C©u hái «n tËp C©u 1.Tr×nh bµy kh¸i niÖm qu¶n lý nguån nh©n lùc.

Ph©n biÖt víi kh¸i niÖm qu¶n lý nh©n sù. Qu¶n lý nguån nh©n lùc chÝnh lµ qu¶n lý nguån nh©n lùc cña tæ chøc.Cã thÓ xem xÐt kh¸i niÖm nguån nh©n lùc cña tæ chøc lµ mét bé phËn cÊu thµnh nguån nh©n lùc cña x· héi.Hay nãi kh¸c ®i nguån nh©n lùc cña tæ chøc lµ mét hÖ con cña hÖ thèng nguån nh©n lùc x· héi. §ã lµ tÊt c¶ nh÷ng ai lµm viÖc trong tæ chøc, tõ thñ trëng cao nhÊt ®Õn nh©n viªn b×nh thêng nhÊt, thÊp nhÊt, lµm viÖc tay ch©n ®¬n gi¶n. §ã còng lµ ngêi ®ang chê ®îi ®Ó cã thÓ vµo lµm viÖc cho tæ chøc, tøc lµ nguån dù tr÷ cña tæ chøc. Trong khi ®ã qu¶n lý nh©n sù lµ nh÷ng ho¹t ®éng ¸p dông c¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh cña tæ chøc, c¬ quan nh tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, nghØ phÐp, nghØ lÔ ®Ó qu¶n lý con ngêi nh»m lµm cho hä thùc hiÖn c¸c ho¹t ®äng cña hä mét c¸ch tèt nhÊt. Nh vËy qu¶n lý nh©n sù ®Æt vÊn ®Ò ®Õn tõng con ngêi cô thÓ trong tæ chøc, muèn chØ c¸c kh¶ n¨ng t¸c ®éng ®Õn ®éi ngò hiÖn cã ®Ó hä ®¸p øng ®îc ®ßi hái cña tæ chøc.Trong khi ®ã, qu¶n lý nguån nh©n lùc mang ý nghÜa réng h¬n qu¶n lý nh©n sù. Qu¶n lý nguån nh©n lùc mang tÝnh chÊt kh¸i qu¸t vµ xem tæ chøc nh lµ mét thùc thÓ cÇn cã t¸c ®éng tõ bªn ngoµi vµ kÕt hîp víi bªn trong ®Ó qu¶n lý.Qu¶n lý nguån nh©n lùc lµ bíc ph¸t triÓn cao h¬n cña qu¶n lý nh©n sù khi nã ®Ò cËp ®Õn c¶ viÖc qu¶n lý c¸c quan hÖ con ngêi s¶n xuÊt, lao ®éng, vµ c¶ quan hÖ víi nh÷ng ngêi tõ bªn ngoµi sÏ vµo lµm viÖc cho tæ chøc(nguån lùc dù tr÷ hay tiÒm n¨ng cña tæ chøc), ®Ò cËp ®Õn c¸c yÕu tè thÞ trêng lao ®éng cña tæ chøc. ChÝnh v× vËy cã ngêi gäi qu¶n lý nguån nh©n lùc chÝnh lµ qu¶n lý quan hÖ s¶n xuÊt. Nh vËy, nguån nh©n lùc cña mét tæ chøc kh«ng chØ lµ nh÷ng con ngêi ®ang lµm viÖc trong tæ chøc mµ cßn nh»m chØ nh÷ng nguån kh¸c cã thÓ bæ sung cho tæ chøc. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ khi nãi ®Õn qu¶n lý nguån nh©n lùc cña tæ chøc còng nh»m kh¶ n¨ng t¸c ®éng cña tæ chøc ®Õn lùc lîng lao ®éng tiÒm n¨ng bªn ngoµi tæ chøc. Qu¶n lý nguån nh©n lùc hiÓu theo kh¸i niÖm vÜ m« khi ®Æt nguån nh©n lùc cña tæ chøc trong tæng thÓ nguån nh©n lùc quèc gia. Nh vËy, yÕu tè nguån nh©n lùc tæ chøc ph¸t triÓn phô thuéc kh«ng chØ yÕu tè bªn trong cña tæ chøc mµ cßn chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè bªn ngoµi cña tæ chøc.

1

C©u 2.Ph©n tÝch quy tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc Quy tr×nh tuyÓn, chän ngêi míi cho c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc A.X¸c ®Þnh ®ßi hái ®èi víi ngêi míi cÇn tuyÓn §©y lµ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh tuyÓn dông.Nªu skh«ng x¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu nh©n lùc cÇn tuyÓn dông, khã cã thÓ cã nguån nh©n lùc cÇn thiÕt ®¸p øng nhu cÇu nh©n sù cña c¬ quan. X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n sù tæ chøc ®Ó thu hót vµ tuyÓn dông ®ßi hái ¸p dông nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. Ttong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc nãi riªng vµ c¸c c¬ quan nhµ níc nãi chung x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n sù lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p nhng trong nhiÒu trêng hîp, c¸c bé phËn nh©n sù thêng Ýt giµnh thêi gian vµ nguån lùc ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ®Çu tiªn nµy cña quy tr×nh tuyÓn chän. Sè lîng vµ lo¹i nh©n sù cÇn bæ sung cho tæ chøc theo yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn ph¶i ®îc coi lµ mét c«ng viÖc quan träng cña c«ng t¸c nh©n sù trong tæ chøc. X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n sù cÇn bæ sung ®ßi hái ph¶i ®i tõ c¸c bé phËn nhá cÊu thµnh c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc, nghÜa lµ ®i tõ cÊp c¬ së. Mçi mét ®¬n vÞ cÇn m« t¶ l¹i c«ng viÖc cña tæ chøc mét c¸ch chi tiÕt trªn c¬ së nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng- tøc chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cña tæ chøc, ®¬n vÞ.§ång thêi x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng c«ng viÖc sÏ ph¸t sinh trong t¬ng lai. Trong giai ®o¹n nµy, ®ßi hái pahØ tr¶ lêi ®îc: - ®ßi hái nh÷ng vÞ trÝ cÇn thay thÕ nh÷ng ngêi míi ; - nh÷ng vÞ trÝ míi cÇn tuyÓn thªm(bæ sung). B.Thu hót ngêi tham gia qu¸ tr×nh dù tuyÓn 1.T¹o lËp thÞ trêng lao ®éng riªng cho c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ næc trong tæng thÓ thÞ trêng lao ®éng chung cña c¶ níc. - ¸p dông c¸c h×nh thøc kh¸c nhau ®Ó t¹o lËp thÞ trêng cho riªng tæ chøc vµ hÖ thèng c¸c c¬ quan nhµ níc( qu¶ng c¸o,giíi thiÖu qua c¸c kªnh giao tiÕp); - §¨ng ký qua m¹ng internet.§©y lµ mét c«ng cô cã thÓ thu hót ®îc nhiÒu ngêi tham gia ë c¸c níc ph¸t triÓn. - T×m kiÕm c¸c nguån nh©n lùc cã thÓ. Cö ngêi ®Õn c¸c trung t©m giíi thiÖu; c¸c trêng ®¹i häc; c¸c tæ chøc kh¸c ®Ó truyÒn th«ng vÒ ®ßi hái nguån nh©n lùc cho c¬ quan. 2.Tæ chøc ph¶i lµm g× ®Ó t¹o thÞ trêng lao ®éng riªng cho m×nh – tøc thu hót ®îc ngêi cã chÊt lîng ®Ó chän.

2

§©y lµ ®iÒu mµ ®a sè c¸c tæ chøc cÇn quan t©m. §iÒu nµy x¶y ra kh«ng chØ ®èi víi trêng hîp thÞ trêng lao ®éng d thõa. Trong mäi trêng hîp c¶ bªn cÇn nhu cÇu vµ bªn cã nhu cÇu ®Òu cÇn lùa chän cho m×nh nh÷ng ®iÒu kiÖn tèi u nhÊt.Khi d thõa lao ®éng, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¹o lËp thi trêng riªng cho tæ chøc còng lµ c¸ch thøc ®Ó lùa chän ngêi tèt nhÊt. Trong trêng hîp thÞ trêng khan hiÕm, t¹o thÞ trêng riªng cho tæ chøc còng lµ c¸ch thøc ®Ó c¹nh tranh. T¹o ®iÒu kiÖn hÊp dÉn ngêi lao ®éng sÏ thu hót ®îc nhiÒu ngêi ®Õn víi tæ chøc.ViÖc t¹o lËp thÞ trêng lao ®éng riªng cho c¬ quan hiÖn ®ang lµ vÊn ®Ò quan t©m chung cña c¸c tæchøc.NhiÒu níc trªn thÕ giíi ¸p dông m« h×nh”c«ng ty thuª mua lao ®éng” mét h×nh thøc t¹o thÞ trêng lao ®éng cho c¸c tæ chøc cã nhu cÇu nh©n lùc riªng cho tæ chøc m×nh nhng l¹i kh«ng muèn cã nhiÒu rñi ro khi tù m×nh thiÕt lËp tæ chøc. Trong ph¸p luËt vÒ tuyÓn ngêi vµo lµm cho tæ chøc c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc,®¨ng th«ng b¸o tuyÓn dông trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng lµ mét thñ tôc b¾t buéc hiÖn nay ®èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc.§©y lµ mét trong nh÷ng xu híng c¶i c¸ch hµnh chÝnh ®îc nhiÒu níc quan t©m nh»m t¹o c¬ héi tiÕp cËn b×nh ®¼ng cho mäi c«ng d©n trong viÖc lµm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc. §ång thêi còng lµ c¸ch thøc ®Ó nhµ níc cã thÓ tuyÓn ®îc nh÷ng ngêi tèt nhÊt trong nh÷ng ngêi muèn lµm viÖc cho nhµ níc. C¸n bé lµm c«ng t¸c nh©n sù trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc cÇn ph¶i ®îc trang bÞ c¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt vÒ c¸ch thøc lµm qu¶ng c¸o ®Ó thu hót ngêi dù tuyÓn. C¸c tæ chøc khi cÇn tuyÓn nh©n viªn míi, sö dông kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc qu¶ng c¸o.B¸o ®îc sö dông nh lµ mét h×nh thøc vµ ®îc ®¨ng t¶i nhiÒu lÇn. §¨ng qu¶ng c¸o cÇn ng¾n gän nhng ®Çy ®ñ th«ng tin, vµ thiÕt kÕ hÊp dÉn sÏ thu hót nhiÒu ngêi. 3.S¬ tuyÓn nhãm ngêi tham gia” thÞ trêng lao ®éng riªng” cho tæ chøc. 4.CÇn lµm cho ngêi lao ®éng thÊy tríc c«ng viÖc 5.X©y dùng hÖ thèng c¸c tiªu chÝ cÇn cho viÖc tuyÓn chän nh»m ®¶m b¶o chän ngêi nh tæ chøc mong muèn 6.Thñ tôc cÇn thiÕt ®Çu tiªn: nép ®¬n xin dù tuyÓn vµo c¸c c¬ quan nhµ níc c.TuyÓn chän ngêi míi cho tæ chøc. 1.Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ tæ chøc tuyÓn chän.

3

Chän lùa nh÷ng ngêi ®· nép ®¬n xin dù tuyÓn lµ mét qu¸ tr×nh ®Ó tæ chøc cã thÓ chän trong sè nh÷ng ngêi dù tuyÓn ngêi ®¸p øng tèt nhÊt ®ßi hái cña tæ chøc cho nh÷ng vÞ trÝ cÇn tuyÓn trong ®iÒu kiÖn cã thÓ cña tæ chøc. MÆc dï nhÊn m¹nh ®Õn khÝa c¹nh hiÖu qu¶( tøc chän ®îc ngêi ®¸p øng nhÊt), tæ chøc vÉn ph¶i quan t©m ®Õn viÖc t¹o c¬ héi ®Ó tiÕp cËn b×nh ®¼ng ®Õn c«ng viÖc cho tÊt c¶ mäi ngêi dù tuyÓn. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ khi chän, vÉn cßn ph¶i quan t©m thªm mét sè tiªu chÝ kh¸c. Trong nhiÒu trêng hîp, viÖc chän ngêi trong tËp hîp ngêi muèn gia nhËp tæ chøc, ®Æc biÖt lµ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc ph¶i dùa trªn nh÷ng ®Þnh híng ®· ®îc v¹ch ra trong chÝnh s¸ch nh©n sù. ChÝnh s¸ch c¸n bé lµ mét trong nh÷ng c¨n cø quan träng ®Ó x©y dùng c¸c tiªu chÝ cÇn cho qu¸ tr×nh tuyÓn chän ngêi cho tæ chøc. Mäi tæ chøc ®Òu quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch nh©n sù cho tæ chøc m×nh. §ã lµ c«ng viÖc kh«ng chØ cña nhµ qu¶n lý nh©n sù mµ lµ cña c¶ tËp thÓ l·nh ®¹o tæ chøc. 2.Quy tr×nh chän ngêi míi. Bíc 1: Hoµn thiÖn danh s¸ch nh÷ng ngêi nép ®¬n xin dù tuyÓn; TiÕp theo lµ: x©y dùng trong sè c¸c tiªu chÝ chän ngêi. Bíc 2: Xem xÐt l¹i danh s¸ch lÇn cuèi tríc khi tæ chøc thi tuyÓn( cã thÓ ph¶i s¬ tuyÓn b»ng cuéc pháng vÊn nhanh) Bíc 3: Thi tuyÓn b»ng nhiÒu c¸ch thøc kh¸c nhau nh thi viÕt, thi vÊn ®¸p. Bíc 4:Bæ xung hå s¬ Bíc 5:Pháng vÊn tríc khi co quyÕt ®Þnh chän(pháng vÊn lÇn 2). Bíc 6:KiÓm tra sóc khoÎ; B¬c7:Ra quyÕt ®Þnh vµ chuyÓn nh©n sù cho ®¬n vÞ sö dông. Ph©n chia thµnh c¸c giai ®o¹n trªn chir cã tinh t¬ng ®èi.CÇn lµm râ néi dung cña tõng giai ®o¹n trong quy tr×nh ®ã. Sau khi ®· th«ng b¸o ®Ó thu hót ngêi nép ®¬n tham gia vµo thÞ trêng lao ®éng cho tæ chóc ,qu¸ tr×nh lôa chän cã thÓ bao gåm hai bíc :ChuÈn bÞ danh s¸ch nh÷ng øng cö viªn cã chÊ lîng theo tiieu chÝ ®· nªu trªn vµ chän trong sè nhòng ngêi chÊt lîng nh÷ng ngêi ®¸p øng cao nhÊt yªu cÇu  mét sè tæ chóc cã thÓ ®¬n gi¶n c¸c bíc ®· nªu trªn do s« lîng ngêi tham dù tuyÓn hay sè viªc lµm h¹n chÕ .Mét c¬ quan qu¶n lý hµnh cchÝnh nhµ n¬c trong n¨m chi cho phep

4

tuyÓn thªm 2-3 ng¬i ,trong khi ®ã cã thÓ co hµng tr¨m ngêi dù tuyÓn.Cung cã thÓ cã c«ng ty c«ng viªc lµm rÊt lín ,nhng nguån lao ®éngthï thÞ trêng kh«ng dñ cung cÊp nªn sè lîng ngêi nép ®¬n rÕt h¹n chÕ (do ngay tõ ®µu c¸c tiªu chÝ tuyÓn ®· ®îc qu¶ng c¸o ®µy ®ñ)Trong c¶ hai t×nh huèng trªn c¸c bíc cßn l¹i ®Î tuyÓn chän sÏ kh¸c. 3.KÜ thuËt trong qu¸ tr×nh chän ngêi mãi bæ sung cho tæ chøc a)Rµ so¸t l¹i danh s¸ch nhng ngêi nép ®¬n dù tuyÓn b)Pháng vÊn nhanh c)Thi lµ mét h×nh thóc ®¬c nhiÒu tæ chøc quan t©m ¸p dông d)Tr¾c nghiÖm e)Pháng vÊn –Pháng vÊn nhanh -Pháng v¸n thoe mÉu -pháng vÊn theo chØ dÉn -Pháng vÊn t×nh huèng -Pháng vÊn liªn tôc -Pháng vÊn nhãm -Pháng vÊn theo h×nh thøc ph¸t huy kh¶ n¨ng ®éc lËp t duy h)Tæ chøc thi tuyÓn:1. 2. 3. 4. Thµnh lËp héi ®ång thi Lôa chän m«n thi X¸c ®Þnh m«n thi Nh÷ng ngêi tham gia hái thi

i)KiÓm tra søc khoÎ k)QuyÕt ®Þnh chän Mét quyªt ®Þnh tuyÓn dông cÇn chóa nh÷ng yÕu tè hîp ph¸p hîp lý cña mét quyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc.§Ó ra mét quyÕt ®inh cµm lµm râ
1. 2. 3. 4. C¨n cø ®Ó ra quyÕt ®Þnh TuyÓn dông ai,ng¹ch nµo Thêi gian tËp sù(bao nhieu l©u) chÕ ®é l¬ng(bao nhiªu phµn tram l¬ng khëi ®iÓm) 5. C¸c quyÒn lîi kh¸c(nÕu cã)

4)Chän ngêi,nh÷ng ®iÒu cµn quan t©m 1. .chän ngêi còng chÞu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi vµ ®Æc biÖt vai trß cña tæ chøc c«ng ®oµn, quÇn chóng.

5

2. Tiªu chÝ chän ph¶i ®îc th«ng b¸o tríc khi chän vµ cÇn ¸p dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó x©y dùng tiªu chÝ. 3. Nªn thiÕt lËp quy tr×nh c¸c bíc chän. Kh«ng qu¸ chi tiÕt nhng còng kh«ng nªn bá qua nh÷ng bíc cÇn thiÕt. 4. VÞ trÝ cµng quan träng cµng ®ßi hái viÖc lùa chän cô thÓ, ¸p dông nhiÒu c«ng cô kü thuËt. 5. Kh«ng nªn t¹o sù u tiªn kh«ng dùa vµo chÊt lîng cho ngêi trong tæ chøc. 6. C¶ nhµ qu¶n lý trùc tiÕp vµ nhµ qu¶n lý nh©n sù tham gia qu¸ tr×nh chän sÏ b¶o ®¶m tèt h¬n ngêi ®îc chän. 7. Sö dông nhiÒu c¸ch kh¸c nhau ®Ó thu thËp, xö lý th«ng tin cµng lµm cho ngêi ®îc chän phï hîp víi c«ng viÖc. 8. Tæ chøc cµng lín, ®ßi hái cµng tinh vi , hoµn thiÖn viÖc chän ngêi bæ sung. 9. Nh÷ng c«ng viÖc cã thÓ lîng ho¸ , nªn tæ chøc thi kiÓm tra s¸t h¹ch. 10.Kh«ng nªn tuyÖt ®èi ho¸ hÖ thèng tuyÓn chän cña tæ chøc , 11.Thi kiÓm tra s¸t h¹ch lµ c¬ së ph¸p lý cÇn thiÕt ®Ó chän ®óng ngêi. C©u 3.Tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong quy tr×nh qu¶n lý nguån nh© lùc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc, ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c ho¹t ®éng ®ã? 1. Néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc Trong xu thÕ hiÖn nay ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc ph¶i ®èi ®Çu víi nhiÒu th¸ch thøc vµ do ®ã tÝnh chuyªn nghiÖp ho¸ ngµy cµng cao. NhiÒu ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc ®· ®îc chuyªn m«n ho¸ gièng nh c¸c ho¹t ®éng trong mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt , kinh doanh ®îc ph©n c«ng cho tõng bé phËn cô thÓ. Ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc cµng ngµy cµng liªn hÖ víi nhiÒu néi dung cña x©y dùng tæ chøc còng nh bè trÝ nh©n sù cho tæ chøc. Mét sè néi dung qu¶n lý nguån nh©n lùc ®îc nhiÒu tæ chøc quan t©m lµ: - X©y dùng vµ c¶i tiÕn bé m¸y tæ chøc , chÕ ®é lµm viÖc. - Ho¹ch ®Þnh nguån nh©n lùc. - Nghiªn cøu, ph©n tÝch , m« t¶ vµ thiÕt kÕ c«ng viÖc, - TuyÓn dông bè trÝ nh©n sù ,®Ò b¹t thuyªn chuyÓn vµ sa th¶i. - §µo t¹o t¸i ®µo t¹o huÊn luyÖn vµ ph¸t triÓn nh©n sù. - §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc. - §Þnh møc lao ®éng tiÒn l¬ng vµ khen thëng.

6

- Phóc lîi vµ b¶o vÖ søc kháe cho ngêi lao ®éng. 2. Quy tr×nh qu¶n lý nguån nh©n lùc cña tæ chøc Trong ho¹t ®éng qu¶n lý nãi chung nghiªn cøu c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc theo ph¬ng ph¸p quy tr×nh trë thµnh ph¬ng ph¸p phæ biÕn. Qu¶n lý nh©n sù trong tæ chøc còng ®îc nhiÒu tµi liÖu cè g¾ng m« t¶ thµnh qu¸ tr×nh qu¶n lý cÇn thiÕt. Quy tr×nh qu¶n lý nh©n sù trong tæ chøc c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau, nhng c¸c giai ®o¹n ®ã ®Òu nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chung sau ®©y: - TËp hîp c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt liªn quan ®Õn qu¶n lý nguån nh©n lùc cña tæ chøc nh»m duy tr× ho¹t ®éng cña ngêi lµm viÖc trong tæ chøc cã chÊt lîng. - Lµ mét qu¸ tr×nh t×m kiÕm bè trÝ vµ duy tr× ngêi lµm viÖc cho tæ chøc cã chÊt lîng th«ng qua c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc, tuyÓn chän ®Þnh híng nghÒ nghiÖp chuyªn m«n ®µo t¹o båi dìng ®¸nh gi¸ ph¸t triÓn nh©n lùc vµ thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ gi÷a ngêi lao ®éng vµ ngêi thuª lao ®éng Quy tr×nh qu¶n lý nh©n sù trong tæ chøc
kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc thu hót ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn tæ chøc tuyÓn chän ngêi mµ tæ chøc cÇn

hoµ nhËp ngêi míi vµo tæ chøc

Båi dìng sa th¶i ®Ò b¹t thuyªn chuyÓn

Xem xÐt ®¸nh gi¸

Båi dìng ®µo t¹o

Quy tr×nh qu¶n lý nh©n sù trong tæ chøc ph¶i lµm râ nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: 1) B¶o ®¶m c¬ héi viÖc lµm b×nh ®¼ng cho mäi thµnh viªn; 2) TiÕn hµnh thêng xuyªn ho¹t ®éng ph©n tÝch c«ng viÖc; 3) X©y dùng kÕ ho¹ch nh©n sù cña tæ chøc;

7

4) TuyÓn chän ®éng viªn vµ tËp sù cho ngêi lao ®éng; 5) §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña ngêi lao ®éng; 6) X©y dùng chÕ ®é tiÒn c«ng; 7) §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho tæ chøc; 8) T¹o lËp c¸c mèi quan hÖ th©n thiÖn gi÷a l·nh ®¹o vµ ngêi lao ®éng; 9) B¶o ®¶m c¸c chÝnh s¸ch nh vÖ sinh an toµn lao ®éng Cã thÓ chia qu¶n lý ngu«n nh©n lùc trong tæ chøc thµnh c¸c khèi : - khèi sö dông nguån nh©n lùc tæ chøc bao gåm mét sè ho¹t ®éngnhw tuyÓn chän, ph©n c«ng c«ng viÖc ®¸nh gi¸ c«ng viÖc vµ ho¹t ®éng thuyªn chuyÓn s¾p xÕp l¹i - khèi g¾n liÒn víi c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn ngu«n nh©n lùc tæ chøc bao gåm ®µo t¹o míi båi n©ng cÊp. - khèi quan t©m nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò chÕ ®é nh tiÒn l¬ng thëng phóc lîi b¶o hiÓm… - khèi dÞch vô cung cÊp nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng ®ßi hái, y tÕ vÖ sinh. C©u 4.TËp sù lµ g×?Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi tiÕn hµnh tËp sù cho ngêi míi ®îc tuyÓn vµo c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc? ThuËt ng÷ tËp sù ®îc hiÓu kh¸ phong phó vÒ néi dung. Cã ngêi nãi tËp sù lµ thö viÖc; tËp lµm quen víi c«ng viÖc cña tæ chøc, c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc.Kh¸i niÖm tËp sù còng ®îc gäi lµ qu¸ tr×nh “c¬ quan ho¸” ngêi míi ®îc tuyÓn chän.§ã lµ qu¸ tr×nh , v× cÇn cã thêi gian ®Ó ngêi míi tuyÓn häc nh÷ng chuÈn mùc gi¸ trÞ v¨n ho¸ cu¶ tæ chøc.§ã còng lµ qu¸ tr×nh ®Ó lµm quen víi m«i trêng míi; tËp lµm quen víi c«ng viÖc sÏ ®îc ®¶m nhËn còng nh nh÷ng g× mµ tæ chøc kú väng tõ hä. §ång thêi còng lµ qu¸ tr×nh ®Ó ngêi míi tuyÓn vµop hiÓu ®îc c¸ch thøc ho¹t ®éng còng nh chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n cña tæ chøc. Vµ tËp sù còng lµ c¸ch thøc ®Ó ngêi míi tuyÓn vµo bæ sung thªm kiÕn thøc cÇn thiÕt mµ hä cha cã hoÆc tríc ®ã hä thÊy kh«ng cÇn thiÕt. Trong qu¸ tr×nh tËp sù ngêi míi tuyÓn cÇn ®îc c¸c nhµ qu¶n lý , ngêi cïng lµm viÖc trong c¬ quan gióp ®ì ®Ó hoµ nhËp vµo m«i trêng trong tæ chøc. Cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi tiÕn hµnh tËp sù,®ã cã thÓ lµ nh÷ng bíc giai ®o¹n cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh tËp sù.Tríc hÕt vÊn ®Ò cÇn quan t©m ®ã lµ: 1.lîi Ých cña tËp sù : - gi¶m sù c¨ng th¼ng lo ©u cña ngêi míi tuyÓn .Trong thêi gian ban ®Çu t©m lý lo sî thÊt b¹i thêng xuyªn xuÊt hiÖn.§©y còng lµ t©m lú b×nh thêng khi ngêi míi tuyÓn cã

8

kh¸ nhiÒu kiÕn thøc, nhng cha biÕt tËp trung vµo kh©u nµo ®Ó cã thÓ b¶o ®¶m µn thµnh nhiÖm vô. H¬n n÷a khi míi ®Õn tæ chøc, hä còng cã thÓ bÞ nh÷ ho ng ngêi l©u n¨m trong c¬ quan c xö theo h×nh thøc “ma cò b¾t n¹t ma míi”. - T¹o sù dÔ chÞu ®Ó nhËn thøc tèt h¬n tæ chøc vµ c«ng viÖc. Trong giai ®o¹n nµy, ngêi míi ®îc tuyÓn sÏ ®Þnh híng h¬n nh÷ng g× tæ chøc cÇn vµ tæ chøc cã. §ång thêi còng sÏ lµ giai ®o¹n mµ sù rµng buéc chÝnh thøc cha cao nªn t¹o t©m lý dÔ tho¶i m¸i h¬n khi tiÕp cËn. - Më réng sù hiÓu biÕt vÒ tæ chøc vµ c«ng viÖc. TËp lµm quen víi c«ng viÖc ; bæ sung nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt. - Gi¶m nh÷ng sai sãt kh«ng cÇn thiÕt. NhiÒu sai sãt chØ do cha ®îc quan s¸t , xem xÐt.Khi ngêi míi nh×n ngêi l©u n¨m bªn c¹nh lµm còng lµ dÞp ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®iÒu cÇn ph¶i lµm theo. - Gi¶m hiÖn tîng bá viÖc bÊt ngê(sau 1 th¸ng, vµi tuÇn). NhiÒu nhµ qu¶n lý nh©n sù ®· thèng kª ®îc tû lÖ bá viÖc cao nhÊt sau thêi gian ®Çu tiÕp xóc c«ng viÖc. Nh÷ng g× hä c¶m thÊy kh«ng hiÖu qu¶, kh«ng muèn , kh«ng cÇn cã thÓ dÉn hä ®Õn chç th«i viÖc. - HiÖn thùc ho¸ mong muèn cña ngêi tuyÓn qua tiÕp xóc c«ng viÖc. §Æc biÖt nhiÒu ngêi khi ph¶i lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc, kú väng víi tæ chøc lµ rÊt lín. Nh÷ng kú väng nh :tiÒn l¬ng, ®Þa vÞ, ®i häc níc ngoµi b»ng häc bæng cña nhµ níc, nhµ ë kh«ng mÊt tiÒn… 2.VÊn ®Ò cÇn quan t©m n÷a lµ Ngêi dÉn d¾t ch¬ng tr×nh tËp sù - Chøc n¨ng dÉn d¾t ngêi míi tuyÓn thùc hiÖn tËp sù thuéc vÒ c¸c nhµ qu¶n lý t¸c nghiÖp. Tuy nhiªn, vai trß cña c¸c nhµ qu¶n lý nh©n sù(trong trêng hîp tæ chøc cã ®¬n vÞ qu¶n lý nh©n sù riªng hoÆc c«ng chøc lµm nhiÖm vô qu¶n lý nh©n sù)còng rÊt quan träng. - C¸c nhµ qu¶n lý chuyªn m«n cÇn sö dông ®éi ngò chuyªn gia, nh÷ng ngêi lµm viÖc l©u n¨m trong tæ chøc cïng tham gia ch¬ng tr×nh tËp sù; x©y dùng néi dung tËp sù. TËp sù vµ híng dÉn tËp sù trë thµnh tr¸ch nhiÖm b¾t buéc cu¶ c¸c nhµ qu¶n lý trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc. ë níc ta cã nh÷ng v¨n b¶n quy ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm cña ngêi ®îc coi híng dÉn tËp sù - Thêi gian tËp sù: +Tuú thuéc vµo c«ng viÖc; +Tuú thuéc vµo møc ®é kü n¨ng, kiÕn thøc;

9

+tuú thuéc vµo m«i trêng tæ chøc; +C¸c yÕu tè kh¸c Ph¸p luËt Nhµ níc ta quy ®Þnh cho nh÷ng ngêi míi tuyÓn vµo c¬ quan qu¶n lý nhµ níc thêi gian tËp sù nh sau: +®èi víi c«ng chøc lo¹i B, thêi gian tËp sù lµ 6 th¸ng; +®èi c«ng chøc lo¹i C, thêi gian tËp sù lµ 3 th¸ng. 3. c¸ch thøc tiÕn hµnh ch¬ng tr×nh tËp sù. b¾t ®Çu tõ viÖc lµm quen víi c¸c th«ng tin c¬ b¶n nhÊt vÒ tæ chøc. nh÷ng néi dung c¬ b¶n nh tæ chøc vµ lÞch sö cña tæ chøc; chÝnh s¸ch nh©n sù cña tæ chøc;®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ mét sè quy t¾c quy chÕ ®ang ®îc lu hµnh. Lùu chän ngêi híng dÉn. ®iÒu nµy thêng ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua quyÕt ®Þnh ph©n c«ng ngêi híng dÉn thùc tËp. CÇn chó ý tíi mét sè yªu cÇu ®èi víi ngêi nµy. Ngêi híng dÉn thùc tËp ph¶i cã Ýt nhÊt th©m niªn 6 n¨m trong lÜnh vùc chuyªn m«n: cã kinh nghiÖm híng dÉn;®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn tËp sù vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ cña ngêi tËp sù tríc l·nh ®¹o c¬ quan. X©y dùng ch¬ng tr×nh tËp sù. Mçi nhêi tËp sù cÇn x©y dùng ch¬ng tr×nh tËp sù cña c¸ nh©n trªn c¬ së sù híng dÉn cña ngêi híng dÉn. C¸c yªu cÇu vÒ c«ng viÖc. Cã gäi ®©y lµ nh÷ng néi dung ngêi tËp sù cÇn lµm trong thêi gian tËp sù ®Ó hoµ nhËp vµo tæ chøc. Häc tËp c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õntæ chøc còng nh c«ng viÖc. Häc tËp lµ nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña c«ng chøc nãi chung: quy t¾c quy chÕ tæ chøc nãi riªng; hÖ thèng tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña ngµnh, c¬ quan ; kiÕn thøc cÇn bæ sung; chÕ ®é chÝnh s¸ch; c¸ch øng sö giao tiÕp; c¸c c«ng vô kh¸c. 5. Nh©n viªn míi cÇn ®îc ®µo t¹o, båi dìng. Trªn thùc tÕ, hÖ thèng ®µo t¹o quèc d©n kh«ng ai d¹y nh÷ng g× cÇn ph¶i lµm trong c¸c c¬ quan nhµ níc. NÕu nh÷ng sinh viªn míi ra trêng tuy cã kiÕn thøc chuyªn m«n nhng hä thiÕu nh÷ng kü n¨ng ho¹t ®éng trong c¸c c¬ quan nhµ ní, do ®ã tËp sù vµ ®µo t¹o tiÒn c«ng vô ph¶i ®Æt lªn nh mét b¾t buéc. 6. HÕt tËp sù vµ tuyÓn dông chÝnh thøc. TËp sù ®îc coi lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña viÖc tuyÓn dông c«ng chøcvµ chØ sau khi kÕt thóc giai ®o¹n tËp sù, c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc míi cã chÝnh thøc nguån nh©n sù ®îc bæ sung. C¸c tæ chøc ®Òu kh«ng cã sù b¾t buéc nµo víi viÖc kh«ng ®îc chÊm døt hîp ®ång sau tËp sù.

10

ë ViÖt Nam ph¸p luËt quy ®Þnh cã thÓ sau khu tËp sù ®Ó ®îc trë thµnh c«ng chøc nh sau: 1- HÕt thêi gian tËp sù ngêi tËp sù ph¶i b¸o c¸o kÕt qu¶ tËp sù; ngêi híng dÉn tËp sù cã biªn b¶n nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®èi víi ngêi tËp sù, b¸o c¸o víi c¬ quan sö dông c«ng chøc. 2- Ngêi ®øng ®Çu c¬ quan sö dông c«ng chøc ®¸nh gi¸ phÈm chÊt, ®¹o ®øc vµ kÕt qu¶ c«ng viÖc cña ngêi tËp sù. NÕu ngêi tËp sù®¹t yªu cÇu cña ng¹ch, th× ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm chÝnh thøc vµo nh¹ch. 3- Trong trêng hîp ngêi tËp sù kh«ng ®¹t yªu cÇu cña ng¹ch th× ngêi ®øng ®Çu c¬ quan sö dông c«ng chøc ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn huû bá quyÕt ®Þnh tuyÓn dông. 4- Trong thêi gian tËp sù, nÕu ngêi tËp sù vi ph¹m quy chÕ lµm viÖc cña c¬ quan vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m, ngêi ®øng ®Çu c¬ quan tuyÓn dông ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh huû bá quyÕt ®Þnh tuyÓn dông. 5- Sau thêi gian tËp sù, nÕu ngêi tËp sù kh«ng ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch th× ®îc trî cÊp 01 th¸ng l¬ng hiÖn hëng vµ tiÒn tµu xe vÒ n¬i thêng chó. C©u5: ph©n tÝch môc tiªu cña ho¹t ®éng QLNNL trong c¸c c¬ quan HCNN. Qu¶n lý nguån nh©n lùc bªn trong cña tæ chøc còng nh c¸c d¹ng qu¶n lý kh¸c nh»m ®¹t ®îc môc tiªu nhÊt ®Þnh cña tæ chøc. QLNNLtæ chøc nh»m híng ®Õn môc tiªu lµm cho tæ chøc tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh. Cã nhiÒu lo¹i tæ chøc kh¸c nhau do ®ã cã thÓ t¹o ra nh÷ng hÖ thèng môc tiªu kh¸c nhau trong ®ã còng cã môc tiªu QLNS. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tæ chøc cÇn tËp trung vµo 3 vÊn ®Ò sau: 1. Môc tiªu, môc ®Ých tæ chøc ®îc x¸c ®Þnh râ rµng. 2. C¬ cÊu tæ chøc ®îc thiÕt kÕ mét c¸ch khoa häc, h¬p lý, phï hîp víi m«i tr¬ng tæ chøc. 3. NNL bao gåmNNLtæ chøc vµ nguån nh©n lùc x· héi. Nh÷ng môc tiªu cña ho¹t ®éng QLNNL: - Gióp cho tæ chøc v¬n ®Õn môc tiªu cña tæ chøckhi 3 yÕu tè: môc tiªu môc ®Ých, c¬ cÊu tæ chøc vµ con ngêi ®îc kÕt hîpvíi nhau vµ ®îc qu¶n lý tèt. - Khai th¸c n¨ng lùc, kiÕn thøc cña ngêi lao ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶, lµm thÕ nµo ®ªcs m¹nh cña tõng ngêi cô thÓ

11

ph¶i ®îc t¹o ra vµ khai th¸c®Ó ®em l¹i lîi Ých chung cho tæ chøc. - Cung cÊp cho tæ chøc nh÷ng ngêi lao ®éng ®îc ®µo t¹o tèt vµ cã ®éng c¬ râ rµng. - Gia t¨ng sù hµi lßng vµ tù tho¶ m·n cña ngêi lao ®éng. - X©y dùng vµ duy ch× tiÒn l¬ng vµ chÝnh s¸ch tèt nh»m lµm cho c«ng viÖc ®¹t ®îc hiÖu qu¶. - Phæ biÕn chÝnh s¸ch QLNNL cho mäi ngêi lao ®éng trong tæ chøc. - T¹o ®iÒu kiÖn duy tr× ®¹o ®øc, c¸ch øng xö trong tæ chøc. mäi ngêi lao ®éng trong tæ chøc ®Òu ®îc ®èi xö mét c¸ch b×ng ®¼ng víi nhau, kh«ng ph©n - T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó duy tr× ®¹o ®øc, c¸ch øng xö trong tæ chøc. Mäi ngêid lao ®éng trong tæ chøc ®Òu ®îc ®èi xömét c¸ch b×nh ®¼ngvíi nhau vµ kh«ng ph©n biÖt ®èi xö. - Qu¶n lý sù thay ®æi nh»m gi¶m thiÓu sù t¸c ®éng tiªu cùc cña thay ®æi. Bëi v× ho¹t ®éng cña tæ chøc v¬n ®Õn nh÷ng môc tiªu mang nh÷ng tÝnh ®Þnh híng t¬ng lai, chøa ®ùng trong nã nhiÒu yÕu tè ch¾c ch¾n, mang tÝnh rñi ro.Nh»m ng¨n chÆn sù t¸c ®éng tiªu cùc cña thay ®æi, lµm cho tæ chøc thÝch øng víi thay ®æi ®ã mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. - Më réng quan hÖ giao tiÕp, cÇn thiÕt trao ®æi nguån nh©n lùc; t¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng lao ®éng. Ngêi lao ®éng trong tæ chøc cÇn ®Æt m×nh trong thÞ trêng lao ®éng réng h¬n tøc trong thÞ trêng x· héi. Hä cÇn xem xÐt, so s¸nh thêng xuyªn m×nh víi ngêi kh¸c ®Ó nhËn thøc ®îc møc ®é c¹nh tranh trong thÞ trêng lao ®éng phong phó trong x· héi. VËy môc tiªu QLNNL cña c¬ quan QLHCNN lµ kÕt qu¶ cô thÓ mµ tæ chøc phÊn ®Êu ®¹t ®îc ®Ó n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng cña tæ chøc, ®a tæ chøc ®i lªn. C©u7:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc cña tæ chøc. 1. Nh÷ng yÕu tè thuéc vÒ nhµ níc: C¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc t¸c ®éng lªn qu¶n lý nhµ níc b»ng c¸c quy chÕ, quy t¾c ph¸p luËt liªn quan ®Õn con ngêi , viÖc lµm , c¸c quyÒn , mèi quan hÖ trong qu¸ tr×nh lao ®éng.

12

- nh÷ng quan ®iÓm cña nhµ níc vÒ c¬ héi b×nh ®¼ng , quyÒn con ngêi ¶nh hëng trong chÝnh s¸ch tuyÓn chän ®¸nh gi¸, th¨ng tiÕn cña tæ chøc . - ViÖc lµm cho c¸c nhãm ngêi di c bÊt hîp ph¸p. - C¸c quy ®Þnh vÒ tiÒn c«ng , phô cÊp an toµn lao ®éng , ®¹o luËt quy ®Þng gi÷a ngêi thuª lao ®éng vµ ngêi lao ®éng. - C¸c quy chÕ ®iÒu tiÕt cña nhµ níc, c¸c níc liªn quan ®Õn ngêi lao ®éng, lîi Ých cña ngêi lao ®éng ®ang cã xu híng gia t¨ng ®iÒu ®ã ¶nh hëng ®Õn chÝnh s¸ch lao ®éng cña tæ chøc. - M©u thuÉn gi÷a sù ®iÒu tiÕt , qu¶n lý cña nhµ níc vÒ chÝnh s¸ch lao ®éng vµ thùc tiÔn c¸c doanh nghiÖp. ->LuËt ph¸p liªn quan ®Õn qu¶n lý nh©n sù : luËt b×nh ®¼ng vÒ viÖc lµm hay c¬ héi b×nh ®¼ng vµ ®îc sö dông nh c«ng cô quan träng ®Ó b¶o vÖ ngêi lao ®éng mµ c¸c nhµ qu¶n lý chó ý ®Ó tu©n thñ. Trong ®ã bé luËt lao ®éng lµ quan träng nhÊt ®èi víi tæ chøc nh©n sù hµnh chÝnh. 2. C«ng ®oµn : ->nhiÒu tæ chøc doanh nghiÖp ®ang hîp t¸c chÆt chÏ víi c«ng ®oµn trong nhiÒu vÊn ®Ò. §Æc biÖt lµ vÊn ®Ò con ngêi v× ®ã lµ b¶o vÖ lîi Ých lao ®éng. ->Sè lîng ngêi tham gia c«ng ®oµn gia t¨ng. ->NhiÒu khu vùc s¶n xuÊt mang tÝnh tËp trung, vai trß c«ng ®oµn rÊt lín. ->Vai trß c«ng ®oµn cµng lín th× lîi Ých cña ngêi lao ®éng cµng ®îc b¶o ®¶m.Ngîc l¹i…. 3.§iÒu kiÖn trong ®ã tæ chøc tån t¹i vµ vËn ®éng ph¸t triÓn. C¸c yÕu tè ®ã t¹o ra thÞ trêng lao ®éng. - N¨ng suÊt lao ®éng ®îc ®¸nh gi¸ trªn nh÷ng tiªu chÝ liªn quan. - §iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t, nh÷ng yÕu tè nh©n lùc ®¶m b¶o sù thµnh c«ng. - Bèi c¶nh thÞ trêng lao ®éng ¶nh hëng ®Õn chÝnh s¸ch nh©n sù. - ThÞ trêng lao ®éng cã gi¸o dôc; khu vùc ®Þa lý cu¶ thÞ trêng lao ®éng; ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, ph¸p luËt. - T¹o lËp thÞ trêng riªng ®Ó ®iÒu chØnh nguån nh©n lùc mét c¸ch tèt nhÊt phï hîp víi tõng c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc, nh khi d thõa lao ®éng vf khan hiÕm th× cã biÖn ph¸p cô thÓ ®iÒu chØnh cho hîp lý vµ lùa chän nguån nh©n lùc tèi u cho tæ chøc. - C¸c biÖn ph¸p ®Ó tapä thÞ trêng riªng.

13

- M« t¶ c«ng viÖc , chi tiÕt ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc. - Nªu c¸c yªu cÇu , ®ßi hái râ rµng , c«ng khai. - ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tiÕp thÞ thµnh c«ng cña khu vùc t nh©n. - Th«ng b¸o c«ng khai c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña tæ chøc:båi dìng th¨ng tiÕn, tiÒn c«ng, chÕ ®ékh¸c - Nh÷ng th¸ch thøc cña c¬ quan nhµ níc trong t¹o ra thÞ trêng lao ®éng riªng cho tæ chøc trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh vµ rµng buéc vÒ ph¸p lý. - CÇn hiÓu nh÷ng ®ßi hái cña ngêi lao ®éng khi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc. - T¹i sao hä l¹i muèn lµm viÖc cho c¸c tæ chøc nhµ níc, vµ t¹i sao kh«ng. - §Ó thu hót ngêi lao ®éng cã nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau, trong ®ã cã biÖn ph¸p qu¶ng c¸o , ®©y lµ biÖn ph¸p tiÕp cËn nhanh nh¹y nhÊt tíi ngêi lao ®éng ®Ó thu hót hä… C©u 8:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn trong t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc trong tæ chøc. 1) ChiÕn lîc ph¸t triÓn cña tæ chøc.Lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng nh÷ng nh©n tè quan träng ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc. - ChiÕn lîc chÝnh lµ sù kh¸c biÖt cña tæ chøc víi tæ chøc kh¸c. - ChiÕn lîc liªn quan ®Õn môc tiªu ph¸t triÓn dµi h¹n vµ do ®ã quyÕt ®Þnh híng ®ßi hái nguån nh©n lùc; 2) Môc tiªu ph¸t triÓn cña tæ chøc: - Môc tiªu ph¸t triÓn chung cña tæ chøc - Môc tiªu ph¸t triÓn cña tõng ®¬n vÞ thµnh viªn. - Môc tiªu ph¸t triÓn nh©n sù ®îc ®Æt trong tæng thÓ môc tiªu. 3) yÕu tè v¨n ho¸ tæ chøc nh÷ng gi¸ trÞ chung trong tæ chøc V¨n ho¸ tæ chøc mang tÝnh truyÒn thèng ph¸t triÓn tæ chøc. V¨n ho¸ tæ chøc ®ang bÞ tiÕp thu v¨n ho¸ cña c¸c ®èi t¸c c¹nh tranh. NhiÒu gi¸ trÞ v¨n ho¸ míi ®ang h×nh thµnh. V¨n ho¸ tæ chøc lµ mét trong nh÷ng yÕu tè bªn trong rÊt nh¹y c¶m víi vÊn ®Ò qu¶n lý nh©n sù.V¨n ho¸ tæ chøc lµ chÊt keo x· héi g¾n kÕt con ngêi trong tæ chøc l¹i víi nhau.V¨n ho¸ tæ chøc cã thÓ biÓu hiÖn díi hai khÝa c¹nh:

14

- KhÝa c¹nh thø nhÊt , ®ã chÝnh lµ nh÷ng g× ¶nh hëng, kh«ng nh×n thÊy ®ang c¶n trë nh÷ng sù thay ®æi trong tæ chøc. - KhÝa c¹nh thø hai cña c¨n ho¸ tæ chøc lµ nh÷ng hµnh vi chuÈn mùc ®îc h×nh thµnh trong tæ chøc vµ truyÒn tõ ngêi nµy sang ngêi kh¸c, thÕ hÖ nµy qua thÕ hÖ kh¸c trong tæ chøc. 4) Mét sè yÕu tè kh¸c • Néi dung cña c¸c ho¹t ®éng bªn trong cña tæ chøc - Møc ®é ®ßi hái vÒ thÓ lùc; - Sù ph©n bæ søc lao ®éng; - Thêi gian lao ®éng; - Phèi hîp c«ng viÖc gi÷a mäi ngêi víi nhau; - Møc ®é kh¸c nhau cña c¸c lo¹i c«ng viÖc; • TËp thÓ nhãm vµ sù thay ®æi phong c¸ch lµm viÖc - c¸ch thøc h×nh thµnh nhãm; - c¸ch thøc liªn kÕt c«ng viÖc theo nhãm; - chÕ ®é thëng theo nhãm. • TiÒn l¬ng , tiÒn thëng - TiÒn l¬ng vµ sù c¹nh tranh trong thÞ trêng lao ®éng; - C¸c lo¹i tiÒn thëng vµ c¸ch ®¸nh gi¸; - Nh÷ng c¬ chÕ kh«ng ®a vµo l¬ng, tiÒn c«ng • QuyÒn h¹n , tr¸ch nhiÖm. • Méu h×nh nhµ l·nh ®¹o trong tæ chøc vµ kinh nghiÖm cña hä. • N¨ng lùc cña ngêi lao ®éng. • Hµnh vi vµ sù hµi lßng, a thÝch c«ng viÖc. • §éng c¬ lµm viÖc cña ngêi lao ®éng. • Nh©n c¸ch ngêi lao ®éng C©u 10: Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc? 1. Ph¬ng ph¸p so s¸nh víi môc tiªu ®· x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p nµy lµ sù vËn dông ph¬ng ph¸p qu¶n lý theo môc tiªu ®· vµ ®ang ®îc ¸p dông thµnh c«ng trong nhiÒu tæ chøc.Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo môc tiªu lµ mét c¸ch thøc so s¸nh (tuyÖt ®èi hay t¬ng ®èi) c¸c môc tiªu ®· ®Æt ra víi thùc hiÖn nã.Trong khi ®ã ®¸nh gi¸ còng cã thÓ t×m kiÕm , bæ sung nh÷ng th«ng tin vÒ sù kh«ng thµnh c«ng cña c¸c môc tiªu. 2. Ph¬ng ph¸p cho ®iÓm, xÕp h¹ng theo c¸c tiªu chÝ Trong ph¬ng ph¸p nµy, ho¹t ®éng cña c¸n bé c«ng chøc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc nãi chung ®îc ®¸nh

15

gi¸ th«ng qua mét sè tiªu chÝ. ViÖc x¸c ®Þnh nh÷ng tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸ phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ.VÝ dô, mét sè tæ chøc sö dông c¸c tiªu chÝ sau ®Ó ®¸nh gi¸: - tinh thÇn tr¸ch nhiÖm - tÝnh chuyªn cÇn - sù hiÖn diÖn chuyªn cÇn(®¶m b¶o ngµy c«ng tèi thiÓu) - Sù cÈn thËn chÝnh x¸c, - sù phèi hîp - sù tu©n thñ quy tr×nh vËn hµnh - tÝnh ng¨n n¾p - s¸ng kiÕn - ãc ph¸n ®o¸n - hiÖu suÊt lao ®éng - ý thøc tiÕt kiÖm 3. Ph¬ng ph¸p ®å thÞ/biÓu ®å ph¬ng ph¸p nµy thay cho viÖc cho ®iÓm, mçi mét thang ®iÓm ®îc m« t¶ b»ng biÓu ®å. 4. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ dùa vµo nh÷ng sù kiÖn ®¸ng chó ý Trong c¸c c¬ quan, cã thÓ cã nhiÒu sù kiÖn g©y sù chó ý ®Æc biÖt. §¸nh gi¸ b»ng ph¬ng ph¸p tËp trung vµo nh÷ng sù kiÖn ®¸ng chó ý nh»m x¸c ®Þnh xem thö ngêi c¸n bé , c«ng chøc xö lý nh thÕ nµo ®èi víi c¸c sù kiÖn ®ã. Mét sè sù kiÖn t¸c ®éng tiªu cùc , ®¸ng lÏ kh«ng x¶y ra.VÝ dô, mét nh©n viªn phßng tiÕp d©n thêng xuyªn rÊt vui vÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«ng d©n ®Õn c¬ quan c«. NhiÒu lêi khen tõ phÝa kh¸ch hµng ®· ®îc chuyÓn ®Õn cho nh÷ng nhµ ®¸nh gi¸. Ngµy h«m qua c« ®· rÊt vui vÎ tiÐp mét c«ng d©n gÆp khã kh¨n vÒ x©y dùng nhµ ë trong khu tËp thÓ. Dï ®· hÕt giê, c« vÉn vui vÎ gi¶i thÝch. Nhng chØ sau h«m ®ã vµi ngµy, sau nh÷ng lóc c¨ng th¼ng ph¶i tr¶ lêi qu¸ nhiÒu ngêi, c« ®· kh«ng cã ®ñ thêi gian ®Ó tr¶ lêi ba có ®iÖn tho¹i cña nh÷ng ngêi cÊp ttrªn cña c« vµ thÕ lµ ngêi ta phµn nµn, phª ph¸n c«. C¸ch tiÕp cËn víi nh÷ng t×nh huèng trªn ®ßi hái nh÷ng nhµ qu¶n lý nh©n sù, qu¶n lý chuyªn m«n cÇn hÕt søc quan t©m ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng nh©n viªn cña m×nh. 5. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ th«ng qua b¸o c¸o 6. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ dùa vµo hµnh vi øng xö Trong ph¬ng ph¸p nµy , mçi mét ho¹t ®éng ®îc xem xÐt c¶ trªm khÝa c¹nh ®iÓm thùc hiÖn ®èi víi ngêi bÞ ®¸nh gi¸ vµ m« t¶ hµnh vi ho¹t ®éng cña ngêi bÞ ®¸nh gi¸.Ph¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ph¶i biÕt ph©n nhãm c¸c ho¹t ®éng cña ngêi bÞ ®¸nh gi¸ vµ trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ ®Ó cho ®iÓm hµnh vi cña hä ®èi víi nhãm c«ng viÖc.VÝ dô ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña

16

mét kü s , cã thÓ th«ng qua nhiÒu ho¹t ®éng sö dông nh÷ng kü n¨ng kh¸c nhau. Khi tõng vô viÖc ®ã, cã thÓ ®a ra mét bøc tranh cô thÓ vÒ kü n¨ng cu¶ kü s ®ã 7. Ph¬ng ph¸p pháng vÊn 8. Ph¬ng ph¸p b×nh bÇu C©u 11.Ph©n tÝch u nhîc ®iÓm cña m« h×nh chøc nghiÖp vµ m« h×nh viÖc lµm trong ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc.  M« h×nh chøc nghiÖp: Lµ c¸ch thøc ®Ó lùa chän ngêi vµ mét nghÒ cô thÓ nµo ®ã vµ tham gia c«ng viÖc cô thÓ trong tæ chøc cã thÓ theo ngêi ®ã suèt ®êi. ViÖc ¸p dông m« h×nh nµy lµ ¸p dông h×nh thøc n©ng ng¹ch , bËc trong qu¶n lý nhµ níc ®îc nhiÒu níc ¸p dông, hay cßn gäi lµ h×nh thøc qu¶n lý th©m niªn. ->u ®iÓm: +)¸p dông m« h×nh nµy nhµ qu¶n lý g¾n ngêi lao ®éng vµo mét c«ng viÖc cô thÓ vµ l©u dµi, gióp ngêi lao ®éng cã ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn thµnh th¹o c¸c kü n¨ng ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao. +)Ngêi c«ng chøc g¾n bã l©u dµi víi mét c«ng viÖc gÇn nh c¶ cuéc ®êi gióp cho ngêi ®ã cã thÓ ®i chuyªn s©u vµo c«ng viÖc ®ã vµ biÕn c«ng viÖc ®ã cã thÓ trë thµnh “nghÖ thuËt”vµ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao. ->nhîc ®iÓm: +)m« h×nh nµy chñ yÕu dùa vµo häc vÊn , t¹o ra kÏ hë trong viÖc ®µo t¹o c¸n bé c«ng chøc kh«ng ®óng mùc g©y ra nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, lµm viÖc . T×nh tr¹ng ch¹y b»ng ®îc b»ng cÊp ®Ó xin viÖc, mµ kh«ng chó ý tíi n¨ng lùc thùc sù , nhiÒu sù bÊt cËp trong c«ng t¸c ®µo t¹o. +)ViÖc ph©n ng¹ch , bËc theo n¨m th©m niªn t¹o ra søc ú lín trong cbcc. ChÕ ®é l¬ng thëng cßn nhiÒu yÕu kÐm vµ thÊp, sù n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông cbcc kh«ng cao, chÊt lîng c«ng viÖc kh«ng ®îc b¶o ®¶m. +)Lµm mét c«ng viÖc gÇn nh suèt ®êi lµm cho ngêi lao ®éng kh«ng n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ dÉn ®Õn kh«ng cã sù v¬n lªn trong c«ng viÖc, hiÖu qu¶ c«ng viÖc thÊp.  M« h×nh viÖc lµm: Lµ c¸ch thøc bè trÝ nh©n sù theo tõng vÞªc cô thÓ trong tæ chøc. Mçi mét ngêi lµm mét c«ng viÖc cô thÓ trong suèt cuéc

17

®êi cña hä víi mét møc l¬ng nhÊt ®Þnh . Tæ chøc chia hÖ thèng ho¹t ®éng cña tæ chøc thµnh rÊt nhiÒu c«ng viÖc cô thÓ vµ mçi mét nh©n sù trong tæ chøc®îc giao mét c«ng viÖc. §©y lµ c«ng cô cã thÓ gäi lµ m« h×nh c«ng viÖc bµn cê hay ma trËn vµ t¬ng øng víi mçi « vu«ng cña ma trËn do mét hoÆc mét vµi ngêi ®¶m nhËn tuú theo cêng ®é , khèi lîng c«ng viÖc. Mçi mét c«ng viÖc ®îc bè trÝ cho mét ngêi vµ ngêi ®ã chiÕm vÞ trÝ ®ã ®Õn lóc kh«ng tiÕp tôc ®¶m nhËn ®îc c«ng viÖc n÷a. ->u ®iÓm: +)®©y lµ m« h×nh ®îc nhiÒu quèc gia hiÖn ®¹i ¸p dông , nã gióp cho ngêi qu¶n lý bè trÝ mét c¸ch hîp lý vµ chÝnh x¸c mét ngêi vµo mét c«ng viÖc cô thÓ vµ phï hîp víi n¨ng lùc , tr×nh ®é cña hä mµ hä sÏ hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh. +)Gióp cho ngêi lao ®éng n¨ng ®éng , s¸ng t¹o vµ dÔ trao ®æi kinh nghiÖm c«ng t¸c víi ngêi kh¸c ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt. Theo m« h×nh nµy th× c«ng viÖc lu«n ®îc hoµn thµnh mét c¸ch nhanh chãng. ->nhîc ®iÓm:M« h×nh nµy kh«ng æn ®Þnh , cã nhiÒu vÊn ®Ò mµ nÕu ngêi qu¶n lý cã biÖn ph¸p thÝch hîp dÔ dÉn ®Õn c¸c c«ng viÖc ®îc hoµn thµnh vµ chång chÐo g©y nªn ¶nh hëng ¸ch t¾c trong c«ng viÖc, g©y khã kh¨n cho tæ chøc. Coi c«ng viÖc lµ quan träng nªn Ýt chó ý tíi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c cña ngêi lao ®éng dÉn ®Õn ngêi cã nhiÒu s¬ hë trong viÖc xÐt duyÖt v¨n b»ng chøng chØ, tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, cã nhiÒu ngêi lao ®éng thêng g¾n bã víi c«ng viÖc m×nh ®îc giao vµ kh«ng tËn tuþ víi c«ng viÖc , hiÖu qu¶ c«ng viÖc thêng kh«ng ®îc cao C©u 12. Ph©n tÝch ý nghÜa vµ lîi Ých cña qu¸ tr×nh tËp sù ®èi víi ngêi míi ®îc tuyÓn vµo c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc?Vai trß ngêi qu¶n lý vµ c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh tËp sù  ý nghÜa vµ lîi Ých cña qu¸ tr×nh tËp sù - Gi¶m sù c¨ng th¼ng , lo ©u cña ngêi míi ®îc tuyÓn vµo. - T¹o sù dÔ chÞu ®Ó nhËn thøc tèt h¬n tæ chøc vµ c«ng viÖc, ngêi míi tuyÓn sÏ dÔ ®Þnh híng h¬n nh÷ng g× tæ chøc cÇn vµ tæ chøc cã. - Më réng sù hiÓu biÕt vÒ tæ chøc vµ c«ng viÖc. TËp lµm quen víi c«ng viÖc ; bæ sung nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt. - Gi¶m nh÷ng sai sãt kh«ng cÇn thiÕt. NhiÒu sai sãt chØ do cha ®îc quan s¸t, xem xÐt. - Gi¶m hiÖn tîng bá viÖc bÊt ngê.

18

- HiÖn thùc ho¸ mong muèn cña ngêi míi tuyÓn qua tiÕp xóc c«ng viÖc.  Vai trß: Chøc n¨ng dÉn d¾t ngêi míi tuyÓn thùc hiÖn tËp sù thuéc vÒ c¸c nhµ qu¶n lý t¸c nghiÖp.Tuy nhiªn, vai trß cña c¸ nh©n nhµ qu¶n lý nh©n sù còng rÊt quan träng.X©y dùng ch¬ng tr×nh tËp sù lµ c«ng viÖc rÊt quan träng ®Ó ®¶m b¶o thêi gian tËp sù ®¹t ®îc môc ®Ých ®· ®Ò ra. C¸c nhµ qu¶n lý nh©n sù cÇn phèi hîp víi c¸c nhµ qu¶n lý t¸c nghiÖp, chuyªn m«n ®Ó thiÕt kÕ ch¬ng tr×nh tËp sù, trong ®ã tr¸ch nhiÖm chñ yÕu thuéc vÒ nhµ qu¶n lý chuyªn m«n. C¸c nhµ qu¶n lý chuyªn m«n sö dông ®éi ngò chuyªn gia, nh÷ng ngêi lµm viÖc l©u n¨m trong tæ chøc cïng tham gia ch¬ng tr×nh tËp sù, x©y dùng néi dung tËp sù; viÖc ph©n c«ng ngêi cã kinh nghiÖm l©u n¨m trong tæ chøc kÌm cÆp, gióp ®ì híng dÉn cã ý nghÜa rÊt quan träng. TËp sù vµ híng dÉn tËp sù trë thµnh nhiÖm vô b¾t buéc cña c¸c nhµ qu¶n lý trong c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc. CÇn ph¸t huy tinh thÇn gióp ®ì ngêi ®i tríc víi ngêi míi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc nãi chung vµ ngêi míi t¹o cho hä nhanh chãng “c¬ quan ho¸” C©u 13:Tr×nh bµy viÖc ph©n lo¹i ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc. Ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc nãi chung vµ c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc nãi riªng rÊt lín vµ cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau.ViÖc ph©n lo¹i ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc nãi riªng lµ vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p.Mçi mét níc cã c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau:  Cã c¸ch ph©n lo¹i chung nhÊt: - ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc, lµ tæng hîp tÊt c¶ nh÷ng ai lµm viÖc trong c¬ quan nhµ níc.C¬ quan nhµ níc lµ c¬ quan do nhµ níc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan ®ã do ng©n s¸ch nhµ níc tµi trî. - ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc:lµ mét nhãm ngêi thu hÑp cña bé phËn ®· nªu trªn , lµm viÖc trong c¬ quan qu¶n lý nhµ níc. - Ngêi lµm viÖc trong bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ nh÷ng c¬ quan thuéc hÖ thèng hµnh ph¸p , thùc hiÖn chøc n¨ng hµnh ph¸p. - Nh÷ng c«ng chøc lµm viÖc trong nh÷ng c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ nø¬c.  Ph©n lo¹i ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc.

19

- Ngêi lµm viÖc trong hÖ thèng c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc th«ng qua h×nh thøc bÇu cö.Mét sè ngêi tham gia ho¹t ®éng trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc ®îc bÇu theo nguyªn t¾c phæ th«ng ®Çu phiÕu.Nh÷ng ngêi ®îc bÇu lµm viÖc theo nhiÖm lú trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh.NhiÒu vÞ trÝ lµm viÖc theo h×nh thøc bÇu quy ®Þnh sè lÇn nhiÖm kú cã thÓ n¾m gi÷. - Ngêi lµm viÖc theo chÕ ®é tuyÓn dông. +)ngêi lµm viÖc cho c¸c c¬ quan thuéc hÖ thèng hµnh ph¸p trung ¬ng. +)ngêi lµm viÖc cho c¸c c¬ quan thuéc hÖ thèng hµnh ph¸p ®Þa ph¬ng. +)ngêi lµm viÖc theo chÕ ®é thêng xuyªn, thoe biªn chÕ. +)Ngêi lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång dµi h¹n +)ngêi lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång ng¾n h¹n. - C«ng chøc:lµ nhãm ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc C©u 14. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi dìng nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ g×?§Ó cã hiÖu qu¶ ph¶i chó ý tíi vÊn ®Ò g×?  Ho¹t ®éng ®µo t¹o båi dìng nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ mét c«ng cô cña ph¸t triÓn chøc nghiÖp.Môc ®Ých cña ho¹t ®éng nµy lµ: - hoµn thiÖn chÊt lîng dÞch vô cung cÊp cho c«ng d©n; - T¨ng sè lîng dÞch vô ®îc cung cÊp; - Gi¶m chi phÝ ho¹t ®éng; - Gi¶m nh÷ng sai lÖch kh«ng ®¸ng cã; - T¨ng sù hµi lßng cña c«ng d©n víi tæ chøc nhµ níc; - T¹o cho c¸n bé , c«ng chøc cËp nhËt chÝnh m×nh.Môc tiªu ®Ó ®a båi dìng c«ng chøc vµo trong ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh vµ ®îc thÓ chÕ ho¸ b»ng nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt cña nhµ níc còng rÊt ®a d¹ng phong phó.Cã nh÷ng môc tiªu mang tÝnh chÊt chung, nhng còng cã nhiÒu níc gÇn ®©y míi cã luËt c«ng vô (hay c«ng chøc) nªn viÖc ®a môc tiªu båi dìng còng nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña c«ng cuéc c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ níc: - Båi dìng ®Ó c«ng chøc thùc thi tèt c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt míi; - Cung cÊp nh÷ng liÕn thøc vÒ c«ng nghÖ míi; - Häc tiÕng níc ngoµi(tiÕng Anh, ph¸p…);

20

- T¹o ra ®éi ngò c«ng chøc cã chuyªn m«n, kü n¨ng ®Ó thùc thi c«ng vô tèt h¬n, nh»m thùc hiÖn c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ níc; - Ph¸t triÓn n¨ng lùc ®Ó ho¹ch ®Þnh vµ thùc thi chÝnh s¸ch c«ng; - Trung thµnh víi chÝnh phñ trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch; - Thùc hiÖn dÞch vô ®Þnh híng kh¸ch hµng theo hÖ thèng tiªu chuÈn; - ¸p dông kü n¨ng qu¶n lý míi. - Hoµn thiÖn ®¹o ®øc c«ng chøc nh»m chèng tham nhòng; - T¹o c¬ héi ®Ó c¬ cÊu l¹i tæ chøc bé m¸y nhµ níc nãi chung vµ nÒn hµnh chÝnh nãi riªng;  §Ó ®µo t¹o båi dìng cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò: - CÇn chó ý khi tiÕn hµnh c¸c kho¸ båi dìng +)ngêi häc cã ®éng c¬ ®i häc +)X¸c ®Þnh nhu cÇu båi dìng +)quan s¸t ngêi lao ®éng ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng g× cã thÓ cÇn, vµ nghe ý kiÕn cña chÝnh hä. +)nghiªn cøu, kiÓm tra vÊn ®Ò ®· ph¸t hiÖn +)Kho¸ båi dìng ph¶i cung cÊp nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt cã gi¸ trÞ trong thùc tÕ +)trong kho¸ häc ph¶i cã th¶o luËn trao ®æi ®Ó hÊp thô t«t h¬n +)ph¶i cã c¬ héi ®Ó ®a thùc tiÔn häc ®îc vµo trong tæ chøc. - Lùa chän c¸c ph¬ng thøc båi dìng. +)båi dìng tiÒn c«ng vô. +)båi dìng theo kiÓu häc nghÒ +)båi dìng theo h×nh thøc m« pháng +)båi dìng t¹i chøc +)båi dìng tho¸t ly khái c«ng vô mét thêi gian. - X¸c ®Þnh thêi gian båi dìng. th«ng thêng nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®îc v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh mang tÝnh chÊt b¾t buéc.Cã thÓ theo ®ßi hái c«ng viÖc ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian. - Chän ngêi ®µo t¹o vµ ngêi ®i häc.§Ó cã mét kho¸ häc båi dìng tèt , cÇn x©y dùng ch¬ng tr×nh cho kho¸ häc.§ång thêi ph¶i lùa chän ngêi ®µo t¹o còng nh ngêi ®i häc. +)cã thÓ sö dông nhµ qu¶n lý lµm nhµ ®µo t¹o sau khi ®· ®µo t¹o hä vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y +)cÇn chó ý ®Õn thêi gian ®Ó tù tiÕp thu, nghiªn cøu vµ øng dông

21

- Båi dìng c¸c nhµ qu¶n lý cÇn cã ch¬ng tr×nh vµ ph¬ng ph¸p riªng. +)theo h×nh thøc huÊn luyÖn +)båi dìng tríc theo h×nh thøc kÕ cËn thö viÖc nhanh; +)thuyªn chuyÓn qua nhiÒu vÞ trÝ ®Ó trau dåi kinh nghiÖm +)®µo t¹o th«ng quan t×nh huèng, th«ng qua h×nh thøc ®ãng vai, +)båi dìng t¹i chøc +)båi dìng bªn ngoµi(tu nghiÖp) C©u 15.Ph©n tÝch vai trß cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan quan lý hµnh chÝnh nhµ níc. Trong ho¹t ®éng qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ ho¹ch nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa nguån nh©n lùc cña tæ chøc nãi riªng lµ mét qu¸ tr×nh nh»m x¸c ®Þnh nh÷ng viÖc cÇn ph¶i lµm ; lµm nh thÕ nµo;lµm nh thÕ nµo;lµm khi nµo vµ ai ph¶i lµm nh÷ng vÊn ®Ò ®ã.§ã còng gièng nh nh÷ng c©u hái mét nhµ s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i tr¶ lêi khi muèn thµnh lËp mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Cã thÓ hiÓu r»ng, c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc nh lµ viÖc x©y dùng mét c¸i cÇu ®Ó cho tæ chøc nèi hiÖn t¹i ®Õn t¬ng lai. Vai trß cña kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc cña tæ chøc bao gåm: - lµ mét qu¸ tr×nh gióp tæ chøc nh×n l¹i vÊn ®Ò nh©n lùc; - lµ mét hÖ thèng c¸c kÕ ho¹ch ®Ó t×m kiÕm nguån nh©n lùc - C¸ch cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n vÒ nguån nh©n lùc - x¸c ®Þnh ®îc sè lîng , chñng lo¹i cÇn cung cÊp vµ th¶i håi - sö dông hiÖu suÊt vµ hiÖu qu¶ h¬n nguån nh©n lùc - t¹o c¬ héi ®Ó ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n vµ hµi lßng h¬n víi tæ chøc - t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó b×nh ®¼ng trong viÖc lµm KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong tæ chøc nãi chung nh»m ®¹t ®îc 3 môc ®Ých: - thu hót, duy tr× sè lîng vµ chÊt lîng nguån nh©n lùc cÇn thiÕt cho tæ chøc - t¹o c¬ héi ®Ó sö dông tèt nhÊt nguån nh©n lùc - lêng tríc nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh do d thõa hay thiÕu nguån nh©n lùc C©u 16.Ph©n tÝch quy tr×nh ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn ë ViÖt nam?

22

§¸nh gi¸ lµ mét qu¸ tr×nh nh»m ®a ra nh÷ng kÕt luËn mang tÝnh so s¸nh gi÷a khung chuÈn mùc víi thùc tÕ ho¹t ®éng cña ngêi lao ®éng trong c¬ quan nh»m c¸c môc ®Ých ®· nªu trªn, x¸c ®Þnh quy tr×nh c¸c ho¹t ®éng cÇn ph¶i lµm cã ý nghÜa quan träng ®Ó lµm cho ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ®· v¹ch ra. 1. Quy tr×nh ®¸nh gi¸ chung:  X©y dùng c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ cho c¸c vÞ trÝ vµ c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ (lµm hµng n¨m vµ dùa vµo ph¸p luËt quy ®Þnh).  X©y dùng chÝnh s¸ch ®¸nh gi¸( khi nµo, thêng xuyªn hay ®Þnh kú; ai sÏ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸). C¸c c¬ quan nhµ níc ®Òu dùa vµo quy t¾c ®Þnh híng.Trong mét sè trêng hîp cô thÓ cã thÓ ®a ra mét sè chÝnh s¸ch riªng dùa trªn nh÷ng quy ®Þnh chung.  Thu thËp th«ng tin cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp cña ngêi bÞ ®¸nh gi¸. §iÒu nµy ®ßi hái mét hÖ thèng thèng kª, thu thËp, xö lý th«ng tin phôc vô c«ng t¸c ®¸nh gi¸.  §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña ngêi bÞ ®¸nh gi¸  Trao ®æi ý kiÕn ®¸nh gi¸ víi ngêi bÞ ®¸nh gi¸  QuyÕt ®Þnh kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. Lµ mét mét sù chÝnh thøc thõa nhËn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸. 2. Liªn hÖ thùc tiÔn ë viÖt nam Trong quy chÕ ®¸nh gi¸ c«ng chøc hµng n¨m cña ban tæ chøc c¸n bé chÝnh phñ ban hµnh, quy tr×nh ®¸nh gi¸ c«ng chøc tËp trung chñ yÕu vµo giai ®o¹n ®¸nh gi¸. Quy tr×nh nµy gåm c¸c bíc cô thÓ sau:  C«ng chøc viÕt b¶n tù nhËn xÐt c«ng t¸c theo néi dung: - chÊp hµnh chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc. - kÕt qu¶ c«ng t¸c (sè lîng c«ng viÖc hoµn thµnh trong n¨m) - tinh thÇn kû luËt - tinh thÇn phèi hîp trong c«ng t¸c - tÝnh trung thùc trong c«ng t¸c - lèi sèng ®¹o ®øc - tinh thÇn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é - tinh thÇn vµ th¸i ®é phôc vô nh©n d©n  TËp thÓ n¬i c«ng chøc lµm viÖc tham gia vµo b¶n tù nhËn xÐt vµ ghi phiÕu ph©n lo¹i c«ng chøc.  Thñ trëng phô tr¸ch ngêi c«ng chøc trùc tiÕp ®¸nh gi¸ c«ng chøc theo tõng néi dung quy ®Þnh trªn tham kh¶o ý kiÕn

23

nhËn xÐt cña tËp thÓ ®Ó tæng hîp , xÕp lo¹i c«ng chøc theo 4 møc ®é :xuÊt s¾c, kh¸, trung b×nh, vµ kÐm.  §èi víi c«ng chøc gi÷ chøc vô l·nh ®¹o thùc hiÖn viÖc tù phª b×nh tríc ®¬n vÞ, c«ng chøc trong ®¬n vÞ gãp ý kiÕn, cÊp trªn trùc tiÕp ®¸nh gi¸.  Thñ trëng phô tr¸ch trùc tiÕp ®¸nh gi¸ c«ng chøc th«ng b¸o ý kiÕn ®¸nh gi¸ ®Õn tõng c«ng chøc cña ®¬n vÞ.  C«ng chøc cã quyÒn ®îc tr×nh bµy ý kiÕn, b¶o lu ý kiÕn nh÷ng néi dung kh«ng nhÊt trÝ vÒ ®¸nh gi¸ ®èi víi b¶n th©n m×nh nhng ph¶i chÊp hµnh ý kiÕn kÕt luËn cña c¬ quan qu¶n lý cã thÈm quyÒn. C©u 17. Ph©n tÝch nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Theo anh chÞ nh÷ng khã kh¨n hiÖn nay trong c«ng t¸c nµy cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ë ViÖt nam lµ g×? H·y nªu c¸ch kh¾c phôc KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc hay nh©n sù tæ chøc ®îc tiÕp cËn theo nhiÒu bíc kh¸c nhau. 1. Ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh nh©n lùc cña tæ chøc C«ng viÖc ®Çu tiªn cña nhµ qu¶n lý nh©n sù trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ nh©n sù cña tæ chøc lµ xem xÐt l¹i t×nh tr¹ng nh©n sù hiÖn nay.NhiÒu nhµ qu¶n lý gäi ®©y lµ bíc kiÓm kª l¹i nh©n sù cña tæ chøc ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch cho giai ®o¹n tiÕp theo . ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ nh÷ng kû luËt quy ®Þnh vÒ thèng kª nh©n sù cña c¸c bé phËn trong c¸c tæ chøc hµnh chÝnh nhµ níc còng nh c¸c tæ chøc kh¸c cã thÓ gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý nhanh chãng cã ®îc b¶n kiÓm kª nh©n sù hµng quý, nöa n¨m vµ hµng n¨m.KiÓm kª nh©n sù kh«ng chØ ®¬n thuÇn dõng l¹i ë sè lîng nh©n sù hiÖn ®ang ®îc sö dông cña c¸c ®¬n vÞ tæ chøc hµnh chÝnh nhµ níc mµ vÊn ®Ò quan träng h¬n cña c¸c b¸o c¸o kiÓm kª nh©n sù chØ ra ®îc nh÷ng ®Æc trng chñ yÕu cña nguån nh©n lùc nh: tuæi , tr×nh ®é v¨n ho¸, tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ vµ c¸c yÕu tè kh¸c.Ph©n tÝch vµ tr¶ lêi c©u hái trªn còng chÝnh lµ c¸ch thøc ®Ó x¸c ®Þnh ngêi cÇn thiÕt cho c¸c vÞ trÝ ®ã.§©y còng lµ mét c«ng viÖc khã kh¨n cho m« h×nh nh©n sù theo chøc nghiÖp , lÊy th©m niªn lµm yÕu tè quan träng trong viÖc t¨ng bËc hay chuyÓn ng¹ch.Ph©n tÝch c«ng viÖc còng nh kiÓm kª nguån nh©n lùc cña tæ chøc ph¶i ®îc coi nh lµ mét c«ng viÖc quan träng mang tÝnh cËp nhËt, thêng xuyªn cña qu¶n lý nh©n sù tæ chøc. §ã lµ ho¹t ®éng cung cÊp

24

nhiÒu lo¹i th«n gtin cÇn thiÕt cho c¸c nhµ qu¶n lý tæ chøc nãi chung .§©y còng lµ mét trong nh÷ng h¹n chÕ cña ho¹t ®éng qu¶n lý nh©n sù trong c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc hiÖn nay. 2. Dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc cña tæ chøc , thêng xuyªn cña qu¶n lý nh©n sù tæ chøc. §ã lµ ho¹t ®éng cung cÊp nhiÒu lo¹i th«n gtin cÇn thiÕt cho c¸c nhµ qu¶n lý tæ chøc nãi chung .§©y còng lµ mét trong nh÷ng h¹n chÕ cña ho¹t ®éng qu¶n lý nh©n sù trong c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc hiÖn nay. 3. Dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc cña tæ chøc §¸nh gi¸ nhu c©u nh©n lùc trong t¬ng lai hay dù b¸o nhu cÇu nh©n sù t¬ng lai lµ nh»m ®¸p øng ®îc c¸c môc tiªu cña tæ chøc ®· ghi nhËn trong chiÕn lîc ph¸t triÓn cña tæ chøc. §ã còng chÝnh lµ môc tiªu vÒ s¶n phÈm, vÒ dÞch vô vµ lîi nhuËn mµ nhµ tæ chøc ph¶i t¹o ra vµ nhËn ®îc trong t¬ng lai. §iÒu ®ã còng cã nghÜa c¸c tæ chøc ph¶i x©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn cña m×nh vµ dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc lµ mét bé phËn cña qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn lîc.Dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc cña tæ chøc bao gåm nhiÒu ph¬ng ph¸p nh: ph¬ng ph¸p chuyªn gia, 4. X©y dùng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cho t¬ng lai Mçi ®¬n vÞ t¸c nghiÖp x©y dùng kÕ ho¹ch nh©n sù cña tæ chøc m×nh vµ tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái :®¬n vÞ ®ang thõa hay thiÕu;…CÊp trªn cña c¸c ®¬n vÞ t¸c nghiÖp còng ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch nh©n lùc vµ còng ph¶i tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái trªn nhng nhÊn m¹nh ®Õn kh¶ n¨ng ®iÒu phèi hiÖn t¹i vµ t¬ng lai trong tæ chøc. CÊp nh©n sù trung ¬ng còng ph¶i lµm kÕ ho¹ch ( hay chiÕn lîc nguån nh©n lùc cho c¶ hÖ thèng c¸c c¬ quan nhµ níc nh»m ®Þnh híng cho toµn bé hÖ thèng) 5. TÇm quan träng cña c«ng t¸c ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ tæ chøc lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng cña c«gn t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Nghiªn cøu theo ph¬ng ph¸p chÈn ®o¸n nh ®· nªu trªn sÏ gióp chóng ta nhËn biÕt ®óng, khoa häc vÊn ®Ò nguån nh©n lùc cña tæ chøc.Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña tæ chøc cã thÓ tiÕn hµnh theo nhiÒu bíc kh¸c nhau. Tuy nhiªn, cÇn x¸c ®Þnh c¸ch thøc ®i tõng bíc hîp lý sÏ cho ®îc c¬ së d÷ liÖu cho kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc.

25

C©u 18. Ph©n tÝch c¸c nghÜa vô cña ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ë ViÖt nam hiÖn nay? NghÜa vô lµ mét kh¸i niÖm ®Ó chØ nh÷ng g× con ngêi trong c¸c tæ chøc ph¶i lµm nÕu nh hä muèn tån t¹i trong tæ chøc ®ã.NghÜa vô trong mét ý nghÜa nµo ®ã cã tÝnh cìng bøc.  Nh÷ng ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc ®îc xem xÐt trªn hai gi¸c ®é: c«ng d©n vµ lµ ngêi lao ®éng lµm viÖc cho mét lo¹i tæ chøc ®Æc biÖtc¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc. Trªn ph¬ng diÖn c«ng d©n, nh÷ng ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc ph¶i cã nghÜa vô ®èi víi nhµ níc nh mäi c«ng d©n . Nhng hä còng lµ nh÷ng ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶nlý hµnh chÝnh nhµ níc nªn viÖc chÊp hµnh c¸c nghÜa vô c«ng d©n ph¶i ®îc x¸c ®Þnh ë møc ®é tuyÖt ®èi. NhiÒu níc quy ®Þnh xö lý rÊt nÆng nh÷ng ®èi víi nh÷ng ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc kh«ng thùc hiÖn chÊp hµnh nghiem chØnh nghÜa vô cña nhµ níc quy ®Þnh.Trªn ph¬ng diÖn lµ nh÷ng ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc , hä cã nh÷ng nghÜa vô riªng do chÝnh hÖ thèng ph¸p luËt liªn quan ®Õn nhãm c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc quy ®Þnh. Trong hÖ thèng ph¸p luËt dµnh cho ®éi ngò nh÷ng ngêi lµ c¸n bé, c«ng chøc, nghÜa vô ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ trong c¸c ®¹o luËt ,vÝ dô nh luËt c«ng vô hoÆc c¸c ®¹o luËt kh¸c.Trªn nguyªn t¾c , nghÜa vô cña ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc mang tÝnh ®¬n ph¬ng, do nhµ níc quy ®Þnh vµ ngêi lao ®éng ph¶i cam kÕt tu©n theo.Nh÷ng nghÜa vô ®ã mang tÝnh ph¸p lý vµ kh«ng ph¶i lµ mét sù

26

tho¶ thuËn gi÷a nhµ níc vµ ngêi lao ®éng lµm viÖc cho nhµ níc  Ph¸p luËt hiÖn hµnh cña níc ta quy ®Þnh c¸n bé c«ng chøc cã nh÷ng nghÜa vô sau ®©y: - trung thµnh víi nhµ níc c«ng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam, b¶o vÖ sù an toµn, danh dù vµ lîi Ých quèc gia. - ChÊp hµnh nghiªm chØnh ®êng lèi chñ tr¬ng cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc, thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - TËn tuþ phôc vô nh©n d©n, t«n träng nh©n d©n. - Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n, tham gia sinh ho¹t víi céng ®ång d©n c n¬i c tró, l¾ng nghe ý kiÕn vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n. - Cã nÕp sèng lµnh m¹nh, trung thùc , cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t, kh«ng ®îc quan liªu, h¸ch dÞch, cöa quyÒn tham nhòng; - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt vµ tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c, thùc hiÖn nghiªm chØnh néi quy cña c¬ quan tæ chøc. - thêng xuyªn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é , chñ ®éng , s¸ng t¹o phèi hîp trong c«ng t¸c nh»m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô c«ng vô ®îc giao. - chÊp hµnh sù ®iÒu ®éng ph©n c«ng c«ng t¸c cña c¬ quan tæ chøc cã thÈm quyÒn. - c¸n bé c«ng chøc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖc thi hµnh nhiÖm vô c«ng vô vña m×nh, c¸n bé c«ng chøc gi÷ chøc vô l·nh d¹o cßn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô cña c¸n bé , c«ng chøc thuéc thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - C¸n bé c«ng chøc ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn , khi cã c¨n cø ®Ó cho quyÕt ®Þnh ®ã tr¸i ph¸p luËt th× ph¶i b¸o c¸o ngay víi ngêi ra quyÕt ®Þnh vµ kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶ cña viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh ®ã. Ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ trong bé m¸y nhµ níc thùc thi quyÒn hµnh ph¸p, vÒ nguyªn t¾c ph¶i lµ nh÷ng ngêi chÊp hµnh nghiªm chØnh , tuyÖt ®èi hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt cña nhµ níc.§iÒu ®ã kh«ng chØ ph¶n ¸nh tÝnh ®Æc trng cña nh÷ng ngêi lao ®éng trong c¸c c¬ quan nhµ níc lµ cßn yÕu tè b¶o ®¶m cho c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña nhµ níc cã hiÖu lùc.NghÜa vô tuyÖt ®èi chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt cña nhµ níc cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc triÓn khai ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc.

27

C©u 20.Ph©n tÝch c¸c quyÒn lîi cña ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lîi ®ã? QuyÒn cña ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc g¾n liÒn víi quyÒn lùc nhµ níc, quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng lµm viÖc cho c¸c c¬ quan nhµ níc ®îc hiÓu lµ nh÷ng lîi Ých vËt chÊt hay tinh thÇn mµ häc nhËn ®îc trong qu¸ tr×nh lµm viÖc.QuyÒn lîi cña ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ®îc quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan.QuyÒn lîi ®ã ®îc chia thµnh hai nhãm:quyÒn lîi tinh thÇn vµ quyÒn lîi vËt chÊt  QuyÒn lîi tinh thÇn:§©y lµ mét ph¹m trï t¬ng ®èi réng vµ do ®ã khi xem xÐt quyÒn lîi tinh thÇn cña ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc cã thÓ trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau.NhiÒu h×nh thøc khen thëng vÒ sù cèng hiÕn ®îc nhµ níc ¸p dông.C¸c níc ®Òu cã nh÷ng lo¹i hu©n huy ch¬ng ®Ó khen tÆng cho nh÷ng ngêi cã c«ng víi ®Êt níc.  QuyÒn lîi vÒ vËt chÊt. V¨n b¶n ph¸p luËt cña c¸c níc quy ®Þnh cô thÓ quyÒn lîi vËt chÊt cña ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc.NhiÒu lo¹i quyÒn lîi vËt chÊt cña ngêi lao ®éng ®îc ¸p dông nhng ®ång thêi nhiÒu lo¹i quyÒn lîi kh¸c ®îc bæ sung. Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc, quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc ®îc quy ®Þnh cô thÓ h¬n, chi tiÕt h¬n.Ph¸p lÖnh c¸n bé c«ng chøc n¨m 98 quy ®Þnh nh÷ng quyÒn lîi mµ ®éi ngò nh÷ng ngêi lµ c¸n bé, c«ng chøc ®îc hëng lµ nh÷ng quyÒn vÒ nghØ hu, nghØ phÐp, tiÒn l¬ng…®iÒu nµy thõa nhËn mèi quan hÖ lao ®éng gi÷a nhµ níc(ngêi sö dông lao ®éng)vµ c¸n bé c«ng chøc(ngêi lao ®éng) khi ¸p dông nh÷ng ®iÒu kho¶n quy ®Þnh quyÒn lîi ngêi lao ®éng nhËn ®îc khi tham gia c¸c quan hÖ lao ®éng.MÆt kh¸c, quyÒn lîi quy ®Þnh nµy còng thÓ hiÖn viÖc thõa nhËn tÝnh ®Æc biÖt cña ngêi lao ®éng trong c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc nãi chung vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nãi riªng.Nh÷ng quyÒn lîi vËt chÊt cña ngêi lao ®éng ®îc thÓ hiÖn th«ng qua tiÒn l¬ng,c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. Nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lîi c¸c quyÒn lîi nµy ®Æc biÖt trong c¬ chÕ tr¶ l¬ng cho ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc.§¹i ®a sè c¸c níc møc l¬ng cña khu vùc t nh©n thêng cao h¬n møc l¬ng cña nhµ níc, sù t¨ng l¬ng hµng n¨m mang tÝnh chÊt th©m niªn h¬n lµ theo c«ng

28

tr¹ng, thµnh tÝch. Møc t¨ng l¬ng gÇn nh nhau cho mäi ngêi trong cïng mét ng¹ch,mÆc dï gÇn ®©y c¸c níc ®Òu cã quy ®Þnh t¨ng l¬ng tríc thêi gian cho nh÷ng ngêi cã thµnh tÝch trong c«ng vô ®Ó ®îc t¨ng l¬ng sím gÆp khã kh¨n do c«ng t¸c ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng trong c¸c c¬ quan nhµ níc.Møc l¬ng do ng¹ch c«ng chøc quy ®Þnh vµ thay ®æi tiÒn l¬ng trong ng¹ch x¶y ra chñ yÕu do th©m niªn.NhiÒu nhµ nghiªn cøu cho r»ng chÝnh s¸ch l¬ng cña chÝnh phñ c¸c níc mang ý nghÜa h×nh thøc, cha thùc sù ph¸t huy chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng nh trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh.ChÝnh s¸ch tiÒn l¬ng nãi chung ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn kh¶ n¨ng ng©n s¸ch cña chÝnh phñ h¬n lµ chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc vµ ngêi thùc thi c«ng vô.Tr¶ l¬ng theo c«ng viÖc hay theo møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc coi lµ mét c¸ch thøc ¸p dông kinh nghiÖm cña khu vùc t nh©n vµo khu vùc c«ng. Trong khu vùc t nh©n , tiÒn l¬ng hay tiÒn c«ng ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng hay møc t¨ng tæng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp.Vµ tiÒn l¬ng chØ t¨ng khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng. C©u 22. Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn thuyªn chuyÓn vµ ®Ò b¹t ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?  Thuyªn chuyÓn cã thÓ hiÓu theo hai quy m«: - thuyªn chuyÓn néi bé trong mét c¬ quan , tøc chuyÓn tõ bé phËn nµy sang bé phËn kh¸c. - thuyªn chuyÓn tõ c¬ quan nµy sang c¬ quan kh¸c. - thuyªn chuyÓn t¹m thêi ®Ó n¾m gi÷ c¸c vÞ trÝ t¹m thêi ®îc thµnh lËp ®Ó gi¶i quyÕt mét sè c«ng viÖc  Nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra thuyªn chuyÓn Thuyªn chuyÓn ®îc nhiÒu níc coi nh lµ mét biÖn ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng chøc.Thuyªn chuyÓn tõ vÞ trÝ nµy sang vÞ trÝ kh¸c nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng thÝch øng cña ngêi lao ®éng lµm viÖc trong tæ chøc víi c«ng viÖc cña tæ chøc .Thuyªn chuyÓn thêng tËp trung vµo nh÷ng c¸n bé n¾m c¸c vÞ trÝ l·nh ®¹o, qu¶n lý.Thuyªn chuyÓn nh»m t¹o c¬ héi ®Ó hä cã thÓ ®îc ®Ò b¹t ®Õn c¸c vÞ trÝ cao h¬n.Trêng hîp ngîc l¹i , mét sè ngêi bÞ thuyªn chuyÓn khái vÞ trÝ ®ang n¾m gi÷ do kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu míi cña tæ chøc. Trêng hîp nµy nh»m c¬ cÊu l¹i c¸c vÞ trÝ l·nh ®¹o, qu¶n lý.Sù thuyªn chuyÓn nh trªn x¶y ra ë mäi tæ chøc vµ mang tÝnh b¶n chÊt. - Thuyªn chuyÓn x¶y ra trong trêng hîp chia t¸ch hoÆc s¸t nhËp hoÆc thµnh lËp míi tæ chøc. Trong nh÷ng trêng hîp

29

®ã cã sù thuyªn chuyÓn c¸n bé , c«ng chøc theo nhiÒu c¸ch thøc ngang nhau. - Thuyªn chuyÓn do lý do gia ®×nh, ngêi th©n.Trong trêng hîp nµy còng ¶nh hëng ®Õn ®êng chøc nghiÖp cña c¸n bé c«ng chøc. - Thuyªn chuyÓn nh©n viªn, ngêi lao ®éng trong c¬ quan nhµ níc ®Òu t¸c ®éng ®Õn ®êng chøc nghiÖp cña hä. Nhµ níc quy ®Þnh cô thÓ , chi tiÕt nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn thuyªn chuyÓn nh: +)nh÷ng yªu cÇu vÒ thuyªn chuyÓn; +)quyÒn cña ngêi bÞ thuyªn chuyÓn( ®îc th«ng b¸o, ®îc trao ®æi th«ng tin vµ ®îc tõ chèi,…) +)thñ tôc thuyªn chuyÓn C©u 23:Ph©n tÝch môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¸c c¬ quan QLHCNN? Nh÷ng khã kh¨n thêng m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ nh©n sù vµ híng kh¾c phôc. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng thùc thi c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng trong c¸c tæ chøclµ mét c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó nh»m hoµn thiÖn kh«ng ngõng ho¹t ®éng cña hä. ViÖc t×m hiÓu môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ nh©n sù lµ mét c«ng viÖc rÊt cÇn thiÕt: §¸nh gi¸ lµ nh»m x¸c ®Þnh n¨ng lùc, kü n¨ng, sù tham giavµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña tõng con ngêicô thÓ trong c¬ quan. Trong ®¸nh gi¸ viÖc x¸c ®Þnh môc ®Ých ®iÒu g× chóng ta muèn tõ ®¸nh gi¸ lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®îc quan t©m, nÕu kh«ng tËp trung vµo nh÷ng néi dung g× ®Ó ®anh giÊhy ®¸nh hÝa vhØ mang tÝnh chÊt chung. Vµ nÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc môc ®Ých cña ®¸nh gi¸ cã thÓ kh«ng thÎ x©y dùng ®îcchuÈn cho ®¸nh gi¸. ®¸nh gi¸ kü n¨ng n¨ng lùc cña c¸n bé lµ ®¸nh gi¸ toµn bé n¨ng lùc haychØ mét bé phËn cña n¨ng lùc phôc vô cho mét chøc nghiÖp cô thÓ. Môc ®Ých cña viÖc ®¸nh gi¸ dùa trªn hai khÝa c¹nh: -Ngêi bÞ ®¸nh gi¸ suy nghÜ g× vÒ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ hay hä chê ®îi g× ë sù ®¸nh gi¸. -Tæ chøc cÇn nh÷ng g× khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸. Ngêi bÞ ®¸nh gi¸cã thÓ chê ®îi tõ ®¸nh gi¸ nh÷ng vÊn ®Ò sau: -ViÖc ®¸nh gi¸ gióp hä nhËn thøc vµ g¾n bã nhiÒu h¬nvíi c«ng viÖc ®ang lµm. -§Þnh híng vµ kÝch thÝch hä thÓ hiÖn tèt h¬n n÷a ®Ó ®¹t thµnh tÝch cao

30

-Cung øng nh÷ng sè liÖu cô thÓchuÈn bÞ cho viÖc khen thëng th¨ng tiÕn. ViÖc x¸c ®Þnh môc ®Ých ®¸nh gi¸ cã thÓ phô thuéc vµo lo¹i ®¸nh gi¸(®¸nh gi¸ theo chøc nghiÖp, ®¸nh gi¸ ®Þnh kú) Môc ®Ých thêng ®îc c¸c nhµ qu¶n lý sö dôngkÕt qu¶ ®¸nh gi¸: 1. Qu¶n lý tiÒn l¬ng; 2. Th«ng tin ph¶n håi thùc thi c«ng vô: 3. X¸c ®Þnh ®iÓm m¹nh,yÕu cña ngêi lao ®éng trong tæ chøc” 4. V¨n b¶n ho¸ quyÕt ®Þnh nh©n sù: 5. Thõa nhËn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸ nh©n: 6. Xac ®Þnh nh÷ng ho¹t ®ing cña ca nh©n: 7. X¸c ®Þnh môc ®Ých: 8. §Ò b¹t c¸n bé: 9. TiÕp tôc hay chÊm døt hîp ®ång? Theo v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh vÒ ®¸nh gi¸ c«ng chøc,môc ®Ých ®¸nh gi¸ c«ng chøc hµng n¨m ®¬c x¸c ®Þnh lµ “®Ó lµm râ n¨ng lùc,tr×nh ®é,phÈm chÊt ®¹o ®øc lµm c¨n cø®Î bè trÝ ,sñ dông ,bæ nhiÖm ,®Ò b¹t ®µo t¹o båi dìng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi c«ng chøc”  Nh÷ng khã kh¨n thêng m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ nh©n sù. Dï ®ã lµ tæ chøc nµo khi ®¸nh gi¸ nh©n sù ®Òu gÆp nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Nguyªn nh©n chñ yÕu n»m trong b¶n chÊt cña ho¹t ®éng ®¸nh gi¸: -Ngêi bÞ ®¸nh gi¸ -Ngêi ®¸nh gi¸. -HÖ thèng c¸c tiªu chuÈn, tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸. -Nhøng yÕu tè kh¸ch qu©ntcs ®éng ®Õn ®¸nh gi¸.  Mét sè khã kh¨n khi ®¸nh gi¸ ngêi lµm viÓctong c¬ quanQLHCNN. 1)Tiªu chuÈn kh«ng râ rµng. Ngêi lao ®éng trong c¬ quan rÊt khã cã thÓ lîng ho¸ thµnh nh÷ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶, chÊt lîng. 2)NhiÒu vÊn ®Ò gi¶i quyÕt trong c¬ qu©nmng tÝnh liªn ngµnh. HiÖu qu¶ hay ho¹t ®éngtèt cña mét ngµnh cha thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ chung, thËm chÝ cã thÓ kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶. NÕu chØ ®¸nh gi¸mét bé phËn hay mét c¸ nh©ncã thÓ khã kh¨n ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh ®¸nh gi¸ ®óng. 3)Trong nhiÒu c¬ quan nhµ níccòng nh nhiÒu tæ chøc kh¸c, chñ nghÜa b×nh qu©n vÉn ®µng tån t¹i. Trong c¬ chÕ bao

31

cÊp tríc ®©y, chñ nghÜa b×nh qu©n rÊt nÆng nÒ tõ ph©n phèi ®Õn viÖc lµm…ph¶n ¸nh tÝnh trung b×nh chñ nghÜavµ nã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ nãi chung. Nh÷ng thay ®æi trong c¶i c¸ch hµnh chÝnh®ang lµm thay ®æi t duy vÒ ®¸nh gi¸,nh÷ng ngêi tµi giái cã nhiÒu c¬ héi h¬n. 4)Trong mét sè c¬ quan, cã hiÖn tîng th¸i qu¸vÒ ®¸nh gi¸: qu¸ dÔ dµng, ai còng cã thÓ trë thµnh lao ®éng giái, hoÆc qu¸ kh¾t khe, kh«ng ai giái c¶, ®Ó råi ai còng nh ai.  Híng kh¾c phôc: 1)Ph¶i lµm cho ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhËn thøc ®îc ý nghÜa cña ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng c«ng t¸c ®èi víi chÝnh b¶n th©n m×nh. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cã ý nghÜa ®Õn ®êng chøc nghiÖp; ®Õn ®µo t¹o båi dìng… kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ còng ¶nh hëng rÊt lín ®Õn tæ chøc. 2)CÇn t¹o cho ngêi lao ®éng tin tëng ë sù c«ng b»ng, v« t kh¸ch quan, khoa häc trong ®¸nh gi¸. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ãcÇn nghiªn cøu nhiÒu h×nh thøc kÕt hîp. 3)§µo t¹o, båi dìng c¸c nhµ qu¶n lý nh©n sùnh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n vÒ ®¸nh con ngêi. §ång thêi còng ph¶i båi dìng kü n¨ng®¸nh gi¸ cho ®éi ngò qu¶n lý chuyªn m«n. 4)Më réng h×nh thøc d©n chñ trong ®¸nh gi¸. Më réng sù tham gia cña ngêi trong qu¸ tr×nh ®anhs gi¸ ho¹t ®éng. Tr¸nh sù ®éc quyÒn cña mét sè ngêi trong ®¸nh gi¸ho¹t ®éng cña c¸n bé c«ng chøc. 5)Ph¸t triÓn vµ më réngh×nh thøc tù ®¸nh gi¸cña c¸n bé c«ng chøc. Kh«ng chØ ®©nh gi¸ hµng n¨m mµ ®¸nh gi¸ tõng c«ng viÖc. C©u24:ph©n tÝch c¸c quyÒn lîi cña ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan QLHCNN? Nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖnc¸c quyÒn lîi ®ã? Trong c¸c tæ chøc quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ngêi lao ®éng lu«n g¾n liÒn , chÆt chÏ víi nhau. QuyÒn lîi cña ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc®îc hiÓu lµ nh÷ng lîi Ých vËt chÊt hay tinh thÇn mµ hä nhËn ®îc .  QuyÒn lîi tinh thÇn. §©y lµ mét ph¹m trï rÊt réng do ®ã khi xem xÐt quyÒn lîi tinh thÇn cña ngêi lao ®éng cã thÓ trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. C¸c níc ®Òu sö dông nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh»m t«n vinh ngêilao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan HCNN. NhiÒu h×nh thøc khen thëng vÒ sù cèng hiÕn®îc nhµ níc ¸p dông.

32

Ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan HCNN ®îc hëng c¸c quyÒn lîi chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi theo nh÷ng c¸ch thøc do ph¸p luËt quy ®Þnh.  QuyÒn lîi cÒ vËt chÊt. §ùoc quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt. NhiÒu lo¹i quyÒn lîi vËt chÊt cña ngêi lao ®éng®îc ¸p dông ®ång thêinhiÒu lo¹i quyÒn lîi kh¸c ®îc bæ sung. Trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc cô thÓ cña viÖt nam ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc ®îc hëng nh÷ng quyÒn c¬ b¶n sau: -Hëng l¬ng, c¸c thø phô cÊp vµ hu bæng. -NghØ hµng n¨m cã l¬ng, ®îc s¨n sãc vÒ søc khoÎ vµ trî cÊp khi bÞ tai n¹n. -Ho¹t ®éng vÒ chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi. -Gia nhËp C«ng ®oµn. Ph¸p lÖnh c¸n bé c«ng chøcquy ®Þnh nh÷ng quyÒn lîi mµ ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc ®îc hëng: 1) TiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng. ChÕ ®é tiÒn l¬ng ®îc coi lµ vÊn ®Ò ®Æc trng. TiÒn l¬ng vµ c¸ch tÝnh l¬ng cho ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan NN ®îc quy ®Þnh riªng. Nã ®îc x©y dùng trªn c¬ së møc l¬ng tèi thiÓu, ®îc x¸c ®Þnh trªn b¶ng li¬ng cho c¸c ng¹ch c«nh chøc, viªn chøc. Møc l¬ng vµ xÐt n©ng bËc l¬ngcho ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¬ quan nhµ níc ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ sëthang bsngr l¬ng. Long cña ngêi lµm viÖc trong c¬ quan nhµ níckh¸c vÒ b¶n chÊt so víi l¬ng cña ngêi lao ®éng ®îc quy ®Þnh trong bé luËt lao ®éng. L¬ng ®îc nhµ níc quy ®Þnh tõ tríc th«ng qua hÖ thèng b¶ng l¬ng vµ nh÷ng ngêi tham gia lùc lîng lao ®éng trong hÖ thèng c¸c c¬ quan nhµ níc khi ®îc ®Æt vµo vÞ trÝ ®· cã møc l¬ng quy ®Þnh. ViÖc thay ®æi bËc l¬ng phô thuéc vµo: -KÕt qu¶ thi n©ng ng¹ch. -Do t¨ng l¬ng theo th©m niªn c«ng t¸c trong ng¹ch vµ kh«ng bÞ bÊt kú hinhf thøckû luËt nµo -ViÖc xÐt t¨ng l¬ngkh«ng ¸p dông cho nh÷ng ngêi lµm hîp ®ång. VÊn ®Ò tiÒn l¬ng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p do ®ã ®ßi hái ph¶i nghiªn cøu kûtong c¸c chuyªn ®Ò riªng biÖt. 2)C¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi mét d¹ng quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan HCNN.Nã bao gåm c¸clo¹i h×nh sau:

33

-ChÕ ®é trî cÊp èm ®au -ChÕ ®é trî cÊp thai s¶n -ChÕ ®é trî cÊp tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp -ChÕ ®é hu trÝ -ChÕ ®é tö tuÊt  mét sè khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lîi ®ã. 1) QuyÒn lîi vÒ tinh thÇn:ViÖc thùc hiÖn quyÒn nµy trong c¸c c¬ quan nhµ níc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh :cha chó ý ®óng møctíi ®êi sèng tinh thÇn cña ngêi lao ®éng, ngêi lao ®éng cha ®îc hëng nh÷ng ®iÒu tèi thiÓu nhÊt, cã thêi gian gi¶i trÝ, giê gi¶i lao, c¸c ho¹t ®éng vÒ v¨n ho¸ nghÖ thuËt , thÓ dôc thÓ thao… cha ®îc quan t©m ®óng møc. 2) QuyÒn lîi vÒ vËt chÊt: VÊn ®Ò tiÒn l¬ng cßn nhiÒu bÊt cËp cha phï hîp víi thùc tÕ ®êi sèng x· héi. ViÖc quy ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu cßn qu¸ thÊp so víi mÆt b»ng chung cña x· héi, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tham « tham nhòng diÔn ra trong c¸c c¬ quan nhµ níc rÊt nhiÒu vµ v« cïng nguy hiÓm. Råi viÖc quy ®Þnh t¨ng l¬ng theo th©m niªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ngêi lao ®éng kh«ng cã trÝ tiÕn thñ dÉn ®Õn û l¹i kh«ng n¨ng ®éng, “cø ®Õn hÑn l¹i nªn”. ViÖc quy ®Þnh l¬ng s½n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng møc l¬ng kh«ng phï hîp víi c«ng søc m×nh bá ra, dÉn ®Õn nh÷ng ngêi cã n¨ng lùc thùc sù kh«ng ph¸t huy hÕt nh÷ng kh¶ n¨ng cña m×nh, do ®ã hiÖu qu¶ c«ng viÖc kh«ng cao. C¸c chÕ ®é trî cÊp lao ®éng,èm ®au… cha ®îc quy ®Þnh cô thÓ. C©u 25: Tr×nh bµy c¸c h×nh thøc kû luËt lao ®éng ®èi víi c¸c nhãm ngêikh¸c nhau trong c¬ quan QLHCNN ë viÖt nam? ý nghÜa c«ng tÊc kû luËt trong ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùccña c¬ quan QLHCNN. Nghiªn cøu kû luËt trong c¸c c¬ quan QLHCNN tøc nghiªn cøu c¸c quy t¾c, quy chÕ phôc vô nh©n d©n cña c¬ quan ®ã. §ång thêi nghiªn cøu viÖc tu©n thñ c¸c quy t¾c, c¸c quy chÕ ®ã cña ® éi ngò lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan HCNN.  C¸c h×nh thøc kû luËt lao ®éng. 1) §èi víi nhãm c¸n bé c«ng chøc. Vi ph¹m lû luËt cña c¸n bé c«ng chøc dîc xö lý theo c¸c ®iÒu kho¶ncña ph¸p lÖnh CBCC. H×nh thøc kû luËt. -KhiÓn tr¸ch -C¶nhc¸o _h¹ bËc l¬ng

34

-H¹ ng¹ch -C¸ch chøc -Buéc th«i viÖc CBCC lµm mÊt m¸t, h háng trang thiÕt bÞ hoÆc cã hµnh vi kh¸cgay thiÖt h¹i tµi s¶n cña nhµ níc th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt CBCC cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong khi thi hµnh nhiÖm vô g©y htiÖt h¹i cho ngêi kh¸c th× ph¶i hoµn tr¶ cho c¬ quan tæ chøc kho¶n tiÒn mµ c¬ quan®· båi thêng. Trong thêi gian ®ang bÞ xem xÐt kû luËt, CBCC cã thÓ bÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c nÕu xet thÊyCBCC ®ã lµm viÖc g©y khã kh¨n cho viÖc x¸c minh hµnh vi vi ph¹m. CBCC kh«ng cã lçi th× sau khi t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c®îc bè trÝ vÒ vÞ trÝ c«ng t¸c cò CBCC trõ nh÷ng ngêi ®îc bÇu cö ®Ó gi÷ chøc vô theo nhiÖm kú ®èi víi h×nh thøc bÞ khiÓn tr¸ch th× kÐo dµi bËc l¬ng thªm mét n¨m Trong trêng hîp CBCC bÞ kû luËt v× cã hµnh vi tham nhòng th× viÖc xö lý ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ph¸p lÖnh chèng tham nhòng. CBCC ph¹m téi bÞ toµ ¸n ph¹t tï mµ kh«ng ®îc hëng ¸n treo th× ®u¬ng nhiªn bÞ th«i viÖc kÓ tõ nhµy b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt. 2) Nhãm c«ng chøc. C«ng chøc vi ph¹m kû luËt t¹i ®iÒu 6,7,8 cña ph¸p lÖnh CBCC ®Òu bÞ xö lý kû luËt hµnh chÝnh khi cha ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. C¸c h×nh thøc kû luËt ®îc chi tiÕt ho¸ ®èi víi nhãm c«ng chøc: -H×nh thøc khiÓn tr¸ch ¸p dông ®èi víi c«ng chøc khi cã hµnh vi ph¹m lÇn ®Çu nhng ë møc ®é nhÑ. -H×nh thøc c¶nh c¸o ¸p dông ®èi víi c«ng chøc ®· bÞ khiÓn tr¸ch mµ t¸i ph¹m hoÆc vi ph¹m ë møc ®é nhÑ nhng tÝnh chÊt thêng xuyªn hoÆc míi vi ph¹m lÇn ®Çu nhng tÝnh chÊt t¬ng ®èi nghiªm träng. -H×nh thøc h¹ bËc l¬ng ¸p dông ®èi víi c«ng chøc cã hµnh vi ph¹m nghiªm träng trong thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng vô. -H×nh thøc h¹ ng¹ch ¸p dông ®èi víi c«ng chøc cã hµnh vi ph¹m nghiªm träng xÐt thÊy kh«ng ®ñ phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ tiªu chuÈn nghiÖp vô chuyªn m«n cña ng¹ch ®ang ®¶m nhiÖm .

35

-H×nh thøc c¸ch chøc ¸p dông ®èi víi c«ng chøc cã chøc vô mµ hµnh vi vi ph¹m nghiªm träng xÐt thÊy kh«ng thÓ ®Ó tiÕp tôc ®¶m nhiÖm chøc vô ®îc giao. -H×nh thøc buéc th«i viÖc ¸p dông ®èi víi c«ng chøc ph¹m téi bÞ toµ ¸n ph¹t tï mµ kh«ng ®îc hëng ¸n treo. Buéc th«i viÖc lµ h×nh thøc kû luËt cao nhÊt dèi víi c¸n bé c«ng chøc do ®ã ph¸p luËt yªu cÇu xem xÐt kü h×nh thøc nµy. Ph¸p luËt còng quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm båi thêng vËt chÊt cña c«ng chøc khi vi ph¹m kû luËt. C¨n cø vµo lçi vµ tÝnh chÊt hµnh vi g©y thiÖt h¹i, møc ®é g©y thiÖt h¹i thùc tÕ vµ xÐt ®Õn thùc tr¹ng hoµn c¶nh gia ®×nh, nh©n th©n cña c«ng chøc g©y thiÖt h¹i. Trêng hîp g©y thiÖt h¹i díi 5 triÖu ®ång vÒ nguyªn t¾c ph¶i båi thêng toµn bé thiÖt h¹i b»ng c¸ch trõ dÇn vµo l¬ng;nÕu do v« ý th× ph¶i båi thêng nhiÒu nhÊt lµ 3 th¸ng l¬ng vµ ®îc trõ dÇn vµo l¬ng hµng th¸ng nhng kh«n gdíi 10% vµ kh«ng vît qu¸ 30% tæng thu nhËp tiÒn l¬ng vµ phô cÊp (nÕu cã). 3) Nhãm ngêi lao ®éng lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång.Theo nghÞ ®Þnh 97-1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ, nh÷ng ngêi lµm viÖc hîp ®ång trong c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc khi vi ph¹m kû luËt ®îc xö lý theo bé luËt lao ®éng.NghÞ ®Þnh 41-CP ngµy 6/7/1995 ®· quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thùc hiÖn xö lý vi ph¹m kû luËt lao ®éng vµ båi thêng thiÖt h¹i vËt chÊt theo quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng.§èi víi nhãm c«ng chøc lµm viÖc theo hîp ®ång trong biªn chÕ theo nghÞ ®Þnh 97 còng xö lý theo c¸c nhãm ®èi tîng trª C©u 26.Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn gi¶m bít vµ sa th¶i ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn vÊn ®Ò nµy ë ViÖt nam? 1. Gi¶m bít ngêi:Trong nÒn c«ng vô cña c¸c níc, viÖc gi¶m bít ngêi trong tæ chøc lu«n g¾n liÒn víi viÖc tuyÓn thªm ngêi. §ã lµ mét qu¸ tr×nh thay ®æi mang tÝnh chÊt tù nhiªn.Sù thay ®æi ngêi lµm viÖc trong tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc cã thÓ th«ng qua nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau: - NÒn c«ng vô cña nhiÒu níc theo nghÜa truyÒn thèng lu«n cè g¾ng duy tr× viÖc lµm æn ®Þnh cho c«ng chøc theo h×nh thøc an toµn c«ng viÖc. §ã còng lµ mét trong nh÷ng nÐt hÊp dÉn cña nÒn c«ng vô cho dï chøc nghiÖp tµi chÝnh h¹n chÕ h¬n so víi khu vùc t nh©n. Nhng cã nhiÒu lý do

36

kh¸c nhau ®Ó ngêi lµm viÖc trong c¸c tæ chøc hµnh chÝnh nhµ níc ph¶i sím ra ®i h¬n dù kiÕn ®êng chøc nghiÖp cña hä. - §ã lµ sù thay ®æi vÒ thÓ chÕ nhµ níc, thÓ chÕ chÝnh trÞ, ®Æc biÖt ë c¸c níc kh«ng æn ®Þnh vÒ thÓ chÕ chÝnh trÞ. Mét sè chÕ ®é míi thay thÕ cho mét chÕ ®é cò sÏ cã sù ra ®i cña mét sè kh«ng nhá quan chøc cao cÊp. - Sù ra ®i mang tÝnh tù nguyÖn cña mét sè c«ng chøc do sù hÊp dÉn h¬n cña c¸c tæ chøc kh¸c(lµm viÖc cho c¸c doanh nghiÖp t nh©n; lµm viÖc cho c¸c tæ chøc níc ngoµi; lµm viÖc cho chÝnh m×nh…)Mét sè c«ng chøc ra ®i ®Ó t×m c¬ héi th¨ng tiÕn chøc nghiÖp. - Sù ra khái nÒn hµnh chÝnh nhµ níc do n¨ng lùc yÕu kÐm, h¹n chÕ vµ sau khi ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó nh»m hoµn thiÖn c«ng chøc ®¸p øng ®ßi hái míi nhng kh¶ n¨ng nhËn thøc h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc. Hä ph¶i ra ®i hoÆc t×m kiÕm c«ng viÖc kh¸c phï hîp h¬n. 2.Nguyªn nh©n sa th¶i Sa th¶i ra khái c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc kû luËt ®èi víi c«ng chøc.XÐt trªn nguyªn t¾c chung, sa th¶i hay ®uæi c«ng chøc ra khái bé m¸y lµ v× nh÷ng nguyªn nh©n sau: - VÊn ®Ò ®¹o ®øc c«ng vô. - VÊn ®Ò tham nhòng. - Vi ph¹m ph¸p luËt nãi chung. Trong trêng hîp nµy c«ng chøc còng gièng nh c«ng d©n ®Òu bÞ xö lý nghiªm minh tríc ph¸p luËt. C©u 27. Tr×nh bµy qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn, chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé néi vô( theo nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ sè 45/2003/N§-CP ngµy 09-05-2003) §· cã b¶n photo cña gi¶ng viªn C©u 6: Tr×nhbµy nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c c¬ quan QLHCNN. tuyÓn dông lµ viÖc tuyÓn ngêi vµo c¬ quan nhµ níc sau khi ®· ®¹t kÕt qña kú thi tuyÓn. Nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông ®îc quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh sè 95/1998/N§-CP, ®îc quy ®Þnh nh sau:  §iÒu kiÖn tuyÓn dông

37

1- ViÖc tuyÓn dông c¸n bé c«ng chøc ph¶i c¨n cø nhu cÇu c«ng viÖc ,cã vÞ trÝ c«ng t¸c vµ theo chØ tiªu biªn chÕ ®îc giao. 2- Hµng n¨m c¸c c¬ quan tæ chc thuéc bé c¬ quan ngang bé c¬ quan thuéc phñ…lËp kÕ ho¹ch tuyÓn dông ®Ò nghÞ víi bé, c¬ quan ngang bé c¬ quan thuéc chÝnh phñ…phª duyÖt trong chØ tiªu biªn chÕ mµ bé, ngµnh, thµnh phè ®îc giao 3- ngêi muèn dù tuyÓn vµo ng¹ch c¸n bé c«ng chøc ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong nghÞ ®Þnh 95/1998/N§-CP.  Tæ chøc thi tuyÓn. ViÖc tuyÓn dông c¸n bé c«ng chøc ph¶i th«ng qua kú thi theo quy chÕ thi tuyÓn. -Tríc 30 ngµy tæ chøc thi tuyÓn c¸c c¬ quan ph¶i th«mg b¸o c«ng khai vÒ ®iÒu kiÖn thi tuyÓn, tiªu chuÈn sè lîngtrªn c¸c ph¬ng tiÖn thiing tin ®¹i chóng ®Ó mäi ngêi biÕt. -Néi dungthi tuyÓn c«ng chøc do c¸c bé c¬ quan ngang bé c¬ quan thuéc chÝnh phñqu¶n lý ngµnh chuyªn m«n x©y dùngvµ ban hµnh. -Trong thêi gian chËm nhÊt lµ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy tæ chøc thi tuyÓn, c¬ quan tæ chøc thi tuyÓnph¶i th«ng b¸o kÕt qu¶ thi vµ th«ng b¸o cho ngêi dù thi biÕt. -Bé néi vô cã tr¸ch nhiÖmban hµnh quy chÕ thi tuûªn, híng dÉn kiÓm tra…c¸c bé c¬ quan ngang bé trong viÖc thi tuyÓn.  TuyÓn dông vµ nhËn viÖc -trong thêi gian chËm nhÊt lµ 30 ngµy sau khi th«ng b¸o kÕt qu¶ thi, c¬ quan cã thÈm quyÒn tuyÓn dñnga quyÕt ®Þnh tuûen dông vµ xÕp l¬ng theo ®óng quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn ng¹ch bËccña c«ng chøcvµ b¸o c¸o víi bé néi vô -Ngêi ®îc tuyÓn dông ph¶i thuéc chØ tiªu biªn chÕ c¬ quan ®· ®îc c¬ ©un cã thÈm quyÒn ph©n bæ -Trong thêi gian chËm nhÊtlµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh tuyÓn dông ngêi ®îc tuyÓn dÕn c¬ quan nhËn vÞªcnÕu trong quyÕt ®Þnh kh«ng cã quy dÞnh kh¸c -Trêng hîp ngêi ®îc tuyÓn dônh cã nh÷ng lý do chÝnh ®¸ngmµ kh«ng thÓ nhËn viÖc th× ph¶i lµm ®¬n ®Ò nghÞ gia h¹n thêi giannhËn viÖc vµ ph¶i ®îc c¬ quan sö dông c«ng chøc ®ång ý.

38