§« thÞ

1. Häc thuéc lßng vÒ c¸c yÕu tè h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®« thÞ nh vai trß cña ®« thÞ trong ph¸t triÓn KTXH cña mét quèc gia: ë ViÖt Nam theo NghÞ ®Þnh 72/2001/N§/CP ngµy 5/10/2001 cña chÝnh phñ quy ®Þnh ®« thÞ níc ta lµ c¸c ®iÓm d©n c cã c¸c tiªu chÝ, tiªu chuÈn sau: 1. Lµ Trung t©m tæng hîp hay chuyªn ngµnh, cã vai trß thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mét vïng l·nh thæ nhÊt ®Þnh. Theo ®ã, ®« thÞ lµ ®iÓm tËp trung c¸c c¬ së kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi, khoa häc kü thuËt, du lÞch, dÞch vô, giao th«ng vËn t¶i, c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i, giao lu quèc tÕ cã tÝnh tæng hîp hay chuyªn ngµnh vÒ mét sè lÜnh vùc cã vai trß thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¶ níc, cña mét vïng l·nh thæ. Mét ®« thÞ lµ trung t©m tæng hîp cña mét vïng nhá cã thÓ còng lµ trung t©m chuyªn ngµnh cña vïng l·nh thæ lín. Do ®ã viÖc x¸c ®Þnh mét trung t©m tæng hîp hay chuyªn ngµnh cßn ph¶i c¨n cø vµo vÞ trÝ ®« thÞ ®ã trong vïng l·nh thæ nhÊt ®Þnh. 2. Quy m« d©n sè tèi thiÓu cña néi thµnh, thÞ lµ 4000 ngêi. §©y lµ giíi h¹n tèi thiÓu ®Ó ®¸p øng c¸c ho¹t ®éng cña trung t©m theo vai trß, chøc n¨ng cña nã vµ ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu s¶n xuÊt vµ ®êi sçngh cña d©n c sao cho nã cã hiÖu qu¶ tiÖn dông vµ hîp lý. 3. Tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp cña néi thµnh, néi thÞ tõ 65% trë lªn trong tæng sè lao ®éng néi thµnh, thÞ vµ lµ n¬i

s¶n xuÊt, dÞch vô th¬ng m¹i ph¸t triÓn. §©y lµ tiªu chØ, tiªu chuÈn ph©n biÖt ®« thÞ vµ n«ng th«n vÒ c¬ cÊu lao ®éng theo c¸c khu vùc kinh tÕ, trong ®ã ®èi víi ®« thÞ tæng sè lao ®éng ngoµi khu vùc n«ng l©m ng nghiÖp ph¶i lµ chñ yÕu (65% trë lªn) ®Ó mét mÆt ®¸p øng c¸c chøc n¨ng vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt phi n«ng nghiÖp cña ®« thÞ, mÆt kh¸c ph¶n ¸nh lèi sèng c«ng nghiÖp, v¨n minh, kh¸c h¼n so víi n«ng th«n. 4. Cã c¬ së h¹ tÇng kü thuËt phôc vô c¸c ho¹t ®éng cña d©n c tèi thiÓu ®¹t 70% møc tiªu chuÈn, quy chuÈn quy ®Þnh víi tõng lo¹i ®« thÞ. C¬ së h¹ tÇng gåm h¹ tÇng kü thuËt (giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c...) vµ h¹ tÇng x· héi (nhµ ë, ¨n uèng, y tÕ, gi¸o dôc....) Tiªu chÝ nµy ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn, møc tiÖn nghÞ sinh ho¹t ë ®« thÞ cao h¬n n«ng th«n vµ ®îc x¸c ®Þnh theo chØ tiªu c¬ b¶n sau: chØ tiªu cÊp níc sinh ho¹t (lÝ/ngêi/ngµy), chØ tiªu cung cÊp ®iÖn sinh ho¹t (KWh/ngêi) mËt ®é ®êng phè (km/km2) vµ ®Æc ®iÓm hÖ thèng giao th«ng, tû lÖ tÇng cao trung b×nh cña c«ng tr×nh x©y dùng. 5. Cã mËt ®é d©n sè néi thµnh, thÞ phï hîp víi quy m«, tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña tõng ®« thÞ, tèi theØeu 2000 ngêi/km2 trë lªn. Tiªu chÝ vµ tiªu chuÈn nµy ph¶n ¸nh møc tËp trung d©n c cña ®« thÞ cao h¬n ë n«ng th«n vµ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së quy m« d©n sè néi thÞ vµ diÖn tÝch x©y dùng trong giíi

2

h¹n néi thÞ. §ång thêi nã còng ph¶n ¸nh mËt ®é vµ tÇng cao x©y dùng ë ®« thÞ cao h¬n n«ng th«n. Trªn thÕ giíi quy ®Þnh ®« thÞ lµ ®iÓm d©n c tËp trung, cã Ýt nhÊt 1000 ngêi (Nga, Balan) hay 2000 ngêi (§øc) trë lªn vµ Ýt nhÊt 75% hay 2/3 lao ®éng phi n«ng nghiÖp. C©u 2: phÇn vÒ c¬ së môc ®Ých, ý nghÜa 72/2001 N§CP, ph©n lo¹i vÒ ph©n cÊp QL§T: 1. Môc ®Ých cña viÖc ph©n lo¹i ®« thÞ: ViÖc ph©n lo¹i ®« thÞ nh»m x¸c lËp c¸c c¬ së cho viÖc: - Tæ chøc s¾p xÕp vµ ph¸t triÓn ®« thÞ trong c¶ níc. - Ph©n cÊp qu¶n lý Nhµ níc ®« thÞ. - LËp xÐt duyÖt ®å ¸n quy ho¹ch ®« thÞ. - X©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¸c tiªu chuÈn c¸c chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý ph¸t triÓn ®« thÞ. 2. C¬ së ph©n lo¹i ®« thÞ - Møc ®é ®¹t ®îc cña c¸c tiªu chuÈn cña ®« thÞ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 72/2001 cña chÝnh phñ ngµy 5/10/2001 vÒ ph©n lo¹i ph©n cÊp ®« thÞ. - ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ ®Þnh híng hÖ thèng ®« thÞ quèc gia hay cña c¸c vïng l·nh thæ, quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ ®· ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. - Thùc tr¹ng ph¸t triÓn còng nh c¸c ®Æc thï riªng, vai trß chøc n¨ng cña tõng ®« thÞ trong l·nh thæ quèc gia hay vïng ®Þa phowng. - Nhu cÇu qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc theo l·nh thæ. Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i cã thÓ theo tiªu chÝ, tiªu chuÈn riªng hay theo c¸ch tæng hîp. 3

3. ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn - Khoa häc: X¸c lËp hÖ thèng tiªu chÝ thÓ hiÖn 5 sù kh¸c nhau c¬ b¶n vµ tiªu biÓu gi÷a ®« thÞ vµ n«ng th«n. - Thùc tiÔn: Phï hîp víi thùc tr¹ng vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn cña hÖ thèng ®« thÞ ë ViÖt Nam cô thÓ vÒ: + Quy m« d©n sè + Tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp + MËt ®é d©n sè + H¹ tÇng c¬ së C©u 3: Vai trß cña Nhµ níc víi qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn qu¶n lý ®« thÞ vµ viÖc ph¸t triÓn khai th¸c sö dông c¬ së h¹ tÇng kü thuËt x· héi cña ®« thÞ. X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ cã vai trß quan träng. Vai trß ®ã ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm sau: a. Thø nhÊt: Ho¹ch ®Þnh hay ®Þnh híng chiÕn lîc ph¸t triÓn ®« thÞ ho¸ vµ thÖ thèng ®« thÞ quèc gia vµ hÖ thèng ®« thÞ c¸c vïng. Trªn c¬ së chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸... Nhµ níc vµ chÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph¬ng so¹n th¶o chiÕn lîc hay ®Þnh híng ph¸t triÓn hÖ thèng ®« thÞ quèc gia vµ c¸c vïng th«ng qua ®å ¸n quy ho¹ch l·nh thæ vµ c¸c ®å quy ho¹ch vïng nh»m phôc vô môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Sau khi quy ho¹ch l·nh thæ vµ quy ho¹ch vïng ®îc Nhµ níc vµ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt cã gi¸ trÞ ph¸p lý thùc hiÖn vµ lµ nh÷ng c¬ së ®Ó x¸c lËp luËn chøng kinh tÕ kü thuËt vµ c¸c ®å ¸n ph¸t triÓn quy ho¹ch ®« thÞ. b. Thø hai: ThÓ chÕ ho¸ c¸c quy ®Þnh, quy chÕ vÒ quy ho¹ch x©y dùng; ph¸t triÓn vµ qu¶n lý ®« thÞ b»ng c¸c luËt

4

vµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt t¹o hµnh lang ph¸p lý cho x©y dùng vµ ph¸t triÓn qu¶n lý ®« thÞ. Trªn c¬ së quan ®iÓm, môc tiªu ®Þnh híng ph¸t triÓn cÇn ph¶i ®îc ChÝnh phñ,c¬ quan chuyªn ngµnh Nhµ níc cÊp trung ¬ng vµ chÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph¬ng so¹n th¶o ban hµnh vµ thÓ chÕ ho¸ ®Ó thùc hiÖn. c. Thø ba: X¸c lËp quy ho¹ch x©y dùng ph¸t triÓn cña c¸c ®« thÞ. Trªn c¬ së ®Þnh híng ph¸t triÓn hÖ thèng ®« thÞ quèc gia, cña vïng vµ c¸c quy ®Þnh quy chÕ, chÝnh s¸ch tiªu chuÈn quy ph¹m... ChÝnh phñ vµ chÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph¬ng x¸c lËp quy ho¹ch x©y dùng cho c¸c ®« thÞ thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý, t¹o c¬ së ph¸p lý ®Ó x©y dùng ph¸t triÓn vµ qu¶n lý t¨ng trëng c¸c ®« thÞ. d. Thø t: X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch huy ®éng vèn ®Çu t, khai th¸c nguån vèn trong vµ ngoµi níc, thµnh lËp c¸c quü ®Çu t x©y dùng ph¸t triÓn vµ qu¶n lý ®« thÞ. Ngoµi vèn ng©n s¸ch Nhµ níc vµ chÝnh quyÒn ®Þa phowng x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch t¹o vèn, t¹o nguån thu ®Ó ph¸t triÓn ®« thÞ. §ång thêi t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi, khuyÕn khÝch ®éng viªn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng tham gia ®Çu t x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ theo ph¬ng ch©m lÊy ®« thÞ nu«i ®« thÞ. e. Thø n¨m: Thùc hiÖn qu¶n lý c¸c lÜnh vùc ®Þa bµn vµ ®èi tîng gåm c¸c tæ chøc, c¸ nh©n theo ®óng ph¸p luËt, quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch trªn c¬ së kÕt hîp qu¶n lý ngµnh vµ qu¶n lý l·nh thæ víi sù ph©n cÊp, ph©n quyÒn vµ phèi hîp

5

víi c¬ quan trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng theo thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm ®îc giao. f. Thø s¸u: Thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý c¸c vi ph¹m vÒ x©y dùng vµ qu¶n lý ®« thÞ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. B¶o vÖ kû c¬ng trËt tù an ninh, an toµn ®« thÞ. C©u 4: Vai trß cña Nhµ níc ®èi víi viÖc ph¸t triÓn qu¶n lý hÖ thèng ®« thÞ bÒn v÷ng vµ trêng tån trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng nguyªn nh©n cña tån t¹i vµ yÕu kÐm hiÖn nay ë §TVN. §« thÞ lµ khu vùc quan träng nhÊt ®ãng gãp sù ph¸t triÓn vµ v¨n minh ë hÇu hÕt c¸c quèc gia. Kinh nghiÖm thùc tiÔn cña nhiÒu níc cho thÊy, nÕu kh«ng cã chiÕn lîc, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®« thÞ vµ qu¶n lý ®« thÞ mét c¸ch ®óng híng th× rÊt khã cã thÓ thùc hiÖn ®îc môc tiªu, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc t¹o ra sù hµi hoµ gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ vµ tiÕn bé x· héi. ë níc ta cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ còng ®ang diÔn ra víi tèc ®é nhanh ë nhiÒu vïng. Qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ còng ®ang diÔn ra víi tèc ®é nhanh ë nhiÒu vïng. Qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ ®ã ®ang lµ xu thÕ tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc, nhng ®ång thêi ®Æt ra kh«ng Ýt khã kh¨n, phøc t¹p nhÊt lµ vÒ vÊn ®Ò qu¶n lý, vÊn ®Ò ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu ®Ó cho mét ®« thÞ cã thÓ ph¸t triÓn ®îc thuËn lîi. NhiÒu vÊn ®Ò nh qu¶n lý ®Êt ®ai, nhµ ë, ph¸t triÓn c¬ cÊu h¹ tÇng ®« thÞ, « nhiÔm m«i trêng, vÊn ®Ò viÖc lµm... ®ang lµ nh÷ng bøc xóc ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp. C«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc ë c¸c ®« thÞ hiÖn nay ngµy cµng tá râ sù bÊt cËp tr× trÖ vµ ®ang k×m h·m tèc

6

®é, nhÞp ®iÖu ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ d©n chñ ®êi sèng x· héi cña c¸c ®« thÞ. Nh÷ng biÓu hiÖn lµ : - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn ®« thÞ nay cha phï hîp víi ®Æc diÓm, tÝnh chÊt cña ®« thÞ, cßn mang tÝnh m« pháng c¬ cÊu tæ chøc chÝnh quyÒn vïng n«ng th«n. ViÖc ph©n chia ra nhiÒu cÊp chÝnh quyÒn ë ®« thÞ ®· lµm cho bé m¸y qu¶n lý Nhµ níc cång kÒnh, nhiÒu tÇng nÊc vµ ph©n t¸n, kh«ng th«ng suèt vµ kÐm hiÖu lùc. - Chøc n¨ng, nhiÖm vô, thÈm quyÒn cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh ë ®« thÞ cßn cha ®ñ râ, vµ cã nh÷ng chç trïng chÐo, chÕ ®é ph©n cÊp trung ¬ng ®Þa ph¬ng cßn nh÷ng bÊt hîp lý vµ cha ph¸t huy ®îc tÝnh chñ ®éng nhanh nh¹y cña bé m¸y chÝnh quyÒn ®« thÞ. - Thñ tôc hµnh chÝnh cßn nhiÒu rêm rµ, phøc t¹p, nhiÒu cöa nhiÒu dÊu g©y kh«ng Ýt phiÒn hµ cho nh©n d©n vµ tæ chøc còng nh ®ang lµm n¶nlßng c¸c nhµ ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi, ®ång thêi l¹i lµ m¶nh ®Êt n¶y sinh ra nhiÒu tiªu cùc x· héi. Cã thÓ nãi hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc ë ®« thÞ cßn rÊt thÊp, dÉn ®Õn bu«ng láng kû c¬ng phÐp níc, g©y nªn nh÷ng t¸c h¹i vµ hËu qu¶ ¶nh hëng ®Õn nhÞp ®iÖu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi còng nh ®Õn lßng tin cña nh©n d©n c¸c ®« thÞ. Thùc tr¹ng trªn lµ do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c nhau, trong ®ã mét nguyªn nh©n rÊt quan träng lµ m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc chÝnh quyÒn ®« thÞ hiÖn nay cha thÝch hîp víi

7

®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt cña c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc trªn ®Þa bµn ®« thÞ. C©u 11: Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ ph¬ng híng gi¶i quyÕt n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ë, nhµ ë. * Thùc tr¹ng qu¶n lý nhµ ë ®« thÞ: Tríc n¨m 1986 viÖc x©y dùng c¸c khu nhµ ë tËp thÓ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc Nhµ níc ®Òu do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp. Nhµ níc cha cho phÐp t nh©n x©y thªm hay c¶i t¹o më réng nhµ ë. Tõ khi níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng xo¸ bá bao cÊp vÒ nhµ ë th× tèc ®é x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ ë trong c¸c ®« thÞ ngµy cµng gia t¨ng vµ vÊn ®Ò qu¶n lý Nhµ níc vÒ x©y dùng nhµ ë cµng trë nªn bøc xóc. Qu¶n lý nhµ ë vµ kÐo theo ®ã lµ ®Êt ë ®ang cßn rÊt nhiÒu tån t¹i vµ bÊt cËp nh lÊn chiÕm ®Êt c«ng ®Ó x©y dùng nhµ ë, x©y dùng nhµ ë kh«ng phÐp hoÆc sai phÐp (6070%) kh«ng tu©n thñ quy ®Þnh vÒ quy o¹ch, kiÕn tróc, tranh chÊp khiÕu kiÖn vÒ nhµ ®¸t, Nhµ níc cha kiÓm so¸t ®îc viÖc mua b¸n nhµ ®Êt trªn thÞ trêng nhÊt lµ nhµ ë t nh©n... ®· lµm cho bé mÆt kiÕn tróc ®êng phè kÐm hµi hoµ thèng nhÊt, nguån thu tõ viÖc mua b¸n kinh doanh nhµ ë bÞ thÊt tho¸t. §ång thêi do Nhµ níc thiÕu kinh phÝ ®Ó c¶i t¹o c¸c nhµ chung c, nhµ tËp thÓ nªn nhiÒu khi c«ng t¸c qu¶n lý cßn bá trèng...), vÊn ®Ò qu¶n lý Nhµ níc vÒ nhµ ë vµ ®Êt ë hiÖn nay ®ang lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò rÊt quan träng, phøc t¹p vµ bøc xóc cÇn ph¶i cã sù ®æi míi.

8

§Ó h¹n chÕ vµ chÊm døt nh÷ng hµnh vi vi ph¹m vÒ x©y dùng vµ qu¶n lý nhµ ë vµ ®Ó ph¸t triÓn quü nhµ ë trong c¸c ®« thÞ cÇn t¨ng cêng sù qu¶n lý cña nhµ níc trong lÜnh vùc nhµ ë vµ ®Êt ë ®« thÞ. * Ph¬ng híng ph¸t triÓn vµ ®æi míi: Tuy xo¸ bá bao cÊp vÒ nhµ ë nhng nhµ níc vÉn ph¶i thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi trong ®ã cã vÊn ®Ò gi¶i quýet nhµ ë cho ngêi nghÌo hay ngêi cã thu nhËp thÊp nhÊt lµ c¸c ®èi tîng thuéc diÖn u ®·i. Do ®ã c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¬ quan chøc n¨ng ë ®Þa ph¬ng vµ ®« thÞ ph¶i x©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn nhµ ë, cã kÕ ho¹ch ®Çu t ®óng møc cho tõng giai ®o¹n. C¸c ph¬ng híng ph¸t triÓn gåm: - Khai th¸c vµ huy ®éng kh¶ n¨ng søc m¹nh cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ nhÊt lµ t nh©n ®Ó x©y dùng nhµ ë, ph¸t triÓn nhµ ë ®« thÞ. - TiÕp tôc thùc hiÖn nhanh chãng viÖc b¸n nhµ thuéc së h÷u Nhµ níc cho d©n thuª ®Ó d©n ®îc quyÒn së h÷u, chñ ®éng ®Çu t söa ch÷a c¶i t¹o n©ng cao chÊt lîng. - §æi míi ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ, ®Êt tõ qu¶n lý sù nghiÖp hµnh chÝnh sang h¹ch to¸n kinh doanh, ph¸t triÓn c¸c c«ng ty ®Çu t kinh doanh nhµ ®Êt theo c¬ chÕ thÞ trêng, cho phÐp c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµo thÞ trêng kinh doanh nhµ ®Êt. - Nhanh chãng hoµn thµnh viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®Ó d©n cã c¬ së ph¸p lý xin phÐp x©y dùng, c¶i t¹o nhµ ë.

9

- §Èy m¹nh c«ng t¸c b¶o tån c¸c khu phè cæ, c¶i t¹o n©ng cÊp c¸c khu phè cò t¹o nªn ®« thÞ võa hiÖn ®¹i v¨n minh võa gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. - T¨ng cêng x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ ë theo h×nh thøc chung c t¨ng tÇm cao, ®Ó t¨ng mËt ®é c tró vµ tiÕt kiÖm ®Êt x©y dùng ®ång thêi chÊm døt hoÆc h¹n chÕ x©y dùng nhµ chia l« trong khu vùc néi ®«. - Thay ®æi t duy vÒ chän ®Þa ®iÓm quy ho¹ch vµ x©y dùng c¸c khu nhµ ë ®Ó g¾n kÕt chÆt chÏ víi c¸c khu s¶n xuÊt kinh doanh c«ng së lµm viÖc vµ th«ng qua ®ã h¹n chÕ khã kh¨n, tèn kÐm ®i l¹i lµm viÖc, h¹n chÕ ¸ch t¾c tai n¹n giao th«ng ®êng phè. §ång thêi n©ng cao tiÖn nghi m«i trêng ë. - ThiÕt kÕ vµ x©y dùng nh÷ng khu nhµ ë míi ph¶i ®ång bé cã h¹ tÇng c¬ së ®¸p øng yªu cÇu sö dông cña ngêi d©n. §èi víi c¸c khu b¸n ®Êt cho d©n tù x©y ë ven ®« cÇn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vÒ mÆt thÈm mü kiÕn tróc, khèng chÕ tÇm cao, mµu s¾c, kiÓu d¸ng nhng còng kh«ng ®¬n ®iÖu. - X¸c ®Þnh c¬ cÊu, chñng lo¹i c¨n hé, vÞ trÝ, ®Þa ®iÓm x©y dùng, gi¸ b¸n nhµ hoÆc thuª nhµ... sao cho phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña d©n. T¨ng cêng vèn ®Çu t, bæ sung vµ hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ n©ng cÊp c¸c khu nhµ ë cò. Huy ®éng vèn ®Ó trî gióp nhµ ë cho ngêi nghÌo hoÆc ngêi cã thu nhËp thÊp, nhµ ë cho ®èi tîng thuéc diÖn chÝnh s¸ch, u ®·i. - C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh cÊp phÐp x©y dùng, c«ng bè quy ho¹ch còng nh c¸c th«ng tin vÒ x©y dùng vµ kiÕn tróc cÇn thiÕt ®Ó d©n biÕt vµ thùc hiÖn.

10

- Ph¬ng híng phÊn ®Êu vÒ chØ tiªu nhµ ë trung b×nh m2 sµn/ngêi: n¨m 2010: 10m2 sµn/ngêi; n¨m 2020 : 18 - 20m2 sµn/ngêi. * Thùc tr¹ng qu¶n lý ®Êt: Tríc n¨m 1986 do Nhµ níc cha cho phÐp t nh©n ®îc x©y thªm hay c¶i t¹o më réng nhµ ë nªn viÖc qu¶n lý ®Êt ë ®« thÞ Ýt biÕn ®éng vµ cha ®îc coi träng. Tiªu chuÈn vÒ nhµ vµ ®Êt ë thÊp h¬n nhu cÇu cña ngêi d©n nªn hiÖn tîng lÊn chiÕm ®Êt c«ng lµm nhµ ë ®· xuÊt hiÖn. Khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng nhu cÇu vÒ ®Êt ë trong c¸c thÞ trêng ngµy cµng gia t¨ng vµ vÊn ®Ò qu¶n lý ®Êt ë cµng trë nªn bøc xóc. Quü ®Êt ®« thÞ Ýt nªn ®Êt ë theo ®Çu ngêi thÊp. Theo thèng kª cña bé x©y dùng n¨m 1986 . DiÖn tÝch ®Êt ®« thÞ c¶ níc 63.300 ha, chiÕm 0,2% diÖn tÝch c¶ níc, b×nh qu©n 45m2/ngêi. Qu¶n lý ®Êt ë hiÖn ®ang cßn rÊt nhiÒu tån t¹i vµ bÊt cËp nh lÊn chiÕm ®Êt c«ng ®Ó x©y dùng nhµ ë kh«ng tu©n thñ quy ®Þnh vÒ quy ho¹ch, kiÕn tróc, c¸c tranh chÊp khiÕu kiÖn vÒ nhµ ®Êt ph¸t sinh vµ kÐo dµi, Nhµ níc kh«ng kiÓm so¸t ®îc viÖc mua b¸n nhµ ®Êt trªn thÞ trêng nhÊt lµ t nh©n nªn qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ë hiÖn nay ®ang lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p vµ bøc xóc. * Ph¬ng híng: §Ó gi¶i quyÕt tån t¹i, c¸c ph¬ng híng t¨ng cêng qu¶n lý gåm: - §æi míi ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng, cho phÐp c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia kinh doanh nhµ ®Êt. Nhanh chãng hoµn thµnh viÖc cÊp chøng nhËn sö dông ®Êt theo NghÞ ®Þnh 88/ChÝnh phñ vµ 60/ChÝnh phñ cña chÝnh phñ.

11

- T¨ng cêng ph¸t triÓn nhµ ë theo h×nh thøc chung c, t¨ng tÇng cao, mËt ®é ®Ó tiÕt kiÖm ®Êt. Qu¶n lý tèt quy ho¹ch vµ x©y dùng c¸c khu ®« thÞ, khu d©n c. T¨ng cêng vèn ®Çu t bæ sung vµ hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ n©ng cÊp c¸c khu nhµ cò. §ång thêi c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh cÊp phÐp x©y dùng c«ng bè quy ho¹ch cÇn thiÕt ®Ó d©n biÕt vµ thùc hiÖn. - Hoµn chØnh c¬ chÕ x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt, sö dông ®Êt ph¶i tr¶ tiÒn. - Më réng ®« thÞ ®Ó gi¶m bít c¬n sèt vÒ gi¸ ®Êt ®« thÞ. - Hoµn chØnh chÝnh s¸ch ®Òn bï khi gi¶i phãng mÆt b»ng thu håi ®Êt. - TËp trung gi¶i quyÕt vÒ c¬ b¶n c¸c tån t¹i lÞch sö vµ nh÷ng vÊn ®Ò míi ph¸t sinh trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®« thÞ. vµ phæ biÕn th«ng tin vÒ x©y dùng khu ë vµ qu¶n lý ®Êt ë

12