You are on page 1of 7

The Space Needle is a registered

trademark
and is used with permission.

Đại Hội Mừng Xuân Canh Dần
“Splendor of Regions in Việt Nam”
“Nét Đẹp Ba Miền”
Tết Festival – Celebrating the Year of the Tiger
Seattle Center, February 6 and 7, 2010

TIS Đơn Thi Viết 2010
TIS 2010 WRITING ESSAY CONTEST ENTRY FORM
TÊN HỌC SINH /STUDENT NAME: ________________________________________________________
(Tên)(First)
(Họ) (Last)
TÊN TRƯỜNG/SCHOOL NAME: ____________________________LỚP HỌC/GRADE: _____________

The Space Needle is a registered trademark
and is used with permission.

LIÊN LẠC Ở TRƯỜNG/ SCHOOL CONTACT: ____________________________________________________
TÊN PHỤ HUYNH/ PARENT NAME: ____________________________________________________________
ĐIẠ CHỈ/ HOME ADDRESS: ____________________________________________________________________
ĐIỆN THOẠI/ PHONE NUMBER: ________________________________________________________________
ĐIẠ CHỈ/ Email address: ______________________________________________________________
Để viết bài thi. em hãy chọn một người thân trong gia đình, họ hàng hoặc bạn bè để phỏng vấn.
Xin đọc kỹ chỉ dẫn sau.
Bài viết gồm 3 phần:
1.
2.

Mở đầu
Thân bài (3 đoạn)
a. Giới thiệu người được phỏng vấn và viết về đặc sắc quê quán của người này.
b. Đặc điểm ẩm thưc vùng này
c. Nét nổi bật của người dân địa phương

3. Kết luận. - Em đã học, cảm nhận và suy nghĩ được điều gì sau khi phỏng vấn người này.

Tết In Seattle - P.O. Box 2833, Seattle, WA 98111-2833 - Tel. (206) 7062658
www.tetinseattle.org

Nộp bài trước ngày 15 tháng 1 Năm 2010. Deadline Before January 15, 2010.
English
To complete this writing prompt, please select one family member or acquaintance to interview.
Please read the following instructions carefully.
Your essay should include three components:
1.
2.

Introduction
Body (3 paragraphs)
a. Introduce your interviewee and his/her hometown
b. What is the local cuisine of this town?
c. What are some characteristics of people in this town?
3. Conclusion – What have you learned from this interview? What are some of your thoughts/reflections after
this interview?

I have read and agree to the Terms & Conditions of Tet In Seattle 2010 Writing Contest. I also certified that the
essay entry is my original work
Tôi đã đọc kỹ và đồng ý với Điều Lệ và Thể Lệ cuả Thi Viết Tết In Seattle 2010. Tôi chứng nhận bài viết này do
chính tôi viết.

SIGNATURE: ____________________________ (Chữ Ký Học Sinh) DATE:______________

Tết In Seattle - P.O. Box 2833, Seattle, WA 98111-2833 - Tel. (206) 7062658
www.tetinseattle.org

Bài Dự Thi Viết TIS Năm 2010 – TIS Writing Contest 2010
Student Name/ Tên Họ : ____________________________________________________
School name/ Tên trường: _____________________________________________________
Age/ Tuổi: ___ tuổi/years old_____ Grade/ Lớp: _______________________________________
Student Identification Number: _____________________________________________________

Tết In Seattle - P.O. Box 2833, Seattle, WA 98111-2833 - Tel. (206) 7062658
www.tetinseattle.org

Tết In Seattle - P.O. Box 2833, Seattle, WA 98111-2833 - Tel. (206) 7062658
www.tetinseattle.org

The Space Needle is a registered
trademark
and is used with permission.

Đại Hội Mừng Xuân Canh Dần
“Splendor of Regions in Việt Nam”
“Nét Đẹp Ba Miền”
Tết Festival – Celebrating the Year of the Tiger
Seattle Center, February 6 and 7, 2009

The Space Needle is a registered trademark
and is used with permission.

Tết In Seattle - P.O. Box 2833, Seattle, WA 98111-2833 - Tel. (206) 7062658
www.tetinseattle.org

The Space Needle is a registered
trademark
and is used with permission.

Đại Hội Mừng Xuân Canh Dần
“Splendor of Regions in Việt Nam”
“Nét Đẹp Ba Miền”
Tết Festival – Celebrating the Year of the Tiger
Seattle Center, February 6 and 7, 2009

The Space Needle is a registered trademark
and is used with permission.

Tết In Seattle - P.O. Box 2833, Seattle, WA 98111-2833 - Tel. (206) 7062658
www.tetinseattle.org

The Space Needle is a registered
trademark
and is used with permission.

Đại Hội Mừng Xuân Canh Dần
“Splendor of Regions in Việt Nam”
“Nét Đẹp Ba Miền”
Tết Festival – Celebrating the Year of the Tiger
Seattle Center, February 6 and 7, 2009

The Space Needle is a registered trademark
and is used with permission.

Tết In Seattle - P.O. Box 2833, Seattle, WA 98111-2833 - Tel. (206) 7062658
www.tetinseattle.org