You are on page 1of 25

Projekt z dnia 20.08.2014 r. wersja 1.3.

Projekt zaoe projektu ustawy


o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach
pokrywania kosztw powstaych u wytwrcw w zwizku z
przedterminowym rozwizaniem umw dugoterminowych sprzeday
mocy i energii elektrycznej
20 sierpnia 2014 r.
2


Spis treci
Cz I Wprowadzenie.
1.1. Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy.. 3 - 6
1.2. Aktualny stan prawny. 6 - 9
1.3. Alternatywne rodki osignicia celw 9 - 10
1.4. Przewidywane skutki finansowe uchwalenia projektowanej ustawy
i rda ich pokrycia 10 - 11
Cz II - Propozycje rozstrzygni niezbdnych do opracowania projektu
ustawy.
2.1. Wprowadzenie definicji zwizanych z utworzeniem systemu
inteligentnego opomiarowania (systemu pomiarowego).. 11 - 12
2.2. Zmiany w zakresie prowadzenia rozlicze w trakcie zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej. 12 - 13
2.3. Dodanie rozdziau 2c regulujcego zasady funkcjonowania systemu
pomiarowego 13
2.3.1. Zasady instalowania licznikw zdalnego odczytu.. 13 - 14
2.3.2. Sposb przekazywania danych pomiarowych 14 - 15
2.3.3. Zasady ochrony danych pomiarowych.... 15 - 18
2.3.4. Zasady udostpniania danych pomiarowych.. 18 - 19
2.3.5. Zasady przechowywania danych pomiarowych. 19
2.3.6. Zasady ustalania i pobierania opat za udostpnianie danych
pomiarowych... 19 - 20
2.3.7. Operator informacji pomiarowych 20 - 21
2.3.8. Przepis upowaniajcy do wydania rozporzdzenia. 21 - 22
2.4. Kary pienine. 22 - 23
2.5. Zmiany w przepisach obowizujcych. 23 - 24
2.6. Vacatio legis. 24 - 25
2.7. Zgodno z prawem Unii Europejskiej. 25
2.8. Konsultacje publiczne. 25

3

Cz I Wprowadzenie.
1.1. Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy.
Projekt zaoe projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z pn. zm.
1)
) oraz ustawy z
dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztw powstaych
u wytwrcw w zwizku z przedterminowym rozwizaniem umw
dugoterminowych sprzeday mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 30, poz.
905, z pn. zm.
2)
), zosta przygotowany w zwizku z koniecznoci:
- wdroenia pkt 2 zacznika nr 1 do dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczcej wsplnych zasad
rynku wewntrznego energii elektrycznej i uchylajcej dyrektyw
2003/54/WE (Dz. U. UE. L. 211 z 13.07.2009, str. 55), zwanej dalej
dyrektyw 2009/72/WE,
- wdroenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia
25 padziernika 2012 r. w sprawie efektywnoci energetycznej, zmiany
dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE
i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1), zwanej dalej
dyrektyw 2012/27/UE,
- wykonania zalece Komisji Europejskiej z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie
przygotowa do rozpowszechnienia inteligentnych systemw pomiarowych
(Dz. U. UE. L. 73 z 9.03.2012, str. 9).
Celem nowelizacji ustawy, oprcz wdroenia wymienionych na wstpie
dyrektyw oraz wykonania zalece Komisji Europejskiej, jest przyczynienie si
do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej, zapewnienie odbiorcom
niezakconego dostpu do energii elektrycznej oraz prawna ochrona danych
dotyczcych tych odbiorcw.


1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238
oraz z 2014 r. poz. 457, 490 i 942.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 58, poz. 357, z 2009 r. Nr 98,
poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551 i Nr 233, poz. 1381.
4

Propozycja nadania inteligentnemu systemowi pomiarowemu w sektorze
elektroenergetycznym w Polsce normatywnego charakteru wynika zarwno
z przesanek formalno-prawnych jak i z szeregu potrzeb oraz korzyci
o charakterze faktycznym.
Do przesanek formalno-prawnych zaliczy naley przede wszystkim
zapewnienie realizacji celw wynikajcych z dyrektywy 2009/72/WE. Zgodnie
z jej przepisami - Pastwa Czonkowskie s zobowizane do zapewnienia
wdroenia inteligentnych systemw pomiarowych, ktre pomagaj
konsumentom w aktywnym korzystaniu z rynkw dostaw energii elektrycznej,
natomiast wdroenie takich systemw pomiarowych moe by uzalenione od
ekonomicznej oceny wszystkich dugoterminowych kosztw i korzyci dla rynku
oraz indywidualnego konsumenta, lub od oceny, ktra forma inteligentnego
pomiaru jest uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia i najbardziej
opacalna oraz w jakim czasie ich wprowadzenie jest wykonalne.
Dyrektywa 2012/27/UE wskazuje, e instalowany inteligentny system
pomiarowy powinien posiada funkcj dostpu do historycznych danych
o zuyciu energii. Zgodnie z przepisami tej dyrektywy - Pastwa Czonkowskie
powinny zapewni odbiorcy kocowemu atwy dostp do kompletnych
informacji o historycznym zuyciu energii, w szczeglnoci do sumarycznych
danych, co najmniej za trzy lata wstecz, lub za okres od dnia zawarcia umowy
na dostaw energii elektrycznej, jeeli jest on krtszy, jak rwnie informacje
uzupeniajce dotyczce zuycia energii elektrycznej w przeszoci, obejmujce
rwnie szczegowe dane. Dane te powinny by dostpne dla odbiorcy
kocowego za porednictwem internetu lub wywietlacza w liczniku.
Zgodnie za z zaleceniami Komisji Europejskiej z dnia 9 marca 2012 r. w
sprawie przygotowa do rozpowszechnienia inteligentnych systemw
pomiarowych, wprowadzajc takie systemy naley zwrci szczegln uwag
na bezpieczestwo i ochron danych osobowych przetwarzanych w ramach
tych systemw.
W komunikacie Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego i Komitetu Regionw z dnia
12 kwietnia 2011 r. Inteligentne sieci energetyczne: od innowacji do
5

wdroenia", zapowiedziano podjcie szeregu rodkw, w tym monitorowanie
postpw Pastw Czonkowskich, ustanowienie wytycznych dotyczcych
gwnych wskanikw skutecznoci i okrelenia metodyki planw realizacji
inteligentnych systemw pomiarowych wraz z analizami kosztw i korzyci.
W Polsce analizy kosztw i korzyci zostay wykonane. Z analiz tych wynika,
e wdroenie systemw inteligentnego opomiarowania umoliwi podejmowanie
dziaa proefektywnociowych i stanowi bdzie element budowy inteligentnych
sieci elektroenergetycznych. Przyczyni si te do efektywnego zarzdzania
energi elektryczn zarwno po stronie poday jak i popytu, co jest
fundamentalne dla ograniczenia emisji CO
2
, oszczdnoci pierwotnych
nonikw energii oraz rozwoju odnawialnych rde energii elektrycznej
u prosumentw. Sprawnie dziaajca sie inteligentna moe w przyszoci
skutecznie integrowa rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej
w mikrordach, przewidywany rozwj samochodw elektrycznych
i zarzdzanych sieci domowych.
Rosnce zapotrzebowanie na energi elektryczn ze strony odbiorcw
wskazuje na konieczno wdroenia programw zarzdzania popytem, jako
efektywnego sposobu na zapewnienie bezpieczestwa dostarczania energii
elektrycznej, w tym szczeglnie w okresach szczytowego zapotrzebowania na
moc w krajowym systemie elektroenergetycznym.
Pozytywnym skutkiem projektowanych rozwiza bdzie racjonalizacja
zuycia energii w gospodarstwach domowych oraz zmniejszenie
energochonnoci gospodarki. Dostp do informacji o zuyciu energii
elektrycznej w czasie rzeczywistym zmniejszy koszty funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego. Przyczyni si rwnie do wzrostu elastycznoci
i konkurencyjnoci rynku energii.
Projektowane rozwizania bd oznaczay dla:
- przedsibiorstw energetycznych - potencjaln redukcj kosztw dziki
pozyskaniu bardziej dokadnych danych rynkowych oraz wzrost przychodw
w wyniku redukcji strat i nieefektywnoci w systemie (np. szybsze usuwanie
awarii, eliminacja nielegalnego poboru),
6

- operatora systemu przesyowego elektroenergetycznego - popraw
bezpieczestwa systemu elektroenergetycznego oraz obnienie kosztw
mechanizmu bilansowania,
- sprzedawcw energii elektrycznej - moliwo dostosowania ofert sprzeday
energii elektrycznej do indywidualnych potrzeb odbiorcy kocowego.
Przewiduje si, e nastpi poprawa parametrw jakociowych dostarczanej
energii elektrycznej z korzyci dla odbiorcy, a take ulegnie uproszczeniu
i skrceniu procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej,
- odbiorcw kocowych - likwidacj rozlicze na podstawie prognoz oraz
wiadome korzystanie z energii,
- odbiorcw uboszych - moliwo elastycznego gospodarowania energi
elektryczn proporcjonalnie do posiadanych rodkw finansowych, w tym np.
czasowej rezygnacji z korzystania z najbardziej energochonnych urzdze.
Wprowadzenie projektowanych rozwiza przyczyni si take do poprawy
funkcjonowania rynku energii, a tym samym ograniczenia podwyek cen,
poprzez ujawnienie cenowej elastycznoci popytu i dokadniejszej informacji
rynkowej. Bdzie take moliwe zarzdzanie poborem energii elektrycznej przez
sterowanie instalacj zaczanie i wyczanie urzdze w zalenoci od pory
doby i roku. Odbiorca kocowy bdzie za rozliczany na podstawie danych
o rzeczywistym zuyciu przez niego energii elektrycznej. Projektowane
rozwizania przyczyni si take do stworzenia potencjau do rozwoju mikro-
generacji oraz podczenia do sieci dodatkowych urzdze, atwego rozliczania
sprzeday energii elektrycznej przez odbiorcw kocowych instalujcych wasne
rda mikro-generacji, a take wdroenia efektywnego modelu opartego na
taryfach (cennikach) wielostrefowych.
.
1.2. Aktualny stan prawny.
W aktualnym stanie prawnym brak jest rozwiza systemowych w zakresie
inteligentnych licznikw.
W wikszoci krajw europejskich opracowano polityk wprowadzania
inteligentnych licznikw do powszechnego uytku. Pierwszym wrd nich bya
7

Szwecja, za ktr podyy takie kraje jak: Holandia, Irlandia, Norwegia,
Francja, Wochy i Hiszpania. Wielka Brytania oraz Finlandia ogosiy
wprowadzenie inteligentnych licznikw odpowiednio w padzierniku 2008 r.
i w lutym 2009 r. Dania rwnie podya w tym kierunku. Dodatkowo,
midzynarodowy projekt prowadzony przez publiczne spki energetyczne jest
rozwijany w Portugalii i na Malcie. Wochy s pierwszym krajem europejskim, w
ktrym zainstalowano inteligentne liczniki na masow skal (w pierwszej
poowie 2000 r.). W 2009 r. tego typu przyrzdy stay si obowizkowe na
terenie Szwecji i zostay zainstalowane we wszystkich budynkach. Rzd
Wielkiej Brytanii planuje instalacj 26 mln nowoczesnych inteligentnych
licznikw energii elektrycznej do 2020 r. Przewidywany koszt wymiany licznikw
szacowany jest na poziomie 7 mld funtw, czyli okoo 15 funtw na
gospodarstwo domowe. Eksperci w swoich oszacowaniach podaj, e roczne
oszczdnoci gospodarstw domowych z tego tytuu bd na poziomie okoo 2-
3%, czyli okoo 25-35 funtw.
W przypadku Polski, w 2009 r. Urzd Regulacji Energetyki (URE) wraz
z Federacj Konsumentw, Stowarzyszeniem Konsumentw Polskich, Krajow
Agencj Poszanowania Energii oraz Forum Odbiorcw Energii Elektrycznej
i Gazu podpisay deklaracj w sprawie wprowadzenia inteligentnych licznikw
do polskiego systemu elektroenergetycznego. Opracowane zostao take
studium wykonalnoci instalacji urzdze pomiarowych. URE uzasadnio
przygotowanie tego projektu obowizkiem zwikszenia efektywnoci
energetycznej, wynikajcym z dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywnoci
kocowego wykorzystania energii i usug energetycznych oraz uchylajcej
dyrektyw Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64);
Na rynku polskim s dostpne rne rodzaje inteligentnych licznikw
energii elektrycznej. Maj one moliwo zdalnego odczytywania pomiarw i
funkcj automatycznego przeczania trybu kredytowego na przedpatowy.
Pozwala to na wiadome planowanie zuycia energii elektrycznej polegajce na
jej zakupie w dowolnej chwili i na dowoln kwot, a tym samym umoliwia jej
oszczdzanie oraz wyduenie czasu, na jaki energia ta wystarczy.
8

Na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.), w 2010 r.
Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. zrealizowa projekt pt. Zbudowanie
i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmw
zarzdzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych
3)
.
Przedmiotem projektu byo opracowanie dokumentw opisujcych model
funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce w obszarze opomiarowania,
przy zaoeniu wprowadzenia rozwiza technicznych z wykorzystaniem
inteligentnych licznikw (Smart Metering). Projekt ten zawiera rozwizania,
umoliwiajce wdroenie inteligentnego opomiarowania w skali kraju, w sposb
pozwalajcy na wdroenie programw zarzdzania popytem u odbiorcw
i jednoczenie stanowice podstaw dla sieci inteligentnej (smart grid).
W 2010 r. na zlecenie Polskiego Towarzystwa Przesyu i Rozdziau Energii
Elektrycznej, Instytut Energetyki Oddzia Gdask i Ernst & Young Business
Advisory Sp. z o.o. i Wsplnicy Sp. k. wykonali projekt pn. Studium wdroenia
inteligentnego pomiaru energii elektrycznej w Polsce
4)
. Przedmiotem tego
projektu byo okrelenie moliwoci i opacalnoci wdroenia inteligentnego
opomiarowania w warunkach krajowych z perspektywy spek dystrybucyjnych.
W dniu 6 grudnia 2010 r. Minister Gospodarki powoa Zesp Doradczy ds.
zwizanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci w Polsce przy
Midzyresortowym Zespole ds. Realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030
roku. Zesp ten przygotowa analizy moliwoci i zakres wprowadzenia
w Polsce inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz wypracowa jednolity
model inteligentnych sieci z uwzgldnieniem jednolitego modelu inteligentnego
opomiarowania.
W czerwcu 2011 r. Prezes URE opublikowa dokument pt. Stanowisko
w sprawie niezbdnych wymaga wobec wdraanych przez operatora systemu
przesyowego elektroenergetycznego inteligentnych systemw pomiarowo-


3)
Skonsolidowane podsumowanie projektu jest dostpne na stronie
http://www.piio.pl/bszpre_produkty.php
4)
Opracowanie zostao opublikowane na stronie: http://www.piio.pl/dok/2010-05-
06_raport_koncowy_AMI.pdf oraz na www.ptpiree.pl.

9

rozliczeniowych z uwzgldnieniem funkcji, celu oraz proponowanych
mechanizmw wsparcia przy postulowanym modelu rynku..
Oceniajc wnioski wynikajce ze sporzdzonych opracowa, zwaszcza
opracowania PSE S.A. naley stwierdzi, e oglna ocena zasadnoci
wdroenia inteligentnego opomiarowania zostaa dokonana. Ocena ta obja
szacunek skutkw dla caego sektora elektroenergetycznego i uwzgldnia
efekty takiego wdroenia dla wszystkich zainteresowanych, biorc pod uwag
optymalny zakres funkcjonalnoci inteligentnego opomiarowania i stwarzajc
moliwoci rozwoju nowych obszarw dziaalnoci niezwizanych bezporednio
z dotychczasowymi aktywnociami na rynku elektroenergetycznym. Komisja
Europejska (pismo z dnia 3 wrzenia 2012 r.) zostaa poinformowana
o zasadnoci wprowadzenia w Polsce inteligentnego systemu pomiarowego.
Informacja ta stanowia wypenienie przepisw dyrektywy 2009/72/WE
w zakresie przedstawienia Komisji Europejskiej informacji o korzyciach
i kosztach wdroenia inteligentnego systemu pomiarowego, ktr pastwo
czonkowskie mg sporzdzi przed podjciem formalnej decyzji o jego
wdroeniu.
Z inicjatywy Prezesw URE i PSE S.A. w 2012 r. zorganizowano Warsztaty
Rynku Energii. Warsztaty te s robocz platform gromadzenia i wymiany
wiedzy zwizanej z budow inteligentnych sieci energetycznych.
W celu aktualizacji sporzdzonych analiz, Ministerstwo Gospodarki
opracowao i opublikowao w 2013 r. nastpujce dokumenty:
- Analiz skutkw spoeczno gospodarczych wdroenia inteligentnego
opomiarowania,
- Aneks do Analizy skutkw spoeczno gospodarczych wdroenia
inteligentnego opomiarowania.
1.3. Alternatywne rodki osignicia celw.
Analizowane byy nastpujce rozwizania dotyczce systemu
inteligentnego opomiarowania:
1) kontynuowa stan obecny, czyli nie wprowadza systemu inteligentnego
opomiarowania,
10

2) instalowa inteligentne liczniki, zgodnie z wyborem odbiorcy kocowego,
3) wprowadzi system inteligentnego opomiarowania, czyli instalowa
inteligentne liczniki u 80% odbiorcw kocowych, zgodnie z dyrektyw
2009/72/WE.
W analizowanych rozwizaniach, w zakresie okrelonym w pkt 1 i 2 saldo
korzyci i kosztw, zarwno w ujciu finansowym jak i jakociowym, jest mniej
korzystne ni w pkt 3 znajdujcym odzwierciedlenie w projektowanych
zaoeniach projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz
ustawy o zasadach pokrywania kosztw powstaych u wytwrcw w zwizku
z przedterminowym rozwizaniem umw dugoterminowych sprzeday mocy
i energii elektrycznej.
1. 4. Przewidywane skutki finansowe uchwalenia projektowanej ustawy
i rda ich pokrycia.
Wprowadzenie projektowanych przepisw nie spowoduje wzrostu
wydatkw budetu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego ani te innych
jednostek sektora finansw publicznych.
Przewiduje si, e wejcie w ycie projektowanych przepisw, w okresie 10
lat, moe wygenerowa dodatkowe koszty dla:
- przedsibiorstw w wysokoci 1109,9 mln z,
- gospodarstw domowych w wysokoci 2522,1 mln z,.
Wejcie w ycie projektowanych przepisw, w powyszym okresie, powinno
take przynie korzyci dla:
- przedsibiorstw w wysokoci 3781,8 mln z,
- gospodarstw domowych w wysokoci 8593,8 mln. z.
Koszty zainstalowania i obsugi inteligentnego licznika (licznika zdalnego
odczytu), ponosi bdzie operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego. Koszty te planuje si uwzgldni w taryfie dla
odbiorcw energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz
mikroprzedsibiorcw, maych lub rednich przedsibiorcw. W konsekwencji,
11

koszty te zostan w kolejnych latach zwrcone operatorowi systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Cz II - Propozycje rozstrzygni niezbdnych do opracowania projektu
ustawy.
2.1. Wprowadzenie definicji zwizanych z utworzeniem systemu
inteligentnego opomiarowania (systemu pomiarowego).
Propozycje legislacyjne:
Wdroenie systemu pomiarowego wymusza konieczno zdefiniowania
nastpujcych poj.
- dane pomiarowe informacje o iloci energii elektrycznej pobranej z sieci
przez odbiorc kocowego lub grup odbiorcw kocowych, lub o iloci
energii elektrycznej wytworzonej lub wprowadzonej do sieci, lub o wielkoci
mocy, lub o parametrach jakociowych energii elektrycznej;
- informacje pomiarowe - dane pomiarowe, polecenia odbierane przez licznik
zdalnego odczytu oraz dane dotyczce punktu pomiarowego;
- licznik zdalnego odczytu - zesp urzdze umoliwiajcych dwustronn
komunikacj z systemem teleinformatycznym, sucych do pozyskiwania
danych pomiarowych oraz odbierania polece;
- system pomiarowy - liczniki zdalnego odczytu skomunikowane z systemem
teleinformatycznym obsugujcym dane pomiarowe;
- system teleinformatyczny - system teleinformatyczny w rozumieniu
przepisw ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog
elektroniczn (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
Uzasadnienie
System wykorzystujcy zdaln komunikacj dwustronn powinien
gwarantowa z jednej strony pozyskiwanie i przetwarzanie danych
pomiarowych, z drugiej za strony wysyanie polece do licznikw zdalnego
odczytu.
12

Proponowana definicja danych pomiarowych zawiera powinna zamknity
katalog danych, ktre mog by traktowane jako dane pomiarowe i obejmowa
zarwno dane o pobranej energii elektrycznej przez odbiorcw kocowych jak
i dane o wytwarzaniu energii elektrycznej oraz wielkoci mocy. Wanym
zagadnieniem bd parametry jakociowe energii elektrycznej. Pomiar
parametrw jakociowych wpywa powinien zarwno na rozliczenia za energi
elektryczn, jak te pozwala identyfikowa niedostateczn jako dostarczanej
energii elektrycznej, a w przyszoci doprowadzi do poprawy jej jakoci.
2.2. Zmiany w zakresie prowadzenia rozlicze w trakcie zmiany
sprzedawcy energii elektrycznej.
Projektowane wprowadzenie systemu pomiarowego wymusza dokonanie
zmian w przepisach regulujcych procedur zmiany sprzedawcy.
Propozycje legislacyjne:
Wymiana informacji midzy sprzedawc energii elektrycznej a operatorem
systemu dystrybucyjnego dotyczca zmiany sprzedawcy przez odbiorc
kocowego powinna odbywa si za porednictwem niezalenego, centralnego
orodka gromadzcego oraz przetwarzajcego dane pomiarowe, zwanego
operatorem informacji pomiarowych.
Jeeli za u odbiorcy kocowego zainstalowano licznik zdalnego odczytu,
naley zabroni dokonywania z tym odbiorc rozlicze za energi elektryczn
lub usug dystrybucji energii elektrycznej oraz pobierania opat z tego tytuu na
podstawie prognozowanego zuycia energii elektrycznej.
Rozlicze za energi elektryczn naley dokonywa na podstawie danych
pomiarowych uzyskanych od operatora informacji pomiarowych, z wyczeniem
rozlicze w ramach centralnego mechanizmu bilansowania handlowego.
W przypadku gdy nie bdzie moliwe uzyskanie danych pomiarowych
zarejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu a spenione bd parametry
niezawodnoci komunikacji w systemie pomiarowym, za takie dane pomiarowe
uznawa bdzie mona dane wynikajce z oblicze, ktrych dokonywa bdzie
operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
Uzasadnienie
13

Centralizacja wymiany informacji w procesie zmiany sprzedawcy usprawni
i przyspieszy ten proces. Wszyscy sprzedawcy wykorzystywa bd jednolit
platform wymiany informacji dostarczon przez operatora informacji
pomiarowych do przesyania informacji o zmianie sprzedawcy do operatora
systemu dystrybucyjnego i sprzedawcw energii elektrycznej. W ramach
istniejcej platformy wymiany informacji nastpi wstpna weryfikacja
i uzupenienie wnioskw o zmian sprzedawcy, co skrci i uproci system.
Sprawny system zmiany sprzedawcy gwarantujcy rwnoprawne traktowanie
podmiotw jest kluczowy dla rozwoju konkurencyjnego rynku detalicznego
energii elektrycznej w Polsce. Standardowy system obiegu informacji
przekazywanej przez centralny system zapewniajcy rwnoprawny i atwy
dostp dla wszystkich sprzedawcw spowoduje, e zniknie bariera w rozwoju
konkurencyjnych ofert dla odbiorcw kocowych. Usprawnienie i przyspieszenie
procedury zmiany sprzedawcw wpynie na spadek ich kosztw, a tym samym
odbiorcy bd mogli otrzyma korzystniejsze oferty. Jeden podmiot
odpowiedzialny za standaryzacje zakresu i formatu informacji przekazywanych
midzy podmiotami moe uniemoliwi blokowanie konkurencji rynkowej
poprzez narzucanie rnych formatw danych i zasad ich udostpniania.
Projektowane kompleksowe uregulowanie funkcjonowania systemu
pomiarowego wymusza uchylenie w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne ust. 5a i 5b w art. 9c.
2.3. Dodanie rozdziau 2c regulujcego zasady funkcjonowania systemu
pomiarowego.
2.3.1. Zasady instalowania licznikw zdalnego odczytu.
Propozycje legislacyjne:
Proponuje si zobowiza operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego do zainstalowania licznikw zdalnego odczytu
skomunikowanych z systemem pomiarowym u co najmniej 80% odbiorcw
kocowych przyczonych do sieci tego operatora o napiciu znamionowym nie
wyszym ni 1 kV, zgodnie z harmonogramem okrelonym w rozporzdzeniu
Rady Ministrw.
14

Proponuje si take umoliwienie odbiorcy kocowemu wczeniejsz
instalacj licznika zdalnego odczytu, ni wynika to bdzie z harmonogramu
okrelonego w rozporzdzeniu Rady Ministrw, jeeli istnie bd techniczne
warunki jego zainstalowania. Odbiorca taki moe wystpi do operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do sieci ktrego jest
przyczony, o wczeniejsz instalacj licznika zdalnego odczytu.
Koszty zainstalowania licznika zdalnego odczytu pokrywane bd przez
waciwego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
i powinny one stanowi uzasadnione koszty dziaalnoci tego operatora.
Proponuje si, aby harmonogram instalowania licznikw zdalnego odczytu
Rada Ministrw okrelia, w drodze rozporzdzenia, biorc pod uwag
rwnoprawne traktowanie odbiorcw energii elektrycznej, bezpieczne
funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego oraz koszty wdraania
systemu pomiarowego.
W harmonogramie tym proponuje si, aby liczniki zdalnego odczytu
instalowane byy do dnia:
1) 31 grudnia 2015 r. w iloci nie mniejszej ni 5 %,
2) 31 grudnia 2016 r. w iloci nie mniejszej ni 15 %,
3) 31 grudnia 2017 r. w iloci nie mniejszej ni 25 %,
4) 31 grudnia 2018 r. w iloci nie mniejszej ni 40 %,
5) 31 grudnia 2019 r. w iloci nie mniejszej ni 60 %,
6) 31 grudnia 2020 r. w iloci nie mniejszej ni 80 %
- licznikw zdalnego odczytu w oglnej iloci licznikw zainstalowanych
u odbiorcw kocowych przyczonych do sieci danego operatora systemu
dystrybucyjnego.
2.3.2. Sposb przekazywania danych pomiarowych
Propozycje legislacyjne:
Proponuje si uregulowa sposb przekazywania danych pomiarowych tak,
aby dane te byy przekazywane przez operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego i operatora systemu przesyowego
15

elektroenergetycznego do centralnego zbioru informacji pomiarowych. Zbir ten
powinien by utworzony w systemie teleinformatycznym i prowadzony przez
operatora informacji pomiarowych.
Uzasadnienie
Ze wzgldu na wielo operatorw systemw dystrybucyjnych
elektroenergetycznych i sprzedawcw, w celu standaryzacji i uproszczenia
relacji midzy tymi podmiotami, jest uzasadnione centralizowanie wymiany
danych i informacji poprzez centralny zbir informacji pomiarowych, zarzdzany
przez operatora informacji pomiarowych - podmiot niezaleny od operatorw
systemw dystrybucyjnych elektroenergetycznych i regulowany przez Prezesa
URE.
Propozycje legislacyjne:
Obowizek przekazywania do centralnego zbioru informacji pomiarowych
dotyczy powinien take informacji o punktach pomiarowych, niezbdnych do
odpowiedniego przypisania danych pomiarowych do punktw pomiarowych
i odbiorcw kocowych.
Proponuje si, aby dane pomiarowe zgromadzone w centralnym zbiorze
informacji pomiarowych operator informacji pomiarowych udostpnia w formie
zagregowanych danych pomiarowych oraz jednostkowych danych
pomiarowych.
Przez zagregowane dane pomiarowe naley rozumie takie dane, ktre
uniemoliwiaj identyfikacj odbiorcy kocowego lub punktu pomiarowego.
Przez jednostkowe dane pomiarowe naley rozumie takie dane, ktre
umoliwiaj identyfikacj odbiorcy kocowego lub punktu pomiarowego.
2.3.3. Zasady ochrony danych pomiarowych
Dane jednostkowe s szczeglnie wraliwe i musz podlega ochronie.
Tym samym, naley sfomuowa katalog zamknity podmiotw uprawnionych
do dostpu do tych danych.
Proponuje si, aby podmiotami takimi byli:
- odbiorca kocowy, ktrego dane dotycz,
16

- pomiot upowaniony przez odbiorc kocowego, ktrego dane dotycz,
- operator systemu przesyowego elektroenergetycznego lub operator
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, ktry przekaza te dane,
- sprzedawca energii elektrycznej dokonujcy rozlicze z odbior kocowym
za pobran przez niego energi elektryczn,
- minister waciwy do spraw gospodarki na potrzeby prowadzonych bada
statystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 521) z zakresu rynku paliwowo-
energetycznego,
- operator informacji pomiarowych na potrzeby przechowywania oraz
udostpniania tych danych.
Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operator
systemu przesyowego elektroenergetycznego powinni mie moliwo
korzystania z danych pomiarowych na potrzeby wykonywania zada
okrelonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, bez
moliwoci dalszego ich udostpniania innym podmiotom.
Uzasadnienie
Uzasadnione jest priorytetowe traktowanie danych osobowych oraz danych
pomiarowych i objcie ich szczegln ochron. Wszelkim dokumentom oraz
elektronicznym nonikom danych pomiarowych naley zapewni najwyszy
stopie ochrony. Dane pomiarowe, jeeli nawet bezporednio nie maj zwizku
z danymi osobowymi odbiorcy kocowego, maj cechy danych wraliwych
i z tego powodu wymagaj szczeglnej ochrony.
Bezpieczestwo danych pomiarowych, ktre wie si z technicznym
bezpieczestwem sieci komunikacyjnej jest elementem koniecznym, ale
niewystarczajcym dla zapewnienia prawidowego przetwarzania danych
pomiarowych. Samo naruszenie zasad bezpieczestwa nie zawsze skutkowa
bdzie naruszeniem zasady prywatnoci lub przepisw o ochronie danych
osobowych.
Propozycje legislacyjne:
17

Proponuje si, aby zasady ochrony danych pomiarowych byy uregulowane
w sposb analogiczny jak w przypadku ochrony danych osobowych,
z uwzgldnieniem specyfiki danych pomiarowych.
Dane pomiarowe powinny by zbierane i przetwarzane wycznie do
realizacji celw okrelonych w ustawie lub w umowie z odbiorc kocowym.
Wskazane jest uregulowanie zasad udzielania zgody przez odbiorcw
kocowych na przetwarzanie danych pomiarowych, a take okrelenie okresu
przechowywania jednostkowych danych pomiarowych. Przy czym zgoda taka
nie moe by domniemana lub dorozumiana z owiadczenia woli o innej treci.
Moe by ona wyraona drog elektroniczn, pod warunkiem jej utrwalenia
i potwierdzenia przez odbiorc kocowego. Odbiorca kocowy powinien
posiada moliwo wycofania udzielonej zgody w kadym czasie trwania
umowy, w sposb prosty i wolny od opat.
Dane pomiarowe powinny by rejestrowane przez licznik zdalnego odczytu
za okresy nie krtsze ni 15 minut chyba, e odbiorca kocowy wyrazi zgod na
krtsze okresy rejestracji danych pomiarowych. Dane pomiarowe zawierajce
informacje o parametrach jakociowych energii elektrycznej powinny by
rejestrowane co 10 minut.
Uzasadnienie
Dane pomiarowe rejestrowane w proponowanym okresie uniemoliwi
szczegow identyfikacj zachowa odbiorcy kocowego (uniemoliwiona
ingerencja w prywatno odbiorcy). Rejestracja profilu dokadniejszego ni 15
minutowy wymaga bdzie zgody odbiorcy kocowego. Oddzielnie powinny by
potraktowane dane o jakoci energii elektrycznej, ktre musz by rejestrowane
co 10 minut, co rwnie nie ingeruje w prywatno odbiorcy kocowego, a jest
konieczne do waciwej rejestracji parametrw jakociowych.
Propozycje legislacyjne:
Proponuje si wprowadzi zakaz zapoznawania si, utrwalania,
przechowywania, przekazywania lub innego wykorzystywania danych
pomiarowych przez podmioty inne, ni wskazane w ustawie lub w sposb inny,
ni okrelony w przepisach powszechnie obowizujcych chyba, e nastpi to
18

za zgod odbiorcy kocowego, ktrego dane te dotycz, lub na podstawie
postanowienia sdu, lub postanowienia prokuratora, zgodnie z odrbnymi
przepisami.
W celu uszczelnienia systemu ochrony danych pomiarowych przed
nieuprawnionym dostpem do tych danych, proponuje si, aby operator
systemu elektroenergetycznego oraz operator informacji pomiarowych,
odpowiednio do wykonywanych zada:
- ustalali warunki i sposb przydzielania uprawnie do dostpu do danych
pomiarowych,
- zapewniali waciw ochron danych pomiarowych oraz informacji
i materiaw dotyczcych systemu pomiarowego,
- opracowali wewntrzn instrukcj bezpieczestwa systemu
teleinformatycznego, w tym zarzdzania ryzykiem oraz procedury
bezpiecznej eksploatacji systemu pomiarowego,
- zapewniali ochron systemu pomiarowego polegajc na stosowaniu
zabezpiecze na moliwie wielu rnych poziomach organizacji ochrony
tego systemu, w celu ograniczenia wystpowania przypadkw, w ktrych
przeamanie pojedynczego zabezpieczenia skutkowa bdzie naruszeniem
poufnoci, integralnoci i dostpnoci do danych pomiarowych,
- zapewniali wykonywanie okresowych testw bezpieczestwa danych
pomiarowych,
- opracowali procedury postpowania w sytuacjach kryzysowych, w tym
w przypadku awarii elementw systemu pomiarowego.
2.3.4. Zasady udostpniania danych pomiarowych.
Propozycje legislacyjne:
Proponuje si, aby dane pomiarowe udostpniane byy na podstawie
umowy o udostpnianie tych danych. Umowa ta zawierana byaby midzy
zainteresowanym podmiotem (sprzedawc energii elektrycznej, operatorami
systemu elektroenergetycznego) a operatorem informacji pomiarowych, ktry
powinien by odpowiedzialny za odbieranie, przetwarzanie, przechowywanie,
19

wysyanie danych pomiarowych, nadawanie numerw punktom pomiarowym i
prowadzenie ich ewidencji oraz udostpnianie danych pomiarowych.
Umowa o udostpnianie danych pomiarowych powinna by zawierana
w formie pisemnej lub elektronicznej za pomoc formularza udostpnianego na
stronie internetowej operatora informacji pomiarowych.
Proponuje si, aby obowizek udostpnia danych pomiarowych na
podstawie umowy o udostpnianie danych pomiarowych nie dotyczy
odbiorcw, ktrym dane te udostpniane s nieodpatnie. Zwolnieniem objtych
byoby ponad 16 mln odbiorcw.
2.3.5. Zasady przechowywania danych pomiarowych.
Propozycje legislacyjne:
Proponuje si, aby dane pomiarowe byy przechowywane przez okres:
1) 2 lat w przypadku jednostkowych danych pomiarowych,
2) 3 lat w przypadku zagregowanych, do okresw dobowych, jednostkowych
danych pomiarowych
- poczwszy od dnia, w ktrym dane te zostay przekazane do centralnego
zbioru informacji pomiarowych.
Wskazany wyej okres przechowywania jednostkowych danych
pomiarowych mgby ulec wydueniu np. do 5 lat, jeeli z takim wnioskiem
wystpi odbiorca kocowy, ktrego dane te dotycz.
Operator informacji pomiarowych po upywie okresw, w jakich dane
pomiarowe proponuje si przechowywa, powinien agregowa jednostkowe
dane pomiarowe lub je usuwa.
2.3.6. Zasady ustalania i pobierania opat za udostpnianie danych
pomiarowych.
Propozycje legislacyjne:
Proponuje si, aby za usug udostpniania danych pomiarowych
pobierane byy opaty. W okrelonych przypadkach z opat tych zwolnione
powinny by nastpujce podmioty:
20

- odbiorcy kocowi, ktrych jednostkowe dane pomiarowe dotycz,
- minister waciwy do spraw gospodarki, ktry wykorzystywaby te dane dla
celw bada statystycznych.
Take podmioty, ktre przekazay dane pomiarowe mog bezpatnie
pobiera jednostkowe dane pomiarowe, za dwa ostatnie okresy rozliczeniowe
(okres rozliczeniowy dotyczy w tym przypadku okresu rozliczeniowego odbiorcy
kocowego, ktrego dane te dotycz). W zakresie danych pomiarowych
zagregowanych, zwolnienie z opaty powinno dotyczy ministra waciwego do
spraw gospodarki oraz Prezesa URE.
Proponuje si, aby opata za dane pomiarowe obliczana bya w nastpujcy
sposb: stanowiaby ona iloczyn ceny jednostkowej i iloci dni, za ktre dane
pomiarowe bd udostpniane. Cena ta powinna by kalkulowana: jako iloraz
planowanych do poniesienia w danym roku uzasadnionych kosztw dziaalnoci
operatora informacji pomiarowych i iloczynu liczby punktw pomiarowych oraz
liczby dni danego roku kalendarzowego. Cen jednostkow powinien
zatwierdza Prezes URE na wniosek operatora informacji pomiarowych.
Proponuje si, aby zatwierdzon cen jednostkow Prezes URE ogasza
w Biuletynie Urzdu Regulacji Energetyki, na koszt operatora informacji
pomiarowych, w terminie 14 dni od dnia jej zatwierdzenia. Cena ta
obowizywaaby po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia.
2.3.7. Operator informacji pomiarowych.
Propozycje legislacyjne:
Proponuje si, aby zadania operatora informacji pomiarowych wykonywaa
spka, o ktrej mowa w art. 63 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach
pokrywania kosztw powstaych u wytwrcw w zwizku z przedterminowym
rozwizaniem umw dugoterminowych sprzeday mocy i energii elektrycznej
(Dz. U. Nr 30, poz. 905, z pn. zm.
5)
).
Uzasadnienie


5)
Patrz odnonik nr 2
21

Umocowanie wymienionego wyej podmiotu do wykonywania zada
operatora informacji pomiarowych pozwoli unikn ponoszenia kosztw
zwizanych z powoaniem nowego podmiotu oraz trudnoci organizacyjnych
z tym zwizanych. Spka, o ktrej mowa w art. 63 ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o zasadach pokrywania kosztw powstaych u wytwrcw w zwizku
z przedterminowym rozwizaniem umw dugoterminowych sprzeday mocy
i energii elektrycznej, posiada form prawn umoliwiajc elastyczne dziaanie
w zakresie budowy bazy danych centralnego zbioru informacji pomiarowych,
wsppracy z operatorami systemw dystrybucyjnych elektroenergetycznych
oraz ze sprzedawcami. Z drugiej strony umiejscowienie tego podmiotu w
ramach Grupy Kapitaowej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (podmiotu
odpowiedzialnego za bezpieczestwo Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego) gwarantuje odpowiedni kontrol dziaalnoci
operatora informacji pomiarowych.
Kluczowymi zaletami tej spki jest to, e:
- podmiot ten jest niezaleny od sektora elektroenergetycznego,
- posiada dowiadczenie i baz funkcjonaln dla wdraania rozwiza
ustawowych,
- posiada kapita na pokrycie inwestycji pocztkowych,
- zysk z wykonywanych zada okrelonych w projektowanych przepisach
bdzie przeznaczany wycznie na finansowanie przyszej dziaalnoci.
Propozycje legislacyjne:
W celu zachowania przez operatora informacji pomiarowych niezalenoci:
ta sama osoba lub te same osoby nie bd mogy peni funkcji w organach
przedsibiorstwa operatora informacji pomiarowych oraz w organach
przedsibiorstw zajmujcych si wytwarzaniem, dystrybucj lub obrotem
energi elektryczn, lub by w nich zatrudnione. Zysk z wykonywania zada
operatora informacji pomiarowych powinien by przeznaczony wycznie na
finansowania dziaalnoci tego operatora.
2.3.8. Przepis upowaniajcy do wydania rozporzdzenia.
Propozycje legislacyjne:
22

Proponuje si, aby minister waciwy do spraw gospodarki okreli, w
drodze rozporzdzenia, szczegowe warunki funkcjonowania systemu
pomiarowego, w tym:
1) wymagania jakie:
a) powinien spenia system pomiarowy,
b) powinny spenia dane pomiarowe oraz polecenia odbierane przez
licznik zdalnego odczytu, a take warunki ich przesyania;
2) sposb korygowania danych pomiarowych,
3) dane dotyczce punktu pomiarowego,
4) parametry niezawodnoci komunikacji w systemie pomiarowym
- uwzgldniajc bezpieczestwo i niezawodne funkcjonowanie systemu
pomiarowego, rwnoprawne traktowanie uytkownikw systemu pomiarowego
oraz zapewnienie poufnoci informacji w tym systemie
2.4. Kary pienine.
Za niewykonanie obowizkw wynikajcych z ustawy przewiduje si kary
pienine. Kary te wymierza bdzie Prezes URE.
Propozycje legislacyjne
Karze pieninej podlega bdzie ten, kto:
- bdc operatorem informacji pomiarowych odmawia uprawnionym
podmiotom dostpu do informacji pomiarowych,
- nie przestrzega obowizku przekazywania danych pomiarowych do
centralnego zbioru informacji pomiarowych lub wykonuje ten obowizek
z naruszeniem wymaga okrelonych w ustawie,
- nie zapewnia naleytej ochrony jednostkowych danych pomiarowych.
Wysoko kary pieninej w wymienionych wyej przypadkach powinna
wynosi od 1000 z do 15000 z.
Uzasadnienie
23

Poniewa funkcjonowanie systemu przetwarzania danych pomiarowych
opiera si na odpowiednim dziaaniu operatora systemu dystrybucyjnego
i operatora informacji pomiarowych w zakresie wymiany danych, jest
uzasadnione wprowadzenie przepisw sankcyjnych za niewywizywanie si
z obowizkw. Kary pienine powinien nakada Prezes URE na zasadach i w
trybie okrelonych w art. 56 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne.
2.5. Zmiany w przepisach obowizujcych.
Planowane powierzenie zada operatora informacji pomiarowych spce,
o ktrej mowa w art. 63 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach
pokrywania kosztw powstaych u wytwrcw w zwizku z przedterminowym
rozwizaniem umw dugoterminowych sprzeday mocy i energii elektrycznej
oznacza konieczno dokonania zmian w tej ustawie. Przepisy tej ustawy
okrelaj m.in. zakres dziaalnoci ww. spki. Z tego powodu niezbdne jest
rozszerzenie katalogu zada wykonywanych przez spk o zadania okrelone
w projektowanych przepisach.
Propozycje legislacyjne:
W zwizku z powyszym, proponuje si dokonanie zmian w art. 63 ustawy
z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztw powstaych u
wytwrcw w zwizku z przedterminowym rozwizaniem umw
dugoterminowych sprzeday mocy i energii elektrycznej o zadania
wykonywane w projektowanej zmianie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne.
Drug istotn kwesti specjalnie regulowan w odniesieniu do spki
wymienionej w art. 63 wymienionej wyej ustawy jest katalog przesanek, ktre
musz by spenione, aby dopuszczalne byo jej rozwizanie. Katalog ten
naley uzupeni o moliwo wyznaczenia innego operatora wykonujcego
zadania operatora informacji pomiarowych, co gwarantowa bdzie zachowanie
cigoci dziaalnoci w tym zakresie.
Propozycje legislacyjne:
24

Proponuje si aby spka, o ktrej mowa w art. 63 wymienionej wyej
ustawy nie moga zosta rozwizana uchwa Walnego Zgromadzenia przed
spenieniem w caoci wiadcze na rzecz wytwrcw w postaci przekazania
rodkw na pokrycie kosztw okrelonych w ustawie, wyganiciem praw
wytwrcw okrelonych w ustawie, powierzeniem innemu podmiotowi
wykonywanie zada operatora informacji pomiarowych okrelonych w
projektowanych przepisach oraz wykonaniem innych zada okrelonych w
ustawie lub w ustawach odrbnych.
W zwizku z powyszym proponuje si uchylenie ust. 3 w art. 63 ustawy
z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztw powstaych
u wytwrcw w zwizku z przedterminowym rozwizaniem umw
dugoterminowych sprzeday mocy i energii elektrycznej jako
bezprzedmiotowego w zwizku z proponowanymi zmianami tej ustawy.
2.6. Okres vacatio legis.
Przewiduje si, e projektowane przepisy wejd w ycie po upywie 14 dni
od dnia ogoszenia, z wyduonym vacatio legis do 24 miesicy od dnia
ogoszenia ustawy - dla przepisw dotyczcych:
- wymiany informacji zwizanej ze zmian sprzedawcy,
- obowizku dostarczania danych do operatora informacji pomiarowych przez
operatorw systemw dystrybucyjnych,
- obowizku utworzenia i prowadzenia centralnego zbioru informacji
pomiarowych.
Wyduenie vacatio legis o kolejne dodatkowe dwa miesice, cznie 26
miesicy od dnia ogoszenia ustawy, jest niezbdne w przypadku:
- udostpniania danych pomiarowych przez operatora informacji
pomiarowych,
- uzyskiwania danych pomiarowych do prowadzenia rozlicze oraz
dokonywania rozlicze na podstawie tych danych.
W zwizku z planowanym w projektowanych przepisach vacatio legis, oraz
opnionym wdraaniu przepisw dyrektywy 2009/72/WE oraz dyrektywy
25

2012/27/UE w stosunku do terminw ich implementacji okrelonych w tych
dyrektywach, nie stoi w sprzecznoci z zaleceniami wynikajcymi z uchway Nr
20 Rady Ministrw z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zalece ujednolicenia
terminw wejcia w ycie niektrych aktw normatywnych (M.P. poz. 205)
propozycja wejcia w ycie projektowanych przepisw.
Ponadto, projektowane rozwizania w zakresie vacatio legis s zgodne
z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych
i niektrych innych aktw prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr
232, poz. 1378) oraz orzecznictwem Trybunau Konstytucyjnego w tym
zakresie.
2.7. Zgodno z prawem UE.
Projektowane rozwizania s zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Projektowane rozwizania nie zawieraj przepisw technicznych
w rozumieniu rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i nie
podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
Projektowana zmiana ustawy nie bdzie wymagaa notyfikacji Komisji
Europejskiej w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postpowaniu
w sprawach dotyczcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404,
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233,
poz.1381).
Projektowana zmiana ustawy nie bdzie wymagaa przedoenia
instytucjom i organom Unii Europejskiej oraz Europejskiemu Bankowi
Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
2.8. Konsultacje publiczne.
W ramach otwartych i oglnodostpnych konsultacji publicznych projekt
zaoe zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach
Ministerstwa Gospodarki oraz Rzdowego Centrum Legislacji.