RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2009 SMK TANJUNG ADANG, 81560 GELANG PATAH, JOHOR

.
MINGG U 1-2

Unit / Tajuk / Bidang FOKUS UTAMA DAN FOKUS SAMPINGAN
Unit 1 : PELAJAR CEMERLANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 10 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. 20 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumber dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 70 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.. FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 100 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. KARANGAN DIALOG 1) Berbual tentang aktiviti yang akan dilakukan semasa cuti penggal sekolah (Modul Karangan). 2) Berbual tentang cara-cara meningkatkan keceriaan di landskap sekolah. (m/s 3) BAHAN RANGSANGAN 1) Tempat-tempat menarik di Malaysia (m/s 5). 2) Faktor-faktor penentu kecemerlangan dalam pelajaran. (m/s 6)

Objektif, Kemahiran & Aras

Catatan / Aktiviti
BBB: Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Modul karangan (aras) Modul tatabahasa (aras) Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Kemahiran hidup Geografi Alam sekitar KBT : Kecerdasan pelbagai Kontekstual Kemahiran berfikir Nilai : Bertolak ansur Bekerjasama Kemahiran berfikir Banding – beza. Bersungguh-sungguh Hormat-menghormati Sistem bahasa: Tatabahasa – kata Nama (am, khas) Ejaan Kosa kata – Gempa bumi, plankton, lingkaran gunung berapi, pentas benua, halal Peribahasa – Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya, genggam

Kefahaman Pada akhir P&P murid dapat : i. mengemukakan soalan dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan. ii. menyatakan maksud tersirat. (m/s 4) Tatabahasa

i.
ii.

menyenaraikan kata nama am dan kata nama khas dalam petikan. Member makna 3 peribahasa dan membina ayat yang sesuai.

Karangan Pada akhir P&P murid dapat : i. mengenalpasti isi-isi penting. ii. menuliskan karangan gambaran dengan ayat yang gramatis. iii. menulis karangan dialog dengan baik. iv. Menulis karangan pengalaman dengan baik. KOMSAS Pada akhir P&P murid dapat : i. menceritakan semula sinopsis cerpen. ii. Menyenaraikan watak dan perwatakan. iii. Menyusun peristiwa mengikut urutan cerita.

PENGALAMAN 1) Aktiviti semasa cuti sekolah (m/s 8)

bara api biar sampai jadi arang, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan Kefahaman Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 bertutur dengan cara yang bertatasusila 2 mengemukakan 3 soalan mudah berkenaan kata ganti nama. Aras 1 Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Tatabahasa

2-4

Unit 2 : MERENTAS DESA

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 20 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7 Me nda pat ma klu mat dar ipa da pel bag ai su mb er yan g did eng ar, dib aca dan dito

BBB: pita rakaman Gambar Tunggal Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Alam persekolahan KBT : BCB / konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Keyakinan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Sistem bahasa: Tatabahasa – kata Ganti Nama (tunjuk, diri) Kosa kata – Kadet Polis, Kadet Remaja Sekolah, pertolongan cemas, PBSM, efektif, akademik Ejaan Peribahasa – Bawa alamat, singkat akal, perang dingin, baik sangka, langkah bendul, mencolok mata, berbalik hati, membanting tulang, batu loncatan, bidan

i.
ii.

iii.
iv.

melengkapkan teks dengan kata ganti nama yang sesuai. Membina perkataan daripada perkataan “merentas desa” Melengkapkan 17 simpulan bahasa yang sesuai. Memahami 9 makna rangkai kata.

Karangan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan idea utama. 1. Menulis karangan gambaran berdasarkan carta yang diberikan. Aras 1 i. mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. ii. menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i. Mengulas tema dan 3 persoalan

nto n. FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran.keseluruhan, idea utama, isi penting dan releven tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. KARANGAN GAMBARAN (m/s 17) Suasana hari kejohanan olahraga tahunan sekolah.

novel yang dikaji. Aras 2, Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya sastera.

terjun, tangkap muat, lapang dada, mati kutu, tangkai jering, salah adat, jantung hati, tumbuk rusuk.

5-6

Unit 3 : SAHABAT REMAJA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN 1.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihal oleh orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8.0 memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 9.0 menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan . 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN

TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan kata kerja berdasarkan petikan. KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menjawab 6 soalan berdasarkan surat (m/s 22). 2. Menjawab 4 soalan berdasarkan petikan (m/s29 – 31). Aras 1 i. menyatakan maksud atau kenyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. ii. Menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis. KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. 2. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. Aras 1 ii menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan.

BBB: pita rakamn Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Novel Tragedi Empat Disember. KBT : ICT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Hormat menghormati. Ilmu: Kemasyarakatan Sistem bahasa:

10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. KARANGAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI – Pelancongan akua di Negara Malaysia (m/s 23). BAHAN RANGSANGAN – Laman web Kampung Siber (m/s 26) – Kaitan antara keluarga bahagia dengan masyarakat harmoni, dan seterusnya Negara yang aman (m/s 27) KOMSAS – Sajak “Bicara Buat Guru” (m/s 25)

Aras 2 ii. mengecam format penulisan surat, kad ucapan / pesanan dan cereka. KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i. Menulis tema dan persoalan dalam novel yang dikaji. ii. Menjelaskan ciri-ciri dan nada sajak. Aras 2 Iii Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya. KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menjawab 5 soalan subjektif (m/s 34). 2. Menyatakan 5 maksud tersirat (m/s 35). 3. Menjelaskan 3 cara bukti kasih sayang terhadap keluarga (m/s 36) 4. Menyatakan ciri-ciri makanan berasaskan ayam pada masa hadapan (m/s 36) 5. Membina jadual sumber, fungsi dan kekurangan vitamin (m/s 40) TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Melengkapkan 10 kata kerja tak transitif dengan betul. KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat: 1. Menulis karangan dengan format yang betul. 2. Mengenal pasti isi-isi penting. KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek latar tempat, masa, dan masyarakat. Aras 1. vii 1 Menyatakan tema sesebuah karya

Tatabahasa – kata kerja transitif Ejaan Kosa kata – Walafiat, undangan, nasyid, rakaman Peribahasa.

7-8

Unit 4 : MAKANAN DAN KESIHATAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. 3.2 berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca, didengar dan ditonton.. FOKUS SAMPINGAN 7.5 memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Mengulas karya sastera dari aspek Tema, watak dan perwatakan, latar. Plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. KARANGAN

BBB : : : :

pita akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks : Novel Tragedi Empat Disember. KBT : Konstruktivism : Belajar cara belajar Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Ilmu: Kemahiran hidup Sains Rumah Tangga Sistem bahasa: Tatabahasa – kata kerja Transitif, Tak Transitif Kosa kata – Tekstur, nutrien, retina, riboflavin, asid folik,

BAHAN RANGSANGAN – Carta cadangan pengambilan kelompok makanan. – Cara isi ikan diproses menjadi keropok. RENCANA – Usaha-usaha memajukan industri makanan tradisional di tempat anda. Unit 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1.0 berinteraksi untuk menjalinkan dan mempereratkan hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, interaksi dan nada yang sesuai. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mengenal pasti 5 ayat topik yang terdapat dalam petikan. 2. Mengenal pasti ayat huraian dalam petikan. Aras 1. (v) – Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila.

sel membrane, protein, karbohidrat Ejaan Peribahasa BBB : : : : pita Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

9 - 10

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca, didengar dan ditonton. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastea.. FOKUS SAMPINGAN 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek Tema, watak dan perwatakan, latar. Plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Pada akhir pengajaran murid dapat: 1 Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk. 2. Mengemukakan alasan untuk mempertahankan pendapat. Aras I 1. Mendengar dan memahami pelbagai teks. 2. Mengemukakan soalan bertumpu at\ras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan 3 watak utama. 2. Menguraikan watak dan perwatakan watak utama. Aras 1. vi.emerihalkan watak-watak dalam karya.

KBT : Belajar cara belajar : Konstruktivism Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang

BBB : Novel Tragedi Empat Disember. Sistem bahasa Tatabahasa – kata Transitif, Tak Transitif Kosa kata Ejaan Peribahasa. kerja

UJIAN FORMATIF 1

(11/03/09 – 12/03/09) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 14 Mac 2009 – 22 Mac 2009
Unit 6 : KASIH SAYANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. 2.2 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh / bukti. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenakpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca, dedengar dan ditonton. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respons tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan , pemikiran, nilai dan pengajaran.. Aras 1 (iii) Pada akhir P &P, pelajar dapat : Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran karya. 2. mengemukakan unsure gaya bahasa dalam sajak. Aras 1 (i) Aras 2 (iii) Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyenaraikan 5 isi penting daripada teks yang dibaca. Aras : (A.!.vi) Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. 1. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Pelajar memberi buah fikiran melalui perbincangan. a. Pelajar dapat memberi contoh / bukti yang tepat. b. Memberi rumusan yang lengkap Aras 1 (ii) Aras 2 (ii)

KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Novel Tragedi Empat Disember. Sistem bahasa Tatabahasa – kata Tugas / Kata Penyambung Ayat Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

11 - 12

Pada akhir P & P pelajar dapat : c. Menyatakan maklumatmaklumat penting. ,Menyatakan unsure tersurat dan 3 unsur tersirat..

d.

13 - 14

Unit 7 : INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA

BBB : : : :

Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton.. FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal idea utama. 9.1 Menggunakan ayat yang tepat serta indah.. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

2. Menggunakan kata hubung yang tepat dalam ayat-ayat.

KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Saistem bahasa Tatabahasa – kata Prakalusa Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

Pada akhir pengajaran murid dapat : perintah daripada bahan petikan.. Menulis petikan dialog dengan memasukkan 5 contoh ayat perintah. Aras 1 7.1 (A.1.i.) Mendengar dan memahami teks. (A!>i.) Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks. 2. Pada akhiar pengajaran murid dapat : Menyatakan watak-watak dalam karya. ii. Menyatakan cirri-ciri watak dan perwatakan .. Aras 1 (i), (vi) Aras 2 (iii) iii. Menyatakan gaya bahasa dalam cerpen. i.

1. Pelajr dapat menggariskan ayat

15 - 16

Unit 8 : TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.pendapat dalam perbincangan. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton.. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2. Membina soalan dialog / wawancara untuk mendapatkan maklumat tentang kesihatan kita. Menyediakan jawapan wawamcara dengan menggunakan ayat yang gramatis. menyenaraikan 4 isi penting karangan dialog.

BBB : : : :

Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

3.

Aras 1 (i) Aras 2 (iii) Pada akhir pengajaran murid dapat :

KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab

FOKUS SAMPINGAN 7.6 Membezakan fakta dan pandangan dan bahan yang dirujuk. 7.1 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar dalam petikan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN i. Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

i. ii.

Membezakan fakta sebenar dengan pendapat / pandangan. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat.

Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Saistem bahasa Tatabahasa – pembentukan kata kerja. Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

Aras 1 (iii) , (iv) Aras 3 (ii) Pada akhiar pengajaran murid dapat : iii. Menyatakan watak-watak dalam karya iv. Menyatakan ciri-ciri watak dan perwatakan. Aras 1 (i), (vi) Aras 2 (iii) Iii Menyataan gaya bahasa dalam cerpen. Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina 5 ayat menggunakan kata penguat yang betul. 2. Melengkapkan petikan dengan kata penguat yang tepat. Aras 1.(i i) Aras 2. (ii) 1.

17 - 18

Unit 9 : KEUNIKAN SENI WARISAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN 2.3 memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.4 Mengolah maklumat secara relevan untuk tujuan tertentu. 8.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferen. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. FOKUS SAMPINGAN 11.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bahasa sastera serta

BBB : : : :

Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

Pada akhir pengajaran murid dapat : petikan . Menulis ringkasan sebanyak 80 patah perkataan. Aras 1 . 1, ii Aras 2. 1 2. Pada akhir pengajaran murid dapat :

1. Mencari 4 isi penting daripada

KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Saistem bahasa Tatabahasa – kata Prakalusa Kosa Kata Kosa Kata

1. Menyenaraikan 3 bentuk gaya bahasa
2. 3. dalam cerpen. Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata ayat yang tepat. Menyatakan maksud bagi 10 istilah

menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre.

dalam cerpen. 4. Aras 1 (ii), (iii) Aras 2 (iii) Aras 3 (ii)

Ejaan Peribahasa.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 13 MEI 2009 – 23 MEI 2009

19 - 20

Unit 10 : MENGERATKAN PERSAHABATAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dab gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 70 Memproses maklumat untuk keparluan tertentu. 80 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 9.1 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat perbentangan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Berbincang dan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul dalam perundingan untuk mendapat kata sepakat. Aras : 1 , I, ii Pada akhir pengajaran murid dapat :

BBB : : : :

Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Sistem bahasa Tatabahasa – Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

1. Menyusun

2.

Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 70 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya n sastera. 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh. FOKUS SAMPINGAN 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plit, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 . ii, vi

3.

maklumat ,menurut keutamaa n. Membuat pertimban gan sebelum membuat keputusan . Menyedia kan dan menentan g hasil perbincan gan kumpulan .

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menceritaka n semula urutan keseluruhan cerita. 2. Mengulas karya sastera dari aspek pemeringkat an plot. Aras 1 I (10.6) (10.1) 2.ii Aras 1, i

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 30/5/2009 – 14/6/2009

21 - 22

Unit 11 : PERISTIWA BERSEJARAH KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. 2.0 Memberikan pendapat ynag bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai, Mendengar dan memberikan respons secara isandab bertukis tentang sesuatu yang diperihalkan orang lain. FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa perbincangan FOKUS SAMPINGAN 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 70 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan 9.1 Menggunakan kata, istilah, rangkai kata, frasa, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat.

BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan sejarah Tanah air 1. Mendengar dan memberi respons secara lisan tentang perkara yang dibincangka. 2. Mencetuskan idea yang bernas dalam perbincangan. 1 A1 1 2. A1 1 A1 ii A1 ii

Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. 2. Menggunakan kata sendi dan ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat . Aras : 7 . A1 v 9. A1 vi

Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11.1 Menguasai gaya bahasa dan laras dalam karya penulisan. Kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

Pada akhir pengajaran murid dapat : bahasa dan unsur bunyi dalam cerpen. Aras .1 (ii)

1. Pelajar dapat menganalisis gaya

BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Sistem bahasa Tatabahasa – Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

23 - 24

Unit 12 : YANG INDAH ITU BAHASA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan. 2. Memberikan penjelasan sesuatu isu. Berdasarkan pengalaman sedia ada. Aras 1. ii 3. i 1.

Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 70 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi releven tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Kajian masa depan Nilai : Baik Hati Keserdahanaan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina ayat tunggal berdasarkan bahan yang dibaca dan didengar. 2. Menyenaraikan idea atau utama. 3. Menjawab soalan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis. Aras 1 iii 3 ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Menentukan isi-isi penting yang berkaitan dengan tema genre sastera. 2. Berbincang tentang penggunaan gaya bahasa dalam karya. Aras : 1 .i 1. 1.

Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 70 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh..

3. .i

UJIAN FORMATIF 2 21/07/09 – 22/07/09
Unit 13 : ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 10 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN 1.4 Bersoaljawab secara bertatasusila dengan menggunakan pelbagai soalan.. 1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 70 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah / menolak pilihan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2. 3. Menyatakan isi penting berdasarkan teks. Menyenaraikan kata pinjaman. Mengemukakan maklumat secara sopan. Aras 1. 1, iv. v Aras 2. ii BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Keberanian Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Berhemah tinggi BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Sistem bahasa Tatabahasa -kata Tugas Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

25 - 26

Pada akhir pengajaran murid dapat :

1. Menyusun maklumat untuk tujuan
2. 3.

Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 100 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan ciri, tema dan oersoalan , pemikiran, nilai dan pengajaran. 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

tertentu. Membina aya berdasarkan kata terbitan dan imbuhan yang diberi. Menyusun isi mengikut keutamaan untuk membina ringkasan karangan. Aras 1. ii, iii Aras 2. ii

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2. Menceritakan watak-watak yang terlibat Menyatakan pengajaran dalam cerita. Aras 1 .iv Aras 2. iii

27 - 28

Unit 14 : INDAHNYA NEGARAKU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat :

BBB : : : :

Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan

Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 10 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 70 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 70 Memahami dan memberikan respon oeribadi tentang karya sasera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajara,. 10.4 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan . latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

1. Membina ayat menggunakan
pelbagai ragam bahasa. Aras 1. Memiih dan menggunakan ayat yang sesuai dalam perundingan – Ayat Penyata, - Ayat tanya - Ayat Perintah - Ayat Seruan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mentafsir dan merumus idea utama bahan grafik dan bukan grafik.

Paparan LCD Buku Teks KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian masa depan Belajar cara belajar Konstruktivisme. Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

Aras 1 iii. Mengenalpasti idea utama dan idea sokongan dalam perengan. Aras 3. iii. Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima. Pada akhiar pengajaran murid dapat : 1. Menyenaraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dapal teks. Menghuraikan latar dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks.

2. 29 - 30
Unit 15 : SERAWAK BUMI KENYALANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan yang menyentuh diri, keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata intonasi dan nada yang sesuai. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan Memberikan penjelasan secara spotas tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan pendapat mengenai sesuatu isu yang dikemukakan. [ Aras 1. (v) , 2 (ii) ] 2. Menggunakan kata ganda yang sesuai dalam ayat yang gramatis. 3. Menjawab soalan-soalan menggunakan ayat-ayat yang granatis.

BBB : : : :

Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Semangat bermasyarakat Kesabaran Bertanggungjawab

Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 70 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 80 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting releven tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.2 Mengemukakan solaan untuk mendapatkan penjelasan. 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. FOKUS SAMPINGAN 10.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam karya

Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyusun maklumat penting berdasarkan teks yang dibaca. [ Aras 1 (I, ii) ] 2. Menuliskan rencana dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis dan format yang betul. 1.

Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Berdikari BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Sistem bahasa Tatabahasa –Pembentukan Kata Adjektif. Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyampaikan gambaran keseluruhan dan idea utama syair. (kom sas) [Aras 1 ( i, v), 2(i) ] 2. Menghuraikan maksud syair. [Aras 1(iii), 2(ii) ] (komsas)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II 22/8/2009 – 30/8/2009 31 - 32
Unit 16 : TEKNOLOGI BINAAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga dan masyarakat dengan menggunaka kata intonasi dan nada yang sesuai. Mencetuskan idea yang bernas senasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 70 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 80 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 7.1 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan elektronik. Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyatakan makna kata dan rangkai kata berdasarkan petikan yang didengar atau dibaca. [ Aras 1. (ii) ] 2. Mengemukakan idea atau hasrat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. [Aras 1 (vi) ] Pada akhir pengajaran murid dapat : Mencatatkan isi-isi penting berdasarkan petikan. [ Aras 1 (v ii) ] 2. Menyusun maklumat mengikut keutamaan, menggunakan ayat-ayat yang gramatis. [Aras 2(iv), 3(ii) ] 1. 1. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Belajar cara belajar Nilai : Berdikari Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang BBB : Antologi Seuntai Kata

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. 11.0Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya saster serta menggunakan dalam penulisan kreatif. Unit 17 : ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 70 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. 2. Aras 1. v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila.

untuk diarasa. Sistem bahasa Tatabahasa –Pembentukan Kata Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2. Menyenaraikan tema dan persoalan utama yang terdapat dalam puisi. [Aras 1(vi), 3(ii)] Menuliskan semula tema dan persoalan yang terdapat dalam puisi untuk menjawab soalan pemahaman. Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Keberanian Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Saistem bahasa Tatabahasa –Jenis-jenis Frasa Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.

33

2.

Menyatakan ideautama yang dapat Mengul;as 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan / graf / carta.

Aras 1 Iii Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. Vi Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji.

Aras 2 Iii Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya sastera.

34

Unit 18 : HERBA MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respond secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . 70 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. 80 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 7.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Pada akhir pengajaran murid dapat : berdasarkan teks yang dibaca. Aras 1 iv) Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual denga rakan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2. Aras 1 Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. Menulis ayat-ayat yang gramatis untuk tujuan merumuskan karangan

BBB : : : :

1. Menyenaraikan lima kata kerja

Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

KBT : Kontekstual Kecergasan pelbagai Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Saistem bahasa Tatabahasa –Ayat Dasar Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

ii)
iii)

Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. Menyatakan dan mencontohkan format pelbagai format lisan dan penulisan.

Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respond peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Manulis tema dan persoalan dalam puisi yang dikaji.

Aras 2 iii) Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Bahan Edaran

35

Unit 19 : SUNGAI KHAZANAH BERHARGA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.

1. Murid dapat berbincang dengan

menggunakan ragam bahasa dan

FOKUS SAMPINGAN 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pendangan orang lain.

laras bahasa yang betul. menolak pandangan orang lain secara terbuka. Aras 1. 1 Aras 2. I, ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat mengenal pasti 3 isi tersebut dan 2 isi tersirat dalam petikan. 2. Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat. Aras 1. 1, vi, viii Aras 2. ii Aras 3. 1 Pada akhir pengajaran murid dapat : dari aspek gaya bahasa dan unsur bunyi. Aras 1. ii 1.

2. Berbincang untuk menerima dan

KBT :Kemahiran berfikir Konstruktivisme Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Saistem bahasa Tatabahasa –Ayat Tunggal Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapatmaklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca, didengar dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. FOKUS SAMPINGAN 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

1. Murid dapat mengulas karya sastera

36

Unit 20 : INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2. Memberikan komen yang munasabah terhadap sesuatu tajuk yang dikemukakan. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk memperoleh maklumat daripada bahan / teks yang didengar atau dibaca

BBB : : : :

Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

Aras 1 i.

KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Berdikari Kerjasama Kesyukuran

Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila.

Bidang : Maklumat

FOKUS UTAMA . 7.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambarab keseluruhan, idea utama, isis penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat.

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2. Menyatakan idea utama yang dapat. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan

Kasih sayang

Aras 1 i. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai gambar dan bahan grafik. i. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. Pada akhir pengajaran murid dapat :

BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Sistem bahasa Tatabahasa –Ayat Aktif dan Pasif Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. FOKUS SAMPINGAN 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

1. Menuliskan beberapa rangkap pantun ciptaan sendiri berdasarkan tema yang diberi. Aras 1 iii. Memilih diksi yang sesuai untuk membina puisi.

37

Unit 21 : BINTANG DI LAUTAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan lima kata kerja berdasarkan petikan rencana yang dibaca. Aras 1 iv. Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. 2. Menyatakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dalam perbincangan.

BBB : : : :

Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.

Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . 8.0 Memproses maklumat u ntuk keperluan tertentu 9.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan 1. Menulis format surat kiriman tidak rasmi. 2. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. Aras 1

Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis , ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Ii Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. Iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. Aras 2 ii. Mengecam format penulisan surat, kad ucapan/ pesanan dan cereka. Pada akhiar pengajaran murid dapat : ii. Menulis aspek yang menarik dalam genre sastera yang dikaji. Aras 2 iii. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya.

Saistem bahasa Tatabahasa –Ayat seruan Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

38

Unit 22 : MENITI ALAF SIBER. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . 7.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Murid dapat berbincangan dengan menggunakan bahasa yang betul dan bertatasusila. 2. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan ornag lain secara terbuka. Aras 1. 1 Aras 2. I, ii Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Murid dapat mengenalpasti 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat dalam petikan. 1. Menulis rumusan daripada isi tersebut dan tersirat. Aras 1. 1, vi,viii Aras 2. ii Aras 3. 1

BBB : : : :

Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kajian Masa Depan Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang

Bidang : Estetik FOKUS UTAMA

Pada akhar pengajaran murid dapat :

BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Sistem bahasa Tatabahasa –Ayat Penegas

10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Unit 23 : ANGKASA RAYA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . 7.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat darip[ada sesuatu bahan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

1. Murid dapat mengulas karya sastera dar aspek latar tempat, masa dan masyarakat. Aras 1, vii

Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Murid dapat menyatakan idea utama daripada bahan yang didengar atau dibaca. 2. Berbincang untuk menyediakan jawapan kepada soalan- soalan yang diberi berdasarkan teks pilihan. Aras 1, 1 Aras 2. I, ii

BBB : : : :

Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mentafsir dan merumus bahan grafik dan bukan grafik. Aras 1 i. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan. Iii Merumus idea dengan alasan yang dapat diterima. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa / diksi / keindahan bahasa Aras 1. vii

KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kesyukuran Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kasih sayang

39

BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Saistem bahasa Tatabahasa –Ayat majmuk Gabungan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks

40

Unit 24 : SALAM PERPISAHAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul. 2. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. Aras 1 1. Mengemukakan soalan mudah untuk

Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 1.2 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . 7.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhanidea utama, isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, tema, ciri dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. 2. Memberikan maksud kata dan frasa berdasarkan teks yang dibaca. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan idea utama yang dapat. 2. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat petikan / graf / carta. Aras 1 i.Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. ii. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik.. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji. Aras 2 iii Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya sastera. 1.

KBT :Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Hormat menghormati Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang

BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Saistem bahasa Tatabahasa –Ayat majmuk rancangan Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 27 OKTOBER 2009 – 7 NOVEMBER 2009 ULANGKAJI PERBINCANGAN SOALAN, LATIHAN, ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN 21 November 2009 – 3 Januari 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful