ARHIVELE NAŢIONALE

SERVICIUL ARHIVE NAŢIONALE ISTORICE CENTRALE
Biroul Arhive Administrative şi Culturale
Nr. inventar: 1467
INVENTAR
DIVANUL OBŞTESC AL ĂRII ROMÂNEŞTI
1850-1857
Denumirea părţii structurale
f . 26
Numărul
'ti
vechi al >-
o
unităţii de
. . . ;
păstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3.
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
1850
~ebr•
16
5 4
1182;2.36
2 4l2.1
. 3
466;19
5
48.3,188
6 469.194
Cd. 431/1975 - V 11
ţine loc deObştească Adunare,con- dec.5
formprevederilor păcii de la
Balta Liman(atribuţii, organizar
şi funcţionare).
Jg.rnale.le(în ciornă) a Le şedin- 1850
ţelor Obşteseului Divan peperioa- mart•~6-
da 26martie - 18ian.185l. 1851
ian.18
Obştescul Divanal
Tării Româneşti
18
2
0
-
18
27
Corespondenţărefer i toare la
cercetarea decătre Obştescul Di-
van a socoteli10r casei Episcopie~
RÎInnicului pe perioada 1ţ340-1B46.
Corespondenţă referi toare la
întocmirea (înfiinţarea) vremel-
nică aObştescului Divancare va
Registru de intrare al cancela-
riei Obştescului Divanal Ţării
Româneşti.
egistru de ieşir~ al Obştescu-
lui Divanpeperioada 5mai 1850-
26apn , 1851.
Condicăcupr ânzînd jurnale le şe
dinţe10r Obştescu1ui Divanpe pe-
rioada 8mai 1850-6ţ~br.+85l.
/1
1850
mart. ~7-
1851
1850
mart.l(-
1851
iur.e.
1850
mai 5 . -
1851
apr.26
1850
mai 8-
1851
febr .6
Denumirea părţii structurale
- 2 -
f. 2G
12
Numărul
'1:i
vechi al
)o.;
o
unităţii de
..;
păstrare
Z
1 2
-c U P R 11 SUL UNI T ATI 1
DE pASTRARE
3 5
7
418,7
406
8
9
4.32, 22
425, 14
Cel. ~31/1 Î5 V 11
Anul
C' u anii OBSERVAŢII
xtrerni
4
Bilanţul Vistieriei pe anul
1848precumşi bugetul ei pe anul mai 15/
1849.
Corespondenţă refer i toane lan 1850
cercetarea decătre Obştes~ul Di-' mai 16
cercetarea de către Obştescul Di- mai 16-
van a socotelilor Episcopiei Rimnţc iul. 8
pe anul 1847.
Ordin şi corespondenţa referi-
toare la cercetarea decătre Ob-
ştescul Divan a socotelilor 6aseil
sfatului orăşenesc din Buc ureş ti
pe anul 1847.
van a socotelilor Casei obşteşti
t
a eparhiilor peanul 1848.
I
10 434, 23 Ordin şi corespondenţa referi- 1850
toare la cercetarea decătre Ob- mai
I
I
ştescul Divcna socotelilor Casei 16-28
-
mitropoliei pe anul 1847.
Il
435.
24 Corespondenţă referitoare-la 1850
1850 I
mai lE
Corespondenţă referitoare la 1850
cercetarea decătre Obştescu Di- mgi 16-
van e socotelilor Eforiei pensi- ,iul.18
i lor pe anul 1847.
13 4,31, 20 Corespondenţă referitoare la I 1850
'cercetarea decătre Obştescul Di-I mai lE-
van a socotelilor Caselor făcă- iul.l(
boane debine pe anu11847.
. . / / . . I
- - ~- - - - ~- ~=- - - - - ~- - . . ~- - - - ~, - - ~- - - - - - ~
Denumirea părţii structurale
- 3-
f . 26
. . . ;
Z
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
Anul
sau anii
extremi
4 5 2
14 428,17
15 429, 18
16 420, 9
17 422, Il
18 42?, 16
19 426, 15
20 423, 12
Cd. 431 1975 - V 11
cercetarea decătre Obştescul Di- mai 16
van a socotelilor Vorniciei temni iul.2<
. ţelor pe anul 1847.
cercetarea decătre Obştescul Di- mai 16.
van a socoteli lor Eforiei pensi- iul.29
.I Ion pe anul 1848.
cercetarea decătre Obştescu Di- mai l6~
van a socotelilor Comitetului ca- iul.19
rantinelor pe anul 1847.
Corespondenţă referi toare la 1850
cezcetarea de către Obştescul Di- mai 16
van a socotelilor pentru grădini iul.29
publice pe anul 1847.
ce.reatarea decătre Obştescul Di- mai 16
van a socotelilor pentru facerea iul.29
fintînilor din BucUJ!eşti pe anul
"'
184?
Corespondenţă nefe.ri toare la
Corespondenţă referitoare la
cercetarea socoteli lor decătre
Obştescul Divana Casei centrale
pe anul 1847. '.
Corespondenţă referitoare la
Corespondenţă referitoare la
Corespondenţă referi toane la
Corespondenţă referitoare la
cercetarea decătre Obştescul Di-
van a socotelilor pent~~ facerea
fîntînilor din Bucureşti pe 10
luni din anul 1848•
. ./ / . .
1850
1850
mai 16r-
1ul.2l!"
1850
1850
1850
1850
mai lE-
iul.2
c
OBSERVAŢII
Denumirea părţii structurale
- 4 - f. 2G
Numărul
Anul
'8 vechi al CUPRINSUL UNITĂŢII
sau anii OBSERVAŢII
o
unitatii de D E PĂSTRARE
extremi ...;
păstrare
Z
I 2 3 4 5
21
436,25 Corespondenţă refer itoare la 1850
I
22
24
cercetarea decătre Obştescul Di- mai l6·~
, van a socotelilo,r expor taţie i pno- aug.l
l

duselor pe anu11847. .
438, 28 Corespondenţă referitoare la
cercetarea de către Obştescul Di-
.van a socotelilor dezrobiţilor de
către stat prin 9UDlpă.rătoarepe
anul 1847.
4.39, 29
cercetarea dacătre Obştesoul Di- mai 16-
van a socotelilor Ejisoopiei Bu- auge141
zău pe anul :ţ847.
Corespondenţă referitoare la
442, 34 Corespondenţă referitoare la
I
1850
25 4.30,19 Corespondenţă referi toare la I 1850 I
cercetarea decătre Obştescul Di-lmai 16-
van a socoteli lor case i centrale sept .2c
pe anul 1848.
cercetarea socotelilor ţinerii
os~i~iit stobului domnesc,artile-
riei, floti$.ei peDunăreşi bene.,.
ficiul ~·W pe anul 1847.
I
1850
mai lE-
aug.2
t l
1850
mai 16-
sept .6
26 437t 26 Corespondenţă referi toare la 1850
,cercetarea decăbne Obştescul Di-lmai 16-
van a socotelilor Bpi.scopIeI Bu- inov.9
zău peanul 1848•
• •11••
Cel. 431/1075 . V 11
Denumirea părţii structurale
- 5 -
r. 26
Numărul
-o
vechi al •. . .
o
unităţii de
...;
păstrare
Z
1 2
27 432, 21
28
472
349
29 2
30 ~17t 6
31
32
Cel, 431/1975 - V 11
Corespondenţăreferi toane la 1850
cercetarea decătre'Obştescu Di- mai 16
. van a socoteli10r Caselor făcă- nov.16
toane depe anul 1848.
1
cercetarea decătre Obştescul Di- mai 16·
van a socoteli lor de veni tul şi 185'
cheltuielile Casei sfatului oră- mai 16
şenesc din Bucureşţi pe perioada
de la 1noă.embr ie 1847pînă la 1
noiembrie 1848.
Jurnale le ($n ciornă) ala şe- 1850
dinţelor Obştescului Divanpe pe- mai 18·
rioada 18mai 1850- 6febr.185l. 1851
febr.6
Corespondenţă referitoare la 1850
cercetarea de către Obştescul Di- mai 20-
van a socotelilor pentru ţinerea aug.25
roţii depompieri pe anul 1847.
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
Corespondenţă referi toane la
Registrul de intrare şi ieşire
a Obştescului Divanpe perioada
22 mai 1850- 1febr .1851.
•I
Corespondenţă referi toare la
,cercetarea şi întărirea proiecte-
lor pentru reorganiZSIBadoroban-.
ţilor judeţe lor şi pentru organi-
za.reagraniţelor •
•• 11••
1850
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
4
1850
mai 22
1851
febr .1
1850
mai 2~-
1853
apn.3c
Denumirea părţii structurale
- 6 -
Numărul
..cJ
vechi al •. . .
o
unită (ii de
...;
Z
păstrare
1 2
33
441,33
~40. 32
272
35
345, 242
37
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
extremi
f. 26
4 5
-caJ!cataJ!eadec ănne Obştescul Di- mai ;;;-
van a socotaliloJ! VOJ!niciei Temni- sept.9.
i
ta1oJ!pe anul 1848.
Co~espondenţărefeJ!itoaJ!e la I 1850
cercetarea de cătJ!e Obştescul Di-, iun.6-J4
van şi intăJ?iJ!ea decăure domna I
socotelii de sumele cheltui te prin
I
ceJ!cetsrea decă tre Obştescul Di-
I
iun.6- 4
van şi întăI!irea de că bne domna I
socotelilor construiJ!ii fintinilo
din capi taLă pe anul- 1847•
3
1850
mai 23;1-
iul-2E.
1850
OBSERVAŢII
I
36 320,241 cOJ!espondenţărefeJ!itoaJ!e la 1
1850
ceJ!cetarea de cătJ!e Obştescul Di- iun.6- 4
Co~espondenţă.refe.ri toane la
cencesanea decătre Obştescul Di-
'van a socotelilo.r colegiului pJ!e-
cumşi ale şcolilo.r din C.rsiova ş]
Slatina pe anul 1847.
Corespondenţă J!efe.ritosJ!e la
magistJ!attll onasuâuă, Giurgiu pe
anul lS45 şi 1846pentru construc ia
zăgaz.ur ă Lonapărătoare de înecă-
ciunea pricinuită acestui oraŞ cu
venirea apet Dunării.
van şi intăriJ!ea de către domns
socotelilor pentru construcţia
cnetuăut de' la portul Brăila pe
anii 184i-184?
Corespondenţă refer itoare la
•• 11.·.· , .
1
184
7
-
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
Numărul
"CÎ
vechi al
'"' o
unitătii de
. . . ;
păstrare
Z
1
I
2
- 7 - f . 26
Corespondenţă refer i toare la 1850
5
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE pASTRARE
OBSERVAŢII
4 3 .
337,225
Corespondenţă referi toare la
cercetarea socotelilor decătre
Obştescul Divan şi l.ntărirea de
către domna construirii podului
din oraşul Brăila pe anul 1847.
1850
iun.6- 4
39
40 319.228
41 334, 219
42 346,243
43 445,37
cercetarea decătre Obştescu Di- iun.6- 4
van şi l.ntărirea decătre domna
socotelilor pentru stirpirea bă1ţ i
Cişmigiu peanul 1847.
Corespondenţă referi toane la
1850
ce~cetarea da către Obştescul Di- iun.6- ,
van şi l.ntă.rirea decătre domna
socotelilor dnumumIon şi podu-
r ilor din Prineipat peanul 1846.
Cprespondenţă refel!i eoare la
1850
cercetarea decătre Obştescul Di- iun.6-1>1
van şi îmtărirea decăbne domna
socoteli lor grădinii publice de
'la şoseaua Kise1ef pe anul 1847.
Corespondenţă referitoare la cer- 1850
cetarea decătre Obştescul Divan iun.6-
şi iDtărirea decătl!e domna so- iul.14
eote1ilor ţiner ii arestaţ ilor şi
nepanănii temniţelor pe anul 184'i.
Corespondenţă referi toare la
cencetanea decătre Obştescul Di-
van şi l.Dtăl!irea deeătl!e domna
aocobe LâLonţinerii ~tQ;bulUi
domneso P4 tir ii, ar tiler iei, flo-
tilei pe Dunăre, benefieiului
I
1850
iun.6•...
nov.lp
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
- 8-
468,193
Numărul
. :i
vechi al •. . .
o
unităţii de
7.
păstrare
1 2
CUPRI SUL U ITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
f. 26
44 453, 46
45 326,197
46 335,220
47 444, 36
48 305,126
49
van şi întărirea decătre domna 8-14
.socoteli lor Casei copiilor sărmani.
I van şi ÎlItă.:JJ uea decătre domna iul.14
socotelilor Casei Episcopiei Buzău
! (
,pe anul 1847.
Corespondenţă refer itoare la 1850
cerceţarea decătre Obştescul Di-,iun.8-
van şi întăr uea decătre domna iu1.21.
socotelilor Comitetului carantlne
.lor pe anul 1848.
recruţilor şi facerea cazărmii Sf
,Gheorghepeanul 1848.
Corespondenţă refer i toace la
cercetarea de către Obştescu Di-
vanşi intăruea decătre domna
socoteli lor venituilui şi cheltuie-
lilor din expo. n tul produselor pe i
anul 1848.
Corespondenţă,refer i toane la
cercetarea decătre Obştescul Di-
Corespondenţă referitoare la
ce.rc~tarea decătre Obştescul Di-
Corespondenţă referitoare la
cergetarea decătre Obştes~ul Di-
van şi Îl!ltăr ite decătre domna
socoteli lor pentru facereafinti-
nilor dincapitală peanul 1846. I
Condicăcuprinzînd pnoLectele
I
de legi cercetate deObşteseu1Di-
van în şedinţe le ei de la 15iulie
1850
iun.6-
1851
mart.9
I
I 1850
iun.
j 1850
iun.8.!
1850
iunie
14
1850
iun.l; -
1851
_ _ ~ . _ . r_ _ f~e_b_r.~. ~
Cd. 431/H)75 - V J 1
•• 11•.•
Denumirea părţii structurale
- 9 ..;; f. 26
Numărul
-ci
vechi al >-<
o
unităţii de
..;
păstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3 .
Anul
sau anii
extremi
4
OBSERVAŢII
1850
1850
iun.18.~
iul.2(~
1850
iun.lf -
aag.l
l
1850
iun.18
aug.14
5
50 421,10
51 416, 5
52 415,4
53
414,3
Cd. 431/1975 - V 11
cercetarea decătre Obştescul Di- iun.181-
. van şi îritări te decătre domna iul.26
, socotelilor pentru facerea fîntî-
nilor din Bucureşti pe anul 1846.
1850la 3 februarie 1851şi supusa
apr obăr ii domnului (pno Lec tul re-
organizării dorobanţilor judeţe-
lor t organizarea grănfc erilor
etc.) -
. ,
Corespondenţă referitoare la
Corespondenţă referitoare la
cercetarea socotelilor decătre
Obştescu Divanşi întărirea decă
tre domna socotelilor pentru fa-
cerea chs ltuie li lor de la Brăila
pe anii 1846şi 1847.
Corespondenţă referi toane la
cercetarea decătre Obştescu Di-
van şi întărite decătre domna
'. socotelilor urmate prin magistra-
tul oraşului Giurgiu pe anul 1845
şi 1846pentru facerea zăgazurilo
apărătoare de înecăciune pentru
oraş.
Corespondenţă refer itoare la
cercetarea decătre Obştescu Di~
van şi întări tă decătre domn.a
socotelilor stirpirii bălţii Ciş-
migiului pe anul 1847. .
..//..
Denumirea părţii structurale
- 10-
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare'
CUPRINSUL U ITĂŢII
DE PĂSTRARE
2
54
413,2
55
424 t 13
56
330,205
57
446, 38
58
448, 40
449, 41
59
cercetarea decătre Obşteseu Divaniun.18•..
şi întărirea decătre domna soco- aug.14
teli lor pentr uconstruirea a două
poduri plutitoare la portul Brăila
în anul 1847.
11850
cercetarea decătre Obştescul Di-
vanşi întăl!irea decătre domna I
!
ţiganl-
pno Lec tul de lege pentru adăogire~iun.2 -
la Ietur ile funcţionarilor şi la iul.7
cheltuielile cancelariilor şi pen-
tru cîteva înfiinţări din nou.
corespondenţă referitoare la . 1850
sumade 174.014 lei, 25parale ,ce iun.2-
figurează in socoteli le Casei ceru.. iul.le)
. trale ca rămăşiţă a oprimi din
,birul ţiganilor emancipaţi ai mă-'
năstirilor neînchinate din anul
1842. -'
cercetarea decătre Obştescu Di- iun.21~
oC_L13~ ~
3
Corespondenţăreferi toare la
Corespondenţărefel!itoal!e la I
cercetarea decătre Obştescul Di-I
van şi întărirea decătre domna
socoteli lor deveni turile şi che1
tuieli le dr umuri 10l!şi a podunâ, 10
din Pl!incipat pe anul 1846.
COl!espondenţărefel!i toare la
socoteli lor răscumpărării
lor pe anul 1847.
coreepondent ă referi toare la
Corespondenţăreferitoare la
Cd. 431/1975 - V 11
•• /1••
f. 26
5
Anul
sau unii
extreni
OBSERVP~I'
1850
1850
iun.l~l-
sept. J 6
i un.
20-26!
1850
1850
Denumirea părţii structurale
- I l-
f . 26
Numărul
.o
vechi al •. . .
o
unităţii de
...;
păstrare
Z
1 2
60 447,39
61 342,234
62 401,224
63 341,232
64 350
Cd: 431/1975 - V 11
Corespondenţăreferitoare la 1850
pno Lectul de lege îndeplini tor âr,- Lun . •.2.L-
tLcoIe lor 90,91 şi 92 din Regu- noiemb. 9
lamentul organic asupra patentari~
lor.
cercetarea socoteli lor Comitetulu~Lun,
carantinelor pe anul 1847. 22-26
Corespondenţă refer itoare la 1850
cercetarea decătre Obştescul Di- iun.
van şi întărirea decătre domna 22-26
socotelilor casei Episcopiei Bu-
zău pe anul 1848.
Corespondenţă refer itoare la 1850
cercetarea decătre Obştescul Di- iun.
van şi întăr uea decătre domna 24-28
socotelilor deveniturile şi cheIl-
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3 .
van şi întărirea decătre domna
socotelilor dezrobiţilor decătre
stat prin cumpărătoare pe anul
1848.
Corespondenţă referitoare l a
nute lile Eforiei, indemnizaţii10r
.
scutelnicilor, pensiilor şi 1efi-
"lor pe anul 1847.
Corespondenţă refer itoare la
cercetarea socoteli lor decătre
Obştescul Divanşi întăI!irea de
către domna veniturilor şi che1-
.
tuie1i10r oştirii pe anul 1847•
•• 11••
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
1850
5 4
1850
iun.24
iul.19
Denumirea părţii structurale
- 12 -
. umărul
"O
vechi al •. . . •
o
unităţii de
Z
păstrare
1 2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
f. 26
5 3
Anul
sau unii .
extremi
OBSERVAŢII
4
66 452,45. Corespondenţă refer i toare la I 1850
cercetarea decătre Obştescul Di- I iun.26~
van şi întăriI'ea decăsne domna oct.13
socotelilor pentru stîrpirea bălţ~i
Cişmigiu.
454, 47 Corespondenţă. referitoare la
cercetarea sece teli lor decătre
Obştescul Divanşi întărirea de
către domna socotelilor pentru
,clădirea Teatrului Naţional din
Bucureşti pe anul 1847.
65 390,203
67
Conespondentă referi toare la cer- 1850
cetarea decătre Obştescul Divan iun.24~
şi întă.I!irea decătre domna soco- oct.21
teli lor caselor fă.cătoare debine
pe anul 1848.
68 327, 19E Corespondenţă referitoare la
cercetarea decătre Obştescul Di-
400,221 Corespondenţă referi boare la
cercetarea decătre Obştescul Di-
van şi întărirea decătre domna
socote11101'Eforiei, indemniza-
ţiilor, acuteInăc Lâon, pensiilor
şi 1efilor pe anul 1848.
69
70
318,201
van şi întăI'irea decătre domna iul.4.
socoteIi lor şcoalalor pe anul 184~•
I
Corespondenţă refer itoare la cel - 1850
cetarea decătre Obştescul Divan
şi întarirea decătre domna socol
teli lor Casei sfatului OI' ăşene se
Cd. 431/Hl75 - V II
. ./ / . .
1850
1. . ~6
lunle c:,-
oct.31,.
1850
iun.27~
1850
• 2·'-;
aun, 1-
iu1.5
iun.27-
iul.26
Denumirea părţii structurale
- 13-
Numărul
..o
vechi al >-<
o
unităţii de
...;
Z
păstrare
1 2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3•
f. 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
5 4
73 336, 223 Corespondenţă referi toare la 1850
cercetarea socotelilor decătre LuL,
Obştescul Divan şi întărirea de 1-5
către domnaroţii de pompieri pe
anul 1847•
.
74 339,229 Corespondenţă referitoare l a 1850
cercetarea socoteli'lor de către iul.
Obştescul Divan şi întărirea de 1-5
către domna Casei Episcopiei
Rîmnicului pe anul 1847.
71 451,43
72 450,42
75 395, 2P
Cd. 431/1975 - V 11
cercetarea decătre Obştescu Di- iun.28·.
van şi întărirea decătre domna nov.6
socotelilor pentru clădirea Tea-
trului Naţional din Bucureşti pe
anul 1848.
cercetarea decătre Obştescul Di- iul-
van şi întărirea decătre domna 1-5
socoteli lor Comit"t.~lu~.caranti-
nelor pe anul 1848•
din Bucureşti pe perioada de la
1noiembrie le46 pînă la 1noiem-
brie 1847.
Corespondenţă referitoare la
cercetarea decătre Obştescul Di-
van şi întărirea de către domna
socotelilor pentru lucrarea gră-
dinii publice de la şoseaua Ki-
selev pe anul 1848.
Corespondenţă referi toare la
:.Coresponden ţă referi toara la
•• 11 ••
1850
iun.2E-
oct.2
1850
1850
Denumirea părţii structurale
- 14-
Numărul
~ vechi al
o
unitatii ete
...:
păstre rc
Z
1 2
sau [llii
extreni
AmI
CUPRINSCL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
f. 26
4 5
76 399,218
Corespondenţă referitoare
la 1850
cercetarea decătre Obştescul Di- iul.
van şi întărirea decătre domna 1-5
socotelilor pentru facerea finti-
nilor din Bucureşti pe anul 1848. . . . .
.
77
340,2.31 Corespondenţă referitoare la 1850
cercetarea decătre Obştescul Di-
LuL. •.
van şi întărirea decătre domna 4-5
socoteli lor Casei centrala pe anu
1847.
78 396,
214 Corespondenţă referitoare la 1850
.
cercetarea socoteli lor decătre iul.
I
Obştescul Divanşi întărirea de 4-19
80 398,217 corespondenţă referitoare la 1850
cercetarea decătre Obştescul Di- iul.6
van şi întărirea decătre domna
socotelilor ţinerii arestaţilor
şi repară.rii temniţelor peanul
1848.
79 455,47
Corespondenţă referitoare la 1850
cercetarea decătre Obştescul Di- iul.5-
van şi întărirea decătre domna 1851
socotelilor Departamentului Vistie'T mart.26
rieipe anul 1848.
către domn a socotelilor Casei
centrala pentru veniturile şi chel-
tuieliIe eparhiei mitoopoliei pe I
anul 1848.
. . 1 1• •
OBSERVAŢII
Cel. 431/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
- 15-
Numărul
.o
vechi al •. . .
o
unităţii de
Z
păstrare
1 2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
f. 26
Anul
sau anii
exlremi
OBSERVAŢII
1850
5 4
81 389,202
82 348
83
470, 216,
84 471
85 344, 239
86 456,49
Cd. 431/1975 - V 11
cercetarea decătre Obşbescul Di- iul.lo 19.
van şi întăr Lnea decătre domna
socotelilo.r şt&l,bului domnescŞi
ţinerii oştirii românepe anul
1848.
Corespondenţă referitoare la 1850
cercetarea decătre Obştescul Di- LuL,
van şi întărirea decătre domna 22-26
socotelilor expoziţiei produselor
pe anul 1847.
cercetarea decătre Obştescul Di- sept.~-
van şi întărirea decătre domna oct.l
socoteli lor pentru clădirea Tea-
trului Naţional din Bucureşti pe
anul 1847.
Corespondenţă refer i toare la
Corespondenţă .referi toare la
cercetarea decătre Obştescul Di-
van şi întărirea decătre domna
socoteli lor exportării produselor
pe anul 1848.
Corespondenţă referitoare la
lucrările alegerii episcopilor a
3eparhii şi a mitropolitului.
Corespondenţă referitoare la
Corespondenţă refer i toare la
.proLeotul pentru adăogirea la le-
file praporgicilor şi parucilor
miliţiei românea sume-I de.600
lei pe an.
,,
.." . .
1850
aug.6
iul.1
J
1850
sept.
6-15
1850
1850
.sept. J..3-
1851
febr .1[;
Denumirea părţii structurale
- 16-
lumar ul
.-d
ve, hi al
'"'
o
unităţii de
.;
păstrare
Z
1 2
CUPRI1'\SUL U ITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
f. 26
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
4
Oorespondenţă referitoare la
cerce tarea de către Obştescul Di-
van şi întărirea de către domna
socotelilor răscumpărării ţigani-
lor pe anuL 1848.
89 392,208 Corespondenţă referito~re la I 1850
cercetarea de către Obştescul Di- sept.
2
9-
87
88 405,244
90 404,238
91
92 458,51
.81egerea Comisiei pentru cerce ta- sept .2p-
rea socotelilor trimestriale ale nov.2.
Departamentului Vistieriei.
Corespondenţă referitoare la 1850
proiectul pentru modificările la octsLâ-
legea pentru întocmirea şi adăogi 1851
riIe sfaturilor onăşene şnă , iul.6 •
Conespondenţă referi toare la
van şi întărirea de către domna
socotelilor pentru st irpirea bălţi i
Cişmigiu în anul 1848.
1850
Corespondenţă referitoşra la
cercetarea de către Obştescul Di-
van şi intă:I!dlreade către domna
socotelilor grădinii publice de li
">
şoeeaua Kiselev pe anul 1848.
1850
sept .21-
oct .2;
Corespondenţă referitoare la
cercetarea de către Obştescu Di-
van şi întărirea de căt~e domna
socotelilor grădinii publice de 1
şoseaua Kisllev pe anul 1848.
oct.1.
I 1850
sept .29-
oct .le
1
1850
sept .3c-
oct .3
Cel. 431/1D75 V 11
• •11••
Denumirea părţii structurale
- 17-
f. 26
Numărul
'Ci
vechi al •. . . .
o
unităţii de
,..;
păstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3.
Anul
sau anii
exlremi
4
459, 52
. •.
96 333,212+
93
460,53
94 473
95
97
461,54
98 462,56
Cd. 431/1975 - V 11
proiectul pentnu cîteva articole oct.2c-
suplimentare, paragraful 1, de 11 noremtn,9
secţia a 11-a pentru concordat
şi secţia a I-a ale capitolului
al VI-lea, titlu It cartea a TI-
din Oondicacomercială.
Oorespondenţă referitoare la 1850
cercetarea decătre Obştescul Dit- oct.2
r
-
van şi întărirea decătre domna noiemlr.16
socotelilor spitalelor pe anul
1847.
cercetarea decătre Obştescul ni nov.2.
van şi întărirea decătre domna dec.l b.
socotelilor Vistieriei pe anul
1847.
Oorespondenţă referitoare la 1850
cercetarea decătre obştescu. L Di•..noiemr.
van şi întărirea decătre domna 13-24
socoteli lor spi talelor pe anul
1848.
cercetarea de-către Obştescul Di!- noăe mr.2l-
van şi întărirea decătre dorima 1851
socotelilor desfiinţatului pen- marto 9
Oorespondenţă referitoare la
Oorespondenţă referitoare la
cercetarea decătre' Obştescul Di
van şi întărirea decătre domna
socotelilor Oasei Mitropoliei pe
anul 1840.
Oorespondenţă referi tcare la
Oorespondenţă referitoare la
. ./ / . .
oct.~1-
1851
apr .5
1850
1850
1850
1850
OBSERVAŢII
5
Denumirea părţii structurale
- 18-
f. 26
I\.umc1rul
-o
vechi al
'"'
o
unităţii de
...;
Z
păstrar e
1 2
cU P RIN S I I L UNI T Ă ŢII
DE PĂSTRARE
3 5
An\11
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
4
_ _ _ _~ _ _~ _ ~ ' L
99
100
101
103
102
464,57
328, 20c
<
391, 206
463, 58,
465,59
Cel 411/1~75- V 11
Corespondenţă referitoare la 1850
cercetarea de către Obştescul Di ' noiembfc.23-
van şi întărirea decătre domn"a 1851
socotelilor Casei centrale pe ant 1ian.28
1848.
nar i la canceIar ia Departamentu- febn, 35
lui Credinţei.
sionat al colegiului devenituri
pe semestrul 1 al anului 1847,
iar de cheltuieli penouă luni
pînă la 1octombrie 1847.
Corespondenţă referitoare la
cercetarea decătre Obş tescuL Di-
van şi întărirea decătre domnaI
socotelilor tipografiei colegiu-
lui pe anul 1847.
Corespondenţă referi toare la
cercetarea decătre Obştescul Di
van şi întăr Lnea de către 'domna
socotelilor Vasei itropoliei peI
anul 1847.
Corespondenţă refer itoara la
proiectul pentru adăogirea unor
meseşi lefi l a cîţiva funcţio-
Corespondenţă referitoare la
cercetarea decătre Obştescul Di
van şi întărirea decătre domn'al
condiţiilor dearendare poştelor I
ţării pe 5ani de la 1august
1851pînă la 1august 1856.
1850
noiembft'. 21-
1851
mart.19
1850
nOiembr.23-
dec.28
I 1850
dec.5-
1851
1850
dec.9-
1851
febr .~
I
Denumirea părţii structurale
- 19-
r. 26
Numărul
.o
vechi al •. . . .
o
unităţii de
Z
păstrare
1
I
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
4 5
329,204 104
105 388,195
106 476,63
107 467,19
2
108 331,207
Cd. 431/1975- V 11
cercetarea decătre Obştescul Di., dec.21•.
van şi întărirea decătre domna 1853
cercetarea decătre Obştescul Di- ian.3-
van şi întărirea decătre domna febr.4.
socotelilor deveniturile şi che.l-
tuielil~( Casei bisericii sf.Spi-
ridon Noupe anul 1847.
3
Corespondenţă refer i toare la
cercetarea decătre Obştescu Di-
van şi întărirea decătre domna
socotelilor veniturilor desfiinţat-
tului pensionat al Colegiului pe
6 luni (de la 1ianuarie pînă la
1iulie) iar pentru cheltuie li pe
9 luni' de la 1oc tombrie 1847).
Corespondenţă referitoare la
socotelilor sfatu1ui orăşenesc
din Bucureşti pe anul 1848.
Oorespondenţăreferi toare la
cercetarea socoteli lor Casei
Episcopiei Rîmnicpe anul 1848.
Condicăreferitoare la îndreptăI- 1850
r i1e făcute deObştescul Divan la
proiectele pentru' reorganizarea
do.eobanşâ Lor judeţelor ,organizării
grănicerilor, procedura condicii
, criminale şi condiţiile anendării
poş telor pe 5ani de la 1aug.
1851pînă la 1aug.1856.
Corespondenţă referitoare la
II
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
1850
dec.2 -
1851
ian.1~
1850
mart.3 •
1850
dec.30
1851
mart.lb
1851
Denumirea părţii structurale
- 20-
'umărul
~
vechi al •. . .
a
unităţii de
..;
păstrare
Z
1 2
,CUPRI 'SUL UNITAŢII
DE pASTRARE
, 3
f . 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
4 5
Ilo 474, 61 Corespondenţă referitoare la 1851
cercetarea decătre Obştescul'Di- ian.ll-
van şi mtărirea decătre domn-a mart.lc
socotelilor facerii drumurilor şi
podurilor pe anul 1847.
111 394,211 Corespondenţă referitoare la 1851
cercetarea decătre Obştescul Di- ian.13-~7
van şi întărirea decătre domna
socotelilor spitalului Colţea şi
8 celorlalte spi tale pe anul 1848
132 243,237 i Corespondenţă referi toare la 1851
cercetarea decătre Obştescul Di- ian,,1E-27
vanşi intărirea decătre domna
socotelilor spitalului Iubirii de
I oameni pe anul 1847.
109
113
114
475,62
347
482,64 .
1851
iun.lE-
sept .24
van şi întăI!unea decătre domna soco-
telilor deveniturtBşi cheltuieli
le tipografie i Colegiului pe anul
1847. 1
Corespondenţă referitoare la
cercetarea socoteli lor Vist ierie i
pe anul 1849, bi lanţul pe anul
1850şi bugetul pe anul 1851.
Corespondenţă referi toane la
cercatarea decătre Obştescul Di-
Corespondenţă referi toane la
cercetarea decătre Obştescul Di-
van şi întărirea decătre domna
socoteli lor Casei Episcopiei Arge~
pe anul 1848.
Cd.. 131/1(\75 - V 11
1851
ian.9-
febr . l:: 3
1851
ian.20-
1852 b
mai 2
L
•• 1/ ••
Denumirea părţii structurale
- 21-
Numărul
"Ci
vechi al •. . .
o
unităţii de
. . . . ;
păstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
f. 26
Anul.
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
1851
5 4
Coneaponderrt ă refel:'it08l:'e la 1851
cezcetsnea decătre Obştescul Di- ian.2
r
van şi întărirea decătre domna
.
bugetului devenituri şi cheltu-
,
ieli ale Vistiel:'iei pe anul 1851.
119 33
2
, 209
115 477,65
116 480
117 479.67
118 478, 66
120 393, 210
Cd. 431/1975 - V 11
Corespondenţă referitoare la 1851
cercetarea dec ăbne Obştescul Di- ian.2' -
corespondenţă referi toane la cer - 1851
cercebar ea decătre Obştescul Di- rebr, ..A
van şi întărirea decătre domna
socotelilor pentru construirea şi
repararea podUl! ilor şi dnumunilor
.
pe anul 184~.
cercetarea' decătre Obştescul Di- febr.-
van şi întăr irea decătre domna mart, 3
socotelilor Bpâscopăe â Rîmnicpe
anul 1848.
Corespondenţă refer itoare la
alegerea subc înmuă tonăIon pe
viitor.
van şi ÎDtărbea decătre domna
ăocoteli lor Casei biser icii Sf.
Spiridon Noupe anul 1847.
cetarea decătl!e Obştescul Divan
şi întărirea decătre domna so-
cotelilor sf'atu1ui orăşenesc din
Bucuraşti de la 1noăembn ie 1848
pînă la 1octombrie 1849.
Oorespondenţăreferitoare la
Corespondenţă referitoare la
_.//_~ . .
1851
ian.24
febr .E
spr.'
ian.2q-
mai lE
1851
Denumirea părţii structurale
- 22 -
Numărul
'"C
vechi al
>-
c
unităţii de
.:
păstrare
Z
1 2
CUPRl <;UL U,ITAfI
T
DE PĂSTRARE
3
f. 26
5
Anul
sau anii
ex. trcmi
OBSERVAŢII
4
]21 402,230 Oorespondenţă referitoare la 1851
cercetarea decătre Obş seacuL Di- febr.3
van şi intărirea decătre domn.a
socotelilor Vistieriei peanul
1848.
122 4p7 Oorespondenţă referitoare la 1851
cercetarea decătre Obştescul Di- febr . l:
-
123 397,215
124 2
530, 1 I 125
l Z6
5
vaDşi intărirea decătre domn'8 mart.~1
socote1i1or de veniturilB şi cheltu-
ielile casei sfatului orăşenesc d.In
Bucureşti pe perioada 1noiembrie
1848- pînă la 1noiembrie 1849.
cercetarea decătre Obştescul Di-I febr.1.z.-
van şi intărirea decătre domna mart•.•3
I
socotelilor Episcopiei Argeş pe
anul 1848.
Corespondenţă refer itoare la 1852
deschiderea şi inchiderea lucrări- mart.2-
lor Obştescului Divan, numirea de oct.lS
funcţionari la Cancelarie Divanu-
lui etc.
Oorespondenţă referitoare la
Hegistru de ieşire al Cancela-
riei Obştescului Divanpe perioa~
4 ianuar ie - '23 iunie 1852.
. \
Registru de intrare al O~nce1a-
riei Obştescului Divan al Ţ. Ro-
mâneşti peperioada 30martie -25
iunie 1852.
1651
1852
ian.il -
ian.23
1852
.,
mart.;0-
iun.25
Cd. 431/1975 V 11
..11••
- - ~. ~. ~- - - - - - ~- - - - - - ~- - - - - - - - - - ~
Denumirea părţii structurale
- 23-
f. 26
Numărul
-ci
vechi al •. . .
o
unităţii de
. . . :
păstrare
Z
1• 2 4
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
O~dinet ~apoarte, situaţii, Co- 1852
5
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3 .
127 485,249 Condica jurn~le10~.mesei cance- 1852
1ariei Obştescu1ui Divanpepe~i- mart, 0-
oada 30mar tIe - 21 iulie 1852. iu1.2.
128
129
130
131
132
1
8
15
12
14
~es1?ondenţă~efe~itoa~e la cer ce-.
ta~eaşi mt~i~ea socoteLi.Ior
oştuii pe anul 1849.
mart.3 -
apn .22
O~dine, ~apoartet co~espondenţă 1852
~efe~i toare la cencetarea şi intăf- mart. 1-
r i~ea socot~li 10~Casei Mit~opo- mai 1il
liei peanul 1849.
Ordine, rapoa~te, corespondenţă 1852
referitoare la cercetarea şi intăf- aant, 1-
ri~ea soco beLă.Ion Casei iise~icii mai 1~
Sf.Spiridon Noupe anul 1849.
O~dine, ~apoartet co~espondenţă 185
2
~efe~itoare la ce~cetarea şi in-
tăr i~ea socote1i10~ne clădirii
m-~ii Tismanapepe~ioada 1847-
1849.
mar t,1:11-
iul.4
O~dine, rapoa~te, co~espondenţă 1852
referitoare la cercetarea şi in- mart.~l-
t~irea socotelilor: Colegiului p~iul.lo
anul 1848; Casei episcopiilor,
R îmnicului ,Buzăului, şi A~geşului,
case Ion făcătoa~e debine, Aşeză-
mîntului Carol, dezrobiţilor, ex-
portaţi i , cerealelor pe anul
1849;..Casei 'ţ>ise~icii SfÎJ!ltului
Spiridon Nou, Aşezămintu1u~CaroJ,
sfatului orăşenesc, Comitetului
Cd. 4311975- V 11
•• 11 ••
Denumirea părţii structurale
- 24 -
'umărul
"eehi al
unităţii ele
păstrare
CUPRI. UL U"TITAŢII
DE PASTRARE
:1
2
f. . 26
5 •
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
4
133
134
135
136
Il'
7
10
9
Cel. '131/Hl75 V 11
Ordine, rapoarte,corespondenţă 1852
referitoare la cercetarea şi întă';' mart.31-
rirea socotelilor deveniturile şl. LuL, 9
cheltuielila Bisericii Sfîntului
SpiridonNoupeanul 1848.
Ordine, rapoarte, corespondenţă 1852
Carantinelor pe anul 1850şi
Vistieria pe anul 1851.
Onine, rapoarte, corespondenţă
referi toare la cercetarea şi în-o
tărLnea socotelilor Episcopiei Ar·
geşuIuâ pe anii 1845,1846şi 1847
referitoare la cercetarea şi întă
rirea socotelilor Casei centrale
a eparhiilor peanul 1849.
"
Ordine, rapoarte, corespondenţă
referitoare l a cercetarea şi întă-
. I rirea: ajutorului celor loviţi del
1
focul întîmplat în oraşele Bucu-
reşti şi Rm.Vîlceaîn anul 1847;
I
socotelilor deveniturile şi chel!"
tuielile Vorniciei temniţelor , a
roţii depompieri peanul 1848,
grădini i publicet Teatrului Naţio,~a1,
Comitetului carantinelor, Eforiei
pensiilor peanul 1849, şcolii ostă-
şeşti peanul 185o,precumşi a 1
,
condicii penale ostăşeşti şi pro-
iectul în privinţa împiedicări lor
ivi te la aducerea la îndeplinire ~
desăvîr şi telor hotărîr i judecăto-I
reşti etc.
• .11 ••
\
1852
mart.~1-
iul.l~
mart.~1-
iul.2.
1852
mart.2 1-
853
mai 9
- 25 - f. 26
Denumirea părţii structurale
Numărul
.o
vechi al •. . .
o
unităţii de
...;
păstrare
Z
1 2
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
3 .
5
139
3
Procese verba le (in ciornă) ala 1852
şedinţe lor Obştescului Divan pe apn.5
"
'Perioada 5 apr .-31 mai 1852. mai 3
. . . •
140 484,246 Condică de expediţie a obşeescc1- 1852
lui Divan pe perioada 5 aprilie- apr.5 -
10 septembnie 1852. sept. 10
141
13 Ordin, rapoarte, corespondenţă 1852
referitoare la cerce tanea şi
. . . .
apr .5- I D-
tăr irea socoteli lor Casei centra 1~1853
pe anul 1849. mai
3
. \
142 6 Ordine, rapoarte ,corespondenţă, 1852
137 506,272
138
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
4
J ~na lele şedinţel~.r ObşteseuIui 1852
Divan 'Peper ioada 5 aprilie - 31 apr.3
lUai 1852. mai 3...•
Proiec te de legi dezbă tute şi 1852
votate in şedinţele Obştescului apr .5-
Divan pe perioada 5 aprilie - 15' mai 15
mai l852~
prooeae verbala, .refe.ri toare la apr .7-
cencetanea şi întărirea: socoteLâ], iul-
zăscumpănării de J:obi pe anul 185p;
socoteli le Qasei Mitr opolie i pe
anul 1848, socotelile expoJ:taţiei
cereeIeIcn pe anul 1850; socote-
lile VistieJ:iei pe anul l85o,so-
coteli le Caselor făcă toane de
bine pe anul 1850; socotelile Co-
legiului şi ale şcoale 10J: Ionaşcu
şi Obedeanu pe anul 1850; socote-
lile clădirii seminarului ~piS99-
piei Argeş pe per ioada 1846-1850;
Cd. 431/1975 - V 11
•• , I ••
Denumirea părţii structurale
- 26 -
Numărul
'2 vechi al
o
unitătii de
...;
păstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
Anul
sau anii
extremi
f. 26
4 5
OBSERVAŢII
-:; : . . . •
143
144
517,28;
socotelile Obşteştii epit~opii a
o:rfanilor pe anul 1849, proiectult i
pentru adăugire la leifile coun.aar t lor
devopsele ale oraşului Bucureşti
şi aproiectului deplasărilor şi
~ndexplini tor capului IV de la
part.llI-a din pravila lui Carage€
pentru închirieri sau amendă.
,
Corespondenţă referitoare la I 1852
. cercetarea decătre Obştescul Di- apr.22
van şi întărirea decătre domna
socotelilor ţinerii oştirii pe
anul 1849.
502,268 Corespondenţă referitoare la
cercetarea decătre Obştescul Di-
van şi întărirea decătre domna
socoteli lor şcolii ostăşeşti pe
.
anul 1850.
145 497, 26
146 491,257
Cd 431/1975 - V 11
cercetarea decătre Obştescul Di- apr .30-
van şi întărirea decătre domna mai 6.
proiectului de condică penală oabă-
şească cmprocedura ei.
cercetarea de.cătne Obştescul Di- mai 1-3
van şi î:otărirea decătre domna
socotelilor Comitetului carantine
lor pe anul 1849•
Corespondenţă referi boane la
Corespondenţă referi toare la
. .//..
1852
apn .22
1852
1852
Denumirea părţii structurale
- 27 -
f. 26
Numarul
"ti
vechi al
"' o
unităţii de
. . . ;
păstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
Anul
sau anii
extremi
4
147 527,296
148 523,292
149 487,253
1 50 500,266 Corespondenţă referi toare la 1852
cercetarea de către Obştescul Di- mai 3· 6
van şi întă..I!irea de cănre domna
socoteli lor adaosuLuâde 5 lei la
suta de oca de sare pe anii 1850-
1851.
Oorespondent ă ref~r i toare la
cercetarea de către ooş eescuf Di-
van şi întărirea de către domna
socoteli 10l!Vistier iei pe anul
1849.
Corespondenţă referitoare la
ceneetar ea de către Obşteseu1Di-
van şi intărirea de către domna
socoteli lor expontări i cerealelor
pe anul 1849.
Corespondenţă refer itoare la
cercetarea de către Obştescul Di-
van şi întărirea de către domna
socotelilor Comitetului cer antIneţ-
lor pe anul 1850.
151 492, 25~ Corespondenţă referitoare la
152 493,259
Cd. 431/1975 - V 11
cercetarea de către Obştescul Di- mai 6 10
van şi întărirea de către domna
socoteli lor roţii pompierilor pe
anul 1848.
cercetarea decătre Obştescul Di- mai 6 10
vah şi înt'ărLrea de către domna
socotelilor drumurilor pe anul
1848.
Corespondenţă refer itoare la
5
2
7,29p
523,29)
1852
I llai 36
1852
1852
OBSERVAŢII
5
I
Denumirea părţii structurale
- 28-
Numărul
" 'O
vechi al •. . .
c
unităţii de
•.
păstrare
L
1 2
154 499,265
155 495,260
,
1561521.2891
157 510.276
158 522,291
CUPRI -SUL L,ITĂŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
extremi
f. 26
4 5
cercetarea de către Obştescul Di- mai 6-. o
van şi întărirea de către domna
socotelilor g;eădinii publice de
şoseaua Kiselev pe anul 1849.
cercetarea de către Obştescul Di- mai 6· 10
van şi întărirea decătre domna
socotelilor Casei Ef'oriei pensiil r
pe anul 1849.
cercetarea de către Obştescul Di- mai lc-16
van şi întărirea de către domna
socotelilor Episcopiei Argeş pe
anii 1845, 1846.
3
1852
1
I 1852
1852
mai 6-13
1852
1852
mai
10-15
OBSERVAŢII
153 5
2
4,294 Corespondenţă referitoare la 1852
cercetare de către obşeescuL Di- mai 6-10
van şi întărirea decătre domna
socotelilor clădirii Teatrului Na
ţional din Bucureşti pe anul 1849
Corespondenţă referi toare la
Cd. 431/1975 - V 11
Ooresponden tă referi toaze la
Corespondenţă referitoare la I
cercetarea de către Obştescul Di-
van şi întărirea decătre domn81
socotelilo.r aăscumpănării de.robi
de la pal:'ticulari pe anul 1850.
Corespondenţă referi toare la
Corespondenţă referitoare ' l a
cercetarea decătre Obştescul Div~n
şi întărirea decătre domna soco
teIii banilor năspunşă în ajutoru
ce101' bîntui ţi defoc în anul 184'
din Bucureşti •
• •LL••
Denumirea părţii structurale
- 29-
f. 26
Numărul
.o
vechi al ,. . .
o
unităţii de
Z
păstrare
1 2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
Anul
sau anii
extremi
4
159 498,264
160 526, 295
161 525,290
162 519,287
163 496,262
164
Cd. 431/1975 - V 11
Corespondenţă ref~1!itoare la 1852
ce rcenene a decătre Obştescul Dăl- mai
van a socotelilor sfatului orăşe- 13
nesc din Bucureşti pe unanpînă
la 1noiembrie 1850. ~
Corespondenţă referitoa1!e la
cercetarea socotelilor Aşezămîn-
tului coral pe anul 1848.
1852
mai
13-16
I
Corespondenţă referitoare la 1852
cerceta.ea dec ăbne Obştescul Di- mai
van şi întăr ite decătre domna
socotelilor Casei bise1!icii Sf.
Spi1!idonNoupe anul 1848.
Corespondenţă refs1!itoars la
Corespondenţă referi toars la
13-16
1852
1852
cercetarea decătre Obştescul Di- mai
van şi întărite decătre domna 13-16
aocoteLă LonAşezămîntului coral
pe anul 1849.
. , . .
490, 256 Corespondenţă referitoa1!e la
cercetarea decătre Obştescul Di-
van şi întărite decăt1!edomna
socotelilo1! reclădirii mănăstirii
Tismanade la anul 1847pînă la
anul 1849.
ce.rcecanea decătre Obştescu Di- mai 13-16
van şi întărite decănre domna
socotelilo1! 1!ec1ădirii mănăstir ii
Bistriţa, de la anul 1845pînă la
. sfîrşitul anului 1849.
1852
mai
13-16
OBSERVAŢII
5
-
Denumirea părţii structurale
- 30-
umărul
-ci
vechi al •. . .
o
unităţii de
7
păstrare
1 2 I
3
1852
mai
13-16
f . 2G
4 5
166 489,255
Corespondenţă referitoare
la 1852
cercetarea de către Obştescul Di- mai
van şi întărirea de către domna 13-19
socoteli lor Casei bisericii Sf.
Spiridon Noupe anul 1849.
~
I
167 486,
25
2
1
Corespondenţă refer itoare la 1852
cercetarea de către Obştescul Di-, mai
van şi întărirea de către domna
I
13-19
socoteli lor Vaselor făcătoare de
bine pe anul 1849.

168 512,278
Corespondenţă referi toare la 1852
I
cercetarea decătre Obştescul Di-I mai 1:
-
van şi întăr Lnea de către domna 1853
socoteli lor Cas~i
centrale pe snu mart.~o.
I
1849.
169 501,267
Corespondenţă referitoare
la
185a
cercetarea de către Obştescul Di- mai
van şi întărirea de către domna 15-16
socote Iii exporbuIui, cerealelor
I
pe anul 1850.
I
170 528,297
Corespondenţă referitoare
la
]852
165505,271

Cd. 431/1075 - V 11
• .1, •••....•. ..J - ' - - ..:
c U P R 1, S D L T, T T Ă ŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
exlremi
Corespondenţă referitoare la
cerce tarea de către Obştescul Di-
van şi întărirea de către domna
socotelilor Aşezămîntului coral
pe anul 1850.
cercetarea de către Obştescul Di- mai
van şi întărirea de către domna :15-16
socotelilor Vistieriei pe anul
1850. .
OBSERVAŢII
Denumirea părţii structurale
- 31 -
f. 26
Numărul
'ti
vechi al
(3
unităţii de
...;
păstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
extremi
4 5
171 5
2
9,298
172 494,261
ce~cetarea decătre Obştescul Di- mai
van şi întărirea decătre domna 15-16
bugetului Vistieriei pe anul 1852
cercetarea decătre Obştescul Di- mai
van şi întărirea decătre' domna 17-19
socotelilor Casei Episcopiei Rîmn c
pe anul 1849.
Oonespondenţă refeI!i toane la
cozespondenţă !lefer i boane la
1852
185
2
173 508,274 Ccnesponderrtă referi toare la 1852
ce.ncetanea decătre Obştescul Di- mai
174 509,.275
175 520,288
176 518,286
Cd. 431/1975 - V 11
van şi întă.r.irea decătre domna
socotelilor Episcopiei Buzăupe
anul 1849.
17-19
,
Corespondenţă referi toare la 1852
cercetarea deoă nne Obştescul Di- mai
van şi înmăI!irea decătre domna
socotelilor Episcopiei Argeşpe
anul 1849. -
17-19
.
Corespondenţă refer itoare la 1852
cercetarea decătre Obştescul Di- IDai
cercetarea decătre Obştescul Di- mai
van şi întăI!irea de către domna 17-18;3
socoteli lor pentr uprimirile din apn.3.
Casacentrală a eparhiiloI! şi
cheltuielile Casei Mitropoliei
urmate în curgerea de 8luni de
van şi întărirea decătre domna
socotelilor Casei bisericii Sf.
SpiI!idon Noupe anul 1850.
Corespondenţă refer itoare la
..,,. .
17-26
1852
OBSERVAŢII
Denumirea părţii structurale
- - ~- - - - - - - - . ==- - - - ==- =~- - - - ~- - - - ~- - - - - - - - -
NUU1<l. ul
",eel' al
unităţii ce
păstrare
- 32 -
CUPRI;'SUL TĂŢII
DE l)ĂSr~AR::::
1?8
179
2
16
I
la 1ianuarie şi pînă la 1septem-
b.rie 1849.
Corespondenţă refer i toare la
180 515,283 Corespondenţă referitoare la
cercetarea de către Obştescul Di-
van şi'întărirea de către domna
socotelilor "case ion ~ăcătoare de
bine pe anul 1850.
488,254
socotelilor şcolilor colegiului
din Bucureşti şi ale celor din
Craiova şi Slatina pe anul 1849.
f. 2G
An-il
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
5
1852
1?? 514,280 Corespondenţă referitoare la 1852
cer ca ~a ~ea vde căt r e Ob şt escul Di -
I
mai 17-
van ş~1Otar~rea de către domna 1853
socoteli lor Mitropolie i Ţ .Româneştii apr.E
I
pe anul 1848.
181 516,284 Corespondenţă .refe.ri toare la
cerceterea decătre Obş be acuL Di-
van şi mtăr irea de către domna
socoteli lor tipografiei coLegâ.uLuâ
____~ ~_p_e__a_n_u_l __l_8_48 __·._.~~~·~- ••- ~_ ~, - - - - - - - - - - ~l a - - - - ~I ~ ~
Cd. 431/1975 - V 11
Ondinet raport, schiţă de plan, 1852
corespondenţă, între BarDul Dimi- mai
tr LeGhica şi Obştescul Divan,re- 21-28
feritoare l a schimbul de loc ce dă
domnul drept despăgubire statului
pentru locul cumpărat de 3a reşe-
dinţa sa pe Care se află clădit
abahtul.
cercetarea de către Obştescul Di- mai 2~
van şi întărirea de către domna
1852
mai
22-26
185
2
mai
22-26
- 33 -
Denumirea părţii structurale
f. 26
Numărul
.o
vechi al •. . .
o
unităţii de
Z
păstrare
1 2
182 511,277
183 503,269
184 504,270
185 507,273
186 481,16
Cd. 431/1975 - V 11
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
extremi
4
ce~ceta~ea de căt~e Obştescul Di- mai
van şi ăntănLnea de că tne domn a 24-27
socoteLi Lon a 4 epa~hii pe anul
1849.
cercetarea de către Obştescul Di- mai
van şi întă~i~ea de către domna 24-27
ce~ceta~ea de căt~e Obştescul Di- mai 26
van şi întăr~e8 de către domn a
socoteLâIor colegiului din Bucu-
neş ti, şi ale şcoLă Lon din Craiova
şi Slatina pe anul 1848.
Corespondenţă refe~ i toare la 1852
cercetarea de căt~e Obştescul Di- mai 26
van şi întăl: il!ea de că t~e domn a
socotelilo~ Episcopie i Argeş pe
anii 1846, 1847, 1848, 1849şi
1850.
ce.eceearea de căbne Obştescul Di- mai 26.:27
van şi întări~ea de căt~e domn a
soco teli lo~ dr umuri lor şi poduri-
lo~ pe anul 1849•
3
Co~espondenţă ~efe~itoa~e la
Co~espondenţă referitoare la
aocobe LâLon colegiului din Bucu-
reşti şi ale şcoLi.Ion din OnaLova
şi Slatina pe anul 1850.
Corespondenţă ~efe~i toane la
Co~espondenţă referitoare la
• •11••
1852
1852
1852
1852
OBSERVAŢII
5
Denumirea părţ.ii structurale
- 34-
190
hrmăr ul
'E ""'cbi al
c
unildiJÎ de
...;
păstrare ;Z;
1 2
188
187 513,279
189
5
CUPRINS( L t; '1'::' '\.ŢII
DE P STR1'I.RJ:
f. 26
OBSERVAŢII
Corespondenţărefer itoare la
cercetarea decătre Obştescul Di~
1850.
Ordine, rapoarte, corespondenţă
referitoare la deschiderea pe dat~
de20februarie 1853a Iucrărilor I
Obştescului Divanal ~ării Româ-
neşti precumşi la cercetarea şi
intăr uea socoteli lor : bălţi i de
la Cişmigiu, roţii depompieri pe
anul 1849; Casei Eforiei, indemniza-
ţlel scutelnicilor,pensiilor şi
lefilor, clădirii Teatrului Naţio~
nal, drumurilor, grădinii Cişmigih,
Casei V'orniciei Temniţelor,grădin
publice de la şoseaua Kiselev,Oşt -
.
rei pe anul 1850; grădinii bălţii
Cişmigiului,Casei şcolii ostăşeştf-,
datorii1or Vistieriei pe anul l85b...
Anul
sau anii
extr emi
4
I
1852 I
mai 2E-
van şi întărirea decătre domna 1853
socotelilor Casei centrale peanul mart•.o
I
1853
febr 9-
iunie 11
Registru de intrare
lui Divanpeperioada
19iunie 1853.
al Obştescul- 1853I
9februarie j . febr-
iun.19
Registru (jurnal) de intrare al 1853
febr.( -
aug,};
mesei cancelariei Obştescu1ui Di-
van al ~.]ilomâneşti peperioada 9
februarie - 12august 1853•
•• 11 ••
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
- 35-
f. 26
Numărul
'ti
vechi al •. . .
o
unltăţil de
,. ;
păstrare
Z
1 2
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3 . 4
193 12 O~dine, ~apoa~te, co~espondenţă 1853
. refer i toane la cercetarea şi ÎD- ,febr•le-
tăruea socotelilor: reclăduii iun.ll
m-rii Dea1upeperioada 1845-1851
şi a m-rii Coziape perioada lB46~
1851; Casei Episcopiei Argeşului,
Buzăului şi Rîmnicu1ui, peanii
1850-1851; Vistieriei, Aşezămîn-
tului Carol, pe anul 1851şi bu-
getu1 devenitur iIe şi cne1tuie1i~e
Departamentului ]'inanţelo~ peanu],
1853. -
. ./ / . .
191
192 14
Cd. 431/1975 - V 11
8 Regist:cudeieşi~e. al Obştescu- 1853
lui DivanpepenLoada 10februa- febr .lb-
. : c ie - 11iunie 1853. iunTll
Ordine, ~apoarte, corespondenţă 1853
refer itoare la cercetarea şi în- febre 8-
tărirea socotelilor: părţii a 3-a iun.l.
-a veni tu:cil.o~şi cheLtuă,e lilo~
schiturilor me boaşe ale spita1ulu~
Pantelimon pe anii 1848/1849; Ca-
. se tMitropoliei, Casei centrale a
-eparhiilor, Casei tipografiei pe
anul 1850; Casei Mitropo1iei,Ca-
aeIon făcătoa~e debine,Casei
centrala am-ri10r pămînteneşti,
Casei colegiului, ale şcolii Obe-
deanudin Craiova şi Ionaşcu din
Slatina,pe anul 1851pnecumşi
proiectele pent:cuneongan i.aanee
logofeţilo~ desate şi adaosu1a
12 dorobanţi şi a unui cinovnic l ~
Vornicia Temniţelor.
Denumirea părţii structurale
- 36-
f. 2G
Numărul
,j
vechi al . . .
o
unităţii (1(>
. . .
păstrare
r
1 2
194 I l
195 13
196
1
197
2
CUPRINSUL U ITĂŢII
DE PĂS1RARE
Anul
sau anii
extremi
5 3
Procesele verbale ale şedinţelo 1853
Obştescului Divanpeperioada 20 febr.2c-
februarie - 9 aprilie 1853. apr.9
Socoteli la roţii pompierilor pe 1853
anul 1849; Vorniciei Temniţelor ; febr .2~-
drumur tlor, grădini i publice de apr.30
la şoseaua K1selev, EfOl!ii'pensi-
ilor şi scutelnicilor, grădinii
Cişmigiu, episcopii Argeşului,Bu-
zăului şi Birnnicului, Casei Mitro
poliei; tipografiei, oştirii pe
,
Ordine, rapoarte, corespondenţă 1853
referitoare la cercetarea şi iotă mart.,-
.rirea: 'socotelilor canantLnelor, 1855
tipografiei colagiului,expor taţie iun.l(
cerealelor, Casei centrale aepar
hiilor, clădirii Teatrului Naţio-
nal, efor ii pensiilor, dezrobiţil>r
peanul 1851, expontaţii cereale-
lor, Casei datori i lor Vistier Iei
peanul 1852precumşi proiectul
pentr u taxa expontării bucatelor
OBSERVAŢII
4
1853
febr.e0-
apr.9
Cel, 431/1\.\75 - V 11
Procesele verbale (in ciornă)
ale şedinţelor Obştescului Divan
.peperioada 20fe1;>r.-9aprilie
1853.
anul 1850, Vistieriei,şcolii ostă
şe şnă , ţinerii dorobanţilor şi
grănicerilor pe'anul 1851, cerce-
tate deObştescul Divanşi intă-
rite dedomn.
şi avi telor.
II
- 37 -
f. 26
Denumirea părţii structurale
Numărul
'ti
vechi al ,. .
o
unităţii de
Z
păstrare
1 2
domn.
,
Anul
sau anii
exlremi
CUPRINSUL U ITĂŢII
DE PĂSTRARE
OBSERVAŢII
4 5 3
198
199
200
597
10
7
Proiecte de legi: pentru adău- 1853
gire de slujbaşi laVornicia mart.l<-
temniţelor; pentru modificarea apr.8
şi adăugi.rea la legiuirea pentru
reaorganiza.rea dorobanţilor din
judeţe; pentru întinderea aşeză-
mintelor sani tare şi îmbunătăţi.re:l
serviciului medical; pentru în-
dreptarea unor puncte din Condica
penaLă etc. primite (votate) de I
Obştescul Divanşi întărite de
Socotelile: spi talelor, Colţea, 1853
Pantilimon, Iubirii deoameni şi marta 0-
Central din Ploieşti peanul 1849 1855
clădir ii Teatrului Naţional pe iun.8
anul 1850; Casei centrale a epar-
hiilor, clădirii Teatrului Naţio-
nal, sfatului orăşenesc, Eforii
Temniţelor şi oştirii pe anul l85~,
episcopii Al!geşului şi Casei cen-
trale amănăstir ilor peanii 1852~
1853; beneficiului recruţilor pe
anul 1853şi Vistieriei pe anul
1855, cercetate deObştescul Di-
Vanşi întăr ite de domn.
Oorespondenţărefer i toane la
cercetarea decătre Obştescul Di-
van şi întărirea decătre domna
socotelilor derămăşiţele Casei
Mitropoliei Ţării Româneşti pe
anii 1833-1847•
1853
mart.It -
iunie 1
•• 1I ••
Cd. 431/1975- V 11
Denumirea părţii structurale
- 38-
f. 2G
Numărul
vechi al
unităţii de
păstrare
2
3 4
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
extremi
5
201
202
6
15
Cd. 4311975- V 11
Coreapondentă referi toare la
lcercetarea decătre Obşte'scu1Di-
.van şi întărirea decătre domna
socoteli lor: rac1ădir ii m-ri i
DeaLu pe perioada 1845-1851, Cozie
paperioada 1846-1851, a părţii a
3-a deveni turi şi cneltuia li a
schiturilor şi metohurilor Spita-
lului Pantelimon pe anii 1848şi
1849, Casei centrale aepar.hiilor
pe anul 185Q.,coIegiului din Bucu-
reşti, ale şcolilor Obedeanuşi
Ionaşcu din Slatina, Caselor făcă-
toare debine, AşezămîntulUi Ca-
rol, exportaţii cerealelor,Casei
centrala a m-rilor închinate, răs-
cumpărarea deţigani pe.anu11851
exportaţii cerealalor pa anul 185~,
bugetul Vistieriei pe anul 1853ş'
bugetul general al Casei statului.
pe anul 1859cercetate deObştescl l
Dlqan şi î~tărite dedomn.
Ordine. rapoarte ,corespondenţă,
refer i toare la cercetarea şi ÎD-
tăr irea: socoteli lor spi talelor
Colţea, Pantelimon, Lub Lr ii de
oameni, denaştere şi central din
Ploieşti pe anul 1849; benefic LuIi i
şi oştirii peanul 1851;proiectul\ i
pentru înfiinţarea mesei a2-a pe
lîngă secţia a 2-a aDepartamentuui
din Lăuntru pentru săvîrşirea pnI-
cinilor şi socotelilor .rliLseşti şi
pentru alte pric1ni date de la
secţiile celelalte ce ereumai im·
OBSERVAŢII
1853
mart.1t7-
apr .8.
1853
mart.311-
•• 11 ••
mai 5
Denumirea părţii structurale
- 39-
f. 26
Numărul
'ti
vechi al
(3
unităţii de
...;
păstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
extremi
4
203
20.4
6
9
1
Ordine, rapoarte,corespondenţă, 1853
referitoare la convocarea în se- iul.25~30
siune extraordinară aObştescului
Divan al Tării Române ş nă (28 iulie
1853), pentru discutarea scrisorii
lui Ra1id Paşa, ministru trebilor
,
din afară al Porţii, care se refer~
la îmdepărtarea vremelnică din
domniea domnitorilor din PrincipallJe.
Condică deexpediţie (transport) 1855
a Cancelariei Obştescu1ui Divanpe ian.2-
pe ni.cada 2 februar ie 1855- 14 ia- 1859
nuan ie 1859. ian. 14
cercetarea decătre Obştescul Di- maZ't.7·1-
van şi întăr irea decătre domnaiun.18
socotelilor ţiganilor dezrobiţi pe
anii 1852-1853.
povărate cu lucrări paecumşi ale-
gerea Comisiei financiare perma-
nente aObştescu1ui Divan.
Registru de intrare al Obştescu-
lui Divan al Ţării Româneşti pe
perioada 2 martie - 26noiembrie
1855.
Corespondenţă Z'eferitoare la
Corespondenţă referi toare la.
1855
mart, ~-
nov.2 p
1855
1855
OBSERVAŢII
5
cercetarea de către ObştescuI Di- mart.7
van şi întărirea decătre domna iul.2
socoteli lor Casei i tropo1iei din
Bucureşti pe anii 1852şi 1853•
• •11••
205
206 532,3
207 534, 5
,
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea părţii structurale
- 40 -
f . 26
I
531,2 I Corespondenţă refer itoare la
I cercetarea de către Obştescul Di-
van şi întărirea de către domna
socoteli i adaos ului de 5 lei la
100oca de sare pe anul 1853.
Numărul
-o
vechi tiI
'-<
o
unităt ii de
. . . ;
păstrare
Z
1 2
208
209 535,6
210 533,4
211
3
2 212
cercetarea socotelilor Casei sfa- mart.
r
-
tului orăşenesc din Bucureşti pe iul.3.
'anul l852,precum şi aprovizionarea
cu gI! îu şi seu pe anii 1850, 1851
.şi 1852.
Procese verba le (în ciornă) ale 1855
şedinţelor obş eesculuf Divan al mart.t-
Ţării Româneşti pe perioada 8mar ă.ună,e8.
I
tie - 8 iunie 1855.
Condică cuprinzînd corespondenţ~, 1855
ordine, rapoarte, dintre obş tescuţl mart 8-
·Divan cu domnul, refel'itoal'e la LunsB
cercetarea şi întărirea: proiecte~
lor de legi pentru adăcgăz ile da
funcţionari la judecătol'iile ju-
deţelor, organizarea străjuirii Ş
, a cu.tăţitului uliţelor Capitalei,
che1tuieli le urmate în trebuinţa
oştirii otomane de la Lnunane a în
ţară piDă în luna martie 1855pre•..
cumşi chemarea pe numea deputa-
. . . ~' . . . ~. " .
CUPRI, SUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
Anul
sau anii
extremi
1855
mart. ' i .•.
iul.7
1855
mal't.'i-
iul.2c •
4 5
Cd. 431/1975 - V 11
Corespondenţă l'eferitoare la
cerce tarea de către Obştescul Di-
van şi întăr uea de către domna
socotelilor Vorniciei Temniţelor
pe ani i 1851 şi 1852.
Corespondenţă l!efer itoare la 1855
OBSERVAŢII
. . '"
'.
Denumirea părţii structurale
- 41-
f. 26
Numărul
-ci
vechi al •. . .
o
unităţii de
..;
păstrare
Z
1 2
4
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
5
Bugetele: Caselor debinefacere t 1855
"- casei colegiului, şcolilor Obe-
deanu, Lonaşcu , Agricole,de arte,
Pensionatului defete, vornicii
Temniţelor, Bisericii Sfintul Spi-
z Ldon , Oştirii de dincoace delVlil-
cov, Comitetului carantLne Lon , pa-
vajelor, şcolii ostăşeşti, Aşeză-
mîn tului Caro1; munLc ipali tăţii,
dorobanţilor şi grănicerilor pe
anul 1855(întărite decătre domn).
213
214
215
216
217
Cd. 431/1975 - V 11
5
1
4
4
, .
3 .
Opisul dosareIar Obştescului DL..1855-
vandin sesiunile a l8-a a anului 1856
1855şi a 19-a a anului 1856.
Procesele varbaIe (în copie)ale 1856
şedinţe lor Obştescului Divanal ian.2-
'Ţă.rii Române ş ti peperioada 2 ia- febr.2'
nuarte - 25februarie 1856.
Ordin, raport, corespondenţă, 1856
intre BarbuDimitrie Ştirbei cu ian.lE-
. Obştescul Divanreferitoare la febre 4
, drepturile ţării asupra mănăstiri ~or
închinate.
R apoa:.cte, j urnale, aorespondenţ a 1856
referi toare la: modul de lucru al febr.· 0-
Comisiei emancipării ţiganilo:.c, 1857
înfiinţarea unei cancelarii a co- oct.7
misiei precumşi la despăgubirea
foştilor poseso:.ci deţigani dez-
robiţi.
I
•• 11 ••
- 42 - f. 2G
Denumirea părţii structurale
"E
o
Numărul
vechi al
unitilţii de
păstrare
218
219
220
221
2
5
2
Cel. 131/!C175 - V 11
9
1
1856
febr.'5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAŢII
CUPRINSUL U, ITĂŢII
DE PĂSTRARE
5 3 4
socotelilor şcolii ostăşeşti pe
anul 1854 şi bugetul Vistieriei
pe anul 1856 cercetate deObştesc~l
Divan şi întărite dedomn.
Corespondenţă referitoare la
I I cercetarea decătre Obştescul Di-
van şi întărirea decătre domna
Bugetele: Administraţiei Temni- 1856
ţelor, Caselor spitalelor civile,
gr~dinilor de la Craiova, Mogo-
şoaia şi Cişmigiu, Buzău, Episcop ei
Rîmnic, Bisericii Sf~Spiridon-Nou
pensionatului defete Lazaro-Ote-
teleşanu din Craiova, Casei cole-
giului, şcolilor Obedeanu,Ionaşcu
Agricole, de Arte, pensionatului
domnesc, Administraţiei Temniţelol ,
Comitetului canan tme Lon, oştirei
dedincoace deMilcov, şcolii oat -
şeşti, grănicer ilor şi dorobanţi-
lor şi caselor făcătoare debine
pe anul 1856.
Rapoarte, cereri, corespondenţă 1857
referi boane la despăgubirea. unor mart.' 7-
fO.şti' pnopnietar i derobi şi elibE- 1858
renea unor robi. ian.2<
1857
iun.l~-
1858
Corespondenţă referitoare la
cercetarea decătre Obştescul Di-
I
van şi întăr irea decătre domna
bugetelor: Caselor- făcătoare de
bine, Oştirii, Vorniciei Temniţe-
lor, Casei carantinelor, grănice-
. .// . .
- 43 --
Model 2
Denumlrea părtH structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul,
sau anii
extremi
UNITAŢII Nr.
filelor
CUPRINSUL
Observaţii
ARHIVISTICE
6 5 4 3 2 1 I
~l or şi dor ob a nţ i l or , şcol i l or
pe a nul 1857 pr ecum şi Admi ni st r a -
ţ i €i Temni ţ el or , dor ob a nţ i l or Ca se
şcol i l or , Ca sei Mi t r opol i ei , Ep&l s-
copi ei Râmni cul ui , Buzăul ui et c.
pe a nul 1858.
Li st ă ( j ur na l ) a l f a b ~t i că 1857
8 222
cupr i nzând: numel e şi pr enumel e i uni e
pr opr i et a r i l or de r ob i , număr ul 26
f a mi l i i l or , a f i i nţ el or şi a cel or
găqi t e î n f i i nţ ă.
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e 1855
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul ma r t i e
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domn 15-
a socot el i l or a da osul qi de 5 l ei ma i 18
l a sut ă l a oca sa r e pe a ni i 1853-
1. . 854.
379 223
,
1855
a pr i l i E
7-
ma i 16
,
Cor espondenţ ă , r ef er i t oa r e
l a cer eet a r ea de căt r e Di va nul
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domn
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or
s~i t a l el or vener i ce î nf i i nţ a t e
pr i n j udeţ e pe a nul 1852.
386 224
1855 Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e
225
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul a pr i l i E
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domn 12-
ma i 4
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or
Vi st i er i ei pe a ni i 1852 şi 1853 •
./.
Cd. 229/1990 - I-a 020
Denumirea părţii structurale
44 ~
Model 2
Numărul
...;
vechi al 1-<
o
unităţii
..;
Z arhivistice
1 2
226 3 68
227 388
228 366
229 3 64
CUPRINSUL UNITA'.!'II
Anul
sau anii
extremi
Nr,
filelor ARHIVISTICE
3
1855
4
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul a pr i l i 3
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e. domn 1 9-
./..
Cor espondenţ ă r ef er i t o~r e
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul a pr i l i a
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domn 19-
a socot el i l or r ema nt ul ui ( cumpăr ă- ma i '9
r i i ca i l ~r ) şi a l e i na t r ument el or
de f oc a l e compa ni ei pompi er i l or
ca pi t a l ei Bucur eşt i pe a ni i 1851,
18. . 52şi 1853.
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or
pent r u î nt r eţ i ner ea şosel ei şi
gr ădi ni i de l a b a r i er a podul ui
Mog~şoa i a ( gr ădi na Ki sel e! ) pe
a ni i 1852 şi 1853.
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e
1855
ma i 18
1855
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul a pr i l i ~
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domn 21-
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or
mânăst i r i i Si na i a pe a nul 1850.
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e
ma i 9
1855
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul a pr i l i ~
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domn 21-
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or ma i 18
f oi i săt eşt i de l a 19 noi emb r i e
1848 până l a sf âr şi t ul a nul ui 1850
5
Observaţii
6
Cd. 229/1990 - I-a 020
Denumirea părţH structurale
- 45 -
Model 2
394
Numărul
....;
vechi al •. . .
(.J
unităţii
,..;
Z
arhivistice
1 I 2
230 361
231 362
232 370
233 369
234
CUPRINSUL UNITAŢII
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
4
6
1855
5
Observaţii
Cd. 229/1990 - I-a 020
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or ca - ma i 4
sei oşt i r i i pe a ni i 1852 şi 1853.
a pr i l e
dom~ 26-
spi ma i 4
Cor espondenţ ă ( l i st e) r ef e- 1855
ARHIVISTICE
3
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domn
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or
t a l el or ( Pa nt el i mon, Col ţ ea şi
Fi l a nt r opi a ) pe a ni i 1850, 1851
şi 1852.
r i t oa r e l a cer cet a r ea de căt r e
Di va nul Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de
căt r e domn a socot el i l or b enef i -
ci ul ui , r ecr uţ i l or pe a ni i 1852
şi 1853.
Cor espondenţ ă r ef er i t a 8De
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e
domn a st a t el or de pl a t a egumeni -
l or mânâst i r i l or pl mânt ene pe a ni i
1852 şi 1853.
Co~espondenţ ă r ef er i t oa r e
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e
domn a socot el i l or f ondur i l or r e-
pa r t i za t e pent r u î nt r eţ i ner ea gr ă-
ni cer i l or şi dor ob a nţ i l or pe a ni i
1852- 1853.
-./ .
1855
a pr i l ~e
26-
a pr i l e
26-
ma i 4
1855
a pr i l e
26-
ma i 9
1855
a pr i l e
28-
ma i 4
Denumirea păr ii structurale
6 -
- - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - ~~- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Model 2
Numărul
....;
vechi al
'-<
u
unităţii
. . . ;
Z arhivistice
1 2
CUPRINSUL UNITA'fII
Anul
sau anii
extremi
ARHIVISTICE
Nr.
filelor
Observaţii
4 3 5 6
Denumlrea părţH structurale
- 47 -
--~---..-
Model 2
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITA'.rII
ARHIVISTICE
1"
240
241
242
2
393
360
397
Cd. 229/1990 - I-a 020
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
3 4 6
. Cor espondenţ ă. r ef er i t oa r e 1855
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul
Ohşt esc şi î nt ăr i r ea de c ătn-e
domn a socot el i l or Vi st i er i ei pe
a ni i 1852 ~i 1853.
ma i
10- 16
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e 1855
~a cer cet a r ea de căt r e Di va nul
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e
d@~n a veni t ur i l or şi chel t ui el i -
l or şcol i i Ob edea nu di n Cr a i ova
pe a n~i 1852- 1853; t i pogr a f i ei
col egi ul ui pe a nul 1852; Ef or i ei
şcoa l el or pe a ni i 1852- 1853; Şco-
l i i nor ma l e şi i nst i t ut ul ui de
f et e di n Pl oi eşt i pe a ni i 1849,
1850, 1851, 1852 şi 1853; col i i
i sr a el i ţ i l or di n Bucur eşt i pe a ni ;
1852- 1853; Şcol i i di n Br ăi l a 1851
1852, 1853; Şcol i i I ona şcu di n_
Sl a t i na pe a ni i 1852- 1853 şi a FOl -
dul ui EUf r osi n Pot eca pe a nul
1853.
ma i
10- 16
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e 1855
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e,
domn a veni t ur i l or şi chel t ui el i -
l Qr Âşezământ ul ui cor a l pe a ni i
1852- 1853.
/.
ma i
- 12- 25
5
• I •
-
Observaţii
\ .
Denumirea părţii structurale
- 48 -
Model 2
Numărul
. . . . ;
vechi al
'""'
<. >
unităţii
. . ;
Z arhivistice
1 2
243 371
244 372
245 ,3 74
246
359
247 398
CUPRINSUL UNITATII
ARHIVISTICE
3
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e
Anul
sau anii
extremi
1855
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul ma i
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domn 17- 28
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or
Epi scopi ei Râmni c pe a ni i 1852 şi
1853.
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e 1855
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul ma i
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domn 17- 28
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or ca -
sei Epi scopi e~ Buzău pa a ni i 1852-
1853.
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e 1855
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul ma i
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domn 17- 28
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or
Mi t r opol i ei di n Bucur eşt i pe a ni i
1852- 1853.
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e
Cor espondenţ ă r ef er i t 00r e
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul
1855
1855
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e dom! 31-
- ma i
a socot el i l or ' cl ădi r i i Tea t r ul ui
~a ţ i ona 1 di n Bucur eşt i pe- a ni i
1852- 1853.
./.
i uni e
4
4
Nr.
filelor
6 5
Observaţii
Cd. 229/1990 - I-a 020
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul ma i
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domn 31-
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or i uni e
Ca sei Cent r a l e a epa r hi i 10r pe a ni 4 \
1852- 1853
Denumirea părţii structurale
49 -
Model 2
Numărul
...;
vec hi al
h
u
unităţii
~
Z
arhivistice
1 ! 2
248
373
249 392
250 396
251 391
3
8
1 252
CUPRINSUL UNITAŢII
ARHIVISTICE
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
1855
ma i 31~
1855
4 3 5 6
Observaţii
Cd, 229/1990 - I-a 020
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domr i uni e
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or 8
şcol i i ost ăşeşt i pe a ni i 1852-
1853.
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul ma i 31-
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domr i uni e
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or 8
spi t a l el or ( Col ţ ea , Pa nt el i mon,
Fi l a nt r opi a şi di n Pl oi eşt i ) pe
a nul 1853.
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e 1855
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul ( i uni e
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domr 2- 8
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or
Ca sei comi t et ul ui ca r a nt i nel or
pe a nul 1853.
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e 1855
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul i uni e
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domr 8
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or
Sf a t ul ui or ăşenesc di n Bucur eşt i
pe per i oa da d~ l a 1 noi emb r i e 185~
până l a 1 i a nua r i e 1854.
Cor espondenţ ă r ef er i t oa r e
l a cer cet a r ea de căt r e Di va nul
Ob şt esc şi î nt ăr i r ea de căt r e domr
a veni t ur i l or şi chel t ui el i l or
Ca sei Sf . Spi r i don Nou pe a nul 185. 1#
UX
1855