You are on page 1of 27

themelet

Themeli është elemnt konstruktiv i cili
i përcjellë ngarkesat e objektit si dhe
peshen vetjake në trollin ndërtimor
themelimi
Themelimi nënkupton veprimet që
duhet planifikuar(projektuar), zbatuar
dhe mbaruar për ti punuar themelet.
Themelet dhe themelimi
Bazen teorike per projektimin e
themeleve e paraqesin :mekanika e
dherave,teorija e konstrukcioneve si
dhe mekanika e materijaleve
Shtresat e korës së Tokës
Shtresa
sipërfaqësore-
humusi
Kota e themelimit
themelimi
I cekët
I thellë
Përmirsimi i trollit
Themelimi i cekët
të veçanta
shiritore
shiritore të kryqëzuara
pllakë
Themelimi i cekët
Dimenzionimi i themeleve
drejtimi ά- ά materijali
drejtimi β- β siperfaqja
drejtimi γ-γ lartësinë
Lidhja me tokën
Shtresa mbrojtëse e betonit më e
madhe se zakonisht (5-10cm)
Themelimi i cekët - themelet e
veçanta
a;b-të muratuara(jastëku), c-të betonit
Themelet e veçanta me BA
Piramidale, të shkallëzuara, të brinjëzuara
Themelet e veçanta
asimetrike
Themelet e veçanta
Hollësi konstruktive
Themelet e veçant
armatura
Lidhja e themeleve
Themelimi i cekët - themelet
shiritore
Gurë të thyer
Themelet shiritore me gurë
Shkallëzimi sipas tg α
Themelet shiritore me gurë
Guri gjysëm i përpunuar
Themelet me tulla
tulla të formatit të rendomt
Themelet shiritore prej betonit dhe
BA
Nën mure
Shiritore prej BA
Kontratrarët
a) pa vutë
b)me vutë
Themelet pllakë
Themelet pllakë