœ, «õè ¬õˆî 裌èPèœ Ü¬ùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶
I÷裌ˆ Éœ, Yóèˆ Éœ, å¼ C†®¬è àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P
Þø‚°ƒèœ.

212. IQ «è£v ñ wÏ‹ ªð £Kò ™
«î¬õ: °†® «è£v 100 Aó£‹, è£÷£¡ 1 𣂪è†, ªðKò ªõƒè£ò‹ 2, î‚è£O
2, Þ…C ̇´ M¿¶ 2 ¯vÌ¡, I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡, îQò£ˆ Éœ 1
¯vÌ¡, â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, èP«õŠH¬ô CPî÷¾,
I÷° 1 ¯vÌ¡, «ê£‹¹ ܬó ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾.
ªêŒº¬ø: «è£¬ú ï´M™ ð£Fò÷¾‚° Þó‡ì£è‚ WP ¬õ»ƒèœ. è£÷£¬ù
Þó‡ì£è¾‹, ªõƒè£ò‹, î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£è¾‹ ïÁ‚°ƒèœ. I÷°, «ê£‹¹,
èP«õŠH¬ô¬ò õÁˆ¶ ªð£®»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A, ªõƒè£òˆ¬î
õî‚A, Hø° î‚è£O, «è£v, I÷裌ˆ Éœ Þ…C, ̇´ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ.
CPî÷¾ î‡a˜ ªîOˆ¶ Í® ¬õˆ¶, Iîñ£ù bJ™ «õè ¬õ»ƒèœ. 裌
ªõ‰¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£ù¶‹, è£÷£¬ù„ «ê˜ˆ¶ ªð£®ˆ¶ ¬õˆF¼‚°‹
ªð£®¬òˆ ÉM‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

213. ð ¼ Š ¹ «ð £O
«î¬ õ: ¬ñî£ 1 èŠ, àŠ¹ å¼ C†®¬è, â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡, ÜKC ñ£¾
«î¬õ‚°. Ìó툶‚°: èì¬ôŠ 𼊹 ܬó èŠ, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ
vÌ¡, ªõ™ô‹ ܬó èŠ, ãôˆÉœ 裙 ¯vÌ¡, ü£F‚裌ˆ Éœ å¼ C†®¬è,
º‰FK 8, ªïŒ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: ¬ñõ àŠ¹, ⇪íŒ, «î¬õò£ù î‡a˜ «ê˜ˆ¶ êŸÁ
Þ÷‚èñ£èŠ H¬ê‰¶, â‡ªíŒ îìM Í® ¬õ»ƒèœ. èì¬ôŠ 𼊬ð
«õè¬õˆ¶ c¬ó õ®ˆ¶M†´ º‰FK, «îƒè£Œ «ê˜ˆ¶ ܬó»ƒèœ. ªõ™ôˆF™
å¼ «ìHœ vÌ¡ î‡a˜ M†´ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†®, ܬóˆî
M¿¶ «ê˜ˆ¶ Ü´ŠH™ ¬õˆ¶ A÷P Þø‚°ƒèœ. ÜîÂì¡ ãôˆÉœ,
ü£F‚裌ˆÉœ «ê˜ˆ¶‚ A÷P, ÝPò¶‹ CÁ CÁ ༇¬ì è÷£è ༆®
¬õ»ƒèœ. H¬ê‰¶ ¬õˆ¶œ÷ ñ£ML¼‰¶ CPî÷¾ â´ˆ¶ A‡í‹ «ð£ô
ªêŒ¶ ÜîÂœ Ìóí ༇¬ì¬ò ¬õˆ¶ ༆®, ÜKC ñ£¬õ ªî£†´
ÜŠð÷‹ «ð£ô «î»ƒèœ. Åì£ù «î£¬ê‚ è™L™ «ð£†´, ªïŒM†´, Þ¼¹øº‹
F¼ŠHŠ «ð£†´ ²†ªì´ƒèœ.

214. ñ £ƒ 裌 ð „ê®
«î¬ õ: êŸÁ ¹O Šð£ù ñ£ƒè£Œ ¶¼õ™, ¶¼Mò
ªõ™ô‹ îô£1 èŠ, ð„¬ê I÷裌 1, «õŠð‹Ì 2
¯vÌ¡, è´° ܬó ¯vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 2, àŠ¹
1 C†®¬è, º‰FK 5, F󣆬ê 6, â‡ªíŒ 2
¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ñ£ƒè£Œ ¶¼õ¬ô å¼ èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶
«õè¬õ»ƒèœ. ªõ™ôˆF™ 裙 èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶
Å죂A, è¬ó‰î¶‹ õ®è†´ƒèœ. «õŠð‹Ì¬õ
ªõÁ‹ õ£íLJ™ ªñ£Á ªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ƒèœ.
ñ£ƒè£Œ, ªõ™ô‚è¬óê™, «õŠð‹Ì ÞõŸÁì¡
Þó‡ì£è‚ WPò I÷裌, àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ªè†®ò£è A÷P
Þø‚°ƒèœ. ⇪íJ™ è´° î£Oˆ¶, I÷裌, º‰FK, F󣆬ê¬ò õî‚A
ñ£ƒè£Œ èô¬õ«ò£´ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.

215. ä ò ƒ 裘 ¹O«ò £î¬ ó
«î¬ õ: ð„êKC 2 èŠ, ¹O â½I„¬ê Ü÷¾,
ñ…êœ Éœ ܬó ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ CÁ
¶‡´, àŠ¹ «î¬õ‚°, èP«õŠH¬ô ¬èŠH®
Ü÷¾, ô‡ªíŒ 裙 èŠ, è´° 1 ¯vÌ¡,
àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡, I÷裌
õŸø™ 5.
ªð £®‚è: îQò£ 1 «ìHœ vÌ¡, MóL ñ…êœ 2
(CPòî£è), I÷° 2 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò àFó£è «õè ¬õˆ¶ Ýø
¬õ»ƒèœ. ¹O¬ò å¡ø¬ó èŠ î‡aK™ è¬óˆ¶
õ®è†´ƒèœ. ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, I÷裌, èì¬ôŠ 𼊹 ÝAòõŸ¬ø
î£Oˆ¶ ¹O è¬óê™, «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹, ñ…êœ Éœ, ªð¼ƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶
ð„¬ê õ£¬ì «ð£è ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚A, èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶ Í® ¬õ»ƒèœ.
ªð£®‚è ÃP»œ÷õŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆ¶ ¬ïú£è ªð£®»ƒèœ.
ê£îˆF™ ¹O èô¬õ, ªð£®ˆî Éœ «ê˜ˆ¶ ï¡° A÷Áƒèœ.

216. ê˜‚è¬ ó Š ªð £ƒ è™
«î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ, ªõ™ô‹ å¡ø¬ó èŠ, ªïŒ
3 «ìHœ vÌ¡, º‰FK 8, F󣆬ê 12, ü£FðˆK
1 C†®¬è, ãôˆÉœ 裙 ¯vÌ¡, 𣙫è£õ£ 100
Aó£‹.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò Í¡Á èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶
°¬öò «õè ¬õ»ƒèœ. ªõ™ôˆ¶ì¡ 裙 èŠ
î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂A, è¬ó‰î¶‹ õ®è†® ª õ‰î

ê£îˆ¶ì¡ èô‚°ƒèœ. Þ‰î ê£î èô¬õ¬ò e‡´‹ Ü´ŠH™ ¬õˆ¶, ܈¶ì¡
𣙫è£õ£¬õ àF˜ˆ¶ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.
ªïŒJ™ ð£Fò÷¬õ è£ò¬õˆ¶ º‰FK, F󣆬ê¬ò î£Oˆ¶ ê£î èô¬õ«ò£´
«ê¼ƒèœ. ÜîÂì¡ e÷ ªïŒ, ãôŠ ªð£®, ü£FðˆK «ê˜ˆ¶ A÷P
Þø‚°ƒèœ.

217. â ½ I„¬ ê ê£î‹
«î¬ õ: ð„êKC 2 èŠ, â½I„ê‹ ðö‹ 4, Þ…C 1 ¶‡´, ð„¬ê I÷裌 3,
ñ…êœ è£™ ¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, õÁˆî «õ˜‚èì¬ô 裙 èŠ, è´° ܬó
¯vÌ¡, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡,
ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾, I÷裌 õŸø™ 3.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò àFó£è «õè ¬õ»ƒèœ. â½I„ê‹ ðöˆF¡ ꣬ø HN‰¶
ÜF™ ñ…êœ Éœ, ªð¼ƒè£ò‹, àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶‚ è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
Þ…C, ð„¬ê I÷裬ò ﲂA ¬õ»ƒèœ. «õ˜‚èì¬ô¬ò èóèóŠð£è ªð£®ˆ¶
¬õ»ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹, I÷裌 õŸø¬ô î£Oˆ¶, Þ…C
ð„¬ê I÷裬ò «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. õîƒAò¶‹ ÜF™ â½I„¬ê è¬óê¬ô
áŸP Ü´Š¬ð ܬ툶 M´ƒèœ. Þ‰î èô¬õJ™ ê£îˆ¬î «ê˜ˆ¶‚ A÷P,
è¬ìCJ™ «õ˜‚ èì¬ô ªð£®¬òˆ ÉM‚ A÷Áƒèœ.

218. «îƒ 裌 ê£î‹
«î¬ õ: ð„êKC 2 èŠ, «îƒè£Œ 1, è´° ܬó ¯vÌ¡, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹
îô£ 2 ¯vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 2, ð„¬ê I÷裌 2, Þ…C 1 ¶‡´,
èP«õŠH¬ô ¬èŠH® Ü÷¾, «îƒè£Œ â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡, ªïŒ 1
«ìHœ vÌ¡. ªð£®‚è: îQò£ 2 «ìHœ vÌ¡, àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2
¯vÌ¡, Yóè‹ Ü¬ó ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ê£îˆ¬î àFó£è «õè ¬õ»ƒèœ. «îƒè£¬ò ªõœ¬÷Š ð°F¬ò
ñ†´‹ ¶¼¾ƒèœ. ªð£®‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ ªõÁ‹ õ£íLJ™
õÁˆ¶Š ªð£®»ƒèœ. Þ…C¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ð„¬ê I÷裬ò WP
¬õ»ƒèœ.
⇪íŒ, ªïŒ Þó‡¬ì»‹ å¡ø£è‚ «ê˜ˆ¶ Å죂A ÜF™ è´°, àÀ‰¶,
èì¬ôŠ 𼊹, I÷裌 õŸø™ ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶ Þ…C, ð„¬ê I÷裌,
èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Hø° «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ «ê˜ˆ¶
õî‚A, ê£î‹, ªð£®ˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ ªð£®, àŠ¹
«ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.

219. îJ˜ ê£î‹
«î¬ õ: ÜKC, ¹Oˆî îJ˜ îô£ 1èŠ, 𣙠ܬó
èŠ, ªõ‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°,
ªð¼ƒè£ò‚ è¬óê™ 2 ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô

CPî÷¾, Þ…C 1 ¶‡´, ð„¬ê I÷裌 1, ñ™Lˆî¬ö CPî÷¾, â‡ªíŒ 2
¯vÌ¡, è´° 裙 ¯vÌ¡, àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡, èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡,
º‰FK 5, F󣆬ê 8.
ªêŒ º¬ ø: ê£îˆ¬î °¬öò «õè ¬õ»ƒèœ. Þ…C, ð„¬ê I÷裬ò ﲂA
¬õ»ƒèœ. ñ™Lˆî¬ö¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ.
ê£î‹ Åì£è Þ¼‚°‹ «ð£«î ÜF™ Þ…C, ð„¬ê I÷裌, ªð¼ƒè£ò‚ è¬óê™,
ªõ‡ªíŒ ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. ⇪í¬ò Å죂A, è´°,
àÀ‰¶, èì¬ôŠ 𼊹, èP«õŠH¬ô, º‰FK, F󣆬ê, ÝAòõŸ¬ø
î£O»ƒèœ. ê£î‹ ÝPò¶‹, îJ˜, ð£™, î£Oî èô¬õ, ñ™Lˆ î¬ö ÝAòõŸ¬ø
«ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. Ý® \ Ý®ŠÌó‹
Ü‹ñ¡ ªîŒõƒèÀ‚° õ¬÷裊¹ 

220. 裊 ð KC
«î¬ õ: ¹†ìKC, ªõ™ô‹ îô£ ܬó èŠ, ªð£†´‚
èì¬ô 1 «ìHœ vÌ¡, ✠2 ¯vÌ¡,
ãô‚裌ˆÉœ ܬó ¯vÌ¡, ð™ ð™ô£è‚ WPò
«îƒè£Œ 1 «ìHœ vÌ¡, ªïŒ 2 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ¹†ìKC¬ò ï¡ø£è‚ è¿M GöL™
àô˜ˆF, ªõÁ‹ õ£íLJ™ CP¶ CPî£èŠ «ð£†´
ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ƒèœ. Ü«î «ð£ô
✬÷»‹, ªïŒJ™ «îƒè£¬ò »‹ õÁˆªî´ƒèœ.
ÞõŸÁì¡ ãôˆÉœ ªð£†´‚ èì¬ô¬ò èô‰¶
â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
ªõ™ôˆ¶ì¡ CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†® e‡´‹
ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. ༆´‹ ðîˆFŸ° ð£è£ù¶‹ ÜF™ ÜKC èô¬õ¬ò‚
ªè£†® Þó‡´ GIì‹ A÷P Þø‚°ƒèœ.

221. ð £ù è‹
«î¬ õ: ªõ™ô‹ ܬó èŠ, î‡a˜ å¡ø¬ó èŠ,
â½I„¬ê ê£Á 1 «ìHœ vÌ¡, ²‚° ªð£® ܬó
¯vÌ¡, I÷° ªð£® 1 C†®¬è, ãôˆÉœ 裙 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ªõ™ôˆ¬î î‡aK™ ܬó ñE «ïó‹ áø
¬õ»ƒèœ. ªõ™ô‹ è¬ó‰î¶‹ õ®è†® ÜF™
²‚°Šªð£®, ãôŠªð£®, I÷°Šªð£®, â½I„¬ê ê£Á
ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ.

222. ñ £M÷‚°
«î¬ õ: ð„êKC ܬó èŠ, ªõ™ô‹ ܬó èŠ, ªïŒ CPî÷¾.

ªêŒ º¬ ø: ð„êKC¬ò å¼ ñE «ïó‹ î‡aK™ áø ¬õˆ¶, c¬ó õ®ˆ¶M†´
GöL™ è£ò ¬õ»ƒèœ. ï¡ø£è àô˜‰î¶‹ I‚RJ™ Ü™ô¶ ISQ™ ªè£´ˆ¶
¬ïú£è ªð£®ˆ¶, êLˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
êLˆî ñ£¾ì¡ ªð£®ˆî ªõ™ô‹ «ê˜ˆ¶ I‚RJ«ô«ò å¼ ²ŸÁ ܬó»ƒèœ.
ÞŠ«ð£¶ ñ£¾ ªè†® èô¬õò£è Þ¼‚°‹. Þî¬ù å¼ î†®™ ¬õˆ¶ ï´M™
°Nõ£‚A ªïŒ áŸP FK¬òŠ «ð£†´ M÷‚«èŸø «õ‡´‹.

223. ² †

«îƒ 裌

«î¬ õ: ºŸPò «îƒè£Œ 1, Üõ™ 裙 èŠ,
ªõ™ô‹ ܬó èŠ, ªð£†´‚ èì¬ô 1 «ìHœ
vÌ¡, õÁˆî ✠2 ¯vÌ¡, õÁˆî ð£CŠ 𼊹
1 «ìHœ vÌ¡, ãôˆÉœ 裙 ¯vÌ¡, ªè†®ò£è
H¬ê‰î «è£¶¬ñ ñ£¾ Ü™ô¶ ¬ñî£ ñ£¾
CPî÷¾.
ªêŒ º¬ ø: «îƒè£J™ àœ÷ º¡Á è‡èO™ å¼
è‡E™ ¶¬÷J†´ Üî¡ õN«ò ñŸø
ªð£¼†è¬÷ 嚪õ£¡ø£èŠ «ð£´ƒèœ. Hø°
܉î è‡ ð°FJ™ H¬ê‰¶ ¬õˆ¶œ÷ «è£¶¬ñ
ñ£¾ (Ü™ô¶ ¬ñî£ ñ£¾) èô¬õ¬ò ¬õˆ¶ Ü¿ˆF Í´ƒèœ.
Þ‰î «îƒè£¬ò âK»‹ Mø° Ü´ŠHÂœ «ð£´ƒèœ. ܬó ñE «ïóˆF™
ªõ‰¶M´‹. Hø° Þî¬ù â´ˆ¶ Å´ ÝPò¶‹ àKˆ¶ àœO¼‚°‹ «îƒè£Œ
èô¬õ¬ò â´‚è «õ‡´‹.

224. ð „êKC Þ † L
«î¬ õ: ð„êKC 2 èŠ, àÀ‰¶ 3 «ìHœ vÌ¡, Üõ™ ܬó èŠ, ªõ‰îò‹ ܬó
¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: Üõ™, àŠ¬ð îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ å¼ ñE
«ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. Üõ¬ô îQò£è å¼ ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. áPò
ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è Ü¬óˆ¶ àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ è¬óˆ¶ â´ˆ¶
¬õ»ƒèœ. ↴ ñE «ïó‹ ¹O‚èM†´ Hø° Þ†Lè÷£è õ£˜ˆªî´ƒèœ.
(«îƒè£Œ Ìóí) ªè£¿‚膬ì
«î¬ õ: («ñ™ñ£¾‚°) ð„êKC 1 èŠ, àŠ¹ 裙 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡.
Ìó í ˆ¶‚°: «îƒè£Œ ¶¼õ™ (Ü¿ˆF Ü÷‰î¶) ܬó èŠ, ªõ™ôˆ Éœ ܬó
èŠ, ªð£®ò£è ïÁ‚Aò º‰FK 1 «ìHœ vÌ¡, ªõœ÷K M¬î, ªð£®ò£è
ïÁ‚Aò ð£î£‹ îô£ 2 ¯vÌ¡, ãôˆÉœ ܬó ¯vÌ¡, ªïŒ 2 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò å¼ ñE «ïó‹ î‡aK™ áø ¬õ»ƒèœ. Hø° c¬ó
õ®ˆ¶M†´ GöL™ è£ò ¬õˆ¶, ¬ïú£è ªð£®ˆ¶, êLˆ¶ ¬õ»ƒèœ. 凫í
裙 èŠ Ü÷¾‚° î‡a¬ó â´ˆ¶, àŠ¹, â‡ªíŒ «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ.

Hø° b¬ò Iîñ£‚A, ªè£F cK™ ñ£¬õ‚ ªè£†®, 膮 î†ì£ñ™ A÷P
Þø‚°ƒèœ. ÝPò¶‹, ¬èèO™ ⇪í¬ò ªî£†´‚ªè£‡´ ñ£¬õ H¬ê‰¶,
ßóˆ¶Eò£™ Í® ¬õ»ƒèœ.
ð£î£‹, º‰FK¬ò ªïŒJ™ õÁˆªî´ƒèœ. ªõ™ôˆ¬î å¼ «ìHœ vÌ¡
î‡a˜M†´ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†® «îƒè£«ò£´ «ê¼ƒèœ. ÜF™
õÁˆî º‰FK, ªõœ÷KM¬î, ð£î£‹, ãôˆÉœ «ê˜ˆ¶ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.
H¬ê‰¶ ¬õˆ¶œ÷ ñ£¬õ CP¶ CPî£è â´ˆ¶ ªê£Š¹«ð£ô ªêŒ¶ ï´M™
Ìóíˆ¬î ¬õˆ¶ ñ®ˆ¶ ÝMJ™ «õè ¬õ»ƒèœ.

225. Þ QŠ ¹ Y¬
«î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ, ªõ™ô‹ 100 Aó£‹, õÁˆî
✠2 ¯vÌ¡, õÁˆî «îƒè£Œ ¶¼õ™ 1 «ìHœ
vÌ¡, ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡, â‡ªíŒ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò áø¬õˆ¶ GöL™ àô˜ˆF
¬ïú£è ܬó»ƒèœ. ªõ™ôˆ¬î 1 «ìHœ vÌ¡
î‡a˜ M†´ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†®
e‡´‹ Ü´ŠH™ ¬õˆ¶, Iîñ£ù bJ™ ªè£F‚è
¬õ»ƒèœ. ªè£Fˆî è¬óê¬ô CPî÷¾ â´ˆ¶
î‡aK™ M†ì£™ ༆ì õó«õ‡´‹. ܶ
êKò£ù ðî‹. ܉î ðî‹ õ‰î¶‹ àì«ù Þø‚A
ñ£¬õ‚ ªè£†® «îƒè£Œ, âœ, ªïŒ ÝAòõŸ¬ø„
«ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. Þ‰î‚ èô¬õ¬ò CP¶ CPî£è â´ˆ¶ ༆®
¬õ»ƒèœ.
Iîñ£ù bJ™ ⇪í¬ò è£ò ¬õˆ¶ ༆® ¬õˆ¶œ÷ ༇¬ìè¬÷
ªè£…ê‹ ªè£…êñ£èŠ «ð£†´ ªð£Kˆªî´ƒèœ.
ÝõE \ A¼wí ªüò‰F

226. è£ó Y¬
«î¬ õ: ¹¿ƒè™ ÜKC 2 èŠ, ªð£†´‚èì¬ô ܬó èŠ, õÁˆ¶ ܬóˆî àÀ‰¶
ñ£¾ 1 «ìHœ vÌ¡, ð„¬ê I÷裌 3, ªð¼ƒè£òˆÉœ 裙 ¯vÌ¡, àŠ¹ ܬó
vÌ¡, ªõ‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: ¹¿ƒè™ ÜKC¬ò Þó‡´ ñE «ïó‹ áø¬õˆ¶ Hø° c¬ó
õ®ˆ¶M†´ ð„¬ê I÷裌, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. ªð£†´‚
èì¬ô¬ò ¬ïú£èŠ ªð£®ˆ¶ êLˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ÜKCñ£¾ì¡ ªð£†´‚èì¬ô
ñ£¾, ªð¼ƒè£ò‹, ªõ‡ªíŒ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶Š H¬ê‰¶, CÁCÁ
༇¬ìè÷£è ༆´ƒèœ. Åì£ù ⇪íJ™ Þ‰î ༇¬ìè¬÷Š «ð£†´Š
ªð£Kˆªî´ƒèœ.

227. â œ À¼ ‡ ¬
«î¬ õ: ªõœ¬÷ Ü™ô¶ 輊¹ ✠ܬó èŠ, ªõ™ô‹ 裙 èŠ, ªïŒ 1 «ìHœ
v̡.
ªêŒ º¬ ø: ✬÷ ªõÁ‹ õ£íLJ™ ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ƒèœ.
ªõ™ôˆ¬î CPî÷¾ î‡a˜ M†´ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†® e‡´‹
ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ.
å¼ î†®™ î‡a˜ áŸP ªè£F‚°‹ ð£A™ Þ¼‰¶ CPî÷¾ â´ˆ¶ ÜF™
«ð£†ì£™ 𣰠ï¡ø£è ༆ì õó«õ‡´‹. Üî¬ù å¼ ð£ˆFóˆF™ «ð£†ì£™
êŠî‹ õó«õ‡´‹. ܶ êKò£ù ðî‹. ܉î êñòˆF™ ð£¬è Þø‚A ÜF™
õÁˆî ✬÷‚ ªè£†® «õèñ£è‚ A÷Áƒèœ.
ªïŒ¬ò ªî£†´‚ªè£‡´ CÁ CÁ ༇¬ìè÷£è ༆® ¬õ»ƒèœ.

228. I÷° ªõ™ ô

à ¼‡ ¬

«î¬ õ: ²‚° 2 ¶‡´, ªð¼ƒè£òˆÉœ 裙 ¯vÌ¡, I÷°ˆ Éœ 裙 ¯vÌ¡,
ªõ™ô‹ 1 «ìHœ vÌ¡, ãôˆÉœ å¼ C†®¬è.
ªêŒ º¬ ø: ²‚°, ªõ™ô‹ Þó‡¬ì»‹ ªð£® ªêŒ¶ ÜõŸÁì¡ I÷°ˆÉœ,
ãôˆÉœ, ªð¼ƒè£òˆÉœ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ H¬ê‰¶ ²‡¬ì‚裌 Ü÷¾
༇¬ìè÷£è ༆´ƒèœ.
ÝõE Ü™ô¶ ¹ó†ì£C \ Mï£òè˜ ê¶˜ˆF Hœ¬÷ò£˜ Hø‰î 

229. (ð £CŠ ð ¼ Š ¹ Ìó í ) ªè£¿‚è† ¬
«î¬ õ: (ÌóíˆFŸ°) ð£CŠ 𼊹, «îƒè£Œ ¶¼õ™ îô£ 裙 èŠ, ªõ™ô‹
ܬó èŠ, ªð£®ò£è ïÁ‚A, õÁˆî º‰FK 1 «ìHœ vÌ¡, ãôˆÉœ 裙
¯vÌ¡
ªêŒ º¬ ø: «ñ™ ñ£¬õ îò£˜ ªêŒ»‹ º¬ø «îƒè£Œ Ìóí ªè£¿‚膬ì
°PŠH™ àœ÷ð® (ð‚è‹ 94)
ð£CŠð¼Š¬ð °¬öò£ñ™ ñôó «õè ¬õˆ¶, c¬ó õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ.
ªõ™ôˆ¬îŠ ªð£®ˆ¶ å¼ «ìHœ vÌ¡ î‡a˜ M†´ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹
õ®è†® «îƒè£Œˆ ¶Áõ™, ð£CŠð¼Š¹, õÁˆî º‰FK «ê˜ˆ¶ A÷Áƒèœ. êŸÁ
²¼‡´ õ‰î¶‹ Þø‚A Ýø ¬õ»ƒèœ. H¬ê‰¶ ¬õˆ¶œ÷ ñ£¬õ CP¶ CPî£è
â´ˆ¶ ªê£Š¹«ð£ô ªêŒ¶ ï´M™ Ìóíˆ¬î ¬õˆ¶ ñ®ˆ¶ ÝMJ™ «õè
¬õ»ƒèœ.

230. à Š ¹ ªè£¿‚è† ¬
«î¬ õ (Ìó툶‚°): àÀ‰¶ 裙 èŠ, ð„¬ê
I÷裌 1, ªð¼ƒè£òˆÉœ 裙 ¯vÌ¡, àŠ¹

«î¬õ‚°, â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡, è´° 裙 ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô 5.
ªêŒ º¬ ø: «ñ™ ñ£¬õ îò£˜ ªêŒ»‹ º¬ø «îƒè£Œ Ìóí ªè£¿‚膬ì
°PŠH™ àœ÷ð® (ð‚è‹ 94)
Ìó í ˆ¶‚°: àÀ‰¬î î‡aK™ ܬó ñE «ïó‹ áø ¬õˆ¶, Hø° c¬ó
õ®ˆ¶M†´ ð„¬ê I÷裌, ªð¼ƒè£ò‹, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è Ü¬óˆ¶ ÝMJ™
«õè ¬õ»ƒèœ. ªõ‰î¶‹ Þø‚A, ÝPò¶‹ àF˜ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
⇪íJ™ è´° èP«õŠH¬ô¬ò î£Oˆ¶ àF˜ˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ àÀ‰¶‚
èô¬õ¬ò «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.
«ñ™ ñ£¬õ îò£˜ ªêŒ¶ ï´M™ Þ‰î Ìóíˆ¬î ¬õˆ¶ ªè£¿‚膬ì¬ò
ÝMJ™ «õè ¬õˆªî´ƒèœ.

231. Ý ¬ ñ õ ¬
«î¬ õ: èì¬ôŠ 𼊹, ¶õó‹ 𼊹 îô£ 裙 èŠ, ð„êKC 2 ¯vÌ¡, I÷裌
õŸø™ 2, ªð¼ƒè£òˆÉœ 裙 ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô 10 Þ¬ô, ñ™Lˆî¬ö
¬èŠH® Ü÷¾, àŠ¹, â‡ªíŒ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC, 𼊹è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ å¼ ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ.
Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´ I÷裌, ªð¼ƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ.
èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ܬóˆî M¿F™ ïÁ‚Aò
ñ™Lˆî¬ö, èP«õŠH¬ô àŠ¹ «ê˜ˆ¶ H¬ê»ƒèœ.
⇪í¬ò Å죂A ñ£¬õ CÁ CÁ õ¬ìè÷£è Š «ð£†´ Iîñ£ù bJ™
ªñ£Á ªñ£ÁŠð£è «õè¬õˆ¶ â´ƒèœ.

232. ð ¼ Š ¹ ð £ò ê‹
«î¬ õ: ð£CŠ 𼊹 2 èŠ, ªõ™ô‹ Þó‡ì¬ó
èŠ, ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡, «îƒè£ŒŠð£™ 2 èŠ,
º‰FK 15, ãôŠªð£® 1 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ð£CŠð¼Š¬ð Iîñ£ù bJ™ õ£ê¬ù
õó õÁˆªî´ˆ¶ ñôó «õè ¬õ»ƒèœ. ªõ™ôˆ¬î
ªð£®ˆ¶ 裙 èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂A‚
è¬ó‰î¶‹ õ®è†® ªõ‰î 𼊫𣴠«ê¼ƒèœ.
Þ‰î‚ èô¬õ ï¡° ªè£Fˆî¶‹ «îƒè£ŒŠ ð£™
«ê˜ˆ¶‚ A÷P «ñ½‹ 䉶 GIìƒèœ Ü´ŠH™
¬õˆ¶, è¬ìCJ™ ãôŠªð£® ªïŒJ™ õÁˆî
º‰FK ÝAòõŸ¬ø «ê¼ƒèœ.

233. â œ ê£î‹
«î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ, àŠ¹ «î¬õ‚°, è´° 裙
¯vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 2, èP«õŠH¬ô CPî÷¾,
⇪íŒ, ªïŒ îô£ 1 «ìHœ vÌ¡.
ªð £®‚è: 輊¹ ✠裙 èŠ, «îƒè£Œ ¶¼õ™ 1
«ìHœ vÌ¡, èì¬ôŠ 𼊹 2 ¯vÌ¡, àÀ ‰¶
1 «ìHœ vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 2.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò àŠ¹ «ê˜ˆ¶ àF˜ àFó£è
õ®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªõÁ‹ õ£íLJ™ ✬÷
ªñ£Áªñ£ÁŠð£è ªð£Kˆªî´ƒèœ. Ü«î«ð£ô «îƒè£Œ, èì¬ôŠ 𼊹, àÀ‰¶,
I÷裌 õŸø™ ÝAòõŸ¬ø»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQò£è ªñ£Áªñ£ÁŠð£è
õÁˆªî´ƒèœ.
õÁð†ì ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
â‡ªíŒ ñŸÁ‹ ªïŒ¬ò å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ è£ò¬õˆ¶ è´°, èP«õŠH¬ô,
I÷裌 ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶ ê£îˆF™ ªè£†´ƒèœ. ÜîÂì¡ ªð£®¬ò»‹
ÉM‚ A÷Áƒèœ.

234. «è£¶¬ ñ ªð £ƒ è™
«î¬ õ: «è£¶¬ñ ó¬õ ܬó èŠ, 𣙠å¡ø¬ó èŠ, ªõ™ô‹ º‚裙 èŠ,
ãôˆÉœ ܬó ¯vÌ¡, A󣋹 1, º‰FK 6, F󣆬ê 8, ªïŒ 3 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ó¬õ¬ò å¼ ¯vÌ¡ ªïŒJ™ õ£ê¬ù õó õÁˆ¶, å¼ èŠ î‡a˜
«ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. ï¡ø£è ªõ‰î¶‹ ÜF™ 𣙠«ê˜ˆ¶, 𣙠õŸÁ‹ õ¬ó
A÷Áƒèœ.
ªõ™ôˆ¬î å¼ «ìHœ vÌ¡ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†®
ó¬õ‚ èô¬õ«ò£´ èô‚°ƒèœ. ÜîÂì¡ ð£Fò÷¾ ªïŒ, ãôˆÉœ, A󣋹ɜ
«ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.
e÷ ªïŒJ™ º‰FK, F󣆬ê ÝAòõŸ¬ø õÁˆ¶ ó¬õ èô¬õ«ò£´
«ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.

235. èî‹ ð ê£î‹
«î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ, ¶õó‹ 𼊹 ܬó èŠ,
«èó† 1, d¡v 6, º¼ƒ¬è‚裌 1, èˆFK‚裌 2,
õ£¬ö‚裌 ð£Fò÷¾, ༬÷‚Aöƒ° 1, î‚è£O
3, ꣋𣘠ªð£® 3 ¯vÌ¡, ¹O å¼ CPò
༇¬ì, ªð¼ƒè£òˆÉœ ܬó ¯vÌ¡,
ñ…êœÉœ 裙 ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾,
ñ™Lˆî¬ö CPî÷¾, ªïŒ 2 ¯vÌ¡, è´° ܬó
¯vÌ¡, àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ å¼

¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC, ð¼Š¹ì¡ ñ…êœÉœ, àŠ¹, ªð¼ƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶, 5 èŠ î‡a˜
«ê˜ˆ¶ °‚èK™ «õè ¬õˆªî´ƒèœ. 裌èPè¬÷„ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ.
¹O¬ò 1 èŠ î‡aK™ è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶ î£Oˆ¶, 裌èPèœ, î‚è£O «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Hø°
꣋𣘈ɜ, àŠ¹, ¹O‚ è¬óê™ «ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™ «õè ¬õ»ƒèœ.
裌èPèœ ï¡ø£è ªõ‰î¶‹ ÜîÂì¡ ê£î‚ èô¬õ, ªïŒ, èP«õŠH¬ô,
ªè£ˆ¶ñ™L ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

236. I÷° Yó è‹ ê£î‹
«î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ, ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, è´° ܬó ¯vÌ¡,
º‰FK 6, èP«õŠH¬ô CPî÷¾.
ªð £®‚è: I÷°, Yóè‹, ¶õó‹ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡, I÷裌 õŸø™1,
èP«õŠH¬ô CPî÷¾.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò àŠ¹ «ê˜ˆ¶ àF˜ àFó£è «õè¬õˆªî´ƒèœ. ªð£®‚è‚
ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‚è õÁˆ¶Š ªð£®ˆ¶
¬õ»ƒèœ.
å¼ ¯vÌ¡ ªïŒJ™ è´°, º‰FK, èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø î£O»ƒèœ.
ê£îˆ«î£´ î£Oî èô¬õ, ªð£®ˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ ªð£® e÷ ªïŒ, «î¬õò£ù
àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.

237. è™ è‡ ´ ê£î‹
«î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ, 𣙠1 L†ì˜, è™è‡´ 2 èŠ, ªïŒ ܬó èŠ, º‰FK 10,
F󣆬ê 15, ãôŠªð£® 1 ¯vÌ¡, °ƒ°ñŠÌ å¼ C†®¬è.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC»ì¡ ð£™, 2 èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶, Iîñ£ù bJ™, °¬öò «õè
¬õ»ƒèœ. ªõ‰î¶‹ è™è‡¬ìŠ ªð£®ˆ¶ ê£îˆ«î£´ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ.
è™è‡´ è¬ó‰¶, ê£îˆ«î£´ ï¡ø£è‚ èô‰î¶‹ Þø‚°ƒèœ.
ªïŒJ™ ð£Fò÷¬õ‚ è£ò¬õˆ¶ º‰FK, F󣆬ê¬ò õÁˆªî´ƒèœ. Þ‰î î£Oî
èô¬õ, e÷ ªïŒ, ãôŠªð£®, °ƒ°ñŠÌ ܬùˆ¬î»‹ è™è‡´ ê£î‚
èô¬õ«ò£´ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

238. «õ˜‚è ¬ ô

²‡

«î¬ õ: «õ˜‚èì¬ô 1 èŠ, î‚è£O 1, «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 ¯vÌ¡,
â½I„ê‹ðö„ê£Á 1 ¯vÌ¡, ñ™Lˆî¬ö, èP«õŠH¬ô CPî÷¾, àŠ¹ «î¬õ‚°,
è´° 1 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡.

ªêŒ º¬ ø: «õ˜‚èì¬ô¬ò ↴ ñE «ïó‹ áø¬õˆ¶, àŠ¹ «ê˜ˆ¶
«õè¬õ»ƒèœ. î‚è£O, ñ™Lˆî¬ö, èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø ªð£®ò£è
ïÁ‚°ƒèœ.
⇪íJ™ è´¬è î£Oˆ¶, î‚è£O¬ò õî‚°ƒèœ. ð„¬ê õ£¬ì «ð£è
õîƒAò¶‹ «õ˜‚èì¬ô ñ™Lˆî¬ö, èP«õŠH¬ô, «îƒè£Œ ¶¼õ™, àŠ¹
ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶‚ A÷P, â½I„¬ê ê£Á «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

239. ªè£‡ ¬

‚è ¬ ô

²‡

«î¬ õ: ªè£‡¬ì‚èì¬ô 1 èŠ, Þ…C 1 ¶‡´,
ð„¬ê I÷裌 2, ªð¼ƒè£òˆÉœ ܬó ¯vÌ¡,
èP«õŠH¬ô CP¶, «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 ¯vÌ¡,
àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ 1 ¯vÌ¡, è´° ܬó
¯vÌ¡, àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ªè£‡¬ì‚èì¬ô¬ò ↴ ñE «ïó‹
áø ¬õˆ¶, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õ»ƒèœ. Þ…C,
ð„¬ê I÷裌 Þó‡¬ì»‹ å¡Pó‡ì£è ﲂA
¬õ»ƒèœ. ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶ î£Oˆ¶,
Þ…C, ð„¬ê I÷裌, èP«õŠH¬ô,
ªð¼ƒè£òˆÉœ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ õî‚A
ÜîÂì¡ ²‡ì¬ô «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. è¬ìCJ™ «îƒè£Œ ¶¼õ™ «ê˜ˆ¶‚
A÷P Þø‚°ƒèœ.

240. Þ QŠ ¹ ² ‡

«î¬ õ: è£ó£ñE 1èŠ, ªõ™ôˆÉœ 1 èŠ, ãô‚裌ˆÉœ 1 ¯vÌ¡, «îƒè£Œ
¶¼õ™ 3 ¯vÌ¡, ªïŒ 1 ¯vÌ¡, àŠ¹ C†®¬è.
ªêŒ º¬ ø: è£ó£ñE ¬ò ↴ ñE «ïó‹ áø¬õˆ¶ àŠ¹ «ê˜ˆ¶
«õè¬õˆªî´ƒèœ. ªõ™ôˆ¬î å¼ «ìHœ vÌ¡ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂°ƒèœ.
è¬ó‰î¶‹ õ®è†´ƒèœ. ªïŒJ™ è£óñE, ªõ™ô‚ è¬óê™, ãôŠªð£®, «îƒè£Œ
¶¼õ™ ܬùˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

241. ï õî£Qò ² ‡

«î¬ õ: «õ˜‚èì¬ô, ªè£‡¬ì‚ èì¬ô, ð£CŠðòÁ, ªè£œÀ, ªñ£„¬ê,
ªõœ¬÷ è£ó£ñE, ªõœ¬÷ «ê£ò£, CõŠ¹ è£ó£ñE, CõŠ¹ «ê£ò£ îô£ 1
¬èŠH®, àŠ¹ «î¬õ‚°, è´° 1 ¯vÌ¡, àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô
CPî÷¾, â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡.
Ü ¬ ó ‚è: «îƒè£Œ 1 Í®, I÷裌 õŸø™ 4, «ê£‹¹ 1 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ïõî£Qòƒè¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ↴ ñE «ïó‹ î‡aK™ áø
¬õˆ¶, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õ»ƒèœ.

ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ êŸÁ‚ èóèóŠð£è
ܬóˆªî´ƒèœ. ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, èP«õŠH¬ô¬ò î£Oˆ¶, ܬóˆî
M¿¶, CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶, ð„¬ê õ£ê¬ù «ð£è õî‚A, ²‡ì¬ô„ «ê˜ˆ¶‚
A÷P Þø‚°ƒèœ.

242. è ¬ ô Š ð ¼ Š ¹ ² ‡

«î¬ õ: èì¬ôŠ 𼊹 1 èŠ, «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡, èP«õŠH¬ô
CPî÷¾, ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡, Þ…C 1 ¶‡´, ð„¬ê I÷裌 2, àŠ¹
«î¬õ‚°. è´° ܬó ¯vÌ¡, àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ 1 ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: èì¬ôŠ 𼊬ð àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. Þ…C, ð„¬ê I÷裌
Þó‡¬ì»‹ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶ î£Oˆ¶, Þ…C, I÷裌, èP«õŠH¬ô, ªð¼ƒè£ò‹
ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Hø° èì¬ôŠ 𼊹, «îƒè£Œ ¶¼õ™ «ê˜ˆ¶‚
A÷P Þø‚°ƒèœ.

243. ð £CŠ ð ò Á ² ‡

«î¬ õ: ð£CŠðòÁ 1 èŠ, àŠ¹ «î¬õ‚°,
ñ™Lˆî¬ö, èP«õŠH¬ô CPî÷¾,
â½I„ê‹ðö„ê£Á 1 ¯vÌ¡, è´° ܬó ¯vÌ¡,
àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡.
Ü ¬ ó ‚è: «îƒè£Œ ܬó Í®, ð„¬ê I÷裌 2,
Yóè‹ 1 ¯vÌ¡, ñ…êœÉœ ܬó ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ð£CŠðò¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆ¶,
↴ ñE «ïó‹ î‡aK™ áø ¬õˆ¶, àŠ¹
«ê˜ˆ¶ «õè¬õˆ¶, c¬ó õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ.
ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ.
ñ™Lˆî¬ö¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶ î£Oˆ¶
ܬóˆî M¿¶, èP«õŠH¬ô, àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶, ð„¬ê õ£¬ì «ð£è
õî‚°ƒèœ. Hø° ²‡ì™, â½I„ê‹ðö„ ê£Á, ñ™Lˆî¬ö ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚
A÷P Þø‚°ƒèœ.

244. ªè£œ À ² ‡

ð£CŠðòÁ ²‡ì½‚° ÃøŠð†´œ÷ Ü«î º¬ø. «î¬õò£ù ªð£¼†èO™
ð£CŠðòÁ‚° ðFô£è ªè£œÀ â´ˆ¶‚ ªè£œÀƒèœ.

245. ê¡ ù £ ² ‡

«î¬ õ: ê¡ù£ 1èŠ, «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, è´°
ܬó ¯vÌ¡, àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 3, èP«õŠH¬ô CPî÷¾,
ªð¼ƒè£òˆÉœ 裙 ¯vÌ¡.

ªêŒ º¬ ø: ê¡ù£¬õ ↴ ñE «ïó‹ áø ¬õˆ¶ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õˆ¶,
î‡a¬ó õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ. ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, I÷裌,
èP«õŠH¬ô, ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶, ê¡ù£, «îƒè£Œ ¶¼õ™
«ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

246. ªñ £„¬ ê ² ‡

«î¬ õ: 裌‰î ªñ£„¬ê 1 èŠ, I÷裌ɜ 1 ¯vÌ¡,
«îƒè£Œ ¶¼õ™ 3 «ì. vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, è´°,
ªð¼ƒè£ò‹ îô£ ܬó ¯vÌ¡, àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡,
â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. ªêŒº¬ø:ªñ£„¬ê¬ò
ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆ¶, î‡aK™ ↴ ñE «ïó‹
áø ¬õˆ¶, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õ»ƒèœ. ⇪íJ™
è´°, àÀ‰¶, ªð¼ƒè£ò‹, I÷裌ɜ ÝAòõŸ¬ø
î£Oˆ¶ ²‡ì™, «îƒè£Œ ¶¼õ™, àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P
Þø‚°ƒèœ.
ïõó£ˆFK å¡ð¶ èÀ‚°‹ Fù‹ å¡Á iî‹ å¡ð¶ õ¬èò£ù ê£î‹ ªêŒò
«õ‡´‹. ÜF™ ÞQŠ¹ ê£î‚ °PŠ¹ ñ†´‹ Þƒ°œ÷¶. eî ð‚è‹ 88\90,
99\100 àœ÷õŸPL¼‰¶ ã«î‹ ↴ õ¬è¬ò â´ˆ¶‚ ªè£œÀƒèœ.

247. Ü ‚è£ó Ü ®C™
«î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ, ð£CŠð¼Š¹ 裙 èŠ,
èì¬ôŠð¼Š¹ 裙 èŠ, 𣙠1 L†ì˜, ªõ™ô‹ 1 èŠ,
ꘂè¬ó 1 èŠ, «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡,
°ƒ°ñŠÌ 裙 ¯vÌ¡, º‰FK 12, F󣆬ê 1 «ìHœ
vÌ¡, ªïŒ 裙 èŠ.
ªêŒ º¬ ø: ð£CŠð¼Š¬ð õ£ê¬ù õ¼‹õ¬ó õÁˆ¶
ÜKC, èì¬ôŠð¼Š¹ì¡ «ê˜ˆ¶‚ 迾ƒèœ. ð£¬ô 2
èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶‚ 裌„²ƒèœ. 𣙠ªð£ƒAò¶‹
ÜF™ ÜKC, 𼊬ð «ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™
«õè¬õ»ƒèœ. ªõ™ôˆ¬îŠ ªð£®ˆ¶„ CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶„ Å죂°ƒèœ.
è¬ó‰î¶‹ õ®è†® ªõ‰î 𼊹, ê£î‚ èô¬õ«ò£´ «ê¼ƒèœ. ܈¶ì¡
ꘂè¬ó ñŸÁ‹ ð£Fò÷¾ ªïŒ «ê˜ˆ¶ ðˆ¶ GIì‹ A÷Áƒèœ. Þ‰î‚ èô¬õ
êŸÁ‚ ªè†®ò£ù¶‹ ãôŠªð£®, å¼ ¯vÌ¡ ð£L™ è¬óˆî °ƒ°ñŠÌ, «îƒè£Œ
¶¼õ™ «ê˜ˆ¶, A÷Áƒèœ. e÷ ªïŒJ™ º‰FK, F󣆬ê¬òˆ î£Oˆ¶,
ê£î‚ èô¬õ«ò£´ èô‚°ƒèœ.

248. ð £™ «èêK
«î¬ õ: ªõœ¬÷ ó¬õ ܬó èŠ, 𣙠4 èŠ, ꘂè¬ó 2 èŠ, ªïŒ 1 èŠ.
ªêŒ º¬ ø: ó¬õ¬ò ªõÁ‹ õ£íLJ¡ õÁˆªî´ƒèœ. Hø°, ܬùˆ¶Š
ªð£¼†è¬÷»‹ å¡ø£è‚ èô‰¶, Ü´ŠH™ ¬õˆ¶„ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.
ÞŠ ð£¬ôˆ îQò£è‚ 裌„ê «õ‡ì£‹. ðˆ¶ ð£î£‹ 𼊹è¬÷ ªõ‰cK™

áø¬õˆ¶ «î£½Kˆ¶ ªñ™Lòî£è„ YM, ó¬õ «èêK¬ò Þø‚Aò Hø° «ê˜ˆ¶‚
A÷Áƒèœ.

249. ªñ ¶õ¬
«î¬ õ: àÀ‰¶ 1 èŠ, ð„êKC 1 «ìHœ vÌ¡, Þ…C 1
¶‡´, ð„¬ê I÷裌 2, èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö
CPî÷¾, ªð¼ƒè£òˆÉœ ܬó ¯vÌ¡, àŠ¹,
â‡ªíŒ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC, àÀ‰¬î ܬó ñE «ïó‹ áø¬õˆ¶
¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. Þ…C, ð. I÷裌,
èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö ÝAòõŸ¬ø ªð£®ò£è ïÁ‚A
ñ£«õ£´ èô‚°ƒèœ. ªð¼ƒè£òˆÉœ, àŠ¹
ÝAòõŸ¬ø»‹ «ê¼ƒèœ. ⇪í¬ò Å죂A ÜF™
àÀ‰¶ ñ£¬ô CÁCÁ õ¬ìè¬÷ Š «ð£†´ «õè
¬õˆªî´ƒèœ
äŠðC \ è‰î êw®

250. è‰îó Š ð ‹
«î¬ õ: ð„êKC 2 èŠ, àÀ‰¶ ܬó èŠ,
ð£CŠð¼Š¹ 1«ìHœ vÌ¡, èì¬ôŠð¼Š¹ 1
«ìHœ vÌ¡, ªõ‰îò‹ ܬó ¯vÌ¡, ªõ™ô‹
Þó‡ì¬ó èŠ, ãôŠªð£® 1 «ìHœ vÌ¡,
â‡ªíŒ «î¬õ‚°, ªïŒ 2 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC, ªõ‰îò‹ ñŸÁ‹ 𼊹
õ¬èè¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ܬóñE «ïó‹
î‡aK™ áø¬õ»ƒèœ. H¡ù˜ c¬ó
õ®ˆ¶M†´, «îƒè£Œ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è
ܬóˆªî´ƒèœ. ªõ™ôˆ¬î ܬó èŠ î‡a˜
«ê˜ˆ¶„ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†® ñ£M™
áŸÁƒèœ. ܈¶ì¡ ãôŠªð£®, ªïŒ «ê˜ˆ¶, «î£¬êñ£¾ ð‚°‚ è¬óˆ¶
¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò Å죂A è¬óˆî ñ£¬õ 嚪õ£¼ èó‡®ò£è áŸP,
Þ¼¹øº‹ F¼ŠHM†´ «õè¬õˆ¶ â´ƒèœ.

251. Ü Fó ê‹
«î¬ õ: ð„êKC 4 èŠ, ªõ™ô‹ ܬó A«ô£, ð£™
CPî÷¾, ²‚°Šªð£® 2 ¯vÌ¡, ªïŒ ܬó èŠ,
â‡ªíŒ «î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: ð„êK¬ò ²ˆî‹ ªêŒ¶ áø¬õ»ƒèœ.
Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´, GöL™ àô˜ˆF, ßóŠðî‹
Þ¼‚°‹«ð£«î ¬ïú£è ð¾ìó£è ܬóˆªî´ƒèœ.
ªõ™ôˆF™ ܬó èŠ î‡a˜ M†´„ Å죂°ƒèœ.

è¬ó‰î¶‹ õ®è†®, e‡´‹ Ü´ŠH™ ¬õˆ¶‚ 裌„²ƒèœ. 𣰠ðî‹ õ‰î¶‹
(ªõ™ô‚ è¬óêL™ CPî÷¾ â´ˆ¶, î‡aK™ M†´ ༆®ù£™, ༆ì
õó«õ‡´‹ ܶ êKò£ù ð£°ðî‹) Þø‚AM´ƒèœ. ÞF™ ãôŠªð£®,
²‚°Šªð£®, 2 «ìHœ vÌ¡ ªïŒ «ê˜ˆ¶‚ A÷P, ܈¶ì¡ Ü¬óˆ¶ ¬õˆ¶œ÷
ñ£¬õ„ CP¶ CPî£èˆ ÉM‚ A÷Áƒèœ (𣰠îò£ó£ù¶‹ àì«ù ñ£¬õˆ ÉM‚
A÷PMì «õ‡´‹. 𣰠ņ®«ô«ò ñ£¾ ªõ‰¶M´‹) ñ£¬õ„ CP¶ CPî£è
â´ˆ¶, õ¬ì «ð£ô  Åì£ù ⇪íJ™ «ð£†´, Þ¼¹øº‹ F¼ŠH M†´
«õè¬õˆ¶ â´ƒèœ.

252. ªð £K à ¼ ‡ ¬
«î¬ õ: ²ˆî‹ ªêŒî ÜKC ªð£K 4 èŠ, ªõ™ô‹
ܬó èŠ, «îƒè£Œ ܬó Í®, ªïŒ 2 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: «îƒè£¬òŠ ð™ ð™ô£è ïÁ‚A,
ªïŒJ™ õÁˆªî´ƒèœ. ªõ™ôˆ«î£´ CPî÷¾
î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†®,
e‡´‹ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. ºŸPò ð£°ðî‹
õ‰î¶‹ Þø‚A, õÁˆî «îƒè£Œ, ªïŒ, ªð£K
ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P ༇¬ìè÷£èŠ
H®»ƒèœ.
èô¬õ Åì£è Þ¼‚°‹«ð£«î ༇¬ì H®‚è
«õ‡´‹. ༇¬ì H®‚è„ Cóññ£è Þ¼‰î£™, ¬èèO™ CPî÷¾ ÜKC ñ£¬õˆ
îìM‚ªè£œ÷ô£‹. ²ôðñ£è ༆ì õ¼‹.

253. ê˜‚è¬ ó ñ £M÷‚°
«î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ, ꘂè¬ó ܬó èŠ, ãôŠªð£® ܬó ¯vÌ¡, ªïŒ 2
¯vÌ¡, º‰FK 6, ð™ ð™ô£è ïÁ‚Aò «îƒè£Œ 3 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò ²ˆî‹ ªêŒ¶ î‡aK™ å¼ ñE «ïó‹ áø¬õ»ƒèœ. Hø°
GöL™ àô˜ˆF, ¬ïú£è ªð£®ˆ¶, êLˆ¶ ¬õ»ƒèœ. º‰FK¬ò ªð£®ò£è
ïÁ‚°ƒèœ.
ªïŒJ™ º‰FK, «îƒè£Œ ÝAòõŸ¬ø Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. ÞîÂì¡ ÜKC
ñ£¾, ꘂè¬ó, ãôŠªð£® ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. ꘂè¬ó «ê˜Šð
ñ£¾ ªè†®‚ èô¬õò£°‹. Þî¬ù å¼ î†®™ ¬õˆ¶ ï´M™ °Nõ£‚A ªïŒ
M†´ FK «ð£†´ bð«ñŸÁƒèœ.

254. à ‡ Eò Š ð ‹
«î¬ õ: ÜKC ñ£¾ 2 èŠ, «è£¶¬ñ ñ£¾ ܬó èŠ, ªõ™ô‹ Þó‡ì¬ó èŠ, ð™
ð™ô£è ïÁ‚Aò «îƒè£Œ ܬó èŠ, Ìõ¡ õ£¬öŠðö‹ 2, ãôˆÉœ ܬó
¯vÌ¡, ê¬ñò™ «ê£ì£ 1 C†®¬è, ªïŒ ܬó èŠ, â‡ªíŒ Ü¬ó èŠ.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC ñ£¾ ñŸÁ‹ «è£¶¬ñ ñ£¬õ å¡ø£è‚ èô‰¶ ÜF™ õ£¬öŠ
ðöˆ¬î„ «ê˜ˆ¶ H¬ê»ƒèœ. 2 «ìHœ vÌ¡ ªïŒJ™ «îƒè£¬ò õÁˆªî´ˆ¶

ñ£«õ£´ èô‚°ƒèœ. ªõ™ôˆF™ ܬó èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂A, è¬ó‰î¶‹
õ®è†® ñ£M™ áŸÁƒèœ. ÞîÂì¡ ê¬ñò™ «ê£ì£, ãôˆÉœ ÝAòõŸ¬ø„
«ê˜ˆ¶ Þ†L ñ£¾ ð‚° è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
°N ðEò£ó‚ è™L™ â‡ªíŒ ñŸÁ‹ ªïŒ¬ò CP¶ CPî£è áŸP Üî¡ «ñ™
ñ£¬õ (°NJ¡ º‚裙 ð£èˆ¶‚°) áŸÁƒèœ. Þ¼¹øº‹ F¼ŠHM†´ «õè
¬õˆªî´ƒèœ.

255. F¼ õ£F¬ ó èO
«î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ, ð£CŠð¼Š¹ 裙 èŠ, ð™ ð™ô£è‚ WPò «îƒè£Œ 裙 èŠ,
ªõ™ô‹ å¡ø¬ó èŠ, ãôˆÉœ 1 ¯vÌ¡, ªïŒ 3 «ìHœ vÌ¡, º‰FK 8.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò ²ˆî‹ ªêŒ¶ å¼ ñE «ïó‹ î‡aK™ áø ¬õ»ƒèœ.
Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´ GöL™ àô˜ˆF êŸÁ ê¡ù ó¬õò£è ªð£®ˆ¶, ªõÁ‹
õ£íLJ™ õÁˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ð£CŠð¼Š¬ð õÁˆ¶ êŸÁ ñôó «õè ¬õ»ƒèœ.
ªõ™ôˆ¶ì¡ ܬó èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ Þø‚A
õ®è†´ƒèœ. å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒJ™ «îƒè£Œ ñŸÁ‹ º‰FK¬ò õÁˆ¶
ÜF™ Þó‡´ èŠ î‡a˜ ñŸÁ‹ ªõ‰î ð£CŠ 𼊬ð «ê¼ƒèœ. Þ‰î‚ èô¬õ
ªè£F‚°‹«ð£¶ ÜKC ó¬õ¬ò «ê˜ˆ¶‚ A÷P b¬ò Iîñ£‚A «õè ¬õ»ƒèœ.
ï¡° ªõ‰î¶‹ ªõ™ô‚ è¬óê¬ô «ê˜ˆ¶ ãôˆÉœ, e÷ ªïŒ «ê˜ˆ¶ ²¼÷‚
A÷P Þø‚°ƒèœ.

256. ð £èŸ 裌 Þ QŠ ¹ ªî£‚°
«î¬ õ: ð£èŸè£Œ ܬó A«ô£, C¡ù ªõƒè£ò‹ 1 èŠ, î‚è£O 2, ¹O CPò
â½I„¬ê Ü÷¾, ªõ™ôˆÉœ 2 «ìHœ vÌ¡, I÷裌ˆÉœ 2 ¯vÌ¡, ñ…êœ
Éœ ܬó ¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, è´° 1 ¯vÌ¡, àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡,
â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡.
ªð £®‚è: ªð£†´‚èì¬ô 1 «ìHœ vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 2, Yóè‹ Ü¬ó ¯vÌ¡,
ð„êKC 2 ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ð£èŸè£¬ò è¿M M¬îè¬÷ c‚A ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ªõƒè£ò‹,
î‚è£O ÝAòõŸ¬ø ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ¹O¬ò å¼ èŠ î‡aK™ è¬óˆ¶
õ®è†´ƒèœ. ªð£®‚è ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆ¶Š
ªð£®»ƒèœ. ⇪í¬ò Å죂A è´°, àÀ‰¶ î£Oˆ¶ ð£èŸè£¬ò õî‚°ƒèœ.
Hø° ªõƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Hø° î‚è£O, àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶
ð„¬ê õ£¬ì «ð£è õî‚°ƒèœ. Hø° I÷裌ˆÉœ, ñ…êœ Éœ, ¹O è¬óê™
«ê˜ˆ¶‚ A÷P ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. è¬ìCJ™ ªõ™ô‹, ªð£®ˆ¶ ¬õˆ¶œ÷
ªð£® ÝAòõŸ¬øˆ ÉM A÷P Þø‚°ƒèœ.

257. Þ QŠ ¹ Ü õ™
«î¬ õ: ªè†® Üõ™ 1 èŠ, ªõ™ôˆÉœ ܬó èŠ,
«îƒè£Œ ¶¼õ™ 裙 èŠ, ãôŠªð£® ܬó ¯vÌ¡,
ªð£®ò£è ïÁ‚A õÁˆî º‰FK 2 «ìHœ vÌ¡.

ªêŒ º¬ ø: Üõ¬ô ²ˆî‹ ªêŒ¶ 1 èŠ î‡aK™ áø ¬õ»ƒèœ. ªõ™ôˆF™ å¼
«ìHœ vÌ¡ î‡a˜ áŸP‚ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†® ÜõL™
«ê¼ƒèœ. ÞîÂì¡ «îƒè£Œ ¶¼õ™, ãôˆÉœ, º‰FK ÝAòõŸ¬ø»‹ «ê˜ˆ¶‚
A÷Áƒèœ.

258. ªï ™ L‚ 裌 ¶¬ õò ™
«î¬ õ: ªðKò ªï™L‚裌 10, I÷裌 õŸø™ 4,
ð„¬ê I÷裌 2, «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ
vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ CÁ ¶‡´, è´° 1 ¯vÌ¡,
àÀ‰¶ 1 «ìHœ vÌ¡, èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö
CPî÷¾, àŠ¹ «î¬õ‚°, ¹O CÁ ªï™L‚裌
Ü÷¾, ⇪íŒ2 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ªï™L‚è£J™ M¬î¬ò c‚AM†´
ê¬îŠ ð°F¬ò ñ†´‹ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, ªð¼ƒè£ò‹, I÷裌 õŸø™, ð„¬ê I÷裌 õî‚A,
ªï™L‚裌 «ê˜ˆ¶, 䉶 GIì‹ A÷Áƒèœ. è¬ìCJ™ àŠ¹, ¹O, «îƒè£Œ
¶¼õ™, ªè£ˆ¶ñ™L, èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚A, ÝPò¶‹
ܬóˆªî´ƒèœ.

259. ê˜‚è¬ ó ªð £ƒ è™
Cˆó£ ð¾˜íI ï£O™ ªêŒò‚îò 䉶 õ¬è ê£îƒèO™ å¡ø£è ꘂè¬óŠ
ªð£ƒè™ °PŠ¹ ªè£´‚èŠð†´œ÷¶.
ªõ‡ ªð£ƒè™
«î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ, ð£C 𼊹 ܬó èŠ, ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡,
èP«õŠH¬ô CP¶, àŠ¹ «î¬õ‚°, ªïŒ å¼ «ìHœ vÌ¡, I÷° 2 ¯vÌ¡,
Yóè‹ 2 ¯vÌ¡, Þ…C (ïÁ‚Aò¶) 1 ¯vÌ¡, º‰FK 10, èP«õŠH¬ô CP¶,
â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡, ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC»ì¡ ð¼Š¬ð„ «ê˜ˆ¶‚è¿M, 8 èŠ î‡a˜ áŸP
«õè¬õ»ƒèœ. ð£Fò÷¾ ªõ‰î¶‹ àŠ¹, ªð¼ƒè£ò‹, 1 ¯vÌ¡ Yóè‹,
èP«õŠH¬ô, ªïŒ «ê¼ƒèœ.
ªïŒJ™ I÷°, e÷ Yóè‹, Þ…C, º‰FK, èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶
ªõ‰î ê£î‚ èô¬õ«ò£´ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

260. Æ ´ ‚ 裌 °ö‹ ¹
«î¬ õ: ðóƒA‚裌 CÁ ¶‡´, ªè£ˆîõóƒè£Œ, è£ó£ñE îô£ 10, õ£¬ö‚裌,
º¼ƒ¬è‚裌 îô£ 1, èˆîK‚裌 2, Üõ¬ó‚裌 6, èP«õŠH¬ô CPî÷¾,
C¡ù ªõƒè£ò‹ ܬó èŠ, î‚è£O 3, ̇´ 裙 èŠ, ꘂè¬óõœO‚ Aöƒ° 1,
ð„¬ê ªñ£„¬ê 裙 èŠ, îQò£ˆÉœ 2 ¯vÌ¡, ñ…êœÉœ 裙 ¯vÌ¡,

I÷裌 Éœ 5 ¯vÌ¡, ¹O CÁ ༇¬ì, àŠ¹ «î¬õ‚°, è´°, «ê£‹¹ îô£
ܬó ¯vÌ¡, ªõ‰îò‹ 裙 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: 裌è¬÷„ CÁ ¶‡´è÷£è¾‹ î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£è¾‹ ïÁ‚°ƒèœ.
̇´, ªõƒè£òˆ¬î «î£™ c‚A ¬õ»ƒèœ. ¹O¬ò‚ ªè†®ò£è‚ è¬óˆ¶
¬õ»ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, ªõ‰îò‹, «ê£‹¹ î£Oˆ¶ ªõƒè£ò‹, ̇´ «ê˜ˆ¶
õî‚°ƒèœ. Hø° 裌èœ, àŠ¹ «ê˜ˆ¶, Iîñ£ù bJ™ 裌èP º‚裙 ðî‹
«õ°‹õ¬ó õî‚°ƒèœ. H¡ù˜ î‚è£O, I÷裌ɜ, îQò£Éœ, ñ…êœÉœ
«ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è õî‚A, è¬ìCJ™ ¹O‚ è¬óê¬ô„ «ê˜ˆ¶ ï¡°
ªè£F‚è ¬õˆ¶, èP«õŠH¬ô ÉM Þø‚°ƒèœ.

261. ªõ™ ô

ܬ

«î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ, ªõ™ôˆÉœ 裙 èŠ,
ªð£®ò£è ïÁ‚Aò «îƒè£Œ 3 «ìHœ vÌ¡,
ãô‚裌ɜ 1 ¯vÌ¡, è£ó£ñE 1 ¬èŠH®, ªïŒ
CPî÷¾.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò è¿M, GöL™ àô˜ˆF,
«ôê£ù ßó‹ Þ¼‚°‹«ð£«î ¬ïv ó¬õò£è
ªð£®ˆ¶, ÝPò¶‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆ¶
¬õ»ƒèœ. è£ó£ñE ¬ò õÁˆ¶ °‚èK™
«õè¬õ»ƒèœ. ªõ™ôˆF™ Þó‡´ èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹
õ®è†®, e‡´‹ ªè£F‚è ¬õˆ¶ ÜF™ «îƒè£Œ, è£ó£ñE, ãôˆÉœ, õÁˆî
ñ£¾ ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶ A÷P Þø‚°ƒèœ. ÝPò¶‹ CÁ ܬìè÷£èˆ 
ÝMJ™ «õè¬õˆªî´ƒèœ.

262. è£ó Ü ¬
«î¬ õ (î£O‚è): è´° 1 ¯vÌ¡, àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡, ªð£®ò£è ïÁ‚Aò «îƒè£Œ
2 «ìHœ vÌ¡, Þ…C, ð„¬ê I÷裌 M¿¶ 2 ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ ܬó
¯vÌ¡, è£ó£ñE 1 ¬èŠH®, àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡, ªïŒ
«î¬õ‚°.
ªêŒ º¬ ø: ÜKCñ£¾ îò£K‚°‹ º¬ø ªõ™ô ܬ산 ÃøŠð†´œ÷¶ «ð£ô«õ.
⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶ î£Oˆ¶, ð„¬ê I÷裌, Þ…C M¿¬î„ «ê˜ˆ¶
õî‚A, 2 èŠ î‡a˜ «ê¼ƒèœ. ÜF™ «îƒè£Œ, «õè¬õˆî è£ó£ñE,
ªð¼ƒè£ò‹, àŠ¹, èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶, ªè£Fˆî¶‹ ÜKC ó¬õ¬ò„ «ê˜ˆ¶‚
A÷P Þø‚°ƒèœ. ÝPò¶‹ CÁ ܬìè÷£è , ÝMJ™ «õè¬õˆªî´ƒèœ.

263. ð ¡

ð £ò ê‹

F¯˜ M¼‰î£Oƒè õ‰î£ Þ‰îŠ ¹¶¬ñò£ù ð£òꈬî GIûˆ¶ô ð‡E
ÜêˆFìô£‹. ¯‚è¬ìèœô M‚°«ñ ܶñ£FK õ†ì ð¡ ªó‡´ õ£ƒA‚°ƒè.
ÜF™ Hó¾¡ èô˜ô Þ¼‚Aø «ñŸ¹øˆ¬î c‚Aìô£‹. ªõœ¬÷ ªõ«÷˜ ð°F
ñ†´‹î£¡ ïñ‚°ˆ «î¬õ. ÜF™ ªó‡´ vÌ¡ î‡E áˆF, êŠð£ˆFñ£¾
ñ£FK H¬ê‰¶ «è£L °‡´ ¬êv ༇¬ìè÷£ ༆®‚°ƒè. õ£íLô å¼
èó‡® ªïŒ áˆF, ܶô Þ‰î ð¡ ༇¬ìè¬÷Š «ð£†´ ªð£K„²‚°ƒè.
«õªø£¼ ð£ˆFóˆF™ ܬó L†ì˜ ð£¬ô M†´, º‚裙 ð£è‹ Ýèø Ü÷¾‚°
²‡ì‚ 裌„굋. ÜF™ ï£ô…² ãô‚è£ò ªð£®„²Š «ð£´ƒè. ²¬õ‚«èŸð
ꘂè¬ó «ð£†´ è¬ó…궋 ÜF™, ªð£K„ê ð¡ ༇¬ìè¬÷Š «ð£†´ Ü…²
GIû‹ èN„² Þø‚Aù£... cƒè ꣊HìŠ «ð£ø¶î£¡ ð¡ ð£òê‹.

264. Þ … C&ð ¼ Š ¹ ªð £ƒ è™
ð„êKC»‹ ¶õó‹ 𼊹‹ îô£ å¼ èŠ â´ˆ¶‚°ƒè. ªð£ƒè™ ê¬ñ‚è ܬóñE
«ïó‹ º¡ùõ ¶õó‹ 𼊬ð
áø ªõ„²†ì£, ÜKC«ò£ì «ê˜‰¶
«õè êKò£è Þ¼‚°‹. ͵ î‚è£O,
 ð„¬ê I÷裬òŠ ªð£®ò£
ïÁ‚A‚°ƒè. °‚è˜ ð£ˆFóˆ¶ô
ÜKC¬ò‚ è¿MŠ «ð£†´, Ü«î£ì
áøªõ„ê ¶õó‹ 𼊹, î‚è£O,
ð„¬ê I÷裌, å¼ C†®¬è
ñ…êœÉœ, «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹
«ð£†´‚ °¬öò «õè¬õƒè. ÝM
ÞøƒAù¶‹ ªð£ƒè™ ð£ˆFóˆ¬î
ªõOô â´ˆ¶ ¬õƒè. å¼ õ£íLô
ªó‡´ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ M†´ å¼ vÌ¡ è´°, å¼ vÌ¡ Yóè‹, ï£ô…²
裌‰î I÷裌, ªð£®ò£ ïÁ‚Aù å¼ Üƒ°ô c÷ Þ…C â™ô£ˆ¬î»‹ î£O„²
ªð£ƒè™ô ªè£†®‚ èô‰¶ ņ«ì£ì ꣊H †ì£ Ýý£.. ²¬õ Üð£ó‹!
M¼ŠðŠð†ì£ ï£ô…² º‰FKŠ 𼊬ð ªïŒô õÁˆ¶Š «ð£ìô£‹.
𼊹 ê£î‹ ꣊Hì 𴈶‹ °ö‰¬îèÀ‚° ފ𮠪ꅲ ªè£´ˆî£ M¼Šðñ£
꣊H´ õ£ƒè.

265. ªõœ ÷K‚裌 ê† Q
 ªêŒî ªð£ƒè½‚° ªî£†´„
꣊Hì MˆFò£êñ£ù ê†Q Þ¶.
ªõœ÷K‚裌‚° ðFô£ ²¬ó‚裌,
«è£¬õ‚裌, «î£¬ê‚ 裌 ªõ„²‹
Þ‰î ê†Q¬òŠ ð‡íô£‹.
H…² ªõœ÷K‚裌 250 Aó£‹ â´ˆ¶
«î£™ YM†´ C¡ù ¶‡´è÷£ ïÁ‚A‚

°ƒè. õ£íLô 10 I.L. â‡ªíŒ M†´, å¼ ¯vÌ¡ è´°, å¼ ¯vÌ¡ Yóè‹
î£Oƒè. ÜŠ¹ø‹ ªó‡´ ¯vÌ¡ àÀ‰¶ «ð£†´ ªð£¡Qøñ£ õÁˆ¶, ²‡¬ì‚
è£ò÷¾ ¹O, ªó‡´ vÌ¡ «îƒè£Œˆ ¶¼õ™, ªð£®ò£ ïÁ‚Aù å¼ ¶‡´
Þ…C, ï£ô…² ð„¬ê I÷裌 «ð£†´‚ A÷øµ‹. 20 Aó£‹ C¡ù ªõƒè£ò‹
Ü™ô¶ å¼ ªðKò ªõƒè£òˆ¬îŠ ªð£®ò£ ïÁ‚A„ «ê˜‚赋. Ãì«õ å¼
ªè£ˆ¶‚ èP«õŠH¬ô¬ò à¼MŠ «ð£´ƒè. Þó‡´ GIû‹ èN„² ªð£®ò£
ïÁ‚Aù ªó‡´ î‚è£O»‹ å¼ C†®¬è ñ…êœ ÉÀ‹ «ð£†´ õî‚赋.
è¬ìCò£ ªõœ÷K‚裌ˆ ¶‡´, «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹ «ð£†´‚ A÷Áƒè.
ð„¬ê õ£ê¬ù«ð£è õîƒAù¶‹ Ü´Š¬ð ܬ턲ìô£‹. èô¬õ ÝPù¶‹
I‚Rô «ð£†´ ïøïøŠð£ ܬó„ê£ ê†Q ªó®.

266. ñ ó õœ O‚ Aö ƒ ° õ¬
ªð£¶õ£ ñóõœO‚ Aöƒ¬è CŠv ð‡E
꣊Hìø¶î£¡ ï‹ñ õö‚è‹. ܶô õ¬ì
ð‡E ꣊H†´Š 𣼃è. Hóñ£îñ£
Þ¼‚°‹. Þ‰î ªóCŠH‚° Aöƒ° Þ÷ê£
Þ¼‚赋. ºŸø™ Aöƒ° Ã죶. ܬó
A«ô£ ñóõœO‚ Aöƒ¬èˆ «î£™YM
ïÁ‚赋. Aöƒ°‚° ï´«õ °„C ñ£FK
Þ¼‚èø ì c‚°ƒè. ïÁ‚Aù
ñóõœO¬ò ÝMô Þ†L ñ£FK «õèªõ„²
àF˜ˆ¶‚赋.
Ü«î£ì, ªð£®ò£ ïÁ‚Aù ªðKò
ªõƒè£ò‹ ªó‡´, ð„¬ê I÷裌 Ü…²,
ªè£ˆ¶ñ™L î¬ö ¬èŠH®ò÷¾, ÜKC
ñ£¾‹ èì¬ô ñ£¾‹ îô£ ä‹ð¶ Aó£‹,
20I.L. ªïŒ, «î¬õ‚ «èŸð àŠ¹ â™ô£‹ «ð£†´ å‡í£ èô‰¶ õ¬ì ñ£¾
ð‚°Š H¬ê…²‚èƒè. õ£í Lô â‡ªíŒ è£Œ…궋 Š «ð£†´,
ªð£¡GøˆF™ 犬ó ð‡E â´‚è «õ‡®ò¶î£¡.

267. Ü Š ð ÷Š Ì «ó £™
ê«ñ£ê£ «õµ‹Â Hœ¬÷ƒè F¯˜Â Üì‹ H®„ê£,
êì£˜Â Þ¬îŠ ð‡E c†´ƒè. ðêƒè
°Sò£A´õ£ƒè.
裙 A«ô£ ༬÷‚Aöƒ¬è «õèªõ„² «î£½K„²
¬ñò£ ñC„² ¬õƒè. ªðKò ªõƒè£ò‹ 150
A󣺋  ð„¬ê I÷裻‹ â´ˆ¶ c÷c÷ñ£
ïÁ‚A‚èƒè. å¼ Mó™c÷ Þ…Cˆ ¶‡¬ì «î£™
YM, ªð£®ò£ ïÁ‚A‚èô£‹. õ£íLJ™ 20 I.L.
â‡ªíŒ áˆF, Þó‡´ vÌ¡ èì¬ôŠð¼Š¬ðŠ
«ð£†´ˆ î£Oƒè. 𼊹 ªð£¡Gøñ£ù¶‹ Þ…C,

ªõƒè£ò‹, ð„¬ê I÷裌 «ð£†´ õî‚赋. ܬó ì‹÷˜ î‡E áˆF‚
ªè£F„궋 å¼ C†®¬è ñ…êœÉœ, «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹Š «ð£†´ ï™ô£
A÷Áƒè. ÜŠ¹ø‹ ༬÷‚Aöƒ° ñCò™ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚è «õ‡®ò¶î£¡.
Å´ ÝPù¶‹ Þ‰î ༬÷ ñê£ô£ ޡ‹ ªè£…ê‹ ªè†®Šð´‹. ܬî
â½I„ê‹ðö‹ ¬êvô C¡ù„C¡ùî£ à¼†ìµ‹. å¼ ÜŠð÷ŠÌM¡ ï´M™ å¼
ñê£ô£ ༇¬ì ªõ„² ²¼†ìµ‹. ÜŠð÷‹ HKò£ñ Þ¼‚è «ê£÷ ñ£¾,
Þ™«ô¡ù£ ¬ñî£ ñ£M™ ªè£…ê‹ î‡E «ê˜ˆ¶ ð¬ê ñ£FKò£‚A, ܬî
ÜŠð÷ŠÌ æó‹ ÌC†´, ÜŠ¹ø‹ ⇬íJ™ ªð£K„² â´‚è «õ‡®ò¶î£¡.
ªêñ «ìv†ì£ Þ¼‚°‹.

268. W¬ ó ¹ Fù £ ê† Q
º¬÷‚W¬ó, ¹Fù£ W¬ó îô£ å¼ è†´ õ£ƒA,
Þ¬ôè¬÷ ñ†´‹ AœO, è¿M ïÁ‚Aìô£‹.
Þ«î£ì å¼ C†®¬è ñ…êœÉœ, «î¬õò£ù
Ü÷¾ àŠ¹Š «ð£†´ °‚è˜ô å¼ MC™ õ˜ø
Ü÷¾‚° «õè¬õ‚赋. ܬóÍ® «îƒè£¬òˆ
¶¼M, Ü«î£ì  ð„¬ê I÷裌, ܬó
¯vÌ¡ Yóè‹ «ê˜ˆ¶ ê†Q ñ£FK I‚Rô
ܬó„ªê´ˆ¶ ªõ„C‚赋. W¬ó ÝPù¶‹
I‚Rô «ð£†´ å¼ ²ˆ¶ ²ˆFù£ ¬ñò£
ñC…²´‹. Þ¶¾‹ å¼ð‚è‹ îQò£è
Þ¼‚膴‹. ªó‡´ î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£
ïÁ‚A‚èƒè. ÜŠ¹ø‹ õ£íLJô 20 I.L.
â‡ªíŒ áˆF Åì£ù¶‹ ܬó ¯vÌ¡ è´°,
Yóè‹, 3¯vÌ¡ àÀˆî‹ð¼Š¹,  CõŠ¹I÷裌 «ð£†´ˆ î£O‚赋.
àÀˆî‹ð¼Š¹ ªð£¡Qøñ£ù¶‹ Ü…² ð™ ̇¬ìˆ Š «ð£´ƒè. Ãì«õ
î‚è£O ¬òŠ «ð£†´ õî‚赋. èô¬õ «ê˜‰îñ£FK õ‰î¶‹ W¬ó ñCò™,
«îƒè£Œ ê†Q «ð£†´ Þó‡´ GIû‹ A÷P Þø‚°ƒè. W¬ó H®‚è£îõƒèÃì
Þ‰î õ£ê¬ù‚° æ«ì£® õ¼õ£ƒè.

269. èˆ îK‚ 裌 ñ Cò ™
H…²‚ èˆîK‚裌 250 Aó£‹
Ü÷¾‚° â´ˆ¶Š ªð£®ò£ ïÁ‚Aˆ
î‡Eô «ð£†´ ªõ„«ê£‹ù£, Gø‹
èÁ‚è£ñ Þ¼‚°‹. ÜŠ¹ø‹ îô£ ËÁ
Aó£‹ C¡ù ªõƒè£ò‹,
î‚è£O«ò£ì, ªó‡´
ð„¬ê I÷裬òˆ îQˆîQò£ ªð£®ò£
ïÁ‚A‚èƒè. °‚è˜ô ªõƒè£ò‹,
î‚è£O, ð„¬ê I÷裌, èˆîK‚裌
â™ô£‹ å‡í£Š «ð£†´ å¼
C†®¬è ñ…êœÉœ, «î¬õò£ù
Ü÷¾ àŠ¹, ܬó ì‹÷˜ î‡E áˆF, °¬öõ£ «õèªõ„²‚°ƒè. °‚è˜ Å´
ÝPù¶‹ èˆîK‚裌‚ èô¬õ¬ò ï™ô£ ñC„²M´ƒè. õ£íLJ™ 20 I.L.
â‡ªíŒ áˆF, ܬó ¯vÌ¡ è´° «ð£†´ˆ î£O„² å¼ ¯vÌ¡ Yóè‹, ͵
CõŠ¹I÷裌 «ð£†´ õî‚A, èˆîK‚裌 ñCò¬ô‚ ªè£†® ªó‡´ GIû‹

A÷P Þø‚°ƒè. Ýý£.. ÅŠð˜ ñí‹, °í‹, ¼C ªè£‡ì ¬ê´ ®w ªó®.
Hªó† «ì£v†´‚° Þ¶ Hóñ£îñ£ù ꣌v!

270. ð ó ƒ A‚ 裌 Ü ™ õ£
Aó£ñƒèO™ â™ô£ Yú¡ô»‹
A¬ì‚è‚îò¶ ðóƒA‚裌. ÞF™
Ü™õ£ ð‡E„ ꣊H†´
Þ¼‚Wƒè÷£...? ‹ý§ñ£..? Þ¡Q‚°Š
ð‡E†ì£Š «ð£„²!
ï™ô£ ð¿ˆî ðóƒA‚裬ò, å¼ A«ô£
Ü÷¾‚° â´ˆ¶ «î£™, M¬î c‚Aˆ
¶¼Mìô£‹. Ü¬îˆ î‡aK™ å¼õ£†®
ÜôCŠ HN…«ê£‹ù£ ð„¬êõ£¬ì
«ð£J¼‹. Þ‰î ðóƒA‚裌ˆ ¶¼õ¬ô
250 I.L. ð£L™ «ð£†´ «õè¬õŠ«ð£‹. º‚裙 ð£è‹ ªõ‰¶ ²‡® õ‰î¶‹,
ÜF™ 200 Aó£‹ ê˜‚è¬ó «ð£†´‚ A÷øµ‹. ꘂè¬ó¬ò ºîL«ô«ò «ð£ì
«õí£‹. 裌 «õè ÜFè «ïóªñ´‚°‹. èô˜ A¬ì‚è ªè£…ê‹ «èêK ð¾ì˜
«ê˜ˆ¶‚èô£‹. è¬ìCò£ Ü™õ£ ð‚° «ê˜‰¶ õ‰î¶‹, ð£ˆFóˆ¬î
Ü´ŠHL¼‰¶ Þø‚A, 150 Aó£‹ ªïŒ «ê˜ˆ¶‚ A÷P M´ƒè. ²‹ñ£ èñèñèñÂ
ñí‚Aø Ü™õ£ ªó®.

271. AKvH «ð H裘¡
²‡´ Mó™ ¬êv àœ÷ H…² «ðH裘¡, ðˆ¶
â´ˆ¶‚èƒè. 嚪õ£‡¬í»‹  ¶‡´è÷£
‘膒 ð‡E‚èƒè. ªè£…ê‹ î‡aK™ àŠ¹,
ñ…êœÉœ, «ê£÷ˆ ¶‡´è¬÷Š «ð£†´ Ü´ŠH™
ªõ„² ܬó «õ‚裮™ â´ƒè. å¼ «ðR¡ô ͵
«ìHœvÌ¡ ÜKCñ£¾, ªó‡´ «ìHœvÌ¡
èì¬ôñ£¾, I÷°ˆÉœ å¡ø¬ó ¯vÌ¡,
«î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹ «ð£†´ I‚v ð‡E
ÜF™ «ê£÷ˆ¶‡´è¬÷Š ¹ó†® â´ƒè.
õ£íLJ™ â‡ªíŒ áŸP Åì£ù¶‹ «ê£÷ˆ
¶‡´è¬÷ ÜF™ «ð£†´ ªð£¡Qøñ£Š ªð£K„²
â´ƒè. ªñ£Áªñ£Á Ŋðó£ Þ¼‚°‹ «ðH裘¡
çH¬ó.

272. ªõƒ è£ò ˆ  ð ¼ Š ¹ ‚Æ ´
ªð£¶õ£ ¬êmv ä†ìƒèO™î£¡ ªõƒè£òˆî£œ
(vHKƒ ÝQò¡) «ê˜Šð£ƒè. Ýù£, ܬî«ò
Æ´ ð‡E„ ꣊H†´Š 𣼃è. Üšõ÷¾ ¼Cò£
Þ¼‚°‹. êŠð£ˆF, ÌK, ê£î õ¬èèÀ‚°ˆ
ªî£†´‚èô£‹. ͵ 膴 ªõƒè£òˆî£œ õ£ƒA,
«î£¬è ð£F õ¬ó‚°‹ ïÁ‚A õ„²‚°ƒè. ËÁ
Aó£‹ ¶õó‹ 𼊹, 50 Aó£‹ ð£CŠ 𼊬ð

å‡í£ °‚è˜ô «ð£†´ °¬öõ£ «õèªõ„² â´ƒè. ͵ î‚è£O,  ð„¬ê
I÷裬òˆ îQˆîQò£ ªð£®ò£ ïÁ‚A‚èƒè. õ£íLJ™ 20 I™L ªïŒ Ü™ô¶
â‡ªíŒ áŸP Åì£ù¶‹ ܬó ¯vÌ¡ è´°, å¼ ¯vÌ¡ Yóè‹, Ü…² CõŠ¹
I÷裌 «ð£†´ˆ î£O‚赋. Þ«î£ì å¼ C†®¬è ñ…êœÉœ «ð£´ƒè. ↴
̇´ð™¬ô ﲂA õ£íLJ™ «ð£†´ ªð£¡Qøñ£ õî‚A, î‚è£O, ð„¬ê
I÷裌, àŠ¹ èô¬õ¬òŠ «ð£†´‚ A÷Áƒè. èñèñ ñê£ô£ A«óM ð‚°
õ‰î¶‹ ªõƒè£òˆî£œ «ð£ìµ‹. Ü…² GIû‹ èN„² ¶õó‹ 𼊹 & ð£CŠ
𼊹‚ èô¬õ¬ò‚ Æ®™ ªè£†® ï™ô£‚ A÷P Þø‚°ƒè. ªõƒè£òˆî£œ
𼊹Æ´ ªó®!

273. º† ¬

ð ¼ Š ¹ ñ ê£ô £

° º†¬ìè¬÷ «õèªõ„² ¶‡´è÷£‚°ƒè. ªó‡´ ªðKò ªõƒè£ò‹,
ªó‡´ î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£ ÜK…²‚°ƒè! ä‹ð¶ Aó£‹ èì¬ôŠ 𼊬ð‚
°¬öò «õèªõ„² ï™ô£ ñC„² M´ƒè. õ£íLJô 20 I.L. â‡ªíŒ áŸP
裙 vÌ¡ «ê£‹¹ «ð£†´ˆ î£O‚赋. Ü«î£ì ð†¬ì, ôõƒè‹, HK…C Þ¬ô
îô£ Þó‡´ «ð£†´ õî‚赋. ÜF™ ªõƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶ ªð£¡ Gøñ£
õî‚赋. Hø° å¼ ¯vÌ¡ Þ…C & ̇´ M¿¶, å¼ C†®¬è ñ…êœ Éœ
«ê˜ˆ¶ å¼ èó‡® î‡a˜ áŸP‚ A÷Áƒè.

ÜŠð ñê£ô£ ¾‚° ï™ô èô˜ A¬ì‚°‹.
èô¬õ «ê˜‰¶ õ‰î¶‹ î‚è£O «ð£†´ õî‚A,
å¼ ¯vÌ¡ èó‹ ñê£ô£ˆÉœ, å¡ø¬ó ¯vÌ¡
îQò£ˆÉœ, å¼ ¯vÌ¡ I÷裌ˆÉœ «ð£†´
A÷P å¼ ì‹÷˜ î‡a˜ «ê¼ƒè. â™ô£‹
å‡í£ «ê˜‰¶ Æ´ ð‚° ªè£F‚è
Ýó‹H„궋 èì¬ôŠ 𼊹 ñCò™, «õèªõ„ê
º†¬ì, «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹Š «ð£†´‚
A÷P Þø‚AMìô£‹.
¬èŠH®ò÷¾ ªè£ˆ¶ñ™L¬òŠ ªð£®ò£è
ïÁ‚A Üôƒè£óñ£è ÉMù£™ º†¬ì 𼊹 ñê£ô£ ªó®!

274. ªê† ÇÅ Š
«èó†, «è£v, ªõƒè£òˆî£œÂ i†´ô ⡪ù¡ù 裌èPèœ Þ¼‚«è£ ܬî
â™ô£‹ ªñ£ˆîñ£ 250 Aó£‹ â´ˆ¶ ªð£®ò£
ÜK…²‚°ƒè! Ü«î£ì å¼ î‚è£O, ªó‡´
ð„¬ê I÷裻‹ ïÁ‚A «ê˜‚赋. å¼
°‚èK™ ܬó

èŠ ð£CŠ 𼊹, å¼ ì‹÷˜ î‡a˜,
裌èPèœ, å¼ C†®¬è ñ…êœÉœ, å¼
¬èŠH®ò÷¾ ªè£ˆ¶ñ™L , «î¬õò£ù

Ü÷¾ àŠ¹ â™ô£‹ «ð£†´ °¬öò «õè ¬õƒè. Û ñ£FK è¬ì…² M쵋.
õ£íLJô ªó‡´ vÌ¡ ªïŒM†´ Ü…² ̇´ ð™ Š «ð£ìµ‹. Ãì«õ
ܬó ¯vÌ¡ «ê£‹¹, å¼ ªè£ˆ¶ èP«õŠH¬ô, è™ ð£C (ªê†® ´
vªðû™ ñê£ô£! â™ô£ è¬ìèO½‹ A¬ì‚°‹), ªó‡´ ôõƒè‹ «ð£†´
õî‚赋. ̇´ ªð£¡ Gøñ£è õîƒAò¶‹ Þ‰î‚ èô¬õ¬ò‚ 裌èP & 𼊹
ÃN™ ªè£†®, 裌èP õ®è†®J™ õ®è†®ù£ ꂬè îQò£ õ‰¶´‹. ܬî
c‚A, ÅŠ¬ð àP…ê «õ‡®ò¶î£¡! èñèñ ñ툫î£ì ªê†Ç ÅŠ ÅŠðó£
Þ¼‚°‹.

275. è£Lç Š ÷õ˜ ªð Š ð ˜ ç H¬ ó
e®ò‹ ¬êv è£LçŠ÷õ˜ 塬ø„ C¡ùî£ àF˜ˆ¶, ªõ¶ªõ¶Šð£ù àŠ¹ˆ
î‡a˜ô ܬó ñE «ïó‹ «ð£†´ ªõ„ê£, ÜF½œ÷ ¹¿, Ì„Cèœ Üˆî¬ù»‹
ªõO«òP´‹. å¼ ð£ˆFóˆF™ ªó‡´ èŠ î‡E áˆF ï™ô£ ªè£F„궋
è£LçŠ÷õ˜ ¶‡´è¬÷Š «ð£´ƒè. Ü…², ðˆ¶ GIû‹

ªè£F„ê£ «ð£¶‹. ÜF½œ÷ î‡E¬ò õ®è†®´ƒè. ËÁ Aó£‹ C¡ù
ªõƒè£ò‹, ªó‡´ ð„¬ê I÷裬òŠ ªð£®ò£
ïÁ‚°ƒè. å‡í¬ó ¯vÌ¡ I÷¬è‚ èóèóŠð£
ªð£®„² ¬õ»ƒè.
õ£íLJ™ 20 IL â‡ªíŒ áŸP å¼
¯vÌ¡ è´°, ܬó ¯vÌ¡ àÀˆî‹ 𼊹,
ªó‡´ CõŠ¹ I÷裌, å¼ ªè£ˆ¶ èP«õŠ
H¬ô «ð£†´ˆ î£O‚赋. Ü«î£ì ð„¬ê
I÷裌, ªõƒè£ò‹ «ð£†´ õî‚A,
è£LçŠ÷õ¬óŠ «ð£´ƒè. å¼ C†®¬è
ªð¼ƒè£òˆ ÉÀ‹, ²¬õ‚«èŸð àŠ¹‹ «ð£ì
ñø‚è«õ‡ì£‹. ï™ô£ çH¬ó Ýù¶‹
I÷°Šªð£® ÉM å¼ ¹ó†´ ¹ó†® Þø‚AMì «õ‡®ò¶î£¡.
ÅŠ«ð£ì «ê˜ˆ¶ ꣊Hì ÅŠðó£ Þ¼‚°‹ Þ‰î çH¬ó!

276. Þ … C à ¼ ¬ ÷ ®¬ ô †
Þ…C... å¼ Þ¡„ ¬êv â´ˆ¶ ï™ô£ «î£™ YM
¶¼Móô£‹. 250 Aó£‹ à¼¬÷‚Aöƒ¬è
«õèªõ„² ñC»ƒè. õ£íLJ™ 20 IL
â‡ªíŒ áŸP, ºî™ô å¼ ¯vÌ¡ Yóè‹
î£O„Cóô£‹. ªð£®Šªð£®ò£ ÜK…ê ͵
ð„¬ê I÷裌, ¶¼MòÞ…C, ªð£®ò£è ÜK…ê
100 Aó£‹ ªðKò ªõƒè£ ò‹Â â™ô£‹ «ð£†´
õî‚A, º‚裙 ¯vÌ¡ I÷裌ˆÉœ, 2 ¯vÌ¡
îQò£Éœ, å¼ C†®¬è ñ…Ꜫ𣮠«ð£†´
A÷Áƒè. Ü«î£ì å¼ èó‡® î‡ a˜ «ê˜ˆ
«î£‹ù£ ï™ô èô˜ A¬ì‚°‹. ÜŠð®«ò ïÁ‚Aù î‚è£O ªó‡´‹, ²¬õ‚°

ªè£…ê‹ àŠ¹‹ «ð£†´‚èô£‹. èô¬õ ï™ô£ Æ´ ð‚° õ‰î¶‹,
༬÷‚Aöƒ° ñCò™ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚A ªõ„²ìô£‹. å¼ ¬èŠH® ¹Fù£,
ªè£ˆ¶ñ™L î¬öè¬÷ «ôê£ Ü¶«ñô ÉMù£™ ²¬õ»‹ ñíº‹ Üð£óñ£
Þ¼‚°‹. ê£î‹, ÌK, êŠð£ˆF ñ£FK ®ð‚°
ªî£†´‚è Þ¶ êKò£ù ꣌v!

277. Wó EŠ ð ö ð £ò ê‹
å¼ e®ò‹ ¬êv WóEŠðö‹ â´ˆ¶ Ü«î£ì
ê¬î¬ò ²ˆîñ£ ñC„² ªõ„²‚èô£‹. å¼ L†ì˜
ð£™... ܶ ÜŠð®«ò 裙 L†ì˜ Ý°‹õ¬ó
²‡ì‚ 裌„²ƒè. ÜŠ¹ø‹ 裙 A«ô£
ꘂè¬ó¬ò 𣰠裌„C, Ü«î£ì WóEŠðö
ñCò¬ôŠ «ð£†´‚ A÷Áƒè. ï™ô£ ªõ‰¶ ðö
õ£ê¬ù õ‰î¶‹, 裌„Cù ð£¬ô ÜF™ M†´
¬ô†ì£ A÷P Þø‚°ƒè. Hóñ£îñ£ù «ìv†ô
ð£òê‹ ªó®. ð£òê‹ ÝPù¶‹ ܬî
çHKxT™ªõ„², ÜŠðŠ«ð£ T™½Ââ´ˆ¶‚
°®„ê£... ªê£˜‚è«ñ ܶ!

278. ê˜‚è¬ ó õœ O‚ Aö ƒ ° è† ªô †
ܬó A«ô£ ꘂè¬óõœO‚ Aöƒ° «ð£¶‹...
ÅŠðó£ «õèªõ„², ܶ ÝPù¶‹ 膮J™ô£ñ
ñC„² ¬õŠ«ð£‹.  ð„¬ê I÷裌, ͵
ªè£ˆ¶ èP«õŠH¬ô ªó‡¬ì»‹
ªð£®Šªð£®ò£ ÜK…² ꘂè¬óõœO‚
Aöƒ«è£ì «ê˜‚èô£‹. «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹Š
«ð£†´ ªè†®ò£ ñ£¾ ð‚°Š H¬ê…²,
â½I„¬ê ¬êv ༇¬ìè÷£è ༆®‚èô£‹.
܉î ༇¬ìè¬÷ ïñ‚°Š H®„ê ñ£FK
®¬ú¡ô 膪ô†ì£ ‚èô£‹.
õ£íL Ü™ô¶ î£õ£M™ 膪ô†¬ìŠ «ð£†´,
Ü¬î„ ²ˆF å¼ ¯vÌ¡ ªïŒ, Ü™ô¶
â‡ªíŒ M´ƒè. Ü´Š¹ ê¡ùñ£è âKò†´‹. 膪ô†®¡ å¼¹ø‹
ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õ‰î¶‹, «î£¬ê‚ èó‡®ò£™ Ü¬îˆ F¼ŠHŠ «ð£†´ ªïŒ
áˆF ªñ£Áªñ£ÁŠð£ â´ƒè. î‚è£O ê£v, ªè£ˆ¶ñ™L ê†Q ªî£†´„
꣊H†ì£ ‹‹‹... èô‚è™î£¡!

279. vªð û ™ ü£Í¡
Þ¼ËÁ Aó£‹ àÀ‰¬î áø ªõ„²‚
ªè†®ò£ ܬóƒè.ï™ô£ èQ…ê å¼
õ£¬öŠðöˆ¬îŠ H¬ê…² ܉î àÀ‰¶
ñ£¾ì¡ «ê¼ƒè. ÜŠ¹ø‹ å¼ C†®¬è àŠ¹,
å¼ ¯vÌ¡ ªïŒ ªó‡¬ì»‹ ÜF™ èô‰¶
°ô£Šü£Í¡ ñ£FK °†®‚ °†® ༇¬ìò£

༆®, ⇪íJ™ ªð£K„² â´ˆ¶ ªõ„²‚«è£ƒè. îQò£ å¼ A‡íˆ F™ 200
Aó£‹ ê˜‚è¬ó¬òŠ 𣰠裌„C, Þ‰î ༇¬ìè¬÷Š ð£A™
áøŠ«ð£†´†«ì£‹ù£, vªðû™ ü£Í¡ ªó®. âŠðŠ«ð£ «î£µ«î£, ÜŠðŠ«ð£
àœ«÷ îœÀƒè!

280. ꣈¶‚°®ó ê‹
i†ô ò£¼‚è£õ¶ à싹 êKJ™¬ô¡ù£, ꣈¶‚°® ü¨v ªè£´Š«ð£‹î£«ù!
Ýù£, ܬî«ò óêñ£ ªõ„²‚ ªè£´ˆî£, ¼C‚°
¼C... ꈶ‚°„ ꈶ!
ä‹ð¶ Aó£‹ ¶õó‹ð¼Š¹ «ð£¶‹.  ì‹÷˜
î‡a˜ M†´ °‚èK™ ¬ñò£è «õèªõ„²´ƒè.
ïñ‚°ˆ «î¬õ, Ü‰îˆ î‡a˜ ñ†´‰î£¡.
«î¬õŠð†ì£, ޡ‹ å¼ ì‹÷˜ î‡a˜ áˆF,
Ü‰îŠ ð¼Š¬ð‚ è¬ó„², î‡a¬ó ñ†´‹ õ®è†®
â´ˆ¶‚èô£‹. Ü‰îŠ ð¼Š¬ð «õø ãî£õ¶ °ö‹¹
Ü™ô¶ Æ´‚° ªõ„²‚èô£‹. Þ‰îˆ î‡aK™
«î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹, ªð£®ò£ ïÁ‚Aù ͵ ð„¬ê I÷裌, ðˆ¶
ªè£ˆ¶ñ™L  (Þ¬ô «î¬õJ™¬ô), å¼ C†®¬è ñ…Ꜫ𣮠èô‚A
Ü´ŠH™ ªõ„²´«õ£‹. õ£íLJ™ å¼ ¯vÌ¡ Yóè‹, å¼ ¯vÌ¡ I÷¬è
õÁˆ¶Š ªð£®„² â´‚èô£‹. 𼊹 î‡a˜ ¸¬ó„² õ‰î¶‹ (ªð£ƒè
M†ø£bƒè), Ü…² ð™ ̇¬ì ﲂAŠ «ð£†´, I÷° | Yó芪𣮠ÉM
Þø‚°ƒè. õ£íLJ™ å¼ ¯vÌ¡ â‡ªíŒ áŸP, ܬó ¯vÌ¡ è´°, ͵
CõŠ¹ I÷裌è¬÷ˆ î£O„² óêˆF™ «ê¼ƒè. è¬ìCò£, Þó‡´ ê£ˆ¶‚°®Š
ðöƒè¬÷Š HN…², ꣬ø óêˆF™ áˆF, å¼ èô‚°‚ èô‚A«ù£‹ù£... ªêñ
«ìv†ì£ù óê‹ ªó®!

281.

«ð H裘¡

ð m˜ ñ ê£ô £

ðˆ¶ «ðH裘¬ù ªñ™Lò M™¬ôè÷£è ïÁ‚°ƒèœ. 200 Aó£‹ ðm¬ó CÁ
¶‡´è÷£è è† ð‡E ¬õ»ƒèœ. ÞQ ñê£ô£ îò£K‚ èô£‹. Í¡Á
CõŠ¹ I÷裌, 12 ð£î£‹ 𼊹èœ, ïÁ‚Aò Þó‡´ ªðKò ªõƒ è£ò‹,
¬è‰¶ ð™ ̇´, Þó‡´ Þ…„ c÷ºœ÷ Þ…C ÝAò õŸÁì¡ Ü¬ó
èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ ¬ñò£è Ü¬ó»ƒ èœ. ¬ñ‚«ó£«õš A‡íˆF™ Í¡Á
«ìHœ vÌ¡ ⇪íŒ, ܬóˆî ñê£ô£, Þó‡´ èŠ î‚è£OÛ
(ªó®«ñì£è¾‹ A¬ì‚°‹. Ü™ô¶ Í¡Á î‚è£O¬ò «õè¬õˆ¶ ñCˆ¶
â´ˆ¶‚ªè£œ÷ô£‹), «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹, ܬó èŠ î‡a˜ áŸP
â™ô£ õŸ¬ø»‹ ï¡° èô‰¶ A‡íˆ¬î Í® ¬ñ‚«ó£«õš ¬ýJ™
(100oC ªõŠð‹) ° GIì‹ ¬õ»ƒèœ. H¡ù˜ ܈¶ì¡ «ðH裘¡,
ðm˜, å¼ ¯vÌ¡ I÷裌ˆÉœ, ܬó ¯vÌ¡ YóèˆÉœ, 2 «ìHœvÌ¡
îQò£ˆÉœ, å¼ ¯vÌ¡ èó‹ ñê£ô£ˆÉœ «ð£†´ ï¡ø£è‚ A÷P, ñÁð®
A‡íˆ¬î Í® ¬ñ‚«ó£«õš ¬ýJ™ ðˆ¶ GIì‹ ¬õˆ¶ â´ƒèœ.
裌‰î ªõ‰îò‚W¬ó¬òŠ ªð£®ˆ¶ ñê£ô£«ñ™ ÉM ꣊H†ì£™ ²¬õ
ô‹.

282. ñ† ¡

õÁõ™

裙 A«ô£ ñ†ì¬ù àƒèœ õêF‚«èŸð CPò ¶‡´è÷£è ªõ†´ƒèœ. î‚è£O,
ªõƒè£ò‹ îô£ 150 Aó£‹, å¼ ¶‡´ Þ…C, 4 ð™ ̇´, 2 ð„¬ê I÷裌
ÝAòõŸ¬ø»‹ ªð£®ò£è ïÁ‚辋. ÞõŸÁì¡ I÷裌ˆÉœ 1 ¯vÌ¡,
ñ…êœÉœ ܬó ¯vÌ¡, îQò£ˆÉœ 3 ¯vÌ¡, å¼ ªè£ˆ¶ èP«õŠH¬ô
«ê˜ˆ¶ ªñ£ˆîñ£è â™ô£õŸ¬ø»‹ °‚èK™ «ð£†´ å¼ ì‹÷˜ î‡a˜ áŸP
«õèM´ƒèœ. Í¡Á MC™ õ‰î¶‹ Ü´Š¬ð„ CPA ‘C‹’I™ 䉶 GIû‹
¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ.
å¼ èì£J™ ªè£…ê‹ â‡ªíŒ áŸP èP«õŠH¬ô, 3 CõŠ¹ I÷裌 î£Oˆ¶,
ÜF™ ñ†ì¡ èô¬õ¬ò áŸP‚ A÷Áƒèœ. ªè†®ð‚° õ‰î¶‹ å¼ ¯vÌ¡
I÷°ˆÉœ ÉM Þø‚è«õ‡®ò¶ . ªõÁ‹ ê£îˆF™ Þ‰î ñ†ì¡ õÁõ¬ôŠ
H¬ê‰¶ ꣊H†ì£™ Üô£F ¼C!

283. «èó † Ã† ´
裙 A«ô£ «èó†, 200 Aó£‹ î‚è£O, 150
Aó£‹ ªðKò ªõƒè£ò‹, Í¡Á ð„¬ê
I÷裬ò ïÁ‚A‚ ªè£œ Àƒèœ. ÞõŸÁì¡
¶õó‹ 𼊹 Ü™ô¶ CÁ 𼊹 裙
ì‹÷˜, ñ…êœ Éœ ܬó ¯vÌ¡,
I÷裌ˆÉœ 1 ¯vÌ¡, îQò£ˆÉœ 2
¯vÌ¡, ªð¼ƒè£òˆÉœ ܬó ¯vÌ¡,
ñŸÁ‹ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ °‚èK™ «ð£†´ å¼
ì‹÷˜ î‡a˜ áŸP «õè ¬õ»ƒèœ. Í¡Á
MC™ õ‰î¶‹ b¬ò‚ °¬øˆ¶ 䉶 GIû‹ «õèM쾋.
Þ‰î‚ èô¬õ«ò£´ èì£J™ å¼ ¯vÌ¡ â‡ªíŒ áŸP ܬó ¯vÌ¡ è´°,
Í¡Á CõŠ¹ I÷裌, å¼ ªè£ˆ¶ èP«õŠH¬ô î£Oˆ¶„ «ê˜ˆî£™ èô‚èô£ù
«èó† Æ´ îò£˜.

284. HR«ð ÷ £ 𠣈
ªðò¬óŠ 𣘈ñ, Ôê£î£óí ꣋ð£˜
ê£î‹î£«ù!’ â¡Á G¬ù‚è£b˜èœ. Þî¡
«ìv†«ì îQ. êK, Ýó‹HŠ«ð£ñ£..?
ËÁ Aó£‹ ê£‹ð£˜ ªõƒè£òˆ¬î àKˆ¶
¬õ»ƒèœ. Þó‡´ º¼ƒ¬è‚裌 ñŸÁ‹
i†®™ ⡪ù¡ù ꣋𣘠裌èœ
Þ¼‚A¡øù«õ£ ÜõŸP™ îô£ ä‹ð¶ Aó£‹
â´ˆ¶ ªè£‡´, ꟫ø ªðKò ¶‡´è÷£è
ïÁ‚A ¬õ»ƒèœ.
Þ¶ å¼¹øI¼‚è... ñê£ô£ªð£® îò£KŠ¹Š ðEJ™ Þøƒèô£‹. Ý«ø¿ CõŠ¹
I÷裌, 3 ¯vÌ¡ îQò£ˆÉœ, îô£ å¼ ¯vÌ¡ I÷°, Yóè‹, èì¬ôŠ 𼊹,
¶õó‹ 𼊹, ܬó ¯vÌ¡ ªõ‰îò‹, ܬó ¯vÌ¡ ªð¼ƒè£ò‹, å¼ CPò

ðˆ¬î «îƒè£Œ ÝAòõŸ¬ø â‡ªíŒ Mì£ñ™ õÁˆ¶‚ èóèóŠð£èŠ ªð£®ˆ¶‚
ªè£œÀƒèœ.
°‚èK™ å¼ ì‹÷˜ ÜKC¬ò‚ è¬÷‰¶ «ð£†´ ܈¶ì¡ 裙 ì‹÷˜ ¶õó‹
𼊹, ܬó ¯vÌ¡ ªð¼ƒè£òŠªð£®, «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹ «ð£†´ °¬öò
ªð£ƒè™ ñ£FK «õè¬õˆ¶‚ ªè£œÀƒèœ. Ü´ŠH™ å¼ è죌 ¬õˆ¶ ä‹ð¶
Aó£‹ â‡ªíŒ áŸP‚ è´° î£Oˆ¶, 裌èPè¬÷Š «ð£†´ õî‚辋. CP¶
õîƒAò¶‹ å¼ C†®¬è ñ…êœÉœ, 2 ¯vÌ¡ îQò£ˆÉœ, å¼ ¯vÌ¡
I÷裌ˆÉœ «ð£†´‚ A÷Áƒèœ. ªï™L‚è£ò÷¾ ¹O¬ò‚ ªè†®ò£è î‡aK™
è¬óˆ¶ èì£J™ áŸP, «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹ «ð£†´‚ A÷Áƒèœ. °ö‹¹
ð„¬ê õ£ê¬ù «ð£è ªè£Fˆî¶‹ º¡ù˜ Ü¬óˆ¶ ¬õˆî ñê£ôŠªð£® «ð£†´
A÷P Þø‚辋. Þ‰î‚ èô¬õ¬ò °‚è˜ ê£îˆF™ áŸP‚ èô‚°ƒèœ.
«õªø£¼ èì£J™ ä‹ð¶ Aó£‹ ªïŒ áŸP Åì£ù¶‹ è´°, º‰FKŠ 𼊹
î£Oˆ¶ HR«ð÷£ ð£ˆF™ èô‰¶
Åì£èŠ ðPñ£Pù£™ Ŋ𘠫ìv†.

285. Ü Mò ™
«èó†, d¡v, 輬í‚Aöƒ° îô£
100 Aó£‹, º¼ƒ¬è‚裌, ÌêE‚
WŸÁ, õ£¬ö‚裌 îô£ å¡Á
ÝAòõŸ¬ø„ CÁ CÁ ¶‡´è÷£è
ïÁ‚A ܬó ì‹÷˜ î‡a˜, 裙
¯vÌ¡ ñ…êœÉœ «ê˜ˆ¶ F†ìñ£è
«õè¬õˆ¶ Þø‚辋.
ܬó Í® «îƒè£Œ ¶¼õL™ °
ð„¬ê I÷裌, å¼ ¯vÌ¡ Yóè‹ «ê˜ˆ¶‚ ªè£…ê‹ î‡a˜M†´ ¬ñò£è
ܬóˆ¶, å¼ èŠ îJK™ èô‚辋. Þ‰î îJ˜‚ èô¬õ¬ò, ªõ‰î 裌èÀì¡
«ê˜ˆ¶ˆ «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹ «ð£†´ Ü´ŠH™ ãŸP å¼ ªè£F õ‰î¶‹
Þø‚辋. Í¡Á ¯vÌ¡ «îƒè£Œ ⇪í¬òŠ ð„¬êò£è áŸP, å¼ ªè£ˆ¶
èP«õŠH¬ô¬ò à¼MŠ «ð£†ì£™ ²¬õò£ù ÜMò™ ªó®!

286. à CL ð † £E ² ‡

«î¬ õ: èì¬ôŠ 𼊹 1 èŠ, ð„¬êŠ ð†ì£ E ܬó èŠ, I÷裌 õŸø™ 4,
ªð¼ƒè£òˆÉœ ܬó ¯vÌ¡, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 裙 èŠ, â½I„¬ê ê£Á 1
«ìHœ vÌ¡, è´°, àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡,
èP«õŠH¬ô, ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ñ™Lˆî¬ö, àŠ¹.
ªêŒ º¬ ø: èì¬ôŠ 𼊬ð å¼ ñE «ïó‹ cK™ áø¬õˆ¶ àŠ¹, I÷裌,
ªð¼ƒè£òˆÉœ «ê˜ˆ¶ êŸÁ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ. ð†ì£E¬ò CPî÷¾
àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, èP«õŠH¬ô î£Oˆ¶, ܬóˆî M¿¬î„ «ê˜ˆ¶,
A÷Áƒèœ. ï¡ø£è ªõ‰¶ àF˜‰î¶‹, «õè ¬õˆî ð†ì£ E, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™,
ñ™Lˆî¬ö, â½I„¬ê ê£Á «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

287. Ü õ™ î£Qò ² ‡

«î¬ õ: Üõ™ 1 èŠ, «õ˜‚èì¬ô, è£ó£ñE, èì¬ôŠ 𼊹, ð£CŠ 𼊹 îô£
裙 èŠ, ªè†®ò£ù ¹O‚ è¬óê™ å¡ø¬ó «ìHœ vÌ¡, ñ…êœ Éœ 裙
¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, è´°, àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡, èP«õŠH¬ô CPî÷¾,
â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 1.
Ü ¬ ó ‚è: «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 裙 èŠ, I÷裌 õŸø™ 3, Yóè‹ Ü¬ó ¯vÌ¡,
ªð¼ƒè£ò‹ 裙 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: Üõ¬ô ²ˆî‹ ªêŒ¶ Í›°‹õ¬ó î‡a˜ M†´ áø ¬õ»ƒèœ.
«õ˜‚èì¬ô¬ò»‹ è£ó£ñE ¬ò»‹ áø¬õˆ¶, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õ»ƒèœ.
èì¬ôŠ 𼊹, ð£CŠ 𼊬ðˆ îQˆîQ«ò àŠ¹ «ê˜ˆ¶, °¬öò£ñ™
«õè¬õ»ƒèœ. ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷õŸ¬ø èóèóŠð£è ܬó»ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, èP«õŠH¬ô î£Oˆ¶, áPò Üõ™, «õè¬õˆî
èì¬ô, è£ó£ñE, èì¬ôŠ 𼊹, ð£CŠ 𼊹, ܬóˆî M¿¶, àŠ¹, ñ…êœ
Éœ «ê˜ˆ¶, A÷Áƒèœ. è¬ìCJ™ ¹O è¬óê¬ô «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

288. ªñ ‚ «ó £¡

è ¬ ô

²‡

«î¬ õ: ªñ‚«ó£¡ 1 èŠ, èÁŠ¹ èì¬ô ܬó èŠ,
«îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 裙 èŠ, àŠ¹ «î¬õ‚°,
â½I„¬ê ê£Á, â‡ªíŒ îô£ 1 «ìHœ vÌ¡,
ñ™Lˆî¬ö, èP«õŠH¬ô CPî÷¾, è´°, àÀ‰¶
îô£ 1 ¯vÌ¡.

ªð £®‚è: I÷裌 6, èì¬ôŠ 𼊹, îQò£ îô£
2 ¯vÌ¡, Yóè‹, ªð¼ƒè£òˆÉœ îô£ ܬó ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: å¼ L†ì˜ î‡aK™ ªñ‚«ó£¬ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õˆ¶, °O˜‰î
cK™ Üô²ƒèœ. èì¬ô¬ò 6 ñE «ïó‹ áø¬õˆ¶, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè
¬õ»ƒèœ. ªð£®‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ õŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‚è õÁˆ¶Š
ªð£®»ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, èP«õŠH¬ô î£Oˆ¶ «õè¬õˆî èì¬ô, ªñ‚«ó£¡,
õÁˆî¬óˆî ªð£®, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™, àŠ¹ «ê˜ˆ¶, A÷Áƒèœ. è¬ìCJ™
â½I„¬ê ê£Á, ñ™Lˆî¬ö «ê˜ˆ¶, A÷P Þø‚°ƒèœ.

289. vi† 裘¡

²‡

«î¬ õ: H…² ñ‚裄«ê£÷‹ 2, ¶õ¬ó
ܬó èŠ, ñ™Lˆî¬ö CPî÷¾,
â½I„¬ê ê£Á 1 «ìHœ vÌ¡,

ꘂè¬ó 1 ¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°. è´° 1 ¯ vÌ¡, â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡.
Ü ¬ ó ‚è: «îƒè£Œ 1 Í®, ð„¬ê I÷裌 3, Yóè‹ Ü¬ó ¯vÌ¡, Þ…C CÁ
¶‡´.
ªêŒ º¬ ø: «ê£÷ˆ¬î «õè ¬õˆ¶ àF˜ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ¶õ¬ó¬ò àŠ¹ «ê˜ˆ¶
«õè ¬õ»ƒèœ. ܬó‚è‚ ÃPòõŸ¬ø î‡a˜ «ê˜‚è£ñ™ èóèóŠð£è
ܬóˆªî´ƒèœ.
⇪íJ™ è´° î£Oˆ¶, ܬóˆî M¿¶, «ê£÷‹, ¶õ¬ó, CPî÷¾ àŠ¹
«ê˜ˆ¶ 䉶 GIì‹ A÷Áƒèœ. Hø° ꘂè¬ó, ñ™Lˆ î¬ö, â½I„¬ê ê£Á
ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶, A÷P Þø‚°ƒèœ.

290. º¬ ÷ˆî «è£¶¬ ñ ² ‡

«î¬ õ: ê‹ð£ «è£¶¬ñ 1 èŠ, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ ܬó èŠ, î‚è£O 1, ªð£®ò£è
ïÁ‚Aò ñ™Lˆ î¬ö ܬó èŠ, è´°, èP«õŠH¬ô CPî÷¾, â½I„¬ê ê£Á,
â‡ªíŒ îô£ 1 «ìHœ vÌ¡, I÷裌ˆ Éœ 1 ¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, è´°
1 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: «è£¶¬ñ¬ò 8 ñE «ïó‹ cK™ áø ¬õˆ¶, Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´
å¼ ¶EJ™ ͆¬ì 膮 ¬õ»ƒèœ. º¬÷M†ì¶‹, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè
¬õ»ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, èP«õŠH¬ô¬ò î£Oˆ¶ «õè¬õˆî «è£¶¬ñ, I÷裌ˆ Éœ,
«îƒè£Œ, àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. è¬ìCJ™ ªð£®ò£è ïÁ‚Aò
î‚è£O, ñ™Lˆî¬ö, â½I„¬ê ê£Á «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

291. è ¬ ô

ñ £¾ ² ‡

«î¬ õ: èì¬ô ñ£¾ ܬó èŠ, ªè£‡¬ì‚ èì¬ô 1 èŠ, ªð¼ƒè£ò‹ ܬó
¯vÌ¡, ð„¬ê I÷裌 M¿¶ 1 ¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™
裙 èŠ, è´°, àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 3, â‡ªíŒ 3 «ìHœ
v̡.
ªêŒ º¬ ø: ªè£‡¬ì‚ èì¬ô¬ò ↴ ñE «ïó‹ áø ¬õˆ¶, àŠ¹ «ê˜ˆ¶
«õè ¬õ»ƒèœ. èì¬ô ñ£¬õ CPî÷¾ î‡a˜ áŸP ªè†®ò£è‚ è¬óˆ¶
¬õ»ƒèœ. ⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, I÷裌 õŸø™ ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶
èì¬ô, ð„¬ê I÷裌 M¿¶, ªð¼ƒè£ò‹, èì¬ô ñ£¾, «îƒè£Œˆ ¶¼õ™,
CPî÷¾ àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. èì¬ô ñ£¾ ªõ‰¶ ¬èJ™
å†ì£î ð‚° õ‰î¶‹ Þø‚°ƒèœ.

292.

¹ œ d¡ v ñ ê£ô £ ² ‡

«î¬ õ: 裌‰î 친 d¡v 1 èŠ, àŠ¹ «î¬õ‚°, â½I„¬ê ê£Á 1 «ìHœ
vÌ¡, ñ™Lˆî¬ö,èP«õŠH¬ô îô£ ¬èŠH® Ü÷¾, è´° 1 ¯vÌ¡, ⇪íŒ
2 «ìHœ vÌ¡.

Ü ¬ ó ‚è: «îƒè£Œ 1 Í®, I÷裌 õŸø™ 6, «ê£‹¹, Yóè‹ îô£ ܬó ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: 친 d¡¬ú ÝÁ ñE «ïó‹ cK™ áø¬õˆ¶ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè
¬õ»ƒèœ. ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶
èóèóŠð£è ܬó»ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, èP«õŠH¬ô î£Oˆ¶, ܬóˆî M¿¬î„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ.
ð„¬ê õ£¬ì «ð£ù¶‹, «õè ¬õˆî 친 d¡v, ñ™Lˆî¬ö, â½I„¬ê ê£Á
ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶, A÷P Þø‚°ƒèœ.

293. ð £CŠ ð ¼ Š ¹ Þ QŠ ¹ ² ‡

«î¬ õ: ð£CŠ 𼊹 1 èŠ, ꘂè¬ó, «îƒè£Œˆ
¶¼õ™ îô£ ܬó èŠ, º‰FK 10, F󣆬ê 15,
ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡, è´° 1 ¯vÌ¡, I÷裌
õŸø™ 3, àŠ¹.
ªêŒ º¬ ø: ð£CŠ 𼊬ð àŠ¹ «ê˜ˆ¶
àF˜àFó£è «õè ¬õ»ƒèœ. ªïŒJ™ è´°,
I÷裌 î£Oˆ¶, º‰FK, Fó£†¬ê «ê˜ˆ¶
ªð£¡Qøñ£è õÁˆ¶, 𼊹, «îƒè£Œ, ꘂè¬ó
«ê˜ˆ¶ ªè†®ò£è‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

294. ç Š φ Ü ‡ † ï † ² ‡

«î¬ õ: Üõ™ ܬó èŠ, ð£î£‹ 10,
º‰FK 15, «õ˜‚ èì¬ô, ªð£†´‚ èì¬ô
îô£ ܬó èŠ, àô˜‰î F󣆬ê 1 «ìHœ
vÌ¡, «ðg†¬ê 10, I÷裌ˆÉœ 1
¯vÌ¡, ªè†®ò£ù ¹O è¬óê™ 2 «ìHœ
vÌ¡, ªõ™ôˆ ¶¼õ™ å¡ø¬ó «ìHœ
vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, â‡ªíŒ 1
«ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: Üõ¬ô CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶
Í›°‹õ¬ó î‡a˜ áŸP áø¬õ»ƒèœ.
ð£î£‹, º‰FK¬ò îQˆîQ«ò ܬó ñE
«ïóº‹, «õ˜‚èì¬ô¬ò 2 ñE «ïóº‹ áø ¬õ»ƒèœ. Hø°,
«õ˜‚èì¬ô«ò£´ ð£î£¬ñ„ «ê˜ˆ¶ CPî÷¾ àŠ¹ «ð£†´ «õè ¬õ»ƒèœ.
ªõ‰î¶‹ ð£î£I¡ «î£¬ô c‚°ƒèœ.
⇪íJ™ Üõ™, ð£î£‹, º‰FK, «õ˜‚èì¬ô, ªð£†´‚èì¬ô, «ðK†¬ê,
F󣆬ê, I÷裌ˆÉœ, CPî÷¾ àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™ 䉶
GIì‹ A÷Áƒèœ. è¬ìCJ™ ¹O‚ è¬óê™, ªõ™ôˆ ¶¼õ¬ô„ «ê˜ˆ¶ ¹OJ¡
ð„¬ê õ£¬ì «ð£°‹ õ¬ó A÷P Þø‚°ƒèœ.

295. «è£¶¬ ñ ð ‚«è£ £
å¼ èŠ ê‹ð£ «è£¶¬ñ ó¬õ¬ò áøõ„² â´ˆ¶‚èƒè. ͵ C¡ù ªõƒè£ò‹,
å¼ ð„¬ê I÷裌, ¬èŠH®‚ ªè£ˆ¶ñ™L, å¼ ªè£ˆ¶‚ èP«õŠH¬ô
â™ô£ˆ¬î»‹ ªð£®ò£ ïÁ‚A, àŠ¹ «ê˜ˆ¶, «è£¶¬ñ ó¬õ«ò£ì «ð£†´‚
èô‚°ƒè. ñ£¬õ ༇¬ìè÷£ ༆®, ÝMJ™ «õè ¬õ»ƒè. ༇¬ìèœ
ÝPù¶‹ Åì£ù ⇪íŒôŠ «ð£†´ ªð£¡Qøñ£ ªð£K„² â´ˆ¶ì
«õ‡®ò¶î£¡.

296. ñ £‹ ð ö ó êñ ô £Œ

õö‚èñ£ù óêñô£Œô Þ¼‰¶ MˆFò£êñ£ù
«ìv†®™ Þ¼‚°‹ Þ‰î ®w ! ܬó L†ì˜
ð£¬ô‚ ªè£F‚è ¬õƒè. å¼ ì‹÷˜
î‡Eô å¼ vÌ¡ â½I„¬ê„ ꣬ø‚
èô‰¶‚°ƒè. 𣙠ï™ô£‚ ªè£F„²
õ¼‹«ð£¶, Þ‰î â½I„¬êˆ î‡E¬ò
ªè£…ê‹ ªè£…êñ£ ð£™ô M†´‚
A÷P‚A†«ì Þ¼‚赋. 𣙠ï™ô£ FK…²
î‡E «õø, ê‚¬è «õø£ ñ£Pù¶‹,
²ˆîñ£ù å¼ ¶EJô 膮ˆ ªî£ƒèM´ƒè.
ð£™ô Þ¼‚èø î‡E ªñ£ˆîº‹ õ®…² ꂬè ñ†´‹ Þ¼‚赋. ܉î„
ꂬè¬ò â´ˆ¶ ÌK ñ£¾ ñ£FK, ï™ô£ H¬ê…² C¡ù„ C¡ù õ¬ìè÷£ˆ
‚èƒè. ÜŠ¹ø‹ å¼ õ£íLJô å¼ ì‹÷˜ î‡a˜ M†´ ÜF™ 裙 ì‹÷˜
ꘂè¬ó «ê¼ƒè. Þ‰î„ ê˜‚è¬óˆ î‡E‚ ªè£F‚è Ýó‹H„궋, ܶô
õ¬ìè¬÷ ܽƒè£ñ cè£ñŠ «ð£ìµ‹. Ü´Š¹ C¡ùî£ âKòµ‹.
«õªø£¼ ð£ˆFóˆ¶ô 200 I.L. ð£¬ô‚ 裌„C, ܶ ÝPù¶‹ è¬ìèœô
ªó®«ñì£ A¬ì‚Aø ñ£‹ðö‚ Û ªó‡´ ͵ vÌ¡ «ð£†´ A÷P M´ƒè.
ñ£‹ðö‚Û ޙ¬ô... «õÁ â‰î ðö‚Û «õµ‹ù£½‹ «ê˜‚èô£‹. ꘂè¬ó
CóŠ¹ô ªõ‰î óêñô£Œè¬÷ Þ‰î ñ£‹ðö ð£™ô «ð£†´ T™½Â ꣊Hì
«õ‡®ò¶î£¡!

297. AKvH ð † ˜ 裘¡
ÞŠð «ê£÷ Yê¡ Ýó‹H„꣄²! MˆFò£êñ£ù
Þ‰î ªóCŠH¬òŠ ð‡EŠ 𣼃è! ºˆîô£
Þ™ô£ñ ªè£…ê‹ Þ÷‹ «ê£÷‚èFó£ õ£ƒA,
«ê£÷ ºˆ¶‚è¬÷ àF˜ˆ¶ «ôê£ àŠ¹
«ð£†´ î‡Eô «õè õ„²‚°ƒè. ªè£…ê‹
Ýø†´‹.
å¼ ð£ˆFóˆF™ ͵ vÌ¡ ¬ñî£ ñ£¾,
͵ vÌ¡ èì¬ô ñ£¾, ªè£…êñ£ àŠ¹
«ð£†´‚ èô‰¶ «ê£÷ ºˆ¶‚è¬÷ Þ‰î
ñ£M™ ¹ó†®ªò´ˆ¶ ⇪íJ™ «ð£†´Š

ªð£¡Qøñ£ ªð£K„² â´ˆ¶ ꣊H†´ 𣼃è. Ýý£... ²¬õJ™ ªê£‚AŠ
«ð£iƒè.

298. ªï ™ L‚ 裌 Å Š
ªï™L‚裌 Þ÷¬ñ¬ò î‚è ¬õ‚°‹. ÜF«ô Þ¼‹¹„ꈶ ÜFè‹. ªï™L‚裌ô
ªð£¶õ£ áÁ裌 ñ†´‹î£«ù ªêŒiƒè... ÅŠ ð‡E ꣊H†´Š 𣼃è, Yú¡
Þ™ô£î êñòˆ¶ôÃì ªï™L‚裌 «î´iƒè!

ªðKò ªï™L‚裌 Ü…², Þ¼ð¶ Aó£‹
ð£CŠ 𼊹, ªó‡´ î‚è£O, ªó‡´
ð„¬ê I÷裌, å¼ ¬èŠH® ªè£ˆ¶ñ™L
Þ¬ô â™ô£ˆ¬î»‹ °‚è˜ô «ð£†´
«î¬õò£ù î‡E áˆF ¬ñò£ «õè
ªõ„²‚°ƒè. ÜF™, ªï™L‚裬ò ñ†´‹
îQò£ â´ˆ¶ ªõ„²†´, 𼊹‚
èô¬õ¬ò ñˆî£ô ï™ô£ ñCƒè.
ªï™L‚裌èO™ àœ÷ ªè£†¬ì¬ò
c‚A†´, I‚Rô «ð£†´ ñ£õ£ ܬó„²
𼊹 èô¬õJô «ê¼ƒè. «î¬õò£ù
àŠ¹‹ «ð£ìµ‹. å¼ õ£íLô å¼ vÌ¡ ªïŒ áˆF, ÜF™ ͵ ð™ ̇´,
å¼ ð†¬ì, å¼ ªè£ˆ¶ èP«õŠH¬ô, 裙 vÌ¡ «ê£‹¹ «ê˜ˆ¶ î£O„² ÅŠô
ªè£†´ƒè. Þ¶ ªñ£ˆîˆ¬î»‹ ü¨v õ®è†®ô ªè£†® õ®è†®†´ Åì£ °® ‚è
«õ‡®ò¶î£¡.

299. ð ò Á «î£¬ ê
º¬÷膮ù ð„¬êŠðòÁ «î¬õŠð´‹, Þ‰î
«î£¬ê ð‡ø¶‚°. å¼ èŠ ð„¬êŠ ðò¬ø ºî™
 ó£ˆFK«ò î‡E ªîO„², å¼ ¶EJ™
ðóŠH ªõ„ê£, ñÁ  º¬÷M†®¼‚°‹. Ü«î£ì
å¼ ¶‡´ Þ…C, ܬó vÌ¡ Yóè‹, è£óˆ¶‚°ˆ
î°‰î ð„¬ê I÷裌, ªó‡´ vÌ¡ ÜKC,
«ìv†´‚«èˆî àŠ¹ «ð£†´ ªè£óªè£óŠð£
«î£¬ê ñ£¾ ñ£FK ܬ󄲂赋. Þ¬î «î£¬ê‚
虽ô «î£¬êò£ áˆF, ô‡¬í M†´ å¼
Í® «ð£†´ «õè M쵋. ªó‡´ GIûˆ¶ô
«î£¬ê ªõ‰¶´‹.
Þ‰îˆ «î£¬ê¬òˆ F¼ŠHŠ «ð£ì «õ‡ì£‹. Ã´î™ ²¬õ‚°, «î£¬ê «ñ™
ªð£®ò£ ïÁ‚Aù ªõƒè£ò‹, ªè£…ê‹ Yóè‹ ÉM, «õè ªõ„² ꣊Hìô£‹.

300. ¶÷C ªó £† ®
‘裙 A«ô£ ¹¿ƒè™ ÜKC, 150 Aó£‹ ð„êKC ÞõŸ¬ø áø ¬õˆ¶
¬ïú£è, ªè†®ò£è ݆´ƒèœ. 1 ¯vÌ¡ Yóèˆ¬î ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
å¡ø¬ó èŠ ¶÷C¬ò„ ²ˆî‹ ªêŒ¶, îQò£è Ü¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
ÜKC ñ£¾ì¡ ܬóˆî ¶÷C, ªð£®ˆî Yóè‹, «î¬õò£ù àŠ¹ÞõŸ¬ø
«ê˜ˆ¶ H¬ê» ƒèœ. H¬ê‰î ñ£¬õ CÁCÁ ༇¬ìè÷£è â´ˆ¶,
ªó£†®è÷£èˆ , «î£¬ê‚ è™L™ «ð£†´, ²ŸP½‹ â‡ªíŒ M†´
Þ¼¹øº‹ F¼ŠHŠ «ð£†´ «õè¬õˆ¶ â´ƒèœ.
Þ†L ªð£®, «îƒè£Œ„ ê†Q ªî£†´‚ªè£‡´ ꣊Hì ²¬õò£è Þ¼‚°‹.
¶÷C «ê˜ˆF¼Šð à콂°‹ ï™ô¶’ & ñ¶¬ó¬ò„ «ê‰î 裘ˆFè£
‚«÷£KJ¡ Þ‰î °PŠ¬ð «î˜¾ ªêŒî «óõF ê‡ºè‹ ªê£™Aø£˜...
‘‘ªïüñ£«õ ¶÷C ªó£†® ªó£‹ð ¼Cò£ˆî£¡ Þ¼‚°. êOò£ô Üõv¬îŠ
ðìøõƒè, °PŠð£ ªï…²ô êO 膮J¼‚èøõƒè Þ‰î ¶÷C ªó£†®ò„
꣊H†ì£ °‚° ¼Cò£¾‹ Þ¼‚°‹. ñ¼‰¶‚° ñ¼‰¶‹ Ý„²!’’
301. è¼ ‹ ¹ „ê£Á ªð £ƒ è™
1 èŠ ð„êKCò 3 èŠ î‡E áˆF «õè
¬õƒè. ÜKC °¬öò ªõ‰î¶‹ ܶô 2 èŠ
èÁ‹¹„꣬ø áˆF‚ ªè£F‚è ¬õƒè.
ªõ™ôˆ¬î ªð£®„² 裙 èŠ î‡E M†´
Å죂°ƒè. ªõ™ô‹ è¬ó…궋 õ®è†®, ÜKC
輋¹„ê£Á è ô¬õ«ò£ì «ê¼ƒè. b¬ò Iîñ£
ªõ„² A÷Áƒè. èô¬õ «ê˜‰¶ ªè£F„²,
èñèñ ñí‹ õ‰î¶‹, 1 «ìHœ vÌ¡
ªïŒ¬ò áˆF‚ A÷P Þø‚°ƒè.
1 «ìHœ vÌ¡ ªïŒJô 10 º‰FK, 10
F󣆬êò õÁ ˆ¶ ¬õƒè. ²‚° 1 ¶‡´
â´ˆ¶ ¬ïú£ ªð£® ð‡µƒè. 1 C†®¬è ü£F ðˆK¬ò «îŒ„² ¬õƒè.
Þ‰î º‰FK, F󣆬ê, ²‚°Šªð£®, ü£F ðˆK«ò£ì ܬó ¯vÌ¡
ãôŠªð£®¬ò»‹ â´ˆ¶ ªð£ƒè«ô£ì «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒè. Åì£ ê£ŠH†ì£½‹ êK,
T™½Â ꣊H†ì£½‹ êK, 輋¹„ê£Á ª ð£ƒè™ «îõ£I˜îñ£ Þ¼‚°‹.

302. ñ £ƒ ªè£† ¬

ó ê‹

ܬó èŠ ¶õó‹ 𼊬ð 裙 ¯vÌ¡
ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶, ñôó «õè¬õƒè. è£ò
ªõ„² ðîŠð´ˆ¶ù ñ£ƒªè£†¬ì (õŸø™) 4
â´ˆ¶ 1 èŠ ªõ‰c˜ô ܬó ñE «ïó‹ áø
¬õƒè. 1 ªõƒè£ò‹, 2 î‚è£O¬òŠ
ªð£®ò£ ïÁ‚°ƒè. ªï™L‚裌 Ü÷¾‚°

¹O ¬ò â´ˆ¶ ܬó èŠ î‡Eô áøªõ„², è¬ó„² ¬õƒè.
áPù ñ£ƒªè£†¬ì¬ò 𼊹ô «ð£†´ Ü«î£ì ïÁ‚Aù ªõƒè£ò‹, î‚è£O,
ܬó ¯vÌ¡ I÷裌ˆÉœ, 1 ¯vÌ¡ îQò£ˆÉœ, «î¬õò£ù àŠ¹
â™ô£ˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õƒè.
ªõƒè£ò‹, î‚è£O â™ô£‹ ªõ‰î¶‹ ¹O è¬óê¬ô áˆF, ªó‡´ GIû‹
ªè£F‚è ¬õƒè. Þ¡ªù£¼ ð‚è‹ 1 «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò‚ è£òªõ„²,
ܬó ¯vÌ¡ è´°, 裙 ¯vÌ¡ ªõ‰îò‹, 1 ¯vÌ¡ I÷°, 1 ¯vÌ
¡ Yóè‹
(凵 ªó‡ì£ ªð£®„ê¶) 1 I÷裌 õˆî™, 3 ð™ ̇´ (ﲂAù¶)
â™ô£ˆ¬î»‹ î£O„², õî‚A óꈶô ªè£†® å¼ ¬èŠH® èP«õŠH¬ô ÉM
Í® Þø‚Aù£, ܶè ñ£ƒªè£†¬ì óê‹!

303. è‹ ¹ ð Eò £ó ‹
苹, ¹¿ƒè™ ÜKC, ð„êKC... Þ¶ â™ô£ˆ¬î»‹
嚪õ£¼ èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶‚°ƒè. Ü«î£ì ܬó
èŠ àÀ‰¶, 1 ¯vÌ¡ ªõ‰îò‹ «ê˜ˆ¶, å‡í£
î‡Eô áøªõ„² ܬó‚赋. ¬ïú£ ܬó„궋,
Ü«î£ì àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ÝÁ ñE «ïó‹ ¹O‚è
M´ƒè. ÜŠ¹øñ£, Ü´Š¹ô ðEò£ó‚ 虬ô‚ è£ò
ªõ„², 嚪õ£¼ °Nô»‹ ªè£…êƒ ªè£…êñ£
⇪í¬ò áˆF Å죂A, º‚裙 ð£èˆ¶‚°
ñ£¬õ áˆF, å¼ ð‚è‹ ªõ‰î¶‹ Þ¡ªù£¼ ð‚è‹
F¼ŠHŠ «ð£†´ «õè ªõ„ªê´ƒè.
Þ‰î ðEò£óˆ¶‚° «îƒè£Œ ê†Q Ü™ô¶ è£ó„ ê†Q¬òˆ ªî£†´‚A†ì£ ï™ô£
Þ¼‚°‹.
ðEò£ó«ñ è£óê£óñ£ «õµ‹Â âF˜ð£˜‚èøõƒè À‚°...
⇪íŒô è´°, àÀ‰¶, èP«õŠH¬ô î£O„², ªð£®ò£ ïÁ‚Aù ªõƒè£ò‹,
î‚è£O, ñ™Lˆ î¬öò õî‚A ñ£¾ô ªè£†® õö‚è‹«ð£ô ðEò£óˆ¬î
áˆFªò´ƒè.
ÞQŠ¹ ðEò£óˆ¶‚°...
4 èŠ ªõ™ôˆ¬î â´ˆ¶ ªð£®„², ܶô ܬó èŠ î‡E M†´ Å죂°ƒè.
ªõ™ô‹ è¬ó…궋 õ®è†® 苹 ñ£«õ£ì «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒè. Ü«î£ì, 1
C†®¬è ãôˆÉ¬÷»‹, ð™ð™ô£ WPù 1 Í® «îƒè£¬ò»‹ «ê˜ˆ¶‚ èô‚A
ðEò£ó‚ °Nô áˆF ²†ªì´ƒè.