You are on page 1of 6

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ Kierunek: Zarządzanie i inŜynieria produkcji Stopień studiów: studia inŜynierskie Rok akademicki: 2009/2010 Forma zajęć: Laboratorium

Przedmiot: Komputerowe wspomaganie prac inŜynierskich Ćwiczenie nr 3: Wprowadzanie tekstu i rysowanie z uŜyciem warstw

Czas wykonania ćwiczenia 2 h

Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wprowadzaniem tekstu na obiektach rysunkowych oraz rysowanie złoŜonych obiektów. W trakcie ćwiczenia studenci nabędą umiejętność rysowania z zastosowaniem warstw, realizując zaawansowane obiekty rysunkowe.

WyposaŜenie stanowiska:
Stanowiska komputerowe z systemem A9CAD. Instrukcje do ćwiczeń.

1. Wprowadzenie do ćwiczenia
1.1 Umieszczanie tekstu na rysunku Integralną częścią kaŜdego rysunku są róŜnego rodzaju opisy, które mogą być związane z zastosowaniem określonej technologii obróbki mechanicznej, termicznej itp. oraz opis związany bezpośrednio z tabliczką rysunkową. Tekst traktowany jest jak kaŜdy inny obiekt. Do ustawienia parametrów umieszczanego na rysunku tekstu uŜywa się edytora stylu pisania, którego okno przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Uruchamianie edytora tekstu Edytor tekstu (rys. 2) pozwala określić rodzaj czcionki, jej krój i wysokość. Z załoŜenia uŜycie polskich znaków diakrytycznych nie jest moŜliwe, ale moŜna jednak obejść tę niedogodność dopisując do wybranego kroju czcionki, po spacji – litery CE, co stanowi skrót, którego rozwinięcie ma postać Central Europe. Po tym drobnym uzupełnieniu pisanie polskich tekstów nie przedstawia juŜ Ŝadnego problemu. Po wybraniu funkcji pisania naleŜy określić współrzędne punktu, od którego rozpocznie się wiersz tekstu a następnie określić kąt, pod którym tekst ma być umieszczony. Przy wprowadzaniu kąta stosujemy względne współrzędne biegunowe, przyjmując r=1. Jeśli więc tekst ma się pojawić pod kątem 45o, to wprowadzamy @1<45. Następnie naleŜy wpisać w wierszu poleceń jeden wiersz tekstu, który po zatwierdzeniu klawiszem Enter zostanie umieszczony w wybranym miejscu pod określonym jw. Kątem. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wpisywany w wierszu poleceń tekst zawiera w miejscach występowania polskich znaków „dziwne” znaki, lecz tekst, który pojawi się na rysunku będzie miał prawidłową postać.

Rys. 2. Edytor tekstu

1.2 Tworzenie warstw Rysując rysunek techniczny umieszcza się na arkuszu róŜne obiekty rysunkowe, opisy, wymiary i linie pomocnicze. KaŜdą z wymienionych grup charakteryzują określone parametry linii uŜywanych do ich przedstawienia. Te parametry moŜna oczywiście definiować w oknie parametrów dla kaŜdego obiektu z osobna. Niemniej jednak taki sposób definiowania parametrów jest mało efektywny. Znacznie lepiej jest korzystać w czasie rysowania z warstw, na których MoŜemy umieszczać obiekty o tych samych cechach charakterystycznych. Przykładowo na pierwszej warstwie moŜna umieścić wszystkie krawędzie rysowanego elementu, na drugiej – linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe, na trzeciej – opisy, a na czwartej obramowanie rysunku i tabliczkę rysunkową. W programie A9CAD dostępny jest menedŜer warstw Layer menager uruchomieniu otwiera się okno przedstawione na rysunku 3. . Po jego

Rys. 3. Okno dialogowe menedŜera warstw Domyślnie zdefiniowana jest jedna warstwa o numerze 0. Obok przycisku polecenia Current wskazywana jest nazwa aktywnej warstwy. Nową warstwę tworzy się za pomocą przycisku New wpisując jej numer (nazwę). Nowa warstwa pojawi się w oknie wykazu warstw. W kaŜdej ze zdefiniowanych warstw moŜna określić kolor, rodzaj i grubość linii. W tym celu naleŜy dla wybranej warstwy wybierać Color (rys. 4) lub Line (Rys. 5) i określić Ŝądane parametry.

Rys. 4. Okno dialogowe określania kolorów

Rys. 5. Okno dialogowe określania typu linii. W celu ochrony obiektów umieszczonych w danej warstwie przed przypadkowymi zmianami moŜna warstwę zablokować. W tym celu naleŜy wybrać warstwę przewidzianą do zablokowania i kliknąć w przycisk polecenia Lock. Warstwa zostanie zablokowana, co jest sygnalizowane symbolem zamkniętej kłódki umieszczonym obok nazwy warstwy. Operacją odwrotną do zablokowania jest odblokowanie (Unlock). Inną operacją, którą moŜna wykonać na nieaktywnej warstwie jest operacja Freeze, polegająca na ukryciu wszystkich obiektów umieszczonych w danej warstwie. Obiekty stają się ponownie widoczne po wykonaniu operacji Thaw. KaŜdą warstwę, za wyjątkiem warstwy domyślnej o numerze 0 moŜna usunąć. Taka warstwa nie moŜe być warstwą aktywną i nie moŜe zawierać obiektów. Inaczej – warstwa powinna być pusta. Do usuwania wybranej warstwy słuŜy przycisk polecenia Delete. Podczas rysowania moŜe się zdarzyć, Ŝe jeden lub kilka obiektów zostało umieszczonych nie na tej warstwie, na której powinny się znaleźć. W takim przypadku nie ma potrzeby usuwania ich z jednej warstwy i umieszczania ich w warstwie przeznaczenia. MoŜna przenieść obiekt z jednej warstwy do drugiej korzystając z okna parametrów. W tym celu naleŜy wybrać obiekt do przeniesienia a następnie w oknie parametrów wybrać właściwą warstwę (Layer Name).

2. Przebieg ćwiczenia
1. Utwórz rysunek z trzema wartstwami, przyjmując dla kaŜdej wartswy inny kolor i inną grubość linii (tabela). Nazwa warstwy 1 2
3

Kolor
Niebieski Czerwony Czarny

Szerokość linii
0.20 mm 0.09 mm 0.12 mm

Narysuj podstawę okrągłego słupa stalowego według poniŜszego rysunku.

Na warstwie 1 umieść przekrój słupa (okręgi), pozostałe linie na warstwie 2. Wymiarowanie rysunku moŜna pominąć. Na warstwie 3 narysuj tabelkę i ramkę według poniŜszego schematu.

Wytyczne do sporządzania sprawozdania z ćwiczenia:
Na podstawie przeprowadzonego ćwiczenia naleŜy sporządzić pisemne sprawozdanie w programie MS Word lub innym edytorze teksu. Sprawozdanie ma zawierać: • rzuty ekranu z realizacji ćwiczenia, • wnioski i własne spostrzeŜenia dotyczące realizacji ćwiczenia oraz uzyskanych wyników działania, • spis pozycji literaturowych. Sprawozdanie naleŜy oddać w dwóch wersjach: • wersji wydrukowanej, • wersji elektronicznej wraz z załącznikami (plik sprawozdania oraz plik w formacie *.dwg – zawierające wykonane w trakcie ćwiczeń rysunki) proszę wysłać na maila lab_kwpi@interia.pl. W tytule maila proszę wpisać imię i nazwisko sporządzającego sprawozdanie. Literatura Literatura podstawowa:
1. 2. 3. Bis J., Markiewicz R.: Komputerowe wspomaganie projektowania CAD. Podstawy. Wydawnictwo REA, Warszawa 2008. Augustyn K.: EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006. Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:
1. 2. Winiecki W., Stanik S., Nowak J.: Graficzne zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych systemów pomiarowo-kontrolnych. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2001. Miecielica M., Wiśniewski W.: Komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.