You are on page 1of 1

-≤Ú-´’¢√®Ωç 8 -ï-†-´-J 2007 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

á´-JéÀ †îªaE- ü- ûjÁ Ë ü∆Eo-•öÀd ¢√úø´- a. conversa- (à-¢Á’Øi √ ØË®√-™†‰ ’. †’´¤y é¬E-
tion™ ÉC î√™« common expression – not my îËaß˝’)
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù
cup of tea ÅØËC O’ conversation™ ¢√úøçúÕ. É°æ¤ú’ø Ç- £æ…y-Ø- √-EéÀ ¢Á∞¡™-x é-‰ π§- Ú-´ôç
256 ● film music is not his cup of tea. He like clas- formal í¬ á™« îÁ§ƒp™ îª÷ü∆l´÷!
sical music. formal í¬ Åçõ‰ ´’†-éπçõ‰ ´ßª’-
Bhas: The Sabarimala season has started, (Åûªú- ’ø éÀ film ÆæçUûªç É≠æçd ™‰ü¿’. ¨»Æ‘ß
Y ª’ ÆæçUûªç Ææ’™, £æ«Ùü∆™, ≤Ún´’-û™ª , °ü¿-l
hasn't it? É≠æ°-d ú-æ û-ø √úø’) ¢√∞¡Ÿx °œL*- †-°¤æ ú’ø Ææ’Eo-ûçª í¬ A®ΩÆ- æ \- -v°æ. Will, Would èπ◊ ûËú≈- à-N’-öÀ?
(¨¡•J- ´- ’© ߪ÷vû√ Æ洒ߪ’ç ´îËaÆ- çœ C éπü∆?) Vyas: Let's not compel him. Jç-îö-ª «-EéÀ ¢√úË expressions É°æ¤ú’ø îª÷ü∆lç. I will play cricket
Vyas: It has of course. But why are you asking? ( 1) Pridhvi: Mr Varun, please attend as a small
Å-ûú-ª E-Õ ´- ’-†ç •©-´çûªç îËß·Á ü- ¿’™l )‰ . I would play cricket
(Å´¤†’. áçü¿’è- π◊ Å- ú- ’ø í∫’û- ª’Ø- √o´¤?) éÀçü- ¿ö- À lesson ™ ´’†ç °œ©’°æ¤†- èπ◊ (Ç£æ…y-Eç-îö-ª «- get together tomorrow evening at -v°æ. Either come in or go out -D-E -Å®Ωnç -™°æ-LéÀ
Bhas: You go there every year. wondering EéÀ)¢√úË formal and informal expressions îª÷¨»ç- my place. ®√ -™‰-ü∆ -•-ߪ’-öÀéÀ -§Ú éπ-ü∆?
why you don't have your black clothes éπü∆. É°æ¤púø’ Ç£æ…y-Ø√Eo ´’Eoç-îö-ª «-EéÀ, Æ‘yéπJ- ç-îö-ª «-EéÀ (´÷ Éçöx Í®´¤ ïJÍí *†o party éÀ Either of you can go out,
and mala on this year yet. (accepting an invitation) A®ΩÆ - æ \J- ç-îö-ª «-EéÀ (reject- ûª°pæ é- π®- ΩçúÕ) Either way , it is good. °j -¢√éπuç-™ or -™‰-ü¿’
(v°Aæ ≤- ƒ-K ¢Á∞«h´¤ éπü∆ †’´¤y. Ñ≤ƒ-Jçé¬ †©x ing an invitation), formal and informal ¢√úË Varun: So thoughtful of you, Mr Pridhvi to invite éπ-ü∆ Either or
- Öç--õ‰ - Öç-ú≈-L éπ-ü∆
•ôd©÷, ´÷™« ¢ËÆæ’é- Ó-™ü-‰ çË ö« ÅE ņ’-èπ◊ç-ô’- expressions îª÷ü∆lç. me. Thank you, but you'd excuse me. I -°j -¢√éπuç -Å®√n-Eo -N-´-Jç-îªí∫-©®Ω’.
Ø√o†’.) ´’†ç-ü¿J- éà ûÁLÆ- †œ informal expression, invitations have some important work. -v°æ. È®ç-úø’ í∫-ûª Ææç°∂æ’-ô-†-©’ -ï-J-T-†°æ¤p-úø’ -¢Á·-ü¿-öÀ-ü∆-Eo
Vyas: I propose to be on deeksha from this Sat- accept î -ß -Ë ª’ú- ≈-EéÀ: (††’o í∫’®Ω’hçî- ª’è- π◊E °œL- *- †ç-ü¿’èπ◊ thanks. simple past -™  È®ç-úÓ-ü∆-Eo past perfect -™ 
urday onwards that's when I will have the Thank you very much / thanks for the invitation, é¬E éπ~N’ç-î√L. Í®°æ¤ Ø√èπ◊ ´·êu-¢Á’i† îÁ-§ƒp-™«?
mala on. A few others and I are going, When I was arrived the station,
the train had left.

It is not my cup of tea... - Ñ -¢√é¬u-Eo éÀç-C -N-üµ¿çí¬ èπÿ-ú≈ -îÁ°æp-


´-î√a?
When I arrived the station, the
train was leaving.
- áç.-áÆˇ.-Ç®˝, -´’ç-*®√u-©
how about joining us this time? I'll certainly come /I'll be there, and on time (؈- ï-¢√--•’:
(Ñ ¨¡E¢- √®Ωç †’ç* Déπ~™ Öçö«†’. ´÷© time
éπ\ú- ’ø ç-ö«†’ ÅD èπ◊ ÆæJí¬) etc. °æ†’çC.) -ï. will, would èπ◊ ûËú≈-
¢ËÆæ’è- π◊ç-ö«†’. ؈’ ´’J éÌçü¿®Ωç ¢Á∞¡ŸhØ√oç. Ç£æ…y-Ø√Eo informal í¬ ´’EoçîË / Æ‘yéπJ- ç-î- çË ü¿’èπ◊ ● Mister ÅE Ææç¶-Cçµ î- ôª ç formality †- ’ Ææ÷*- will É°æpöÀ †’ç* future †’ ûÁ©’-°æ¤-ûª’çC.
†’´¤y ´≤ƒh¢√? ´’J-éÌEo Éûª®Ω expresions îª÷ü∆lç.. Ææ’hçC. Would í∫ûªç -†’ç-* future †’ ûÁ©’-°æ¤-ûª’çC. (He
Bhas: That's precisely why I am asking. I'd ● formal í¬ A®ΩÆ- æ \J- ç-îçË ü- ¿’èπ◊ éÌEo expressions said (í∫ûªç™ ÅØ√oúø’) that he would help
1. Thank you I'd be very much there.
like to go with you this time. How are a) I'd like to very much, but I can't. Sorry her (í∫ûªç™ †’ç* future ™ help îË≤ƒh-†E)
(thank you. ؈’ ûª°pæ éπ Åéπ\ú- éÕ À ´≤ƒh†’)
you going? Will, Would†’ í∫’Jç-*† N’í∫û√ Å稻-©†’ î√™«
2. Certainly, that suits me fine = (®√¢√-©E ¶«í¬ éÓJ-éπí¬ ÖçC é¬E ®√™‰†’)
(Åçü¿’é- Ó-Æ¢æ ’Ë Åúø’í- ∫’û- ª’Ø- √o†’. ؈’ FûÓ ®√¢√-
( ûª°pæ éπ ´≤ƒh†’. Ø√éπC î√™« É≠æçd ). b) You wouldn't mind l may not making it/ com- N´-®Ωçí¬ Éçûª-èπ◊-´·çü¿’ lessons -™ N´-Jçî√ç.
©-†’-èπ◊ç-ô’Ø√o. ᙫ ¢Á∞¡ŸhØ- √o´¤? ing, would you? I have some work. îª÷úøçúÕ.
Really? I am there certainly =
(precisely: v°Âœ ÆjÆ–x‘ éπ*a-ûç ª í¬ Åçü¿’Íé) 3. -ï. Either... or, Åçõ‰ ÅüÁjØ√ ÆæÍ®, ÉüÁjØ√ ÆæÍ® ÅE
(
(Ø√èπ◊ °æ†’çC. ؈’ ®√™‰é- π§- ÚûË O’Í®´- ’-†’-éÓ®Ω’ éπü∆?)
Vyas: As usual. By vanayatra
Å-´¤Ø√?؈- ’ ûª°pæ éπ Öçö«†’/ ´≤ƒh†’).
c) Santan: We'd be delighted to have you
Å®Ωnç.
4. Thank you so much / very much. with plea- a) Either of Åçõ‰, È®çúÕç-öÀ-™ /-É-ü¿l-J™ àüÁj-Ø√/-á-´-
(´÷´‚©’ Nüµ¿çí- ¬ØË ´†ßª÷vûª îËÆæ’hØ- √o†’.
sure = Thank you. inau gurate the function.
ÆæçûÓ-≠çæ í¬ ´≤ƒh. È®jØ√ ÆæÍ®, ÅE. Ñ Å®ΩnçûÓ ¢√úÕ-†-°æ¤púø’ either
¨¡•J- ´- ’© ߪ÷vAè- π◊©’ ¢Á·ûªhç ü¿÷®Ωç †úÕ*
5. Would I say no? (Ç function O’®Ω’ v§ƒ®ΩçG- ç-µ î- ú-ª ç-ø ´÷èπ◊ £æ«®Ωü-{ ∆-ߪ’éπç) ûª®√yûª or ®√ü¿’. Å™«Íí Either way Åçõ‰ È®çúø’
¢Á∞¡ôx ç ´†-ߪ÷vû.ª ) Prasad: I'm afraid I won't be able to. However,
Bhas: What does it mean? (Åçõ‰) (é¬ü¿E Åçö«Ø√?)= (ûª°pæ éπ ´≤ƒh†- E) °æü¿l¥-ûª’-™x à Nüµ¿çí¬ Å®·Ø√ ÆæÍ®, ÅE.
thank you for the invitation. Prakash: Shall we have chicken or biryani?
Vyas: A long trek of around 45 km up the hill É™« Ææçü¿®- √s¥E- éÀ ûªT† informal expressions à-¢ØjÁ √
¢√úø´îª’a. ÉN informal Åçõ‰ ´’†èπ◊ ¶«í¬ ’-´¤çúË (؈’-®√-™†‰ ’, Thank you °œL*- †- ç-ü¿’èπ◊) (Chicken
and down the valley through the jungle,
Açü∆´÷, G®√uF Açü∆´÷?)
¢√∞¡x Ç£æ…y-Ø√Eo Æ‘yéπJ- çîË N-ü∆µ †- ç Éçé¬ informal í¬ d) I am sorry I can't. My regrets. Pramod: Either way is the same for me.
across fords and burns. Why don't you
join? üµ¿yEç-î√-©ç-õ‰ Ñ - éÀçC- ¢- √-öE-À î- ª÷ú- çø ú- .Õ (؈’ ®√™‰†- E ¶«üµ¿°- ú-æ ’ø û- ª’Ø√o.) (Ø√èπ◊ È®-çúÕç-öÀ-™ à-üÁjØ√ äéπõ‰)
(ü∆ü∆°æ¤ 45 éÀ.O’. †úøéπ– éÌçúø™- é„ \À , ™ߪ’™- xéÀ 6. You bet I am there = ؈é- π\úø Öçúøôç/ ®√´ôç regret = *çAç-îú -ª çø . °jj Ææç-¶µ«-≠æ-ù-™ either Åçõ‰ È®çöÀ™ à-üÁjØ√ ÆæÍ®
CT, ¢√í∫’©’ ´çéπ©’ ü∆ô’ûª÷ ¢- ∞-Á «xL- . ´÷ûÓ EÆæqç-ü£Ë «æ ç. e) It's very kind of you, but I regret I have to dis- ÅE Å®Ωnç 鬕öÀd, or ®√ü¿’.
áçü¿’èπ◊ ®√èπÿú- ü-ø ¿’?) 7. I am game for it = ؈’ Æœü¿ç¥l . I am game for appoint you. = O’ ü¿ß - ª’èπ◊ î√™« üµ¿†u-¢√-ü∆©’, é¬F ÉC îª÷úøçúÕ
it Åçõ‰ ¶«í¬ informal. You can have either an apple or a mango,
valley- ™ߪ’ ford= ¢√í∫’, burn= °œ©x 鬩’´
N’´’tLo E®√¨¡°®æ Ωaéπ ûª°pæ ú- çø ™‰ü¿’. (Å®·ûË ûÁ©’-í∫’™
8. I won't say no, surely (éπ*a-ûç Ñ ´÷ô©’ éÌçûª îµ√çü¿Æçæ í¬ ÅE-°≤-œ ƒh®· éπü∆?) but not both:
Bhas: That sounds quite exciting, though ª í¬ é¬ü¿’ ņ†’)
f) Thank you very much; I'd love to come, but I apple
strencious. ÉO Informal (°œLîË, °œL°- çœ î- ª’è- π◊ØË ¢√∞¡x ´’üµ¿u Ö†o †’-´¤y Å®·Ø√ A-†’, ´÷N’úÕ °æç-úÁjØ√ A-†’,
have to meet my lawyer exactly the same Either... or
È®ç-úø÷ èπ◊ü¿-®Ωü¿’. Ééπ\úø îª÷¨»®Ω’ éπü∆?)
’´‹, Ææyûªçv- û√Eo •öÀ)d °œ©’-°¤æ †’ ´- ’-Eoçîªö«-EéÀ
(v¨¡´’ûÓ èπÿúÕ†- ü- †-jÁ °- pæ ö- éÀ à Öûª’qéπûª éπLT- ≤- ÚhçC) time. -ï. a) When I was arrived at the station...
Vyas: Joining us?
¢√úË ´÷ô©’. É°æ¤púø’ Ç£æ…y-Ø√Eo ´’Eoç-î™-ª é‰ π§Ú´-ö«-
(´≤ƒh¢√?) (
î√™« thanks. ®√¢√-©E áçûªí- ¬ØÓ ÖçC. é¬F ÅüË Ñ ¶µ«í∫ç™ was arrived when I
ÆæJ-é¬ü¿’.
Bhas: Certainly. I am game for it.
EéÀ ¢√úË ´÷ô©’ îª÷ü∆lç.
Ææ´’-ߪ’ç™ ´÷ lawyer †’ éπ©¢- √Lq ÖçC.) arrived correct.
1. Sorry, I can't come / can't make it. Åçõ‰ØË
b) When I arrived at the station, the train had
● ÅüË î√-™« formal í¬ Ç£æ…y-Ø√Eo ´’Eoç-î √-®Ω†
(ûª°pæ è- π◊çú≈ ؈’ Æœü¿¢¥l ’Ë )
2. How I'd like, very much, but I can't come. - ’-
Vyas: Here comes our friend Prabhas. éÓçúÕ. Å°æ¤púø’ ¢√úË expressions: left = station
-ØË-†’ train
èπ◊ îËÍ®-ô°æpöÀéÀ,
(correct)
(®√¢√-©E áçûª’çüÓ, é¬F ®√™‰†’)
a) We'd / I'd be highly delighted
(-´’-† N- ’-vûª’ú- ’ø v- °¶-æ «µ Æˇ- ´Ææ’hØ- √o-ú’ø ) ¢ÁRx§Ú®·çC.
3. Wish I could come, but sorry. When I arrived at the station, the train was
Bhas: Let's ask him if he will come too. b) That's really, kind of you, thank you, I'll cer-
(®√¢√-©ØË ÖçC é¬F ®√™‰†’) leaving =
(¢√úø÷ ´≤ƒhú- ¢Ë ÷Á Åúø’í- ∫’ü∆ç) tainly make it.
4. What a pity! I've promised to accompany station train
Vyas: We are going on Sabarimala pilgrimage.
؈’ îËÍ®-°æp-öÀéÀ, ¢ÁRx-§Ú-ûÓçC – É--C èπÿ-
Nitish to the bike shop. He is buying a bike c) Thanks for the invitation. You can be sure of
correct.
How about being one of us?
ú≈
( Bike shop my presence.
áçûª ü¿’®Ωü- ¿%≠æçd ! E- B≠ˇûÓ éÌ≤ƒh†- E -v°æ. a,e,i,o,u - ©-ûÓ -v§ƒ®Ωç-¶µº-´’-ßË’u -´÷--ô-© -´·ç-ü¿’
(¢Ë’ç ¨¡•J- ´- ’© ߪ÷vûèª π◊ ¢Á∞¡ŸhØ√oç. ´÷ûÓ ´÷öÀî√a, ¢- √-úÓbike éÌçô’-Ø√oúø’.) d) Pleasure will be mine./ It will be my pleasure an a
-Å-E -N’-í∫-û√-¢√-öÀ -´·ç-ü¿’ Å-E -¢√-úø’-ûª’ç-
´≤ƒh¢√?) 5. Can't we have it on some other occasion? to attend the function. a uni-
ö«ç. é¬-F -Å-C -v°æ-A≤ƒ-K éπÈ®é˙d é¬-ü¿’.
Prabhas: Sorry. Count me out.
( ÉçÈé°- ¤æ pú- ®-ø ·Ø√ °ô’dé- Ó-´îª’a éπü∆) éÌçîÁç ñ«víû-∫ hª í¬ OöÀE îªCN í∫´’Eç* Ææçü¿®- √s¥†- ’-≤ƒ- versity, a Europian éπÈ®é˙d -Åç-ö«®Ω’. -É-C -á-™«
(†ØÌo-C™- ß
-‰ ª’çúÕ) No way, old boy. You have to make do with-
®Ωçí¬ ¢√úÕûË Å¢Ë Å©-¢√-ô®- ·-§Ú-û√®·. Practice
Èé. -Ç-™p¥-Ø˛q®√-ñ¸, Ææ-ûÁh-†°æ-Lx-
6. ≤ƒ-üµ¿uç?
Bhas: Come on Prabhas let's enjoy it
out me=
îËߪ’çúÕ.
together. Exercise:
(
™«¶µºç ™‰ü¿’ /´îËaN- ü- ¿µçí¬ ™‰ü¿’. ØË®√-èπ◊ç-ú≈ØË †’´¤y -ï-¢√-•’: -Å,-Ç,-É,-Ñ,Ö,-Ü,-- á, -à, -â, -ä, -ã,-- å.-
(v°¶æ «µ Æˇ Åçü¿®Ωç Ææ®Ωü- ∆í¬ ¢Á∞Ô}ü∆lç) í∫úÊ-Õ °-Ææ’é- Ó-¢√L.) Practise as many sentences as you can on the °j -ûÁ-©’í∫’ -¨¡-¶«l-™x -üË-E-ûÓ-ØÁj-Ø√ -v§ƒ®Ωç-¶µº-´’-ßË’-u -´÷-ô-
Prabhas: Sorry, cold baths, meal just once a following pattern: © -´·ç-ü¿’ an -¢√-úøç-úÕ. -N’í∫-û√-¢√-öÀ -´·ç-ü¿’ -a -
● old boy = ´’† v°ß œ ª’ N’vûª’©†’ Ææç¶- µ C- çîË B®Ω’.
day and the ritual are not-my cup of Subject Verb Object Obj complement ¢√-úøç-úÕ. University, Europian -Ñ È®ç-úø’ èπÿ-ú≈ Å
tea
7. Not a chance, I'm taking mom to
Hyderabad tomorrow. It's sudden. a) He swept the room clean -†’ç-* -å -´®Ωèπ◊ -Öç-úË -¨¡-¶«l-©-ûÓ -v§ƒ®Ωç-¶µºç é¬--†ç-ü¿’-†
(sorry îªFoöÀ ≤ƒo†ç, äéπ °æ‹ô ¶µï†ç, Éûª®Ω °æ‹ñ« b) She found the door locked an ®√-ü¿’ a- -´Ææ’hç-C.
(´îËa Å´-é¬-¨¡¢’Ë ™‰ü¿’.-ņ- ’éÓèπ◊ç-ú≈ ´- ÷ Å- ´- ’t-†’
°æ¤®Ω≤- ƒ\-®√©÷, Ø√èπ◊°- ú-æ E-ø N) £j«ü¿®- √-¶«-ü˛èπ◊ BÆæ’Èé∞- ¡ŸhØ√o) Ééπ\úø object complement Åçõ‰ object †’ í∫’Jç* -áç.Ææ’Í®-¨¡-Ø˛
● Not my cup of tea. á°æ¤ú÷ ø not ûÓØË ¢√úø’û√ç = 8. Go ahead. I may not be able to attend, after îÁÊ°p-´÷ô ÅE.
Ø√èπ◊ †îªaE- C. My •ü¿’©’, his, her, your, their, our- all=