25 kiÓm so¸t nnäi bé 1h®éng kiÓm tra thanh tra cña co quaNN cã thÈm quyÒn chung ho¹t ®éng

ktra ,thanh tra cña c«ng ph¸p ,UBND c¸c cÊp ®îc ®Æc trng bái sù trùc thuéc ho¹t ®éng thanh tra ktra c¬ quan ®è chÝnh phñ ,UBND cã thÓ kiÓm tra bÊt kú 1 lo¹i ho¹t ®éng nµo cña ®èi tîng bô qlý cã th× tiÕn hµnh thêng xuyªn ,®Þnh lú ,®ét cuÊt ... ®îc tiÕn hµnh díi nhiÒu h×nh thøc :nghe b¸o c¸o ,®¸nh gÝa b¸o c¸o cña ®èi tîng ktra ,tù tæ chøc ®oµn ktra .. ho¹t ®éng ktra cña chÝnh fñ ,UBND cã tÝnh quyÒn lùc cao ,cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh buéc ®èi tîng bÞ ktra f¶i thi hµnh ,cã quyÒn ®×nh chØ b·i bá c¸c quyÕt ®Þnh tr¸i ph¸p luËt .. 2 ktra chøc n¨ng :lµ ho¹t ®éng ktra do c¬ quan ph¸p luËt ngµnh lùc t×nh h×nh ®¬n vÞ c¸c c¬ quan tæ chøc ®¬n vÞ kh«ng trùc thuéc m×nh vÒ mÆt tæ chøc trong viÖc chÊp hµnh pluËt ,®êng lèi ,chÝnh s¸ch vµ c¸c quy t¾c qlý ngµnh ,lÜnh vùc qlý c¬ quan chøc n¨ng cã quyÒn yªu cÇu c¬ quan bô ktra cïng cÊp ®×nh chØ ,söa ®æi hoÆc b·i bá quyÕt ®Þnh tr¸i pl ,but kh«ng cã quyÒn tù quyÕt m×nh ®×nh chØ , còng nh kh«ng cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p chÕ tµi xö lý khi cã tranh chÊp gi÷a c¬ quan chøc n¨ng vµ ®èi tîng bÞ ktra,vÒ nguyªn t¾c ®èi tîng bô ktra ph¶i chÊp hµnh but cã quyÒn kiÕn nghÞ víi c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt 2.2 ktra néi bé :lµ mhiÖm vô ,chøc n¨ng cña 1 c¬ quan qlý NN, chØ ho¹t ®éng ktra trong néi bé ngµnh ,1c¬ quan tÝnh trùc thuéc chÆt chÏ gi÷a chñ thÓvµ ®èi tîng bÞ ktra ph¹m vi nã bao qu¸t mäi vÊn ®Ò trong c¬ quan ®¬n vÞ ,thñ tíng c¬ quan cí thÓ hoËt ®éng mäi biÖn ph¸p kû luËt,khen thëng thuéc quyÒn h¹n cña m×nh ,tæ chøc ca nh©n vi ph¹m ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ,b·i bá c¸c quyÕt ®Þnh s¹i tr¸i cña cÊp díi ,®Þnh chØ hµnh vi vÞ ph¹m ph¸p luËt 3 thanh tra ®¬n vÞ hµnh chÝnh NN hÖ thèng nµy bao gåm : -thanh tra NN cña chÝnh phñ, tØnh thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ,UBND cïng cÊp ,thanh tra huyÖn ,quËn ,thÞ x· ... -thanh tra cña Bé ,c¬ quan ngang bé ,c¬ quan trùc thuéc chÝnh phñ cã chøc n¨ng thanh tra thuéc gi¸m ®èc së thanh tra NNlµ c¬ quan thuéc hÖ thèng hiÕn ph¸p ,cã nhiÖmvô ,quyÒn h¹n ®Ó tiÕn hanhf quyÒn kiÓm so¸t ®¬n vÞ hµnh chÝnh +thanh tra viÖc tiÕn hµnh chÝnh s¸ch ,ph¸p luËt ,nhiÖm vô ,kÕ ho¹ch NN +xem xÐt kÕn nghÞ víi cÊp cã th¶m quyÒn *tæ chøc chØ ®¹o ho¹t ®éng thanh tra -thanh tra NNcã quyÒn : +yªu cÇu c¬ quan ,®¬n vÞ ,tæ chøc c¬ liªn quan cung cÊp th«ng tin +trng cÇu gi¸m ®Þnh +yªu cÇu cung cÊp tµi liÖu ,b¸o c¸o b»ng 1 b¶n +quy ®Þnh niªm phong tµi liÖu ,kª biªn tµi s¶n

+t¹m ®×nh chØ viÖc thi hµnh quy ®Þnh khoa häc thÊy sai tr¸i ho¹t ®éng thµnh tra lµ ho¹t ®éng chuyªn tr¸ch ®¶m b¶o ph¸p chÕ vµ kû c¬ng trong qu¶n lý NN,dùa trªn nguyªn t¾c :ph¸p chÕ xhcn ,chÝnh x¸c ,kh¸ch quan ,c«ng khai ,d©n chñ, kÞp thêi trong c«ng cuéc c¶i c¸ch HCNN cÇm hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ thanh tra ktra ®¬n vÞ hÖ thèng hµnh chÝnh ,t¹o ra c¬ chÕ hîp lý ,khoa häc ,®Ò mäi hµnh vi quyÕt ®Þnh cña c¬ quan ®Òu ®ù¬c kiÓm so¸t ,xö lýnhanh chãng ,t¨ng cêng ph¸p chÕ vµ kû luËt 23/gi¸m s¸t cña TA ND:gs¸t c¶u TA ®¬n vÞ ho¹t ®éng tµi ph¸n hµnh chÝnh nh»m ktra tÝnh hîp ph¸p trong c¸c quy ®Þnh hµnh chÝnh vµ hµnh vi hµnh chÝnh,cbcchc bÞ d©n khiÕu kiÖn ...ngoµi ra cßn th«ng qua ho¹t ®éng t ph¸p 1 c¸ch gi¸n tiÕp 1gi¸m s¸t th«ng qua tµi ph¸n hµnh chÝnh ho¹t ®éng kiÓm sãat ®¬n vÞ c¬ quan hµnh chÝnh lµ viÑc thiÕt lËp c¬ quam tµi ph¸n hµnh chÝnh ,NghÜa lµ ngoµi viÖc xÐt xö c¸c vô ¸n ,tßa ¸n cã quyÒn xÐt xö c¸c vô ¸n hµnh chÝnh ,®©y lµ 1 h®éng rÊt ®Æc thï th«ng qua ®ã tßa ¸n trùc tiÕp ph¸n quyÕt c¸c quy ®Þnh hµnh chÝnh ,hµnh vi hµnh chÝnh ®Ó b¶o vÖ quyÒn tù do vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n m,®¶m b¶o ph¸p chÕ vµ kû c¬ng trong qlý NN TA cã thÓ xÐt xö c¸c quy ®inh hc,hµnh vi hµnh chÝnh bÞ khiÓu kiÖn :quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh... Khi xÐt xö c¸c vô ¸n hµnh chÝnh ,TA cã quyÒn yªu cÇu b·i bá nh÷ng quy ®Þnh hÇnh chÝnh cña c¬ quan hchÝnh ,®×nh chØ c¸c hµnhvi hµnh chÝnh ,buéc phôc håi thiÖt h¹i\ TA ND c¸c cÊp cã chøc n¨ng xÐt xö hµnh chÝnh ,trùc tiÕp ktra ,gi¸m s¸t c¸c quy ®Þnh hµnh chÝnh vµ hµnh vi hµnhchÝnh cña c¬ quan hµnh chÝnh ,®¶m b¶o ph¸p chÕ kû c¬ng trong qlý NN 2 giam s¸t th«ng tin qua tµi ph¸n t ph¸p khi ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi vi ph¹m pl ,TA ra quyÕt ®Þnh yªu cÇu c¬ quan ,tæ chøc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó kh¾c phôc nguyªn nh©n m, ®iÒu kiÖn ph¸t sinh téi ph¹m th«ng qua xÐt xö c¸c vô kiÖn d©n sù ,lao ®éng...TAktra tÝnh hîp ph¸p hîp lý cña quy ®Þnh hµnh chÝnh TA cã quyÒn hñy quyÕt ®Þnh cña c¬ quan ,tæ chøc kh¸c x©m h¹i ®Õn quyÒn lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù VËy gi¸m s¸t cña TA ®¬n vÞ hµnh chÝnh NNth«ng qua thÈm ph¸n t ph¸p chñ yÕu yªu cÇu c¬ quan hµnh chÝnh kh¾c phôc sù vi ph¹m ,®ã lµ nh÷ng ph¬ng thøc ®Ó TA tiÕn hµnh quyÒn gi¸m s¸t cña m×nh ®¬n vÞ c¬ quan hµnh chÝnh NN C©u 24: Gi¸m s¸t cña c«ng d©n Gi¸m s¸t cñac«ng d©n tiÕn hµnh th«ng qua kiÕn nghÞ ,yªu cÇu ,khiÕu n¹i ,tè c¸o c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt víi c¬ quan NN ,tæ chøc cã thÈm quyÒn ,lµ ph¬ng tiÖn ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý h÷u hiÖu c¸c quyÒn tù do ,lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n ,tæ chøc khi bÞ x©m h¹i

QuyÒn kiÕn nghÞ ,yªu cÇu,khiÕu n¹i ,tè c¸o lµ lo¹i quyÒn chñ th× x©y dùng NN cña d©n do d©n v× d©n më réng d©n c mäi lÜnh vùc ®êi sèng x· héi ,ph¸t huy tÝnh tÝch cùc c¶u quyÒn chóng ,t¹o mäi ®kiÖn ®Ó c«ng d©n thùc hiÖn c¸c quyÒn®ã KiÕn nghÞ lµ ®Ó xuÊt ý kiÕn víi cquan ,tá chøc NN nh»m hµon thiÖn tæ chøc ho¹t ®éng dcña bé m¸y NN,kh«ng liªn quan trùc tiÕp tíi LPPL Yªu cÇu lµ ®ßi hái cña c«ng d©n ®Ó thùc hiÖn c¸c quÇn chñ thÓ cña hä ®îc pl quy ®Þnh ,cã trêng hîp liªn quan lppl KhiÕu n¹i ®îc sö dông khi quyÒn chñ thÓ bÞ x©m h¹i do quy ®Þnh hÇnh chÝnh hoÆc hµnh vi hµnh chÝnh tr¸i pl g©y nªn Tè c¸o lµ viÖc c«ng d©n ph¸t hiÖn víi c¬ quan NNcã thÈm quyÒn v× viÖc lµm tr¸i pl cña c¬ quan tæ chøc ...q©y thiÖt h¹i hoÆc ®e däa g©y nªn C¸c quyÒn trªn ®îc pl bµo ®¶m ,báa vÖ ®¬n vÞ mäi c«ng d©n Thñ tôc yªu cÇu ,kiÕn nghÞ vµ gi¶i quyÕt yÒu cÇu kh«ng ®ùoc pl quy ®Þnh chÆt chÏ nh thñ tôc khiÕu naÞ tè c¸o Thñ tôc khiÕu n¹i tè c¸o®îc quy ®Þnh trong luËt tè tông h×nh sù ,d©n sù Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o lµ c«ng ®©n ®¬n vÞ §vµ NN Tuy nhiªn viÖc gi¶i quÕt yªu cÇu ,kiÕn nghÞ ,khiÕu n¹i tè c¸o cßn nhiÒu bÊt hîp lý c«ng víi ý thøc pl tr×nh ®é gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ,tè c¸o cßn thÊp lµm nhiÒu vô kiÖn kÐo dµi ,lßng vßng ,®Ó ®b¶o c¸c quyÒn trªn cÇn hoµn thiÖn pl ,c¬ quan gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o ,do ®ã míi n©ng cao tÝnh tÝch cùc cña c«ng d©n trong gi¸m s¸t c¬ quan hµnh chÝnh NN