You are on page 1of 144

oncepcija ravnoteže određuje cijeli Univerzum.

Svemir,
svi su u savršenoj ravnoteži. Mi smo ljudi jedina iznimka.
Ova je knjiga moj pokušaj da vam pomognem ponovno us-
postaviti ovaj prirodan ekvilibrij u svim aspektima vaših ži-
vota. Ponovno uspostavljanje ravnoteže ne ovisi toliko o pri-
hvaćanju novih strategija nužnih za promjenu ponašanja, ko-
liko je povezan s usmjeravanjem misli kako biste uskladili va-
še iskonske želje i svakodnevni život.
Kad je moja urednica završila s posljednjim čitanjem ove knji-
ge, sljedeće je riječi dopisala na predlist: »Wavne, knjiga Osje-
ćati se dobro je izvrsna! Nitko je ne bi mogao pročitati a da na-
kon čitanja ne bude revitaliziran. Osjećam se kao da sam i sa-
ma ponovno uspostavila ravnotežu.« Vjerujem da ćete, dok
naš planet, godišnja doba, voda, vjetar, vatra i zemlja -
čitate i prihvaćate ovih devet načela, i vi osjetiti radost jer
ste ponovno osjetili stanje savršene ravnoteže koja obogaćuje
naš Univerzum. To je upravo ono što sam želio kad sam dopu-
stio da se ove zamisli kanaliziraju kroz mene i materijalizira-
ju se na ovim stranicama.
Obožavam ovu knjigu. Obožavam je držati u rukama i oboža-
vam poruku koju vam donosi. Želim vam da se svaki dan ko-
ristite ovim načelima kako biste se vratili na mjesto savršene
ravnoteže iz kojega i potječete.
eusklađenost svakodnevnoga života, ispunjenog dnev-
nim rutinama i navikama, i vašega najdubljeg sna da
živite nekim iznimno zadovoljavajućim životom jedna je od
neravnoteža suvremenog života. U citatu koji otvara ovo po-
glavlje, James Allen poetski objašnjava da je san čarobno kra-
ljevstvo iz kojega novonastali život proizlazi. U vama je zako-
pana beskrajna sposobnost stvaranja, nešto što Allen naziva
buđenjem anđela koji žudi da posadi sjeme koje će ostvariti va-
še snove i sudbinu. Jednostavno nisam mogao ne dodati ci-
tat Ernesta Holmesa koji tu dinamičnu maštu naziva »vatrom
iz raja«. Oba su citata zaista najprikladniji pozivi i podsjetni-
ci na to da se moramo skrbiti za tu vatru, naše najiskonskije
snove, želimo li biti u ravnoteži.
Kako se ova neravnoteža očituje u vašem životu
Nesklad između snova i navika može biti gotovo neprimje-
tan. On se nužno ne razotkriva vidljivim simptomima kao što
su žgaravica, depresija, bolest ili tjeskoba - nego je više na-
lik na nepozvano društvo koje vam neprestano šapuće da ne-
što zanemarujete. Postoji neki zadatak ili iskustvo, koje je ne-
moguće prepoznati, a za koje znate da su sastavni dio vašega
postojanja. Možda vam se čine nedodirljivima, ali žudite biti
ono što uistinu jeste. Osjećate da postoji viši razlog; vaš na-
čin življenja i svrha života nisu u ravnoteži. Sve dok ne počnete
obraćati pozornost, taj nenametljivi posjetitelj će vam i dalje
šaputati da ponovno uspostavite prirodnu ravnotežu.
Zamislite vagu čija je jedna strana prevagnula, a druga je vi-
soko gore, poput klackalice s pretilim djetetom na jednoj stra-
ni i mršavim djetetom na drugoj. U tom slučaju, teži kraj ko-
ji izbacuje vagu iz ravnoteže je pretili dječak koji predstavlja
vaše svakodnevno ponašanje: posao koji radite, mjesto na ko-
jem živite, ljude s kojima se susrećete, vaš zemljopisni smje-
štaj, knjige koje čitate, filmove koje gledate i razgovore koji is-
punjavaju vaš život. Ne želim reći da je bilo koja od tih stvari
sama po sebi loša. Neravnoteža postoji jer sve te navike nisu
zdrave za vaš život - one jednostavno ne odgovaraju onome
kako ste zamišljali sebe. Kad je nešto nezdravo, onda je auto-
matski loše, i na nekoj razini to i osjećate. Kad živite svoj ži-
vot tako što odrađujete obveze, to vam se možda čini praktič-
nim, ali teret vašega nezadovoljstva stvara golemu neravno-
težu u jedinom životu koji trenutačno imate.
Zbunjuje vas uvijek postojeći osjećaj nezadovoljstva koji vas
nagriza i čini vam se da ga nikako ne možete prevladati, onaj
osjećaj praznine u želucu. Javlja se kad čvrsto spavate i kad su
vam snovi ispunjeni podsjetnicima na ono što biste voljeli bi-
ti, ali kad se probudite, vraćate se svojoj sigurnoj rutini. Vaši
snovi zapravo privlače vašu pozornost da se trgnete i počne-
te istinski živjeti u situacijama kad ste razdražljivi i svadljivi,
jer ste tada zapravo nezadovoljni sobom i pokušavate smanji-
ti pritisak izražavajući ljutnju prema van. Frustracija je način
na koji se ta neravnoteža u vašem životu očituje. Ako o tome
počnete razmišljati kao o »vatri iz raja«, nastavljate racionali-
zirati svoj status quo objašnjenjima za koja duboko u srcu zna-
te da su opravdanja jer mislite da nemate sredstva potrebna
da ponovno uspostavite ravnotežu.
Možda ćete doći u situaciju kada ćete postati prestrogi prema
sebi i početi tražiti lijekove i druge tretmane za osjećaj nespo-
sobnosti - ili za stanje što ga nazivamo depresijom. Najvjerojat-
nije ćete doživjeti da postajete sve više i više ljutiti i skloni pro-
mjenama raspoloženja, sa sve češćim manjim zdravstvenim te-
gobama kao što su prehlade, glavobolje, nesanica. Kako će vrije-
me prolaziti u tom stanju neravnoteže, gubit ćete entuzijazam
za napore svakodnevnoga života. Posao će vam postati prava
rutina, sve češće će vam izmicati smisao i nestat će polet. Isti
će se osjećaji u vama javljati i kad je riječ o vašoj obitelji i volje-
nim osobama. Lako vas je razdražiti, zadirkujete druge bez ne-
kog posebnog razloga. Ako ste u stanju biti iskreni prema sebi,
bit ćete u stanju također samome sebi priznati da je sve proiziš-
lo iz toga što niste usklađeni s iskonskim snom koji ste oduvijek
imali, ali koji vam sada, očito, sve više izmiče pod nogama.
Kad ti suptilni simptomi isplivaju na površinu, od presudne je
važnosti istražiti energiju koju stavljate na vagu da biste us-
postavili ravnotežu - ili u ovom slučaju, neravnotežu. Teška
tjeskoba polako posve preteže vaš razlog za postojanje - ali
vi ste jedina osoba koja na toj vagi može ponovno uspostavi-
ti ravnotežu. U nastavku ću vam ponuditi nekoliko sredstava
kojima se možete poslužiti da ponovno uspostavite ravnote-
žu, počevši s otkrivanjem svega što vas sabotira.
Mentalna energija koja potpuno
onemogućava ostvarenje vaših snova
Vaša želja da postojite i živite vođeni višim ja jedan je oblik
vaše duhovne energije. Kako biste stvorili ravnotežu na tom
području vašega života, morate se koristiti energijom misli
da biste se uskladili s onime što želite. Vaša mentalna ener-
gija privlači ono o čemu razmišljate. Misli kojima izražavamo
počast frustraciji privući će frustraciju. Kad kažete ili mislite
o nečem poput ovog: »Ne postoji ništa što bih mogao učiniti; moj
je život posve izbjegao kontroli i ja sam u zamci«, upravo ćete to
i privući - to jest, otpor prema vašim najvišim željama! Sva-
ka pomisao na frustraciju je kao da kupujete ulaznicu za no-
ve frustracije. Svaka misao koja potvrđuje da ste u zamci mo-
li Univerzum da vam pošalje još tog ljepila koje će vas i dalje
držati u zamci.
Jedan jedini najvažniji alat da sačuvate ravnotežu jest spo-
znaja da ste vi i isključivo vi odgovorni za nesklad između sna o
tome kako bi trebao izgledati vaš život i svakodnevnih navika ko-
je iscrpljuju život iz toga sna. Mentalnom energijom možete po-
stići usredotočenost i zamoliti Univerzum da vam otvori mo-
gućnosti da prevladate tu neravnotežu. Kad to učinite, otkrit
ćete da stvaran svijet ima svoja ograničenja, ali svijet mašte je
bez granica. Iz te bezgranične mašte proizlazi sjeme stvarno-
sti koje nas doziva da ga se posadi u uravnoteženo okružje.
Ponovno uspostavljanje ravnoteže
Cilj ovoga načela jest stvoriti ravnotežu između snova i na-
vika. Najjednostavniji način da krenete ovim putem jest da
prepoznate znakove rutinskog postojanja te da zatim nauči-
te svoje razmišljanje usmjeravati na ravnotežu između misli i
snova. Dakle, koji su vaši snovi? Što to živi u vama što nikada
neće nestati? Koje je to unutarnje svjetlo što nastavlja svije-
tliti, pa čak i kad je ta svjetlost gotovo nevidljiva, u vašim mi-
slima i snovima? Što god to bilo, koliko god se moglo drugima
činiti apsurdnim, ako ponovno želite uspostaviti ravnotežu
između vlastitih snova i navika, morate napraviti promjenu u
energiji koju usmjeravate na snove. Ako niste u ravnoteži, to
je najvjerojatnije posljedica toga što dopuštate da na energet-
skoj razini navike određuju vaš život. Te navike, i njihove po-
sljedice, rezultat su energije koju im dajete.
U ranijim stadijima ponovnog uspostavljanja ravnoteže, usre-
dotočite se na osvještavanje: Dobivate ono o čemu razmišljate,
bez obzira na to želite li to ili ne. Radije usmjerite svoje misli na
ono što želite, nego na to koliko se neki san čini nemogućim
ili teško ostvarivim. Ostavite svojim snovima prostor na vagi
kako biste ih vidjeli u svojoj mašti i kako biste upili energiju
koju zaslužuju. Misli su mentalna energija; one su valuta ko-
jom ćete privući ono što želite. Morate naučiti prestati trošiti
valutu koju imate na ono što ne želite, pa čak ako osjećate da
rutinski obrasci ponašanja jednostavno moraju ostati dijelom
vašega života. Vaše će tijelo možda, neko vrijeme, ostati u sta-
nju na koje je naučeno, ali u međuvremenu, misli se usklađu-
ju s vašim snovima. Cijenjena književnica iz 19. stoljeća Lo-
uisa May Alcott parafrazirala je ovu ideju na način koji ohra-
bruje i nadahnjuje:
Daleko u sunčanim zrakama kriju se
Moja najviša nadahnuća.
Možda ih ne mogu dosegnuti,
Ali mogu pogledati prema njima i vidjeti njihovu ljepotu,
Vjerovati u njih i pokušati koračati putem koji mi otkrivaju...
Uspostaviti stanje slično prirodnoj ravnoteži između snova
i navika čini se mogućim u riječima gđe. Alcott: »pogledati
prema njima i vidjeti« i »vjerovati u njih«. Te riječi govore o
energetskoj usmjerenosti. Umjesto da svoje misli usmjerava-
te na ono što jest, ili na ono što po navici mislite cijeli život,
pogledajte gore i promatrajte duboko vjerujući u ono što vidi-
te. Kad počnete razmišljati na taj način, Univerzum počinje
raditi vama u korist, i šalje vam točno ono što mislite ili vje-
rujete. To se najčešće ne dogodi odmah, ali nakon što se vaše
misli počnu usmjeravati, vratila vam se i ravnoteža.
Navika razmišljanja usklađena s vašim snovima
Oscar Wilde jednom je rekao da »smo svi mi na dnu, ali ne-
ki od nas gledaju u zvijezde«. To je savršen primjer usklađiva-
nja vizije i misli tako da su u ravnoteži sa svrhom koju pripi-
sujete svojem boravku na zemlji. Misao kao što je Moja je na-
mjera stvoriti mjesto u kojem ću pomagati zlostavljanoj djeci, u
stvarnosti je poruka Univerzumu. Ako doista osjećate da po-
stoji određen razlog zašto ste na zemlji, onda biste trebali ra-
zvijati energiju koja će omogućiti takav san. Nije važno kakve
su okolnosti vašega života. Vaša trenutačna financijska situ-
acija nije važna kad je riječ o ostvarenju te svrhe. Žamor onih
koji kažu 'ne' ne bi vas trebao pokolebati ili u vama probudi-
ti sumnju da možda to ipak nije vaš poziv. Ono što činite kad
život uskladite sa svojim snom, istodobno ponovno oblikuje
vaš život.
U tom procesu iskorištava se energija iz nevidljivog polja Du-
ha. Ona savršeno uravnotežuje vaš svjetovni poziv s čistom
energijom stvaranja. Vi oponašate to polje stvaranja tako da
se trudite što više biti nalik na njega. To uključuje spremnost
da sami sebe vizualizirate kao uravnoteženo biće koje privla-
či stanja što ih želite proizvesti. Upravo takvom vizualizacijom
te snage vi zapravo dobivate tu snagu. Ponovno čitajte tu izre-
ku sve dok vam se ne ureže u pamćenje. Ne možete zračiti kao
osoba koja želi osnovati mjesto za pomoć zlostavljanoj djeci
ako vizualizirate da se taj događaj ne može ostvariti. Čak ako
ste na dnu, imate mogućnost gledati u zvijezde. To znači pri-
hvatiti misli s neba i odbaciti teret onih koji vuku prema dnu.
Točka vaše ravnoteže je jamstvo da imate afirmativne misli
kao što su znam to, želim to, to j e jedini način, ništa me ne može
zaustaviti i nema razloga da budem uznemiren.
Ta usklađenost će vam posve preokrenuti svijet. Univerzum
se temelji na zakonu privlačnosti. Počet ćete shvaćati da se
Univerzum urotio s vama da privučete prave ljude, prave fi-
nancije i naizgled sinkronične događaje koji će vam pomoći
da snove pretočite u stvarnost, sada i tu. Kad su vaše misli
usmjerene na to da zaslužujete suradnju sa svijetom Duha,
zapravo preuzimate aktivnu ulogu u njezinu ostvarenju. Uži-
vate u lakoći življenja koja je posljedica usklađenosti s krea-
tivnom energijom života. Više ne možete sjediti i žaliti se ili
osjećati frustraciju. Energizirani ste! Zašto? Jer ste usklađeni
s Izvorom svih kreacija. I poput njega, pristupate kreativno-
sti privlačeći svojim mislima sve što vam je potrebno. No, to
je nemoguće ako ste u stanju neravnoteže, ako se žalite, živi-
te u strahu, ili očekujete najgore.
Ista logika usmjeravanja kako biste uskladili energiju svojega
sna sa svojim dnevnim navikama odnosi se na sve što možete
zamisliti: pisanje i skladanje vlastitoga glazbenoga albuma,
dresiranje konja, posvajanje djeteta iz neke siromašne zemlje,
kupovanje kuće na selu, dobivanje posla koji ste oduvijek že-
ljeli, zarađivanje dovoljno novca da biste pokrili sve dugove,
sudjelovanje u maratonu... Sve što vam padne na um, može-
te postići. Ali samo ako ste usmjerili svoju unutarnju energi-
ju - misli - tako da bude u skladu s vašim željama. Misli ko-
je podupiru trenutačne navike moraju se zamijeniti usmjere-
nom energijom.
Nitko to bolje nije rekao od Isusa iz Nazareta: »Vjeruj da ćeš
primiti i primit ćeš.« Koji je smisao živjeti život kojim poriče-
te takvu mudrost proizašlu iz stanja ravnoteže?
ajna pomirenja vaše želje za samoostvarenjem, načina ka-
ko to činite te potrebe da zaradite za život krije se u prepo-
znavanju istine da ne postoji stres; postoje samo ljudi koji misle
stresne misli. Ta je istina doista jednostavna. Kad promijenite
način na koji promatrate svijet, tada se on i mijenja.
Stres je unutarnje stanje. Njime ne možete ispuniti spremnik
jer napetost nije materijalna stvar ili predmet. Ne postoji ni-
šta u materijalnome svijetu u što možete pokazati prstom i re-
ći: »To je to, to je stres!« On jednostavno ne postoji u tom obliku.
No 112 milijuna ljudi u Americi uzima lijekove kako bi ublažili
simptome stresa, među kojima su umor, srčane palpitacije, loša
probava, dijareja, konstipacija, nervoza, prejedanje, osipi, gri-
zenje noktiju, gubitak teka, nesanica, tjeskoba, razdražljivost,
panika, promjene raspoloženja, loše pamćenje, loša koncen-
tracija, čirevi, opsesivno-kompulzivno ponašanje, osjećaj ne-
mira... i tako dalje, ova je lista gotovo beskonačna. A svi su ti
simptomi izazvani nečim što ne postoji u fizičkom svijetu.
Biti izvan ravnoteže zbog stresa znači da ste jedan od miliju-
na ljudi koji traže lijekove kako bi se nosili s navedenim tego-
bama. To znači da se često osjećate iscrpljeno jer nikad uistinu
ne uživate u životu za koji tako teško radite. Možda se često
osjećate kao osoba koja beskonačno trči na vrpci za trčanje.
Sav pritisak posla i vaših težnji može zaslužiti mnoga svjetov-
na priznanja, no istodobno imate osjećaj da nikamo ne idete.
Ako vam ovo zvuči poznato, to je poziv da počnete razmatra-
ti načine razvijanja misli o vlastitom životu i poslu, te da poč-
nete težiti slobodi u kojoj nema simptoma stresa. A to sta-
nje možete postići uravnoteženjem. Želja da ponovno uspo-
stavite ravnotežu ne svodi se nužno na promjenu ponašanja.
Naravno da se možete usmjeriti na aktivnosti koje smanjuju
stres kao što su meditacija, tjelovježba, duge šetnje uz more,
ili bilo što što kod vas djeluje. Ali ako ste pritom i dalje usre-
dotočeni na ostvarenje novih ciljeva, poraz nekog drugog čo-
vjeka, pobjedu pod svaku cijenu i ubrzavanje životnog tempa,
jer vjerujete da je to način da održite život, to je jamstvo da
ćete privlačiti vibracije koje su ekvivalent takvih misli o živo-
tu - bez obzira na to vježbate li jogu i dubite li na glavi izgo-
varajući mantre svaki dan!
Smanjenje stresa svodi se na usmjeravanje energije
Vi ste ono o čemu razmišljate cijeli dan. Vi se također pretva-
rate u način na koji razmišljate cijeli dan. Da biste izmjerili
težinu svojih misli, morate razmišljati kroz vibraciju i energi-
ju. Pretpostavimo da često poželite biti osoba koja nema ni-
kakvih simptoma stresa. Hajdemo toj misli dodijeliti ocjenu
10 na ljestvici od 1 do 10. Na toj je ljestvici energetski najniža
misao živčani slom i njoj smo dodijelili ocjenu 1, a prosvjetlje-
nje i spokoj ocijenjeni su ocjenom 10.
Zatim trebate zapažati svoje misli koje podupiru vašu želju
za spokojnim životom bez stresa. Misli kao što su: Preoptere-
ćen sam, Nikad nemam dovoljno vremena, Postoji toliko puno lju-
di koji od mene nešto očekuju da čak nemam vremena razmišlja-
ti, Toliko mije toga posluženo na tanjuru da zaista mislim kako se
ne mogu s time nositi i Pod pritiskom sam jer moram zarađivati
da bih mogao platiti račune, nisu uravnotežene. One su energi-
ja otpora koji pružamo želji za spokojnim životom bez stresa.
Drugim riječima, one nisu usmjerene i nisu uravnotežene.
Vaša želja može nositi ocjenu 10, ali vaša mental na energija
u toj situaciji nosi puno nižu ocjenu, možda 2 ili 3.
Jednostavna promjena ponašanja neće vas vratiti u ravno-
težu. Vi i dalje privlačite simptome stresa u situacijama kad
ljudima kažete 'ne' i odbijete njihove zahtjeve, jer istodob-
no šaljete vibraciju na frekvenciji sljedećeg razmišljanja: Za-
ista bih trebao učiniti ono što od mene očekuju ili Možda bih mo-
gao učiniti još dvije-tri stvari. Možda više nemate pretjerano
buran i ispunjen dnevni raspored, ali nastavljate zračiti mi-
sli ispunjene strahom i neimaštinom koje će aktivirati za-
kon privlačnosti, a to će vam doslovce donijeti strah i nei-
maštinu.
Ako stresne misli prevagnu, upravo vam to donosi zakon pri-
vlačnosti. Zapamtite: Vi postajete ono što mislite! Ako razmi-
šljate o neimaštini ili ljutnji ili strahu, pogodite što će se do-
goditi? Baš će vam to zakon privlačnosti donijeti! Pa čak ako
imate dobro organiziran dnevni raspored koji vam ostavlja
više slobodnog vremena, pa čak ako provodite mnoštvo ak-
tivnosti za smanjenje stresa kojima ste oslobodili mjesto u iz-
mijenjenom rasporedu dnevnih obveza, ako ne usmjerite svo-
je misli na uspjeh koji također trebate privući, teret dominan-
tnih misli će prevagnuti i udaljiti vas od uravnoteženog živo-
ta. Način na koji živite od dana do dana ostat će izvan ravno-
teže, a vi nećete uspjeti shvatiti srž Gandhijeva savjeta da bit
života čini mnogo više stvari od potrebe da »ga ubrzamo«.
Trebate naučiti kako uskladiti vaše iskonske želje i misli, ili
vibracijske energije, koje odabirete da privučete te želje.
Usmjeravanje točke privlačenja: Umijeće postojanja
Evo meni jednog od najdražih citata mojega učitelja Nisarga-
datta Maharaja:
Ne moramo ništa činiti. Samo biti.
Nemojte ništa činiti. Budite.
Ne trebate osvajati planinske vrhove i sjediti u »špiljama«.
Čak ne kažem »budite to što jeste«
Budući da se ne poznajete.
Samo budite.
Ova je ideja možda suprotna svemu što ste dosad naučili i ka-
ko ste dosad živjeli, ali u svakom je slučaju prihvatite. Ako su
sve vaše životne ideje i pravila pridonijeli da postanete jedna
od milijuna osoba koje se koriste lijekovima kako bi se lakše
nosile s nepostojećim stresom, zacijelo se i sami možete po-
zabaviti tom mišlju. U trenutku kad počnete provoditi načela
uravnoteženja s vibracijom koja je usklađena s vašom željom
za mirnim, spokojnim životom, postat ćete svjesni svojih mi-
sli. Vaše misli doslovce definiraju ono što jeste. A činjenica da
čitate ove riječi samo upućuje na to da raste vaše zanimanje
za osvještavanje uzorka razmišljanja.
Biti i postajati su dva sinonima u ovom slučaju. Kako biste vra-
tili osjećaj ravnoteže između vaše želje za mirom i vaše želje
da ispunite zahtjeve koje vam nameće život, morate postati i
biti vibracija vaše želje.
Biti mir: Mir nije nešto što automatski dobivate kad
usporite životni tempo. Mir je ono što možete biti i što može-
te unositi u svaki susret i događaj u svakom mogućem trenut-
ku života. Kod većine nas u glavi se vode unutarnji mental-
ni dijalozi sa svakom osobom koju sretnemo. Spokoj je stanje
koje proizlazi iz čovjekove nutrine i u njemu možete uživati
nakon što ste utišali neprekidan unutarnji dijalog. Spokoj u
čovjeku ne ovisi o uvjetima okružja. Spokoj je vrlo rijetko po-
vezan i sa stajalištima i mišljenjima ljudi oko vas, ili s onime
što kažu ili čine. Spokojno okružje nije preduvjet spokoja.
Poznata molitva Sv. Franje na bolji način izriče ovo što vam
govorim: »Učini me instrumentom svojega mira.« Drugim ri-
ječima, Sv. Franjo nije tražio od Boga spokoj. On je samo tra-
žio vodstvo da postane poput spokoja za koji je smatrao da je
njegov Izvor. Biti mir razlikuje se od traženja mira.
Ovo načelo ne odnosi se isključivo na odabir spokojnih misli
kad se osjećate istrošeno i tjeskobno. Predlažem vam da zami-
slite spremnik duboko u sebi iz kojeg sve vaše misli dolaze. U
njemu, u samom središtu, zamislite plamen svijeće. Morate se
obvezati da je taj plamen središte spremnika u kojemu su sadr-
žane sve vaše misli i da nikad neće podrhtavati bez obzira na
teške trenutke koji vam se mogu dogoditi. To je vaš spremnik
spokoja, i samo spokojne misli mogu hraniti plamen svijeće.
Ne morate toliko mijenjati svoje misli, koliko biste trebali nau-
čiti biti energija spokoja koja osvjetljava put i privlači iskrene,
skladne misli i bića. Na taj način postat ćete mir.
Očito je da svoj spremnik uvijek nosite sa sobom. Kad vas lju-
di pokušaju izložiti bilo kakvom pritisku, kad osjećate da ste
preopterećeni, ili u situacijama koje su nekoć u vama izaziva-
le uznemirenost ili ratobornost, odmah se možete okrenuti
svojem unutarnjem plamenu spokoja i otkriti kako da održi-
te svjetlost. To znači biti mir koji želite za sebe. To znači zračiti
vibraciju usklađenu s vašom željom da budete spokojno i toplo
biće, a ne osoba koja pati od bolesti čiji je glavni simptom na-
gon da ubrza život. Već ste vidjeli posljedice takve laži i zapazi-
li simptome stresa doslovce u svakoj osobi koju ste sreli.
Kao biće mira, snažno utječete na one koji vas okružuju. Go-
tovo da je nemoguće biti u stanju potpunog stresa kad ste u
društvu osobe koja je odlučila biti mir. Mir je viša i brža energi-
ja - kada ste biće mira, već vaše prisustvo samo po sebi često će
prevladati nelagodu i napetost koja vas okružuje. Zapravo, to
stanje uzrokuje lučenje feromona mjerljiva energetskog naboja
koji zrače iz vas. Oni često utječu na druge i postaju spokojniji
a da i nisu svjesni transformacije koji im se događa. Tajna je to-
ga načela za ponovno uspostavljanje ravnoteže u životu: Budite
mir i sklad koje želite. Nitko i ništa vam to ne može dati.
Pa što ako niste spremni prihvatiti Nisargadattaov savjet i sa-
mo biti? Jednostavno se usmjerite na to da postanete to biće
s unutarnjom svjetlošću koju stvara spokojni plamen svijeće.
Slijedi nekoliko vježbi kako biste pokrenuli proces kojim ćete
postati spokojni:
Mir za kojim žudite želite još više drugima
Vježbajte pružanje mira drugima kamo god krenete zamišlja-
jući da su misli o spokoju jedine u vašem spremniku. Ponu-
dite tu energiju gdje god je to moguće. Postanite mirotvorac
među svojim kolegama, obitelji, a posebice s voljenom oso-
bom. Zatim nekome s kime se najčešće ne slažete ili se sva-
đate ponudite novu misao proizišlu iz svjetlosti: Tvoje je sta-
jalište dobro; Razmislit ću o tome. Ili Hvala ti na tome što si iznio
svoje mišljenje; Cijenim sve što želiš reći. Takve izjave u početku
mogu zapanjiti primatelja, ali vi znate da vježbate kako biste
postali mir tako što drugima dajete ono što želite.
Pitajte
Služite se riječima Sv. Franje kako biste zamolili da postanete
mir: »Učini me instrumentom svojega mira.« Čin molitve, pa
čak ako odmah ne osjetite odgovor, promijenit će ravnotežu u
korist mira za kojim toliko žudite. Nakon što ste zamolili, ot-
krit ćete da dobivate, čak puno lakše nego što ste očekivali. To
je proces nadilaženja ega i dopuštanja višim duhovnim ener-
gijama da pretegnu na vagi koja vam vraća ravnotežu.
Usporite
Dajte si vremena. Pozivam vas da ponovno razmotrite citate
Ramakrishne i Bertranda Russela s početka ovoga poglavlja.
Prepišite ih i postavite na neko vidljivo mjesto i neka posta-
nu dio vašeg bića. Vaš posao nije užasno važan... vaše svje-
tovne obveze nisu užasno važne... Neka vaš glavni i vrhov-
ni prioritet u životu bude želja da budete u ravnoteži s Izvorom
svih stvorenja. Poniranjem u svoje misli u slobodnim trenuci-
ma koje ste dobili usporivši tempo, pozivate i Boga da posta-
ne dio vašeg života. Želite li biti spokojni, znači da se mora-
te opustiti i imati točku ravnoteže onakvu kakva ne privlači
tjeskobu i stres.
Namjerno i svjesno trudite se usporiti život opuštanjem vla-
stitoga uma. Odvojite nešto više vremena za uživanje u živo-
tu ovdje na ovom planetu: Više se okrenite sebi i svijetu oko
sebe zamjećujući zvijezde, oblake, rijeke, životinje, oluje i sav
prirodni svijet. I zatim, istu usporenu energiju ljubavi proširi-
te na druge ljude. Počnite sa svojom obitelji - odvojite nekoli-
ko dodatnih sati za igru s djecom, kako biste saslušali njihove
ideje, kako biste im pročitali priču. Pođite u šetnju s osobom
koju najviše volite i cijenite i recite mu ili njoj koliko vam je
važno to što je dio vašeg života.
Tu usporenu perspektivu proširite dalje na posao, u svojoj za-
jednici, pa čak među nepoznatim ljudima. Namjerno se po-
trudite da nekome prepustite svoje mjesto u redu i nemojte
juriti kako biste bili prvi. Osvijestite svoje napore da posta-
nete mir kojemu toliko težite te da živite u ravnoteži, čak dok
vozite. Dok usporavate svoje misli i kad odlučite više uživa-
ti u životu, zaustavite automobil kad se na semaforu pali žu-
to svjetlo, odnosno nemojte ubrzati kako biste projurili. Svje-
sno vozite opušteno i lagano, a ne ubrzano kako biste na neko
mjesto stigli dvije minute prije. Ljubazno dopustite drugim
ljudima da se uključe u promet i nemojte pritom likovati.
Sve su to načini da počnete proces usmjeravanja. Osvijestite
svoju želju da budete spokojni i zatim uskladite svoje trenu-
tačne misli s tom željom. Postat ćete suosjećajniji a da se ne
trudite, jednostavno zato što ste uskladili svoj unutarnji svi-
jet sa željom da budete u ravnoteži. Otkrit ćete da je vaše ti-
jelo više u ravnoteži kako budete ostvarivali taj slavni zada-
tak, jer ćete doživljavati manje simptoma stresa. Vaša će se
tjelesna težina prilagoditi optimalnoj razini dok se vraćate u
stanje savršene ravnoteže. Vaša će koža odražavati ravnote-
žu i mir koji ste postali. Vaša će se probava normalizirati bez
pomoći lijekova. Vaš san će se poboljšati. Vaša će stolica biti
baš onakva kakva bi trebala biti. Ukratko, bit ćete u savrše-
noj ravnoteži.
Ne samo da ćete biti u ravnoteži, nego da ironija bude najve-
ća, postat ćete produktivniji! Obilje će prolaziti kroz vaš ži-
vot dok ćete osjećati spokoj prvi put od djetinjstva. Prihva-
tite savjet mojeg učitelja Nisargadatta Maharaja: Jednostav-
no budite!
Pokušajte i obećavam vam da ćete se iznenaditi.
itat Theodorea Roosevelta je istodobno neodoljiv i ironi-
čan. Vaša točka ravnoteže često se krije u povratnim ko-
mentarima onih čija mišljenja poštujete i kojima vjerujete. To
je posebice vrijedna mogućnost koju možete sebi pružati. Skr-
biti se samo za osobni odnos prema vlastitom ponašanju ili dje-
lima, ne obazirući se na ono što drugi misle, može prouzročiti
gubitak ravnoteže. Ja ovime ne želim poduprijeti vjerovanje da
vas mišljenja ili kritike, pa čak hvale drugih ljudi, na bilo koji
način koče, uznemiruju ili vam laskaju. Preveliko isticanje ono-
ga što drugi misle može značiti da su hvala ili kritika dio pake-
ta koji potiskuje vagu na stranu neravnoteže. Ono što slijedi
osobni je primjer kojim vam želim dočarati ono što mislim.
Sjećam se dobro moje prve godine rada kao predavača u ljet-
nom semestru pri Državnom sveučilištu Wayne godine 1970.
Mala skupina apsolvenata pripremala je prezentaciju za sku-
pinu studenata, što je bio jedan od uvjeta za završetak seme-
stra. Neprestano sam čuo meškoljenje i smijeh kao reakciju
na neke dijelove prezentacije. Sjedio sam pitajući se zašto se
smiju. Konačno, kako me je sve više i više studenata pogleda-
valo da bi vidjeli moju reakciju, odjednom mi je palo na um:
Oni su me oponašali! Jedan je student povukao remen prema
dolje kako bi otkrio trbuh koji je bio ispupčen iznad remena.
Drugi u skupini su govorili vrlo glasno i divlje su gestikulira-
li te cijelo vrijeme piskarali kredom nešto što je bilo nemogu-
će dešifrirati.
A ja sam ondje sjedio, promatrajući kako me dobronamjerno
prikazuju, na način posve suprotan onome kako sam ja sebe
vidio i kako sam se predstavljao. Ta mala epizoda još je svježa
u mojem pamćenju poslije više od 35 godina. Gotovo odmah
nakon te prezentacije odlučio sam se riješiti zauvijek toga tr-
buha koji se isticao i dovesti se u optimalnu fizičku kondiciju.
Također sam naučio, na teži način, jer sam bio meta igrokaza,
kako biti manje dogmatičan učitelj.
Mi zapravo možemo naučiti puno iz onoga kako nas drugi lju-
di vide ako smo u stanju prihvatiti informacije koje dobiva-
mo. Moje je iskustvo, posebice kao oca osmero djece, da često
postoji velika neravnoteža između onoga kako sebe vidimo i
kako nas ostatak svijeta vidi. Osvještavanje te razlike može
nam uvelike pomoći želimo li ispunjeniji i uravnoteženiji ži-
vot. Naravno da ne želite svoje postojanje potpuno utemeljiti
na potrebi da udovoljavate drugima. No, uravnotežena osoba
može slobodno birati želi li nešto promijeniti ako je prihvati-
la povratnu informaciju koja možda nije baš najlaskavija.
Kako izgleda ta neravnoteža
Možda je najvažnije pitanje koje se nameće s ti m u vezi: Ka-
ko želite da vas vide u ovome svijetu? Svaka osoba koja odgovo-
ri da uopće za to ne mari pokušava živjeti s naočnjacima - za-
cijelo vrlo neuravnoteženim stilom. Naravno da vam je sta-
lo! U nekim slučajevima vaš cijeli život ovisi o vašoj reakciji
na to pitanje. Želite uživati u odnosima na radostan, zaigran,
intiman, ljubavlju ispunjen način, na način koji pomaže, ko-
jim izražavate brigu i suosjećanje prema drugima. U prirodi
je svih ljudskih odnosa da želimo davati i primati te emocije,
te da želimo biti povezani s drugima.
Ako također želite duhovnu osviještenost, onda morate biti
više povezani s duhovnim Izvorom. To je Izvor ljubavi, dobro-
te, radosti, ljepote, neprosuđivanja, kreativnosti i beskrajnog
obilja. Ako mislite da posjedujete sve te vrednote, a svejedno
vas svi drugi promatraju na posve drukčiji način, onda je vr-
lo vjerojatno da živite u zabludi te da ćete ostati u stanju ne-
ravnoteže.
Odgovor na pitanje kako želite da vas promatraju u ovome
svijetu jest, najjednostavnije rečeno: Želim da me vide kao
istinsku osobu. Želite da se ono što osjećate da jeste poduda-
ra s onime što projicirate u izvanjski svijet. Ako u tome niste
uspješni, svjesni ste toga, pa čak možda sami odlučite to za-
nemariti. Ta neravnoteža izlazi na površinu u vašim svakod-
nevnim interakcijama, vidljiva je u osjećajima uznemirenosti,
zbunjenosti pa često čak nerazumijevanja. Moje su namjere do-
bre, zašto ih onda nitko ne vidi na način na koji ih ja vidim? I Po-
kušavam biti dobar zaposlenik, otac, građanin, i suprug, ali čini mi
se da me uvijek pogrešno shvate. Posljedica toga je neprekidno
stanje frustracije pa čak ljutnje. Tjeskoba ili tuga koje osjeća-
te kažu vam: Znam da sam dobra osoba s dobrim namjerama, ali
čini se da nitko drugi to ne shvaća.
Morate donijeti odluku da se na energetskoj razini usredoto-
čite na to da uspostavite ravnotežu između vašeg idealnog ja
i vašega stvarnoga ja, odnosno načina na koji vas većina ljudi
koji su dio vašega života vidi.
Ponovno uspostavljanje ravnoteže usmjeravanjem
Kad uspostavite ravnotežu između onoga što želite biti i ono-
ga kako vas drugi ljudi vide, osjetit ćete snažan osjećaj ugode
koji je posljedica usklađenosti sa životom. To ne znači da traži-
te odobrenje ili da žudite za poštovanjem i ljubavlju. Ovdje vi-
še govorim o tome da živite u svijetu na način koji se podudara
s vašom unutarnjom željom da budete osoba kakva jeste.
To ćete prvo postići tako što ćete primijetiti kada vas pogreš-
no shvaćaju, zatim ćete zaključiti da li se vaše riječi ili djela
podudaraju s vašim unutarnjim mislima. Takva provjera je-
ste li usmjereni na kraju će vam, gotovo automatski, omogući-
ti da otkrijete da li u izvanjski svijet projicirate ono što u svo-
joj nutrini želite izraziti. Pogledajmo neke od takvih primje-
ra imajući na umu da svaka misao koju pomislite o sebi ima i
energetsku komponentu.
Slijedi nekoliko najočitijih osobina koje opisuju kako se osje-
ćate u vezi sa sobom. Razmotrite te elemente, imajući na umu
da je vaš cilj uspostaviti ravnotežu između onoga što šaljete
van u svojim svakodnevnim interakcijama i ponašanjima s
istinom koja je u vama. Ova provjera usmjerenosti zahtijeva
potpunu iskrenost i volju da iskusite radikalnu poniznost ti-
jekom tog procesa.
Ja sam brižno ljudsko biće. Ako želite, ali i vjerujete
da je to istina o vama, onda ste prošli dvije trećine puta prema
stanju ravnoteže kad je riječ o ovome načelu. Vaša želja da bu-
dete brižna osoba, i istodobno vaša istina da ste brižna oso-
ba, ostavlja samo još treći element: kako vas drugi vide. Ako
vam se čini da vas pogrešno shvaćaju ili da ste nevoljeni, da
biste mogli uspostaviti savršenu ravnotežu, morate otkriti da
li vas i drugi vide brižnom osobom koja je puna ljubavi i koja
želi pružati ljubav.
Slijedi nekoliko načina življenja koji su kontraproduktivni
kad je riječ o tome da vas drugi ljudi doživljavaju kao brižnu
osobu punu ljubavi, što mogu izazvati neravnotežu:
• Ako osjećate snažnu mržnju prema bilo kojem čovjeku ili
skupini ljudi - niste u ravnoteži.
• Nasilje u bilo kojem obliku, uključujući agresivne verbalne
erupcije - niste u ravnoteži.
• Podupirete oružje koje izaziva razarajuće smrtonosne učin-
ke - niste u ravnoteži.
• Uživate u filmovima koji su ispunjeni mržnjom i ubijanjem
- niste u ravnoteži.
• Verbalno potcjenjivanje tuđih vjerovanja i ustrajnost u uvje-
renju da su vaša vjerovanja najbolja - niste u ravnoteži.
Želite li uspostaviti ravnotežu kojoj težite, potražite komen-
tar ljudi koji su vam važni. Zamolite ih da vam iskreno kažu
da li vas doživljavaju kao osobu punu ljubavi kakvom se sa-
mi doživljavate. Zatim počnite promatrati svoje misli kako
biste otkrili na koji se način preklapaju s vašom slikom o se-
bi. I konačno, dopustite svojim mislima ispunjenima ljubav-
lju da postanu ona pokretačka snaga koja se krije iza vaših
uzoraka ponašanja koji nisu ispunjeni ljubavlju. To je prava
usmjerenost.
Počnite promatrati svijet kao golemo zrcalo koje odražava
točno ono što jeste. Ako ste doista osoba ispunjena ljubav-
lju, svijet će vam izgledati kao mjesto ispunjeno ljubavlju, a i
vas će tako doživljavati. Ponovno ćete uspostaviti ravnotežu
i, posljedično, neće biti kontradiktornosti između vaše slike o
sebi i slike koju vam svijet odašilje. Ako vam svijet i dalje bude
izgledao kao hladno mjesto bez ljubavi, molim vas da nastavi-
te proučavati vrstu energije koju prenosite u izvanjski svijet.
Ja sam dobro ljudsko biće. Ne možete biti dobri pre-
ma meni i zli prema konobaru... i istodobno biti u ravnote-
ži. Kad dosljedno širite svoju aroganciju prema drugim ljudi-
ma, pa čak ako osjećate da su vaša djela opravdana, drugi će
vas smatrati arogantnim bićem i tako će vas opisivati. Morate
znati da u tom slučaju ne ostavljate dojam uravnotežene i do-
bre osobe.
Možda doista pokazujete nesebičnu dobrotu prema svojoj
djeci i baki, pa čak prema svoj djeci i svim bakama svijeta. Ali
ako pocrvenite od bijesa i ljutito lupate po trubi jer ispred vas
sporo vozi baka vodeći unuke u školu, onda ste zaista jako
izvan ravnoteže. Ta suprotnost između vašeg idealiziranog ja
i onoga kako vas drugi vide je golema i stvorit će stvaran osje-
ćaj neravnoteže u vama koji se može odraziti kao poremećaj
osobnosti. Vi znate da ne živite onako kako govorite da živite,
a drugi ljudi vas sve više i više na to upozoravaju.
Vi ste j edina osoba odgovorna za odluku da vibracije koje
odašiljete uskladite sa željom da vas drugi ljudi vide kao do-
bru osobu. Također, istodobno ćete postati sposobni osjetiti
kada niste usklađeni s tom željom: Možete odbaciti neku zlu
misao iz uma i odlučiti u trenutku da ste usklađeni. Možete
se zaustaviti u trenutku kad nekoga psujete i svoje misli pre-
usmjeriti na one koji zrače dobrotom. Ako sami sebe vidite
kao osobu koja želi biti dobra, onda svjesno provodite vrijeme
usklađujući svoje misli sa željom. Univerzum će vam pomoći i
donositi vam sve više i više dobrote.
Ja sam radosno, sretno ljudsko biće. U ovoj katego-
riji vaši su osjećaji mjera kojoj morate pridati pozornost. Za-
pravo, oni zahtijevaju vašu potpunu pozornost. Osjećate li se
dobro većinu vremena, ili ste osoba koja privlači situacije u ko-
jima će biti povrijeđena? Jeste li sretni i zadovoljni, ili vrlo la-
ko izgubite živce jer se netko nekorektno ponio prema vama?
Je li se vaša radost lako pretvori u očaj kad čitate novine ili
slušate vijesti? Misle li ljudi oko vas da ste zaista sretni? Čuje-
te li često druge da vam govore »oraspoloži se« ili »opusti se«
i »prestani toliko raditi«? To su neki od pokazatelja koji upu-
ćuju na ravnotežu ili neravnotežu između onoga kako vi sami
sebe doživljavate i onoga što projicirate u izvanjski svijet. Pro-
vjera usredotočenosti kad je riječ o tom načelu podrazumijeva
zapažanje osjećaja i vašu sposobnost da ih očuvate, zajedno s
povratnom reakcijom ljudi kojima vjerujete.
Vi ste radosna osoba ako živite od radosti, ako svoju radost širi-
te gdje god je to moguće i ako ljudi koji vas okružuju osjećaju ra-
dost kad ste u njihovoj blizini. Slijedi nekoliko prijedloga kako
da ponovno uspostavite ravnotežu kad je riječ o ovom načelu:
Obvežite se da ćete u svemu tražiti radost.
Izražavajte radosne komentare kad god je to moguće.
Radosno se okrečite drugima, pa čak ako na početku tu
radost morate malo hiniti.
Poludite od radosti, zapravo nemojte raspravljati o zlu
ovoga svijeta.
Iskoristite svaku prigodu da zračite radošću.
Ako vam radost postane uobičajena reakcija na svijet, uspo-
stavit ćete ravnotežu između onoga kako sami sebe doživlja-
vate i kako drugi doživljavaju vašu zahvalnost prema životu.
Ako širite energiju koja zastrašuje druge, ili u drugim ljudima
izaziva nelagodu tako da ne žele biti u vašoj blizini, onda zna-
či da niste u ravnoteži. Ako vam nije posve j asan vaš utjecaj
na druge ljude, razmotrite komentare ljudi koji su spremni bi-
ti iskreni prema vama i otkrijte koliko se vaš doživljaj vlastite
osobnosti podudara s njihovim doživljajem.
Ja sam ljudsko biće koje ne prosuđuje. Ako ste doi-
sta osoba koja ne prosuđuje, onda vam se jednostavno ne mo-
že dogoditi da kategorizirate ili svrstavate ljude u skupine
kao što su: stari, južnjaci, neobrazovani, tinejdžeri, oni koji
pripadaju crvenim ili plavim državama, konzervativci, libera-
li itd. Stereotip je prosudba - ne možete istodobno biti osoba
koja ne donosi sudove i kritizirati različitosti u ljudskom go-
voru, jelu, odijevanju, socijaliziranju, plesu, ili bilo čemu dru-
gom. Ako vjerujete da niste osoba koja je sklona prosuđivanju,
ali priznajete da imate sklonost uopčavati i kritizirati, onda
niste u ravnoteži! Potrebno vam je usmjeravanje kako bi se va-
še trenutačne misli, i posljedično, uzorci ponašanja podudara-
li s vašom unutarnjom slikom o sebi.
Svjesno odlučite da ćete tražiti ono što je dobro te da ćete udo-
voljavati drugima. Stvorite novu naviku hvaliti ljude koji vas
okružuju. Odlučite da ćete odbaciti stereotipe te da nećete su-
djelovati u razgovorima koji se temelje na donošenju sudova o
drugim ljudima. Neka vaši sudovi postanu blagoslovi koji će
vam pomoći da ponovno uspostavite ravnotežu između onoga
što želite biti i onoga kako se doista predstavljate u svijetu.
Ako želite biti osoba koja ne prosuđuje i povezati se s drugima
na toj razini, predlažem vam da se prebacite u stanje čuđenja i
divljenja ljepoti koja postoji u svakom čovjeku i svemu što na
ovome svijetu postoji. Prestanite po navici zapažati ono što
vam se ne sviđa, i umjesto toga potrudite se pronaći sve ono
što vas veseli. Zatim ispričajte što ste sve otkrili kako biste
poduprli novostvorenu naviku bezuvjetnog prihvaćanja.
Čak ako su vaše prosudbe samo misli, molim vas da ih promi-
jenite odmah nakon što ih otkrijete. Ako vidite pretilu osobu
i pomislite: »Izgleda užasno!«, vi se zapravo usklađujete s toč-
kom privlačnosti koja privlači prezir. Uravnotežite tu energi-
ju tako što ćete toj osobi slati tihe blagoslove. Na strani va-
ge koja pripada neprosuđivanju, razmišljajte o tome koliko bi
ljubavi i potpore toj osobi moglo pomoći. Jamči m vam da će-
te osjetiti razliku u svojoj nutrini te da ćete istodobno osjetiti
snažnije suosjećanje s tom osobom. Energija ne-prosuđivanja
je posve uravnotežena, za razliku od energije prezira, sažali-
jevanja ili nekog drugog negativnog stajališta.
Osvijestite sve svoje uzorke ponašanja i osjećaje. Zatim po-
kušajte otkriti podudaraju li se s vašim viđenjem sebe, i je li
to slika koju i drugi ljudi vide. Gdje ima neravnoteže, lako je
otkriti i nesklad, a upravo je to situacija kada imate moguć-
nost odabrati hoćete li mijenjati svoje navike kako biste ih
uskladili sa svojim željama i hoćete li tako ponovno usposta-
viti ravnotežu.
D. H. Lawrence je jednom zaključio: »Ono što intuitivno želi-
te, za vas je moguće.« Potpuno se slažem s time. No, morate se
neprestano pitati: »Podudara li se moja intuitivna želja s onime
što dajem svijetu? Kad je odgovor potvrdan, ravnoteža je po-
novno uspostavljena, a samoispunjenje je vaša nagrada.
ada bih trebao ocijeniti devet navika o kojima govorim u
ovoj knjizi, mislim da bi ova dobila glavnu nagradu kao
najnevjerojatnija: trošimo našu dragocjenu životnu energiju jure-
ći za nečim što ne želimo, i nikad se ne možemo zasiti onoga za čim
neumorno jurimo! Na sreću, ovo je jedna vrsta neravnoteže ko-
ju je razmjerno lako ispraviti, unatoč svemu što su nam govo-
rili o teškoćama s kojima se suočavaju ljudi pokušavajući pobi-
jediti neku ovisnost. Koncepcija borbe protiv i poraza ovisnosti
pogrešan je pristup - ja vjerujem da moramo početi tako što
ćemo izbaciti te riječi iz našega rječnika. Martin Luther King
ml. jednom je rekao da neprijatelja možete pretvoriti u prija-
telja jedino uz pomoć ljubavi, a ne mržnje ili borbe.
Mi ne možemo pobijediti i ne postoji ništa
protiv čega bismo se trebali boriti
Razmislite o rezultatima koje smo postigli kad smo se poku-
šali boriti protiv nečega kako bismo to isto pobijedili. Na pri-
mjer, otkad je objavljen rat protiv siromaštva, više ga je u svi-
jetu nego ikad prije u povijesti. Naši ratovi protiv droge samo
su poslužili da se utrostruči zatvorska populacija te da sve vi-
še nedopuštenih supstancija postaje dostupnije sve ml ađim
naraštajima. (Mislim da već u prvim razredima srednje škole
ne postoji dijete koje ne zna kako nabaviti bilo koju vrstu dro-
ge.) Naši ratovi protiv zločina stvorili su više zločinaca, više
straha, više kontrole, veće nepovjerenje i češće zloporabe po-
ložaja kad je riječ o tijelima koja provode zakon. Naš rat pro-
tiv terorizma pretvorio nas je u ljude koji se kao teroristi po-
našaju prema onima koji su prozvani teroristima, a navodno,
želimo istrijebiti terorizam. Kad je službeno objavljen rat pro-
tiv Iraka, Ameriku su još više zamrzili, a broj ljudi koji se pri-
javio da postanu bombaši-samoubojice znatno se povećao. A
naši ratovi protiv raka, pretilosti i gladi također nisu uspjeli
iskorijeniti te bolesti.
Evo što ja mislim što se krije iza prethodno rečenog: Istina
Univerzuma je da živimo u energetskom sustavu koji funk-
cionira na temelju zakona privlačnosti. A to znači da se pre-
tvaramo u ono o čemu razmišljamo cijeli dan. Ako razmišlja-
mo o onome što mrzimo, to je energija koju odašiljemo našim
željama. U tom sustavu, zatim, privući ćemo više onoga o če-
mu neprestano razmišljamo. Posljedično, više onoga što mr-
zimo jest ono što ćemo privući. Djelujemo vođeni našim mi-
slima: Naše misli o mržnji, nasilju, borbi i ratovima izazivaju
mržnju, nasilje, borbu i rat. I zaista možemo vidjeti plodove
takvoga razmišljanja koji se javljaju čak ako su nam namjere
pozitivno usklađene s Božjom energijom. Dobivamo ono o če-
mu mislimo, bez obzira na to želimo li to ili ne.
Misli koje se prevode u borbu i rat gotovo uvijek jamče da je
odgovor protunapad - to jest, drugi će reagirati jednako na
našu želju za borbom i porazom. Ta vrsta napada/protuna-
pada može se nastaviti stoljećima i pritom nerođeni naraštaji
mogu biti predodređeni za borbu.
Isto razumijevanje kako nas borba oslabljuje i stvara veću ne-
ravnotežu u našim životima primjenjivo je na naše iskustvo
s ovisnostima. Ovisnost možemo pobijediti razmjerno brzo i
lako ako izbacimo borbu i potrebu da nekoga i nešto porazi-
mo. Misli i energija koji zamijene borbu moraju biti neborbe-
ni. Kao što je Emerson britko rekao: »Lijek za sve pogreške,
lijek za sljepoću, lijek za zločine, jest ljubav...« I ovisnosti su
jedna velika pogreška, uvjeravam vas u to, budući da sam ve-
lik dio svoga života robovao toj ludosti.
Kako pobijediti razmišljanje koje
nas vodi prema pogreškama
Za one od vas koji možda ne poznaju mojega prijatelja Rama
Dassa, u kasnim 1960.-im godinama on je pomogao obliko-
vati svijest cijelog naraštaja svojom uspješnicom Be Here Now
(Budite ovdje, sada).
Jedna od meni najdražih Dassovih priča je ona koja govori o
jednom od njegovih prvih susreta s Neemom Karolijem Baba-
om, njegovim guruom u Indiji. Ram Dass je sa sobom u Indi-
ju donio nekakve tablete koje mijenjaju stanje svijesti. Neem
Karoli Baba su sučelio s Ramom Dassom zbog tih tableta i re-
kao mu da mu ih sve daruje. Ram Dass je mislio da je ponio
dugoročne zalihe te iznimno snažne psihodelične supstancije
- no, svejedno je bio užasnut i zapanjen dok je prosvijetljeno
biće gutalo sve njih pred njegovim očima, bez ikakve vidljive
reakcije. Njegov guru ga je zatim upitao ima li još tableta, bu-
dući da ove očito nisu djelovale. Nakon što je ispričao tu pri-
ču, Ram Dass ju je zaključio j ednim od najoštroumnijih za-
ključaka: »Ako si već u Detroitu«, dodao je, »onda se ne moraš
ukrcati na autobus da bi stigao onamo.«
Sve vrste ovisnosti kola su kojima se ljudi služe kakko bi se
domogli nekog mjesta više svijesti, ugodnijeg, spokojnijeg,
skladnijeg i izokrenutog, itd. Ali ako ste već usklađeni s tom
energijom, onda očito ne morate rabiti ništa od toga da vas
dovede do mjesta na kojemu trenutačno jeste.
Igrao sam se s ovisnostima i ovisničkim ponašanjima veći dio
svojega života. Zapravo, rekao bih da su te različite ovisnosti
bile jedne od mojih najvećih učitelja, koji su mi omogućili da
steknem znanje o višoj razini svijesti i veličanstvenu svjesnost
koja nam je dostupna. Ali također sam svjestan da korištenje
štetnih supstancija, kako bi se osjetila ta odvojena stvarnost,
jamačno nije najbolji način.
Uzorak je otprilike sljedeći: Moramo imati sve više i više ono-
ga što želimo. Sto više toga uzimamo ili upijamo, to nam je
ono više potrebno. I postaje manje učinkovito kako poveća-
vamo količinu koju konzumiramo. Zatim, ono čime se služi-
mo kako bismo nadjačali tu snažnu neravnotežu, ono čime se
koristimo kako bismo osjetili to mjesto blagostanja za nas je
štetno! Ovisnost povećava našu neravnotežu. Naša je želja za
blagostanjem, spokojem, ljubavlju, zdravljem, slobodom i ta-
ko dalje, ali ovisničko ponašanje nudi nam upravo suprotno.
Ako mu se prepustimo, nanijet ćemo veliku štetu našem tije-
lu i umu i to će nas na kraju uništiti.
Ja sam se u biti oslobodio ovisnosti, i želim da znate da to ni-
sam postigao boreći se protiv ovisničke naravi. Zapravo, što
sam više pokušavao pobijediti ovisnost u različitim fazama
svojega života, kao što su bile ovisnost o šećeru, gaziranim
slatkim napitcima, kofeinu, nikotinu, alkoholu i određenim
drogama, to su me one sve više preuzimale. Napad/protuna-
pad: Svoje bih oružje mogao primijeniti u toj borbi, ali onda
bi i ovisnost iznijela svoje oružje, a pritom je moje tijelo boj-
no polje na kojemu rat divlja. Pogreškom sam padao sve du-
blje u ovisnost. Prije sam citirao Ralpha Waldoa Emersona,
koji je rekao: »Lijek za pogreške je ljubav.« Kako bi stvari bile
drukčije da poslušamo njegov savjet? Dvije ključne riječi su
pogreška i ljubav. Razmotrimo ih pobliže.
Pogreška. Zašto ovisnost nazivaju pogreškom? Za-
to što zahtijeva sve više i više nečega što vaše tijelo i um od
srca prezire. Odabir izopačenog ovisničkog svijeta, umjesto
ravnoteže koja je vaše duhovno nasljeđe, najveća je pogreška
kad je riječ o vašem rođenjem stečenom pravu. Kad to učini-
te, na pogrešan način usmjeravate svoj život. To je nešto za
što snažno vjerujem da je pogreška koja se može ispraviti
ljubavlju.
Proizišli ste iz nevidljiva duhovnog energetskog polja čistog
blagostanja. Vaša želja je da budete duhovno uravnoteženi i
kad je riječ o vašim mislima i vašem ponašanju - sada, u ovom
životu, u ovom trenutku, u vašem tijelu. Želite taj sklad i osje-
ćaj koji su vam dostupni a da ne morate pritom napustiti svo-
je tijelo, ili drugim riječima umrijeti. I zato, žudite za ravnote-
žom koja vam omogućava da umrete dok ste još živi.
Vratit ćete se duhu, nematerijalnom, nakon smrti, ali sada
imate mogućnost odabrati živjeti u istinskoj prosvijetljenoj
ravnoteži, ili kao Božje stvorenje... u ovom tjelesnom obliku.
Vaš Izvor ne stvara iz otrova. On ne ispunjava vaše vene ili
želudac ili bilo koji dio vas otrovom ili otpadom. On kreira iz
blagostanja, ravnoteže i prirodnog savršenstva. To je vaše du-
hovno nasljeđe. I ljubav može ispraviti pogreške koje vas uda-
ljavaju od vašega duhovnog sebstva.
Ljubav. Zašto je ljubav protuotrov za ovisnosti? Vrlo
jednostavno - jer je ljubav ono što vi jeste; ona je središte vašeg
bića. Ona je vaš izvor i može postati vaša točka privlačnosti.
Kao što je Karl Menninger rekao svojim pacijentima, i svima
koji su patili i bili voljni poslušati: »Ljubav liječi one koji primaju
ljubav, ali i one koji je daju.« Želite li se osloboditi svoje ovisnič-
ke navike, imate mogućnost biti i davatelj i primatelj duhovnog
melema ljubavi. Kako ga primjenjujete, osjećate da vam se rav-
noteža vraća u život. Više ne žudite za lažnom slobodom, i više
ne privlačite ono što ne želite. Umjesto toga, tražite ravnotežu
koju donosi povezanost s vašim istinskim sebstvom.
Ponovno povezivanje s blagostanjem
Naša sklonost prema ovisničkom ponašanju znatno se smanju-
je kako se ponovno počinjemo povezivati s Izvorom postojanja.
Mnoge knjige pišu o sve većoj raširenosti ovisnosti. Postoji bez-
broj rehabilitacijskih programa i centara koji pomažu ovisni-
cima o drogama, alkoholu, hrani, kofeinu, seksu, kockanju, ili
koječemu što odgovara opisu žudnje za nečim što ne želimo.
Ja podupirem svaki program osmišljen da pomogne ljudima
da pobjegnu iz takvog neuravnoteženog kruga koji toliko uni-
stava naše živote. Moj doprinos ovdje je kratak opis ključnih
točaka za koje sam otkrio da su vrlo važne želimo li se oslo-
boditi ovisnosti. Sljedećih pet misli pomogle su mi da preki-
nem svoje neuravnoteženo razmišljanje i ponašanje. Kad sam
ih provodio iskreno i predano, one su pridonijele novom osje-
ćaju osnaženog blagostanja koje vam omogućava da se oslo-
bodite neželjenih ovisnosti.
1. Sve se svodi na usmjeravanje
Ovo je prva misao, jer kad je doista primjenjujete, nikad ne-
mate potrebu težiti onome što ne želite na štetu onoga što že-
lite. Težite biti u skladu, i želite blagostanje. Proizišli ste iz
blagostanja, što znači da jednostavno trebate birati misli koje
vas usklađuju s tim temeljem i to će vas nadalje usmjeravati.
Molite se tiho (neka vaša molitva bude poput tihe podloge)
kad god i gdje god možete. Neka vaše molitve budu osobne i
mijenjajte ih, primjerice kako je molitva Sv. Franje izmijenje-
na: Učini me instrumentom tvojeg blagostanja. Promatrajte se
kao da neprestano upijate energiju blagostanja iz vašeg du-
hovnog Izvora. Razmišljajte kao životinja koja nikad ne bi ni-
ti pomislila krenuti za nečim što ne želi. Zašto ptice ne love
leptire? Jer su otrovni. Jeste li ikad čuli da je crvendać na re-
habilitaciji kako bi pobijedio svoju želju da jede leptire? Smi-
ješno, da, ali to je slika koja vam može pomoći.
I zato razmišljajte kao ljudsko biće koje je u blagostanju. Na kra-
ju ćete razmišljati kao prava božanska duša, i bit ćete u skladu na
vibracijskoj razini s blagostanjem koje je u prirodi svakog bića.
2. Volite svoje ovisnosti
To je hrana, volite je. To je kokain, volite ga. To su lijekovi pro-
tiv bolova, volite ih. To su cigarete, volite ih. To su samo ne-
ki od vaših najvećih učitelja. Naučili su vas, izravnim isku-
stvom, što točno više ne želite biti. Iz nekog razloga odveli su
vas u dubine. To je inteligentan sustav čiji ste dio. Nema ne-
sreća u Univerzumu koje podupire sveznanje i sveprisutnost.
Budite zahvalni tim učiteljima.
Ako ih mrzite, psujete ih i pokušavate se boriti protiv tih ovi-
snosti, točku ravnoteže ćete pomaknuti na stranu mržnje i
borbe. Zatim ćete nastaviti trčati za onime što ne želite jer ste
u oslabljenom stanju. Borba slabi; ljubav jača.
I zato okrenite vagu u svoju korist. Budite zahvalni na ovi-
snostima koje su vas toliko toga naučile. Uputite im tihi bla-
goslov. Čineći to, okrećete se prema ljubavi koja je u biti va-
šeg bića.
3. Volite se
Ovo je prirodan ishod vaše odluke da volite svoje ovisnosti.
Razmišljajte o svojem tijelu kao o svetom hramu i svoje po-
štovanje širite u obliku ljubavi. Budite svjesni i zahvalni za
svako tijelo, svaku kap krvi, pa čak svaku stanicu koja gradi
vaše tijelo. Počnite odmah tiho se moleći u znak zahvalnosti
za jetra, srce i mozak. Samo recite: Hvala ti, Bože, za ovaj pre-
krasan dar. Cijenim ga i s tvojom pomoći, danas ću početi voljeti ga
bezuvjetno. Ako vas supstancije koje prezirete još privlače, iz-
govorite tihu molitvu prije nego što ih konzumirate. Ljubav
će na kraju postati dodatna težina na vagi koja će vas vratiti
u ravnotežu.
Jedan od meni najdražih američkih pjesnika, Henry W. Lon-
gfellow, kaže: »On koji poštuje sebe siguran je od drugih; on
nosi kaput načinjen od materijala koji nitko ne može probiti.«
Kad doista cijenimo i volimo sebe, to je kao da imamo pokret-
ljiv štit načinjen od metalnih prstena i karika lanca koji nas
štite od ovisnosti što je postala dijelom našega života.
4. Prevladajte sav stid
Niste ništa loše učinili. Niste zakazali - samo ste donijeli rezul-
tate. Pitanje nije koliko ste loši bili, nego što namjeravate učini-
ti s rezultatima koje ste postigli. Ako se odlučite za stid i kriv-
nju, odabrali ste emocionalnu reakciju koja će vas oslabiti naj-
više od svih. Kakav god da je vaš trenutačni status kad je riječ o
vašim ovisnostima, on je savršen. Morali ste proživjeti traume
koje ste proživjeli. Morali ste razočarati ljude prema kojima ste
se loše ponijeli. Morali ste pasti ovako nisko. Trebali ste tu ne-
uravnoteženu energiju kako biste potaknuli prikupljanje ener-
gije koja će vas odvesti u visinu prema kojoj ste krenuli.
Vi ste još božansko biće u očima Boga, unatoč svim slabosti-
ma za koje osjećate da se ne podudaraju s Božjom ljubavi. Tre-
baju vam sva ta iskustva i sad kad ste odlučili ostaviti ih iza
sebe i ponosno se pridružiti svojem duhovnom Izvoru blago-
stanja, stid će vas samo usporavati i vući vas natrag u taj ap-
surdno neuravnotežen svijet u kojem se nikad ne možete za-
dovoljiti onime što zapravo ne želite.
5. Živite primjenjujući novo znanje
Na kraju, stvorite prostor u sebi, negdje duboko u intimi kojoj
samo vi i Bog imate pristup. U tom unutarnjem prostoru po-
stavite riječi Ja znam. To je vaša nevidljiva veza s Bogom, gdje
čistoća i blagostanje definiraju vašu novu osobnost oslobo-
đenu ovisnosti. Bez obzira na to koliko vam ljudi ne vjeruje i
podsjeća vas na to koliko ste puta u prošlosti posrnuli i niste
uspjeli održati obećanja, ovo je vaš prostor znanja.
Iz tog nedodirljivog mjesta tražite Božansko vodstvo. Zamo-
lite za ekstatičnu energiju čistoće i blagostanja koja će plovi-
ti izravno u vaše srce. Ako posustanete, odmah se vratite u
to mjesto znanja. Oprostite sebi i promatrajte se kao čovje-
ka okruženog Božjom ljubavlju, koja vas ponovno drži u rav-
noteži. Kao čovjek koji je to doživio, vjerujte mi da ćete dobi-
ti traženo vodstvo, smjernice i snagu koja vam je potrebna - i
dobit ćete ono što vam treba, a ne ono što ne želite.
Nadilaženje neravnoteže, koja je posljedica ovisničkog nači-
na razmišljanja, počinje i završava s vašom svjesnošću da vi,
uz pomoć vašeg Izvora, u ovom trenutku imate sve što vam
je potrebno kako biste prebrodili stanje neravnoteže. Na to
nas podsjeća i drevna hinduistička izreka: »Bog daje hranu za
svaku pticu, ali on je ne baca u gnijezdo.« Uskladite se s Bo-
gom i letite bez tereta ovisnosti. Obećavam vam da je uravno-
teženo stanje bez ovisnosti mnogo radosnije!
aša vjerovanja odražavaju trenutačno zdravstveno stanje
vašeg tijela, isto onako kako to čini vaš način prehrane i
program tjelovježbe. Ako želite odlično zdravo tijelo, a pona-
šate se suprotno toj želji, naravno da nećete biti u ravnoteži.
No, vaše misli i vjerovanja o zdravlju otkrivaju još više.
Očito je da, baš kao i svi drugi, želite savršeno zdravlje. Zašto
onda tu idealističnu želju ne bismo stavili na najvišu razinu
zamišljene ljestvice s deset razina? Ondje, na vrhu vaših želja
povezanih sa zdravljem, jest žudnja za zdravim tijelom u ko-
jemu se izvrsno osjećate. Sada vizualizirajte ljestvicu s deset
razina sa sljedeća dva pitanja na umu.
1. Na kojoj je razini ljestvice vaše ponašanje poveza-
no sa željom na vrhu?
2. Na kojoj su razini ljestvice vaša vjerovanja o va-
šem ponašanju povezanim sa željom na vrhu?
Mogu pretpostaviti da sve osobe koje su gojazne i izvan for-
me, kad se uspinju stubama nakon samo nekoliko njih osta-
ju bez daha, željama s desete razine pridonose energijom s
druge razine. Drugim riječima, oni su zaista izvan ravnoteže.
Isto vrijedi za ljude s bilo kojim tjelesnim tegobama koje se
mogu pripisati načinu življenja, kao što su čirevi, visok krvni
tlak, loša probava, srčane palpitacije i tako dalje.
Uspostavljanje ravnoteže pri kojoj iskreno možete reći da je
vaše tijelo optimalno zdravo te da ste zahvalni što možete
živjeti u tako iznimnoj Božjoj kući, znači da ste donijeli ne-
ke nove odluke povezane s dvama pitanjima koja sam posta-
vio. Možda ćete se iznenaditi zato što ne predlažem korjeni-
te promjene u prehrani i ne preporučujem da se držite nekog
programa tjelovježbe osmišljenog za bildere ili maratonce (ia-
ko su to malo vjerojatne mogućnosti). Ne, ja predlažem radi-
kalno usmjeravanje energije vjerovanja prema željama na de-
setoj razini.
Ako ste pretili, izvan forme, i ako nepotrebno patite od nekih
tjelesnih tegoba povezanih s načinom življenja, ta radikalna
ideja možda će zahtijevati odlučnost da nadjačate svoju ne-
vjericu. I zato odmah ponovno pročitajte naslov ovog poglav-
lja. Zar nije neobično misliti da su vaša prehrana ili nedosta-
tak tjelovježbe posve odgovorni za vaše zdravstveno stanje?
Možda je ono povezano s vašim vjerovanjima.
Drugi citat na početku ovog poglavlja napisao je autor Grka
Zorbe. Zorba je jedan od najstrastvenijih izmišljenih likova
ikad stvoren, smješten u tijelu koje nikako nije san bildera.
Nikos Kazantzakis ohrabruje nas da počnemo strasno vjero-
vati jer će iz takvog vjerovanja nastati želja. Vaša želja kojoj
ste dodijelili desetu razinu - da uživate u životu u zdravome
tijelu - ostvarit će se tek kad ju počnete dovoljno željeti. I to
je upravo način kako možete ispraviti neravnotežu koju obi-
lježava jedna strana vage, ona koja pripada vjerovanjima i po-
našanju koja su posve suprotna želji, prizemljena.
Ponovna uspostava ravnoteže
usklađivanjem vjerovanja
Deepak Chopra, moj dugogodišnji prijatelj i kolega, jednom je
izjavio: »Mozak proizvodi kemijsku supstanciju koja pronosi
vijest o sreći u svih 52 milijuna tjelesnih stanica koje se on-
da zajedno vesele.« I zato zamislite sebe kao da se pripremate
uživati u nekom slasnom sladoledu ili komadu rođendanske
torte: Jeste li sretni, ili vas ispunjavaju krivnja i strah prije
nego što uzmete prvi zalogaj? Kojim ste se vjerovanjima pri-
klonili koja sprječavaju vaš mozak da proizvodi i odašilje do-
bre vijesti ostatku vašega tijela, uključujući čak one stanice
koje će se uskoro pretvoriti u nesretne masne stanice, a ne u
radosne zdrave stanice?
Bez obzira na to koliko je to teško prihvatiti, vaša vjerovanja
o onome što jedete i kako živite svoj život puno su važnija za
proučavanje i promjene od samog čina prehrane i tjelovježbe.
Povezanost uma i tijela jasno je uspostavljena u medicinskim
i znanstvenim istraživanjima. Vaša vjerovanja su misli, a va-
še misli su energija. Ako ste uvjerili sebe da će ono što namje-
ravate učiniti imati razoran utjecaj na vaše tijelo, onda činite
upravo ono što Kazantzakis kaže - onda strastveno vjerujete
u nešto što još ne postoji. Odnosno, vaša nezdrava tjelesna re-
akcija na ono što namjeravate učiniti je samo misao, a ne ma-
terijalizirana stvarnost. No, držeći se za tu misao, vi omogu-
ćavate proces koji će je doista materijalizirati.
Sada pretpostavimo da ste odlučili strastveno vjerovati u ne-
što što još ne postoji, a to nešto ste vi u savršeno zdravom tije-
lu koje je posve izgrađeno od blagostanja koje ga je i karakte-
riziralo prije nego što se materijaliziralo u fizičku dušu. Osim
toga, također vjerujete da je vaše tijelo sposobno pretvarati
svako gorivo koje unesete u zdrave, radosne stanice - radikal-
na ideja, možda zato što toliko ljudi vjeruje upravo u suprot-
no. Bez obzira na to, vi strastveno odlučite vjerovati u to, ia-
ko takvo stanje u stvarnosti ne postoji.
Kako prihvaćate tu zamisao da su vaš mozak i tijelo sposobni
pretvarati sve vrste goriva u zdrave, radosne stanice, tako po-
činjete tražiti dokaze koji podupiru vaše vjerovanje, a ne vežu
vas za suprotan sustav vjerovanja koji se odnosi na narušava-
nje zdravlja. Da, vi sad kažete, postoje mnogi ljudi koji dobivaju
ono što žele, i kad to žele; i koji ne obraćaju pozornost na prehranu,
koji se opsesivno ne važu svaki dan i koji ne samo da su normalne
težine, nego su i sretni u vlastitoj koži. I ja ću razmišljati kao oni
neko vrijeme kako bih provjerio hoće li se nešto dogoditi.
Kako se posvećujete toj posve novoj ideji, pogodite što se po-
činje događati? Vi zapravo počinjete mijenjati svoje prehram-
bene navike. Zašto? Zato što jedenje zdrave hrane u manjim
količinama stvara dobar osjećaj, a upravo je on želja koju ste
postavili na desetu razinu ljestvice.
Ali sve to mora krenuti od misli koja vam godi, a ona je sljede-
ća: Sve što pojedem je u redu. Dat ću uputu svojemu mozgu i tije-
lu da se na kemijskoj razini sve što jedem pretvara u zdravlje. To je
novi ciklus strastvenog razmišljanja o nečemu što još ne po-
stoji, a primjenjiv je i na dobru tjelesnu formu.
Oblikovanje neuravnoteženog razmišljanja
Koja su, dakle, vaša vjerovanja u ono što je potrebno za do-
bru kondiciju i fizičko zdravlje? Je li nužno da osoba pati sva-
ki dan te da prolazi stroge programe tjelovježbe kako bi po-
stigla dobro fizičko zdravlje? To su uobičajena vjerovanja koja
biste trebali preispitati želite li uravnoteženiji život. Vaša je
želja da vam tijelo dobro izgleda i bude u odličnoj formi - to je
želja koju ste postavili na desetu razinu.
Kakve biste onda misli trebali imati da ostvarite tu želju? I
prečesto su vaše misli nešto kao: Ja nisam aktivna osoba. Ni-
je važno koliko vježbam - svejedno ne mogu smršavjeti i dovesti
se u formu. Mrzim trčanje i znojenje. Nisam rođen za sportaša.
Ta vjerovanja, i mnoga poput njih, drže vas na dnu ljestvice.
Osim toga, ona uvelike pridonose pretilosti i bolestima pove-
zanima s načinom življenja koje proizlazi iz takva kolektiv-
nog razmišljanja.
Kad promijenite svoje misli i vjerovanja, što je za vas moguće,
mijenjate sve, uključujući fiziologiju. Morate strastveno vje-
rovati da ste primjer savršena zdravlja tako što ćete stvori-
ti sliku o sebi na kojoj ste zdravi i izgledate izvrsno. Nositi tu
sliku gdje god idete i vjerovati strastveno u tu stvarnost zai-
sta je pravi izazov!
Sada će onaj vaš unutarnji dijalog više zvučati ovako: Idem pre-
ma savršenom zdravlju. Ne sramim se i ne osjećam krivnju u vezi
sa sobom ili svojim ponašanjem. Ako odaberem biti pasivac, bit ću
zdrav, definiran, odličan pasivac. Volim svoje tijelo. Dobro ću se o nje-
mu brinuti jer je ono kuća svetog b i ć a , a to sam ja. Kad počnete taj
novi ritual promjene izgleda tijela, ono će se uistinu mijenjati.
Bili ste dio kulture koja vam govori što biste trebali osjećati u
vezi sa svojim tijelom preko promidžbenih poruka kojima želi
ostvariti dobit na račun vašeg nezadovoljstva sobom. Proda-
ja se temelji na ideji da ako ne izgledate poput supermodela,
trebate osjećati grizodušje. Upravo tu nalazimo početke pore-
mećaja u prehrani, pretilosti te oslabljene tjelesne grade. Kad
prihvatite taj način kolektivnog ispiranja mozga, sami u sebi
stvarate veliku neravnotežu između svoje želje za zdravim ti-
jelom u kojem se izvrsno osjećate i svakodnevnih uzoraka po-
našanja kojima narušavate svoje zdravlje i zbog kojih se osje-
ćate iscrpljeno te izvan forme.
Zapamtite da postajete ono o čemu razmišljate. Zašto biste on-
da razmišljali o sebi na način koji vas vodi prema ne baš savr-
šenom zdravlju? Koji je smisao promatrati svoje tijelo kao pro-
blem u vezi s kojim ne možete ništa učiniti i za koji ste prihvatili
sustav vjerovanja što jamči da ćete stanje dodatno pogoršati?
Evo jedne potpuno nove opcije za vas. Vjerujte strastveno u
ono što još ne postoji i prisjetite se Kazantzakisevih riječi da
je »ono što ne postoji nešto što nismo dovoljno jako željeli«.
Možete prihvatiti sustav vjerovanja koji je tako uravnotežen
da ga nitko, pa čak ni pritisak društva, ne može potisnuti ili
iz njega istisnuti ljubav prema sebi i osjećaj poštovanja prema
svetom hramu, vašem tijelu. Zatim možete doživjeti što to
znači strastveno vjerovati u nešto što još ne postoji. Taj novi
sustav vjerovanja bit će točka ravnoteže koja će vam omogu-
ćiti da uživate u zdravom odnosu s vlastitim tijelom ispunje-
nom ljubavlju i koji će izmijeniti sve uzorke ponašanja koji vas
na bilo način ometaju.
Djelovanje vođeno novim strastvenim
vjerovanjem u nešto što ne postoji... još!
Kako nestaje neko vaše vjerovanje, tako nestaje i neki uzorak
ponašanja. Kad ste u stanju vidjeti sebe kao božansko stvore-
nje proizišlo iz čiste i bezuvjetne ljubavi, koje je posve nadja-
čalo stid ili samopotcjenjivanje, vaše tijelo nema izbora nego
uživati u putovanju. Što god odlučite jesti, ako su vaše misli:
Moja je namjera da u tijelu ovu hranu pretvorim u energiju koja će
moje tijelo učiniti živim i snažnim, vaše će tijelo početi davati
željeni odgovor. Nakon što odbacite stara vjerovanja koja su u
vama izazivala osjećaje tjeskobe, krivnje, zabrinutosti pa čak
i straha, vaš mozak počinje proizvoditi kemijske supstancije
koje vas vraćaju u ravnotežu posljedica a to je i dobro raspolo-
ženje i zdravo tijelo.
Da, kažem da reprogramiranjem svojega razmišljanja, kako
biste misli uskladili sa željom da budete zdravi i da se tako
osjećate, možete i promijenit ćete nezdrave uzorke ponašanja
koji narušavaju vaše zdravlje i koji vas stalno bacaju iz ravno-
teže. To je svrha zakona. Evo što William James, otac suvre-
mene psihologije, kaže:
Postoji zakon u psihologiji koji kaže Ja ako
Oblikujete sliku u glavi
Onoga što biste željeli biti,
I ako je zadržite u sebi
Dovoljno dugo, ubrzo ćete postati upravo ono o čemu ste razmišljali.
Tako je zapanjujuća snaga naših misli. Ali također želim re-
ći nešto što se proteže dalje od te zamisli da vaše tijelo auto-
matski djeluje na vaše reprogramirano razmišljanje. Kad poč-
nete uspostavljati ravnotežu između stereotipnih očekivanja
povezanih s vašim tijelom i vaše želje da budete zdravi te da
se osjećate izvrsno, primijetit ćete još jednu automatsku reak-
ciju: Vaši uzorci ponašanja počet će se spontano usklađivati s
izraženim željama.
To se možda događa postupno, ali odjednom shvatite da sebe
doživljavate kao osobu koja više ne živi vođena strahom i ni-
je više usredotočena na svoj izgled. To predivno osvještavanje
samoprihvaćanja kombinira se sa snažnom potrebom da svo-
jemu tijelu pristupate s poštovanjem. Vaše prehrambene na-
vike mijenjaju se a da ne morate donijeti svjesnu odluku kako
nešto trebate promijeniti. Prestajete brojiti kalorije i jedno-
stavno uživate u onome što jedete, znajući da možete vjerova-
ti svojoj naslijeđenoj duhovnoj mudrosti koja je programira-
na u vašem DNK, odnosno svojoj vezi s Izvorom koji je stvo-
rio dijete koje ste jednom bili.
Otkrili ste bolji način kako postići ravnotežu i uživati u živo-
tu vjerujući svojim mislima da imaju moć privući zdravlje ko-
je želite. Svjesno dopuštajući da Duh prožme energiju vaših
misli, vagu ste preokrenuli u korist vaših želja. Vaš ego, koji
se poistovjećuje s vašim tijelom, dobio je manje dominantnu
ulogu. Duh nema višak masnih naslaga, nema lošu probavu,
napadaje gladi ili naviku prejedanja i upravo je to stajalište
koje ste odlučili zauzeti.
Odabrali ste misli koje su usklađene s Izvorom iz kojeg ste
proizišli. Čineći to ne ostavljate prostor za narušeno zdrav-
lje. Budući da ste usklađeniji sa svojim mislima, te vjerujući
da sve što učinite možete pretvoriti u zdravlje, automatski na
nov način pristupate tjelovježbi i tjelesnom zdravlju. Ta nova,
uravnotežena slika o sebi, koja proizlazi iz nutrine, potvrđuje
izjavu Williama Jamesa.
Ja sam božanski zdravo ljudsko biće u dobroj formi. Mislite to! Iz-
govorite to! Vjerujte u to! Pa čak ako se doživljavate kao preti-
lu osobu izvan forme, recite to. Vi počinjete strastveno vjero-
vati u nešto što još ne postoji. Podupirući to i učinivši ga svo-
jom unutarnjom stvarnošću, potaknut ćete novi odgovor koji
je u rezonanciji s vašom početnom željom. Sljedeće što znate
jest da ćete otići prošetati. Zatim ćete možda sudjelovati u ne-
čemu što zacijelo nije bilo dio vašeg života - možda ćete džo-
girati, pohađati satove joge ili se upisati u neki fitness klub.
To će se sve dogoditi bez napora, jer morate djelovati vođeni
svojim mislima.
Ta neravnoteža između vaše želje da imate zdravo tijelo u ko-
jem se osjećate izvrsno i neprestane nezdrave navike ne liječi
se jednostavnom promjenom tih navika. Morate čvrsto odlu-
čiti da ćete svladati umjetnost strastvenog vjerovanja u nešto
što još ne postoji i odbaciti bilo kakvu mogućnost koju biste
sami ili ljudi oko vas mogli narušiti. I zaista, vi niste ono što
jedete ili koliko vježbate, nego ono što mislite o sebi, ono što
trenutačno udišete u svoje misli.
Nastavite se podsjećati: Dobit ću ono o čemu razmišljam, bez ob-
zira na to želim li to ili ne.
ko ste morali tražiti svjetlo, ono što ste nedvojbeno izbje-
gavali jest tama. Siguran sam da znate da provodeći vri-
jeme proučavajući mračna mjesta i tumarajući slijepo u tami
nije način da otkrijete i doživite svjetlo. Sad zamijenite riječi
svjetlo i tama u ovom primjeru riječima obilje i oskudica - ista
logika se i tu može primijeniti. Ne možete otkriti obilje anali-
zirajući i lutajući u svijesti koja živi u oskudici. No, upravo je
to najčešći razlog zašto se ne podudaraju vaša želja za obiljem
i oskudica u vašemu životu.
Razmotrite riječi Ernesta Holmesa u citatu navedenom na po-
četku ovog poglavlja: »Kad živimo, ispunjavamo Božji zakon
blagostanja...« Prihvatite to kao obvezu koju nam je Bog osta-
vio, kao zakon. Pa čak je Sv. Pavao rekao da »Bog može pružiti
svaki blagoslov u izobilju.« Iz toga zaključujem da je blagosta-
nje nešto što je uvijek dostupno, jer je takav zapravo Izvor iz
kojeg smo svi proizišli. Ako smo proizišli iz neograničena obi-
lja, onda bismo i mi morali biti ono iz čega smo proizišli.
Oskudica nije problem jer ste rođeni u određenim okolnosti-
ma, ili jer vaši roditelji nisu bili imućni, ili jer je takvo bilo
gospodarsko stanje u zemlji. Takozvani problem oskudice po-
sljedica je jednostavne činjenice da ste svoje vjerovanje uda-
ljili od izvorne veze s beskrajnim obiljem i počeli živjeti i pro-
učavati oskudicu - koja je ekvivalent tame u prvom odlomku
ovoga poglavlja. Pozivam vas da se preusmjerite u analizira-
nje svjetlosti koja donosi blagostanje i prevladavanje nerav-
noteže između onoga što želite i načina na koji živite.
Kako izbjegavate život i ne uspijevate
poštivati Božji zakon obilja
Želite li živjeti i primati Božji dar obilja, morate znati kad vam
misli ili uzorci ponašanja nisu usklađeni sa željama. Glas vaše
ravnoteže nešto je što ponavljam u ovoj knjizi: Vi postajete ono
o čemu cijeli dan razmišljate.
Evo popisa tipičnih situacija u kojima postoji neravnoteža:
Usmjerenost na ono što vam nedostaje u životu.
Teški razgovori o onome što vam nedostaje u
životu.
Žaljenje svakoj osobi koja vas je spremna
saslušati o svim razlozima zbog kojih ne možete
imati više.
Stvaranje unutarnje slike o sebi kao osobi koja
je jednostavno nesretna.
To su načini razmišljanja i postojanja što pokreću energiju
koja privlači upravo ono o čemu razmišljate. Ako razmišlja-
te o oskudici, stvorit ćete oskudicu. Ako govorite s drugima o
onome što nemate, jednostavno ćete privući još više neima-
štine. Ako ističete svoje nedostatke, oni će se povećati!
Svjestan sam da vam se ovo možda čini jednostavnim - kao,
jednostavno promijenite način razmišljanja i novac će vam pasti s
neba! Ali prije nego što posve odbacite tu ideju, razmislite o
tome da vam život izvan ravnoteže nameće potrebu da opa-
žate koje ste zapreke i ograničenja postavili u svijetu gdje vam
Bog može darovati obilje.
Prevladajte svoj otpor
Vaša želja da privučete blagostanje visok je duhovni zahtjev.
On je savršeno usklađen sa zakonom obilja iz kojega ste pro-
izišli. Vaša neravnoteža je energija u obliku misli za koje po-
grešno vjerujete da će vam donijeti željeno obilje.
Slijedi sedam najčešćih misli koje ostvarenje blagostanja čine
doslovce nemogućim. Nazivam ih neveličanstvenih sedam, jer
svako od tih vjerovanja praktički jamči da ćete ostati u stanju
oskudice na način na koji je Ayn Rand opisuje u svojem citatu
na početku ovoga poglavlja. Mjera u kojoj razmišljate je odluču-
jući čimbenik za stvaranje blagostanja.
Evo tih sedam sustava misli koji vas drže izvan ravnoteže.
1. To nije Božja volja
Optužujući Boga zato što nemate ono što trebate ili želite,
opravdavate programirano opravdanje za prihvaćanje svojeg
života takvog kakav jest. U stvarnosti, Sv. Pavao nas podsjeća
da je Bog više nego spreman dati vam blagoslov obilja. Zapra-
vo, Bog je čisto obilje, ali v i ste onaj koji nije u ravnoteži kad je
riječ o blagostanju. Prebacujući odgovornost za nedostatke na
Božju volju, stvarate golemi energetski otpor. Tražite od Uni-
verzuma da vam pošalje više onoga u što vjerujete.
Rješenje da prevladate to ograničenje (koje se odnosi na svih
sedam energetskih otpora) jest promjena vjerovanja. Carlos
Castaneda, piše u Dnevniku iz Ixtlana: »Ako zaista osjećam da
je moj duh izopačen, trebao bih ga jednostavno popraviti -
pročistiti, učiniti ga savršenim - jer nema nijednog drugog
zadatka u našim životima koji je vrjedniji od ovog.«
Kako ga »popraviti«, »pročistiti« i »učiniti savršenim«? Prvo
morate sebe uhvatiti usred neke izopačene misli i zamijeni-
ti je mišlju koja je nešto nalik na Ja sam Božje stvorenje. Bog
je obilje. Moram biti ono iz čega sam stvoren. Biti ono iz čega sam
stvoren znači da Bog želi da posve uživam u blagostanju. Ako je
nužno, ispišite ove afirmacije i vraćajte im se sve dok ih po-
sve ne prihvatite. Vaš nedostatak nije Božja pogreška. Vi ima-
te mogućnost izbora i zato odaberite hoćete li se ponovno po-
vezati s blagostanjem ili ćete ostati izvan ravnoteže, vjerujući
da je to Bog namijenio vama.
2. Postoje ograničene zalihe
Ova misao čini snažan otpor ponovnoj uspostavi ravnoteže
kad je riječ o blagostanju/oskudici. Misli kao što su Na svijetu
su zalihe ograničene i Ne može svatko biti bogat; potrebni su nam
siromašni ljudi kako bismo održali ravnotežu u svijetu i zato pret-
postavljam da sam ja siromašan, slične su ograničavajuće misli
i neće privući blagostanje. Zapravo, one će taj cilj učiniti po-
sve neostvarivim.
I opet, rješenje je da se prevlada takva vrsta otpora, da se pro-
čisti i zamijeni mislima o novim energijama usklađenima s
istinom o svijetu u kojemu živimo. Pokušajte razmišljati o
novcu u kontekstu oceana: Postoje beskrajne zalihe novca, i
više nego dovoljne da udovolje vašim potrebama. Ta zaliha
novca koji kruži diljem svijeta ne smanjuje se bez obzira na
to koliko ga uzeli za sebe. Zašto? Jer, na kraju krajeva, novac,
poput voda oceana, mora se vratiti svojem izvoru. On jedno-
stavno nastavlja kružiti kao energija. Uzmite milijune litara
oceana, a on će i dalje izgledati netaknuto.
Evo kako to funkcionira - obilje se dobiva iz obilja i nakon što
se uzme, obilje ostaje. Možete posve izbrisati misao o oskudi-
ci iz svojega uma i početi novac promatrati kao energiju u be-
skrajnim zalihama. Nužna je za život, poput zraka, vode, du-
šika i ugljika.
3. Ja to ne zaslužujem
Evo jednostavnog pravila: Kad ne vjerujete da ste vrijedni
blagostanja u svojem životu, onda ćete privući upravo ono što
vjerujete, a to su, naravno, oskudica i neimaština. Ako vje-
rujete da privući novac u život donekle nije u skladu s vašom
duhovnom svijesti, onda dižete zidove koji će zaustaviti ta-
kav dotok.
Ako želite živjeti u obilju, a privlačite suprotno, onda je očito
da ste energetski neuravnoteženi. Vaša je želja iznimno du-
hovna, ali ono što nudite toj želji je osjećaj bezvrjednosti. A
Univerzum, budući da je takav kakav jest, šalje vam upravo
ono u što vjerujete - da niste zaslužili. Da biste promijenili tu
misao i ponovno uspostavili ravnotežu, morate uskladiti svo-
ju želju s energijom misli.
Morate se neprestano podsjećati da ste Božje stvorenje. Osje-
ćaj da ne zaslužujete Božje obilje jednak je kao da poričete
svoju duhovnost i istodobno vrijeđate Stvoritelja. Zapamti-
te da ste ovamo došli kako biste bili poput Boga, ali ste se od-
metnuli od te misli u trenutku kad ste počeli više vjerovati u
odvajanje, a manje u jedinstvo s Izvorom.
Počnite mijenjati svoje neuravnoteženo stanje kultivirajući
unutarnju afirmaciju sve dok ne postane vaša druga priroda.
Tiho ponavljajte nešto nalik na: Ja sam komadić Boga, ja sam
božansko biće, individualizirani izričaj Boga. Ja sam vrijedan i za-
služujem sve što Bog jest i sve što mi dolazi u život. Obilje koje že-
lim je na putu i ja ću učiniti sve što mogu da izbjegnem blokiranje
ili pružanje otpora tom božanski nadahnutom protoku.
4. Imam ograničene sposobnosti i talente
Ako zadržite vjerovanje da nemate sposobnost ili dar da pri-
vučete obilje, onda ste odnos na vagi doživotno preokrenu-
li u korist oskudice. To je snažan simptom otpora, prikriven
kao izgovor koji opravdava zašto niste u stanju postići bla-
gostanje. Ponovno pročitajte zapažanje Ayn Rand. Ona nije
rekla: »Upravo darovitost određuje koliko visoko će se osoba
uzdići.« Ona je rekla suosjećajno da način na koji razmišljamo
određuje koliko ćemo se visoko uzdići.
Vaša unutarnja vizija potaknut će vaš unutarnji talent. Zapra-
vo, ako vjerujete da su vam vještine i sposobnosti koje treba-
te dostupne, onda ste na pravome putu. Prvi i najvažniji ko-
rak je odbaciti svako opravdanje koje ste prihvatili, a odnosi
se na nedostatak sposobnosti. Zatim je od presudne važnosti
da stvorite unutarnju sliku sebe na kojoj već uživate u blago-
stanju, bez obzira na to što je još niste uspjeli ostvariti. To se
naziva razmišljanjem od kraja. Tako ćete sami sebe prisiliti da
djelujete kao da ste usklađeni sa svojom unutarnjom slikom.
Sada, i ovo je presudan dio, morate postati obilje koje priželj-
kujete. Upravo tako - morate biti obilje, a ne ga samo traži-
ti izvan sebe. Ta će vam tri koraka pomoći da isključite ideju
da ste tu gdje jeste zato što niste daroviti: (1) Odbacite izgo-
vor da niste daroviti, (2) stvorite unutarnju sliku koja privlači
obilje i (3) djelujte kao da ste biće kakvo želite biti. Vi ste daro-
viti onoliko koliko to odlučite biti. Promijenite sliku... i čudo nad
čudima, promijenit će se i vaši talenti.
Često su mi govorili dok sam bio mali, pa čak dok sam studi-
rao, da nemam dar koji je potreban da postanem pisac ili pre-
davač. Tek kad sam odlučio slijediti svoje unutarnje slike, mo-
ji su talenti postajali sve snažniji. Zašto? Jer što sam više ži-
vio vođen onime za što sam mislio da mi istinski odgovara, to
sam više iskustva stjecao i to smo Univerzum i ja bili uskla-
đeniji. U toj usklađenosti privukao sam i prepoznao moguć-
nost i vodstvo koji su mi se pružili. Da sam slušao one koji su
mi govorili da se spustim na zemlju, privukao bih upravo ono
u što bih povjerovao: u nesposobnosti.
5. Nikad nisam imao sreće
Univerzum u kojemu živite, i onaj koji živi u vama, temelji se
na energiji i isključivo na energiji. »Ništa se ne događa dok se
nešto ne pokrene«, rekao je Albert Einstein. Sve vibrira, pa
čak i ono što djeluje nepokretno. Vaš Univerzum funkcioni-
ra u skladu sa Zakonom privlačnosti, što znači da su te dvije
energije usklađene jedna s drugom. Niske misli - one koje nisu
u ravnoteži s Izvorom energije - privlače nisku energiju iz Uni-
verzuma. Visoke, duhovne misli aktiviraju istovjetne vibracije
koje vam donose ono što želite i što je usklađeno s vašim Izvo-
rom. Rekavši to, nema prostora za sreću u Univerzumu.
Ako ste doživjeli nesreću, niste nesretni i nije to bila vaša po-
greška. U trenutku nesreće vaše su se vibracije jednostavno
poklopile s vibracijama onoga s čime ste doživjeli nezgodu. Pro-
matrajući svoj svijet na taj način, možete vježbati birati s čime
ćete biti usklađeni. Mijenjajući nižu vibracijsku energiju vaših
misli na više vibracije, pokrećete energiju koja želi biti usklađe-
na s vašim višim željama. Čak ako vam to nema smisla jer va-
šim umom upravlja ego, molim vas da počnete sve te stvari pro-
matrati na razini vibracije, a ne na razini sretan-nesretan.
To znači da vam preporučujem da prihvatite ovaj sustav vje-
rovanja: da u život privlačite isključivo ono s čime ste se odlu-
čili uskladiti. Ako vam se pritom učini da nemate sreće, pro-
mijenite svoja očekivanja. Učinite sve da ostanete usklađeni
sa svojom željom, a ne s onime što privlačite. Sreća će pritom
izgubiti svoju važnost.
6. Oduvijek je bilo tako
Kad se koristite vlastitom prošlošću kako biste opravdali za-
što ste trenutačno izvan ravnoteže što se tiče obilja, vi zapra-
vo kažete: Oduvijek sam u životu privlačio oskudicu i namjera-
vam i dalje činiti upravo isto. Razmišljanje da je prošlost odgo-
vorna za stalnu oskudicu velik je izvor otpora. Najvjerojatnije
su vas naučili da vjerujete da ako ne pridajete pozornost po-
greškama iz prošlosti, ponavljat ćete ih i dalje. Evo moga sta-
jališta o tom savjetu: Ako svoje misli usmjerite na pogreške iz
prošlosti, to je jamstvo da čete ih ponavljati i u sadašnjosti.
Mislim da bi bilo bolje odbaciti osobnu prošlost i pogreške ko-
je su vam obilježile život. Nemojte razmišljati o onome što se
nije dogodilo, osim ako se ne nadate da će vam se isto dogodi-
ti. Izbjegavajte govoriti o nesretnoj prošlosti. Nemojte se poi-
stovjetiti s osobom kakva ste bila u djetinjstvu ili kao mladić,
koja je bila izložena stalnoj neimaštini i oskudici. Umjesto to-
ga, svoju prošlost promatrajte kao nekoliko koraka koje ste
morali napraviti kako biste došli do sadašnje spoznaje o vla-
stitom beskrajnom potencijalu za obiljem.
Budite zahvalni za sve što niste uspjeli pokazati. Zatim se
preusmjerite iz stanja odupiranja na ostvarenje vlastitih želja
i svoje razmišljanje uravnotežite s tim željama. Afirmacije su:
Moja je namjera misliti misli čija je vibracija u savršenom skladu
s mojom željom za obiljem u svim područjima mojega života. Od-
bacujem sve i svaku misao koja me usmjerava, i samim time troši
moju snagu, na ono što dogodilo ili se nije dogodilo. To je ključ po-
vratka u ravnotežu.
7. Ne znam kako »razmišljati o obilju« za sebe
Kad ste uvjereni da je obilje riječ koja pripada nekom stranom
jeziku, još jedanput ste odabrali pružati otpor, a ne se prepusti-
ti. Možda ne vjerujete da imate sposobnost razmišljati na na-
čine koje sam objasnio u ovom poglavlju, ali uvjeravam vas da
imate - i to na lopate! Vi, Rbckefelleri, Hartfordi i Kennedyje-
vi, svi ste proizišli iz istog Izvora beskrajnog obilja. Vi ste to
obilje, i obilje ste vi. Vaše vjerovanje da ne možete razmišljati
na taj način postoji samo zato što ste dopustili sebi da povje-
rujete u odvojenost od Izvora. Možete razmišljati o obilju - pa
čak ako nikad u životu to niste činili.
Upravo sad, u ovom trenutku, možete započeti s tim da do-
puštate samo misl ima blagostanja da žive u vašoj svijesti.
Zamijenite u vašim mislima rečenicu Ja čak ne znam kako raz-
mišljati na taj način s ovom Ja sam obilje, ja privlačim blagosta-
nje i neću razmišljati nikako drukčije. Upravo se tako stvaraju
navike. Neka one postanu vaša stvarnost. Prihvaćajte jednu
po jednu misao.
Da parafraziram Ernesta Holmesa, sve vam to pomaže da po-
štujete Božji zakon o obilju. Vaše postojanje je dar imućno-
ga Izvora blagostanja. Biti u ravnoteži znači živjeti tako što u
svojim mislima zračite tu svjesnost. Posljedično, vaša očeki-
vanja posve podupiru odlično uravnotežen život.
Ta poruka velikog sufijskog pjesnika Rumija potiče nas da
svaki dan počinjemo s visokim vibracijama očekivanja koje
znače da ste otvoreni za poruke koje vam Izvor upućuje.
Svakog se jutra toga sjetim dok se budim (u vrijeme koje veći-
na ljudi smatra sredinom noći), i taj jutarnji povjetarac otkri-
va mi tajnu u osvit svakoga novoga dana. Imate pravo na sve
Božje blagoslove. Biti u ravnoteži jedna je od tajni. Otkrite je
i što god činili, pokušajte ponovno ne zaspati!
S
vaki dan iz mnogih izvora čujemo da je naš svijet okrenut
naglavce, da zlo svuda postoji i da je terorizam način živ-
ljenja. Ljudi se doimaju kao da su odlučni ubijati jedni druge
na sve nasilniji način, dok se sve manja djeca regrutiraju za
bombaše-samoubojice u ime Boga. Radio, televizija i vijesti na
Internetu govore o beskrajnim načinima kako se ljudi neljud-
ski ponašaju jedni prema drugima, članovi obitelji koji posve
izgube prisebnost, tinejdžeri koji u školama nasumce ubijaju
svoje kolege i terorističke organizacije koje drmaju svijest Ze-
mlje od željezničkih postaja do svetih mjesta.
Mogao bih nastaviti opisivati načine kako nas mediji nepre-
kidno bombardiraju, ali tu ću se zaustaviti jer bih tako zao-
bišao glavnu misao ovog poglavlja. Ono što pokušavam reći
jest kako se čini da živimo u posve neuravnoteženome mje-
stu gdje je naša želja da živimo mirno izložena mnogobrojnim
ne-mirnim energijama koje se smatraju vrijednim glavnih vi-
jesti. Ali i ovdje imamo mogućnost izbora. I možemo odlučiti
uskladiti se energetski s našom željom za mi rni m životom u
ovom svijetu bez obzira na sve što se događa oko nas, i unatoč
ne-mirnoj energiji kojoj smo tako često izloženi.
Možemo sami odlučiti očuvati mirnu egzistenciju u sebi čak u
situacijama u kojima drugi promiču strah, ljutnju i mržnju di-
ljem ovog nasilnog planeta. Na kraju krajeva, masivni kolektiv-
ni pokušaji tijekom povijesti ljudske vrste - onih koji su imali
moć - poučili su pojedince koga se bojati, a još gore, koga mr-
ziti. Da smo živjeli u Americi 1750.-ih godina, naučili bi nas da
je naša dužnost mrziti Francuze, baš kao i Indijance. Dvade-
set pet godina poslije, naučili bi nas da je u redu prestati mrziti
Francuze, ali da moramo mrziti Britance. A sad krenimo još da-
je, 87 godina prema sadašnjosti, i da smo živjeli na Jugu, rekli
bi nam da mrzimo one na Sjeveru, a od Sjevernjaka se također
tražilo da mrze Južnjake, čak ako su bili krvno povezani. (I us-
put, u to doba više nije bilo nužno mrziti Britance.)
Sad ćemo se za 34 godine probližiti sadašnjosti kad nije bilo
nužno mrziti Španjolce, osim toga bilo je prihvatljivo voljeti
one koji su živjeli na drugoj zemljopisnoj širini SAD-a. Dva-
deset godina poslije bilo je u redu voljeti Španjolce, ali obve-
zno mrziti Nijemce te samo nekoliko desetljeća poslije Japan-
ci su dodani na naš popis naroda koje je trebalo mrziti. Zatim
je postalo u redu prestati mrziti Nijemce i Japance, ali morali
smo mrziti komuniste, bez obzira na to jesu li iz Sjeverne Ko-
reje ili Sjevernog Vijetnama.
Drugim riječima, uvijek je postojala skupina ljudi koju smo
dodavali ili micali s popisa skupina koje je potrebno mrziti.
Dugo smo vremena trebali mrziti Ruse, zatim Irance; mogli
smo voljeti Iračane, ali samo kratko vrijeme. Zatim smo mo-
rali unijeti neke promjene na popis mržnje: Od nas se zahti-
jevalo da mrzimo prethodno voljene Iračane, a bilo je u redu
voljeti Irance koje smo samo deset godina prije trebali mrziti.
Zatim su došli Talibani, pa čak opskurnije kategorije kao što
su teroristi koje smo prvo trebali voljeti, i pobunjenici, tko
god da su oni, koji su postali obvezatna meta naše mržnje.
I tako se nastavlja ta litanija! Lica se mijenjaju, ali poruka
ostaje ista: Govore nam koga mrziti, ni u jednom trenutku ne
shvaćajući da neprijatelj kojeg bismo trebali mrziti nikako ni-
je nacionalnost - neprijatelj je sama mržnja!
Isključiti se iz svihpopisa mržnje
Arthur Egendorf, pišući u Healing from the War (Iscjeljenje od
rata), nudi sljedeći savjet koji je prikladan za naša nastojanja
da vratimo ravnotežu u naše živote te da živimo mirno:
Jedino zajedno možemo stvoriti kulturu koja će nadići
cikluse borbe i mira - ne strahom od rata, nego postignu-
ćem superiornog načina življenja.
Sjeme te kulture krije se u odlučnosti pojedinaca, pa za-
tim manjih skupina i zajednica, da posvete živote naj-
većoj viziji svih vremena: da ne čekamo da nam jednog
dana netko donese spas; da ne čekamo da vlada prihva-
ti istinski pravedne zakone; da ne čekamo da revolucija
ispravi loše strane okrutnoga svijeta; i da ne krenemo u
rat do istrebljenja nekoga dalekog izvora zla koji je izvan
nas samih. Svatko od nas, sam za sebe, ali i svi zajedno,
odgovoran je za stvaranje radosti u vlastitom životu, ov-
dje i sada. I nakon što taj cilj postane primaran, možemo
se posvetiti beskrajnom zadatku donošenja blagostanja
drugima, pravde i integriteta vladi i provoditi konstruk-
tivne programe koji će donijeti promjenu ovdje i svuda.
Kad smo nadahnuti na ovakav način, ne moramo čekati
na konačan ishod da nas zadovolji. Nema boljeg načina
za živjeti i umrijeti.
Riječi koje mi najglasnije odzvanjaju iz ovoga istinitoga go-
vora su: »Svatko od nas, sami ili svi zajedno, odgovoran je za
stvaranje radosti u vlastitome životu, ovdje i sada.« Mislim da
je prvo što možete učiniti da s radošću izbacite mržnju iz se-
be. To bi vas moglo iznenaditi, ali pričekajte neka vam sjedne.
Oni koji mrze rat odgovorni su za njega jednako kao oni koji
mrze svoje neprijatelje i bore se dok ih ne ubiju. Oni koji mrze
zločine dio su tog problema. Oni koji mrze rak, tu bolest pre-
tvaraju u neprijatelja i postaju dio problema raka.
Poput svega drugoga u ovoj knjizi, tajna za povratak ravno-
teže u život nije nužno promjena ponašanja, koliko je važno
usredotočiti se na to i stvoriti kulturu koja nadilazi cikluse bor-
be i mira. Kad god se koristimo silom kako bismo riješili na-
še sukobe, automatski stvaramo i protusilu. Upravo se tu kri-
je odgovornost za beskrajne cikluse ratovanja koji definiraju
povijest ljudi. Sila, protusila, još sile i bitka se nastavlja, nara-
štaj za naraštajem. Isto se krije i u vama: Misao ispunjena mr-
žnjom stvara misao osvete, pa zatim misao još snažnije na-
bijenu mržnjom kao reakciju. I stvaran problem jest taj da te
misli ispunjene mržnjom i osvetom počinju određivati vaše
postojanje. One postaju vaša točka privlačnosti.
Vaša početna želja da živite mirno, u svijetu u kojem su mediji
podivljali, duhovno je uravnotežena. Želite li je materijalizi-
rati, morate svoje misli proširiti tako da su usklađene s ener-
gijom te želje. Misli mržnje neće cvasti u mirnom okružju, a
razlog tomu se ponavlja kroz cijelu knjigu: Vi privlačite sve više
i više onoga što želite iskorijeniti.
Razbijanje kruga
Možete se udaljiti od misli ispunjenih mržnjom, unatoč vi-
jestima u medijima čija je glavna vodilja dobit. Sto više upi-
jate mržnju, to više profitiraju oni koji je prodaju. Ali može-
te odlučiti da ćete biti instrument radosti. Pa kako onda in-
strument radosti reagira na kakofoniju glasnih, uznemiruju-
ćih vijesti? Ako ste u ravnoteži, najvjerojatnije ćete moći do-
prijeti do mjesta ljubavi i mira koji su vaša prava priroda. Sje-
tite se svoje misije i želje da budete u ravnoteži te da budete
mirni. Jednostavno ste odlučili, iako milijuni drugih ljudi sa-
mi biraju mržnju, da to nije vaš poziv. Vi niste odlučili inkar-
nirati se u svijetu gdje svi imaju istu viziju. Vaše se misli pre-
tvaraju u: Ja sam božansko biće; Ja sam odlučio ostati povezan s
Bogom u svim svojim mislima i svim svojim djelima.
Zatim, što ćete učiniti kad čujete za žrtve terorističkih napa-
da, ili bilo koji drugi čin koji je namjerno nasilan? Evo na što
mislim da biste trebali misliti i što biste trebali reći: Želim se
osjećati dobro (Bog). Nisam se prijavio za rat ili za ratoborne mi-
sli. Ja sam instrument mira i odašiljem mirne misli ispunjene lju-
bavlju onim ljudima i na ona mjesta u svijetu koji ih, čini se, tre-
baju očajnički. Odbijam surađivati s energijom mržnje bilo gdje i
bilo kada. Alternativa ovom mirnom načinu razmišljanja su
ljutnja, mržnja i strah koji su u savršenom skladu s energi-
jom koja je toliko odbojna - a vaša je automatska reakcija tada
da tražite osvetu. Nastaje protusila i vi ste usklađeni s istom
energijom mržnje koja je u vama narušila osjećaj mira.
Sto ako se, kao reakcija na bombaša samoubojicu, pobrinemo
za ranjene i žalujemo za mrtvima, ali ne objavljujemo tu vijest u
novostima? Što bi bilo kada nitko ne bi izvještavao o posljedica-
ma nasilja? Kada ne bi bilo izvješća. Ni filmova. Što kada bismo
odlučili poštivati bol rodbina i preživjelih, ali ne komercijalizi-
ranim prikazima njihove boli? Što kada bi takvo razmišljanje
isplivalo na površinu u trenucima djela vođenih mržnjom?
Ljudi koji čine takve zločine djeluju vođeni vlastitim misli-
ma ispunjenima mržnjom, nadajući se da će drugi reagirati
na njih te da će se mržnja tako dalje širiti. Ali da nema više vi-
jesti, da im više nitko ne pridaje pozornost, njihovi bi činovi
neizbježno prestali. Vi možete biti jedna od osoba koja tvrdo-
glavo odbija pridonijeti mislima niske energetske razine mr-
žnje koju zapažate. Vi razbijate krug nasilja u svijetu, ali ne
mrzeći nasilje, nego ponašajući se kao instrument mira.
Odabrati da doživite mir usmjeravanjem
na vlastiti smisao na zemlji
Odlomak iz Svetog Kurana na početku poglavlja kaže da što
god dobro imate, sve je od Boga i sve zlo, sve zlo je od vas. Nakon što
ste se povezali sa svojom višom energijom, možete razmotriti
neuravnotežene događaje koje ljudi izazivaju opravdavajući se
da to čine uime Boga. U Bogu nema mržnje; samo ljubav. Mir
ćete doživjeti ako se uskladite s Božjom energijom. Nema po-
trebe da reagirate na zlo nekim neduhovnim mentalnim odgo-
vorom. Možete birati hoćete li svoju mentalnu energiju usmje-
riti prema onome što želite i čineći to, stvoriti novi svijet.
Dopustite mi da vam kažem kako sam se ja odlučio reagira-
ti na bombardiranje porukama koje su usredotočene na ono
što ne valja u svijetu. Kao prvo, podsjećam se da za svako zlo
postoji na milijune dobrih djela. Odlučio sam vjerovati da su
ljudi u svojoj biti dobri te da, ostavši u tom sustavu vjerova-
nja, mogu utjecati na to da se takva osviještenost dalje proši-
ri. Kad u dovoljnoj mjeri prihvatimo svetu istinu da sve što je
dobro u nama proizlazi iz Boga, naučit ćemo živjeti kolektiv-
no u ovoj mirnoj osviještenosti.
Kao drugo, znam pouzdano da nikakva mržnja u mojem srcu
ne može donijeti mir. Mržnja samo može potaknuti samo još
više razarajuće energije koju stvara čovjek. Zato sam odlučio
svoju pozornost usmjeriti na svoju svrhu na zemlji i na osjećaj
dobrote, to jest osjećaj Boga. Podupirem mir, a ne rat. Kao što
je Albert Einstein rekao: »Ja nisam samo pacifist, nego sam
militantni pacifist... Ništa neće moći prekinuti ratovanje ako
sami ljudi ne odluče odbiti odlaziti u rat.« Ja, kao primatelj
Einsteinove nagrade s Medicinskog fakulteta Albert Einstein
pri Sveučilištu Yeshiva, mogu ponizno dodati: »...i sve dok lju-
di ne prestanu imati ratoborne misli.«
U knjizi Long Walk to Freedom (Dug put do slobode) Nelson
Mandela piše: »Da biste se pomirili s neprijateljem, morate
raditi s njime i onda on postaje partner.« Znam da smo svi mi
partneri jedni s drugima kao Božja djeca. Ali to je moje mi-
šljenje o tome i kad vidim snimku svijeta koji je u kaosu jer su
mnogi zaboravili na to, ja svejedno biram osjećati Božje pri-
sustvo u sebi i znati da ćemo na kraju zajedno naučiti tako ži-
vjeti. Ali sve počinje od pojedinca koji bi trebao odbaciti in-
strumente ne-mira u svim svojim mislima i, posljedično, svim
uzorcima ponašanja.
Odabranog nasljednika Adolfa Hitlera, Hermanna Goeringa
citirao je Nuremberg Diary:
Zašto, naravno, ljudi ne žele rat... Ali, nakon svega, vo-
đe država odlučuju o politici i uvijek se sve svodi na pri-
vlačenje ljudi na svoju stranu bez obzira na to je li riječ o
demokraciji ili fašističkoj diktaturi ili parlamentarnoj ili
komunističkoj diktaturi... s glasom ili bez glasa, ljude je
uvijek moguće navesti na stranu voda. To je lako. Sve što
trebate učiniti jest reći im da su napadnuti i osuditi paci-
fiste jer nisu dovoljno veliki domoljubi te izvrgnuti drža-
vu opasnosti. Ista se priča događa u svim zemljama.
Ja sam odlučio ne biti jedan od onih ljudi koje državnici vu-
ku za sobom. Odbijam podupirati odluke bilo kojeg vođe koji
me pokušava uvjeriti da me moja vjera u mir čine nedovoljno
snažnim domoljubom. Kad su upitali nepoznatog službenika
Pentagona zašto je vojska SAD-a cenzurirala grafičke snimke
Zaljevskog rata, on je odgovorio: »Ako dopustimo ljudima da
vide takvo što, nikada više ne bi bilo rata.«
Pa, to je moj cilj... živjeti u svijetu gdje su misli sklone ratu
nemoguće je jer svu svoju energiju usmjeravamo na ono što
jesmo, a ne na ono što mrzimo. Bivši predsjednik Dwight Ei-
senhower, koji je također bio saveznički zapovjednik tijekom
Drugoga svjetskog rata, jednom je rekao:
Svaki izrađeni pištolj, svaka ispaljena bojna glava, svaka
ispaljena raketa u svojoj konačnici znači oduzimanje oni-
ma koji su gladni, ali nemaju hrane, onih kojima je hlad-
no, ali nemaju odjeću. Ovaj naoružani svijet ne troši sa-
mo novac. On troši znoj radnika, genij znanstvenika, na-
de djece. To nije način istinskog življenja.
Ovo je poziv da sebi i svijetu vratimo ravnotežu. Mir zahtije-
va junačko razmišljanje i čistoću savjesti. Kad se toga sjetim,
čvrsto se i dalje držim svoje želje da živim život kakav nam je
Bog namijenio.
Kao treće, kad vidim i čujem zlo, podsjetim se: Nisam se prija-
vio da dođem ovamo kako bih postao dio mržnje. Dok su drugi to
očito učinili, ja neću zaboraviti ostati u skladu s iskonskim osje-
ćajem mira koji me doziva i sve one koji se ponašaju na zle načine
okupat ću istom energijom svjetla. Ja jednostavno odbijam ići u
rat u svojim mislima. Moj je odabir biti svjetionik na mrač-
nim mjestima kojima je ukradena ta vrsta energije.
Konačno, kako i dalje slušam nasilne vijesti, podsjećam se
svaki put da imamo mogućnost birati kako ćemo reagirati na
sve to. Znam da osjećajući misli ispunjene mržnjom koje su
reakcija na mržnju, ja samo pridonosim mržnji u svijetu, a ta-
kođer sebe dovodim na mjesto koje je daleko od Boga. Kao što
drevna kineska poslovica kaže: »Ako se odlučite na osvetu,
najbolje bi bilo da iskopate dva groba.«
Znam da možemo sami odlučiti svoju energiju usmjeriti u
iskazivanje ljubavi prema Bogu voleći jedni druge. I znam da
možemo odlučiti vidjeti dobro u svijetu, a ne ono što je pošlo
po zlu. Kad mi se svi ti izrazi nasilja i mržnje vrišteći približa-
vaju, pritisnem gumb za utišavanje ili čak ugasim napravu te
se prisjetim onoga što je Dalaj Lama jednom rekao:
Suosjećanje i ljubav nisu luksuz.
Kao izvor i unutarnjeg i vanjskoga mira,
Oni su od presudne važnosti za neprekidan
Opstanak naše vrste.
To su osobito vrijedne riječi koje opisuju našu potrebu da bu-
demo u ravnoteži. Ja ostajem u ravnoteži kad je riječ o mir-
nom življenju tako što ih neprestano ponavljam. Ja znam da
moram ostati u stanju svijesti koje podrazumijeva suosjeća-
nje i ljubav - ne samo kako bih održao svoju ravnotežu, nego i
kako bih osigurao neprekidan opstanak naše vrste. Nema ve-
ćeg poziva od toga.
se dobro (ili osjećati Boga) uravnotežen je osjećaj u savršenom
skladu s našim Izvorom postojanja. Jasno je onda da je jedna
od najviših i najčešćih želja da smo izloženi beskrajnom pro-
toku ljubavi. Pa što onda stvara tako veliku neravnotežu izme-
đu onoga što želimo i kako se osjećamo? Ispravak te neravno-
teže podrazumijeva ironiju, a uvodni citat D. H. Lawrencea sa-
vršeno je opisuje.
Kao i kad su u pitanju sve druge velike neravnoteže o koji-
ma pišem u ovoj knjizi, vraćanje u ravnotežu uključuje ener-
getsko usmjeravanje koje se ne postiže jednostavnim pamće-
njem strategija, ili prihvaćanjem novih uzoraka ponašanja.
Naprotiv, od presudne je važnosti znati koja je vibracija ener-
jubav je nešto što svi želimo, zašto ne? Što više ljubavi pri
mamo, to se više osjećamo voljenima i boljima. Osjećati
getskih uzoraka koje šaljete svojim željama. U ovom slučaju,
vaša je želja da se dobro osjećate jer ste voljeni. No, to ne mo-
žete postići zahtijevajući, ili tražeći je izvan sebe.
Ključni je dio Lawrenceova citata »samo oni koji vole mogu
naći ljubav, i oni je nikad ne moraju tražiti.« Poslije u ovom
poglavlju vratit ću se tim važnim riječima. No, prije nego što
počnemo razmatarti načine kako primijeniti tu koncepciju
u svojem životu, želio bih se još malo pozabaviti Lawrence-
ovom izjavom da »oni koji nemaju ljubavi nikad neće prona-
ći ljubav.« Ako imamo malo ljubavi, znači li to, barem prema
Lawrenceovu tumačenju, da smo bez ljubavi? Razmotrimo tu
postavku.
Čimbenik nedostatka ljubavi u ovoj neravnoteži
Ako ne dobivate ljubav koju želite, čini se da bi bilo jako dobro
pozabaviti se razlogom zašto vam se to događa. Naravno, ve-
ćina nas će za to okriviti nešto što je izvan nas. No, to je gubi-
tak vremena i energije, ali često u nama stvara dobar osjećaj
jer prebacivanje krivnje kao da ublažava bol, pa makar krat-
ko. No, energija okrivljavanja pomaže vam samo da ostanete
izvan ravnoteže, bez obzira na to krivite li sebe ili nekog dru-
gog. Biti u ravnoteži stanje je koje se temelji na postavci da u
životu primate ono s čime ste usklađeni. Dosad ste najvjero-
jatnije to pročitali dovoljno puta da znate kako mislim na to
da dobivate ono o čemu razmišljate!
Dok nedostatak ljubavi možete opravdati mišlju kao što je
ona da vas ne cijene, ili odabrati vidjeti cijeli svijet kao mjesto
bez ljubavi, istina je da se ne osjećate dobro jer nemate dovolj-
no ljubavi u životu. Čekati druge da to promijene, ili da se ne-
što samo po sebi dogodi u svijetu što će vam vratiti ravnote-
žu, neće biti djelotvorno bez vaše odluke da preuzmete odgo-
vornost za promjenu načina razmišljanja. Ako to prepustite
drugima, nadzor nad vlastitim životom predat ćete nekome
ili nečemu što je izvan vas. A to je recept za katastrofu.
Ako je osjećaj da vam nedostaje ljubavi dio vašeg života, on-
da je to najvjerojatnije posljedica toga što ste svoje misli i po-
našanje uskladili s osjećajem nedostatka ljubavi. Kako to či-
nite? Tako što niste uspjeli uskladiti svoju želju za ljubavlju s
mislima koje podupiru tu snažnu želju - na primjer: Nikad ni-
sam uspio održati ljubavnu vezu. Nisam dovoljno privlačan da bi
me netko volio na način na koji želim da me voli. Ljudi su okrut-
ni i iskorištavaju me. Svuda vidim neprijateljstvo i ljutnju. Ovo je
okrutan svijet bez ljubavi.
Sve te misli (i druge nalik na njih) stvaraju točku privlačnosti
koja uopće nije usklađena sa željom da primate obilje ljubavi.
Vi u život privlačite točno ono što mislite i neizbježno ste član
»kluba nevoljenih« zajedno s većinom stanovništva - ili s lju-
dima koji se osjećaju zakinutima kad je riječ o količini ljuba-
vi koju primaju, ili s onima kojima su srca prazna. Sve se ovo
može promijeniti ako se usredotočimo i prestanemo pružati
otpor ostvarenju želje da budemo voljeni. Odnosno, počinje-
mo tako što ćemo prestati tražiti ljubav.
Nema više potrage
Što je onda pjesnik mislio rekavši da »oni koji traže ljubav sa-
mo razotkrivaju vlastiti nedostatak ljubavi«? Pa kad nešto
tražite, osjećate da vam to za čime žudite nedostaje u životu.
Ako je riječ o ljubavi, na primjer, onda zapravo govorite: Ja ne-
mam dovoljno ljubavi, i tražeći ljubav nadam se da ću ispuniti tu
prazninu. Ali problem toga pristupa jest da umjesto da ispu-
nimo tu prazninu, on će nas samo još više izbaciti iz ravno-
teže, a stanje nevoljenosti ostat će i dalje. Zašto? Zato što va-
ša vaga više preteže na stranu nevoljenosti, nego prema sta-
nju voljenosti. Vaše su misli usredotočene na traženje onoga
što vam nedostaje, dok je vaša želja usmjerena na dotok lju-
bavi u vaš život.
Ova vrsta neusklađenosti nastavlja privlačiti sve više onoga
što vam nedostaje. Vi razmišljate o ljubavi koje nema. Univer-
zum surađuje tako što se vibracijski usklađuje s točno onime
o čemu razmišljate. Kako Univerzum zna da to treba činiti?
Pa, on jednostavno uz pomoć Zakona privlačnosti usklađuje
svoju vibraciju s vašim mislima.
Morate opozvati potragu i otpustiti tragatelje te ih zamijeni-
ti energijom misli ispunjenih ljubavlju - znanjem o primanju
ljubavi koje dolazi iz vaše nutrine. Vi ste potekli iz Duha ko-
ji je sam po sebi ljubav. Kad počnete vraćati ravnotežu u život
tako da su vaša želja i način razmišljanja te uzorci ponašanja
u partnerskom odnosu ispunjenom ljubavlju, tada ćete shva-
titi da je vaša želja zapravo Bogom dana.
Žudnja za ljubavlju je žudnja da se u mislima više približite
Bogu. Osvijestivši to, ubrzo ćete shvatiti da traženje onoga
što već jeste u vanjskome svijetu zapravo znači pogrešku. Nit-
ko vam drugi to ne može dati - kao što D. H. Lawrence kaže
»nevoljeni nikad ne pronađu ljubav«. To se događa jer je nedo-
statak ljubavi usmjeren na ono što nemamo, a ne na ono što
već jesmo.
Nadalje, nevoljene osobe vjeruju da nisu vrijedne ljubavi koju
žele i znate što? One nastavljaju privlačiti sve više dokaza da
ne zavrjeđuju ljubav. S opozvanom potragom, možete se okre-
nuti vraćanju ravnoteže izvornim sredstvima koja su vam na
raspolaganju za primanje beskonačne ljubavi. To onda posta-
je ironija koju je pjesnik savršeno izrazio u svojem zaključku
da »samo oni koji vole nalaze ljubav, i oni je nikad ne mora-
ju tražiti.«
Postati ljubav
Kao što naslov ovog poglavlja kaže, moja je definicija šira od
neodoljive strasti i uzbuđenja koje doživljavate kad se zalju-
bite. Na kraju ta gorljiva strast izblijedi i ono što preostane
istinska je ljubav, ili ravnoteža koju tražite. A izvrstan pri-
mjer toga je? Voljeti kao što Bog voli - tako da vas definira
ljubav prema vanjskome svijetu, kad god i gdje god je to mo-
guće.
Takva vrsta ljubavi navest će vas da zaboravite svoj ego i da
ono za čime žudite još više želite drugom. Čini se da je to na-
čin na koji čin stvaranja djeluje. Vaš Stvoritelj ne zahtijeva od
vas da mu nešto date zauzvrat što vam je dao život - on vam
daje ne kalkulirajući i u obilju i nikoga ne isključuje. Ne mo-
rate platiti Bogu jer vam je dao ovaj život ili zrak koji udišete
kako biste živjeli ili vodu koju pijete da biste preživjeli ili sun-
ce koje vas održava na životu. Bez bilo kojeg od navedenog, ne
biste mogli živjeti. To je ljubav koju vam Bog daje.
Da biste uravnotežili život s više ljubavi, morate uskladiti
svoje misli i ponašanje s Izvorom, to jest biti ljubav kao što
je to Bog. To znači zamijetiti kad ste skloni donositi sudove o
sebi ili drugima kao da vi ili oni ne zaslužujete ljubav. To zna-
či odbaciti svoju potrebu da imate pravo i zamijeniti je dobro-
tom prema sebi i drugima, i namjerno širiti ljubav gdje god to
možete. To znači voljeti sebe i druge, a ne zahtijevati ljubav.
To znači da vaša dobrota ispunjena ljubavlju proizlazi iz srca
jer osjećate ljubav kako teče iznutra - a ne zato što želite ne-
što dobiti zauzvrat. Nezgodno? Pa i ne, osim ako ne vjerujete
da će biti teško.
Ljubav je osobina vaše prirode, a vaš ego nije dio tog stanja.
Ego prevladava jer ste se udaljili od Boga, od voljenog sebstva
koje je proizišlo iz savršene božanske bezuvjetne ljubavi. Tu
egoističnu zamisao o vlastitoj važnosti, o vašoj potrebi da
imate pravo, nosite tako dugo sa sobom da ste se uvjerili ka-
ko je to istina. Zamislite koliko je to stanje izvan ravnoteže -
odlučili ste vjerovati u čistu zabludu! Dopustivši da ta zablu-
da zavlada vama, stvorili ste, usredotočivši se na sebe, snaž-
nu neravnotežu u svojem životu.
Rezultat te neravnoteže jest taj da želite osjetiti ljubav - pra-
vu stvar, ljubav koja je skrivena u biti vašega biča, ljubav ko-
ja ste sami - ali vi osjećate prazninu umjesto ljubavi. Zašto se
to događa? Zato što se praznina može ispuniti ljubavlju samo
ako otvorite svoje srce Duhu ljubavi za kojeg ne znate oda-
kle dolazi, ali ga osjećate u sebi. To je vaš prazan prostor; a ne
tuđi. Vaš je cilj pozvati ljubav u sebi da vam se pokaže, da si
osvijestite kako ste puni ljubavi i da je možete davati. Jedino
to trebate učiniti - zatražiti i primiti. Čineći samo to, privući
ćete više onoga što ćete davati.
Možete davati samo ono što imate u sebi
Uspostavljanje ravnoteže u ovom smislu ovisi o vašoj volji da
se ponovno povežete sa svojim Izvorom postojanja i posta-
nete instrument ljubavi. Morate se zakleti, od ovog trenutka
nadalje, da ćete se doživljavati samo kao biće ljubavi i pozva-
ti ljubav da vam se pridruži. Evo jedne afirmacije koja će vam
pomoći na tom putu: Sveti Duše, vođi me sada. Ova jednostav-
na i moćna izjava usklađuje vas s ljubavlju. Samoprezir ili ne-
prihvaćanje ne može narušiti vašu ravnotežu; imate samo lju-
bav koju možete davati. Kad sebe i druge prezirete ili odbacu-
jete, vaše su vibracije istovjetne toj energiji i ta dva osjećaja će
se nastaviti javljati u vašem životu.
Mnogi ljudi krive druge (ili hladan svijet bez ljubavi) za nedo-
voljno ljubavi koju primaju u usporedbi s onime što žele. Sva-
ko mimoilaženje između ljubavi koju želite i onoga što zapra-
vo dobivate odraz je u zrcalu onoga o čemu razmišljate. Ako
dajete mržnju, i primat ćete mržnju; ako dajete ljubav, onda
će vam ljubav morati dolaziti u život.
Zamislite spremnik veličine vašega srca. On je isključiv izvor
vaših misli. Kad god nešto pomislite, morate otići do njega,
odabrati misao i poslati je u svijet. Koristeći se tom metafo-
rom, stvarno pitanje nije ono o odabiru pozitivnih misli ispu-
njenih ljubavlju i vraćanje ravnoteže u život. Pitanje koje se
nameće povezano je s onime što je u spremniku - što se na-
lazi u srčanom spremniku što biste mogli dati drugima. Taj
spremnik u vama povezan je s beskrajnim zal i hama ljuba-
vi; morate samo usmjeriti svoje misli prema Izvoru da biste
ih ispunili ljubavlju: ljubavlju prema vama samima, ljubavlju
prema svima drugima, ljubavlju prema svijetu, prema životu
i, što je najvažnije, ljubavlju prema vašem Izvoru postojanja.
Zatim vam sve to postaje dostupno i možete svu tu ljubav da-
vati drugima, pa će vam se ona i vraćati.
Rečeno je da je razlika između svih nas prosječno osviješte-
nih i onih koje nazivamo svecima ta da oni nikad ne zabo-
ravljaju Boga, pa čak ni na trenutak. Oni su sretni kad je ži-
vot težak, strpljivi kad su drugi nestrpljivi, i puni ljubavi kad
drugi odgovaraju mržnjom. Zašto? Zbog spremnika. Obič-
ni ljudi imaju spremnik iz kojeg crpe misli ispunjene ljubav-
lju u određenim okolnostima. Svetac i ma unutarnju krstari-
cu koja ne sadržava ništa više, iz koje i u koju ljubav protje-
če slobodno.
I zato umjesto da jednosatvno promijenite misli kako biste
postali mirniji i ispunjeniji ljubavlju, zašto ne biste ciljali pre-
ma mjesecu i razmišljali kao svetac koji jeste? Usredotočite
se na spremnik u sebi. Kad neprestano ponavljate: Sveti Du-
še, vodi me sada, primijetit ćete da je vaš spremnik preplavljen
mislima ispunjenima ljubavlju kako je nemoguće da negativ-
nost u bilo kojem obliku može izmijeniti vašu unutarnju rav-
notežu.
Kako izgleda ljubav u očima djeteta
Evo nekoliko bisera koji opisuju što je ljubav, sa stajališta sku-
pine djece od četiri do osam godina. Kako pokušavate vratiti
ravnotežu u aspekt ljubavi, razmislite o sljedećim osvježava-
jućim mislima o ljubavi:
• Kad vas netko voli, način na koji izgovara vaše ime je po-
seban. Jednostavno znate daje vaše ime sigurno u njiho-
vim ustima.
• Ljubav je kad odete van jesti i date nekome svoje pržene
krumpiriće a da ne očekujete da vam on/ona dade svoje.
• Ljubav je kad tata pripremi kavu za mamu, i onda popi-
je gutljaj prije nego što joj je da, a sve to samo kako bi bio
siguran da je dobra okusa.
• Ljubav je kad mama da tati najbolji komad piletine.
• Tijekom klavirskog koncerta bio sam na pozornici pre-
plašen. Gledao sam sve ljude koji su gledali u mene i vidio
sam oca kako mi se smiješi i maše. Jedino je on postojao
za mene. Više se nisam bojao.
I meni najdraža:
• Ljubav je ono što je s tobom u sobi za Božić ako prestaneš
otvarati darove i počneš osluškivati.
I to je to. Pogledajte u sebe i oko sebe. Slušajte. Ljubav je ono
što ostane kad zaljubljenost izblijedi, jer je ljubav bezgraničan
izvor. Darujte je. Podijelite svoje pržene krumpiriće. Dajte
nekome najbolji komad piletine. Mašite i smiješite se Univer-
zumu i ubrzo ćete znati što je Victor Hugo mislio kad je rekao:
»Ljubav je Univerzum umanjen na jednu jedinu osobu.«
Ne samo da je ljubav ono što je preostalo kad zaljubljenost ne-
stane, nego ljubav definira Izvor iz kojeg smo svi nastali. Eli-
zabeth Barret Browning poetski opisuje kraj života kao po-
vratak čistoj ljubavi:
Pogodite tko vas drži?-
»Smrt«, rekao sam. Mi ondje
Zazvonio je srebrn odgovor-
»Ne smrt, nego ljubav.«
I tako se čini da je ljubav zaista jedino preostala i nakon što
naše tijelo usne vječiti san.
aj se ne bi trebao smatrati mjestom na koje ćete na kraju
doći u trenutku kad napustite zemlju. Naprotiv, meni se
čini da biste htjeli doživjeti raj dok ste još na zemlji. Kao što na-
slov ovog poglavlja kaže (iz pjesme Elizabeth Barret Browning),
zemlja je sama po sebi zasićena rajem. Ali, vidite li ga u svakod-
nevnom životu? Osjećate li ga kao da živite u rajskom svijetu?
Ako je odgovor niječan, onda niste u ravnoteži. Najvjerojatnije
ste se posve usmjerili na materijalni život, uopće ne obraćajući
pozornost na rajski dio vašega zemaljskog života.
Kako izgleda ta neravnoteža
Kada veći dio svoje životne energije usmjerite na materijal-
ni svijet, općenito ste u neprekidnom stanju zabrinutosti
zbog »svega i svačega« i osjećate se kao da nikad nećete uspje-
ti preduhitriti igru koju nazivamo životom. Doslovce, sva vaša
mentalna energija usmjerena je na ono što imate ili nemate.
Vi procjenjujete vrijednost na temelju materijalnih kriterija
kao što su vrsta automobila koji vozite ili koliko ste moderno
odjeveni. Možda ćete se čak osjećati inferiorno jer drugi ljudi
imaju više stvari! Ta neravnoteža između duhovnog i materi-
jalnog svijeta najčešće znači da su dugovi vaš uobičajen način
življenja. Vaša želja da imate veće, bolje i skuplje stvari navo-
di vas da posuđujete sve više novca te da stvarate sve veće fi-
nancijske obveze. I ubrzo, dugovi prelaze vašu sposobnost da
platite sve materijalne vrijednosti koje ste nabavili.
Kad ste pretjerano uključeni u fizički svijet, toliko da ste po-
sve isključili duhovni svijet, snažan naglasak stavljate na po-
bjeđivanje, osvajanje prvog mjesta i uspoređivanje sebe s dru-
gima. Zaokupljenost materijalnim aspektima života navodi
vas da život površno promatrate, odnosno da vanjski izgled
smatrate važnijim od nutrine. Zapravo, kako izgleda važni-
je je od onoga kako se osjeća. Ono što drugi misle najvažnije
je sredstvo mjerenja, a zadovoljavanje standarda nametnutih
izvana postaje najvažniji cilj.
Poražavajući aspekt duhovne/materijalne ravnoteže je količi-
na vremena i mentalne energije koju pridajete pitanjima nov-
ca. Novac postaje najvažniji standard za vrednovanje svega,
uključujući sreću, unutarnji mir i mišljenje o vašoj vrijednosti
kao ljudskog bića. Sve se vrednuje prema cijeni ili trošku: Ko-
liko vrijedi? Koliko stoji? Mogu li to sebi priuštiti? Hoće li zadržati
svoju vrijednost? Da uzmem osiguranje? Što ako mi netko to ukra-
de? Mogu li si priuštiti zamjenu?
Vaš unutarnji svijet pretrpan je mislima povezanima s troš-
kovima i novčanom vrijednošću. Kad govorimo o vašoj zami-
šljenoj vagi, strana koja zaista preteže jest ona s mislima pro-
izašlima iz svijesti u kojoj izgled, izvedba i materijalna dobra
znače sve što zapažate. Ta svijest sprječava vas da prepozna-
te kako je upravo tu i upravo sada, gdje god živite, mjesto pre-
plavljeno rajem. Umjesto da tražite raj na Zemlji, vi sami sebe
osuđujete, zbog načina na koji razmišljate, na život s posljedi-
cama toga neproporcionalnog pogleda na život.
Utjecaj neravnoteže
Kad niste u ravnoteži, i kad vam život jako preteže na materi-
jalnu stranu, plaćate poštenu cijenu za to. Najozbiljnija poslje-
dica je da sami sebe doživljavate na pogrešan način. U svojoj
biti vi ste duhovno, a ne materijalno biće, ali niste bili u sta-
nju to spoznati.
Vaše beskrajno biće nikad se ne rada i nikad ne umire. Kad va-
ga pretegne na stranu materijalnog svijeta, vi se poistovjeću-
jete s nestalnim saveznikom koji se neprestano mijenja. Vaše
tijelo, vaša imovina, vaša postignuća, i vaše financije kratko-
ga su vijeka. Dolaze i odlaze poput vjetra. Svaki put kad mi-
slite da ste stigli na cilj, bez obzira na to je li riječ o fizičkom
izgledu ili golemoj količini novca, nešto će se promijeniti. U
tim arenama uvijek ćete se priklanjati nekom obliku žudnje,
nesigurnosti i tjeskobe.
Vaša preokupiranost materijalnim svijetom puna je stresa i
zabrinutosti. Vaša opsjednutost tijelom i kako ono izgleda
pretvara se u gorčinu i jad kako se događa nezaobilazan pro-
ces starenja i ono za što ste mislili da ste »istinski vi« postaje
samo sjećanje, privid koji je nemoguće vratiti.
Slično tome, vaše materijalne stvari se istroše, postaju stari-
ne, gube svoju vrijednost ili jednostavno nestanu. Zbog va-
še neravnoteže u ovoj dimenziji, osjećate prazninu, besmisao
i osjećate se prevareno. A sve za što ste naporno radili i va-
ša predanost nabavljanju materijalnih stvari, postignućima i
ugledu postali su gotovo besmisleni. Rezultat je razočaranje,
žaljenje i možda čak neprijateljski odnos prema svijetu. Ali to
nije pogreška svijeta - sva ta tjeskoba koja donosi stres mo-
že se izbjeći ako odlučite uravnotežiti materijalno i duhovno.
Sama ravnoteža, ravnopravna podjela između tih dvaju aspe-
kata, sve je što biste trebali postići.
Naslov ovog poglavlja, »Zemlja je zasićena rajem«, znači da je
sve ovdje i sada - ne negdje drugdje, u dalekoj budućnosti od
sada, ili nakon smrti. Raj je ovdje, sada, u ovom trenutku...
kad pronađete svoju točku ravnoteže.
Ravnoteža na vagi
Raj je stanje uma, a ne mjesto, budući da je Duh svuda i u sve-
mu. Ravnotežu između materijalnog i duhovnog života mo-
žete početi vraćati tako što ćete svjesno odlučiti potražiti Du-
ha u svemu i svima koga sretnete. Ja to činim tako što se tru-
dim svoj svijet promatrati kroz zamišljene leće koje filtriraju
oblik i sve materijalne aspekte onoga što vidim, i mogu samo
vidjeti duhovnu energiju koja omogućava postojanje onoga
što vidim. Pokušajte i sami rabiti te zamišljene, čarobne leće i
vidjeti koliko je sve drukčije. Prirodni svijet je ugodno mjesto
da počnete svoj eksperiment.
Priroda. Kad pogledate stablo s ovim zamišljenim
lećama, lećama koje filtriraju oblik, možda ćete vidjeti gra-
ne, cvat, listove pa čak mango ili šljive. Sa svojim očaravaju-
ćim novim lećama, crte koje tvore rubove stabla nestaju i vi-
dite energiju koja teče tako brzo da vam se otvara posve nov
pogled na njega. Vidite prostor između listova i otkrivate ti-
šinu žira koji više nema svoj oblik, ili košticu manga iz koje je
nastal a prva klica što je pokrenula cijeli proces koji je na kraju
rezultirao stablom koje promatrate.
Vidite nastavak ovog procesa koji daje život i koji se događa
duboko u stablu koje dopušta zimski san i cvjetanje u prolje-
će, i tako u beskraj (ili najmanje tijekom života stabla). Znate
da novi plodovi manga proizvode ne samo nove plodove, ne-
go isto tako i beskonačan broj stabala manga. Vidite tu život-
nu silu sadržanu samo u jednom stablu, kako se širi naprijed
i natrag u beskrajnom tijeku procesa stvaranja.
Počnite promatrati prirodu na ovaj nov način - ptice, mrave,
jezera, planine, oblake, zvijezde - sve. Produbite svoju viziju
tako da više ne vidite samo oblik i granice. Cijenite čudesnost
okružja... dok to činite, vraćate se u ravnotežu.
Ljudi. Te nove leće omogućavaju vam da sve proma-
trate na nov način. Više ne vidite samo visoko i nisko, tamno i
svijetlo, muško ili žensko, mlado ili staro, lijepo i obično. Vaše
leće zamagljuju crte koje kategoriziraju ljude prema njihovim
kulturološkim ili vjerskim razlikama, i ne doživljavate druge
samo prema onome što nose ili kako izgledaju ili prema jeziku
koji govore. Svi se izgledi gube preko filtara leća i vaše misli
također, tako da vam se sad otkriva duhovna energija u sva-
koj osobi koju sretnete.
Ono što primjećujete čista je ljubav koja vibrira ispred vaših
očiju. Vidite personificiranu dobrotu; vidite i osjećate da su
i drugi ranjivi na isti način kao i vi; vidite goleme niti mirne
energije koja nas sve povezuje. Vaš novi pogled poziva vas da
zaigrano zamislite kako je dvoje ljudi stvorilo vas, i da je če-
tvero ljudi stvorilo dvoje ljudi koji su stvorili vas, i da je osme-
ro ljudi stvorilo četvero ljudi koji su stvorili dvoje ljudi koji su
stvorili vas.
Kako još nekoliko naraštaja idemo unatrag do vremena Abra-
hama Lincolna, otkrivamo da postoji 16.000 ljudi s kojima
ste krvno povezani, a okupili su se kako bi stvorili vas! Mo-
žemo zamisliti povratak u vrijeme Sokrata i zapanjiti se oči-
tom matematikom koja nam se podastrla. Trilijuni ljudi bi-
li su potrebni da nastanemo, ali trilijuni ljudi nisu postojali,
pa na nekakav matematički zbunjujući način, svi smo krvno
povezani. To je vrsta neshvatljive povezanosti koju počinje-
mo primjećivati kad nas naše zamišljene leće počnu mijenja-
ti. Otkrit ćete da nitko nije tu da sudi, nitko nije tu da mrzi i
nitko nije tu da povrijedi, jer jasno vidite da smo svi poveza-
ni. Zapravo, svi smo mi jedno. Odavde možete proširiti svoju
perspektivu kako biste još više uključili život.
Događaji. Kad je riječ o dolascima i odlascima lju-
di koje smatramo čistom slučajnosti u sadašnjem trenutku, a
koji oblikuju i vaš život i život svih drugih ljudi, vaše nove le-
će omogućavaju vam da vidite kako su svi ti događaji poveza-
ni na energetskoj razini. Sada vidite beskrajnu mrežu energija
nalik na lasere koja proizlazi iz naših misli, miješajući se s do-
gađajima i čineći energetsko savršenstvo. Vi vidite samo lju-
de s jako brzim vibracijama koje su na energetskoj razini savr-
šeno usklađene s energijom Izvora stvaranja. Vidite kako su
one usklađene sa svemogućim, sveznajućim Izvorom života, i
kako se događaji savršeno privlače na vibracijskoj razini.
Također vidite ono što se doima poput nesreća, tragedija ili
užasa i kako se one, također, na vibracijskoj razini poklapaju s
nečim što nazivate »pogreškom«, ali zapravo su rezultat dviju
ili više energija što se susreću na velikoj slici koju prije niste
bili u stanju vidjeti. Vi ste svjedok povezanosti između očeki-
vanja pojedinaca i onoga što oni privlače u svoje živote. S tim
zapanjujućim lećama, zapažate da svi događaji i svi »slučajni«
susreti zapravo znače kompatibilni spoj vibracija, a ne nasu-
mične događaje. S tom svijesti, vi uspostavljate ravnotežu iz-
među Duha i oblika.
Kako život izgleda kad postoji
ravnoteža između duha i oblika
Evo što sam otkrio kao rezultat sposobnosti da ta dva bliska
aspekta života održim u ravnoteži. Sada zapažam duhovnu
energiju u svim ljudima koje srećem. Kad sam u iskušenju do-
nijeti sud o nekome, podsjetim se da tu osobu moram proma-
trati kroz posebne leće. Kad u tome uspijem, svi se negativni
sudovi gube. Osjećam se mirno znajući da nisam samo ovo ti-
jelo koje ću na kraju puta morati odbaciti. Također svaki dan
osjećam Duha u sebi iz kojeg smo nastali i to me ushićuje!
Znam da sam beskrajno duhovno biće i da dijelim tu energiju
Izvora sa svima na ovome Planetu, baš kao i sa svima koji su
ikada živjeli ili će živjeti u budućnosti.
To stanje veće duhovne uravnoteženosti i na fizičkoj mi razini
daje mogućnost da budem u neprekidnom stanju zahvalnosti
i čuđenja. Svuda vidim čuda. Sebe manje ozbiljno shvaćam.
Osjećam se prisno povezan s drugima. Manje stresa i mam u
životu. Osjećam manji pritisak da se moram uklopiti, ili da
moram više postići. I, ironično je da djelujem na višoj razini
jer Duh nesmetano protječe kroz mene.
Postoji važna promjena u životu kad vratite ravnotežu izme-
đu fizičkog i duhovnog bića. Naslov ovog poglavlja je preuzet
iz naširoko poznate pjesme Elizabeth Barret Browning. Evo
jednog njezina dijela:
Zemlja je zasićena rajem,
I svaki najobičniji grm je ispunjen Bogom;
Ali samo onaj koji vidi, izuva cipele,
Ostali sjede naokolo i beru bobice.
Kad je Mojsije prišao zapaljenome grmu, izuo je cipele i raz-
govarao s Bogom. Možete svoju pozornost preusmjeriti i pro-
matrati novim očima koje podupiru vaše misli. Kad to činite,
otkrit ćete da je pjesnikinja imala pravo: Zemlja je zasićena ra-
jem. Ako ne vjerujete u to i to ne doživljavate tako, onda ćete,
nadam se, nastaviti sjediti i uživati berući bobice.
Sogyal Rimpoche je rekao da »je dvoje ljudi u vama živjelo ci-
jeli svoj život. Jedan je ego, zahtjevan, histeričan, proraču-
nan; a drugi je skriveno duhovno biće čiji glas mudrosti s vre-
mena na vrijeme bi čuli ili bi obratili pozornost na njega...«
Pozivam vas da vratite ravnotežu tražeći raj svuda oko sebe
i slušajući te povezujući se sa skrivenim duhovnim bićem ko-
je je cijelo vrijeme u vama, dozivajući vas da mu posvetite vi-
še pozornosti.
O AUTORU
Dr. Wayne W. Dyer je međunarodno priznat autor i predavač
na polju samorazvoja. Napisao je više od 20 knjiga; osmislio je
mnoštvo audio programa i videa; i u televizijskim i radijskim
emisijama gostovao je nebrojeno puta. Šest njegovih knjiga,
Manifest Your Destiny, Wisdom of the Ages, There's a Spiritual So-
lution to Every Problem i bestseleri New York Timesa 10 Secrets
for Success and Inner Peace (Tajne uspjeha i unutarnjeg mira), The
Power of Intention (Snaga namjere) i Inspiration bile su prikazane
na nacionalnim televizijskim postajama.
Dyer je doktor obrazovnog savjetovanja pri Državnom sveuči-
lištu Wayne i profesor pri Sveučilištu St. John's u New Yorku.
Web stranica: www.DrWayneDyer.com