Câu 15 Hãy phân tích phương pháo thực hiện thẩm quyền HCNN liên ệ thực tiễn QLHCNN

ơ nước ta hiện nay. Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn thÈm quyÒn hµnh chÝnh Nhµ níc. +C¸c ph¬ng ph¸p ®îc ¸p dông ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®iÒu tiÕt, can thiÖp bªn ngoµi, tøc thùc hiÖn thÈm quyÒn hµnh chÝnh Nhµ níc nh»m b¶o ®¶m hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ trong thùc hiÖn hÖ th«ngs v¨n b¶n ph¸p luËt cña Nhµ níc. +Trong giai ®o¹n ®Çu cña sù ph¸t triÓn Nhµ níc, quy m« c¸c hµnh vi cßn ®¬n gi¶n th× ph¸p luËt cña Nhµ níc, nh©n d©n chÊp hµnh vµ mét ai ®ã cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt cã thÓ bÞ toµ ¸n trùc tiÕp xö lý. Nhng khi Nhµ níc më réng ph¹m vi l·nh thæ vµ nhiÒu néi dung ho¹t ®éng ®ßi hái ph¶i cã hÖ thèng hµnh chÝnh ®Ó qu¶n lý luËt, tøc lµm cho luËt cã hiÖu lùc. Trong nÒn d©n chñ, hµnh ph¸p lµ mét chñ thÓ cña ph¸p luËt vµ ®iÒu rÊt c¬ b¶n, hä chØ ®îc lµm nh÷ng g× luËt ®· quy ®Þnh. Hµnh chÝnh còng ®îc ®a thªm nh÷ng quyÒn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khÈn cÊp, nhng vÒ nguyªn t¾c còng ph¶i t«n träng ph¸p luËt. +§Ó thùc hiÖn thÈm quyÒn hµnh chÝnh Nhµ níc cÇn tiÕn hµnh ®ång bé c¸c ph¬ng thøc : -Uû quyÒn ban hµnh quy ph¹m ph¸p luËt (lËp quy); -CÊp phÐp vµ cÊp ®¨ng ký (cho phÐp); -Chøng thùc, c«ng chøng; -Ra mÖnh lÖnh (cìng chÕ hµnh chÝnh) bao gåm: Phßng ngõa, ng¨n chÆn, xö ph¹t, trng dông, trng mua vµ b¾t buéc thùc hiÖn nghÜa vô; -Cung cÊp dÞch vô c«ng;

-Tµi trî. (1)Uû quyÒn ban hµnh quy ph¹m ph¸p luËt: Lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò tranh luËn vÒ sö dông ph¬ng ph¸p nµy trong hµnh chÝnh. Mét sè nhµ nghiªn cøu cho r»ng lap¹ ph¸p ®· vµ ®ang dÝnh lÝu nhiÒu h¬n ®Õn ®êi sèng ngµy vµ ban hµnh nhiÒu ®¹o luËt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khÈn cap¸ nªn ph¬ng ph¸p uû quyÒn thêng bÞ h¹n chÕ. -Ph¬ng ph¸p uû quyÒn tøc hµnh chÝnh ®îc quyÒn ®a ra c¸c quy t¾c, quy chÕ mang tÝnh díi LuËt ®Ó qu¶n lý vµ thùc thi ph¸p luËt. Tuy nhiªn, cÇn ®ßi hái nh÷ng ph¬ng ph¸p vµ thñ tôc cô thÓ b¶o ®¶m cho c«ng viÖc ®ã ho¹t ®éng v× thùc thi ph¸p luËt. -ViÖc c¬ quan nµo thuéc bé m¸y hµnh chÝnh Nhµ níc ®îc quyÒn ®a ra c¸c quy chÕ, quy t¾c ®Ó qu¶n lý viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt cÇn ®îc quy ®Þnh cô thÓ. §©y còng lµ mét trong néi dung ®îc nhiÒu nhµ thiÕt kÕ tæ chøc bµn ®Õn vµ cha cã sù thèng nhÊt. Trªn thùc tÕ, do kh¸i niÖm qu¶n lý Nhµ níc, qu¶n lý hµnh chÝnh ®a nghÜa nªn hiÓu vÊn ®Ò cã thÓ cÇn ph¶i ®îc xem xÐt trªn c¬ së thùc tiÔn. Kh«ng ph¶i c¬ quan nµo còng cã quyÒn qu¶n lý Nhµ níc vµ qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc. QuyÒn ®ã ph¶i ®îc trao trªn c¬ së ph¸p luËt. (2)Cho phÐp -lµ mét trong nh÷ng thÈm quyÒn hµnh chÝnh ®îc thùc hiÖn b»ng ph¬ng ph¸p kh¼ng ®Þnh b»ng quyÒn lùc - ph¸p lý cho c¸ nh©n hay tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ.

-§Ó thùc hiÖn quyÒn cho phÐp, hµnh chÝnh tiÕn hµnh ®¨ng ký hoÆc cÊp giÊy phÐp. Trong quyÒn nµy, c¸c nhµ hµnh chÝnh ph¶i cã kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh nh÷ng g× h¹n chÕ cña ph¸p luËt kh«ng cho phÐp c«ng d©n lµm vµ nh÷ng g× ®îc lµm, viÖc ®¨ng ký nh lµ mét ®ßi hái ®Ó lµm cho ph¸p luËt cã hiÖu lùc cã hiÖu lùc trªn mäi ph¬ng diÖn. Quy ®Þnh ®¨ng ký, c¸c lo¹i vÊn ®Ò cÇn ®¨ng ký còng lµ mét trong nh÷ng chñ ®Ò quan t©m cña viÖc nghiªn cøu ph¬ng ph¸p nµy. Trong xu thÕ chung, viÖc ®¨ng ký ®îc tiÕn hµnh theo nh÷ng quy ®Þnh vµ vÊn ®Ò g× cÇn ph¶i ®¨ng ký. Trong hÖ thèng ph¸p luËt, viÖc quy ®Þnh nh÷ng ®ßi hái tèi thiÓu ®Ó ®¨ng ký c¸c ho¹t ®éng sÏ lµm cho hµnh chÝnh chØ cßn lµ " ngêi g¸c cæng" hay ngêi lµm nh÷ng thñ tôc cÇn thiÕt cho c«ng viÖc ®¨ng ký. -CÊp phÐp tøc hµnh chÝnh b¶o ®¶m cho c¸c ho¹t ®éng ®óng khu«n khæ ph¸p luËt quy ®Þnh. VÒ nguyªn t¾c ®¨ng ký vµ cÊp giÊy phÐp cã thÓ kh«ng kh¸c nhau nhiÒu. Nhng thñ tôc ®ßi hái cô thÓ h¬n trong trêng hîp cÊp phÐp. CÊp phÐp g¾n liÒn víi tõng c¸ nh©n, tæ chøc cô thÓ, hoÆc giÊy phÐp hÕt h¹n, th× nh÷ng ho¹t ®éng ®ã kh«ng ®îc tiÕn hµnh. -ViÖc cÊp phÐp vµ kh«ng cÊp phÐp ®ang ®îc c¸c nhµ hµnh chÝnh quan t©m theo híng ®¬n gi¶n ho¸. VÊn ®Ò ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc cÊp phÐp (nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu). (3)Chøng thùc, c«ng chøng: Ho¹t ®éng x¸c nh©n bëi c«ng quyÒn t×nh tr¹ng

ph¸p luËt-d©n sù cña c«ng d©n, tæ chøc. (4)Ra mÖnh lÖnh: Lµ ph¬ng ph¸p b¶o ®¶m ®èi tîng qu¶n lý thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸p luËt vµ chÞu xö lý ®èi víi c¸c vi ph¹m ph¸p luËt. (5)Cung cap¸ dÞch vô c«ng cho c«ng d©n, tæ chøc. (6)C¸c h×nh thøc tµi trî. +Thùc hiÖn ®iÒu tiÕt, can thiÖp vµo ®êi sèng chÝnh trÞ kinh tÕ - x· héi, c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc cã thÓ sö dông mét sè biÖn ph¸p sau: -Gi¸o dôc, tuyªn truyÒn ®Ó x· héi c«ng d©n hiÓu vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt c¶unn. ViÖc gi¸o dôc nh©n d©n hiÓu vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt Nhµ níc cÇn ®îc tiÕn hµnh th«ng qua nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chóng ta ®a ®a ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ph¸p luËt vµo trong c¸c trêng phæ th«ng lµ mét c¸ch lµm cÇn thiÕt. Tuy nhiªn, ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cña nh©n d©n cßn h¹n chÕ, do ®ã, bªn c¹nh viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ph¸p luËt, cÇn kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p kh¸c. -BiÖn ph¸p kinh tÕ, ®ã lµ nh÷ng h×nh thøc xö ký c¸c t×nh huèng cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt cña Nhµ níc b»ng c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ thëng vµ ph¹t. BiÖn ph¸p kinh tÕ còng ®îc ¸p dông ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng bªn trong cña hµnh chÝnh Nhµ níc. Thµnh tÝch cña c«ng chøc g¾n liÒn víi tiÒn l¬ng, tiÒn thëng. -BiÖn ph¸p hµnh ®¬n ph¬ng tøc cìng bøc ph¶i chÊp hµnh trong trêng hîp c¸c biÖn ph¸p tªn kh«ng hiÖu qu¶. MÖnh

lÖnh hµnh chÝnh trong trêng hîp nµy ®ßi hái c¸c ®èi tîng bÞ qu¶n lý chÊp hµnh. Câu 21 Quốc hội và Hội động nhân dân thực hiện quyền kiểm soát đối với HCNN như thế nào? 1.Gi¸m s¸t cña Quèc héi +Gi¸m s¸t lµ chøc n¨ng hiÕn ®Þnh cña c¸c c¬ quan quyÒn lùc Nhµ níc. Chøc n¨ng nµy xuÊt ph¸t tõ ®Þa vÞ chÝnh trÞ - ph¸p luËt cña Quèc héi, Héi ®ång nh©n d©n lµ nh÷ng c¬ quan trùc tiÕp nhÊt nhËn quyÒn lùc cña nh©n d©n, thay mÆt nh©n d©n thùc hiÖn mäi quyÒn lùc Nhµ níc. MÆt kh¸c, cßn xuÊt ph¸t tõ quyÒn ban hµnh LuËt (Quèc héi) vµ nh÷ng nghÞ quyÕt mµ c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc ph¶i chÊp hµnh. Trong hÖ thèng c¸c c¬ quan Nhµ níc, Quèc héi lµ c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt. +Ngoµi chøc n¨ng lËp hiÕn, Quèc héi cßn " thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t tèi cao ®èi víi tån bé ho¹t ®éng cña Nhµ níc", " thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t tèi cao viÖc tu©n theo HiÕn ph¸p, LuËt vµ NghÞ quyÕt cña Quèc héi", (kho¶n 4 §iÒu 83, kho¶n 2 §iÒu 84 HiÕn ph¸p 1992). Nh vËy, ®èi tîng gi¸m s¸t cña Quèc héi lµ ho¹t ®éng cña mäi c¬ quan Nhµ níc, trong ®ã cã ho¹t ®éng cña c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc. +Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Quèc héi ®îc thùc hiÖn th«ng qua nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. -Thùc hiÖn trªn kú häp qua nghe b¸o c¸o cña ChÝnh phñ, c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé vµ c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, th¶o luËn, ®¸nh gi¸ c¸c b¸o c¸o ®ã.

-Th«ng qua quyÒn chÊt vÊn cña ®¹i biÓu Quèc héi ®èi thñ tíng ChÝnh phñ, Bé trëng vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña ChÝnh phñ. Ngêi bÞ chÊt vÊn ph¶i tr¶ lêi chÊt vÊn tríc Quèc héi cã thÓ quyÕt ®Þnh cho tr¶ lêi tríc Uû ban Thêng vô Quèc héi hoÆc kú hép sau cña Quèc héi hoÆc tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n. -C¸c uû ban, héi ®ång cña Quèc héi gióp Quèc héi thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t vµ trªn c¸c kú häp b¸o c¸o tríc Quèc héi vÒ ho¹t ®éng cña m×nh, trong c¸c b¶n b¸o c¸o thÈm tra, thuyÕt tr×nh. Ph¹m vi gi¸m s¸t cña Quèc héi, ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt cña Uû ban Thêng vô Quèc héi, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña ChÝnh phñ, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n, ®ång thêi cã quyÒn ®×nh chØ viÖc thi hµnh c¸c v¨n b¶n cña ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ, tr¸i víi HiÕn ph¸p, LuËt, NghÞ quyÕt cña Quèc héi vµ tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh viÖc b·i bá c¸c v¨n b¶n ®ã. §èi víi nh÷ng v¨n b¶n cña ChÝnh phñ, Thñ tíng chÝnh phñ tr¸i víi ph¸p lÖnh, NghÞ quyÕt cña Uû ban Thêng vô Quèc héi th× b·i bá (kho¶n 5, kho¶n 6 §iÒu 91 HiÕn ph¸p). -C¸c ®¹i biÓu mét mÆt gióp Quèc héi gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña ChÝnh phñ, mÆt kh¸c cßn trùc tiÕp gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc, c¸n bé qu¶n lý, cã quyÒn yªu cÇu c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p vµ kh¾c phôc viÖc lµm vi ph¹m ph¸p luËt, chñ tr¬ng, ®êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ níc, yªu cÇu c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc x· héi, tæ chøc kinh tÕ, ®¬n

vÞ vò trang tr¶ lêi nh÷ng vÊn ®Ò mµ ®¹i biÓu Quèc héi quan t©m. Ngêi phô tr¸ch cña c¸c c¬ quan, tæ chøc ®¬n vÞ cã nghÜa vô tr¶ lêi nh÷ng vÊn ®Ò mµ ®¹i biÓu Quèc héi yªu cÇu trong thêi gian LuËt ®Þnh. +Ngoµi ra, ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña ®¹i biÓu Quèc héi lµ th«ng qua tiÕp xóc víi cö chi nghe yªu cÇu, kiÕn nghÞ, khiÕu n¹i vµ tè c¸o cña cö tri hoÆc b»ng c¸ch tham dù kú häp cña Héi ®ång nh©n d©n. +Trong trêng hîp ®Æc biÖt, Quèc héi cã thÓ thµnh lËp nh÷ng ®oµn kiÓm tra ®Æc biÖt, nh÷ng uû ban l©m thêi ®Ó kiÓm tra, xem xÐt nh÷ng vô viÖc ®Æc biÖt (§iÒu 50 LuËt Tæ chøc Quèc héi). +TÝnh quyÒn lùc trong ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Quèc héi ®èi víi bé m¸y hµnh chÝnh Nhµ níc ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt. -VÒ tæ chøc : QuyÕt ®Þnh thµnh lËp, b·i bá c¸c Bé vµ c¬ quan ngang Bé cña ChÝnh phñ; thµnh lËp míi, nhËp, chia, ®iÒu chØnh ®Þa giíi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; thµnh lËp hoÆc gi¶i thÓ ®¬n vÞ hµnh chÝnh - kinh tÕ ®Æc biÖt (kho¶n 8 §iÒu 84 HiÕn ph¸p); vÒ néi dung c«ng t¸c nh: B·i bá c¸c v¨n b¶n cña Chñ tÞch níc, Uû ban Thêng vô Quèc héi, ChÝnh phñ, lll tr¸i víi HiÕn ph¸p, LuËt vµ NghÞ quyÕt cña Quèc héi trªn mäi lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ níc. -VÒ nh©n dù nh : BÇu, miÔn nhiÔm, b·i nhiÖm c¸c chøc danh cao nhÊt cña bé m¸y Nhµ níc, phª chuÈn ®Ò nghÞ cña Thñ tíng vÒ viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc Phã Thñ tíng, Bé trëng vµ c¸c

thµnh viªn kh¸c cña ChÝnh phñ. +Nh vËy, quyÒn gi¸m s¸t cña Quèc héi ®Æc biÖt lín, kh«ng bÞ giíi h¹n bëi ®èi tîng, ph¹m vi gi¸m s¸t. VÒ h×nh thøc, Quèc héi thùc hiÖn chøc n¨ng b¶o vÖ HiÕn ph¸p vµ LuËt gÇn nh " Héi ®ång hay toµ b¶o hiÕn" ®îc thµnh lËp ë nhiÒu níc. §Ó cñng cè ph¸p chÕ, kû luËt trong qu¶n lý Nhµ níc, cÇn t¨ng cêng ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Quèc héi ®èi víi hÖ thèng hµnh chÝnh. 2.Gi¸m s¸t cña Héi ®ång nh©n d©n +§èi víi Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp, cã thÓ cha cã sù thèng nhÊt vÒ sù gi¸m s¸t bªn ngoµi hay gi¸m s¸t néi bé. B¶n th©n Héi ®ång nh©n d©n theo LuËt ®Þnh lµ c¬ quan quyÒn lùc Nhµ níc ë ®Þa ph¬ng, nhng chØ thùc hiÖn viÖc triÓn khai hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt cña cÊp trªn vµ chØ ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n mang tÝnh chÊt cô thÓ ho¸, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt trªn ®Þa bµn l·nh thæ quy ®Þnh. Héi ®ång nh©n d©n kh«ng cã quyÒn ban hµnh c¸c v¨n b¶n LuËt (hay kh«ng nh Nhµ níc liªn bang hoÆc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng tù trÞ, cã quyÒn ban hµnh c¸c LuËt ®Þa ph¬ng). Trªn thùc tÕ, ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp còng hiÓu lµ ho¹t ®éng thùc hiÖn quyÒn hµnh ph¸p ë ®Þa ph¬ng. Do ®ã, khi nghiªn cøu néi dung nµy, cÇn chó ý ®Õn tÝnh ®Æc thï ®ã. +Víi vÞ trÝ lµ c¬ quan quyÒn lùc Nhµ níc ë ®Þa ph¬ng, Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña Uû ban nh©n d©n, c¸c c¬ quan chuyªn m«n cña Uû ban nh©n

d©n, c¸c xÝ nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc trùc thuéc Héi ®ång nh©n d©n còng nh trùc thuéc cÊp trªn ®ãng t¹i ®Þa ph¬ng. +Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cã thÓ ®îc thùc hiÖn trªn kú hîp Héi ®ång nh©n d©n b»ng c¸ch nghe b¸o c¸o vµ th¶o luËn, ®¸nh gi¸ b¸o c¸o cña Uû ban nh©n d©n, cña c¬ quan chuyªn m«n; b»ng c¸ch chÊt vÊn trªn kú hîp ®èi víi Chñ tÞch vµ c¸c thµnh viªn Uû ban nh©n d©n, thñ trëng c¸c c¬ quan chuyªn m«n cña uû ban; b»ng ho¹t ®éng cña thêng trùc Héi ®ång nh©n d©n vµ c¸c ban cña Héi ®ång b»ng ho¹t ®éng ®¹i biÓu trong khu vùc bÇu cö. Ngoµi ra, mét h×nh thøc gi¸m s¸t quan träng lµ th«ng qua viÖc th«ng qua viÖc gi¶i quyÕtt c¸c ®¬n vÞ th khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n ®Ó gi¸m s¸t. +Theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p, LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©nd©n vµ Uû ban nh©n d©n, Héi ®ång nh©n ®©n cã quyÒn bÇu vµ b·i miÔn c¸c thµnh viªn Uû ban nh©n d©n, ®×nh chØ, b·i bá quyÕt ®Þnh, chØ thÞ sai tr¸i cña Uû ban nh©n d©n cïng cÊp, b·i bá NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp díi trùc tiÕp. +Ph¹m vi gi¸m s¸t cña Héi ®ång nh©n d©n bao gåm toµn diÖn mäi vÊn ®Ò vµ lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi mäi c¬ quan, tæ chøc Nhµ níc trªn ®¬n vÞ hµnh chÝnh t¬ng øng. +Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Héi ®ång nh©n d©n ®èi víi hµnh chÝnh cã c¨n cø, ph¹m vi, néi dung, h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p t¬ng tù nh ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Quèc héi, nhng ë c¸c nÊc thang

quyÒn lùc thÊp h¬n, trªn ®Þa bµn l·nh thæ x¸c ®Þnh. Câu 23 Toà án thực hiện quyền kiểm soát đối với HCNN như thế nào? Gi¸m s¸t cña Toµ ¸n nh©n d©n víi ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc. Gi¸m s¸t cña Toµ ¸n ®èi víi ho¹t ®éng hµnh chÝnh lµ ho¹t ®éng tµi ph¸n hµnh chÝnh nh»m kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p trong c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh vµ hµnh vi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh bÞ d©n khiÕu kiÖn vµ ph¸n quyÕt vÒ båi thêng thiÖt h¹i cho c«ng d©n do quyÐet ®Þnh, hµnh vi ®ã g©y ra. Ngoµi ra, chøc n¨ng gi¸m s¸t ®èi víi hµnh chÝnh cña Toµ ¸n cßn ®îc gi¸n tiÕp th«ng qua ho¹t ®éng tµi ph¸n t ph¸p. a Gi¸m s¸t th«ng qua tµi ph¸n hµnh chÝnh. +Víi quan ®iÓm x©y dùng Nhµ níc ph¸p quyÒn ë níc ta, ho¹t ®éng kiÓm so¸t ®èi víi hµnh chÝnh ngµy mét t¨ng cêng b»ng viÖc thiÕt lap¹ c¬ quan tµi ph¸n hµnh chÝnh - mét bé phËn cña Toµ ¸n nh©n d©n c¸c cÊp. Cã nghÜa lµ ngoµi viÖc xÐt xö c¸c vô ¸n theo thêng lÖ, Toµ ¸n nh©n d©n c¸c cÊp cã quyÒn xÐt xö c¸c vô ¸n hµnh chÝnh. XÐt xö c¸c vô ¸n hµnh chÝnh lµ ho¹t ®éng rÊt ®Æc thï, th«ng qua ®ã toµ ¸n trùc tiÕp ph¸n xÐt hîp ph¸p c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh c¸ biÖt cô thÓ vµ nh÷ng hµnh vi hµnh chÝnh cña c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc, cña c¸c viªn chøc Nhµ níc bÞ c«ng d©n, c¬ quan Nhµ níc kh¸c, tæ chøc x· héi, tæ chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ vò trang khiÕu kiÖn nh»m

b¶o vÖ quyÒn tù do, lîi Ých cña hä, lîi Ých hîp ph¸p cña Nhµ níc vµ x· héi, b¶o ®¶m ph¸p chÕ vµ kû c¬ng trong qu¶n lý Nhµ níc. +Toµ ¸n nh©n d©n cã thÓ xÐt xö ®èi víi nh÷ng quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh vµ hµnh vi hµnh chÝnh bÞ khiÕu kiÖn: QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, tíc bá v« thêi h¹n hoÆc tíc bá cã thêi h¹n quyÒn sö dông giÊy phÐp, buéc th¸o bá c«ng tr×nh x©y dùng tr¸i phÐp ®èi víi nhµ ë, c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc kiªn cè; quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý hµnh chÝnh víi h×nh thøc ®a vµo trêng gi¸o dìng, ®a vµo së gi¸o dôc, ch÷a bÖnh, qu¶n chÕ hµnh chÝnh, quyÕt ®Þnh vÒ buéc th«i viÖc ®èi víi c«ng chøc Nhµ níc, quyÕt ®Þnh cÊp giÊy phÐp, thu håi giÊy phÐp trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý ®Êt ®ai hoÆc trong c¸c lÜnh vùc kh¸c, quyÕt ®Þnh trng dông, trng mua , tÞch thu tµi s¶n; quyÕt ®Þnh vÒ ®¸nh thuÕ, truy thu thuÕ; quyÕt ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ; quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi, xÐt xö hµnh vi thùc hiÖn hoÆc kh«ng thùc hiÖn c«ng vô cña c«ng chøc c¬ quan Nhµ níc, ®ã lµ hµnh vi hµnh chÝnh trong viÖc cÊp giÊy phÐp, thu håi giÊy phÐp trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý ®Êt ®ai. +Khi xÐt xö c¸c vô ¸n hµnh chÝnh, toµ ¸n cã quyÒn yªu cÇu b·i bá nh÷ng quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh cña c¬ quan hµnh chÝnh, ®×nh chØ c¸c hµnh vi thùc

hiÖn hoÆc kh«ng thùc hiÖn c«ng vô cña c«ng chøc c¬ quan Nhµ níc, ®ã lµ c¸c hµnh vi hµnh chÝnh trong viÖc cÊp giÊy phÐp, thu håi giÊy phÐp trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý ®Êt ®ai. +Khi xÐt xö c¸c vô ¸n hµnh chÝnh, toµ ¸n cã quyÒn yªu cÇu b·i bá nh÷ng quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh cña c¬ quan hµnh chÝnh, ®×nh chØ c¸c hµnh vi hµnh chÝnh nãi trªn, buéc phôc håi thiÖt h¹i do viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh vµ hµnh vi hµnh chÝnh tr¸i ph¸p luËt cña c¬ quan hµnh chÝnh, c«ng thøc g©y nªn. +Nh vËy, toµ ¸n nh©n d©n c¸c cÊp cã chøc n¨ng xÐt xö hµnh chÝnh, trùc tiÕp kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh vµ hµnh vi hµnh chÝnh cña c¬ quan hµnh chÝnh nh»m b¶o ®¶m ph¸p chÕ vµ kû luËt trong qu¶n lý Nhµ níc. b Gi¸m s¸t th«ng tin qua tµi ph¸n t ph¸p +Trong xÐt xö c¸c vô ¸n h×nh sù, ®Æc biÖt lµ c¸c téi ph¹m chøc n¨ng, nÕu ph¸t hiÖn thÊy cã vi ph¹m ph¸p luËt hoÆc nguyªn nh©n, ®iÒu kiÖn ph¸t sinh téi ph¹m vµ c¸c hµnh vi ph¸p luËt kh¸c trong c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc, tæ chøc kh¸c th× cïng víi viÖc ra b¶n ¸n, Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh yªu cÇu c¬ quan hoÆc tæ chøc h÷u quan ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó kh¾c phôc nguyªn nh©n vµ ®iÒu kiÖn ph¸t sinh téi ph¹m t¹i c¬ quan, tæ chøc ®ã. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n, c¬ quan, tá chøc ®ã ph¶i b¸o c¸o cho Toµ ¸n biÕt nh÷ng biÖn

ph¸p ®îc ¸p dông (®iÒu 199 LuËt Tè tông h×nh sù). QuyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n cã thÓ giö cho thñ trëng c¬ quan, tæ chøc h÷u quan hoÆc ®äc t¹i phiªn toµ. +Th«ng qua xÐt xö c¸c vô kiÖn d©n sù, lao ®éng, lËp danh s¸ch cö tri, Toµ ¸n kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p vµ tÝnh hîp lý cña quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, nh÷ng viÖc thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n nh©n d©n theo §iÒu 40, Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n nh©n d©n theo §iÒu 10, ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n d©n sù, ®©y lµ mét ®Æc ®iÓm ë giai ®o¹n cha cã Toµ ¸n hµnh chÝnh ®Ó xÐt xö c¸c khiÕu kiÖn hµnh chÝnh cña d©n. +Ngoµi ra" khi xÐt xö c¸c vô ¸n d©n sù, Toµ ¸n cã quyÒn huû quyÕt ®Þnh râ rµng tr¸i ph¸p luËt cña c¬ quan, tæ chøc kh¸c x©m ph¹m quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù trong vô ¸n mµ Toµ an¸ cã nhiÖm vô gi¶i quyÕt". QuyÒn h¹n nµy cña Toµ ¸n lµ ph¬ng tiÖn ph¸p lý quan träng ®Ó toµ phôc håi l¹i quyÒn cña ®¬ng sù bÞ c¬ quan, tæ chøc x©m ph¹m nh»m b¶o ®¶m ph¸p chÕ. Khi xÐt xö c¸c vô tranh chÊp lao ®éng (ë møc buéc th«i viÖc) Tßa ¸n nh©n d©n b»ng b¶n ¸n quyÕt ®Þnh cña m×nh ®· mÆc nhiªn b·i bá nh÷ng quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh tr¸i ph¸p luËt vÒ buéc th«i viÖc. +Nh vËy, gi¸m s¸t cña Toµ ¸n ®èi víi ho¹t ®éng hµnh chÝnh th«ng qua tµi ph¸n t ph¸p chñ yÕu lµ yªu cÇu c¬ quan hµnh chÝnh kh¾c phôc sù vi ph¹m, trõ nh÷ng trêng hîp LuËt ®Þnh quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n

mÆc nhiªn ®×nh chØ, b·i bá quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh. §ã lµ nh÷ng ph¬ng thøc th«ng qua tµi ph¸n t ph¸p ®Ó toµ ¸n thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t ®èi víi hµnh chÝnh Nhµ níc. Câu 25 Bộ máy HCNN kiểm soát hoạt động của mình như thế nào?(KS nội bộ) KiÓm so¸t néi bé c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc. 1.Ho¹t ®éng kiÓm tra thanh tra cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc thÈm quyÒn chung. +Ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra cña ChÝnh phñ, vµ Uû ban nh©n d©n (c¸c c¬ quan qu¶n lý thÈm quyÒn chung) ®îc ®Æc trng bëi sù trùc thuéc cña c¸c ®èi tîng bÞ thanh tra, kiÓm tra ®èi víi nh÷ng c¬ quan ®ã, do ®ã mang tÝnh chÊt quyÒn lùc-phôc tïng. +ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n cã thÓ kiÓm tra bÊt kú mét lo¹i ho¹t ®éng nµo cña ®èi tîng bÞ qu¶n lý, cã thÓ tiÕn hµnh thêng xuyªn, ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt khi xuÊt hiÖn nh÷ng vi ph¹m. +Ho¹t ®éng kiÓm tra cña c¸c c¬ quan qu¶n lý thÈm quyÒn chung tiÕn hµnh díi nhiÒu h×nh thøc nh : Nghe b¸o c¸o, ®¸nh gi¸ b¸o c¸o cña ®èi tîng kiÓm tra, tù tæ chøc ®oµn kiÓm tra tæng hîp vÒ tõng vÊn ®Ò; hoÆc th«ng qua thanh tra Nhµ níc, thanh tra bé, së. +Do tÝnh tÝch cùc cña ®èi tîng kiÓm tra vµo chñ thÓ kiÓm tra, do ®ã ho¹t ®éng kiÓm tra cña ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n cã tÝnh quyÒn lùc cao: Nã cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh b¾t buéc ®èi tîng kiÓm tra ph¶i thi hµnh; cã quyÒn

®×nh chØ, b·i bá c¸c quyÕt ®Þnh tr¸i ph¸p luËt, hoÆc sai tr¸i cña ®èi tîng bÞ kiÓm tra, khi cÇn cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kû luËt ®èi víi c¶ nh÷ng ngêi cã chøc vô hoÆc ®èi víi c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ trùc thuéc. 2.KiÓm tra chøc n¨ng vµ kiÓm tra néi bé a.KiÓm tra chøc n¨ng lµ ho¹t ®éng kiÓm tra do c¸c c¬ quan qu¶n lý ngµnh lÜnh vùc (Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ cã chøc n¨ng qu¶n lý ngµnh h·y lÜnh vùc) thùc hiÖn ®èi víi c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ kh«ng trùc thuéc m×nh vÒ mÆt tæ chøc trong viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt, ®êng lèi chÝnh s¸ch vµ c¸c quy t¾c qu¶n lý vÒ ngµnh hay lÜnh vùc m×nh qu¶n lý thèng nhÊt trong c¶ níc. +Khi tiÕn hµnh kiÓm tra theo chøc n¨ng, c¸c c¬ quan kiÓm tra cã quyÒn yªu cÇu c¬ quan bÞ kiÓm tra cïng cÊp ®×nh chØ, söa ®æi hoÆc bá quyÕt ®Þnh tr¸i ph¸p luËt cña c¬ quan ®ã, nhng kh«ng cã quyÒn tù m×nh ®×nh chØ, söa ®æi hoÆc b·i bá nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ã, còng kh«ng cã quyÒn ¸p dông c¸c chÕ tµi kû luËt, ph¹t hµnh chÝnh, trõ trêng hîp c¬ quan kiÓm tra chøc n¨ng ®ã cã chøc n¨ng lµ c¬ quan thanh tra Nhµ níc chuyªn ngµnh. Ch¼ng h¹n: Bé trëng qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc cã quyÒn kiÕn ghÞ víi Bé trëng, thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ ®×nh chØ viÖc thi hµnh, söa ®æi hoÆc b·i bá nh÷ng quy ®Þnh do c¬ quan ®ã ban hµnh tr¸i víi c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt Nhµ níc hoÆc cña Bé,

ngµnh, lÜnh vùc do Bé phô tr¸ch. NÕu c¬ quan nhËn ®îc keÝen nghÞ kh«ng nhÊt trÝ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh (phÇn 1 môc 2 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 15/ChÝnh phñ ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ. Nhng ®èi víi c¬ quan cÊp díi, cã thÓ ®×nh chØ nh÷ng v¨n b¶n tr¸i ph¸p luËt do c¬ quan ®ã ban hµnh vµ ®Ò nghÞ thñ trëng cÊp trªn trùc tiÕp cña m×nh b·i bá. VÝ dô: Bé trëng cã quyÒn ®×nh chØ viÖc thi hµnh vµ Chñ tÞch Uû ban cña Bé vµ ngµnh, lÜnh vùc do Bé phô tr¸ch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®×nh ®×nh chØ ®ã (PhÇn 4 môc 2 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh trªn). Khi cã tranh chÊp gi÷a c¬ quan kiÓm tra chøc n¨ng vµ ®èi tîng bÞ kiÓm tra, vÒ nguyªn t¾c ®èi tîng bÞ kiÓm tra ph¶i chÊp hµnh nhng cã quyÒn kiÕn nghÞ víi c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. Nh×n chung quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò nµy ®îc quy ®Þnh kh¸ cô thÓ trong LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ vµ c¸c van b¶n ph¸p luËt kh¸c vÒ tæ chøc bé m¸y, chøc n¨ng, nhiÖm vô, thÈm quyÒn c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc. b.KiÓm tra néi bé lµ nhiÖm vô, chøc n¨ng cña mét c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc. Kh¸i niÖm kiÓm tra néi bé ho¹t ®éng kiÓm tra trong néi bé ngµnh, mét c¬ quan, tæ chøc do thñ trëng c¬ quan qu¶n lý ngµnh vµ lÜnh vùc, thñ trëng c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ c¬ së cña Nhµ níc tiÕn hµnh. Ho¹t ®éng nµy cã tÝnh trùc thuéc chÆt chÏ gi÷a chñ thÓ vµ ®èi tîng bÞ kiÓm tra, ph¹m vi kiÓm tra bao qu¸t mäi ho¹t ®éng, mäi vÊn ®Ò thuéc

nhiÖm vô, chøc n¨ng cña c¬ quan cÊp díi, nh©n viªn díi quyÒn. Thñ trëng c¬ quan cã thÓ trùc tiÕp kiÓm tra hoÆclËp ra tæ chøc gióp thñ trëng kiÓm tra. Khi tiÕn hµnh kiÓm tra, thñ trëng c¬ quan hoÆc tæ chøc kiÓm tra cña thñ trëng nh :Khen thëng c¬ quan, c¸ nh©n cã thµnh tÝch, kû luËt c¬ quan. Tæ chøc vµ c¸ nh©n vi ph¹m, ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ hoÆc b·i bá c¸c quyÕt ®Þnh sai tr¸i cña cÊp díi, ®×nh chØ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, kû luËt, kÓ c¶ c¸c biÖn ph¸p kiÓm kª, kiÓm so¸t, kª biªn, niªm phong tµi s¶n, tµi liÖu.... 3.Thanh tra ®èi víi hµnh chÝnh Nhµ níc HÖ thèng tæ chøc than tra cña Nhµ níc bao gåm: *Thø nhÊt, Thanh tra Nhµ níc cña ChÝnh phñ, Thanh tra tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cña Uû ban nh©n d©n cïng cÊp; thanh tra huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè trùc thuéc tØnh cña Uû ban nh©n d©n cïng cÊp. *Thø hai, Thanh tra cña Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ cã chøc n¨ng vµ thanh tra thuéc Gi¸m ®èc së. HÖ thèng thanh tra Bé, Së cã hai lo¹i: Thanh tra chøc n¨ng vµ thanh tra thuéc néi bé c¬ quan. Chøc n¨ng +thanh tra Nhµ níc x·, phêng, thÞ trÊn, do Uû ban nh©n d©n cung cap¸ trùc tiÕp ®¶m nhiÖm. Thanh tra Nhµ níc lµ c¬ quan thuéc hÖ thèng hµnh ph¸p, c¬ nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®Ó thùc hiÖn quyÒn kiÓm so¸t ®èi víi hµnh chÝnh: -Thanh tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, nhiÖm vô, kÕ ho¹ch Nhµ níc cña c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ c¸ nh©n, trõ

ho¹t ®éng ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö, kiÓm s¸t cña c¸c c¬ quan ®iÒu tra, kiÓm s¸t, toµ ¸n vµ viÖc c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ, xö lý vi ph¹m ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ. -Xem xÐt, kiÕn nghÞ víi cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt hoÆc gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn c¸c khiÕu n¹i, tè c¸o. -Trong ph¹m vi cña m×nh, chØ ®¹o vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng thanh tra ®èi víi c¬ quan, tæ chøc h÷u quan. -KiÕn nghÞ víi c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn nh÷ng vÊn ®Ò qu¶n lý Nhµ níc cÇn söa ®æi, bæ sung hoÆc ban hµnh c¸c quy ®Þnh phï hîp víi yªu cÇu cña qu¶n lý Nhµ níc. +§Ó thùc hiÖn nhiÖm vô quyÒn h¹n trªn, trong qu¸ tr×nh thanh tra, c¸c tæ chøc thanh tra Nhµ níc cã quyÒn: -Yªu cÇu c¬ quan, ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã liªn quan cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc thanh tra, yªu cÇu c¬ quan, ®¬n vÞ h÷u quan cö ngêi tham gia ho¹t ®éng thanh tra; -Trng cÇu gi¸m ®Þnh; -Yªu cÇu ®èi tîng thanh tra cung cÊp tµi liÖu b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n, tr¶ lêi nh÷ng chÊt vÊn cña tæ chøc thanh tra hoÆc thanh tra viªn; khi cÇn thiÕt tiÕn hµnh kiÓm tra tµi s¶n; -QuyÕt ®Þnh niÖm phong tµi liÖu, kª biªn tµi s¶n, khi cã c¨n cø ®Ó nhËn ®Þnh cã vi ph¹m ph¸p luËt; ra quyÕt ®Þnh yªu cÇu c¬ quan cã thÈm quyÒn t¹m gi÷ tiÒn, ®å vËt, giÊy phÐp ®îc cÊp hoÆc sö dông tr¸i phÐp ph¸p luËt khi xÐt thÊy cÇn ng¨n chÆn ngay viÖc vi ph¹m ph¸p luËt hoÆc ®Ó x¸c

minh t×nh tiÕt lµm chøng cho viÖc kÕt luËn, xö lý; -§×nh chØ viÖc lµm xÐt thÇy ®ang hoÆc sÏ g©y h¹i ®Õn lîi Ých cña Nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¬ quan, tæ chøc vµ c«ng d©n; -T¹m ®×nh chØ viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh kû luËt, thuyªn chuyÓn c«ng t¸c ngêi ®ang c«ng t¸c víi tæ chøc thanh tra hoÆc ®ang lµ ®èi tîng thanh tra, nÕu xÐt thÊy viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh g©y trë ng¹i cho viÖc thanh tra: -C¶nh c¸o , t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c nh©n viªn Nhµ níc cè ý c¶n trë viÖc thanh tra hoÆc kh«ng thùc hiÖn yªu cÇu, kiÕn nghÞ, quyÕt ®Þnh cña tæ chøc thanh tra hoÆc thanh tra viªn; -KÕt luËn, kiÕn nghÞ hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý quy ®Þnh cña ph¸p luËt; -ChuyÓn hå s¬ vÒ vÞ viÖc vi ph¹m ph¸p luËt sang c¬ quan ®iÒu tra h×nh sù cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt, nÕu xÐt thÊy cã dÊu hiÖu cÊu thµnh téi ph¹m +Tæng thanh tra Nhµ níc, Ch¸nh thanh tra tØnh, huyÖn cßn cã quyÒn t¹m chØ QuyÕt ®Þnh xö lý t¬ng øng cña Bé trëng, Gi¸m ®èc së, trëng phßng, ban cÊp huyÖn vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp díi trùc tiÕp nÕu QuyÕt ®Þnh ®ã ®ang bÞ khiÕu n¹i, tè c¸o ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt trong thêi h¹n t¬ng øng víi tõng cÊp (90,60 vµ 30 ngµy). +Thanh tra Nhµ níc, thanh tra Bé, thanh tra tØnh cßn cã quyÒn ®×nh chØ viÖc thi hµnh, söa ®æi hoÆc b·i bá kiÕn nghÞ, QuyÕt ®Þnh sai tr¸i cña tæ chøc thanh tra Nhµ níc cÊp díi, ®èi víi thanh tra bé cña c¬

quan, ®¬n vÞ thuéc quyÒn qu¶n lý trùc tiÕp cña Bé trëng. +Thanh tra viªn khi thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh cã c¸c quyÒn quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1,2,3,4 vµ kho¶n 8 ®iÒu 9 Ph¸p lÖnhthanh tra, ngoµi ra cßn cã quyÒn: T¹m ®×nh chØ viÖc lµm xÐt thÊy ®ang hoÆc sÏ g©y t¸c h¹i ®Õn lîi Ých cña Nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¬ quan, tæ chøc vµ c«ng d©n, ®ång thêi b¸o c¸o ngay cho c¬ quan c¬ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. +Ho¹t ®éng thanh tra lµ ho¹t ®éng chuyªn tr¸ch b¶o ®¶m ph¸p chÕ vµ kû luËt trong qu¶n lý Nhµ níc ph¶i tiÕn hµnh dùa trªn c¸c nguyªn t¾c: Ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa. ChÝnh x¸c, kh¸ch quan, c«ng khai, d©n chñ vµ kÞp thêi. +§æi míi tæ chøc thanh tra Nhµ níc theo chÕ ®é thñ trëng, t¨ng cêng quyÒn h¹n cho thanh tra, quy ®Þnh thñ tôc thanh tra ®· gãp phÇn quan träng t¨ng cêng ho¹t ®éng b¶o ®¶m ph¸p chÕ vµ kû luËt tron ghd hµnh chÝnh Nhµ níc. Nhng viÖc giao ®ång thêi chøc n¨ng qu¶n lý c«ng t¸c thanh tra vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o (chøc n¨ng mang tÝnh tµi ph¸n hµnh chÝnh) cho mét c¬ quan thuéc hÖ thèng hµnh ph¸p lµ cha phï hîp. §©y còng lµ mét c¨n cø ®Ò nghÞ thµnh lËp toµ ¸n hµnh chÝnh ®Ó thùc hiÖn gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp hµnh chÝnh gi÷a c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc víi c«ng d©n, c¬ quan, tæ chøc. +Trong c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh Nhµ níc cÇn hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm s¸t, thanh tra gi¸m s¸t ®èi víi hÖ

thèng hanh chÝnh, t¹o ra c¬ chÕ hîp lý, khoa häc ®Ó sao cho mäi hµnh vi, QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh cña mäi c¬ quan hµnh chÝnh ®Òu bÞ kiÓm so¸t, vµ xö lý nhanh chãng c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong hÖ thèng hµnh chÝnh, nh»m t¨ng cêng ph¸p chÕ vµ kû luËt trong qu¶n lý Nhµ níc, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tr¸ch nhiÖm cña bé m¸y hµnh chÝnh ®èi víi nh©n d©n.