โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ค 23201 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม
บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม

 จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้
1) 2 x3  7 x 2  7 x  2

2)

9 x3  12 x 2  x  2

3)

x3  x 2  8 x  12

4)

x 4  2 x3  13x 2  14 x  24

แบบฝึ กหัดที่ 2.6
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
โดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ

ชื่อ
ชั้น
เลขที่
สอนโดย...ครูไพรวัล ดวงตา

 ถ้า

x4

เป็นตัวประกอบของพหุนาม

 ถ้า

x3

หารพหุนาม

x( x  1)( x  2)  ( x  3)( x  20)

P ( x)  x 4  kx 3  5 x 2  10 x  6

 ถ้า x  1 และ 2 x  1 เป็นตัวประกอบของพหุนาม
จงแยกตัวประกอบของพหุนาม P( x)

แล้ว จงแยกตัวประกอบของพหุนามนี้

ลงตัว จงแยกตัวประกอบของพหุนาม

P ( x)  4 x 5  28 x 4  ax 3  95 x 2  bx  12

P( x)

แล้ว