kü thuËt x©y dùng v¨n b¶n C©u1:V¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh lµ g×? Vµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×?

Ph©n biÖt néi hµm cña kh¸i niÖm: V¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc, v¨n b¶n ph¸p quy, v¨n bÈn qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc, v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, v¨n b¶n lËp quy vµ v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng. *V¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh lµ 1 bé phËn cÊu thµnh cña v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc, bao gåm nh÷ng v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ níc dïng ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh vµ chuyÓn t¶i c¸c th«ng tin qu¶n lý trong ho¹t ®éng chÊp hµnh vµ ®iÒu hµnh . -§Æc ®iÓm: +Do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh . +Cã tr×nh tù thñ tôc vµ h×nh thøc ban hµnh do luËt ®Þnh. +§Òu ghi l¹i th«ng tin vµ truyªn ®¹t th«ng tin qu¶n lý . -Ph©n biÖt c¸c lo¹i v¨n b¶n: +V¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc: lµ ng÷ng quyÕt ®Þnh vµ th«ng tin qu¶n lý thµnh v¨n b¶n do c¬ quan qu¶n lý ban hµnh, theothÈm quyÒn tr×nh tù, thñ tôc, h×nh thøc nhÊt ®Þnh vµ ®îc nhµ níc ®¶m b¶o thi hµnh b»ng ng÷ng biÖn ph¸p kh¸c nhau nh»m ®iÒu chØnh c¸c mèi quan hÖ qu¶n lý néi bé nhµ níc hoÆc gi÷a c¸c c¬ quan nhµ níc víi c¸c tæ chøc c«ng d©n. Néi hµm : #Cã thÈm quyÒn ban hµnh riªng #Cã tr×nh tù thñ tôc theo luËt #Ghi th«ng tin vµ quyÕt ®Þnh qu¶n lý chung. V¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc:lµ 1 bé phËn cÊu thµnh cña v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc, bao gåm nh÷ng v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ níc dïng ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh vµ chuyÓn t¶i c¸c th«ng tin qu¶n lý trong ho¹t ®éng chÊp hµnh vµ ®iÒu hµnh . +V¨n b¶n lËp quy: lµ nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do c¬ quan nhµ níc(chñ yÐu lµ hµnh chÝnh nhµ níc)cã thÈm quyÒn ban hµnh nh»m thùc hiÖn cô thÓ ho¸, chi tiÕt ho¸, c¸c v¨n b¶n luËt vµ c¸ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã hiÖu lùc ph¸p lý cao h¬n, theo tr×nh tù thñ tôc vµ h×nh thøc ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh. Néi hµm:

#§îc ban hµnh dùa trªn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt #§a ra (®èi tîng) quy t¾c xö xù riªng cho tõng ®èi tîng #Lµ ng÷ng v¨n b¶n c¸ biÖt. +V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt: lµ v¨n b¶n do ¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh theo thñ tôc, tr×nh tù luËt ®Þnh, trong ®ã cã quy t¾c xö sù chung, ®îc nhµ níc ®Þnh híng XHCN . Néi hµm: #Do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh . #Chøa dùng quy t¾c xö sù chung, ¸p dông nhiÒu lÇn, ngng kh«ng hÕt hiÖu lùc . #§îc nhµ níc ®¶m b¶o thi hµnh b»ng nhiÒu biÖn ph¸p . +V¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng: lµ v¨n b¶n mang tÝnh th«ng tin ®iÒu hµnh, nh»m thùc thi c¸c v¨n b¶n, hoÆc dïng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cô thÓ ph¶n ¸nh t×nh h×nh trao ®æi, ghi chÐp c«ng viÑc cña c¬ quan . Néi hµm: #Kh«ng mang tÝnh chÕ tµi rµng buéc. #Kh«ng cã tÝnh ph¸p quy ngng cã tÝnh ph¸p lý . #Cã nhiÒu biÕn thÓ kh¸c nhau. Cau2: H·y nªu c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña v¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc vµ cho biÕt chóng ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong c«ng t¾c x©y ®ùg vµ ban hµnh v¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc. *Chøc n¨ng c¬ b¶n cña v¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc : -Chøc n¨ng th«ng tin: Lµ chøc n¨ng c¬ b¶n nhÊt cña mäi lo¹i v¨n b¶n, c¸c th«ng tin nµy lµ nguån cña c¸c quý gi¸ cña dÊt níc, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh,®Ó ®a ra c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch, nh÷ng quyÕt ®Þnh c¸ biÖt nh»m gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc . +Chøc n¨ng th«ng tin cña v¨n b¶n bao gåm viÖc ghi l¹i c¸c th«ng tin qu¶n lý,truyÒn ®¹t c¸c th«ng tin ®ã qua hÖ thèng qu¶n lý, vµ ngµy nay víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña x· héi th× th«ng tin cµng trë nªn v« cïng quan träng. +Díi d¹ng v¨n b¶n, th«ng tin thêng cã 3 lo¹i : #Th«ng tin qu¸ khø: lµ nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn sù viÖc ®· dîc gi¶i quyÕt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®· qua

cña c¸c c¬ quan qu¶n lý, tÊt nhiªn kh«ng ph¶i th«ng tin qu¸ khø nµo còng quan träng. #Th«ng tin hiÖn hµnh: lµ th«ng tin liªn quan ®Õn nh÷ng sù viÖc ®ang xÈy ra hµng ngµy trong c¸c c¬ quan qu¶n lý, lo¹i th«ng tin nµy ngµy cµng ®a d¹ng th× cµng thÓ hiÖn ®îc sù ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan. #Th«ng tin dù b¸o: lµ nh÷ng th«ng tin mang tÝnh kÕ ho¹ch t¬ng lai, c¸c dù b¸o chiÕn lîc... nh vËy kh«ng thÓ thùc hiÖn qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc 1 c¸ch hiÖu qu¶ khi cã c¸c mÖnh lÖnh qu¶n lý ®îc x©y dùng vµ ban hµnh trªn c¬ së thu thËp vµ xö lý th«ng tin. -Chøc n¨ng nµy gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý nghiªn cøu vµ ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý chÝnh x¸c vµ thuËn tiÖn, vµ ph¬ng tiÖn chñ yÕu ®Ó truyÒn ®¹t chÝnh x¸c c¸c quyÕt ®Þnh vµ lµ ®Êu mèi nhËn l¹i c¸c th«ng tin ph¶n håi . +Chøc n¨ng nµy cßn ®îc kiÕn t¹o bëi qu¶n lý cÇn cã tæ chøc vµ ph¬ng tiÖn, mµ v¨n b¶n lµ ph¬ng tiÖn rÊt quan träng. +Trong chøc n¨ng nµy v¨n b¶n gåm cã 2 lo¹i: #Nh÷ng v¨n b¶n lµ c¬ së ®Ó t¹o nªn tÝnh æn ®Þnh cña bbé m¸y l·nh ®¹o vµ qu¶n lý. X¸c ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ vÞ trÝ mçi c¬ quan, vµ v¨n b¶n gióp cho c¬ quan l·nh ®¹o vµ qu¶n lý nhµ níc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cô thÓ theo quyÒn h¹n cña m×nh. suy ra chøc n¨ng qu¶n lý cã tÝnh kh¸ch quan, ®îc t¹o thµnh do nhu cÇu cña ho¹t ®äng qu¶n lý. -Chøc n¨ng ph¸p lý: dîc thÓ hiÖn ë chç tuú thuéc tõng lo¹i v¨n b¶n cô thÓ, néi dung vµ tÝnh ph¸p lý cña chóng. +Chøc n¨ng nµy lu«n g¾n liªn víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña nhµ níc. +ViÖc n¾m v÷ng chøc n¨ng ph¸p lý cã ý nghÜa hÕt søc quan träng v× nÕu kh«ng cã chøc n¨ng nµy th× v¨n b¶n kÐm hiÖu qu¶, thiÕu ph¸p lý vµ kh«ng thÓ ¸p dông ®îc. -Chøc n¨ng v¨n ho¸ x· héi: v¨n b¶n lµ 1 h×nh thøc ghi l¹i vµ truyÒn b¸ cho mäi ngêi nh÷ng truyÒn thèng quy b¸u cña d©n téc ®îc tÝch luü tõ nhiÒu thÕ hÖ, vµ lµ nguån t liÖu quý gi¸ v× vËy nã ph¶i thÓ hiÖn ®îc nÐt v¨n ho¸ cña quèc gia, lµ thíc ®o tr×nh ®é ph¸t triÓn cña tõng giai ®o¹n. -C¸c chøc n¨ng kh¸c: nguån c¸c chøc n¨ng kÓ trªn v¨n b¶n cßn cã ng÷ng chøc n¨ng kh¸c nh: thèng kª, kinh tÕ ...

C©u3: V¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc cã nh÷ng vai trß g× trong ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý nhµ níc? Thùc tiÔn x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n hiÖn n¶ytong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ®· ph¸t huy ®îc nh÷ng vai trß ®ã nh thÕ nµo? Anh, chÞ cã thÓ kiÕn nghÞ nh÷ng g× vÒ vÊn ®Ò nµy. *V¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc cã 4 vai trß sau ®©y: -§¶m b¶o th«ng tin cho ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc: +C¸c chñ tr¬ng,®êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ níc liªn quan ®Õn môc tiªu vµ ph¬ng híng ho¹t ®éng lau dµi cña c¬ quan vµ ®¬n vÞ. +NhiÖm vô, môc tiªu ho¹t ®éng cô thÓ cña tõng c¬ quan ®¬n vÞ. +Ph¬ng thøc ho¹t ®éng, quan hÖ c«ng t¸c gi÷a c¸c c¬ quan ®¬n vÞ víi nhau. +T×nh h×nh ®èi tîng bÞ qu¶n lý, sù biÕn ®éng cña c¬ quan ®¬n vÞ, chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¬ quan ®¬n vÞ. +C¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong qu¸ tr×nh qu¶n lý. V× vËy thùc tiÔn cho thÊy, trªn nhiÒu ph¬ng diÖn, chÊt lîng ho¹t ®äng qu¶n lý nhµ níc lÖ thuäc rÊt nhiÒu vµo c¸ch tæ chøc vµ sö dùng hÖ thèng th«ng tin, trong ®ã cã v¨n b¶n. Ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan phï hîp hay kh«ng phï hîp ®îc thÓ hiÖn rÊt râ trong viÖc tæ chøc x©y dùng v¨n vµ ban hµnh v¨n b¶n. C¸c v¨n b¶n ®îc so¹n th¶o chuÈn x¸c cô thÓ th× chøng tá c¸ch lµm viÖc -- vµ thiÕt thùc. Tr¸i l¹i c¸c v¨n b¶n thiÕu th«ng tin, kh«ng cô thÓ vÒ tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn lµ biÓu hiÖn 1 c¸ch lµm viÖc h×nh thøc c¸ nh©n, quan liªu, n¨ng lùc yÕu kÐm. -Lµ ph¬ng tiÖn truyÒn ®¹t c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý: +Th«ng thêng c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh ®îc truyÒn ®¹t sau khi ®îc thÓ chÕ ho¸ thµnh c¸c v¨n b¶n mang tÝnh quyÒn lùc nhµ níc. ViÖc truyÒn ®¹t c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý lµ vai trß c¬ b¶n cña hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc ---hÖ thèng nµy cã kh¶ n¨ng truyÒn ®¹t c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý 1 c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ cã ®é tin cËy cao khi ®îc tæ chøc x©y dùng, ban hµnh vµ di chuyÓn 1 c¸ch khoa häc .

-Lµ ph¬ng tiÖn kiÓm tra, theo dâi ho¹t ®éng c¸c bé m¸y l·nh ®¹o vµ qu¶n lý.KiÓm tra vµ kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý nhµ níc lµ ph¬ng tiÖn cã hiÖu lùc thóc ®Èy c¸c c¬ quan nhµ níc, c¸c tæ chøc kinh tÕ,tæ chøc x· héi ho¹t ®éng 1 c¸ch tÝch cùc cã hiÖu qu¶. +Lµ 1 trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao tr×nh ®é tæ chøc c«ng t¸c cña c¸c c¬ quan thuéc bé m¸y qu¶n lý nhµ níc hiÖn nay, th«ng qua viÖc kiÓm tra, gi¶i quyÕt v¨n b¶n mµ theo dâi ho¹t ®éng cô thÓ cña c¸c c¬ quan qu¶n lý . +V¨n b¶n ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a c¬ quan qu¶n lý nhµ níc víi nh©n d©n lµ tÊm g¬ng ph¶n chiÕu trung thµnh th¸i ®é cña ngêi thõa hµnh c«ng cô ®ai diÖn cho c¬ quan nhµ níc tríc yªu cÇu cña nh©n d©n. V¨n b¶n cßn lµ ph¬ng tiÖn tin cËy ®Ó ghi chÐp kÕt qu¶ c«ng t¸c qua ®ã ®¸nh gi¸ ®îc t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¬ quan. V× vËy cã thÓ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh kû luËt qu¶n lý nhµ níc trong c¸c c¬ quan, kiÓm tra kû luËt lao ®éng, ph¸p chÕ, trËt tù x· héi cña c¸c bé, c«ng chøc nhµ níc . -Lµ c«ng cô x©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt. V¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc cã vai trß quan träng bËc nhÊt trong viÖc x©y dùng vµ ®Þnh h×nh 1 chÕ ®é ph¸p lý cÇn thiÕt cho viÖc xem xÐt c¸c hµnh vi hµnh chÝnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô qu¶n lý cña c¸c c¬ quan. §ã lµ 1 trong nh÷ng c¬ së quan träng ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp vµ bÊt ®ång gi÷a c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n, gi¶i quyÕt nh÷ng quan hÖ vÒ ph¸p lý trong lÜnh vùc qu¶n lý hµnh chÝnh hay nã lµ c¬ së cÇn thiÕt ®Ó xay dùng c¬ chÕ cña viÖc kiÓm so¸t tÝnh hîp ph¸p cña c¸c hµnh vi hµnh chÝnh trong thùc tÕ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ níc. C©u4: HÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc lµ g×? HÖ thèng ®ã bao gåm nh÷ng lo¹i v¨n b¶n chñ yÕu nµo? Theo anh, chÞ cÇn lµm g× ®Ó v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc ®îc x©y dùng vµ ban hµnh 1 hÖ thèng chÆt chÏ? *HÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc lµ 1 tËp hîp c¸c v¨n b¶n ®îc ban hµnh t¹o nªn 1 chÝnh thÓ c¸c v¨n b¶n, trong ®ã c¸c v¨n b¶n cã liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau vÒ mäi ph¬ng diÖn, ®îc s¾p xÐp theo trËt tù ph¸p lý kh¸ch quan, l« gÝc vµ khoa häc.

*HÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc bao gåm c¸c lo¹i v¨n b¶n chñ yÕu sau: -V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt . -V¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng . -V¨n b¶n c¸ biÖt . -V¨n b¶n chuyªn m«n- kü thuËt. *§Ó v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc ®îc x©y dùng vµ ban hµnh thµnh 1 hÖ thèng chÆt chÏ th× cÇn: -N©ng cao nhËn thøc cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c c¸n bé qu¶n lý vÒ vai trß, chøc n¨ngcña v¨n b¶n vµ hÖ thèng v¨n b¶n. NÕu v¨n b¶n cha ®îc xem lµ 1 c¬ së th«ng tin quan träng cña qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ l·nh ®¹o, kh«ng ®îc chó ý xay dùng vµ ban hµnh c¸c quy ®Þnh qu¶n lý th× cha ®îc sö dông cã hiÖu qu¶ ®Ó kiÓm tra c«ng viÖc cña c¸n bé lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, tæ chøc. -X©y dùng lÒ lãi lµm viÖc khoa häc tõ ®ã th× viÖc ban hµnh v¨n b¶n sÏ tr¸nh ®îc sù chèng chÐo, kh«ng quy cñ. -n©ng cao c«ng t¸c kiÓm tra, qu¶n lý v¨n b¶n tõ ®ã lo¹i bá ng÷ng v¨n b¶n thõa, v¨n b¶n hÕt hiÖu lùc, thay ®æi, bæ sung nh÷ng v¨n b¶n thiÕu vµ cha ®Çy ®ñ . -N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé th«ng qua c«ng t¸c ®µo t¹o, huÊn luyÖn thêng xuyªn. -Sö dông ®óng c¸c nguyªn t¾c, v¨n phßng,thÓ thøc khi x©y dùng v¨n b¶n vµ ban hµnh v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc. C©u5: V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c biÖt víi v¨n b¶n c¸ biÖt nh thÕ nµo? §Æc trng c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt quy t¾c xö sù chung víi xö sù riªng lµ g×? Cho vÝ dô minh ho¹. *V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lµ v¨n b¶n do c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh theo tr×nh tù thñ tôc do ph¸p luËt ban hµnh, trong ®ã cã nªu ra c¸c quy t¾c xö sù chung nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi theo ®Þnh híng XHCN. -V¨n b¶n qppl ®îcc x©y dùng vµ ban hµnh theo ph¸p luËt. §èi tîng t¸c ®éng réng lín - toµn x· héi. §îc nhµ níc ®¶m b¶o thùc hiÖn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p. ViÖc söa ®æi bæ sung, thay thÕ hoÆc b·i bá ph¶i ®îc luËt ®Þnh. *V¨n b¶n c¸ biÖt: lµ v¨n b¶n mang tÝnh ¸p dông ph¸p luËt do c¸c c¬ quan nhµ níc ban hµnh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n

lý, hay thÓ hiÖn 1 néi dung c¸ biÖt ®îc ¸p dông ®èi víi 1 hoÆc 1 nhãm ®èi tîng cô thÓ. -V¨n b¶n c¸ biÖt: néi dung th× ®a ra quy t¾c xö sù riªng. §èi tîng ®iÒu chØnh lµ 1 c¸ nh©n hoÆc 1 nhãm c¸ nh©n cô thÓ. Tr×nh tù ban hµnh lµ kh«ng do luËt ®Þnh . Tõ 2 ®Æc ®iÓm cña 2 lo¹i v¨n b¶n ®· ph©n tÝch ë trªn cã thÓ rót ra ®Æc trng cña quy t¾c xö sù chung vµ quy t¾c xö sù riªng. Quy t¾c xö sù chung lµ ¸p dông ®èi víi mäi ngêi trong x· héi, vµ tÊt c¶ ph¶i tu©n theo quy t¾c nµy, cßn quy t¾c xö sù riªng th× chØ ¸p dông trong 1 c¸ nh©n hoÆc 1 sè ngêi cã liªn quan®Õn quy t¾c ®ã. *VÝ dô minh ho¹: LuËt an toµn giao th«ng ®a ra quy t¾c xö sù chung cho mäi ngêi tham gia giao th«ng lµ ®Ìn ®á ph¶i dùng l¹i, ®Ìn xanh th× ®îc ®i. -Cßn cã quyÕt ®Þnh t¨ng l¬ng cho gi¸o viªn tiÒn häc th× lµ v¨n b¶n c¸ biÖt v× chØ ¸p dông trong 1 nhãm ngêi lµ gi¸o viªn tiÓn häc . C©u6:V¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng lµ gi? T¹o sao kh«ng ®îc dïng ng÷ng v¨n b¶n läi nµy thay thÕ cho c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ thùc tiÔn ban hµnh v¨n b¶n hiÖn nay cã ®¶m b¶o ®îc yªu c©u nµy kh«ng? V¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng lµ 1 lo¹i v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc thêng ®îc dïng ®Ó gi¶i quyÕt ng÷ng c«ng viÖc cô thÓ cã tÝnh chÊt nghiÖp vô, sù vô trong qu¶n lý hµnh chÝnh nh th«ng tin, liªn hÖ, trao ®æi, híng dÉn, ®«n ®èc, nh¾c nhë b¸o c¸o, ghi nhí, chøng thùc. V¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng kh«ng thay thÕ cho v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt v×: -V¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng chØ lµ lo¹i v¨n b¶n dïng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc sù vô, truyÒn ®¹t th«ng tin trong ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc, ghi chÐp l¹i c¸c kÕt luËn, ý kiÕn trong c¸c cuéc häp, th«ng tin giao dÞch, mÆt kh¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng lµ lo¹i v¨n b¶n kh«ng ®a ra quÕt ®Þnh qu¶n lý, kh«ng cã chÕ tµi, th× kh«ng thÓ lµ ph¬ng tiÖn qu¶n lý nhµ níc ®îc nªn vi kh«ng thÓ thay thÕ cho v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. #Trong thùc tÕ ®eer qu¶n lý XH nãi chung vµ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc nãi riªng kh«ng thÓ kh«ng cã c¸c v¨n b¶n quy

ph¹m ph¸p luËt cã tÝnh ph¸p lý cao, c¬ chÕ tµi nghiªm kh¾c ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ XH, vi lµ nh÷ng ph¬ng tiÖn c«ng cô ®Ó nhµ níc qu¶n lý XH. C©u7: V¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng gåm nh÷ng v¨n bÈn nµo? Theo anh, chÞ cÇn x©y dùng hÖ thèngv¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng nh thÕ nµo lµ tèi u? T¹i sao. *V¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng gåm c¸c lo¹i sau: -C«ng v¨n(«ng v¨n híng dÉn, gi¶i thÝch, chØ ®¹o, ®«n ®èc nh¾c nhê, c«ng v¨n ®Ò nghÞ yªu cÇu, c«ng v¨n phóc ®¸p, c«ng v¨n hái ý kiÕn, c«ng v¨n giao dÞch, mêi häp -Th«ng b¸o -B¸o c¸o -Biªn b¶n -Tê tr×nh -Hîp ®ång( hîp ®ång d©n sù, hîp ®ång kinh tÕ,hîp ®ång lao ®éng..) -C¸c lo¹i giÊy( giÊy mêi häp, giÊy nghØ phÐp...) -C¸c lo¹i phiÕu(phiÕu göi, phiÕu b¸o..) *HiÖn nay trªn thùc tÕ cã 2 híng x©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng, vµ mèi híng ®Òu cã c¸c mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ cña nã, cô thÓ nh sau: -Chóng ta cã thÓ x©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng theo xu híng ®ãng l¹i hay dùng l¹i ë 9 lo¹i ®· nªu ë trªn ®©y, theo ph¬ng híng nµy sÏ h¹n chÕ ®îc nh÷ng nguy c¬ thùc tÕ ph¸t sinh vµ ®a vµo hÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng nh÷ng v¨n b¶n kh«ng khoa häc, ngng ngîc l¹i nÕu x©y dùng v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng theo xu híng ®ãng th× còng cã mÆt h¹n chÕ cña nã, ®ã lµ hiÖn nay trong thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý còng cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i v¨n b¶n míi ph¸t sinh, vµ vÉn ®îc thùc tÕ qu¶n lý sö dông vµ chÊp nhËn nhng l¹i kh«ng cã tªn trong lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng, vËy g©y trë ng¹i cho qu¸ tr×nh qu¶n lý v× kh«ng biÕt gäi tªn chóng nh thÕ nµo vµ xÕp chóng vµo hÖ thèng nµo nh phiÕu thu,... -Chóng ta còng cßn híng x©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng theo c¸ch më réng hÖ thèng nµy ra n÷a vµ liªn tôc bæ sung thªm c¸c lo¹i v¨n b¶n míi th× sÏ ®¸p øng ®îc nhu cÇu thùc tÕ ph¸t sinh, sÏ gi¶i quyÕt ®îc mÆt h¹n

chÕ cña ph¬ng ph¸p ®ãng, nhng ngîc l¹i nÕu më ra kh«ng kiÓm so¸t ®îc c¸c lo¹i v¨n b¶n th× sÏ g©y råi lo¹n kh«ng chuÈn mùc. => VËy th× x©y dùng 1 hÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng 1 c¸ch khoa häc th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i chän 1 trong 2 c¸ch, mµ chóng ta cã thÓ kÕt hîp c¶ 2 c¸ch nµy l¹i, ®Ó lu«n lu«n nghiªn cøu tiÕp nhËn c¸c lo¹i v¨n b¶n míi vµo hÖ thèng nµy, viÖc nµy võa ®¸p øng ®îc thùc tÕ võa nghiªn cøu kü lìng vµ khoa hãcÏ kh«ng lµm cho chuÈn mùc nµy cña hÖ thèng bÞ ph¸ vì mµ vÉn x©y dùng ®îc 1 hÖ thèng hoµn chØnh. C©u8: H·y nªu yªu cÇu chung cña viÖc so¹n th¶o v¨n b¶n vµ cho biÕt thùc tiÔn hiÖn nay cña c«ng t¸c nµy, ®· ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ®ã nh thÕ nµo? -Trong qu¸ so¹n th¶o v¨n b¶n cÇn ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c yªu cÇu chung sau ®©y: +N¾m v÷ng ®êng lèi chÝnh trÞ cña ®¶ng ®Ó cã thÓ quy ph¹m ho¸ chÝnh s¸ch thµnh ph¸p luËt. C«ng t¸c nµy ®ßi hái gi¶i quyÕt hîp lý c¸c quan hÖ gi÷a §¶ng vµ nhµ níc, gi÷a tËp thÓ vµ c¸ nh©n, gi÷a cÊp trªn víi cÊp díi, ph¶i ®¶m b¶o c«ng t¸c b¶o mËt. +V¨n b¶n ®îc ban hµnh phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña c¬ quan tøc lµ ph¶i ®¸p ®îc c¸c vÊn ®Ò: v¨n b¶n sÏ ban hµnh thuéc thÈm quyÒn ph¸p lý cña aivµ thuéc lo¹i nµo, ph¹m vi t¸c ®éng cña v¨n b¶n, trËt tù ph¸p lý ®îc x¸c ®Þnh nh thÕ nµo, v¨n b¶n dù ®Þnh ban hµnh cã g× m©u thuÉn víi c¸c v¨n b¶n kh¸c cña c¬ quan hay c¬ quan kh¸c. +N¾m v÷ng näi dung v¨n b¶n cÇn so¹n th¶o, ph¬ng thøc gi¶i quyÕt c«ng viÖc ®a ra ph¶i râ rµng phï hîp,néi dung v¨n b¶n ph¶i thiÕt phôc, ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ ®Æt ra, phï hîp víi ph¸p luËt hiÖn hµnh,kh«ng tr¸i víi v¨n b¶n cÊp trªn, cã tÝnh kh¶ thi. +V¨n b¶n ph¶i ®îc tr×nh bµy ®óng c¸c yªu cÇu vÒ mÆt thÓ thøc theo v¨n phßng ph¸p luËt hµnh chÝnh. +Ngêi so¹n th¶o cÇn n¾m v÷ng nghiÖp vô vµ kü thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n dùa trªn kiÕn thøc c¬ b¶n vµ hiÓu biÕt vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ ph¸p luËt.

*Néi dung c«ng t¸c x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n ®· thùc hiÖn kh¸ tèt nh÷ng nguyªn t¾c nªu trªn, tríc hÕt c¸c v¨n b¶n nµy ®· ph¶n ¸nh ®óng ®¾n c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc, truyÒn ®¹t kÞp thêi c¸c th«ng tin qu¶n lý, trë thµnh cÇu nèi quan träng trong c¸c hÖ thèng c¸c c¬ quan, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng trong nh÷ng n¨m võa qua, v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc ®· kÞp thêi thÓ chÕ ho¸ ®îc ®êng lèi l·nh ®¹o cña ®¶ng. +C¸c v¨n b¶n cµng ngµy ®îc hoµn chØnh vÒ mÆt thÓ thøc,tÝnh ph¸p lý ®îc ®¶m b¶o, c¸c sai sãt ®· ®îc kh¾c phôc rÊt nhiÒu. +Néi dung vµ thÓ thøc cña v¨n b¶n còng ®îc lu ý vµ ngµy cµng ®îc quan t©m söa ®æi. +C¸c v¨n b¶n phong phó vµ ®îc x¸c ®Þnh t¬ng ®èi chÝnh x¸c vÒ néi dung, tÝnh chÊt cña mçi lo¹i, nhê ®ã viÖc sö dông v¨n b¶n ngµy nay cµng thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶. C©u9: H·y nªu yªu cÇu vÒ néi dung cña v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc vµ cho biÕt thùc tiÕn hiÖn nay cña c«ng t¸c ®· ®îc ®¶m b¶o nh thÕ nµo? -V¨n b¶n ph¶i cã tÝnh môc ®Ých: cÇn x¸c ®Þnh môc tiªu vµ giíi h¹n ®iÒu chØnh cña v¨n b¶n, tøc lµ ph¶i tr¶ l¬i v¨n b¶n nµy ®îc ban hµnh ®Ó lµm g×, gi¶i quyÕt c«ng viÖc g×. +TÝnh môc ®Ých cña v¨n b¶n cßn thÓ hiÖn ë ph¬ng diÖn møc ®é ph¶n ¸nh c¸c môc tiªu trong ®êng lèi, chÝnh s¸ch, nghÞ quyÕt ...¸p dông vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ ë 1 ngµnh, 1cÊp. -V¨n b¶n ph¶i cã tÝnh khoa häc: lµ cã ®ñ lîng th«ng tin quy ph¹m vµ th«ng tin thùc tÕ cÇn thiÕt, c¸c th«ng tin ®îc sö dông ®Ó ®a vµo v¨n b¶n ph¶i ®îc xö lý vµ ®¶m b¶o chÝnh x¸c. +§¶m b¶o sù l«gÝc vÒ néi dung, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ thÓ thøc. +Sö dông tèt ng«n ng÷ ph¸p luËt hµnh chÝnh, ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng. -V¨n b¶n ph¶i cã tÝnh ®¹i chóng: ph¶n ¸nh ®îc nguyªn väng cña nh©n d©n, do ®ã võa cã tÝnh thuyÕt phôc, võa ®éng viªn g©y bÇu kh«ng khÝ tèt.

+C¸c quy ®Þnh cô thÓ trong v¨n b¶n kh«ng tr¸i víi c¸c quy ®Þnh trong hiÕn ph¸p vµ quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n, ph¶i quy ®Þnh cô thÓ c¶ 2 chiÒu nghÜa vô vµ quyÒn lîi. -V¨n b¶n ph¶i cã tÝnh b¾t buéc thùc hiÖn, tÝnh b¾t buéc thùc hiÖn cho thÊy tÝnh cìng chÕ cña v¨n b¶n, tøc lµ v¨n b¶n thÓ hiÖn quyÒn lîi nhµ níc, ®ßi hái mäi ngêi ph¶i tu©n theo, ®ång thêi ph¶n ¸nh ®Þa vÞ ph¸p lý cña chñ thÓ ph¸p luËt. -V¨n b¶n ph¶i cã tÝnh kh¶ thi: néi dung v¨n b¶n ®a ra ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é n¨ng lùc, kh¶ n¨ng vËt chÊt cña chñ thÓ thi hµnh, cßn ngîc l¹i nÕu quy ph¹m hay mÖnh lÖnh qu¸ l¹c hËu sÏ kh«ng kÝch thÝch ®îc n¨ng lùc cña chñ thÓ vµ g©y l·ng phÝ . *Trªn thùc tiÕn: th× nh÷ng môc tiªu, yªu cÇu cña néi dung v¨n b¶n còng ®· ®îc thùc hiÖn rÊt tèt, c¸c v¨n b¶n ®· cã môc ®Ých râ rµng ®· ®îc ®a ra ®îc näi dung cô thÓ, v¨n b¶n ®îc x©y dùng kh¸ khoa häc, mÆc dï ®«i khi cßn bÞ chèng chÐo, v¨n phong hµnh chÝnh chuÈn mùc ®· ®îc sö dông nhiÒu. -HÇu nh trong c¸c v¨n b¶n cña nhµ níc th× ®Òu tu©n theo ph¸p luËt vµ nguyªn väng cña ngêi d©n, v× cã hiÖu lùc rÊt cao, thÓ hiÖn ®îc quyÒn lùc nhµ níc, nhng còng rÊt thùc tÕ vµ kh¶ thi. C©u10:H·y nªu râ c¸c yÕu tè thÓ thøc cña v¨n b¶n hµnh chinh nhµ níc vµ cho biÕt viÖc thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu vÒ c¸c yÕu tè ®ã trong thùc tiÕn hiÖn nay nh thÕ nµo? *VÒ tæng thÓ, v¨n b¶n gåm c¸c yÕu tè thÓ thøc sau: -PhÇn më ®Çu gåm: 1)Quèc hiÖu: ®îc thÓ hiÖn trªn ®Çu trang giÊy vµ cã gi¸ trÞ x¸c nhËn tÝnh ph¸p lý cña v¨n b¶n. 2)Tªn c¬ quan ban hµnh v¨n b¶n: cho biÕt vÞ trÝ cña c¬ quan ban hµnh trong hÖ thèng tæ chøc bé m¸y nhµ níc, ®îc ®Æt ë gãc tr¸i ®Çu v¨n b¶n ®îc tr×nh bµy dËm rÐt, râ rµng, chÝnh x¸c ®óng nh quyÕt ®Þnh thµnh lËp, kh«ng viÕt t¾t, viÕt sai chÝnh t¶ tiÕng ViÖt, phÝa díi cã 1 g¹ch dµi. Trong trêng hîp ®Ò tªn c¬ quan chñ quan cña c¬ quan ban hµnh v¨n b¶n th× chØ ®Ò tªn c¬ quan cÊp trªn trùc tiÕt b»ng

ch÷ viÕt thêng ë dßng trªn, cßn tªn c¬ quan ban hµnh viÕt ch÷ in dßng díi. 3)Sè vµ ký hiÖu: gióp cho viÖc vµo sè, t×m kiÓm v¨n b¶n ®îc dÔ dµng tuú theo tÝnh chÊt, khèi lîng v¨n b¶n cña mçi c¬ quan tæ chøc mµ cã thÓ ®¸nh sè thÝch hîp, riªng tõng lo¹i vµ tõng côm. -Sè v¨n b¶n ®îc viÕt b»ng sè ¶lËp, sè díi 10 ph¶i ®¸nh sè 0 tríc sè ®ã, ng¨n c¸ch víi ký hiÖu bëi 1 dÊu g¹ch chÐo (/), ký hiÖu lµ ch÷ viÕt t¾t tªn lo¹i v¨n b¶n, vµ tªn c¬ quan ban hµnh v¨n b¶n, gi÷a chóng cã g¹ch nèi, ký hiÖu v¨n b¶n ®îc viÕt b»ng ch÷ in hoa sè lµ ký hiÖu cña v¨n b¶n ®îc ghi bªn díi tªn c¬ quan ban hµnh v¨n b¶n . *C¬ cÊu cña sè vµ ký hiÖu: -Sè vµ ký hiÖu cña v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p lu¹t cã c¬ cÊu sau ®©y: Sè.../ n¨m ban hµnh / viÕt t¾t tªn lo¹i v¨n b¶n- viÕt t¾t tªn c¬ quan ban hµnh. -Sè vµ ký hiÖu cña v¨n b¶n c¸ biÖt: Sè.../ viÕt t¾t tªn lo¹i v¨n b¶n- viÕt t¾t tªn c¬ quan ban hµnh. -ViÕt t¾t tªn ®¬n vÞ so¹n th¶o v¨n b¶n. -Sè vµ ký hiÖu cña v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng gåm: +V¨n b¶n cã tªn lo¹i: Sè.../ viÕt t¾t tªn lo¹i v¨n b¶n- viÕt t¾t tªn c¬ quan ban hµnh(viÕt t¾t ®¬n vÞ so¹n th¶o). +V¨n b¶n kh«ng cã tªn lo¹i: Sè.../viªt t¾t tªn c¬ quan ban hµnh- viÕt t¾t ®¬n vÞ so¹n th¶o. 4)§Þa doanh, ngµy th¸ng: ®Þa doanh lµ ®Þa ®iÓm ®Æt trô së c¬ quan ban hµnh gióp cho n¬i nhËn v¨n b¶n theo dâi ®îc ®Þa ®iÓm c¬ quan ban hµnh nh»m liªn hÖ giao dÞch c«ng t¸c thuËn lîi vµ theo dâi thêi gian ban hµnh. -Ngµy th¸ng lµ ngµy v¨n b¶n ®îc ký ban hµnh, do ngêi ký ®iÒn vµo, ngµy th¸ng ®îc viÕt ngay díi quèc hiÖu. 5)Tªn lo¹i v¨n b¶n: trõ c«ng v¨n,cßn tÊt c¶ c¸c v¨n b¶n ®Òu cã tªn lo¹i, tªn lo¹i v¨n b¶n ®îc tr×nh bµy ë gi÷a tê giÊy bªn díi ®Þa danh vµ ngµy th¸ng. 6)TrÝch yªu cÇu v¨n: lµ 1 c©u ng¾n gän thÓ hiÖn tæng qu¸t vµ chÝnh x¸c néi dung chñ yÕu cña v¨n b¶n, gióp x¸c ®Þnh nhanh chãng néi dung vµo sæ dÔ dµng, ®ã còng chÝnh lµ chñ ®Ò néi dung v¨n b¶n, nã ®îc ghi ë phÝa díi tªn lo¹i v¨n

b¶n b»ng ch÷ in thêng. §èi víi c«ng v¨n trÝch yÕu khi ghi kÌm díi sè vµ ký hiÖu. 7)C¨n cø ban hµnh: §©y lµ yÕu tè thêng cã ®ãi víi v¨n b¶n ®a ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý, chØ nªu nh÷ng c¨n cø liªn quan trùc tiÕp ®Õn néi dung cña v¨n b¶n, ®ã lµ nh÷ng c¨n cø ph¸p lý, thÈm quyÒn, lý do ban hµnh, mçi c¨n cø ®îc tr×nh bµy t¸ch biÖt nhau sau 1 dÊu chÊm phÈy. 8)Lo¹i h×nh quyÕt ®Þnh: phï hîp víi tªn lo¹i v¨n b¶n, cã thÓ tr×nh bµy t¸ch biÖt hoÆc liÒn vµo yÕu tè c¨n cø ban hµnh. *PhÇn khai triÓu gåm: 9)Néi dung ®iÒu chØnh: ®©y lµ phÇn träng t©m cña v¨n b¶n, tuú theo néi dung cña tõng lo¹i v¨n b¶n mµ cã c¸ch tr×nh bµy kh¸c nhau. ¬Noij dung ph¶i ng¨n gän ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ néi dung, còng nh h×nh thøc, phÇn néi dung nÕu lín th× ®a thµnh phÇn ®¸nh sè La M·, ch¬ng sè La M·, môc ch÷ c¸i in hoa, ®iÒu ch÷ sè A LËp, kho¶n... 10)§iÕu kho¶n thi hµnh: th«ng thêng c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cã ®iÒu kho¶n thi hµnh tronh ®ã cã: hiÖu lùc cña v¨n b¶n (chØ nªu ngµy cã hiÖu lùc), chñ thÓ thi hµnh, xö lý v¨n b¶n cò(cÇn nªu râ nh÷ng v¨n b¶n nµo, phÇn nµo bÞ b·i bá). *PhÇn kÕt: 11)ThÈm quyÒn ký kÕt: h×nh thøc ®Ó ký, chøc vô, ch÷ ký, hä tªn ®Çy ®ñ cña ngêi cã thÈm quyÒn ký, trêng hîp v¨n b¶n do tËp thÓ th«ng qua th× ký thay mÆt, trêng hîp cÊp phã ®îc ký nh÷ng vÊn ®Ò m×nh ®îc ký, th× ®Ó ký thay. Ngoµi ra cßn tuú trêng hîp v¨n b¶n cã thÓ ®îc ký thõa uû quyÒn, thõa lÖnh, quyÒn. 12)Con dÊu hîp ph¸p: dÊu cña c¬ quan ban hµnh ®îc ®ãng ngay ng¾n râ rµng, trïm lªn 1/3 ®Õn 1/4 bªn tr¸i ch÷ ký, ®Êu ®îc ®ãng mÇu ®á t¬i, mÇu quèc kú. DÊu ph¶i ®ãng c¬ quan ban hµnh. 13)N¬i nhËn: tªn c¬ quan, tæ chøc hoÆc c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÑm thi hµnh c«ng viÖc nãi ®Õn trong v¨n b¶n.N¬i nhËn ghi ngay hµng phÇn ch÷ ký ë gãc tr¸i v¨n b¶n, néi dung gåm c¸c ®èi tîng nh: ®Ó b¸o c¸o, ®Ó thi hµnh, ®Ó phèi hîp ... 14)DÊu ®é mËt hoÆc møc ®é khÈn, trong trêng hîp cÇn thiÕt v¨n b¶n cã thÓ cã dÊu hiÖu chØ mùc ®é mËt(mËt, tèi mËt, tuyÖt mËt), vµ møc ®é khÈn(khÈn, th¬ng khÈn). ViÖc

®ãng dÊu nµy do ngêi ký quy ®Þnh, v¨n th ®ãng dÊu nµy b»ng møc ®á vµo kho¶ng trèng díi sè vµ ký hiÖu. 15)Tªn viÕt t¾t cña ngêi ®¸nh m¸y vµ sè lîng cña b¶n ®¸nh m¸y, hoÆc sao chôp, nã ®îc tr×nh bµy t¹i lÒ gãc ph¶i trang nhÊt ngay yÕu tè ®Þa danh ngµy th¸ng. 16)C¸c yÕu tè chØ dÉn ph¹m vi phæ biÕn, dù th¶o vÒ tµi liÖu héi nghÞ, c¸c yÕu tè nµy theo cã thÓ ®Æt t¹i chÝnh trang thø nhÊt, hoÆc chÝnh gi÷a rtang cuèi. C©u11: h·y nªu nh÷ng yªu cÇu vÒ v¨n phong vµ ng«n ng÷ cña v¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc vµ cho biÕt thùc tiÔn hiÖn nay c«ng t¸c nµy nh thÕ nµo? *Yªu cÇu vÒ v¨n phong: -TÝnh chÝnh x¸c râ rµng: v¨n b¶n ph¶i ®îc viÕt ¸o cho mäi ngêi ph¶i hiÓu ®îc 1 c¸ch râ rµng, chÝnh x¸c, ®óng néi dung muèn truyÒn ®¹t. Cßn nÕu v¨n b¶n thiÕu tÝnh chÝnh x¸c, kh«ng râ rµng th× sÏ g©y ra hiÖu qu¶ nghiªm träng, néi dung bÞ bãp mÐo, xuyªn t¹c, ¶nh hëng ®Õn c«ng viÖc. -tÝnh phæ th«ng ®¹i chóng: v¨n b¶n ph¶i ®îc viÕt b»ng ng«n ng÷ dÔ hiÖu, b»ng ng«n ng÷ phæ th«ng, c¸c yÕu tè níc ngoµi ®îc viÕt ho¸ tèi u. -tÝnh kh¸ch quan, phi c¸c tÝnh: néi dung v¨n b¶n ®îc tr×nh bµy trùc tiÕp, kh«ng thiÕu vô, bëi lÏ v¨n b¶n nµy lµ tiÕng nãi cña quyÒn lùc nhµ níc chø kh«ng ph¶i cña c¸ nh©n. -Trang trong lÞch sö: v¨n b¶n lµ tiÕng nãi cña chÝnh quyÒn, nªn ph¶i thÓ hiÖn tÝnh trang träng uy nghiÖm, lêi v¨n trang träng thÓ hiÖn sù t«n trängvíi c¸c chñ thÓ thi hµnh, lµm t¨ng uy tÝn cña c¸ nh©n tËp thÓ ban hµnh v¨n b¶n. -tÝnh khu«n mÉu:v¨n b¶n cÇn ®îc tr×nh bµy, s¾p xÕp bè côc néi dung theo c¸c kh«n mÉu, thÓ thøc quy ®Þnh, vµ trong nhiÒu trêng hîp cã s¨n chØ cÇn ®iÒu néi dung cÇn thiÕt, tÝnh kh«n mÉu ®¶m b¶o cho tÝnh thèng nhÊt, tÝnh khoa häc, v¨n ho¸ cña c«ng v¨n giÊy tê. *Yªu cÇu vÒ ng«n ng÷: -Sö dông t ng÷: ph¶i lùa chän vµ sö dông tõ ®óng nghÜa, kh«ng dïng tõ ph¸t sinh nhiÒu nghÜa. -Sö dông ®óng v¨n phong hµnh chÝnh, sö dông tõ ng÷ phæ th«ng v¨n viÕt, kh«ng dïng khÈu ng÷, tr¸nh sö dông tõ cæ, thËn träng khi sö dông tõ míi.

-Kh«ng dïng tõ ®Þa ph¬ng, tiÕng lãng, sö dông hîp lý c¸c thuËt ng÷ chuyÒn ngµnh, tõ h¸n ViÖt, tõ níc ngoµi, sö dông ®óng chØnh tù tiÕng viÖt. -Dïng ®óng quan hÖ kÕt hîp. +Kü thuËt c ph¸p: #C©u ph¶i ®îc viÕt ®óng quy t¾c ng÷ ph¸p tiÕng ViÖt tøc lµ cã 2 thµnh phÇn, c©u ®¬n ®Æc biÖt chØ dïng lam tiÒn ®Ò c©u dµi, c©u nhiÒu vÕ, nhiÒu bä phËn cã thÓ t¸ch theo nh÷ng kh«n mÉu, c©u t¬ng thuËt lµ chñ yÕu, c©u ph¶i cã quan hÖ ng÷ nghÜa vµ hîp l«gÝc, ph¶i ®¸nh ®Ê c©u cho phï hîp . -CÇn ph¶i nhÊt qu¸n vÒ chñ ®Ò, hoµn chØnh vÒ mÆt h×nh thøc, c©u ph¶i liªn kÕt víi nhau hµi hoµ bëi c¸c ph¬ng thøc nhÊt ®Þnh. #§o¹n v¨n: lµ c¬ së ®Ó tæ chøc v¨n b¶n, ®o¹n nµy gåm c¸c bé phËn sau: .C©u chñ ®Ò giíi thiÖu ®èi tîng, chñ ®Ò... .C©u khai triÓn: thuyÕt minh, diÔn gi¶i cho chñ ®Ò. .C©u kÕt b¸o hiÖu ®oµn v¨n kÕt thóc. *Trong thùc tiÔn: -V¨n phong hµnh chÝnh: nãi chung 5 ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña v¨n phong hµnh chÝnh ®îc thùc hiÖn rÊt tèt, c¸c v¨n b¶n ®· kh¸ chÝnh x¸c vµ râ rµng, ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, nhng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nh÷ng thiÕu sãt ®ã lµ cßn cã nh÷ng v¨n b¶n m¬ hå, kh«ng chuÈn mùc g©y ra nh÷ng hiÖu qu¶ ®¸ng tiÕt, tÝnh phæ th«ng ®¹i chóng còng ®îc ¸p dông chñ yÕu lµ tiÕng ViÖt phæ th«ng nhng trong nhiÒu v¨n b¶n hµnh chÝnh cßn cã c¸c yÕu tè ng«n ng÷ níc ngoµi cha ®îc viÖt hoa. -Yªu cÇu kh¸ch quan vµ trang träng cña v¨n b¶n hµnh chÝnh th× trong thùc tÕ lµ rÊt tèt, kh«ng cã c¸c v¨n b¶n sai lÖnhvÒ khu«n mÉu. -VÒ kü thuËt cï ph¸p: th× còng ®· cã sù tiÕn bé râ rµng, c©u có ®· chÝnh x¸c, ng¾n gän, vµ ®óng quy t¾t, nhng ®«i khi cßn cã sù bÊt hîp lý gi÷a néi dung vµ h×nh thøc cña v¨n b¶n hµnh chÝnh. C©u12:Quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc ®îc hiÓu nh thÕ nµo? Quy tr×nh ®ã cÇn

®îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c nµo? Thùc tiÔn cña c«ng t¸c nµy hiÖn nay ®îc ®¶m b¶o nh thÕ nµo? *Quy tr×nh x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc: lµ c¸c bíc ®i cÇn thiÕt ®îc s¾p xÕp 1 c¸ch khoa häc ®Ó x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n nh»m ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu vÒ hiÖu qu¶ vµ chÊt lîng cña v¨n b¶n ®ã. -Tuú theo tÝnh chÊt néi dung vµ hiÖu lùc ph¸p lý cña tõng lo¹i v¨n b¶n mµ cã thÓ x©y dùng 1 quy tr×nh so¹n th¶o t¬ng øng, ban hµnh v¨n b¶n ph¶i tu©n theo quy tr×nh ®Ó ®¶m b¶o tÝnh khoa häc cho v¨n b¶n c¶ vÒ néi dung, h×nh thøc vµ thÈm quyÒn. V¨n b¶n ®îc thiÕt lËp bëi c¸c nhµ khoa häc hµnh chÝnh tõ kinh nghiÖm thùc tiÔn, tiÕp thu tõ c¶ c¸c quèc gia kh¸c vµ ®îc quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p lý, ®¶m b¶o tÝch luü nguyªn cøu ph¸p luËt, bªn c¹nh ®ã cßn t¹o thuËn lîi cho ngêi so¹n th¶o v¨n b¶n, ngêi tiÕp nhËn v¨n b¶n, thùc hiÖn v¨n b¶n tõ ®ã gióp cho v¨n b¶n cã tÝnh kh¶ thicao trong thùc tiÔn. -Chóng ta thêng cã quy tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n nh sau: +V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt: quy tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n nµy ®îc quy ®Þnh t¹i luËt ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. §ã lµ nh÷ng bíc ®i cÇn thiÕt, vµ nhÊt thiÕt ®i hoµn thµnh viÖc x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n. Mçi lo¹i v¨n b¶n trong nhãm v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p lu¹t buéc tu©n theo 1 quy tr×nh cô thÓ ®îc quy ®Þnh cho chÝnh nã, nã cã tÝnh b¾t buéc nh»m ®¶m b¶o v¨n b¶n ®¹t yªu cÇu vÒ mäi mÆt, ®¶m b¶o tÝch luü nguyªn cøu ph¸p luËt nhµ níc. -V¨n b¶n c¸ biÖt vµ hµnh chÝnh th«ng thêng cã néi dung quan träng vµ phøc t¹p, quy tr×nh so¹n th¶o tuy kh«ng do luËt ®Þnh nhng còng ®· ®îc nguyªn cøu vµ thÓ hiÖn trong ho¹t ®éng hµnh chÝnh nhµ níc. Nh÷ng v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng cã néi dung ®¬n gi¶n th× dùa vµo quy tr×nh chung ®Ó x©y dùng quy tr×nh cô thÓ cho mäi lo¹i, mçi trêng hîp so¹n th¶o v¨n b¶n cã thÓ bá qua hoÆc ®¬n gi¶n ho¸ 1 vµi bíc trong quy tr×nh chuÈn. C©u13: h·y nªu nh÷ng nguyªn t¾c ¸p dông v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc. mèi t¬ng quan gi÷a tÝnh hiÖu lùc cña v¨n b¶n qu¶n

lý nha níc víi viÖc ¸p dông nh÷ng v¨n b¶n ®ã ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? Cã 4 nguyªn t¾c: -V¨n b¶n ®îc ¸p dông tõ thêi ®iÓm cã hiÖu lùc v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®îc ¸p dông ®èi víi hµnh vi xÈy ra t¹i thêi ®iÓm v¨n b¶n ®ã ®ang cã hiÖu lùc. Trong trêng hîp cã quy ®Þnh trë vÒ tríc th× ¸p dông theo v¨n b¶n ®ã. -Trong trêng hîp v¨n b¶n cã quy ®Þnh, quyÕt ®Þnh kh¸c nhau vÒ cïng 1 vÊn ®Ò th× ¸p dông v¨n b¶n cã hiÖu lùc ph¸p lý cao h¬n. -Trong trêng hîp c¸c v¨n b¶n do 1 c¬ quan ban hµnh cã quy ®Þnh kh¸c nhau vÒ cïng 1 vÊn ®Ò th× ¸p dông quy ®Þnh, quy ®Þnh cña v¨n b¶n ®îc ban hµnh sau. -Trong trêng hîp v¨n b¶n míi kh«ng quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý hoÆc quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý nhÑ h¬n ®èi víi hµnh vi xÈy ra tríc ngµy v¨n b¶n cã hiÖu lùc th× ¸p dông v¨n b¶n míi. *Mèi t¬ng quan: tuú vµo tõng v¨n b¶n cã chøa c¸c quy ®iÞnh ph¸p luËt, thÈm quyÒn vµ hiÖu lùc ph¸p lý cô thÓ ®Ó cã ®îc c¸c c¸ch ¸p dông phï hîp, -V¨n b¶n chØ ®îc ¸p dông khi cã hiÖu lùc vÒ kh«ng gian vµ thêi gian. c©u14: V¨n b¶n lËp quy lµ g×? Tr×nh bµy hÖ thèng v¨n b¶n lËp quy. *V¨n b¶n lËp quy lµ nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt díi luËt do c¬ quan nhµ níc( chñ yÕu lµ c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc) cã thÈm quyÒn ban hµnh nh»m thùc hiÖn, cô thÎ ho¸, chi tiÕt ho¸ c¸c v¨n b¶n luËt vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã hiÖu lùc ph¸p lý cao h¬n, theo tr×nh tù thñ tôc vµ h×nh thøc ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh. *HÖ thèng v¨n b¶n lËp quy: -ChÝnh phñ cã nghÞ ®Þnh, nghÞ quyÕt -QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t c¸c bé trëng, thñ trëng c¸c c¬ quan ngang bé. c©u15: C©u16: Tr×nh bµy bbã côcchunh cña v¨n b¶n lËp quy? Cho vÝ dô minh ho¹.

*Bè côc: viÕc bè côc v¨n b¶n lµ 1 vÊn ®Ò quan träng cña kü thuËt lËp quy, vÒ tæng thÓ lËp quy cã bbè côc 3 phÇn t¬ng øng sau: -PhÇn më ®Çu gåm: +Tªn lo¹i vµ trÝch yÕu néi dung v¨n b¶n: tªn lo¹i cña v¨n b¶n lËp quy ®· ®îc quy ®Þnh râ rµng vµ cô thÓ, tuú theo tÝnh chÊt, néi dung cña tõng lo¹i v¨n b¶n mµ cã nhng c¸ch nªn tªn vµ trÝch yÕu néi dung phï hîp. #TrÝch yÕu thÓ hiÖn tæng qu¸t näi dung cña v¨n b¶n, thuËn tiÖn cho viÖc vµo sæ vµ theo dâi gi¶i quyÕt c«ng viÖc, trÝch yÕu lµ 1 c©u ng¾n gän. #Cã 1 sè cÊu tróc bè côc tªn lo¹i, vµ trÝch yÕu v¨n b¶n lËp quy sau: .Tªn lo¹i+vÒ(viÖc)+®èi tîng ®iÒu chØnh-> nh nghÞ quyÕt vÒ phiªn häp thêng kú cña chÝnh phñ, nghÞ ®Þnh vÒ ®¨ng ký, qu¶n lý hé tÞch. .Tªn lo¹i +quy ®Þnh(vÒ)+®«i tîng ®iÒu chØnh-> nh nghÞ ®Þnh, quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña côc lu tr÷ nhµ níc. .Tªn lo¹i+ quy ®Þnh(híng dÉn)+tªn lo¹i v¨n b¶n ®îc híng dÉn, nh NghÞ ®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh 1 sè ®iÒu cña luËt ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. .Tªn lo¹i+híng dÉn thùc hiÖn+Tªn lo¹i vµ trÝch yÕu cña v¨n b¶n ®îc híng dÉn-> nh th«ng t híng dÉn vµ quy ®ÞnhvÒ c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ph¸p lý vµ ph¸p y t©m thÇn.. .Tªn lo¹i+ ban hµnh+tªn lo¹i vµ trÝch yÕu cña v¨n b¶n ®îc ban hµnh kÌm theo -> nh nghÞ ®Þnh ban hµnh quy chÕ vÒ c¬ së gi¸o dôc. -C¨n cø ban hµnh: Lµ nh÷ng tiÒn ®Ò dÉn tíi x©y dùng vµ ban hµnhv¨n b¶n ®©y lµ néi dung gÇn nh b¾t bîc víi v¨n b¶n lËp quy víi c¸c c¨n cø ban hµnh sau: +môc ®Ých, ý nghÜa ban hµnh, c¨n cø ph¸p lý, lý do ban hµnh. +NNäi dung ®iÒu chØnh cña v¨n b¶n: ®îc tr×nh bµy díi d¹ng c¸c quy ph¹m, c¸ch hµnh v¨n ng¾n gän, chÝnh x¸c, râ rµng, trang träng, thÓ hiÖn ®îc tÝnh quyÒn lùc nhµ níc. -Néi dung bao gåm:

+PhiÕu ®iÒu chØnh 1 ph¹m vi réng c¸c quan hÖ x· héi ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng 1 tËp hîp c¸c quy ph¹m xÕp theo nhãm vÊn ®Ò. +Ch¬ng ®iÒu chØnh 1 bé phËn quan hÖ x· héi trong phÇn. +Môc ®iÒu chØnh 1 nhãm quan hÖ trong ch¬ng +§iÒu lµ ®¬n vÞ cÊu tróc hoµn chØnh gåm 1 hay nhiÒu quy ph¹m, hoÆc 1 bé phËn quy ph¹m thÓ hiÖn 1 néi dung ®iÒu chØnh. +§iÒu cã thÓ chia thµnh c¸c kho¶n, mçi kho¶n lµ 1 quy ph¹m cã tÝnh ®éc lËp, t¬ng ®èi hoµn chØnh. +Trong nh÷ng trêng hîp cÇn thiÕt ngêi ta cã thÓ chia kho¶n thµnh c¸c ®iÓm, lµ 1 bé phËn cÊu thµnh nhá nhÊt cña ®iÒu. #§iÒu kho¶n thi hµnh: lµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, v¨n b¶n lËp quy cÇn ®îc quy ®Þnh hiÖu lùcvÒ thêi gian, kh«ng gian vµ ®èi tîng ¸p dông ®iÒu nµy ®îc quy ®Þnh t¹i 1 ch¬ng riªng. C©u17: H·y tr×nh bµy nh÷ng ph¬ng thøc diÖn ®¹t quy ph¹m ph¸p luËt. -C¬ cÊu cña quy ph¹m ph¸p luËt ®îc biÕt thÞ b»ng c¸ch diÔn ®¹t sau ®ay: +Ph¬ng thøc thuËn ®Çy ®ñ: ''nÕu 1- th× 1; nÕu 2- th×2'' -> cÊu tróc nµy cã thÓ phøc t¹p ho¸ theo m« h×nh: '' nÕu1th× 1; nÕu(2,1)-th×(2,1); nÕu(2,2)-th×(2,2). +Ph¬ng thøc rót gän: #Th×1->kh«ng dông h×nh thøc v¨n b¶n ë môc 2 ®Ó thay thÕ VBPQ ë môc 1. #NÕu 1- th× 1-> tæ chøc,c¸ nh©n qu¶n lý, sö dông kinh phÝ, ng©n s¸ch nhµ níc, vèn vµ tµi s¶n nhµ níc, ®Êt ®ai trô së lµm viÖc, nhµ c«ng vô, tµi nguyªn thiªn nhiªn, vèn ®Çu t x©y dùng, vèn vµ tµi s¶n t¹i doanh nghiÖp nhµ níc ph¶i thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nµy. #NÕu1+nÕu 2- th× 2->'' ngêi ®i v¾ng khái n¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró qu¸ 6 th¸ng mµ kh«ng khai b¸o t¹m v¾ng, kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng sÏ bÞ xo¸ tªn khái sæ hé khÈu'' #nÕu2-th×2 #nÕu1, nÕu2- th×2;->''nghiªm cÊm mäi hµnh vi lîi dông quyÒn tè c¸o®Ó vu c¸o lµm thiÕt h¹i ®Õn danh dù, uy tÝn

vµ lîi Ých cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n, ngêi vu c¸o ph¶i bÞ xö lý nghiªm minh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. -Ph¬ng thøc ®¶o: +NÕu1-NÕu1, th×(1,1), th×(1,2). ''Hîp ®ång thuª nhµ ë ph¶i ®îc lËp thµnh v¨n b¶n, nÕu thêi h¹n thuª tõ 6 th¸ng trë lªn th× ph¶i cã chøng nhËn cña c«ng chøng nhµ níc, hoÆc chøng thøc cña UBND cã thÈm quyÒn vµ ph¶i ®¨ng ký t¹i c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn''. -''NÕu1- th×1, nÕu1->'' ngêi ph¹m téi ®îc miÔn téi khi cã quyÕt ®Þnh ®Æc x¸'' -nÕu2, nÕu 2¬ th×2-> '' cÇn kÞp thêi huû bá ngay c¸c v¨n b¶n sai tr¸i, nÕu xÐt thÊy kh«ng thÓ söa ®æi chóng ®îc n÷a,vµ ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c nµy 1 c¸ch thêng xuyªn. -th×1, nÕu(1,1), nÕu(1,2)'' -NÕu2- th×2, nÕu(2,10, nÕu(2,2), nÕu(2,3)''. C©u18:H·y tr×nh bµy quy tr×nh lËp quy cña chÝnh phñ vµ cho biÐt hiÖn nay quy tr×nh ®ã ®îc thùc hiÖn nh thÕ nµo trong thùc tÕ. -Quy tr×nh lËp quy cña chÝnh phñ bao gåm c¸c bíc sau: +Bíc1:#lËp ch¬ng trinh vµ so¹n th¶o .viÖc so¹n th¶o vµ ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña chÝnh phñ ®îc tiÕn hµnh c¨n cø vµo ch¬ng tr×nh x©y dùng nghÞ quyÕt nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ cô thÓ: #Thµnh lËp ban so¹n th¶o, chÝnh phñ quyÕt ®Þnh c¬ quan thùc th× so¹n th¶o nghÞ quyÕt nghÞ ®Þnh, c¬ quan so¹n th¶o sau khi tho¶ thuËn víi bé, ngµnh liªn quan, thµnh lËp ban so¹n th¶o. #Trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o,ban so¹n th¶o ph¶i tiÕn hµnh nguyªn cøu tæng kÕt, lÊy ý kiÕn vµ chuÈn bÞ tê tr×nh ®Ó tr×nh lªn chÝnh phñ. Vµ cã rÊt nhiÒu tr¸ch nhiÖm kh¸c. +bíc2: LÊy ý kiÕn tham gia x©y dùng dù th¶o, th× tuú theo néi dung vµ tÝnh chÊt cña dù th¶o nghÞ quyÕt, nghÞ ®Þnh th× c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o ph¶i ®Õn c¸c c¬ quan liªn quan ®Ó tham gia ý kiÕn. #C¬ quan so¹n th¶o ph¶i nguyªn cøu, tiÕp thu, chØnh lý vµ lµm b¶n tæng hîp c¸c c«ng t¸c tham gia ý kiÕn.

#Víi nh÷ng v¨n b¶n cña thñ tíng cã thÓ tæ chøc lÊy ý kiÕn c¸c thµnh viªn chÝnh phñ, chñ tÞch UBDN,héi ®ång nh©n d©n,... +Bíc3: ThÈm ®Þnh dù th¶o: sau khi tæng hîp c¸c ý kiÕn tham gia x©y dùng dù th¶o, c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o, chØnh lý dù th¶o vµ ghi b¶n dù th¶o ®Õn v¨n phßng chÝnh phñ vµ bé t ph¸p, sau khi bé t ph¸p ®· thÈm ®Þnh sÏ ghi lªn chÝnh phñ ®Ó ®¶m b¶o tÝnh lîp ph¸p lîp hiÕn, thèng nhÊt vµ ®ång bé cña v¨n b¶n trong hÖ thèng ph¸p luËt. #khi thÈm ®Þnh, thñ trëng c¬ quanchñ tr× so¹n th¶o cã tr¸ch nhiÖm göi hå s¬ thÈm ®Þnh dù th¶o ®Õn bé t ph¸p lµ 20 ngµy tríc ngµy chÝnh phñ häp, cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu cÇn thiÕt cã liªn quan ®Õn dù th¶o cho c¬ quan thÈm ®Þnh vµ thuyÕt tr×nh khi bé t ph¸p yªu cÇu. -Cßn trong viÖc thÈnm ®Þnh, th× bé t ph¸p ph¶i kÞp thêi tæ chøc thÈm ®Þnh díi sù chØ ®¹o cña bé trëng, vµ xö lý nh÷ng vÊn ®Ò cßn khac m¾c, tæ chøc häp thÈm ®Þnh vµ biÓu quyÕt th«ng qua. +Bíc4: Xem xÐt th«ng qua: tríc hÕt ë bíc nµy ph¶i lËp hå s¬ tr×nh duyÖt, sau ®ã kiÓm tra vµ hoµn chØnh hå s¬, trong ®ã cã kiÓm tra vÒ mÆt thñ tôc, nÕu hå s¬ kh«ng ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ mÆt thÓ thøc th× trong 2 ngµy v¨n phßng chÝnh phñ ph¶i yªu cÇu c¬ quan ghi hå s¬ lªn bæ xung vµ b¸o cho thñ trëng vµ phã thñ trëng biÕt. #KiÓm tra vÒ mÆt néi dung, nÕu hå s¬ kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña c¸c thµnh viªn trong chÝnh phñ, th× v¨n phßng thñ tíng ph¶i tr¶ l¹i cho c¬ quan tr×nh vµ nªu râ lý do tr¶ l¹i. -trong thêi h¹n 5 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®îcquyÕt ®Þnhcuèi cïng cña thñ tíng, v¨n phßng chÝnh phñ ph¶i hoµn chØnh dù th¶o v¨n b¶n tr×nh ký ban hµnh. -Cuèi cïng lµ tæ chøc phiÒn häp xem xÐt vµ th«ng qua. +Bíc5: c«ng bè, viÖc c«ng bè nghÞ quyÕt, nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ quyÕt ®Þnh chØ thÞ cña thñ tíng ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo luËt ®Þnh, ph¶i tæ chøc viÖc cËp nhËt v¨n b¶n trªn m¹ng tin häc, ®¨ng c«ng b¸o. +Bíc6: Göi vµ lu tr÷ còng ph¶i tiÕn hµnh theo luËt ®Þnh. #trong thùc tÕ hiÖn nay th× c«ng t¸c ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËtcòng ®îc thùc hiÖn theo c¸c bíc ®ã, nhng cßn nhiÒu bÊt cËp, viÖc ban hµnh cha ®îc khoa häc vµ hÖ

thèng, lµm cho nhiÒu lo¹i v¨n b¶n bÞ chèng chÐo , hoÆc cã 1 sè v¨n b¶n th× ®îc ban hµnh kh«ng ®óng tr×nh tù thñ tôc nªn kh«ng cã hiÖu lùc ph¸p lý cao. C©u19: h·y tr×nh bµy quy tr×nh lËp quy cña bé trëng,thñ trëng, c¬ quan ngang bé vµ cho biÕt hiÖn nay quy tr×nh ®o ®îc thùc hiÖn nh thÕ nµo trong thùc tÕ. quy tr×nh lËp quy cña cÊp bé còng cã 6 bíc nh sau: -Bíc1: lËp ch¬ng tr×nh vµ so¹n th¶o; nguyªn cøu vµ x©y dùng ch¬ng tr×nh ban hµnh, bé trëng vµ c¸c thñ trëng c¬ quan ngang bé trùc tiÕp giao vµ chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ so¹n th¶o, c¸c ®¬n vÞ nµy nguyªn cøu vµ x©y dùng dù th¶o, cßn v¨n b¶n liªn tÞch th× tho¶ thËn gi÷a c¸c bé. -bíc2: lÊy kiÕn tham gia x©y dùng dù th¶o, tuú theo tÝnh chÊt vµ néi dung cña dù th¶o mµ ®¬n vÞ dù th¶o tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c c¬ quan h÷u quan. -Bíc3: ThÈm ®Þnh dù th¶o; Sau khi tæng hîp c¸c ý kiÕn tham gia x©y dùng dù th¶o, ®¬n vÞ so¹n th¶o chØnh lý vµ chuyÓn ban dù th¶o ®· chØnh lý ®Õn tæ ph¸p chÕ ®Ó lÊy ý kiÕn thÈm ®Þnh, nh»m ®¶m b¶o tÝnh lîp ph¸p vµ lîp hiÕn cña dù th¶o. tríc khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh tæ ph¸p chÕ sÏ yªu cÇu ®¬n vÞ so¹n th¶o c¸c tµi liÖu liªn quan. +§«i víi v¨n b¶n liªn tÞch, sau khi tæng hîp c¸c ý kiÕn tham gia x©y dùng dù th¶o, th× c¬ quan chñ tri sÏ göi ban dù th¶o ®Õn tæ ph¸p chÕ cña c¸c bé liªn quan ®Ó cïng thÈm ®Þnh. -Bíc4: xem xÐt, th«ng qua. +C¬ quan so¹n th¶o cã tr¸ch nhiÖm chØnh lý dù th¶o ®Ó tr×nh bé trëng xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh, vµ thñ trëng sÏ xem xÐt vµ ký quyÕt ®Þnh. -Bíc5: C«ng bè; ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®¨ng c«ng b¸o, yÕt thÞ, vµ ®a tin lu hµnh trªn m¹ng th«ng tin. -Bíc6: Göi vµ lu tr÷; theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. *HiÖn nay nãi chung quy tr×nh lËp quy cña bé trëng, thñ trëng c¬ quan ngang bé ®îc tiÕn hµnh ®óng theo 6 bíc trªn, nhng thùc sù còng cha cã hiÖu qu¶ cao, sè lîng v¨n b¶n lËp

quy cßn nhiÒu chèng chÐo, cïng 1 vÊn ®Ò mµ cã nhiÒu v¨n b¶n ®Ò cËp ®Õn, nãi chung lµ cha khoa häc. *T×nh h×nh thùc tÕ (c©u 18+19). -Nh×n chung c¸c v¨n b¶n ngµy cµng hoµn chØnh vÒ mÆt thùc tÕ, tÝnh ph¸p lý ®îc ®¶m b¶o, t×nh tr¹ng sai sãt vÒ con dÊu, ch÷ ký,...®· ®îc kh¾c phôc. -viÖc sö dông ng«n ng÷ trong v¨n b¶n lËp quy còng cã nhiÒu tiÕn bé, chóng ta Ýt gÆp v¨n phaong kh«ng chuÈn mùc, bªn c¹nh ®ã viÖc so¹n th¶o v¨n b¶n ë níc ta trong thêi gian qua ®· ¶nh hëng ®óng ®¾n chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc. -Nhng bªn c¹nh c¸c u ®iÓm cña quy tr×nh lËp quy th× còng cßn tßn t¹i nh: cßn nhiÒu v¨n b¶n lËp quy thiÕu sù thèng nhÊt, sai sãy nhiÒu vÕ c¶ mÆt néi dung vµ h×nh thøc. -Trong qu¸ tr×nh lËp quy, th× quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o kh«ng ®îc x¸c ®Þnh râ rµng, nªn g©y ra hµng lo¹t c¸c v¨n b¶n chèng chÐo. -Trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o th× cßn thiÕu tiªu chuÈn nhµ níc vµ nh÷ng híng dÉn cô thÓ. -Qu¸ tr×nh kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n nµy ®· kh«ng ®îc quan t©m ®óng møc, lµm cho c¸c tån t¹i trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o chËm ®îc kh¾c phôc. C©u21:Quy tr×nh xdùng vµ ban hµnh v¨n b¶n qlÝ NN lµ nh÷ng bíc ®i cÇn thiÕt ®îc s¾p xÕp mét c¸ch khoa häc ®Ó xdùng vµ bµn hµnh v¨n b¶n nh»m ®¨t ®îc yªu cÇu vÒ hiÑu qu¶ vµ chÊt lù¬ng cña v¨n b¶n ®ã Mét quy tr×nh mÉu ®îc gäi lµ tèi u trong c«ng t¸c xdùng vµ ban hµnh v¨n b¶n qlÝ f¶i lµ quy tr×nh khoa häc ®b¶o cho v¨n b¶n ®îc xdùng vµ ban hµnh ®b¶o c¸c yÒu cÇu c¸c v¨n b¶n ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c f¬ng diÖn, néi dung vb¶n f¶i bµo®¶m tÝnh môc dÝch tÝnh d©n chñ tÝnh khoa häc ,tÝnh c«ng quyÒn vµ tÝhh kh¶ thi ,thÓ thøc vanb¶n dîc thùc theo quy®Þnh Quy tr×nh chuÈn ®ùoc quy ®Þnh nh sau; 1 s¸ng kiÕn vµ dù th¶o v¨n b¶n 2 lÊy ý kiÕn tham gia xdùng dù th¶o

-bíc nµy kh«ng f¶i lµ bíc co tÝnh chÊt b¾t buéc ®èi víi mäi v¨n b¶n mµ tïy tÝnh chÊt néi dung cña vb¶n mµ quyÕt ®Þnh cã hay kh«ng -nªó buéc f¶i tuan theo bíc nµy th× kÕt qu¶ tham gia xdùng dù th¶o ®îc ®¸nh gi¸ xölÝ vµ tiÕp thu b»ng vb¶n 3 thÈm ®Þnh dù th¶o -®©y k«ng f¶i lµ bíc b¾t buéc -nÕu bíc nµy buéc f¶i cã th× chóng ta f¶i cã hå s¬ thÈm ®Þnh 4xem xÐt vµ th«ng qua -tr×nh hå s¬ tr×nh duyÖt -nÕu vb¶n ®îc ®ßng ý vÒ mäi mÆt chuyÓn qua c¸c bíc kÝ t¾t ,kÝ ,®ãng dÊu -nÕu kh«ng ®îc th«ng qua th× f¶i chØnh lÝ trong 1 thêi h¹n ®îc quy ®Þnh 5 C«ng bè :vb¶n qlÝ NN cã thÓ ®îc c«ng bè theo c¸c f¬ng thøc kh¸c nhau tïy thuéc lo¹i vb¶n 6 Göi vµ lu tr v¨n b¶n c«ng t¨c naú f¶i thùc hiÖn ,®óng ®Þa chØ ®óng thñ tôc ®óng thêi h¹n Quy tr×nh thùc tiÔn ban hµnh 1 lo¹i vb¶n qlÝ NN cô thÓ :quy tr×nh ban hµnh vb¶n quy f¹m f¸p luËt cña bé trëng thñ trëng c¬ quan ngang bé Bíc 1:lËp ch¬ng tri×nh vµ so¹n th¶o -ncøu vµ x©y dùng ch¬ng tr×nh ban hµnh vb¶n -Bé trëng thñ trëng c¬ quan ngang bé trùc tiÕp giao vµ chØ ®¹o ®¬n vÞ trùc tiÕp giao vµ chØ ®¹o ®¬n vÞ tùc tiÕp so¹n th¶o -®¬n vÞ so¹n th¶o nghiªn cøu vµ xdng dù th¶o -®èi víi vb¶n liªn tÞch : c¸c c¬ quan liªn tÞch tháa thuËn f©n c«ng c¬ quan chñ tr× soanj th¶o cquan so¹n thÈo ncøu vµ x©y dùng dù th¶o Bíc 2 lÊy ý kiÕn tham gia xdùng dù th¶o ,Tïy theo tÝnh chÊt vµ ndung cña d th¶o q®Þnh chØ thÞ , th«ng t cña bé trëng ®¬n vÞ so¹n th¶o q®Þnh tiÕn hµnh lÊy ý kiÕn cña bé ngµnh chñ tÞch UBND cÊp tØnh c¬ quan tæ chøc h÷u quan Dù th¶o vb¶n liªn tÞch còng cã thÓ ®îc göi lÊy ý kiÕn cña c¸c c¬ quan tæ chøc c¸ nh©n h÷u quan ,®èi víi vb¶n liªn tÞch cña c¸c nhãm liªn tÞch cã thµnh fÇn c¸c c¬ quan t f¸p

cÇn cã ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn héi ®åg thÈm f¸n vµ tßa ¸n nh©n d©n tèi cao thµnh viªn UBKS VKSNDTCc¬ quan chñ tr× so¹n th¶o tæng hîp ý kiÕn chØnh lÝ dù th¶o Bíc 3 : ThÈm ®Þnh dù th¶o Sau khi tæng hîp c¸c ý kiÕn tham gia xdùng dù th¶o ®¬n vÞ so¹n th¶« dù th¶o chØnh lÝ dù th¶o vµ chuyÓn b¶n dù th¶o ®· chØnh lÝ ®Õn tæ chøc f¸p chÕ bé ®Ó lÊy ý kiÕn thÈm ®Þnh.Tæ chøc f¸p chÕ bé cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh b»ng vb¶n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh híp hiÕn hîp f¸p ,tÝnh th«ng nhÊt cña vbantrong hÖ thèng pl tríc khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh tæ chøc f¸p chÕ bé yªu cÇu b¨ng VB c¸c d¬n vÞ chñ tr× so¹n th¶o cung cÊp c¸c tµi liÖu sau ®©y -dù tê tr×nh hoÆc b¶n thuyÕt minh vÒ dù th¶o vb¶n -b¶n dù th¶o cuèi cïng ®îc ®¬n vÞ chñ tr× säan th¶o chuÈn bÞ -C¸c kiÕn nghÞ ,®Ò xuÊt vÒ viÖc b·i bá ,söa ®æi bæ sung ban hµnh míi hoÆc gi÷ nguyªn hiÖu lùc c¸c ®iÒu kho¶n v¶n b¶n cã liªn quan -b¶n tæng hîp ý kiÕn gãp ý kiÕn cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c göi ®Õn -tµi liÖu tham kh¶o (nÕu co) bíc 4: Xem xÐt th«ng qua C¬ quan so¹n th¶o dù th¶o quyÕt ®Þnh ,chØ thÞ th«ng t cña bé trëng cã tr¸ch nhiÖm chØnh lÝ dù th¶o ®Ó tr×nh bé trëng xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh.Hå s¬ tr×nh ®Çy ®ñ -tê tr×nh thñ tíng chÝnh fñ vÒ dù th¶o -b¶n dù th¶o -vb¶n thÈm ®Þnh cña c¸c còng liªn tÞch -c¸c kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt vÒ viÖc b·i bá söa ®æi ,bæ sung ban hµnh míi hoÆc gi÷ nguyªn hiÖu lùc c¸c ®iÒu kho¶n ,,vb¶n cã liªn quan -b¶n tæng hîp ý kiÕn gãp ý cña c¸c ®¬n vÞ göi ®Õn -tµi liÖu tham kh¶o (nÕu cã) Bé trëng thñ trëng c¬ quan ngang bé xem xÐt vµ kÝ quyÕt ®Þnh chØ thÞ cô thÓ -Bé trêng hoÆc cÊp fã thêng trùc ®îc cÊp trëng ñy nhiÖm kÝ vb¶n vÒ nh÷ng chñ trêng cs quan träng vÒ tæ chøc bé m¸y vµ nh©n sù

-cÊp fã fô tr¸ch lÜnh vùc c«ng t¸c kÝ thay cÊp trëng c¸c quyÕt ®Þnh chØ thÞ th«ng t ®Ó xö lÝ c¸c vÊn ®Ò cô thÓ n¶y sinh theo lÜnh vùc ®îc f©n c«ng fô tr¸ch C¬ quan chñ tr× so¹n th¶o dù th¶o vb¶n liªn tÞch cã tr¸ch nhiÖm chØnh lÝ dù th¶o ®Ó tr×nh cho c¸c thñ trëng c¬ quan ngîi ®øng ®Çu c¸c tæ chøc ctrÞ x· héi xem xÐt quyÕt ®Þnh .Thñ trëng c¬ quan ngêi ®øng ®Çu c¸c tæ chøc ctrÞ x· héi cïng kÝ NQ th«ng t liªn tÞch Bíc 5c«ng bè ViÖc c«ng bè c¸c v¨n b¶n cña bé trëng ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i § 10-luËt BTNBQPPL ”VBQPPL cña c¬ quan Nhµ níc ë trung ¬ng f¶i ®îc ®¨ng kÝ c«ng b¸o níc CHXHCN VN trong thêi h¹n chËm nhÊt lµ 15 ngµy kÓ tõ ngay6f c«ng bè hoÆc kÝ ban hµnh “ Bíc 6 : Lu tr÷ Vb¶n cña bé f¶i ®îc gØ kÞp thêi ®Õn c¬ quan NN cÊp trªn trùc tiÕp vµ ®Õn c¬ qu¹n NN ,, c¸c tæ chøc ctrÞ h÷u quan C©u 22 c¸c bíc so¹n th¶o VBQLNN 1.Tæng kÕt ®¸nh gi¸ c¸c vb¶n cã liªn quan :thu thËp tµi liÖu th«ng tin, ncøu rµ so¸t c¸c v¨n kiÖn chñ ®¹o cña §¶ng c¸c vb¶n hiÖn hµnh s¸t ®iÒu tra x· héi, tham kh¶o kinh nghiÖm níc ngoµi 2. Chän lùa f¬ng ¸n hîp lÝ:x¸c ®Þnh môc ®Ých yªu cÇu (®Ò lµm g× ,giíi h¹n gi¶i quyÕt ,®èi tîng ¸p dông ) ®Ó tõ ®ã cã c¬ së lùa chän thÓ vb¶n ,ng«nng÷ diÔn ®¹t v¨n fong tr×nh bµy vµ thêi ®iÓm ban hµnh 3. ViÕt dù th¶o lÇn thø nh¸t : f¸c th¶o néi dung ban ®Çu so¹n ®Ò c¬ng x©y dùng dµn bµi theo thÓ thøc ®· chän, so¹n ®Ò c¬ng chi tiÕt ,tham kh¶o ý kiÕn cña thñ trëng , c¸c chuyªn gia tæ chøc th¶o luËn néi dung ph¸c th¶o viÕt dù th¶o. Khi viÕt dù th¶o cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ néi dung vµ h×nh thøc cña v¨n b¶n. VÒ néi dung v¨n b¶n ph¶i ®¶m b¶o c¸c uªu cÇu vÒ néi dung: _ TÝnh môc ®Ých: v¨n b¶n ban hµnh ®Ó lµm g×?Gi¶i quyÕt c«ng viÖc g×?Møc ®é gi¶i quyÕt ®Õn ®©u ?thÓ chÕ hãa chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ níc nhy thÕ nµo?Ph¶n ¸nh lîi Ých nh thÕ nµo cña quÇn chóng nh©n d©n ra sao?Phï hîp víi ph¸p chÕ xhcn hay kh«ng?

_TÝnh khoa häc: cã ®ñ lîng th«ng tin quy ph¹m vµ thùc tÕ; c¸c sù kiÖn vµ sè liÖu chÝnh x¸c, cËp nhËt vµ hiÖn thêi, néi dung ®îc hiÓu nh¸t qu¸n. _TÝnh kh¶ thi:c¸c quy ph¹m ®îc thùc thi nhanh chãng. _TÝnh ®¹i chóng: phï hîp víi tr×nh ®é d©n trÝ, b¶o ®¶m ®Õn mc tèi ®a tÝnh phæ cËp ®îc réng r·i trong c¸c t©ng líp nh©n d©n. _TÝnh quy ph¹m: néi dung truyÒn ®¹t ®îc nªu thµnh nh÷ng quy ph¹m. VÒ h×nh thøc v¨n b¶n ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu vÒ tÝnh thÈm quyÒn thÓ thøc bè côc c¸ch hµnh v¨n ph¸p luËt hµnh chÝnh, sö dông ng«n ng÷ ph¸p luËt-hµnh chÝnh chuÈn mùc. C¸c bíc trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o vb¶n lµ sù tÝnh to¸n c©n nh¾c ®Ó vb¶n ®îc so¹n th¶o hoµn chØnh nhÊt c¸c bíc trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o cã mlh nh©n qu¶,logÝc víi nhau ,bíc tríc cã ý nghÜa víi chÊt lîng cña bíc sau bíc tríc ®î thùc hiÖn tèt lµ cî së ®Ó bíc sau ®îc thùc hiÖn tèt .Chóngta kh«ng thÓ tïy tiÖn thay ®æi c¸c bíc ®i cña tr×nh ,bá ®i mét bíc nµo ®ã ,bëi lµm nh vËy tÊt yÕu vb¶n ®îc so¹n th¶o sÏ fiÕn diÖn, thiÕu sãt kh«ng ®¹t yªu cÇu cña c«ng t¸c so¹n th¶o C©u 23: thñ tucdj xdùng vµ ban hµnh vb¶n QLNN lµ thñ tôc g× vµ bao gåm nh÷ng thñ tôc nµo Qua vÝ dô thùc tiÕn h·y f©n tÝch vµ nªu râ thùc tr¹ng cña viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc ®ã ,nh÷ng ®Ò xuÊt c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn chóng? Thñ tôc xdùng vµ ban hµnh vb¶n QLNN lµ mét d¹ng thñ tôc hµnh chÝnh mµ cô thÓ lµ cña bé fËn thñ tôc v¨n th Thñ tôc nµy bao gåm c¸c thñ tôc 1. thñ tôc tr×nh kÜ vb¶n :faØi ®ñ h« s¬ tr×nh kÝ .Trêng hîp kh«ng cã hå s¬ f¶i trùc tiÕp të tr×nh víi ngêi kÝ 2. thñ tôc chuyÓn vb¶n :®óng ®Þa chØ ®óng ngêi thi hµnh kh«ng ®îc chuyÓn vËt cÊp,chuyÓn sai ngßi cã thÈm quúªn ,®óng thñ tôc chuyÓn ngang cÊp ,,cÊp díi 3. thñ tôc kÝ vb¶n : ngêi kÜ vb¶n f¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm f¸p lÝ vÒ vb¶n nµ m×nh kÝ , v¨n fßng tæng hîp gióp thñ trëng xem xÐt -trøoc c¸c thÓ thøc vb¶n tríc khi thñ trëng kÝ 4. thñ tôc söa ®æi hoÆcb·i bá vb¶n :cÇn söa ®æi c¸c vb¶n bÊt hîp lÝ ,b·i bá nh÷ng vb¶n bÊt hîp f¸p .Ph¶i

dïng h×nh thøc vb¶n quy fµm pl ®Ó söa ®æi hoÆc b·i bá vb¶n theo ®óng thÈm quyÒn 5. thñ tôc sao vb¶n f¶i f©n biÖt râ ranh giíi gi÷a sao y vµ sao lôc 6. thñ tôc lu vb¶n ®«Ý víi vb¶n ®i (lu) th× 1 lu ë bé fËn ban hµnh 1 b¶n lu ë v¨n fong c¬ quan .§èi víi vb¶n ®Õn th× lu t¹i v¨n fßng .NÕu vb¶n cã liªn quan ®Õn nhiÒu bé fËnth× v¨n fßng f¶i sao thªm ®Ó göi ®Õn c¸c bé fËn Thñ tôc xdùng vµ ban hµnh mét quyÕt ®Þnh cña UBND cÊp tØnh. - thñ tôc tr×nh kÝ :bé fËn hµnh chnhs cã nhiÖm vô tr×nh chñ tÞch UBND tØnh kÝ . -thñ tôc kÝ vb¶n :chñ tÞch UBND tØnh kÝ ®Ých danh ®èi víi c¸c quyÕt ®inh c¸ biÖt ,kÝ thay mÆt ®èi víi quyÕt ®Þnh quy f¹m . -thñ tôc sao vb¶n ;bé fËn v¨n th c¨n cø vµo sè lîng n¬i nhËn ®Ó sao -thñ tôc lu :Nh×n chung,®Õn nay thñ tôc xdùng ban hµnh vÉn cha ®îc qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ trong hai thñ tôc dÔ cã vi f¹m nhÊt chÝnh lµ thñ tôc kÝ vµ sao vb¶n -kÝ sai c¬ chÕ kÝ -kÝ mµ cha t×m hiÓu kÝ vÒ vb¶n tr×nh kÝ -sao vb¶n kh«ng ®óng thÓ thøc thñ tôc Nguyªn nh©n cña nh÷ng vi f¹m thñ tôc fÇn lín xó©t f¸t tõ thãi quen lµm cho viÖc theo kinh nghiÖm mµ Ýt quan t©m ®Õn chuÈn mùc c«ng viÖc .§©y lµ c¨n bªnh fæ biÕn trong c«ng t¸c vb¶n cña c¸c c¬ quan NN §Ó hoµn thiÖn thñ tôc xdùng vµ ban hµnh vb¶n th× cÇn f¶i -Hoµn thiÖn c¸c vbqppl vÒ vÊn ®Ò thñ tôc -®Èy manh c«ng t¸c rµ sãat ,gi¸m s¸t vÒ vÊn ®Ò thñ tôc -kh«ng nªn xdùng thñ tôc chung chung,¸p dông nhÊt läat cho tÊt c¶ c¸c vb¶n C©u24: ThÕ nµo lµ VBQLNN cã dÊu hiÖu vie f¹m pl ..H·y nªu nh÷ng nguyªn t¾c thÈm quyÒn vµ c¸ch thøc xö lÝ nh÷ng vb¶n traÝ pl 1. VBQLNN f¶i b®¶m tÝnh hîp f¸p ,vb¶n bÞ coi lµ bÊt hîp f¸p (vi f¹m PL) khi cã c¸c khiÕm khuyÕt dau ®©y -v¨n b¶n ®îcban hµnh tr¸i thÈm quyÒn ,vît thÈm quyÒn -vb¶n cã néi dung tr¸i pl

-vb¶n vi f¹m c¸c quy ®Þnh vÒ quy tr×nh thñ tôc -vb¶n ®îc xdùng víi kthuËt f¸p lÝ cha ®¹t yªu cÇu Vb¶n vi f¹m pl ®¬ng nhiªn bÞ xö lÝ .Møc ®é xlÝ cã thÓ lµ :®Ýnh chØ b·i bá ,hñy bá 2.nguyªn t¾c xlÝ vb¶n -c¬ quan NN cÊp trªn cã quyÒn xö lÝ vb¶n cña c¬ quan NN cÊp díi hoÆc cïng cÊp nhng cã thÈm quyÒnxö lÝ -c¬ quan ban hµnh vb¶n cã quyÒn tù xö lÝ vb¶n cña m×nh -toµ ¸n cã quyÒn xö lý mét sè v¨n b¶n ¸p dông ph¸p luËt cña c¬ quan QLNN. 3.ThÈm quyÒn xö lý v¨n b¶n vi ph¹m p¸p luËt . -Quèc Héi cã quyÒn xö lý VB cña Uû ban thêng vô quèc héi (UBTVQH), Chñ tÞch níc (CTN) , ChÝnh phñ (CP), Thñ tíng ChÝnh phñ(TTCP), toµ ¸n nh©n d©n tèi cao(TANDTC), ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (VKSNDTC). -UBTVQH xö lý VB cña CP, Thñ tíng CP, TANDTC, VKSNDTC vµ H§ND cÊp tØnh. -Thñ tíng CP xö lý VB cña Thñ trëng cÊp bé, H§ND, UBND cÊp tØnh. -Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc CP qu¶n lý ngµnh lÜnh vùc cã quyÒn kiÕn nghÞ bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc CP ®· ban hµnh VB tr¸i víi VB vÒ ngµnh lÜnh vùc do m×nh phô tr¸ch b·i bá hoÆc ®×nh chØ viÖc thi hµnh mét phÇn hoÆc toµn bé VB ®ã, nÕu kiÕn nghÞ kh«ng ®îc chÊp nhËn th× tr×nh Thñ tíng CP quyÕt ®Þnh, kiÕn nghÞ Thñ tíng CP ®Þnh chØ viÖc thi hµnh nghÞ quyÕt cña H§ND cÊp tØnh tr¸i HiÕn ph¸p, luËt vµ c¸c VB cña c¬ quan Nhµ níc cÊp trªn, ®Þnh chØ vµ ®Ò nghÞ Thñ tíng CP b·i bá quyÕt ®Þnh chØ thÞ cña UBND cÊp tØnh tr¸i víi VBQPPL vÒ ngµnh lÜnh vùc do m×nh phô tr¸ch. -H§ND cÊp tØnh b·i bá quyÕt ®×nh sai tr¸i cña UBND cÊp tØnh, nghÞ quyÕt cña H§ND cÊp díi trùc tiÕp. -Chñ tÞch UBND ®×nh chØ thi hµnh hoÆc b·i bá VB sai tr¸i cña c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND cÊp m×nh, UBND cÊp díi, ®×nh chØ thi hµnh vµ ®Ò nghÞ H§ND cÊp m×nh b·i bá VB cña H§ND cÊp díi trùc tiÕp. 4.Mäi quyÕt ®Þnh xö lý VB tr¸i PL ph¶i ®îc thùc hiÖn b»ng VB t¬ng øng do luËt ®Þnh

C©u 25.V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã ®Æc ®iÓm g×? H·y tr×nh bµy thÈm quyÒn ban hµnh VBQPPL. 1.VBQPPL lµ VB do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh theo thñ tôc, tr×nh tù do luËt ®Þnh trong ®ã cã c¸c quy t¾c xö sù chung nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi theo ®Þnh híng XHCN. #VBQPPL cã ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau ®©y: -x©y dùng vµ ban hµnh VBQPPL do LuËt ®Þnh +ThÈm quyÒn ban hµnh +H×nh thøc VB t¬ng øng víi mçi thÈm quyÒn +Néi dng kh¸i qu¸t : quy t¾c xö sù chung +Quy tr×nh so¹n th¶o VB do LuËt ®Þnh. +Quy ®Þnh vÒ ng«n ng÷, thÓ thøc +Nh÷ng v©n ®Ò ®¨ng c«ng b¸o, ®a tin, yÕt thÞ -§èi tîng ®iÒu tr×nh cña VBQPPL lµ céng ®ång hoÆc mét giai tÇng lín trong x· héi -VBQPPL ®îc nhµ níc b¶o ®¶m thùc hiÖn b»ng c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau trong ®ã cã biÖn ph¸p cìng chÕ quy ®Þnh chÕ tµi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m -ViÖc söa ®æi, bæ sung, thay thÕ, ®×nh chØ b·i bá VBQPPL do LuËt ®Þnh 2.ThÈm quyÒn ban hµnh VBQPPL 2.1.ThÈm quyÒn ban hµnh VB LuËt. -Quèc héi: ban hµnh HiÕn ph¸p, LuËt, Bé luËt 2.2.ThÈm quyÒn ban hµnh VB díi luËt cã tÝnh chÊt luËt -Quèc héi :ban hµnh nghÞ quyÕt -Uû ban thêng vô quèc héi :ban hµnh PL, nghÞ quyÕt -Chñ tÞch níc ban hµnh lÖnh, QuyÕt ®Þnh 2.3.ThÈm quyÒn ban hµnh VB ph¸p quy -CP: ban hµnh nghÞ ®Þnh, nghÞ quyÕt -Thñ tíng CP ban hµnh quyÕt ®Þnh, chØ thÞ -Héi ®ång thÈm ph¸n TAND tèi cao ban hµnh nghÞ quyÕt -ViÖn trëng VKSNDTC ban hµnh QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ, Th«ng t -Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé ban hµnh QuyÕt ®Þnh ChØ thÞ, Th«ng t -Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp ban hµnh NghÞ quyÕt -UBND c¸c cÊp ban hµnh QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ

-C¸c tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi phèi hîp c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn, c¸c c¬ quan nhµ níc cí thÈm quyÒn phèi hîp qan hµnh NghÞ quyÕt liªn tÞch vµ th«ng t liªn tÞch. C©u 26. T¹i sao nãi lËp quy lµ mét bé phËn cña qu¸ tr×nh s¸ng t¹o ph¸p luËt? H·y cho biÕt nh÷ng u nhîc ®iÓm cña qu¸ tr×nh lËp quy ë níc ta. S¸ng t¹o PL lµ ho¹t ®éng x©y dùng vµ ban hµnh VBQPPL cã ®Æc trng lµ t¹o ra luËt lÖ vµ söa ®æi c¸c VB luËt lÖ. Nh vËy kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng s¸ng t¹o PL lµ mét VBQPPL míi hoÆc mét VBQPPL hoµn chØnh h¬n B¶n chÊt cña lËp quy lµ mét h×nh thøc ho¹t ®ång qu¶n lý nhµ níc cña c¸c c¬ quan hµnh ph¸p th«ng qua ho¹t ®éng x©y dùng vµ ban hµnh c¸c VBQPPL do LuËt ®Þnh Nh vËy kÕt qu¶ cña ho¹t ®ång lËp quy sÏ lµ mét VBQPPL. VBQPPL cña lËp quy lµ VB cô thÓ ho¸ chi tiÕt VB cña c¬ quan quyÒn lùc nhµ níc XÐt trªn gãc ®é lý thuyÕt râ rµng lµ lËp quy lµ bé phËn cña s¸ng t¹o PL #H×nh thøc s¸ng t¹o PL -H×nh thøc trùc tiÕp: c¬ quan nhµ níc c¬ thÈm quyÒn c¨n cø vµo hoµn c¶nh, th×nh huèng ®iÒu kiÖn thùc tiÔn ban hµnh VBQPPL theo ý chÝ cña m×nh -H×nh thøc gi¸n tiÕp: thÓ chÕ ho¸ c¸c quy ®Þnh hoÆc theo ®Ò nghÞ yªu cÇu cña c¸c c¬ quan tæ chøc kh¸c LËp quy chñ yÕu ®ãng vai trß thÓ chÕ ho¸ c¸c VB luËt vµ VB díi luËt cã tÝnh chÊt luËt Ho¹t ®éng lËp quy chñ yÕu lµ cña CP, c¸c Bé trong mét lÜnh vùc thuéc vÒ chÝnh quyÒn cÊp tØnh. Ho¹t ®éng lËp quy cã vai trß quan träng b¶o ®¶m cho VB luËt ®îc hiÓu ®óng thèng nhÊt, ®i vµo cuéc sèng,. C¸c VB lËp quy c¬ b¶n ®· phô vô thiÕt thùc cho c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc. Mét thùc tÕ lµ bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm c«ng t¸c lËp quy vÉn cßn nhiÒu tån t¹i . -T×nh tr¹ng trµn lÊn gi÷a lËp quy vµ lËp ph¸p. ®iiÓm h×nh nhÊt lµ sù vît quyÒn trong viÖc quy ®×nh nh÷ng vÉn ®Ò thuéc ph¹m vi lËp ph¸p -C¸c VB lËp quy thÓ chÕ c¸c VB ban hµnh chËm dÉn ®Õn t×nh tr¹nh VB cÊp trªn ph¶i chê VB híng dÉn cña cÊp díi

-C¸c VB lËp quy cßn thiÕu C©u 27. S¸ng kiÕn lËp quy lµ g×? H·y cho biÕt nh÷ng chñ thÓ s¸ng kiÕn lËp quy ? S¸ng kiÕn lËp quy lµ quyÒn ®a ra ®Ò nghÞ lµm mét VB lËp quy. Theo quy ®×nh cña PL hiÖn hµnh, chñ thÓ s¸ng kiÕn lËp quy lµ c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc c¬ quan tæ chøc kh¸c, c¸ nh©n h÷u quan. Nh vËy chñ thÓ s¸ng kiÕn lËp quy rÊt réng. ®iÒu nµy lµ hoµn toµn hîp lý bëi lÏ c¬ quan cã thÈm quyÒn lËp quy lµ c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý mäi mÆt ®êi sèng x· héi. Nh÷ng vÊn ®Ò trong ®êi sèng qu¶n lý phøc t¹p. v× vËy chñ thÓ lËp quy ph¶i réng. Trªn c¬ së c¸c ®Ò xuÊt c¬ quan cã thÈm quyÒn lËp quy ban hµnh VB lËp quy ®Ó thÓ chÕ ho¸ VB cña c¬ quan cÊp trªn thùc hiÖn chøc n¨ng cña lý cña m×nh Theo quy ®×nh t¹i §iÒu 59-LuËt ban hµnh VBQPPL. Ch¬ng tr×nh x©y dùng nghÞ ®Þnh cña CP ®îc phª duyÖt 3 th¸ng 6 th¸ng vµ hµng n¨m theo ®Ò xuÊt cña m×nh, Bé, c¬ quan ngang bé c¬ quan thuéc CP c¬ quan tæ chøc kh¸c, c¸ nh©n h÷u quan. C©u 28. Ch¬ng tr×nh lËp quy lµ g×? Ch¬ng tr×nh lËp quy cÇn ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu nµo? 1.Ch¬ng tr×nh lËp quy lµ tæng hîp nh÷ng s¸ng kiÕn lËp quy 2.Ch¬ng tr×nh lËp quy ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu: -Ch¬ng tr×nh lËp quy ph¶i cã träng t©m, trong ®iÓm nghÜa lµ ch¬ng tr×nh lËp quy ph¶i ®îc x©y dùng ®Ó thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò quan träng nhÊt cÊp thiÕt nhÊt. -Ch¬ng tr×nh lËp quy ph¶i phï hîp víi quy ®×nh cña luËt nghÞ quyÕt cña Quèc héi, ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt cña Uû ban thêng vô Quèc hé -Ch¬ng tr×nh lËp quy ph¶i ®îc x©y dùng khoa häc chèng c¨n bÖnh h×nh thøc trong viÖc lËp ch¬ng tr×nh 3.Vai trß cña ch¬ng tr×nh lËp quy. -ch¬ng tr×nh lËp quy lµ ph¬ng tiÖn ®Ó thÕ chÕ h¸o chñ tr¬ng ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc, chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong mçi thêi kú ph¸t triÓn ®Êt níc -lµ tiÒn ®Ò ®Ó cã hÖ thèng v¨n b¶n thiÕt thùc kh¶ thi

C©u 29: Tr×nh bµy v¾n t¾t c¸c quy t¾c c¬ b¶n cña kü thuËt lËp quy vµ cho biÕt trong sè ®ã quy t¾c nµo theo anh, chÞ lµ quan träng nhÊt. c¸c quy t¾c c¬ v¶n cña kü thuËt l¹p quy: -Quy t¾c chuÈn bÞ vµ tr×nh tù biªn so¹n -Quy t¾c lùa chän h×nh thøc v¨n b¶n -Quy t¾c bè côc -Quy t¾c diÔn ®¹t quy ph¹m 1.Quy t¾c chuÈn bÞ vµ tr×nh tù biªn so¹n: ®©y lµ nh÷ng bíc chuÈn bÞ vµ thÓ hiÖn sù chuÈn bÞ qua v¨n b¶n dù th¶o lÇn thø nhÊt. Quy t¾c nµy bao gåm c¸c c«ng ®o¹n cô thÓ: -T×m hiÓu n¾m b¾t ý ®å cña c¬ quan ban hµnh, ý ®å chñ tr¬ng cña l·nh ®¹o ®Ó n¾m x¸c ®Þnhyªu cÇu môc ®Ých v¨n b¶n. -TËp hîp c¸c v¨n b¶n cña §¶ng, c¸c v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ níc cÊp trªn vÒ vÊn ®Ò cÇn so¹n th¶o. -Kh¶o sat ®iÒu tra thu thËp th«ng tin thùc tÕ cho vÊn ®Ò cÇn so¹n th¶o. -Thu thËp kinh nghiÖm níc ngoµi, tham kh¶o quy ®Þnh níc ngoµi vÒ vÊn ®Ò t¬ng tù. -Ph¸c th¶o néi dung ban ®Çu -Tæ chøc th¶o luËn ph¸c th¶o néi dng ban ®Çu. -Viªt dù th¶o lÇn thø nhÊt -Tæ chøc lÊy ý kiÕn tham gia ®iÒu chØnh so¹n th¶o dù th¶o -ChØnh lý . 2.Quy t¾c lùa chän h×nh thøc v¨n b¶n: ViÖc lùa chän h×nh thøc v¨n b¶n cã c¨n cø quan träng nhÊt lµ thÈm quyÒn cña c¬ quan nhµ níc do luËt ®Þnh. C¬ quan nhµ níc ®îc ban hµnh lo¹i v¨n b¶n nµo th× ph¶i ban hµnh ®óng v¨n b¶n ®ã. Lùa chän h×nh thøc Ngoµi ra viÖc ban hµnh v¨n b¶n cßn c¨n cø vµo: -Ph¹m vi diieï chØnh c¸c quan hÖ x· héi -Møc ®é chÝn muåi cña c¸c quan hÖ x· héi -TÝnh chÊt quuy ®Þnh cña v¨n b¶n. 3.Quy t¾c bè côc. ViÖc bè côc lµ vÊn ®Ò quan träng cña kü thuËt lËp quy. VÒ tæng thÓ v¨n b¶n lËp quy cã bè côc 3 phÇn t¬ng øng lµ:

-Tªn lo¹i, trÝch yÕu v¨n b¶n vµ c¨n cø ban hµnh -Néi dung ®iÒu chØnh -§iÒu kho¶n thi hµnh. Tuú nhiªn bè côc nµy cã thÓ khong ®Çy ®ñ cã c¸c dÞ biÖt nhÊt ®Þnh ®èi víi v¨n b¶n cô thÓ nµo ®ã. Sang dï thÓ nµo ®i n÷a viÖc quy ®Þnh cô thÓ vÒ bè côc v¨n b¶n lµ cÇn thiÕt nh»m t¹o thuËn lîi cho c«ng t¸c so¹n th¶o gióp cho ho¹t ®äng thÈm ®Þnh thÈm tra cã hiÖu qu¶ lµ tiÒn ®Ò kh«ng kÐm phÇn quan träng trong viÖc b¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt cña hÖ thèng ph¸p luËt. 4.Quy t¾c quy ph¹m ph¸p luËt. V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ph¶i ®îc diÔn ®¹t díi h×nh thøc quy ph¹m ph¸p luËt. Quy ph¹m ph¸p luËt nµo còng gåm 2 mÆt: cho phÐp cÊm ®o¸n. Víi ý nghÜa ®ã, quy ph¹m ph¸p luËt lµ quy t¾c xö sù trong ®ã quy ®Þnh quyÒn chñ thÓ vµ chÜa vô ph¸p lý cña c¸c bªn tham gia quan hÖ mµ nã ®iÒu chØnh. Quy ph¹m ph¸p luËt ®ßi hái ph¶i ®îc diÔn ®¹t râ rµng chÆt chÏ b¶o ®¶m sù nhËn thøc thèng nhÊt cña c¸c chñ thÓ. trong c¸c quy t¾c c¬ b¶n cña kü thuËt lËp quy quy t¾c chuÈn bÞ vµ biªn so¹n lµ quan träng nhÊt: -TiÒn ®Ò quyÕt ®Þnh ®Ó v¨n b¶n ®îc ban hµnh ®¶m b¶o c¸c yÕu tè vÒ néi dung h×nh thøc. -Cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn víi chÊt lîng cña v¨n b¶n lËp quytiÕn bé thùc hiÖn c¸c bíc trong quy tr×nh lËp quy.