§« ThÞ

C©u 19: Tr×nh bµy vµ ph©n tÝch môc ®Ých vµ c¬ së ph¸p lý chñ yÕu cña viÖc cÊp phÐp x©y dùng vµ c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh trong ®« thÞ. *Môc ®Ých: Lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc c¸ nh©n cña hé gia ®×nh (chñ ®Çu t) thùc hiÖn viÖc x©y dùng c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh trong ®« thÞ nhanh chãng, thuËn lîi. -§¶m b¶o qu¶n lý viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trong ®« thÞ theo quy ho¹ch vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, b¶o vÖ c¶nh quan thiªn nhiªn, m«i trêng còng nh b¶o tån di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, c¸c c«ng tr×nh di tÝch lÞch sö cã gi¸ trÞ. -Lµm c¨n cø ®Ó gi¸m s¸t thi c«ng, lËp hå s¬ hoµn c«ng, ®¨ng ký së h÷u c«ng tr×nh hay sö dông c«ng tr×nh. *C¬ së ph¸p lý ®Ó cÊp giÊy phÐp x©y dùng *Tríc hÕt lµ ph¶i cã giÊy tê hîp lÖ vÒ quyÒn sö dông ®Êt vµ së h÷u c«ng tr×nh . -C¸c quy ®Þnh vÒ quy ho¹ch chung, chi tiÕt, c¸c dù ¸n ®Çu t, quy ®Þnh vÒ m«i trêng, yªu cÇu vÒ mü quan thµnh phè... -C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn, quy ph¹m vÒ quy ®Þnh x©y dùng ®« thÞ vµ c¸c c¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. -C¸c quy ®Þnh vÒ viÖc cÊp phÐp x©y dùng, thÈm quyÒn cÊp phÐp lµ do chñ tÞch uû an cÊp tØnh cÊp giÊy cho c¸c c«ng tr×nh thuéc l·nh thæ m×nh qu¶n lý, theo ®Ò nghÞ cña gi¸m ®èc së x©y dùng, chñ tÞch UBND cÊp tØnh cã thÓ uû quyÒn cho gi¸m ®èc Së x©y dùng , chñ tÞch UBND cÊp tØnh cã thÓ uû quyÒn cho gi¸m ®èc Së x©y dùng trùc tiÕp

cÊp giÊy phÐp x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuéc thÈm quyÒn cña m×nh. -Chñ tÞch UBND cÊp huyÖn cÊp giÊy phÐp x©y dùng ®èi víi nhµ ë riªng lÎ thuéc së h÷u t nh©n. c¸c c«ng tr×nh cã quy m« nhá theo sù cho phÐp cña UBND cÊp tØnh vµ c¸c UB ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc vÒ cÊp phÐp x©y dùng vµ sù chØ ®¹o chuyªn m«n s©u cña Së x©y dùng. -Thêi gian ®Ó xem xÐt cÊp phÐp x©y dùng lµ kh«ng qu¸ 30 ngµy víi c¸c c«ng tr×nh b×nh thêng cã ®Çy ®ñ giÊy tê hîp lÖ, 10 ngµy víi c¸c c«ng tr×nh cã nguy c¬ sôp ®æ. C©u 20: Ph©n tÝch môc ®Ých vµ c¬ së ph¸p lý chñ yÕu cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý nhµ ë vµ ®Êt ®« thÞ. *Môc ®Ých : Qu¶n lý nhµ ë vµ ®Êt ®« thÞ vµ nhµ ë lµ nh»m b¶o ®¶m duy tr× viÖc sö dông hîp lý tiÕt kiÖm vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn quü nhµ ë ®« thÞ. -®ång thêi ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ nhµ ë cã vÒ mÆt sè lîng vµ chÊt lîng ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ ë cã ®Çy ®ñ tiÖn nghi cho 2 dµn ®Æc biÖt lµ cho c¸c ®èi tîng lµ nh÷ng ngêi cã thu nhËp thÊp vµ nh÷ng ngêi thuéc diÖn chÝnh s¸ch. -T¹o c¬ së ®Ó lËp quy ho¹ch, kiÓm tra c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n, c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t ph¸t triÓn nhµ ë vµ viÖc sö dông nhµ ë. -Ngoµi ra viÖc qu¶n lý nhµ ë ®« thÞ vµ ®Êt d« thÞ lµ gãp phÇn lµmæn ®Þnh thÞ trêng nhµ ë ®« thÞ, t¹o nguån thu nhËp cho ®« thÞ, gãp phÇn lµm t¨ng kh¶ n¨ng qu¶n lý theo quy ®Þnh, kÕ ho¹ch vµ c¸c quan ®iÓm cña ph¸p luËt cã liªn quan.

2

*C¬ c¬ së ph¸p lý: - ChiÕn lîc ph¸t triÓn nhµ ë theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, dù ¸n cña Nhµ níc còng nh t¹i c¸c ®Þa ph¬ng. -C¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thiÕt kÕ x©y dùng, mua b¸n kinh doanh sö dông nhµ ë, ®Êt ë ®« thÞ cô thÓ lµ : -Ph¸p lÖnh nha fë ngµy 26/3/1991 quy ®Þnh c¸c chÕ ®é vÒ nhµ ë quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia quan hÖ vÒ nhµ ë. -NghÞ ®Þnh 61/ChÝnh phñ ngµy 5/7/1994 vÒ mua b¸n vµ kinh doanh nhµ ë. -N§ 60 ChÝnh phñ ngµy 5/7/1999 vÒ quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt t¹i ®« thÞ. -N§ 64/TTCP ngµy 21/3/98 vÒ gi¶m tiÒn mua nhµ cho mét sè ®èi tîng khi mua nhµ ë ®ang thuª thuéc së h÷u Nhµ níc. -NghÞ ®Þnh 71/CP ngµy 5.10.2001 vÒ u ®·i ®Çu t x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n, vµ cho thuª. -C¸c tiªu chuÈn quy ph¹m vÒ quy ho¹ch, thiÕt kÕ x©y dùng nhµ ë thuéc bé x©y dùng. *Môc ®Ých cña qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®« thÞ. -§¶m b¶o khai th¸c vµ sö dông ®Êt ®« thÞ hîp lý vµ hiÖu qu¶, ph¸t huy kh¶ n¨ng sinh lêi cña ®Êt, ®¸p øng nhu cÇu cña nh©n d©n cïng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, chñ ®Çu t trong vµ ngoµi níc. -B¶o vÖ vµ duy tr× quü ®Êt Nhµ níc vµ quü rõng h¹n chÕ tèi ®a viÖc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, vïng vµo quy ho¹ch, sö dông ®Êt ®« thÞ. -B¶o vÖ quyÒn sö dông ®Êt cho tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc Nhµ níc giao ®©t¸ cho thuª ®Êt, chuyÓn quyÒn

3

sö dông ®Êt... Theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. -Lµm b×nh æn thÞ trêng ®Êt ®« thÞ, b¶o vÖ quyÒn lîi cña ngêi sö dông ®Êt ®« thÞ. -T¹o nguån thu ng©n s¸ch ®Ó c¶i t¹o vµ ph¸t triÓn ®« thÞ. *C¬ së ph¸p lý chñ yÕu -LuËt ®Êt ®ai 93 -LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt ®Êt ®ai 1998, luËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt ®Êt ®ai 2001. -NghÞ ®Þnh 88/ChÝnh phñ ngµy 17/8/1994 vª qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®« thÞ. -L¹i quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña ChÝnh phñ. -Vµ hµng lo¹t c¸c VBPL kh¸c cã liªnquan/ C©u 21: Ph¬ng híng ph¸t triÓn vµ néi dung chñ yÕu cña qu¶n lý nhµ ë ®« thÞ. *Ph¬ng híng ph¸t triÓn bao gåm: -Khai th¸c vµ huy ®éng kh¶ n¨ng søc m¹nh cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ nhÊt lµ t nh©n ®Ó x©y dùng nhµ ë, ph¸t triÓn nhµ ë ®« thÞ. -TiÕp tôc thùc hiÖn nhanh chãng viÖc b¸n nhµ thuéc së h÷u nhµ cho d©n thuª ®Ó cho nh©n d©n ®îc quyÒn së h÷u, chñ ®éng®Çu t söa ch÷a, c¶i t¹o n©ng cao chÊt lîng nhµ ë. -§æi míi ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ ®Êt tõ qu¶n lý sù nghiÖp hµnh chÝnh sang h¹ch to¸n kinh doanh, ph¸t triÓn c¸c c«ng ty ®Çu t kinh doanh nhµ ë theo c¬ chÕ

4

thÞ trêng cho phÐp nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµo thÞ trêng nµy. -Nhanh chãng hoµn thiÖn viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®Ó nh©n d©n cã c¬ së ®Ó cÊp giÊy phÐp x©y dùng vµ söa ch÷a nhµ ë. -§Èy m¹nh c«ng t¸c b¶o tån c¸c khu phè cæ, c¶i t¹o n©ng cÊp c¸c khu phè cò t¹o nªn ®« thÞ võa hiÖn ®¹i võa v¨n minh vµ cßn gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. -T¨ng cêng ph¸t triÓn, x©y dùng nhµ ë theo lÜnh vùc chung c t¨ng tÇm cao ®Ó t¨ng mËt ®« c tró, tiÕt kiÖm ®Êt x©y dùng, ®ång thêi chÊm døt hoÆc h¹n chÕ x©y dùng nhµ chia l« trong khu vùc néi ®«. -Thay ®æi t duy vÒ chän ®Þa ®iÓm quy ho¹ch vµ x©y dùng c¸c khu nhµ ë ®Ó g¾n kÕt chÆt chÏ víi c¸c khu vùc, s¶n xuÊt, kinh doanh, c«ng së lµm viÖc vµ th«ng qua ®ã h¹n chÕ khã kh¨, tèn kÐm vÒ giao th«ng,...®ång thêi n©ng cao tiÖn nghi, m«i trêng. -ThiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c khu nhµ ë míi ph¶i ®ång bé, cã h¹ tÇng c¬ së ®¸p øng sö dông cña ngêi d©n. §èi víi c¸c khu b¸n ®Êt cho d©n tù x©y dùng ë ven ®«, cÇn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vÒ mÆt thÈm mü, kiÕn tróc, khèng chÕ tÇm cao, mÇu s¾c.... -X¸c ®Þnh c¬ cÊu chñng lo¹i c¨n hé, vÞ trÝ ®Þa ®iÓm x©y dùng gi¸ b¸n nhµ , thuª nhµ, sao cho phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña ngêi d©n. -C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh cÊp giÊy phÐp x©y dùng, c«ng bè quy ho¹ch còng nh c¸c th«ng tin vÒ x©y dùng vµ kiÓm tra cÇn thiÕt ®Ó d©n biÕt vµ thùc hiÖn.

5

-Ph¬ng híng phÊn ®Êu vÒ chØ tiªu nhµ ë trung b×nh m2 n¨m 2010 lµ 10m2/ngêi, n¨m 2020 lµ 18.20m2/ngêi. *néi dung qu¶n lý Nhµ níc vÒ nhµ ë ®« thÞ. +Ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch, quy chÕ, tiªu chuÈn quy ph¹m vÒ quy ho¹ch, thiÕt kÕ, x©y dùng, sö dông vµ qu¶n lý nhµ ë nh ph¸p lÖnh nhµ ë 91, NghÞ ®Þnh 25/ChÝnh phñ vÒ ph¬ng thøc tr¶ nhµ ë vµ gi¸ nhµ cho thuª... -C¸c tiªu chuÈn quy ph¹m vÒ quy ho¹ch, thiÕt kÕ, x©y dùng nhµ ë c¸n bé x©y dùng. -LËp kÕ ho¹ch x©y dùng ph¸t triÓn nhµ ë: ChÝnh phñ lËp quy ho¹ch x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ ë cña c¶ níc, xÐt duyÖt kÕ ho¹ch x©y dùng ph¸t triÓn nhµ ë cña c¸c tØnh thµnh phè thuéc TW. -UBND cÊp trªn xÐt duyÖt kÕ ho¹ch x©y dùng, ph¸t triÓn nhµ ë cña UBND cÊp díi. +Qu¶n lý, kiÓm so¸t viÖc x©y dùng nhµ ë, c¶i t¹o nhµ ë. -Cho phÐp x©y dùng, c¶i t¹o nhµ ë ph¶i dùa vµo quy ho¹ch chung vµ chi tiÕt cña ®« thÞ. -C¸c UBND c¸c cÊp cÊp phÐp x©y dùng cho c¸c ®èi tîng thuéc ®Þa bµn qu¶n lý. -Ph¸ rì nhµ ë cã nguy c¬ sôp ®æ, trong khu vùc gi¶i to¶, x©y dùng c¶i t¹o kh«ng hîp ph¸p. -ThÈm quyÒn lµ UBND c¸c cÊp ra quyÕt ®Þnh tho¶ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh thuéc ®Þa bµn qu¶n lý *§¨ng ký, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, ®iÒu tra thèng kª nhµ ë.

6

-§¨ng ký tÊt c¶ nhµ ë ®Òu ph¶i ®îc ®¨ng ksy t¹i UBND cÊp x·, vµ chñ së h÷u sÏ ®îc cÊp giÊy chøng nhËn khi cã ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê hîp lÖ. -ViÖc ®¨ng ký, sö dông phÇn nhµ, c«ng tr×nh kü thuËt vµ ®Êt ë dïng chung cho c¸c hé ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý nhµ ë chung do Bé x©y dùng vµ Bé Tµi nguyªn Ban hµnh. +§iÒu tra, thèng kª nhµ ë: ChÝnh phñ ®Þnh kú tæ chøc viÖc ®iÒu tra thèng kª nhµ ë trong ph¹m vi c¶ níc. -Cßn uû ban nh©n d©n c¸c cÊp chØ ®¹o tiÕn hµnh ®iÒu tra, thèng kª nhµ ë t¹i ®Þa ph¬ng ®Ó n¾m v÷ng t×nh h×nh. +Mua b¸n nhµ vµ chuyÓn nhîng nhµ ë kh«ng mang tÝnh chÊt kinh doanh. -Víi nhµ thuéc së h÷u Nhµ níc. Th× sÏ b¸n cho ngêi thuª hoÆc tiÕp tôc cho thuª, cßn ChÝnh phñ ban hµnh khung gi¸ b¸n nhµ vµ khung gi¸ thuª nhµ cßn c¸c ®Þa ph¬ng vËn dông vµ cô thÓ ho¸. -Víi nhµ thuéc së h÷u t: Nhµ níc cã biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý thÞ trêng nhµ ë ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ lµnh m¹nh . §ång thêi ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cho thÞ trêng nhµ ë ph¸t triÓn ®îc nhu cÇu cña nh©n d©n. +Ban hµnh chÝnh s¸ch hç trî huy ®éng ®Çu t x©y dùng nhµ ë cho nh÷ng ngêi thuéc diÖn chÝnh s¸ch hoÆc cã thu nhËp thÊp. -Nhµ níc ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch hç trî x©y dùng nhµ ë cho diÖn chÝnh s¸ch, u ®·i hoÆc ngêi cã thu nhËp thÊp.

7

-Nhµ níc qu¶n lý viÖc huy ®éng, khai th¸c, x©y dùng quü hç trî nhµ ë còng nh vèn ®Çu t x©y dùng nhµ cho c¸c thµnh phÇn thuéc diÖn u tiªn. +Qu¶n lý kinh doanh, ph¸t triÓn nhµ : -Nhµ níc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng nµy ®Ó chóng ®îc diÔn ra lµnh m¹nh, hîp ph¸p, thu ®ñ thuÕ, ph¸t triÓn nhµ ë theo ®óng chiÕn lîc vµ môc tiªu ®Ò ra. -§èi víi viÖc ®Çu t ph¸t triÓn nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng th× dµnh mét phÇn ng©n s¸ch ®Çu t, cßn l¹i th× huy ®éng c¸c quü phôc lîi, c¸c nguån vèn tù cã tõ c¸c nguån kh¸c. |+Thanh tra, kiÓm tra xö lý c¸c vi ph¹m vµ gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ nhµ ë vµ xö lý c¸c trêng hîp v× ph¹m vµ ph¸ bá c¸c nhµ x©y dùng lÊn chiÕm ®Êt c«ng, x©y dùng tr¸i phÐp... -UBND cÊp huyÖn gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ x, vÒ c¶i t¹o nhµ ë, -Toµ ¸n nh©n d©n gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u nhµ ë vµ c¸c quan hÖ vÒ thuª mîn, mua b¸n, nhµ ë.... C©u 22: Ph©n tÝch môc ®Ých vµ ý nghÜa cña viÖc ®¨ng ký nhµ ë vµ ®Êt ë ®« thÞ. *Môc ®Ých : tÊt c¶ nhµ ë vµ ®Êt ë ®Òu ph¶i ®îc ®¨ng ký t¹i UBND cÊp x·, ®iÒu nµy nh»m môc ®Ých hç trä cho c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ ë, ®Êt ë n¾m ®îc t×nh h×nh sö dông ®Êt t ë ®« thÞ, t×nh h×nh x©y dùng nhµ ë ®« thÞ.

8

C©u 23: Trong viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng, thu håi ®Êt hiÖn nay cã nhiÒu khã kh¨n ¸ch t¾c, nªu nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc. +Nguyªn nh©n: Do chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cßn nhiÒu bÊt cËp ®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n, nhng gi¸ chuyÓn nhîng ®Êt l¹i theo c¬ chÕ thÞ trêng. Gi¸ ®Êt thêng xuyªn biÕn ®éng mµ Nhµ níc l¹i kh«ng kiÓm so¸t ®îc g©y khã kh¨n trong viÖc x¸c ®Þnh vµ ph©n lo¹i møc ®Òn bï, gi¸ ®Òn bï vµ gi¸ ®Òn bï nh hiÖn nay lµ cha hîp lý. -Do nguyªn nh©n lÞch sö ®Ó l¹i th× giÊy tê ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn sö dông ®Êt rÊt phøc t¹p cßn viÖc ®Òn bï vÒ thiÖt h¹i cña ®Êt vµ së h÷u tµi s¶n. Trong khi ®ã phÇn lín ®Êt ®ai, tµi s¶n l¹i cha cã ®Çy ®ñ giÊy tê hîp lÖ. Do vËy viÖc x¸c ®Þnh quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p ®Ó ¸p dông vµo ¸c chÝnh s¸ch ®Òn bï thiÖt h¹i trong c¸c trêng hîp cô thÓ lµ rÊt khã kh¨n ®èi víi chÝnh quyÒn c¸c cÊp. -ViÖc tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch ®Òn bï thiÖt h¹i cha thËt sù ®îc coi träng vµ cha ®¹t hiÖu qu¶ cao. Ngêi d©n nhËn thøc vÒ chÝnh s¸ch ®Òn bï thiÖt h¹i cßn h¹n chÕ, mÆt kh¸c cßn cha cã c¸i nh×n thèng nhÊt cña vÊn ®Ò nµy gi÷a c¸c cÊp, ngµnh ®Æc biÖt lµ gi¸ ®Êt cha cao, thËm chÝ mét sè ngêi cßn lîi dông viÖc båi thêng ®Ó hëng lîi mét c¸ch bÊt hîp ph¸p. -Kh©u tæ chøc vµ c¸n bé trong c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng b»ng con yÕu vµ tr¸ch nhiÖm cha cao, t¹i c¸c quËn, huyÖn c¸n bé kiªm nghiÖm nhiÒu viÖc, kh«ng bè trÝ ®ñ thêi gian phôc vô theo nh÷ng tiÕn ®é gi¶i phãng mÆt

9

b»ng, sù phèi hîp gi÷a chñ ®Çu t vµ chÝnh quyÒn c¬ së cña mét sè n¬i kh«ng ®îc chÆt chÏ. -ViÖc x©y dùng khu t¸i ®Þnh c phôc vô cho c¸c hé ph¶i di dêi cha ®îc quan t©m ®Çy ®ñ. ViÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî, chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸c ®èi tîng thuéc khu vùc gi¶i phãng mÆt b»ng cha thËt ®óng møc. -C«ng t¸c cìng chÕ cha ®îc triÓn khai ®óng møc vµ cã hiÖu qu¶ do sù h¹n chÕ vÒ kinh phÝ vÒ lùc lîng lÉn c¬ së ph¸p lý vµ c¸c yÕu tè t©m lý nªn viÖc cìng chÕ trªn cßn thiÕu kiªn quyÕt, cha ®ñ hiÖu lùc, hiÖu qu¶, khiÕn c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng bÞ kÐo dµi, viÖc chÊp hµnh cña mét sè ngêi d©n cßn thiÕu, cã hiÖn tîng tr©y × ®Ó trôc lîi c¸ nh©n. *Gi¶i ph¸p kh¾c phôc -CÇn söa ®æi bæ sung nh»m hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch gi¶i phãng mÆt b»ng sao cho phï hîp, ®¶m b¶o hµi hoµ lîi Ých cña ngêi thu håi ®Êt vµ ngêi cã ®Êt bÞ thu håi. -C¸c c¬ quan chøc n¨ng, c¸n bé thùc hiÖn c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi chñ ®Çu t, thèng nhÊt vÒ chÝnh s¸ch, quan ®iÓm vµ biÖn ph¸p tiÕn hµnh ®Ó tr¸nh g©y th¾c m¾c, khiÕu n¹i cña ngêi d©n. -C«ng t¸c quy ho¹ch cÇn ®i tríc mét bíc, chuÈn bÞ chu ®¸o tõ kh©u ®iÒu tra, lËp dù ¸n vµ x©y dùng ®¬n gi¸.... -ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt ®Ó phôc vô cho viÖc ®Òn bï vµ t¸i nghiÖm thu nh qòy ®Êt ë, nhµ ë, ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn h¹ tÇng cho c¸c ®èi tîng ph¶i di chuyÓn

10

-c¸c ph¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, ®Òn bï x©y dùng khu t¸i ®Þnh c ph¶i x©y dùng kü lìng vµ cô thÓ. -Cho vay tÝn dông u ®·i ®Ó c¸c hé ph¶i di chuyÓn x©y dùng nhµ míi vµ thÕ chÊp chÝnh ng«i nhµ míi nµy/ -CÇn c«ng khai vµ d©n chñ ho¸ c¸c ph¬ng ¸n ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó mäi ®èi tîng liªn quan ®Òu biÕt vµ thèng nhÊt, tr¸nh hiÖn tîng so b×, th¾c m¾c vµ c¸c hiÖn tîng tiªu cùc x¶y tra trong qu¸ tr×nh gi¶i phãng mÆt b»ng. -CÇn ph¸t huy vai trß cña c¸c tæ chøc x· héi vµ viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng. -Gi¶i quyÕt døt ®iÓm nh÷ng khiÕu n¹i cña nh©n d©n xö lý nghiªm minh c¸c trêng hîp lÊn chiÕm ®Êt c«ng, tr¸i phÐp vµ tr©y ú. -Th«ng tin mét c¸ch réng r·i nh÷ng chÝnh s¸ch, c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn tËp thÓ c¸ nh©n lµm c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. C©u 24: T×nh tr¹ng x©y dùng kh«ng phÐp vµ tr¸i

phÐp hiÖn vay cßn phæ biÕn trong c¸c ®« thÞ, nªu nguyªn nh©n, biÖn ph¸p xö lý cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn. -ViÖc qu¶n lý Nhµ ë kÐo theo lµ ®Êt ë hiÖn nay ®ang cßn nhiÒu tån t¹i vµ bÊt cËp ®Æc biÖt lµ t×nh tr¹ng kh«ng phÐp vµ tr¸i phÐp hiÖn nay cßn phæ biÕn. *Nguyªn nh©n: -Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt viÖc cÊp x©y dùng, ph¶i cã ®ñ c¸c giÊy tê hîp lÖ vÒ quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u c¸c c«ng tr×nh. Trªn thùc tÕ do lÞch sö ®Ó l¹i phÇn lín

11

®Êt ®ai vµ tµi s¶n cña ngêi d©n kh«ng ®ñ giÊy tê ®ã lµ cha kÓ nh÷ng trêng hîp mua b¸n nhµ cöa, ®Êt ®ai trªn thÞ trêng ngÇm chØ cã giÊy tê mua b¸n trao tay. -Thñ tôc HC trong c¸c kh©u giíi thiÖu ®Þa ®iÓm, cÊp giÊy chøng nhËn, thñ tôc xÐt duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t giao ®Êt, cÊp phÐp x©y dùng cßn rêm ra. Mét sè c¸n bé qu¶n lý ®Êt ®ai khi thi hµnh nhiÖm vô cßn t©y phiÒn hµ, s¸ch nhiÔu ®èi víi nh©n d©n. -Tuyªn truyÒn, phæ biÕn réng r·i ph¸p luËt còng nh lµ c¸c quan ®iÓm vÒ quy ho¹ch kiÕn tróc nh c¸c chØ giíi x©y dùng hµng lang an toµn giao th«ng, líi ®iÖn ®èi víi ngêi d©n cßn yÕu. -ViÖc xö lý c¸c vi ph¹m vÒ x©y dùng kh«ng phÐp, tr¸i phÐp cßn cha nghiªm tóc, cha c«ng b»ng. *BiÖn ph¸p -C¸c c¸n bé c«ng chøc ph¶i ®îc ®µo t¹o lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®« thÞ, ®Æc biÖt lµ trong qu¶n lý nhµ ®Êt cÇn ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n. -TiÕn hµnh c¶i c¸ch bé m¸y hµnh chÝnh vµ vÊn ®Ò hµng ®Çu lµ t¹o cho ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc cã phÈm chÊt ®¹o ®øc võa cã tr¸ch nhiÖm, cã ý thøc kû luËt cao, ®ång thêi ph¶i cã tr×nh ®é nghiÖp vô cÇn thiÕt ®ñ ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao. -Tæ chøc xö lý døt ®iÓm c¸c tån t¹i lÞch sö cña nhµ ®Êt, tríc hÕt lµ giao cho c¸c së ®Þa chÝnh nhµ ®Êt tæ chøc viÖc ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh, ®ång thêi phèi hîp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý quy ho¹ch vµ nhµ ®Ó xÐt giÊy chøng nhËn

12

quyÒn sö dông ®Êt. Vµ quyÒn së h÷u nhµ ë cho nh©n d©n ë ®« thÞ. -TiÕp tôc c¶i c¸ch thñ tôc hc theo tinh thÇn N§Þnh 38/ChÝnh phñ trong viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kh©u cã liªn quan khi cÊp chøng chØ quy ho¹ch, giao ®Êt. -T¨ng cêng ph¸t triÓn ®« thÞ theo c¸c dù ¸n nhÊt lµ ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng, kinh doanh c¬ së h¹ tÇng vµ ph¸t triÓn nhµ, xo¸ bá t×nh tr¹ng giao ®Êt lÎ manh món nh hiÖn nay. -Thanh tra, kiÓm tra xö ph¹t cìng chÕ ph¸ bá c¸c ng«i nhµ x©y lÊn chiÕm ®Êt c«ng hoÆc x©y dùng tr¸i phÐp ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c ®« thÞ ph¸t triÓn theo quy ho¹ch vµ trªn c¬ së hîp t×nh hîp lý. C©u 25: Ph©n tÝch nh÷ng néi dung can thiÖp cña Nhµ níc vµo thÞ trêng nhµ ®Êt ë ®« thÞ. §èi víi thÞ trêng nhµ ®Êt th× ph¸p luËt ViÖt Nam ph¶i coi quyÒn sö dông ®Êt lµ mét hµng ho¸, song trong thùc tÕ tõng m¶nh ®Êt trong thÞ trêng ngÇm mµ chÝnh quyÒn kh«ng kiÓm so¸t næi trong ®ã cßn 60 - 64% ngêi mua kh«ng cã nhu cÇu mµ chØ mua ®Ó lÊy lµm cho ®Êt ®ai nhµ cöa bÞ dån l¹i kh«ng lu chuyÓn ®îc trªn thÞ trêng céng víi hµng lo¹t c¸c dù ¸n di d©n gi¶i phãng mÆt b»ng trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ lµm cho nhu cÇu vÒ nµh ®æ ®ét biÕn vît qua cung nªn gi¸ nhµ ®Êt bÞ ®Èy lªn rÊt cao. Tríc thùc tÕ trªn ®ßi hái ph¶i cã sù can thiÖp cña Nhµ níc vµo thÞ trêng nhµ ®Êt, Nhµ níc ban hµnh c¸c v¨n b¶n cã tÝnh

13

ph¸p lý cao vÒ mua b¸n chuyÓn nhîng kinh doanh nhµ ®Êt t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nhµ ë ®« thÞ. §©y lµ néidung quan träng ®Ó ®iÒu tiÕt thÞ trêng nhµ ®Êt, t¹o ra nhiÒu nhµ ë phï hîp víi nhiÒu ®èi tîng. Cô thÓ : -Tríc t×nh h×nh gi¸ c¶ nhµ ®Êt t¨ng ®ét biÕn do nguyªn nh©n chuyÓn nhîng mua b¸n ®Êt n«ng, l©m nghiÖp tr¸i phÐp díi nhiÒu h×nh thøc th× UBND thµnh phè Hµ Néi ra chØ thÞ sè 17/2002/CT - UB vÒ mét sè biÖn ph¸p cÊp b¸ch t¨ng cêng qu¶n lý ®Êt ®ai ng¨n chÆn xö lý viÖc mua b¸n chuyÓn nhîng chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt n«ng l©m nghiÖp tr¸i phÐp nh»m h¹ c¬n sèt nhµ ®Êt trªn thÞ trêng bÊt ®éng s¶n cña Hµ Néi. -Ngoµi ra ®Ó thóc ®Èy c«ng t¸c ph¸t triÓn nhµ ë ®« thÞ 5.10.2001, ChÝnh phñ ra nghÞ ®Þnh 71/ ChÝnh phñ vÒ u ®·i ®Çu t x©y dùng nhµ ®Ó b¸n vµ cho thuª nh»m gi¶m gi¸ b¸n vµ cho thuª ®Ó c¸c ®èi tîng mua hoÆc cho thuª nhµ ®îc hëng møc gi¸ hîp lý, ®Ó t¹o ra trªn thÞ trêng nhµ ë cã nhiÒu hµng ho¸, h¹n chÕ ®éc quyÒn trong kinh doanh nhµ ë. §Ó can thiÖp vµo thÞ trêng nhµ ®Êt Nhµ níc cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p thÝch cung vµ gi¶m cÇu trong ®ã cÇn t¨ng cêng quü nhµ ®Ó b¸n vµ cho thuª b»ng c¸ch Nhµ níc ®Çu t x©y dùng trung c cao tÇng vµ b¸n c«ng khai theo h×nh thøc ®Êu gi¸ tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu c¬. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh kinh doanh nhµ ®Êt, tõng bíc thu hót c¸c nhµ ®Çu t tham gia vµo thÞ trêng nµy trªn c¬ së tËn dông c¸c nguån vèn x©y dùng

14

hµng lo¹t c¸c nhµ trung c cao tÇng, tuy nhiªn gi¸ c¶ kh«ng cè ®Þnh ®îc ®iÒu chØnh theo tõng thêi kú gi¶m ¸p lùc vÒ cÇu nhµ ë. Khai th¸c cã hiÖu qu¶ ®Êt ®« thÞ b»ng c¸ch tæ chøc kª khai cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn sö dông ®Êt ®Ó n¾m v÷ng hiÖn tr¹ng ®©t¸ thêng xuyªn dâi gi¸m s¸t hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, c¬ng quyÕt thu håi ®èi víi ®Êt ®· ®îc giao, cÊp nhng kh«ng sö dông hoÆc sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých, lËp kÕ ho¹ch sö dông ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch sö dông cho phï hîp víi thùc tÕ. §Ó gi¶m cÇu t¨ng diÖn tÝch ®Êt ®« thÞ b»ng viÖc më réng ®Êt ®ai ë khu vùc ngo¹i thµnh trªn c¬ së quy ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. -Nhµ níc cÇn t¹o ra mét thÞ trêng nhµ ®Êt ho¹t ®éng mét c¸ch c«ng khai hiÖu qu¶, cÇn x©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶ng c¸o ®Æc biÖt vÒ gi¸ nhµ ®Êt, vµ tæ chøc hÖ thèng qu¶n lý thÞ trêng nhµ ®Êt tr¸nh ®éng c¬ ®¶m b¶o cho gi¸ nhµ hîp lý. C©u 26: Ph©n tÝch néi dung vµ ph¬ng híng cña qu¶n lý Nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng vµ vÖ sinh ®«thÞ. *Néi dung vµ ph¬ng híng -ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý vÒ b¶o vÖ m«i trêng trong c¶ níc. Bé khoa häc, C«ng nghÖ vµ m«i trêng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chÝnh phñ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng. -C¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ theo chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh phèi hîp víi Bé

15

khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng thùc hiÖn viÖc b¶o vÖ m«i trêng trong ngµnh vµ c¸c c¬ së thuéc quyÒn qu¶n lý trùc tiÕp. -Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng t¹i ®Þa ph¬ng. Së khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW trong viÖc b¶o vÖ m«i trêng ë ®Þa ph¬ng. -Nhµ níc ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn cña VBPLuËt vÒ b¶o hé m«i trêng, ban hµnh hÖ thèng tiªu chuÈn m«i trêng nh luËt b¶o vÖ m«i trêng, nghÞ ®Þnh 175/ChÝnh phñ/1994 ký dÊu tµi hµnh luËt b¶o vÖ m«i trêng, NghÞ ®Þnh 26/ChÝnh phñ/96 quy ®Þnh vÒn¬i ph¹t vi ph¹m vÒ b¶o vÖ m«i trêng. -X©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn lîc b¶o vÖ m«i trêng còng nh cïng c¸c kÕ ho¹ch phßng chèng, kh¾c phôc sù suy tho¸i m«i trêng, sù cè m«i trêng. -X©y dùng qu¶n lý c¸c ch¬ng tr×nh, b¶o vÖ m«i trêng còng nh c¸c ch¬ng tr×nh cã liªn quan ®Õn b¶o vÖ m«i trêng. -ThÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ b¸o c¸o ®Þnh gi¸ ho¹t ®éng m«i trêng cña c¸c dù ¸n cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc biÖt lµ ®èi víi khu c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xu¸t v× nh÷ng n¬i nµy th¶i ra lîng chÊt th¶i ®éc h¹i vµ víi khèi lîng lín. -CÊp vµ thu håi giÊy chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng cña c¸c dù ¸n vµ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh . -Gi¸m s¸t thanh tra kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt b¶o vÖ m«i trêng, gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i tè c¸o vÒ b¶o vÖ m«i trêng xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i trêng.

16

-§µo t¹o c¸c c¸n bé vÒ khoa häc vµ qu¶n lý m«i trêng ®i ®«i víi viÖc gi¸o dôc, tuyªn truyÒn phæ biÕn nh÷ng kiÕn thøc ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i trêng, tæ chøc, nghiªn cøu ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ trong viÖc kiÓm so¸t vµ b¶o vÖ m«i trêng nãi chung còng nh trong viÖc thu gom vËn chuyÓn xö lý c¸c chÊt th¶i r¾n - láng khÝ. -cã kÕ ho¹ch t¨ng cêng ng©n s¸ch ban hµnhnh÷ng chÝnh s¸ch huy ®éng vèn cho c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i trêng. +Ph¬ng híng : Nhµ níc vµ chÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph¬ng cÇn ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc b¶o vÖ m«i trêng trong ph¹m vi quèc gia còng nh trong did¹ ph¬ng, cã kÕ ho¹ch t¨ng ng©n s¸ch, ban hµnh chÝnh s¸ch huy ®éng vèn cho c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i trêng. -Cô thÓ ho¸ luËt m«i trêng, ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch quy s¸ch quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ b¶o vÖ m«i trêng. -C¸c ®« thÞ nªn cã 1 c¬ quan hay trung t©m xö lý m«i trêng theo dâi c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i trêng cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ thùc tr¹ng m«i trêng ®Ò xuÊt biÖn ph¸t c¶i lý... -T¨ng cêng ®µo t¹o båi dìng c¸c ®éi ngò c¸n bé, tæ chøc, phèi hîp tèt ho¹t ®éng gi÷a c¸c ngµnh h÷u quan vÒ vÊn ®Ò m«i trêng. -¸p dông c¸c chÕ tµi nÆng, ®Ó xö lý vi ph¹m, nh»m t¹o cho ngêi d©n cã thãi quan b¶o vÖ m«i trêng. C©u 27: Ph©n tÝch néi dung chñ yÕu cña QLNN vÒ an ninh trËt tù, an toµn x· héi.

17

-§« thÞ chØ cã thÓ ph¸t triÓn trong sù æn ®Þnh, qu¶n lý an toµn ®« thÞ lµ b¶o ®¶m vµ duy tr× sù æn ®Þnh bÒn v÷ng cña ®« thÞ, bao gåm trËt tù c«ng céng, trËt tù giao th«ng phßng chèng ch¸y næ, tÖ n¹n x· héi... -VÒ vÊn ®Ò an toµn ®« thÞ cã ¶nh hëng rÊt lín ®Ò sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®êi sèng sinh ho¹t cña d©n c nªn Nhµ níc cÇn ph¶i t¨ng cêng qu¶n lý vÒ lÜnh vùc nµy v× c¸c vi ph¹m vÒ lÜnh vùc nµy hay cã xu híng gia t¨ng vµ ph¸t triÓn. -Néi dung cô thÓ lµ : X©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vÒ qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi c¸c lÜnh vùc an ninh, trËt tù an toµn ®« thÞ. -X©y dùng nh÷ng ®Þnh híng ch¬ng tr×nh, môc tiªu vµ biÖn ph¸p b¶o vÖ an toµn ®« thÞ t¨ng ng©n s¸ch vµ huy ®éng khai th¸c c¸c nguån tµi chÝnh kh¸c cho c«ng t¸c qu¶n lý an toµn ®« thÞ. Tæ chøc x©y dùng hÖ thèng c¸c ban ngµnh, c¬ quan qu¶n lý ®« thÞ, vµ lùc lîng b¶o vÖ an toµn ®« thÞ còng nh c¸c ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ ®ñ m¹nh ®Ó cã thÓ hoµn thµnh tÊt c¶ mäi nhiÖm vô ®îc chÝnh quyÒn giao cho. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm phèi hîp gi÷a c¸c ngµnh c¸c cÊp x· héi ho¸, khuyÕn khÝch ®éng viªn nh©n d©n cïng chÝnh quyÒn Nhµ níc tham gia b¶o vÖ an toµn ®« thÞ vµ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh an toµn ®« thÞ. -Tuyªn truyÒn phæ biÕn ®Ó n©ng cao d©n trÝ vÒ an toµn ®« thÞ, vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n.

18

Thanh tra, kiÓm tra, xö ph¹t c¸c vi ph¹m vÒ an toµn ®« thÞ nhÊt lµ vÒ trËt tù giao th«ng, trËt tù c«ng céng ®« thÞ vµ tÖ n¹n x· héi. X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸m gi¶m v·ng lai vµ trÎ em lang thang ë n«ng th«ng ®i vµo c¸c ®« thÞ, kÕt hîp víi c¸c ®Þa ph¬ng lµ n¬i xuÊt ph¸t tiÒn gi¶i ph¸p ng¨n ngõa, ®ång thêi t¨ng cêng kiÓm so¸t kh¸ch v·ng lai, cã biÖn ph¸p gióp ®ì hç trî ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn hä trë vÒ quª qu¸n. C©u 28: §Ó ®¶m b¶o c¶nh quan ®« thÞ, v¨n minh, hiÖn ®¹i s¹ch ®Ñp, c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc còng tËp trung vµo nh÷ng néi dung g×? -C¶nh quan ®« thÞ bao gåm nh÷ng c¶nh quan thiªn nhiªn vµ nh©n t¹o, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc ë ®« thÞ lµ ph¶i ®¶m b¶o sù hµi hoµ thèng nhÊt gi÷a c¶nh quan thiªn nhiªn vµ c¶nh quan nh©n t¹o, ®Ó t¹o lËp cho mçi ®« thÞ mét c¶nh quan riªng. -§Ó ®¶m b¶o c¶nh quan ®« thÞ, v¨n minh, hiÖn ®¹i s¹ch ®Ñp c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®« thÞ cÇn tu©n chñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc nh luËt b¶o vÖ m«i trêng, luËt b¶o vÖ c¸c di tÝch danh lam th¾ng c¶nh, vµ hµng lo¹t c¸c v¨n b¶n kh¸c. Cô thÓ Nhµ níc cÇn tËp trung vµo c¸c néi dung sau ®©y. Nhµ níc vµ chÝnh quyÒn ®« thÞ x©y dùng ®Þnh híng ph¸t triÓn nÒn kiÕn tróc ®« thÞ nãi chung vµ c¶nh quan cho tõng ®« thÞ nãi riªng, ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch quy chÕ vµ kÕ ho¹ch ®Çu t ph¸t triÓn c¶nh quan ®« thÞ võa ®¶m b¶o

19

hiÖn ®¹i v¨n minh võa b¶o tån khai th¸c c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc. -UBND cÊp tØnh gia viÖc nµy cho mét sè c¬ quan qu¶n lý nh v¨n phßng kiÕn tróc s trëng, së x©y dùng tæ chøc thùc hiÖn. -V¨n phßng kiÕn tróc s trëng, së x©y dùng chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý viÖc quy ho¹ch x©y dùng vµ c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh trong ®« thÞ ®Ó ®¶m b¶o c¶nh quan kiÕn tróc vµ mü quan ®êng phè. -Së v¨n ho¸ th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o dìng c¸c c«ng tr×nh di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸... danh lam th¾ng c¶nh qu¶n lý x©y dùng vµ lu hµnh c¸c biÓn b¸o th«ng tin qu¶ng c¸o, tranh tîng ®µi... trªn ®êng phè. -Së giao th«ng c«ng chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chiÕu s¸ng c«ng céng, duy tr×, c¶i t¹o, vµ ph¸t triÓn c¸c vên hoa c«ng viªn, vên thó vµ c¸c ®iÓm vui ch¬i c«ng céng kh¸c, chèng lÊn chiÕm ®Êt c©y xanh, hå, ao, kªnh r¹ch tho¸t níc.. còng nh khuyÕn khÝch c¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc, c¬ quan duy tr× c©y xanh ®êng phè hay c©y xanh trong c¸c khu«n viªn gia ®×nh. L¹i tæ chøc vµ c¸ nh©n khi x©y dùng, c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh kiÓntóc ®Òu ph¶i gi÷ g×n vµ duy tu h×nh thÓ vµ ph¶i ®îc c¬ quan qu¶n lý ®ång ý h¹n chÕ chÆt bá c©y xanh còng nh kh«ng lµm biÕn d¹ng ®Þa h×nh, c¶nh quan huû ho¹i thiªn nhiªn, di tÝch danh lam. -C¬ quan qu¶n lý chuyªn tr¸ch lËp vµ lu tr÷ hå s¬ c«ng tr×nh c¶nh quan ®« thÞ kiÓm tra ph¸t hiÖn nh÷ng h háng, söa ch÷a kÞp thêi ®Ó b·o hoµ c¶nh quan ®« thÞ vµ tæ

20

chøc thanh tra, kiÓm tra xö ph¹t vµ vi ph¹m vÒ c¶nh quan ®« thÞ. C©u 29: Tr×nh bµy ph¬ng thøc xö lý chÊt th¶i r¾n trong ®« thÞ. ChÊt th¶i r¾n lµ mét lo¹i chÊt th¶i cã thÓ r¾n ®îc th¶i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña con ngêi. ChÊt th¶i r¾n nªn kh«ng ®îc thu gom vËn chuyÓn vµ xö lý sÏ g©y nhiÒu t¸c h¹i cho ®êi sèng ®« thÞ. HiÖn nay ë c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn ngêi ta kh«ng chØ cßn chÊt th¶i r¾n lµ nguån « nhiÔm m«i troõng mµ ngêi ta cßn coi ®©y lµ mét nguån lîi kinh tÕ sau khi thu håi vµ t¸i chÕ. C¸c ph¬ng thøc xö lý chÊt th¶i r¾n. Trong mçi ®« thÞ cÇn quy ho¹ch vµ quy ®Þnh b·i ch«n lÊp phÕ th¶i hîp vÖ sinh ho¹t c¸c tr¹m xö lý chÊt th¶i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Vµ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ qu¶n lý chÊt th¶i r¾n nh hiÖn nay th× thñ tíng ChÝnh phñ ®· ra chØ thÞ sè 199/TTG/1997 vÒ c¸c biÖn ph¸p cÊp b¸ch trong qu¶n lý chÊt th¶i r¾n ë c¸c ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã lµ hµng lo¹t c¸c lo¹i vb kh¸c nh. Th«ng t liªn bé 1510/19997/TTLB - KHCN - XH cña Bé khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i trêng vµ bé x©y dùng vÒ qu¶n lý chÊt th¶i r¾n trong ®« thÞ. Quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i ngay h¹i... -ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh vµ c¸c tæ chøc x· héi ®· phèi hîp trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc vµ n©ng cao nhËn thøc cña céng ®éng vÒ viÖc qu¶n lý chÊt th¶i r¾n ngay tõ nguån th¶i.

21

CÇn ph¶i ®Ò ra vµ x©y dùng hµng lo¹t c¸c dù ¸n qu¶n lý chÊt th¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn chøc trong níc vµ ngoµi níc. -Tæ chøc thu gom kÞp thêi vµ triÖt ®Ó chÊt th¶i, tiÕn hµnh ph©n lo¹i chÊt th¶i ngay tõ nguån ®æ thuËn tiÖn cho viÖc t¸i sö dông, t¸i chÕ, vµ tiªu huû. -TiÕn hµnh viÖc quy ho¹ch x©y dùng c¸c b·i ch«n chÊt th¶i theo c¸c tiªu chuÈn vÖ sinh m«i trêng vµ ®¸p øng ®îc yªu cÇu ch«n lÊp chÊt th¶i ë ®Þa ph¬ng. Nghiªn cøu ¸p dông c¸c c«ng nghÖ phï hîp ®Ó xö lý ho¹ch tiªu huû chÊt th¶i phï hîp víi tiªu chuÈn m«i trêng tríc hÕt lµ chÊt th¶i c«ng nghiÖp ®éch¹i. -T¨ng cêng ph©n lo¹i r¸c th¶i vµ ®a vµo t¸i sö dông. -T¨ng cêng ph©n lo¹i r¸c th¶i vµ ®a vµo t¸i sö dông... C©u 30: T¹i sao chóng ta ph¶i ®Èy m¹nh x· héi ho¸ c¸c dÞch vô thu gom vµ xö lý chÊt th¶i r¾n trong ®« thÞ. Chóng ta ph¶i X· héi ho¸ c¸c dÞch vô thu gom vµ xö lý chÊt th¶i trong dodo thÞ lµ v×: *Thùc tr¹ng r¸c th¶i ë ®« thÞ -Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña níc ta, c¸c ngµnh s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô ë c¸c ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp ®Ønh më réng vµ ph¸t triÓn nhanh vµ g©y « nhiÔm m«i trêng trÇm träng do lîng chÊt th¶i qu¸ lín. thùc tÕ, tõ nguån ng©n s¸ch Nhµ níc hoÆc huy ®éng vèn, tÝn dông cña c¸c tæ

22

-HiÖn nay trªn ph¹m vi toµn quèc, lîng chÊt th¶i sinh ho¹t hµng ngµy íc tÝnh kho¶ng 19.315 tÊn. Nh vËy trong vßng kho¶ng 20 n¨m th× lîng r¸c th¶i cã thÓ lªn tíi 130 tÊn vµ chóng ta hiÖn míi chØ thu ®îc kho¶ng 50% - 60% vËy lµ tån ®äng kho¶ng 70 tÊn. -ChÊt th¶i r¾n trë thµnh nguån gèc g©y « nhiÔm kh«ng khÝ, « nhiÔm mÆt níc, níc ngÇm ë hÇu hÕt c¸c ®« thÞ. -ChÊt th¶i nhiÒu nhng l¹i cha cã biÖn ph¸p xö lýd h÷u hiÖu, cha cã sù quy ho¹ch b·i ch«n chÊt th¶i cha mua ®îc c¸c c«ng nghÖ xö lý cao v× vËy chóng ta ph¶i x· héi ho¸ c«ng viÖc thu gom vµ xö lý r¸c th¶i, ph¶i vËn ®éng nh©n d©n, khu vùc t ®Çu t vèn vµo viÖc nµy, huy ®éng c¸c nguån thu gom vµ xö lý chÊt th¶i r¾n. -Bªn c¹nh ®ã chóng ta ph¶i x· héi ho¸ c«ng t¸c nµy v× ®©y lµ mét c«ng viÖc thêng xuyªn liªn tôc, hµng ngµy chóng ta ph¶i tuyªn truyÒn, phæ biÕn gi¸o dôc ý thøc cho ngêi d©n vÒ vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng vµ r¸c th¶i r¾n g©y « nhiÔm m«i trêng nh thÕ nµo, tõ ®ã gióp cho ngêi d©n h×nh thµnh ý thøc thu gom vµ kh«ng vøt r¸c bõa b·i t¹o cho hä thêi gian b¶o vÖ m«i trêng. C©u 31: Ph©n tÝch néi dung vµ ph¬ng híng qu¶n lý Nhµ níc vÒ giao th«ng vËn t¶i trong c¸c ®« thÞ. *Néi dung: -X©y dùng vµ hoµn chØnh hÖ thèng ph¸p luËt vµ v¨n b¶n ph¸p quy cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i (GTVT) nh luËt gt ®êng bé, ®êng thuû... cã liªn quan ®Õn qu¶n lý, sö dông, khai th¸c hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i ®« thÞ, qu¶n lý c¸c

23

ph¬ng tiÖn vËn t¶i ho¹t ®éng trong ®« thÞ nh ®¨ng kiÓm, kiÓm so¸t lu hµnh.... -Ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn giao th«ng vËn t¶i ®« thÞ. -Ph©n c«ng, ph©n cÊp vµ x©y dùng c¬ chÕ phèi kÕt hîp qu¶n lý gtvt ®« thÞ. -Tæ chøc ph©n luång ph©n tuyÕn giao th«ng ®« thÞ ph©n cÊp c¸c lo¹i ®êng ®« thÞ, qu¶n lý sö dông khai th¸c ®êng ®« thÞ. -X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch nh»m khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ph¸t triÓn giao th«ng ®« thÞ x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn giao th«ng c«ng céng. -LËp kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng, söa ch÷a n©ng cÊp ®êng x¸ cÇu cèng vµ c¸c hÖ thèng biÓn b¸o.... qu¶n lý chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng theo tiªu chuÈn cña quèc gia. -Quy ®Þnh c¸c tiªu chuÈn kü thuËt c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, kiÓm tra, cÊp giÊy lu hµnh c¸c ph¬ng tiÖn ®µo t¹o cÊp giÊy phÐp sö dông ph¬ng tiÖn giao th«ng. -Híng dÉn, kiÓm tra viÖc cÊp gia h¹n vµ tr¶ lêi c¸c chung chi, giÊy phÐp x©y dùng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®Õn giao th«ng. -Tuyªn truyÒn, phæ biÕn réng r·i ph¸p luËt vÒ gt ®« thÞ, cho ngêi d©n thùc hiÖn. -§µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé chøc ®· n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kü n¨ng thùc thi c«ng vô.

24

-Thanh tra, kiÓm tra xö lý c¸c vi ph¹m vÒ gtvt, kÓ c¶ trong viÖc x©y dùng, c¶i t¹o ®êng x¸, cÇu cèng, vµ khai th¸c sö dông c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng. *Ph¬ng híng -Nhµ níc cÇn cã chÝnh s¸ch ®Çu t ph¸t triÓn m¹ng líi ®êng ®« thÞ c¶ vÒ chÊt lîng vµ sè lîng. -Nhµ níc cÇn cã chÝnh s¸ch phï hîp khuyÕn khÝch ph¸t triÓn giao th«ng c«ng céng vµ h¹n chÕ viÖc sö dông ph¬ng tiÖn giao th«ng c¸ nh©n chñ yªu slµ xe m¸y vµ « t«, tõng bíc n©ng cao kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cña giao th«ng c«ng céng lµ 50% n¨m 2010 vµ 80% n¨m 2020. -T¨ng cêng sö dông c¸c ph¬ng tiÖn vµ søc chë nhá vµ ®Ó n©ng cao tÝnh c¬ ®éng, chÊt lîng vµ tiÖn nghi phôc vô, gi¶m « nhiÔm m«i trêng. CÇn ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i h×nh ph¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng nh tµu ®iÖn ngÇm) tµu c¸p treo, xe ®iÖn.. tuú vµo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®« thÞ mµ ph¸t triÓn cña lo¹i h×nh. -BÊt hîp nhiÒu lo¹i h×nh vËn t¶i nh ®êng s¾t, kh«ng thuû ®Ó gi¶m ¸p lùc cho ®êng bé. C©u 32: Ph©n tÝch ph¬ng híng, néi dung, biÖn ph¸p ph¸t triÓn vµ qu¶n lý Nhµ níc vÒ cÊp níc s¹ch ë ®« thÞ. -Néi dung: -Nhµ níc lµ chñ ®Çu t x©y dùng c¶i t¹o hÖ thèng cÊp níc s¹ch ®« thÞ, vèn ®Çu t tõ ng©n s¸ch tõ hç trî níc ngoµi tõ ®ãng gãp cña d©n.... Nhµ níc cã kÕ ho¹ch x©y dùng c¶i t¹o vµ më réng hÖ thèng cÊp níc s¹ch cho ®« thÞ.

25

-Nhµ níc ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ vµ khai th¸c c¸c nguån níc vµ c¸c c«ng tr×nh cÊp níc s¹ch trong ®« thÞ còng nh híng dÇn chÕ ®é khai th¸c vµ sö dông níc s¹ch. -Nhµ níc qu¶n lý vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ níc - UBND tØnh TP thuéc TW giao cho c¬ quan chuyªn tr¸ch ®¶m nhËn viÖc cung cÊp níc s¹ch. -C¬ quan nµy qu¶n lý hÖ thèng cÊp níc ®« thÞ, l¾p ®Æt ®ång hå ®o níc ®Æt ngoµi nhµ cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ký kÕt hîp ®ång cÊp níc, lËp vµ lu tr÷ hå s¬ c«ng tr×nh, kiÓm tra vµ ph¸t hiÖn nh÷ng h háng, söa ch÷a kÞp thêi ®Ó duy tr× viÖc cÊp níc s¹ch cho ®« thÞ. -Nhµ níc tæ chøc viÖc thanh tra, kiÓm tra viÖc xö ph¹t c¸c vi ph¹m vÒ khai th¸c vµ sö dông níc s¹ch trong ®« thÞ. Vµ ph¬ng híng tríc hÕt lµ x©y dùng chiÕn lîc vÒ cÊp níc ®« thÞ. -X©y dùng chiÕn lîc vÒ nguån cÊp níc cho c¸c ®« thÞ nhÊt lµ ®« thÞ lín, vïng träng ®iÓm b»ng c¸c chÝnh s¸ch vµ khai th¸c hîp lý níc mÆt, t¹o hå chøa níc khai th¸c níc ngÇm ®¶m b¶o æn ®Þnh cÊp níc vÖ sinh, b¶o vÖ tµi nguyªn níc. -N©ng cao tû lÖ d©n ®« thÞ ®îc cÊp níc s¹ch vÒ tiªu chuÈn níc cÊp, t¨ng cêng qu¶n lý khai th¸c vµ sö dông hiÖu qu¶ hÖ thèng c«ng tr×nh cÊp níc gi¶m lîng níc bÞ thÊt tho¸t xuèng 30%. -LËp vµ triÓn khai c¸c dù ¸n cÊp níc cho ®« thÞ b»ng c¸c nguån vèn trong níc vµ níc ngoµi, huy ®éng trong d©n. *BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh níc s¹ch qua ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ níc vÒ vÊn ®Ò nµy.

26

-Kinh doanh níc s¹ch theo c¬ chÕ thÞ trêng, chuyÓn ®æi ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc cÊp níc tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng, ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé qu¶n lý. -§Çu t c¶i t¹o, më réng quy m« hÖ thèng cÊp níc gi¶m lîng thÊt tho¸t. -Xo¸ bá h×nh thøc dïng níc kho¸n, cÇn cung cÊp níc s¹ch vµ l¾p ®Æt ®ång hå ®o ®Õm ®Õn tõng hé gia ®×nh tiªu thô níc, h¹n chÕ vµ chèng mÊt c¾p níc. -CÇn x¸c ®Þnh møc gi¸ c¶ hîp lý, ®ã lµ gi¸ c¶ ph¶i võa ®¶m b¶o quyÒn lîi ngêi tiªu dïng võa ®¶m b¶o cho c¸c c«ng ty kinh doanh cã ®iÒu kiÖn ®Çu t ph¸t triÓn. C©u 33: Ph©n tÝch ph¬ng híng néi dung vµ biÖn ph¸p qu¶n lý Nhµ níc vÒ tho¸t níc th¶i ë ®« thÞ. *Néi dung : Nhµ níc vµ chÝnh quyÒn ®« thÞ thùc hiÖn qu¶n lý Nhµ níc vÒ tho¸t níc ®« thÞ, lËp quy ho¹ch tho¸t níc ®« thÞ, kÕ ho¹ch ®Çu t phï hîp ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng tho¸t níc c¸c ®« thÞ mét c¸ch æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng trong tõng giai ®o¹n ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n ®« thÞ. -Nhµ níc quy ®Þnh ph¹m vi b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc vµ c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m vÒ tho¸t níc tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña luËt b¶o vÖ m«i trêng, luËt tµi nguyªn níc, còng nh c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m vÒ thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc ®« thÞ. -UBND cÊp tØnh trªn cã c¬ së c¸c quy ®Þnh, tiªu chuÈn quy ph¹m cña Nhµ níc vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng khu vùc

27

®Ó quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p vµ ph¹m vi b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc ®« thÞ cho phï hîp. -ChÝnh quyÒn c¸c ®« thÞ cã nhiÖm vô x©y dùng vµ c¶i t¹o, më réng hÖ thèng tho¸t níc ®« thÞ, kinh phÝ chñ yÕu ®Ó ®Çu t x©y dùng hÖ thèng c«ng tr×nh tiªu tho¸t níc lÊy tõ ng©n s¸ch cña ®« thÞ, cã thÓ kÕt hîp víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, vµ sù ®ãng gãp cña nh©n d©n hay vèn vay hay vèn viÖn trî cña níc ngoµi. -Nhµ níc ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý Nhµ níc khai th¸c vµ sö dông c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc ®« thÞ, lËp vµ lu tr÷ hå s¬ c«ng tr×nh kiÓm tra ®Ó duy tr× hÖ thèng c«ng tr×nh xiªu tho¸t níc bÈn cho ®« thÞ. -Nhµ níc tæ chøc viÖc thanh tra, kiÓm tra, xö ph¹t vÒ c¸c vi ph¹m tho¸t níc ®« thÞ. *§Þnh híng vµ biÖn ph¸p : ®Õn n¨m 2010 lµ 80% c¸c ®« thÞ ®îc tiªu tho¸t níc ®Õn n¨m 2020 lµ 100%. -Xo¸ bá t×nh tr¹ng ngËp óng trong mïa ma, u tiªn c¸c ®« thÞ lo¹i I vµ II, c¶i thiÖn t×nh h×nh tho¸t níc ma ë c¸c ®« thÞ lo¹i III vµ IV. §èi víi c¸c ®« thÞ cã ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh thuËn lîi vµ níc th¶i c«ng nghiÖp tríc khi x¶ vµo c«ng chóng cña thµnh phè. -Xãa bá xÝ thïng trong c¸c khu ®« thÞ, cã c«ng tr×nh nhµ vÖ sinh c«ng céng t¹o nh÷ng n¬i cã kh¸ch v·ng lai gi÷ g×n chèng xuèng cÊp hÖ thèng tho¸t níc hiÖn ®ang cã t¹i c¸c ®« thÞ x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc vµ xö lý níc th¶i, ®¹t tiªu chuÈn vÖ sinh m«i trêng t¹i khu vùc c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt....

28

-X©y dùng m« h×nh doanh nghiÖp c«ng Ých cho c¸c c«ng ty tho¸t níc ®« thÞ, tõng bíc kh¾c phôc cã chÕ t¹o cÊp ban hµnh chÝnh s¸ch thu t¸i tho¸t níc ®« thÞ, tõng bíc kh¾c phôc c¬ chÕ bao cÊp ban hµnh chÝnh s¸ch thu t¸i tho¸t níc ®Ó c¸c c«ng ty tho¸t níc cã nguån thu trang tr¶i chi phÝ qu¶n lý vËn hµnh. C©u 34: Ph©n tÝch néi dung chñ yÕu qu¶n lý Nhµ níc vÒ cÊp ®iÖn, vµ chiÕu s¸ng c«ng céng ë ®« thÞ. *Qu¶n lý Nhµ níc vÒ cÊp ®iÖn -X©y dùng chiÕn lîc nguån cÊp n¨ng lîng bao gåm c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn thuû ®iÖn vµ c¸c nguån n¨ng loùng kh¸c, nhõm ®¸p øng nhu cÇu æn ®Þnh phôc vô cho s¶n xuÊt, sinh ho¹t t¹i c¸c ®« thÞ, Nhµ níc cÇn cã kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng më réng c¸c c«ng tr×nh ph¸t ®iÖn, ®êng d©y, hÖ thèng dÉn ®iÖn ®Ó tiÕn tíi kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu mµ cßn phôc vô tèt h¬n cho d©n c ®« thÞ. -Nhµ níc ban hµnh chÕ®é qu¶n lý khai th¸c vµ sö dông c¸c c«ng tr×nh cÊp ®iÖn vµ chiÕu s¸ng ®« thÞ UBND cÊp tØnh giao cho së ®iÖn lùc, c«ng ty chuyªn tr¸ch x©y dùng vËn hµnh vµ qu¶n lý hÖ thèng cÊp ®iÖn... -Mäi tæ chøc vµ c¸ nh©n cã nhu cÇu sö dông ®iÖn ph¶i lµm ®¬n vµ ký kÕt hîp ®ång víi c¬ quan chuyªn tr¸ch qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh cÊp ®iÖn ®« thÞ, tr¶ tiÒn ®iÖn vµ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ khai th¸c sö dông ®iÖn. -C¬ quan, qu¶n lý ®îc thu tiÒn sö dông ®iÖn, lÖ phÝ c¸c kho¶n phô thu kh¸c cña kh¸ch hµng theo quy ®Þnh khai th¸c sö dông ®iÖn. vÒ

29

-C¬ quan qu¶n lý ®iÖn ®îc thu tiÒn sö dông ®iÖn, lÖ phÝ c¸c kho¶n phô thu kh¸c cña kh¸ch hµng theo quy ®Þnh cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngµnh tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn viÖc duy tr×, b¶o ddìng c«ng tr×nh, ®êng d©y cÊp ®iÖn. -Mäi viÖc x©y dùng vµ c¶i t¹o, söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh ®« thÞ cã ¶nh hëng ®Õn hµng lang an toµn c¸c c«ng tr×nh ®« thÞ cã ¶nh hëng ®Õn hµnh lang an toµn c¸c c«ng tr×nh cÊp ®iÖn vµ chiÕu s¸ng c«ng céng ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn hµng lang an toµn líi ®iÖn - vµ ph¶i ®îc sù ®ång ý cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. -§Þnh híng cÊp ®iÖn ®Õn n¨m 2010 lµ 250 - 300 KW giê n¨m ®Õn n¨m 2020 400 - 500 KW/h/ngêi/ n¨m. *Qu¶n lý vÒ chiÕu s¸ng c«ng céng. -C¸c ®êng phè, qu¶ng trêng nhµ ga, vên hoa, c«ng viªn trong c¸c ®« thÞ ph¶i ®îc chiÕu s¸ng ®Ó ®¶m b¶o mü quan vµ an toµn ®« thÞ. -Nhµ níc ban hµnh c¸c quy ®Þnh quy t¾c tiªu chuÈn quy ph¹m chÕ ®é sö dông khai th¸c vµ qu¶n lý chiÕu s¸ng c«ng céng. -ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ®« thÞ giao viÖc nµy cho 1 c¬ quan chuyªn tr¸ch gióp ®ì trong viÖc x©y dùng, vËn hµnh, duy tu, b¶o dìng. -LËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ x©y dùng hÖ thèng chiÕu s¸ng c«ng céng t¹i c¸c khu vùc ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn vÒ kü thuËt, hiÖn ®¹i, ®¸p øng thuËn lîi cho ®i l¹i vµ b¶o ®¶m mü quan ®êng phè, an toµn khi ma b·o.

30

-C¬ quan chuyªn tr¸ch tiÕn hµnh hµnh vµ lu tr÷ hå s¬ c«ng tr×nh, kiÓm tra ph¸t hiÖn nh÷ng h háng, söa ch÷a kÞp thêi ®Ó duy tr× hÖ thèng chiÕu s¸ng ®« thÞ. -Thanh tra, kiÓm tra, xö ph¹t c¸c vi ph¹m vÒ chiÕu s¸ng trong ®« thÞ. C©u 35: Ph©n tÝch c¸c chÝnh s¸ch t¹o vèn ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ë ®« thÞ. -1 mÆt Nhµ níc vÉn ®ãng vai trß chñ ®¹o trong viÖc cung cÊp vèn cho ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn hÖ thèng h¹ tÇng ë ®« thÞ h¹ tÇng ë ®« thÞ nãi riªng vµ kinh tÕ x· héi nãi chung. MÆt kh¸c Nhµ níc cã chÝnh s¸ch u ®·i ®Ó khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t ph¸t triÓn hÖ thèng h¹ tÇng nh c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, chÝnh s¸ch sö dông vèn thùc tÕ nh÷ng ch¬ng tr×nh ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng vµ giao th«ng vËn t¶i ®· ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së liªn doanh víi c¸c tËp ®oµn kinh tÕ níc ngoµi nh ®Çu t vµo c¸c tuyÕn ®êng c¶nh biÓn, s©n bay, cÇu cèng, vµ c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng theo nguyªn t¾c liªn doanh. -chÝnh s¸ch ®æi ®Êt lÊy c¬ së h¹ tÇng t¹i c¸c khu vùc kh¸c ë ®« thÞ ®· hu hót kh¸ nhiÒu c¸c nhµ ®Çu t trong vµ ngoµi níc tham gia. CÇn tiÕp tôc hoµn chØnh m« h×nh ®æi ®Êt lÊy h¹ tÇng, ®©y lµ mét c¸ch nhanh chãng t¹o ra ®iÓm d©n c g¾n víi khu c«ng nghiÖp trong khi Nhµ níc thiÕu vèn.

31

-§a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t liªn doanh gi÷a trong níc vµ níc ngoµi, h×nh thøc ®Çu t trùc tiÕp cña c¸c nhµ ®Çu t nh nguån vèn FDI. -Thu lÖ phÝ c¸c tuyÕn ®êng giao th«ng, mét sè c«ng tr×nh h¹ tÇng b¾t ®Çu ®îc ¸p dông, ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt, ®Ó nh»m t¹o ra khèi lîng vèn duy tu, b¶o dìng c¸c c«ng tr×nh ë ®« thÞ. -Víi chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t ®· kÓ trªn, th× bé mÆt ®« thÞ ®· ®îc thay ®æi ®¸ng kÓ, nh÷ng c«ng tr×nh míi theo quy ho¹ch nhÊt lµ c¸c trung t©m ®« thÞ lín. C©u 36: Ph©n tÝch vai trß cña qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi sù ph¸t triÓn vµ qu¶n lý, khai th¸c, sö dông kÕt cÊu c¬ së h¹ tÇng ë ®« thÞ. -§©y lµ yÕu tè kh¸ch quan kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ho¹t ®éng cña ®« thÞ lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña ®« thÞ. -§Çu t cho c¬ së h¹ tÇng ®ßi hái vèn ®Çu t lín, thêi gian khai th¸c dµi, thu håi vèn chËm vµ ®îc khai th¸c bëi nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau v× thÕ ®Çu t ph¸t triÓn còng nh qu¶n lý khai th¸c vµ sö dông c¬ së h¹ tÇng ë ®« thÞ chñ yÕu lµ thuéc khu vùc Nhµ níc qu¶n lý Nhµ níc ®ãng vai trß chñ ®¹o ®èi víi sù ph¸t triÓn còng nh qu¶n lý, khai th¸c c¬ së h¹ tÇng ë ®« thÞ thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n sau ®©y. -§Þnh híng ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ®Õn n¨m 2020 u tiªn ph¸t triÓn hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng cña c¸c ®« thÞ trªn ®Þa bµn c¶ níc vµ c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm, ®¶m b¶o

32

liªn hÖ mËt thiÕt víi c¸c níc trong khu vùc, c¸c níc trªn thÕ giíi vµ gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ trong níc. ViÖc c¶i t¹o vµ x©y dùng cã c¬ së h¹ tÇng kü thuËt híng tíi ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña tõng ®« thÞ phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña ngêi d©n ë ®« thÞ. -LËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch khai th¸c c¬ së h¹ tÇng ë ®« thÞ. -Ban hµnh hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý ®èi víi c¬ së h¹ tÇng ë ®« thÞ nh giao th«ng, cÊp tho¸t níc, th«ng tin liªn l¹c... -Tæ chøc bé m¸y trùc t¹i nhiÖm vô qu¶n lý, khai th¸c vµ sö dông c¸c c¬ së h¹ tÇng ë ®« thÞ. -Huy ®éng mäi nguån vèn, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó c¶i t¹o vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng theo quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn. -Thanh tra, kiÓm tra, xö lý c¸c vi ph¹m trong qu¶n lý kh¸i th¸c vµ sö dông c¬ së h¹ tÇng ®« thÞ. C©u 37: Ph©n tÝch nguyªn nh©n g©y ngËp óng ë ®« thÞ, ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc. C©u 38: Ph©n tÝch nguyªn nh©n cña viÖc ¸ch t¾c giao th«ng ®« thÞ vµ viÖc ph¬ng híng, biÖn ph¸p gi¶i quyÕt *Nguyªn nh©n: Tû lÖ diÖn tÝch ®Êt giao th«ng rÊt thÊp, chØ chiÕm 50% trong tæng diÖn tÝch ®Êt ®ai, vµ chØ cã 0,8% lµ diÖn tÝch ®Êt giao th«ng tÜnh. -§êng ®« thÞ níc ta ng¾n vµ hÑp, bÒ mÆt ®êng nhá l¹i hay bÞ lÊn chiÕm nªu rÊt vÒ g©y ¸ch t¾c ®Æc biÖt lµ giê cao ®iÓm.

33

-Tèc ®é ph¸t triÓn ®êng giao th«ng kh«ng kÞp víi sù gia t¨ng cñ c¸c ph¬ng tiÖn c¬ giíi ®êng bé, mÆc dï ®· ®îc Nhµ níc vµ tõ rÊt nhiÒu c¸c nguån vèn ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, xong vÉn kh«ng theo kÞp tèc ®é gia t¨ng cña xe c¬ giíi nh xe con vµ xe m¸y víi møc t¨ng cña xe c¬ giíi nh xe con vµ xe m¸y víi møc t¨ng tõ 10 - -15% nªn còng g©y ¸ch t¾c giao th«ng. -DÞch vô vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng cßn yÕu kÐm, kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®i l¹i cña ngêi d©n ë ®« thÞ do chÊt lîng phôc vô kÐm tuyÕn ®êng ®i l¹i.. nªn ngêi d©n cã xu híng sö dông nhiÒu ph¬ng tiÖn c¸ nh©n ®Ó ®i l¹i, nªn lîng xe trong lu th«ng lµ rÊt lín. -Lµ ph¬ng thøc vËn t¶i ®êng s¾t, bé ho¹t ®éng ®¬n lÎ th«ng qua 1 d©y chuyÒn vËn t¶i, ho¹t ®éng ®¬n lÎ nªn kh«ng hç trî ®îc cho nhau mµ cßn c¶n trë lÉn nhau. -Trªn con ®êng giao th«ng viÖc ph©n luång, ph©n lµn cha hîp lý, cha ph©n lµn tèc ®é cho c¸c lo¹i xe lµm gi¶m tèc ®é lu th«ng cña xe nªn g©y ¸ch t¾c, bªn c¹nh ®ã lµ ý thøc cña ngêi d©n cßn kÐm nh vi ph¹m (* ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p) LuËt giao th«ng, lÊn chiÕm vÎ hÌ lßng ®êng ®Ó b¸n hµng ®Ó vËt liÖu x©y dùng..... *Ph¬ng híng : §Èy m¹nh c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch dµnh ®ñ ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®Çu mèi giao th«ng ®êng x¸.. vµ phÊn ®Çu ®Õn n¨m 2020 ®¹t ®îc 20 - 30% diÖn tÝch ®Êt dµnh cho giao th«ng. -CÇn ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn m¹ng líi ®êng ®« thÞ, ngoµi viÖc t¨ng thªm sè ®êng, cßn ph¶i ph¸t triÓn m¹nh c¸c lo¹i h×nh giao th«ng vËn t¶i kh¸c.

34

-t¨ng cêng qu¶n lý giao th«ng ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt hiÖn cã cña ®êng giao th«ng, qua viÖc ph©n luång ph©n lµn, c¶i t¹o c¸c nót ®êng giao th«ng, l¾p ®Æt hÖ thèng ®Ìn tÝn hiÖu vµ biÓn b¸o giao th«ng, n©ng cao ý thøc, tr¸ch nhiÖm, th¸i ®é chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng cña ngêi tham gia giao th«ng, thiÕtlËp c¸c trung t©m ®iÒu khiÓn giao th«ng. -Tæ chøc l¹i hÖ thèng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng n©ng cao dÞch vô, t¨ng tuyÕn ®êng... -Nhµ níc cÇn cã chÝnh s¸ch bï lç cho giao th«ng c«ng céng 1 c¸ch thÝch ®¸ng. -KiÓm so¸t sù ph¸t triÓn cña xe m¸y vµ xe con hiÖn nay.

35