You are on page 1of 50

ARHIVELE NAIONALE

SERVICIUL ARHIVE NAIONALE ISTORICE CENTRALE


Biroul Arhive Administrative i Culturale
Nr. inventar: 1467
INVENTAR
DIVANUL OBTESC AL RII ROMNETI
1850-1857
Denumirea prii structurale
f . 26
Numrul
'ti
vechi al >-
o
unitii de
. . . ;
pstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3.
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
1850
~ebr
16
5 4
1182;2.36
2 4l2.1
. 3
466;19
5
48.3,188
6 469.194
Cd. 431/1975 - V 11
ine loc deObteasc Adunare,con- dec.5
formprevederilor pcii de la
Balta Liman(atribuii, organizar
i funcionare).
Jg.rnale.le(n ciorn) a Le edin- 1850
elor Obteseului Divan peperioa- mart~6-
da 26martie - 18ian.185l. 1851
ian.18
Obtescul Divanal
Trii Romneti
18
2
0
-
18
27
Corespondenrefer i toare la
cercetarea dectre Obtescul Di-
van a socoteli10r casei Episcopie~
RInnicului pe perioada 1340-1B46.
Coresponden referi toare la
ntocmirea (nfiinarea) vremel-
nic aObtescului Divancare va
Registru de intrare al cancela-
riei Obtescului Divanal rii
Romneti.
egistru de ieir~ al Obtescu-
lui Divanpeperioada 5mai 1850-
26apn , 1851.
Condiccupr nznd jurnale le e
dine10r Obtescu1ui Divanpe pe-
rioada 8mai 1850-6~br.+85l.
/1
1850
mart. ~7-
1851
1850
mart.l(-
1851
iur.e.
1850
mai 5 . -
1851
apr.26
1850
mai 8-
1851
febr .6
Denumirea prii structurale
- 2 -
f. 2G
12
Numrul
'1:i
vechi al
)o.;
o
unitii de
..;
pstrare
Z
1 2
-c U P R 11 SUL UNI T ATI 1
DE pASTRARE
3 5
7
418,7
406
8
9
4.32, 22
425, 14
Cel. ~31/1 5 V 11
Anul
C' u anii OBSERVAII
xtrerni
4
Bilanul Vistieriei pe anul
1848precumi bugetul ei pe anul mai 15/
1849.
Coresponden refer i toane lan 1850
cercetarea dectre Obtes~ul Di-' mai 16
cercetarea de ctre Obtescul Di- mai 16-
van a socotelilor Episcopiei Rimnc iul. 8
pe anul 1847.
Ordin i corespondena referi-
toare la cercetarea dectre Ob-
tescul Divan a socotelilor 6aseil
sfatului orenesc din Buc ure ti
pe anul 1847.
van a socotelilor Casei obteti
t
a eparhiilor peanul 1848.
I
10 434, 23 Ordin i corespondena referi- 1850
toare la cercetarea dectre Ob- mai
I
I
tescul Divcna socotelilor Casei 16-28
-
mitropoliei pe anul 1847.
Il
435.
24 Coresponden referitoare-la 1850
1850 I
mai lE
Coresponden referitoare la 1850
cercetarea dectre Obtescu Di- mgi 16-
van e socotelilor Eforiei pensi- ,iul.18
i lor pe anul 1847.
13 4,31, 20 Coresponden referitoare la I 1850
'cercetarea dectre Obtescul Di-I mai lE-
van a socotelilor Caselor fc- iul.l(
boane debine pe anu11847.
. . / / . . I
- - ~- - - - ~- ~=- - - - - ~- - . . ~- - - - ~, - - ~- - - - - - ~
Denumirea prii structurale
- 3-
f . 26
. . . ;
Z
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3
Anul
sau anii
extremi
4 5 2
14 428,17
15 429, 18
16 420, 9
17 422, Il
18 42?, 16
19 426, 15
20 423, 12
Cd. 431 1975 - V 11
cercetarea dectre Obtescul Di- mai 16
van a socotelilor Vorniciei temni iul.2<
. elor pe anul 1847.
cercetarea dectre Obtescul Di- mai 16.
van a socoteli lor Eforiei pensi- iul.29
.I Ion pe anul 1848.
cercetarea dectre Obtescu Di- mai l6~
van a socotelilor Comitetului ca- iul.19
rantinelor pe anul 1847.
Coresponden referi toare la 1850
cezcetarea de ctre Obtescul Di- mai 16
van a socotelilor pentru grdini iul.29
publice pe anul 1847.
ce.reatarea dectre Obtescul Di- mai 16
van a socotelilor pentru facerea iul.29
fintnilor din BucUJ!eti pe anul
"'
184?
Coresponden nefe.ri toare la
Coresponden referitoare la
cercetarea socoteli lor dectre
Obtescul Divana Casei centrale
pe anul 1847. '.
Coresponden referitoare la
Coresponden referitoare la
Coresponden referi toane la
Coresponden referitoare la
cercetarea dectre Obtescul Di-
van a socotelilor pent~~ facerea
fntnilor din Bucureti pe 10
luni din anul 1848
. ./ / . .
1850
1850
mai 16r-
1ul.2l!"
1850
1850
1850
1850
mai lE-
iul.2
c
OBSERVAII
Denumirea prii structurale
- 4 - f. 2G
Numrul
Anul
'8 vechi al CUPRINSUL UNITII
sau anii OBSERVAII
o
unitatii de D E PSTRARE
extremi ...;
pstrare
Z
I 2 3 4 5
21
436,25 Coresponden refer itoare la 1850
I
22
24
cercetarea dectre Obtescul Di- mai l6~
, van a socotelilo,r expor taie i pno- aug.l
l

duselor pe anu11847. .
438, 28 Coresponden referitoare la
cercetarea de ctre Obtescul Di-
.van a socotelilor dezrobiilor de
ctre stat prin 9UDlp.rtoarepe
anul 1847.
4.39, 29
cercetarea dactre Obtesoul Di- mai 16-
van a socotelilor Ejisoopiei Bu- auge141
zu pe anul :847.
Coresponden referitoare la
442, 34 Coresponden referitoare la
I
1850
25 4.30,19 Coresponden referi toare la I 1850 I
cercetarea dectre Obtescul Di-lmai 16-
van a socoteli lor case i centrale sept .2c
pe anul 1848.
cercetarea socotelilor inerii
os~i~iit stobului domnesc,artile-
riei, floti$.ei peDunrei bene.,.
ficiul ~W pe anul 1847.
I
1850
mai lE-
aug.2
t l
1850
mai 16-
sept .6
26 437t 26 Coresponden referi toare la 1850
,cercetarea decbne Obtescul Di-lmai 16-
van a socotelilor Bpi.scopIeI Bu- inov.9
zu peanul 1848
11
Cel. 431/1075 . V 11
Denumirea prii structurale
- 5 -
r. 26
Numrul
-o
vechi al . . .
o
unitii de
...;
pstrare
Z
1 2
27 432, 21
28
472
349
29 2
30 ~17t 6
31
32
Cel, 431/1975 - V 11
Corespondenreferi toane la 1850
cercetarea dectre'Obtescu Di- mai 16
. van a socoteli10r Caselor fc- nov.16
toane depe anul 1848.
1
cercetarea dectre Obtescul Di- mai 16
van a socoteli lor de veni tul i 185'
cheltuielile Casei sfatului or- mai 16
enesc din Bucurei pe perioada
de la 1no.embr ie 1847pn la 1
noiembrie 1848.
Jurnale le ($n ciorn) ala e- 1850
dinelor Obtescului Divanpe pe- mai 18
rioada 18mai 1850- 6febr.185l. 1851
febr.6
Coresponden referitoare la 1850
cercetarea de ctre Obtescul Di- mai 20-
van a socotelilor pentru inerea aug.25
roii depompieri pe anul 1847.
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3
Coresponden referi toane la
Registrul de intrare i ieire
a Obtescului Divanpe perioada
22 mai 1850- 1febr .1851.
I
Coresponden referi toare la
,cercetarea i ntrirea proiecte-
lor pentru reorganiZSIBadoroban-.
ilor judee lor i pentru organi-
za.reagranielor
11
1850
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
4
1850
mai 22
1851
febr .1
1850
mai 2~-
1853
apn.3c
Denumirea prii structurale
- 6 -
Numrul
..cJ
vechi al . . .
o
unit (ii de
...;
Z
pstrare
1 2
33
441,33
~40. 32
272
35
345, 242
37
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
f. 26
4 5
-caJ!cataJ!eadec nne Obtescul Di- mai ;;;-
van a socotaliloJ! VOJ!niciei Temni- sept.9.
i
ta1oJ!pe anul 1848.
Co~espondenrefeJ!itoaJ!e la I 1850
cercetarea de ctJ!e Obtescul Di-, iun.6-J4
van i intJ?iJ!ea decure domna I
socotelii de sumele cheltui te prin
I
ceJ!cetsrea dec tre Obtescul Di-
I
iun.6- 4
van i ntI!irea de c bne domna I
socotelilor construiJ!ii fintinilo
din capi taL pe anul- 1847
3
1850
mai 23;1-
iul-2E.
1850
OBSERVAII
I
36 320,241 cOJ!espondenrefeJ!itoaJ!e la 1
1850
ceJ!cetarea de ctJ!e Obtescul Di- iun.6- 4
Co~esponden.refe.ri toane la
cencesanea dectre Obtescul Di-
'van a socotelilo.r colegiului pJ!e-
cumi ale colilo.r din C.rsiova ]
Slatina pe anul 1847.
Coresponden J!efe.ritosJ!e la
magistJ!attll onasuu, Giurgiu pe
anul lS45 i 1846pentru construc ia
zgaz.ur Lonaprtoare de nec-
ciunea pricinuit acestui ora cu
venirea apet Dunrii.
van i intriJ!ea de ctre domns
socotelilor pentru construcia
cnetuut de' la portul Brila pe
anii 184i-184?
Coresponden refer itoare la
11.. , .
1
184
7
-
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
Numrul
"C
vechi al
'"' o
unittii de
. . . ;
pstrare
Z
1
I
2
- 7 - f . 26
Coresponden refer i toare la 1850
5
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITII
DE pASTRARE
OBSERVAII
4 3 .
337,225
Coresponden referi toare la
cercetarea socotelilor dectre
Obtescul Divan i l.ntrirea de
ctre domna construirii podului
din oraul Brila pe anul 1847.
1850
iun.6- 4
39
40 319.228
41 334, 219
42 346,243
43 445,37
cercetarea dectre Obtescu Di- iun.6- 4
van i l.ntrirea dectre domna
socotelilor pentru stirpirea b1 i
Cimigiu peanul 1847.
Coresponden referi toane la
1850
ce~cetarea da ctre Obtescul Di- iun.6- ,
van i l.nt.rirea dectre domna
socotelilor dnumumIon i podu-
r ilor din Prineipat peanul 1846.
Cpresponden refel!i eoare la
1850
cercetarea dectre Obtescul Di- iun.6-1>1
van i mtrirea decbne domna
socoteli lor grdinii publice de
'la oseaua Kise1ef pe anul 1847.
Coresponden referitoare la cer- 1850
cetarea dectre Obtescul Divan iun.6-
i iDtrirea dectl!e domna so- iul.14
eote1ilor iner ii aresta ilor i
nepannii temnielor pe anul 184'i.
Coresponden referi toare la
cencetanea dectre Obtescul Di-
van i l.Dtl!irea deetl!e domna
aocobe LLoninerii ~tQ;bulUi
domneso P4 tir ii, ar tiler iei, flo-
tilei pe Dunre, benefieiului
I
1850
iun.6...
nov.lp
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
- 8-
468,193
Numrul
. :i
vechi al . . .
o
unitii de
7.
pstrare
1 2
CUPRI SUL U ITII
DE PSTRARE
3
f. 26
44 453, 46
45 326,197
46 335,220
47 444, 36
48 305,126
49
van i ntrirea dectre domna 8-14
.socoteli lor Casei copiilor srmani.
I van i lIt.:JJ uea dectre domna iul.14
socotelilor Casei Episcopiei Buzu
! (
,pe anul 1847.
Coresponden refer itoare la 1850
cercearea dectre Obtescul Di-,iun.8-
van i ntr uea dectre domna iu1.21.
socotelilor Comitetului carantlne
.lor pe anul 1848.
recruilor i facerea cazrmii Sf
,Gheorghepeanul 1848.
Coresponden refer i toace la
cercetarea de ctre Obtescu Di-
vani intruea dectre domna
socoteli lor venituilui i cheltuie-
lilor din expo. n tul produselor pe i
anul 1848.
Coresponden,refer i toane la
cercetarea dectre Obtescul Di-
Coresponden referitoare la
ce.rc~tarea dectre Obtescul Di-
Coresponden referitoare la
cergetarea dectre Obtes~ul Di-
van i l!ltr ite dectre domna
socoteli lor pentru facereafinti-
nilor dincapital peanul 1846. I
Condiccuprinznd pnoLectele
I
de legi cercetate deObteseu1Di-
van n edine le ei de la 15iulie
1850
iun.6-
1851
mart.9
I
I 1850
iun.
j 1850
iun.8.!
1850
iunie
14
1850
iun.l; -
1851
_ _ ~ . _ . r_ _ f~e_b_r.~. ~
Cd. 431/H)75 - V J 1
11.
Denumirea prii structurale
- 9 ..;; f. 26
Numrul
-ci
vechi al >-<
o
unitii de
..;
pstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 .
Anul
sau anii
extremi
4
OBSERVAII
1850
1850
iun.18.~
iul.2(~
1850
iun.lf -
aag.l
l
1850
iun.18
aug.14
5
50 421,10
51 416, 5
52 415,4
53
414,3
Cd. 431/1975 - V 11
cercetarea dectre Obtescul Di- iun.181-
. van i ritri te dectre domna iul.26
, socotelilor pentru facerea fnt-
nilor din Bucureti pe anul 1846.
1850la 3 februarie 1851i supusa
apr obr ii domnului (pno Lec tul re-
organizrii dorobanilor judee-
lor t organizarea grnfc erilor
etc.) -
. ,
Coresponden referitoare la
Coresponden referitoare la
cercetarea socotelilor dectre
Obtescu Divani ntrirea dec
tre domna socotelilor pentru fa-
cerea chs ltuie li lor de la Brila
pe anii 1846i 1847.
Coresponden referi toane la
cercetarea dectre Obtescu Di-
van i ntrite dectre domna
'. socotelilor urmate prin magistra-
tul oraului Giurgiu pe anul 1845
i 1846pentru facerea zgazurilo
aprtoare de necciune pentru
ora.
Coresponden refer itoare la
cercetarea dectre Obtescu Di~
van i ntri t dectre domn.a
socotelilor stirpirii blii Ci-
migiului pe anul 1847. .
..//..
Denumirea prii structurale
- 10-
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare'
CUPRINSUL U ITII
DE PSTRARE
2
54
413,2
55
424 t 13
56
330,205
57
446, 38
58
448, 40
449, 41
59
cercetarea dectre Obteseu Divaniun.18..
i ntrirea dectre domna soco- aug.14
teli lor pentr uconstruirea a dou
poduri plutitoare la portul Brila
n anul 1847.
11850
cercetarea dectre Obtescul Di-
vani ntl!irea dectre domna I
!
iganl-
pno Lec tul de lege pentru adogire~iun.2 -
la Ietur ile funcionarilor i la iul.7
cheltuielile cancelariilor i pen-
tru cteva nfiinri din nou.
coresponden referitoare la . 1850
sumade 174.014 lei, 25parale ,ce iun.2-
figureaz in socoteli le Casei ceru.. iul.le)
. trale ca rmi a oprimi din
,birul iganilor emancipai ai m-'
nstirilor nenchinate din anul
1842. -'
cercetarea dectre Obtescu Di- iun.21~
oC_L13~ ~
3
Corespondenreferi toare la
Corespondenrefel!itoal!e la I
cercetarea dectre Obtescul Di-I
van i ntrirea dectre domna
socoteli lor deveni turile i che1
tuieli le dr umuri 10l!i a podun, 10
din Pl!incipat pe anul 1846.
COl!espondenrefel!i toare la
socoteli lor rscumprrii
lor pe anul 1847.
coreepondent referi toare la
Corespondenreferitoare la
Cd. 431/1975 - V 11
/1
f. 26
5
Anul
sau unii
extreni
OBSERVP~I'
1850
1850
iun.l~l-
sept. J 6
i un.
20-26!
1850
1850
Denumirea prii structurale
- I l-
f . 26
Numrul
.o
vechi al . . .
o
unitii de
...;
pstrare
Z
1 2
60 447,39
61 342,234
62 401,224
63 341,232
64 350
Cd: 431/1975 - V 11
Corespondenreferitoare la 1850
pno Lectul de lege ndeplini tor r,- Lun . .2.L-
tLcoIe lor 90,91 i 92 din Regu- noiemb. 9
lamentul organic asupra patentari~
lor.
cercetarea socoteli lor Comitetulu~Lun,
carantinelor pe anul 1847. 22-26
Coresponden refer itoare la 1850
cercetarea dectre Obtescul Di- iun.
van i ntrirea dectre domna 22-26
socotelilor casei Episcopiei Bu-
zu pe anul 1848.
Coresponden refer itoare la 1850
cercetarea dectre Obtescul Di- iun.
van i ntr uea dectre domna 24-28
socotelilor deveniturile i cheIl-
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 .
van i ntrirea dectre domna
socotelilor dezrobiilor dectre
stat prin cumprtoare pe anul
1848.
Coresponden referitoare l a
nute lile Eforiei, indemnizaii10r
.
scutelnicilor, pensiilor i 1efi-
"lor pe anul 1847.
Coresponden refer itoare la
cercetarea socoteli lor dectre
Obtescul Divani ntI!irea de
ctre domna veniturilor i che1-
.
tuie1i10r otirii pe anul 1847
11
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
1850
5 4
1850
iun.24
iul.19
Denumirea prii structurale
- 12 -
. umrul
"O
vechi al . . .
o
unitii de
Z
pstrare
1 2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
f. 26
5 3
Anul
sau unii .
extremi
OBSERVAII
4
66 452,45. Coresponden refer i toare la I 1850
cercetarea dectre Obtescul Di- I iun.26~
van i ntriI'ea decsne domna oct.13
socotelilor pentru strpirea bl~i
Cimigiu.
454, 47 Coresponden. referitoare la
cercetarea sece teli lor dectre
Obtescul Divani ntrirea de
ctre domna socotelilor pentru
,cldirea Teatrului Naional din
Bucureti pe anul 1847.
65 390,203
67
Conespondent referi toare la cer- 1850
cetarea dectre Obtescul Divan iun.24~
i nt.I!irea dectre domna soco- oct.21
teli lor caselor f.ctoare debine
pe anul 1848.
68 327, 19E Coresponden referitoare la
cercetarea dectre Obtescul Di-
400,221 Coresponden referi boare la
cercetarea dectre Obtescul Di-
van i ntrirea dectre domna
socote11101'Eforiei, indemniza-
iilor, acuteInc Lon, pensiilor
i 1efilor pe anul 1848.
69
70
318,201
van i ntI'irea dectre domna iul.4.
socoteIi lor coalalor pe anul 184~
I
Coresponden refer itoare la cel - 1850
cetarea dectre Obtescul Divan
i ntarirea dectre domna socol
teli lor Casei sfatului OI' ene se
Cd. 431/Hl75 - V II
. ./ / . .
1850
1. . ~6
lunle c:,-
oct.31,.
1850
iun.27~
1850
2'-;
aun, 1-
iu1.5
iun.27-
iul.26
Denumirea prii structurale
- 13-
Numrul
..o
vechi al >-<
o
unitii de
...;
Z
pstrare
1 2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3
f. 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
5 4
73 336, 223 Coresponden referi toare la 1850
cercetarea socotelilor dectre LuL,
Obtescul Divan i ntrirea de 1-5
ctre domnaroii de pompieri pe
anul 1847
.
74 339,229 Coresponden referitoare l a 1850
cercetarea socoteli'lor de ctre iul.
Obtescul Divan i ntrirea de 1-5
ctre domna Casei Episcopiei
Rmnicului pe anul 1847.
71 451,43
72 450,42
75 395, 2P
Cd. 431/1975 - V 11
cercetarea dectre Obtescu Di- iun.28.
van i ntrirea dectre domna nov.6
socotelilor pentru cldirea Tea-
trului Naional din Bucureti pe
anul 1848.
cercetarea dectre Obtescul Di- iul-
van i ntrirea dectre domna 1-5
socoteli lor Comit"t.~lu~.caranti-
nelor pe anul 1848
din Bucureti pe perioada de la
1noiembrie le46 pn la 1noiem-
brie 1847.
Coresponden referitoare la
cercetarea dectre Obtescul Di-
van i ntrirea de ctre domna
socotelilor pentru lucrarea gr-
dinii publice de la oseaua Ki-
selev pe anul 1848.
Coresponden referi toare la
:.Coresponden referi toara la
11
1850
iun.2E-
oct.2
1850
1850
Denumirea prii structurale
- 14-
Numrul
~ vechi al
o
unitatii ete
...:
pstre rc
Z
1 2
sau [llii
extreni
AmI
CUPRINSCL UNITII
DE PSTRARE
3
f. 26
4 5
76 399,218
Coresponden referitoare
la 1850
cercetarea dectre Obtescul Di- iul.
van i ntrirea dectre domna 1-5
socotelilor pentru facerea finti-
nilor din Bucureti pe anul 1848. . . . .
.
77
340,2.31 Coresponden referitoare la 1850
cercetarea dectre Obtescul Di-
LuL. .
van i ntrirea dectre domna 4-5
socoteli lor Casei centrala pe anu
1847.
78 396,
214 Coresponden referitoare la 1850
.
cercetarea socoteli lor dectre iul.
I
Obtescul Divani ntrirea de 4-19
80 398,217 coresponden referitoare la 1850
cercetarea dectre Obtescul Di- iul.6
van i ntrirea dectre domna
socotelilor inerii arestailor
i repar.rii temnielor peanul
1848.
79 455,47
Coresponden referitoare la 1850
cercetarea dectre Obtescul Di- iul.5-
van i ntrirea dectre domna 1851
socotelilor Departamentului Vistie'T mart.26
rieipe anul 1848.
ctre domn a socotelilor Casei
centrala pentru veniturile i chel-
tuieliIe eparhiei mitoopoliei pe I
anul 1848.
. . 1 1
OBSERVAII
Cel. 431/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
- 15-
Numrul
.o
vechi al . . .
o
unitii de
Z
pstrare
1 2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3
f. 26
Anul
sau anii
exlremi
OBSERVAII
1850
5 4
81 389,202
82 348
83
470, 216,
84 471
85 344, 239
86 456,49
Cd. 431/1975 - V 11
cercetarea dectre Obbescul Di- iul.lo 19.
van i ntr Lnea dectre domna
socotelilo.r t&l,bului domnesci
inerii otirii romnepe anul
1848.
Coresponden referitoare la 1850
cercetarea dectre Obtescul Di- LuL,
van i ntrirea dectre domna 22-26
socotelilor expoziiei produselor
pe anul 1847.
cercetarea dectre Obtescul Di- sept.~-
van i ntrirea dectre domna oct.l
socoteli lor pentru cldirea Tea-
trului Naional din Bucureti pe
anul 1847.
Coresponden refer i toare la
Coresponden .referi toare la
cercetarea dectre Obtescul Di-
van i ntrirea dectre domna
socoteli lor exportrii produselor
pe anul 1848.
Coresponden referitoare la
lucrrile alegerii episcopilor a
3eparhii i a mitropolitului.
Coresponden referitoare la
Coresponden refer i toare la
.proLeotul pentru adogirea la le-
file praporgicilor i parucilor
miliiei romnea sume-I de.600
lei pe an.
,,
.." . .
1850
aug.6
iul.1
J
1850
sept.
6-15
1850
1850
.sept. J..3-
1851
febr .1[;
Denumirea prii structurale
- 16-
lumar ul
.-d
ve, hi al
'"'
o
unitii de
.;
pstrare
Z
1 2
CUPRI1'\SUL U ITII
DE PSTRARE
3
f. 26
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
4
Ooresponden referitoare la
cerce tarea de ctre Obtescul Di-
van i ntrirea de ctre domna
socotelilor rscumprrii igani-
lor pe anuL 1848.
89 392,208 Coresponden referito~re la I 1850
cercetarea de ctre Obtescul Di- sept.
2
9-
87
88 405,244
90 404,238
91
92 458,51
.81egerea Comisiei pentru cerce ta- sept .2p-
rea socotelilor trimestriale ale nov.2.
Departamentului Vistieriei.
Coresponden referitoare la 1850
proiectul pentru modificrile la octsL-
legea pentru ntocmirea i adogi 1851
riIe sfaturilor onene n , iul.6
Conesponden referi toare la
van i ntrirea de ctre domna
socotelilor pentru st irpirea bli i
Cimigiu n anul 1848.
1850
Coresponden referitora la
cercetarea de ctre Obtescul Di-
van i int:I!dlreade ctre domna
socotelilor grdinii publice de li
">
oeeaua Kiselev pe anul 1848.
1850
sept .21-
oct .2;
Coresponden referitoare la
cercetarea de ctre Obtescu Di-
van i ntrirea de ct~e domna
socotelilor grdinii publice de 1
oseaua Kisllev pe anul 1848.
oct.1.
I 1850
sept .29-
oct .le
1
1850
sept .3c-
oct .3
Cel. 431/1D75 V 11
11
Denumirea prii structurale
- 17-
f. 26
Numrul
'Ci
vechi al . . . .
o
unitii de
,..;
pstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3.
Anul
sau anii
exlremi
4
459, 52
. .
96 333,212+
93
460,53
94 473
95
97
461,54
98 462,56
Cd. 431/1975 - V 11
proiectul pentnu cteva articole oct.2c-
suplimentare, paragraful 1, de 11 noremtn,9
secia a 11-a pentru concordat
i secia a I-a ale capitolului
al VI-lea, titlu It cartea a TI-
din Oondicacomercial.
Ooresponden referitoare la 1850
cercetarea dectre Obtescul Dit- oct.2
r
-
van i ntrirea dectre domna noiemlr.16
socotelilor spitalelor pe anul
1847.
cercetarea dectre Obtescul ni nov.2.
van i ntrirea dectre domna dec.l b.
socotelilor Vistieriei pe anul
1847.
Ooresponden referitoare la 1850
cercetarea dectre obtescu. L Di..noiemr.
van i ntrirea dectre domna 13-24
socoteli lor spi talelor pe anul
1848.
cercetarea de-ctre Obtescul Di!- noe mr.2l-
van i ntrirea dectre dorima 1851
socotelilor desfiinatului pen- marto 9
Ooresponden referitoare la
Ooresponden referitoare la
cercetarea dectre' Obtescul Di
van i ntrirea dectre domna
socotelilor Oasei Mitropoliei pe
anul 1840.
Ooresponden referi tcare la
Ooresponden referitoare la
. ./ / . .
oct.~1-
1851
apr .5
1850
1850
1850
1850
OBSERVAII
5
Denumirea prii structurale
- 18-
f. 26
I\.umc1rul
-o
vechi al
'"'
o
unitii de
...;
Z
pstrar e
1 2
cU P RIN S I I L UNI T II
DE PSTRARE
3 5
An\11
sau anii
extremi
OBSERVAII
4
_ _ _ _~ _ _~ _ ~ ' L
99
100
101
103
102
464,57
328, 20c
<
391, 206
463, 58,
465,59
Cel 411/1~75- V 11
Coresponden referitoare la 1850
cercetarea de ctre Obtescul Di ' noiembfc.23-
van i ntrirea dectre domn"a 1851
socotelilor Casei centrale pe ant 1ian.28
1848.
nar i la canceIar ia Departamentu- febn, 35
lui Credinei.
sionat al colegiului devenituri
pe semestrul 1 al anului 1847,
iar de cheltuieli penou luni
pn la 1octombrie 1847.
Coresponden referitoare la
cercetarea dectre Ob tescuL Di-
van i ntrirea dectre domnaI
socotelilor tipografiei colegiu-
lui pe anul 1847.
Coresponden referi toare la
cercetarea dectre Obtescul Di
van i ntr Lnea de ctre 'domna
socotelilor Vasei itropoliei peI
anul 1847.
Coresponden refer itoara la
proiectul pentru adogirea unor
mesei lefi l a civa funcio-
Coresponden referitoare la
cercetarea dectre Obtescul Di
van i ntrirea dectre domn'al
condiiilor dearendare potelor I
rii pe 5ani de la 1august
1851pn la 1august 1856.
1850
noiembft'. 21-
1851
mart.19
1850
nOiembr.23-
dec.28
I 1850
dec.5-
1851
1850
dec.9-
1851
febr .~
I
Denumirea prii structurale
- 19-
r. 26
Numrul
.o
vechi al . . . .
o
unitii de
Z
pstrare
1
I
2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
4 5
329,204 104
105 388,195
106 476,63
107 467,19
2
108 331,207
Cd. 431/1975- V 11
cercetarea dectre Obtescul Di., dec.21.
van i ntrirea dectre domna 1853
cercetarea dectre Obtescul Di- ian.3-
van i ntrirea dectre domna febr.4.
socotelilor deveniturile i che.l-
tuielil~( Casei bisericii sf.Spi-
ridon Noupe anul 1847.
3
Coresponden refer i toare la
cercetarea dectre Obtescu Di-
van i ntrirea dectre domna
socotelilor veniturilor desfiinat-
tului pensionat al Colegiului pe
6 luni (de la 1ianuarie pn la
1iulie) iar pentru cheltuie li pe
9 luni' de la 1oc tombrie 1847).
Coresponden referitoare la
socotelilor sfatu1ui orenesc
din Bucureti pe anul 1848.
Oorespondenreferi toare la
cercetarea socoteli lor Casei
Episcopiei Rmnicpe anul 1848.
Condicreferitoare la ndreptI- 1850
r i1e fcute deObtescul Divan la
proiectele pentru' reorganizarea
do.eoban Lor judeelor ,organizrii
grnicerilor, procedura condicii
, criminale i condiiile anendrii
po telor pe 5ani de la 1aug.
1851pn la 1aug.1856.
Coresponden referitoare la
II
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
1850
dec.2 -
1851
ian.1~
1850
mart.3
1850
dec.30
1851
mart.lb
1851
Denumirea prii structurale
- 20-
'umrul
~
vechi al . . .
a
unitii de
..;
pstrare
Z
1 2
,CUPRI 'SUL UNITAII
DE pASTRARE
, 3
f . 26
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
4 5
Ilo 474, 61 Coresponden referitoare la 1851
cercetarea dectre Obtescul'Di- ian.ll-
van i mtrirea dectre domn-a mart.lc
socotelilor facerii drumurilor i
podurilor pe anul 1847.
111 394,211 Coresponden referitoare la 1851
cercetarea dectre Obtescul Di- ian.13-~7
van i ntrirea dectre domna
socotelilor spitalului Colea i
8 celorlalte spi tale pe anul 1848
132 243,237 i Coresponden referi toare la 1851
cercetarea dectre Obtescul Di- ian,,1E-27
vani intrirea dectre domna
socotelilor spitalului Iubirii de
I oameni pe anul 1847.
109
113
114
475,62
347
482,64 .
1851
iun.lE-
sept .24
van i ntI!unea dectre domna soco-
telilor deveniturtBi cheltuieli
le tipografie i Colegiului pe anul
1847. 1
Coresponden referitoare la
cercetarea socoteli lor Vist ierie i
pe anul 1849, bi lanul pe anul
1850i bugetul pe anul 1851.
Coresponden referi toane la
cercatarea dectre Obtescul Di-
Coresponden referi toane la
cercetarea dectre Obtescul Di-
van i ntrirea dectre domna
socoteli lor Casei Episcopiei Arge~
pe anul 1848.
Cd.. 131/1(\75 - V 11
1851
ian.9-
febr . l:: 3
1851
ian.20-
1852 b
mai 2
L
1/
Denumirea prii structurale
- 21-
Numrul
"Ci
vechi al . . .
o
unitii de
. . . . ;
pstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3
f. 26
Anul.
sau anii
extremi
OBSERVAII
1851
5 4
Coneaponderrt refel:'it08l:'e la 1851
cezcetsnea dectre Obtescul Di- ian.2
r
van i ntrirea dectre domna
.
bugetului devenituri i cheltu-
,
ieli ale Vistiel:'iei pe anul 1851.
119 33
2
, 209
115 477,65
116 480
117 479.67
118 478, 66
120 393, 210
Cd. 431/1975 - V 11
Coresponden referitoare la 1851
cercetarea dec bne Obtescul Di- ian.2' -
coresponden referi toane la cer - 1851
cercebar ea dectre Obtescul Di- rebr, ..A
van i ntrirea dectre domna
socotelilor pentru construirea i
repararea podUl! ilor i dnumunilor
.
pe anul 184~.
cercetarea' dectre Obtescul Di- febr.-
van i ntr irea dectre domna mart, 3
socotelilor Bpscope Rmnicpe
anul 1848.
Coresponden refer itoare la
alegerea subc nmu tonIon pe
viitor.
van i Dtrbea dectre domna
ocoteli lor Casei biser icii Sf.
Spiridon Noupe anul 1847.
cetarea dectl!e Obtescul Divan
i ntrirea dectre domna so-
cotelilor sf'atu1ui orenesc din
Bucurati de la 1noembn ie 1848
pn la 1octombrie 1849.
Oorespondenreferitoare la
Coresponden referitoare la
_.//_~ . .
1851
ian.24
febr .E
spr.'
ian.2q-
mai lE
1851
Denumirea prii structurale
- 22 -
Numrul
'"C
vechi al
>-
c
unitii de
.:
pstrare
Z
1 2
CUPRl <;UL U,ITAfI
T
DE PSTRARE
3
f. 26
5
Anul
sau anii
ex. trcmi
OBSERVAII
4
]21 402,230 Ooresponden referitoare la 1851
cercetarea dectre Ob seacuL Di- febr.3
van i intrirea dectre domn.a
socotelilor Vistieriei peanul
1848.
122 4p7 Ooresponden referitoare la 1851
cercetarea dectre Obtescul Di- febr . l:
-
123 397,215
124 2
530, 1 I 125
l Z6
5
vaDi intrirea dectre domn'8 mart.~1
socote1i1or de veniturilB i cheltu-
ielile casei sfatului orenesc d.In
Bucureti pe perioada 1noiembrie
1848- pn la 1noiembrie 1849.
cercetarea dectre Obtescul Di-I febr.1.z.-
van i intrirea dectre domna mart.3
I
socotelilor Episcopiei Arge pe
anul 1848.
Coresponden refer itoare la 1852
deschiderea i inchiderea lucrri- mart.2-
lor Obtescului Divan, numirea de oct.lS
funcionari la Cancelarie Divanu-
lui etc.
Ooresponden referitoare la
Hegistru de ieire al Cancela-
riei Obtescului Divanpe perioa~
4 ianuar ie - '23 iunie 1852.
. \
Registru de intrare al O~nce1a-
riei Obtescului Divan al . Ro-
mneti peperioada 30martie -25
iunie 1852.
1651
1852
ian.il -
ian.23
1852
.,
mart.;0-
iun.25
Cd. 431/1975 V 11
..11
- - ~. ~. ~- - - - - - ~- - - - - - ~- - - - - - - - - - ~
Denumirea prii structurale
- 23-
f. 26
Numrul
-ci
vechi al . . .
o
unitii de
. . . :
pstrare
Z
1 2 4
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
O~dinet ~apoarte, situaii, Co- 1852
5
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 .
127 485,249 Condica jurn~le10~.mesei cance- 1852
1ariei Obtescu1ui Divanpepe~i- mart, 0-
oada 30mar tIe - 21 iulie 1852. iu1.2.
128
129
130
131
132
1
8
15
12
14
~es1?onden~efe~itoa~e la cer ce-.
ta~eai mt~i~ea socoteLi.Ior
otuii pe anul 1849.
mart.3 -
apn .22
O~dine, ~apoartet co~esponden 1852
~efe~i toare la cencetarea i intf- mart. 1-
r i~ea socot~li 10~Casei Mit~opo- mai 1il
liei peanul 1849.
Ordine, rapoa~te, coresponden 1852
referitoare la cercetarea i intf- aant, 1-
ri~ea soco beL.Ion Casei iise~icii mai 1~
Sf.Spiridon Noupe anul 1849.
O~dine, ~apoartet co~esponden 185
2
~efe~itoare la ce~cetarea i in-
tr i~ea socote1i10~ne cldirii
m-~ii Tismanapepe~ioada 1847-
1849.
mar t,1:11-
iul.4
O~dine, rapoa~te, co~esponden 1852
referitoare la cercetarea i in- mart.~l-
t~irea socotelilor: Colegiului p~iul.lo
anul 1848; Casei episcopiilor,
R mnicului ,Buzului, i A~geului,
case Ion fctoa~e debine, Aez-
mntului Carol, dezrobiilor, ex-
portai i , cerealelor pe anul
1849;..Casei '>ise~icii SfJ!ltului
Spiridon Nou, Aezmintu1u~CaroJ,
sfatului orenesc, Comitetului
Cd. 4311975- V 11
11
Denumirea prii structurale
- 24 -
'umrul
"eehi al
unitii ele
pstrare
CUPRI. UL U"TITAII
DE PASTRARE
:1
2
f. . 26
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
4
133
134
135
136
Il'
7
10
9
Cel. '131/Hl75 V 11
Ordine, rapoarte,coresponden 1852
referitoare la cercetarea i nt';' mart.31-
rirea socotelilor deveniturile l. LuL, 9
cheltuielila Bisericii Sfntului
SpiridonNoupeanul 1848.
Ordine, rapoarte, coresponden 1852
Carantinelor pe anul 1850i
Vistieria pe anul 1851.
Onine, rapoarte, coresponden
referi toare la cercetarea i n-o
trLnea socotelilor Episcopiei Ar
geuIu pe anii 1845,1846i 1847
referitoare la cercetarea i nt
rirea socotelilor Casei centrale
a eparhiilor peanul 1849.
"
Ordine, rapoarte, coresponden
referitoare l a cercetarea i nt-
. I rirea: ajutorului celor lovii del
1
focul ntmplat n oraele Bucu-
reti i Rm.Vlcean anul 1847;
I
socotelilor deveniturile i chel!"
tuielile Vorniciei temnielor , a
roii depompieri peanul 1848,
grdini i publicet Teatrului Naio,~a1,
Comitetului carantinelor, Eforiei
pensiilor peanul 1849, colii ost-
eti peanul 185o,precumi a 1
,
condicii penale osteti i pro-
iectul n privina mpiedicri lor
ivi te la aducerea la ndeplinire ~
desvr i telor hotrr i judecto-I
reti etc.
.11
\
1852
mart.~1-
iul.l~
mart.~1-
iul.2.
1852
mart.2 1-
853
mai 9
- 25 - f. 26
Denumirea prii structurale
Numrul
.o
vechi al . . .
o
unitii de
...;
pstrare
Z
1 2
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
3 .
5
139
3
Procese verba le (in ciorn) ala 1852
edine lor Obtescului Divan pe apn.5
"
'Perioada 5 apr .-31 mai 1852. mai 3
. . .
140 484,246 Condic de expediie a obeescc1- 1852
lui Divan pe perioada 5 aprilie- apr.5 -
10 septembnie 1852. sept. 10
141
13 Ordin, rapoarte, coresponden 1852
referitoare la cerce tanea i
. . . .
apr .5- I D-
tr irea socoteli lor Casei centra 1~1853
pe anul 1849. mai
3
. \
142 6 Ordine, rapoarte ,coresponden, 1852
137 506,272
138
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
4
J ~na lele edinel~.r ObteseuIui 1852
Divan 'Peper ioada 5 aprilie - 31 apr.3
lUai 1852. mai 3...
Proiec te de legi dezb tute i 1852
votate in edinele Obtescului apr .5-
Divan pe perioada 5 aprilie - 15' mai 15
mai l852~
prooeae verbala, .refe.ri toare la apr .7-
cencetanea i ntrirea: socoteL], iul-
zscumpnrii de J:obi pe anul 185p;
socoteli le Qasei Mitr opolie i pe
anul 1848, socotelile expoJ:taiei
cereeIeIcn pe anul 1850; socote-
lile VistieJ:iei pe anul l85o,so-
coteli le Caselor fc toane de
bine pe anul 1850; socotelile Co-
legiului i ale coale 10J: Ionacu
i Obedeanu pe anul 1850; socote-
lile cldirii seminarului ~piS99-
piei Arge pe per ioada 1846-1850;
Cd. 431/1975 - V 11
, I
Denumirea prii structurale
- 26 -
Numrul
'2 vechi al
o
unittii de
...;
pstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3
Anul
sau anii
extremi
f. 26
4 5
OBSERVAII
-:; : . . .
143
144
517,28;
socotelile Obtetii epit~opii a
o:rfanilor pe anul 1849, proiectult i
pentru adugire la leifile coun.aar t lor
devopsele ale oraului Bucureti
i aproiectului deplasrilor i
~ndexplini tor capului IV de la
part.llI-a din pravila lui Carage
pentru nchirieri sau amend.
,
Coresponden referitoare la I 1852
. cercetarea dectre Obtescul Di- apr.22
van i ntrirea dectre domna
socotelilor inerii otirii pe
anul 1849.
502,268 Coresponden referitoare la
cercetarea dectre Obtescul Di-
van i ntrirea dectre domna
socoteli lor colii osteti pe
.
anul 1850.
145 497, 26
146 491,257
Cd 431/1975 - V 11
cercetarea dectre Obtescul Di- apr .30-
van i ntrirea dectre domna mai 6.
proiectului de condic penal oab-
easc cmprocedura ei.
cercetarea de.ctne Obtescul Di- mai 1-3
van i :otrirea dectre domna
socotelilor Comitetului carantine
lor pe anul 1849
Coresponden referi boane la
Coresponden referi toare la
. .//..
1852
apn .22
1852
1852
Denumirea prii structurale
- 27 -
f. 26
Numarul
"ti
vechi al
"' o
unitii de
. . . ;
pstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3
Anul
sau anii
extremi
4
147 527,296
148 523,292
149 487,253
1 50 500,266 Coresponden referi toare la 1852
cercetarea de ctre Obtescul Di- mai 3 6
van i nt..I!irea de cnre domna
socoteli lor adaosuLude 5 lei la
suta de oca de sare pe anii 1850-
1851.
Oorespondent ref~r i toare la
cercetarea de ctre oo eescuf Di-
van i ntrirea de ctre domna
socoteli 10l!Vistier iei pe anul
1849.
Coresponden referitoare la
ceneetar ea de ctre Obteseu1Di-
van i intrirea de ctre domna
socoteli lor expontri i cerealelor
pe anul 1849.
Coresponden refer itoare la
cercetarea de ctre Obtescul Di-
van i ntrirea de ctre domna
socotelilor Comitetului cer antIne-
lor pe anul 1850.
151 492, 25~ Coresponden referitoare la
152 493,259
Cd. 431/1975 - V 11
cercetarea de ctre Obtescul Di- mai 6 10
van i ntrirea de ctre domna
socoteli lor roii pompierilor pe
anul 1848.
cercetarea dectre Obtescul Di- mai 6 10
vah i nt'rLrea de ctre domna
socotelilor drumurilor pe anul
1848.
Coresponden refer itoare la
5
2
7,29p
523,29)
1852
I llai 36
1852
1852
OBSERVAII
5
I
Denumirea prii structurale
- 28-
Numrul
" 'O
vechi al . . .
c
unitii de
.
pstrare
L
1 2
154 499,265
155 495,260
,
1561521.2891
157 510.276
158 522,291
CUPRI -SUL L,ITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
f. 26
4 5
cercetarea de ctre Obtescul Di- mai 6-. o
van i ntrirea de ctre domna
socotelilor g;edinii publice de
oseaua Kiselev pe anul 1849.
cercetarea de ctre Obtescul Di- mai 6 10
van i ntrirea dectre domna
socotelilor Casei Ef'oriei pensiil r
pe anul 1849.
cercetarea de ctre Obtescul Di- mai lc-16
van i ntrirea de ctre domna
socotelilor Episcopiei Arge pe
anii 1845, 1846.
3
1852
1
I 1852
1852
mai 6-13
1852
1852
mai
10-15
OBSERVAII
153 5
2
4,294 Coresponden referitoare la 1852
cercetare de ctre obeescuL Di- mai 6-10
van i ntrirea dectre domna
socotelilor cldirii Teatrului Na
ional din Bucureti pe anul 1849
Coresponden referi toare la
Cd. 431/1975 - V 11
Ooresponden t referi toaze la
Coresponden referitoare la I
cercetarea de ctre Obtescul Di-
van i ntrirea dectre domn81
socotelilo.r ascumpnrii de.robi
de la pal:'ticulari pe anul 1850.
Coresponden referi toare la
Coresponden referitoare ' l a
cercetarea dectre Obtescul Div~n
i ntrirea dectre domna soco
teIii banilor nspun n ajutoru
ce101' bntui i defoc n anul 184'
din Bucureti
LL
Denumirea prii structurale
- 29-
f. 26
Numrul
.o
vechi al ,. . .
o
unitii de
Z
pstrare
1 2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3
Anul
sau anii
extremi
4
159 498,264
160 526, 295
161 525,290
162 519,287
163 496,262
164
Cd. 431/1975 - V 11
Coresponden ref~1!itoare la 1852
ce rcenene a dectre Obtescul Dl- mai
van a socotelilor sfatului ore- 13
nesc din Bucureti pe unanpn
la 1noiembrie 1850. ~
Coresponden referitoa1!e la
cercetarea socotelilor Aezmn-
tului coral pe anul 1848.
1852
mai
13-16
I
Coresponden referitoare la 1852
cerceta.ea dec bne Obtescul Di- mai
van i ntr ite dectre domna
socotelilor Casei bise1!icii Sf.
Spi1!idonNoupe anul 1848.
Coresponden refs1!itoars la
Coresponden referi toars la
13-16
1852
1852
cercetarea dectre Obtescul Di- mai
van i ntrite dectre domna 13-16
aocoteL LonAezmntului coral
pe anul 1849.
. , . .
490, 256 Coresponden referitoa1!e la
cercetarea dectre Obtescul Di-
van i ntrite dect1!edomna
socotelilo1! recldirii mnstirii
Tismanade la anul 1847pn la
anul 1849.
ce.rcecanea dectre Obtescu Di- mai 13-16
van i ntrite decnre domna
socotelilo1! 1!ec1dirii mnstir ii
Bistria, de la anul 1845pn la
. sfritul anului 1849.
1852
mai
13-16
OBSERVAII
5
-
Denumirea prii structurale
- 30-
umrul
-ci
vechi al . . .
o
unitii de
7
pstrare
1 2 I
3
1852
mai
13-16
f . 2G
4 5
166 489,255
Coresponden referitoare
la 1852
cercetarea de ctre Obtescul Di- mai
van i ntrirea de ctre domna 13-19
socoteli lor Casei bisericii Sf.
Spiridon Noupe anul 1849.
~
I
167 486,
25
2
1
Coresponden refer itoare la 1852
cercetarea de ctre Obtescul Di-, mai
van i ntrirea de ctre domna
I
13-19
socoteli lor Vaselor fctoare de
bine pe anul 1849.

168 512,278
Coresponden referi toare la 1852
I
cercetarea dectre Obtescul Di-I mai 1:
-
van i ntr Lnea de ctre domna 1853
socoteli lor Cas~i
centrale pe snu mart.~o.
I
1849.
169 501,267
Coresponden referitoare
la
185a
cercetarea de ctre Obtescul Di- mai
van i ntrirea de ctre domna 15-16
socote Iii exporbuIui, cerealelor
I
pe anul 1850.
I
170 528,297
Coresponden referitoare
la
]852
165505,271

Cd. 431/1075 - V 11
.1, ..... ..J - ' - - ..:
c U P R 1, S D L T, T T II
DE PSTRARE
Anul
sau anii
exlremi
Coresponden referitoare la
cerce tarea de ctre Obtescul Di-
van i ntrirea de ctre domna
socotelilor Aezmntului coral
pe anul 1850.
cercetarea de ctre Obtescul Di- mai
van i ntrirea de ctre domna :15-16
socotelilor Vistieriei pe anul
1850. .
OBSERVAII
Denumirea prii structurale
- 31 -
f. 26
Numrul
'ti
vechi al
(3
unitii de
...;
pstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
4 5
171 5
2
9,298
172 494,261
ce~cetarea dectre Obtescul Di- mai
van i ntrirea dectre domna 15-16
bugetului Vistieriei pe anul 1852
cercetarea dectre Obtescul Di- mai
van i ntrirea dectre' domna 17-19
socotelilor Casei Episcopiei Rmn c
pe anul 1849.
Oonesponden refeI!i toane la
cozesponden !lefer i boane la
1852
185
2
173 508,274 Ccnesponderrt referi toare la 1852
ce.ncetanea dectre Obtescul Di- mai
174 509,.275
175 520,288
176 518,286
Cd. 431/1975 - V 11
van i nt.r.irea dectre domna
socotelilor Episcopiei Buzupe
anul 1849.
17-19
,
Coresponden referi toare la 1852
cercetarea deo nne Obtescul Di- mai
van i nmI!irea dectre domna
socotelilor Episcopiei Argepe
anul 1849. -
17-19
.
Coresponden refer itoare la 1852
cercetarea dectre Obtescul Di- IDai
cercetarea dectre Obtescul Di- mai
van i ntI!irea de ctre domna 17-18;3
socoteli lor pentr uprimirile din apn.3.
Casacentral a eparhiiloI! i
cheltuielile Casei Mitropoliei
urmate n curgerea de 8luni de
van i ntrirea dectre domna
socotelilor Casei bisericii Sf.
SpiI!idon Noupe anul 1850.
Coresponden refer itoare la
..,,. .
17-26
1852
OBSERVAII
Denumirea prii structurale
- - ~- - - - - - - - . ==- - - - ==- =~- - - - ~- - - - ~- - - - - - - - -
NUU1<l. ul
",eel' al
unitii ce
pstrare
- 32 -
CUPRI;'SUL TII
DE l)Sr~AR::::
1?8
179
2
16
I
la 1ianuarie i pn la 1septem-
b.rie 1849.
Coresponden refer i toare la
180 515,283 Coresponden referitoare la
cercetarea de ctre Obtescul Di-
van i'ntrirea de ctre domna
socotelilor "case ion ~ctoare de
bine pe anul 1850.
488,254
socotelilor colilor colegiului
din Bucureti i ale celor din
Craiova i Slatina pe anul 1849.
f. 2G
An-il
sau anii
extremi
OBSERVAII
5
1852
1?? 514,280 Coresponden referitoare la 1852
cer ca ~a ~ea vde ct r e Ob t escul Di -
I
mai 17-
van ~1Otar~rea de ctre domna 1853
socoteli lor Mitropolie i .Romnetii apr.E
I
pe anul 1848.
181 516,284 Coresponden .refe.ri toare la
cerceterea dectre Ob be acuL Di-
van i mtr irea de ctre domna
socoteli lor tipografiei coLeg.uLu
____~ ~_p_e__a_n_u_l __l_8_48 __._.~~~~- - ~_ ~, - - - - - - - - - - ~l a - - - - ~I ~ ~
Cd. 431/1975 - V 11
Ondinet raport, schi de plan, 1852
coresponden, ntre BarDul Dimi- mai
tr LeGhica i Obtescul Divan,re- 21-28
feritoare l a schimbul de loc ce d
domnul drept despgubire statului
pentru locul cumprat de 3a ree-
dina sa pe Care se afl cldit
abahtul.
cercetarea de ctre Obtescul Di- mai 2~
van i ntrirea de ctre domna
1852
mai
22-26
185
2
mai
22-26
- 33 -
Denumirea prii structurale
f. 26
Numrul
.o
vechi al . . .
o
unitii de
Z
pstrare
1 2
182 511,277
183 503,269
184 504,270
185 507,273
186 481,16
Cd. 431/1975 - V 11
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
4
ce~ceta~ea de ct~e Obtescul Di- mai
van i ntnLnea de c tne domn a 24-27
socoteLi Lon a 4 epa~hii pe anul
1849.
cercetarea de ctre Obtescul Di- mai
van i nt~i~ea de ctre domna 24-27
ce~ceta~ea de ct~e Obtescul Di- mai 26
van i ntr~e8 de ctre domn a
socoteLIor colegiului din Bucu-
ne ti, i ale coL Lon din Craiova
i Slatina pe anul 1848.
Coresponden refe~ i toare la 1852
cercetarea de ct~e Obtescul Di- mai 26
van i ntl: il!ea de c t~e domn a
socotelilo~ Episcopie i Arge pe
anii 1846, 1847, 1848, 1849i
1850.
ce.eceearea de cbne Obtescul Di- mai 26.:27
van i ntri~ea de ct~e domn a
soco teli lo~ dr umuri lor i poduri-
lo~ pe anul 1849
3
Co~esponden ~efe~itoa~e la
Co~esponden referitoare la
aocobe LLon colegiului din Bucu-
reti i ale coLi.Ion din OnaLova
i Slatina pe anul 1850.
Coresponden ~efe~i toane la
Co~esponden referitoare la
11
1852
1852
1852
1852
OBSERVAII
5
Denumirea pr.ii structurale
- 34-
190
hrmr ul
'E ""'cbi al
c
unildiJ de
...;
pstrare ;Z;
1 2
188
187 513,279
189
5
CUPRINS( L t; '1'::' '\.II
DE P STR1'I.RJ:
f. 26
OBSERVAII
Corespondenrefer itoare la
cercetarea dectre Obtescul Di~
1850.
Ordine, rapoarte, coresponden
referitoare la deschiderea pe dat~
de20februarie 1853a Iucrrilor I
Obtescului Divanal ~rii Rom-
neti precumi la cercetarea i
intr uea socoteli lor : bli i de
la Cimigiu, roii depompieri pe
anul 1849; Casei Eforiei, indemniza-
lel scutelnicilor,pensiilor i
lefilor, cldirii Teatrului Naio~
nal, drumurilor, grdinii Cimigih,
Casei V'orniciei Temnielor,grdin
publice de la oseaua Kiselev,Ot -
.
rei pe anul 1850; grdinii blii
Cimigiului,Casei colii ostetf-,
datorii1or Vistieriei pe anul l85b...
Anul
sau anii
extr emi
4
I
1852 I
mai 2E-
van i ntrirea dectre domna 1853
socotelilor Casei centrale peanul mart.o
I
1853
febr 9-
iunie 11
Registru de intrare
lui Divanpeperioada
19iunie 1853.
al Obtescul- 1853I
9februarie j . febr-
iun.19
Registru (jurnal) de intrare al 1853
febr.( -
aug,};
mesei cancelariei Obtescu1ui Di-
van al ~.]ilomneti peperioada 9
februarie - 12august 1853
11
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
- 35-
f. 26
Numrul
'ti
vechi al . . .
o
unltil de
,. ;
pstrare
Z
1 2
5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
3 . 4
193 12 O~dine, ~apoa~te, co~esponden 1853
. refer i toane la cercetarea i D- ,febrle-
truea socotelilor: reclduii iun.ll
m-rii Dea1upeperioada 1845-1851
i a m-rii Coziape perioada lB46~
1851; Casei Episcopiei Argeului,
Buzului i Rmnicu1ui, peanii
1850-1851; Vistieriei, Aezmn-
tului Carol, pe anul 1851i bu-
getu1 devenitur iIe i cne1tuie1i~e
Departamentului ]'inanelo~ peanu],
1853. -
. ./ / . .
191
192 14
Cd. 431/1975 - V 11
8 Regist:cudeiei~e. al Obtescu- 1853
lui DivanpepenLoada 10februa- febr .lb-
. : c ie - 11iunie 1853. iunTll
Ordine, ~apoarte, coresponden 1853
refer itoare la cercetarea i n- febre 8-
trirea socotelilor: prii a 3-a iun.l.
-a veni tu:cil.o~i cheLtu,e lilo~
schiturilor me boae ale spita1ulu~
Pantelimon pe anii 1848/1849; Ca-
. se tMitropoliei, Casei centrale a
-eparhiilor, Casei tipografiei pe
anul 1850; Casei Mitropo1iei,Ca-
aeIon fctoa~e debine,Casei
centrala am-ri10r pmnteneti,
Casei colegiului, ale colii Obe-
deanudin Craiova i Ionacu din
Slatina,pe anul 1851pnecumi
proiectele pent:cuneongan i.aanee
logofeilo~ desate i adaosu1a
12 dorobani i a unui cinovnic l ~
Vornicia Temnielor.
Denumirea prii structurale
- 36-
f. 2G
Numrul
,j
vechi al . . .
o
unitii (1(>
. . .
pstrare
r
1 2
194 I l
195 13
196
1
197
2
CUPRINSUL U ITII
DE PS1RARE
Anul
sau anii
extremi
5 3
Procesele verbale ale edinelo 1853
Obtescului Divanpeperioada 20 febr.2c-
februarie - 9 aprilie 1853. apr.9
Socoteli la roii pompierilor pe 1853
anul 1849; Vorniciei Temnielor ; febr .2~-
drumur tlor, grdini i publice de apr.30
la oseaua K1selev, EfOl!ii'pensi-
ilor i scutelnicilor, grdinii
Cimigiu, episcopii Argeului,Bu-
zului i Birnnicului, Casei Mitro
poliei; tipografiei, otirii pe
,
Ordine, rapoarte, coresponden 1853
referitoare la cercetarea i iot mart.,-
.rirea: 'socotelilor canantLnelor, 1855
tipografiei colagiului,expor taie iun.l(
cerealelor, Casei centrale aepar
hiilor, cldirii Teatrului Naio-
nal, efor ii pensiilor, dezrobiil>r
peanul 1851, expontaii cereale-
lor, Casei datori i lor Vistier Iei
peanul 1852precumi proiectul
pentr u taxa expontrii bucatelor
OBSERVAII
4
1853
febr.e0-
apr.9
Cel, 431/1\.\75 - V 11
Procesele verbale (in ciorn)
ale edinelor Obtescului Divan
.peperioada 20fe1;>r.-9aprilie
1853.
anul 1850, Vistieriei,colii ost
e n , inerii dorobanilor i
grnicerilor pe'anul 1851, cerce-
tate deObtescul Divani int-
rite dedomn.
i avi telor.
II
- 37 -
f. 26
Denumirea prii structurale
Numrul
'ti
vechi al ,. .
o
unitii de
Z
pstrare
1 2
domn.
,
Anul
sau anii
exlremi
CUPRINSUL U ITII
DE PSTRARE
OBSERVAII
4 5 3
198
199
200
597
10
7
Proiecte de legi: pentru adu- 1853
gire de slujbai laVornicia mart.l<-
temnielor; pentru modificarea apr.8
i adugi.rea la legiuirea pentru
reaorganiza.rea dorobanilor din
judee; pentru ntinderea aez-
mintelor sani tare i mbunti.re:l
serviciului medical; pentru n-
dreptarea unor puncte din Condica
penaL etc. primite (votate) de I
Obtescul Divani ntrite de
Socotelile: spi talelor, Colea, 1853
Pantilimon, Iubirii deoameni i marta 0-
Central din Ploieti peanul 1849 1855
cldir ii Teatrului Naional pe iun.8
anul 1850; Casei centrale a epar-
hiilor, cldirii Teatrului Naio-
nal, sfatului orenesc, Eforii
Temnielor i otirii pe anul l85~,
episcopii Al!geului i Casei cen-
trale amnstir ilor peanii 1852~
1853; beneficiului recruilor pe
anul 1853i Vistieriei pe anul
1855, cercetate deObtescul Di-
Vani ntr ite de domn.
Oorespondenrefer i toane la
cercetarea dectre Obtescul Di-
van i ntrirea dectre domna
socotelilor dermiele Casei
Mitropoliei rii Romneti pe
anii 1833-1847
1853
mart.It -
iunie 1
1I
Cd. 431/1975- V 11
Denumirea prii structurale
- 38-
f. 2G
Numrul
vechi al
unitii de
pstrare
2
3 4
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
5
201
202
6
15
Cd. 4311975- V 11
Coreapondent referi toare la
lcercetarea dectre Obte'scu1Di-
.van i ntrirea dectre domna
socoteli lor: rac1dir ii m-ri i
DeaLu pe perioada 1845-1851, Cozie
paperioada 1846-1851, a prii a
3-a deveni turi i cneltuia li a
schiturilor i metohurilor Spita-
lului Pantelimon pe anii 1848i
1849, Casei centrale aepar.hiilor
pe anul 185Q.,coIegiului din Bucu-
reti, ale colilor Obedeanui
Ionacu din Slatina, Caselor fc-
toare debine, AezmntulUi Ca-
rol, exportaii cerealelor,Casei
centrala a m-rilor nchinate, rs-
cumprarea deigani pe.anu11851
exportaii cerealalor pa anul 185~,
bugetul Vistieriei pe anul 1853'
bugetul general al Casei statului.
pe anul 1859cercetate deObtescl l
Dlqan i ~trite dedomn.
Ordine. rapoarte ,coresponden,
refer i toare la cercetarea i D-
tr irea: socoteli lor spi talelor
Colea, Pantelimon, Lub Lr ii de
oameni, denatere i central din
Ploieti pe anul 1849; benefic LuIi i
i otirii peanul 1851;proiectul\ i
pentru nfiinarea mesei a2-a pe
lng secia a 2-a aDepartamentuui
din Luntru pentru svrirea pnI-
cinilor i socotelilor .rliLseti i
pentru alte pric1ni date de la
seciile celelalte ce ereumai im
OBSERVAII
1853
mart.1t7-
apr .8.
1853
mart.311-
11
mai 5
Denumirea prii structurale
- 39-
f. 26
Numrul
'ti
vechi al
(3
unitii de
...;
pstrare
Z
1 2
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
4
203
20.4
6
9
1
Ordine, rapoarte,coresponden, 1853
referitoare la convocarea n se- iul.25~30
siune extraordinar aObtescului
Divan al Trii Romne n (28 iulie
1853), pentru discutarea scrisorii
lui Ra1id Paa, ministru trebilor
,
din afar al Porii, care se refer~
la mdeprtarea vremelnic din
domniea domnitorilor din PrincipallJe.
Condic deexpediie (transport) 1855
a Cancelariei Obtescu1ui Divanpe ian.2-
pe ni.cada 2 februar ie 1855- 14 ia- 1859
nuan ie 1859. ian. 14
cercetarea dectre Obtescul Di- maZ't.71-
van i ntr irea dectre domnaiun.18
socotelilor iganilor dezrobii pe
anii 1852-1853.
povrate cu lucrri paecumi ale-
gerea Comisiei financiare perma-
nente aObtescu1ui Divan.
Registru de intrare al Obtescu-
lui Divan al rii Romneti pe
perioada 2 martie - 26noiembrie
1855.
Coresponden Z'eferitoare la
Coresponden referi toare la.
1855
mart, ~-
nov.2 p
1855
1855
OBSERVAII
5
cercetarea de ctre ObtescuI Di- mart.7
van i ntrirea dectre domna iul.2
socoteli lor Casei i tropo1iei din
Bucureti pe anii 1852i 1853
11
205
206 532,3
207 534, 5
,
Cd. 431/1975 - V 11
Denumirea prii structurale
- 40 -
f . 26
I
531,2 I Coresponden refer itoare la
I cercetarea de ctre Obtescul Di-
van i ntrirea de ctre domna
socoteli i adaos ului de 5 lei la
100oca de sare pe anul 1853.
Numrul
-o
vechi tiI
'-<
o
unitt ii de
. . . ;
pstrare
Z
1 2
208
209 535,6
210 533,4
211
3
2 212
cercetarea socotelilor Casei sfa- mart.
r
-
tului orenesc din Bucureti pe iul.3.
'anul l852,precum i aprovizionarea
cu gI! u i seu pe anii 1850, 1851
.i 1852.
Procese verba le (n ciorn) ale 1855
edinelor ob eesculuf Divan al mart.t-
rii Romneti pe perioada 8mar .un,e8.
I
tie - 8 iunie 1855.
Condic cuprinznd coresponden~, 1855
ordine, rapoarte, dintre ob tescul mart 8-
Divan cu domnul, refel'itoal'e la LunsB
cercetarea i ntrirea: proiecte~
lor de legi pentru adcgz ile da
funcionari la judectol'iile ju-
deelor, organizarea strjuirii
, a cu.titului ulielor Capitalei,
che1tuieli le urmate n trebuina
otirii otomane de la Lnunane a n
ar piD n luna martie 1855pre..
cumi chemarea pe numea deputa-
. . . ~' . . . ~. " .
CUPRI, SUL UNITII
DE PSTRARE
3
Anul
sau anii
extremi
1855
mart. ' i ..
iul.7
1855
mal't.'i-
iul.2c
4 5
Cd. 431/1975 - V 11
Coresponden l'eferitoare la
cerce tarea de ctre Obtescul Di-
van i ntr uea de ctre domna
socotelilor Vorniciei Temnielor
pe ani i 1851 i 1852.
Coresponden l!efer itoare la 1855
OBSERVAII
. . '"
'.
Denumirea prii structurale
- 41-
f. 26
Numrul
-ci
vechi al . . .
o
unitii de
..;
pstrare
Z
1 2
4
CUPRINSUL UNITII
DE PSTRARE
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
5
Bugetele: Caselor debinefacere t 1855
"- casei colegiului, colilor Obe-
deanu, Lonacu , Agricole,de arte,
Pensionatului defete, vornicii
Temnielor, Bisericii Sfintul Spi-
z Ldon , Otirii de dincoace delVlil-
cov, Comitetului carantLne Lon , pa-
vajelor, colii osteti, Aez-
mn tului Caro1; munLc ipali tii,
dorobanilor i grnicerilor pe
anul 1855(ntrite dectre domn).
213
214
215
216
217
Cd. 431/1975 - V 11
5
1
4
4
, .
3 .
Opisul dosareIar Obtescului DL..1855-
vandin sesiunile a l8-a a anului 1856
1855i a 19-a a anului 1856.
Procesele varbaIe (n copie)ale 1856
edine lor Obtescului Divanal ian.2-
'.rii Romne ti peperioada 2 ia- febr.2'
nuarte - 25februarie 1856.
Ordin, raport, coresponden, 1856
intre BarbuDimitrie tirbei cu ian.lE-
. Obtescul Divanreferitoare la febre 4
, drepturile rii asupra mnstiri ~or
nchinate.
R apoa:.cte, j urnale, aoresponden a 1856
referi toare la: modul de lucru al febr. 0-
Comisiei emanciprii iganilo:.c, 1857
nfiinarea unei cancelarii a co- oct.7
misiei precumi la despgubirea
fotilor poseso:.ci deigani dez-
robii.
I
11
- 42 - f. 2G
Denumirea prii structurale
"E
o
Numrul
vechi al
unitilii de
pstrare
218
219
220
221
2
5
2
Cel. 131/!C175 - V 11
9
1
1856
febr.'5
Anul
sau anii
extremi
OBSERVAII
CUPRINSUL U, ITII
DE PSTRARE
5 3 4
socotelilor colii osteti pe
anul 1854 i bugetul Vistieriei
pe anul 1856 cercetate deObtesc~l
Divan i ntrite dedomn.
Coresponden referitoare la
I I cercetarea dectre Obtescul Di-
van i ntrirea dectre domna
Bugetele: Administraiei Temni- 1856
elor, Caselor spitalelor civile,
gr~dinilor de la Craiova, Mogo-
oaia i Cimigiu, Buzu, Episcop ei
Rmnic, Bisericii Sf~Spiridon-Nou
pensionatului defete Lazaro-Ote-
teleanu din Craiova, Casei cole-
giului, colilor Obedeanu,Ionacu
Agricole, de Arte, pensionatului
domnesc, Administraiei Temnielol ,
Comitetului canan tme Lon, otirei
dedincoace deMilcov, colii oat -
eti, grnicer ilor i dorobani-
lor i caselor fctoare debine
pe anul 1856.
Rapoarte, cereri, coresponden 1857
referi boane la despgubirea. unor mart.' 7-
fO.ti' pnopnietar i derobi i elibE- 1858
renea unor robi. ian.2<
1857
iun.l~-
1858
Coresponden referitoare la
cercetarea dectre Obtescul Di-
I
van i ntr irea dectre domna
bugetelor: Caselor- fctoare de
bine, Otirii, Vorniciei Temnie-
lor, Casei carantinelor, grnice-
. .// . .
- 43 --
Model 2
Denumlrea prtH structurale
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
Anul,
sau anii
extremi
UNITAII Nr.
filelor
CUPRINSUL
Observaii
ARHIVISTICE
6 5 4 3 2 1 I
~l or i dor ob a n i l or , col i l or
pe a nul 1857 pr ecum i Admi ni st r a -
i i Temni el or , dor ob a n i l or Ca se
col i l or , Ca sei Mi t r opol i ei , Ep&l s-
copi ei Rmni cul ui , Buzul ui et c.
pe a nul 1858.
Li st ( j ur na l ) a l f a b ~t i c 1857
8 222
cupr i nznd: numel e i pr enumel e i uni e
pr opr i et a r i l or de r ob i , numr ul 26
f a mi l i i l or , a f i i n el or i a cel or
gqi t e n f i i n .
Cor esponden r ef er i t oa r e 1855
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul ma r t i e
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domn 15-
a socot el i l or a da osul qi de 5 l ei ma i 18
l a sut l a oca sa r e pe a ni i 1853-
1. . 854.
379 223
,
1855
a pr i l i E
7-
ma i 16
,
Cor esponden , r ef er i t oa r e
l a cer eet a r ea de ct r e Di va nul
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domn
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or
s~i t a l el or vener i ce nf i i n a t e
pr i n j ude e pe a nul 1852.
386 224
1855 Cor esponden r ef er i t oa r e
225
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul a pr i l i E
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domn 12-
ma i 4
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or
Vi st i er i ei pe a ni i 1852 i 1853
./.
Cd. 229/1990 - I-a 020
Denumirea prii structurale
44 ~
Model 2
Numrul
...;
vechi al 1-<
o
unitii
..;
Z arhivistice
1 2
226 3 68
227 388
228 366
229 3 64
CUPRINSUL UNITA'.!'II
Anul
sau anii
extremi
Nr,
filelor ARHIVISTICE
3
1855
4
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul a pr i l i 3
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e. domn 1 9-
./..
Cor esponden r ef er i t o~r e
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul a pr i l i a
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domn 19-
a socot el i l or r ema nt ul ui ( cumpr - ma i '9
r i i ca i l ~r ) i a l e i na t r ument el or
de f oc a l e compa ni ei pompi er i l or
ca pi t a l ei Bucur et i pe a ni i 1851,
18. . 52i 1853.
Cor esponden r ef er i t oa r e
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or
pent r u nt r e i ner ea osel ei i
gr di ni i de l a b a r i er a podul ui
Mog~oa i a ( gr di na Ki sel e! ) pe
a ni i 1852 i 1853.
Cor esponden r ef er i t oa r e
1855
ma i 18
1855
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul a pr i l i ~
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domn 21-
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or
mnst i r i i Si na i a pe a nul 1850.
Cor esponden r ef er i t oa r e
ma i 9
1855
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul a pr i l i ~
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domn 21-
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or ma i 18
f oi i st et i de l a 19 noi emb r i e
1848 pn l a sf r i t ul a nul ui 1850
5
Observaii
6
Cd. 229/1990 - I-a 020
Denumirea prH structurale
- 45 -
Model 2
394
Numrul
....;
vechi al . . .
(.J
unitii
,..;
Z
arhivistice
1 I 2
230 361
231 362
232 370
233 369
234
CUPRINSUL UNITAII
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
4
6
1855
5
Observaii
Cd. 229/1990 - I-a 020
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or ca - ma i 4
sei ot i r i i pe a ni i 1852 i 1853.
a pr i l e
dom~ 26-
spi ma i 4
Cor esponden ( l i st e) r ef e- 1855
ARHIVISTICE
3
Cor esponden r ef er i t oa r e
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domn
Cor esponden r ef er i t oa r e
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or
t a l el or ( Pa nt el i mon, Col ea i
Fi l a nt r opi a ) pe a ni i 1850, 1851
i 1852.
r i t oa r e l a cer cet a r ea de ct r e
Di va nul Ob t esc i nt r i r ea de
ct r e domn a socot el i l or b enef i -
ci ul ui , r ecr u i l or pe a ni i 1852
i 1853.
Cor esponden r ef er i t a 8De
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e
domn a st a t el or de pl a t a egumeni -
l or mnst i r i l or pl mnt ene pe a ni i
1852 i 1853.
Co~esponden r ef er i t oa r e
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e
domn a socot el i l or f ondur i l or r e-
pa r t i za t e pent r u nt r e i ner ea gr -
ni cer i l or i dor ob a n i l or pe a ni i
1852- 1853.
-./ .
1855
a pr i l ~e
26-
a pr i l e
26-
ma i 4
1855
a pr i l e
26-
ma i 9
1855
a pr i l e
28-
ma i 4
Denumirea prii structurale
6 -
- - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - ~~- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Model 2
Numrul
....;
vechi al
'-<
u
unitii
. . . ;
Z arhivistice
1 2
CUPRINSUL UNITA'fII
Anul
sau anii
extremi
ARHIVISTICE
Nr.
filelor
Observaii
4 3 5 6
Denumlrea prH structurale
- 47 -
--~---..-
Model 2
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
CUPRINSUL UNITA'.rII
ARHIVISTICE
1"
240
241
242
2
393
360
397
Cd. 229/1990 - I-a 020
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
3 4 6
. Cor esponden . r ef er i t oa r e 1855
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul
Oht esc i nt r i r ea de c tn-e
domn a socot el i l or Vi st i er i ei pe
a ni i 1852 ~i 1853.
ma i
10- 16
Cor esponden r ef er i t oa r e 1855
~a cer cet a r ea de ct r e Di va nul
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e
d@~n a veni t ur i l or i chel t ui el i -
l or col i i Ob edea nu di n Cr a i ova
pe a n~i 1852- 1853; t i pogr a f i ei
col egi ul ui pe a nul 1852; Ef or i ei
coa l el or pe a ni i 1852- 1853; co-
l i i nor ma l e i i nst i t ut ul ui de
f et e di n Pl oi et i pe a ni i 1849,
1850, 1851, 1852 i 1853; col i i
i sr a el i i l or di n Bucur et i pe a ni ;
1852- 1853; col i i di n Br i l a 1851
1852, 1853; col i i I ona cu di n_
Sl a t i na pe a ni i 1852- 1853 i a FOl -
dul ui EUf r osi n Pot eca pe a nul
1853.
ma i
10- 16
Cor esponden r ef er i t oa r e 1855
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e,
domn a veni t ur i l or i chel t ui el i -
l Qr ezmnt ul ui cor a l pe a ni i
1852- 1853.
/.
ma i
- 12- 25
5
I
-
Observaii
\ .
Denumirea prii structurale
- 48 -
Model 2
Numrul
. . . . ;
vechi al
'""'
<. >
unitii
. . ;
Z arhivistice
1 2
243 371
244 372
245 ,3 74
246
359
247 398
CUPRINSUL UNITATII
ARHIVISTICE
3
Cor esponden r ef er i t oa r e
Anul
sau anii
extremi
1855
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul ma i
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domn 17- 28
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or
Epi scopi ei Rmni c pe a ni i 1852 i
1853.
Cor esponden r ef er i t oa r e 1855
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul ma i
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domn 17- 28
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or ca -
sei Epi scopi e~ Buzu pa a ni i 1852-
1853.
Cor esponden r ef er i t oa r e 1855
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul ma i
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domn 17- 28
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or
Mi t r opol i ei di n Bucur et i pe a ni i
1852- 1853.
Cor esponden r ef er i t oa r e
Cor esponden r ef er i t 00r e
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul
1855
1855
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e dom! 31-
- ma i
a socot el i l or ' cl di r i i Tea t r ul ui
~a i ona 1 di n Bucur et i pe- a ni i
1852- 1853.
./.
i uni e
4
4
Nr.
filelor
6 5
Observaii
Cd. 229/1990 - I-a 020
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul ma i
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domn 31-
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or i uni e
Ca sei Cent r a l e a epa r hi i 10r pe a ni 4 \
1852- 1853
Denumirea prii structurale
49 -
Model 2
Numrul
...;
vec hi al
h
u
unitii
~
Z
arhivistice
1 ! 2
248
373
249 392
250 396
251 391
3
8
1 252
CUPRINSUL UNITAII
ARHIVISTICE
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
1855
ma i 31~
1855
4 3 5 6
Observaii
Cd, 229/1990 - I-a 020
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domr i uni e
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or 8
col i i ost et i pe a ni i 1852-
1853.
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul ma i 31-
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domr i uni e
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or 8
spi t a l el or ( Col ea , Pa nt el i mon,
Fi l a nt r opi a i di n Pl oi et i ) pe
a nul 1853.
Cor esponden r ef er i t oa r e
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul
Cor esponden r ef er i t oa r e
Cor esponden r ef er i t oa r e 1855
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul ( i uni e
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domr 2- 8
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or
Ca sei comi t et ul ui ca r a nt i nel or
pe a nul 1853.
Cor esponden r ef er i t oa r e 1855
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul i uni e
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domr 8
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or
Sf a t ul ui or enesc di n Bucur et i
pe per i oa da d~ l a 1 noi emb r i e 185~
pn l a 1 i a nua r i e 1854.
Cor esponden r ef er i t oa r e
l a cer cet a r ea de ct r e Di va nul
Ob t esc i nt r i r ea de ct r e domr
a veni t ur i l or i chel t ui el i l or
Ca sei Sf . Spi r i don Nou pe a nul 185. 1#
UX
1855

You might also like