NghÞ ®Þnh sè 05/2000/N§-CP ngµy 03/03/2000 cña CP vÒ xuÊt nhËp c¶nh cña c«ng d©n ViÖt Nam §iÒu5

: 1.Hé chiÕu ViÖt Nam lµ tµi s¶n cña Nhµ níc CHXHCN ViÖt Nam vµ chØ cÊp cho c«ng d©n ViÖt Nam. 2.Hé chiÕu ViÖt Nam gåm c¸c lo¹i: Hé chiÕu phæ th«ng, hé chiÕu c«ng vô vµ hé chiÕu ngo¹i giao. 3.Thêi h¹n gi¸ trÞ cña hé chiÕu Hé chiÕu phæ th«ng, hé chiÕu c«ng vô, hé chiÕu ngo¹i giao cã gi¸ trÞ 05 n¨m tÝnh tõ ngµy cÊp, khi hÕt h¹n cã thÓ ®îc gia h¹n mét lÇn víi thêi h¹n kh«ng qu¸ 03 n¨m. Hé chiÕu c«ng vô, hé chiÕu ngo¹i giao cÊp cho nh÷ng ngêi nªu t¹i kho¶n 7 §iÒu 7 vµ kho¶n 11 §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh cã thêi h¹n gi¸ trÞ phï hîp víi môc ®Ých chuyÕn ®i vµ thêi h¹n ë níc ngoµi cña ngêi ®îc cö ra níc ngoµi nhng kh«ng qu¸ 05 n¨m kÓ tõ ngµy cÊp. Hé chiÕu cÊp cho trÎ em díi 16 tuæi kh«ng ®îc gia h¹n. 4.GiÊy th«ng hµnh lµ giÊy tê cã gi¸ trÞ thay hé chiÕu dïng ®Ó xuÊt c¶nh nhËp c¶nh. Trong trêng hîp ®Æc biÖt, c«ng d©n ViÖt Nam ®îc cÊp giÊy th«ng hµnh ®Ó xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh cña Bé C«ng an vµ Bé Ngo¹i giao. GiÊy th«ng hµnh cã gi¸ trÞ 06 th¸ng tÝnh tõ ngµy cÊp vµ chØ ®îc gia h¹n mét lÇn víi thêi h¹n kh«ng qóa 06 th¸ng. §iÒu 6: Hé chiÕu phæ th«ng cÊp cho mäi c«ng d©n ViÖt Nam. §iÒu 7: Hé chiÕu c«ng vô cÊp cho c«ng d©n ViÖt Nam thuéc mét trong nh÷ng diÖn sau ®©y: 1. C¸n bé c«ng chøc Nhµ níc, sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp trong Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n. 2. C¸n bé tõ cÊp phßng trë lªn vµ kÕ to¸n trëng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ra níc ngoµi ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh thøc cña doanh nghiÖp. 3. C¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc ®îc cö ra níc ngoµi ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh thøc thuéc ph¹m vi c«ng t¸c cña §¶ng Céng s¶n ViÖt nam. 4. C¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc ®îc cö ra níc ngoµi ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh thøc thuéc ph¹m vi c«ng t¸c cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi cÊp Trung ¬ng.

5. Nh©n viªn c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù, c¬ quan kh¸c ®îc uû quyÒn thùc hiÖn chøc n¨ng l·nh sù cña ViÖt Nam ë níc ngoµi (sau ®©y gäi chung lµ C¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi), nh©n viªn ph¸i ®oµn ®¹i diÖn thêng trùc cña ViÖt Nam t¹i tæ chøc quèc tÕ liªn ChÝnh phñ; phãng viªn th«ng tÊn vµ b¸o chÝ Nhµ níc cña ViÖt Nam thêng tró ë níc ngoµi. 6. Vî hoÆc chång, con díi mêi t¸m tuæi cña nh÷ng ngêi nªu t¹i kho¶n 5 §iÒu nµy, nÕu cïng ®i theo nhiÖm kú c«ng t¸c hoÆc ®i th¨m ngêi ®ã. 7. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, theo ®Ò nghÞ cña ngêi cã thÈm quyÒn cö ngêi ra níc ngoµi quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh nµy, Bé trëng Bé Ngo¹i giao xÐt, quyÕt ®Þnh c¸p hé chiÕu c«ng vô cho nh÷ng ngêi kh«ng thuéc diÖn quy ®Þnh tõ kho¶n 1 ®Õn kho¶n 6 §iÒu nµy ra níc ngoµi. §iÒu 8: Hé chiÕu ngo¹i giao cÊp cho c«ng d©n ViÖt Nam thuéc mét trong nh÷ng diÖn sau ®©y ra níc ngoµi ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh thøc: 1. Thuéc c¬ quan cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: - Tæng BÝ th, Uû viªn Bé ChÝnh trÞ, Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng. - Cè vÊn Ban ChÊp hµnhTrung ¬ng §¶ng; - C¸c vÞ nguyªn lµ Tæng BÝ th, Uû viªn Bé ChÝnh trÞ, cè vÊn Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng; - BÝ th, Phã BÝ th tØnh uû, thµnh uû thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; - Trëng ban, Phã Trëng ban c¸c Ban trùc thuéc Ban ChÊp hµnh Trng ¬ng §¶ng; Ch¸nh V¨n phßng, Phã V¨n Phßng Trung ¬ng §¶ng; - §Æc ph¸i viªn, trî lý cña Tæng BÝ th Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng. 2. Thuéc c¬ quan Quèc héi: - Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch Quèc héi; Uû viªn Uû ban Thêng vô Quèc héi; - C¸c vÞ nguyªn lµ Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch Quèc héi; - Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch Héi ®ång D©n téc cña Quèc héi; - Chñ nhiÖm, Phã Chñ nhiÖm V¨n phßng Quèc héi; - §¹i biÓu Quèc héi; - Trî lý cña Chñ tÞch Quèc héi; 3. Thuéc c¬ quan Chñ tÞch níc: - Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch níc;

- C¸c vÞ nguyªn lµ Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch níc; - Chñ nhiÖm, Phã Chñ nhiÖm V¨n phßng Chñ tÞch níc; - §Æc ph¸i viªn, trî lý cña Chô tÞch níc. 4. Thuéc c¬ quan ChÝnh phñ: - Thñ tíng, Phã Thñ tíng ChÝnh phñ; - C¸c vÞ nguyªn lµ Thñ tíng, Phã Thñ tíng ChÝnh phñ; - Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; Thø trëng, Phã Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Phã Thñ tíng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; - Chñ nhiÖm, Phã Chñ nhiÖm hoÆc Tæng côc trëng, Phã Tæng côc trëng c¸c Tæng côc; T lÖnh, Phã T lÖnh c¸c Bé T lÖnh trùc thuéc Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an; sÜ quan cã cÊp hµm tõ thiÕu tíng vµ chuÈn ®« ®èc h¶i quan trë lªn ®ang phôc vô trong Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n; - §Æc ph¸i viªn, trî lý cña Thñ tíng ChÝnh phñ; - Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch, Th ký Ph©n ban ViÖt Nam trong Uû ban hîp t¸c liªn ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ níc ngoµi. 5. Thuéc c¬ quan T ph¸p: - Ch¸nh ¸n, Phã Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao; - ViÖn trëng, Phã ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao. 6. Thuéc c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi cÊp Trung ¬ng: - Chñ tÞch, Tæng th ký, Uû viªn thêng trùc §oµn Chñ tÞch Uû ban Trung ¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam; - Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam; - Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch Héi N«ng d©n ViÖt Nam; - Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam; - Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam; - BÝ th thø nhÊt, BÝ th thêng trùc Trung ¬ng §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh. 7. Thuéc c¬ quan Nhµ níc ë ®Þa ph¬ng: - Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; - Chñ tÞch, Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 8. Nh÷ng ngêi ®ang phôc vô trong ngµnh ngo¹i giao ®· ®îc phong hµm ngo¹i giao hoÆc gi÷ c¸c chøc vô díi ®©y ®îc cö ®i níc ngoµi thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh thøc;

- Tham t¸n C«ng sø, Tham t¸n, BÝ th, Tïy viªn; - Tæng l·nh sù, Phã tæng l·nh sù, L·nh sù, Phã L·nh sù vµ Tïy viªn l·nh sù. 9. Vî hoÆc chång, con díi 18 tuæi cã nh÷ng ngêi thuéc diÖn quyÕt ®Þnh tõ kho¶n 1 ®Õn kho¶n 8, §iÒu nµy, nÕu cïng ®i theo hµnh tr×nh c«ng t¸c, nhiÖm kú c«ng t¸c hoÆc ®i th¨m ngêi ®ã. 10. Giao th«ng viªn ngo¹i giao, giao th«ng viªn l·nh sù. 11. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, c¨n cø vµo yªu cÇu vµ tÝnh chÊt chuyÕn ®i c«ng t¸c, theo ®Ò nghÞ cña ngêi cã thÈm quyÒn cö ngêi ra níc ngoµi quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh nµy, Bé trëng Bé Ngo¹i giao xÐt, quyÕt ®Þnh cÊp hé chiÕu ngo¹i giao cho nh÷ng ngêi kh«ng thuéc diÖn quy ®Þnh tõ kho¶n 1 ®Õn kho¶n 10 §iÒu nµy. thñ tôc cÊp hé chiÕu §iÒu 9. Thñ tôc cÊp hé chiÕu phæ th«ng ë trong níc: 1. Hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu: a) §èi víi ngêi lµ c¸n bé, c«ng chøc, nh©n viªn trong c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp Nhµ níc, ®¬n vÞ Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n (kÓ c¶ ngêi lµm c«ng theo chÕ ®é hîp ®ång tõ mét n¨m trë lªn vµ nh÷ng ngêi ®îc c¬ quan, doanh nghiÖp Nhµ níc cö sang lµm viÖc t¹i c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc kinh tÕ ngoµi quèc doanh, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ tæ chøc níc ngoµi t¹i ViÖt nam), hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu gåm: - Mét tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu, cã d¸n ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai vµ x¸c nhËn cña Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý (theo mÉu do Bé C«ng an quy ®Þnh); - V¨n b¶n cö ®i níc ngoµi vÒ viÖc c«ng hoÆc cho phÐp ®i níc ngoµi vÒ viÖc riªng cña ngêi cã thÈm quyÒn cö hoÆc cho phÐp ngêi ®i níc ngoµi quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh nµy. b) Nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi, doanh nghiÖp liªn doanh víi níc ngoµi, hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu gåm: - Mét tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu, cã d¸n ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai vµ x¸c nhËn cña Trëng C«ng an phêng, x·, n¬i ®¨ng ký hé khÈu trêng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n (theo mÉu do Bé C«ng an quy ®Þnh);
Ch¬ng III

- V¨n b¶n cö ®i níc ngoµi vÒ viÖc c«ng hoÆc cho phÐp ®i níc ngoµi vÒ viÖc riªng cña Thñ trëng doanh nghiÖp. c) §èi víi ngêi kh«ng thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy, hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu gåm: hai tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu, cã d¸n ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai vµ x¸c nhËn cña Trëng c«ng an phêng, x·, n¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n (theo mÉu do Bé C«ng an quy ®Þnh). d) §èi víi trÎ em díi mêi s¸u tuæi ®i ra níc ngoµi cïng cha, mÑ hoÆc ngêi ®ì ®Çu, nÕu cha, mÑ hoÆc ngêi ®ì ®Çu cã yªu cÇu ®îc cÊp chung hé chiÕu th× khai chung vµo tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu cña m×nh. 2. Thêi h¹n gi¶i quyÕt viÖc cÊp hé chiÕu t¹i c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ë trong níc: - N¨m ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, ®èi víi c¸c trêng hîp thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b cña kho¶n 1 §iÒu nµy. - Mêi l¨m ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, ®èi víi c¸c trêng hîp thuéc diÖn quy dÞnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy. - Ba m¬i ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, ®èi víi trêng hîp xin cÊp hé chiÕu ®Ó ra níc ngoµi ®Þnh c. §iÒu 10. Thñ tôc cÊp hé chiÕu c«ng vô, hé chiÕu ngo¹i giao ë trong níc: 1. Hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu: a) Nh÷ng ngêi thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 7, §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh nµy (trõ nh÷ng ngêi nªu t¹i ®iÓm b, kho¶n nµy), hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu gåm: - Mét tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu, cã d¸n ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai vµ x¸c nhËn cña Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý (theo mÉu do Bé Ngo¹i giao quy ®Þnh); - V¨n b¶n cö ®i níc ngoµi cña ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh nµy. b) §èi víi ngêi thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 7 vµ kho¶n 9 §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh nµy: - NÕu lµ c¸n bé, c«ng chøc, nh©n viªn trong c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp Nhµ níc, ®¬n vÞ Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n, hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu gåm: + Mét tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu, cã d¸n ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai vµ x¸c nhËn cña Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý (theo mÉu do Bé Ngo¹i giao quy ®Þnh);

+ V¨n b¶n cho phÐp ®i níc ngoµi cña ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh nµy; + GiÊy tê chøng minh ngêi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu thuéc diÖn ®i cïng hoÆc ®i th¨m, quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 7 vµ kho¶n 9 §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh nµy; - NÕu kh«ng ph¶i lµ c¸n bé, c«ng chøc, nh©n viªn trong c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp Nhµ níc, ®¬n vÞ Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n, hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu gåm: + Mét tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu cã d¸n ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai vµ x¸c nhËn cña Trëng c«ng an phêng, x·, n¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró hoÆc t¹m tró dµi h¹n (theo mÉu do Bé Ngo¹i giao quy ®Þnh); + GiÊy tê chøng minh ngêi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu thuéc diÖn ®i cïng hoÆc ®i th¨m quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 7 vµ kh¶on 9 §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh nµy. c) §èi víi trÎ em díi mêi s¸u tuæi ®i ra níc ngoµi cïng cha, mÑ hoÆc ngêi ®ì ®Çu, nÕu cha, mÑ hoÆc ngêi ®ì ®Çu cã yªu cÇu ®îc cÊp chung hé chiÕu th× khai chung vµo tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu cña m×nh. 2. C¬ quan cÊp hé chiÕu c«ng vô vµ hé chiÕu ngo¹i giao hoµn thµnh viÖc cÊp hé chiÕu trong thêi gian n¨m ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. §iÒu 11. C¬ quan cÊp hé chiÕu cã tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh n¬i nép hå s¬, tr¶ kÕt qu¶ ®èi víi nh÷ng ngêi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu phæ th«ng, hé chiÕu c«ng vô, hé chiÕu ngo¹i giao vµ quy ®Þnh cô thÓ thñ tôc gia h¹n, bæ sung, söa ®æi, cÊp ®æi, cÊp l¹i c¸c lo¹i hé chiÕu nãi trªn. §iÒu 12. Thñ tôc cÊp hé chiÕu t¹i C¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi cho c«ng d©n ViÖt Nam c«ng t¸c, lao ®éng, häc tËp,… cã thêi gian hoÆc ®Þnh c ë níc ngoµi nh sau: 1. Ngêi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu nép cho C¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë níc së t¹i mét tê khai ®Ó cÊp hé chiÕu (theo mÉu do Bé Ngo¹i giao vµ Bé C«ng an quy ®Þnh), nép hoÆc xuÊt tr×nh c¸c giÊy tê chøng minh cã quèc tÞch ViÖt Nam vµ giÊy tê chøng nhËn, cã ¶nh ®ãng dÊu gi¸p lai, do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp. Trêng hîp ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu kh«ng cã giÊy tê chøng minh quèc tÞch ViÖt nam, giÊy tê chøng nhËn nh©n th©n th× nép mét b¶n s¬ yÕu lÝ lÞch theo mÉu do Bé Ngo¹i giao vµ Bé C«ng an quy ®Þnh.

2. Thêi h¹n gi¶i quyÕt viÖc cÊp hé chiÕu t¹i C¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi: - N¨m ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, ®èi víi trêng hîp cã ®ñ c¨n cø x¸c ®Þnh ngêi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu lµ c«ng d©n ViÖt Nam cã c¸c yÕu tè nh©n th©n chÝnh x¸c. - Trêng hîp cha ®ñ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh quèc tÞch ViÖt NamhoÆc cha ®óng c¸c yÕu tè nh©n th©n th× C¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi göi c¸c yÕu tè nh©n th©n vµ ¶nh cña ngêi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu vÒ Bé Ngo¹i giao. Bé Ngo¹i giao cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé C«ng an, Bé T ph¸p ®Ó x¸c minh vµ tr¶ lêi C¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam trong thêi h¹n bèn m¬i l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc yªu cÇu x¸c minh. Bé C«ng an vµ Bé T ph¸p cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi Bé Ngo¹i giao trong thêi h¹n bèn m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc yªu cÇu x¸c minh. C¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam xem xÐt, gi¶i quyÕt vµ tr¶ lêi cho ngêi ®Ò nghÞ cÊp hé chiÕu trong thêi h¹n n¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc v¨n b¶n tr¶ lêi Bé Ngo¹i giao. §iÒu 13. Bé Ngo¹i giao vµ Bé c«ng an thèng nhÊt híng dÉn thñ tôc gia h¹n, söa ®æi, bæ sung, cÊp ®æi, cÊp l¹i hé chiÕu phæ th«ng, hé chiÕu c«ng vô vµ hé chiÕu ngo¹i giao t¹i c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi cho c«ng d©n ViÖt Nam ®ang c«ng t¸c, häc tËp, lao ®éng… cã thêi h¹n hoÆc ®Þnh c ë níc ngoµi. Ch¬ng IV
Ngêi cha ®îc xuÊt c¶nh

§iÒu 14. 1. C«ng d©n ViÖt Namcha ®îc phÐp xuÊt c¶nh nÕu thuéc mét trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: a) Ngêi ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, ®ang cã nghÜa vô thi hµnh b¶n ¸n h×nh sù hoÆc ®ang bÞ c¬ quan ®iÒu tra yªu cÇu cha cho xuÊt c¶nh hoÆc cha cÊp hé chiÕu ®Ó phôc vô c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m. b) Ngêi ®ang cã nghÜa vô thi hµnh b¶n ¸n; chê ®îi gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ d©n sù, kinh tÕ, hµnh chÝnh; chê ®Ó thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh; ®ang cã nghÜa vô nép thuÕ hoÆc c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, trõ c¸c trêng hîp cã ®Æt tiÒn, ®Æt tµi s¶n, b¶o l·nh b»ng tµi s¶n hoÆc cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m kh¸c ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô ®ã. c) Ngêi ®· vi ph¹m quy chÕ xuÊt nhËp c¶nh bÞ xö ph¹t tõ c¶nh c¸o hµnh chÝnh trë lªn th× ®îc xuÊt c¶nh trong thêi gian tõ mét n¨m tÝnh tõ ngµy bÞ xö lý vi ph¹m.

d) Ngêi bÞ níc ngoµi trôc xuÊt v× vi ph¹m ph¸p luËt cña níc së t¹i, nÕu hµnh vi ®ã lµ nghiªm träng, cã h¹i cho lîi Ých vµ uy tÝn cña ViÖt Namth× cha ®îc xuÊt c¶nh trong thêi gian tõ mét ®Õn n¨m n¨m, tÝnh tõ ngµy trë vÒ ViÖt Nam. ®) Ngêi mµ Bé Y tÕ ®Ò nghÞ cha cho xuÊt c¶nh v× lý do y tÕ. e) C¸c trêng hîp kh¸c v× lý do b¶o vÖ an ninh quèc gia vµ trËt tù an toµn x· héi. 2. Theo yªu cÇu cña c¬ quan ®iÒu tra, viÖn kiÓm s¸t, toµ ¸n hoÆc c¬ quan thi hµnh ¸n, c¬ quan qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh – Bé C«ng an th«ng b¸o cho lùc lîng kiÓm so¸t xuÊt nhËp c¶nh ë cöa khÈu thùc hiÖn viÖc cha cho xuÊt canhr ®èi víi nh÷ng ngêi thuéc diÖn nªu t¹i ®iÓm a, ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. Bé trëng Bé C«ng an quyÕt ®Þnh viÖc cha cho xuÊt c¶nh ®èi víi c«ng d©n ViÖt Namthuéc diÖn nªu t¹i c¸c ®iÓm c, d, ®, e kho¶n 1 §iÒu nµy theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ th«ng bao cho lùc lîng kiÓm so¸t xuÊt nhËp c¶nh ë cöa khÈu thùc hiÖn viÖc cha cho xuÊt c¶nh. 4. Bé C«ng an thèng nhÊt qu¶n lý danh s¸ch ngêi ViÖt Namcha ®îc phÐp xuÊt c¶nh.
Ch¬ng V

thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan liªn quan vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi ®îc cÊp hé chiÕu

§iÒu 15. ThÈm quyÒn cö hoÆc cho phÐp c¸n bé, c«ng chøc, nh©n viªn trong c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp Nhµ níc ra níc ngoµi ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh viÖc xuÊt c¶nh cña Bé trëng, Thñ trëng C¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi t¾t lµ Thñ trëng cÊp Bé, tØnh); Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty trùc thuéc Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. Thñ tíng cÊp Bé, tØnh quyÕt ®Þnh viÖc cö ra níc ngoµi vÒ viÖc c«ng hoÆc cho phÐp ra níc ngoµi vÒ viÖc riªng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc , nh©n viªn trong c¸c c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp Nhµ níc (kÓ c¶ nh÷ng ngêi lµm c«ng theo chÕ ®é hîp ®ång dµi h¹n tõ mét n¨m trë lªn) thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý trùc tiÕp cña Thñ trëng cÊp Bé, TØnh. 3. Thñ trëng cÊp Bé, tØnh cã thÓ uû quyÒn cho Thñ trëng c¸c Tæng côc, Côc, Vô, ViÖn trëng trùc thuéc Bé; së, ban, ngµnh thuéc tØnh quyÕt ®Þnh viÖc xö hoÆc cho phÐp c¸n bé, c«ng

chøc, nh©n viªn thuéc quyÒn (kÓ c¶ nh÷ng ngêi lµm c«ng theo chÕ ®é hîp ®ång dµi h¹n tõ mét n¨m trë lªn) ra níc ngoµi. Thñ trëng cÊp Bé, tØnh ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n quyÕt ®Þnh uû quyÒn nãi trªn ®ång thêi giíi thiÖu ph¹m vi uû quyÒn, con dÊu, ch÷ ký cña ngêi ®îc ñy quyÒn cho Bé C«ng an vµ Bé Ngo¹i giao. 4. ViÖc cö c¸n bé, c«ng chøc, nh©n viªn thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña c¬ quan §¶ng, Quèc héi, Chñ tÞch níc , Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi vµ c¸c tæ chøc kh¸c ra níc ngoµi vÒ viÖc c«ng hoÆc cho phÐp ra níc ngoµi vÒ viÖc riªng thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé ChÝnh trÞ vµ quy chÕ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, nh©n viªn cña c¸c c¬ quan, tæ chøc nµy. §iÒu 16. Thñ trëng c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp Nhµ níc, ®¬n vÞ Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n, tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi vµ ngêi ®îc uû quyÒn cö hoÆc cho phÐp c¸n bé, c«ng chøc, nh©n viªn (kÓ c¶ nh©n viªn lµm c«ng theo chÕ ®é hîp ®ång dµi h¹n tõ mét n¨m trë lªn) ra níc ngoµi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ nh©n sù mµ m×nh cö hoÆc cho phÐp ra níc ngoµi, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc viÖc qu¶n lý hé chiÕu cña c¸c ®èi tîng trªn ngay sau khi hä vÒ nøc, ®¶m b¶o hé chiÕu ®îc sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi tîng. §iÒu 17. Bé C«ng an chñ tr×, phèi víi hîp Bé Ngo¹i giao vµ Bé Quèc phßng (Bé ®éi b®iªn phßng) gióp ChÝnh phñ thùc hiÖn qu¶n lý Nhµ níc vÒ xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh cña c«ng d©n ViÖt Nam. Bé C«ng an cã tr¸ch nhiÖm: