Hộ chiếu là một loại giấy chứng minh để xác nhân người sử dụng nó là người nước nào?

Quốc tịch của họ là gì?. Hộ chiếu thường dùng để ra-vào đi lại nước ngoài, dùng để quan hệ người trong quốc gia này với người trong quốc gia khác và nó cũng là phương tiện giúp cho người sử dụng thuận lợi trong việc đi lại và bảo vệ họ trong nước ngoài, và làm cho hải quan biết được tổng số người ra-vào trong nước -Theo Điều 5 khoản 1 cả Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 3-3-2000 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. Hộ chiếu Việt Nam là tài sản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam và chỉ cấp cho công dân Việt Nam -Hộ chiếu Việt Nam được phân chia 3 loại theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP, tại khoản 2 Điều 5. Hộ chiếu Việt Nam gồm các loại : Hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao *Hộ chiếu phổ thông . Được căn cứ theo Điều 6, của Nghị định số 05/2000/NĐ-CP, hộ chiếu phổ thông cấp cho mọi công dan Việt Nam, và thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông được quy định theo Điều 9 của Nghị định số 05/2000/NĐ-CP I. Thủ tục cấp hộ chiếu phổ th«ng ở trong nước Bíc 1: NhËp hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu t¹i c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÓn: 1.Trêng hîp lµ c¸c bé, c«ng chøc trong c¬ quan tæ chøc, doanh nghiÖp nhµ níc. §èi víi ngêi lµ c¸n bé, c«ng chøc, nh©n viªn trong c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp Nhµ níc, ®¬n vÞ Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n (kÓ c¶ ngêi lµm c«ng theo chÕ ®é hîp ®ång tõ mét n¨m trë lªn vµ nh÷ng ngêi ®îc c¬ quan, doanh nghiÖp Nhµ níc cö sang lµm viÖc t¹i c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc kinh tÕ ngoµi quèc doanh, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ tæ chøc níc ngoµi t¹i ViÖt nam), hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu gåm: - Mét tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu, cã d¸n ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai vµ x¸c nhËn cña Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý (theo mÉu do Bé C«ng an quy ®Þnh); - V¨n b¶n cö ®i níc ngoµi vÒ viÖc c«ng hoÆc cho phÐp ®i níc ngoµi vÒ viÖc riªng cña ngêi cã thÈm quyÒn cö hoÆc cho phÐp ngêi ®i níc ngoµi quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh sè 05/2000/N§-CP. 2.Trêng hîp lµ nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi, doanh nghiÖp liªn doanh víi níc ngoµi, hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu gåm: - Mét tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu, cã d¸n ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai vµ x¸c nhËn cña Trëng C«ng an phêng, x·, n¬i ®¨ng ký hé khÈu trêng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n (theo mÉu do Bé C«ng an quy ®Þnh); - V¨n b¶n cö ®i níc ngoµi vÒ viÖc c«ng hoÆc cho phÐp ®i níc ngoµi vÒ viÖc riªng cña Thñ trëng doanh nghiÖp. 3.§èi víi ngêi kh«ng thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh sè 05/ 2000/ N§-CP , hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu gåm: hai tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu, cã d¸n ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai vµ x¸c nhËn cña Trëng c«ng an phêng, x·, n¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n (theo mÉu do Bé C«ng an quy ®Þnh). 4.Trêng hîp trÎ em díi 16 tuæi.

§èi víi trÎ em díi mêi s¸u tuæi ®i ra níc ngoµi cïng cha, mÑ hoÆc ngêi ®ì ®Çu, nÕu cha, mÑ hoÆc ngêi ®ì ®Çu cã yªu cÇu ®îc cÊp chung hé chiÕu th× khai chung vµo tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu cña m×nh. Bíc 2: ThÈm ®Þnh hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu. Giai ®o¹n thÈm ®Þnh + C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp hé chiÕu sau khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt c¸c th«ng tin trong c¸c giÊy tê hå s¬ cã liªn quan. +Trong trêng hîp cÇn x¸c minh c¸c th«ng tin c¬ quan cÊp hé chiÕu liªn hÖ víi c¸c c¬ quan ®¬n vÞ c¸ nh©n cã liªn quan . +Sau khi thÈm ®Þnh hå s¬ bé phËn thÈm ®Þnh lËp mét biªn b¶n cã ch÷ ký x¸c nhËn cña c¸c thµnh viªn Bíc 3: CÊp hé chiÕu. Thêi h¹n gi¶i quyÕt viÖc cÊp hé chiÕu t¹i c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ë trong níc: - N¨m ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, ®èi víi c¸c trêng hîp thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i phÇn 1 vµ phÇn 2 trong bíc 1. - Mêi l¨m ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, ®èi víi c¸c trêng hîp thuéc diÖn quy dÞnh t¹i phÇn 3 trong b¬c1. - Ba m¬i ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, ®èi víi trêng hîp xin cÊp hé chiÕu ®Ó ra níc ngoµi ®Þnh c. II. Thñ tôc cÊp hé chiÕu c«ng vô, hé chiÕu ngo¹i giao ë teong níc. Thñ tôc cÊp hé chiÕu c«ng vô, hé chiÕu ngo¹i giao ë teong níc ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh sè 05/2000/N§-CP ngµy 3-3-2000, cña ChÝnh phñ vÒ xuÊt nhËp c¶nh cña c«ng d©n ViÖt Nam Bíc 1: NhËp hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu t¹i c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. 1. Trêng hîp nh÷ng ngêi thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 7, §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh nµy (trõ nh÷ng ngêi nªu t¹i ®iÓm b, kho¶n nµy), hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu gåm: - Mét tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu, cã d¸n ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai vµ x¸c nhËn cña Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý (theo mÉu do Bé Ngo¹i giao quy ®Þnh); - V¨n b¶n cö ®i níc ngoµi cña ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2.Trêng hîp ®èi víi ngêi thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 7 vµ kho¶n 9 §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh sè 05/2000/N§-CP: * NÕu lµ c¸n bé, c«ng chøc, nh©n viªn trong c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp Nhµ níc, ®¬n vÞ Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n, hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu gåm: + Mét tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu, cã d¸n ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai vµ x¸c nhËn cña Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý (theo mÉu do Bé Ngo¹i giao quy ®Þnh); + V¨n b¶n cho phÐp ®i níc ngoµi cña ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh sè 05/2000/N§-CP + GiÊy tê chøng minh ngêi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu thuéc diÖn ®i cïng hoÆc ®i th¨m, quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 7 vµ kho¶n 9 §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh sè 05/2000/N§-CP

* NÕu kh«ng ph¶i lµ c¸n bé, c«ng chøc, nh©n viªn trong c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp Nhµ níc, ®¬n vÞ Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n, hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu gåm: + Mét tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu cã d¸n ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai vµ x¸c nhËn cña Trëng c«ng an phêng, x·, n¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n (theo mÉu do Bé Ngo¹i giao quy ®Þnh); + GiÊy tê chøng minh ngêi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu thuéc diÖn ®i cïng hoÆc ®i th¨m quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 7 vµ kh¶on 9 §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh sè 05/2000/N§-CP 3.Trêng hîp ®èi víi trÎ em díi 16 tuæi ®i ra níc ngoµi cïng cha, mÑ hoÆc ngêi ®ì ®Çu, nÕu cha, mÑ hoÆc ngêi ®ì ®Çu cã yªu cÇu ®îc cÊp chung hé chiÕu th× khai chung vµo tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu cña m×nh. Bíc 2: ThÈm ®Þnh hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu. Còng gÇn gièng nh thÈm ®Þnh hå s¬ ®Ó cÊp hé chiÕu c«ng vô vµ hé chiÕu ngo¹i giao Bíc 3: CÊp hé chiÕu C¬ quan cÊp hé chiÕu c«ng vô vµ hé chiÕu ngo¹i giao hoµn thµnh viÖc cÊp hé chiÕu trong thêi gian n¨m ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. III.Thêi h¹n gi¸ trÞ cña hé chiÕu 1.Hé chiÕu phæ th«ng, hé chiÕu c«ng vô, hé chiÕu ngo¹i giao cã gi¸ trÞ 05 n¨m tÝnh tõ ngµy cÊp, khi hÕt h¹n cã thÓ ®îc gia h¹n mét lÇn víi thêi h¹n kh«ng qu¸ 03 n¨m. 2.Hé chiÕu c«ng vô, hé chiÕu ngo¹i giao cÊp cho nh÷ng ngêi nªu t¹i kho¶n 7 §iÒu 7 vµ kho¶n 11 §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh sè 05/2000/N§-CP cã thêi h¹n gi¸ trÞ phï hîp víi môc ®Ých chuyÕn ®i vµ thêi h¹n ë níc ngoµi cña ngêi ®îc cö ra níc ngoµi nhng kh«ng qu¸ 05 n¨m kÓ tõ ngµy cÊp. 3.Hé chiÕu cÊp cho trÎ em díi 16 tuæi kh«ng ®îc gia h¹n IV. Nh©n xÐt Thñ tôc cÊp hé chiÕu cña Việt Nam cã thÓ kh¼ng ®Þnh ngµy cµng ®¬n gi¶n h¬n, ®ßi hái Ýt giÊy tê h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngêi d©n ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn giao lu quèc tÕ ngµy cµng më réng. S c¶i tiÕn thñ tôc cÊp hé chiÕu vÒ c¬ bnr ®· ®îc thùc hiÖn theo híng võa thuËn lîi võa qu¶n lý chÆt chÏ viÖc xuÊt, nhËp c¶nh. Tuy nhiªn, mét thùc tÕ ®ang cÇn ph¶i gi¶i quyÕt lµ t×nh tr¹ng vi ph¹m thêi h¹n cÊp hé chiÕu vÉn diÔn ra nªn cßn g©y phiÒn hµ cho ngêi d©n. MÆt kh¸c, trong thñ tôc cÊp hé chiÕu phæ th«ng cÇn ph©n ®Þnh râ tõng ®èi tîng cô thÓ ®Ó cã mét c¬ chÕ ®èi xö phï hîp. Hé chiÕu c«ng vô, hé chiÕu ngo¹i giao cÇn ph¶I quy ®Þnh râ ®Çu mèi nªn cã sù ph©n giao cho c¸c c¬ quan nhµ níc hîp lý tr¸nh sù … t¾c kh«ng cÇn thiÕt. V. So s¸nh víi thñ tôc cÊp hé chiÕu cña Lµo 1.Hå s¬ 2. Thêi h¹n cÊp hé chiÕu. 3.Thêi h¹n hiÖu lùc cña hé chiÕu.