เรียนทุกท่านครับ

DubaiMLM คืออะไร แล้วทำาไมให้เงินฟรี 50 $ เรามาดูกันเลย
---------------ทุกท่านท่ีกำาลังจะเข้าร่วมธุรกิจระดับโลก เวบใหม่กำาลังจะเปิ ดตัว สมัคร
ฟรี แค่กรอกข้อมูลรับฟรี 50 ดอลลาร์ รายได้มหาศาล
สมัครทิง้ไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไรสมัครป๊ บ
ุ จะมี Down Line (ทัว่

โลก)
ต่อทันทีสมัครได้เพียงแค่ประมาณ 15 นาที มี Down Line (ทัว่โลก)
แล้วกว่า 200 คน ปั จจุบันมีผู้สมัครจากทัว่โลกแล้วกว่า 523,838 คน

จ่ายเงินให้สมาชิกไปแล้ว 40,542,854$ (โตเร็วกว่าทุก mlm ในโลก
นี้)
บริษัท DUBAIMLM จะเปิ ดตัวเป็ นทางการในวันท่ี 31 มี.ค. นี้
ผู้บริหารเก่งระดับโลกครับ ดูจากเว็บได้
เป็ นบริษัทท่ีมีการจัดอันดับการเจริญเติบโตสูงสุด ในขณะนี้
Dubai เป็ นเมืองท่ีอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรต ท่ีมีการเติบโตสูงสุดในโลก
มีส่ิงก่อสร้างนำาสมัยย่ิงใหญ่ระดับ world class มากมาย มีธรุ กรรม
ทางการเงินอันมหาศาล เพราะอะไร ก็น้ำามันไง น้ำามันขึ้นทุกวัน ๆ เงินบน
โลกใบนีจ้ึงไหลเหมือนสายน้ำาไปท่ีตะวันออกกลาง
สมัครได้ท่ีลิงค์นี้http://termpong2529.dubaimlm.com/
บริษัท DubaiMLM กำาลังเป็ นท่ีสนใจของคนทัว่โลก
และทำาให้ทัว่โลกตะลึงกับยอด สมาชิกคือ
DubaiMLM เป้ าหมายแรกมีสมาชิก 100,000 คน ใน 90 วัน
ทำาสำาเร็จด้วยยอดสมาชิก 200,000 คน ใน 45 วัน
DubaiMLM เป้ าหมายท่ีสองมีสมาชิก 300,000 คน ใน 180 วัน
ทำาสำาเร็จด้วยยอดสมาชิก 300,000 คน ใน 60 วัน
DubaiMLM เป้ าหมายท่ีสามมีสมาชิก 1,000,000 คน ใน 365 วัน
บริษัท DubaiMLM จะเปิ ดตัวเป็ นทางการในวันท่ี 31 มี.ค. นี้
เป็ นบริษัทท่ีมีการจัดอันดับการเจริญเติบโตสูงสุด ในขณะนี้
ดูข้อมูลการเติบโตได้ท่ี http://alexa.com

หรือตามลิงค์นี้
http://alexa.com/data/details/traffic_details/dubaimlm.c
om
***สมัครฟรี : ผู้สมัครรับ 50 ดอลล่าร์ แนะนำาตรงรับ 10 ดอลล่าร์ ต่อ
สมาชิก 1 คน ใต้สายงานทัง้หมดรับ 1 ดอลล่าร์ จนถึงชัน
้ ท่ี 50 (2 ยก
กำาลัง 50... รายได้มหาศาล) *** สายงานเป็ น binary (2 สาย) บริษัท
จัดต่อสายงานให้อัตโนมัติ 1 ข้าง มีสมาชิกบางท่านท่ีสมัครแล้ว รุง่ ขึ้นมี
สมาชิกเกือบ 5,000 คนจากทัว่โลกมาต่อให้
หมายเหตุ ต้องใช้ความพยายามหน่อยนะครับ เพราะคนเข้าเยอะมากสมาชิก
เปล่ียนแปลงทุกวินาทีเลย อาจจะเข้ายากหน่อย เวปใกล้เปิ ดทางการแล้ว ให้
โอกาสเราได้หาสมาชิกเพ่ิมอีก 5 วัน เท่านัน
้ ครับ ตอนนี้ หน้าเวบกำาลังนับ
ถอยหลังอยู่
ตอนนีบ
้ ริษัทได้กำาหนดโปรแกรมการดำาเนินการและการจ่าย
โบนัสไว้เป็ นขัน
้ ชัดเจนครับ เข้าดูได้ท่ีหน้า เวปข้างบน จะต้องสมัครผ่านเวป
ผู้แนะนำาตัวเราเท่านัน
้ ครับ อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไป
มาร่วมเป็ นส่วนหน่ึงของบริษัทกับการเป็ นสมาชิกก่อนครบ
หน่ึงล้านคนรีบตัดสินใจสมัครวันนีh
้ ttp://termpong2529.dubaimlm.c
om/

ไม่ต้องเสียเงิน ไม่ต้องคิดมาก คลิกเข้าไปสมัคร
แล้วส่งลิง้ค์ของตัวเองไปให้มากท่ีสุดความจริงผมก็ยังไม่เช่ ือนะ แต่ว่าสมัคร
ทิง้ไว้ก็ไม่เสียหลาย เพราะท่ีดูไบ อะไรท่ีไม่เคยเกิดก็ได้เกิด จากเม่ ือก่อน
เป็ นเมืองท่าประมงเล็ก ๆ เพราะผู้บริหารเมืองมี vision ไกลมาก เขาบอกว่า
อีก 50 ปี
น้ำามันก็หมดแล้วเพราะฉะนัน
้ จะทำาอย่างไรให้ดูไบเป็ นแหล่งความเช่ ือมัน
่ ของ
โลกโดยไม่พ่ึงน้ำามัน
สมัครเลย คลิก

http://termpong2529.dubaimlm.com/

ราคา : free บาท
สนใจติดต่อคุณ เติมพงศ์(เจน) mail : termpong2529@hotmail.com
โทร. 086-6779660

หมายเหตุ
เม่ ือท่านกดสมัครท่ี " Register Now" ข้างบน แล้ว เม่ ือกรอกเสร็จ
สมบูรณ์ ท่านต้องไปท่ีอีเมล์ของตัวเอง หากไม่เห็น ให้ดูท่ี อีเมล์ขยะ
จากนัน
้ เลือกท่ีอีเมล์ฉบับแรก จะเห็นเวบท่ีเป็ นของตนเอง จึงลิงค์เข้าไปดูเงินท่ไี ด้
และหาสมาชิกสมัครต่อได้จากลิงค์นีเ้ท่านัน
้ มิฉะนัน
้ จะให้คนสมัครต่อไม่ได้ เพราะ
ลิงค์ท่ีจะสมัครต่อได้ ต้องมี id ของผู้แนะนำาเท่านัน

วิธีกรอกข้อมูลการสมัคร
1 เข้าเว็บ http://termpong2529.dubaimlm.com/
2 กด Register Now
3 กรอกข้อมูลให้ถก
ู ต้อง ครบถ้วน ดังตัวอย่าง

Sponsor ID:
First Name:
Last Name:
Address 1:
Address 2:
City:
State:
Postal Code:
Country:
Daytime Phone
Number:
Nighttime Phone
Number:
Email:
User Name:

110503484
ช่ ือ
นามสกุล
ท่ีอยู่ ปั จจุบัน ( เพ่ ือส่งการ์ดเงินสด $50 ฟรี ฟรี )
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Thailand
เบอร์มือถือ

cell

เบอร์เดิม

Business

อีเมลย์ ของเรา
กำาหนดเอง 6 - 8 ตัว

Website URL:

http://termpong2529.dubaimlm.com/ (ได้รับ

อัตโนมัต)ิ

Are you currently involved with any MLM Travel Program such as
Yes
YTB or Your Travel Biz?
Are you currently involved with any MLM Lead Program
Yes
such as Just Sell Three?
Please list up to 3 MLMs you have been
involved with.
1: DubaiMLM™ 1st GOAL is 100,000
2: DubaiMLM™ 1st GOAL is 300,000
3: DubaiMLM™ 3rd GOAL is 1,000,000

4 เม่ ือกรอกเสร็จแล้ว ให้กด จะมีข้อมูลท่ีเรากรอกข้ืนมาให้เรายืนยัน

5 ถ้าเห็นว่า ถูกต้อง ให้กด

อีกครัง้ เสร็จเรียบร้อย

6 เปิ ดเว็บของเราเองครับ Login เข้าไปดูใน Earnings - Dubai MLM
Dollars

7

User Name:
Password:
Forgot your Password? Click Here!

7 Login แล้วไปท่ี Earnings
Dubai MLM Dollars
(คลิกส่วนนีค
้ รับ) เห็นทันทีว่ามีเงินในบัญชีจริง

เราได้ $50 ดาวเรา เราได้ $10 ถึง 50 คน (ดาว
ลูก เราได้ $10 ไม่เกิน 50 คน)
ดาวหลาน เราได้ $1 ครับ รีบหน่อยนะ จะหมดเวลา

สมัครได้ท่ีน่ี http://termpong2529.dubaimlm.com
/

เงินมีค่า

เวลาไม่รอช้า