ARHIVELE NAŢIONALE

SERVICIUL ARHIVE NAŢIONALE ISTORICE CENTRALE
Biroul Arhive Administrative şi Culturale
Nr. inventar: 1466
INVENTAR
" "
OBIŞNUITA OBŞTEASCA ADUNARE A
ĂRII ROMÂNEŞTI
1825-1858
Denumirea părţii structurale
f. 26
Numărul
vechi al
un.ităţii de
păstrare
~O
2
1 2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
extremi
5
1
OBSERVAŢII
4 5 3
o
2 32 e d ut t i ~3
p1t 1.în Obi9D it Obş t c
duna~e
• O âne
ti
.•. , , " -
J! ul intii 1 01 secret ~
1
le ere ult r o r" in
dep ut ţilor t
nu l ui .
hic
in
Alerndtu : >
1•.ro ~1 r.
3
29 e l e 1 eabătu te
i 83
de Obi uui t O t scii ov. ?
-
t i .
r.5
4
. 31
I i t cu d put ţ i i c re u
11- 31
slt de
şe inţe
bi nult i nov •
b t 'i't
1 dun"ri a • o ân
ti.
.,,2
18
32 - ~
Con re r' er to re provi-
z onre o~şului ucureştl cu
~11 i · ăl l l ~.
p l s
c ce
dun'" i
e dosar lUCI! te in
bi nulte 1O t tii
perio 13 - 135;bri
ti i re u
1835
JblIrDul te1.
Cd. 431/1975 - V 11
../ ..
Denumirea părţii structurale
- 2. -
..;
z
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
CUPRI,SUL U,ITĂŢII
DE PĂSTRARE
f. 26
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
3 4
6 2 Op i s d c Il 1831
ce r1 A du- Dov. 2
Il" 1 de . . . 29 IlO . 18~
5
842
pr. x" J: gu
up p- 'ubiri1
eno 1 l or
m 1 Ob ş t 1i
ul ui .
842
c r oco te 1
'1" (v
ş i eha tu1 1e) o
7.
33
ntul desf'a \1-Câ.r 1e 1831
ţ e or 1Obşteşti u-
dea.l
Il' xi

••
8
, 6
d~ lege re rito
18,
u cătorie· j u
1: fov n ·1'ei
ec ţ i l : p o l t i c
.
t
c.ri in 1U 'i
comexc e
1
9
; ; 7 " 'ro ct de le a re r i O~ 1
deo c eril r'li in
tori-
I!ilor
în'r p rte jadecutore
sc..,
ş i i u ţ e o
••
lb•. ~ r.
10 , 5
e r e ritor
c
ti l or m z tur -
l b. ş i r.
ep /

Cel. 131/,075 . V 11
2
bş t e 11~dunar l copi.ee
Denumirea părţii structurale
- .3 -
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3 .
f. 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
5 4
1. 3
14
12
, 8 Co~es on~nţ ă nt r . Obi ş u 1 31
b duo r e ti
cu tul ..•..1nstr ti t efer··
1 re8 de o ofe i
39
40
41
1 . .
li ceator •
100.9
1
R r , j a aII cor S ondenţ
t
031
e
o.tii
o ~ p i n enLre ui
t: nopu D. 13~
r. .1rusă.
'i, n•
c t de e ~ f e~ t or
cop "lor aănr n t
tor 1on 1a C a r
ce int
z d
Ş bi s er c ' 9i Bc h
lb rlJ.L. şi fr.
I n
Cs e
r iect d" r o r i t or
"o il! fi 10
'culu ) ţie
, i unor ţi ri.
b.rom. fr.
del a er i oz
831
C. 2
; ~
febr.
Cd. 431/1975 - V 11
out ile s t ~.
ba_ o a,. r.. şi r 1 ă,
er oa
' r t o, c or e p ondenya, t i g' -
t pnodus lor te
nru indestu .rea o
ateşt r eşti in
18-129.
in
t.X
Denumirea părţii structurale
- 4
lumăru
vechi al
unităţii de
ţ:.il.slrnrc
~
o
5
1'1
19
'0
'1
2
44
45
46
CUPRI SUL UITĂ II
DE pĂS1RARE
o t 1 refe.,;l or 1 8:>
strict.'un pr C u e G vite
l!•te s mănătur Ş rodus.
om ifI'.
ca. lJl/l <)/5
_ 'oicct de la e re 'erltor
ot ~t ro vi lor
lb.rom. ~ fr.
Bot,
ba t re rito r
t: 'ului zi cn
tor 1ţal! nl1-
cum ."i
de P n unu o U.
jumăt- tG
t
z: " l cudo
ler.i. z:"u cu o 4 t
1n<:."! t.•. U aă D. C vor p imi
,o o n e ho ă"'ite in
r egu nt , i ar di j ~ di n 1 un) .
• 1n,
, li> t ~lste (c t stlş ),
r es p on uţ r ef er . t e r e
(n măn 1, r.t). in mnlz '~i
1;ii.,.i cut el.
ln., . fI'.
.troi
n l1e
pric1n
ctele e r f riOI' la
tribuţl1 1La,o eţ1e1
b ş t i .
lb••.
if •

.1/.•
f. 2G
A 'l
sau ni
cxtrorm
OBSERVAŢII
a r 2
131
dec.3 -
;2
1. n. 5
Denumirea părţii structurale
- 5 -
f. 26
4
2
4
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
4
OBSERVAŢII
5
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
5
3
en°
2
22 41
r ie Ş •...ie r •.om.:'
de lJS1i ul i 183 pină 1
intoc.n t )
vontral .•ic reatată ~
c ăt t e Comi s ! Ob19uul t ei Obş t e ti
t dunăr •
25
" ' 0 110C 1:
d' ni ' 1
du: " ,
Obi , nui t ei b t e~t l
.1.~omeneti
cuno t ·n~
.'\t S : f ptu
ăco e 1J. uslel (r
:rao.r·
p ot r v
e Adr1DQ 01la paz cu
d" n~u în tori.!!ilor ci"l!
.. l!io t smu " bo el!1or
nr 1dreptUl! 1
e vor păziintr dinşl" )•
d b
un l!
~ro c de leg re eritol!
ch"pul înuoc: ir i onobnţllor ii
inc.~tor:.r ilo.!! ceatora.
b, o • r ,
âe g refer itI' 1:
Anul
sau anii
extremi
....0' r.
r
.in s ta s e .e!
te-cat r' e re
o.
lb zo.• şi fr.
l.o·(.ct de e r eri or
eche u.
1.l! 1fr.

Cd. 431/1975 - V 11

...
-
Denumirea părţii structurale
f. 2G
Numărul
vechi al
unitct ide
păstra" , '
CUPRI~SUL U 'I'.:.'ĂŢII
DE P STRARE
Anul
sau Anii OBSERVAŢII
extr e-nl
1--4-
5
I
ă 832
.:-
-
2
3
( ! . ?
6 p o ' un . c oml ~l e
di n sin ab
"inul
Obş t r ş
năr i o
'-
tab
(
t o nl c e )
1!ilo:!! ob' ,ţii pe 11r .
' ~8
?
r o c de l e refer iar 1 1832 G
i nde căd .ril r Obşte eului f b

-
Cont r
, .
b r o

Ş f'r.
29
8 .3
_iînt'" i r a Pl ! O 32
ge r ~f eI l t o t:e .r.9
oi aup e nti
I n 1 : f br . "
7
b. : " o ~1f •
30
9
r c Ş î nt ar r e buetu- 1832
lui
~nul : ; 2; două
feb.: r: : •.
nzînd o u birni-
.l'!l i1.
jid
r înp'" 1te
o C isl
~ -
1D. t r
8-,,)
~.
urnit ş i vor n c r1? -
10 n Co~~" " ; - " ' u in locul vornicu-
ar

6
l ui x ~u. - ' ipe cu-
nt r u
cercet p opunerii s up r des-
iinţv
ii
r .oştilor al
~d. '13I/i<75 VI
Ol ! ar • 5
dI ! ap t u. . . •
; două
manzăllloI
1r;socoteala
80 o, s
p
condc
ş i
îmărţ
ef '0 aJujb Şi OI: S
prec fo b !) P
1
311tl'U
nţ or •
• <j : rr.
Denumirea părţii structurale 7 -
Numărul
vechi al
unităţii ele
păstrare
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
f. 26
AnuL
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
4
l ~
ro" ctul
ntru plu 'tl!ie, ibu- ~2
net ţiiro
ului de vite şi pen- b

5
tru re ul. clădir l oc uri-
l or cult rlor.
2
11
12
2
cerce ar lucră i10r Comi s i ei • 8-
cerc turii dl!e turllor sup pc..... •. rt. 1
inturilor into rac r1nci tului
de turci precum '11 pre t enţ l i l e
uno ol er i up r r es t l t u 11
unor o 111 e in decurul VI!
da catre turci.
l • o _ , ! r . , r us ă ş l gr eac ă.
3
Car or t c 11vor fl.in ai t
pe obiceiul a 1.minte, de
s . or ha vi i t or .
5
p o r t a, j Bl bf
t
r af a~ t o r
C n itii e dăr11in ren
an lloI' at tuIul: r'1. ,Turn\!
~i i g u şi tor o ro •
lb.r m, 1 r_
o r t , c o~e ondenţ ă i nt r e
oci3: 1rlla j udeţ e l or c u 1 i e-
ri r ferito r 1trl ltere
c t s t 1~ de ciţl i nt r t D-
t r'i z"li, lu ri '1It unei-
% ! 1" nt in t re - 1urm
Xt;S jale ,un1i entru
ct: tia s' cr c1t 1r It11 c ă
au ln ne o i•
••11.•
r• •
.3
ac t .
Cel. 431/1975 - V 11
:----------------
Denumirea părţii structurale
'"C
...,
c
Nurnă ul
vechi al
unitătll ele
păstrare
CUPRI~SUI. U 'ITĂ II
DE PĂSTRARE
9
40
4
31
2
2
4
5
6
P~oi ot ge ~ef er i t o~ 0- 18~3
pr 1r uncj ion r 110r ( mploi ţ. lOr) Lon, I-
t c cont~c e e ~ot c up ur l ) . · 15
.... ere t re 9 antE.1r ira 01c ulul
le ef r1tor orin uir su-
mide 1'7.'754 lei O~şulu1Cr' iov
penru timl~aJ!e cel tu1e1110r 183:;
poliţii 0010.
Jalb • co~spo denţă, ~efe~i- 13~
to ÎIIlp1edic re e f'" şurC: - .U!l n,9
in bun condiţiuni Oi tnt lor rt. :;
O i~ui t iOb t eş t l unar ! d1n
cauz lipe unor Qput ţ i , înti~~
z1eri 1 l ec ' 1 m devr eme i n
şa nţe prec şi· asur ile ca se
vor lu f ţ" a ace eput ţi c 11
nu vor r e ac t o- mul d fr_
3
oa ieu e o pedlţle .Obişnuit i
Obş t şti unărl ( onio in c re
e isc la c p r60 ele ce p r i c
hăr ţ i di n c nea ~1e) .
~cet r e ii nt ăr ~ rolec-
tului e ref rito o d
părţi.ra cor cţion Iă in OI!~u1
Cr 1v •
lb.ro .şl tx,
lb.ro •Ş r.
şi int 1r r oi ec - er
t ul ui
lelor 10
~.r 1lor
l! e indr tăt r rt1co-
111din pr01c ul v -
licit ţie ( ez tu ilor •
f. 26
5
A 1
sau ( ii
cxtre ni
OBSERVAŢII
4
i
fa .r.3
1
fabr .~
C(!. 4:;1/1»75 - V 11
•• /1••
Denumirea părţii structurale
- 9 -
Numărul
vechi al
unităţi! de
păstrare
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3 .
f. 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
5 4
42
43
44
45
/.16
11
a
?
9
şurtlri dlnţ lor (9- ), cei
bolnvi r trebui s nunţa in
timp S CI? t 1 tu dun'" 1i.
cezce t ro pro1ec ului leg
ref ~itor 1caderi d s
le depu ţi pe ju ţe.
lb.rom. ş1~.
· re
r ea oi l t·l!1.r a prolec-
JZ'tor 1 ped P
gi l e vito.1!i în
1833
iIl. zo
tul e
s le ares
te l~e.
lb.r m. ~i fr.
133
iu1.~
183.3
10.1-
cu t.
Cd. 431/1975 - V 11
ţilar
~p a rta, eor es p on enţ6,
to r 1 eguâamentu1spi
lb. om. ifr.
po rte, ccneapondnţă, le
omi lei b ser ceşti 1cătult
d s~nu O i ş nui t el Obş t eş t i
dunări • oaăn Ş l,p ntru cer-
c et
n
e p r oi ec t ul ui e regu ment
110 faţie1cre inţei
spl a a or: 11ntropl t
t el i mon ~i o ţe •
li o rte t: feri o r 1cerc-
e ,re proiectului de le pent~u
~z re Comitetului in in rese
'e naă ps"t mentul Vornlclel
o.in Lăuntru.
lb.rom.,fr. 1ru a•
• *1/ ••
- 10 -
f. 26
Num~rul
vechi al
unităţii ce
păstrare
CUPRIl ST..:L U T'T\Ţ~I
DE PĂSTRARE
3 2
47 10 O te. corespo d nţă, r f - 133
.l'!ito e :3 condiţiile vînza;li n
ren
: - '
!
r i l or i n a
'.
p Un
lul
ret
oIecă)
d
o roevo vor
ren 891.i: ... ~·'
i i j ii i
5
49 13 eroet şi î nt ăr i r e pro eo- 18~3
ului l e oupr 1rtăxl1 de i
'" ,
" " ,
ee. .
-
" "st....•
f br, "
lb.ro

i

I
; ; 0 14 erc t r iintarir ro c lui
'ori er rin u 111inde
Iii
nit ar a 1reglllamntulul T iţ
- 1
' 3
l~. i
1.l! •şi r. s
51
r i"n .rir r01e
le BSUP a ob,.teştl1e 1-
tropi •
It> .ro • 41fr.
rt , li ta, coros nenţă,
r ef er i or I , c er c et r e ooot -
1110r st er el st tului pe nul
1~, da venit 1şi e ltulel
şi ~1ţ 1u tul 1c atu!
• r c şi da riim 1ţele nllor
B. . 9. 30 ••. 1l8jl.
1.ro • t 1r•
15
An. I
OBSI:RVAŢII
- - - - _ ! - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~- - - - - - - - _ . ~- - - - - - ~- - - - - - - - ~
Cti 4:n/1
Q
75 - V 11
..//..
c tremi
- 11-
f. 26
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2 4
Anul
sau anii
extremi
OBSERVATII
CUPRINSUL UNIT'ĂTII
DE PĂSTRARE
5 3
5~ 17
r c at înt
r oi c- 1
tu ui nt supr ,col1- 'obr.;J
l or
l b. l !

1r•
53
16 o r t o, t
le (1.' col
18'; f in ce le, pro usele '6
te a rt te Ş import' t
cum 1cona ul intern) r
l ' G rtul produselor
t 1 te iu e
: r
nia a
1es obo ...
'1
5
19
r e t l : O 11 in ,lrire ll~oioc-
li33
tuu1 e le l) nt~u
in
apt r f

rt'co on 260,i::!? 1
.; .5
i n
e' o~ i•
1.ro •.•.1fr.
55
57
o
2
uita.
\.i rcee..-r 1int rir 8~;
l ui nt r u î nt e' a
oc rAUr 110r 1. bune1 r iD-
uia11r1n sate.
1• o • şi '1.'.
r o nţ ~ r er l t o r e
numir ' • 1
un c or p s t e r s e
t r a eă p t
in ;iuto ul Cons t ntiDopolului
tunc· cînd or şul v 1 menin~
de ăzvrbt er iulu1 lptulu1.
.l!' • şi fr.
Cercat ~a ~i int· ira r1ec-
Cd. 431/1975 - V 11
1. 2G
- -
Denumirea păr'ţii structurale
[umăr ul
vechi al
unităţii de
păstra "(
snul
r- U anii
extrem!
CUPRI SUL CNITĂ II
DE PĂS1RARE
OBSERVAŢII
5 4 3 2
l e privind c ondi ţ i i
pOo;telor din r-·nelp t•
•..•.1 ne să,
t u ul
i int
U
ire unei c - 1833
din 6 ,e b 1pentru mr •1 8.
at t ul ul
stru.
58
21 e
r•

mr lui voame din 133
z ntată Obi nult 1O- r.
59
1 tr
po- ~ -c.l
rta':'
'ti (J rito re
r B 1c ăr1 r ceatu1dep
ant III w:: al anului 1832.
24 A e bl ~nul a Ob- 1 3'
'it că dunr unor uncţlonrl r •
isăi e l! se o upu"cu in er B- }o
re lu.rt 11or. ~z deli lor di
c ele~' r rii" ••. 1eri re
otelor (scriitor).
- 13 -
f . 26
Denumirea părţii structurale
- c
•...
o
Z
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
OBSERVAŢII
4 5 3 .
o 11unor noi d ţi ;d11' -
it 1; nt
a cr e

2
" 2
~e. corespondenţ , ref P4
c rc t r socoteli or in.9
i p e nul 18,2. 1u1.2

1.rom. i

63 7
di c ă cuprinzind
indrept ~ile
- 34
ce f c
de c"'tre b' 9nu1t b-
n.lo
se ă
aun re 1 roi ot
le e
64
gi et r u intr re
1C nce ă . . . 34
r i 1cccre t
r l t ul ul Obi ş nui t 1
1un 1.0
ună-ri. 1u1. 9.
6;
10 o dică euprl nd jurn 1 134
p r ce
-
r b
) l e di nţ e- • o
l or Obi nul
2. Ob
e t i Aduner 1.
66
9
i.tl!U d ie" lu
al nc e
rie s cret r ul u1 bl ş nuLt 1
i
Şeşt
a. n" 'r1.
67
l~l
\.io.rce r e ori intari a 1834
tll ui
s up l ! p z i
un-
ilr- ni ţ eL desp:ce
l'
aov •
•r
..,,1r •
68 12 cet
'1întărire eo ee 1 34
tulul dJ le supr or luirli
drob nţ11or.
b.ro • 1

Cd. 431/1975 - V 11
2
Denumirea părţii structurale
- 14 -
Numărul
vechi al
unltăţ.i ce
păstrare
...:
7
CUPRINSUL U TITA-ŢII
DE PĂSTRARE
9
7 0
?
fi}
7 4
2
15
14
16
19
17
pr lectu"ul supra
i10· in ,rleinl mi- i'n
vare t· ne iîntărire roiect - !$Il
u.i supr ăogirl1 unei ie>n.;--
pe s tribun lu ~
upr deafi nţ r ~i l
.•.1bun·ulu daco-
C al o <; : s .
b.I: • ~ fr••
3
iint~
s privind
r de t
e . pr o oc-,
în orui
ntelor.
f. 26
Arul
sau ami
cxtremi
OBSERVAŢII
c e
5
tul i G le
cU eta!!i
lb.ro. 1.

834
1n,
iul.
Cerc t fi" t rue
tului de 10
lteşt n Qr
lb.Lio 'il •
roie -
o ob- 1
re are
edepa lot;
11t r•
lb.rom.. şi tx,
. gzi
~1
1834 (s
OI: e J;az ~'Vf;
ipină 1i-
chile ol! d po-
ţe). ,
834
in, - 24
I l uor
nu .b i
e pa ju
c e
vil<~
o (1: ') ocup
..pa to .•.
fi:: fr•
cu ce cat
ico erei le.
Cd. 431/1
C1
75 - V 11
şi intă,r ir
••i/.•
- 15 -
f . 26
Denumirea părţii structurale
'O
...
o
Numărul.
vechi al
unităţii de
păstrare
75
76
7 7
7 8
79
2
6
21
1
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
4
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
5

J on 1e'" CU
bătu e de Ob
: : ;- .•..• t .••te
un o Ş J.U 4
şa in() el.
01cţ de
şt
e c
Co~ceter r o1ec t ul ui d~
en ~u t ~ i ns c r i er i i n c ondl c i .
lb re • ş1fi
e şi t ~~i r e t ic -
upz r il!i1r iz
de -şi ind ar t (in-
. br.'-
-:11 . 3
) vera.
lb.r .• 91r.
\J re t._0 şi in ărir 1..n01 c..· bp4
tului d e e au r ting 1lor n, -
c lor in dr pt de iun.2
de' iz ţii, comens pen J : U
cu elnic pentru. d' uglre
... -.le~o n lor S .n dreptul d pen
mc in .u 1 n ri 134.
...3'''
..r. 3-25
rito
n •
c or 'x e n
c
ur 1
dlJ in· tr tive
s
iu e-
ios t· şaŞt1•
C r e t e
pxin ăc
c ondi ţ i i r VA z ~
(aez ) pe nul
1ccrnăr itul
ustr c1(din Tr.• 6 e.stoliiloX
v ia).
.1/ ••
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
- 16 -
1. 2G
1
umărul
vech, al
unităţii r'o
păstrare
2
CUPRI,'SUL U,'IT\TII
DE pASTRARE
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
3 4
2
86
'4
25
26
28
29
30
e c't r a ş i in u 1r 8PG ieo- 1834
tuui F J 3 sup~ org lz~ ii f br.25-
""ăn irilor n închin o. rt. b
b.ro ş1r.
în :-'rre
s mnrillo.r.
preoţ l012.
l ui
v r e v" re erito r
a poa socoti
r r el 1
i n' e de r ol ec t ul ~ndr ep t ăr l 1
ăcut de Obişnui ta Ş e se~
în ' ul 18~3.
III
ee s -
uunar
l b. , r
• Ş r.
tru core
rie
1831.
i nul O lşnu1tel
) oom iel pn-
-aasocoteli or iati .•..
c r e t x l stru p e nul
T e er itor la e:portul şi
i " l'!tul ur tine ul nului
1833.
834
1) b: . ' S-
8 .1.
1834
r2. 5-
183'1.
obr . ' ? -
_r .' 3.
834
o l!t , list ,r r1tor
cerc tr s coteli 1tier ia1
pe nul;> u v - iun
ni t 1. chel t u1e11 ul
34.
..//..
Denumirea părţii structurale
17 _.
f . 26
...;
Z
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3 .
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
4 5
?
88
89
91
32
59~
598
Cd. 431/1975 - V 11
2
2
Şt aacă dunaae a soco te11101' 27
t ier iel pe nul 132.
cot le de 'eni urile - 1-,4
taia 1i1_r inci tului • o âne.•, C .7
le nul 32.
Cerca t re ocot 11101' de 1 1
i'_n. - 1nov.1833 şi bu :etulul
de nov.1833-1nov.13;, si
tur lor orăş naşti din p.rincip~t
(J.iocQ"'ni, Brai1, uaău, loieşti.
Bucureşti, .irgovişt .• Giurgiu,
impu ung, P1te~t1:t Curt de r-
in , Cre 1, c,
ocne le . r i(Ve cnă), er 1. OV ,
T. i u) Co~neţi 91 ibun' t ăţ i r ' -
101: ce se fel ore e şi îl' ~i
pennru inf.'Cumuşeţ rea lor.
J o. en n aţ ă r ef er t o re
cerc t re de c~tre Ob ş Dui t Ob-
18. . . . 4
. . r • 1-
"'pr.3 •
.54
ume
oarte, cor s p ODdenţ ~, refe 1 J ~~
ro d~re~c5 re o rt . bi- L~ 1't. -
anendăr li oen tu ut şi cornări tu tii
lui pă t r1lor aus reci (din
1v l
M
) ce b~une z~vite e
t iDc pin cu d ce
dsc , 35.
zuIuă ţăril.
raine ( iş ),r ",O rte, ""lv'nd
cercetczo şi itarire cond ţii
•.11••
Gc . j •
35
rt 23-
Denumirea părţii structurale
- 18 -
Nume. ul
vechi al
unităţii ee
păstraro
2
CUPRIl S L·L U!'IT - rr :
DE pASTRARE
Anul
sau unii
extr ernl
L 2G
OBSERVAŢII
5
92
95
16
1
1
rd n (of1a), rap
ne rutin:ţ e rt i
e rU: 3 O şnulte
oniţ ~Vl1f;o.r8
18.35
CeL ',31/1975 V 11
.rt
om n ţi ~nt r u abat r i ş i ne-
cuvl inţ 1 "'virşite cu uarea
procuoeI r din n t 18; şi 8
fI te pr n s tului
rec ,âud. o n ţi.
(rdi' (of'se), r pcnz e
t
lliste,
~~lbit refer' to re cercet re
<'i lnt~rire proiectului de lege
J n ru n IJrila celor in drept
de in e 1za~e, ,,0 pensaţi i
entru dac i r ea p er -
s o ne pens'1inc
p i n cu
1nunn Ie 13.
lb ro • Ifr., r.
l: 1 (oi'1se), r po rte, r Xe-
rito ~e 1 c er c e t rea i 1ntii::ire
cer, , !, !!d n w: lizare uiH g
Ico le,:.f1ul ui - 1T odo ,
, rici Tonot i nol ar,nob luI
1iler ..•1nton aha t mboli 1.
Cor e~ on nţ ' r 1J i t oer e 1
cercet re~ r iectu 11Condici d
noce ură el'imin 1&•
•s// ••
835
p ; t
1 36
1un. 2
1835
li r.~-
835
IU rt- G-
1853
Denumirea părţii structurale
I - 19 -
'2
o
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
96
97
99
100
101
10,6
17
11
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
f. 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
345
Ordine (ofise) ,r pa"rt ,referi- 16,5
to re 1cercet rea şi int'riree ". t. 6-
c ondi ţ i i O~ vî nz ăr i i ~ 'rend r o' i 6
veni t ul ul do s ni ul ui iurgiu ~i
urnu cu două despărţir idin şen'"
luI unării.
Or in , r poarte ,proiect,corea 1835
pondenş ă , re eritoare măs\U': '- mrt.- 9-
to rac a str 1ăpe tot c u 1: i ns u, . iun.2
L

cestu' pripcip: •
Or<1ine. r 1-0 :r:te,corespondenţă. 1835
râ rito:.r 1cercetare socote- ar t, -. -
1110rVistieriei Ve nii 1832-B~136
de cănre omisi or ănduătă din
. inul Obi~nuitei Obşteşti J~duna'r
11uĂ..ne,r po rte, , r oi ect,cores-
pondentă, referi to re indrept
re mă...,ur ilor da l ungi me. de c 1':"1
citate ş i desolid! t potrivit
cu meridi.nu p ămi nt ul ui .
Oraine (o1'is ),l! parte, bale,
r ef er i t oar e c er c at r e ş 1 î nt ,
r l r ea s oc ot el i l or ş c ol i l or n ţ~o-
nal e p e Dul 1833.
.rdine, .r 1'Osrto. corespcndent "
~19 'ex1to re cerc t re de ei.:t
bi nuit Obşte scâ dun r~
cot li oz (Bugetul de v n1tur
cheltuieli 1Vistieriei pe nul
16;,4)•
Wl . 2.
lt135
~pl!.l -
1 36
ai 2
1855
pr.r· -
1836
iul.G..
836
un.e
Cd. 431/1975 - V 11 •.11••
Denumirea părţii structurale
-
;:!
o
102
lo:>
104
105
10
Numărul
vechi al
unitătll de
păstrare
2
5
6
?
Cel. 431/1975 - V 11
1H1.1 e, r "P C rte. liste, ref"ari 1835
tor 1 ce cet a şi întarlre
p~oiectulul pentru vînz l! 1i- _8
cit ~le ( nezat) 8padurilor din
oatro va' st tu ul d n 0 n Iu
Lună.cli
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTR~RE
3
Ordine,
la le rea
pentru cerce
Vistleri _
rto, re eri o a
1. intăr il! GomEiei
raa oo 11lor
fiec e tr astru.
rdine, ~apo :ete,;:)
denţă, re er io a·'
vo:rbiculu1 lex ndru 111 seu c
sumad 2 6.8;;A el, cheltu1t ii
a1in nul 1821cina er are
vist1ar.
Or di ne, r po t e, r ar i t o r e
lager unei com! 1.i ,ntru
c er c et ar e c e rit unor persorne
aţa) nt r u ibunăt aţ i r e ~o r -
tel lor
rai noi a) ,r 'or te•tba e,
r ef er i t o r e l a c er c at r ea . 1 10-
iJz r t) .•.evului ucrulv.1. V
W n
pe n i135.] :;) ; _ 1!;?
(zi do Luczu cu îinlle 2 lai
şi 14 ba i; ziu do lucl!u cu 2
01
9
.!.Ci.;i Gb n izi
lucru cu 4 boi 13la 1. '1 140 b
..//..
f. 26
Anul'
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
4 5
l b35
p- .'-
6
1835
1 35
.:"0
i uni 8.

Denumirea părţii structurale
- 21-
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
f. 26
3 .
Anul
sau anii
extrerni
OBSERVAŢII
5 4
10?
108
09
Ilo
111
14
18
Cd. 431/1975 - V 11
9
12
19
i ( of i ş ) . r p o r , ~e or i -
t r er e t r 8 şi nt ~ 1 e
n x ei up r 1g 1î p nl t o
re~u 1n ulu· t ţel I!.
l!din(OI; s). r
~ri-o r 1c er c e r e
lu p ntruin 1j
t pt t şi
r e
p o r t e ş i p x op uner e ~ er l -
t o . ~ i c r ea p r ev er l 10r
.ct•./79 d n egu entu or n c
rivn ehi n ur z~I!l' st '
ilor c nu: ] - udobînd t dr P u
.latu.r!'lliz r e e l ! 6s buc ur - ă da
to t feIu <le drep ur pol l t i ee.
8;6
al.
135
iul.6
1; 5
1un. 4
1836

OrI! e, r e r ' - ·835
ir ir i' 1eG. v-
nt.ruho·· i11· 16
m:iinţăr i'
~ ă-
f
di n ( of i ) ,
t o' c er c t r e
lu· <le
tulli
~n ţ
tui:r
e )
c uns u t t v.
rai ),I!
t o l ! c r e l ! e
r i eat u 11d e ~
r e, r :c
iinta"'lr6
tlngător de
nt elot v
or(';
..// ..
135
iUD.'=- -
Denumirea părţii structurale
f. 26
Numărul
~
vechi al •...
o
unităţii de
...;
păstrare
Z
2
12
113
1,3
114 14
115 o
Anul
sau anii
extremi
4 5 3.
OBSERVAŢII
t st t ~ cer ~e Obişnuit 835
.u. -13
.,ond",cădo x,r,ediţl hirtl110r
CJ c ne...l ria bl nuit 1O -
tei:;'U!l" 1.
/ 18. ; 5
ve t •1, cac." •
/136/ ebr •Il-sug.
'\ .
u; ) . _
Cd. 431/1975 - V 11
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
o c onva. ţ i e t eome c i l ă/ 1 ,
"'nt rincip t 1 oldo 111.v
hi i50'"1t ~ 1şi l s Pt.'.o
'8 iu 43 1835 1
v ur1ri,
20 sept
,
o
anuil ăl
is Ui
eec t I!~N co e.l.
J
1 o10 u, ser i-
ltoJ!•••• tic.) •
(o is),ra)o rt .jălb1,
: neputinţ de
"edinţ le adunăl1ii
ut d: n n i t e OBUZ
(1 olndVU·, ccă nte , mvoirea
eput ţ. ~e-
18?J5
d 0. 2
183
r en ru
nentă . uP
3 I!'C ',' "ori, pl
torilox, IDO plin
sta i
. oşnlc 'ii
10fl1
celor
l e
( ' u,
mi ţ )
po-
t
.,
oi c·u
5 riuri
. r i n
pl irii
~,Dl.mbov 1t 'T
nu ca10 li
ustri de ing
e "idt ic~".·
..//--
Denumirea părţii structurale
- ~, -
'2
o
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
f . 26
5
Anul
sau anii
extrerni
OBSERVAŢII
4
116
117
1
119
120
25
24
21

~2
23
O~nl n ( of i s e) , ~p o r t e, p r op u- 1835
na,110 :c ferito r lJ de chidera 0.••. 0.-
1 17 âec . 1835, or 9, lucrări- 1 36
lor b 9Dui t ei Obş t eş 1Aduner 1 •
tJroblamele ce vor f'i dezb' tute;
p r ec i er 1 s up r a r ez ul t t ul u1 dez
oaterllol! dunăr i i ; b tari le
unor dap ut ~ţ i up r p ăz i r l 1 con
venţiilor, legiuir i l or egulo sn-
t al ut or nic şi f ţ a de cei ce
~ep r oz l nt u s t ~ ) ~ni r e •
. g s t r u ( ~er i l i p s 1s ) da bi r - 835
tiile i " ş l t e ~i intr te (1835 c.
14- 1836~- 5 iul.; 18, 5 83
1836 i ul . 1l ) .
ordine o i aa) ,l! IJO rte, refe-
ză to re le cezcet re şi i nt " r i -
r ea p r a nţ l el ar hi m ndritulul
o chim, nuet voicul -rii
1non1, c e SI 1 s e c î t e le;;..000
oc , ş eo p e ! l ec r e nedr ep t
1 p r op J : l 0t ăţ l l .
O. T! dl na( of l s e) . t: p o rte, 11 t e t
r s t er l t o r e l a cercat r e şi i n-
tiU!ire condăţ1ior pentr u vinz -
.re r i n contract vămilor • 0-
mâna~t i p e o p ar i o dăde 3 anl .
JUl!n l e l a .,;6 i n. e l or
Obşto~ ti Adunt i r i (1835
18~ 1u_.li).
1835
ec . : ; -
1836
i23
35
dec.?-
1 36
in.;l
1
Cd. 431/1975 - V 11
• • ••
Denumirea părţii structurale
- 24 -
f. 26
't;;;
> -
C
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
5
Anul
,CUPRI,lSUL U ITĂrI
DE ?ĂSTRAR~
sau anii OBSERVAŢII
e t ~C'
3
321
2
123
124
5
2
27
29
4
00 1eCid a edlţl hirtl110r ./ 835/
de c ne.•. lar ia 1ouitel Ob- dec.l
te ti
unăr t,
/131
l ul . : >1.
O~di n ( o l s e) , ~p o rte.~aferi- 1835
t o e cerc t r e ~1 î nt · l r as
rolectulu de lege pentru îni'lin
ţ .rea cIă ir ) unui nou OI' la
i ut re
lu1u1
sene 'rurnu,' JUd.O lt
oc i r ui r 1ş i 8 t r i b
latin'" umu,
rdin (ofisa),r po r a, referl- 835
to re cerc t re 91mt-r ira dec•....-
c ndiţlilo.r vmză.rii1l1c1t ţie 136
( ez t) po ta lor • i19

ondfcă cuprinzind indr ptăr 1 :;5
d i9nulta t as e u- dec ~
prolec t legi
le V' 11oI'. in iinţare
DU, con l ţ i i l e p a t -
o nelor de e r ~.
or ' u
lor şi
or e, l ' 'erltoere ,r n- : > 5
d re ~1n licit ţie (mez ) a dac.:'
'111lului I~H1Că.Il11or in Val,hia
ăcă, căm narului 10 n Ot teli n
p tim .3 ni cu 5 .750 lei pe
iec re n 9i do enillor st tu-
lui .ur iu şi T~nu, poIc volcu-
l ui
orgbe dlvol nu.
••11••
Denumirea părţii structurale
- .::::5 -
....:
Z
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
CU PRII SUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
2
3 .
I. 26
AnuL
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
5 4
126
'l
9
17 , 12 O~~i n • r t e, c or es p on
~e e l t o c ~c t ~e
0bl ş nui t s ea dun r e
tulul v\;olturi şi cn ltuie
le Visti ri 1. cun ul nu ul
18; » 6.
9
14, '7
Conalca e p oi ct ,le d legi
cezo t ta Q i~nuit Ob e
unre.
r l n, r p or t . c or oodenţ , r -
o e 1 oăectul de la pri
vi ni r i şi c or c ţ i on l e !-
nso 10 tăcu şi
p.r c şi
p lţlen şti.
135
00. 30
6
t u . 2.
1835
d
1-
Ordne (of1a ),jurnal.r 'o rt
i t o r c er c at e ii n
e t r . nu ui (s . , oc · '-l1)
nt r ctu1inchei t da
re cu it ul cneZi u in nul
1833 pen ru exportul proaus lor
sta uiV'" •
1; 6
1n. 5-
iun.} •
( o l s a) , ur n tr o r t , 1836
1c er c at r e ş i î n r - n. 9-
. c r 11(c1- r t.2
Or
Cd, 431/1975 - V Il
u i n
m ucur Ş i, ~
car,r vcutv d n
iind.ras insii •
••11••
Denumirea părţii structurale
- 26 -
Numărul
vechi al
unităţii c e
păstrare
2
CUPRI SUL UNIm ,1II
DE PĂSTRARE
f. 26
Anul
sau ami
cxtr erni
OBSERVAŢII
3
5 4
1.32
136
2
6 Q,r in (i'i e), xapo l!te, 1e ; 1"
r ex x i o r e c er c t re ~i i nt u iSll-
ri.r cer ori a atW!sliz e
l ui Al e ' an u mur c aş i ş i a oc -
torului l!silie, lui Nicol ie
bt evăr . lui arie,preot ta ohi.o
din 1hi ,ate•
Or 1ne(o ia ),l! rte ,reJ.'e.ri-
to J!9 care t x 1inte.rirea
rap ului c car locuitorii străi
din or ~ul ~ă.1 spre putea o
păr pe nuaela lor 1ucrur1.nami> ;lct-
tooro în c st or ş .
18,36
1n,
i
O.rdina(o iss),l! PO l!te,j lbi,
I I · t ar i t o r e 1 oer c at r :1. î n ă.
rlrea ~inzarl1pă'urilor din ostr
v le an lului ună.rU.,rec1 te
:5 pro riet rl.
port ş i ropunarl re el!i o re
jur" ntul ce tre uia aă ac ă I
t o iiparte ju ec ăt or a acă, i nc l u. . • .
siv 10 o 'ătul dreptăţii, ca V II
păzi pl vi şi egu18n ntul or a
nio.
1& ' ;
1n.14
l ul . 15
5
p
8 Or di n. r I ~r t • corespondenţă 1~~6
re erito la cerc t re d căbr
bi ~nul t Ob t e scă A un r e 0- 1 3?
cot 1110l!(veniturile 1c ltu-
iel1 ) Vist1r ei nul 1:35•
9
ca. 431/1975 - V 11
,
.ren (of~s), r po .rt e. r e 'erl- 1;6
toare 1cercet re l' 01ctului
•• ••
Denumirea părţii structurale
- 7-
f. 26
'O
•...
o
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
2 3 .
4
13?
138
139
140
l o
11
1"
pontru epitropiila bis riciI r din
.r1ncip t.
Or no ( o ise),r o rte. r e eri-
oaa 1c nes t re iînt~1re
oon l ţ i l l or arendărll oerltu ui şi
coană itului ăstorl10r ust i eel
p nul 1836.
13
lobr.
. ?
OBSERVAŢII
5
-.
.l?
141 14
propunere refer~to e
li"J,?o
c ului" bisericii".
.
1.
-
itropolitului),in-
1 r de n1de
r di ne ( of i s }.r' p o r t e. referi-
to re 1cerc re ş i înt rirea
pricini pr n c re se
ni l or o re s e ş e zV,şl s e vor
'ez in or şul evar1nc re e
elăOiiJ cua, cele şl dr ptur 1
u 'ost cor te şi str aln10_
e s- u st tornic t în or şul

l! ne (o 'ise) ,r'!-'O rte t liste r 8:56
lel!ito re 1cercet re ",1în ar 1- ., r , Iv
on 11j i i l or p e t r u vî nz i u . 13
ocuetoz e e r
zlla de iD ri
1 ~ ă 1 1 n r ; e 41.
rina (o:f'lse),r po rtet t bale, 1" r
re 'o ·lto r cercet r şi în ~-
.rir ceot li lor .c1t iiiilor( e
z t ur ' l or ) p c ni l 3, 3' ~i
183Q
Cd. 431/1975 - V 11
~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~- - - - - -
Denumirea părţii struct rale
- c :
f . 26
" O
•...
o
Numărul
vechi al
unitătii ele
păstrare
cU P R 1 S rL U 1T\
Anul
DE P Ă S 1RAR E
seu anii OBSERVAŢII
oxtremi
3 4 5
2
I
13, 7,
142
43 12ble. 8
144
16
146
o
r Lne O a) , po r ett le,
e c er c at r a 1i ot ă
s oc ot ilor 9co1l1oJ!, la
lului Iubirii deo menl 1a
elor e ine nul
136
19
le, re erito re 1, ...6
in ăr1ea enituri
Ol! şco ior p nul lu12
C zeapon enţa e..:el!lto r 1836
o~rc t~r c at r e Obi ş nui t b l i .
t e s c l l un r e 1 ~nt ar 1r ea 27 - ; 0
t urm bu tului d v n1tmi
Ş c e t .e11 1s ler 11
nul 36.
1, •
c er c et ~
ic hel
1;;, .
C r apon ntă ~e rit re la
c er c t c t r e 1Dul t a O
.•. te BC~ dun r e i1ntărl.ra da
c re domn soco te 111oJ!(de v n·-
-ur Ş c: 1uăe i) le Splt lulu
i ubi r ide o meni şi l e C s lor
fac' to e d bine e a u11;4.
t e, r ef r i-
lintarire
ila 1101t aţ i e
( i
),ro
1. 36
t un.
1u1.9
d
t ar c r eet e
cond ţiilor v nzăr
( z t) ep t ul ui
expor t el
aeuâu
Cd, 431/1075 - V 11
•II ••
Denumirea părţii structurale
- , 29 -
f. 26
150
151
152
...:
Z
14'1
148
.49
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
17
1
,",,10
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
extremi
3 4
Pro unre pr 1vlnd ~n iin'!; r
in. or ul Br' i unui buna
conexe i •
O~d1ne ( of i s ) ş 1 r p o r t
~1to l'! legr şi in
coml~oi pentru revizuire
socoteIt lor Vi
836
u i
lui 1hail hlc , Ş ul 1636
ul.4
OBSERVAŢII
5
o
37
'orespon enţ ă p r i n c r e, Vor ni c i
ain untru c re Obişnuit·! Obş t t
A Ull"'· ă trO ită cop 1. l8....
eete legiulte de e • t.
i n
c i vi at (lu-
nt ul ul . de c i n'
ce t ost ( I -
V Ob . şnuăte
l' untrup iin
erâr ) de J;t
fo""t n it in
135) nr ez ent t
obş fJ",tl unăr •
V refer ito r
c er c t r e de c ăt r e Obi nal t a O -
~t e s c
Y
dunar s oc ot el i l or
v nitw: le 1.cheltuiel1 1tie
rlel nu ~.
1 , 11 Ol !
r
Cd. 431/1975 - V 11
p a r t e, c or s p on nţ •
la ger boi r ilor
r ng c eput ţ 111
se unre.
../..
836
i u •
- 6
iun.~ •
Denumirea părţii strr cturale
- 30 -
f. 26
Numărul
vechi al
uliitdtii de
păstrare
2
CUPR: TSUL U.I III
nr PĂSTRARE
Anul
sau anii
extrem!
4
OBSERVAŢII
5
157
3
: 137 or S oncen r e r i t o r
33,12. ore pon enţ referi t oar e 1 837
cercat re condiţi 10 e
pr me;...t oer 1tu ui «; 1c ma
tulul astorilor Bus t r e 1(d n
TI' ni ) pe ur ătorul n,
42,10
nvoc~e as şe in- 1 . 24
ţ 10 dună!!1 , cereri de concediu a .ll.
şi P t le iiunor dp taţi, le-
I : unei co 11pent_u cerc t •..
re· pt!o1-.c·slor de fin nţe Ş con-
trol etc.
r ăne, re
~e rito re
- ;OI' t .~e1s
r t e, c or ondenţ ă
vinz rea cu mz
ului ş i c rvişu ui
15 56, 3
:e '1•.t.ro de i nt r e 1Obişnuit 1 : 7
I
Obşteştl It
un:
1.
2
•• 1/ ••
(. 1. 4:11!H175 V 11
pe maonu sn,
O~ l a ~,corea n
ehi r a se luni
bştaşt i unăzI, 'ii
iilC i ro e1
nţă,p!! -
Obl ş n i..•.
entru
11' Lne t r
rate i t o r e
ar ptu.lul
r ,corea ne.
1vinzer l!in maz ţ
XPOl! t ţie i vi telor
x: 1 cor u.t
p.rim tl: ulnţ
pro u.aelor
pest graniţă e
1837
:t: b •
i1.
ebr •
iul.
t ,.,
, ."

Denumirea părţii structurale
- 31-
1. 26
Anul
sau anii
extremi
4
59
2? 6 O~di
t
O r~ ,e r e pon 63?
p iv1n v
nz .r
1 ez 1r

.-
."lor in trei t.1'Ove le s . 5
lui 1 e în drep ul cet ţii
116t~ (d n rei dlst nţ ).
1o , ?
• onu.e
ţ Y
?J?
vi nz
la
z pa urilo.r Il t.
...•
1,;,
ost:c va ain in îi dis nţil (d 38
i ţ Aut.1'ie 1 i n "unie 6.
)
. : : 9, B l'!dine t po t , cone pon e
"
I , ?
..:0 '
i t o r pfoiectul entru r•
...
c lor indre de
n-
un. 3

u comp n l'
de
cu-
e lor în drep de
p enel •
162 58
tr ospo:rtul 1 '5'1
i " ~ ti " 10 c ne lerlei rt.
5-
nult 1bşt t i dunări.
, .
t.
(
63 ,13 r d , r core : > '1
e•. rito r e c r e rt.
7 -
inul c un e Ş 840
omn socote io
. rt.
:3
cneltuie ilor)
" 'i u 83
164 2 dinţel
Obl ş n 1 ;.1
3?
ş 1unar! perio d . 1
nrti
-
i u i
18, ; ?
"CI
•....
o
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
Cd. 431/1975 - V 11
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3 .
•• 11 ••
OBSERVAŢII
5
Denumirea părţii structurale
- ?~-
~
o
65
66
17
16
169
17 0
Numărul
vochi al
unităţii de
1ăstrare
2
CUPRI SUL U ITĂŢII
DE P. S fRARI
f. 2G
Anul
sau mii
cxtremi
OBSERVAŢII
1
3
or a on nţ ă r ef i t o e 37
int b t Ş il c gI! 1 •,;'-
ce sasăv '11in cursul Lun "
l!U co la intru i-
ntuui or nto
1 o 1 or i nul )
nt r mc t r e c st 1
intre 1,0 o ţ l
te ti
socot Illa
bin pa nul 34.
orespondenţa privind c er c t ar e
către oi nuă Obşte se u-
110 ( v n t le şi
) ut u 11 ui
n r
C laI uiei
15.
u ui

Indl! facUte (10
con
in rn
v nl t ul ul i n
r cum~1 x r n"u-
r i I o! ! Ş
t l u
rl1 .r.
Gon C~ up r i nz i nd c or es p ond n-
i ş nul t b t c u-
J
ţ
n cu ul r f r1to r la:
cezce c 1tăţ111ger i i
put ţiloI! d tu ţ; exportul
usa10 1'" vi t 10 ; lucrăr lor
C !LI! fie iete•
Cel. 431jlQiS - V 11
..// ..
4 5
8,,7
-
8, ; 7Denumirea părţii structurale
- 33 -
f.
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
5
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
4
2
? 1 35,14
. i
18.??
-
, 40
l ? ~
17 3
31,10
54
Cd. 431/1975 - V 11
cozecpon
inu t 1.
i
pr qed1nt
unar
1or
t n e
,1pIu ri, cre nu Sl.
t re - , 1l!&. punde ile •
spon nţa.
c ă- cerc
O şt
de " t
'f r iei Ş
luiril
El U
dun r
80-
e
cot
P t
o
v •
_1
r e
O
t n
1r
5;1.20
l . nt oc m
provl
ucus şt
Dul
e i n oi
in ocot a
nu
cu
o
u
ntru
u~d1n ,cor pon
to e 1 t ir
re le (pr oice.
nţ ă, e ar i -
e ni-ii ce
•• 11••.
-34-
f. 2G
enumirea părţii structurale
' 7 5
7 7
Numărul
vechi al
unităţli de
păstrare
2
37,18
~8, 9
Anul
sau unii
extrerni
CU? RIS l LUI '1AII
DE PĂC;lRARE
OBSERVAŢII
5 3 4
ponden u
înă t i
XI
r ne.
1J - e ito
anr n uri
r;l
o
w lor.
po r e. cor
pro·e u
şi pe cap r
G r s o d n u intr omn cu
dun e re
p 01 o elor u
te c,
~il!
do
? rd1n ,

1ch t
şi
, ste,e
1 iu 31. ni
tr1

rte.corespon et V , 8~?
r n e exp l!- iun.12-
ni1 B~8 iJ ~. 3
i .1•
i

i
37 . !' 19 , o e, r o t, ar .... p nd n1jă,
Y! eri 'oare ].; t tornlc1re
c c r:i O inult Ob
40,
t. 431/1U75 - V 11
- - - - . : - - - - - - - - ~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~= = - - - = - - ~~= = - ~~~- - - - - - - - - - ~
n. -
t ului
O -
şi o:cindu
1~?
1
1)' te c un l! It
s
n te
inc
de
. .//. .
26
Denumirea părţii structurale
- 3
f. 26
..:
Z
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
Anul.
sau anii
extremi
4
OBSERVAŢII
5
1l di n t C re , ",or pondşnţ" " , l B37
l!afe ito l! n tur i z
itll.l-
10' ?
in.18
1.82
30,9
nţă referito 3?
de că re O i ui t i1•. 3
un r e 1
mn ocot 1Ol !
<: - 1
tu 11)splt ul u
e ni nu 835.
18~ 43, ' 3 Cor
10
ţ ă tre
bă.şnu; t
3?
b ta dUD e ••• 1do. , r e i al . 19
î
re Ică ils
b eecul co I 1au r c er
cat=- '
1
ocotel 101'Vistieriei.
184
44.t:::4
in 3?
e' r i t
t e Obi
840
in omn
teli
ic nt1' 1
p o ei p n11 133,1834
şi
.185 45,25
e 1'1r 1 37
b
d nări . 1 id c ul.9
l'
r e e bşt scul control
oeot
tur 01'
01' şen Ş
186 46,2 J l! nţă ro eri o r ~: ; ?
••.l! on
l i n ~ec1' a-
l u . ;1
' 6
i tru c or e p o
l'
c u r
.l'radu•
I
.
l
••/1••
Cd. 431/1975 - V 11
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
" ..
••• 0-
Denumirea părţii structurale
- - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - ~- = - - - - - - - - - - ~- - - ~- - - - - - - - ~
Numdrul
vochi al
unităţii de
păstrare
2
CUPRI SUL UNIT-ŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
cxtremi
OBSERVAŢII
3 5 4
191~lt:.,.l
186
189
190
?
uor ţ; r _ rito t: 1 8:;;7
brilor omăaI i' nan- ui,
c ' ntr:u cree ar soco e11 4-,9
t l ui .
nţ ~e e_
(numu
o r
?).tebu ui
4 2
t
50.~
5
2
, : 7 3
n e.~ijin1tt. de 6 memi
ui t ei Ob
9
t e 1 dunăr 1
~to
o irnuitori
c i11p
un
c • d j m ~
n .r
1 u o
to...
11:1t
Ol ! ~nţi1referito r
vi zar . in r n
rai şi Ş nslului
in trei d' t nt....
- 840. n
c
rito s :
i n
1or
) V
:cir a
( c' tr
1'1
e D
ndoţa r r i"o .
Ullcţion i
şt scului c t· 1•
C D-
• •/1 ••
37

/

171
••I
Cel. ,!31/1c)75 - V 11
- .,7 -
f. 26
Denumirea părţii structurale
4
Anul
sau anii
exlremi
OBSERVAŢII
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
5 3 .
2
~in,
refer ito
J1l i n i r e
r op uner , c or ea on
r 19 a uce e
r .•165 (.lin
19~
ar snăc ntl!U c z ce
din ·.c· p •
194 419,8
enea o en ă
°n i i , s oc ot l i l e C s el i t r op o-
110i1'J 1lie 1
expe 1ţ.e Ol!' i.ai
va (15 i0.- iulie
i· i... o ai i ni t r
in• .-G'l 1unil 39)t r
intr r 1
O 1n, - 7 1u"1
s s x al or uc r ' ior
dunar1( 8,,4-1830).
:...,8
8
95
enţ ă r e er 1t o e
eli 7-
i t
c um
(cu
nlc cu
fiin t n VI! m
S ! ; I t i .
" rll arii
fl
utulu
c t s- u i
~cez1109
196
e ntr:r şi
1nult
.rio e
•• 1/ •.•
Cd. 431/1975- V 11
\ Denumirea părţii strudurale
- 38
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
CUPRI SUL U IT ŢII
DE PĂSTRARE
f. 26
5 3
Anul
sau anii
cxtremi
OBSERVAŢII

4
19'7
. 61,3 , o: r: o n onţă r 6r l t o r e a
căt a Obl ş n t
'un l! oc te
10 a" 1din Turc
l . nC
r ai'
~ V
tieri
19 ,6
199 65. 7
o
, or pondenţ" af · t o r e 1 1
c c t rea d~ c ăt r e Ob1~nul t
00 te se" dun ş i nturu
c t l ! s oc at e "lor Q8 v n1
1
t· 1ich 1uie i
Oi ir 111, ;0-
:"neşt1 e nu 1 : ; 6.
20 59, 1
.re .
1110 a 1 1
:.) I
b t 1
b
d.
a
unăn il.
SCl ! itor 1de
ti'
It en j t
,
r a ~uc r '
dun~.r
••
Cei. 431/U175 - V 11
837 .
d ţa referit r
e v ni I 1 c hel -
83 , o
v z
m z -
1.
• . 6.
i ngur n
9.
f ..•. ito
r
re
cătr Obi Du1t
1!" -
t
că l!
10
" il
' 0 l or . ~~~aB~~
ăcă to ro
2
P .11.
Denumirea părţii structurale
- : ; 9 -
'2
o
2
,.;
z
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
CUPRI SUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
f. 26
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
202
6
",12
3 . 4
s j betc re pon t.V" ,r - 138
e pl!O of 1 ngăt r .2
c lor in dl!e t d e t•
Or
.e:. 1.
; 8
c
r s ou c
, : , - necu
p cest

03
9, 11
ondnţă r io r
lL';
c
r
il! ic Z'
iP
tru o i
};I~.2 .-
ri I ! O ne9t i .
CI 1

l.l
2 "
20, 5
206
07
<: ..08
Cd. 431/1975 - V 11
.ro n
• .i " nţ
on nţa t: r· to e 1
leiI! 11une1sume ~e
ineri oştir or
rec şi n u :n-
unu numar d tunuri.
J.nch 1. t
Obş e
în şedinţe
un ' r i t
uni 13B
-
J
("'u COrD )
Obi nul ei
perio 9'
no ei
bşt t
3
~nle e lţie c
r ' ei Obi n it iObş i~
rin

c o n nţ ă r
t : !!o 11tur l1z8re l u
1~no
•..
• .1/ ••
r
r
Denumirea părţii structurale
- 40 -
f. 2G
'O

c
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrnre
CUPRINC,UL UNITĂŢII
DE PASTRARE
3
OBSERVAŢII
Anul
s au ani'
extremi
4 5
209
10
2
70,12
Cor e p ond
c r e t
t
nţă re er
e că re Ob
o
r.a tine ,
cut ln1c lo~, 11n i i
la t mnţelor pe nul
C'
tso o d
ş 1
p nticu' .r1.
ore o nţă. l! er1to r 1
cercat ~a d
şte sca
c: - ' 1! domn
r's ul
, 38
1
1840
ilJ •
i.• nuit
1- 4-
t'
', t
184 .1.9
OI' Vi
1-
u a ului
oc o el
<,
i, j;/, 1
pe nul 1,; •
~11 1
ondi c ă
u r i nz i nd c or es p ondenţ
p ur tă t I ' Obişnuite
b~t eas c '
r ind unel e
I
t'01ct
zbatute
in
da-
n
xpor t~11
..
1
e e
: l " r e; c on .~1;la vinzel!' i
c u z t
tulu x t 1
eului i
u ui t
<;OD iţlile
în .ren ă ~vanl.-
ur i
gi u; c ond
ţii
v
i 0-
.ân te•
212 o, 6 ore
. ţ'
: f
rt r
loş br novici
-
uns anţ
de 00
s r e pentru 10
r i di c

Cel. 131/Ens V 11
••11••
Denumirea părţii structurale
41-
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3 .
f. 26
138
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
4
216 ??,2; l'c:!. ', n, p r op un( ; t . r e, COl ! es p ond. enţ >:
18~
: : : efr i O l!3
l q
ducare
n inde- i un. 1
-
lin1!: a rt.l58 din egul lOOn-
. u .,
i nt r oduc er
unor
217 71, c C ne t r e de către Obi ş n t 8; 8
Obşte
. . . . 0. . Adun r e b nă Io;
rfi- ·'un.'1
n Ş
.
după s re din TUJ !ciape g. , l
nu.
136 ş i a ar e
c r e s e
flă 1
1 1. nuar i e 837 .
2 75, -1
v r·
ODeenţă ~e:t: s :1to r 38
evoc 1jllor
în
lei-
i, .
"!la.
tire9t i .
,~
213
21
215
2!19
72,19
condi'J' iat rendăr' ivămilor pe:; jun8
!l• a 1 1inu, rie 1839 pînă n b•
. .... nu.9tie 18Ll2.
Cor ea ondenţ ă r ef er i t o r e
l)reţu .unei! pă inta 1pe anii
1 835, 83
r
ş i 1837 .
ores nd" 'nyă re eri to r o la
'o!'espondenţ;ă ef rito re
Veni tu.rilD V1stie.r Ieiprovenita
de

ju ecător 'C ' •
838
i u .1-
84
3I~.4 •
1}8
i un.
1840
Cd. 431/1975 - V 11
e, l ' ~o r t e c or s p onde
r e , . 1tiQ r e 1 c er c e t z e
bişnuit
bş t ees c ă aunare 91
- -I I ••
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRI,'SUL 1; 'ITĂ II
DE PĂS1RARE
f. 2G
3
4 5
2
Cd. 131/1lJ75 V 11
nt ăr i r de către om soco-
t
" - l or 1
nul
,
.3 • .•.
220 ? 9. 5
.rC11'1 p r op une e, core
ondanţ:-' ,
183
rito r B e
drumu.ci 1
cu rt.
I
mntul r
...•
n' e
22 8~. 29
uorea n nţă l' ~1o re
1;8
i n r! ~o:"t ţi is l ui .•i un.l?~
c er vl ş u ul ni i v ito~l. 1 .15
1
222 82, 2 0° t
t
c or e
"
ndenţ<; •
I
I
e r o
"SUl; 1 c tr iu 1'1-
1e c a
1840 I
rn
i un

2
J or
..
rei: ritoar
z o a
cerce ee e c
t.r
bi
t\.: sc r a cot
ve 'uă til!i o
o e u n ribuit 1 a
lW pe
~tll1 : ; 3.
8 , 835.
22L. 4. 29
,or '•.ond tl·~
er':'to 1
.ercet
de câtl!e Obi~ ui t b-
şte se l ' a i
tv.~i.r e
c: '- f.ra 000 el i l or ţ i n rii
r e
ul
••/1••
OBSERV J \.ŢII
Denumirea părţii structurale
- 4 -
f. 26
2
...;
Z
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
Anul
sau anii
extrerni
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
OBSERVAŢII
5 4 3 .
225 loo,13 or tt CO!!
S onderrt ă,
39
1 dU.uLir (111-
Wlei mae (" a ărţ
1C nee r fOl:•.ei şco le 10 rt .5
c e s"
.
cu e cu lnte seJ e
o..,il1(x.
226 1 n
J(' iO~Dă) mc te 139
1 ubi l ; } n
.toi
oyte9t i
!t e 10 d 1d.•c.183~-
2
r2?
110,12 Ol ! ( spcnd nţă r· l'e.r tare la
ceI! tll s oc ot 1o: : XlJO.rta-
ţ
, .t
10 z ahar ' I i i di n
n 11832.
228 119,1
nespondenşă ref 1:i4-o r e
);j
140
f
.
ct 1im lin ·i dat or i lor
c u z e ne ie.
229
lo~, 1
r t ; o, ; J onduţil.
.e'ita 1;
e fii. i
2: ; 0 120,11 v r on
nyâ 1. ! e rit e
r o . • .
ctu
fu! ·nix" 1c 10l!
în
u. -
dl ! e de pJ!ot 1
.
llZ'"
i.
l.Ul.6.
-
2; ? 1
114,1:;.> ro ldonţa refer itoBX
8l.o
'"
r v t
el
cat şnui b i0,,9
te a iax O 841
s icaut 37
. 2 ~.
Cd. 431/1975 - V 11
•• 1/ ••
Denumirea părţii structurale
- 44 _
f. 2G
l\urnărul
"cehi al
unitatii r.»
păstrare
2
CUPRINSUL UNITAŢII
DE pASTRARE
5 3
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
4
117,14
9, 2
122,
25, O I
V 11
Co~es p on nţ ă r ei e i bo. ] !
c rcetar
c
i.,.nult b-
!.11tă.rir el
li on de veni-
'for ei a
ieI, ~pl-
n19
n... ~ anul
turi Ş
leIar ,
t lulu1
C sela
1?,17.
o
1840
r e Ob
9
teşt 1 140
il' •
oaă.a 01
S l! cozcet re
l itrative l'sta de
u so ieit.· t an i, in
c e· c r
ni i
3?
.;.
Gor ea on
p t ie~b'"
v t ca
nţa r
tUltl1
l"'caşl
e . • .a r
risoau ui de
Cutre prop:.'1-
t sun .. ;1.
Co~.~on<•. onţr .r.e e ; ta re
CO.11 Q C
V
tI!. (bişnult
.,.te că dunase :.. întar ir
c ăt ~ do ao, ot el i l o V 1 u-
lu' Fi che 1tu I~ li or 1.lor
p e nu 37 .
nţă rafa it r
de" tre Obişlll1 a Ob-
U . re Ş mto.rire
a oootell1or v 1tu
11r ni r1836
n t x le pr iol-
e t i n 10
1o
-
t t;;.4.
14
o
1.

1 17
Denumirea păr ţii structurale
- 45 -
I
f . 26
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
4
'O
•...
o
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
3 .
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
104 .~
5
241
Cd. 431/1975 - V 11
d n 
e O
â .m lnistr t
1; an i 013 cer
pol şi văta ul cal!lot
. . //. .
brlno
Denumirea părţii structurale
46 -
f. 26
umărul
vechi al
unităţii de
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
CUPRI SUL U,ITĂŢII
DE PĂSTRARE
2
4
242 90,3
11 n O
l!1-
J 40
in u' oc t or 1 i

Ş 1
1er1i
( r
c
pentru
tori
!.r.Lnc .pn u

243 91,4
~1.!e;: dinte
' 40
..1
9-
7 .
c
ne i
ămîn tu
1 837 .
_44
9
2
,5
o. nţ'" r.
erito . 6 84
.el'! :c 1de n.
u
pr :ci
1.

245 116,5
enţii intre
i n- 1o
1 t
J'!i D.
s
dt: H.•••
t
C
11.
246 12 ,
nţ ă
1o
c
.re
-
l!a
ţ:\_CO ( v
i
eba..t i e
) Vi i
1 38.
'c '? 96, 9
o nv'"
ri o r
i n i
unles
de ';r zenv - o.
ent
drum ·1
or r ; r'
c 1
podurilo:r. i n 'ri ci

3
Cel. 131/1975 - V 11
•11.•
- 4'1-
f. 26
Denumirea părţii structurale
)
4
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
OBSERVAŢII
5
...;
Z
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
'O
....
o
2
3 .
24
94.'7
" '0_05
nd nţ' r o 1l;Ao
n ur a c a
.on, , '
'\.
: f b
. 1
249
9, : } , 6 erlto re
< n o
" e I br
"fost in.
3-
" ' c un " 'rt.
" .

tU:
250
l~tG:.?
s n r' t r e 1'o
ueL' r e
.•.•
v
dfJ C 4
16
Ş 11
251 1'0,25
_ lO

r az e v
DO _ t.r '
.
ox 3!ezu -
t ţi
u·u:i
.. uri f;: r
n. c ec um
"i
111
t . Ă. ... dur: ilor ce
it
it s \1 1: a 1clă i•
25'
12-; 24 o r ~
e un de
o
i . 2
, I!
l: t venă tur 110r
r ."' r va 1C ILtI! e•
--1/.
Cd, 431/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
- l.8
f. 26
Numărul
vechi al
unitătli ele
păstrare
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
CUPRINSUL UKITĂŢII
DE PĂSTRARE
2 3 4
di n
sun, c o s -
dat
.,:st·e~l
100
ătxe COU. . , U
ul
us ~~
socotf.3
d.use
J: Cu c
1
.~
1.
C
le .•
256
97,10
uOl! 131)
nţa. lieier1toaze
254 95.
135, 2
'0
s a c uv u
'stlotu
c e u
cnao n C·•.
SI dreIt uri.
.r e
ce.~ ~:fOci'n -, s"10t: 1. :J '3
iee f dl!/a $6_vic ~
r p o
s uma
d
ţii J '.!e'" 1;
, ~
8l } u
de ,; .•009 i 66 ba it~di
l.... n.
săten110r
ovac: ,
~
r.

9C. . . .
hin il'.
dnepuu
fe
:r.o
pun
~1 a
4
ţ
d roban1j_ Ol!
j de elor 10-
Cd, 431/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
- 49 -
f. 26
259
260
'2
o
...;
Z
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
136,30
98, 11
l~9.j2
261 99.
262
Cd. 431/1975 - V 11
4 5
140
abr.l -13
1It
m r t . - 5
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
extremi
3 .
Cor es p ondenţ a r ef & r i t o r
c er c et ar ea c t gr f i i l or p er i o u
lui al dolle , r ec um şi t be-
lalor l c ăt ul t e de Vistierie pen
tru um dăjdiilor fiecărui jude e
C res naenţ r ef er i t o r
c1ăd1r unei o zarml din nou in
trebuinţa oştirilor ce s f l ă
1ntotde una în rnizo n~.
18' +0
:rabr.
m r t .
1840 or e pondent~r ferito re
proiectul i ndep l i ni t or gl 1. 11r i l
di n 1833 supr străju1rii cordo-
nului liniei Dunarii.
14.
Cor es p ondenţ ă referitoar 1 840
r p under de i s t i er l
101' 11 ~1 c ap l t ţ i el dorobnţllor
p t r u p l ăş l ain j ua. .I lomlţ;
~i ouă i n j ud. răile,precum 1
1ocirmuiril jud.brăt •
ore pondenţ:- referito r 140
roiectul : . f ol os ul 1 veni t ui l l 11 r - ;;-
zu t. t i n axpor t nea produselo Iun,
r Us l ăt ! . r e de slujb şi.
Cor es on nţă re erito
de c bt r e Obl ~nu1t O ~e c
dun r i~nt ăr i r e de c ut r e
veni tun•.lor şi ch ftuie 111ol!şco
lor n 11835•
•• 1/ ••
OBSERVAŢII
.1-
Denumirea părţii structurale
- 50 -
,
f. 26
umărul
vechi al
unită] ii de
păstrare
CUPRI 'SUL U"JITAfII
DE pASTRARE
2
3
5
264
. 68
;';'69
1~,28 Corespondenţă referito re 1
c er c at r de oăt r e Obişnuit Ob-
Gas c a dun re şi întărire
către domna socotelllor de veni -
turi 91chG1Cuiali arest ţilor
p e anul 837
140,33 OI' ondenţă referito re la
ro ectu twgător de p rte ju-
dac ăt or e s c ă i n p r i c i ni c omer c i
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
Cor S ond nţa 1!ef t: ito r
1ţre po tulul r ~d nţ i l
f tulu.1ed in1str tl v t r ~r
265 11,33 cores on nţă re r 1to re 1 1840
cercet r da către O i ş nui ta O- ort .12-16
~t e s c ă dun e ş i i n " r i r e de
către eomn socoteli pentru ve-
nitul Ş chel ulel1le s răjli (;1-
înt ~tl. anul 183•
4
840
r• ~-15
40
Coro pondGnţă re eri to re 1 o
proiectul înfl1nţ re postului
pl!9z1'" nt r
t;edinte) tu1 1
3
in1tr tiv xtr ordin r.
C r po o.anţă r e e~i to re 1
ne 11nitor le iunii 1
u s " uul1c rdonulu lln ei
Dun
.•zeepnanţă ref rito r li
cat r e de c ăt r e bl ş nui b t e c a
duo r ş i i nt ăr i r o c ' tre
so otelilor venitului tx i
13.14
15 ,4
267 142,34
CLI. 431/1!.175 - V 11


15
Denumirea părţii structurale
- 5
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
271
2
151,4
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
f. 26
3 -
nul.
c stiul venit
octo brie 136 pînă sfil!şl tul
D lu,i j7.
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
147,37
4
oas ndenţ ref ritoare la 1840
c r e t r o de cat r bl ~nui t O m r t . 2-
~e ~cu aunar şi intărirea '1
cat~ domna ocotalilor davn1- 1.l-
tu.rilo iebaltui li1 bnli
intr ţi p t ntul rap ăţ
r zult ţi din v z e lucruri1
mez t pe nul 183•
5
1840
1o
l47
omna s cotelllor eol1lol! fa r. :;
n ion t lui, le pitalu u
ttlubir i1 deo ni" şi ~Cse10
făcatoare de bine pe nul 138.
40
rt,,·.; 8
272-
146,37 Ol! o ondenţă r Gl!ltor
ce"'cet 119 de eătre Obi ş nui t
OI .
tesc' unre şi înt,'rlre d
căt r e omD socoteli or C s i
centr la peanul 1:; •
273 150,38 Cor . . , p ondenţ ă eferitoa
d cătr bi nuit O
şte că A un re 1antar 1re de
Cd. 431/1975 - V 11
ce -cat r e
şto sc'"
erito r
bişnu1t
1întărirea de
li lor o ltetu
n1 36•
•• 11••
Denumirea părţii structurale
- 5e.:; -
I
f. 2G
-o
•...
o
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
CUPRI SUL U ITĂtII
DE PĂSTRARE
3
Anul
sau anii
extrerni
OBSERVAŢII
4 5
275 144.35 O e
t oar
! Dt
nţa ( opunere)r fer... 140
judecă ori mar
bat er di n 25- ~ •
150b
42
tor 1e lor.
276 148,38 Coros!)ondnţ' r feri OBr
pUIlor o•. . .du ţi ni l or
ănăs ircşti.
2?? 5 ,41 rospoDenţă r ef er i or 1 o
cer cet r e C
W
r e Obişnuit Ob-
~te sc' dun r e ş i i nt ar i r ea
cătr domn socotelilor ţi r i i
1: ţ i l or le c r ntlne lor şi
10 acuee leilor şi pensiilor
~ul .38.
279 18 , 44 Cor sp ond nţ ă referito r 40
ce~cet r că r e Obişnuit Ob- r .
acii dunre şi .' ira t;,9-,:,Io
căt e do p tru t b le veni
Ul!i ş1cn tuie11la lstierl 1
) nul ..1.
27
2 4
or esp on nţ ă r ef r i t oar e
rolec ul pontr \lin:! . lnţ re unei
dă ir1 laflle uncţlon r i -
r poliţ;ie i ucune •
oreS ondenţă referi to r II
cer cet ~r e către Obi ş nui t Ob-
ş t e SC
U
dunr e recum91 î nt ~r l - 1
r e de cât r domn Condi ci i co - -
ci le.
•./1."
Cd. 431/1975 - V 11
pr.
1840
84
pr.4 6
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
Anul
sau anii
extremi
4
f. 26
OBSERVAŢII
5
282' 158,45
281
283
284
265
112,l!}
1 .16
Co.resondenţ ; - ' r ef er i oar e
snexu ooo.:>luşitora dispoz1ţiilo
xt i co~ul ul 9 di n l egl ul r e p nt r
O' sn1~r . . r e măn~atir11or.
C'zea ondenţă referite re
, 'o
840
p r
proiectul oentru dăug1re venitu .6
r ilo efa tului orăşenesc in UCll· Lun
e i"Îi a cel r . ;rin judeţe.
C r eov ndenţ ă r e
~~oecsu de ge
de ocotel1.intru p
u1 11 1 r ev i z ui r e
de contno •
eri oze 1.
0
for e or
z bune1orin
socotel 10
1840
Go~ p ondenţ ă1' t·rito~r 40
ni'" e li. nast1rl1or hot it r.l .•.
spre mchiso r arast ţl10r ai 4.
diţ1 dJ 3 oăt , e j u cătoril e cr1r 1
n 1ce'It1.
'o_ SIondenşă refer1 or 1
"'u"lra a ven1tur i atului
or~ş nate ' 10 Bucur eş t i ş i 8 ce
11J c p1tale jlCWţ or unai
Il percepute de :1:ecaze El tinjon
d loc în ungpentru caldarim şi
ntru tragătorli c relor ee 1nx.
in r1ră.
o
..1-
..
un.
286 145,35 Corespondenţ.tl re r 1ore 1840
c re t r d· cătr Ob fJ nul Ob- 17.1-
te acă Adunro ş1mtiirl1!e de un. '
aăt.re omn socote111da ven1tur
9 uie11 tru casefaoă or
dea nul 35•
Cd. 431/1975 - V 11 ••11••
Denumirea părţii structurale
- 54 -
f . 26
...;
Z
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
2 3 4
287 17.59 Oo.•. eapondenv~referitoare 40
1oi v ct u da a-· ~1r e de uncţ t o- sp r . 15
nar i ca ur e z ă a so ' ace 18- i un. 1?
t10rie şi pe la un in
289 149,38 CoresI ndent~refe.r to 81~
cer e~~o de către Obişnuit
'te că unar şi in ire de
oă ro domn bnilor ce a adun'
.,ar !()gofeţte EJ Dl!O taţii din v"""'-
z re lucru.r once se up in
şi da ehaltu e11l e ea s- u făcut
nu 1837;0 e c stor ni,
290
9
164,48 COl!. )()ndanţ~refel!lto re lJ J
cote b nilor cuv l ţ l şi
di n zaclui irnleilor şi
z _ 1~r j nl ci , p r ecum Ş de s
ce ••u r ti d1n ceŞ b n 1.
1 22oc ombia 1838Şi in cur sul
.nului lB.39.pentru cop er 1r a
torii o.r ramasa inv
l ui .
1}'i.30

oor esp ondenţ ă referito re
cer cat r e da căt r e Obi ş nui t Ob~
~te ecă Adunre şi întărire de
oWt ~e mn ocot el i l or a bani i
r' 1ţi /00 viatlol!ie/ i n t xa de
prigon "1da 1octombrie 1836
ş i p i nă f i ş 1t ul nul ~1 1 37
recu şi cl}&1uil! 10r ntr u
furilor judecăto eşti.
1 . 46 Cor e p ondenţ ă r ef er i oar e
El tetornic il! Div nului VI!
Cd. 431/1'175 - V 11
~.:;-
iUn.6
••7/ ••
Denumirea părţii structurale
- 55 -
f. 26
-ci
H
o
94
295
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
extremi
3 .
ceee şi numire lui e Div n civl •
cţ i p I - w .
Cor ea ondenţ ă r e e~i t o
COl' p ondenţ ' r eferi to r e 1
cerc tcrea decat~e b19
nu
ita
şto scă A unar şi int~ ir o
c do a ramă
9
ita10 rov
t.X pl!iciniloI dajud oată
u.r te do 1oct .18;6 pînă lt
S uşi ul nului 183?,precum ;,1.
v ni t ul ui ov nit t ot dl t a ~
e 1838.
174, 6 Cor o d nţ ă f e i t o re
c r e t a~ 3de căt r e bi~nuit
Ş dun 1: "ii întărire
bnilor obşteşti
cu . lor ş aha
or ~~ l or it r i l
la ou Ol!g n z re ~i
fir 1tul nului •
OBSERVAŢII
~'I!olectul tlDgător deregu' risi c i2
r o ~ţ l i tehnica il) ..;',,: i nci p t ~. : Al
""'-/
(ţinere drumuri r/şi lci, .t.. b • 8
urllor t c1ădir lor).
• •11 • •
180,40 Coxa p c enţ r r e ito r
eer a t r ea e căt r e b u t a ~-
~t o C' Aaun r e iîntări!! de
cătno omna b n lor primiţi 'din
tex ez tur lor Ş c ltui li
acue din ce tl bni pe anul
3•
17 . 9
4 5
40
l&!~o
14 7
1; ...14 0
a14 7
1840
.'1
1 2
ca. 431/1975 - V 11
I
Denumirea părţii structurale
.•.5~••
f. 26
Numărul
\ echi al
unitatii de
păstrare
CUPRI SI L UNITAtII
DE PĂS1RA1\.
298
2
3
; 1. E i in
e 18~?
it ni
e pină
~ 1, OI !
nţă 1!ef rl or
, 2 c rcet
cărne Obi ui t
toi te zeu r
1în fu! i.r
cătr domn ocot 11r
u
ă in Tw:ci ră-
nţă r fori or
căt r 00 ş nul t
unr şi int· lrea
s co e 1bni l or
c 5- orîndui
sup uş i i d j n c
~i ~9 r e ae
.e d tOl!lilor răm a n
lătl~ ~u ch t u! l l a i nv 6 t i i l
do ulu:.
cer c
ze
Ob- i
2' 1- 31
299
166,50
w ondenţ ~a l! t o r e
ct
t ntru OCl.r ulr
erilo:t:
a1 ş i
coP 1.1lol! •
"00
154, 42
ondenţ ă r e er l t oar e
1:
către O Lşnu t O
şi in ârir de
o
nitu.rl Ş
eha
lor Vieti r i1
nu
3•
Cel. 431/1975
Anul
sau anii
extremi
5
OBSERVAŢII
4
4
o
Denumirea părţii structurale
- 57 -
"O
•....
o
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
CUPRINSUL U ITAŢII
DE PASTRARE
2
3 .
f. 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
5 4
301 165, 55
o-r on
nţă .re
e~i t oar e o
o ncc
decătr Ob nul Ob-
dunre ~ î n i d 41
c" 1'1 o oco t ionoş 1rl- ebr.'
10 pe nul 13•
":"
167, 54
Cor sp ondenţ ă r e eri o l! 840
tl?U na Ul' z
.r
cl •
303 123.18
COl!e~ond nţă f rito l!
p aD 1 ov ni cu
ul Co •. nt l n
o n

~q 43.23
e ~et u ui de v 01-
o
t ur t u 9 V stier
n
305
li 9,56 or re rlto l!
daug1l ! e c ur a t i
-
se 'ace
/
tescu]/ contro' • 1
t. 1
, 6 170 ,57
Cor ndenţ r er oar e o
omi 1
in
n i . . . . r
e
b
.ştii dunăJ !l •
~o?
109,12 Cor nţ r to e
p n i.
308 171. 5
. t : t \ Â
< : > f
~ ment -
l or Clin1:'unt u Ş
Bau J :
ct v i t ă. ţ i i 1r
3?,
38 şi a:;9,pr z nt t
ta tii .dun l(s tlatlcl) •
Cd. 431/1975 - V 11
- 58 -
Denumirea părţii structurale
f . 26
3 4
309 175. 6 OoreaI nd1.ţăse rito re
,
o
l e Il t.o 01tulu.
d
310 1
Iucr;" 1
Obi ş nui t t i '0
Ad
ăr
extr r
· n
r
10 ere lui
:reof1t,e
imnioului c m· ro.011t
11 ?"j.60 ~ondez ţii refe i.; r e 40
le r uni de bni nou u
itra olit " %1 ru che u e 1
xtr ordin

~
11,1 00.l; s ,o
e 1
l....,q
eider " ' i oui t i D()· ••1
unăl!l 1 c br i e c.
?'
3
16.•.•46 a 1tru
dl
i nt r ~ 1 iş 1- .,
r e Co es enţ e bii)loUt
un e.
Numărul
vechi al
unităţ il de
păstrare
CUPIl. 'SUL U llr\ŢII
DE PĂSfRARE
'2
o
2
( i n cor n ) i nchei
O 1~Du1t e Ob eşt
~ o d 9 c 840-
314 2
315 165,50
dc cu in ind eg u1I:'
~băt e " o s ~l uD a 0-
1şnul·tli b t ti unărl
I I
• II •
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
Cd. 431/1975 - V 11
f. 26
Denumirea părţii structurale
- 59 -
2
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
4
Anul
sau anii
extreml
OBSERVAŢII
, 1
165.4'7
J Ul ! şedinţelor blşnu1t o
Oh t şt dun l p e p er d
9
0. 9
0.1840
- 2
une 84. Il
. 2

pl'7
10.1.· 2
C ocnă
1 nţ -

10 i t ai Ob o9t l c.
ţ ' nu
9
c, 840p
nă 1
1
211 41.
318 115.3
o E S
ondenţ v ~ f r l t oar e 1:
,
or i ndui r
ser i1tOI!
da
~de
p rt nte
p ent r u î nt oem~e de
l ucr ăr
Obi ş nui a Obş t e seă
II(.1\; t
eiii dep ut aţ i l or
ju EtIJ l or .
conv cr ea
dep ut ţ i o
la şedinţ; e ună 1 t e.
,,19
106,5
'01:0S
ndenţ ă ~a er i t o r e 1
140
COD ţii
erend{1ri1 ş n lulu.l
,_c,3J
-
fu: idin
treiadist nţa.
841
rt. o
520
10'7.6
o a s_ noenţ ă r ef e i t o r e
'o
st Il
r . l e ce lo~i n dr ep t de in-
ac.
321
5 3
ico p ensaţ i e de se
telrlici şi pensii C .,~1acU'
.... ire c lor îndr e p t pensii
nu ~9 ., .
o~eap Qnaenţ ă r er i t o I! l a
cone-iţ' i v_nz~ 1in ~Em
do eniulu.1 r"11ei •
••1/ ••
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
- 60-
f. 2G
'O
c,
o
Numarul
vechi al
unităţii de
păstrare
CUPRI SUL U,,;,c.l\Ţ 1
DE PĂSIRARE
2
108,?
186,1
194,9
3
C r e on nţ r e~er 1t o r e 1
p Dai1.
de Obişnui
1
Obşte seă
el legi:
re un le proi c e
ren ii
1, condiţiile
u iDunări id°n
1~t iţ1i rndări
poşt",lor tc. piec ul pentru
şez lului.
dl t la Obiijlnultai Obşt
unăr t ~i ml t e omi e inist
r
'lv ocopiedupaordinul domnulu
p ntru la f băneaH, J iillpe cu
(lipsă copă ).
Cor GS o dnţ ă r e e~1t o r e
t) lsosu ch' uts11lor facu
C copiilor s m"'ni şi cerşe-
tarilor r,e nul 183, - 1839 i
40 dacătre la 8C'" tol!e da
b1n•
Co~e . on nţ a er ~ o •
t o conicilor tării
it ra ]
l ui 2
19 • 1 or
de
c"" s
,
••1/. •
Cd. 4 31il DIS - V l'
OBSERVAŢII
4 S
Anul
s u anii
cxtremi
140
f . 26
Denumirea părţii structurale
- 61-
Numărul
~ vechi al
o
unităţii de
...;
păstrare
Z
2
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
OBSERVAŢII
5 4 3
'28 185,lt6 COI!GS ondenţă referi ore 1
c ~cet r e de cUt r O 1 nui t Ob
Şte se' dunre "i Îl:tar irea de
C ne o socotelilor da v nI
tur la Ş cne tuăe 1le o tirii
nul 18" •
.?29 226,63 er' toare 141
cercet r decătre bişnulte io.
şt se o. are iintărue 2?-29
.omn socot lilo!! a van
t VI ilo şi cbe ltuie1110 oit t
lui carsntinelo!! p nul 1838.
:z.~o ~. ~" ? d i~•.• •t 1II 1
~~ _ , n Dv a r e! ! ~o I ! ~
căt r e Obi ş nui t e i eu.
că dunre şi tntar1re de 2?-e.9
eutre domn veniturilor şi ca 1-
tu.i i1 li~sei comă et ul ui c
t i n 10 e anul 1 37.
?31 20 ,22 one J Ondenţă referi to re 1 141
con . 1 iov ieli lor a.intl!e .28
ro let ri 1cLăcşi pentru 1 .1 •
băritul v telor it:!! soauâpo-
'0 eaor ,
197, 11
Cd. 431/1975 - V 11
conea ndenţă referi to re la
tri 1.to:: logofatulul manoil
~moşiass rniţa in
· ud. r bov p en~ u de
o
ab t e" !
coie in şeain~e1a b...•. teştii
IIduni!r .precUI!l şi lert e lui
~idre tul daa rt ci la :!u-
d Liste de per-
/ ..
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
uni tti tii ele
păstrnrc
CUPRI TSUL U ITAf
DE PASTRARE
2 3
f. 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
5 4
335
202, 6
,0';.17
19,13
() nele c s: u ost pedep 1te de
6t âp i D~~ p ar i o d 1834- 1840.
Cores' ondnţă re 'e itoane 1
de cat e bi9DU1t O
UD r ş' i n~a~l r e e
ocote 1o~ ntru
i;3cutelnlci OI' ..,1
c
Ş e
c~tre o
spăuir
'1101:
1838.
ţ ă f r1to 1: u•.o
cret re
I.tte
Cutl! do
p c nu
841
l' r, -10
cUtr Obişnuit Ob- l' br. _
şi in 'ru de 13li
socote 1011 r: aturi r
r S ond.e1'l"ţar ri to _
a că tne Ob şnut ta O
1înt "r .6 d
t 1 (~i
is'x
C0. ţ ; i
9
n 11839, recum
jauăze din ceş ti
36-138. b n1
nt'- etJ ili ;r la
către inu1t 00-
~ ş i ~nt V i r de c
I
91110 (vniturlle Şi
) r o ui C J ' : ' n
o nul 139.
c
c,o~aspond n ă
cerc r d catr
te . cs un
to re
l ş nui t
î nt ăr i r e
vear-
C(!. '131/, 75 V 11
•• 11••
vanl-
Ob-
d
4
f
iul.2
Denumirea părţii structurale
- 63-
f. 26
Numărul
vechi al
unităţii ele
păstrare
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
4 5
339
~l
':"0:>,19
200,14
2 , 52
204, 1
COl ' e" ' p on ntil re r oare 1 1
cre re de c~tr9 Obişnuit b- rt. - •
ta acă dunre şi in ·':ciro. de
lei .•.orii t ur i Ş che t ul
i n e nl ~ ţ i i 10r co
acute Le "1or :;1. pe
ul 18.39•.
nsaţii r,
1110r p
oreSI ondenţă refer itoare 18
cerc re de cătI' Obi-,Inui t
te scă un re iînt' ~uas de
ea e onn socot 110I Vornici
iţel r debnii zeoiuie i1c
s
_
i t aţ t ei ţ i oi l ol ' j nl ~i de
1il~e ~9 ~1 . i n
liIt rac şi de r' se .păr.t
lor.
s- "1 .•....r ,
11
bre 5-
" .
11
art.l-
i2
Cd. 431/1975 - V 11
Co;c.~: p.',)udenţltreferi tore
ecat· lşnui t
şte scă una:e şi wt'" u e
că re do ocot 111r s it
lu1 nlub~iide O' meni' şi
C ee f'·'c· oar bine pe nu
.83~.
Cor
onân
v l 7. u
ndenţă eferi to r
e comi si i p ent r u r
c elo ublice deb 1.
că domn eeote 1
ni uri e ..,1che tu1all1e
lu "Iuo1.r· id meni"
836
nt~u
pit lu-
nul
..11 ••
Denumirea părţii structurale
- 64 -
f. 2G
Numărul
vechi al
unităţii(e
păstrate
2
CUPRI 'SUL UNITĂ""IT
DE PĂSTRARE
r :
3
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
4
342 01 15
ar e anden iir ei ' er i t a r l a 84
nep ăz i e ct' tor tceŞt ar
le"-
r
• -
t iaIe
1_ Ai
l'cuţ p ~i nd 14?
în l1nţ; ei ~co1i
__ ntru
..
eb. : c. 32.
v ă1j r oa ~t ş ugur i l or .
}ij4 207,2 I onespond nţă .t'efel!ito re 1 al.1
cercetare da că tre ~)blşnul tOb ...
şo suU dan re şi i nt ăr i r a
c~t Q d nn oco . or V r i-
e1ai Te n ţ or ~e Dul ; 9.
221, 56 o~~sp onenţ ă re al! toa e 1
cezce ea socota1110 e ni
.tU1!ile -.'1 cn tuia l.i la s.·t
206t~O
222,57
220, 55
Cel. 431/1975 - V 11
ar ~sp ondenţ e r e er i t o r 1 1841
_odi
c
n u ;,1.rie.·care unui o
Cor esp on; enţ r r ef ' i t o ~e ~4
cese t re e eă tI!. Ob Şl.uit Ob- r t, 1- 7
~t se dun re ţii intă.r ,. IJ de
cutre do socat e ior d veni
lle şi eba tu! ile spi t utu
, J ub1ri i o meniu p e Du18:/1
numnt ui ~. h· se v .
" ubi i 1 meni p nul
nţă i: ritio ~ 1
ea cet a~e de ăt~e bi ş nu
şt sc
Y
Aaun ~e ş i i nt ăr i e
co; tr n socote1110r de
t 1le ..• icheltu eli sI1t lu-
ui "Iubirii deo .ani
u
pe nul
139.
..//..
1
mert. 1- ?
41
l!t•
.,-1I
Denumirea părţii structurale
- 65 -
2
..1/ ••
Numărul
vechi al
unităţii ele
păstrare
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
f. 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
3
;48 ~o9t2; Oonespon enţa O 'eri to re la
condiţiile rendaJ !i··poş telor in
viitor.
352
229, 67
o~ sp oodeoţ ~ r ef er i t o r e
lJ 41
cercet e
de cat r e Obi ş nui t a o
ş ee se
un
re şi l.ut r e d
cătr o
socoteli or
,laseor
rse to r e
de bine pe nul 8~7.
35;
228, 65
C r ondellţ
e er i o r e
141
cerce
de căe e b1ş Dui t
b
dun r e i
tar r e de

c omn socoteli or
a.ru
c se
f"'că o re ce b n
e nul
1
,.
creS.•.. ondentă
f er i t o r e
Ob şnu t
0-
n-
5
,51.
cercat r e
e cătr
4
1 1
rr.2'-
i2
1841
ş te set:
că t.re do
r l ei p e
ăunaae int~'rira
~ ocotelilor 1
nul 18,9.
Cel. 431/1975 - V 11
~ S ondenţ i n r e
p rt
2 1,25
tul Trebw ilor d n L untru cu p e
~e i nt l e b1ş nui t ei J bşt şti
năst, re' rito re
cer cet ăr i " oco e i
ora.., nese 0.1n ucur şti
18, 9.
nu
,.10,2:4 oae a
le'e1!8
ndenţ" r e~er i t o r e
dep ut ţ i l or di n j udeţ e,
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii de
păslrure
CUPRI SUL UNITĂŢI
DE PĂSTRARE
2 3
Anul
sau anii
cxtremi
f. 2G
4 5
354 ' 17, 49 oneapo t: feJ !ieo r 4
csnc ar o l!eObişnui t .30
te SO' re şi înt irea de
esene ccoe 11veni
z ecl ui e j nl oi or de sub ad-
. ni t!! ţ o: cn1c' ei Tenl ţ el ~r
1 luni dG la 1iulie 1839. 1
mă 1 anuar ia 1841.
355 '19, 5~ co espon enţa r fe. io re 1 ..4
c re s: a cătr Obişnuit Ob- pr..3
t easc un ~a 1i nt ar i xe de n 16
c' : c mn eocot el i i b~~l l or
~z urllor pI" . ţ1.,.1chetulţl
n cur su ? u ui 839.
356 ~3 , 70 or e$ ondenţ ~r ef er i t oar e 184
c~r c t ~~e d c~ r e Obi ' nui t ~ J b-
'\ e I'!'c" dun 1113 Ş1 l.!ltărf.r de
357 25.
C(!. ·131/1975 - V 11
Co:c. ndenţ'" l'e .1!1toar 8'
ar et r e de ~ătl!e bl ş nul t Ob- p . 3
tensc' dUD.?;!A. iînt ':circ d •• 1. 1
c~t:ce n ocot e1 r de v i-
~ur ' ~i t ui Co~ t at u u
c ~ nt i ocl e nul 1839•
cătr
ur"le
OI ven
ş_ ch tu el_le ur t. i'1
xet prtcmt tor jUdAcăto-
nu 1839 r cui Ş t
~ n c st v ni t n
838şi pînă 1 nu,r
13
840.
••11••
OBSERVAŢII
f. 26
- 67
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNiTĂŢII
DE PĂSTRARE
OBSERVAŢII
5 4 3 .
224,59 s ndenţ ă r ef er i t oane l e
cer cet r ee de căt r Obi ş nui t Ob-
ş t e seu duner e ş i î nt ăr i r ea de
cătl!e do socoteli lor p on t r u
141
1
15
des ..vgu a scutel.nicll r .•i n
~i i l o~ 1 anul 1839.
359
~ , 26 oras ondenţă referi ta re la
cerceta. a de către inui t 0-
~..te ace. dunsre iîntărirea de
cătr domn soco te111011V1stia-
r iei p anul 1840şi bugetu1 pe
enuă 41.
141
m 2' -
1843
w al 1
214,27 J or esp ondenţ ă referitoare 18
or i ndui r e unui doct or do di nţ i
: n oap i t Q1a Buour e ti.
1841
al 24
apt.-
Cor esp ondenţ ă r ef er i t o r e
cer cet ar ea de către Obi ş nui t
361 227,64 l8! 1
b- 1un.
ş..e iacă dunar e . . 91 t ăJ ! i r ea
bu:etului Vistierie" cătli9 do
pe nul 1 1.
362 215,28 Coe~onanţa J !e:t'erito r e 1841
e el ' e Comisiei f i n neiare di
sînul UD~ii e nul 1841.
363 14, Ol !
,,-,,& ..,10 nţ'"
ref ritoare l a 311
dau 1 ea unui ser i'tor E ~i
c selOI! făe:·to re de bine• 1842
••1/ ••
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
-,68 -
f. 26
Numărul
~ vechi al
o
unităţii de
...•
Z
păstrare
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
5
Anul!
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
4 3
;66 :::.6,29 voreS1!on an~ă re "erito8re lţ:l 1841
a1e@6re~ ode deputaţi in Obi ~· nave -
nu!*: Obşte scă Adun r dint e bo 18"-
ierii dal! nguâIt pl!ecumiijli . le- .el c,J ;:.
re fi,cuta u, 1in un iia altoI!
232. 76
195, 9
192,6
191, G
193. ?
et3istru d in l! re .i şira a
Obl ~nu1t ei Obş t eş t i dunăr!.
141
ov . 9-
142
Dov.l.
Coresl!ondenţă.r fel!itoare 1841
·ren' ~e venitu1ui domenii1or nov••l
,iur '1u ~•.iTurnu şl 9 9 n lulu1 1842
unariidin 1. nuari· 1LJ 2 pre- mert.v
c şi 16tr~ut8re c Lăc şiloI!
da domeniile st tu1ui.
6.
cndellţ~t: feri toare
ncăp rilor ent:cu vum1
l punctele eapre graniţQ cu
ustri (Trsusl1v nLa) şi i1oldov
J rec şi la o:tsge1e uCUl!eşti 1
Cr iov •
184
ore pOU" nţă ~ferito re
vînz rea v nitului vămilor acestu
J rincip t.
1 .,
ccnc ond.anţă re erito re 18
cerere lui ·ar ldi pentru infii -
ţ r 8unei f abr i ci de z har di n
s eclli.
..//..
Cd. 431/1975 - V 11
f. 26
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
- 69
4
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
5
3 .
';'70 17,2 COl:eS"'IOn nţ;ă r f'er.itoar "84
d cn e bol n itei O .28
duot r l ; cer cat r e J er e- u1• 6
p ut ţ l l or i n j udeţ e r ecum ş i a
ti luri1011 ic li tit;ilor lor Cite.
371 l b , 3 Gor e p onnţ lntre p r e ed nt 184
Obi ş nui Obş t e. ,ti unar ! cu 000.10 19
o ni orul, r e1r i t oar ţin r
a nţ C? l or Ob•.•t e. , t i i .Adun:'!!! în
C B· r i ncov . . . . n . . . . 7ti..
37
375
372 233, 79
189,4
1; 1 ,5
1
J urn 1e1Ş
",b.,t .,.ti
dece b e .84
di nţ e or Ob ş nui t i
~1 . e perio d o
- 4 iunie 142.
Co esp oo suţ ă r ei er t oar : 1841
cnemsre OPll ţi10rcurîndu du dec__ -
er hondol o~i e. l i p c. unOl ! p ut ţi 842
1 dnţa e dunăril.pricin .ec.18
put tuIu1 judeţu-
"'u Vilcea cu un idin partea 10-
cutu El to,
nalele ."sdinţ lor Obi.,DU1ti
b 9ti un" ipe perio' 811
dec. c? - 1 42 i uni e 4.
, 1
uec.2 -
84'
i . 4
J unn (in cLornă)1nche1te 4
î n ~e in, l e bi ş nui t e1 bş t eş t i &c.27
paI: .o d 27 dac. 1 1- 4 1:...42
1un. 4
../ ..
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
..•70 -
Numărul
vechi al
un ităţri cie
păstrare
2
9
CUPRI SUL
DEP A S ARE
4
r l ne, r p oar t o, l i st ,cprespon-
nţ tel: r 1t oar e oc t el l .
. 1 . i_o i z sţ 111or , co p ne -
ţil10 .,1 n1i 40,
11i c n .1.
mn~t i ~ coresponde ţ af
t i ăr i r r oi ect e
i porte o
1 d t
rdln
r ef r i t o r v
lor legi
seu
că ore t1
ot cup u i ,
ete. şi
elll0
.nul F-l40t
OCD lor eul
con Lcă d xp
.11- ep .1
------~--------~, ----------------~ • •1 1 • •· = = ~------~' ------~----------~
Cel. 431/1CJ 75 - V 11
\.Ialba,co S on-
ObŞ: r::: reJ
I
da CCi tre domn
.din ,r po rte,
denţ u, r e er i t o" e
de căt r O l'iDuita
naze şi inta i;re
socotel 10 v s iventral pe
1 ;.9••.. P!OP mrii entru s r~
13 e loc ltorilo cLăc i) i-
t -UD !w ltul; ocotelilo
l ntr' r p temni ţ lox
nor i i e st ţ 110r e n 840
recu ~l rec I'! ţii lor unor
bo1r' î drept da o
f. 26
Anul
sau anii
extremi
5
OBSERVAŢII
1642
1u 1..•
4
1
42
1
.1•
1842 -
i
i
Denumirea părţii structurale
:...71-
f. 26
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
4
~oxesp ondenţ a ~ ' er i t o r e 42
cer cat re de că.t~e bl nuit b-!!
~tee că aun re ş i i nt ăr i ~ea e 1. 1
c~t r e roDa so t 1110 ca v ~n1-
urile ş1ahaltu1 11 itieri
pe u 841şi bugetu ui pe
'"'nul 142, pl! o şl Il socote110
e v e i t u z eoi ~l i l ' n1c110
Dvornlc11 te 1ţiel or IJ O .nul 184 •
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
8
2
10
v r eondenţ ~ r ei r i o r e 1 42
cer cet ar e c~t r O 1 nul v . -
căt r e 8 socot el i l or venitu 3C.~
ocneIor ul 1;; omltetulu
r V anul 140;
inden1.z ţillor, co ens ţiilOl!
şi nSiilor, lefilor 9i
lui do e
drUlllur ~1
te i o şi ţiner' 1
ben f i c· u ui r cr uţ i l or , Com! e-
t ul u· c~r n~in 10~, şt bul ui
o o, car i i ' i nt i nl l o~, gr ' -
1n·l pu 1ic e J şo au Kls v.'
for le in eniz ţi lor. cor up e. . . , '
ţ1il o~ cu t elnoi l or . el'1l or
••11••
3
ş 1 c ' nd! r.1ţl l a al eg r i e
p ut ' ţ i nt r u bş t ea c dUDar
(,,9 domn.
(un dac. n l b. t ur că, lla ;1b) .•
o r t , j 1be, cor esp ondenţ ~,
r ei er
cor r e
AnuL
sau anii
extrerni
OBSERVAŢII
3O
ore
unre ..,.1 intăr ira
5

042
e l! 10-
pr. ?
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
- 72 -
f. 2G
Numărul
vechi al
unităţii de
I'ă~trii e
2
CUPRI SUL
DEP
•AŢI 1
J \RE
5
şi P
1:" cumpă .I
Ia.ri, Vi t' e
de or şu
IJ ,rec am ş' p
p rte (i"n
ntru
t1cu-
, cere cheiulu
răi pe nul 1844
viI mrit! ă ce i: c
v i r ei 1 ş i
Anul
sau anii
extrerni
OBSERVAŢII
p oesele
Obişnui i bş t eş t l
ăr1.1 "an şt p
10 dac. "'042, l!... et
un J :; Oh t . că
ţi l or
4
neşti ~1 î nt ăr i t e de domn.
32 5
ore on e, bi e ee,
'84_
r r .to r g a de ut ţ'l r
bi ş nu t Obş t şti A un i xtra
o...dln ra
F
ntru alegare ounuIuf i
384 R po t e t ccnes ond nţă, i n r e
J . 4; ; ;
i ş nui l .
v ta se a duner e cu
Căi flCa i

rfarl oaee la cerc M dec ,

t r"
z ; c ţi110r boi er i l or
in
dr!ept de l egăcor 1 ~i c ndi -
caţ 1 e depltaţi p D-
t uD e se .•. i de omn.
~85
7
ounn le (în cIcnnă) e."e 1842
ţelor bişnuit i bşte ti A unăr"
. &r i i . 0 ~ne~t i .
o d 17 nov - 5 d c. 1

i t u. ţ i l , 1 t , r e er l t o r e
a către Obişnuit Ob-
Ş e c~" un r e _ t r or di n XV 8
l ui Gheore; •.ci cu con 1
l' ii ti,precun: 9i 1nfol!-
Cd.431/197-5--V-ll- ••••--------""'· ••••• ·/ /"'.='""'.-----...;
1842
o
Denumirea părţii structurale
- ?3 -
f. 26
[! ro orţ11 şi ~usreipI' vinu
î nt ~ i %e r acuno ş t ~r a ) ace t
5
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRI, SUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
OBSERVAŢII
...;
Z
3 .
4 2
ega •
36 6 og s ru de leşir 1 b' şnuf te 4}
c nc riei Obş taşt ii dubilr' s
Ierio d
.3
i n.-: sp r e 43.

3
r u da intrara ş' lea;> r
a
c ne 1J ;i i bi.,.nult i şteşt
dun"
o( ] .
pe.rio
29 in
rOe
il .24
".4 noăe
cl!ie 143.
3?
388 2 J u.rnalele (în C ornă) .•.. e lt,4~
t a or t i bŞte9t un
p perio ebr.-l
?89 5
ur n 1le Ş dinţe lor
Obşte ti Adunări pe perio
-
i a
n, - 19 1143.
390
4 o
%I t
t
COl! apon enţ'" t ei '
143
Ci J r C
A
t rad căt r Obi - l:
.r.
a ce A unr ş i i29
unI cte:p Il-
_ a
o..,tu i"e pr
z 1-
.f tului dmăn stra 1v
xtr t rnicl f or ·i
c sei ns ţ
d i i
1)'10 o
-,
de
.
îndrept r e unor
oz se i 1: vi am. •. n-
t u ul sestri' t r icu ea
unui onui nt lUl J . •• 'i l e
< .i ts ,
••/1••
Cd, 431/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
- 74 -
lumăr '1
vechi ul
unit"ţ idc
.:
Z păstrare
3
Anul
sau anii
extremi
2
CUPRI SUL UNITAŢII
D~ PĂSTRARE
f. 2G
4 5
391
392
594
242. 7
240, 93
241,95
44,100
CeL 431/1075 V Il
7
ec. '
',1844/
pr .3.
I
• •II~.~.= = ~ J ~ _
vorespon nţa re a~itQ 1,;13 18
cere r utr i~nlli a Ob apr •
ş t e acă aun ~e ~i i nt ăr i r e e
cătr n ocot 1i101: veni .•.
urile ~i c eltuielile or t1.ri lor
pe ni 1;'9şi 1840.
ora on nţa refe.r ito re la 1' :;
cercee e către bi.,nu1t b- pr.l.
Şteasc'" ~i in 11' de
c<.!f:'!e (Lemn scco teI 1.r oştirii
pe an 11!f •
1
on ... nţă re rito ne le
b cer c t r e
Ob·
~da
113-
c ' duc r e şi ~nt ar i r
domn socot elilor Vi
11 1.
64: '
"'VI!.14
re 5X •• toare la
cer cet ~e de cat r Ob ~nu t
.t ase: unor a şi ~D ar " r ea de
c~t r ~omn a buQe t l ui de v eni -
"'w:; i '.:. tuie i '1:3ti 1
P m
1843 v or spon nţă (copii) referi-
to r :cenunţ' re şi
deput ţi ÎLObişnui t'
la'area da dac.
bşte că 3-'
nr •
e intlJ ar 1Obişnui
t i
OBSERVAŢII

,
'".14
Denumirea părţii structurale
- 75 -
f. 26
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
OBSERVAŢII
5 4 3 '
397
239,
,
'oras on anţ
.r
eI ' to re 1. . . 43
-
eC!chi enea e i un DOi') ui ei
J un r i , s'ar de
.
0- 44
put ţi fi l t e p r o eme pr"v1n
,
pe ceput 1
398 257, 1 cor "'P
nţ" refer to r
")
'-14
"'"
pnc ic u. p tru u e n. o
.L.ns:rein t e cu z i' i
1.
• •
399
252, 7
Cor e p o
nţ ~
r fa t o e
r o
.
c ul pentru intpcmlr un
r o te
de pompăe pentru c it 8
401
'""'r«, 10
a e .,. a. i nţ a
o D 1 nui .
•.... ' -4
dun'
in sesiune"
nu 844.
402 60, 4
Ol i nţ a I!
C\,rit
d Obi nu t
9 e
dunre 9 socotelilor
r o
v
e-
ic ntr l e p nu
184,;:: •
.
400 "53.
.ducu.r

259. , ;
C rsp ond nţ r f r i o r
1 44
cel!' t
Le Obi nuăt
re ş., in i'~'e d
soc el i or Vl ~t 1e-
842.
• •
te se
catI: o
1:iei pe ~nul
Cor .onenţă reieri O" re ."
:c d cătr O 1. nuit
uun r e socot e 110
nu
l! P
•• 11 ••
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
_ _ ~ K ~ ~ _ _ ~ ~
~76 -
f. 2G
Nu rna ru
,{'ehi al
unitatii de
păst are
4
OBSERVAŢII
106 ~55,10 l:
t ..•
rta r 1 14
nşa -
O i . , . n it
O -
n.
şte c ?
ât
Of} uii b_ •
3
9
1
.,.t n ...,c
n""
4?
I
407 54, 9
or es o nţă IZ erito
la 44
C~ ~ că t: a . 1
-
şte r e ş i 1
7
că e oc teli lor b

3. \
c n
11l.f

408 256, 11 0) 1 nţi' r or i r a
·4
c de ct tJ !G bi~nu t 1n.l
i. fu! i r 47
ţ
?
di
1
c 1 1i

1.. ..43.
..11 ••
Cd. 431/1975 - VI:
4 0 4
2
25 , 12
26 ,16
Anul
sau < mii
extr emi
CCPRI SUL U 'ITĂŢII
DE P \'STR} lC::
3
Q nţă re e it r 1 11
ca r nui t Oh i ~n. 0-
unar '.1 socoteli lor şc
-nul 1841.
c
şte
90ţ e r f ar ' t o r e
d ătre Obi ş n i t
re intârixe
s Co 13 i1 l! /tE
.. r. o
ce ce
teasc

men" i
c ce i nc i n t e
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Denumirea părţii structurale
- ?? -
f. 26
~
o
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
J 4
tan, 0-
4

3. 4
ur n l e ( i n cl or n~) al e 1n-
ţ el or Obi"lluulte1 Obşte ti Adun'-
Con l c' " 'upr nz i nd p r ocesel e l 4
verb 1 (in ciorna) l e. dl ţ - 1 .10
lor inulte1 Obşteşt iAdun'ri. rt.4
Cor o ~ondenţa re rito e 1
cer et catra O i~nu1t
ş t e sci l Adun r e "111 i nt ar i r e de
cătr oma socotelilor Comit
l ui e r ntlnelor pe nul 184 c.
n. 1
rt.e.. •
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
5
& 410 246, 1o~1
411 C:!51,5
4J 2 250, 4
413
24
9, ~
414 62. 1?
C respondenţ'" re rit re 1 '4
cercat re decatre Obi nu1t ob- u.l -
t seu dun re 91 î nt ăxl r e rt. o.
către domn socote1110l! Eforie1
i uda n1z ţiil r . co p ena t 1i l or
acute lnicilor şi p nlilor ~ 1
184, , 1 1,1842.
cones on uţil r erito r 1 144
cer cat r e de cat r e Obi ş nui t Ob- 1 n. l 0
fit aecu A un r 'i î nt " r i r e de rt.
către ocot 111ol! ţin r 1
ar t ţ l.t: P nul 1

orespondenţă re erlto r e
ae p u ire 1t l er i e 1
lei 'lfl 19 p r la de catre
cc1u 1 om ni ul ui ur nu D
n' 1 1838 ş i i mp ot r i v ceat ul ~
.otiv c~ o t ori vin in
b lt It ind decătae p rucicul
. 45 im.ll
l!t.
Cel. 431/1975 - V 11
:fit. •
Denumirea părţii structurale
- ?
f. 26
"S
o
umărul
vechi al
unităţii de
păstrare
OBSERVAŢII
Anul
CUPRI 'SlL 'CNIT
DE ') S RARI
11
sau . nii
extre
2
41 ~63, 4 Cor e p on' enţ ă r e e i t o re 1 44
ro ea ul ăuoire
le
11 i
odcl fiulu.i r . : ant ul ul rept er. 6.
tii
L : ; 1
i n şiIor Curţii
.l'udec _
415
416 2? ,104
41'7 6
1
4 5 3
144
i .~-
iul•..•
se r t ris ostul co ndDt
punctului nu.
rdina. jurn letl! portatcore
pondenţ", privind lucrările Obi -1
nu1tel Obşeşt1 aună.ri pe pario
121n. lul.lb44 (B Vlst le•..
rie nul 143); proiecta en-
ru regul xi ire variloI! manăs-
tirllo şi piscopl11or; pentru
ţi nii t t~luit ~~ntru ntocml-
s: l! .5. l1t.Z. din oboznIcesu
rlaov c.).
ond C
W
cuprinzind o e
1 1 c r e t t de Obl qnul t
44
aUDre pe
- 2 f e r u r i
res on nţ r exer i t o r '4
cer cet e de căt r e omi si 1- i
n str tlvă bi~nultel Obşte i rt
c1un~i l:terltelor oeotali.
or '1
uoros on n < re erito :r 144
roeeeu nt r u d usu I chel t u- i.... n.l-
ăe1 l or c nce r i1o" op r t D- 1:1r • 4
t 10 •
, ..//..
Denumirea părţii structurale - , 79 -
f. 26
'2
o
...;
Z
Numărul
vechi al
unităţii ele
păstrare
2
~34t109
Cd. 431/1975 - V 11
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
extremi
3 "
4
Coro"pon oţă r feri
cerce t re decat.t
şte c
CI. tre d
itlui c
un re 'ili int·r ire
ocotel lor
ntinelor nul
420 .:..47,26 Corea,ondeDţă re 'erito re 1 1844
bn1i ce lipse c din cu:0-11e unor 1!:\.1'
a te Ş ba le.
421 1?1,10 ? Cores{:-oodenţare "eritoaro L~ 1844
cercetare de către Obişnuita O- in.
9teasc!" Adunre şi intarire ce 2:..,< ?
catre co socotelilor venltulu
r ez ul t t i n unea ~r est ţilor da
Ocn Te e· şi ocnele er 1,' r e
c şi reparări1 temniţe lor şi
ntreţ nere rest ţi1oI.! nul
o.
422 2.35,11 Corespondenţă. re1erlto re ]..;~ 844-
cerc tre decătre O1.nult Ob- n.2 ,7.
ş t e se duore ş i 1nt ăr i r e da
cătI.! don socote1110l: tinar 11
dr urilor şi a padurilor pe nul
1841.
42~ l=.: ; ?,114 Corespondenţ r e er i t oar e la 14
cer c t e e c! " t r e Obişnuit Ob- 1~n. 2 ~7
şto acă Adunre 'il 1ntărlr de
o' zra domn SQCO teli 101: cur p -
rara te nl~e or şi ţin ri1 re-
t ţi lor pe nul 1841.
••11••
184
1n.c. -
ft· .••• •
OBSERVAŢII
5
Denumirea părţii structurale
o -
...:
Z
'umărul
ver-h l al
unităţii do
păstrare
2
c U P R 1· S u L U· 1T AŢI 1
DE PĂSTRARE
3
426
427
4 8
245, 27
64 ' ,
178, 10
181,117
, ,112
COI!sp ondenţ a referito re
ro1eat de "'ug1l!e e
t or il a nu ocîrmull!l de
ş i unul jutor d a ~
părţir Vi tierlei.
ucr ă-
judeţ
00-
or e
c
on enţ ă r e r 1t o r e
1) aot ul p ent r u ~gi n1. r ea p r e-
sczlptie1 int ur ilol! cal c t e
1. penIU a v ta i nţ e le~re a
t:'pl:nlrii cubună auro cre-
inţ;a prie e ene
r9jur : 'xl.
or e p on enţ a r e er i t o re
ce c t EI c"tl!e Obi nu1t O
te sc' 91 int iras de
o"tre cectelil or t f or l ei
i n e n1z ţ i l 1or . co~penB ţ 1110
şi ~Ds11 r p e nul 1840.
Cor ea on enţ ă r ef or t oar
e EI c~t r e O l ~nul t
f. 26
5
AT)lII
sau anii
extrem]
OBSERVAŢII
14
in.3 •
844
. - 10
1844
un r e ii n ttl1! r . e
socot l i OI! t ei p le1%111 r
Dul 1840.
or e POD nţ ă r . r i t oar e
cer cat r oa de c~t r e bl nul t -
}te se unre iintfir1re d I
c tre a.o socotelilol! foriei
i n e llliz ţii " or , cut micilor,
comp ens ţ l l or qi p au i i i Ol ! P
nul 11.
..11••
Cd. 4".1/1"\75 - V 11
4
r .
- o
Denumirea părţii structurale
1-
Numărul
.o
vechi al •...
o
unităţii de
..;
păstrare
Z
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
f . 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
3
t~4
r
4 5
4. , 0
1?9,110 "or8ston enţa re er 1tonre 1
ce. r cet ar e decătr Ob1şnu1
; ; }to
că un l!e şi înt:- 1!l.l!
cii tre c.t mn ot li r splt
lui "Iubiri1 de ani" nul
431 267. 9
1
1840.
Ol!6SpOn
desccpez ira
vinelor de
en'tja reerlto
pr ărăturilor
urŞ t r
433 269,
de ce- tro o co pe.
1 4
bre
6-14
> ; , 1
et la
e 1'.
6 " 9
Corespoude ţărefer· to 1
C ,ţ ile r nd rl fJ .' url1o.r i
~l t le n1u1ul ăi1el 1
1844
er. 4-
..rt. 3.
celo.r din
ni i " r
ti 1ul ună 11.
or dlstanţ
3- • 1 ,
2- • ş i
Cor ~ondenţ· r 'rito
d cat r e bi~nul
, te sc" dun re socote1110l:'
istlerle1 G nul 14391
tulul nul 1844•
.(veni urile 1c
oare 0.13
şi bl nţul
octeli
i 1le)
nul 1
ca·
11-
1 44
-'

.21
6
309, 1? 6 ' r e ondenţ~re rito l! ~
de catre b19Dult
şte ~c~ dunre 91 înt'" ir
că t.a;O do soco t e11or d v enl -
tw:1ls 'il ch tu! li 'oriei
de nlz ţ i l 1or , comp ens
I
Cd. 431/1975 - V 11
.- '..
Denumirea părţii structurale
- ,2-
f. 2G
'E
o
3
Numărul
vechi al
urutaţn de
păstrare
CUPRI SUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
OB< :;ERV,\ŢII
Anul
sau anii
extrem!
•.•1/ •.•
Cd ..• 31/1'075 - V 11
2
telnicilo .pensiilor ~i
nul 1846.
on L ţ ~ r 4er l o r 1
20dedeut ţi din re
ul r ng,de ch1< Lre
r e bşteştii dunăr i
c 1tăţ
73, 1
01'
:e
boier
şi nchi
cer cet r
5
1846
oc
437 294,2 cere ref r' ta 46
cercet
cătze
1nult Ob-
..te se
..,
re şi înt 'rue de
cut.re d socoteli lor C ei şco - ia
otor , n 10n t u ui p nul
4 Ş ogr i pe 6 n1
14) •.
436 2 9. 22
o n~'" r ferito re
l84.
car e t r e c"tre Obişnuit Ob-
şte ac "duo r şi 1nt'rir de
C' tre domn socotel lor v n1-
turile f;1cheltuie 11 ţ1neri1
dt
lor 'Vi
odurilor pe nu
1844.
din . dat c.
439 276.4
ores n nţ xeferi o re 1
846
cerc t
c.... tre Obi nult
Ob- DOV •. '
-
t c" şi tot' il! 47
cutr do oco elilor Vi ti -
.••e pe nul 1843.
Denumirea părţii structurale
- :;-
..:
Z
;::'95,3
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3 .
f. 26
Numărul
vechi al
unltătii de
păstrare
2
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
5 4
a "'. 15 Cor sVondenţă rofer 1to re 1
cerce r da către şnult O
şte scă dunre şi int 1.re~·
440
cc;;.tr omn socoteli Ol! Eforiel in.S
in. nizsţl110r t CO DS ţl11or,
acutelnlc ilor.,.l ODiJ i' lor pe nu
144.
6
nov.:; -
1 7
441 ?,19 r onenţă' l!ef'er1to r 646
cerc re de către Obişnuita O- n v ,
şt se duner e ş i i n de 7
442
443
cat o
ori u t
nilo pe
socote ilor
pentru lucr re
nul 44.
\1rOO 10
l.l.ntl-

oras ndenţa re eI'iroare 1 46
cezceter de catre Obişnuit O- 110 •.•• -
~t e SC~ dun ~e şi î nt .rire de 7
cu ro do s vote111or Cseă
centr mlJ e nul 1843.
?
1n.2 •
6
'orespondenţă re er 1to re 1
cerce e către Obi Duit
dunre şi itărlrea e
c' tr omn a ccotel11ol! S 1talu
lui "Iu 1. il ••7/~. einşi celOl!
lelte c inc in te cu dînsul
114-,.
444
Cd. 431/1975 - V 11
ondenţă re er 1. to re 1
e de cătr O inul 0-
dunre i~ntărlre do
a eocote1ilol! C se OI'
in nu 844.
v O e
cerc t
ş te scă
c"tre do
ăcvto I!
Denumirea părţii structurale
- 84 -
f . 2G
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
sau ""'ii OBC"~KVAŢII
Anul
5
CUPRI1\1SUL U I.1ArII
DE PĂSTRA, E
cxtre li
3 4
45
' 7 ,6 coreap nţ re 'critoar 1
cerc t r de cstr blşnul a Ob-
•te d 1! ş i int~lre8 d c
re mnIl soc telilor Vistieriei
1
nul 184'1.
446 2 ,20
447 290, 23 or on
nţ;ă. re
eri toara
cercet r ()căr Ob1şnuit O -
şte SC~ aun 9 1ntărire e
eă re do socoteli lor C ai ce ar.
ttetului r ntinelor pe nul
43
tt48 ~91.t::4 nţa ref rlto re . 6
Obi ş nui t e Ob- nov.!'
-
»1int~ e de 1 ?
c't
~
o socot lilor C s i
1: !I1.
3
comit C . ntine lor pe nul
1844.
449 262,1"
Corea on"e ţ â re eri to e 1'6
C rcct e de către Obi~nuit
O . •. nov .3
-
'it
un r şi 1ntărire e 184?
că r
a socot 1110
o tiri! ah • 3.
ş i
le
~t
bul ul domn 6C p e nul
844.
..1 1 • •
Cel. 431/E175 - V 11
1 6
nov . " o
- 1847
; br.4.
Cr e p ondanţ referito r e
cat re do catre işnuita Ob te
,
dun~re şi intl1rira e catre domn 11-t3
9 ooot li1 v en1t ul ul i
ie '10 ţin r11drumurilor
ri r "'nul 1 ,.
f. 26
Denumirea părţii structurale
t)5 -
...;
Z
2
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
CUPRINSUL U ITĂTII
DE PĂSTRARE
Coresponden'~ărefe; 1to re
cero t de către b1şnuit
9t e sc
v
dun e ii nt ar i r e e
cat e domn socot 1lor bene
v ului recn ţilor.
5
A'nul
sau anii
extremi.
OBSERVAŢII
45~
c: 9i:. ,25 ccres
on enţă re 'er1to re 1 1 6
c
reet rea de catre Obl~nuit
Ob
,teaacă
dunane şi in ăr ire de 7
tre do
8 socotelilor casei
ţi 3
neri
rest ţilor pe
nul 184:...
4; ; 4
2 -. 14 orespondenţă re erito re
l a
J 8I~
: ; ,
cerc tare
de C" tre Obişnuite v
/
450
451
45
4 3
Cor spondenţă referi toare
cer cat rea de către bişnuit
146
b nov.;-
'jite ecs A un re . iintăriroa de l84?
că re om con iţiilor renaăr i eor 1,
oenelor precu şi e cererilor o-
fiţerului de mine dus pant.ru ex
ploet6rea oenelor.
Corespondenţă r ferito re
1846
cercat r ea de c' tre Obişnuit nov.
şte scă uunre iintărire'" de 1847
c tre comn socote11or fonăulu fe r , :;.
or ndult pentru răscul1lp~ere
, nl10r de 1 p rticu 1'1pe
. te se dun re :1.J .otărirsa e
căt"e aon socotelilor ,h;1or'c
1ndemniz ţiilor. compen aţ1ilor.
peneii lor scute 10ici10r pe
nul 1843.
Cd. 431/1975 - V 11
• ••
Denumirea părţii structurale
.- b6 -
A" 1
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
CUPRINSUL U~,J 1 \ŢII
DE PĂST. ARE
455
457
460
2
e;;?'1,5
275,2
ca. 431/1975 - V 11
f. 2G
",J U inii
extr erui
OBSERVAŢII
vores.t;ondenţ" re 'erltoare 1 1846
cercet re decăt~e blşnuita Ob- nov.
iijte seii dunane şi intăr 1.ro de
cătr oren onulţiilor arendari
văm lor pe parioad 1 in.142 pi il
1 110.184'1.
Oones»cn enţă ref rlto re la .8J .I
cbe tuielile cu deutaţii din ju- ee,
daţa, e1'1 serli tor1or aunari i
oil lte prob eme•
cJ urn le şedinţe lor Ob'şnui,tei
Ob teşti unăripe per ioad 1
dece brie 1846- 11noi brio 1
4 56 i: . 5.17 C reSIJ ondenţă re rl to re 846
proiec u ntJ ; ; Ustingere celor no .30-
D ~ept de indemnizaţii compen- d ce ,
s ţ şi DSi ! , .dăuglrea tor
.ers ne ac s 8 d.J :epttrrl,
recum ~~socoe1118 cesteI efor i
;6 nul 14l~.
tJ58 286. or S one ţ ă re eritoar l e
proaectul de.desfiinţare văm.1- 0. 5. -
lor dint.r:e oldov şi al!
"
'1 I
oa-
na scă.
1'eb.•.•
.3
459 298.3
4 Cores" onde ţă (ol.'dine,l! porte, I 16
jurn le. lis e) referi ol ! Et 19 eo.
pensii.
1847
rt
•• 11 ••
5
10.11
? 1847
nov.1 •
Denumirea părţii structurale
- 7-
f. 26
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
1846
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3 . 4
llG4 2~a,155 Corespondenţa rot"8rlto re
cercet x e uatre bi ş nui t Ov - uec.~; 7
fii te SCf..;. dunare şi in tăI ires de
Catre comn oeote1110l! splt lu-
lui It ubriide oaaentit pe nu
11.
461
462
4 . ;
300, 36
301,37
46' : ; 3, 66
Cd. 431/1975 - V 11
'Qrospondenţă r fe~ito re 1 J 6
le ere emisie 1f'inenţ OI de decsto '2
peste 8D din sînul Obişnuitei Ob-
ştec.1t1 unări pent.ru. cercet r a
aoc oteli ax tl1m.estr i1 le Vi-
eti r1•
Oones ondenţa reierito r 1
cerc t ar ea da către Obişnuite O -
te scă dunase 1inter il! a de
o boierilol!
f . Ol! ceator •
18L! .
onespondentă refer itoare 1
proiectul cărţi or dejoc.
relerlto :ce
Co o Iondenţ / a cerce re ' 6
către Obi nul t ab te se" Aoun;:;r
şi întt;l!i.r decătr6 domn so-
cote' lo:!!Vistieriei pe null 4;;i.f r.,*
OCo.9 lă deveniturile 91cn /JJ.
tuie111e casei itropoli . a le46/
nul 1846•
..i1••
- 8
-
Denumirea părţii structurale
f. 2G
"O
•...
o
467
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
c.U P TI 1 S li LUI 1 fII
) E P Ă SA, 1.
AmI
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
Core::,pondenţărefer ito ~ 1
cercet~re e către b19nui Ob-
şte se: Adunare ~1int"rir d
cutr mn ocotel1lor foriei
s!..lt' lulul iub1ril de oamen1.,,1e
celul centr· 1din oraşul 10ie9ti
pe n 1 45; su elor primite Ş
cheltuite ntru stîrpir b"'lţil
C1yU!1 iului e nul 1845, pentru
niţe l~ iţin rea
nul 14 lt; pentru
chei lui ora;;;ulul r5.tIa
1844-1845şi ale t bulul
Q o tir iipe anul 1845.
nu
domnesc,
2 345
~- - - 7- - ~~- - ~- - - - - - - - - - - - - ~~- - - - - - - - - - - - - - - +- ~~- +- - - - - 2- - - - -
4 ·
1
orespona n ăreferito re
1 47
execue .... l!
ş i 1nt
U
ira socote1110l'! in,
-
E o.riel c s lor făcăto re de bi ne 4
p e ni 184!l, 1844,1845 .•
m 12

469 85.14
or: spon enţă r fer1 or 847
cerce r e de că ~e Oci nult Ob- iD.
9 ~aca dun -e iintăr ire de 6- 10
470
4
Coresponenţă referito re l a 1847
c rcet .r â a J ! inult Ob-
t se dun' r e
1întărire de
cătl! domn socoteli lor wi tropo-
I
11ai s
1, 1840- 11n.1847i
le
1sei
t
Lacopăe 1Rimn1cpeciDei
ani
luni (1iul-l
0-1.an.
1847); roţii de opl ri pe
..//..
Cd. 431/1975 VII
că tre c.omn s coteli lor veni tu-
ri1e 91cne tuie1ile J :;:f"o.rl1.•. 1
- nsă.ontului co}egtului pe nul
18: ; 8.
17
-
- 89 -
Denumirea părţii structurale
f. 26
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
CUPRINSUL U ITĂŢII
DE PĂSTRARE
4
471 3
2
2,49
Corep n ţar ferito r e 1 ?
c rc-::.t
ra
ci către bişnult
O -
9te ser
dun~reşi î nt ăI ! r e e ltA8
că.t1!e
o.,
socot ilor 'I'CO 11Iol!
i

pen~J o. ui şi le t pogr fiai
pe ţ'lnu
' '*5.
'O
•...
o
3
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
2
"'nul 45 pen ru cere .,.1dre-
ere umur l l or 1 odur lor pe
nul 1845. p.ro ecte or ntl!U
nlz I?8 şcolilor 91în 110i;- "
p nsi on tului de f et e, z -
ob1rii ţigenllor ănăstir şti;
iDJ .:l1nţare uec~ie i ue1!ăxiloI!
~ub11co; %eî n~11nţ r seeţ'ei
r I I - ~ i n ep r t f i otul Dreptăţii
n tu:t: 1zăriete.
5
,7
1
nţă refer oare 1
ş n 1
şta v ă unara 1. nt ar i e
c t1!8 d 1l soco!ielilor tabul
o se; la ist1.er ai; bne'ie
l ui . l ' ocr uţ i l or ; E:tori 1penst lor;
ţineri1 :coţi! de ~I ier' ; mi-
t tulu c r ntinelo1!; atir 11!,~
bal~ii şmit:;iiu ul;d1! gerii
ţelor 1o,,:ci r s ţ.lor
a d
a
472
2
u53
'; r.; t••
II
jo
- 1
•• 11 ••
Cd. 431/1975 - V Il
f. 2G
-
o
- Denumirea părţii structurale
umărul
Anul
'ti
ver hi ni
CUT)'">
~S C L U ŢII •...
suu anii OBSERVAŢII c
? Ă S unităţii c'e ) E \ R E
ex!remi •...
/, păstrure
- ----
2
; :,
4 5
4? : J
, , 2 ; ) , 5 4
Cor
O I
f
r: \.
oar 1
7
cerc tar
: "tr
bi} u t
re y! i
:.tr
8
ot li or
n
,
u
~
) . . 5 .
o.
-
4 74 '; ) bo
'"$ 1
8l f .7
1c
_o
-
n.
taI '

t.75 324 5 o r rs 1
?
Denumirea păr ii structurale
1-
f. 26
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2 4
OBSERVAŢII
5
4 "
35 3. 5
3
....•
O UH ur
; 1
c
Ili

"'
484 ';'5 1, 2 a
(1 : 2 cior )
ţ i i
p i'
rt.
) 0
4- 5
2
1·8
i
'e.
P
",u.-
"
•• 11••
Cd. 431/1975 - V 11
4 1
3
r
ri 1
-
r
20
4 2 4 1 i
.•..
1 i
"*
4
5
CUPRI SUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
extremi
3.
c c -
1
7 11 1
17
I. 2G
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii ele
păstrare
Anul
sau anii
extremi
eUPRI,SUT L"< ITĂŢII
D 10 P _\ STR ARE
OBSERVAŢII
5 . 4
2
355 Xl •.
1 f ,l;
t 1 184
e
d-
10. 25 ei 2 30.
il _
a D. l . cul
l nu,
•.. c'"
d-n
1
1
4 7
354 , l(. r re l a 1848
: l •
S'1'10',
s ui
.
. 20
3

1Turaului.
.
4
35
, ? t o 1/0 1 8
i u .20
n
in De
. : 1: Wl
r u
..
Ue.,
t u
.
r." J . J i l i tr

489
;/37:!' 9
r
'l-
c
(1r.;
OlllQ
ez r ob1r , a
ul
35 • 10 490 o
c re
-
ul ui

o l'
1 8
u o
-
n.l::
r
a.
ap l . ' . 24
r
..//..
q. 1 35. 12
c
ti a că
către d
- - - - - - ~- - - - - - ~~~~: ~~~~~~~~~~~~~~- - ~- - - - - - - ~- - - - - - - - - - ~
Cd, 4:31/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
f. 26
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3 .
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
·t:ul ,~
can ti 101' ul 1

492 35 2, 3 OJ: f ri oar 18
c nd do clilol. '
Tur c
:;
e or wâ 1 e-
nta "

a
r_ \.li
ni . . . 1! i
an .;
495
; J 3,1,5
O I ' şi Q-
lo: c

cer
(l'r
lui 1
i
Cd, 431/1975 - V 11
5 4
a
Denumirea păr ii structurale
-
,
f. 20
umărul
vechi al
unităţii de
păstrare
5
1----1-----1------ ~---- ----.- -:-. ------1-----1--------1
4 e
Anul
sau anii
extremi
CUPR lL 1 AflI
DE pl\.~rIARE
OBSERVAŢII
3 2 4
i . 2
362,14
. 2 -
15
• •
iec 1
t
rii 1

l 99 3'- t 16
•• /1 ••
Cel. <131/1D75 - V 11
5 -
f. 26
Denumirea păr ii structurale
'O
"o
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
OBSERVAŢII
./
.50
5
2
36 ,1?
5
3
r a
i ul
C EI o
i ul e
r. 1 7
03 r
11. c
lui c r

Cd. 431/1975 - V 11

,..
- -
'O
l-
e
5
5 1 1
vechi al
unităţii de
păstrare
2
f . 2G
CUPR s u r, ITĂŢlr
DE e !\S1 RARE
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAllI
1 4
1

j1 , 1 85
II nţ' f i ar. 1
11~
c p
.. 11.-
Cd. 431/1075 V 11
1.'_ '
8
- a __
12-11~
1
fab:c.
z-a
r. 4 -
ar 2
Denumirea păr ii structurale
- J7 .: f. 26
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3 .
Anul
sau anii
extremi
5
OBSERVAŢII
4
,5 12
5 1. 3
5 14
377, 2 8
75 . 2 6
~o t: : .. 7
5 1 ' ; 378, 2
5 l :. ; 8,175
183'

1 8
1
f b •
' 1 1
Cd. 431/1975 - V 11
1 rJ .
1 u.
. . //..
-d
C
-
f. 26
vechi al
unită ţii c'e
păstrare
c
T) R T
S L t ITAŢII
Anul
DE P Ă S RARE
sau anii OBSIRVAŢII
extremi
3 4 5
2
517 : > 07, 174
Cor nţ ă r ef el !
18
f l'
-
.; în
co
-
u C b 1
u-
lui pî . 1
sf

51 : ; 12,180 ' Vă r f r i t ar l' 1
c' t r ui t O f
.' 4-
e r

ă
socot 10: '
făc
,
r

519 3'7 t o
Cor nt ă
1 1
l' ic
nt r u ţ i n f
""'
r.
-
sp i al 10 •
. 1
520 ; S1, 32
01' . POD Dţ ă l ' f rt o "J! 1 11-8
. •• 1'
1'e p r un a rt.

n Q
•••b
UL'l
a
ri"
'Y
r r
bl

- - - - - - ~~- - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ~. ~/ ..
, . 2
i t r 1
3 t"
u
c o
a c l ai 1 103
i
l or
ac aot ' cap i t al ă.
Cd. 431/1< 175 - V 11
-
Denumirea păr ii structurale
- ~-
f. 26
-e
•...
o
...;
Z
4
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
5
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
5 2 t 1? ~
ni-
t c
C p r'o a
9. î ' r t

27 j15t~
r
ui . O
-
3 .
2
31 0, 1 77
c re
1 2
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
10
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
CUPRI Sl'L UllITĂŢII
DE PĂSfRARE
2
528 313.18 or on
e t ă r ef r 1t oar l a 1B
c u1 mart.
l_
~ r
a oco 111
:l.
p 1640.
529 274 . ţ ă
r
c
2-
Ş
efi
l ui o
d l a r
1 pt
1.!,..s,
!J jo 3 flt
l a
c
..
r e
rt.
ş t

;-'IrJ .rea de
3•.. 22
ot el l or s 1t al u
a
c -
lu·
~
Xl 1

~,lj
. 3 18
mar t . 1
-
ap .13
r o.
b- a t . _
3
ul ui it _ . ii

.//..
Cd. 431j1C\75 ~ V 11
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
5 4
1~
f. 20
-
101 -
f. 26
Denumirea părţii structurale
Numărul
.o
vechi al C U P R I SUL UNITĂŢII
Anul
•...
o
sau anii OBSERVAŢII
::o
unităţii de DE PĂSTRARE
Z
păstrare
extremi
2 3 4 5
533
.';)
, 35
r f xi r 1 1
a
.
ifill ci r de rt.
ul Ob·şnul i b-
't!.3-??
t e; J t u
J .
ntru cor e ar
aocoe1"lor
r am_ st r
1 1 i-
at 1er i i.
~.
534
; > 11, 179
l t o
1
c
i b- r t .
-
I
lil rţ
oţ1 u r i an 1
5~5
: ; r -: ; ,1
J ur 1 l Ol !
1
rt 8.

53
41
n i
-
1
t ul ui . ăr i i Ro t'D i nt r aI '
..;
' i
1r
u ba' i l or l Ti s 1i'1pe
o
C D 11 i
l a 1 i . 1849.
J~lIe~~ ~. 1-16 c.4 ~~~ •••.. } J~M~t'~~
~~~.2--~ o~t:1t/I..f(,-tvv0&/C4.
o C e.o · U-L-f..t.,i.Q &-G-r f..vr -~~. ~
'L /7~ ; 1~\ÂJV~ j-v~(
o 6: ~ ~I Jv~v~ ~_ ,~,)-c.
~ (f~: ~~.
19
l 9
5 '1
-
mi n
t a
Il
lt
r
-
Cd. 431/1975 - V 11
c .3•
Denumirea păr ii structurale
f. 2G
'E
o
Numărul
vechi al
unităţii ele
păstrare
2
3
Anul
sau anii
extremi
CUPRI"'lSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
4 5
51/3
OBSERVAŢII
_ ~ ~ __~.~ -J , ~ - J
Ce,. 431/Hl75 - V 11
{)eJP'V'7. ~ 1 ~ TIV cM 1A. u~ ,J !<

J1rctA....(A.) •. ' ~'~v.'
r ~~A~