1

კულტურული
მემკვიდრეობის ნუსხის
რევიზიის შედეგები
პროექტი – “კულტურული მემკვიდრეობის სოციალური ასპექტი” –
ხორციელდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის –
„საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარების” (G-PAC) ფარგლებში.
„Social problem related to urban heritage” project is implemented through
the Policy, Advocacy, and Civil Society Development in Georgia (G-PAC) program of
East-West Management Institute (EWMI).
პუბლიკაციის რედაქტორები: თამარ ამაშუკელი, ცირა ელისაშვილი, 2014
3
8jbo¿ogo
Çgjboo 8oooogºj obogoooo oo¿cõo¿go ooÇogoo ¿oyoooogjboo ¸c8Jgjjo¿õo 8g¿õogo
jogj¿j¿8oõjbooo o¿õo¿j¿ojboo oõoõojbcbo8 obogoooo oo¿cõo¿go goog8o¿¿oo joc¿¿õo
¿oojoooõjbo go oõojõoo oj¿goo o¿o¿¿ooo 8jcoj 8jocboo õc¿cõ¿ ¿ooog¿¿õjbo ooj õogo¸o!
g¿õo oooj¿jgogjbo ¿oooJoõcbo.
jõoo 8oõoj, ooojg8Ço¿co go jogojoo ojgoo¿¿gjboo 8ojõ ¿og¸j¿go j¿õjbooo go cbojj¿j!
boo ooõjobogo¿o¿oc Jõcjj¿jbo goõjoõjb¿gog, o8oõ 8j8oojjjo8o ooõjo¿ojõo¿oc 8jocgc!
gc¿ooo goõgjjjoo, ¿ooocõ¿ojggo õc8jgoo ¿oõ¿gjb8o¿ oj¿goo o¿o¿¿ooo 8jcoj oõojõo
8jocboo ooõj¿gog j¿jogo oooj.
o8 Jõc¿jojboo Joõogjg¿õog oooooogc 8cjgo-Jo¿õcocboo 8og8o goõõo oõojõoo oj¿go,
õc8jgo¿ 8c¿jgjgcbooo go oooooogc Jo¿õcoo¿oo oõoojbcboo ¿o8c gooo¿õo oo ¿ooog¿¿õjboo
Joõoo oõoo.
obogoooo oo¿cõo¿go ooÇogoo joc¿¿õ, oõoooo¿j8¿õ ¿oojoooõjboºj oojjj ºj¿ojgjoo ojc!
ooo ¸jõoc, oooojjo¿o¿oc Jõcjj¿jb8o. ¿o¿8oõoojo oo88jojbgc oo¸ooco8gjbgc õoõõcjboo Jo!
õcbjb8o 8jooogjbjgo ¿oogo oo¿cõo¿go ¿oõj8cooojoo 8j¿oobo8c cbojj¿jboo ¿oõjoo go oj¿!
goo o¿o¿¿ooo 8jcoj 8jocbjboo o¿õjjo go oõoogj¸jo¿¿õo oooj¿jgo.
ggjoooojoo obogoo8o ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo oj¿goo o¿o¿¿oo 1765 cbojj¿o ojjo 8o!
oojjb¿go. ogoo8o¿go oj¿gjboo o¿ooo 2007 Çjgo oojoõojjgco ¸¿g¿¿õoo, oj¿goo go¿jooo
go oJcõ¿oo 8oooo¿õoo #3/181 bõooojboo gog¿oogo. 2007 Çgoo 8j8gj¿ oõ 8c8ogoõo ogoo8o¿!
go oj¿gjboo õjjo¿õoo oo¿¿ojgoooo ¿oooogjbo - ooogo cbojj¿jboo 8jjojbo, ¿ooog¿¿õjb¿go
go oooj¿jgogo cbojj¿jbooojoo o¿o¿¿ooo 8coooo, 8ooo8oõojboo ¸cõjj¿oõjbo go o.8. o8gjoog
Çgogoo-Çgo8gj oºõgjbo 8j¿oobo8cbo bõooojboo ¿ooooºgjõ¿g go ¿oj¿cbõoj 8g¿c8oõjcboo
8cõoo, õo¿ 8oo8jojgcjoo ooõo¿gjjbo j8ooo obogoooo oo8joo 8j8¸jogõjcboo 8oõojoo Jõc!
¿jo8o.
8g¿c8oõjcboo oõo¿gjbo ooo¿, õc8 ggjo 8cj8jgo ,¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb"
oojoõojjgco ¸oocooo ooooo8og, ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo oj¿gjboo ojgooogo õj¿oo¿õo!
¿oo 2018 Çgoo 1 ooojõo8gj ¿ogo 8cogjo
1
go oo8Ç¿ooõcg ¿oogcjo Jjõocg8o 8o¿ojoo gcooo!
oojbo oõ o¿j¿8jbo.
1. oojoõojjgco ¸oocoo ,¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb" 8¿ogo
4
¿¿gj¿ob 8o6obo
Çooo8gjboõj ¸jgjjoo ooõooog 8oºojbog 8j8gj¿o oo¸ooojbo ¿oooooºgjõo:
ª 2007 Çgoo bõooojboo gog¿joogo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo oj¿goo o¿oooo õjjo!
ºoo go 8ooo 8jgoõjbo ¿oj¿cbõoj 8g¿c8oõjcbooooo;
ª ooogo goõjb¿go go ooõj¿gog oooj¿jgogo oo ¿ooog¿¿õjb¿go cbojj¿jboo ogjo!
¿o¿o¿oõjbo oj¿goo o¿oooo ¸cõjj¿oõjboo Çooogogjboo 8j8¿8ojjboo 8oºooo;
ª oj¿gºj õooo¿oõjbjgo oo8¿8ocjboo ooojboõojc 8cÇ8cbjboo 8cJcjjboo Jõc¿jo8o oo!
¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjjboo õcgooo go 8oo8jojgcboo 8joÇojgo 8j8g¿c8o
õj¸c8jogo¿ojboo 8c8ºogjboo 8oºooo.
8jm¬g¬g¬¿oo
8jocgcgc¿ooo ojogooºõoooo ¸jgjjoo 8o8goooõjcboo gõco ¿oooogoºjb¿go ojoo,
1. oojoõojjgco ¸¿g¿¿õoo, oj¿goo go¿jooo go oJcõ¿o 8oooo¿õoo 2007 Çgoo 1
cj¿c8bõoo #3/181 bõooojboo gog¿joogo j. obogoooo ¿jõo¿cõooºj ¸¿g¿¿õ¿!
go 8j8¸jogõjcboo ¿oõojo oj¿gjboo o¿ooo (goooõoo 1) go ooogõo¿ojc boõoojbo
(goooõoo 2).
ª 8jgoõjb¿g ojoo oj¿gjboo ooo go ooogõo¿ojc boõoojboo 8joobo8oocbo;
ª ooogõo¿ojc boõoojb8o oooo¿go oo¿cõ8o¿ooo 8ooooõocbõojo go joº¿og¿õo ooº¿o!
¿j;
ª ooooo go ooogõo¿ojc boõoojb8o cbojj¿jboo 8oooojb¿go 8ooo8oõojboo 8joobo8ooc!
bo ¿oj¿cbõoj 8g¿c8oõjcbooooo.
!" ¿c¿c-joº¿og¿õo 8ooogjboo ooogoºooo go oojjgj oo8¿8ocjboo 8j8jjcboo:
ª ogjo¿o¿o¿oõjb¿go ojoo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo oo cbojj¿jbo, õc8jgo¿
ggjooojoo ¿ooog¿¿õjb¿goo oo/go ooj goºooogo õc8 go¸oõ¿o oo¿cõo¿go oo ¸¿g!
¿¿õ¿go goõjb¿gjbo go go¸oõ¿o oo ooõooogo 8ooooooojbgjbo, õc8goo ¿o8c¿ 8o!
joojo oj¿goo o¿o¿¿oo, o¿8¿o ggj8gj o¿oõjbo ogoo8o¿g o¿o¿¿oo;
3. 8joÇojgogo ojoo ogjo¿o¿o¿oõjb¿go ¿ooog¿¿õjb¿go oo/go goºooojb¿go oj¿!
gjboo ooJõcjj¿c gc¸¿8jo¿o¿oo (oõojbcboo 8j8oojjjo8o);
ª ¿ogoÇjjj¿ogjboo 8ogjboo ºc¿ogo oo¸ooco8gjbgc õoõõc;
ª ¿ogoÇjjj¿ogjboo 8ogjboooo oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjoo õcgo 5 cbojj!
¿oo 8o¿ogooºj.
¸jgjjoºj 8¿8ocboooo ¿o8cjjojb¿go ojoo gc¸¿8jo¿jbo, õc8jgo¿ ¿o8coocjog ojoo
¸¿g¿¿õooo go oj¿goo go¿joo oo8oooo¿õcgoo go obogoooo oõjo¿jj¿¿õooo oo8ooo¿!
õogoo oojogooojo Jjõocg8o. oojjj jgjj¿õco¿g õjo¿õojb8o go¿¿go 8ooogjbo. ¸jõ!
ocg, obogoooo oõjo¿jj¿¿õoo oo8ooo¿õoo jjb-¿jjõgo: tas.ge go ¸¿¿¿õoo oo8oooo¿õco
jjb¿jjõgo http://www.culture.gov.ge/.
1. mòogobob ¿j6o¿¬6oo6j o6bjò_go _d6o¿o dj¿gjòob b_bbo
j. obogoo8o oõojb¿go ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo ojogooºõoooo goõjb¿go oo¿jbcbjbo!
ooojoo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo ¿oõojo oj¿goo o¿o¿¿ooo 8ooojjboo oocboºj oojoõojjgco
¸¿g¿¿õoo, oj¿goo go¿jooo go oJcõ¿oo 8oooo¿õoo 2007 Çgoo 1 cj¿c8bõoo #3/181 bõooojboo,
obogoooo ¿jõo¿cõooºj ¿oooooºgjõo ¿oõojo oj¿gjboo o¿ooo ogoo8o¿go bõooojboo #1 (oj¿gj!
boo ooo) go #2 (oj¿gjboo ooogõo¿ojc boõoojbo) goooõooo 8joobo8ooog. ogoo8o¿go bõooojboo
oo¿¿ojjgºj obogoooo ¿jõo¿cõooºj 1768 cbojj¿o 8ojoojo ¿oõojo oj¿goo o¿o¿¿oo.
o¿8¿o, 2007 Çgoo 8j8gj¿ oõ 8c8ogoõo oj¿goo o¿oooo (oj¿goo ooojg8Ço¿c ooogõo¿ojc
õjjo¿õ8o 8j¿ooogo oj¿gjboo ojgooogo õj¿oo¿õo¿oo) jõooooo õjjoºoo go oo¿¿ojgoooo ¿o!
5
ooogjbo. ogoo8o¿g o¿ooo8o 8¿oõjgo ¿jgogjbjbo 2007, 2008, 2012 go 2014 Çgjb8o 8jjogo.
2

o8gjoog o8 gõcooojoo oõojb¿go 8g¿c8oõjcboo obogoooo ¿jõo¿cõooºj 1765 ¿oõojo oj¿goo
o¿o¿¿ooo 8jcoj cbojj¿o oõo¿ojbo.
¸jgjjoo Joõjjg j¿oJºj õjjoo 8ojõ 8joÇojgogo ojoo bõooojboo ooogoõo¿go oj¿goo ooo go
ooogõo¿ojc boõoojbo go 8jgoõjb¿g ojoo 8ooo ¿õoojõo 8joobo8oocbo. ¿o8cjgoogo 8j8gj¿o
ooooo ooõjjºjbo:
ª bõooojboo ooogoõo¿g ooo8o 8c¿j8¿goo oj¿gjboo õo8cooojogo 8ocgcg 8ooo8oõ!
ojboo 8oooojboo. ooo8o oõ oõoo oooo¿go cbojj¿oo 8joobo8ooo ooogõo¿ojc boõoooo
oc8jõo, õo¿ oõo¿gjbo ooooo go ooogõo¿ojc boõoojboo ¿õoojõo8o8oõojboo ooo!
Çcõoo ¿ooooºgjõoo go cbojj¿jboo ogjo¿o¿o¿oõjboo;
ª ooogõo¿ojc boõoojbo oooo ¿ooooºgjõ¿go 1768 cbojj¿ooojoo oõ oõoo oõ¿gjc¿o!
gog Çoõ8cg¿joogo. goooõooo 8oojgjoo ooogõo¿ojc boõooo 8ocgcg 1756 cbojj¿!
ºjo 8c¿j8¿go. ooogõo¿ojc boõooo oõ oojbojbo 12 cbojj¿jbºj.
ª ¿º¿o¿cbjboo ooogõo¿ojc boõoojboo 8coo¿j8jb8o¿, ¸jõocg 13 cbojj¿oo 8j8oojj!
jo8o ooogõo¿ojc boõoojb8o 8c¿j8¿go ¿c¿co¿õooo oõ 8jjoobo8jbo cbojj¿o 8ooo!
ojb¿g 8ooo8oõoºj.
o8oõog ¿gc8ogjboo oj¿gjboo ooooo go ooogõo¿ojc boõoojb8o 8oooojb¿g 8ooo8oõooo go
¿oj¿cbõoj 8ooo8oõoo 8cõoo. 8ooo8oõojbo o8oõog oõoº¿o¿oo, oo 8j¿gc8oo oõoo 8oooojb¿go.
oojjj, ooooo go ooogõo¿ojc boõoojb8o oõ oõoo 8joÇcõjb¿go oo 8ooo8oõojbo, õc8gjboo¿ 2007
Çgoo 8j8gj¿ j¿jogoo ooojgo, 8joobo8ooog o8oõog 8ooo8oõojbo j¿õoo ojjgo ooojgÇcgjboo 8o!
ojgjoo ¿jojgjbo (8o¿.: ¸õogcjoo j¿õo 10-oo oo¿jgog ¿ogo ojco yooo¿g ¸oooooo j¿õo 10 go o.8.).
8joÇojgoo 8jgj¿og ¿º¿o¿cbo 113 cbojj¿oo 8j8oojjjo8o ¿o8cjgoogo (oo. ¿oõogo 1 go 2).
ojjj ¿ogo ogooo8oco, õc8 ¸¿g¿¿õoo oo8oooo¿õco 8ojõ 8cÇcgjb¿go bõooojboo ooo go go!
ooõojbo oõ 8jo¿ojgo ¿oooogjb¿g oo¿cõ8o¿ooo. õjjo¿õ8o oõ ojc oooo¿go oo ¿jgogjbjbo,
õc8jgo¿ 8oo8o 8c¿jooojboo 8jjogo.
3

8o¿ojoo ¿gc8ogjbjbo 8cooogjcbooojoo ojõocº¿g ooõo¿gjo j8ooo ¿8¿ogcg oj¿gºj õo!
oo¿oõjbjgo oo8¿8ocjboo ojboõojoo 8cJcjjboo Jõc¿jo8o ooyoõc õjjo¿õooo go ojboõojoo
¿o8¿j8 cõ¿oocoooo ¿õoojõocboooo.
ºj8co ogoo8o¿go ¿oõj8cjbjbo ooogog 8o¿ooojbo, õc8 o¿¿ogjbjgoo ¿ooÇcõgjo õo8coj!
gogo ooõjjºjbo go 8cogjo ogoo8o¿go ooooo go ooogoõo¿go ooogõo¿ojc boõoojboo o8¿joõo
õjjoºoo, õo8o¿ oj¿gjbooo 8o8oõojbo8o jcjjg¿joõo ¿gc8ogjbo go ¿º¿o¿cbo ¿ogo ¿o8cõo¿!
oco.
o8ooooo, obogoo8o oõojb¿go oj¿gjboo 8g¿c8oõjcbo ¸ogjj jõoojg 8o¿ooojbo 8joobo8ooo
o¿õ¿j¿¿õjboo 8oõogoo oj¿goo o¿o¿¿ooo 8jcoj cbojj¿jboo ojgooog go gõc¿g õj¿oo¿õo!
¿ooºj.
8oo8jojgcjoooo ooo¿, õc8 õo¿ oj¿gjbooo go¸oj8oõjb¿go gc¸¿8jo¿o¿ooo ¿o¿8oõoocbo oõ
¿ogo ¿oogjo o8 cbojj¿jbooojoo oj¿goo o¿o¿¿ooo booogog ¿ocboo oo¿¿ojjgo go, õc¿cõ¿
oojoõojjgco ¸¿g¿¿õooo go oj¿goo go¿joo oo8oooo¿õc8, ooj ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo
go¿joo jõcjo¿g8o ooo¿jo¿c8, 8joobo8ooo go8o¿jbjboo go ¿jgogjbjboo ¿ºoo ¸oocoooo 8joo!
bo8oocbo8o ¿ogo 8cojjooco ¸co¸õj¿¿go 8j8oojjjjbo. 8oo¿8j¿jo, oojoõojjgco ¸ooco8gjb!
gcbo oogjjo 8o¿ojo 8jooogjbgcboo.
2. 2007 Çgoo 1 cj¿c8bõoo bõooojboo ¿o8cjjjjojboo 8j8gj¿ 3 oj¿go 8cjoooo oo¿cõo¿go ¿oõojo oj¿goo
o¿o¿¿oo: 1. 2008 Çgoo 25 ocj8bõoo 8oooo¿õo # 3/335 bõooojboo oj¿goo o¿o¿¿oo 8cjoooo bc¿ooo¸¿õoo
j. #24-8o 8gjboõj 8jocboo (o/o: 340, ob/¸: 010506221) http://www.culture.gov.ge/text-21.html; 2. 2008 Çgoo 8
oJõogoo #3/67 bõooojboo oj¿goo o¿o¿¿oo 8cjoooo ¿¿goo8jogoo #18-8o 8gjboõj 8jocboo (o/o: 436, ob/¸:
010306358) http://www.culture.gov.ge/text-21.html; 3. 2014 Çgoo 13 ooojoõo oojoõojjgco 8oojõcboo N 43
¿oo¸oõ¿¿gjboo ¿oõojo oj¿goo o¿o¿¿oo 8cjoooo cõbjgooooo j. N 5-8o 8gjboõj (o/o: 1086, ob/¸: 010306219 ) go
o8¿o8og ¿¸ jj gj8co¿oõjb¿g cbojj¿o. https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&i
d=2210063&lang=ge
oojjj, 3 cbojj¿o 8jj¿jogo 8ooo8oõoo 8oooo¿õoo 2012 Çgoo 25 cj¿c8bõoo #03/94 bõooojbooo go 2011 Çgoo 4
8ooooo #3/99 bõooojboo http://www.culture.gov.ge/text-21.html.
3. ooõjjºjbo go ¿º¿o¿cbjbo ojoo og8cõjoogo obogoooo 8jõooo oo¿jõoj¿o¿g õ¿oºj¿ oojõgjoo
¿j¿8oo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo ¿oõojo oj¿gjboo ¿joo8o¿.
6
2. dj¿gob b¿o¿_bob 8j¬bj 8jb¬òjòo, 6¬8jgjòo_ bo88jbjòg¬ g¬bobdojòjòob
8jgj¿og ¿obog¿_6jò_goo ob/go do6j_gog j_¿ogom bobj
¸jgjjoo 8jcõj j¿oJºj, oojjgj ¿oojgjboo, ¿c¿c¿ojoo¿ooo go ooJõcjj¿c gc¸¿8jo¿o¿ooo
ooogoºoo 8jgj¿og ogjo¿o¿o¿oõjb¿go ojoo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo oo cbojj¿jbo, õc8j!
go¿ ggjooojoo ¿ooog¿¿õjb¿go oo/go ooj goºooogo, õc8 go¸oõ¿o oo¿cõo¿go oo ¸¿g¿¿õ¿!
go goõjb¿gjbo go go¸oõ¿o oo ooõooogo 8ooooooojbgjbo, õc8goo ¿o8c¿ 8ojoojo oj¿goo o¿o!
¿¿oo, o¿8¿o o8 o¿o¿¿oo ggj8gj o¿oõjbo. 8joÇojgoo 8jgj¿og ¿o8cjgoogo 69 oojoo cbojj¿o.
ogjo¿o¿o¿oõjb¿go cbojj¿jbooojoo ¿oooooºgjõo 3 ooõooogo ¸o¿j¿cõoo ¿oºo¸¿õo 8g¿c!
8oõjcboo 8oojgjoo:
1. ¿ooog¿¿õjb¿go - õcgjoo¿ cbojj¿o oo88jojbgc j8jgjbjboo o¿ oõooooooogc
8cjgo-Jo¿õcocboo 8jgj¿og ¿ooog¿¿õgo go 8oo oo¿jgog ooogo cbojj¿o oõ o8j!
ojb¿go (22 cbojj¿o);
2. oj¿gºj ¿ooocõ¿ojgjb¿go oo88jojbgc gcooooojbjboo 8jgj¿og ooõj¿gog oo!
oj¿jgogo go ¿ogo¸jojb¿go (9 cbojj¿o);
3. ojgoogo o8jojb¿go - goo¿õj¿go go 8oo oo¿jgog o8jojb¿go oõ¿goog ooogo
oo88jojbgc 8ooogoo oo¿jbo, oõjo¿jj¿¿õ¿go ojõooooo ¿oooojojjb¿go oo¿jbcbo
(37 cbojj¿o). (oo. ¿oõogo 3) .
ºj8co ogoo8o¿go 69 cbojj¿ogoo ooJõcjj¿c gc¸¿8jo¿o¿ooo 8coojbo jjõ 8cojõogo 28
cbojj¿ºj
4
.
¸jjgjjoo ¿oõ¿gjb8o, oojjgj oo8¿8ocjboo 8jgj¿og oojjj ¿o8cjgoogo ooogo goõjb¿go
cbojj¿jbo, õc8jgoo 8joobo8ooo gc¸¿8jo¿o¿ooo 8c8ºogjbo 8oºoo8jÇcoogog 8o¿joõooo 8j8g!
¿c88o oj¿goo o¿o¿¿ooo 8ooojjboo 8oºooo.
3. ¿obog¿_6jò_go ob/go go6oobjò_go dj¿gjòob boJ6¬jj¿¬ g¬¿_8jb¿o_oo
3.1 ¿ogoÿ¿¿j¿ogjòob 8ogjòob 6¬¿ogo bo¿ob¬b8gjòg¬ bo6b¬
Çoõ8cg¿joogo oo¿cõ8o¿oo 8co¿ojo 2008-2013 Çgjboo Jjõocgo. oÇcõjg ogoo8o¿go Jj!
õocg8o ¿ooo¿ogo 8oo8jojgcjooo ¿jgogjbo ¸¿g¿¿õ¿g 8j8¸jogõjcbooooo go¸oj8oõjb¿g8o
oo¸ooco8gjbgc õj¿¿go¿ojb8o. ¸jõocg, 8ojgjjgcbo8o ¿jojjo oo ¿oõj8cjbo, õc8 oojoõojj!
gco 8oojõcboo 2007 Çgoo 10 cj¿c8bjõoo gog¿joogjboo obogoooo ¿jõo¿cõooºj oõojb¿g
¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo ¿oõoj oj¿gºj oo8¿8ocjboo ojboõojoo ¿o¿j8oo ¿¿gjbo obogoooo
8jõooo ¿ogoj¿o.
5

8c¿jooojboo, 2008 Çgoo 21 ocj8bjõo ¿jgogjbo 8jjogo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8joo!
ojb ¸ooco8o, õc8goo 8oojgjooo¿ ¸oocooo gcojºj ¿oooooºgjõo obogoooo ¿jõo¿cõooºj oõoj!
b¿go ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo ogõo¿ojoo, ¸gooo¿o¸o¿ooo, o¿o¿¿ooo 8ooojjbooo go 8coo!
ooo ¿oooojojjb¿go õj¿o8o. Joõogjg¿õog ¿oooooºgjõo obogoooo ¿jõo¿cõooºj ¸¿g¿¿õ¿go
8j8¸jogõjcboo go8¿oj ºcoo8o jogojo88jojbgcbooo gc¸¿8jo¿o¿ooo go8¿¸o¿jbooo go 88j!
ojbgcboo ojboõojoo ¿o8¿j8o ¿¿gjbo8coogo cõ¿ooc. ogoo8o¿go ¿¿gjbo8coogjbo 8ojoojo
obogoooo 8jõooo (¸jõocg oõjo¿jj¿¿õoo oo8ooo¿õo), õc8jgo¿ ojboõojoo ¿oo¿j8go obogoooo
8jõoooo go ¸¿g¿¿õoo oo8oooo¿õco Çoõ8c8og¿jojgoo¿oo jogoj obogoooo 8jõoo8o 8jj8oogo
oooooboõc cõ¿ooco (¿ojõoooojb¿go 8jocg¿õo oobjco) goo¸jooo oo¿¿ojjgºj.
6
¿oõoj oj¿gºj õooo¿oõjbjg oo8¿8cjbooo go¸oj8oõjboo oÇcõjg ogoo8o¿go oobjc ogjbgo
¿ogoÇjjj¿ogjboo. 8joob8ooog, Çoõ8cg¿joogo ¸jgjjoo 8c8gjjoc ooÇogo ojboõojoo 8ooojbgoo
4. o8oõ 8j8oojjjo8o jo cbojj¿jbo goo¿õj¿goo go 8ooºj oo88jojbgc gcooooojbjbo oõ ¿ooocõ¿ojgjb¿go.
5. 2007 Çgoo 10 cj¿c8bjõoo oojoõojjgco 8oojõcboo gog¿joogjbo N221 j. obogoooo 8jõooooojoo j. obogoooo
¿jõo¿cõooºj oõojb¿g ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo ¿oõoj oj¿gºj oo8¿8ocjboo ojboõojoo ¿o¿j8oo
¿¿gjbo8coogjboo 8ooojjboo 8jooojb.
6. jogoj obogoooo 8jõoo 2009 Çgoo 15 ooojõoo N10 bõooojboo go8¿¸o¿go ,,oojoõojjgco ¸¿g¿¿õoo go oj¿goo
go¿jooo go jogoj obogoooo 8jõooo ooyoõc oo8oõogoo o¿õogo¿go Joõoo - jogoj obogoooo oõjo¿jj¿¿õoo
oo8ooo¿õoo ¿ojõoooojb¿go oo8j¿oojõc-8jocg¿õo oobjco gjb¿gjboo go8¿¸o¿jboo 8jooojb".
7
8ojõ ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb oojoõojjgco ¸oocooo ¿ooooºgjõ¿go ooJõcjj¿c
gc¸¿8jo¿o¿ooo oo¿¿ojjgºj Çoõg¿joog gc¸¿8jo¿o¿oooooo go¸oj8oõjb¿g oo¸ooojbo jojbo.
3.1.1 6o3mmjj¿m gm¿_8j6¿ogoo6 3j8og¿j6gmðo
¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb ¸oocoo ¿ooooºgjõojo ¿oõoj oj¿gºj õooo¿oõjbjgo oo!
8¿8ocjboo ooojcbjbo. ogoo8o¿go ¸oocooo ooooo8og, ¿oõoj oj¿gºj 8ooo ¸jgjjoo oo õjobogo!
¿o¿ooo 8oºooo 8joogjbo õo¿oõgjo 8j8gj¿o ooooo oo8¿8ocjbo:
o) goºjjõjo;
b) ¿oÇ8jogo;
¿) ¸coojõjo¿oo;
g) õjo¿ojõo¿oo;
j) õj¸coo¿õ¿j¿oo;
j) ogoJ¿o¿oo;
º) ¿oõojo oj¿goo ¿jgogjbo.
7
¸oocooo ¿ooooºgjõ¿goo oj¿gºj ooõjobogo¿o¿oc oo8¿8ocjboo 8oºooo oojoõc, ooJõcjj¿c
gc¸¿8jo¿o¿ooo 8j8og¿jogcbo. ogoo8o¿go ¸oocooo ooooo8og, ¿oõoj oj¿gºj ooõjobogo¿o¿oc
oo8¿8ocjboo oo8o ¸o¿j¿cõooo ¿o8cjc¿ogo. ¸jõocg:
8
ª ¿oõojo oj¿goo ooõjobogo¿o¿oc oo8¿8ocjbo
ª 8¿oõj ooõjobogo¿o¿oc oo8¿8ocjbo
ª o8¿joõo 8¿oõj ooõjobogo¿o¿oc oo8¿8ocjbo, õc8jgo¿ oojogooÇoojbo 8ocgcg oj¿!
goo ooo¿õojoo (oob¿õjjgoo) oo¿oõooo (jojoõo, ¸õo8o¿o, gcõ¿ooo go ooj.) go ooõo!
ojgjboo 8j¸jojboo, ¿o8c¿jgoo oo/go go8co¿o¿jboo 8ºogo ¸coo¿õ¿j¿o¿go ooÇogj!
boo ¿jgogjboo ¿oõj8j.
9
¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb oojoõojjgco ¸oocooo oojjj gog¿joogoo oj¿goo go8!
goo, ¿ogo¸jojboo, ¿ogoog¿ogjboo go goooÇjjõjboo Joõcbjbo.
10
8oo8jojgcjoooo, õc8 ¿oõojo oj¿goo ooõjobogo¿o¿oc oo8¿8ocjboo oo8ojj ¸o¿j¿cõoooojoo
¸oocoo ¿ooooºgjõojo oj¿gºj õooo¿oõjbjgo oo8¿8ocjboo ojboõojoo 8ooogjbog ¿ooo¿oogooo go
ooJõcjj¿c gc¸¿8jo¿o¿ooo 8j8og¿jogcboo.
11
Joõjjgo go 8jcõj ¸o¿j¿cõoooojoo ooõjobogo¿o¿oc oo8¿8ocjboo 8ooojbjg8o oojo gc¸¿!
8jo¿o¿oooooo jõoog ¿ogo Çoõ8cog¿ooco ooojgcjojboo8¿cgojc ¸jgjjo. ooojgcjojboo8!
¿cgojc ¸jgjjoo Çoõ8cg¿joo oojoggjb¿gc oõ oõoo 8j-3 ¸o¿j¿cõooo ooõjobogo¿o¿oc oo8¿!
8ocjboooojoo.
¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb ¸oocoo ¿og¸j ¿o8cjc¿o oõjo¿jj¿¿õ¿g-oo¿cõo¿g
¸jgjjoo. ¸oocooo 8oojgjoo o8 ÇoooooJõcjj¿c ¸jgjjoo oo¿¿ojjgºj ¿ogo 8j8¿8ojgjo ooocj!
¿go oo88jojbgc cbojj¿oo ooJõcjj¿c gc¸¿8jo¿o¿oo, ooJõcjj¿c cbojj¿oo 8c¿¿gcbo, ¿j¿!
8oõjbooo o¿õ¿j¿¿õo go oõjo¿jj¿¿õ¿go oooj, ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo go8¿oj ºcojb8o
go8¿¸o¿jb¿go ¿ooo8joooojboo õj¿¿goõjboo ¿j¿8oo oõoõojbcboo 8j8oojjjo8o.
12
oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjoo õo¿oõjbo jjogjbo ojboõojoo 8ooojbjgo. 8ooo ¸jgj!
joo oõjogo ¸o ¿ogo 8co¿ojgjo ooJõcjj¿c oo¸jjoo go 8oo oõ¿jgoj 8gjboõj ¿jõo¿cõooo, ooJ!
õcjj¿c oo¸jjooo ooºgjõjbogoo 8joobo8ooo 8o8oõo¿gjboo oo¸jjooo oo¿õooo/oo¿oooo oõooo¸!
gjb cõ8o¿o 8oooogoo ¿oõ¿gjb8o. ocgc 8oooo gc¸¿8jo¿o¿oo ¿ogo 8jg¿jbcgjo ¿õo¿o¸¿go go
¿jjo¿¿õo ooÇogooo¿oo. ¸jgjjo8o ¿ogo ojco oooo¿go:
7. ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb oojoõojjgco ¸oocoo, 8¿ogo 25, J¿oj¿o 2.
8. oojoõojjgco ¸oocoo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb, 8¿ogo 49.
9. jo ¸o¿j¿cõoo ¸ooco8o 2008 Çjgo 8j¿ooogo ¿jgogjboo 8j8gj¿ õogjbo.
10. 2008 Çjgo o8 ¸oocooo 26-j 8¿ogo goj8o¿o 8j-7 J¿oj¿o, õc8goo 8oojgjooo¿ o8 8¿ogoo ¿ooooºgjõ¿go
ooj8ooocboo õoõõcjbo oõ jõ¿jggjbcgo obogoo8o oõojb¿g oj¿gjbºj. 2013 Çjgo ¸ooco8o 8j¿ooogo
¿jgogjboo 8j8gj¿ 8j-7 J¿oj¿o oojj o8cgjb¿g ojoo.
11. oojoõojjgco ¸oocoo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb, 8¿ogo 48 go 49.
12. oojoõojjgco ¸oocoo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb, 8¿ogo 43.
8
o) ooJõcjj¿c ¿jõo¿cõooo og¿ogo jogojoo o¿õ¿j¿¿õo8o go 8ooo oõojb¿go 8g¿c!
8oõjcboo gooooooojbo (¿õo¿o¸¿go go ¿jjo¿¿õo 8ooogo);
b) oo¸jgjjo ¿jõo¿cõooo ¿cJc¿õo¿o¿go ¿j¿8o ooJõcjj¿c oo¸jjooo ooºgjõjboo,
oo¸jgjj ¿jõo¿cõooºj oõojb¿go oj¿gjboo õjjojboo (8oo8¿obo 1:500 go 1:200);
¿) oo¸jgjjo ¿jõo¿cõooo oo¿cõo¿go õj¿õcoJjj¿ojo, ¿oojoooõjboo jõcocgc¿oo
go j¿oJjbo (¿õo¿o¸¿go, ¿jjo¿¿õo go ¿c¿c8ooogo);
g) oo¸jgjj ¿jõo¿cõooºj oõojb¿go ¿ooo8joooojboo ¿c¿c¿oo8gjbo, ooJõcjj¿c
oo¸jjooo go ¿jõo¿cõooºj oõojb¿go oj¿gjboo 8oooojboo (¿c¿c8ooogo);
j) oo¸jgjj ¿jõo¿cõooºj oõojb¿go ¿ooo8joooojboo ooogoºo (¿õo¿o¸¿go go ¿jjo!
¿¿õo 8ooogo).
13
¸ooco8o oõojb¿go õoooÇjõogoo ¿o8c8goooõj oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿cõ¿go ¸jgjjo ooõj¸c8jo!
go¿oc oooooooo gc¸¿8jo¿o ¿¿õc ¿ooj¸¿ojojbo, jogõj oojoggjb¿gco. oo¿¿gooo8co, õc8 oõoj!
bcbo 8j8oojjjjbo, õcgjoo¿ ¸jgjjoo ¿oooooºgjõo 8joobo8ooo õj¸c8jogo¿ojbo, o¿8¿ ojjj ogooo8!
oo, õc8 ogoo8o¿go õj¸c8jogo¿ojbo oojoggjb¿gcg 8joooõ¿gjbjbgo oõ ojc.
14
¿oooo¸¿oõjb¿go j¿õoggjboo goõooo oo ¿oj¿o, õc8 oo¿cõo¿g ºcoo8o go8¿¸o¿jb¿go ¿o!
oo8joooojboo õj¿¿goõjboo ¿j¿8oo oõoojbcboo 8j8oojjjo8o oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgj!
joo ¿ºõ¿ojjgjc¿o ojboõojoo 8ooojbjgo jjogjbo. õo¿ oojjoJjõ¿c oo8¿8oco 8o¿¸jõocjbgog
õo¿oõjboo 8jooogjbgcboo oo¿õoooo jjj8 ojjojbo. ¸jgjjoo 8c8ºogjboooo jjJjõ¿o oo¿gjb¿!
goo ¿ooojogooÇooco go8¸jjooo oo¿jõjojbo, õc8jgo¿ oojoo 8oõoj gogo ogboocboo oj¿goo
oo¿jõjojbooo 8cgoo ¸co¿goj¿8o.
oo¿¿gooo8co ¸ooco8o 8c¿j8¿g ¿jõ8oojbooo go¸oj8oõjb¿go ¿oõ¸jj¿go b¿ogcjoojbo. ooJ!
õcjj¿c gc¸¿8jo¿o¿ooo õo8cooojog8o oooojojboo ,ooojgcjojboo8¿cgojc ¸jgjjo" - õc8jgoo
8j8og¿jogcbo ojjj oõoo ¿oo8oõ¿jb¿go 8ocgcg 8¿oõjgo ¸c8jo¿oõoo
15
, oojo 8oõoj ¸oocoo 8oo
8ooooõo oõ ¿ooooºgjõojo. ¿og¸jo ¿o8cjc¿ogo oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjo go gj¿o!
g¿õog oõoo gog¿joogo 8ooo 8c8ºogjboo Joõcbjbo go ¿cõ8o.
16
o8 cõo gc¸¿8jo¿oo oõoo oõ¿
¸oocooo ¿jõ8oooo ¿oo8oõ¿jboo ooÇog8oo 8c¿j8¿go.
ogoo8o¿gogoo ¿o8c8goooõj, oojoõco ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb ¸ooco8o ¿jõ8o!
ojboo ¿oo8oõ¿jboo ooÇog8o goj8o¿co ooojgcjojboo8¿cgojc ¸jgjjooo go oo¿cõo¿g-oõjo!
¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjoo ¿oo8o¿jbo.
jjj8co Çoõ8cg¿joogoo oo¿cõ8o¿oo ¸jgjjo8o ¿oooog¿go cbojj¿jboo 8jooojb go ¿oooogo!
ºjb¿goo oo¿cõo¿go-oõjo¿jj¿cõ¿go ¸jgjjoo õcgo o8 Jõc¿jo8o.
3.2 ¿ogoÿ¿¿j¿ogjòob 8ogjòobob ob¿¬6o_g-o6jo¿jj¿_6_go ¿¿gj¿ob 6¬go
õjjoo 8ojõ 8joÇojgogo gc¸¿8jo¿o¿oogoo o¸jjojbo, õc8 ogjo¿o¿o¿oõjb¿go ¿ooog¿¿õj!
b¿go go oooj¿jgogo cbojj¿oo 8j8oojjjo8o oo88jojbgc gcooooojbjboo go8¸jjojbo oooobõog
oõooo obogoooo 8oojõcboo 8ojõ go¿¿oojb¿go ojjgo jogojoo õjobogo¿o¿oooo go ¿oojooo!
õjboo ¿cogo (ggjooojoo go¸jogoõjb¿goo) go obogoooo ¿oojooõjboo ¿cogo ) go oojo ¸jõoc
Joõjbo.
¸jgjjoo Jõc¿jo8o ¿o8co¸jjoo oj¿gjbºj ¿ooooocõ¿ojgjbjgo oo88jojbgc gcooooojbooo!
joo ojboõojoo ¿o¿j8oo oojogooojo Joõcbjbo - j.Ç. o¿oogoõ¿¿go go j.Ç. ¿o8oõ¿ojjb¿go Çjoo.
2012-2013 Çgjb8o obogoooo ¿oojoooõjboo ¿cogoo 8ojõ oj¿gjbºj õo¿oõjb¿go o¿ õooo¿oõj!
bjg oo88jojbgc gcooooojbjbºj 88jojbgcboo ojboõojo oÇcõjg ¿o8oõ¿ojjb¿go Çjooo ¿oo¿o.
oj¿gjbºj õo¿oõjb¿go oo88jojbgc gcooooojbjboo 8oo8¿oboo go 8ogjb¿go 8jgj¿oo ¿oojo!
gooÇoojboo, 8oºoo8jÇcoogog 8ojoõoojo j¿õoggjbo ¿o¿jj8oojogjbooo ogoo8o¿g ¿jogjo¿ooºj.
13. oojoõojjgco ¸oocoo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb, 8¿ogo 43
14. õ¿ooojjgoo ¿o8ºoõoo #29, ¸jogoo j¿õo #9-11, oob¿¸o8jogoo j¿õo # 48-50-52 go 8. 8jooooo j¿õo #6
¿jõo¿cõojboo oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjo, ¿j.13 http://docs.tbilisi.gov.ge/DownloadServlet?downloadCa
se=2&attachedFileÌd=83691
15. oojoõojjgco ¸oocoo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb, 8¿ogo 49, J¿oj¿o 3; j/J j go J¿oj¿o 4; j/J j.
16. oojoõojjgco ¸oocoo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb, 8¿ogo 43
9
3.2.1 2012-2013 ÿgjð3o J¿jgo jogojo6 mjoðogo¿ogoo6o go mðogo6o6 ¿o6¿ommjðo6 gm6gjðo6 8ojm
3jmo6b8jð_go 3mmjj¿jðo
ojjgo jogojoo õjobogo¿o¿ooo ¿cogoo 8ojõ 2009-2010 Çgjb8o ¿ooocõ¿ojgjb¿go oo88j!
ojbgc oo8¿8ocjboo 8joooo8jboo Jõc¿joo 8jgoõjboo ooo8o8gjjõ¿goo - ooJõcjj¿c gc¸¿!
8jo¿o¿ooo oogojo ÇoooooJõcjj¿c oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjo. Jõc¿jg¿õ¿gog, õooo
Jõcjj¿oo ¿oooogjoo Jõc¿joo. oõoo ooJõcjj¿c gc¸¿8jo¿o¿ooo oobjco 8ojõ goÇ¿ojboo 8j8oo!
jjjjbo. ¿o¿j8¿goo 88jojbgcboo ojboõojjbo.
o¿õooo õogo¸og¿õog o¿jgjbo 2012-2013 Çgjb8o. jogoj obogoooo 8jõooo 2012 Çgoo 14 oj!
bjõjogoo N 1 bõooojboo oo¿¿ojjgºj j. obogoo8o ojoo88oõojjgo jõoj¿goo 8ojõ oo88jobgc
ooj8ooocboo ¿ooocõ¿ojgjboooo oo88jojbgc gc¸¿8jo¿o¿ooo Çoõ8cjbooo go 8joooojboo Çjoo
go8¿¸o¿go. 8oõoogoo ogoo8o¿go õj¿¿go¿oo go8¸jjoog 8ocgcg obogoooo ojoo88oõojjg
jõoj¿go 8cooºõjbgo, 8o¿õo8 o8ojj obogoooo ojoo88oõojjg jõoj¿go 8ojoojo ¿¿gjbo, õc8
8ooo, õc¿cõ¿ ,go8¸jjooo" ¿¿gjbo8coogjbo oojo Joõooojoo ¿ogoj¿o.
17
ogoo8o¿go õoooÇjõoo
obogoooo ojoo88oõojjgcbo8 Jõoj¿o¸¿gog ojboo8ojõo Joõooojoo ¿¿gjbo8coojgboo ¿ogo!
¿j8oo oo8¿ogjbo 8oogc. 8oo 8cõoo, õc¿cõ¿ obogoooo 8oojõcboo 8ojõ go¿¿oojb¿go ooyoõc
go ¸jõoc oo8oõogoo o¿õogo¿go Joõjbooojoo, ooj oojo ojboo8ojõo Joõooojoo.
8oo8jojgcjoooo, õc8 ºj8co ogoo8o¿go bõooojboo, oo88jojbgc gc¸¿8jo¿o¿ooo 8j8og¿jo!
gcbo 8ocgcg 8j8gj¿o gc¸¿8jo¿jboo 8j8co¿oõ¿go:
ª ¿oo8oõ¿jbooo boõooo;
ª cbojj¿oo jo¸oº¿õo Jõcjj¿o oo/go ¸coo¿õ¿j¿o¿g/¿jjocgc¿o¿õo ojj8o.
o¿8¿o jo oõjc¿ogo jõoogjõoo ooj¿õoggjbc oo¸oooo õo¿ obogoooo 8jõooo bõooojboo
¿oooooºgjõo. o8ojj bõooojbo8o ogooo8oo 88jojbgcboo ¿ooocõ¿ojgjboo 8jooogjbgcbo 88jojb!
gcboo gc¸¿8jo¿o¿ooo 8joooo8jboo ¿oõj8j go oojoog 8oõoj¿go ojoo 8j8gj¿o 8j8oojjjjbo:
ª ¿oooo¸¿oõjb¿go oo/go
ª ooºc¿ogcjbõojo 8oo8jojgcboo oo/go
ª jjjjooooojoo oc¿oog¿õo oo/go
ª j¸coc8o¸¿õo ojogooºõoooo 8oo8jojgcjooo cbojj¿jboo 88jojbgcbo
obogoooo 8jõooo ¿ogoÇjjj¿ogjboo, ºj8co ogoo8o¿go 8j8oojjjjb8o go8¸jjooo joggjb¿!
gjboo Çoõ8cog¿jogo, õc8 88jojbgcboo gooõ¿gjboo 8j8g¿c8 obogoooo oõjo¿jj¿¿õoo oo8!
ooo¿õooojoo Çjõogcboo j¿ocbjbooo ooÇoõ8cjbo 88jojbgcboo 8jooojb go 8jõooo bõooojboo
¿ooooºgjõ¿go oo88jojbgc gc¸¿8jo¿o¿oo Çoõjg¿ooo.
18
oojog oo o¿ õo 8cooºõjbo - ¿oooo¸¿oõjb¿g, ooºc¿ogcjbõojog 8oo8jojgcjoo, jjjjoooo!
joo oc¿oog¿õ oo ¸ogjj j¸coc8o¸¿õog 8oo8jojgcjoo cbojj¿jbog bõooojbo8o oõ ¿oo8oõ¿jb¿!
go. jo ¿oõj8cjbo cõ ¿oooo¸¿oõjboo ¿oõjc¿oo jgj8jo¿o 8co¿ojo oo¸¿ooõ ooj8o. Joõjjgo:
¿ogoÇjjj¿ogjboo 8o8gjbo oo¸oooºj o¿bojj¿¿õo 8j¿oojboo ¿¿gjboo ¿¿cjjbo. 8jcõj: 8jo¿ojo
¸cõ¿¿¿o¿go ¿oõo¿jbjboo 8ogog õoo¸o.
8oo8jojgcjoooo ooo¿, õc8 bõooojbo8o oõo¿jõo oj8¿go ¸¿g¿¿õ¿g 8j¸jogõjcbooooo go¸oj!
8oõjb¿g oo¸ooojbºj. 8joobo8ooog, j.Ç. ,¿oooo¸¿oõjb¿go", ,ooºc¿ogcjbõojog 8oo8jojgcjooo",
,jjjjoooojoo oc¿oog¿õo" go ,j¸coc8o¸¿õog 8oo8jojgcjooo cbojj¿jboo" ooojgoo, obogoooo 8j!
õooo ¿ogoÇjjj¿ogjbo8 8ogogo õoo¸oo jjj8 8coj¿oo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo oj¿gjbo.
¿oõgo obogoooo 8jõooo ºj8co ogoo8o¿go bõooojbooo ¿o8oõ¿ojjb¿go ooj8oo Çoõ8cjboo
Çjooo Jõcjj¿oo 8joooo8jboo Çjoo oo¿¿ojgog gojgc oojoõojjgco j¸coc8o¸¿õo ¿oojoooõj!
boo 8oooo¿õoo 2010 Çgoo 25 8ooooo N1-1/842 bõooojbo¿.
19
17. 2012 Çgoo 14 ojbjõjgoo jogoj obogoooo 8jõoo bõooojbo N 1 j. obogoooo ojoo88oõojjgo jõoj¿goo 8ojõ
oo88jojbgc ooj8ooocboo ¿ooocõ¿ojgjboooo oo88jojbgc gc¸¿8jo¿o¿ooo Çoõ8cjbooo go 8joooo8jboo Çjooo
go8¿¸o¿jboo 8jooojb, 8¿ogo 5.
18. 2012 Çgoo 14 ojbjõjgoo jogoj obogoooo 8jõoo bõooojbo N 1, 8j-8 8¿ogo.
19. oojoõojjgco j¸coc8o¸¿õo ¿oojoooõjboo 8oooo¿õoo bõooojbo N1-1/842 (2010 Çgoo 25 8oooo)
,oojoõojjgco 8oojõcboo o¿õ¿j¿¿õoo, ¿¿gjbo8coogjbooo go ooj8ooocboo Çjooo 8jooojb"
oojoõojjgco ¸oocooo ¿oojogooÇoojb¿go oo8oooo¿õco oo 8ooo 88oõojjgcboo o¿jõc8o 8j8ojogo
ooojg8Ço¿c oojjj¿Çjjbc goÇjojb¿gjboo 8ojõ oo88jojbgc gc¸¿8jo¿o¿ooo Çoõ8cjbooo go
8joooo8jboo Çjooo go8¿¸o¿jboo oocboºj.
10
obogoooo 8oojõcboo 8ojõ go¿¿oojb¿go oooJ obogoooo ¿oojoooõjboo ¿cogo, 2012-13 Çgjb!
8o, oj¿gºj õooo¿oõjbjg oo8¿8ocjbºj oooo8cboo 8ooogjbog õc¿cõ¿ Çjoo oÇcõjg ¿o8oõ¿o!
jjb¿go ooj8oo Çoõ8cjboo Çjooo ooõ¿jbgcbgo. tas.ge-goo 8cJcjjb¿go 8coo¿j8jboo, ¿cogoo
8ojõ o8 Çjooo ¿ooooºgjõ¿go oc8jo¸go¿¿õoo
20
o8 gõcooojoo 122 ¿ooo¿oogoo ¿o¿oõjb¿go.
ojjgoo, jjj¸o¿j¿cõooo ,o8jojb¿go oõjo¿jj¿¿õ¿go cbojj¿o" - 46, ocgc ,ooo8jojbjgo
oõjo¿jj¿¿õ¿go cbojj¿oo" - 76.
¿cogoo 8ojõ 8ogjb¿g oooo8cbjbo 8cõoooo õjjoo 8ojõ ogjo¿o¿o¿oõjb¿go cbojj¿jbo¿.
¸jõocg, o¿8oooooo cjoojooo j¿õo 1
21
, 8j¿jooo og8oõoo 11
22
, õ¿ooojjgoo ¿o8ºoõo 23 / obo8ooj
jooco j¿õo 1
23
, gogoooo 8ogjoo j¿õo 3
24
, oõ¿jgojoo 8jooojjjo 1
25
, oo8gjbõco j¿õo 21
26
, ycõbj!
oooj joj¿cõoo j¿õo 3
27
, ycõbjoooj joj¿cõoo j¿õo 32
28
.
õc¿cõ¿ ºj8co ¿¸jj ogooo8oo, o8 Çjooo 8joooo8jboooo 8coocjoogoo 8ooo8og¿õo ooJõcjj!
¿c gc¸¿8jo¿o¿oo, õc8jgo¿ go8¸jjoo oõ ojoggjb¿gjbo ÇoooooJõcjj¿c oo¿cõo¿g-oõjo¿jj!
¿¿õ¿go ¸jgjjoo Çoõ8cg¿jooo. 8joÇojgogo cbojj¿jbogoo obogoooo ¿oojoooõjboo ¿cogo og!
oo8o¿go ¸jgjjo 8ocgcg 8ojojgoo 3-oo 8j8oojjjo8o ojjo Çoõ8cg¿joogo, ooo¿ oõooõ¿gog
29
.
ojogooõoocjbooojoo jjj8co 8cjjooog ¿oõog8o 8jgoõjb¿goo o¿oogoõ¿¿g oo¿¿o¿oo8o
¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb ¸oocooo Jõcjj¿oo 8joooooo8jbgog oojoggjb¿gcg
Çoõ8coog¿joo gc¸¿8jo¿o¿ooo o¿ooo ¸o¿j¿cõojboo 8oojgjoo go ¿o8oõ¿ojjb¿go ooj8ooÇoõ8c!
jboo Çjooo Çoõ8coog¿joo gc¸¿8jo¿o¿oo.
20. obogoooo ¿oojoooõjboo ¿cogoo 8ojõ Çoõg¿joogo ooJõcjj¿c gc¸¿8jo¿o¿oo ¿o¿oõjb¿go oc8jo¸go¿¿õoo
,obogoooo ¿oojoooõjboo ¿cogo". ¿og¸j ¸o¿j¿cõoog oõoo ¿o8cjc¿ogo ,88jojbgcboo ojboõojoo
¿o8oõ¿ojjb¿go Çjooo ¿o¿j8o". o¿8¿o cõojj 8j8oojjjo8o ¿ogoÇjjj¿ogjboo 8ogjbo ºj8coogoo8o¿go
oo¸ooco8gjbgc õoõõcºj gojõgocboo ogjbcgo.
21. Çjõogo # AR1115260 / http://tas.ge/?p=publicpage&documentÌd=115260
22. Çjõogo # AR197926 / http://tas.ge/?p=publicpage&documentÌd=97926
23. Çjõogo # AR188884 / http://tas.ge/?p=publicpage&documentÌd=88884
24. Çjõogo # AR1157629 / tas.ge/?p=publicpage&documentÌd=157629
25. Çjõogo # AR1122764 / http://tas.ge/?p=publicpage&documentÌd=122764
26. Çjõogo # AR1128196 / http://tas.ge/?p=publicpage&documentÌd=128196
27. Çjõogo # AR1100678 / http://tas.ge/?p=publicpage&documentÌd=100678
28. Çjõogo # AR196949 / http://tas.ge/?p=publicpage&documentÌd=96949
29. Çjõogo # AR129425 http://tas.ge/?p=publicpage&documentÌd=29425
11
_d6o¿o dj¿gob bo6joòogo¿o_o¬ bo8_8o¬-
jòob J6¬jj¿ob 8j8og¿jbg¬òo
_d6o¿o dj¿gob 8_o6j
bo6joòogo¿o_o¬ bo-
8_8o¬jòob J6¬jj¿ob
8j8og¿jbg¬òo
_d6o¿o dj¿gob o8¿¿o6o
8_o6j bo6joòogo¿o_o¬
bo8_8o¬jòob J6¬jj¿ob
8j8og¿jbg¬òo, 6¬8jgo_
om¿ogobÿobjòb 8b¬g¬g
dj¿gob bob_6o¿ob bo-
go6obo go bo6objgjòob
8j¿jmjòob, ¿o8¬_¿gob ob/
go go8¬b¿o¿jòob 86ogo
¿¬bb¿6_j_o_go boÿogj-
òob _¿gogjòob ¿o6j8j
¿o8o6¿o¿jò_go boj8ob
ÿo68¬jòob ÿjbobob ÿo6-
8¬bog¿jbo boJ6¬jj¿¬
g¬¿_8jb¿o_oo
o) ¿oo8oõ¿jbooo boõooo (Jõcbgj8oo gj¿o!
g¿õo ogÇjõo go 8ooo ¿ogojõoo ¿ºjboo ¿oo!
ooºgjõo, 8jõõj¿go 8jocgcgc¿ooo gooob¿!
ojbo);
o) ¿oo8oõ¿jbooo boõo!
oo (Jõcbgj8oo gj¿o!
g¿õo ogÇjõo go 8ooo
¿ogojõoo ¿ºjboo ¿oo!
ooºgjõo, 8jõõj¿go
8jocgcgc¿ooo gooo!
b¿ojbo);
o) ooJõcjj¿c cbojj¿oo
oojõoc ojgjboo o8ooojj!
go ¿oogjoo ¿c¿c8ooo!
go;
o)¿oo8oõ¿jbooo boõoo;
b) ooJõcjj¿c cbojj¿oo og¿og8gjboõj!
cboo oo¿¿o¿o¿õo ¿j¿8o (8oo8¿obo 1:1000 oo
1:2000);
b) ooJõcjj¿c cbojj!
¿oo og¿og8gjboõj!
cboo oo¿¿o¿o¿õo ¿j¿!
8o - 8oo8¿obo 1:1000
oo 1:2000;
b) Jõcjj¿oo ¿oojogoo!
Çoojb¿go oo8¿8ocjboo
õo¿oõjboo ¿c¿c8co¿o¿o;
b) cbojj¿oo jo¸oº¿õo
Jõcjj¿o oo/go ¸coo¿!
õ¿j¿o¿g/ ¿jjocgc¿o!
¿õo ojj8o.
¿) ooJõcjj¿c cbojj¿ooo go 8ooo oojõoc oj!
gjboo o8ooojjgo ¿c¿c8ooogo, ooJõcjj¿c
ooÇogoo ¿oo8go 8o8gjboõj oo¿jbcbjbooo
jõoog, goºooojboo oõojbcboo 8j8oojjjo8o
- gc¸og¿õo goºooojboo o8ooojjgo ¿c¿c!
8ooogo, oooõjojc ¿c¿c8ooogo, Jõcjj¿oo
¿oojogooÇoojb¿go oo8¿8ocjboo õo¿oõjboo
¿c¿c8co¿o¿o;
¿) ooJõcjj¿c cbojj!
¿oo oojõoc ojgjboo
o8ooojjgo ¿oogjoo
¿c¿c8ooogo;
¿) ¿oo8oõ¿jbooo boõooo
(8jõõj¿go 8jocgcgc!
¿ooo gooob¿ojbo);
g) oj¿goo oooºc8jbo (¸õc¸jbo, ¿o8cooº¿go
ooooºjbo (8oo8¿obo 1:100, 1:50));
g) oo8¿8ocjboo o8ooo!
jjgo ¿õo¿o¸¿go 8o!
oogo, 8joobo8ooo oo8!
o¿gjboo õjjojboo;
g) oo8¿8oc ¿j¿8o, oo8¿8o!
cjboo õo¿oõjboo ¸ogjo!
goõ¿go ¿õo¿o¸o.
j) ooojgcjojboo8¿cgojc ¸jgjjoo 8jgj!
¿jbo (bobgoc¿õo¿o¿go ¸jgjjoo ooogoºo,
oo¿¿õo8o ¸jgjjoo ooogoºo, 8joÇojgogo
bobgoc¿õo¿o¿go go oooõjojc 8ooogoo õo!
8cooojogo);
j) oj¿goo 8joobo8ooo
ooÇogoo oooºc8jbo;
j) ¸jgjjooo oo8¿8ocjboooo oõjjcgc¿o¿õo
¸jgjjoo õo¿oõjboo 8j8oojjjo8o - oõjjcgc!
¿o¿õo ¸jgjjoo 8jgj¿jbo (oo¸jgjjo ¿jõo¿c!
õooo ¸jogõo¿jbog gojc¿oo ojj8o, oõjjcgc!
¿o¿õo ¸jgjjoooo ¿o8cjgjoogo oj¿gjboo
¿oogo¿jboo ojj8o go oooºc8o, 8¿õ¿jboo ¿oo!
go¿jboo ojj8o, gogoo¿¿õjb¿go oõjjcgc!
¿oo 8ojõ ojg8cÇjõoo, ¸õc¸jbo, ¿o8cooº¿go
ooooºjbo (8oo8¿obo 1:25, 1:20), ¿jjo¿¿õo og!
Çjõogcbo, oõjjcgc¿o¿õo ¸jgjjoo 8jgj¿j!
boo oo¿oõo8o);
j) ooojgcjojboo8!
¿cgojc ¸jgjjo, õooo!
¿oõjbjg oo8¿8ocoo
gooob¿ojboo;
º) oooo¿ooõc-¿jcgc¿o¿õo ¸jgjjo (8¿õ¿j!
boo ¿oogo¿jboo ojj8o, gogoo¿¿õjb¿go oõ!
jjcgc¿oo ojg8cÇjõoo, gobcõo¿cõo¿go
ooogoºo, gooc¿õo¿o¿go jõogjbo go õj¸c!
8jogo¿ojbo);
º) oo8¿8oc ¿j¿8o, oo!
8¿8ocjboo õo¿oõjboo
¸ogjogoõ¿go ¿õo¿o!
¸o;
o) oõojb¿go oo88jojbgc 8ooogjboo bocjo8o!
¿õo ooogoºo (ogjb¿go oooyjboo ¿oogo¿jboo
ojj8o, gobcõo¿cõo¿go ooogoºo go õj¸c!
8jogo¿ojbo), ¸jgjjo oo8¿8ocjboooo ¿o8coo!
jjojbjgo 8ooogoo oj¿gºj oõojb¿g 8ooogoo!
ooo oojojbogcboo 8jooojb;
o) Jõcjj¿oo ¿oojo!
gooÇoojb¿go oo8¿8o!
cjboo õo¿oõjboo ¿c!
¿c8co¿o¿o.
o) ºcogoõjboo 8j8oojjjo8o - ºcogo¿jboo
¿oogo¿jboo ojj8o, ¸õc¸jbo, ¿o8cooº¿go oo!
ooºjbo (8oo8¿obo 1:25, 1:20) go ¿jjo¿¿õo
ogÇjõogcbo;
12
¸) oõjo¿jj¿¿õ¿go gj¿ogjboo ¿oogo¿jboo
ojj8jbo, ¸õc¸jbo, ¿o8cooº¿go ooooºjbo (8oo!
8¿obo 1:25, 1:20) go ¿jjo¿¿õo ogÇjõogcbo;
g) ¸coo¿õ¿j¿o¿go gj¿ogjboo ¿oogo¿jboo
ojj8o, ¸õc¸jbo, ¿o8cooº¿go ooooºjbo (8oo8!
¿obo 1:25, 1:20) go ¿jjo¿¿õo ogÇjõogcbo;
8) oogj8coo¿õo¿oc 8ooogo (¿j¿8jbo, ¿ooo!
gjbo, jõogjbo (8oo8¿obo 1:50, 1:100, 1:200),
¿õo¿8jo¿jbo go gj¿ogjbo (8oo8¿obo 1:20,
1:10)), ¿c¿c8co¿o¿o go Jõcjj¿oo gooob¿!
ojbo;
o) oo8¿8oc Jõcjj¿o (oõjo¿jj¿¿õ¿go oo!
8¿8oc ooooºjbo, 8obgcojbo (8oo8¿obo 1:100,
1:50, 1:1), ¸coo¿õ¿j¿o¿go 8¿8o ooooºjbo go
¿ooo¿oõo8jbjbo);
c) oo8¿8oc ¿j¿8o, 8ooo gooob¿ojbo, Jõc¿j!
ooo ooo8o8gjjõcboo õjjojboo; oo8¿8ocjboo
õo¿oõjboo ¸ogjogoõ¿go ¿õo¿o¸o;
J) oo8¿8ocoo õo¿oõjboo cõ¿oooºjboo Jõcjj!
¿o;
¿) 8coogcgojgo 8jgj¿jboo ogÇjõo.
¿oo¿oogjboo, ¿oõgo ,go¿joºojbooo go ojboõojjboo 8jooojb" oojoõojjgco ¸oocooo
¿oojogooÇoojb¿go gc¸¿8jo¿jbooo, go8o¿jboo ¿ogo gojõoco ¿oõojo cbojj¿oo 8j8oojjjo8o -
8joobo8ooo cbojj¿oo oo ¿jõo¿cõooo oo¸¿oõjboo go8ogoo¿¿õjbjgo gc¸¿8jo¿o go oo¸ogoo¿õc
õ¿¸o, ocgc o¿ ojboõojoo 8ooojbjgo oõ oõoo 8joobo8ooo cbojj¿oo oo ¿jõo¿cõooo 8joo¸¿oõj, -
oojjj ¿¿gjbo8coogjboo go8ogoo¿¿õjbjgo gc¸¿8jo¿o.
o8 Çjooo 8joooo8jboooo ¿oooo¸¿oõjb¿g j¿õoggjboo oj¿jjo (oc8jo¸go¿¿õoo: ooo8jojbjgo
oõjo¿jj¿¿õ¿go cbojj¿o) oo 8j8oojjjjbo, õcgjoo¿ ¿ogoÇjjj¿ogjbo 8¿ogjg¿õoo - oõjo¿jj!
¿¿õoo oo8ooo¿õo oõ ojjo oobcgcc ¿ogoÇjjj¿ogjbo 8ogjb¿go
30
, o¿8¿o ¿oj¿cbõojo 8g¿c!
8oõjcboo cbojj¿ºj oo88jojbgc gcooooojbjbo ¿ooocõ¿ojgjb¿goo (oj¿goo gj8co¿o¿o oo/go
ooogo 8jocboo ojjgo cbojj¿oo õooo¿jgjbo). oojoo cbojj¿jboo: o¿8oooooo cjoojooo j¿õo 1,
8j¿jooo og8oõoo 11.
oojjj oooo¿jõjoc 8j8oojjjoo ycõbjoooj joj¿cõoo j¿õo 3-8o oõojb¿go cbojj¿o. 2012 Çgoo
27 gj¸j8bõoo Çjõogoo
31
obogoooo ¿oojoooõjboo ¿cogo ooocjgo o8jojb¿go cbojj¿oo go!
goo¿¿õjboo. gooob¿ojboo ¿jjo¿8o (¿oo8oõ¿jboo boõoo8o) ogÇjõogoo oj¿gºj õooo¿oõjbj!
30. o8 8j8oojjjjb8o 8¿ogjg¿õo ¿ogoÇjjj¿ogjbo ¿¿gooo8cbo o8oo, õc8 oo8j¿oojõc 8jocg¿õ8o oobjc8 ¿ooooogo
Çoõ8cg¿joogo jo¸oº¿õo Jõcjj¿o go 8oo¿o 8oo gogjbooo 8j¿oojbo, o¿8¿o oo8ooo¿õ8o Çoõ8cg¿joogo
ooJõcjj¿c gc¸¿8jo¿o¿oo oõooo¸8oõooo og8cõogo (oo oojoõcjbgo goº¿o¿jbo) go oo go8o¿jboo 8ooogoo
ooocjo ¿ogoÇjjj¿ogjboo 8ooogjbog.
31. Çjõogo # AR1100678 (http://tas.ge/?p=publicpage&documentÌd=100678)
13
go oo8¿8ocjbo, õc8jgo¿ ,oojogooÇoojbo ooogoo ojõooooo ogg¿jooo, ¿oõ¸jj¿go 8¿oõjcgjoo
¿jgogjbjboo 8j¿oooo" (o¿¿õoo Çjcboo oogjocboo ¿jgogjbo, ¿c¸cgoo ooõo¿gjboo ,joõ!
o¿go" o¿¿õooo go boºog¿oo 8cJoõ¸jojbo go o.8.). oo¸oooo ¿oooog¿go ojoo ¿ojõoooojb¿go
oo8j¿oojõc-8jocg¿õo oobjco 2013 Çgoo 11 ooojõoo oogc8oºj. 8oj¿o gogjbooo goo¸joo, o¿8!
¿o ooJõcjj¿c gc¸¿8jo¿o¿oo8o go¿g¿oogo ooõjjºo. 8joÇcõjb¿go gc¸¿8jo¿o¿oo oõ jc¿ogo
Çoõ8cg¿joogo, o8gjoog cbojj¿ºj oo8ooo¿õoo oobcgcc ¿ogoÇjjj¿ogjbo o8 gõc8gj 8ogjb¿!
go oõ õooo.

o8 ¿cõ8oo ¿ooocõ¿ojgjb¿go oo88jojbgc j8jgjbjbo oj¿gºj, oõ¿goog ¿o8cõo¿oojo õoo8j
¿cõ8oo oj¿gºj õooo¿oõjbjgo go õo¿oõjb¿go gcooooojbjboo oõ¿gjc¿og 8coo¿cõoo¿o.
o8ooooo, õc¿cõ¿ Çjoo ºj8co ogoo8o¿g 8j8oojjjjb8o oõ oõojbcbo gooob¿ojbo o8oo 8j!
ooojb, õc8 o8o, o¿ o8 8ooo8oõoºj oõojb¿go cbojj¿jbo go ¸co¸õj¿¿go 8j8oojjjjbo, õo¿c8
¿ogo jc¿ogojc ¿oooog¿go ,¿oooo¸¿oõjb¿go", ,ooºc¿ogcjbõojo 8oo8jojgcboo", ,jjjjooooo!
joo oc¿oog¿õo ,go j¸coc8o¸¿õo ojogooºõoooo 8oo8jojgcjoo 8j8oojjjjbog.
3.2.2 ¿jmJm 3omjðo6o go ¿m83o6ojðo6 8ojm 3jmo6b8jð_go 6o83j6jðgm 6o8_3omjðo6 3mmjj¿jðo
¿o8oõ¿ojjb¿go Çjooo 8joooo8jb¿go Jõcjj¿jboo¿oo ¿oooojojjboo o¿oogoõ¿¿go Çjooo
8joooo8jb¿go Jõcjj¿jboo 8j8oojjjo8o 8jooogjbjgoo ¿ogoÇjjj¿ogjboo 8ogjboo Jõc¿jo8o
oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjjboo õcgoo 8joÇojgo. gj¿og¿õo 8joÇojgooojoo ¿o8cjjo!
joo 5 cbojj¿o.
14
¿o6bogodj b¬g¬8¬bob 10
5jbm3rl mj¸mbl¿m_j¿rrl Jmmjj¿r
(o/b #010307027)
joõoogoooo 10-8o 8gjboõj 8jocboo õj¸coo¿õ¿j¿ooo Jõcjj¿o oõjo¿jj¿¿õoo oo8ooo¿õooo
oõojb¿g8o 8jocg¿õ8o oobjc8 Joõjjgog 2010 Çgoo 21 ooojoõo ¿ooooogo go 8oo¿o gogjbooo
8j¿oojbo. obogoooo oõjo¿jj¿¿õoo oo8ooo¿õ8o ooJõcjj¿c cõ¿oooºo¿oo o¿6 b¿_go¬b 8ojõ 8c8!
ºogjb¿go Jõcjj¿o 2010 Çjgo o/ 1011-1 bõooojboo 8jooooo8o go ¿oo¿o 88jojbgcboo ojboõojo.
ooJõcjj¿o gc¸¿8jo¿o¿oooooo jõoog Çoõ8cg¿joogo ÇoooooJõcjj¿c oo¿cõo¿g-oõjo¿jj!
¿¿õ¿go ¸jgjjo 2008 Çjgo oõoo 8c8ºogjb¿go. ¸oocooo 8joobo8ooog, ¸jgjjo8o 8c¿j8¿goo
ooJõcjj¿c ¿jõo¿cõooo og¿ogo jogojoo o¿õ¿j¿¿õo8o go 8ooo oõojb¿go 8g¿c8oõjcboo
ooõo¿o¿go gooooooojbo, oojjj oo¿cõo¿go õj¿õcoJjj¿ojo go ¿oojoooõjboo j¿oJjbo oo¿c!
õo¿go ¿c¿c go ¸oõ¿c¿õo¿o¿go 8ooogoo oooogjboo. oojjj, gooooooojb¿goo ooJõcjj¿c
cbojj¿oo oõjo¿jj¿¿õ¿go oojoojb¿õjbjbo go goo¸jooo ooooo 8c¿j8¿goo õj¸c8jogo¿ojbo.
¸jgjjoo 8oojgjoo ogoo8o¿goo, õc8 ,8jocboo 8ooojjb¿go ojjo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõj!
cboo oj¿goo o¿o¿¿oo go oo goõjb¿goo õc¿cõ¿ 8oo¿jõ¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go, ooj ¿õboo¿go
ojogooºõoooo." oojjj, õc8 , o8 oõjgo8o oõjo¿jj¿¿õ¿go goõjb¿gjboo ojogooºõoooo jo
jõoogjõoo 8jocboo, õc8jg8o¿ 8joooõõ¿oo 8j-19 oo¿¸¿oj8o 8jj8oogo oõjo¿jj¿¿õ¿go ojõo."
¸jgjjoo 8oojgjoo, ogoo8o¿g8o 8jocbo8 8j-19 oo¿¸¿oj8ojj o¿jgo oooj - cõooõo¿gooo 8joc!
boo goj8o¿o jõoo ooõo¿go go 8jo¿jogo 8ooo oo¿ooogj ¿ogoÇjjj¿o. o8gjoog oj¿cõo ¿8jjbo
8jooogjbgcboo, õc8 ,8jocboo ogoJ¿o¿oo ggjoo¿ 8jooogjbjgoo o¿¸o 8ooo 8oo¿jõ¿g-oõjo!
¿jj¿¿õ¿go 8ooooooojbgjbo go ¿j¿8oõjbo ojojbo 8jooõõ¿ojb¿go". oj¿cõo ¸jgjjoo goo¸jooo
ooÇog8o õj¸c8jogo¿ojbo oogjjo 8jooogc jõoo ooõo¿goo go8o¿jboºj¿:
,ooõo¿gooocboo ¿ooooºgjõoooo 8jooogjbjgoo jo¿ojõco o¿o¸oo ooõo¿goo go8o¿jboºj -
ooõo¿go o¿o¸oo oobõ¿jj8o 8joogjbo 8cjj¿jo go 8jocboo jõoooo ooojo 8jjoobo8co."
,8jocbooojoo ooõo¿goo 8c8o¿jboo 8j8oojjjo8o ooo¿õjjgoo 8jooõõ¿ogjo ¿oõ¸jj¿go oojo!
cbo bõcojo j¿õoo ¿ooo8joooojboo oo8oggjoo go ooJõcjj¿c 8jocboo oo8oggjo 8cõoo."
oj¿cõo o¿¿ogjbgog 8ooõojjo oojoo 8oo¿jõ¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go 8ooooooojbgjboo 8jooõ!
õ¿ojboo, õc¿cõo¿ oõoo oo¿ooogc oooj go ¿j¿8oõjboo o¿õ¿j¿¿õo.
8joooo8jb¿go Jõcjj¿oo 8oojgjoo, ooogo 8jocbo 8oõoogoo joõoogoooo j¿õoo 8oõogoo
8oõogo¿ cooooõo¿gooooo, o¿8¿o oo¿õoocbgog oõoo ¿oºõgo 8oÇooºjgo Joõjjgo ooõo¿goo
oo8oggj, õc8jgo¿ oojgoJoõjjgo Jõcjj¿oo 8oojgjoo 4 8j¿oo ¿oooooºgjõo. oojjj goj8o¿o
oogõ8j8o 8jÇj¿go 8jo¿oj ooõo¿go. 8jocboo oo¿ooogc oooj oõ¿goog 8j¿jgogoo - ¿jojo¿õo!
¿oo go oojojboo ¿oogo¿jbo¿ oogjb¿õog oõoo ¿ogoÇjjj¿ogo. 8jocboo 8c8jojboo ¸co¿¿õo¿ oõ
j8oojjjo oj¿goo ¸co¿¿õo go o8gjoog ¸jgjjoo õj¸c8jogoõjb¿go ¿j¿8oõjbooo o¿õ¿j¿¿õo¿
oooj¿jgogoo.
8jocbo ojoõo¿go ojc, o¿8¿o oõjo¿jj¿cõjbo 8ooo go8go go Joõjoogjgo ooooo ogg¿joo oõ
¿¿gooo. 8cogo oj¿goo gj8co¿o¿o go 8oo oo¿jgog õ¸ooo-bj¿cooo 8ºogo ¸coo¿õ¿j¿ooo 8jcoj
ooogo 8jocbo o8jogo, õc8jgoo¿ oõ¿ oojõ¿oo-8c¿¿gcbooo, oõ¿ 8oo¿jõ¿go go oõ¿ oo88jojb!
gc ¿jjoo¸oo ojogooºõoooo oõojoooõo ¸oj8oõo oõ ojjo oj¿goo Joõjoogjg ooojoooo.
15
ogoooo8oojoo, õc8 8joooo8jb¿go Jõcjj¿oo ¸cõjj¿oõjbo 8cogo 8c¿jooojboo, õc8goo 8o!
ojgjooo¿ 8oÇooºjgo Joõjjgo ooõo¿goo oo8oggj ¿ooºoõgo 4 8j¿õogoo 5 8j¿õo8gj. 8oÇoo!
ºjgo Joõjjgo ooõo¿goo 8oo8¿oboo ºõgo8 ¸ogjj ¿¿õc goo¿ogo 8jocboo oojoo Joõjoogjg
ooojo.
¸jgjjo8o 8cjjooogo õj¸c8jogo¿ojbo Jõcjj¿oõjboooo ¿oojogooÇoojb¿go oõ jc¿ogo.
¿¬b¿o¿ob 43o
8mojo_¿_bj¿r_mr ¸m8J_jjlr
(o/b #010105364)
obogoooo oõjo¿jj¿¿õoo oo8ooo¿õ8o # 01.15.03.010.073 oo¸ogoo¿õc jõoj¿gºj 8õojog!
¿¿ojo¿õo ¸c8Jgjjooo Jõcjj¿o 8jooooo8o go 88jojbgcboo ojboõojo ¿oo¿o 2012 Çgoo 26 gj!
¸j8bjõo #450087 bõooojboo.
32
ogoo8o¿g 8oÇoo oo¸jjoºj (¸co¿ojoo 43o) bcgc gõc8gj ¿ooooj!
ojb¿go ojc ¿cõgooooo ooojgcboo õjJõcg¿j¿ooo ooo¿o¿¿¿oo gobcõo¿cõojboo cõooõo¿!
goooo 8jocbo - ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo ¿oõojo oj¿go.
oo88jojbgc gcooooojbjbooojoo oo8ºogooo 2012 Çgoo 8oooogoo oÇjjbo, õcgjoo¿ 8oÇoo oo¸!
jjojbo, õc8jgºjgo¿ ¿cõgooooo ooo¿o¿¿¿o (oojjj ¿oõojo oj¿go, o/¸, 01.15.03.010.060) go 8ooo
gobcõo¿cõojboo ¸cõJ¿oo (o/¸ 01.15.03.010.073) ojc ¿oooojojb¿go ¿¿oj¿o¿õo ºcooo o¿o¿¿!
oo 8jj¿jogo.
33

2012 Çgoo ojj¿j8bjõ8o o8 8oÇoo oo¸jjoºj, õc8jgºjgo¿ ¿oooojojb¿go ojc ooo¿o¿¿¿oo
gobcõo¿cõojboo 8jocbo, ¿oo¿o 8oÇoo oo¸jjooo ¿ooo8joooojboo Joõcbjbo
34
go ¿ooºoõgo jogoj!
88jojbgcbooo Joõo8j¿õjbo
35
. 8oÇoo oo¸jjooo oo88jojbgcg ¿o8cjjojboo Joõcboo 8coocjoog
¿oo¿oogjboo, ¸oocooo 8joobo8ooog ooo jõojoo oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjo, õc8jgo¿
2011 Çjgo oõoo 8joõ¿gjb¿go.
ooJõcjj¿c ¿jõo¿cõooo ¸jgjjo8o gj¿og¿õog oõoo 8joÇojgogo ooJõcjj¿c oõjogoo,
õc¿cõ¿ ºc¿ogo jogoj¿j¿8oõjbooo ¸co¿jjo¿o, oojjj ogoo8o¿g ¿jõo¿cõooºj oõojb¿go
oõjo¿jj¿¿õ¿go oj¿gjbo ¸co¿ojoo 43 go ¸co¿ojoo 43o. ¸jgjjo gj¿og¿õoo. ¸jgjjoo ogÇj!
õogcboo ooÇog8o oõ¿gjc¿ogog oõoo 8c¿j8¿go oo¿jbcbjbooo go ¿ooo8joooojboo oo¿cõoo,
¸co¿ojoo 43-oo ooogoo ogÇjõo - oojgoJoõjjgo ¿j¿8oõjbo, oo88jojbgc ¿jojbo, cõojo¿o¿oo,
õjgoj¿o, ¿j¿8oõjbooo o¿õ¿j¿¿õo, ¿ooogjboo go oo¿jõojõoo ¿ogoÇjjj¿o go 8ooo gj¸cõo!
¿o¿go ¿ogoÇjjj¿o, oo88jojbgc 8ooogjbo, ¸coo¿õ¿j¿ojbo go goºooojbjbo. 8o¿ojoog gj¿og¿!
õog oõoo 8joÇojgogo 43o-8o oõojb¿go 8jocbo¿. o8 8jocboo 8j8oojjjo8o oo¿¿gooo8co ¸jgj!
32. http://docs.tbilisi.gov.ge/ArchitectureResponseReport?documentÌd=87395
33. oJj¿. ºcoo 8jo¿jgo ooºc¿ogcjbõoj ooj8oooo ºcoo 2-oo. http://docs.tbilisi.gov.ge/ArchitectureResponseReport?d
ocumentÌd=44353 / ,,gjgojogojoo JjõoJjj¿o¿go ¿oojoooõjboo ¿jojõog¿õo ¿j¿8oo go8¿¸o¿jboo 8jooojb¨ j.
obogoooo oo¸õjb¿gco 2009 Çgoo 5 ojooooo #6-17 ¿ogoÇjjj¿ogjbo8o ¿jgogjboo 8j¿oooo oocboºj 2012 Çgoo
25 8ooooo ¿ogoÇjjj¿ogjbo.
34. Çjõogoo oc8jõo: AR181080, ¿ogoÇjjj¿ogjbo N376250 http://docs.tbilisi.gov.ge/ArchitectureResponseReport?doc
umentÌd=81080
35. Çjõogoo oc8jõo: AR181712, ¿ogoÇjjj¿ogjbo N370616 go obogoooo 8jõoo 2012 Çgoo 5 cj¿c8bõoo #2883
¿oo¸oõ¿¿gjbo oJj¿og¿õo ºcoog¿õo 8joooo8jboo 8jooojb.
16
joºj gojõgocboo ¿o¸jojb¿go 8j¿oojbjbo. ¸co¿ojoo 43o-8o oõojb¿go 8jocboo 8oo¿jõ¿go go
oo¿cõo¿go ooJjj¿jboo 8joÇojgoo oo¿¿ojjgºj, ¸jgjjoo oj¿cõo oo¸jooo, õc8 oo¿jbcboo ojjo
gobogo 8oo¿jõ¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go goõjb¿gjbo go õc8, oõjo¿jj¿¿õ¿go oj¿goo o¿o¿¿oo
8jjooo¸¿õog ¿ogo Jjcogjo 8ooojjb¿go:
,8jcõj oo¿jbcbo #43o - XÌX-XX oo-oo goooÇjoooo 8oõ¿ojo ¿oJoo oo¿ocjõjbjgo ooo!
goo, õc8goo oo¿ooogc ¸jggjbo 8c¿jooojboo ojgoogoo o¿jb¿go go ooogoo oojjj
jºco 8ooõjo ¿o8c8ojogo ¿ogjõjo-oojojboo ooo 8cõoõõcjbo. ooogo o8¸oõog õo¿ooo
oo¿jbcboo go ojjo gobogo 8oo¿jõ¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go goõjb¿gjbo, o¿8¿o oj¿goo
ooogõo¿ojc boõoo8o ogoo8o¿go¿ oõoo, õc8 ,8jocboo ojjo gobogo 8oo¿jõ¿g-oõ!
jo¿jj¿¿õ¿go goõjb¿gjbo" go o8o¿c8 oojoõo¿gco, õc8 8ooojoo oõjo¿jj¿¿õ¿go
oj¿goo o¿o¿¿ooo 8ooojjbo 8jjooo¸¿õo 8j¿gc8o ¿ogo ojco, õog¿oo o¿o o¿ojj 8ooo!
8oõooo oõoo ogõo¿o¿go go ogboo 8oojoõo oo¿jbcboo ooÇogog ojoo 8coºõjb¿go."
36
oj¿cõo oogjjo õj¸c8jogo¿ooo 8jjooo¸¿õo 8j¿gc8oo ¿o8coÇcõjboºj:
,o8o¿c8 oojoõco ¿o8coÇcõgjo jo 8jjooo¸¿õo 8j¿gc8o go ¿ogo gog¿oogjo Jjcogo
o¿ oõo oo¿jbcbo 43o-o oj¿goo o¿o¿¿oo. 8oo¿jõ¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go goõjb¿gj!
boo ¸o o¿o o8 o¿o¿¿oo oõ o8ooo¿õjbo. o8o¿c8, o8 ooogoo oojgoJoõjjgo ooooo 8j!
ooõõ¿ojbo 8ooo 8oo¿jõ¿go goõjb¿gjbogoo ¿o8c8goooõj oõ oõoo o¿¿ogjbjgo go
ooogoo õj¸coo¿õ¿j¿oo go/oo 8oo oo¿jgog ooogo oo¿jbcboo o8jojbo 8jooogjbjgo
õooo ¿oõ¸jj¿go õj¸c8jogo¿ojboo ¿oojogooÇoojboo."
¸jgjjo8o oojjj ogoo8o¿goo, õc8 #43o ¿go¿jgoo oo¿jgog ooogo 8c¿¿gcboo goJõcjj¿j!
boo 8j8oojjjo8o, joooogoo:
,ooJõcjj¿c og¿ogo ooogo #43-oo jºco ¿o¿õojgjboo Çoõ8cog¿joo, o¿8¿o jo ¿jõo!
¿cõoo ¸joõ¿goo oogõ8j8oo go oõjo¿jj¿¿õ¿go ojogooºõoooo o¿o oõ ¿ogo ojco
¿oooog¿go õc¿cõ¿ oj¿goo, #43-oo ¸c8Jcºo¿o¿õo ooÇogo go oj Çoõ8cjb¿go 88j!
ojbgcbo ¿ojgjooo jjõ 8coogjoo ¿8¿ogcg oj¿goo oõjo¿jj¿¿õ¿g ooojºj."
ooõj¸c8jogo¿oc ooÇog8o ¿o8cjc¿ogoo oojo ¿oõj8cjbjbo, õc8jgo¿ o8 og¿ogoo ooogo 8c!
¿¿gcboo Jõcjj¿oõjboooo ¿ogo ojco ¿oojogooÇoojb¿go. Jõcjj¿oõjboooo ¿oooojogooÇooj!
bjg ¿oj¿cõog ¿o8cjc¿ogoo ooJõcjj¿c ¿jõo¿cõooo oooogcjj jjõoo Joõ¸ooo go 8ooo joº¿!
og¿õo ogj8oo oõjogoo 8oo8jojgcbo. oj¿cõo ogoo8oojo, õc8 ,ooogo 8jocboo ooÇogo 8cjj¿jjo
bogoo joº¿og¿õo ogj8oo oõjgo8o go 8oo8jojgcjoooo 8ooo ooj goJõcjj¿jbo õc8 oõ gooõ!
gjoco bogoo ,oo8j¿gõcjj" go oõ ¿o8cõogjo ¿oj8, 8j¿oobo8c o¿õ¿j¿¿õog Joõ¸oo ojgjooo
Çjõ¿ogogoo."
¿oogoo 8jooogjbjgoo oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjoo ¿oõ¿gjb8o ¿oooog¿go ojco
oo¸jgjj oõjgo8o 8jocbjbooojoo ¿oõojo oj¿goo o¿o¿¿ooo 8ooojjboo oo 8cooooo oo¸oooo. o¿8!
¿o ¿ogoÇjjj¿ogjbo 8ogjb¿go ¿ogo ojco 8joobo8ooo Jõc¿jg¿õjboo go¿joo, go8o¿jbooo 8jo!
Çojgo-ooogoºoo oo¿¿ojjgºj go oõo 8ocgcg oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿g ¸jgjjoo oo¿¿ojjg!
ºj, õc¿cõ o8 8j8oojjjo8o 8cogo.
8oÇoo oo¸jjooo oo88jojbgcg ¿o8cjjojboo Joõcboo 8ooogjbog ¸jgjjooooo jõoog ogoo8o¿g
¿jõo¿cõooºj Çoõg¿joogo ojc ooJõcjj¿c cõ¿oooºo¿oo ,Joõogjgoo" 8ojõ 8c8ºogjb¿go ooo!
go 8jocboo jo¸oº¿õo Jõcjj¿o, õc8jgo¿ oojogooÇoojbgo oj¿goo gj8co¿o¿o
37
. ogoo8o¿go
oo¸oooo ¿oooog¿go ojoo 2012 Çgoo 25 ojj¿j8bjõoo 8jocg¿õ oobjco #39 oogc8oºj go 8oj¿o
gogjbooo 8j¿oojbo ooj, õc8 oõ 8c8ogoõo oobjco 8ojõ oj¿gooojoo o¿o¿¿ooo 8cooooo Çooogo!
36. oj ogoooo8oojoo, õc8 oojjj õc¿cõ¿ ¸jgjjoo ooogoõo¿g oojjj õjjoo ojg oõojb¿g ooogõo¿ojc boõoo8o
ogoo8o¿go oj¿go ¿oooojojjb¿go 8ooo8oõooo oõoo ogõo¿o¿go go ooojcboo ¸o¿j¿cõoo8o 8coojoojb¿goo,
õc¿cõ¿ oõjo¿jj¿¿õoo, 8j8cõoog¿õo oj¿go.
37. tas.ge/?p=publicpage&documentÌd=81080
17
gjboo 8j8¿8ojjbo (õo¿ ¿8¿ogcg 8ooo Jõjõc¿o¿ojo ojc)
38
go oj¿gooojoo ogoo8o¿go o¿o¿¿!
ooo 8coooo.
8oÇoo oo¸jjooo oo88jojbgcg ¿o8cjjojboo Joõcbjb8o õooÇjõo J¿oj¿o, õc8jgo¿ oojoõcjboo
8j8oojjjo8o oojogooÇoojbgo oõojb¿go 8jocbo-oo¿jbcbjboo ooÇogoo oo oõ¿go gj8co¿o¿oo
8jooogjbgcboo.
39
o8 gõcooojoo 8jocbo goo¿õj¿goo o¿8¿o c¿o¿oog¿õog oj¿goo o¿o¿¿oo ¸jgoj o¿oõjbo.
bo¿ooo ¿o¬6¿ob 2 / 8o6gobo8¿ogob 44
lojojmm-lom¿rlj 5jbm3o
(o/b #010201283)
obogoooo oõjo¿jj¿¿õoo oo8ooo¿õ8o õo¿oooo 2 / 44-8o (o/¸01.16.01.017.031) oojojõc-ooc¿o!
oj 8jocboo (¿oõojo oj¿goo) õj¸coo¿õ¿j¿ooo Jõcjj¿o 8jooooo8o go 88jojbgcboo ojboõojo
¿oo¿o 2009 Çgoo 20 8oõ¿o #01/318 bõooojboo. ogoo8o¿g 8ooo8oõoºj oo88jojbgc oo8¿8ocjboo
goÇjjbo8gj ¿oooojojb¿go ojc ojoõo¿go cõooõo¿goooo oo¿ocjõjbjgo ooogo, õc8jgoo¿
2007 Çjgo ¿oõojo oj¿goo o¿o¿¿oo 8ojoojo.
Jõcjj¿oo 8joooo8jboo Jõc¿jo8o, ooJõcjj¿c gc¸¿8jo¿o¿oooooo jõoog Çoõ8cg¿joogo
ojoo ¿jõo¿cõooo oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjo, õc8jgo¿ goooõogjb¿goo 2007 Çgoo
30 oJõogoo. ¸jgjjo 8co¿ojo ¿booo ¿oojoooõjboo jogoj¿j¿8oõjboo go oõjo¿jj¿¿õ¿g oo!
Jjj¿jbo, ¿jõo¿cõooo ¿jc¿õo¿o¿g oojoojb¿õjbjbo ¿c¿c-joº¿og¿õo 8ooogoo oooogjboo.
ogoooo8oojoo oo ¿oj¿o, õc8 ¸jgjjoo 8c8ºogjboo Jjõocg8o 8jocboo yjõ oõ Jjcogo 8ooojjb¿!
go oj¿goo o¿o¿¿oo. ¸jgjjoo oj¿cõ8o ooJõcjj¿c 8jocbo ¿ooooogo 8oo 8cJoõgoJoõj 8ooõjo
8oõyooo8jogoo go õo¿oooo j¿õjboo ¸jjooºj #53/2-8o oõojb¿g 8jocbooooo jõocbgocbo8o go
gooooooooo ooooo, õc¿cõ¿ ¿boooojoo ooooooooc 8oo8¿obooo go ¿j¿8oõjbooo o¿õ¿j¿¿õoo
8jcoj cbojj¿jbo:
,o8¿joõog 8jocbo ggjjoogjgo ooooo, oõ oõoo oõjo¿jj¿¿õ¿go oj¿goo o¿o¿¿ooo
8jcoj, o¿8¿o o¿o oooo¿jõjoco go¿j¿8oõjboo o¿õ¿j¿¿õoo go 8oo8¿oboo, oojjj,
õc¿cõ¿ 8cJoõgoJoõj 8jocbo 8oõyooo8jogoo j¿õoºj. cõojj jo 8jocbo 8c8õ¿jogj!
b¿go ¸¿oooo ¿o8cgoo ¿ºoyjoõjgooºj, õo¿ go8ooooooojbjgoo o8 ¿boooojoo. o8o!
¿c8 ooo¿õjjgoo o8 oo¿jbcboo ¿ojoo¿oo 8oo oobcgccg goo¿õjjo8gj."
Çoõ8cg¿joogo ¸jgjjoo ooõj¸c8jogo¿oc ooÇogo 8c¸gj go ºc¿ogo oooooooo oõoo. oj¿c!
38. oojoõojjgco ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo 8jooojb ¸oocooo 2008 Çgoo 21 ocj8bõoo õjgoj¿ooo ooooo8og
,jogoj obogoooo ¿jõo¿cõooºj oj¿goooojoo oj¿goo o¿o¿¿ooo 8coooo 8jooogjbjgoo 8ocgcg jogoj obogoooo
8jõoooo go oo8oooo¿õco Çoõ8c8og¿jojgoo¿oo jogoj obogoooo 8jõoo8o 8jj8oogo oooooboõc cõ¿ooco
8joobo8ooo goo¸jooo oo¿¿ojjgºj, jogoj obogoooo 8oojõcboo Çoõg¿oojboo, oojoõojjgco 8oojõcboo
oogojog¿og¿õo og8oooo¿õo¿o¿g-oo8oõogjbõojo oj¿oo, o8 ¸oocooo 8j-17 8¿ogoo ¿oojogooÇoojb¿g
8j8oojjjjb8o". 8¿ogo 21.
39. obogoooo oõjo¿jj¿¿õoo oo8ooo¿õo ¿ogoÇjjj¿ogjbo N376250 / http://docs.tbilisi.gov.ge/ArchitectureResponseRe
port?documentÌd=81080
18
õjbo cõ J¿oj¿o ¿o8cjc¿jo. Joõjjg 8j8oojjjo8o ogoo8o¿goo, õc8 ,8jocboo ¿j¿8oõjbo go ¿o!
oogjboo ¿ogoÇjjj¿o oooo¿jõjoco obogoo¿õo oõjo¿jj¿¿õoo ¿oojoooõjboo ojogooºõoooo."
8jcõj J¿oj¿8o ¸o oogjjooo õj¸c8jogo¿ooo, ooogo 8jocboo goJõcjj¿jboo 8j8oojjjo8o. goo¸!
joo8o ooojjo8oo:
,¿booo ¿oojoooõjboo ojogooºõoooo ooog88jojbgcboo 8j8oojjjo8o ooo¿õjjgo
ojojbo oojoo ooJõcjj¿c Çooogogjboo Çoõ8cg¿joo, õc8jgo¿ oõ gooõgjjjo j¿õoo
oõjo¿jj¿¿õ¿g ,oo8j¿gõcjjo" go ¿8¿¸ojoj¿gcg õojÇjõjbo oj oõojb¿g ¿ooo8j!
oooojboo oojõ¿oo o¿õ¿j¿¿õo8o. jo ¿ogo ojco j¿õoo jõooooo ooooo 8jooõõ¿ojboo
¿oõ¸jj¿go ÇoooJoõcbo, õooo oj oõ ¿o8cõogjo ¿oj8o, 8j¿oobo8c o¿õ¿j¿¿õo õc!
¿cõ¿, oogc oojjj 8cõo ojgjooo Çjõ¿ogogoo."
oj ¿oooojogooÇoojbjgoo oo ¿oõj8cjbo, õc8 ogoo8o¿go ¸jgjjo 8c8ºoggo 8ooo8 oooo8 go8!
¿¸o¿gjbcgo oj¿goo o¿ooo. Jõcjj¿oo 8joooo8jboo Jjõocg8o, 2009 Çjgo ¸o go8¿¸o¿jb¿go
ooo ¿¸jj oõojbcbgo, õc8goo 8oojgjooo¿ 8jocboo oj¿goo o¿o¿¿oo 8ojoojo. ooogo ¿oõj8cjboo
¿oojogooÇoojboo oõjo¿jj¿¿õoo oo8ooo¿õo ¿ogo 8cjoocjo ¿oooogjb¿go oo¿cõo¿g-oõjo!
¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjo, õo¿ oõ 8c8ogoõo.
2009 Çjgo 8joooo8jb¿go Jõcjj¿oo ooooo8og ooJõcjj¿c cbojj¿o cõooõo¿goooo oo¿jbc!
boo 8ooooõgoo ,õc8jgo¿ Çoõ8cog¿joo ojjg 8jocboo go jjjj8gjboõjbo õjo¿ojõo¿ooo - õj¸co!
o¿õ¿j¿ooo... ¿oõj ¿ooogoo goºoooo gojjjj8gjboõjbo 8jocboo oõojb¿g ojõooooo º¿o¿ ogg!
¿jooo".
oo¿¿gooo8co oo ¿oj¿o, õc8 2011-2013 Çgjb8o 8joooo8jb¿go Jõcjj¿oo ¸cõjj¿oõjbo 6-yjõ
8cogo. 2011 Çgoo ¸cõjj¿oõjboooo
40
, 8jocboo 8Çjojj ojoõo¿gcboo oõ¿¿8jo¿oo ¿ogoÇjgo oõ!
ojb¿go 8jocboo gj8co¿o¿o go o¿ojj ojõooooo ogg¿joo. 8c8gjjoc ¸cõjj¿oõjb¿go Jõcjj!
¿jboo 8joooo8jboo ¿ooºoõgo 8jocboo ooõo¿gooocbo. 2013 Çgoo oobcgcc ¸cõjj¿oõjb¿go
Jõcjj¿oo
41
8oojgjoo ooJõcjj¿c 8jocbo õ¸ooo-bj¿cooo ¸coo¿õ¿j¿ooo cooooõo¿goooo oo¿j!
bcbogoo 8ooooõgoo. 8oõoogoo 8jocboo ¿ooogo ¿o¿cõ8jb¿goo Joõjoogjgo 8jocboo¿oo ooojo!
ojbo gj¸cõo¿o¿go jgj8jo¿jboo, 8o¿õo8 ¿oºõgo 8oo8¿oboo ¿o8c ¿j¿8oõjbooo ojogooºõoooo
ogoõo¿jõoo ojjo oojõoc Joõjoogjg 8jocbooooo. 8jocboo 8oo8¿oboo o8¿joõo ºõgoo ¿o8c oo
8o8gjboõj j¿õjboo cõooõo¿goooo ¿ooo8joooojboo o¿õ¿j¿¿õoooooo¿ 8jjogo ¸co¿goj¿8o,
8oo 8cõoo ¸jgjjo8o ogoo8o¿g 8oo 8cJoõgoJoõjg 8g¿c8 8jocbooooo.
40. bõooojbo 01/2499 - 25.08.2011, ¿oõojo oj¿goo ooojboõojc 8cÇ8cbo # o/2626-1 / 25.08.2011
41. ¿oo¿oogjbo # AR1106941 http://tas.ge/?p=publicpage&documentÌd=106941
19
8o¿mjgob 17
lol¿_8mm
(o/b #010404002)
8ojojgoo 17-8o 8gjboõj 8jocboo (o/¸ 01.18.03.015.006) õj¸coo¿õ¿j¿ooo Jõcjj¿oo 8joooo!
8jbo 2011 Çgogoo oÇjjbo. o¿8¿o 8c¿jooojboo oobcgcc ooJõcjj¿c ¿jõo¿cõoo ¿oo¿go jõoo
oo¸ogoo¿õc jõoj¿goo ooºgjõjbo go 8co¿jo 8c8oyoojj oo¸jjojbo boõooo8jogooo (j. oojgj!
gooooo boj8joo oooo¿jboo ¿ogjõjooo o/¸ 01.18.03.015.005) go º. ¿o8ooo¿õgooo ooooJoõco 8oo!
õjo (¿o¿oo8joooojbjgo ¿jõo¿cõoo o/¸ 01.18.03.015.022).
2012 Çjg 8joooo8go ¿ogjõjoo 8jocboo gj8co¿o¿o
42
go o8ojj Çgoo 5 ocj8bjõo gog¿oo!
go 8oÇoo oo¸jjooo oo88jojbgcg ¿o8cjjojboo Joõcbjbo ºj8co ogoo8o¿go oo8o oo¸ogoo¿õc
jõoj¿gooojoo
!"
. 8oÇoo oo¸jjooo ¿o8cjjojboo oo88jojbgc Joõcbjboo gog¿jooooojoo ¿o¸joj!
b¿g ¿ooo¿oogo ooo jõojoo 2010 Çjgo 8joõ¿gjb¿go oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjo.
¸jgjjo8o 8c¿j8¿goo ooJõcjj¿c oõjgoo jogoj¿j¿8oõjboo ¿oojoooõjboo j¿oJjbo,
¿jõo¿cõooºj oo¿cõo¿gog ¿ojõ¿jgjb¿go oo¿ocjõjbjgo ooogoo oõjo¿jj¿¿õ¿go
go 8oo¿jõ¿go 8ooooooojbgjbo, ooJõcjj¿c ¿jõo¿cõooo oooogcjjo oõojb¿go ¿oõo!
jo oj¿gjboo go oojo 8c¿joooc Jjõocg8o o8jojb¿go 8jocbjboo oojõ¿oo-¿j¿8oõjbooo,
oõjo¿jj¿¿õ¿go go 8oo¿jõ¿go oojoojb¿õjbjbo. 8joÇojgogoo, ¿8¿ogcg 8ojojgoo
17-8o oõojb¿go 8jocboo ¸jgjjoo Jjõocgooojoo oõojb¿go ojõ-ooooo õo8cjogobjboo
j¿oJjbo, oojõ¿oo-¿j¿8oõjbooo go 8oo¿jõ¿go oojoojb¿õjbjbo go 8ooo ¿oºo¸¿õo
8g¿c8oõjcbo. ¿oooo¸¿oõjb¿g j¿õoggjboo oj¿jjo ¸jgjjoo bcgco 8c¿j8¿go õj¸c!
8jogo¿ojbo. Jõcjj¿oo oj¿cõjbo, ¸jgjjoo oj¿cõo oogjjo õj¸c8jogo¿ooo:
,¿o8cojjoco oJõcboõjb¿go 8jocgo 8jocboo õj¸coo¿õ¿j¿oo-ogoJ¿o¿ooooo, õc¿o
oõojb¿go 8c¿¿gcboo ogjboo ¿oooojoo¿¿gjb¿g og¿ogºj o8jogjbo ooogo 8joc!
bo, õc8jgºjgo¿ ogg¿joogo ojojbo jjjgo oojgoJoõjjgo 8oo8jojgcjooo oõjo¿jj!
¿¿õ¿go gj¿ogo go 8ogoooo 8ooooõocbõojo oooj."
¿oooo¸¿oõjb¿g j¿õoggjboo oj¿jj oojjj goo¸joooo ooÇogoo 8j-4 J¿oj¿o¿. oj oj¿cõo ooºo
¿ojo8o o8 ¿oõj8cjboo, õc8 gõcoo ¿oo8ojgcbo8o oo¸jgjjo ¸joõ¿ogoo 8¿¸jõoo 8oõyjjoo oooo!
Joõcºj ¿o8c8ojog ooÇog8o oo¿cõo¿gog õo8cjogobjb¿go oo¿ocjõjbjgo ¿¿oj¿oo 8jo¿jogo,
o8 ooÇog8o 8jocbjboo ¿ooogjbo ¿¿õc Joõog¿go go oj¿jo¿oõjb¿go ¿oogo, 8ojojgoo 17-8o oõ!
42. bõooojbo N362090 - 24.09.2012 http://tas.ge/?p=publicpage&documentÌd=77110
43. ¿ogoÇjjj¿ogjbo N416043 - 05.11.2012 http://tas.ge/?p=publicpage&documentÌd=88595
20
ojb¿go 8jocboo¿oo ¿oooojojjboo. oj¿cõoo oºõoo oj¿goo ooooJoõco 8ooõjo 8o8oõo¿go jºco
¿ooogjbo ¿jõo¿cõooo ¿oojoooõjboo 8j8g¿j 8oo¿jõ¿go ojogooºõoooo oõogo8o¸8ojc¿ogjb!
go og8cõogo. o8gjoog oj¿cõo oogjjo õj¸c8jogo¿ooo, õc8 ¿ooogoo õj¸coo¿õ¿j¿oo-õjobo!
go¿o¿oooojoo ooooJoõco 8oõogoo 8jocboo ¿¿õc ,ooJoõogc" oooj 8oj¿jo, ,8ocgcg 8cogjo o8
o¿ogoo joõoo¿ooo (o¿ogoºo¿ooo) ¿o8cjjojbo - ºj8co ogÇjõogo ¿boooojoo go8ooooooojbjgo
oo¿ooojboo ¿oojogooÇoojboo".
8j-5 J¿oj¿8o oj¿cõo oojjj ¿8jjbo 8jocboºj 8ooooõgoo go8jojboo 8jooogjbgcboo.
õc¿cõ¿ gojoooojo, ¿oÇj¿go õj¸c8jogo¿ojbo oõ¿g oojoo¿¿gjboo ooojjbo Jõcjj¿oo oj!
¿cõjbo gooo¿õoco go ojgoogo oo8joco ooogo oo¿jbcbo 8j¿jogogo oojõ¿oo-¿j¿8oõjbooo
o¿õ¿j¿¿õooo, Jõcjj¿oõjboooo ¿o8cojjoco o¿ogoºo¿oo go o8gjoog õogo¸og¿õog 8j¿jo!
gco oj¿goo oõojb¿go ojõ-oooj. o8 ¿oJoo ¸co¸õj¿¿go õj¸c8jogo¿ojboo ¿coºj oojoo ºc¿ogo
go b¿ogcjooo 8ooooõooo õj¸c8jogo¿oo, õc¿cõo¿ 8jocboo ,8ogoooo 8ooooõocbõojo ooooo" 8j!
ooõõ¿ojboo, 8joogjbo ¿o¿jb¿g ojojo õc¿cõ¿ oj¿goo ooõj¿go oooj¿jgo.
8oÇoo oo¸jjooo oo88jojbgcg ¿o8cjjojboo Joõcbjboo 8ooogjbog Çoõg¿joogo gc¸¿8jo!
¿o¿ooo ¿oo8oõ¿jboo boõoo8o ogoo8o¿goo, õc8 ,jjoJjõ¿ 2006"-oo 8ojõ 8jocboo ¿jjoo¸¿õo
8g¿õogcboo 8jooojb ¿o¿j8¿go goo¸jooo oo¿¿ojjgºj 8jocboo ¿o8o¿õjbo 8j¿ogjbgoo.
oo¿¿gooo8co, õc8 oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjoo õj¸c8joo¿ojboo 8joõ¿gjbo go8¸!
jjoo gojjogo 8oÇoo oo¸jjooo oo88jojbgcg ¿o8cjjojboo.
44
ogoo8o¿go 8oÇoo oo¸jjojbooojoo 2012 Çjgo ¿ooºoõgo jogoj88jojbgcbooo Joõo8j¿õjbo¿.
oj¿gºj õooo¿oõjbjgo oo8¿8ocjboo jo¸oºoo ÇooooÇoõo 8joooo8jbjboooo Çoõ8cg¿joog jo!
¸oº¿õ Jõcjj¿jbo (õc8jgo¿ oobjc8 gogjbooog 8jo¿ooo), ogoõo¿jõo ojjo oojõoc 8ojoj!
goo #17-8o oõojb¿g oj¿gooo, oõ¿ o¿ogoo¿¿õ-oõjo¿jj¿¿õ¿go, oõ¿ oojõ¿oo-8c¿¿gcbooo
ojogooºõoooo.
moò_¿o8¿ogo 48
8mojo_¿_bj¿r_mr ¸m8J_jjlr/5jbm3o
(o/b # 010206332)
oob¿¸o8jogoo 48-8o oõojb¿go 8jocboo oo¿cõoo JoõgoJoõ ¸oj8oõ8oo o8jgoo 8jocboo oooo!
jj¿o¿oc Jõcjj¿ooo, õc8jgo 2007 Çjgo õ¿ooojjgoo JõcoJjj¿ #29-8o oõojb¿go o8jgoo 8j!
ocbooojoo oj¿goo o¿o¿¿ooo 8coooooo
45
go 8jocboo ¿ooojoojboo gooÇjc
46
. õooo¿ 8cJjjo 8c!
44. ogoooo8oojoo oo ¿oj¿o¿, õc8 Jõcjj¿oo 8joooo8jboo Jõc¿jo8o ogoo8o¿g 8oÇoo oo¸jjojbºj ¿ooºoõgo
jogoj¿j¿8oõjbooo Joõo8j¿õjbo 2012 Çgoo 4 cj¿c8bõoo N39 ºcoog¿õo oobjc ¿ogoÇjjj¿ogjboo oo¿¿ojjgºj.
45. oojoõojjgco ¸¿g¿¿õoo, oj¿goo go¿jooo go oJcõ¿oo 8oooo¿õoo 2007 Çgoo 20 ojooooo # 3/145 bõooojbo.
46. oojoõojjgco Jõjºogjo¿oo 2007 Çgoo 15 8oõ¿oo #109 ¿oo¸oõ¿¿gjboo oo¿¿ojjgºj, oojoõojjgco
j¸coc8o¸¿õo ¿oojoooõjboo oo8oooo¿õcoo go 8jjo¿oõo¿g ¸c8Joooo
o/o ,¸jJo¿og jco¿c¸o" 8cõoo 2007 Çgoo 28 ojoooo ¿o¿cõ8go ¿oõojo jcojboo ooojogcboo ojg8j¸õ¿gjbo,
õc8gooo¿ o/o ,¸jJo¿og jco¿c¸8o" JoõgoJoõo 8ojogjoo Çjooo, oo¸¿oõjboo ¿¿gjboo 8jooooo j. obogoo8o,
õ¿ooojjgoo ¿o8ºoõo # 29-8o 8gjboõj ¿oõojo jcojbo - j. Ç. ,o8jgo¨-o" 8jocbo.
21
8oyoojj 8oÇoo 8jojoogo 8oÇoo oo¸jjooo ¿o8oojogjbo go o8jgoo 8jocboo ooÇogcbõojo go 8c!
ooºgjõj 8jocbjboo oõ¿go gj8co¿o¿o. 8oo 8cõco oob¿¸o8jogoo j¿õo 48-8o oõojb¿go ¿oõojo
oj¿gooo¿. ogoo8o¿go 8jocboo gj8co¿o¿o ojboõojoo ¿oõj8j ¿ooocõ¿ojggo go 8o¿ojgojog
oojjo¿cõoo 8coocjoooo 8jocboo oõ¿ oj¿goo o¿o¿¿oo 8cooooo.
go¿j¿8ogo ooo¿¿8õcoo go 8õojog¿¿oj¿o¿õo ¿jo¿õoo 88jojbgcboooojoo oojoõc ojboõo!
jo oooojjo¿o¿oc ¸c8Joooo8 8ocgcg 2012 Çjgo 8oogc. 2012 Çjgo obogoooo oõjo¿jj¿¿õoo
oo8ooo¿õ8o 8jooooo8o 8õojog¿¿oj¿o¿õo ¸c8Jgjjooo oõjo¿jj¿¿õ¿go Jõcjj¿o (õc8jgo¿
ooo¿¿8õco ooõooogo ooogo 8jocboo 8c¿¿gcboo ¿oõgo o8jgoo 8jocboo õjo¿ojõo¿oooo¿ 8c!
o¿ojo) go ¿oo¿o 88jojbgcboo ojboõojo ¸jogoo j N 9-11, õ¿ooojjgoo ¿o8ºoõ N 29, oob¿¸o8jo!
goo j¿õo N48, 8jooo N6, oob¿¸o8jogo N50-52 oõojb¿g 8oÇoo oo¸jjoºj (o/¸01.15.04.012.015)
47
.
ogoo8o¿go ojboõojoo 8ooogjbog 8oÇoo oo¸jjoo 8jj¿jogo ¿¿oj¿o¿õo ºcooo o¿o¿¿oo
48
go
¿ooºoõgo 8oÇoo oo¸jjooo ¿ooo8joooojboo oo¿jooojcboo ¸cj¿o¿ojo¿o
49
. ocgc 8jocg¿õ8o oob!
jc8 oojoo 8oõoj oooo8cbo 8oo¿o 8oÇoo oo¸jjooo oo88jojbgcg ¿o8cjjojboo Joõcbjboo ¿ooooºg!
jõoo oo¸ooooo¿.
50
8oÇoo oo¸jjooo oo88jojbgcg ¿o8cjjojboo Joõcbjboo 8ooogjbog Çoõ8cg¿joog gc¸¿8jo¿o!
¿ooo ooo oogojo ooJõcjj¿c ¿jõo¿cõooo oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjo
51
.
¸jgjjoo Joõjjgo ooÇogo o¿oogoõ¿¿gog 8co¿ojo ooJõcjj¿c ¿jõo¿cõooo 8o8gjboõjg
oõojb¿go oojõ¿oo (õ¿ooojjgoo JõcoJjj¿o, oob¿¸o8jogoo j¿õo go o.8.) jogoj¿j¿8oõjbooo
¿oojoooõjboo j¿oJjbo. ¿oooo¸¿oõjb¿go oj¿jo¿oo ¿o¸jojb¿go o8jgoo 8jocboo oo¿cõo¿g go
oõjo¿jj¿¿õ¿g goõjb¿gjboºj. ogÇjõogoo ooJõcjj¿c 8oÇoo oo¸jjooo ¿cõ8oõjboo j¿oJjbo
- 8c8oyoojj 8jocbjbo o¿õjjoo ooõyºj go ¸jogoo j¿õoo ooÇogoo 8ojõojboo 8oÇoo oo¸jjooo ¿o8!
oojogjboo Jõc¿joo. ¸jgjjo8o ogoo8o¿goo, õc8 oo¸jjooo ¿o8oojogjboo ,oo¸jgjj-ooJõcjj¿c
¿jõo¿cõooo ¿ooo8joooojboo o¿õ¿j¿¿õo oo¿cõo¿g ¿ooo8joooojbooooo 8o8oõojbo8o oooj¿j!
gogoo ooJõcjj¿c ¿jõo¿cõooºj, ¸jogoo j¿õoo ¿oõ¸jj¿go 8coo¸jjooo, 8oÇoo oo¸jjooo 8o8o!
¿jboo ooõyºj, õooo¿ gooõgjo oo¿cõo¿go ¿ooo8oooojboo j¿õoo jojgo go o¿õ¿j¿¿õo."
¿oooo¸¿oõjb¿g j¿õoggjboo oj¿jjo ¸jgjjoo ooõj¸c8jogo¿oc ooÇogo. J¿oj¿jbog 8c¿j8¿!
goo, õj¸c8jogo¿ojbo, õc¿cõ¿ o8jgoo 8jocboo oojjj ooo¿¿8õco ooogo 8c¿¿gcbooojoo.
oj¿cõo o¿¿ogjbgog 8ooõojjo ¿jõo¿cõooºj j¿õooo jocjogoo 8jooõõ¿ojboo 8oºooo ¸jo!
goo j¿õoo ¿o¿j8jb¿go ooÇogoo ooogo ooJõcjj¿c 8jocboo ¿j¿8oõjboo o¿õ¿j¿¿õo8o õoõo!
joo, 8ogo oo ¿jo8ojogoo ¿ºoo ooooo. oj¿cõo oojjj ooºo ¿ojo8o ooogo jjõ¿o¸og¿õo 8c¿¿gc!
boo ¿oõjooooo 8jooogc oo¿õoojjbo go ojogobjbo Jõcjj¿oõjboooo ¿oooojogooÇoojbjg ¸õo!
¿jõo¿8jbo. oj¿cõo 8ooõojjo, õc8 ooog 8jocbo8 goocooooo oõ ¿ogo 8jo¿ooco õo8cjogobjb¿g
¿oõj8c8o, 8ojoogo¿co ,o8jgoo" 8jocbooo go 8oo ¿oõ8j8c oõojb¿g ¿ooo8joooojboo, jogojoo
oojo-gooojo joº¿og¿õo Çjõ¿ogogoo oooo¿jõjoc oog¿j¿o ¿ogo j8oogjo.
Jõcjj¿oõjboooo o¿¿ogjbgog 8joooõ¿gjbjg Joõcbog 8ooõojjo ooo¿¿8õco ¿oo8gjboo go!
8¿8ojjboo jogojoo oojogooojo Çjõ¿ogogoo. ¸jõocg, joõgjboo õjjcg¿¿ooo 8cjgooo, 8¿¸jõoo
8oõ¿ojoo ooooJoõcºj ¿ogoj¿ocooo oogogoo ºooõbõo¿¸jooo oogo8gj, õ¿oojjgoo ¿o8ºoõoo
g¿Ço oc8õjboo 8ooõjo, jojjojoooo j¿õogoo ooõoyo8jogoo j¿õo8gj 8coo¸jjojb8o.
oojjj oogjjo õj¸c8jogo¿ooo ,ºcoog¿õo ojboõojoo" ¿o¿j8oºj.
8oÇoo oo¸jjooo ¿ooo8joooojboo Joõcbjboo ¿ogoÇjjj¿ogjbo8o 8joo8jooo ooooo õooÇjõo, õc8
Jõcjj¿oõjboooo ¿oojogooÇoojb¿go ¿ogo jc¿ogojc oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjo8o
8oooojb¿go jjjgo õj¸c8jogo¿oo. o¿8¿o 8joooo8jb¿g Jõcjj¿8o ooogo 8c¿¿gcboo Jõcjj!
¿oõjboooo ¿oooojogooÇoojbjgo õj¸c8jogo¿ojboo gogo ooÇogo 8joõ¿gjb¿go oõ jc¿ogo.
8joooo8jb¿go Jõcjj¿o 130 8j¿õoo oo8oggoo 8jocboo, õc8jgo¿ oojõ¿oo-8c¿¿gcbooo
ojogooºõoooo ¿oj8og gc8oooõjbo oõojb¿g go 8ogoooog jogojoo oo¿cõo¿g ooÇogºj. 8j!
oooo8jb¿go Jõcjj¿oo 8oojgjoo ¸jogoo j¿õoo ¿o¿j8jb¿go ooÇogo 8jocboo ¿jo¿j8oo ¿oõ¿gjb!
8o ogg¿joogo oõ oõoo - oo¿cõo¿gog õo8cjogobjb¿go jogoj¿j¿8oõjbooo jocjogo ¿¿¿gjj!
47. bõooojbo N285773 - 02.08.2012 / docs.tbilisi.gov.ge/ArchitectureResponseReport?documentÌd=68549
48. oo¿õoooJcõ¿c ºcoo 1 go oo¿ocjõjbjgo ºcoo 5 8jo¿jogo ooºc¿ogcjbõoj-ooj8oooo ºcoo 2-oo. / 2012 Çgoo 16
8ooooo ºcoog¿õo oobjco #19 oogc8oo cj8o.
49. ºcoog¿õo oobjc #19 - 16.05.2012 go 8jõoo ¿oo¸oõ¿¿gjbo # 1304 - 17.05.2012
50. 8jocg¿õo oobjc #19 - 8.05.2012
51. http://tas.ge/?p=publicpage&documentÌd=46460
22
bjgjc¿ogoo. Jõcj¿oo 8joooo8jboo o¿ogooºj Çoõ8cg¿joogo oõ jc¿ogo ¿oo8gjbo 8¿¸jõoo
8oõ¿ojoo ooooJoõco 8oõogoo, õ¿ooojjgoo JõcoJjj¿oo 8oõogoo ¸o 8ocgcg õ¿ooojjgo ¿o!
ooojgjgooo go 8coo 8jooooo j¿õjboo 8coo¸jjooo 8c¿j8¿go. Çoõ8cg¿joogo 3g 8cgjgjbo¿
8c¿j8¿goo 8ocgcg ooJõcjj¿c 8oÇoo oo¸jjooo ooºgjõjb8o.
o8gjoog ooogo 8c¿¿gcboo Jõcjj¿oõjboooo o¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjoo õj¸c8jo!
go¿ojboo gogo ooÇogo ¿oojogooÇoojb¿go oõ jc¿ogo.
õc¿cõ¿ gojoooojo, o¿õooo oõojõo¿joõcjoooo. obogoooo oo¿cõo¿g ºcoo8o oõ oõoo go8!
¿¸o¿jb¿go ¿ooo8joooojboo õj¿¿goõjboo ¿j¿8o, õo¿ ¿¿gooo8cbo o8oo, õc8 o8 oõjog8o oõ 8cj!
8jgjbo ojgoo¿¿gjboo 8ojõ gog¿joogo, goº¿o¿jb¿go go ¿ooºõjb¿go, jogojoo oo¿cõo¿go
ooÇogoo ¿oojoooõjboo jogoj88jojbgcbooo ojgjo. jcjjgo ¸co¸õj¿¿go 8j8oojjjooojoo ¿o!
goÇjjj¿ogjbo, oogojog¿og¿õog 8oogjbo, õo¿ yo88o jogojoo o8 ooÇogoo joc¿¿õ go oõoooo!
¿j8¿õo ¿oojoooõjboo ¿oooJoõcbjbo. ¿ogoÇjjj¿ogjbjbo o8oõ 8j8oojjjo8o oõo ¸¿g¿¿õ¿go
8j8¸jogõjcboo go¿oo, oõo8jg oÇõo¿ 8c¿jboºj cõojo¿oõjb¿go go8¸jjooo oo¿jõjojboo oo!
ooõ¿jbgcg 8oogjbo.
oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjoo 8c8ºogjboo oÇcõjg go8¸jjoo ¿ºõ¿ojjgjc¿o, õo¿
oo¿õoocbgog ºg¿gojo ¸jgjjoo oj¿cõjboo go8c¿¸ogjbgcboo õj¸c8jogo¿ojboo ¿oÇjjoooo.
oj¿cõjbo oo¿gjb¿gjbo oõooo cõojo¿oõjb¿go ojjojo go8¸jjooo oo¿jõjojbºj, õc8jgo¿
8joogjbo oj¿goo oo¿jõjojboo ooJoõooJoõc ojco.
oo¿¿gooo8co, õc8 oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjjboo gogo ¿8õojgjocboo Joõjjgo,
ogÇjõogcbooo ooÇogo, õc¿cõ¿ Çjoo oõ¿gjc¿ogo go gj¿og¿õoo, ocgc ooõj¸c8jogo¿oc
ooÇogo oojogooÇoojbo ooogo 8jocboo 8c¿¿gcboo ºõgoo, ¿8jjbo oj¿goo gj8co¿o¿oo 8jooo!
gjbgcboo oo/go oogjjo oojoo ºc¿ogo ooooo õj¸c8jogo¿ojbo, õc8jgo¿ go8¸jjoo ooogo 8j!
ocboo Jõcjj¿oõjboooo ¸co¸õj¿¿g 8¸o¿õ õoõõcjbo oõ ¿Çjojbo. o8gjoog ogoo8o¿go ¸jgjjo,
õc¿cõ¿ Çjoo go8¸jjooo o¿jõjojbºjo cõojo¿oõjb¿go.
o8 8j8oojjjjb8o¿ ¸o, õcgjoo¿ oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go ¸jgjjoo oo¿¿ojjgºj ¿oÇj¿go
õj¸c8jogo¿ojbo ¿jõo¿cõooºj oo/go oj¿gºj 8ooo8og¿õ, ¿õooog õoõjjoo ¿¿gooo8cbo, go8!
¸jjoo oobjco ¿ogoÇjjj¿ogjboo oo¿¿ojjgºj, Jõcjj¿oo 8õojogyjõogo ¸cõjj¿oõjboo ¿ºoo
oojõojbo ¿jjõgo o¿oõco 8ooojoo ,oõoooo¿õjjg" õj¸c8jogo¿ojbo.
õc¿cõ¿ Çjoo, Jõc¿jooo jõooooo yojjoo ooÇogoo jogoj88jojbgcbooo Joõo8j¿õjboo ¿jgo!
gjbjbo, õc8goo ¿ooocõ¿ojgjboo 8jooogjbgcboo ¸ooco8gjbgcbo oogjjo. ¸jõocg, go8¸jjooo
8coocjooo 8joobo8ooog, j.Ç. ºcoog¿õo go 8jocg¿õo oobjcjboo ¿ogoÇjjj¿ogjboo 8jooogj!
bjgo ogjbo ¿¿oj¿o¿õo ºcooo ¿jgogjbo go jogoj88jojbgcbooo Joõo8j¿õjboo ºõgo, õo¿
yo88o ¿ojgjooo oogjoo oõo 8ocgcg jõoo ¸co¸õj¿¿go 8jocboo ojõooojºj, oõo8jg ooJõcjj¿c
¿jõo¿cõooºj oo¿cõo¿gog õo8cjogojb¿g 8c¿¿gcboo go ¿j¿8oõjboo o¿õ¿j¿¿õoºj.
o8gjoog, o¿¿ogjbgog 8o¿joõooo ¿8c¸gjo Jjõocg8o obogoooo oo¿cõo¿g ooÇog8o ¿ooo8j!
oooojboo õj¿¿goõjboo ¿j¿8oo go8¿8ojjbo, jogojoo o8 ooÇogoo ooo8o8gjjõ¿go go ¿ooºõjb¿!
go ¿oojoooõjbooojoo.
23
gob¿¿bo go 6j¿¬8jbgo_ojòo
Çoõ8cg¿joog ¸jgjjo8o ¿oooog¿go oo¸ooojbo, ¿o8c¸jjoogo ooõooogo Jõcbgj8jbo go
¿jogjo¿ojbo goo¸jooo go õj¸c8jogo¿ojboo ooooo, õo8gjoo8j 8oo8jojgcjooo oo¸ooooo ¿o8c!
jc¿oo oo8¿ogjboo oogjjo.
!"
c3r_rl5r omlj3__r mrjr _Jmojr Jjj_j3rl 5j8ctjjjo5r, oqjr_r ojjl Jjj_j3cob qo-
¸oj5rmj3__r qm¸_8jb¿j3rl jo_8omcom3l. ¸jmJmq.
bõooojboo ooogoõo¿g ooo8o 8c¿j8¿goo oj¿gjboo õo8cooojogo 8ocgcg 8ooo!
8oõojboo 8oooojboo. ooo8o oõ oõoo oooo¿go cbojj¿oo 8joobo8ooo ooogõo¿ojc
boõoooo oc8jõo, õo¿ oõo¿gjbo ooooo go ooogõo¿ojc boõoojboo ¿õoojõo8o!
8oõojboo oooÇcõoo ¿ooooºgjõoo go cbojj¿jboo ogjo¿o¿o¿oõjboo;
ooogõo¿ojc boõoojbo oooo ¿ooooºgjõ¿go 1768 cbojj¿ooojoo oõ oõoo oõ¿g!
jc¿ogog Çoõ8cg¿joogo. goooõooo 8oojgjoo ooogõo¿ojc boõooo 8ocgcg 1756
cbojj¿ºjo 8c¿j8¿go. ooogõo¿ojc boõooo oõ oojbojbo 12 cbojj¿jbºj .
¿º¿o¿cbjboo ooogõo¿ojc boõoojboo 8coo¿j8jb8o¿, ¸jõocg 13 cbojj¿oo 8j8oo!
jjjo8o ooogõo¿ojc boõoojb8o 8c¿j8¿go ¿c¿co¿õooo oõ 8jjoobo8jbo cbojj¿o
8oooojb¿g 8ooo8oõoºj .
ºj8co ogoo8o¿go ¿oõj8cjbjbo, obogoo8o oõojb¿g oj¿gjbooo go¸oj8oõjboo 8joobo8ooo
ooooo go ooogoõo¿go ooogõo¿ojc boõoojboo õjjoºooo oojoõcjboºj 8oooo8ojbo. oojoõco,
õc8 8o¿ojo8o õjjoºoo8 gjgojogoj8o oõojb¿g oj¿gjbooo 8o8oõojbo8o jcjjg¿joõo ¿gc8ogj!
bo go ¿º¿o¿cbo ¿o8cõo¿oco. o8ooooo, oojoõco, õc8 8joobo8ooo ¿¿gjbo8coogo o¿õ¿j¿¿õj!
boo 8oõogoo obogoo8o oõojb¿go ¸¿g¿¿õ¿go 8j¸jogõjcboo oj¿goo o¿o¿¿ooo 8jcoj cbojj!
¿jboo ojgooog õj¿oo¿õo¿oo ¿ooocõ¿ojggjo.
oj¿gjbooo go¸oj8oõjb¿go gc¸¿8jo¿¿ooo ¿o¿8oõoocbo oõ ¿ogo ¿oogjo o8 cbojj¿jbooo!
joo oj¿goo o¿o¿¿ooo booogog ¿ocboo oo¿¿ojjgo go, õc¿cõ¿ oojoõojjgco ¸¿g¿¿õooo go
oj¿goo go¿joo oo8ooo¿õc8 ooj ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo go¿joo jõcjo¿g8o ooo¿jo¿c8,
8joobo8ooo go8o¿jbjboo go ¿jgogjbjboo ¿ºoo ¸oocoooo 8joobo8oocbo8o ¿ogo 8cojjooco ¸co¸!
õj¿¿go ¿º¿o¿cbjbo. 8oo8jojgcjoooo, õc8 o8 Jõc¿jo8o oo8oooo¿õc8 go ooo¿jo¿c8 ¿8oojõjo
goõjb¿gjbog ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcbo 8ooõooco go 8ooo ¿ogoÇjjj¿ogjbjbo oÇcõjg ¸¿g!
¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo go¿jooo go 8jooõõ¿ojboo 8oºojbºj goo¿¿ooco.
#"
¸__¿_m__r 8j8¸jrqmjm3rl 5jlotj3 lojomcjj_ml ¸obmbrc, _Jmoj Jjj_j3ºj
lomjo3r_r¿o¿rm lo8_5omj3rl fo¿omj3rl 8rºbrc omlj3__r mjj__o¿rj3r om omrl
lm__r qo locoboqmq jjm _ºm_bjj_¸m¿l rl¿mmr__-omjr¿jj¿_m__r qo lotj_mjbj-
3oc8¿mqbjm ¸j_jjj3r mm_l o8 Jmm¿jl5r. ¸j_jjo5r jobtr___r 8ojo_rcj3r boc_oq
8r_crcj3l o¿br5b__r qm¸_8jb¿j3rl rjbmmrmj3rl 5jlotj3.
oojoõco, õc8 oo¸oocogjbgc gcoºj ¿ooÇcõgjo go ¿¿õc 8¸o¿oc ¿oogjo, õc!
¿cõ¿ oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿cõ¿go ooj ooojgcjojboo8¿cgojc goo¸jojboo õcgo
go 8oo8jojgcbo go ¸ooco8o ¿jõ8oocgc¿o¿õ gcojºj ¿ooÇjõco 8ooo oõoo;
¸¿g¿¿õ¿go 8j8jogõjcboo oj¿gjbooo go¸oj8oõjboo, bcgc Çgjb8o ¿oojo!
ooõjb¿go Jõc¿jojbo oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go go ooojgcjojboo8¿cgojc
¸jgjjjboo ooõj¸c8jogo¿oc ooooooo o¿o¿¿ooo oojoggjb¿gcoo 8j¿jgoo oojo!
õcjboºj 8o¿ooojbo; oojjj Jõcjj¿o ¸cõjj¿oõjboo 8j8oojjjo8o, oojoggjb¿gc
¿ogo ojco ¿oo8jcõjbooo ¸jgjjoo Çoõ8cg¿joo, õc8jgo¿ oõ 8cjo ¸co¿goj¿8o
¸jgjjoo Joõjjogjg joõoo¿ooo.
8oo8jojgcjoooo, õc8 cõo ¸jgjjoo 8j8oojjjo8o ¿oooooºgjõco 8joobo8ooo 8o!
oo8og¿õo o¿oogoõ¿oo 8jcoj ¿cõ8jbo, õc8jgoo ¿ooojogooÇoojbo go go¿jo¿
24
o¿¿ogjbjgo ¿oogjbo oo¿cõo¿g-oõjo¿jj¿¿õ¿go go ooojgcjojboo8¿cgojc
¸jgjjjboo Çoõg¿jooo gõco.
$"
jjmoborm ¸mr¿r¸ol jjm _J_j3l c3r_rlrl 8jmrrl 8rjm - j. c3r_rl5r cjrc88omcjj_r
jmcj__rl 8rjm lo85jbj3_m loj8robm3rl jobtmm¿rj_j3rlol lo85jbj3_m qm¸_8jb¿o-
¿rrl jom8mj3rlo qo 5jcobtj3rl jjlrl qo8¿¸r¿j3rl 8rºbrc jo8m¿j8__r 3mJobj3o. o¿-
br5b__r 3mJobj3rc jobloº¿jm__r lo85jbj3_m qm¸_8jb¿o¿rrl 8rbr8o__m8o 5j8oqjjb-
_m3o8 qo j.j. ,joblo¸_cmj3__r" 5j8ctjjjj3rl lotj_rc 85jbj3_m3rl qm¸_8jb¿o¿rrl
5jcobt8j3rl jomj5j lo8_5omj3rl jom8mj3rl _¿_j3o8, omlj3rcr joj_jbo 8motqrbqo qo
¸rqjj _¿mm joomc__o qjqojo_oj5r omlj3__r ¸__¿_m_r 8j8j¸qrmjm3rl _Jmojr
Jjj_j3j3rl qo¿jrl 5jloJ_j3_m3o. o¿br5b__rl qol¿_moq ¸j_jjo5r omojmcr 8ojo_r-
cro 8m¸jobr_r.
oojoõco oo¿¿ojgoooog ¿ogooojgco obogoooo 8jõooo 8ojõ oo88jojbgc ooj8o!
oocboo ¿ooocõ¿ojgjboooo oo88jojbgc gc¸¿8jo¿o¿ooo Çoõ8cjbooo go 8jooooj!
boo Çjooo go8¿¸o¿jboo 8oºooo ¿o8c¿j8¿go bõooojbo;
o¿¿ogjbjgoo, õc8 ogoo8o¿go bõooojboo ¿ooooºgjõ¿g8o oo¸ooojb8o oo¿õo!
ojo oõ 8j¿j8ooo obogoo8o oõojb¿g ¸¿g¿¿õg 8j8¸jogõjcboo oj¿gjbo go o8
8oºooo oojoõco, õc8 obogoooo 8jõooo ¿ogoÇjjj¿ogjbo 8joobo8oocbo8o ojooo
8cjjooogo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo oo¿jõjojbooo.
%"
c3r_rlrl rl¿mmr__ ºmbo5r om omrl qo8¿¸r¿j3__r jobo5jbrobj3rl mjj__rmj3rl jjj-
8o, mo¿ j__rlt8m3l r8ol, mm8 o8 omjo_5r om 8mj8jqj3l tj_rl_¿_j3rl 8rjm qoqjjbr-
_r, qoº_l¿j3__r qo jooºmj3__r, jo_ojrl rl¿mmr__r bojr_rl jobjrcomj3rl jo_oj8-
5jbj3_m3rcr tjqjo. ¸mjj_r ¸mb¸mj¿__r 5j8ctjjjrlcjrl joqoj¸jj¿r_j3o, rbqrjrq_-
o__moq 8rr¿j3o, mo¿ _o85r jo_ojrl o8 bojr_rl jom¿_m qo omolrl¿j8_mr jobjrcomj-
3ol joboJrmm3j3l.
o8gjoog, o¿¿ogjbgog 8o¿joõooo ¿8c¸gjo Jjõocg8o obogoooo oo¿cõo¿g oo!
Çog8o ¿ooo8joooojboo õj¿¿goõjboo ¿j¿8oo go8¿8ojjbo, jogojoo o8 ooÇogoo ooo!
8o8gjjõ¿go go ¿ooºõjb¿go ¿oojoooõjbooojoo.
¿¿gj¿ob o¿¿¬6jòo:
bob¬ 6o6obo8¿ogo
b_gbob bogodj
bob¬ ¿¬6doboo
8oobo, 2014
25
d¿jgo òom_8ob o6jo¿jj¿_6_go 8j8¿¿og6j¬òob
6j¿¬bb¿6_j_oob J6¬ògj8jòo
2007 Çjgo oojoõojjgco ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo go¿joo ¿cogoo 8ojõ 8j8¿8ojjb¿g ojoo
boo¿8oo oo¿cõo¿go ooÇogoo õjobogo¿o¿ooo Jõc¿õo8o, õc8goo oo¿¿ojjgºj ¿ooocõ¿ojggo
¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo oj¿gjboo õj¸coo¿õ¿j¿oo. oojoõojjgco ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõj!
cboo go¿joo ¿cogoo 8ojõ 8jg¿joogo Jõcjj¿o, ooõooogog, oojogooÇoojbgo jjõcJoo 8cjgooo 8o8!
gjboõj ¿jõo¿cõooo (8j8jg obo8oooo, ocgoõ g¿8boooo, 8coo õ¿ooojjgoo) go oojjj oo¸cb ¿c¿jbo8!
jogoo j¿õjbºj 8gjboõj oo¿jbcbjboo õj¸coo¿õ¿j¿ooo. o8 Jõcjj¿oo 8oojgjoo ¿ooooºgjõ¿go ojc:
1. oj¿goo o¿o¿¿ooo 8jcoj 8jocbjboo oo8oggooo go 8oo8¿objboo ºõgo;
2. oo¿cõo¿go (oj¿gjbooo go ¿co¿õo) 8jocbjboo 8o8boojjgcbooo õj¸coo¿õ¿j¿oo
oõojbooo o¿ogoo¿¿õo ¿jgogjbjboo ¿oõj8j;
3. ooogo 8oggojo oo¿jbcbjboo ¿oooojojbo boo¿8oo ºc¿ojõo oo¿cõo¿g ¿boo8o
(8coo õ¿ooojjgoo j¿õo);
4. ojjgo, oõojb¿go ¿õboo¿go jocjogoo õooo¿jgjbo ooogo oooo8jgõcjj ¿oJoo ¿o!
oo8joooojboo (o. ¿c¿jbo8jogoo j¿õo).
2008-2011 Çgjb8o, boo¿8oo ojjgo ¿bojboo õj¸coo¿õ¿j¿oo ¿ooocõ¿ojggo Joõjoogjgo õo!
oo¿ojõooo¿oo ¿oooojojjb¿go ¿cõ8oo. ojjgo boo¿8oo oo¿cõo¿go ooÇogoo õjobogo¿o¿ooo
oo¿¿ojgog gojgc oõo oj¿goo o¿o¿¿ooo 8jcoj 8jocbjboo Joõjoogjgo ooooo 8jooõõ¿ojbo, õjo!
¿ojõo¿oo-¸coojõjo¿oo, oõo8jg oj¿gog ogooõjb¿go ¸¿g¿¿õ¿go ¿ooj¿gcbjboo ,¿oooogj!
bo-8cgjõooºo¿oo¨ ojojo¿¿õcboo oojjgoõjboo ¿ºoo. ojjg ¿bojb8o ¿ooocõ¿ojgjb¿go ooog8!
8jojbgcbjboo Çjogcboo boo¿8oo ,¿oooogjboo" 8j¿-oo¸gjbog 8jjÇoõo oo¿cõo¿go jogojoo
ºc8ojõo go ogo8ooo¿õo 8oo8¿obo, ojjgo ¿bojboo oo¿o8¿õ-¸o8jõ¿go ¿oõj8c, ¿ooo8joooojboo
õo¿8o, o¿ogoo¿¿õo oooogojj, Çoooõj Jjõocgjboooojoo go8ooooooojbjgo ¿o8Çjoojboo oooo!
ooo. ¿oõ¸jj¿gÇogog goo¸oõ¿o ojjgo boo¿8oo oo¿cõo¿go ¸co¿jjo¿o, XÌX-XX oo¿¸¿ojjboo
¿oo8ojgcbo8o Çoõ8cj8oogo, 8jooõõ¿ojb¿go ¿õboo¿go jocjogo, õc8jgo¿ j8oogo ojjgo jo!
gojoo ooõooog oobgo, 8oo¿jõ¿g-oo¿cõo¿g, 8j8¸jogõjcboo goõjb¿gjboo.
õjobogo¿o¿ooo 8jgj¿og 8oo8jojgcjoog 8jo¿jogo 8j8jg obo8oooo j¿õoo ¿oõ¸jj¿go 8coo¸!
jjoo, ¸jõocg ¸o jjõcJoo 8cjgooo oõ¿jgoj 8gjboõj oo¿cõo¿go 8jocbjboo ¿oõj¿o¿go oooj.
jjõcJoo 8cjgooo, õc8jgo¿ ¿oõoc oojõ¿¿go oj¿jo¿oo 8¿ojgojog, Çoõ8cg¿joogo ojc õo8!
gjoog8j go¿bogooojbjgo, ¿ooog¿õo ¿ooo8joooojboo 8og8o oõojb¿go 8ogo jºcjboo ¿ooo¿õo
ojgjboo. jogojoo ¿oojoooõjboo 8j8gj¿ j¿oJºj - XXÌ oo¿¸¿ooo goooÇjoo8o, ogboo ¿¿õc 8oºoo!
8jÇcoogo ojojbcgo j¿õoo Joõjoogjgo ooooo ogg¿joo.
26
8j8jg oòo8odob J6¬bJjj¿o - j¿6¬Job 8¬jgbob o6¿¿go¿ 8o8gjòo6j ¿j6o¿¬6oo.
8cjgooo 8ogo8cjb8o, 8j8jg obo8oooo j¿õoºj õj¸coo¿õ¿j¿ooo gojjjj8gjboõo ¿co¿oo Joõ!
goJoõ 8gjboõj, ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo oj¿goo o¿o¿¿ooo 8jcoj "o¿ooojoo¨ 8jocbo (8j8jg
obo8oooo N34). ¿oo¿go oo¿¸¿ooo goooÇjoo8o o¿ooojoo 8jocboo og¿ogoo og¿o jõoooõo¿goooo
bjgj¿o¿o. 8ooo ¿ooogjbo 8j8¸¿go ojc 88joggo oogcjooo ¿ooyõjbooo go oogo ¸gooo¿oo¿¿õo
gj¸cõoo. 8c¿jooojboo, oobjcoo Jjõocg8o, 8oo goo8jojo 8jcõj ooõo¿go. oo¿jbcboo õj¸coo!
¿õ¿j¿ooooo ¿oojogooÇoojb¿g ojoo 8jocboo ¿j¿8oõjbo, 8jooojgjgjbooo go ¿ooyõoo gocbj!
boo ¿oooojojboo õo¿8o, ¿booo ºc8ojõo 8oo8¿obo go ºc¿ogo o¿ogoo¿¿õo oo8ojbo. oo¿jbcboo
õo¿oo 8joo8j õj¸coo¿õ¿j¿oo, ¿ooocõ¿ojggo 2008-2010 Çgjb8o, 8joo8j, 8ooooõgoo ooõo¿goo
go8jojboo 8jgj¿og ¿ooºoõgo oo¿jbcboo 8oo8¿obo, 8jo¿jogo Joõjjgo ooõo¿goo ¿ooyõoo go!
cbjboo õo¿8o go ¿cõ8o: Joõjoogjgo ooõ¸8gjbo ¿õojg go ¿oõoc jo¿õoojbog ¿ogo¸jogo,
¿ooyõjbo 8cõoo oõojb¿go ¿g¿jo oobõ¿jjjbo 8coõoc ¿ojo ooojõÇo gj¸cõoo. 8jcõj ooõo¿!
goo Joõjoogjgo 8cõo¿gcbogoo 8j8cõõo 8ocgcg ooõ¸8jgoo ¿ogob8¿go oojooõojbo, Joõo!
Jj¿ooo go bogooooojboo 8c¿ojjbo. 8jocboo ¸ogjjboo go ¿jo¿õog¿õ ooÇog8o ogo8oõoo ¿¿8bo!
ojbo. ¿oooo¸¿oõjb¿gog oj¿jo¿oõjb¿go og8cõogo 8jocboo 8¿o, 8j¿joogo ooÇogo, õog¿oo oj
gog¿8¿go ¿¿8boooo 8c¿¿gcbo go JõcJcõ¿ojbo 8oo8jojgcjoog ojoõbcbo ¸og¿õo ¿cõ8jbo.
¿ooogoo oojoo ¿ogoÇjjj¿o ¿ojjgc boõc¸¿go o¿ogoo oo8ojbo ojgjoo go oõojbooog ¿oooojoj!
gjbo Joõjoogjgo gj¸cõooo¿oo. ¿ooogoo 8cõo¿gcbo8o joõbog ¿o8cjjojb¿go ooojõÇo gj¸c!
õo¿o¿go gj¿ogjbo, cõoo8jo¿jbo 8joõ¿gjb¿goo oo¸8ocg ¿oj8og, ¿ooõooocg go 8joobo8ooog
8c¸gjb¿goo 8oo¿jõ¿g goõjb¿gjboo. o8gjbog, 8jb¬òob 8¬__g¬òob, bo8oggob, 8ob8¿oòob
66go, b¿ogob¿_6o mo¿objò_6jòjòob o6bjòomo _¿gogjòo, ¿6ogo_o_go bo88jbjòg¬ 8obogob
_o6¿¬go 8¬ÿ8¬òb, 6¬8 ,ogmoojob" 8jb¬òob 6j¿¬bb¿6_j_oo ¿obb¬6_ojggo dj¿gob o¿mjb¿_6o
bo8obm¿objòjòob ¿om¿ogobÿobjòob ¿o6j8j, 8obo obgjò_6o ob¿j6J6j¿o_oob J6ob_oJom.
8j8jg oòo8odob j_bob ¿obo8jboobjòo8o 8jodgjòo ÿo68¬bobgjb ob¿¬6o_go 8jb¬òjòob
boÿog¬ò6o¿o 6j¿¬bb¿6_j_oob 8o¿ogomjòo_. o8oo oo8¿8oo jjõcJoo 8cjgooo 8cJoõgoJoõjg
27
8gjboõj XÌX-XX oo-oo 8oyooo cõooõo¿goooo 8jocbjbo (N29, 27), õc8gjboo¿, oj¿goo o¿o!
¿¿ooo 8o¿ojgojog, 8ooooõgjbo goo8jojo go go¿8o¿jo ,¿jõÇjõ¿g-8cºoo¸¿õo" gj¸cõo. 8oo!
ooõgoo JõcJcõ¿ojbo, ¿jj¿coo¸o, ¿ooyõjboo õo¿8o 8j¿-oo¸gjbog 8joobo8oocbo8o og8cõogo
oo¿jbcboo ojojo¿¿õ ooÇogjbooo, o¿8¿o ¿oºoõgo ¿booo 8oo8¿obo go goo¸oõ¿o og¿ogoo ¸o8j!
õ¿gcboo ¿oo¿go. õj¸coo¿õ¿oõjb¿go ¿ooogjboo ¿ogoÇjjj¿o8o goocooooo 8jo¿ooo jõjg8o
8cºoo¸¿õ8o Joocjb8o, õc8gjbo¿ Çoooog8gj¿cbo8o og8cõogo ¸gooo¿oo¿¿õo o¿ogoo jjoo ¿o!
oogjboo ¿oj¿¿õooooo. ogoo8o¿go oo¿jbcbjboo ¿ooogjbºj jõjgo gj¸cõo¿o¿go gj¿ogjboo
¿oooojojbo 8c8oyoojjg 8gjboõj ¿oooogjb¿go "boo¸oo¨ 8jocboo 8oo¿jõ¿go ¿ogoÇjjj¿oo ¿ogo
ojco ¿ooJoõcbjb¿go.
1900 Çjgo o¿jb¿go "boo¸oo¨ oo¿cõo¿go 8jocbo Çoõ8cog¿jogo cõooõo¿gooo oo¿jbcboo.
¿ooogjboo go8¿8ojjbo8o ºc8ojõog ojc Çoõ8cg¿joogo boõc¸¿go go 8cgjõooo o¿ogoo jgj!
8jo¿jbo. oo¿jbcboo 8joo8j, oobjcoo Jjõocg8o go8jojb¿go ooõo¿go, oojooo JõcJcõ¿ojboo,
Joõ8coo¿gog jõÇj8oo ojojo¿¿õ ooÇogo, ooõ¸8gjboo õo¿8o j¿¿oojbo 8jocboo ¿jj¿coo¸oo,
oõ oõgjjjo ¿ooogoo 8oo¿jõ¿g 8ogooocboo, o8jcõjbo jjoo ¸jggoo ¿oj¿¿õoo go 8co¿8jo!
¿¿õcboo ooojjbo 8oo. boo¸oo 8jocboo õj¸coo¿õ¿j¿oo oobjcoo Jjõocg8o ¿ooocõ¿ojgjb¿go
õjobogo¿o¿ooo jõo-jõoo oo8o¿ogooc oo8¿8oo. 8jocbo oojooo 8oo8¿oboo, oo¸joooc 8gjboõj!
cboo, ooõooooooo 8ooogoo go 8joõ¿gjboo co¿o¿cboo jogojoo 8oo8jojgcjoo oo¿jbcboo Çoõ!
8cog¿jogo go o8 oojoojb¿õjbooo ¿o8c boo¿8oo oo¿cõo¿go ooÇogoo õjobogo¿o¿ooo Jõc¿õo!
8oo, 8ooo õj¸coo¿õ¿j¿oo ¿oojogooÇoojb¿go oõ jc¿ogo. ogoo8o¿go 8oo¿jõ¿go goõjb¿gj!
boo 8o¿ojgojog, jc¿ogo boo¸oo 8jocboo ¿õogo¿o¿go ogj8o ¿o8cÇjjjoo Çooo8j gog¿o go o¿o
ojgoogo ojoo oo¿jõJõj¿oõjb¿go. oo¿jbcboo õj¸coo¿õ¿j¿ooo 8jgj¿og oooj8oo oõ¿goog
goo¸oõ¿o 8jocboo Joõjoogjgo, ojojo¿¿õo ooj¿go, 8jo¿jogo 8oo8¿obo, 8c¿¿gcbo, ¿j¿8o,
8jocboo Jgoo¿o¸o, oo¿jbcboo ¿õogo¿o¿go 8o8oõojbo oo¿cõo¿g ¿oõj8coooo. ¿oõogo ¿¿oc
jgj8jo¿jbo, oojogooojo ¿cõ8oo Jgoo¿o¸¿õo ooÇogjbo, ¸c8¸¿õo 8c¿¿gcbo bjgjjgjõoo, jõ!
¸jõjbo, go¸og¿go oojojbo, õoõgoojbo, ¿ooõo¿¿õjbo, ¿ogoo¿õjoo cjõco¿jõ 8Jogoooo, ¸oõjo!
ojb¿õo go bcgjjoojb¿õo ¿cõ8jbo, õc8jgoo¿ oõojoooõo ¸oj8oõo oõo ojjo 8jocboo oõ¿ Joõ!
joogjg ¿cõ8jbooo go oõ¿ ojjgo boo¿8oo oojo ¿õogo¿o¿g oo¿jbcbjbooo. ¿ooogjbo 8jo8coo
¿ojo gj¸cõo¿o¿go ooojõÇo go ¿jõÇjõ¿go jgj8jo¿jboo, jo¿õo¿jboo, o¸¿gJ¿¿õjboo, õc8!
gjbo¿ oojjj j¸gjj¿¿õ, o¿ogoo¿¿õ jocoo o8¸jogõjbjo ¿ooogºj. 8oo¿jõ¿go ojogooºõoooo
8jocboo ¿oõj¿o¿go 8ooõj 8jo¿ojo gooojg¿õo, õ¿o¿go, joõo¿go, ¸gooo¿oo¿¿õ-õjojoooo¿g
jgj8jo¿jboo ¿oyjõjb¿g ¿cõ8jbo go jjõ ¿ºõ¿ojjgjc¿o ¿ooogoo 8oo¿jõ¿go 8ogooocboo
8j¿õoojboo. ojjgoo ¿o8c8goooõj, ooojgoo, õc8 boo¸oo 8jocboo õj¸coo¿õ¿j¿oo ¿ooocõ¿oggo
¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo oj¿goo 8oo¿jõ¿go oojoojb¿õjbjbooo go ojojo¿¿õcboo oõ¿!
go o¿ocõoõjboo, 8ooo ooojjgoo, oo¿cõo¿go goõjb¿gjboo ¿¿¿gjjbjgjc¿ooo go go¸ooojboo
ooõyºj, o8¿o8oogjg 8jocboo oooj8oo oõo¿jõo ojjo oojõoc 8oo Çooo8cõbjgooo.
¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo oj¿gjboo õj¸coo¿õ¿j¿oo, oo¿jõJõj¿o¿oo, ¿oj8o ojgjc!
¿o boo¿8oo õjogcbo8o go8ooooooojbjg 8cjgjoog oj¿o. o8oo 8o¿ogoooo ¿co¿oo 8jocbo,
õc8goo õj¸coo¿õ¿j¿oo, ojjgo boo¿8oo õjobogo¿o¿ooo oojgoJoõjjgo ¿j¿8oo 8oojgjoo,
¿ooooºgjõ¿go oõ jc¿ogo. 8cjgooo 8o8gjboõj ¿jõo¿cõooo ¿ooo8joooojbooo go oj¿gºj
õo¿oõjb¿go ¿oj8o ooõj¸coo¿õ¿j¿oc oo8¿8ocjboo 8jgj¿og ¿co¿oo, õc¿cõ¿ ¸¿g¿¿õ¿!
go 8j8¸jogõjcboo oj¿goo gc8oooo¿¿õo 8oo8jojgcbo go¸ooogo go o¿o, õc¿cõ¿ oj¿go,
28
¿ooog¿¿õgo.
52

¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo ¿oj8o ojgjc¿oo 8o¿ogoooo ocyoojboo ojo¿õoo 8jocboo
õj¸coo¿õ¿j¿oo¿. 8jocboo 8oo¿jõ¿g ¿o8c8ooojjgcboo ¿ooooºgjõojgo oo¿jbcboo ¸o8jõ¿go
¿cõ8jbo, goojjÇogo JõcJcõ¿ojbo, o¿¿õoo¿jõo jjoo 8cJoõ¸jojb¿go ¸jggjbo. o¿ogoo¿¿õ
8ooooooojbjgo Çoõ8cog¿jogo 8jocboo 8õ¿gooºcjooo oogoo ¿ooooogo, 8jocboo Jjõo8j¿õ8o
õoÇjõogo oojooo, õc8jgo¿ ¿o¿cõ8jb¿go ojc oogoo 8¿bgºj gj¸cõo¿o¿go cjog¿õo ¿cõ8oo
gocbooo go 8oojogoooo¿oooo o¿¿õ¿go 8coyoõoo. 2012 Çjgoo õj¸coo¿õ¿j¿ooo 8jgj¿og:
1. 8jo¿jogo 8jocboo 8ogo ooÇogo, ¿j¿8oõjbo, oo¿jbcboo 8¿¿gcbo, oo8oggj. 8joc!
boo goo8jojo 8ooooõgoo ooõo¿go, oo¿jbcboo ¿oboõo¿jb8o 8cjj¿o 8ogo jºc.
2. goo¸oõ¿o ¿ooogoo 8¿8oboogoo ¿jc8j¿õo¿go ¿o¿¿õjboo - õc8boo, oo8¸¿oojgo!
oo go 8oõo¸¿oojgoo ¸c8booo¿ooo 8jg¿joogo ogoojbo.
3. ¿oooo¸¿oõjboo goºooogo 8õ¿gooºcjooo oogoo ¿ooooogo oojooo: oogoo 8õ¿!
go gjoogo ¿cõ8jbo 8jo¿jogo ¸¿oocjooo, ooo¿o oog¿j¿oo. ogg¿joog jjõoo!
o8o ogoõ oõojbcbo oogoo Jgoo¿o¸¿õo ooojõÇo Jõc¿ogoõjb¿go oõ8oo, oojjj
oogoo ¸ogj8o go¿ooogo 8¿jooõj¿go cõoo8jo¿jbo. 8oo8jojgcjoog ¿o8oõ¿ojgo
oogoo 8¿bgºj Çoõ8cg¿joogo cjog¿õo gocboo Jgoo¿o¸¿õog ooojõÇo 8¿joo!
õj¿go 8c¿ojjbo. oojooo 8j8¸¿gcboo ogg¿joog joõooo¿o 8ocgcg ºc¿ogo 8c!
ooooºoo ooooo o8jcõjbo gj¸cõoo Joõjoogjg ¸c8Jcºo¿ooo. gj¸cõoo ogg¿joo!
go ooÇogjbo, oojooo õjgo¿¿õog oojojõÇ ¿cõ8jbooo 8jgoõjboo, ¿o¿o¿õoo go
8oo¿jõ¿go ¿o8c8ooojjgcboo oõ ¿o8coõõjjo.
4. 8ooooõgo ¿ogoo¿õ¿goo õc8boojb¿õo ºjgoJoõoo 8jcoj 8cÇooogc 8j¿ogcJgoo!
¿8oooo ¿oõ¿o¿jboo, õo¿ 8oo8jojgcjoog o¸ooojbo 8jocboo Joõjoogjg ooõoooo.
5. ¿ooogoo 8oo¿jõ¿g ¿ogoÇjjj¿o8o o¿ocõoõjb¿goo 8jocboooojoo go8ooooooooj!
bjgo oõojbooo o¿ogoo¿¿õo oo8ooo - oojogooojo ¿oj¿¿õoo oobõ¿jjjboo 8coo¿j!
gjcbo.
o8gjoog, õj¸coo¿õ¿j¿ooo 8jgj¿og 8jo¿jogo 8jocboo 8oo8¿obo, ¿j¿8oõjbo, JõcJcõ¿ojbo,
8c¿¿gcbo, go¸ooogo 8jocboo gj¸cõo¿o¿go jgj8jo¿jboo ¿o8c8ooojjgcbo, ojojo¿¿õo gj¿o!
gjbo õojoo¿jgo ooogo, ¿oooojojjb¿go ¿cõ8oo ¿ojjgc o¿ogoo¿¿õo jgj8jo¿jbo, oo¿¿oooooo
oo88jojbgc 8ooogoo ¿o8cjjojboo 8jgj¿og 8oo8jojgcjoog 8j8¿oõgo ojojo¿¿õcboo ooõoooo,
goo¸oõ¿o oo¿jbcboo ooojjgoo 8j¿õoojbo.
¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo oj¿gjboo ¿oj8o õj¸coo¿õ¿j¿ooo ¸ogjj oõojõoo oo8¿8oo Çoõ!
8cg¿joo 8joogjbo ojjgo boo¿8oo 8jocbjbºj.
boo¿8oo o8 jõoo oo¿cõo¿go 8coo¸jjooo õj¸coo¿õ¿j¿ooo ºc¿ojõoo ooJjj¿oo Çoõ8cõjoo
8cÇ8cbo, õc8 ojjgo boo¿8oo oo¿cõo¿go ooÇogoo õjobogo¿o¿oo8o cõo ooõooogo 8og¿c8o
jgoogjbo: jõoo 8oõoj ooojºjo ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo oj¿gjboo õj¸coo¿õ¿j¿oo Joõjoo!
gjgo ¿cõ8jboo ooÇogcbõojo ¿oojogooÇoojboo, ojjgo 8jocbjboo ¿ojjgc o¿ogoo¿¿õo oo!
52. ¿co¿oo ¿jõo¿cõooºj o8¿o8og 8o8goooõjcbo 8õojogooõo¿goooo ooo¿¿8õco 88jojbgcbo. 8ogoooog
goo¿õj¿goo ¿co¿oo 8jocboo oo¿jõojõo, ooÇogcbõoj 8jooõõ¿ojb¿goo ¿ooogoo ¸jggjbo. 8jocboo 8coooogo
ojjo 8ooooõgoo ooõo¿go, 8Jogoooo ¿¿8booo, o¿yoo Jcõ¿o¸o go oojo gj¿ogjbo.
29
joojb¿õjbjboo 8oboojoo Jõoo¿oJoo; 8jcõj 8oõoj ojogooõooco ¸co¿õoo¿¿go go8c¸ogjb¿gj!
bo, õo¿ ojjgo ¿cõ8jboo oo¿jõJõj¿o¿oooo go 8cgjõooºo¿oo8o, ¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo
oj¿goo ojojo¿¿õcbooo go 8oo¿jõ¿go 8ogooocboo o¿ocõoõjbo8o oõjoo oojo. o¿ogoo¿¿õo
oojoojb¿õjbjboo oojjgoõjbo, oo¿jbcbooo 8oo8¿oboo, 8c¿¿gcboo ¿oºõgo, õjo¿ojõo¿ooo oo!
õoooooo go ¿jjocgc¿ooo 8j¿oobo8cbo, ojgcoo¿õo ooooooo, ooog88jojbgcbjboo ¿Joõo¿jocbo
¸¿g¿¿õ¿go 8j8¸jogõjcboo oj¿gjbooo 8o8oõojbo8o ¿ooooºgjõojo ojjgo jogojoo jooj¿o¸¿!
õo ¿ooj¿gcbjboo, Çoõo¿goo oo¿cõo¿go ¸co¿jjo¿ooo go oõjo¿jj¿¿õoo Joõ8coooo õgjjjoo,
"õo8cjogobjb¿go¨ ¿õboo¿go Çjoõo¿oo, jogojoo "og¿ogoo o¿goo¨ ¿õooo¿cõ8o¿ooo ooogo,
8oo8¿ob¿õo, gooo8o¸¿õo, yjõ-¸ogjj ¿o¿oºõjbjgo go go¿bogooojbjgo oõjo¿jj¿¿õoo.
ojjgo boo¿8oo ¸¿g¿¿õ¿go oj¿gjboo go¿joo ¿8oojõjo Jõcbgj8oo ooojjgoo 8jooõõ¿oj!
boo gj¿o¿o¿o Çoõ8cog¿joo. oj¿goo o¿o¿¿ooo 8jcoj 8õojog8o 8jocbo8 go¸oõ¿o oojooo oo!
¿cõo¿go oooj. ºc¿ojõoo 8oo¿ooo ¸o 8oºoo8o8oõo¿gog ¿ooog¿¿õgo (ooo¿¿8õc gcogcoo,
ooo¿¿8õc "bjg jo¿¨).
¿oooo¸¿oõjb¿go oo¿õoooo Çooo8j og8cõogo j.Ç. ¿co¿õo 8jocbjbo, go oo oo¿cõo¿go j¿!
õjbo (¿oooo¸¿oõjboo ¸ggoo8ogoo j¿õo - joÇõc j¿õjbºj 8oggojo 8jocbjboo ¿oooojojboo),
õc8gjboo¿ oõ ¿ooõoooo oj¿goo o¿o¿¿oo, 8o¿õo8 Ço8cog¿jojo jõo oo¿cõo¿g Jjõocg8o õo8c!
jogobjb¿g, ¿o8c8ooojjg ¿õboo¿g jocjogo. ¸c8jõ¿o¿g oo¿jõjojbo jÇoõjbo ojjgo boo¿8oo
¿ooo8joooojboo ooõooogo 8ooooooojbjgjbo: Joõjjg õo¿8o - ºc8ojõo 8oo8¿obo, oõjo¿jj¿¿õo!
oo go oojõ¿oo Joõ8cooo, ¿ooo8joooojboo yjõ ¸ogjj 8jooõõ¿ojb¿go ojojo¿¿õcbo.
8ooo §o§ogjo8¿ogo,
bjg¬¿bjòom8_¬gbj¬òob g¬j¿¬6o
09. 12. 2013
30
gobo6mo
_b6ogo 1
boog6o_b¿¬ òo6omjò8o 8j_g¬8om 8omomjò_go 8obo8o6mjòo
N
boog6o_b¿¬
òo6omob
b¬8j6o
8obo8o6mo _bgo o¿¬b
1. 10503406 obooco j. 20 / ocojb ¿õo8o8jogoo j. 1 obooco j. 20
2. 10506454 obooco 8jooojjjo 2 obooco ÌÌ 8jooojjjo
3. 10407199 o¸c¿oooo o¸c¿oo j. 12 o¿õboo8oooo j. 12
4. 10407207 o¸c¿oooo o¸c¿oo j. 13 o¿õboo8oooo j. 13
5. 10407270 o¸c¿oooo o¸c¿oo j. 6 o¿õboo8oooo j. 6
6. 10407204 o¸c¿oooo o¸c¿oo j. 9 / ojoo8 ¿¿õyoo j. 4 o¿õboo8oooo j. 9 / ojoo8 ¿¿õyoo j. 4
7. 10407232 o¸c¿oooo o¸c¿oo 8jooojjjo 4 o¿õboo8oooo 8jooojjjo 4
8. 10407217 o¸c¿oooo o¸c¿oo 8jooojjjo 4 / o¸c¿oooo o¸c¿oo j. 10 o¿õboo8oooo 8jooojjjo 4 / o¿õboo8oooo j. 10
9. 1405122 booºcjo ¿jõ¿jgoo j. 10 booºcjo gojoooo j. 10
10. 10405115 booºcjo ¿jõ¿jgoo j. 8 booºcjo gojoooo j. 8
11. 10506316 bc¿ooo¸¿õoo j. 36 bc¿ooo¸¿õoo j. 34-36
12. 10208021 ¿obo8jogo j¸o¿jõoojo j. 8 õ¿ooojjgoo ¿o8º. 54
13. 10404222 ¿jgoooo j. 13 ocõoo j. 30 / ¿jgoooo j. 13
14. 10406018 gogoooo 8ogjoo j. 2 / gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 1 gogoooo 8ogjoo j. 2 / ¸c¿j o¿ooºoo j. 1
15. 10103800 gojoo og8o8jojbgoo 125 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 125
16. 10103304 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 128 / ¸õogcjoo j. 1 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 128 / ¸ooooj yooo¿goo j. 1
17. 10204380 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 24 / joõ¿oooo j. 4 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 24 / õc8oo j. 4
18. 10302099 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 29 / joõ¿oooo j. 5 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 29 / õc8oo j. 5
19. 10302093 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 31 / joõ¿oooo j. 6 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 31 / õc8oo j. 6
20. 10204332 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 44 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 44 / jcõcooo j. 9
21. 10104083 gojoo og8o8jojbgoo j. 115 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 115
22. 10101262 gojoo og8o8jojbgoo j. 148 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 148
23. 10101177 gojoo og8o8jojbgoo j. 166 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 166
24. 10101060 gojoo og8o8jojbgoo j. 182 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 182
25. 10205046 gojoo og8o8jojbgoo j. 76 / obo8ooj gcgco j. 1 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 76 / obo8ooj gcgco j. 1
26. 10205039 gojoo og8o8jojbgoo j. 78 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 78
27. 10205045 gojoo og8o8jojbgoo j. 80 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 80
28. 10204068 gojoo og8o8jojbgoo j. 95 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 95
29. 10404366 jõj¸gj 8jcõoo j. 15 / gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 34 jõj¸gj 8jcõoo j. 15 / ¸c¿j o¿ooºoo j. 34
30. 10404371 jõj¸gj 8jcõoo j. 21 / gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 32 jõj¸gj 8jcõoo j. 21 / ¸c¿j o¿ooºoo j. 32
31. 10404376 jõj¸gj 8jcõoo j. 23 / gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 34 jõj¸gj 8jcõoo j. 23 / ¸c¿j o¿ooºoo j. 34
32. 10404363 jõj¸gj 8jcõoo j. 8 / jõj¸gj 8jcõoo 8jooojjjo 10 jõj¸gj 8jcõoo j. 8/10
33. 10302067 joõ¿oooo j. 13 õc8oo j. 13
34. 10302033 joõ¿oooo j. 16 õc8oo j. 16
35. 10302028 joõ¿oooo j. 18 õc8oo j. 18
36. 10302041 joõ¿oooo j. 21 / Çooo8ogjõo8jogo 8oojogoo j. 36 õc8oo j. 21 / Çooo8ogjõo8jogo 8oojogoo j. 36
37. 10302031 joõ¿oooo j. 23 / Çooo8ogjõo8jogo 8oojogoo j. 38 õc8oo j. 23 / Çooo8ogjõo8jogo 8oojogoo j. 38
38. 10204382 joõ¿oooo j. 4 õc8oo j. 4
39. 10302091 joõ¿oooo j. 7 õc8oo j. 7
40. 10302079 joõ¿oooo j. 8 õc8oo j. 8
41. 10302083 joõ¿oooo j. 9 õc8oo j. 9
42. 10407226 jjõ¿ogoo j. 27 /o¸c¿oooo o¸c¿oo 8jooojjjo 2 jjõ¿ogoo j. 27 / o¿õ¿oo8oooo 8jooojjjo 2
43. 10407170 jjõ¿ogoo j. 42 / ojgjjoo j. 14 jjõ¿ogoo j. 42 / oooc go ogoo oo¸o8oojjboo 14
31
44. 10507303 ºjgo bjogj8oo j¸gjoooo 8o8gjboõjg ºjgo bjogj8oo j¸gjoooo ¿ogojooo
45. 10506190 obõoJo8 ooJoJoojgoo 8jooojjjo 1 obõoJo8 ooJoJoojgoo j. 1
46. 10506311 obõoJo8 ooJoJoojgoo 8jooojjjo 7 obõoJo8 ooJoJoojgoo j. 7
47. 10405146 ojõ¿oogo8oo 8cjgooo 3 / bjogj8oo j. 5 ojõ¿oogo8oo 8cjg 3 / bjogj8oo 8jooojjjo 5
48. 10506390 ocojb ¿õo8o8jogoo j. 52 / obõoJo8 ooJoJoojgoo ÌV
8jooojjjo 10
ocojb ¿õo8o8jogoo j. 52 / obõoJo8 ooJoJoojgoo j. 10
49. 10201142 ¸ggoo8jogo gojoooo j. 13 ¸ggoo8jogo gojoooo j. 13 / õ¿booo8jogo gojoooo 29
50. 10103345 ¸õogcjoo j. 12 / ¿ºoooj go8o¿õoo j. 99 ¸ooooj yooo¿goo j. 12 / ¿ºoooj go8o¿õoo j. 99
51. 10103337 ¸õogcjoo j. 10 ¸ooooj yooo¿goo 10
52. 10103327 ¸õogcjoo j. 13 ¸ooooj yooo¿goo 13
53. 10103325 ¸õogcjoo j. 2 ¸ooooj yooo¿goo 2
54. 10103318 ¸õogcjoo j. 3 ¸ooooj yooo¿goo 3
55. 10103329 ¸õogcjoo j. 4 ¸ooooj yooo¿goo 4
56. 10103317 ¸õogcjoo j. 5 ¸ooooj yooo¿goo 5
57. 10103332 ¸õogcjoo j. 6 ¸ooooj yooo¿goo 6
58. 10103335 ¸õogcjoo j. 8 ¸ooooj yooo¿goo 8
59. 10508086 gjõ8co¿cjoo j. 17 / jojcoj ¿jõco¿oo j. 5 gjõ8co¿cjoo j. 17 /jojcoj ¿jõco¿oo j. 6
60. 10407341 gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 12 ¸c¿j o¿ooºoo j. 12
61. 10407343 gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 12 / ¿oo¿ooj ¸ogoo¿õo¿jo j. 4 ¸c¿j o¿ooºoo j. 12 / ¿oo¿ooj ¸ogoo¿õo¿jo j. 4
62. 10404255 gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 22 / oo¿co ¸ooogo¸cooo j. 19 ¸c¿j o¿ooºoo j. 22 / oo¿co ¸ooogo¸cooo j. 19
63. 10406023 gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 27 ¸c¿j o¿ooºoo j. 27
64. 10406065 gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 29 ¸c¿j o¿ooºoo j. 29
65. 10406111 gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 33 ¸c¿j o¿ooºoo j. 33
66. 10404379 gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 40 ¸c¿j o¿ooºoo j. 40
67. 10406185 gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 41 ¸c¿j o¿ooºoo j. 41
68. 10406183 gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 41 ¸c¿j o¿ooºoo j. 41
69. 10404415 gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 42 ¸c¿j o¿ooºoo j. 42
70. 10405082 gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 43 ¸c¿j o¿ooºoo j. 43
71. 10405132 gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 47 ¸c¿j o¿ooºoo j. 47
72. 10405106 gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 47 ¸c¿j o¿ooºoo j. 47
73. 10405127 gjojgooj ¸coo¿oo¿oojo j. 51 ¸c¿j o¿ooºoo j. 51
74. 10202366 8oºooo8jogo ¿ocõ¿oo j. 20 / oooc8jogo j¿oo¿jo j. 1 8oºooo8jogo ¿ocõ¿oo j. 18/1 oooc8jogo j¿oo¿jo j. 1
75. 10205005 8oõyooo8jogo ¸c¿jo j. 11 8oõyooo8jogo ¸c¿jo j. 15[1]
76. 10206011 8oõyooo8jogo ¸c¿jo j. 9 / ¿ºoooj go8o¿õoo j. 18 8oõyooo8jogo ¸c¿jo j. 5 / ¿ºoooj go8o¿õoo j. 16/18
77. 10207221 8ojo8jogo ¸c¿jo j. 20 8ojo8jogo ¸c¿jo j. 22
78. 10308189 8jooo ¸c¿jo 8jooojjjo 2 8jooo ¸c¿jo 8jooojjjo 2 / jo¿oooo go8o¿õoo j. 7
79. 10503094 8j¿jooo 8jooojjjo 14 / 8j¿jooo j. 3 8j¿j ocgc8co bõojooo j. 14 / 8j¿jooo j. 3
80. 10503160 8j¿jooo 8jooojjjo 33 8j¿j ocgc8co bõojooo j. 33
81. 10407139 oo8ooooooj 8cooo j. 19 oo8ooooooj 8cooo j. 19 / oooc go ogoo oo¸o8oojjboo
8jooojjjo 3
82. 10407107 oo8ooooooj 8cooo j. 5 / jjõ¿ogoo j. 45 oo8ooooooj 8cooo j. 3 / jjõ¿ogoo j. 45
83. 10407177 oo8ooooooj 8cooo 8jooojjjo 5 oo8ooooooj 8cooo 8jooojjjo 5 / oo8ooooooj 8cooo j. 25
84. 10106146 õcgjooo j. / 8jgojo8jogo Jj¿õjo j. 25 8jgojo8jogo Jj¿õjo j. 25
85. 10108206 õõj¿go8jogo ¿¿õo8oo j. õõj¿go8jogo ¿¿õo8oo j. 12
86. 10306328 o¿goooo8jogoo j. 15 / oocojgoo j. 14 o¿goooo8jogoo j. 15 / oocojgoo j. 12
87. 10305348 ¿õo¿¸oo j. 12 oo8õj¸gco j. 12
88. 10206097 jooõjgo gjco j. 22 jooõjgo gjco j. 20
89. 10407308 jojgo8jogoo j. 10 / o¸c¿oooo o¸c¿oo j. 2 jojgo8jogoo j. 10 / o¿õboo8ooo j. 2
90. 10308226 jo¿oooo go8o¿õoo j. 15 jo¿oooo go8o¿õoo j. 15 / 8jooo ¸c¿jo j. 2
91. 10404009 8ojojgoo j. 5 / 8ojojgoo 8jooojjjo 7 8ojojgoo j. 5/7
92. 10407053 õooõ¿ooooo j. 25 / ojgjjoo j. 44 õooõ¿ooooo j. 25 / oo¸o8ooj oooc go ogooo j. 44
32
93. 10203283 õjõjjºo8jogo jgooobjgoo j. 14 jjgojooj º¿õoboo j. 14
94. 10203269 õjõjjºo8jogo jgooobjgoo j. 16 jjgojooj º¿õoboo j. 16
95. 10203244 õjõjjºo8jogo jgooobjgoo j. 2 jjgojooj º¿õoboo 8jooojjjo 2
96. 10203230 õjõjjºo8jogo jgooobjgoo j. 27 jjgojooj º¿õoboo j. 27
97. 10203146 õjõjjºo8jogo jgooobjgoo j. 32 jjgojooj º¿õoboo j. 32
98. 10203083 õjõjjºo8jogo jgooobjgoo j. 39 / ¸ogoogoõo8jogo
ojo¿cõoo j. 13
jjgojooj º¿õoboo j. 39 / oo88oo8jogo ¸c¿jo j. 13
99. 10203022 õjõjjºo8jogo jgooobjgoo j. 54 jjgojooj º¿õoboo j. 54
100. 10301013 õjõjjºo8jogo jgooobjgoo 8jooojjjo 3 jjgojooj º¿õoboo 8jooojjjo 3
101. 10408125 õo¿ooj 8oco j. 9 oJõogoo j. 4
102. 10306173 õojooj oooco j. 34 õojooj oooco j. 34/36
103. 10505088 ¿¿õ¿ojjgo oo¸cboo j. 11 o¿¿o8jogoo j. 11
104. 10407501 ojjgo jogojoo ºg¿gj ojjgo jogojoo ºg¿gj, boõooo8jogoo j¿õoo
8o8gjboõjg
105. 10507284 ojjgo jogojoo ºg¿gj ojjgo jogojoo ºg¿gj, oooooooo gogoo j. ¹66-oo
8o8gjboõjg
106. 10506500 ojjgo jogojoo ºg¿gj ojjgo jogojoo ºg¿gj, ¿cõ¿ooogo joo¿oo¿oo j¿õoo
8o8gjboõjg (bog8o)
107. 10307267 o8jbo º¿bogo8jogjboo j. 22 o8jbo º¿bogo8jogjboo j. 22 / 8oooo ºoõoo j. 17
108. 10302047 Çooo8ogjõo8jogo 8oojogoo j. 34 / joõ¿oooo j. 24 Çooo8ogjõo8jogo 8oojogoo j. 34 / õc8oo j. 24
109. 10204360 jcõcooo j. 3 / ¿ºoooj go8o¿õoo 8jooojjjo 37 jcõcooo j. 3 / ¿ºoooj go8o¿õoo j. 37
110. 10105900 yojooo8jogo 8oojogoo j. yojooo8jogo 8oojogoo j., ¿ogo¸¿ocooo ooojgcboo
oogo
111. 10503152 ycõbjoooj joj¿cõoo j. 6 ycõbjoooj joj¿cõoo j. 4/6
112. 10506325 ¿c¿oõgoo ÌÌ 8jooojjjo 8 jo 8ooo8oõojbo jõooooõog ¿ogo ojco: oo obooco ÌÌ
8jooojjjo 6 go 8, oo ¿c¿oõgoo 8jooojjjo 6 go 8
113. 10506322 ¿c¿oõgoo 8jooojjjo 6
33
_b6ogo 2
boobo go boog6o_b¿¬ òo6omjò8o og8¬bjbogo bo6¿j6jòo
N
boob
b¬8j6o
boog6o_b¿¬
òo6omob b¬8j6o
8obo8o6mo 8jbo8¿bo
1. 145 10307335 oõojooo j. 5 boõoo8o ¿c¿c 8j¿gc8oo oõoo õoo8¿go
2. 235 booºcjo ¿jõ¿jgoo j. 6 oõ ojjo ooogõo¿ojc boõooo
3. 441 ¿¿oooo j. 5 oõ ojjo ooogõo¿ojc boõooo
4. 451 gogoooo 8ogjoo j. 16 oõ ojjo ooogõo¿ojc boõooo
5. 585 10204061 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 93 boõoo8o ¿c¿c 8j¿gc8oo oõoo õoo8¿go
6. 596 10205045 gojoo og8o8jojbgoo j. 80 boõoo8o ¿c¿c 8j¿gc8oo oõoo õoo8¿go
7. 597 10204068 gojoo og8o8jojbgoo j. 95 boõoo8o ¿c¿c 8j¿gc8oo oõoo õoo8¿go
8. 717 10307055 oob¿¸o8jogo õjºco j. 36 boõoo8o ¿c¿c 8j¿gc8oo oõoo õoo8¿go
9. 799 10509027 ocojb ¿õo8o8jogoo j. 61 boõoo8o ¿c¿c 8j¿gc8oo oõoo õoo8¿go
10. 800 10509033 ocojb ¿õo8o8jogoo j. 63 boõoo8o ¿c¿c 8j¿gc8oo oõoo õoo8¿go
11. 828 ¸ggoo8jogo gojoooo j. 13 oõ ojjo ooogõo¿ojc boõooo
12. 954 10201329
8oõyooo8jogo ¸c¿jo j. 40 /
õ¿booo8jogo ¿ocõ¿oo j. 18
boõoo8o ¿c¿c 8j¿gc8oo oõoo õoo8¿go
13. 976 8oõobjgo ojoojo j. 2 oõ ojjo ooogõo¿ojc boõooo
14. 1023 8oõºo 8o¿oo j. 8 oõ ojjo ooogõo¿ojc boõooo
15. 701 8oooo ºoõoo j. 14 oõ ojjo ooogõo¿ojc boõooo
16. 1060 oo8ooooooj 8cooo j. 19 oõ ojjo ooogõo¿ojc boõooo
17. 1063 oo8ooooooj 8cooo j. 31 oõ ojjo ooogõo¿ojc boõooo
18. 1064 oo8ooooooj 8cooo j. 5 boõoo8o ¿c¿c 8j¿gc8oo oõoo õoo8¿go
19. 1070 oo8ooooooj 8cooo 8jooojjjo 12
oõ ojjo ooogõo¿ojc boõooo, 8ooo8oõoo oõ
oojbojbo
20. 1296 10105080
¿ºoooj go8o¿õoo j. 64 / õojooj
¿8oo¿oo j. 2
boõoo8o ¿c¿c 8j¿gc8oo oõoo õoo8¿go
21. 1340 jjojjoo Ço8jb¿goo ¿o8º. 25 oõ ojjo ooogõo¿ojc boõooo
22. 1544 10307270 o8jbo º¿bogo8jogjboo j. 20 8j¿gc8oo oõoo ¿c¿c õoo8¿go
23. 1630 Çooo8ogjõo8jogo 8oojogoo j. 94 oõ ojjo ooogõo¿ojc boõooo
24. 1751 10405028 yobgooj ¿ocõ¿oo j. 5 boõoo8o ¿c¿c 8j¿gc8oo oõoo õoo8¿go
25. 1754 10503234 ycõbjoooj joj¿cõoo j. 17 boõoo8o ¿c¿c 8j¿gc8oo oõoo õoo8¿go
26. 1765 10504119 ycõbjoooj joj¿cõoo j. 7 boõoo8o ¿c¿c 8j¿gc8oo oõoo õoo8¿go
34
_b6ogo 3
¿obog¿_6jò_go ob/go do6j_gog bobj_¿gogo dj¿gjòo
# boog6o_b¿¬ òo6omob b¬8j6o 8obo8o6mo
1. 10506261 obooco Ì 8jooojjjo 13
2. 10506086 obooco j. 1
3. 10506097 obooco j. 13
4. 10506118 obooco j. 15
5. 10506134 obooco j. 17
6. 10506140 obooco j. 19
7. 10506149 obooco j. 21
8. 10506158 obooco j. 23
9. 10506170 obooco j. 25
10. 10506280 obooco 8jooojjjo 10
11. 10406035 objoooj ¿ooo j. 6
12. 10404086 ojgobõoo j. 23
13. 10506004 bjogj8oo j. 15
14. 10506046 bjogj8oo j. 39
15. 10507132 bjogj8oo j. 7
16. 10506169 bc¿ooo¸¿õoo j. 16
17. 10506200 bc¿ooo¸¿õoo j. 22
18. 10506074 ¿c8oo Ì 8jooojjjo 6
19. 10506065 ¿c8oo ÌÌÌ õooo 11
20. 10506022 ¿c8oo j. 18 / bjogj8oo j. 4
21. 10506017 ¿c8oo j. 7
22. 10508020 gogoooo 8ogjoo j. 3
23. 10302104 gojoo og8o8jojbgoo ¿o8º. 22 / joõ¿oooo j. 3
24. 10404172 jõj¸gj 8jcõoo 8cjgooo 6
25. 10307027 joõoogooj ocgc8cooo j. 10
26. 10307009 oob¿¸o8jogo õjºco j. 27
27. 10307015 oob¿¸o8jogo õjºco j. 27 / bõcojo j. 3
28. 10307013 oob¿¸o8jogo õjºco j. 44 / gogooj õjjoºoo j. 3
29. 10206332 oob¿¸o8jogo õjºco j. 48
30. 10405163 o¿8oooooo cjoojooo j. 1
31. 10405166 o¿8oooooo cjoojooo j. 3
32. 10506056 oõ¿jgojoo 8jooojjjo 1
33. 10105364 ¸co¿ojoo j. 43o
34. 10507291 ¸cyõoo ¿ºo¿¸j¿ogo 1
35. 10503206 8j¿jooo og8oõoo 11
36. 10506392 8oõºo 8o¿oo j. 16
37. 10407106 oo8ooooooj 8cooo j. 31
38. 10407224 oo8ooooooj 8cooo j. 5
39. 10407068 oo8ooooooj 8cooo j. 8
40. 10407194 oo8ooooooj 8cooo 8jooojjjo 3
41. 10306218 cõbjgoooo ¿õo¿cgoo j. 10
42. 10306391 cõbjgoooo ¿õo¿cgoo j. 22
43. 10306213 cõbjgoooo ¿õo¿cgoo j. 8
44. 10506076 cõJoõoo j. 27
45. 10305512 cõojjoo ¿oooojgjgo 6
46. 10405088 J¿õoo 8cjgooo 1
47. 10405099 J¿õoo 8cjgooo 2
48. 10407600 J¿8¸oooo j. 3
49. 10407334 J¿8¸oooo j. 5
50. 10407320 J¿8¸oooo j. 7
51. 10307098 õ¿ooojjgoo ¿o8º. 23 / obo8ooj jooco j. 1
52. 10506027 oo8gjbõco j. 13
53. 10506036 oo8gjbõco j. 15
54. 10506042 oo8gjbõco j. 21
55. 10506015 oo8gjbõco j. 5
56. 10407001 ¿¿õ¿jgooj oo¿cooo j. 17 / oob¿¸o8jogo õjºco j. 10
57. 10404002 8ojojgoo j. 17
58. 10404017 8ojojgoo j. 3
59. 10407164 õooõ¿ooooo j. 15 / 8ojojgoo j. 14
60. 10407046 õooõ¿ooooo j. 27
61. 10201283 õo¿ooo ¿ocõ¿oo j. 2 / 8oõyooo8jogo ¸c¿jo j. 44
62. 10903323 Çjõjojgo o¸o¸oo ¿o8º. 56
63. 10405028 yobgooj ¿ocõ¿oo j. 5
64. 10503229 ycõbjoooj joj¿cõoo j. 11
65. 10503234 ycõbjoooj joj¿cõoo j. 17
66. 10503214 ycõbjoooj joj¿cõoo j. 3
67. 10503209 ycõbjoooj joj¿cõoo j. 32
68. 10503417 ycõbjoooj joj¿cõoo j. 5
69. 10504119 ycõbjoooj joj¿cõoo j. 7.

/

o
ò
j
b
o
d
j

¿
o
o
b

j

#
6
ò
¬
¿
o
b
o
¿
_
6
o
b

j

#
2
4
¿
¬
8
o
b

I

8
j
b
o
b
¿
j
¿
o

#
6
o
¿
g
o
ò
6
o
b

j

#
2
3
ò
j
m
g
j
8
o
b

j

#
1
5
ò
j
m
g
j
8
o
b

j

#
3
9.

/

¿
¬
8
o
b

j

#
7
g
o
¿
o
m

o
g
8
o
8
j
b
j
ò
g
o
b

¿
o
8
6
o
6
o

#
2
2
/
3
¿
o
6
b
o
g
o
d
o
b

j

#
1
0
m
o
ò
_
¿
o
8
¿
o
g
o
b

j

#
2
7
/
3
j
6
j
¿
g
j

8
j
¬
6
o
b

8
¬
j
g
o
b
o

#
6
¿
¬
8
o
b

j

#
1
8
/
4.

/

o
ò
j
b
o
d
j

¿
o
o
b

j

#
6
ò
¬
¿
o
b
o
¿
_
6
o
b

j

#
2
4
¿
¬
8
o
b

I

8
j
b
o
b
¿
j
¿
o

#
6
o
¿
g
o
ò
6
o
b

j

#
2
3
ò
j
m
g
j
8
o
b

j

#
1
5
ò
j
m
g
j
8
o
b

j

#
3
9.

/

J
_
6
o
b

8
¬
j
g
o
b
o

1
-
2
g
¬
6
ò
j
b
o
d
j

¿
o
j
¿
¬
6
o
b

j

#
3
g
¬
6
ò
j
b
o
d
j

¿
o
j
¿
¬
6
o
b

j

#
3
2
g
¬
6
ò
j
b
o
d
j

¿
o
j
¿
¬
6
o
b

j

#
1
1
-
1
3
g
¬
6
ò
j
b
o
d
j

¿
o
j
¿
¬
6
o
b

j

#
5.

/

m
o
ò
_
¿
o
8
¿
o
g
o
b

j

#
4
8
m
_
8
o
b
o
o
b
o
b

j

#
3
m
o
ò
_
¿
o
8
¿
o
g
o
b

j

#
4
4
/
3
m
_
8
o
b
o
o
b
o
b

j

#
1
8
o
6
6
o

8
o
g
o
b

j

#
1
6
b
o
8
b
o
o
b
o
d
j

8
¬
m
o
b

j

#
8.

/

J
_
6
o
b

8
¬
j
g
o
b
o

1
-
2
g
¬
6
ò
j
b
o
d
j

¿
o
j
¿
¬
6
o
b

j

#
3
g
¬
6
ò
j
b
o
d
j

¿
o
j
¿
¬
6
o
b

j

#
3
2
g
¬
6
ò
j
b
o
d
j

¿
o
j
¿
¬
6
o
b

j

#
1
1
-
1
3
g
¬
6
ò
j
b
o
d
j

¿
o
j
¿
¬
6
o
b

j

#
5.

/

m
o
ò
_
¿
o
8
¿
o
g
o
b

j

#
4
8
m
_
8
o
b
o
o
b
o
b

j

#
3
m
o
ò
_
¿
o
8
¿
o
g
o
b

j

#
4
4
/
3
m
_
8
o
b
o
o
b
o
b

j

#
1
8
o
6
6
o

8
o
g
o
b

j

#
1
6
b
o
8
b
o
o
b
o
d
j

8
¬
m
o
b

j

#
8.

/

b
o
b
6
_
b
o
d
o
b

j

#
2
7
b
o
¿
o
o
o

¿
o
¬
6
¿
o
b

j

#
2
/
4
4
g
_
6
_
j
g
o
d
o
b

j

#
1
7
/
1
0
8
o
¿
m
j
g
o
b

j

#
3
8
o
¿
m
j
g
o
b

j

#
1
7
¬
6
ò
j
g
o
o
b
o

¿
6
o
¿
¬
g
o
b

j

#
8
/
1
0.

/

6
_
b
m
o
¿
j
g
o
b

¿
o
8
6
o
6
o

#
2
3
/
1
b
o
8
g
j
ò
6
¬
b

j

#
1
5
b
o
b
6
_
b
o
d
o
b

j

#
1
5
/
1
4
b
o
8
g
j
ò
6
¬
b

j

#
2
1
b
o
8
g
j
ò
6
¬
b

j

#
1
3.

/

b
o
b
6
_
b
o
d
o
b

j

#
2
7
b
o
¿
o
o
o

¿
o
¬
6
¿
o
b

j

#
2
/
4
4
g
_
6
_
j
g
o
d
o
b

j

#
1
7
/
1
0
8
o
¿
m
j
g
o
b

j

#
3
8
o
¿
m
j
g
o
b

j

#
1
7
¬
6
ò
j
g
o
o
b
o

¿
6
o
¿
¬
g
o
b

j

#
8
/
1
0
6
¿
o
o
g

¿
o
8
b
o
b
_
6
g
o
o
b

j
.
#
1
3
¿
¬
6
g
o
b
o
o
b

g
o

j
_
m
o
o
b
o
b

¿
¿
j
m
o
¿
¬
¿
j
ò
o
8
¿
o
g
o
b

j
.

#
8
/
1
0
8
j
8
j
g

o
ò
o
8
o
d
o
b

#
2
5
/
1
5
8
j
8
j
g

o
ò
o
8
o
d
o
b

#
3
3
/
8
8
j
8
j
g

o
ò
o
8
o
d
o
b

#
4
9
6
_
b
m
o
¿
j
g
o
b

j

#
2
2
ò
o
j
¬
b

j

#
2
2


.

/
.

/

J
_
8
¿
o
b
o
b

j

#
3
-
5
-
7
6
¿
o
o
g

¿
o
8
b
o
b
_
6
g
o
o
b

j
.
#
1
3
¿
¬
6
g
o
b
o
o
b

g
o

j
_
m
o
o
b
o
b

¿
¿
j
m
o
¿
¬
¿
j
ò
o
8
¿
o
g
o
b

j
.

#
8
/
1
0
8
j
8
j
g

o
ò
o
8
o
d
o
b

#
2
5
/
1
5
8
j
8
j
g

o
ò
o
8
o
d
o
b

#
3
3
/
8
8
j
8
j
g

o
ò
o
8
o
d
o
b

#
4
9
6
_
b
m
o
¿
j
g
o
b

j

#
2
2
ò
o
j
¬
b

j

#
2
2


.

/
.

/

J
_
8
¿
o
b
o
b

j

#
3
-
5
-
7
¿
¬
6
¿
o
b
g
o
b

j

#
5
2
¿
g
g
o
o
8
¿
o
g
o
b

j

#
1
0
¿
¬
6
¿
o
b
g
o
b

j

#
7
0
¿
g
g
o
o
8
¿
o
g
o
b

j

#
4
8
j
8
j
g

o
ò
o
8
o
d
o
b

j

#
2
1
g
.

m
o
¿
g
o
g
j
ò
_
g
o
b

j

#
4
1
¿
o
¿
o
-
g
8
o
¿
j
g
o
b

j

#
1
3
¿
o
¿
o
-
g
8
o
¿
j
g
o
b

j

#
4
3
g
o
b
§
o
6
o
d
o
b

j

#
2
¿
g
g
o
o
8
¿
o
g
o
b

j

#
5
¿
g
g
o
o
8
¿
o
g
o
b

j

#
1
¿
g
g
o
o
8
¿
o
g
o
b

j

#
8


.


,


¿
¬
¿
j
ò
o
8
¿
o
g
o

o
o
¿
¬
ò
o
b

j
#
1
7
6
o
g
g
o
b
¿
o
b
o
8
¿
o
g
o
b

j

#
3
4
m
¬
o
d
o
b

j

#
9
m
¬
o
d
o
b

j

#
1
6
¿
¬
b
b
¿
o
¿
_
_
o
o
b

j

#
4
8
o
6
g
o
b
o
8
¿
o
g
o
b

j

#
5
1
m
¬
o
d
o
b

j

#
4
4
¿
¬
b
b
¿
o
¿
_
_
o
o
b

j

#
6
8
j
g
o
j
o
8
¿
o
g
o

J
j
¿
6
j
b

j

#
5
o
ò
6
o
J
o
8

o
b
J
o
J
o
b
j
g
8
o
b

j

#
9
o
b
¿
¬
6
¬
¿
¿
o
b

j

#
2
8.


,