You are on page 1of 144

oncepcija ravnotee odreuje cijeli Univerzum.

Svemir,
svi su u savrenoj ravnotei. Mi smo ljudi jedina iznimka.
Ova je knjiga moj pokuaj da vam pomognem ponovno us-
postaviti ovaj prirodan ekvilibrij u svim aspektima vaih i-
vota. Ponovno uspostavljanje ravnotee ne ovisi toliko o pri-
hvaanju novih strategija nunih za promjenu ponaanja, ko-
liko je povezan s usmjeravanjem misli kako biste uskladili va-
e iskonske elje i svakodnevni ivot.
Kad je moja urednica zavrila s posljednjim itanjem ove knji-
ge, sljedee je rijei dopisala na predlist: Wavne, knjiga Osje-
ati se dobro je izvrsna! Nitko je ne bi mogao proitati a da na-
kon itanja ne bude revitaliziran. Osjeam se kao da sam i sa-
ma ponovno uspostavila ravnoteu. Vjerujem da ete, dok
na planet, godinja doba, voda, vjetar, vatra i zemlja -
itate i prihvaate ovih devet naela, i vi osjetiti radost jer
ste ponovno osjetili stanje savrene ravnotee koja obogauje
na Univerzum. To je upravo ono to sam elio kad sam dopu-
stio da se ove zamisli kanaliziraju kroz mene i materijalizira-
ju se na ovim stranicama.
Oboavam ovu knjigu. Oboavam je drati u rukama i oboa-
vam poruku koju vam donosi. elim vam da se svaki dan ko-
ristite ovim naelima kako biste se vratili na mjesto savrene
ravnotee iz kojega i potjeete.
eusklaenost svakodnevnoga ivota, ispunjenog dnev-
nim rutinama i navikama, i vaega najdubljeg sna da
ivite nekim iznimno zadovoljavajuim ivotom jedna je od
neravnotea suvremenog ivota. U citatu koji otvara ovo po-
glavlje, James Allen poetski objanjava da je san arobno kra-
ljevstvo iz kojega novonastali ivot proizlazi. U vama je zako-
pana beskrajna sposobnost stvaranja, neto to Allen naziva
buenjem anela koji udi da posadi sjeme koje e ostvariti va-
e snove i sudbinu. Jednostavno nisam mogao ne dodati ci-
tat Ernesta Holmesa koji tu dinaminu matu naziva vatrom
iz raja. Oba su citata zaista najprikladniji pozivi i podsjetni-
ci na to da se moramo skrbiti za tu vatru, nae najiskonskije
snove, elimo li biti u ravnotei.
Kako se ova neravnotea oituje u vaem ivotu
Nesklad izmeu snova i navika moe biti gotovo neprimje-
tan. On se nuno ne razotkriva vidljivim simptomima kao to
su garavica, depresija, bolest ili tjeskoba - nego je vie na-
lik na nepozvano drutvo koje vam neprestano apue da ne-
to zanemarujete. Postoji neki zadatak ili iskustvo, koje je ne-
mogue prepoznati, a za koje znate da su sastavni dio vaega
postojanja. Moda vam se ine nedodirljivima, ali udite biti
ono to uistinu jeste. Osjeate da postoji vii razlog; va na-
in ivljenja i svrha ivota nisu u ravnotei. Sve dok ne ponete
obraati pozornost, taj nenametljivi posjetitelj e vam i dalje
aputati da ponovno uspostavite prirodnu ravnoteu.
Zamislite vagu ija je jedna strana prevagnula, a druga je vi-
soko gore, poput klackalice s pretilim djetetom na jednoj stra-
ni i mravim djetetom na drugoj. U tom sluaju, tei kraj ko-
ji izbacuje vagu iz ravnotee je pretili djeak koji predstavlja
vae svakodnevno ponaanje: posao koji radite, mjesto na ko-
jem ivite, ljude s kojima se susreete, va zemljopisni smje-
taj, knjige koje itate, filmove koje gledate i razgovore koji is-
punjavaju va ivot. Ne elim rei da je bilo koja od tih stvari
sama po sebi loa. Neravnotea postoji jer sve te navike nisu
zdrave za va ivot - one jednostavno ne odgovaraju onome
kako ste zamiljali sebe. Kad je neto nezdravo, onda je auto-
matski loe, i na nekoj razini to i osjeate. Kad ivite svoj i-
vot tako to odraujete obveze, to vam se moda ini prakti-
nim, ali teret vaega nezadovoljstva stvara golemu neravno-
teu u jedinom ivotu koji trenutano imate.
Zbunjuje vas uvijek postojei osjeaj nezadovoljstva koji vas
nagriza i ini vam se da ga nikako ne moete prevladati, onaj
osjeaj praznine u elucu. Javlja se kad vrsto spavate i kad su
vam snovi ispunjeni podsjetnicima na ono to biste voljeli bi-
ti, ali kad se probudite, vraate se svojoj sigurnoj rutini. Vai
snovi zapravo privlae vau pozornost da se trgnete i pone-
te istinski ivjeti u situacijama kad ste razdraljivi i svadljivi,
jer ste tada zapravo nezadovoljni sobom i pokuavate smanji-
ti pritisak izraavajui ljutnju prema van. Frustracija je nain
na koji se ta neravnotea u vaem ivotu oituje. Ako o tome
ponete razmiljati kao o vatri iz raja, nastavljate racionali-
zirati svoj status quo objanjenjima za koja duboko u srcu zna-
te da su opravdanja jer mislite da nemate sredstva potrebna
da ponovno uspostavite ravnoteu.
Moda ete doi u situaciju kada ete postati prestrogi prema
sebi i poeti traiti lijekove i druge tretmane za osjeaj nespo-
sobnosti - ili za stanje to ga nazivamo depresijom. Najvjerojat-
nije ete doivjeti da postajete sve vie i vie ljutiti i skloni pro-
mjenama raspoloenja, sa sve eim manjim zdravstvenim te-
gobama kao to su prehlade, glavobolje, nesanica. Kako e vrije-
me prolaziti u tom stanju neravnotee, gubit ete entuzijazam
za napore svakodnevnoga ivota. Posao e vam postati prava
rutina, sve ee e vam izmicati smisao i nestat e polet. Isti
e se osjeaji u vama javljati i kad je rije o vaoj obitelji i volje-
nim osobama. Lako vas je razdraiti, zadirkujete druge bez ne-
kog posebnog razloga. Ako ste u stanju biti iskreni prema sebi,
bit ete u stanju takoer samome sebi priznati da je sve proizi-
lo iz toga to niste usklaeni s iskonskim snom koji ste oduvijek
imali, ali koji vam sada, oito, sve vie izmie pod nogama.
Kad ti suptilni simptomi isplivaju na povrinu, od presudne je
vanosti istraiti energiju koju stavljate na vagu da biste us-
postavili ravnoteu - ili u ovom sluaju, neravnoteu. Teka
tjeskoba polako posve pretee va razlog za postojanje - ali
vi ste jedina osoba koja na toj vagi moe ponovno uspostavi-
ti ravnoteu. U nastavku u vam ponuditi nekoliko sredstava
kojima se moete posluiti da ponovno uspostavite ravnote-
u, poevi s otkrivanjem svega to vas sabotira.
Mentalna energija koja potpuno
onemoguava ostvarenje vaih snova
Vaa elja da postojite i ivite voeni viim ja jedan je oblik
vae duhovne energije. Kako biste stvorili ravnoteu na tom
podruju vaega ivota, morate se koristiti energijom misli
da biste se uskladili s onime to elite. Vaa mentalna ener-
gija privlai ono o emu razmiljate. Misli kojima izraavamo
poast frustraciji privui e frustraciju. Kad kaete ili mislite
o neem poput ovog: Ne postoji nita to bih mogao uiniti; moj
je ivot posve izbjegao kontroli i ja sam u zamci, upravo ete to
i privui - to jest, otpor prema vaim najviim eljama! Sva-
ka pomisao na frustraciju je kao da kupujete ulaznicu za no-
ve frustracije. Svaka misao koja potvruje da ste u zamci mo-
li Univerzum da vam poalje jo tog ljepila koje e vas i dalje
drati u zamci.
Jedan jedini najvaniji alat da sauvate ravnoteu jest spo-
znaja da ste vi i iskljuivo vi odgovorni za nesklad izmeu sna o
tome kako bi trebao izgledati va ivot i svakodnevnih navika ko-
je iscrpljuju ivot iz toga sna. Mentalnom energijom moete po-
stii usredotoenost i zamoliti Univerzum da vam otvori mo-
gunosti da prevladate tu neravnoteu. Kad to uinite, otkrit
ete da stvaran svijet ima svoja ogranienja, ali svijet mate je
bez granica. Iz te bezgranine mate proizlazi sjeme stvarno-
sti koje nas doziva da ga se posadi u uravnoteeno okruje.
Ponovno uspostavljanje ravnotee
Cilj ovoga naela jest stvoriti ravnoteu izmeu snova i na-
vika. Najjednostavniji nain da krenete ovim putem jest da
prepoznate znakove rutinskog postojanja te da zatim naui-
te svoje razmiljanje usmjeravati na ravnoteu izmeu misli i
snova. Dakle, koji su vai snovi? to to ivi u vama to nikada
nee nestati? Koje je to unutarnje svjetlo to nastavlja svije-
tliti, pa ak i kad je ta svjetlost gotovo nevidljiva, u vaim mi-
slima i snovima? to god to bilo, koliko god se moglo drugima
initi apsurdnim, ako ponovno elite uspostaviti ravnoteu
izmeu vlastitih snova i navika, morate napraviti promjenu u
energiji koju usmjeravate na snove. Ako niste u ravnotei, to
je najvjerojatnije posljedica toga to doputate da na energet-
skoj razini navike odreuju va ivot. Te navike, i njihove po-
sljedice, rezultat su energije koju im dajete.
U ranijim stadijima ponovnog uspostavljanja ravnotee, usre-
dotoite se na osvjetavanje: Dobivate ono o emu razmiljate,
bez obzira na to elite li to ili ne. Radije usmjerite svoje misli na
ono to elite, nego na to koliko se neki san ini nemoguim
ili teko ostvarivim. Ostavite svojim snovima prostor na vagi
kako biste ih vidjeli u svojoj mati i kako biste upili energiju
koju zasluuju. Misli su mentalna energija; one su valuta ko-
jom ete privui ono to elite. Morate nauiti prestati troiti
valutu koju imate na ono to ne elite, pa ak ako osjeate da
rutinski obrasci ponaanja jednostavno moraju ostati dijelom
vaega ivota. Vae e tijelo moda, neko vrijeme, ostati u sta-
nju na koje je naueno, ali u meuvremenu, misli se usklau-
ju s vaim snovima. Cijenjena knjievnica iz 19. stoljea Lo-
uisa May Alcott parafrazirala je ovu ideju na nain koji ohra-
bruje i nadahnjuje:
Daleko u sunanim zrakama kriju se
Moja najvia nadahnua.
Moda ih ne mogu dosegnuti,
Ali mogu pogledati prema njima i vidjeti njihovu ljepotu,
Vjerovati u njih i pokuati koraati putem koji mi otkrivaju...
Uspostaviti stanje slino prirodnoj ravnotei izmeu snova
i navika ini se moguim u rijeima ge. Alcott: pogledati
prema njima i vidjeti i vjerovati u njih. Te rijei govore o
energetskoj usmjerenosti. Umjesto da svoje misli usmjerava-
te na ono to jest, ili na ono to po navici mislite cijeli ivot,
pogledajte gore i promatrajte duboko vjerujui u ono to vidi-
te. Kad ponete razmiljati na taj nain, Univerzum poinje
raditi vama u korist, i alje vam tono ono to mislite ili vje-
rujete. To se najee ne dogodi odmah, ali nakon to se vae
misli ponu usmjeravati, vratila vam se i ravnotea.
Navika razmiljanja usklaena s vaim snovima
Oscar Wilde jednom je rekao da smo svi mi na dnu, ali ne-
ki od nas gledaju u zvijezde. To je savren primjer usklaiva-
nja vizije i misli tako da su u ravnotei sa svrhom koju pripi-
sujete svojem boravku na zemlji. Misao kao to je Moja je na-
mjera stvoriti mjesto u kojem u pomagati zlostavljanoj djeci, u
stvarnosti je poruka Univerzumu. Ako doista osjeate da po-
stoji odreen razlog zato ste na zemlji, onda biste trebali ra-
zvijati energiju koja e omoguiti takav san. Nije vano kakve
su okolnosti vaega ivota. Vaa trenutana financijska situ-
acija nije vana kad je rije o ostvarenju te svrhe. amor onih
koji kau 'ne' ne bi vas trebao pokolebati ili u vama probudi-
ti sumnju da moda to ipak nije va poziv. Ono to inite kad
ivot uskladite sa svojim snom, istodobno ponovno oblikuje
va ivot.
U tom procesu iskoritava se energija iz nevidljivog polja Du-
ha. Ona savreno uravnoteuje va svjetovni poziv s istom
energijom stvaranja. Vi oponaate to polje stvaranja tako da
se trudite to vie biti nalik na njega. To ukljuuje spremnost
da sami sebe vizualizirate kao uravnoteeno bie koje privla-
i stanja to ih elite proizvesti. Upravo takvom vizualizacijom
te snage vi zapravo dobivate tu snagu. Ponovno itajte tu izre-
ku sve dok vam se ne uree u pamenje. Ne moete zraiti kao
osoba koja eli osnovati mjesto za pomo zlostavljanoj djeci
ako vizualizirate da se taj dogaaj ne moe ostvariti. ak ako
ste na dnu, imate mogunost gledati u zvijezde. To znai pri-
hvatiti misli s neba i odbaciti teret onih koji vuku prema dnu.
Toka vae ravnotee je jamstvo da imate afirmativne misli
kao to su znam to, elim to, to j e jedini nain, nita me ne moe
zaustaviti i nema razloga da budem uznemiren.
Ta usklaenost e vam posve preokrenuti svijet. Univerzum
se temelji na zakonu privlanosti. Poet ete shvaati da se
Univerzum urotio s vama da privuete prave ljude, prave fi-
nancije i naizgled sinkronine dogaaje koji e vam pomoi
da snove pretoite u stvarnost, sada i tu. Kad su vae misli
usmjerene na to da zasluujete suradnju sa svijetom Duha,
zapravo preuzimate aktivnu ulogu u njezinu ostvarenju. Ui-
vate u lakoi ivljenja koja je posljedica usklaenosti s krea-
tivnom energijom ivota. Vie ne moete sjediti i aliti se ili
osjeati frustraciju. Energizirani ste! Zato? Jer ste usklaeni
s Izvorom svih kreacija. I poput njega, pristupate kreativno-
sti privlaei svojim mislima sve to vam je potrebno. No, to
je nemogue ako ste u stanju neravnotee, ako se alite, ivi-
te u strahu, ili oekujete najgore.
Ista logika usmjeravanja kako biste uskladili energiju svojega
sna sa svojim dnevnim navikama odnosi se na sve to moete
zamisliti: pisanje i skladanje vlastitoga glazbenoga albuma,
dresiranje konja, posvajanje djeteta iz neke siromane zemlje,
kupovanje kue na selu, dobivanje posla koji ste oduvijek e-
ljeli, zaraivanje dovoljno novca da biste pokrili sve dugove,
sudjelovanje u maratonu... Sve to vam padne na um, moe-
te postii. Ali samo ako ste usmjerili svoju unutarnju energi-
ju - misli - tako da bude u skladu s vaim eljama. Misli ko-
je podupiru trenutane navike moraju se zamijeniti usmjere-
nom energijom.
Nitko to bolje nije rekao od Isusa iz Nazareta: Vjeruj da e
primiti i primit e. Koji je smisao ivjeti ivot kojim porie-
te takvu mudrost proizalu iz stanja ravnotee?
ajna pomirenja vae elje za samoostvarenjem, naina ka-
ko to inite te potrebe da zaradite za ivot krije se u prepo-
znavanju istine da ne postoji stres; postoje samo ljudi koji misle
stresne misli. Ta je istina doista jednostavna. Kad promijenite
nain na koji promatrate svijet, tada se on i mijenja.
Stres je unutarnje stanje. Njime ne moete ispuniti spremnik
jer napetost nije materijalna stvar ili predmet. Ne postoji ni-
ta u materijalnome svijetu u to moete pokazati prstom i re-
i: To je to, to je stres! On jednostavno ne postoji u tom obliku.
No 112 milijuna ljudi u Americi uzima lijekove kako bi ublaili
simptome stresa, meu kojima su umor, srane palpitacije, loa
probava, dijareja, konstipacija, nervoza, prejedanje, osipi, gri-
zenje noktiju, gubitak teka, nesanica, tjeskoba, razdraljivost,
panika, promjene raspoloenja, loe pamenje, loa koncen-
tracija, irevi, opsesivno-kompulzivno ponaanje, osjeaj ne-
mira... i tako dalje, ova je lista gotovo beskonana. A svi su ti
simptomi izazvani neim to ne postoji u fizikom svijetu.
Biti izvan ravnotee zbog stresa znai da ste jedan od miliju-
na ljudi koji trae lijekove kako bi se nosili s navedenim tego-
bama. To znai da se esto osjeate iscrpljeno jer nikad uistinu
ne uivate u ivotu za koji tako teko radite. Moda se esto
osjeate kao osoba koja beskonano tri na vrpci za tranje.
Sav pritisak posla i vaih tenji moe zasluiti mnoga svjetov-
na priznanja, no istodobno imate osjeaj da nikamo ne idete.
Ako vam ovo zvui poznato, to je poziv da ponete razmatra-
ti naine razvijanja misli o vlastitom ivotu i poslu, te da po-
nete teiti slobodi u kojoj nema simptoma stresa. A to sta-
nje moete postii uravnoteenjem. elja da ponovno uspo-
stavite ravnoteu ne svodi se nuno na promjenu ponaanja.
Naravno da se moete usmjeriti na aktivnosti koje smanjuju
stres kao to su meditacija, tjelovjeba, duge etnje uz more,
ili bilo to to kod vas djeluje. Ali ako ste pritom i dalje usre-
dotoeni na ostvarenje novih ciljeva, poraz nekog drugog o-
vjeka, pobjedu pod svaku cijenu i ubrzavanje ivotnog tempa,
jer vjerujete da je to nain da odrite ivot, to je jamstvo da
ete privlaiti vibracije koje su ekvivalent takvih misli o ivo-
tu - bez obzira na to vjebate li jogu i dubite li na glavi izgo-
varajui mantre svaki dan!
Smanjenje stresa svodi se na usmjeravanje energije
Vi ste ono o emu razmiljate cijeli dan. Vi se takoer pretva-
rate u nain na koji razmiljate cijeli dan. Da biste izmjerili
teinu svojih misli, morate razmiljati kroz vibraciju i energi-
ju. Pretpostavimo da esto poelite biti osoba koja nema ni-
kakvih simptoma stresa. Hajdemo toj misli dodijeliti ocjenu
10 na ljestvici od 1 do 10. Na toj je ljestvici energetski najnia
misao ivani slom i njoj smo dodijelili ocjenu 1, a prosvjetlje-
nje i spokoj ocijenjeni su ocjenom 10.
Zatim trebate zapaati svoje misli koje podupiru vau elju
za spokojnim ivotom bez stresa. Misli kao to su: Preoptere-
en sam, Nikad nemam dovoljno vremena, Postoji toliko puno lju-
di koji od mene neto oekuju da ak nemam vremena razmilja-
ti, Toliko mije toga poslueno na tanjuru da zaista mislim kako se
ne mogu s time nositi i Pod pritiskom sam jer moram zaraivati
da bih mogao platiti raune, nisu uravnoteene. One su energi-
ja otpora koji pruamo elji za spokojnim ivotom bez stresa.
Drugim rijeima, one nisu usmjerene i nisu uravnoteene.
Vaa elja moe nositi ocjenu 10, ali vaa mental na energija
u toj situaciji nosi puno niu ocjenu, moda 2 ili 3.
Jednostavna promjena ponaanja nee vas vratiti u ravno-
teu. Vi i dalje privlaite simptome stresa u situacijama kad
ljudima kaete 'ne' i odbijete njihove zahtjeve, jer istodob-
no aljete vibraciju na frekvenciji sljedeeg razmiljanja: Za-
ista bih trebao uiniti ono to od mene oekuju ili Moda bih mo-
gao uiniti jo dvije-tri stvari. Moda vie nemate pretjerano
buran i ispunjen dnevni raspored, ali nastavljate zraiti mi-
sli ispunjene strahom i neimatinom koje e aktivirati za-
kon privlanosti, a to e vam doslovce donijeti strah i nei-
matinu.
Ako stresne misli prevagnu, upravo vam to donosi zakon pri-
vlanosti. Zapamtite: Vi postajete ono to mislite! Ako razmi-
ljate o neimatini ili ljutnji ili strahu, pogodite to e se do-
goditi? Ba e vam to zakon privlanosti donijeti! Pa ak ako
imate dobro organiziran dnevni raspored koji vam ostavlja
vie slobodnog vremena, pa ak ako provodite mnotvo ak-
tivnosti za smanjenje stresa kojima ste oslobodili mjesto u iz-
mijenjenom rasporedu dnevnih obveza, ako ne usmjerite svo-
je misli na uspjeh koji takoer trebate privui, teret dominan-
tnih misli e prevagnuti i udaljiti vas od uravnoteenog ivo-
ta. Nain na koji ivite od dana do dana ostat e izvan ravno-
tee, a vi neete uspjeti shvatiti sr Gandhijeva savjeta da bit
ivota ini mnogo vie stvari od potrebe da ga ubrzamo.
Trebate nauiti kako uskladiti vae iskonske elje i misli, ili
vibracijske energije, koje odabirete da privuete te elje.
Usmjeravanje toke privlaenja: Umijee postojanja
Evo meni jednog od najdraih citata mojega uitelja Nisarga-
datta Maharaja:
Ne moramo nita initi. Samo biti.
Nemojte nita initi. Budite.
Ne trebate osvajati planinske vrhove i sjediti u piljama.
ak ne kaem budite to to jeste
Budui da se ne poznajete.
Samo budite.
Ova je ideja moda suprotna svemu to ste dosad nauili i ka-
ko ste dosad ivjeli, ali u svakom je sluaju prihvatite. Ako su
sve vae ivotne ideje i pravila pridonijeli da postanete jedna
od milijuna osoba koje se koriste lijekovima kako bi se lake
nosile s nepostojeim stresom, zacijelo se i sami moete po-
zabaviti tom milju. U trenutku kad ponete provoditi naela
uravnoteenja s vibracijom koja je usklaena s vaom eljom
za mirnim, spokojnim ivotom, postat ete svjesni svojih mi-
sli. Vae misli doslovce definiraju ono to jeste. A injenica da
itate ove rijei samo upuuje na to da raste vae zanimanje
za osvjetavanje uzorka razmiljanja.
Biti i postajati su dva sinonima u ovom sluaju. Kako biste vra-
tili osjeaj ravnotee izmeu vae elje za mirom i vae elje
da ispunite zahtjeve koje vam namee ivot, morate postati i
biti vibracija vae elje.
Biti mir: Mir nije neto to automatski dobivate kad
usporite ivotni tempo. Mir je ono to moete biti i to moe-
te unositi u svaki susret i dogaaj u svakom moguem trenut-
ku ivota. Kod veine nas u glavi se vode unutarnji mental-
ni dijalozi sa svakom osobom koju sretnemo. Spokoj je stanje
koje proizlazi iz ovjekove nutrine i u njemu moete uivati
nakon to ste utiali neprekidan unutarnji dijalog. Spokoj u
ovjeku ne ovisi o uvjetima okruja. Spokoj je vrlo rijetko po-
vezan i sa stajalitima i miljenjima ljudi oko vas, ili s onime
to kau ili ine. Spokojno okruje nije preduvjet spokoja.
Poznata molitva Sv. Franje na bolji nain izrie ovo to vam
govorim: Uini me instrumentom svojega mira. Drugim ri-
jeima, Sv. Franjo nije traio od Boga spokoj. On je samo tra-
io vodstvo da postane poput spokoja za koji je smatrao da je
njegov Izvor. Biti mir razlikuje se od traenja mira.
Ovo naelo ne odnosi se iskljuivo na odabir spokojnih misli
kad se osjeate istroeno i tjeskobno. Predlaem vam da zami-
slite spremnik duboko u sebi iz kojeg sve vae misli dolaze. U
njemu, u samom sreditu, zamislite plamen svijee. Morate se
obvezati da je taj plamen sredite spremnika u kojemu su sadr-
ane sve vae misli i da nikad nee podrhtavati bez obzira na
teke trenutke koji vam se mogu dogoditi. To je va spremnik
spokoja, i samo spokojne misli mogu hraniti plamen svijee.
Ne morate toliko mijenjati svoje misli, koliko biste trebali nau-
iti biti energija spokoja koja osvjetljava put i privlai iskrene,
skladne misli i bia. Na taj nain postat ete mir.
Oito je da svoj spremnik uvijek nosite sa sobom. Kad vas lju-
di pokuaju izloiti bilo kakvom pritisku, kad osjeate da ste
preoptereeni, ili u situacijama koje su neko u vama izaziva-
le uznemirenost ili ratobornost, odmah se moete okrenuti
svojem unutarnjem plamenu spokoja i otkriti kako da odri-
te svjetlost. To znai biti mir koji elite za sebe. To znai zraiti
vibraciju usklaenu s vaom eljom da budete spokojno i toplo
bie, a ne osoba koja pati od bolesti iji je glavni simptom na-
gon da ubrza ivot. Ve ste vidjeli posljedice takve lai i zapazi-
li simptome stresa doslovce u svakoj osobi koju ste sreli.
Kao bie mira, snano utjeete na one koji vas okruuju. Go-
tovo da je nemogue biti u stanju potpunog stresa kad ste u
drutvu osobe koja je odluila biti mir. Mir je via i bra energi-
ja - kada ste bie mira, ve vae prisustvo samo po sebi esto e
prevladati nelagodu i napetost koja vas okruuje. Zapravo, to
stanje uzrokuje luenje feromona mjerljiva energetskog naboja
koji zrae iz vas. Oni esto utjeu na druge i postaju spokojniji
a da i nisu svjesni transformacije koji im se dogaa. Tajna je to-
ga naela za ponovno uspostavljanje ravnotee u ivotu: Budite
mir i sklad koje elite. Nitko i nita vam to ne moe dati.
Pa to ako niste spremni prihvatiti Nisargadattaov savjet i sa-
mo biti? Jednostavno se usmjerite na to da postanete to bie
s unutarnjom svjetlou koju stvara spokojni plamen svijee.
Slijedi nekoliko vjebi kako biste pokrenuli proces kojim ete
postati spokojni:
Mir za kojim udite elite jo vie drugima
Vjebajte pruanje mira drugima kamo god krenete zamilja-
jui da su misli o spokoju jedine u vaem spremniku. Ponu-
dite tu energiju gdje god je to mogue. Postanite mirotvorac
meu svojim kolegama, obitelji, a posebice s voljenom oso-
bom. Zatim nekome s kime se najee ne slaete ili se sva-
ate ponudite novu misao proizilu iz svjetlosti: Tvoje je sta-
jalite dobro; Razmislit u o tome. Ili Hvala ti na tome to si iznio
svoje miljenje; Cijenim sve to eli rei. Takve izjave u poetku
mogu zapanjiti primatelja, ali vi znate da vjebate kako biste
postali mir tako to drugima dajete ono to elite.
Pitajte
Sluite se rijeima Sv. Franje kako biste zamolili da postanete
mir: Uini me instrumentom svojega mira. in molitve, pa
ak ako odmah ne osjetite odgovor, promijenit e ravnoteu u
korist mira za kojim toliko udite. Nakon to ste zamolili, ot-
krit ete da dobivate, ak puno lake nego to ste oekivali. To
je proces nadilaenja ega i doputanja viim duhovnim ener-
gijama da pretegnu na vagi koja vam vraa ravnoteu.
Usporite
Dajte si vremena. Pozivam vas da ponovno razmotrite citate
Ramakrishne i Bertranda Russela s poetka ovoga poglavlja.
Prepiite ih i postavite na neko vidljivo mjesto i neka posta-
nu dio vaeg bia. Va posao nije uasno vaan... vae svje-
tovne obveze nisu uasno vane... Neka va glavni i vrhov-
ni prioritet u ivotu bude elja da budete u ravnotei s Izvorom
svih stvorenja. Poniranjem u svoje misli u slobodnim trenuci-
ma koje ste dobili usporivi tempo, pozivate i Boga da posta-
ne dio vaeg ivota. elite li biti spokojni, znai da se mora-
te opustiti i imati toku ravnotee onakvu kakva ne privlai
tjeskobu i stres.
Namjerno i svjesno trudite se usporiti ivot oputanjem vla-
stitoga uma. Odvojite neto vie vremena za uivanje u ivo-
tu ovdje na ovom planetu: Vie se okrenite sebi i svijetu oko
sebe zamjeujui zvijezde, oblake, rijeke, ivotinje, oluje i sav
prirodni svijet. I zatim, istu usporenu energiju ljubavi proiri-
te na druge ljude. Ponite sa svojom obitelji - odvojite nekoli-
ko dodatnih sati za igru s djecom, kako biste sasluali njihove
ideje, kako biste im proitali priu. Poite u etnju s osobom
koju najvie volite i cijenite i recite mu ili njoj koliko vam je
vano to to je dio vaeg ivota.
Tu usporenu perspektivu proirite dalje na posao, u svojoj za-
jednici, pa ak meu nepoznatim ljudima. Namjerno se po-
trudite da nekome prepustite svoje mjesto u redu i nemojte
juriti kako biste bili prvi. Osvijestite svoje napore da posta-
nete mir kojemu toliko teite te da ivite u ravnotei, ak dok
vozite. Dok usporavate svoje misli i kad odluite vie uiva-
ti u ivotu, zaustavite automobil kad se na semaforu pali u-
to svjetlo, odnosno nemojte ubrzati kako biste projurili. Svje-
sno vozite oputeno i lagano, a ne ubrzano kako biste na neko
mjesto stigli dvije minute prije. Ljubazno dopustite drugim
ljudima da se ukljue u promet i nemojte pritom likovati.
Sve su to naini da ponete proces usmjeravanja. Osvijestite
svoju elju da budete spokojni i zatim uskladite svoje trenu-
tane misli s tom eljom. Postat ete suosjeajniji a da se ne
trudite, jednostavno zato to ste uskladili svoj unutarnji svi-
jet sa eljom da budete u ravnotei. Otkrit ete da je vae ti-
jelo vie u ravnotei kako budete ostvarivali taj slavni zada-
tak, jer ete doivljavati manje simptoma stresa. Vaa e se
tjelesna teina prilagoditi optimalnoj razini dok se vraate u
stanje savrene ravnotee. Vaa e koa odraavati ravnote-
u i mir koji ste postali. Vaa e se probava normalizirati bez
pomoi lijekova. Va san e se poboljati. Vaa e stolica biti
ba onakva kakva bi trebala biti. Ukratko, bit ete u savre-
noj ravnotei.
Ne samo da ete biti u ravnotei, nego da ironija bude najve-
a, postat ete produktivniji! Obilje e prolaziti kroz va i-
vot dok ete osjeati spokoj prvi put od djetinjstva. Prihva-
tite savjet mojeg uitelja Nisargadatta Maharaja: Jednostav-
no budite!
Pokuajte i obeavam vam da ete se iznenaditi.
itat Theodorea Roosevelta je istodobno neodoljiv i ironi-
an. Vaa toka ravnotee esto se krije u povratnim ko-
mentarima onih ija miljenja potujete i kojima vjerujete. To
je posebice vrijedna mogunost koju moete sebi pruati. Skr-
biti se samo za osobni odnos prema vlastitom ponaanju ili dje-
lima, ne obazirui se na ono to drugi misle, moe prouzroiti
gubitak ravnotee. Ja ovime ne elim poduprijeti vjerovanje da
vas miljenja ili kritike, pa ak hvale drugih ljudi, na bilo koji
nain koe, uznemiruju ili vam laskaju. Preveliko isticanje ono-
ga to drugi misle moe znaiti da su hvala ili kritika dio pake-
ta koji potiskuje vagu na stranu neravnotee. Ono to slijedi
osobni je primjer kojim vam elim doarati ono to mislim.
Sjeam se dobro moje prve godine rada kao predavaa u ljet-
nom semestru pri Dravnom sveuilitu Wayne godine 1970.
Mala skupina apsolvenata pripremala je prezentaciju za sku-
pinu studenata, to je bio jedan od uvjeta za zavretak seme-
stra. Neprestano sam uo mekoljenje i smijeh kao reakciju
na neke dijelove prezentacije. Sjedio sam pitajui se zato se
smiju. Konano, kako me je sve vie i vie studenata pogleda-
valo da bi vidjeli moju reakciju, odjednom mi je palo na um:
Oni su me oponaali! Jedan je student povukao remen prema
dolje kako bi otkrio trbuh koji je bio ispupen iznad remena.
Drugi u skupini su govorili vrlo glasno i divlje su gestikulira-
li te cijelo vrijeme piskarali kredom neto to je bilo nemogu-
e deifrirati.
A ja sam ondje sjedio, promatrajui kako me dobronamjerno
prikazuju, na nain posve suprotan onome kako sam ja sebe
vidio i kako sam se predstavljao. Ta mala epizoda jo je svjea
u mojem pamenju poslije vie od 35 godina. Gotovo odmah
nakon te prezentacije odluio sam se rijeiti zauvijek toga tr-
buha koji se isticao i dovesti se u optimalnu fiziku kondiciju.
Takoer sam nauio, na tei nain, jer sam bio meta igrokaza,
kako biti manje dogmatian uitelj.
Mi zapravo moemo nauiti puno iz onoga kako nas drugi lju-
di vide ako smo u stanju prihvatiti informacije koje dobiva-
mo. Moje je iskustvo, posebice kao oca osmero djece, da esto
postoji velika neravnotea izmeu onoga kako sebe vidimo i
kako nas ostatak svijeta vidi. Osvjetavanje te razlike moe
nam uvelike pomoi elimo li ispunjeniji i uravnoteeniji i-
vot. Naravno da ne elite svoje postojanje potpuno utemeljiti
na potrebi da udovoljavate drugima. No, uravnoteena osoba
moe slobodno birati eli li neto promijeniti ako je prihvati-
la povratnu informaciju koja moda nije ba najlaskavija.
Kako izgleda ta neravnotea
Moda je najvanije pitanje koje se namee s ti m u vezi: Ka-
ko elite da vas vide u ovome svijetu? Svaka osoba koja odgovo-
ri da uope za to ne mari pokuava ivjeti s naonjacima - za-
cijelo vrlo neuravnoteenim stilom. Naravno da vam je sta-
lo! U nekim sluajevima va cijeli ivot ovisi o vaoj reakciji
na to pitanje. elite uivati u odnosima na radostan, zaigran,
intiman, ljubavlju ispunjen nain, na nain koji pomae, ko-
jim izraavate brigu i suosjeanje prema drugima. U prirodi
je svih ljudskih odnosa da elimo davati i primati te emocije,
te da elimo biti povezani s drugima.
Ako takoer elite duhovnu osvijetenost, onda morate biti
vie povezani s duhovnim Izvorom. To je Izvor ljubavi, dobro-
te, radosti, ljepote, neprosuivanja, kreativnosti i beskrajnog
obilja. Ako mislite da posjedujete sve te vrednote, a svejedno
vas svi drugi promatraju na posve drukiji nain, onda je vr-
lo vjerojatno da ivite u zabludi te da ete ostati u stanju ne-
ravnotee.
Odgovor na pitanje kako elite da vas promatraju u ovome
svijetu jest, najjednostavnije reeno: elim da me vide kao
istinsku osobu. elite da se ono to osjeate da jeste poduda-
ra s onime to projicirate u izvanjski svijet. Ako u tome niste
uspjeni, svjesni ste toga, pa ak moda sami odluite to za-
nemariti. Ta neravnotea izlazi na povrinu u vaim svakod-
nevnim interakcijama, vidljiva je u osjeajima uznemirenosti,
zbunjenosti pa esto ak nerazumijevanja. Moje su namjere do-
bre, zato ih onda nitko ne vidi na nain na koji ih ja vidim? I Po-
kuavam biti dobar zaposlenik, otac, graanin, i suprug, ali ini mi
se da me uvijek pogreno shvate. Posljedica toga je neprekidno
stanje frustracije pa ak ljutnje. Tjeskoba ili tuga koje osjea-
te kau vam: Znam da sam dobra osoba s dobrim namjerama, ali
ini se da nitko drugi to ne shvaa.
Morate donijeti odluku da se na energetskoj razini usredoto-
ite na to da uspostavite ravnoteu izmeu vaeg idealnog ja
i vaega stvarnoga ja, odnosno naina na koji vas veina ljudi
koji su dio vaega ivota vidi.
Ponovno uspostavljanje ravnotee usmjeravanjem
Kad uspostavite ravnoteu izmeu onoga to elite biti i ono-
ga kako vas drugi ljudi vide, osjetit ete snaan osjeaj ugode
koji je posljedica usklaenosti sa ivotom. To ne znai da trai-
te odobrenje ili da udite za potovanjem i ljubavlju. Ovdje vi-
e govorim o tome da ivite u svijetu na nain koji se podudara
s vaom unutarnjom eljom da budete osoba kakva jeste.
To ete prvo postii tako to ete primijetiti kada vas pogre-
no shvaaju, zatim ete zakljuiti da li se vae rijei ili djela
podudaraju s vaim unutarnjim mislima. Takva provjera je-
ste li usmjereni na kraju e vam, gotovo automatski, omogui-
ti da otkrijete da li u izvanjski svijet projicirate ono to u svo-
joj nutrini elite izraziti. Pogledajmo neke od takvih primje-
ra imajui na umu da svaka misao koju pomislite o sebi ima i
energetsku komponentu.
Slijedi nekoliko najoitijih osobina koje opisuju kako se osje-
ate u vezi sa sobom. Razmotrite te elemente, imajui na umu
da je va cilj uspostaviti ravnoteu izmeu onoga to aljete
van u svojim svakodnevnim interakcijama i ponaanjima s
istinom koja je u vama. Ova provjera usmjerenosti zahtijeva
potpunu iskrenost i volju da iskusite radikalnu poniznost ti-
jekom tog procesa.
Ja sam brino ljudsko bie. Ako elite, ali i vjerujete
da je to istina o vama, onda ste proli dvije treine puta prema
stanju ravnotee kad je rije o ovome naelu. Vaa elja da bu-
dete brina osoba, i istodobno vaa istina da ste brina oso-
ba, ostavlja samo jo trei element: kako vas drugi vide. Ako
vam se ini da vas pogreno shvaaju ili da ste nevoljeni, da
biste mogli uspostaviti savrenu ravnoteu, morate otkriti da
li vas i drugi vide brinom osobom koja je puna ljubavi i koja
eli pruati ljubav.
Slijedi nekoliko naina ivljenja koji su kontraproduktivni
kad je rije o tome da vas drugi ljudi doivljavaju kao brinu
osobu punu ljubavi, to mogu izazvati neravnoteu:
Ako osjeate snanu mrnju prema bilo kojem ovjeku ili
skupini ljudi - niste u ravnotei.
Nasilje u bilo kojem obliku, ukljuujui agresivne verbalne
erupcije - niste u ravnotei.
Podupirete oruje koje izaziva razarajue smrtonosne uin-
ke - niste u ravnotei.
Uivate u filmovima koji su ispunjeni mrnjom i ubijanjem
- niste u ravnotei.
Verbalno potcjenjivanje tuih vjerovanja i ustrajnost u uvje-
renju da su vaa vjerovanja najbolja - niste u ravnotei.
elite li uspostaviti ravnoteu kojoj teite, potraite komen-
tar ljudi koji su vam vani. Zamolite ih da vam iskreno kau
da li vas doivljavaju kao osobu punu ljubavi kakvom se sa-
mi doivljavate. Zatim ponite promatrati svoje misli kako
biste otkrili na koji se nain preklapaju s vaom slikom o se-
bi. I konano, dopustite svojim mislima ispunjenima ljubav-
lju da postanu ona pokretaka snaga koja se krije iza vaih
uzoraka ponaanja koji nisu ispunjeni ljubavlju. To je prava
usmjerenost.
Ponite promatrati svijet kao golemo zrcalo koje odraava
tono ono to jeste. Ako ste doista osoba ispunjena ljubav-
lju, svijet e vam izgledati kao mjesto ispunjeno ljubavlju, a i
vas e tako doivljavati. Ponovno ete uspostaviti ravnoteu
i, posljedino, nee biti kontradiktornosti izmeu vae slike o
sebi i slike koju vam svijet odailje. Ako vam svijet i dalje bude
izgledao kao hladno mjesto bez ljubavi, molim vas da nastavi-
te prouavati vrstu energije koju prenosite u izvanjski svijet.
Ja sam dobro ljudsko bie. Ne moete biti dobri pre-
ma meni i zli prema konobaru... i istodobno biti u ravnote-
i. Kad dosljedno irite svoju aroganciju prema drugim ljudi-
ma, pa ak ako osjeate da su vaa djela opravdana, drugi e
vas smatrati arogantnim biem i tako e vas opisivati. Morate
znati da u tom sluaju ne ostavljate dojam uravnoteene i do-
bre osobe.
Moda doista pokazujete nesebinu dobrotu prema svojoj
djeci i baki, pa ak prema svoj djeci i svim bakama svijeta. Ali
ako pocrvenite od bijesa i ljutito lupate po trubi jer ispred vas
sporo vozi baka vodei unuke u kolu, onda ste zaista jako
izvan ravnotee. Ta suprotnost izmeu vaeg idealiziranog ja
i onoga kako vas drugi vide je golema i stvorit e stvaran osje-
aj neravnotee u vama koji se moe odraziti kao poremeaj
osobnosti. Vi znate da ne ivite onako kako govorite da ivite,
a drugi ljudi vas sve vie i vie na to upozoravaju.
Vi ste j edina osoba odgovorna za odluku da vibracije koje
odailjete uskladite sa eljom da vas drugi ljudi vide kao do-
bru osobu. Takoer, istodobno ete postati sposobni osjetiti
kada niste usklaeni s tom eljom: Moete odbaciti neku zlu
misao iz uma i odluiti u trenutku da ste usklaeni. Moete
se zaustaviti u trenutku kad nekoga psujete i svoje misli pre-
usmjeriti na one koji zrae dobrotom. Ako sami sebe vidite
kao osobu koja eli biti dobra, onda svjesno provodite vrijeme
usklaujui svoje misli sa eljom. Univerzum e vam pomoi i
donositi vam sve vie i vie dobrote.
Ja sam radosno, sretno ljudsko bie. U ovoj katego-
riji vai su osjeaji mjera kojoj morate pridati pozornost. Za-
pravo, oni zahtijevaju vau potpunu pozornost. Osjeate li se
dobro veinu vremena, ili ste osoba koja privlai situacije u ko-
jima e biti povrijeena? Jeste li sretni i zadovoljni, ili vrlo la-
ko izgubite ivce jer se netko nekorektno ponio prema vama?
Je li se vaa radost lako pretvori u oaj kad itate novine ili
sluate vijesti? Misle li ljudi oko vas da ste zaista sretni? uje-
te li esto druge da vam govore oraspoloi se ili opusti se
i prestani toliko raditi? To su neki od pokazatelja koji upu-
uju na ravnoteu ili neravnoteu izmeu onoga kako vi sami
sebe doivljavate i onoga to projicirate u izvanjski svijet. Pro-
vjera usredotoenosti kad je rije o tom naelu podrazumijeva
zapaanje osjeaja i vau sposobnost da ih ouvate, zajedno s
povratnom reakcijom ljudi kojima vjerujete.
Vi ste radosna osoba ako ivite od radosti, ako svoju radost iri-
te gdje god je to mogue i ako ljudi koji vas okruuju osjeaju ra-
dost kad ste u njihovoj blizini. Slijedi nekoliko prijedloga kako
da ponovno uspostavite ravnoteu kad je rije o ovom naelu:
Obveite se da ete u svemu traiti radost.
Izraavajte radosne komentare kad god je to mogue.
Radosno se okreite drugima, pa ak ako na poetku tu
radost morate malo hiniti.
Poludite od radosti, zapravo nemojte raspravljati o zlu
ovoga svijeta.
Iskoristite svaku prigodu da zraite radou.
Ako vam radost postane uobiajena reakcija na svijet, uspo-
stavit ete ravnoteu izmeu onoga kako sami sebe doivlja-
vate i kako drugi doivljavaju vau zahvalnost prema ivotu.
Ako irite energiju koja zastrauje druge, ili u drugim ljudima
izaziva nelagodu tako da ne ele biti u vaoj blizini, onda zna-
i da niste u ravnotei. Ako vam nije posve j asan va utjecaj
na druge ljude, razmotrite komentare ljudi koji su spremni bi-
ti iskreni prema vama i otkrijte koliko se va doivljaj vlastite
osobnosti podudara s njihovim doivljajem.
Ja sam ljudsko bie koje ne prosuuje. Ako ste doi-
sta osoba koja ne prosuuje, onda vam se jednostavno ne mo-
e dogoditi da kategorizirate ili svrstavate ljude u skupine
kao to su: stari, junjaci, neobrazovani, tinejderi, oni koji
pripadaju crvenim ili plavim dravama, konzervativci, libera-
li itd. Stereotip je prosudba - ne moete istodobno biti osoba
koja ne donosi sudove i kritizirati razliitosti u ljudskom go-
voru, jelu, odijevanju, socijaliziranju, plesu, ili bilo emu dru-
gom. Ako vjerujete da niste osoba koja je sklona prosuivanju,
ali priznajete da imate sklonost uopavati i kritizirati, onda
niste u ravnotei! Potrebno vam je usmjeravanje kako bi se va-
e trenutane misli, i posljedino, uzorci ponaanja podudara-
li s vaom unutarnjom slikom o sebi.
Svjesno odluite da ete traiti ono to je dobro te da ete udo-
voljavati drugima. Stvorite novu naviku hvaliti ljude koji vas
okruuju. Odluite da ete odbaciti stereotipe te da neete su-
djelovati u razgovorima koji se temelje na donoenju sudova o
drugim ljudima. Neka vai sudovi postanu blagoslovi koji e
vam pomoi da ponovno uspostavite ravnoteu izmeu onoga
to elite biti i onoga kako se doista predstavljate u svijetu.
Ako elite biti osoba koja ne prosuuje i povezati se s drugima
na toj razini, predlaem vam da se prebacite u stanje uenja i
divljenja ljepoti koja postoji u svakom ovjeku i svemu to na
ovome svijetu postoji. Prestanite po navici zapaati ono to
vam se ne svia, i umjesto toga potrudite se pronai sve ono
to vas veseli. Zatim ispriajte to ste sve otkrili kako biste
poduprli novostvorenu naviku bezuvjetnog prihvaanja.
ak ako su vae prosudbe samo misli, molim vas da ih promi-
jenite odmah nakon to ih otkrijete. Ako vidite pretilu osobu
i pomislite: Izgleda uasno!, vi se zapravo usklaujete s to-
kom privlanosti koja privlai prezir. Uravnoteite tu energi-
ju tako to ete toj osobi slati tihe blagoslove. Na strani va-
ge koja pripada neprosuivanju, razmiljajte o tome koliko bi
ljubavi i potpore toj osobi moglo pomoi. Jami m vam da e-
te osjetiti razliku u svojoj nutrini te da ete istodobno osjetiti
snanije suosjeanje s tom osobom. Energija ne-prosuivanja
je posve uravnoteena, za razliku od energije prezira, saali-
jevanja ili nekog drugog negativnog stajalita.
Osvijestite sve svoje uzorke ponaanja i osjeaje. Zatim po-
kuajte otkriti podudaraju li se s vaim vienjem sebe, i je li
to slika koju i drugi ljudi vide. Gdje ima neravnotee, lako je
otkriti i nesklad, a upravo je to situacija kada imate mogu-
nost odabrati hoete li mijenjati svoje navike kako biste ih
uskladili sa svojim eljama i hoete li tako ponovno usposta-
viti ravnoteu.
D. H. Lawrence je jednom zakljuio: Ono to intuitivno eli-
te, za vas je mogue. Potpuno se slaem s time. No, morate se
neprestano pitati: Podudara li se moja intuitivna elja s onime
to dajem svijetu? Kad je odgovor potvrdan, ravnotea je po-
novno uspostavljena, a samoispunjenje je vaa nagrada.
ada bih trebao ocijeniti devet navika o kojima govorim u
ovoj knjizi, mislim da bi ova dobila glavnu nagradu kao
najnevjerojatnija: troimo nau dragocjenu ivotnu energiju jure-
i za neim to ne elimo, i nikad se ne moemo zasiti onoga za im
neumorno jurimo! Na sreu, ovo je jedna vrsta neravnotee ko-
ju je razmjerno lako ispraviti, unato svemu to su nam govo-
rili o tekoama s kojima se suoavaju ljudi pokuavajui pobi-
jediti neku ovisnost. Koncepcija borbe protiv i poraza ovisnosti
pogrean je pristup - ja vjerujem da moramo poeti tako to
emo izbaciti te rijei iz naega rjenika. Martin Luther King
ml. jednom je rekao da neprijatelja moete pretvoriti u prija-
telja jedino uz pomo ljubavi, a ne mrnje ili borbe.
Mi ne moemo pobijediti i ne postoji nita
protiv ega bismo se trebali boriti
Razmislite o rezultatima koje smo postigli kad smo se poku-
ali boriti protiv neega kako bismo to isto pobijedili. Na pri-
mjer, otkad je objavljen rat protiv siromatva, vie ga je u svi-
jetu nego ikad prije u povijesti. Nai ratovi protiv droge samo
su posluili da se utrostrui zatvorska populacija te da sve vi-
e nedoputenih supstancija postaje dostupnije sve ml aim
naratajima. (Mislim da ve u prvim razredima srednje kole
ne postoji dijete koje ne zna kako nabaviti bilo koju vrstu dro-
ge.) Nai ratovi protiv zloina stvorili su vie zloinaca, vie
straha, vie kontrole, vee nepovjerenje i ee zloporabe po-
loaja kad je rije o tijelima koja provode zakon. Na rat pro-
tiv terorizma pretvorio nas je u ljude koji se kao teroristi po-
naaju prema onima koji su prozvani teroristima, a navodno,
elimo istrijebiti terorizam. Kad je slubeno objavljen rat pro-
tiv Iraka, Ameriku su jo vie zamrzili, a broj ljudi koji se pri-
javio da postanu bombai-samoubojice znatno se poveao. A
nai ratovi protiv raka, pretilosti i gladi takoer nisu uspjeli
iskorijeniti te bolesti.
Evo to ja mislim to se krije iza prethodno reenog: Istina
Univerzuma je da ivimo u energetskom sustavu koji funk-
cionira na temelju zakona privlanosti. A to znai da se pre-
tvaramo u ono o emu razmiljamo cijeli dan. Ako razmilja-
mo o onome to mrzimo, to je energija koju odailjemo naim
eljama. U tom sustavu, zatim, privui emo vie onoga o e-
mu neprestano razmiljamo. Posljedino, vie onoga to mr-
zimo jest ono to emo privui. Djelujemo voeni naim mi-
slima: Nae misli o mrnji, nasilju, borbi i ratovima izazivaju
mrnju, nasilje, borbu i rat. I zaista moemo vidjeti plodove
takvoga razmiljanja koji se javljaju ak ako su nam namjere
pozitivno usklaene s Bojom energijom. Dobivamo ono o e-
mu mislimo, bez obzira na to elimo li to ili ne.
Misli koje se prevode u borbu i rat gotovo uvijek jame da je
odgovor protunapad - to jest, drugi e reagirati jednako na
nau elju za borbom i porazom. Ta vrsta napada/protuna-
pada moe se nastaviti stoljeima i pritom neroeni narataji
mogu biti predodreeni za borbu.
Isto razumijevanje kako nas borba oslabljuje i stvara veu ne-
ravnoteu u naim ivotima primjenjivo je na nae iskustvo
s ovisnostima. Ovisnost moemo pobijediti razmjerno brzo i
lako ako izbacimo borbu i potrebu da nekoga i neto porazi-
mo. Misli i energija koji zamijene borbu moraju biti neborbe-
ni. Kao to je Emerson britko rekao: Lijek za sve pogreke,
lijek za sljepou, lijek za zloine, jest ljubav... I ovisnosti su
jedna velika pogreka, uvjeravam vas u to, budui da sam ve-
lik dio svoga ivota robovao toj ludosti.
Kako pobijediti razmiljanje koje
nas vodi prema pogrekama
Za one od vas koji moda ne poznaju mojega prijatelja Rama
Dassa, u kasnim 1960.-im godinama on je pomogao obliko-
vati svijest cijelog narataja svojom uspjenicom Be Here Now
(Budite ovdje, sada).
Jedna od meni najdraih Dassovih pria je ona koja govori o
jednom od njegovih prvih susreta s Neemom Karolijem Baba-
om, njegovim guruom u Indiji. Ram Dass je sa sobom u Indi-
ju donio nekakve tablete koje mijenjaju stanje svijesti. Neem
Karoli Baba su suelio s Ramom Dassom zbog tih tableta i re-
kao mu da mu ih sve daruje. Ram Dass je mislio da je ponio
dugorone zalihe te iznimno snane psihodeline supstancije
- no, svejedno je bio uasnut i zapanjen dok je prosvijetljeno
bie gutalo sve njih pred njegovim oima, bez ikakve vidljive
reakcije. Njegov guru ga je zatim upitao ima li jo tableta, bu-
dui da ove oito nisu djelovale. Nakon to je ispriao tu pri-
u, Ram Dass ju je zakljuio j ednim od najotroumnijih za-
kljuaka: Ako si ve u Detroitu, dodao je, onda se ne mora
ukrcati na autobus da bi stigao onamo.
Sve vrste ovisnosti kola su kojima se ljudi slue kakko bi se
domogli nekog mjesta vie svijesti, ugodnijeg, spokojnijeg,
skladnijeg i izokrenutog, itd. Ali ako ste ve usklaeni s tom
energijom, onda oito ne morate rabiti nita od toga da vas
dovede do mjesta na kojemu trenutano jeste.
Igrao sam se s ovisnostima i ovisnikim ponaanjima vei dio
svojega ivota. Zapravo, rekao bih da su te razliite ovisnosti
bile jedne od mojih najveih uitelja, koji su mi omoguili da
steknem znanje o vioj razini svijesti i velianstvenu svjesnost
koja nam je dostupna. Ali takoer sam svjestan da koritenje
tetnih supstancija, kako bi se osjetila ta odvojena stvarnost,
jamano nije najbolji nain.
Uzorak je otprilike sljedei: Moramo imati sve vie i vie ono-
ga to elimo. Sto vie toga uzimamo ili upijamo, to nam je
ono vie potrebno. I postaje manje uinkovito kako povea-
vamo koliinu koju konzumiramo. Zatim, ono ime se slui-
mo kako bismo nadjaali tu snanu neravnoteu, ono ime se
koristimo kako bismo osjetili to mjesto blagostanja za nas je
tetno! Ovisnost poveava nau neravnoteu. Naa je elja za
blagostanjem, spokojem, ljubavlju, zdravljem, slobodom i ta-
ko dalje, ali ovisniko ponaanje nudi nam upravo suprotno.
Ako mu se prepustimo, nanijet emo veliku tetu naem tije-
lu i umu i to e nas na kraju unititi.
Ja sam se u biti oslobodio ovisnosti, i elim da znate da to ni-
sam postigao borei se protiv ovisnike naravi. Zapravo, to
sam vie pokuavao pobijediti ovisnost u razliitim fazama
svojega ivota, kao to su bile ovisnost o eeru, gaziranim
slatkim napitcima, kofeinu, nikotinu, alkoholu i odreenim
drogama, to su me one sve vie preuzimale. Napad/protuna-
pad: Svoje bih oruje mogao primijeniti u toj borbi, ali onda
bi i ovisnost iznijela svoje oruje, a pritom je moje tijelo boj-
no polje na kojemu rat divlja. Pogrekom sam padao sve du-
blje u ovisnost. Prije sam citirao Ralpha Waldoa Emersona,
koji je rekao: Lijek za pogreke je ljubav. Kako bi stvari bile
drukije da posluamo njegov savjet? Dvije kljune rijei su
pogreka i ljubav. Razmotrimo ih poblie.
Pogreka. Zato ovisnost nazivaju pogrekom? Za-
to to zahtijeva sve vie i vie neega to vae tijelo i um od
srca prezire. Odabir izopaenog ovisnikog svijeta, umjesto
ravnotee koja je vae duhovno nasljee, najvea je pogreka
kad je rije o vaem roenjem steenom pravu. Kad to uini-
te, na pogrean nain usmjeravate svoj ivot. To je neto za
to snano vjerujem da je pogreka koja se moe ispraviti
ljubavlju.
Proizili ste iz nevidljiva duhovnog energetskog polja istog
blagostanja. Vaa elja je da budete duhovno uravnoteeni i
kad je rije o vaim mislima i vaem ponaanju - sada, u ovom
ivotu, u ovom trenutku, u vaem tijelu. elite taj sklad i osje-
aj koji su vam dostupni a da ne morate pritom napustiti svo-
je tijelo, ili drugim rijeima umrijeti. I zato, udite za ravnote-
om koja vam omoguava da umrete dok ste jo ivi.
Vratit ete se duhu, nematerijalnom, nakon smrti, ali sada
imate mogunost odabrati ivjeti u istinskoj prosvijetljenoj
ravnotei, ili kao Boje stvorenje... u ovom tjelesnom obliku.
Va Izvor ne stvara iz otrova. On ne ispunjava vae vene ili
eludac ili bilo koji dio vas otrovom ili otpadom. On kreira iz
blagostanja, ravnotee i prirodnog savrenstva. To je vae du-
hovno nasljee. I ljubav moe ispraviti pogreke koje vas uda-
ljavaju od vaega duhovnog sebstva.
Ljubav. Zato je ljubav protuotrov za ovisnosti? Vrlo
jednostavno - jer je ljubav ono to vi jeste; ona je sredite vaeg
bia. Ona je va izvor i moe postati vaa toka privlanosti.
Kao to je Karl Menninger rekao svojim pacijentima, i svima
koji su patili i bili voljni posluati: Ljubav lijei one koji primaju
ljubav, ali i one koji je daju. elite li se osloboditi svoje ovisni-
ke navike, imate mogunost biti i davatelj i primatelj duhovnog
melema ljubavi. Kako ga primjenjujete, osjeate da vam se rav-
notea vraa u ivot. Vie ne udite za lanom slobodom, i vie
ne privlaite ono to ne elite. Umjesto toga, traite ravnoteu
koju donosi povezanost s vaim istinskim sebstvom.
Ponovno povezivanje s blagostanjem
Naa sklonost prema ovisnikom ponaanju znatno se smanju-
je kako se ponovno poinjemo povezivati s Izvorom postojanja.
Mnoge knjige piu o sve veoj rairenosti ovisnosti. Postoji bez-
broj rehabilitacijskih programa i centara koji pomau ovisni-
cima o drogama, alkoholu, hrani, kofeinu, seksu, kockanju, ili
kojeemu to odgovara opisu udnje za neim to ne elimo.
Ja podupirem svaki program osmiljen da pomogne ljudima
da pobjegnu iz takvog neuravnoteenog kruga koji toliko uni-
stava nae ivote. Moj doprinos ovdje je kratak opis kljunih
toaka za koje sam otkrio da su vrlo vane elimo li se oslo-
boditi ovisnosti. Sljedeih pet misli pomogle su mi da preki-
nem svoje neuravnoteeno razmiljanje i ponaanje. Kad sam
ih provodio iskreno i predano, one su pridonijele novom osje-
aju osnaenog blagostanja koje vam omoguava da se oslo-
bodite neeljenih ovisnosti.
1. Sve se svodi na usmjeravanje
Ovo je prva misao, jer kad je doista primjenjujete, nikad ne-
mate potrebu teiti onome to ne elite na tetu onoga to e-
lite. Teite biti u skladu, i elite blagostanje. Proizili ste iz
blagostanja, to znai da jednostavno trebate birati misli koje
vas usklauju s tim temeljem i to e vas nadalje usmjeravati.
Molite se tiho (neka vaa molitva bude poput tihe podloge)
kad god i gdje god moete. Neka vae molitve budu osobne i
mijenjajte ih, primjerice kako je molitva Sv. Franje izmijenje-
na: Uini me instrumentom tvojeg blagostanja. Promatrajte se
kao da neprestano upijate energiju blagostanja iz vaeg du-
hovnog Izvora. Razmiljajte kao ivotinja koja nikad ne bi ni-
ti pomislila krenuti za neim to ne eli. Zato ptice ne love
leptire? Jer su otrovni. Jeste li ikad uli da je crvenda na re-
habilitaciji kako bi pobijedio svoju elju da jede leptire? Smi-
jeno, da, ali to je slika koja vam moe pomoi.
I zato razmiljajte kao ljudsko bie koje je u blagostanju. Na kra-
ju ete razmiljati kao prava boanska dua, i bit ete u skladu na
vibracijskoj razini s blagostanjem koje je u prirodi svakog bia.
2. Volite svoje ovisnosti
To je hrana, volite je. To je kokain, volite ga. To su lijekovi pro-
tiv bolova, volite ih. To su cigarete, volite ih. To su samo ne-
ki od vaih najveih uitelja. Nauili su vas, izravnim isku-
stvom, to tono vie ne elite biti. Iz nekog razloga odveli su
vas u dubine. To je inteligentan sustav iji ste dio. Nema ne-
srea u Univerzumu koje podupire sveznanje i sveprisutnost.
Budite zahvalni tim uiteljima.
Ako ih mrzite, psujete ih i pokuavate se boriti protiv tih ovi-
snosti, toku ravnotee ete pomaknuti na stranu mrnje i
borbe. Zatim ete nastaviti trati za onime to ne elite jer ste
u oslabljenom stanju. Borba slabi; ljubav jaa.
I zato okrenite vagu u svoju korist. Budite zahvalni na ovi-
snostima koje su vas toliko toga nauile. Uputite im tihi bla-
goslov. inei to, okreete se prema ljubavi koja je u biti va-
eg bia.
3. Volite se
Ovo je prirodan ishod vae odluke da volite svoje ovisnosti.
Razmiljajte o svojem tijelu kao o svetom hramu i svoje po-
tovanje irite u obliku ljubavi. Budite svjesni i zahvalni za
svako tijelo, svaku kap krvi, pa ak svaku stanicu koja gradi
vae tijelo. Ponite odmah tiho se molei u znak zahvalnosti
za jetra, srce i mozak. Samo recite: Hvala ti, Boe, za ovaj pre-
krasan dar. Cijenim ga i s tvojom pomoi, danas u poeti voljeti ga
bezuvjetno. Ako vas supstancije koje prezirete jo privlae, iz-
govorite tihu molitvu prije nego to ih konzumirate. Ljubav
e na kraju postati dodatna teina na vagi koja e vas vratiti
u ravnoteu.
Jedan od meni najdraih amerikih pjesnika, Henry W. Lon-
gfellow, kae: On koji potuje sebe siguran je od drugih; on
nosi kaput nainjen od materijala koji nitko ne moe probiti.
Kad doista cijenimo i volimo sebe, to je kao da imamo pokret-
ljiv tit nainjen od metalnih prstena i karika lanca koji nas
tite od ovisnosti to je postala dijelom naega ivota.
4. Prevladajte sav stid
Niste nita loe uinili. Niste zakazali - samo ste donijeli rezul-
tate. Pitanje nije koliko ste loi bili, nego to namjeravate uini-
ti s rezultatima koje ste postigli. Ako se odluite za stid i kriv-
nju, odabrali ste emocionalnu reakciju koja e vas oslabiti naj-
vie od svih. Kakav god da je va trenutani status kad je rije o
vaim ovisnostima, on je savren. Morali ste proivjeti traume
koje ste proivjeli. Morali ste razoarati ljude prema kojima ste
se loe ponijeli. Morali ste pasti ovako nisko. Trebali ste tu ne-
uravnoteenu energiju kako biste potaknuli prikupljanje ener-
gije koja e vas odvesti u visinu prema kojoj ste krenuli.
Vi ste jo boansko bie u oima Boga, unato svim slabosti-
ma za koje osjeate da se ne podudaraju s Bojom ljubavi. Tre-
baju vam sva ta iskustva i sad kad ste odluili ostaviti ih iza
sebe i ponosno se pridruiti svojem duhovnom Izvoru blago-
stanja, stid e vas samo usporavati i vui vas natrag u taj ap-
surdno neuravnoteen svijet u kojem se nikad ne moete za-
dovoljiti onime to zapravo ne elite.
5. ivite primjenjujui novo znanje
Na kraju, stvorite prostor u sebi, negdje duboko u intimi kojoj
samo vi i Bog imate pristup. U tom unutarnjem prostoru po-
stavite rijei Ja znam. To je vaa nevidljiva veza s Bogom, gdje
istoa i blagostanje definiraju vau novu osobnost oslobo-
enu ovisnosti. Bez obzira na to koliko vam ljudi ne vjeruje i
podsjea vas na to koliko ste puta u prolosti posrnuli i niste
uspjeli odrati obeanja, ovo je va prostor znanja.
Iz tog nedodirljivog mjesta traite Boansko vodstvo. Zamo-
lite za ekstatinu energiju istoe i blagostanja koja e plovi-
ti izravno u vae srce. Ako posustanete, odmah se vratite u
to mjesto znanja. Oprostite sebi i promatrajte se kao ovje-
ka okruenog Bojom ljubavlju, koja vas ponovno dri u rav-
notei. Kao ovjek koji je to doivio, vjerujte mi da ete dobi-
ti traeno vodstvo, smjernice i snagu koja vam je potrebna - i
dobit ete ono to vam treba, a ne ono to ne elite.
Nadilaenje neravnotee, koja je posljedica ovisnikog nai-
na razmiljanja, poinje i zavrava s vaom svjesnou da vi,
uz pomo vaeg Izvora, u ovom trenutku imate sve to vam
je potrebno kako biste prebrodili stanje neravnotee. Na to
nas podsjea i drevna hinduistika izreka: Bog daje hranu za
svaku pticu, ali on je ne baca u gnijezdo. Uskladite se s Bo-
gom i letite bez tereta ovisnosti. Obeavam vam da je uravno-
teeno stanje bez ovisnosti mnogo radosnije!
aa vjerovanja odraavaju trenutano zdravstveno stanje
vaeg tijela, isto onako kako to ini va nain prehrane i
program tjelovjebe. Ako elite odlino zdravo tijelo, a pona-
ate se suprotno toj elji, naravno da neete biti u ravnotei.
No, vae misli i vjerovanja o zdravlju otkrivaju jo vie.
Oito je da, ba kao i svi drugi, elite savreno zdravlje. Zato
onda tu idealistinu elju ne bismo stavili na najviu razinu
zamiljene ljestvice s deset razina? Ondje, na vrhu vaih elja
povezanih sa zdravljem, jest udnja za zdravim tijelom u ko-
jemu se izvrsno osjeate. Sada vizualizirajte ljestvicu s deset
razina sa sljedea dva pitanja na umu.
1. Na kojoj je razini ljestvice vae ponaanje poveza-
no sa eljom na vrhu?
2. Na kojoj su razini ljestvice vaa vjerovanja o va-
em ponaanju povezanim sa eljom na vrhu?
Mogu pretpostaviti da sve osobe koje su gojazne i izvan for-
me, kad se uspinju stubama nakon samo nekoliko njih osta-
ju bez daha, eljama s desete razine pridonose energijom s
druge razine. Drugim rijeima, oni su zaista izvan ravnotee.
Isto vrijedi za ljude s bilo kojim tjelesnim tegobama koje se
mogu pripisati nainu ivljenja, kao to su irevi, visok krvni
tlak, loa probava, srane palpitacije i tako dalje.
Uspostavljanje ravnotee pri kojoj iskreno moete rei da je
vae tijelo optimalno zdravo te da ste zahvalni to moete
ivjeti u tako iznimnoj Bojoj kui, znai da ste donijeli ne-
ke nove odluke povezane s dvama pitanjima koja sam posta-
vio. Moda ete se iznenaditi zato to ne predlaem korjeni-
te promjene u prehrani i ne preporuujem da se drite nekog
programa tjelovjebe osmiljenog za bildere ili maratonce (ia-
ko su to malo vjerojatne mogunosti). Ne, ja predlaem radi-
kalno usmjeravanje energije vjerovanja prema eljama na de-
setoj razini.
Ako ste pretili, izvan forme, i ako nepotrebno patite od nekih
tjelesnih tegoba povezanih s nainom ivljenja, ta radikalna
ideja moda e zahtijevati odlunost da nadjaate svoju ne-
vjericu. I zato odmah ponovno proitajte naslov ovog poglav-
lja. Zar nije neobino misliti da su vaa prehrana ili nedosta-
tak tjelovjebe posve odgovorni za vae zdravstveno stanje?
Moda je ono povezano s vaim vjerovanjima.
Drugi citat na poetku ovog poglavlja napisao je autor Grka
Zorbe. Zorba je jedan od najstrastvenijih izmiljenih likova
ikad stvoren, smjeten u tijelu koje nikako nije san bildera.
Nikos Kazantzakis ohrabruje nas da ponemo strasno vjero-
vati jer e iz takvog vjerovanja nastati elja. Vaa elja kojoj
ste dodijelili desetu razinu - da uivate u ivotu u zdravome
tijelu - ostvarit e se tek kad ju ponete dovoljno eljeti. I to
je upravo nain kako moete ispraviti neravnoteu koju obi-
ljeava jedna strana vage, ona koja pripada vjerovanjima i po-
naanju koja su posve suprotna elji, prizemljena.
Ponovna uspostava ravnotee
usklaivanjem vjerovanja
Deepak Chopra, moj dugogodinji prijatelj i kolega, jednom je
izjavio: Mozak proizvodi kemijsku supstanciju koja pronosi
vijest o srei u svih 52 milijuna tjelesnih stanica koje se on-
da zajedno vesele. I zato zamislite sebe kao da se pripremate
uivati u nekom slasnom sladoledu ili komadu roendanske
torte: Jeste li sretni, ili vas ispunjavaju krivnja i strah prije
nego to uzmete prvi zalogaj? Kojim ste se vjerovanjima pri-
klonili koja sprjeavaju va mozak da proizvodi i odailje do-
bre vijesti ostatku vaega tijela, ukljuujui ak one stanice
koje e se uskoro pretvoriti u nesretne masne stanice, a ne u
radosne zdrave stanice?
Bez obzira na to koliko je to teko prihvatiti, vaa vjerovanja
o onome to jedete i kako ivite svoj ivot puno su vanija za
prouavanje i promjene od samog ina prehrane i tjelovjebe.
Povezanost uma i tijela jasno je uspostavljena u medicinskim
i znanstvenim istraivanjima. Vaa vjerovanja su misli, a va-
e misli su energija. Ako ste uvjerili sebe da e ono to namje-
ravate uiniti imati razoran utjecaj na vae tijelo, onda inite
upravo ono to Kazantzakis kae - onda strastveno vjerujete
u neto to jo ne postoji. Odnosno, vaa nezdrava tjelesna re-
akcija na ono to namjeravate uiniti je samo misao, a ne ma-
terijalizirana stvarnost. No, drei se za tu misao, vi omogu-
avate proces koji e je doista materijalizirati.
Sada pretpostavimo da ste odluili strastveno vjerovati u ne-
to to jo ne postoji, a to neto ste vi u savreno zdravom tije-
lu koje je posve izgraeno od blagostanja koje ga je i karakte-
riziralo prije nego to se materijaliziralo u fiziku duu. Osim
toga, takoer vjerujete da je vae tijelo sposobno pretvarati
svako gorivo koje unesete u zdrave, radosne stanice - radikal-
na ideja, moda zato to toliko ljudi vjeruje upravo u suprot-
no. Bez obzira na to, vi strastveno odluite vjerovati u to, ia-
ko takvo stanje u stvarnosti ne postoji.
Kako prihvaate tu zamisao da su va mozak i tijelo sposobni
pretvarati sve vrste goriva u zdrave, radosne stanice, tako po-
injete traiti dokaze koji podupiru vae vjerovanje, a ne veu
vas za suprotan sustav vjerovanja koji se odnosi na naruava-
nje zdravlja. Da, vi sad kaete, postoje mnogi ljudi koji dobivaju
ono to ele, i kad to ele; i koji ne obraaju pozornost na prehranu,
koji se opsesivno ne vau svaki dan i koji ne samo da su normalne
teine, nego su i sretni u vlastitoj koi. I ja u razmiljati kao oni
neko vrijeme kako bih provjerio hoe li se neto dogoditi.
Kako se posveujete toj posve novoj ideji, pogodite to se po-
inje dogaati? Vi zapravo poinjete mijenjati svoje prehram-
bene navike. Zato? Zato to jedenje zdrave hrane u manjim
koliinama stvara dobar osjeaj, a upravo je on elja koju ste
postavili na desetu razinu ljestvice.
Ali sve to mora krenuti od misli koja vam godi, a ona je sljede-
a: Sve to pojedem je u redu. Dat u uputu svojemu mozgu i tije-
lu da se na kemijskoj razini sve to jedem pretvara u zdravlje. To je
novi ciklus strastvenog razmiljanja o neemu to jo ne po-
stoji, a primjenjiv je i na dobru tjelesnu formu.
Oblikovanje neuravnoteenog razmiljanja
Koja su, dakle, vaa vjerovanja u ono to je potrebno za do-
bru kondiciju i fiziko zdravlje? Je li nuno da osoba pati sva-
ki dan te da prolazi stroge programe tjelovjebe kako bi po-
stigla dobro fiziko zdravlje? To su uobiajena vjerovanja koja
biste trebali preispitati elite li uravnoteeniji ivot. Vaa je
elja da vam tijelo dobro izgleda i bude u odlinoj formi - to je
elja koju ste postavili na desetu razinu.
Kakve biste onda misli trebali imati da ostvarite tu elju? I
preesto su vae misli neto kao: Ja nisam aktivna osoba. Ni-
je vano koliko vjebam - svejedno ne mogu smravjeti i dovesti
se u formu. Mrzim tranje i znojenje. Nisam roen za sportaa.
Ta vjerovanja, i mnoga poput njih, dre vas na dnu ljestvice.
Osim toga, ona uvelike pridonose pretilosti i bolestima pove-
zanima s nainom ivljenja koje proizlazi iz takva kolektiv-
nog razmiljanja.
Kad promijenite svoje misli i vjerovanja, to je za vas mogue,
mijenjate sve, ukljuujui fiziologiju. Morate strastveno vje-
rovati da ste primjer savrena zdravlja tako to ete stvori-
ti sliku o sebi na kojoj ste zdravi i izgledate izvrsno. Nositi tu
sliku gdje god idete i vjerovati strastveno u tu stvarnost zai-
sta je pravi izazov!
Sada e onaj va unutarnji dijalog vie zvuati ovako: Idem pre-
ma savrenom zdravlju. Ne sramim se i ne osjeam krivnju u vezi
sa sobom ili svojim ponaanjem. Ako odaberem biti pasivac, bit u
zdrav, definiran, odlian pasivac. Volim svoje tijelo. Dobro u se o nje-
mu brinuti jer je ono kua svetog b i a , a to sam ja. Kad ponete taj
novi ritual promjene izgleda tijela, ono e se uistinu mijenjati.
Bili ste dio kulture koja vam govori to biste trebali osjeati u
vezi sa svojim tijelom preko promidbenih poruka kojima eli
ostvariti dobit na raun vaeg nezadovoljstva sobom. Proda-
ja se temelji na ideji da ako ne izgledate poput supermodela,
trebate osjeati grizoduje. Upravo tu nalazimo poetke pore-
meaja u prehrani, pretilosti te oslabljene tjelesne grade. Kad
prihvatite taj nain kolektivnog ispiranja mozga, sami u sebi
stvarate veliku neravnoteu izmeu svoje elje za zdravim ti-
jelom u kojem se izvrsno osjeate i svakodnevnih uzoraka po-
naanja kojima naruavate svoje zdravlje i zbog kojih se osje-
ate iscrpljeno te izvan forme.
Zapamtite da postajete ono o emu razmiljate. Zato biste on-
da razmiljali o sebi na nain koji vas vodi prema ne ba savr-
enom zdravlju? Koji je smisao promatrati svoje tijelo kao pro-
blem u vezi s kojim ne moete nita uiniti i za koji ste prihvatili
sustav vjerovanja to jami da ete stanje dodatno pogorati?
Evo jedne potpuno nove opcije za vas. Vjerujte strastveno u
ono to jo ne postoji i prisjetite se Kazantzakisevih rijei da
je ono to ne postoji neto to nismo dovoljno jako eljeli.
Moete prihvatiti sustav vjerovanja koji je tako uravnoteen
da ga nitko, pa ak ni pritisak drutva, ne moe potisnuti ili
iz njega istisnuti ljubav prema sebi i osjeaj potovanja prema
svetom hramu, vaem tijelu. Zatim moete doivjeti to to
znai strastveno vjerovati u neto to jo ne postoji. Taj novi
sustav vjerovanja bit e toka ravnotee koja e vam omogu-
iti da uivate u zdravom odnosu s vlastitim tijelom ispunje-
nom ljubavlju i koji e izmijeniti sve uzorke ponaanja koji vas
na bilo nain ometaju.
Djelovanje voeno novim strastvenim
vjerovanjem u neto to ne postoji... jo!
Kako nestaje neko vae vjerovanje, tako nestaje i neki uzorak
ponaanja. Kad ste u stanju vidjeti sebe kao boansko stvore-
nje proizilo iz iste i bezuvjetne ljubavi, koje je posve nadja-
alo stid ili samopotcjenjivanje, vae tijelo nema izbora nego
uivati u putovanju. to god odluite jesti, ako su vae misli:
Moja je namjera da u tijelu ovu hranu pretvorim u energiju koja e
moje tijelo uiniti ivim i snanim, vae e tijelo poeti davati
eljeni odgovor. Nakon to odbacite stara vjerovanja koja su u
vama izazivala osjeaje tjeskobe, krivnje, zabrinutosti pa ak
i straha, va mozak poinje proizvoditi kemijske supstancije
koje vas vraaju u ravnoteu posljedica a to je i dobro raspolo-
enje i zdravo tijelo.
Da, kaem da reprogramiranjem svojega razmiljanja, kako
biste misli uskladili sa eljom da budete zdravi i da se tako
osjeate, moete i promijenit ete nezdrave uzorke ponaanja
koji naruavaju vae zdravlje i koji vas stalno bacaju iz ravno-
tee. To je svrha zakona. Evo to William James, otac suvre-
mene psihologije, kae:
Postoji zakon u psihologiji koji kae Ja ako
Oblikujete sliku u glavi
Onoga to biste eljeli biti,
I ako je zadrite u sebi
Dovoljno dugo, ubrzo ete postati upravo ono o emu ste razmiljali.
Tako je zapanjujua snaga naih misli. Ali takoer elim re-
i neto to se protee dalje od te zamisli da vae tijelo auto-
matski djeluje na vae reprogramirano razmiljanje. Kad po-
nete uspostavljati ravnoteu izmeu stereotipnih oekivanja
povezanih s vaim tijelom i vae elje da budete zdravi te da
se osjeate izvrsno, primijetit ete jo jednu automatsku reak-
ciju: Vai uzorci ponaanja poet e se spontano usklaivati s
izraenim eljama.
To se moda dogaa postupno, ali odjednom shvatite da sebe
doivljavate kao osobu koja vie ne ivi voena strahom i ni-
je vie usredotoena na svoj izgled. To predivno osvjetavanje
samoprihvaanja kombinira se sa snanom potrebom da svo-
jemu tijelu pristupate s potovanjem. Vae prehrambene na-
vike mijenjaju se a da ne morate donijeti svjesnu odluku kako
neto trebate promijeniti. Prestajete brojiti kalorije i jedno-
stavno uivate u onome to jedete, znajui da moete vjerova-
ti svojoj naslijeenoj duhovnoj mudrosti koja je programira-
na u vaem DNK, odnosno svojoj vezi s Izvorom koji je stvo-
rio dijete koje ste jednom bili.
Otkrili ste bolji nain kako postii ravnoteu i uivati u ivo-
tu vjerujui svojim mislima da imaju mo privui zdravlje ko-
je elite. Svjesno doputajui da Duh prome energiju vaih
misli, vagu ste preokrenuli u korist vaih elja. Va ego, koji
se poistovjeuje s vaim tijelom, dobio je manje dominantnu
ulogu. Duh nema viak masnih naslaga, nema lou probavu,
napadaje gladi ili naviku prejedanja i upravo je to stajalite
koje ste odluili zauzeti.
Odabrali ste misli koje su usklaene s Izvorom iz kojeg ste
proizili. inei to ne ostavljate prostor za narueno zdrav-
lje. Budui da ste usklaeniji sa svojim mislima, te vjerujui
da sve to uinite moete pretvoriti u zdravlje, automatski na
nov nain pristupate tjelovjebi i tjelesnom zdravlju. Ta nova,
uravnoteena slika o sebi, koja proizlazi iz nutrine, potvruje
izjavu Williama Jamesa.
Ja sam boanski zdravo ljudsko bie u dobroj formi. Mislite to! Iz-
govorite to! Vjerujte u to! Pa ak ako se doivljavate kao preti-
lu osobu izvan forme, recite to. Vi poinjete strastveno vjero-
vati u neto to jo ne postoji. Podupirui to i uinivi ga svo-
jom unutarnjom stvarnou, potaknut ete novi odgovor koji
je u rezonanciji s vaom poetnom eljom. Sljedee to znate
jest da ete otii proetati. Zatim ete moda sudjelovati u ne-
emu to zacijelo nije bilo dio vaeg ivota - moda ete do-
girati, pohaati satove joge ili se upisati u neki fitness klub.
To e se sve dogoditi bez napora, jer morate djelovati voeni
svojim mislima.
Ta neravnotea izmeu vae elje da imate zdravo tijelo u ko-
jem se osjeate izvrsno i neprestane nezdrave navike ne lijei
se jednostavnom promjenom tih navika. Morate vrsto odlu-
iti da ete svladati umjetnost strastvenog vjerovanja u neto
to jo ne postoji i odbaciti bilo kakvu mogunost koju biste
sami ili ljudi oko vas mogli naruiti. I zaista, vi niste ono to
jedete ili koliko vjebate, nego ono to mislite o sebi, ono to
trenutano udiete u svoje misli.
Nastavite se podsjeati: Dobit u ono o emu razmiljam, bez ob-
zira na to elim li to ili ne.
ko ste morali traiti svjetlo, ono to ste nedvojbeno izbje-
gavali jest tama. Siguran sam da znate da provodei vri-
jeme prouavajui mrana mjesta i tumarajui slijepo u tami
nije nain da otkrijete i doivite svjetlo. Sad zamijenite rijei
svjetlo i tama u ovom primjeru rijeima obilje i oskudica - ista
logika se i tu moe primijeniti. Ne moete otkriti obilje anali-
zirajui i lutajui u svijesti koja ivi u oskudici. No, upravo je
to najei razlog zato se ne podudaraju vaa elja za obiljem
i oskudica u vaemu ivotu.
Razmotrite rijei Ernesta Holmesa u citatu navedenom na po-
etku ovog poglavlja: Kad ivimo, ispunjavamo Boji zakon
blagostanja... Prihvatite to kao obvezu koju nam je Bog osta-
vio, kao zakon. Pa ak je Sv. Pavao rekao da Bog moe pruiti
svaki blagoslov u izobilju. Iz toga zakljuujem da je blagosta-
nje neto to je uvijek dostupno, jer je takav zapravo Izvor iz
kojeg smo svi proizili. Ako smo proizili iz neograniena obi-
lja, onda bismo i mi morali biti ono iz ega smo proizili.
Oskudica nije problem jer ste roeni u odreenim okolnosti-
ma, ili jer vai roditelji nisu bili imuni, ili jer je takvo bilo
gospodarsko stanje u zemlji. Takozvani problem oskudice po-
sljedica je jednostavne injenice da ste svoje vjerovanje uda-
ljili od izvorne veze s beskrajnim obiljem i poeli ivjeti i pro-
uavati oskudicu - koja je ekvivalent tame u prvom odlomku
ovoga poglavlja. Pozivam vas da se preusmjerite u analizira-
nje svjetlosti koja donosi blagostanje i prevladavanje nerav-
notee izmeu onoga to elite i naina na koji ivite.
Kako izbjegavate ivot i ne uspijevate
potivati Boji zakon obilja
elite li ivjeti i primati Boji dar obilja, morate znati kad vam
misli ili uzorci ponaanja nisu usklaeni sa eljama. Glas vae
ravnotee neto je to ponavljam u ovoj knjizi: Vi postajete ono
o emu cijeli dan razmiljate.
Evo popisa tipinih situacija u kojima postoji neravnotea:
Usmjerenost na ono to vam nedostaje u ivotu.
Teki razgovori o onome to vam nedostaje u
ivotu.
aljenje svakoj osobi koja vas je spremna
sasluati o svim razlozima zbog kojih ne moete
imati vie.
Stvaranje unutarnje slike o sebi kao osobi koja
je jednostavno nesretna.
To su naini razmiljanja i postojanja to pokreu energiju
koja privlai upravo ono o emu razmiljate. Ako razmilja-
te o oskudici, stvorit ete oskudicu. Ako govorite s drugima o
onome to nemate, jednostavno ete privui jo vie neima-
tine. Ako istiete svoje nedostatke, oni e se poveati!
Svjestan sam da vam se ovo moda ini jednostavnim - kao,
jednostavno promijenite nain razmiljanja i novac e vam pasti s
neba! Ali prije nego to posve odbacite tu ideju, razmislite o
tome da vam ivot izvan ravnotee namee potrebu da opa-
ate koje ste zapreke i ogranienja postavili u svijetu gdje vam
Bog moe darovati obilje.
Prevladajte svoj otpor
Vaa elja da privuete blagostanje visok je duhovni zahtjev.
On je savreno usklaen sa zakonom obilja iz kojega ste pro-
izili. Vaa neravnotea je energija u obliku misli za koje po-
greno vjerujete da e vam donijeti eljeno obilje.
Slijedi sedam najeih misli koje ostvarenje blagostanja ine
doslovce nemoguim. Nazivam ih nevelianstvenih sedam, jer
svako od tih vjerovanja praktiki jami da ete ostati u stanju
oskudice na nain na koji je Ayn Rand opisuje u svojem citatu
na poetku ovoga poglavlja. Mjera u kojoj razmiljate je odluu-
jui imbenik za stvaranje blagostanja.
Evo tih sedam sustava misli koji vas dre izvan ravnotee.
1. To nije Boja volja
Optuujui Boga zato to nemate ono to trebate ili elite,
opravdavate programirano opravdanje za prihvaanje svojeg
ivota takvog kakav jest. U stvarnosti, Sv. Pavao nas podsjea
da je Bog vie nego spreman dati vam blagoslov obilja. Zapra-
vo, Bog je isto obilje, ali v i ste onaj koji nije u ravnotei kad je
rije o blagostanju. Prebacujui odgovornost za nedostatke na
Boju volju, stvarate golemi energetski otpor. Traite od Uni-
verzuma da vam poalje vie onoga u to vjerujete.
Rjeenje da prevladate to ogranienje (koje se odnosi na svih
sedam energetskih otpora) jest promjena vjerovanja. Carlos
Castaneda, pie u Dnevniku iz Ixtlana: Ako zaista osjeam da
je moj duh izopaen, trebao bih ga jednostavno popraviti -
proistiti, uiniti ga savrenim - jer nema nijednog drugog
zadatka u naim ivotima koji je vrjedniji od ovog.
Kako ga popraviti, proistiti i uiniti savrenim? Prvo
morate sebe uhvatiti usred neke izopaene misli i zamijeni-
ti je milju koja je neto nalik na Ja sam Boje stvorenje. Bog
je obilje. Moram biti ono iz ega sam stvoren. Biti ono iz ega sam
stvoren znai da Bog eli da posve uivam u blagostanju. Ako je
nuno, ispiite ove afirmacije i vraajte im se sve dok ih po-
sve ne prihvatite. Va nedostatak nije Boja pogreka. Vi ima-
te mogunost izbora i zato odaberite hoete li se ponovno po-
vezati s blagostanjem ili ete ostati izvan ravnotee, vjerujui
da je to Bog namijenio vama.
2. Postoje ograniene zalihe
Ova misao ini snaan otpor ponovnoj uspostavi ravnotee
kad je rije o blagostanju/oskudici. Misli kao to su Na svijetu
su zalihe ograniene i Ne moe svatko biti bogat; potrebni su nam
siromani ljudi kako bismo odrali ravnoteu u svijetu i zato pret-
postavljam da sam ja siromaan, sline su ograniavajue misli
i nee privui blagostanje. Zapravo, one e taj cilj uiniti po-
sve neostvarivim.
I opet, rjeenje je da se prevlada takva vrsta otpora, da se pro-
isti i zamijeni mislima o novim energijama usklaenima s
istinom o svijetu u kojemu ivimo. Pokuajte razmiljati o
novcu u kontekstu oceana: Postoje beskrajne zalihe novca, i
vie nego dovoljne da udovolje vaim potrebama. Ta zaliha
novca koji krui diljem svijeta ne smanjuje se bez obzira na
to koliko ga uzeli za sebe. Zato? Jer, na kraju krajeva, novac,
poput voda oceana, mora se vratiti svojem izvoru. On jedno-
stavno nastavlja kruiti kao energija. Uzmite milijune litara
oceana, a on e i dalje izgledati netaknuto.
Evo kako to funkcionira - obilje se dobiva iz obilja i nakon to
se uzme, obilje ostaje. Moete posve izbrisati misao o oskudi-
ci iz svojega uma i poeti novac promatrati kao energiju u be-
skrajnim zalihama. Nuna je za ivot, poput zraka, vode, du-
ika i ugljika.
3. Ja to ne zasluujem
Evo jednostavnog pravila: Kad ne vjerujete da ste vrijedni
blagostanja u svojem ivotu, onda ete privui upravo ono to
vjerujete, a to su, naravno, oskudica i neimatina. Ako vje-
rujete da privui novac u ivot donekle nije u skladu s vaom
duhovnom svijesti, onda diete zidove koji e zaustaviti ta-
kav dotok.
Ako elite ivjeti u obilju, a privlaite suprotno, onda je oito
da ste energetski neuravnoteeni. Vaa je elja iznimno du-
hovna, ali ono to nudite toj elji je osjeaj bezvrjednosti. A
Univerzum, budui da je takav kakav jest, alje vam upravo
ono u to vjerujete - da niste zasluili. Da biste promijenili tu
misao i ponovno uspostavili ravnoteu, morate uskladiti svo-
ju elju s energijom misli.
Morate se neprestano podsjeati da ste Boje stvorenje. Osje-
aj da ne zasluujete Boje obilje jednak je kao da poriete
svoju duhovnost i istodobno vrijeate Stvoritelja. Zapamti-
te da ste ovamo doli kako biste bili poput Boga, ali ste se od-
metnuli od te misli u trenutku kad ste poeli vie vjerovati u
odvajanje, a manje u jedinstvo s Izvorom.
Ponite mijenjati svoje neuravnoteeno stanje kultivirajui
unutarnju afirmaciju sve dok ne postane vaa druga priroda.
Tiho ponavljajte neto nalik na: Ja sam komadi Boga, ja sam
boansko bie, individualizirani izriaj Boga. Ja sam vrijedan i za-
sluujem sve to Bog jest i sve to mi dolazi u ivot. Obilje koje e-
lim je na putu i ja u uiniti sve to mogu da izbjegnem blokiranje
ili pruanje otpora tom boanski nadahnutom protoku.
4. Imam ograniene sposobnosti i talente
Ako zadrite vjerovanje da nemate sposobnost ili dar da pri-
vuete obilje, onda ste odnos na vagi doivotno preokrenu-
li u korist oskudice. To je snaan simptom otpora, prikriven
kao izgovor koji opravdava zato niste u stanju postii bla-
gostanje. Ponovno proitajte zapaanje Ayn Rand. Ona nije
rekla: Upravo darovitost odreuje koliko visoko e se osoba
uzdii. Ona je rekla suosjeajno da nain na koji razmiljamo
odreuje koliko emo se visoko uzdii.
Vaa unutarnja vizija potaknut e va unutarnji talent. Zapra-
vo, ako vjerujete da su vam vjetine i sposobnosti koje treba-
te dostupne, onda ste na pravome putu. Prvi i najvaniji ko-
rak je odbaciti svako opravdanje koje ste prihvatili, a odnosi
se na nedostatak sposobnosti. Zatim je od presudne vanosti
da stvorite unutarnju sliku sebe na kojoj ve uivate u blago-
stanju, bez obzira na to to je jo niste uspjeli ostvariti. To se
naziva razmiljanjem od kraja. Tako ete sami sebe prisiliti da
djelujete kao da ste usklaeni sa svojom unutarnjom slikom.
Sada, i ovo je presudan dio, morate postati obilje koje prielj-
kujete. Upravo tako - morate biti obilje, a ne ga samo trai-
ti izvan sebe. Ta e vam tri koraka pomoi da iskljuite ideju
da ste tu gdje jeste zato to niste daroviti: (1) Odbacite izgo-
vor da niste daroviti, (2) stvorite unutarnju sliku koja privlai
obilje i (3) djelujte kao da ste bie kakvo elite biti. Vi ste daro-
viti onoliko koliko to odluite biti. Promijenite sliku... i udo nad
udima, promijenit e se i vai talenti.
esto su mi govorili dok sam bio mali, pa ak dok sam studi-
rao, da nemam dar koji je potreban da postanem pisac ili pre-
dava. Tek kad sam odluio slijediti svoje unutarnje slike, mo-
ji su talenti postajali sve snaniji. Zato? Jer to sam vie i-
vio voen onime za to sam mislio da mi istinski odgovara, to
sam vie iskustva stjecao i to smo Univerzum i ja bili uskla-
eniji. U toj usklaenosti privukao sam i prepoznao mogu-
nost i vodstvo koji su mi se pruili. Da sam sluao one koji su
mi govorili da se spustim na zemlju, privukao bih upravo ono
u to bih povjerovao: u nesposobnosti.
5. Nikad nisam imao sree
Univerzum u kojemu ivite, i onaj koji ivi u vama, temelji se
na energiji i iskljuivo na energiji. Nita se ne dogaa dok se
neto ne pokrene, rekao je Albert Einstein. Sve vibrira, pa
ak i ono to djeluje nepokretno. Va Univerzum funkcioni-
ra u skladu sa Zakonom privlanosti, to znai da su te dvije
energije usklaene jedna s drugom. Niske misli - one koje nisu
u ravnotei s Izvorom energije - privlae nisku energiju iz Uni-
verzuma. Visoke, duhovne misli aktiviraju istovjetne vibracije
koje vam donose ono to elite i to je usklaeno s vaim Izvo-
rom. Rekavi to, nema prostora za sreu u Univerzumu.
Ako ste doivjeli nesreu, niste nesretni i nije to bila vaa po-
greka. U trenutku nesree vae su se vibracije jednostavno
poklopile s vibracijama onoga s ime ste doivjeli nezgodu. Pro-
matrajui svoj svijet na taj nain, moete vjebati birati s ime
ete biti usklaeni. Mijenjajui niu vibracijsku energiju vaih
misli na vie vibracije, pokreete energiju koja eli biti usklae-
na s vaim viim eljama. ak ako vam to nema smisla jer va-
im umom upravlja ego, molim vas da ponete sve te stvari pro-
matrati na razini vibracije, a ne na razini sretan-nesretan.
To znai da vam preporuujem da prihvatite ovaj sustav vje-
rovanja: da u ivot privlaite iskljuivo ono s ime ste se odlu-
ili uskladiti. Ako vam se pritom uini da nemate sree, pro-
mijenite svoja oekivanja. Uinite sve da ostanete usklaeni
sa svojom eljom, a ne s onime to privlaite. Srea e pritom
izgubiti svoju vanost.
6. Oduvijek je bilo tako
Kad se koristite vlastitom prolou kako biste opravdali za-
to ste trenutano izvan ravnotee to se tie obilja, vi zapra-
vo kaete: Oduvijek sam u ivotu privlaio oskudicu i namjera-
vam i dalje initi upravo isto. Razmiljanje da je prolost odgo-
vorna za stalnu oskudicu velik je izvor otpora. Najvjerojatnije
su vas nauili da vjerujete da ako ne pridajete pozornost po-
grekama iz prolosti, ponavljat ete ih i dalje. Evo moga sta-
jalita o tom savjetu: Ako svoje misli usmjerite na pogreke iz
prolosti, to je jamstvo da ete ih ponavljati i u sadanjosti.
Mislim da bi bilo bolje odbaciti osobnu prolost i pogreke ko-
je su vam obiljeile ivot. Nemojte razmiljati o onome to se
nije dogodilo, osim ako se ne nadate da e vam se isto dogodi-
ti. Izbjegavajte govoriti o nesretnoj prolosti. Nemojte se poi-
stovjetiti s osobom kakva ste bila u djetinjstvu ili kao mladi,
koja je bila izloena stalnoj neimatini i oskudici. Umjesto to-
ga, svoju prolost promatrajte kao nekoliko koraka koje ste
morali napraviti kako biste doli do sadanje spoznaje o vla-
stitom beskrajnom potencijalu za obiljem.
Budite zahvalni za sve to niste uspjeli pokazati. Zatim se
preusmjerite iz stanja odupiranja na ostvarenje vlastitih elja
i svoje razmiljanje uravnoteite s tim eljama. Afirmacije su:
Moja je namjera misliti misli ija je vibracija u savrenom skladu
s mojom eljom za obiljem u svim podrujima mojega ivota. Od-
bacujem sve i svaku misao koja me usmjerava, i samim time troi
moju snagu, na ono to dogodilo ili se nije dogodilo. To je klju po-
vratka u ravnoteu.
7. Ne znam kako razmiljati o obilju za sebe
Kad ste uvjereni da je obilje rije koja pripada nekom stranom
jeziku, jo jedanput ste odabrali pruati otpor, a ne se prepusti-
ti. Moda ne vjerujete da imate sposobnost razmiljati na na-
ine koje sam objasnio u ovom poglavlju, ali uvjeravam vas da
imate - i to na lopate! Vi, Rbckefelleri, Hartfordi i Kennedyje-
vi, svi ste proizili iz istog Izvora beskrajnog obilja. Vi ste to
obilje, i obilje ste vi. Vae vjerovanje da ne moete razmiljati
na taj nain postoji samo zato to ste dopustili sebi da povje-
rujete u odvojenost od Izvora. Moete razmiljati o obilju - pa
ak ako nikad u ivotu to niste inili.
Upravo sad, u ovom trenutku, moete zapoeti s tim da do-
putate samo misl ima blagostanja da ive u vaoj svijesti.
Zamijenite u vaim mislima reenicu Ja ak ne znam kako raz-
miljati na taj nain s ovom Ja sam obilje, ja privlaim blagosta-
nje i neu razmiljati nikako drukije. Upravo se tako stvaraju
navike. Neka one postanu vaa stvarnost. Prihvaajte jednu
po jednu misao.
Da parafraziram Ernesta Holmesa, sve vam to pomae da po-
tujete Boji zakon o obilju. Vae postojanje je dar imuno-
ga Izvora blagostanja. Biti u ravnotei znai ivjeti tako to u
svojim mislima zraite tu svjesnost. Posljedino, vaa oeki-
vanja posve podupiru odlino uravnoteen ivot.
Ta poruka velikog sufijskog pjesnika Rumija potie nas da
svaki dan poinjemo s visokim vibracijama oekivanja koje
znae da ste otvoreni za poruke koje vam Izvor upuuje.
Svakog se jutra toga sjetim dok se budim (u vrijeme koje vei-
na ljudi smatra sredinom noi), i taj jutarnji povjetarac otkri-
va mi tajnu u osvit svakoga novoga dana. Imate pravo na sve
Boje blagoslove. Biti u ravnotei jedna je od tajni. Otkrite je
i to god inili, pokuajte ponovno ne zaspati!
S
vaki dan iz mnogih izvora ujemo da je na svijet okrenut
naglavce, da zlo svuda postoji i da je terorizam nain iv-
ljenja. Ljudi se doimaju kao da su odluni ubijati jedni druge
na sve nasilniji nain, dok se sve manja djeca regrutiraju za
bombae-samoubojice u ime Boga. Radio, televizija i vijesti na
Internetu govore o beskrajnim nainima kako se ljudi neljud-
ski ponaaju jedni prema drugima, lanovi obitelji koji posve
izgube prisebnost, tinejderi koji u kolama nasumce ubijaju
svoje kolege i teroristike organizacije koje drmaju svijest Ze-
mlje od eljeznikih postaja do svetih mjesta.
Mogao bih nastaviti opisivati naine kako nas mediji nepre-
kidno bombardiraju, ali tu u se zaustaviti jer bih tako zao-
biao glavnu misao ovog poglavlja. Ono to pokuavam rei
jest kako se ini da ivimo u posve neuravnoteenome mje-
stu gdje je naa elja da ivimo mirno izloena mnogobrojnim
ne-mirnim energijama koje se smatraju vrijednim glavnih vi-
jesti. Ali i ovdje imamo mogunost izbora. I moemo odluiti
uskladiti se energetski s naom eljom za mi rni m ivotom u
ovom svijetu bez obzira na sve to se dogaa oko nas, i unato
ne-mirnoj energiji kojoj smo tako esto izloeni.
Moemo sami odluiti ouvati mirnu egzistenciju u sebi ak u
situacijama u kojima drugi promiu strah, ljutnju i mrnju di-
ljem ovog nasilnog planeta. Na kraju krajeva, masivni kolektiv-
ni pokuaji tijekom povijesti ljudske vrste - onih koji su imali
mo - pouili su pojedince koga se bojati, a jo gore, koga mr-
ziti. Da smo ivjeli u Americi 1750.-ih godina, nauili bi nas da
je naa dunost mrziti Francuze, ba kao i Indijance. Dvade-
set pet godina poslije, nauili bi nas da je u redu prestati mrziti
Francuze, ali da moramo mrziti Britance. A sad krenimo jo da-
je, 87 godina prema sadanjosti, i da smo ivjeli na Jugu, rekli
bi nam da mrzimo one na Sjeveru, a od Sjevernjaka se takoer
trailo da mrze Junjake, ak ako su bili krvno povezani. (I us-
put, u to doba vie nije bilo nuno mrziti Britance.)
Sad emo se za 34 godine probliiti sadanjosti kad nije bilo
nuno mrziti panjolce, osim toga bilo je prihvatljivo voljeti
one koji su ivjeli na drugoj zemljopisnoj irini SAD-a. Dva-
deset godina poslije bilo je u redu voljeti panjolce, ali obve-
zno mrziti Nijemce te samo nekoliko desetljea poslije Japan-
ci su dodani na na popis naroda koje je trebalo mrziti. Zatim
je postalo u redu prestati mrziti Nijemce i Japance, ali morali
smo mrziti komuniste, bez obzira na to jesu li iz Sjeverne Ko-
reje ili Sjevernog Vijetnama.
Drugim rijeima, uvijek je postojala skupina ljudi koju smo
dodavali ili micali s popisa skupina koje je potrebno mrziti.
Dugo smo vremena trebali mrziti Ruse, zatim Irance; mogli
smo voljeti Iraane, ali samo kratko vrijeme. Zatim smo mo-
rali unijeti neke promjene na popis mrnje: Od nas se zahti-
jevalo da mrzimo prethodno voljene Iraane, a bilo je u redu
voljeti Irance koje smo samo deset godina prije trebali mrziti.
Zatim su doli Talibani, pa ak opskurnije kategorije kao to
su teroristi koje smo prvo trebali voljeti, i pobunjenici, tko
god da su oni, koji su postali obvezatna meta nae mrnje.
I tako se nastavlja ta litanija! Lica se mijenjaju, ali poruka
ostaje ista: Govore nam koga mrziti, ni u jednom trenutku ne
shvaajui da neprijatelj kojeg bismo trebali mrziti nikako ni-
je nacionalnost - neprijatelj je sama mrnja!
Iskljuiti se iz svihpopisa mrnje
Arthur Egendorf, piui u Healing from the War (Iscjeljenje od
rata), nudi sljedei savjet koji je prikladan za naa nastojanja
da vratimo ravnoteu u nae ivote te da ivimo mirno:
Jedino zajedno moemo stvoriti kulturu koja e nadii
cikluse borbe i mira - ne strahom od rata, nego postignu-
em superiornog naina ivljenja.
Sjeme te kulture krije se u odlunosti pojedinaca, pa za-
tim manjih skupina i zajednica, da posvete ivote naj-
veoj viziji svih vremena: da ne ekamo da nam jednog
dana netko donese spas; da ne ekamo da vlada prihva-
ti istinski pravedne zakone; da ne ekamo da revolucija
ispravi loe strane okrutnoga svijeta; i da ne krenemo u
rat do istrebljenja nekoga dalekog izvora zla koji je izvan
nas samih. Svatko od nas, sam za sebe, ali i svi zajedno,
odgovoran je za stvaranje radosti u vlastitom ivotu, ov-
dje i sada. I nakon to taj cilj postane primaran, moemo
se posvetiti beskrajnom zadatku donoenja blagostanja
drugima, pravde i integriteta vladi i provoditi konstruk-
tivne programe koji e donijeti promjenu ovdje i svuda.
Kad smo nadahnuti na ovakav nain, ne moramo ekati
na konaan ishod da nas zadovolji. Nema boljeg naina
za ivjeti i umrijeti.
Rijei koje mi najglasnije odzvanjaju iz ovoga istinitoga go-
vora su: Svatko od nas, sami ili svi zajedno, odgovoran je za
stvaranje radosti u vlastitome ivotu, ovdje i sada. Mislim da
je prvo to moete uiniti da s radou izbacite mrnju iz se-
be. To bi vas moglo iznenaditi, ali priekajte neka vam sjedne.
Oni koji mrze rat odgovorni su za njega jednako kao oni koji
mrze svoje neprijatelje i bore se dok ih ne ubiju. Oni koji mrze
zloine dio su tog problema. Oni koji mrze rak, tu bolest pre-
tvaraju u neprijatelja i postaju dio problema raka.
Poput svega drugoga u ovoj knjizi, tajna za povratak ravno-
tee u ivot nije nuno promjena ponaanja, koliko je vano
usredotoiti se na to i stvoriti kulturu koja nadilazi cikluse bor-
be i mira. Kad god se koristimo silom kako bismo rijeili na-
e sukobe, automatski stvaramo i protusilu. Upravo se tu kri-
je odgovornost za beskrajne cikluse ratovanja koji definiraju
povijest ljudi. Sila, protusila, jo sile i bitka se nastavlja, nara-
taj za naratajem. Isto se krije i u vama: Misao ispunjena mr-
njom stvara misao osvete, pa zatim misao jo snanije na-
bijenu mrnjom kao reakciju. I stvaran problem jest taj da te
misli ispunjene mrnjom i osvetom poinju odreivati vae
postojanje. One postaju vaa toka privlanosti.
Vaa poetna elja da ivite mirno, u svijetu u kojem su mediji
podivljali, duhovno je uravnoteena. elite li je materijalizi-
rati, morate svoje misli proiriti tako da su usklaene s ener-
gijom te elje. Misli mrnje nee cvasti u mirnom okruju, a
razlog tomu se ponavlja kroz cijelu knjigu: Vi privlaite sve vie
i vie onoga to elite iskorijeniti.
Razbijanje kruga
Moete se udaljiti od misli ispunjenih mrnjom, unato vi-
jestima u medijima ija je glavna vodilja dobit. Sto vie upi-
jate mrnju, to vie profitiraju oni koji je prodaju. Ali moe-
te odluiti da ete biti instrument radosti. Pa kako onda in-
strument radosti reagira na kakofoniju glasnih, uznemiruju-
ih vijesti? Ako ste u ravnotei, najvjerojatnije ete moi do-
prijeti do mjesta ljubavi i mira koji su vaa prava priroda. Sje-
tite se svoje misije i elje da budete u ravnotei te da budete
mirni. Jednostavno ste odluili, iako milijuni drugih ljudi sa-
mi biraju mrnju, da to nije va poziv. Vi niste odluili inkar-
nirati se u svijetu gdje svi imaju istu viziju. Vae se misli pre-
tvaraju u: Ja sam boansko bie; Ja sam odluio ostati povezan s
Bogom u svim svojim mislima i svim svojim djelima.
Zatim, to ete uiniti kad ujete za rtve teroristikih napa-
da, ili bilo koji drugi in koji je namjerno nasilan? Evo na to
mislim da biste trebali misliti i to biste trebali rei: elim se
osjeati dobro (Bog). Nisam se prijavio za rat ili za ratoborne mi-
sli. Ja sam instrument mira i odailjem mirne misli ispunjene lju-
bavlju onim ljudima i na ona mjesta u svijetu koji ih, ini se, tre-
baju oajniki. Odbijam suraivati s energijom mrnje bilo gdje i
bilo kada. Alternativa ovom mirnom nainu razmiljanja su
ljutnja, mrnja i strah koji su u savrenom skladu s energi-
jom koja je toliko odbojna - a vaa je automatska reakcija tada
da traite osvetu. Nastaje protusila i vi ste usklaeni s istom
energijom mrnje koja je u vama naruila osjeaj mira.
Sto ako se, kao reakcija na bombaa samoubojicu, pobrinemo
za ranjene i alujemo za mrtvima, ali ne objavljujemo tu vijest u
novostima? to bi bilo kada nitko ne bi izvjetavao o posljedica-
ma nasilja? Kada ne bi bilo izvjea. Ni filmova. to kada bismo
odluili potivati bol rodbina i preivjelih, ali ne komercijalizi-
ranim prikazima njihove boli? to kada bi takvo razmiljanje
isplivalo na povrinu u trenucima djela voenih mrnjom?
Ljudi koji ine takve zloine djeluju voeni vlastitim misli-
ma ispunjenima mrnjom, nadajui se da e drugi reagirati
na njih te da e se mrnja tako dalje iriti. Ali da nema vie vi-
jesti, da im vie nitko ne pridaje pozornost, njihovi bi inovi
neizbjeno prestali. Vi moete biti jedna od osoba koja tvrdo-
glavo odbija pridonijeti mislima niske energetske razine mr-
nje koju zapaate. Vi razbijate krug nasilja u svijetu, ali ne
mrzei nasilje, nego ponaajui se kao instrument mira.
Odabrati da doivite mir usmjeravanjem
na vlastiti smisao na zemlji
Odlomak iz Svetog Kurana na poetku poglavlja kae da to
god dobro imate, sve je od Boga i sve zlo, sve zlo je od vas. Nakon to
ste se povezali sa svojom viom energijom, moete razmotriti
neuravnoteene dogaaje koje ljudi izazivaju opravdavajui se
da to ine uime Boga. U Bogu nema mrnje; samo ljubav. Mir
ete doivjeti ako se uskladite s Bojom energijom. Nema po-
trebe da reagirate na zlo nekim neduhovnim mentalnim odgo-
vorom. Moete birati hoete li svoju mentalnu energiju usmje-
riti prema onome to elite i inei to, stvoriti novi svijet.
Dopustite mi da vam kaem kako sam se ja odluio reagira-
ti na bombardiranje porukama koje su usredotoene na ono
to ne valja u svijetu. Kao prvo, podsjeam se da za svako zlo
postoji na milijune dobrih djela. Odluio sam vjerovati da su
ljudi u svojoj biti dobri te da, ostavi u tom sustavu vjerova-
nja, mogu utjecati na to da se takva osvijetenost dalje proi-
ri. Kad u dovoljnoj mjeri prihvatimo svetu istinu da sve to je
dobro u nama proizlazi iz Boga, nauit emo ivjeti kolektiv-
no u ovoj mirnoj osvijetenosti.
Kao drugo, znam pouzdano da nikakva mrnja u mojem srcu
ne moe donijeti mir. Mrnja samo moe potaknuti samo jo
vie razarajue energije koju stvara ovjek. Zato sam odluio
svoju pozornost usmjeriti na svoju svrhu na zemlji i na osjeaj
dobrote, to jest osjeaj Boga. Podupirem mir, a ne rat. Kao to
je Albert Einstein rekao: Ja nisam samo pacifist, nego sam
militantni pacifist... Nita nee moi prekinuti ratovanje ako
sami ljudi ne odlue odbiti odlaziti u rat. Ja, kao primatelj
Einsteinove nagrade s Medicinskog fakulteta Albert Einstein
pri Sveuilitu Yeshiva, mogu ponizno dodati: ...i sve dok lju-
di ne prestanu imati ratoborne misli.
U knjizi Long Walk to Freedom (Dug put do slobode) Nelson
Mandela pie: Da biste se pomirili s neprijateljem, morate
raditi s njime i onda on postaje partner. Znam da smo svi mi
partneri jedni s drugima kao Boja djeca. Ali to je moje mi-
ljenje o tome i kad vidim snimku svijeta koji je u kaosu jer su
mnogi zaboravili na to, ja svejedno biram osjeati Boje pri-
sustvo u sebi i znati da emo na kraju zajedno nauiti tako i-
vjeti. Ali sve poinje od pojedinca koji bi trebao odbaciti in-
strumente ne-mira u svim svojim mislima i, posljedino, svim
uzorcima ponaanja.
Odabranog nasljednika Adolfa Hitlera, Hermanna Goeringa
citirao je Nuremberg Diary:
Zato, naravno, ljudi ne ele rat... Ali, nakon svega, vo-
e drava odluuju o politici i uvijek se sve svodi na pri-
vlaenje ljudi na svoju stranu bez obzira na to je li rije o
demokraciji ili faistikoj diktaturi ili parlamentarnoj ili
komunistikoj diktaturi... s glasom ili bez glasa, ljude je
uvijek mogue navesti na stranu voda. To je lako. Sve to
trebate uiniti jest rei im da su napadnuti i osuditi paci-
fiste jer nisu dovoljno veliki domoljubi te izvrgnuti dra-
vu opasnosti. Ista se pria dogaa u svim zemljama.
Ja sam odluio ne biti jedan od onih ljudi koje dravnici vu-
ku za sobom. Odbijam podupirati odluke bilo kojeg voe koji
me pokuava uvjeriti da me moja vjera u mir ine nedovoljno
snanim domoljubom. Kad su upitali nepoznatog slubenika
Pentagona zato je vojska SAD-a cenzurirala grafike snimke
Zaljevskog rata, on je odgovorio: Ako dopustimo ljudima da
vide takvo to, nikada vie ne bi bilo rata.
Pa, to je moj cilj... ivjeti u svijetu gdje su misli sklone ratu
nemogue je jer svu svoju energiju usmjeravamo na ono to
jesmo, a ne na ono to mrzimo. Bivi predsjednik Dwight Ei-
senhower, koji je takoer bio savezniki zapovjednik tijekom
Drugoga svjetskog rata, jednom je rekao:
Svaki izraeni pitolj, svaka ispaljena bojna glava, svaka
ispaljena raketa u svojoj konanici znai oduzimanje oni-
ma koji su gladni, ali nemaju hrane, onih kojima je hlad-
no, ali nemaju odjeu. Ovaj naoruani svijet ne troi sa-
mo novac. On troi znoj radnika, genij znanstvenika, na-
de djece. To nije nain istinskog ivljenja.
Ovo je poziv da sebi i svijetu vratimo ravnoteu. Mir zahtije-
va junako razmiljanje i istou savjesti. Kad se toga sjetim,
vrsto se i dalje drim svoje elje da ivim ivot kakav nam je
Bog namijenio.
Kao tree, kad vidim i ujem zlo, podsjetim se: Nisam se prija-
vio da doem ovamo kako bih postao dio mrnje. Dok su drugi to
oito uinili, ja neu zaboraviti ostati u skladu s iskonskim osje-
ajem mira koji me doziva i sve one koji se ponaaju na zle naine
okupat u istom energijom svjetla. Ja jednostavno odbijam ii u
rat u svojim mislima. Moj je odabir biti svjetionik na mra-
nim mjestima kojima je ukradena ta vrsta energije.
Konano, kako i dalje sluam nasilne vijesti, podsjeam se
svaki put da imamo mogunost birati kako emo reagirati na
sve to. Znam da osjeajui misli ispunjene mrnjom koje su
reakcija na mrnju, ja samo pridonosim mrnji u svijetu, a ta-
koer sebe dovodim na mjesto koje je daleko od Boga. Kao to
drevna kineska poslovica kae: Ako se odluite na osvetu,
najbolje bi bilo da iskopate dva groba.
Znam da moemo sami odluiti svoju energiju usmjeriti u
iskazivanje ljubavi prema Bogu volei jedni druge. I znam da
moemo odluiti vidjeti dobro u svijetu, a ne ono to je polo
po zlu. Kad mi se svi ti izrazi nasilja i mrnje vritei priblia-
vaju, pritisnem gumb za utiavanje ili ak ugasim napravu te
se prisjetim onoga to je Dalaj Lama jednom rekao:
Suosjeanje i ljubav nisu luksuz.
Kao izvor i unutarnjeg i vanjskoga mira,
Oni su od presudne vanosti za neprekidan
Opstanak nae vrste.
To su osobito vrijedne rijei koje opisuju nau potrebu da bu-
demo u ravnotei. Ja ostajem u ravnotei kad je rije o mir-
nom ivljenju tako to ih neprestano ponavljam. Ja znam da
moram ostati u stanju svijesti koje podrazumijeva suosjea-
nje i ljubav - ne samo kako bih odrao svoju ravnoteu, nego i
kako bih osigurao neprekidan opstanak nae vrste. Nema ve-
eg poziva od toga.
se dobro (ili osjeati Boga) uravnoteen je osjeaj u savrenom
skladu s naim Izvorom postojanja. Jasno je onda da je jedna
od najviih i najeih elja da smo izloeni beskrajnom pro-
toku ljubavi. Pa to onda stvara tako veliku neravnoteu izme-
u onoga to elimo i kako se osjeamo? Ispravak te neravno-
tee podrazumijeva ironiju, a uvodni citat D. H. Lawrencea sa-
vreno je opisuje.
Kao i kad su u pitanju sve druge velike neravnotee o koji-
ma piem u ovoj knjizi, vraanje u ravnoteu ukljuuje ener-
getsko usmjeravanje koje se ne postie jednostavnim pame-
njem strategija, ili prihvaanjem novih uzoraka ponaanja.
Naprotiv, od presudne je vanosti znati koja je vibracija ener-
jubav je neto to svi elimo, zato ne? to vie ljubavi pri
mamo, to se vie osjeamo voljenima i boljima. Osjeati
getskih uzoraka koje aljete svojim eljama. U ovom sluaju,
vaa je elja da se dobro osjeate jer ste voljeni. No, to ne mo-
ete postii zahtijevajui, ili traei je izvan sebe.
Kljuni je dio Lawrenceova citata samo oni koji vole mogu
nai ljubav, i oni je nikad ne moraju traiti. Poslije u ovom
poglavlju vratit u se tim vanim rijeima. No, prije nego to
ponemo razmatarti naine kako primijeniti tu koncepciju
u svojem ivotu, elio bih se jo malo pozabaviti Lawrence-
ovom izjavom da oni koji nemaju ljubavi nikad nee prona-
i ljubav. Ako imamo malo ljubavi, znai li to, barem prema
Lawrenceovu tumaenju, da smo bez ljubavi? Razmotrimo tu
postavku.
imbenik nedostatka ljubavi u ovoj neravnotei
Ako ne dobivate ljubav koju elite, ini se da bi bilo jako dobro
pozabaviti se razlogom zato vam se to dogaa. Naravno, ve-
ina nas e za to okriviti neto to je izvan nas. No, to je gubi-
tak vremena i energije, ali esto u nama stvara dobar osjeaj
jer prebacivanje krivnje kao da ublaava bol, pa makar krat-
ko. No, energija okrivljavanja pomae vam samo da ostanete
izvan ravnotee, bez obzira na to krivite li sebe ili nekog dru-
gog. Biti u ravnotei stanje je koje se temelji na postavci da u
ivotu primate ono s ime ste usklaeni. Dosad ste najvjero-
jatnije to proitali dovoljno puta da znate kako mislim na to
da dobivate ono o emu razmiljate!
Dok nedostatak ljubavi moete opravdati milju kao to je
ona da vas ne cijene, ili odabrati vidjeti cijeli svijet kao mjesto
bez ljubavi, istina je da se ne osjeate dobro jer nemate dovolj-
no ljubavi u ivotu. ekati druge da to promijene, ili da se ne-
to samo po sebi dogodi u svijetu to e vam vratiti ravnote-
u, nee biti djelotvorno bez vae odluke da preuzmete odgo-
vornost za promjenu naina razmiljanja. Ako to prepustite
drugima, nadzor nad vlastitim ivotom predat ete nekome
ili neemu to je izvan vas. A to je recept za katastrofu.
Ako je osjeaj da vam nedostaje ljubavi dio vaeg ivota, on-
da je to najvjerojatnije posljedica toga to ste svoje misli i po-
naanje uskladili s osjeajem nedostatka ljubavi. Kako to i-
nite? Tako to niste uspjeli uskladiti svoju elju za ljubavlju s
mislima koje podupiru tu snanu elju - na primjer: Nikad ni-
sam uspio odrati ljubavnu vezu. Nisam dovoljno privlaan da bi
me netko volio na nain na koji elim da me voli. Ljudi su okrut-
ni i iskoritavaju me. Svuda vidim neprijateljstvo i ljutnju. Ovo je
okrutan svijet bez ljubavi.
Sve te misli (i druge nalik na njih) stvaraju toku privlanosti
koja uope nije usklaena sa eljom da primate obilje ljubavi.
Vi u ivot privlaite tono ono to mislite i neizbjeno ste lan
kluba nevoljenih zajedno s veinom stanovnitva - ili s lju-
dima koji se osjeaju zakinutima kad je rije o koliini ljuba-
vi koju primaju, ili s onima kojima su srca prazna. Sve se ovo
moe promijeniti ako se usredotoimo i prestanemo pruati
otpor ostvarenju elje da budemo voljeni. Odnosno, poinje-
mo tako to emo prestati traiti ljubav.
Nema vie potrage
to je onda pjesnik mislio rekavi da oni koji trae ljubav sa-
mo razotkrivaju vlastiti nedostatak ljubavi? Pa kad neto
traite, osjeate da vam to za ime udite nedostaje u ivotu.
Ako je rije o ljubavi, na primjer, onda zapravo govorite: Ja ne-
mam dovoljno ljubavi, i traei ljubav nadam se da u ispuniti tu
prazninu. Ali problem toga pristupa jest da umjesto da ispu-
nimo tu prazninu, on e nas samo jo vie izbaciti iz ravno-
tee, a stanje nevoljenosti ostat e i dalje. Zato? Zato to va-
a vaga vie pretee na stranu nevoljenosti, nego prema sta-
nju voljenosti. Vae su misli usredotoene na traenje onoga
to vam nedostaje, dok je vaa elja usmjerena na dotok lju-
bavi u va ivot.
Ova vrsta neusklaenosti nastavlja privlaiti sve vie onoga
to vam nedostaje. Vi razmiljate o ljubavi koje nema. Univer-
zum surauje tako to se vibracijski usklauje s tono onime
o emu razmiljate. Kako Univerzum zna da to treba initi?
Pa, on jednostavno uz pomo Zakona privlanosti usklauje
svoju vibraciju s vaim mislima.
Morate opozvati potragu i otpustiti tragatelje te ih zamijeni-
ti energijom misli ispunjenih ljubavlju - znanjem o primanju
ljubavi koje dolazi iz vae nutrine. Vi ste potekli iz Duha ko-
ji je sam po sebi ljubav. Kad ponete vraati ravnoteu u ivot
tako da su vaa elja i nain razmiljanja te uzorci ponaanja
u partnerskom odnosu ispunjenom ljubavlju, tada ete shva-
titi da je vaa elja zapravo Bogom dana.
udnja za ljubavlju je udnja da se u mislima vie pribliite
Bogu. Osvijestivi to, ubrzo ete shvatiti da traenje onoga
to ve jeste u vanjskome svijetu zapravo znai pogreku. Nit-
ko vam drugi to ne moe dati - kao to D. H. Lawrence kae
nevoljeni nikad ne pronau ljubav. To se dogaa jer je nedo-
statak ljubavi usmjeren na ono to nemamo, a ne na ono to
ve jesmo.
Nadalje, nevoljene osobe vjeruju da nisu vrijedne ljubavi koju
ele i znate to? One nastavljaju privlaiti sve vie dokaza da
ne zavrjeuju ljubav. S opozvanom potragom, moete se okre-
nuti vraanju ravnotee izvornim sredstvima koja su vam na
raspolaganju za primanje beskonane ljubavi. To onda posta-
je ironija koju je pjesnik savreno izrazio u svojem zakljuku
da samo oni koji vole nalaze ljubav, i oni je nikad ne mora-
ju traiti.
Postati ljubav
Kao to naslov ovog poglavlja kae, moja je definicija ira od
neodoljive strasti i uzbuenja koje doivljavate kad se zalju-
bite. Na kraju ta gorljiva strast izblijedi i ono to preostane
istinska je ljubav, ili ravnotea koju traite. A izvrstan pri-
mjer toga je? Voljeti kao to Bog voli - tako da vas definira
ljubav prema vanjskome svijetu, kad god i gdje god je to mo-
gue.
Takva vrsta ljubavi navest e vas da zaboravite svoj ego i da
ono za ime udite jo vie elite drugom. ini se da je to na-
in na koji in stvaranja djeluje. Va Stvoritelj ne zahtijeva od
vas da mu neto date zauzvrat to vam je dao ivot - on vam
daje ne kalkulirajui i u obilju i nikoga ne iskljuuje. Ne mo-
rate platiti Bogu jer vam je dao ovaj ivot ili zrak koji udiete
kako biste ivjeli ili vodu koju pijete da biste preivjeli ili sun-
ce koje vas odrava na ivotu. Bez bilo kojeg od navedenog, ne
biste mogli ivjeti. To je ljubav koju vam Bog daje.
Da biste uravnoteili ivot s vie ljubavi, morate uskladiti
svoje misli i ponaanje s Izvorom, to jest biti ljubav kao to
je to Bog. To znai zamijetiti kad ste skloni donositi sudove o
sebi ili drugima kao da vi ili oni ne zasluujete ljubav. To zna-
i odbaciti svoju potrebu da imate pravo i zamijeniti je dobro-
tom prema sebi i drugima, i namjerno iriti ljubav gdje god to
moete. To znai voljeti sebe i druge, a ne zahtijevati ljubav.
To znai da vaa dobrota ispunjena ljubavlju proizlazi iz srca
jer osjeate ljubav kako tee iznutra - a ne zato to elite ne-
to dobiti zauzvrat. Nezgodno? Pa i ne, osim ako ne vjerujete
da e biti teko.
Ljubav je osobina vae prirode, a va ego nije dio tog stanja.
Ego prevladava jer ste se udaljili od Boga, od voljenog sebstva
koje je proizilo iz savrene boanske bezuvjetne ljubavi. Tu
egoistinu zamisao o vlastitoj vanosti, o vaoj potrebi da
imate pravo, nosite tako dugo sa sobom da ste se uvjerili ka-
ko je to istina. Zamislite koliko je to stanje izvan ravnotee -
odluili ste vjerovati u istu zabludu! Dopustivi da ta zablu-
da zavlada vama, stvorili ste, usredotoivi se na sebe, sna-
nu neravnoteu u svojem ivotu.
Rezultat te neravnotee jest taj da elite osjetiti ljubav - pra-
vu stvar, ljubav koja je skrivena u biti vaega bia, ljubav ko-
ja ste sami - ali vi osjeate prazninu umjesto ljubavi. Zato se
to dogaa? Zato to se praznina moe ispuniti ljubavlju samo
ako otvorite svoje srce Duhu ljubavi za kojeg ne znate oda-
kle dolazi, ali ga osjeate u sebi. To je va prazan prostor; a ne
tui. Va je cilj pozvati ljubav u sebi da vam se pokae, da si
osvijestite kako ste puni ljubavi i da je moete davati. Jedino
to trebate uiniti - zatraiti i primiti. inei samo to, privui
ete vie onoga to ete davati.
Moete davati samo ono to imate u sebi
Uspostavljanje ravnotee u ovom smislu ovisi o vaoj volji da
se ponovno poveete sa svojim Izvorom postojanja i posta-
nete instrument ljubavi. Morate se zakleti, od ovog trenutka
nadalje, da ete se doivljavati samo kao bie ljubavi i pozva-
ti ljubav da vam se pridrui. Evo jedne afirmacije koja e vam
pomoi na tom putu: Sveti Due, voi me sada. Ova jednostav-
na i mona izjava usklauje vas s ljubavlju. Samoprezir ili ne-
prihvaanje ne moe naruiti vau ravnoteu; imate samo lju-
bav koju moete davati. Kad sebe i druge prezirete ili odbacu-
jete, vae su vibracije istovjetne toj energiji i ta dva osjeaja e
se nastaviti javljati u vaem ivotu.
Mnogi ljudi krive druge (ili hladan svijet bez ljubavi) za nedo-
voljno ljubavi koju primaju u usporedbi s onime to ele. Sva-
ko mimoilaenje izmeu ljubavi koju elite i onoga to zapra-
vo dobivate odraz je u zrcalu onoga o emu razmiljate. Ako
dajete mrnju, i primat ete mrnju; ako dajete ljubav, onda
e vam ljubav morati dolaziti u ivot.
Zamislite spremnik veliine vaega srca. On je iskljuiv izvor
vaih misli. Kad god neto pomislite, morate otii do njega,
odabrati misao i poslati je u svijet. Koristei se tom metafo-
rom, stvarno pitanje nije ono o odabiru pozitivnih misli ispu-
njenih ljubavlju i vraanje ravnotee u ivot. Pitanje koje se
namee povezano je s onime to je u spremniku - to se na-
lazi u sranom spremniku to biste mogli dati drugima. Taj
spremnik u vama povezan je s beskrajnim zal i hama ljuba-
vi; morate samo usmjeriti svoje misli prema Izvoru da biste
ih ispunili ljubavlju: ljubavlju prema vama samima, ljubavlju
prema svima drugima, ljubavlju prema svijetu, prema ivotu
i, to je najvanije, ljubavlju prema vaem Izvoru postojanja.
Zatim vam sve to postaje dostupno i moete svu tu ljubav da-
vati drugima, pa e vam se ona i vraati.
Reeno je da je razlika izmeu svih nas prosjeno osvijete-
nih i onih koje nazivamo svecima ta da oni nikad ne zabo-
ravljaju Boga, pa ak ni na trenutak. Oni su sretni kad je i-
vot teak, strpljivi kad su drugi nestrpljivi, i puni ljubavi kad
drugi odgovaraju mrnjom. Zato? Zbog spremnika. Obi-
ni ljudi imaju spremnik iz kojeg crpe misli ispunjene ljubav-
lju u odreenim okolnostima. Svetac i ma unutarnju krstari-
cu koja ne sadrava nita vie, iz koje i u koju ljubav protje-
e slobodno.
I zato umjesto da jednosatvno promijenite misli kako biste
postali mirniji i ispunjeniji ljubavlju, zato ne biste ciljali pre-
ma mjesecu i razmiljali kao svetac koji jeste? Usredotoite
se na spremnik u sebi. Kad neprestano ponavljate: Sveti Du-
e, vodi me sada, primijetit ete da je va spremnik preplavljen
mislima ispunjenima ljubavlju kako je nemogue da negativ-
nost u bilo kojem obliku moe izmijeniti vau unutarnju rav-
noteu.
Kako izgleda ljubav u oima djeteta
Evo nekoliko bisera koji opisuju to je ljubav, sa stajalita sku-
pine djece od etiri do osam godina. Kako pokuavate vratiti
ravnoteu u aspekt ljubavi, razmislite o sljedeim osvjeava-
juim mislima o ljubavi:
Kad vas netko voli, nain na koji izgovara vae ime je po-
seban. Jednostavno znate daje vae ime sigurno u njiho-
vim ustima.
Ljubav je kad odete van jesti i date nekome svoje prene
krumpirie a da ne oekujete da vam on/ona dade svoje.
Ljubav je kad tata pripremi kavu za mamu, i onda popi-
je gutljaj prije nego to joj je da, a sve to samo kako bi bio
siguran da je dobra okusa.
Ljubav je kad mama da tati najbolji komad piletine.
Tijekom klavirskog koncerta bio sam na pozornici pre-
plaen. Gledao sam sve ljude koji su gledali u mene i vidio
sam oca kako mi se smijei i mae. Jedino je on postojao
za mene. Vie se nisam bojao.
I meni najdraa:
Ljubav je ono to je s tobom u sobi za Boi ako prestane
otvarati darove i pone oslukivati.
I to je to. Pogledajte u sebe i oko sebe. Sluajte. Ljubav je ono
to ostane kad zaljubljenost izblijedi, jer je ljubav bezgranian
izvor. Darujte je. Podijelite svoje prene krumpirie. Dajte
nekome najbolji komad piletine. Maite i smijeite se Univer-
zumu i ubrzo ete znati to je Victor Hugo mislio kad je rekao:
Ljubav je Univerzum umanjen na jednu jedinu osobu.
Ne samo da je ljubav ono to je preostalo kad zaljubljenost ne-
stane, nego ljubav definira Izvor iz kojeg smo svi nastali. Eli-
zabeth Barret Browning poetski opisuje kraj ivota kao po-
vratak istoj ljubavi:
Pogodite tko vas dri?-
Smrt, rekao sam. Mi ondje
Zazvonio je srebrn odgovor-
Ne smrt, nego ljubav.
I tako se ini da je ljubav zaista jedino preostala i nakon to
nae tijelo usne vjeiti san.
aj se ne bi trebao smatrati mjestom na koje ete na kraju
doi u trenutku kad napustite zemlju. Naprotiv, meni se
ini da biste htjeli doivjeti raj dok ste jo na zemlji. Kao to na-
slov ovog poglavlja kae (iz pjesme Elizabeth Barret Browning),
zemlja je sama po sebi zasiena rajem. Ali, vidite li ga u svakod-
nevnom ivotu? Osjeate li ga kao da ivite u rajskom svijetu?
Ako je odgovor nijean, onda niste u ravnotei. Najvjerojatnije
ste se posve usmjerili na materijalni ivot, uope ne obraajui
pozornost na rajski dio vaega zemaljskog ivota.
Kako izgleda ta neravnotea
Kada vei dio svoje ivotne energije usmjerite na materijal-
ni svijet, openito ste u neprekidnom stanju zabrinutosti
zbog svega i svaega i osjeate se kao da nikad neete uspje-
ti preduhitriti igru koju nazivamo ivotom. Doslovce, sva vaa
mentalna energija usmjerena je na ono to imate ili nemate.
Vi procjenjujete vrijednost na temelju materijalnih kriterija
kao to su vrsta automobila koji vozite ili koliko ste moderno
odjeveni. Moda ete se ak osjeati inferiorno jer drugi ljudi
imaju vie stvari! Ta neravnotea izmeu duhovnog i materi-
jalnog svijeta najee znai da su dugovi va uobiajen nain
ivljenja. Vaa elja da imate vee, bolje i skuplje stvari navo-
di vas da posuujete sve vie novca te da stvarate sve vee fi-
nancijske obveze. I ubrzo, dugovi prelaze vau sposobnost da
platite sve materijalne vrijednosti koje ste nabavili.
Kad ste pretjerano ukljueni u fiziki svijet, toliko da ste po-
sve iskljuili duhovni svijet, snaan naglasak stavljate na po-
bjeivanje, osvajanje prvog mjesta i usporeivanje sebe s dru-
gima. Zaokupljenost materijalnim aspektima ivota navodi
vas da ivot povrno promatrate, odnosno da vanjski izgled
smatrate vanijim od nutrine. Zapravo, kako izgleda vani-
je je od onoga kako se osjea. Ono to drugi misle najvanije
je sredstvo mjerenja, a zadovoljavanje standarda nametnutih
izvana postaje najvaniji cilj.
Poraavajui aspekt duhovne/materijalne ravnotee je kolii-
na vremena i mentalne energije koju pridajete pitanjima nov-
ca. Novac postaje najvaniji standard za vrednovanje svega,
ukljuujui sreu, unutarnji mir i miljenje o vaoj vrijednosti
kao ljudskog bia. Sve se vrednuje prema cijeni ili troku: Ko-
liko vrijedi? Koliko stoji? Mogu li to sebi priutiti? Hoe li zadrati
svoju vrijednost? Da uzmem osiguranje? to ako mi netko to ukra-
de? Mogu li si priutiti zamjenu?
Va unutarnji svijet pretrpan je mislima povezanima s tro-
kovima i novanom vrijednou. Kad govorimo o vaoj zami-
ljenoj vagi, strana koja zaista pretee jest ona s mislima pro-
izalima iz svijesti u kojoj izgled, izvedba i materijalna dobra
znae sve to zapaate. Ta svijest sprjeava vas da prepozna-
te kako je upravo tu i upravo sada, gdje god ivite, mjesto pre-
plavljeno rajem. Umjesto da traite raj na Zemlji, vi sami sebe
osuujete, zbog naina na koji razmiljate, na ivot s posljedi-
cama toga neproporcionalnog pogleda na ivot.
Utjecaj neravnotee
Kad niste u ravnotei, i kad vam ivot jako pretee na materi-
jalnu stranu, plaate potenu cijenu za to. Najozbiljnija poslje-
dica je da sami sebe doivljavate na pogrean nain. U svojoj
biti vi ste duhovno, a ne materijalno bie, ali niste bili u sta-
nju to spoznati.
Vae beskrajno bie nikad se ne rada i nikad ne umire. Kad va-
ga pretegne na stranu materijalnog svijeta, vi se poistovjeu-
jete s nestalnim saveznikom koji se neprestano mijenja. Vae
tijelo, vaa imovina, vaa postignua, i vae financije kratko-
ga su vijeka. Dolaze i odlaze poput vjetra. Svaki put kad mi-
slite da ste stigli na cilj, bez obzira na to je li rije o fizikom
izgledu ili golemoj koliini novca, neto e se promijeniti. U
tim arenama uvijek ete se priklanjati nekom obliku udnje,
nesigurnosti i tjeskobe.
Vaa preokupiranost materijalnim svijetom puna je stresa i
zabrinutosti. Vaa opsjednutost tijelom i kako ono izgleda
pretvara se u gorinu i jad kako se dogaa nezaobilazan pro-
ces starenja i ono za to ste mislili da ste istinski vi postaje
samo sjeanje, privid koji je nemogue vratiti.
Slino tome, vae materijalne stvari se istroe, postaju stari-
ne, gube svoju vrijednost ili jednostavno nestanu. Zbog va-
e neravnotee u ovoj dimenziji, osjeate prazninu, besmisao
i osjeate se prevareno. A sve za to ste naporno radili i va-
a predanost nabavljanju materijalnih stvari, postignuima i
ugledu postali su gotovo besmisleni. Rezultat je razoaranje,
aljenje i moda ak neprijateljski odnos prema svijetu. Ali to
nije pogreka svijeta - sva ta tjeskoba koja donosi stres mo-
e se izbjei ako odluite uravnoteiti materijalno i duhovno.
Sama ravnotea, ravnopravna podjela izmeu tih dvaju aspe-
kata, sve je to biste trebali postii.
Naslov ovog poglavlja, Zemlja je zasiena rajem, znai da je
sve ovdje i sada - ne negdje drugdje, u dalekoj budunosti od
sada, ili nakon smrti. Raj je ovdje, sada, u ovom trenutku...
kad pronaete svoju toku ravnotee.
Ravnotea na vagi
Raj je stanje uma, a ne mjesto, budui da je Duh svuda i u sve-
mu. Ravnoteu izmeu materijalnog i duhovnog ivota mo-
ete poeti vraati tako to ete svjesno odluiti potraiti Du-
ha u svemu i svima koga sretnete. Ja to inim tako to se tru-
dim svoj svijet promatrati kroz zamiljene lee koje filtriraju
oblik i sve materijalne aspekte onoga to vidim, i mogu samo
vidjeti duhovnu energiju koja omoguava postojanje onoga
to vidim. Pokuajte i sami rabiti te zamiljene, arobne lee i
vidjeti koliko je sve drukije. Prirodni svijet je ugodno mjesto
da ponete svoj eksperiment.
Priroda. Kad pogledate stablo s ovim zamiljenim
leama, leama koje filtriraju oblik, moda ete vidjeti gra-
ne, cvat, listove pa ak mango ili ljive. Sa svojim oaravaju-
im novim leama, crte koje tvore rubove stabla nestaju i vi-
dite energiju koja tee tako brzo da vam se otvara posve nov
pogled na njega. Vidite prostor izmeu listova i otkrivate ti-
inu ira koji vie nema svoj oblik, ili koticu manga iz koje je
nastal a prva klica to je pokrenula cijeli proces koji je na kraju
rezultirao stablom koje promatrate.
Vidite nastavak ovog procesa koji daje ivot i koji se dogaa
duboko u stablu koje doputa zimski san i cvjetanje u prolje-
e, i tako u beskraj (ili najmanje tijekom ivota stabla). Znate
da novi plodovi manga proizvode ne samo nove plodove, ne-
go isto tako i beskonaan broj stabala manga. Vidite tu ivot-
nu silu sadranu samo u jednom stablu, kako se iri naprijed
i natrag u beskrajnom tijeku procesa stvaranja.
Ponite promatrati prirodu na ovaj nov nain - ptice, mrave,
jezera, planine, oblake, zvijezde - sve. Produbite svoju viziju
tako da vie ne vidite samo oblik i granice. Cijenite udesnost
okruja... dok to inite, vraate se u ravnoteu.
Ljudi. Te nove lee omoguavaju vam da sve proma-
trate na nov nain. Vie ne vidite samo visoko i nisko, tamno i
svijetlo, muko ili ensko, mlado ili staro, lijepo i obino. Vae
lee zamagljuju crte koje kategoriziraju ljude prema njihovim
kulturolokim ili vjerskim razlikama, i ne doivljavate druge
samo prema onome to nose ili kako izgledaju ili prema jeziku
koji govore. Svi se izgledi gube preko filtara lea i vae misli
takoer, tako da vam se sad otkriva duhovna energija u sva-
koj osobi koju sretnete.
Ono to primjeujete ista je ljubav koja vibrira ispred vaih
oiju. Vidite personificiranu dobrotu; vidite i osjeate da su
i drugi ranjivi na isti nain kao i vi; vidite goleme niti mirne
energije koja nas sve povezuje. Va novi pogled poziva vas da
zaigrano zamislite kako je dvoje ljudi stvorilo vas, i da je e-
tvero ljudi stvorilo dvoje ljudi koji su stvorili vas, i da je osme-
ro ljudi stvorilo etvero ljudi koji su stvorili dvoje ljudi koji su
stvorili vas.
Kako jo nekoliko narataja idemo unatrag do vremena Abra-
hama Lincolna, otkrivamo da postoji 16.000 ljudi s kojima
ste krvno povezani, a okupili su se kako bi stvorili vas! Mo-
emo zamisliti povratak u vrijeme Sokrata i zapanjiti se oi-
tom matematikom koja nam se podastrla. Trilijuni ljudi bi-
li su potrebni da nastanemo, ali trilijuni ljudi nisu postojali,
pa na nekakav matematiki zbunjujui nain, svi smo krvno
povezani. To je vrsta neshvatljive povezanosti koju poinje-
mo primjeivati kad nas nae zamiljene lee ponu mijenja-
ti. Otkrit ete da nitko nije tu da sudi, nitko nije tu da mrzi i
nitko nije tu da povrijedi, jer jasno vidite da smo svi poveza-
ni. Zapravo, svi smo mi jedno. Odavde moete proiriti svoju
perspektivu kako biste jo vie ukljuili ivot.
Dogaaji. Kad je rije o dolascima i odlascima lju-
di koje smatramo istom sluajnosti u sadanjem trenutku, a
koji oblikuju i va ivot i ivot svih drugih ljudi, vae nove le-
e omoguavaju vam da vidite kako su svi ti dogaaji poveza-
ni na energetskoj razini. Sada vidite beskrajnu mreu energija
nalik na lasere koja proizlazi iz naih misli, mijeajui se s do-
gaajima i inei energetsko savrenstvo. Vi vidite samo lju-
de s jako brzim vibracijama koje su na energetskoj razini savr-
eno usklaene s energijom Izvora stvaranja. Vidite kako su
one usklaene sa svemoguim, sveznajuim Izvorom ivota, i
kako se dogaaji savreno privlae na vibracijskoj razini.
Takoer vidite ono to se doima poput nesrea, tragedija ili
uasa i kako se one, takoer, na vibracijskoj razini poklapaju s
neim to nazivate pogrekom, ali zapravo su rezultat dviju
ili vie energija to se susreu na velikoj slici koju prije niste
bili u stanju vidjeti. Vi ste svjedok povezanosti izmeu oeki-
vanja pojedinaca i onoga to oni privlae u svoje ivote. S tim
zapanjujuim leama, zapaate da svi dogaaji i svi sluajni
susreti zapravo znae kompatibilni spoj vibracija, a ne nasu-
mine dogaaje. S tom svijesti, vi uspostavljate ravnoteu iz-
meu Duha i oblika.
Kako ivot izgleda kad postoji
ravnotea izmeu duha i oblika
Evo to sam otkrio kao rezultat sposobnosti da ta dva bliska
aspekta ivota odrim u ravnotei. Sada zapaam duhovnu
energiju u svim ljudima koje sreem. Kad sam u iskuenju do-
nijeti sud o nekome, podsjetim se da tu osobu moram proma-
trati kroz posebne lee. Kad u tome uspijem, svi se negativni
sudovi gube. Osjeam se mirno znajui da nisam samo ovo ti-
jelo koje u na kraju puta morati odbaciti. Takoer svaki dan
osjeam Duha u sebi iz kojeg smo nastali i to me ushiuje!
Znam da sam beskrajno duhovno bie i da dijelim tu energiju
Izvora sa svima na ovome Planetu, ba kao i sa svima koji su
ikada ivjeli ili e ivjeti u budunosti.
To stanje vee duhovne uravnoteenosti i na fizikoj mi razini
daje mogunost da budem u neprekidnom stanju zahvalnosti
i uenja. Svuda vidim uda. Sebe manje ozbiljno shvaam.
Osjeam se prisno povezan s drugima. Manje stresa i mam u
ivotu. Osjeam manji pritisak da se moram uklopiti, ili da
moram vie postii. I, ironino je da djelujem na vioj razini
jer Duh nesmetano protjee kroz mene.
Postoji vana promjena u ivotu kad vratite ravnoteu izme-
u fizikog i duhovnog bia. Naslov ovog poglavlja je preuzet
iz nairoko poznate pjesme Elizabeth Barret Browning. Evo
jednog njezina dijela:
Zemlja je zasiena rajem,
I svaki najobiniji grm je ispunjen Bogom;
Ali samo onaj koji vidi, izuva cipele,
Ostali sjede naokolo i beru bobice.
Kad je Mojsije priao zapaljenome grmu, izuo je cipele i raz-
govarao s Bogom. Moete svoju pozornost preusmjeriti i pro-
matrati novim oima koje podupiru vae misli. Kad to inite,
otkrit ete da je pjesnikinja imala pravo: Zemlja je zasiena ra-
jem. Ako ne vjerujete u to i to ne doivljavate tako, onda ete,
nadam se, nastaviti sjediti i uivati berui bobice.
Sogyal Rimpoche je rekao da je dvoje ljudi u vama ivjelo ci-
jeli svoj ivot. Jedan je ego, zahtjevan, histerian, prorau-
nan; a drugi je skriveno duhovno bie iji glas mudrosti s vre-
mena na vrijeme bi uli ili bi obratili pozornost na njega...
Pozivam vas da vratite ravnoteu traei raj svuda oko sebe
i sluajui te povezujui se sa skrivenim duhovnim biem ko-
je je cijelo vrijeme u vama, dozivajui vas da mu posvetite vi-
e pozornosti.
O AUTORU
Dr. Wayne W. Dyer je meunarodno priznat autor i predava
na polju samorazvoja. Napisao je vie od 20 knjiga; osmislio je
mnotvo audio programa i videa; i u televizijskim i radijskim
emisijama gostovao je nebrojeno puta. est njegovih knjiga,
Manifest Your Destiny, Wisdom of the Ages, There's a Spiritual So-
lution to Every Problem i bestseleri New York Timesa 10 Secrets
for Success and Inner Peace (Tajne uspjeha i unutarnjeg mira), The
Power of Intention (Snaga namjere) i Inspiration bile su prikazane
na nacionalnim televizijskim postajama.
Dyer je doktor obrazovnog savjetovanja pri Dravnom sveui-
litu Wayne i profesor pri Sveuilitu St. John's u New Yorku.
Web stranica: www.DrWayneDyer.com