C©u19: Anh chÞ hiÓu thÕ nµo vÒ nhËn xÐt cña M¸c vÒ vai trß cña t«n gi¸o

trong ®êi sèng x· héi: “T«n gi¸o lµ tiÕng thë dµi cña chóng bÞ ¸p bøc, lµ tr¸i tim cña thÕ giíi kh«ng cã tr¸i tim, còng gièng nh nã lµ trËt tù cña nh÷ng trËt tù kh«ng cã tinh thÇn. T«n gi¸o lµ thuèc phiÖn cña nh©n d©n. §©y lµ 1 nhËn xÐt mang tÝnh phæ qu¸t nhÊt vÒ t«n gi¸o tõ tríc ®Õn nay, c©u nhËn xÐt nµy bao hµm tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò lý luËn xung quanh t«n gi¸o tõ kh¸i niÖm cho tíi xu híng cña t«n gi¸o. Nh vËy ®Ó hiÓu ®îc vai trß cña t«n gi¸o thonng qua c©u nãi nµy cña M¸c th× chóng ta ph¶i nghiªn cøu tuÇn tù tõ kh¸i niÖm cña t«n gi¸o. *VÒ kh¸i niÖm th× t«n gi¸o lµ 1 kh¸i niÖm hÕt søc trõu tîng, ë mçi 1 khÝa c¹nh hay 1 nhãm quan ®iÓm th× coi t«n gi¸o lµ nh÷ng hiÖn tîng kh¸c nhau, nhng nh×n chung t«n gi¸®îc hiÓu lµ sù ph¶i ¸nh thÕ giíi vËt ch¸t vµo ý thøc con ngêi 1 c¸ch ®Æc biÖt, nã lµ s¶n phÈm cña lÞch sö nªn nã kh«ng n»m ngoµi quy luËt ph¸t triÓn cña laÞch sö nã lµ 1 hiÖn tîng thuéc thîng tÇng kiÕn tróc. *VÒ nguån gèc cña t«n gi¸o th× theo chñ nghÜa M¸c th× t«n gi¸o h×nh thµnh tõ 3 nguån gèc ®ã lµ: -Kinh tÕ x· héi: ®©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh néi dung, ph¬ng thøc vµ h×nh thøc cña tÝn ngìng t«n gi¸o ë mçi vïng miÒn, mçi quèc gia d©n téc, t¬ng øng víi 1 ®iÒu kiÖn th× sÏ cã 1 t«n gi¸o xuÊt hiÖn.Nh víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ph©n chia ®¼ng cÊp tuyÖt ®èi nh x· héi Ên ®é thêi kú ®¹o Bµ La m«n thèng trÞ th× sÏ xuÊt hiÖn ®¹o phËt ®¸u tranh ®Ó xo¸ bá sù ph©n biÖt ®¼ng cÊp ®ã vµ kªu gäi ngêi t¬ng th©n t¬ng ¸i. -Nguån gèc nhËn thøc: xuÊt ph¸t tõ luËn ®iÓm næi tiÕng cña M¸c ®ã lµ “con ngêi lµm ra t«n gi¸o chø, t«n gi¸o kh«ng lµm ra con ngêi” hay “ LÞch sö loµi ngêi quyÕt ®Þnh lÞch sö cña t«n gi¸o” bëi vËy nguån gèc nhËn thøc cã ý nghÜa thùc sù quan träng ®èi víi sù h×nh thµnh cña t«n gi¸o hoÆc tÝn ngìng. Nh vËy con ngêi chØ cã t«n gi¸o khi bé n·o cña con ngêi ph¸t triÓn ®Õn møc cã kh¶ n¨ng kh¸i qu¸t ho¸ trõu tîng ho¸ c¸c sù vËt hiÖn tîng trong tù nhiªn. -Nguån gèc t©m lý t×nh c¶m: xuÊt ph¸t tõ sù sî h¸i cña con ngêi ®èi víi c¸c hiÖn tîng kú l¹, hay sù kÝnh träng cña con ngêi ®èi víi 1 nh©n vËt hay con ngêi nµo ®ã th×

còng sÏ h×nh thµnh nªn t«n gi¸o, tÝn ngìng. VÝ dô nh tÝn ngìng thê c¸c vÞ anh hïng cã c«ng vêi d©n téc ViÖt Nam. *VÒ b¶n chÊt cña t«n gi¸o: Th× khi nghiªn cøu vÒ b¶n chÊt cña t«n gi¸o th×Øch nghÜa M¸c cho r»ng: t«n gi¸o lµ 1 hiÖn tîng thuéc thîng tÇng kiÕn tróc, lµ 1 h×nh th¸i cña ý thøc x· héi, nã ph¶n ¸nh tån t¹i x· héi, ý thøc cña t«n gi¸o lµ h×nh th¸i ph¶n ¸nh lén ngîc. ®Ó råi con ngêi lÊy c¸i l«n ngîc ®ã lµm ch©n lý cho cuéc sèng cña m×nh. *VÒ tÝnh chÊt cña t«n gi¸o: th× nã cã 3 tÝnh chÊt c¬ b¶n nh sau: tÝnh lÞch sö, tÝnh quÇn chóng, tÝnh chÝnh trÞ. *VÒ xu thÕ cña t«n gaÝo hiÖn nay cã 4 xu thÕ: -Xu thÕ ho¸ lµ xu thÕ tríc kia t«n gi¸o chØ bµn vÒ c¸i siªu nhiªn, nhng hiÖn nay ®· bµn vÒ c¸c vÊn ®Ò x· héi, ®êi thêng. -D©n téc ho¸: lµ xu thÕ mµ c¸c t«n gi¸o quay trë vÒ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ mang tÝnh vïng miÒn. -Xu thÕ ®a dngj ho¸ t«n gi¸o: lµ xu thÕ c¸c t«n gi¸o lín ph¶n ly thµnh nhiÒu hÖ ph¸i. -Xung ®ét d©n téc ®µn xen víi nguyªn nh©n t«n gi¸o ®ang lµ xu thÕ mang tÝnh toµn cÇu. *Vai trß cña t«n gi¸o: v× t«n gi¸o lµ 1 hiÖn tîng ®êi sèng x· héi bëi vËy nã lu«n cã tÝnh 2 mÆt nh nh÷ng sù vËt hiÖn tîng kh¸c. Vµ vai trß cña t«n gaÝo thÓ hiÖn nh sau: -Vai trß trong nhËn thøc, t«n gi¸o lý gi¶i qu¸ tr×nh nhËn thøc cña nh©n lo¹i, vµ nã thÓ hiÖn trong gi¸o lý cña c¸c t«n gi¸o. -T«n gi¸o cã t¸c ®éng ®Õn c¸c thÕ lùc chÝnh trÞ kh¸c nhau, ë khÝa c¹nh nµy t«n gi¸o cã rÊt nhiÒu t¸c ®éng xÊu tíi chÝnh trÞ, nã lµ chç dùa cho sù c¶i trÞ cña c¸c nhµ níc nh toµ th¸nh va ti can ë thêi kú trng cæ, ë thêi nµy th× ®¹o c«ng gi¸o gÇn nh chi pèi toµn bé cuéc sèng, v¨n hãa tinh thÇn cña nh©n d©n, vµ nã cßn quyÕt ®Þnh c¸c chÕ ®é chÝnh trÞ cña nhiÒu níc, nã kiÓm chÕ rÊt nhiÒu t tëng tiÕn bé cña nh©n lo¹i. -T«n gi¸o kh«ng chØ liªn quan tíi chÝnh trÞ, tinh thÇn, mµ nã cßn liªn quan ®Õn kinh tÕ, trong lÞch sö t«n gi¸o ®· ñng hé quan hÖ kinh tÕ nµo th× nã sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn, nh ®¹o c«ng gi¸o ë thêi kú trung cæ ®· ñng hé quan hÖ kinh tÕ phong kiÕn lµ quan hÖ kinh tÕ gi÷a n«ng d©n vµ ®Þa chñ vµ v× thÕ quan hÖ kinh tÕ nµy tån t¹i rÊt l©u dµi.

-T«n gi¸o cã vai trß rÊt lín tíi v¨n ho¸, t«n gi¸o lµ nguyªn nh©n c¶m høng c¶u nh÷ng s¸ng t¹o v¨n hãa nh c¸c bÝch ho¹ ë nhµ thê c«ng gi¸o do ho¹ sü Michel Angelo vÏ hay c¸c låi kiÕn tróc ë c«ng tr×nh chïa ViÖt Nam, ®Òu lµ nh÷ng nÐt v¨n ho¸ quý bÊu cßn lu gi÷, h¬n n÷a t«n gi¸o cßn t¹o nªn 1 nÕp sèng céng ®ång mang tÝnh nh©n v¨n cao c¶, ®©y lµ 1 vai trß hÕt søc tÝch cùc cña t«n gi¸o. ->Nh vËy qua c¸c phÇn lý luËn c¬ b¶n vÒ t«n gi¸o th× ta ®· thÊy ®îc tÝnh phæ qu¸t vµ ®Æc biÖt lµ vai trß cña t«n gi¸o ®óng nh lêi M¸c ®· nhËn xÐt. C©u20: Anh, chÞ hiÓu nh thÕ nµo vÒ c©u nãi cña chñ tÞch HCM: “ Häc thuyÕt cña Khæng Tö cã u ®iÓm cña nã lµ sù tu dìng ®¹o ®øc c¸ nh©n, t«n gi¸o cña Giªsu cã u ®iÓm lµ lßng nh©n ¸i cao c¶. Chñ nghÜa M¸c cã u ®iÓm cña nã lµ ph¬ng ph¸p lµm viÖc biÖn chøng, chñ nghÜa T«n DËt Tiªn cã u ®iÓm lµ chñ nghÜa yªu níc, chÝnh s¸ch cña nã thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn níc ta. Khæng Tö, Giªsu, M¸c, T«n DËt Tiªn ch¼ng cã diÓm chung ®ã sao? Hä ®Òu muèn mu cÇu hn¹h phóc cho lo¹i ngêi, mu phóc lîi cho x· héi. ->C©u nãi nµy cña Hå ChÝ Minh lµ c©u nãi ®¸nh gi¸ c¸c vai trß tÝch cùc cña c¸c t«n gi¸o, t tëng lín cña thÕ giíi, vµ c¸c t tëng nµy ®Òu cã 1 ®iÓm chung ®ã lµ môc ®Ých cña hä ®Òu mu cÇu h¹nh phóc cho ngêi d©n lao ®éng, cho x· héi. Mµ cô thÓ lµ: -Häc thuyÕt cña Khæng Tö: §©y lµ 1 t tëng cña Khæng Träng Ni ngêi níc Trung Quèc, t tëng cña «ng ra ®êi vµo thêi kú tríc c«ng Nguyªn khi mµ x· héi Trung Quèc l©m vµo t×nh tr¹ng bÊt æn x· héi lén xén kh«ng cã trËt tù, do vËy t tëng chñ ®¹o cña «ng lµ kªu gäi mäi ngêi tu dìng ®¹o ®øc c¸ nh©n, t¹o nªn 1 trËt tù míi cho x· héi. Vµ ®iÒu nµy ®· t¹o nªn cho häc thuyÕt nµy 1 hiÖu qu¶ bÊt ngê khi mµ nã ®îc lÊy lµm t tëng chñ ®¹o cho cuéc sèng cña ngêi Trung Quèc suèt 2000 n¨em. -§¹o c«ng gi¸o cña Giªsu th× cã lßng nh©n ¸i cao c¶. §¹o nµy lµ do Giªsu s¸ng lËp ra vµ tõ khi ra ®êi tíi nay nã lu«n lu«n ®Ò cao lßng nh©n ¸i c¶ cña con ngêi thÓ hiÖn qua lßng kÝnh chóa vµ lßng nh©n ¸i cña chóa Giªsu, Ngêi lµ niÒm tin cho c¸c con chiªn khi hä gÆp chuyÖn kh«ng may vµ chóa lu«n tha thø cho c¸c lçi lÇm cña hä. Vµ ®Ó thÓ hiÖn t tëng cña m×nh th× ®¹o c«ng gi¸o lu«n lu«n ®i

®Çu trong viÖc lµm t thiÖn nh©n ®¹o vµ ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc con chiªn cã lßng nh©n ¸i ®é lîng. -Chñ nghÜa M¸c lµ 1 t tëng ra ®êi trong thêi kú cùc thÞch cña chñ nghÜa t b¶n, chñ nghÜa M¸c ra ®êi ®¸nh dÊu 1 bíc ngoÆt lín cho lÞch sö x· héi lo¹i ngêi vµ ®· cèng hiÕn cho nh©n lo¹i rÊt nhiÒu mµ ®¸ng chó ý lµ ph¬ng ph¸p lµm viÖc biÖn chøng, ®©y lµ 1 ph¬ng ph¸p nÒn mãng mäi khoa häc hiÖn ®¹i, tõ ph¬ng ph¸p nµy mµ loµi ngêi ta ®· t×m ra rÊt nhiÒu ch©n lý trong cuéc sèng, vµ ph¬ng ph¸p lµm viÖc hiÖu qu¶. -Chñ nghÜa cña T«n DËt Tiªn lµ chñ nghÜa Tam D©n ®ã lµ d©n téc, d©n chñ, d©n quyÒn mµ u ®iÓm c¬ b¶n cña nã lµ lßng yªu níc v× chñ nghÜa nµy ra ®êi trong 1 bèi c¶nh mµ x· héi Trung quèc ®ang ®èi mÆt víi sù x©m lîc cña NhËt, sù bÊt æn vÒ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ. ë chñ nghÜa tan d©n cña T«n DËt Tiªn th× Hå ChÝ Minh cho r»ng nã rÊt phï hîp víi hoµn c¶nh lÞch sö cña níc ta khi cha dµnh ®îc ®éc lËp. Vµ ®©y còng lµ 1 t tëng chñ ®¹o cho cuéc c¸ch m¹ng cña d©n téc ta. Nh vËy tÊt c¶ 5 t tëng trªn lµ mÆt tÝch cùc cña tÝn ngìng t«n gi¸o vµ nã cã nh÷ng ®iÓm m¹nh ®iÓm ®óng ®Ó mäi ngêi mäi d©n téc häc tËp. C©u12: Anh, chÞ hiÓu nh thÕ nµo vÒ c©u nãi cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh: “ §oµn kÕt, ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt, thµnh c«ng, thµnh c«ng, ®¹i thµnh c«ng” trong chÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt cña ®¶ng vµ nhµ níc ta. ->§Ó hiÓu ®îc c©u nãi nµy cña Hå chñ tÞch tríc hÕt chóng ta ®i vµo nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cña d©n téc. -D©n téc ë ®©y ®îc hiÓu lµ 1 céng ®ång cã chung tiÕng nãi, l·nh thæ, v¨n ho¸, c¸c téc ngêi cã thÓ liªn kÕt víi nhau thµnh quèc gia. Nh 54 d©n téc anh em n»m trªn l·nh thæ ViÖt Nam ®· tËp hîp l¹i thµnh 1 quèc gia yª®éc lËp cã chñ quyÒn. -HiÖn nay ë ViÖt Nam cã 54 d©n téc thuéc 4 ng÷ hÖ vµ ph©n chia thµnh 8 nhãm ng«n ng÷, trong ®ã ngêi kinh chiÕm 86,2% d©n sè lµ d©n téc ®a sè, 53 d©n téc cßn l¹i chiÕm 13,7%. VÒ c¬ b¶n 53 d©n téc thiÓu sè ®Òu sinh sèng ë vïng miÒn nói trong ®ã chØ cã 3 d©n téc lµ ngêi Hoa, Ch»m, Kh¬ me lµ sèng ë vïng ®ång b»ng. -Trong 15 n¨m ®æi míi th× nhµ níc ta t¹o ra ®îc 1 sè nh÷ng thµnh tùu vÒ vÊn ®Ò d©n téc nh quyÒn b×nh

®¼ng gi÷a c¸c d©n téc níc ta ®îc t«n träng vµ ®¶m b¶o ®iÒu nµy thÓ hiÖn ë ®iÒu 5 HiÕn ph¸p n¨m 1992… (c©u10 ph©n d©n téc) Nh vËy tõ nh÷ng tån t¹i cßn l¹i cña c¸c vÊn ®Ò d©n téc ta míi thÊy r»ng ®oµn kÕt lµ 1 vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, ®oµn kÕt míi t¹o cho c¸c d©n téc trong l·nh thæ ViÖt Nam cïng ph¸t triÓn vµ chèng l¹i ®îc sù lîi dông cña thÕ lùc bªn ngoµi, ®Ó t¹o nªn thµnh c«ng cho c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc.