You are on page 1of 1

-¨¡-E-¢√®Ωç 6 -ï-†-´-J 2007 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

e) If you don't mind =


NNüµ¿ Ææçü¿-®√s¥™x ¢√úË standard expressions
îª÷Ææ’hØ√oç éπü∆. éÀçü¿öÀ lesson ™ ÅGµ-†ç-Cç-îª-ö«-EéÀ O’èπ◊ Ŷµºuç-ûª®Ωç ™‰éπ-§ÚûË/
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù
(congratulate) èπ◊, v§Úûªq-£œ«ç-îª-ö«-EéÀ (encourag-
O’Í®-´’-†’-éÓ-éπ-§ÚûË
255 ing) èπ◊ Ææç•ç-Cµç-*† expressions ûÁ©’-Ææ’-èπ◊Ø√oç. 5. Éçé¬ formal invitation - ¶«í¬

Ñ≤ƒJ ´’†ç äéπJE üËE-ÈéjØ√ °œ©-´-ö«-EéÀ/ Ç£æ…y- ´’®√uü¿ °æ‹®Ωyéπ¢Á’i† °œ©’-°æ¤©’:


Prabhav: What's happened to you all these a) We should/ We'd like to

v°æ-¨¡o: 1. It was due to his careless, he fell down.


days? (You're) not to be seen at all.
Eç-îª-ö«-EéÀ, Åçü¿’èπ◊ ÆæçûÓ≠æç ûÁL-ߪ’-ñ‰Æœ °œ©’-°æ¤†’
Åçü¿’-éÓ-´-ö«-EéÀ ¢√úË expressions ûÁ©’-Ææ’-èπ◊çü∆ç. have the pleasure of your
(ÉEo ®ÓV©÷ à´’-ߪ÷u´¤ †’´¤y?/ company/ presence at the meeting
äéπJE °œ©-´-ö«-EéÀ/ Ç£æ…y-Eç-îª-ö«-EéÀ ¢√úË stan- Owing to his careless, he fell down.
à¢Á’içC Fèπ◊? – ÉC ûÁ©’-í∫’™ Åçûª tomorrow =
dard expressions: °j ¢√é¬u™xdue to, owing to Å®Ωnç N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
ÆæÈ®j† °æ©-éπ-Jç°æ¤ ´÷ô-é¬ü¿’. ÅÆæ©’ éπE-
°œç-îª-úøç-™‰ü¿’) Ééπ\úø èπÿú≈ ´’†èπ◊ ¶«í¬ ’´‹, Ææyûªçvûªç Ö†o- O’®Ω’ Í®°æ¤ meeting èπ◊ ûª°æpéπ ®√¢√-©E ´÷ 2. Hardly did the peon ring the bell, when the
Vibhav: (I've) been very much here only. I've ¢√-∞¡x†’ °œ©-´-ö«-EéÀ, Åçõ‰ ´’†ç informal í¬ ÖçúË- éÓJéπ. (ÉC î√™« íı®Ω-´-°æ‹-®Ωy-éπçí¬ °œ©-´ôç – boys left to the class.
been very busy preparing for my ¢√-∞¡x†’ °œL-îËç-ü¿’èπ◊ (Ç£æ…y-Eç-îËç-ü¿’èπ◊) ¢√úË expres- £æ«Ùü∆™/ ´ßª’-Ææ’q™/ ≤Úh´’-ûª™ ´’†-éπØ√o Scarcely did the peon ring the bell, when
Civils. sions èπÿ, ´’†ç Åçûª Ææyûªçvûªç, ’´¤ BÆæ’-éÓ-™‰E,
°ü¿l-¢√-JE É™« °œ©’≤ƒhç.) the boys left to the class.
(Ééπ\úË ÖØ√o†’. ÆœN-™¸qèπ◊ ûªßª÷-®Ω-´¤ûª÷ ´’®√uü¿ ¶«í¬ îª÷§ƒ-Lq† Åçõ‰ formal Ææçü¿-®√s¥™x b) We should/ We'd (We would) be highly °j ¢√é¬u™xE Hardly, Scarcely Å®√n-©†’, éÌEo
BJ-éπ-™‰-èπ◊çú≈ ÖØ√o†’. Åçûª-éπçõ‰ à癉ü¿’.) ¢√úË expressions èπÿ î√™« ûËú≈ Öçô’çC. ÅN delighted if you could attend the func- Öü∆-£æ«-®Ω-ù-©ûÓ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
tion = 3. As they entered the house, they ask for
Ééπ\úø only, Åçõ‰ the only thing is èπ◊ shortform. ¢Ë®Ω÷, ÉN ¢Ë®Ω÷. ¢Á·ü¿ô ´’†ç Ææyûªçvûªç BÆæ’-éÓ-í∫-LT,
O’®Ω’ function èπ◊ ®√í∫-L-TûË ´÷èπ◊ ÅN’-û√- drinking water. As because /
Å®Ωnç – Åçûª-éπçõ‰ à癉ü¿’ – ÅE. Civils = Civil ’-´¤í¬ Ö†o-¢√∞¡x N≠æ-ߪ’ç™, Åçõ‰ informal situ- ÅÆæ©’ èπ◊ Å®Ωnç
since
services exams = IAS, IPS ´çöÀ °æK-éπ~©’.
éπü∆?
ation ™ ¢√úË expressions îª÷ü∆lç. †çü¿ç. ûª°æp-éπ-®ΩçúÕ.
°jsentence As As
™ èπ◊ Å®Ωnç àN’öÀ? †’ BÆœ-
¢ËÊÆh ¢√éπuç Å®Ωnç ´÷®Ω’-ûª’çü∆?

Hope you don't mind ..


4. Thinking is driven by questions.
driven Åçõ‰ Å®Ωn-¢Ë’-N’öÀ?
– á¢Á’t-≤ƒq®˝, ´’ç*-®√u©-
ï-¢√-•’: 1. It was due to his careless he fell down.
Owing to his careless, he fell down.
sentences careless
Prabhav: Meeting you, though after a long 1. How about/ What about. ÉC î√™« informal °j È®çúø’ ™
INVITATIONS carelessness, correct.
time, makes me very happy. Let's invite
í¬ îËߪ’-ö«-EéÀ ¢√úøû√ç. ´’†èπ◊ ¶«í¬ ’´¤ ûª°æ¤p.
expressions Informal Formal due to = owing to.
celebrate our meeting. (Would you) Ö†o¢√∞¡xèπ◊ ¢√úË ÉN. È®çúÕçöÀ Å®Ωnç
due to sen-
care for some snacks and coffee in a) How about joining us for a picnic? 1) Would you like to ...
Åçü¿’-´©x ÅE. Å®·ûË ûÓ
1) How about/
tence begin îËߪ’ôç ÆæJ-é¬ü¿’. O’®Ω’-
any eatery nearby? What about 2) We'd like to have It was due to ... correct.
´÷ûÓ °œéÀoé˙Íé´’Ø√o ´≤ƒh¢√? ®√-Æœ-†ô’x
(E†’o î√™«-鬩ç ûª®√yûª®·Ø√ éπ©’-Ææ’-éÓ- b) What about (making it to) a dinner tomor- 2) Why don't you ...?/ the pleasure of ... Åçõ‰ due to 'be' form
´·çüÁ-°æ¤púø÷ ®√¢√L.
row?
Why can't you ... ? 3) Please ... eg: His failure was (be form) due to his lazi-
´ôç Ø√èπ◊ ÆæçûÓ-≠æçí¬ ÖçC. ´’† éπ©-
®·-éπ†’ °æçúøí¬_ îËÆæ’-èπ◊çü∆ç. ü¿í∫_-®Ω’†o Í®°æ¤ úÕ†o®˝èπ◊ ´≤ƒh¢√?/ ®√èπÿ-úøü¿÷? (ûª°æp- 3) Do come for ... 4) Please do us the ness = he failed owing to his laziness.
°∂æ©-£æ…-®Ω-¨»-©™ àüÁjØ√ AE 鬰∂‘ û√í∫ôç èπ◊çú≈ ®√ ÅØË Å®ΩnçûÓ. ûÁ©’-í∫’™ ÆæÈ®j† favour of ... It was due to begin clause
4) I'd like you to ...
Å-E îËÊÆh, È®çúÓ
É≠æd¢Ë’Ø√?) Ç£æ…y†ç ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊ úÕ†o®˝èπ◊ ´≤ƒh¢√? ņç that begin
5) We'd like you to ... 5) We'd like to have
ûÓ Å´¤-ûª’çC.
celebrate (an occasion) = àüÁjØ√ ÆæçûÓ-≠æ-éπ-®Ω-¢Á’i† éπü∆. úÕ†o-®˝èπ◊ ®√ ÅØËüË ÆæÈ®j† °œ©’°æ¤. é¬F It was due to his careless, he fell down -
the
ÉC
Ææçü¿-®√s¥Eo ¢Ëúø’-éπí¬ E®Ωy-£œ«ç--éÓ-´úøç. English ™ How about (´îËa-ü¿’ç-ü∆/ Öçú≈-Lq† B®Ω’ - It was due to his careless-
Vibhav: That'd be really nice and I am hungry ´≤ƒh¢√? ņôç) î√™« common.) 6) Would you mind ...? ness, that he failed. È®çúÓ clause, that ûÓ
too. Let's see where we can find a 2. Why don't you ...? ÉC èπÿú≈ î√™« informal 7) Hope you don't begin Å´ôç í∫´’-Eç-îªçúÕ.
good restaurant. invitation èπ◊ ¢√úË expression. mind ... 2. Hardly did the peon ring the bell when the
(î√™« ¶«í∫’çC, Ø√èπ◊ Çéπ-Lí¬ èπÿú≈ a) Why don't you attend my sister's birthday boys left the class = Scarcely did the peon
ÖçC. ´’ç* È®≤ƒd-È®çö¸ áéπ\úø ÖçüÓ party coming Friday? ÉO formal and informal invitations (Ç£æ…y-Ø√©’ – ring the bell when the boys left the class =
îª÷ü∆lç.) ´îËa ¨¡Ÿvéπ-¢√®Ωç ´÷ sister °æ¤öÀd-†-®ÓV party éÀ ’-´¤†o¢√∞¡xûÓ/ ™‰E¢√∞¡xûÓ) èπ◊ ¢√úË standard No sooner did the peon ring the bell than
Prabhav: What'd (What would) you like to eat? expressions. ÉN ¶«í¬ practice îËߪ’çúÕ. the boys left the class = As soon as the
áçü¿’èπ◊ ®√èπÿ-úøü¿’? (Åçõ‰ '®Ω´’tE— Å®Ωnç)
This place is good for poori. Nothing peon rang the bell the boys left the class =
b) Why don't you make it for tea tomorrow EXERCISE
to beat its hot, puffed up poories with peon (•çvöûª’) í∫çô-éÌ-öÀd† ¢ÁçôØË/ éÌöÃd-éÌ-ôd-éπ-
evening? Practise the following aloud in English class sentences
potato curry to go with it.
´·çüË °œ©x©’ -´-C-™‰-¨»®Ω’. (-O’ -
Í®°æ¤ ≤ƒßª’çvûªç ´÷ Éçöx tea BÆæ’èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊ îµ√ߪ’: ´÷ߪ÷, Í®°æ¤ Ø√ °æ¤öÀd-†-®Óñ‰. ûª°æp-èπ◊çú≈ ®√. ™ left to the class Left for the class
ÆæJ-é¬ü¿’.
(àç AØ√-©-†’-èπ◊çô’Ø√o´¤? Ñ È®≤ƒd- ®√. = class Left the class = class
èπ◊ ¢Á∞«x®Ω’. †’ç*
3. Please ... ÉC éÌClí¬ formal. Åçõ‰ ´’†ç
È®çö¸™ °æ‹J î√™« ¶«í∫’ç-ô’çC. ´÷ߪ’: éπ*aûªçí¬ ´≤ƒh. Ø√èπ◊ í∫’®Ω’hçC.
´îËa-¨»®Ω’.)
Some more examples:
¢ËúÕí¬, §ÒçT† °æ‹K©’, ü∆EéÀ Dõ„j† Åçûªí¬ ’´¤ BÆæ’-éÓ-™‰E ´uèπ◊h-©ûÓ ´u´-£æ«-Jç-îË- îµ√ߪ’: O’ Å¢Á’t-éπ\úø? Ç¢Á’†’ èπÿú≈ °œ©-¢√-©-†’çC.
a) Hardly did he buy the tickets when the
•çí¬-∞«-ü¿’ç°æ èπÿ®Ωèπ◊ Ææ´÷†ç àD-™‰ü¿’) ô-°æ¤púø’, ¢√∞¡x†’ °œL-îËç-ü¿’èπ◊ ¢√úË °æü¿ç. ´÷ߪ’: Ééπ\úË ÖçC. îÁ°æ¤p.
Vibhav: Then Let's have it. That's something a) Please come home for a party tomorrow îµ√ߪ’: Aunty, (ÉC ÆæÈ®j† English é¬ü¿’.) movie began = Scarcely did he buy the
after my heart. evening. tickets when the movie began = Tickets
O’®Ω÷´ÊÆh Ø√èπ◊ ÆæçûÓ≠æç.
(ÅC BÆæ’-èπ◊çü∆ç. ÅC Ø√éÀ≠dçæ .) Í®°æ¤ ≤ƒßª’çvûªç ´÷ Éçöx §ƒKdéÀ ®ΩçúÕ/ ®Ω´’tE ´÷ߪ’-ûªLx: ûª°æpéπ ®√¢√-©ØË ÖçC, é¬E ´·êu-¢Á’i† °æE é̆o ¢ÁçôØË movie v§ƒ®Ωç-¶µº-¢Á’içC.
After my heart = Ø√éÀ-≠d-¢æ Á’içC. éÓ®Ω’-ûª’Ø√oç. b) Hardly did the school close when all the
ÖçC Í®°æ¤. ´÷ߪ’ ´Ææ’hç-C™‰.
something after his heart = Åûª-úÕéÀ É≠æd¢Á’içC. b) Please make it to the function. Don't fail. boys rushed home = school Å®·-§Ú-í¬ØË
Prabhav: By the way, now that we've met let
îµ√ߪ’: ´÷ߪ’ ´÷ ÉçöxØË ®√vAéÀ ÖçúÕ§ÚûË O’Íéç
function
ûª°æpéπ ®ΩçúÕ èπ◊. °œ©x©’ É∞¡xèπ◊ °æ®Ω’Èí-û√h®Ω’.
me tell you this. Some of us are plan- Å™«Íí ´’J-éÌçîÁç formal í¬ Ç£æ…y-Eç-îªôç:
Ŷµºuç-ûª®Ωç ™‰ü¿’ éπü∆? 3. As Åçõ‰ because/ since ÅØË é¬èπ◊çú≈ (àüÁjØ√
ning a trip to Ajanta. Why don't you 4. Would you mind/ Would you care to/
´÷ߪ’-ûªLx: Å™«Íí. N≠æߪ’ç) ïJ-T-†-°æ¤púø’ ÅØË Å®Ωnç èπÿú≈ ÖçC.
join us? ANSWER a) As he walked along the street, he met his
Would you like to ... ?
Vibhav: Oh, that's really fine. I am really Chaya: Tomorrow is my birth day. Do come. uncle = ®Óúø’f ¢Áç•úÕ †úø’-Ææ’h-†o-°æ¤púø’ ¢√∞¡x
a) Would you mind attending a small func-
delighted. When is this trip to be? Maya: I'll certainly make it. I remembered
´÷´’-ߪ’u†’ éπL-¨»úø’.
tion at the Taj tomorrow?
b) As they entered the house, they asked
(î√™« ¶«í∫’çC. Ø√èπ◊ Eïçí¬ ÆæçûÓ- Í®°æ¤ Taj Hotel ™ ïJÍí *†o function èπ◊ your birthday.
(ask for drinking water =
Ééπ\úø ûª°æ¤p) ¢√∞¡Ÿx
≠æçí¬ ÖçC. á°æ¤púŒ v°æߪ÷ùç?) ûª°æp-éπ-®ΩçúÕ. Chaya: Where's you mom. I'd like to invite her ÉçöxéÀ v°æ¢Ë-P-Ææ÷h/ -v°æ-¢Ë-P-Ææ’h-†o-°æ¤p-úø’/- v°æ-¢Ë-Pç-îª-
Prabhav: The first week of next month. (ÅÆæ-©®Ωnç – ´îËaçü¿’Íé´’Ø√o Ŷµºuç-ûª®Ωç too. í¬ØË ´’ç*F∞¡x-úÕ-í¬®Ω’.
Angiras is looking after the reserva- Öçü∆? ÅE.) Maya: There she is. Tell her. 4. Thinking is driven by questions:
tions and other arrangements.
mind = (´·êuçí¬ question form ™/ not Chaya: (to Maya's mother) I'd be delighted/ Driven, drive past participle. Drive
èπ◊ Åçõ‰
(´îËa ØÁ© ¢Á·ü¿-öÀ-¢√®Ωç. ÇçU-®ΩÆˇ, reser- is driven
pleased/ happy if you could attend my
ûÓ) Ŷµºuç-ûª®Ωç. ûÓ©ôç ÅE ûÁ©’Ææ’ éπü∆. Åçõ‰ ûÓ©-
vations, N’í∫û√ ´u´-£æ…-®√©’ îª÷Ææ’-èπ◊ç- drive
b) Would you mind telling me your name? = birthday party.
•-úø’-ûª’çC ÅE. Å®·ûË Åçõ‰ vÊ°Í®-°œç-îªôç
ô’-Ø√oúø’.) ÅØË Å®ΩnçûÓ èπÿú≈ ¢√úøû√ç. O’ sentence is ™
Maya's mother: I'd like to, very much, but I've
O’ Ê°®Ω’ îÁ§ƒh®√? (Ŷµºuç-ûª-®Ω´÷?)
Vibhav: Thank you for the chance of some driven sen-
c) (Would you) mind my sitting here? =
éÀ Å®Ωnç vÊ°Í®-°œç-îª-•-úø’-ûª’çC ÅE.
nice time. some work. Maya will be there. tence Å®Ωnç, Ç™- v°æ¨¡o©-´-©x vÊ°Í®-°œç-îª-•-úø’-
(Ææ®Ω-ü∆í¬ í∫úÕÊ° Ææ´’-ߪ÷Eo éπLpç-*- ØËE-éπ\úø èπÿ®Óa-´î√a? (O’éπ-¶µºuç-ûª-®Ω´÷?) Chaya: (Would you) mind if Maya stays at my ûª’çC ÅE. ´÷´‚©’ ûÁ©’-í∫’™ v°æ¨¡o©’ Ç™-îª-
d) Hope you don't mind my saying this =
†ç-ü¿’èπ◊ Fèπ◊ ü∑∆çé˙q.) place/ with me for the night? ††’ vÊ°Í®-°œ-≤ƒh-®·/- Í®-Èé-Ah-≤ƒh®· ÅE. Åçõ‰
ØËF ´÷ô Åçõ‰ O’Íé Ŷµºuç-ûª®Ωç ™‰ü¿-†’-èπ◊çö«/
☺ ☺ ☺ ☺ Maya's mother: It's OK.
v°æ¨¡o©’ ´’†Lo Ç™-*ç°æñ‰≤ƒh®· ÅE.
O’Í®-´’-†’-éÓ-®Ω-†’èπ◊çö«.