You are on page 1of 3

DRYFUJC PO MORZACH CHAOSU.

Przedstawiam usystematyzowany podrcznik niesystematycznego rozwoju specyficznej


jednostki jak jest mag chaosu. Oparty jest on na dowiadczeniu wasnym oraz Liber do
kt!rego odsyam tych" kt!rzy nie zd#y$i si z nim zapozna%. Postaraem si w miar
ue$astyczni%
podrcznik !w by zapewni% swobodne wpasowanie si w ramy prezentowanego i
proponowanego systemu rozwoju. &how must 'o on(
)zie* pierwszy+
,doby% przedmioty umo#$iwiajce wytworzenie -etysz. -izycznej reprezentacji istoty po przez
u$epienie" wyrze/bienie" zmontowanie. sztat figurki na$e#y do tw!rczej czci czowieka"
mo#e to by% te# humanoida$na posta% zwana w!wczas homunku$usem. Po$ecane jest
utworzenie dw!ch sztuk figurek. 0edna bdzie su#y% za rezerwuar mocy zapasowej maga"
druga natomiast ma wpywa% na jaki aspekt #ycia maga np. zapewnia% czstsze znajdowanie
pienidzy na drogach czy te# prowadzenie po bezpiecznych cie#kach. Przy tworzeniu owej
reprezentacji wskazanym jest obdarowa% j czci wasnego ciaa np. gdy $epimy z g$iny"
mo#na wymiesza% g$in z odrobin wasnej krwi" sk!ry" paznokci" zba czy te# f$uidami
se1ua$nymi. 2a#nym e$ementem jest przemy$enie wyg$du -etysza poniewa# stanowi on
ekspresj tw!rczoci i pomysowoci maga" a zarazem ekspresj wntrza i dyspozycji
homunku$usa. 3a$e#y przypomnie% sobie wasne dzieci*stwo i zabawy z zabawkami" rozmowy z
nimi i rozmowy zabawek z zabawkami" kt!re kreowaa nasza dziecica fantazja. 4o niekt!rym
wyda% si to mo#e trywia$ne" rozmawia% z panem misiem p$uszakiem" jednakowo# jest to
niezbdnym e$ementem przebudzenia dziecicej wyobra/ni" kt!ra ukierunkowana stanowi
jedn z najpot#niejszych broni maga. , -etyszem postpowa% ana$ogicznie jak w
dzieci*stwie. prowadzenie rozm!w" dziecica zabawa majca na ce$u wprowadzi% w wiat
wyobra/ni maga i jego homunku$usa przez wkrcanie sobie prawdziwoci istnienia i #ycia owej
postaci. Po$ecam r!wnie# napisanie na pergaminie historii 5wymy$onej6" imienia i
ewentua$nego sigi$a istoty by prowadzi% zapis uzupeniajcy praktyki z -etyszem w dzienniku
magicznym. 3astpnie przez 7 dni intensywnie praktykowa% dziecinn zabaw.
)zie* !smy+
,doby% karty tarota" runy" anie$skie karty" a naj$epiej zrobi% samemu" a jeszcze $epiej
wymy$i% wasny system dywinacji. Prosz ty$ko o zachowanie pewnego poziomu w tworzeniu
wasnego systemu dywinacji. 8zucanie ko%mi i ko%mi zwierzt wyszo ju# z mody wr!#ek. 9o
te# mag w tym tygodniu staje si wr!#k" znachorem bawicym si da$ej p$uszowym misiem.
:;&<4<= P8,=, 9O P8,=0>?. & to podstawy" kt!re musz by% opanowane. )ywinacja
najbardziej su#y rozwojowi <ntuicji maga. Ot!# <ntuicja jest ko$ejn" pot#n broni maga
obok wymienionej wy#ej wyobra/ni. 3ajbardziej po$ecam kaba" tarot i runy. Pomocne te# s+
patrzenie na chmury i zabawa w skojarzenia przy pomocy ich ksztat!w" bowiem kojarzona
tre% zna$aza si w nas samych i nie jest to bynajmniej kwestia przypadku@ roz$anie wody na
paskiej powierzchni i ma$owanie po niej pa$cem 5te# skojarzenia ksztat!w p$am wody6 oraz
tab$iczka Aujia or something. =kscentrycznym pomysem wykaza si m!j dobry znajomy Bazik"
kt!ry to za system dywinacji przyj zbieranie kaps$i po 9ymbarkach z chodnika" po czym
przypomina sobie o czym pomy$a gdy zobaczy !w kapse$ i kore$owa na zasadzie intuicji
tre% wypisan na odwrocie kaps$a z ow my$. 9en zaskakujcy pomys okaza si by% bardzo
skuteczny ku mojemu zdziwieniu. 0a r!wnie# z powodzeniem do dzisiaj z niego korzystam ty$e"
#e wzbogaciem go o kaba i gematri. to te# gorco go po$ecam 5tymbark system6.
2racajc" :ag stara si uzyska% odpowiedzi na pewne proste pytania. &ystem dywinacji jest
reprezentacj Losu z kt!rego wycigamy odpowied/ czekajc na jej pojawienie si w umy$e
5<netrpretacja6. Pod #adnym pozorem nie ingerujemy w uzyskiwane odpowiedzi. ,achowujmy
peen obiektywizm" stajemy si obserwatorami" pozwa$amy na to" by wszystko swobodnie
pyno.
9ydzie* p!/niej+
0e#e$i jeszcze praktykujesz i nie zd#ye si przerzuci% na inn mod uciekajc z krainy
oku$tyzmu to dobrze to o 9obie wiadczy. :asz CD szans na to by by% magiem" a to d$atego"
#e w przecigu nastpnego miesica zrezygnujesz. 9ymczasem p!ki siedzisz w krainie
poznania nieznanego to zaatw sobie n!#" r!#d#k" $amp" i cay stuff okre$any og!$nie
magicznymi broniami. ,aznaczam od razu" #e nie bdziecie rzuca% fireba$$ami" tworzy%
#adnych ku$ wiata" i wa$czy% z $egionami demon!w. :agiczne bronie to fizyczne reprezentacje
pomagajce umocni% oraz usprawni% wykorzystanie cech" kt!re to reprezentuj. :iecz na ten
przykad symbo$izuje wo$ maga itd. ja nie zamierzam si rozwodzi% nad tym wszystkim co to
jest og!$nie dostpne na necie. Po prostu szukacie materia!w definicji oraz przepis!w na
magiczne bronie" po czym wykonujecie" zdobywacie sobie takie" kt!re wam odpowiadaj. Od
pocztku posiadania bd wam towarzyszyy po sam magi astra$n. Ostatecznie d#y to do
P=8-=4E03='O opanowania reprezentujcych przez nie cech" kt!re to ju# na etapie :agii
2ysokiej" u#ywane s bez wykorzystania substytut!w chocia#by w postaci tej naszej sawnej
r!#d#ki. 8!#d#k i szty$etos $os magicos po$ecam 5tak jak w L 6 u#ywa% do rytuau
'nostyckiej dewokacji" broni u#ywa si do zakre$ania pentagram!w" tu kania si te#
nieoceniony mniejszy i wikszy ryt pentagramu. ostur do wiru chaosu 5z racji dugoci6 i
kaba$istycznego krzy#a" a tak#e %wiczenia rodkowego fi$aru. 8eszta jest w miar konkretnie
opisana w Liber F. 3a tym punkcie edukacji prosz nauczy% si fanatyzmu bo szybko si
sko*czy zabawa w Garrego Pottera.
HIJ godzin p!/niej+
3a pewno ju# nie praktykujesz a$e poczytaj sobie" przynajmniej zostaniesz teoretykiem magyi
bd/ magiem hipotetycznym" a w najgorszym wypadku borsukiem. 9ote# nasta tydzie*
inwokacji" to w tym tekcie i tych praktykach za HK $at powiniene poszuka% przyczyn
rozszczepienia osobowoci" depresji" manii prze$adowczych" nerwic i ostrych zaburze*
psychotycznych. )$atego te# zaznaczam z miejsca 3<= L<O8= MN)3=0 O)PO2<=),<NL3O>4<
,N =2=39;NL3= &,O)E &PO2O)O2N3= LB=)N:< LO)P 3<= LBQ)N:< 2 P8N9EO2N3<;
O;L9E,:;. 8OL<&, 9O 3N 2BN&3O O)PO2<=),<NL3O>?. RR to do tych" kt!rzy praktykuj
da$ej. :acie ju# SKD szans na to #eby si sta% prawd. 0ednakowo# siostry i bracia moi"
sp!jrzcie na to z innej strony. za HK $at bd ju# )r. Psycho$ogii i zaprosz was na $eczenie na
$e#ank do gabinetu. )$a mag!w HKD zni#ki" a d$a mag!w 4haosu -ree bo tych si nie da
$eczy%. Przejd/my do rzeczy. :ag po trzecim piwie powinien ju# wpa% na pomysy rodzaju
zmiany rzeczywistoci przez zmian swojego zachowania. &ztuka owa po$ega na dostosowaniu
si do rodowiska przez pewn swoj cech w ce$u zmiany rodowiska. Przypomnijcie sobie
teraz te wszystkie przedszko$ne ba$e przebiera*c!w. 4ar$ 'ustaT 0ung okre$i by to mianem
pokazywania wypartej czci siebie w postaci persony. 3asza osobowo% powszednia" ustpuje
i daje upust osobowoci wypartej" kt!ra przebiera si za zego smoka" diaba czy te# #ywioaka
ognia stajc si nim i majc dokadnie wszystkie jej kompetencje. 3ie chodzi tu o te$etubisie i
transwestyt!w" kt!rych odpdzam imieniem N)O3N<( 4hodzi o przebranie i udekorowanie
wityni i szat w spos!b komp$ementarny do danej istoty odpowiedzia$nej za rzecz" kt!r
chcemy spowodowa%. Pozostaoci takich przebiera*c!w s szaty magyiczne zawierajce
bardziej skompresowan i dostpn symbo$ik przy wykorzystaniu sigi$i" ko$or!w i konsekracji.
)ziki temu nie musimy si przebiera% za smoka Larneya. :ito$ogia jest pena Log!w i ich
atrybut!w. &ymbo$e egipskie pokazuj bog!w 5pozdro d$a NsarUa.;n.3eferUa6 w okre$onych
pozycjach" z okre$onymi przedmiotami. &ymbo$ika to $uka w kt!r dopasowuje si mag.
)$atego te# w tym tygodniu bdziesz Logiem. :asz sobie to wkrca% gdy jeste peen jego
atrybut!w. 'dy ju# jeste Logiem np. rozpusty" to przypominasz sobie fajn dupencj 5sorky
dziewczyny6 i zsyasz bogosawie*stwo na siebie 5a$e na siebie jako czowieka" a nie Loga6.
2szystko mo#esz ubra% w sowo Loga" kt!rym bdziesz. 9woje sowa wtedy maj priorytet na
wpyw na rzeczywisto%. 9akim sposobem si krci fajki jak komu zabraknie. LOL...
IKVJKK sekund mino" co da$ejW
:o#esz ju# zacz% zbiera% pienidze na du#sz wizyt w przytuku. 0est bardzo
prawdopodobne" #e 9woja wiadomo% nie wytrzyma i prdzej czy p!/niej w :c )ona$d
spotkamy si. 9rudno co dopisa% czego nie byo w LF na temat <$uminacji... no c!# na tym
etapie mamy stworzy% doskona XLampY" manda$" kt!ra reprezentuje maga i jego 0N.
2ykorzystujemy do tego wczeniejsze dowiadczenie. 3asz rozbudzon wyobra/ni" intuicj"
wo$. 9worzymy symbo$ reprezentujcy nas. Lierzemy przy tym pod uwag cae nasze
dowiadczenie" nas i nas po i$uminacji 5wyobra#enie nas do" kt!rego d#ymy6. Po czym
tworzymy $amp i upodabniamy si do niej. < na koniec ostatecznie przerabiamy $amp by
przedstawiaa prawd o nas. Przedstawi to na rysunku.
)owiadczenie 5przeszo%6 Z my 5teraz6 Z my po i$$uminacji[ \ LN:PN H
[Obraz nas samych do jakiego d#ymy
, racji tego" #e wczeniej obraz nas po i$uminacji" zanim j osign$imy" by nieco skrzywiony
to musimy teraz Lamp upodobni% do siebie prawdziwego+
)owiadczenie 5przeszo%6 Z :y po i$$uminacji \ LN:PN S
:am nadziej" #e udao mi si przekaza% o co chodzi. 0e#e$i jestecie zainteresowani czci S"
czy$i om!wienie magyi poziomu szama*skiego to napiszcie do mnie na mai$a. Lo po co mam
po pr!#nicy pisa%. Longissima ]ia przed wami( Nrs totum reAuirit hominem( 9ak woa dawny
a$chemik.
N$$ rights deserted.
Opracowane przez Prof. )r hab. <n#. -ratra sztuk zakazanych 8azie$Ua SVJ Te$ KHHHHHKKK aka
adath a$a Nnarchanio... kt!ry jest zwany por!d was 5najni#sz6najwy#sz
5nie6sprawied$iwoci" kt!ry na skrzydach czasu z wiatrem 5opada6 si unosi" kt!ry jest
5przedostatni6drugi z 5ostatecznych6pierwszego" tego" 5tych"
kt!rzy s mierte$ni6 kt!ry #yje wiecznie(
Frater Raziel 248
)roga -a$i