You are on page 1of 22

EDICIJA STRIPINE

4
PREVOD S HOLANDSKOG
Bojana Budimir
ZA IZDAVAA
Predrag Mladenovi
UREDNIK
Goran Lakievi
GRAFIKI UREDNIK
Milo Trajkovi
LEKTOR
Mirjana Paunovi
TAMPA
Offset Print, Novi Sad
IZDAVA
IP Besna kobila
Branka Peia 20 Zemun
Tel./Fax 011 261 50 60
info@besnakobila.co.rs
Naa izdanja moete naruiti i putem naeg sajta
www.besnakobila.co.rs
NASLOV ORIGINALA
H.P. Lovecraft Het onzienbare, en andere verhalen
Bewerkt en gellustreerd door Erik Kriek
Copyright 2012 Erik Kriek
First published by Oog & Blikl De Bezige Bij, Amsterdam.
www.oogenblik.nl
ZA OVO IZDANJE
Copyright 2014 Besna kobila
Deze uit ga ve is mede tot stand geko men dank zij een sub si die
van het Neder lands Let te ren fond s.
O va knji ga je izda ta zahva lju ju i pomo i Holand skog fon da za knji ev nost.
S ADRZ AJ
7 Predgovor Herarda S ut emana
1 1 Ot padni k
1 9 Boj a i zvan ovog svemi ra
4 5 Dagon
53 S one st rane
63 S enka nad I nsmut om
1 07 Pogovor Mi l ana Hul si nga
S ADRZ AJ

h. f. lavkraft - s one strane i druge prie


Lavkraftova pria Stvar pred vratima
fascinirala me je, i jo uvek me toliko fascinira
da sam je adaptirao u flmski scenario kada
me je jedna holivudska producentkinja
zamolila da za nju napiem politiki nabijen
triler. Kako bi traena aktuelnost bila
zadovoljena, smislio sam situaciju u kojoj
jedan veoma bitan savetnik novoizabranog
predsednika Sjedinjenih Drava igrom
sluaja dolazi u jedan tipino Lavkraftovski
gradi u Novoj Engleskoj. Vidimo ga kako,
obuzet metempsihozom (seoba dua), poinje
da veruje da je njegova dunost da dovede
do smaka sveta, ako ve on sm nije blizu.
Erik Krik se odvaio na veoma smeo potez: da crteima
doara ono to bi bilo najbolje i najefektnije da se prepusti mati italaca. Svako ko ita
priu H. F. Lavkrafta, majstora amerikog horora sa Istone obale, zamilja sopstvene
slike udovita. Sm sam se jo kao deak upoznao sa jednom Lavkraftovom
priom kada mi je otac poklonio Pre i posle ponoi, debelu zbirku engleske i amerike
horor proze. Ono malo ilustracija u njoj bile su delo Epa Duvea. Prolo je ezdeset
godina kako sam je dobio na poklon, a ta knjiga se jo uvek nalazi na mojoj polici,
prie iz nje u mom seanju, a slike u mrenjai. udni crtei, fragmentirani i svedeni,
i kao to prilii crno-beli. Ova knjiga zasluna je za moju doivotnu fascinaciju: jo
uvek redovno kupujem horor prie. Kad god se pojavi ponovljeno izdanje Embrouza
Birsa ili Roalda Dala, moram da pogledam da li u njemu ima neeg novog makar to
bila i sitnica.
7
Vraa se u Vaington kao krajnje mentalno
obolela osoba da bi tamo u svojstvu direktora
Nacionalnog bezbednosnog saveta davao
predsedniku pogubne savete... Producentkinja
nije prihvatila scenario: Mentalni bolesnici
ne bi nikada mogli da dou na takvu poziciju
u Vaingtonu. Meutim... Ba u to vreme
u Reganovu slubu je doao Oliver Nort,
dok e neto kasnije upravo Buovi savetnici
dovesti do toga da Sjedinjene Drave grcaju
u neizmernim dugovima kako bi se vodili i
plaali pogubni ratovi... Tja.
Po mom miljenju, Lavkraft je darvinista:
niko ne moe da utekne vlastitoj sudbini,
niti da skrene sa ivotnog puta koji mu utiru
njegovi geni i naslee. Erik Krik je to izuzetno
lepo otelotvorio u Senci nad Insmutom. Ve
od etvrtog kadra prve table, dole u sredini,
moete veoma suptilno da nazrete kuda
e vas odvesti, i tako je do samog kraja prie.
Ono to vam kao itaocu moda promie je
ambijent, epoha u kojoj se radnja odvija: sredina
dvadesetih godina prolog veka. Ta odea, taj
gradi, ti automobili, taj oseaj pustoi! Ako
zamislim slike Edvarda Hopera bez boja, Erik
Krik je veoma blizu ovom majstoru. I to ve
od prvog kadra: usamljeni ovek na krevetu u
uasnoj hotelskoj sobi. Uprkos jasnoi svojih
veoma detaljno uraenih crtea, Krik uspeva u
tome da me svaki put podie jeza. elim da se
sklonim od te stvarnosti! elim da pobegnem!
Horor je usko povezan sa naim
praiskonskim nagonom za bekstvom. Jer samo
smo zahvaljujui beanju uspeli da preivimo
kao homo sapiensi. Kada su nai preci sili s
drvea, mogli su da preive jedino tako to su
beali od drugih ivotinja, koje su bile i vee
i agresivnije od njih. Da beimo, danas vie
ne moramo: nita i niko nije tako agresivan,
niti je razvio tako efkasno oruje kao ovek.
Meutim, ak i nakon stotina generacija, nagon
za bekstvom jo uvek je prisutan, a onome ko
h. f. lavkraft - s one strane i druge prie
8
ga poseduje prija kada mu zagolicaju ba taj
centar za strah u mozgu. To prijatno golicanje
objanjava popularnost koju od pamtiveka
imaju horor prie, kao i popularnost horor
flmova koja je skorijeg datuma a nadamo se
i popularnost horora u stripovima.
Ipak: ima tu vie od nagona za bekstvom.
ivimo u jednom naizgled saznatljivom
svetu. Ipak: da li je stvarno tako? Da li je sve
jasno kao na dlanu? Zamislite, zamislite na
trenutak, da postoji drugi svet. Nepoznat!
Tajanstven i nejasan! Zamislite da se iz tog
drugog sveta veito pruaju pipci koji ele da
nas povuku u ludilo! Ili, ako ne u ludilo, onda u
dubine iz kojih smo potekli, iz kojih su potekle
sve ivotinje pre nekih milijardu godina. U
vodu, u njenu tamu, mrak, meu njene pretee
alge i pipke. U teskobu u kojoj ne moemo da
doemo do vazduha, teskobu sveobuhvatajue
mekote, iz koje nema izlaza i u koju tonemo,
davei se u sopstvenim strahovima. Horor je
strah, to je jasno. Ali to je, na izvestan nain,
i svest da smo iz nekakve prasupe izali
na zemlju kako bismo napravili ovo. Ali
dovoljno je da se ono, ta god to bilo, dogodi
kako bismo, iznova, beznadeno potonuli
u nitavnost, besvee nikad zaboravljenog,
teskobnog, vlanog porekla. Strah od povratka
u ono odakle smo doli.

Herard Suteman,
Roterdam, 30. decembar 2011.
h. f. lavkraft - s one strane i druge prie
9
10
Svog prijatelja Kroforda
Tilingasta nisam video jo
otkad smo zavrili studije,
pre nekoliko godina...
Znao sam da se poslednjih
godina zatvorio u svojoj
laboratoriji na tavanu u kojoj
je naporno radio i malo jeo...
Ipak, kada mi je otvorio vrata,
okirao sam se kada sam
video koliko je bio mrav i
zaputen...
Zdravo, stari
prijatelju! Doao sam
im sam primio tvoje
pismo.
Ah,
ti si!
Brzo
ui!
53
Molim te, nemoj da
se razvlai pred
vratima!
Hej!
Polako!
Doi. Idemo u
laboratoriju. verujem
da sam doao do
znaajnog otkria.
Zato sam te zvao da
doe...
Ali zato
je ovde ovako
mrano i zaguljivo?
I te svee... Zar
nema struje?
Potrebna mi
je sva struja za
eksperiment!
Samo me prati i
shvatie...
Niko jo
nije video ono
emu e sada
prisustvovati...
54
Boe!
Ipak je uspeo
da sagradi tu
paklenu mainu...
Ne mogu da
verujem kolika
sprava.
Zar nije
predivna?
mislio
sam da je ta
tvoja sprava
samo zamisao.
Kako uopte
radi?
Sedi! Sada u ti
demonstrirati.
Koliina elektrine
energije koju
proizvodi mora da je
neverovatna...
Ali kakav je to
udan sjaj?
55
ta znamo o svetu i
univerzumu? Nae predstave
o onome to nas okruuje
su veoma ograniene.
Uvek sam verovao da u naoj
neposrednoj blizini postoje
tui, nepristupani svetovi.
Ova sprava
proizvodi talase
koji e otvoriti naa
ula! Videemo na
ta psi zavijaju nou!
Videemo stvari koje
nijedno stvorenje
nikada nije videlo!
Moi emo da
preskaemo vreme,
prostor i druge dimenzije
i da spoznamo poreklo
stvaranja...!
Ali... ne
razumem...
Sluaj!
Talasi iz maine
bude hiljadu usnulih
ula u tebi! Video sam
istinu. Pokazau ti
ta se nalazi
s one strane!

Gulp...
Zadubi se u
blistavi sjaj...
Pokuaj da se
otvori.
56
itav tavan nestao je u izmaglici...
Uobrazio sam da se nalazim u
dinovskom hramu, okruen
bezbrojnim stubovima.
Slika je zatim postepeno ustupala mesto
jo uasnijoj predstavi potpune
usamljenosti u beskrajnom, onostranom,
bezvunom svemiru...
Osetio sam kako se u meni javlja detinji strah koji me je naveo da potegnem revolver
iz unutranjeg depa.
57
Ne mrdaj se!
U ovim zracima ne samo
da moemo da vidimo ve i da
budemo vieni! Dokle god se
ne miemo, manje-vie
smo bezbedni...
Ne zaboravi da imamo
posla sa zastraujuim
svetom u kome smo gotovo
bespomoni.
Zdrueni ok zbog ovog otkria i iznenadne Krofordove naredbe me je paralisao.
Video sam neopisive oblike, mrtve i ive, koji su se stapali u gnusan haos...
tu su bila raznobojna, meduzasta udovita koja su blago
podrhtavala u harmoniji sa spravom.
58
Osetio sam kako ivi stvorovi promiu tik kraj mene, a
ponekad bi ak plutali pravo kroz moje telo!
Vidi li ih?
Vidi li stvari koje
u svakom trenutku plutaju i lelujaju
oko tebe i kroz tebe?
Vidi li stvorenja
koja ine ono to ljudi nazivaju
istim vazduhom i plavim nebom?
Zar nisam uspeo da probijem tu granicu?
Zar ti nisam pokazao svetove koje nijedan
ovek nikada nije video..?!
Ti si taj koji
je pokuao da me
obeshrabri dok
smo studirali,
ti kukavice...!
Ali sada te imam! Rei u ti:
Probio sam se do dubina koje tvoj ogranieni
mozak ne moe ni da zamisli. Video sam iza granica
beskraja i sruio demone sa zvezda. Svemir pripada meni!!
Prodirai me love, moraju se nahraniti. Znam kako
da im uteknem... Ali njihova glad
je neutaiva...
59
Ne plai se,
nee te povrediti...
Dezintegracija je go-
tovo bezbolna,
to ti garantujem.
Ali elim da ih
vidi!!
Pusti
me...
Gledaj,
prokletnie.
Gledaj...! Tik su iza
tebe!!
Ergh
Moram... Moram
da pucam. Do
avola!
Naslepo ispraznih
arer revolvera.
Zau se snaan krik i
sve se zamrai u trenu...
60
Dogaaja koji su usledili seam se kao kroz maglu.
Oigledno su komije zaule pucnje
i obavestile policiju...
Zatekli su nas tamo: Kroforda
mrtvog, a mene bez svesti...
Ispostavilo se da Kroforda nisu
pogodili meci ve je umro usled loga.
Meci su pogodili opasnu spravu
koja se nalazila smrskana na podu
laboratorije.
Lekari su mi rekli da me
je hipnotisao osvetoljubivi i
krvoedni ludak...
eleo bih da mogu da im verujem.
Nikada se vie neu oseati prijatno
kad pogledam u nebo svestan da
nismo sami...
61
62

You might also like