You are on page 1of 12

12/8/2009

Starten in het Secundair onderwijs

Het CLB

= Centrum voor leerlingenbegeleiding

Helpt bij:
 Het leren en studeren:
 problemen met de leerstof, studiegedrag, studiehouding

 De schoolloopbaan:
 Helpen bij studiekeuze en info over onderwijsaanbod

 Preventieve gezondheidszorg:
 in het 1ste en 3de leerjaar zijn er medische onderzoeken

 Psychisch en sociaal functioneren:
 gedrags- of opvoedingsproblemen, faalangst, welbevinden…

Secundair onderwijs – drie graden 6° leerjaar 5° leerjaar 4° leerjaar 3° leerjaar 2° leerjaar 1° leerjaar

1

12/8/2009

6de leerjaar
1ste graad

1ste leerjaar A 2de leerjaar A

1ste leerjaar B
2 Beroepsvoorbereidend jaar

ASO 2de graad 3de lj 4de lj 3de graad 5de lj

TSO 3de lj 4de lj 5de lj

KSO 3de lj 4de lj 5de lj

BSO 3de lj 4de lj 5de lj 6de lj 7de lj

6de lj

6de lj

6de lj

Het eerste jaar secundair onderwijs
2 mogelijkheden
6de leerjaar basisschool

1ste leerjaar A
- Getuigschrift lager onderwijs - Voorbereiding op ASO, TSO, KSO

1ste leerjaar B
-Geen getuigschrift lager onderwijs OF moeilijkheden in het lager onderwijs - voorbereiding op BSO - Bijwerking: herhaling van de leerstof van taal en rekenen van het LO

Het eerste leerjaar A
Voor wie ? Leerlingen MET getuigschrift lager onderwijs. - Voorbereiding op ASO, TSO, KSO
 -

2

12/8/2009

Eerste leerjaar A
1° LEERJAAR A Stedelijk en gemeentelijk onderwijs Gemeenschapsonderwijs Vrij Onderwijs Godsdienst / Zedenleer Nederlands Frans Engels Wiskunde Aardrijkskunde Biologie Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Plastische opvoeding Technologische opvoeding GEMEENSCHAPPELIJK KEUZEGEDEELTE TOTALEN 2 5 4 4 2 2 1 2 1 2 2 27 5 32 2 5 4 2 5 2 1 1 2 1 1 2 28 4 32 2 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 27 5 32

Keuzegedeelte 1A (4u of 5u)
1) Latijn of Grieks 2) Extra algemene vakken („moderne‟): Ned, Fra, Wisk of Eco, wetenschappelijk werk, LO 3) Technische vakken 4) Kunstvakken

Gemeenschappelijk deel + Keuzegedeelte = 32 lesuren per week in totaal

Keuzegedeelte Latijn

Troeven:
– Vormende waarde: geheugen,analytisch denken, andere talen. – Vraagt behoorlijke studie-inzet: stimulans om te leren werken – Alle mogelijkheden blijven nog open – Doorgaans gemotiveerde groepen

Beperkingen:
– Vorming kan ook via andere vakken – Latijn is geen „must‟ voor hoger onderwijs.

3

12/8/2009

Keuzegedeelte algemene vakken (wisk, talen, wetenschappen, LO, MO)

Troeven:
– Heterogene groep: gericht op de brede middengroep van leerlingen – Gericht op het verwerven van een uitgebreide basisvorming: opbouw van een goede basis voor Ned, Fra, wisk. – Kennismaking met belangrijke domeinen zoals natuurwetenschappen, economie. – Extra uren LO - PO- MO: maken het pakket boeiender en evenwichtiger

Keuzegedeelte Technische vakken of Kunstvakken

Troeven:
– Voor leerlingen met specifieke interesse – Leerlingen die graag praktisch bezig zijn – Handige leerlingen kunnen ook eens uitblinken

Het eerste leerjaar B

6de leerjaar basisschool

Voor wie ?

1ste leerjaar A

1ste leerjaar B

- leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs - leerlingen met getuigschrift basisonderwijs die het moeilijk hadden om te volgen, met achterstand in de basisleerstof.

Is een voorbereiding op BSO

Wie 1B heeft gevolgd, krijgt zijn getuigschrift basisonderwijs.

4

12/8/2009

Het 1° leerjaar B in de praktijk
Zich goed voelen op school
- Aangepast tempo - Kleine klasgroepen

Bijwerken schoolse basis
Hernemen basisleerstof voor taal en rekenen

Kennismaken met beroepen
Via ervaring beroepen leren kennen Klemtoon op praktische toepassingen

1° LEERJAAR B Stedelijk en gemeentelijk onderwijs Gemeenschapsonderwijs Vrij Onderwijs Godsdienst / Zedenleer Nederlands Frans Wiskunde Natuurwetenschappen Maatschappelijke vorming Aardrijkskunde Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Plastische opvoeding Technologische opvoeding GEMEENSCHAPPELIJK KEUZEGEDEELTE TOTALEN 2 4 4 2 3 2 5 2 4 2 1 1 2 1 2 6 28 4 32 2 5 1 4 2 1 1 3 1 2 5 27 5 32

2 1 3 6 27 5 32

Keuzegedeelte 1B
In het keuzegedeelte van 4 of 5 lestijden kunnen volgende vakken worden aangeboden:
     

Een aanvangscursus Frans Aanvulling van Nederlands, Frans, Wiskunde Aanvulling van technologische opvoeding Lichamelijke, muzikale en plastische opvoeding Praktijk gezins- en nijverheidstechnieken sport, handvaardigheid, …

Let op ! : het eerste leerjaar B wordt niet in elke school ingericht.

5

12/8/2009

Secundair onderwijs – De eerste graad

2° leerjaar

2 BVL

2° leerjaar

2 BVL

1° leerjaar A

1° leerjaar B

1° leerjaar A

1° leerjaar B

6° leerjaar

6° leerjaar

Wat NA het tweede leerjaar ?

Vanaf het 3de leerjaar kan je een keuze maken tussen:
– – – – ASO (algemeen secundair onderwijs) BSO (beroeps secundair onderwijs) KSO (kunst secundair onderwijs) TSO (technisch secundair onderwijs)

Vanaf dit leerjaar kies je wat je later graag zou willen worden

ASO
een “algemene” vorming. praktijk komt hier niet voor, wel theorie  wetenschappen, humane wetenschappen, economie, Grieks-Latijn en Latijn worden vaak ingericht in de 2de graad.  bereidt je voor op het hoger onderwijs.
 

6

12/8/2009

BSO
je leert een beroep  vooral een praktische onderwijsvorm, minder theorie, veel stage  bakkerij, slagerij, bouw, e.a. zijn mogelijke richtingen om te volgen.  bereidt je voor op één of ander beroep ofwel ga je een 7de jaar volgen.

KSO
op actieve wijze kunst beoefenen (praktijk)  geschiedenis en technieken van de kunst bestuderen (theorie)  bereidt je voor op één of ander beroep ofwel het hoger onderwijs

TSO
je leert praktische beroepsactiviteiten (praktijk)  je probeert het hoe en het waarom van wat je moet doen te achterhalen (theorie)  bereidt je voor om één of ander beroep uit te oefenen ofwel het hoger onderwijs.

7

12/8/2009

TSO

Onderscheid tussen
– Theoretisch technische richtingen, b.v.
industriële wetenschappen, biotechnische wetenschappen, techniek-wetenschappen, sociaaltechnische wetenschappen…

– Praktisch technische richtingen, b.v.
auto-technieken, grafische technieken, tuinbouwtechnieken …

Vier onderwijsvormen ASO
AV

TSO
PV AV

KSO
PV AV

BSO
PV AV TV

TV

KV

algemeen

technisch

kunst

beroeps

2° leerjaar 1A

BVL 1B

hoger leerjaar Ja

Ja, maar..

Neen

A-attest

B-attest

C-attest

huidig leerjaar

8

12/8/2009

Ik word wat ik wil Vermijd het watervalsysteem

ASO TSO BSO

Gevolgen watervalsysteem
Afhaken en slechte rapporten Een slecht gevoel bij leerling en ouders  Gevoel van niet mee te kunnen  faalangst / twijfelen aan zichzelf  Studievertraging (zittenblijven)  (veelvuldige) schoolverandering  Schoolmoeheid …
 

Elementen die de studiekeuze bepalen
INTERESSE TALENT STUDIEHOUDING PERSOONLIJKHEID SOCIALE OMGEVING GEZONDHEID

9

12/8/2009

Ik kies een school

Op zoek naar een “goede” school

de “goede” school de school die past bij mijn kind

Studieaanbod Bereikbaarheid Grootte Kosten Dienstverlening

Net Sfeer Vertrouwen Bekendheid Begeleiding

Inschrijven in een secundaire school
Vanaf wanneer ?
Scholen beslissen zelf wanneer ze starten met inschrijvingen (ten vroegste op 1 sept van het voorafgaande schooljaar). Voorrangsperiode ? - Scholen zijn verplicht voorrang te geven aan broers en zussen van leerlingen die reeds ingeschreven zijn in de school. - Scholen kunnen voorrang verlenen aan kansarme leerlingen. Opm: Secundaire scholen vragen om niet in verschillende scholen tegelijk in te schrijven, want zo worden sommige leerlingen onnodig geweigerd.

10

12/8/2009

Inschrijven in een secundaire school

Recht op inschrijving in de gekozen school mits ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement. Weigering mogelijk indien:
– Het niet beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden. – Overschrijding van de maximumcapaciteit van de school, het leerjaar of de studierichting. – Leerling definitief werd uitgesloten. – Leerling met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (mits onvoldoende draagkracht). Weigering moet binnen de 4 kalenderdagen schriftelijk worden meegdeeld en gemotiveerd aan ouders en LOP.

Inschrijven in een secundaire school
Aanbevelingen:  Bij weigering omwille van overschrijding van de maximumcapaciteit:
Vraag op de hoeveelste plaats op het inschrijvingsregister u staat en hoe de school u zal contacteren als er nog plaatsen vrijkomen.

Scholen moeten alle inschrijvingen chronologisch noteren in een register:
Vraag een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving met vermelding van tijdstip en volgnummer ! (ook bij een nietgerealiseerde inschrijving).

KS Leuven

Voor scholen van de scholengemeenschap van het Katholiek secundair onderwijs:
– Inschrijvingsprocedure via callcenter met centrale databank zodat dubbel inschrijven niet mogelijk is. – Meer info op www.ksleuven.be

11

12/8/2009

Waar vind ik informatie?

CLB Brochures Info-avonden Opendeurdagen Internet Mond tot mond

BEDANKT VOOR UW AANWEZIGHEID

12