C©u 1.

Tr×nh bµy quan ®iÓm cña §¶ng trong chÝnh s¸ch d©n sè giai ®o¹n hiÖn nay vµ lµm râ quan ®iÓm “ ®Çu t cho c«ng t¸c d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh lµ ®Çu t mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ trùc tiÕp rÊt cao” Quan ®iÓm cña §¶ng vµ nhµ níc vÒ chÝnh s¸ch d©n sè -C«ng t¸c d©n sè lµ bé phËn quan träng cña chiÕn lîc ph¸t triÓn ®Êt níc, lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó n©ng cao chiÕn lîc chÝnh s¸ch cña tõng ngêi, tõng gia ®×nh vµ toµn x· héi, gãp ph©n ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. -Thùc hiÖn ®ång bé tõng bíc vµ cã träng ®iÓm viÖc ®iÒu hoµ gi÷a sè lîng vµ chÊt lîng d©n sè, gi÷a ph¸t triÓn d©n sè víi ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, gi÷a ph©n bè vµ di chuyÓn d©n c víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi lµ nhiÖm vô träng t©m cña c«ng t¸c d©n sè. TÊp trung u tiªn cho c¸c vïng khã kh¨n, cã møc sinh cao, vïng nghÌo, vïng s©u, vïng xa ®Ó gi¶I quyÕt c¸c vÊn ®Ò d©n sè vµ n©ng cao møc sèng cho ngêi d©n. -§Çu t cho c«ng t¸c d©n sè lµ ®Çu t cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng va mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi trùc tiÕp vµ râ rÖt. Nhµ níc cÇn ®¶m b¶o ®ñ nguån lùc cho c«ng t¸c d©n sè, ®ång thêi huy ®éng sù ®ãng gãp cña céng ®ång vµ tranh thñ sù viÖn trî quèc tÕ. -§Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc vÒ d©n sè vµ ph¸t triÓn, kÕt hîp víi viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ cã hiÖu qu¶ ch¬ng tr×nh ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh t¨ng cêng vai trß cña gia ®×nh vµ thùc hiÖn b×nh ®¼ng giíi trong viÖc søc khoÎ sinh s¶n kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh lµ c¸c gi¶I ph¸p c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o tÝnh bÒn v÷ng cña ch¬ng tr×nh. -Sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña §¶ng vµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp trªn c¬ së cã bé m¸y chuyªn tr¸ch ®ñ m¹nh vµ ®Èy m¹nh x· héi ho¸ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cña ch¬ng tr×nh d©n sè vµ ph¸t triÓn. Lµm râ quan ®iÓm “ §Çu t cho c«ng t¸c d©n sè lµ ®Çu t cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi trùc tiÕp vµ râ rÖt”

C©u 2. C«ng b»ng giíi cã ý nghÜa lín v× vËy gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò d©n sè ®Æc biÖt lµ n©ng cao chÊt lîng nguån nh©nlùc vµ d©n sè nh thÕ nµo? B×nh ®¼ng giíi lµ t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ héi ngang nhau ®Ó c¶ nam vµ n÷ thÓ hiÖn ®îc kh¶ n¨ng cña m×nh mµ kh«ng lµm triÖt tiªu nh÷ng sù kh¸c biÖt tù nhiªn gi÷a giíi nam vµ n÷. C«ng b»ng giíi ph¶I ®îc thiÕt lËp ë mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng, tõng giai ®o¹n còng nh toµn x· héi. Nã cã ý nghÜa lín ®èi víi viÖc gi¶I quyÕt vÊn ®Ò d©n sè. Bëi v× sè lÇn sinh con kho¶ng c¸ch sinh con sö dông c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai, nu«I d¹y con c¸i cã chÊt lîng. Mét phÇn lín phô thuéc vµo ý thøc, tr¸ch nhiÖm kh¶ n¨ng tham gia vµ sù hîp t¸c chÆt chÏ cña 2 chñ thÓ chÝnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn d©n sè lµ nam vµ n÷. C¶ nam vµ n÷ ®Òu lµ chñ thÓ quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn d©n sè, nhng do sù tån t¹i nh÷ng suy nghÜ lÖch l¹c vÒ giíi cña x· héi vµ trong b¶n th©n mçi con ngêi còng lµm t¨ng søc Ðp t©m lý cña phô n÷ vÒ tr¸ch nhiÖm cña ngêi d©n. Vµ sù gia t¨ng d©n sè vÉn lµ g¸nh nÆng ®Ì trªn vai ngêi phô n÷, lµm s©u s¾c thªm sù bÊt b×nh ®¼ng gi÷a nam vµ n÷, lµm cho ngêi phô n÷ ph¶I chÞu nhiÒu thiÖt thßi, bÊt c«ng h¬n nam giíi. Qua c¸c cuéc ®iÒu tra kh¶o s¸t cho thÊy nÕu nam giíi chung g¸nh nÆng víi gia ®×nh vÒ sinh con ®Î c¸I th× ngêi phô n÷ sÏ bít ®îc phÇn nµo g¸nh nÆng gia ®×nh. CÇn tËp trung quan t©m ®Õn trÎ em g¸i, b¶o ®¶m cho c¸c trÎ em g¸I ®îc ch¨m sãc tèt c¸c ®iÒu kiÖn søc khoÎ, dinh dìng, gi¸o dôc ®Ó c¸c em cã thÓ ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh. X©y dùng 1 c¬ chÕ qu¶n lý ®Ó t¨ng cêng sù tham gia b×nh ®¼ng vµ ®¹i diÖn cña phô n÷ trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc gi¸o dôc chuyªn m«n viÖc lµm . C¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc vµ ch¨m sãc søc khoÎ ph¶i lång ghÐp víi c¸c chÝnh s¸ch vÒ giíi. Phô n÷ cÇn ph¶i ®îc b¶o vÖ vÒ c¸c quyÒn vµ kh¶ n¨ng cña hä. T¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho phô n÷ kÕt hîp gi÷a gia ®×nh vµ x· héi.

C©u 3: Tr×nh bµy c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Dùa vµo c¸c chØ tiªu ®ã ®¸nh gi¸ chÊt lîng nguån nh©n lùc trong giai ®o¹n hiÖn nay. #VÒ mÆt thÓ lùc: -søc khoÎ lµ môc ®Ých cña sù ph¸t triÓn ®ång thêi lµ ®iÒu kiÖn cña sù ph¸t triÓn. §ã lµ søc khoÎ c¬ thÓ vµ søc khoÎ tinh thÇn. -ViÖc ®¶m b¶o c¸c dÞch vô y tÕ vµ ch¨m sãc søc khoÎ lµm t¨ng chÊt lîng nguån nh©n lùc c¶ trong hiÖn t¹i lÉn trong t¬ng lai. VIÖc nu«i dìng, ch¨m sãc søc khoÎ cho trÎ em lµ nÒn t¶ng ®Ó cã chÊt lîng nguån nh©n lùc trong t¬ng lai. Ch¨m sãc søc khoÎ tèt kÐo dµi tuæi lao ®éng. ViÖc ®Çu t ch¨m sãc søc khoÎ còng cã thÓ c¶I thiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c nguån lùc kh¸c, -N©ng cao søc khoÎ lµ 1 ®ßi hái chÝnh ®¸ng mµ x· héi ph¶I ®¶m b¶o. -§¸nh gi¸ chÊt lîng nguån nh©n lùc vµ thÓ lùc dùa trªn 2 chØ tiªu ChiÒu cao trung b×nh C©n nÆng trung b×nh cña thanh niªn VÒ mÆt trÝ lùc cña ngêi lao ®éng: ®îc ®¸nh gi¸ dùa trªn 2 chØ tiªu: Tr×nh ®é v¨n ho¸ Tr×nh ®é chuyªn m«n #PhÈm chÊt t©m lý x· héi: -kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnh nh÷ng øng xö c¸ nh©n trong x· héi, t¹o ra c¸c gi¸ trÞ con ngêi, c«ng ®ång -§¶m baá quyÒn c¬ b¶n cña con ngêi hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ tËp tôc, tÝn ngìng -Kh¶ n¨ng tham gia vµo c¸c quan hÖ x· héi vµ cã sù ph¸t triÓn t©m lý hµi hoµ -Kh¶ n¨ng tham gia vµo c¸c quan hÖ x· héi vµ cã sù ph¸t triÓn t©m lý hµi hoµ -Kh¶ n¨ng tù gi¸o dôc trë thµnh con ngêi võa cã n¨ng lùc võa cã tr×nh ®é , ®¹o ®øc ChØ tiªu tæng hîp: Søc khoÎ Tr×nh ®é häc vÊn Thu nhËp

#Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc -ph¸t triªn m¹nh mÏ dÞch vô y tÕ, ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi d©n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mäi ngêi d©n ®Òu ®îc kh¸m ch÷a bÖnh ®Çy ®ñ -T¨ng cêng ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o. Coi gi¸o dôc ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ®µo t¹o ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ -Ph¸t triÓn m¹nh kinh tÕ ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu viÖc lµm cña ngêi d©n, t¨ng thu nhËp cho ngêi d©n, n©ng cao ®êi sèng æn ®Þnh x· héi… -Gi¸o dôc truyÒn thèng tù lùc tù cêng ham häc hái cña ngêi d©n ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ph¸t triÓn ®Êt níc -Gi¶m tû lÖ gia t¨ng d©n sè ®Ó cã tû lÖ sinh thÝch hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tiÕn tíi møc sinh æn ®Þnh C©u 4: Quan niÖm vÒ lùc lîng lao ®éng ë níc ta cã g× kh¸c so víi c¸c tæ chøc lao ®éng quèc tÕ -tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (ILO)lùc lîng lao ®éng lµ d©n sè trong ®é tuæi lao ®éng thùc tÕ cã viÖc lµm vµ nh÷ng ngêi thÊt nghiÖp -Lùc lîng lao ®éng bao gåm c¶ nh÷ng ngêi cã viÖc lµm vµ nh÷ng ngêi thÊt nghiÖp -Theo quan ®iÓm nµy th× lùc lîng lao ®éng cña ta réng h¬n so víi c¸c níc kh¸c , tæ chøc lao ®éng v× nã bao gåm nh÷ng ngêi cã viÖclµm vµ cha cã viÖc lµm kh«ng ë ®é tuæi lao ®éng. V× ë níc ta sè trÎ em chiÕm tû lÖ lín cha ®Õn tuæi lao ®éng vÉn ph¶I ®I lµm. Vµ nh÷ng ngêi ®· qu¸ tuæi lao ®éng nhng vÉn ph¶I ®I lµm Kh¸I niÖm thÞ trêng søc lao ®éng, c¸c ®Æc ®iÓm thÞ trêng søc lao ®éng VN -lµ kh«ng gian diÔn ra sù mua b¸n hµng ho¸ ®Æc biÖt, hµng ho¸ søc lao ®éng, lµ n¬i thùc hiÖn c¸c gi¸ trÞ søc lao ®éng -§Æc ®iÓm thÞ trêng lao ®éng: Khu vùc thµnh thÞ chÝnh thøc lµ n¬I hÇu hÕt mäi viÖc lµm nÕu nh cã kh¶ n¨ng , khu vùc nµy bao gåm c¸c tæ chøc kinh tÕ lín nh Ng©n Hµng, c«ng ty B¶o HiÓm, nhµ m¸y…gi÷a ngßi lao ®éng lu«n chê ®ãn søc hÊp dÉn ®èi víi hä lµ tr¶ l¬ng cao vµ c«ng viÖc æn ®Þnh. Lý do c¬ b¶n ®Ó hä ®îc tr¶ l¬ng cao lµ v× n¬I ®ã

thuª nh©n c«ng víi tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã tr×nh ®é §H, THCN, V× vËy khu vùc nµy thêng xuyªn cã 1 dßng ngêi lao ®éng chê viÖc lµm -Khu vùc thµnh thÞ kh«ng chÝnh thøc: lµ nh÷ng c¬ së nhá h¬n ë khu vùc thµnh thÞ ®ã lµ nh÷ng cöa hµng vµ c¬ së kinh doanh bªn lÒ ®êng, s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n b»ng nhiÒu lo¹i hµng ho¸ vµ ®«I khi còng cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi nh÷ng -Khu vùc n«ng th«n: lao ®éng ë khu vùc nµy thêng lµm viÖc trong ph¹m vi gia ®×nh mµ môc ®Ých kh«ng ph¶I lµ ®Ó lÊy tiÒn c«ng mµ ®Ó ®ãng gãp phÇn cña m×nh vµo s¶n lîng trong gia ®×nh. Tuy vËy vÉn thuéc thÞ trêng lao ®éng lµm thuª, nhÊt lµ theo mïa vô, nh÷ng ngêi lµm thuª thêng lµ do nh÷ng hé gia ®×nh ®«ng con ®Êt trång trät l¹i thiÕu. C©u 5. T¹i sao nãi nguån nh©n lùc lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn ®Êt níc trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ Nguån nh©n lùc môc tiªu t¸c ®éng chÝnh cña sù ph¸t triÓn. Nãi ®Õn vai trß nguån nh©n lùc lµ nãi ®Õn vai trß cña con ngêi trong sù ph¸t triÓn. Con ngêi lµ trung t©m cña mäi sù ph¸t triÓn, mäi sù ph¸t triÓn ®Òu híng vµo môc tiªu duy nhÊt lµ phôc vô con ngêi. Vai trß cña con ngêi ®îc thÓ hiÖn ë hai mÆt: tríc hÕt con ngêi lµ ngêi tiªu dïng ®ång thêi con ngêi còng lµ chñ thÓ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm. Sù tiªu dïng cña con ngêi lµ nguån gèc cña sù ph¸t triÓn, víi nhu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®ßi hái ®¸p øng nhu cÇu cña con ngêi ngµy cµng n©ng cao, s¶n xuÊt lµ ®Ó phôc vô tiªu dïng vµ tiªu dïng lµ ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt. Con ngêi th«ng qua qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt ®· ngµy cµng ®¸p øng h¬n nhu cÇu tiªu dïng cña m×nh, th«ng qua ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt, con ngêi ngµy cµng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn h¬n, chØ cã th«ng qua lao ®éng s¶n xuÊt con ngêi míi s¸ng t¹o ra c¸c gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn, lao ®éng cña con ngêi ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. Vai trß cña con ngêi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸:

-NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng VIII kh¼ng ®Þnh “ N©ng cao d©n trÝ vµ ph¸t huy nguån nh©n lùc to lín cña con ngêi VN lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi CNH H§H. -ViÖc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt ®· ®em l¹i nh÷ng bíc tiÕn thÇn kú cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ, thùc tÕ ®· chøng minh sù ph¸t triÓn vît bËc cña nh÷ng quèc gia cã chiÕn lîc vÒ c«ng nghÖ ®óng ®¾n. Tµi nguyªn tri thøc lµ nguån tµi nguyªn v« gi¸ mµ quèc gia nµo sö dông ®îc tµi nguyªn nµy th× quèc gia ®ã ®· n¾m ®îc ch×a kho¸ cña sù ph¸t triÓn. -Nh÷ng tri thøc vµ c«ng nghÖ chÝnh lµ s¶n phÈm s¸ng t¹o cña con ngêi hay nãi c¸ch kh¸c chÝnh lµ s¶n phÈm cña nguån nh©n lùc qua qu¸ tr×nh lao ®éng, con ngêi chÝnh lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, viÖc thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cã thµnh c«ng hay kh«ng lµ do chÝnh s¸ch sö dông nguån nh©n lùc cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, cã lµm ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng cña con ngêi ®Ó s¸ng t¹o vµ cèng hiÕn cho ®Êt níc hay kh«ng. -Mäi sù ph¸t triÓn ph¶i lÊy con ngêi lµm trung t©m, lµ t¸c nh©n vµ môc ®Ých cña sù ph¸t triÓn. Con ngêi ®i ®Õn sù ph¸t triÓn lµ ph¶I n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc trªn c¸c mÆt vÒ tr×nh ®é khoa häc kü thuËt vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ tèt ®Ñp, phï hîp. Trong ®ã kh©u c¶i tiÕn ®ét ph¸ quan träng nhÊt lµ c¶i tiÕn gi¸o dôc ®µo t¹o. C©u 6. Anh hiÓu nh thÕ nµo vÒ c©u nãi “ trong bèi c¶nh nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ngµy nay vèn con ngêi trë thµnh yÕu tè quyÕt ®Þnh cña sù ph¸t triÓn” Trong bèi c¶nh ngµy nay thêi ®¹i cña c«ng nghÖ th«ng tin tuy nhiªn dï c«ng nghÖ cao ®Õn mÊy th× còng ®Òu do con ngêi ta nghÜ ra, s¸ng t¹o ra nã. Do ®ã cã thÓ coi vèn con ngêi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cña sù ph¸t triÓn. §èi víi c¸c níc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn cao vµ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi nh Mü Anh.. mÆc dï hä ®· cã tr×nh ®é ph¸t triÓn cao nhng hä vÉn ®Æt vÊn ®Ò con ngêi ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lªn hµng ®Çu. Nã ®îc thÓ hiÖn ë tr×nh ®é ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o ë møc rÊt cao vµ cã chÊt lîng, do ®ã chÊt lîng nguån nh©n lùc cña c¸c níc nµy rÊt cao. Hä sÏ dÔ dµng lµm chñ ®îc c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ tiªn tiÕn

§èi víi níc ta mét níc ®ang ph¸t triÓn tuy nhiªn §¶ng vµ nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh ®µo t¹o nguån nh©n lùc lµ sù nghiÖp hµng ®Çu vµ quan träng nhÊt trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Coi sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. Níc ta lµ níc tuy diÖn tÝch kh«ng lín nhng cã quy m« d©n sè t¬ng ®èi ®«ng vµ sè lîng lao ®éng dåi dµo. Mçi n¨m sè lîng lao ®éng ®îc bæ sung thªm tõ 1 ®Õn 1, 2 triÖu lao ®éng míi. Níc ta cã lùc lîng lao ®éng hïng hËu vµ rÊt trÎ. §©y lµ mét trong nh÷ng nguån lùc quan träng nhÊt ®Ó quyÕt ®Þnh mäi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Víi lùc lîng lao ®éng võa ®«ng võa trÎ t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta chñ ®éng ®îc nguån lùc, kh«ng ph¶I phô thuéc vµo níc ngoµi, nã gióp cho chóng ta ph¸t triÓn toµn diÖn mäi mÆt kinh tÕ x· héi. Lùc lîng lao ®éng níc ta ngµy cµng ®îc ®µo t¹o chuyªn m«n kü thuËt do ®ã chÊt lîng nguån nh©n lùc ngµy cµng ®îc n©ng cao, ®¸p øng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Gi¸ nh©n c«ng níc ta t¬ng ®èi rÎ ->t¹o ®iÒu kiÖn thu hót ®îc sù ®Çu t níc ngoµi. ->XuÊt khÈu lao ®éng. Lùc lîng lao ®éng ®«ng trong khi kinh tÕ cha ph¸t triÓn kÞp so víi sù gia t¨ng d©n sè. HiÖn nay ®Ó n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc chóng ta ph¶I chó ý tíi nh÷ng gi¶I ph¸p sau: T¨ng cêng gi¸o dôc ®µo t¹o Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi XuÊt khÈu lao ®éng Gi¶m tû lÖ sinh §Çu t h¬n n÷a cho c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc C©u 7. Dùa trªn yªu cÇu cña tæ chøc tiÒn l¬ng h·y ph©n tÝch tiÒn l¬ng tho¶ ®¸ng lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó ®¸nh bËt n¹n tham nhòng khi con ngêi kh«ng thÓ chèng l¹i sù quyÕn rò cña nh÷ng kho¶n tiÒn hèi lé khæng lå”? TiÒn l¬ng lµ thíc ®o gi¸ trÞ søc lao ®éng cña ngêi lao ®éng. Do ®ã tiÒn l¬ng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi ngêi lao ®éng, nã lµ nguån sèng chÝnh cña hä, do ®ã tiÒn l¬ng ®¸p

øng tho¶ ®¸ng sÏ lµm gi¶m tû lÖ c¸c tÖ n¹n tiªu cùc trong x· héi, ®Æc biÖt trong ®ã ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp. Khi tæ chøc tiÒn l¬ng cÇn ®¸p øng yªu cÇu sau: -§¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt vµ më réng søc lao ®éng cho ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä. -Lµm cho tiÒn l¬ng trë thµnh 1 ®éng lùc thËt sù m¹nh t¸c ®éng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu suÊt c«ng t¸c. -®¶m b¶o tÝnh ®¬n gi¶n râ rµng dÔ hiÓu -Xo¸ bá c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc, rèi lo¹n tiÒn l¬ng, thu nhËp, g©y khã kh¨n cho qu¶n lý nhµ níc vµ t¹o ra bÊt b×nh ®¼ng trong lÜnh vùc ph©n phèi thu nhËp cña x· héi. Níc ta lµ níc ®îc thÕ giíi ®¸nh gi¸ lµ níc cã n¹n tham nhòng ®øng thø 10 trªn thÕ giíi. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tham nhòng nhng mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng nhÊt lµ sù chi tr¶ tiÒn l¬ng cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ngêi lao ®éng. Møc l¬ng cña c¸n bé c«ng chøc cßn qu¸ thÊp so víi khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Nhu cÇu cña con ngêi ngµy cµng t¨ng mµ thu nhËp cña chÝnh hä l¹i kh«ng ®îc nh mong muèn, dÉn ®Õn nhng viÖc lµm thu nhËp thªm nh÷ng mãc ngoÆc… ë níc ta tiÒn l¬ng cha ®îc coi lµ ®éng lùc m¹nh t¸c ®éng ®Õn ngêi lao ®éng v× nã qu¸ thÊp, nÕu chØ dùa vµo l¬ng hµnh chÝnh nhµ níc th× kh«ng thÓ cã ®îc nh÷ng nhu cÇu mong muèn. C¸ch tÝnh chi tr¶ tiÒn l¬ng cña chóng ta vÉn cßn thèng nhÊt gi÷a c¬ quan nhµ níc vµ doanh nghiÖp t nh©n. Mét sè quèc gia ®· sö dông chÝnh s¸ch tæ chøc tiÒn l¬ng lµm ®éng lùc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ lµ c«ng cô chèng l¹i tÖ tham nhòng. ë Ph¸p l¬ng c«ng chøc hµnh chÝnh rÊt cao chØ sau b¸c sÜ, l¬ng cña hä kh«ng chØ nu«i sèng hä mµ cßn nu«I c¶ gia ®×nh víi møc sèng d gi¶ ë Thuþ SÜ còng ¸p dông chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng rÊt hîp lý. L¬ng c«ng chøc mçi th¸ng kho¶ng 18 ®Õn 20 ngh×n france. C©u 8: Ph©n tÝch “®¶m b¶o mèi quan hÖ hîp lý vÒ tiÒn l¬ng gi÷a c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau cã tÇm quan träng kh¸c nhau vµ gi÷a c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t, mÆt b»ng gi¸ c¶ kh¸c nhau” Liªn hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn nhËn thøc

nµy trong thùc tiÔn chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng cña níc ta nh thÕ nµo? Trong x©y dùng chÕ ®é tiÒn l¬ng cña tæ chøc tiÒn l¬ng vÒ c¬ b¶n kh«ng ®Ó x¶y ra chªnh lÖch bÊt hîp lý vÒ tiÒn l¬ng gi÷a ngêi lao ®éng khi hä cã cïng ®ãng gãp søc lùc trÝ tuÖ t¬ng ®¬ng nhau trong c¸c ngµnh kinh tÕ. Tuy nhiªn kh«ng cã nghÜa lµ cao b»ng nhau mäi ®iÒu kiÖn, mäi vÞ trÝ cã tÇm quan träng kh¸c nhau do ®ã cÇn quan t©m tíi c¸c yÕu tè sau: -TÝnh chÊt phøc t¹p vÒ kü thuËt gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ßi hái tr×nh ®é lµnh nghÒ cña ngêi lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh kh¸c nhau. -§iÒu kiÖn lao ®éng kh¸c nhau -XÐt tíi ý nghÜa vµ vÞ trÝ kinh tÕ cña tõng ngµnh trong nÒn kinh tÕ, tuú tõng thêi kú kh¸c nhau cã c¸c ngµnh chñ yÕu ®ãng gãp quyÕt ®Þnh ®èi víi t¨ng trëng kinh tÕ. Nh÷ng ngµnh nµy cÇn ®îc khuyÕn khÝch tiÒn l¬ng cao, t¹o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh vÒ nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn theo yªu cÇu cña nhµ níc -Sù ph©n bè theo ®Þa lý cña c¸c ngµnh, c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau, c¸c vïng ®Þa lý kh¸c nhau cã sù chªnh lÖch vÒ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t, tiÒn l¬ng tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn khÝ hËu, vïng xa hÎo l¸nh ë c¸c n¬I nµy -ë níc ta nh×n chung thùc hiÖn nghiªm tóc nguyªn t¾c nµy. Trong c¸c ngµnh kinh tÕ ®ßi hái sù phøc t¹p tay nghÒ cao th× hä ®îc tr¶ l¬ng cao h¬n ®èi víi c¸c ngµnh kh¸c vµ ngêi lao ®éng kh¸c. ë nh÷ng n¬I c«ng t¸c kh¸c nhau còng cã sù tr¶ l¬ng kh¸c nhau. VÝ dô gi¸o viªn ë vïng s©u, vïng xa ®îc tr¶ l¬ng cao h¬n so víi gi¸o viªn ®ång b»ng thµnh thÞ -ë vÞ trÝ c¸c ngµnh kinh tÕ ë c¸c thêi kú kh¸c nhau còng cã sù tr¶ l¬ng kh¸c nhau. ë níc ta trong nh÷ng n¨m tríc th× ngµnh c«ng nghiÖp nÆng ®îc chó träng vµ ph¸t triÓn vµ lµ ®éng lùc chÝnh ®Ó ph¸t triÓn ®Êt nø¬c, t¨ng trëng kinh tÕ th× nh÷ng ngêi lµm viÖc trong lÜnh vùc nµy ®îc tr¶ l¬ng cao hon so víi c¸c ngµnh kh¸c. Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y §¶ng vµ Nhµ níc ®· x¸c ®Þnh ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin c«ng nghÖ cao ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc vµ t¨ng trëng kinh tÕ th× nh÷ng ngêi lµm viÖc ë lÜnh vùc nµy l¹i ®îc tr¶ l¬ng cao h¬n vµ cã nh÷ng u ®·i

-Nh÷ng ngßi lµm viÖc trong c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh¸c nhau còng cã ®iÒu kiÖn kh¸c nhau -Tuy vËy chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng vÉn cha ®îc ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ cña sù ph¸t triÓn, vÉn cã sù mÊt c©n b»ng trong sù ph©n phèi tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trî cÊp u ®·I kh¸c. Nh÷ng ngêi lµm viÖc ë vïng s©u vïng xa h¶I ®¶o tuy ®îc tr¶ l¬ng cao nhng nhiÒu ngêi kh«ng muèn tíi ®ã lµm viÖc. Do nhµ níc cha chó träng tíi c¸c ®iÒu kiÖn cña hä vµ cha quan t©m tho¶ ®¸ng tíi cuéc sèng cña hä, møc sèng vµ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ë ®©y kh¸c xa so víi ®ång b»ng vµ thµnh thÞ. V× vËy ngoµi chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng nhµ níc cÇn cã c¸c biÖn ph¸p trî cÊp, hç trî, khuyÕn khÝch u tiªn h¬n n÷a ®Ó thóc ®Èy ngêi lao ®éng tíi nh÷ng n¬I cßn chËm ph¸t triÓn ®Ó lµm viÖc C©u 9. Tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c tæ chøc tiÒn l¬ng. Liªn hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn c¸c néi dung c¬ b¶n trong tæ chøc vµ qu¶n lý tiÒn l¬ng C¸c nguyªn t¾c tæ chøc tiÒn l¬ng: -Tr¶ l¬ng ngang nhau cho c¸c lao ®éng nh nhau. Nã thÓ hiÖn sù ph©n phèi theo lao ®éng. Tr¶ l¬ng kh«ng ph©n biÖt giíi tÝnh, d©n téc, tuæi t¸c. Tr¶ l¬ng theo ®óng sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng ®ßi hái x©y dùng cÊp bËc cña tõng c«ng nh©n, kiÓm tra chÊt lîng vµ sè lîng s¶n phÈm mµ ngêi lao ®éng lµm ra… -Tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng.T¨ng n¨ng suÊt lao ®«ng lµ nh©n tè cèt lâi ®Ó ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh cã ®iÒu kiÖn t¨ng cêng t¨ng phóc lîi cho ngêi lao ®éng. §ßi hái t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ph¶I nhanh h¬n t¨ng tèc ®é tiÒn l¬ng b×nh qu©n -§¶m b¶o mèi quan hÖ tû lÖ hîp lý vÒ tiÒn l¬ng gi÷a c¸c ho¹t ®éng cã ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cã tÇm quan träng kh¸c nhau vµ gi÷a c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t vµ mÆt b»ng gi¸ c¶ kh¸c nhau ( c©u 3) #Liªn hÖ thùc tiÔn -Tr¶ l¬ng ngang nhau cho c¸c ho¹t ®éng nh nhau: ë níc ta hiÖn nay viÖc tr¶ l¬ng vÉn cßn cã sù ph©n biÖt ®èi xö ®Æc biÖt lµ ë khu vùc t nh©n, cïng mét c«ng viÖc nh nhau mµ gi÷a nam vµ n÷ l¹i tr¶ l¬ng kh¸c nhau thêng th× lao

®éng nam thêng cao h¬n lao ®éng n÷. Gi÷a c¸c d©n téc kh¸c nhau còng cã sù tr¶ l¬ng kh¸c nhau. -Tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt t¨ng nhanh h¬n tèc ®é tiÒn l¬ng. §iÒu nµy còng cßn nhiÒu bÊt cËp, ®Æc biÖt lµ trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc. Cã nhiÒu c¬ quan, tæ chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp hÇu nh kh«ng ph¸t triÓn hoÆc ph¸t triÓn rÊt chËm, nhng t¨ng l¬ng th× cø ®Õn hÑn l¹i nªn, ai còng nh nhau, tÝnh theo th©m niªn v× vËy mµ kh«ng t¹o ®îc ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn, dÉn ®Õn û l¹i, lêi lao ®éng, s¸ng t¹o. Cã nhiÒu ngêi trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc lµm viÖc hµng mÊy n¨m trêi hÇu nh kh«ng thay ®æi, kh«ng s¸ng t¹o, kh«ng n¨ng ®éng cø b×nh qu©n hoÆc thËm chÝ kh«ng ®I lªn, nhng t¨ng l¬ng th× cø ®Òu ®Òu, 3 n¨m mét bËc, 9 n¨m mét ng¹ch theo quy ®Þnh cña bËc l¬ng nhµ níc =§©y lµ mét trong nh÷ng bÊt cËp hiÖn nay trong chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng cña níc ta nhµ níc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó tæ chøc, c¶I c¸ch tiÒn l¬ng hîp lý phï hîp víi kinh tÕ thÞ trêng vµ phï hîp víi sù thay ®æi ®I lªn cña thÕ giíi