You are on page 1of 1

-Ç-C¢√®Ωç 4 °∂œ-v•-´-J 2007 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

(É°æ¤púø’ ´’† Æ涵ºèπ◊ Åüµ¿u-éπ~ûª ´£œ«-Ææ’h†o Princi- É™«ç-öÀ¢Ë é¬èπ◊çú≈ ÉüË ¶µ«¢√Eo Ææ’p¥Jç-
pal ûÌL °æ©’-èπ◊©’/ °æJ-îªßª’ ¢√é¬u©’ NØË °æ-ñ‰ÊÆ üˆo-®·Ø√ ´’†ç ¢√úø-´îª’a.
Å´-鬨¡ç §Òçü¿-†’Ø√oç. ûª®√yûª éπ∞«-¨»© ¢√J{éπ ´·êuçí¬ Éü¿çû√ public speak-
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 268 E¢Ë-Céπ Ææ´’-Jp-≤ƒh®Ω’.) ing ™ ¶µ«í∫ç 鬕öÀd, î√™«
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ preparation Å´-Ææ®Ωç. Æ涵º/
Ramachandra (Compere/ EMCEE):
function v§ƒ®Ωç-¶µ«-EéÀ ´·çüË
The next item on the programme is wel- í∫ûª È®çúø’ lessons ™ spoken English ™ ¶µ«í∫- 鬮Ωu-véπ´’ç ÅEo N´-®√©’, List of
come address by Kumari Sadhana, ´’-®·† compering and conduct of a meeting invitees/ in the order of their importance, -v°æ-¨¡o:
President, Students' Society/ Kumari 1. What is meant by adverb?
important details of the invitees with their cor-
(Æ涵ºèπ◊ v°æßÁ÷-éπhí¬ ´u´-£æ«-Jç-îªôç, ü∆Eo E®Ωy-£œ«ç-
Sadhana, President, Students' Society will îªôç) îªC¢√ç éπü∆. Ñ lesson ™ ÅC continue 2. What is the meaning of contemptuous?
rect names, position etc., thorough í¬ ûÁLÆœ
welcome the gathering.
perfor-
îËÆæ’hØ√oç. °ô’d-éÓ-´ôç î√™« ´·êuç. ÉüË ´’† -– Ç®˝. Ææ-G-ûª, £j«-ü¿®√-¶«-ü˛
(鬮Ωu-véπ´’ç™ ûª®√yA Å稡ç, Nü∆uJn Ææç°∂æ’ç [Æ涵º E®Ωy-£æ«ù È®çúø’ Nüµ∆-©’í¬ Öçúø-´îª’a. mance Without proper
¶«í¬ ÖçúËô’x îËÆæ’hçC. ï-¢√-•’:
Åüµ¿u-èπ~◊-®√L ≤ƒyí∫ûª ´îª-Ø√©’/ É°æ¤púø’ Nü∆uJn 1. ´’† lessons ™ îª÷Ææ’h-†oô’x, ¢Á·ûªhç ¢ËC-éπ-O’C preparation, stage O’ü¿ §Ò®Ω-§ƒô’x îËÊÆ Å´-鬨¡ç 1. Adverb modifies a verb. Verb subject
Ææç°∂æ’ Åüµ¿u-èπ~◊-®√©’ èπ◊´÷J ≤ƒüµ¿† Ç£æfi-ûª’-©†’ Å稻-©-Eoç-öÀF, EMCEE -ßË’ compere Öçô’çC. Stage O’ü¿ *†o §Ò®Ω-§ƒô’x èπÿú≈ îËÊÆ -°æE-E ûÁ©’°æ¤-ûª’çC. Ç °æE ᙫ/ à
≤ƒyí∫-A-≤ƒh®Ω’.)
îËߪ’ôç. Æ涵ºèπ◊ Åüµ¿u-èπ~◊©’ Ö†o-°æp-öÀéÃ, non- ÆæGµèπ◊©èπ◊ °ü¿l-N-í¬ØË éπE°œ≤ƒh®·. ¢Ë’-®Ωèπ◊ ïJ-TçC ÅØË -ûÁ-LÊ° °æü¿ç adverb.
Over to Sadhana (É°æ¤púø’ ≤ƒüµ¿†.) He walked slowly (Åûª† ’ Eü∆-†çí¬
political meetings ™ v°æÆæ’hûªç î√™«-´’-ô’èπ◊, Important: Speak with confidence. ÆæGµ-èπ◊©’
Sadhana: †úÕ-î√úø’)– Ééπ\úø verb, walked = †úÕ-î√úø’.
鬮Ωu-véπ´’ç™E Å稻-©†’, ´®Ω’Ææ v°æ鬮Ωç ´’†™‰o îª÷Ææ’h-Ø√o®Ω’. ´’†ç àç ûª°æ¤p îËߪ’-èπÿ-úøü¿’, ᙫ †úÕ-î√úø’? Answer: Slowly (Eü∆-†çí¬)
Thank you. Ramachandra. I consider it a
N´-Jç*, ¢√öÀéÀ Ææç•çüµ¿ç Ö†o ¢√∞¡x†’ ¢ËCéπ ÅØË ¶µ«´ç ÅÆæ-©’ç-úø-èπÿ-úøü¿’. 鬕öÀd slowly ÅØËC adverb. Verb èπ◊ ᙫ?
great honour to welcome, on behalf of our
(how) ÅE v°æ¨¡o ¢ËÆæ’èπ◊çõ‰ ´îËa -ï-¢√-¶‰
adverb.

I feel it an honour to .. He ran fast -


(How did he run?)
ᙫ °æ®Ω’-Èí-û√húø’?
Answer: Fast. So 'fast' is the adverb here.

college, Dr. Vidyadhik, VC, National O’CéÀ °œ©-´ôç, ¢√öÀ-O’ü¿ Ææçü¿-®Ós¥-*ûª ¢√uêu©’ (ÉüË self consciousness Åçö«®Ω’. ÉC ´C-™‰ÊÆh
University, to the occasion. It certainly is a îËÆæ÷h, Ç£æfi-ûª’-©èπ◊ NÆæ’í∫’ °æ¤öÀdç-îª-èπ◊çú≈ ´’†ç success.) Speak freely and with ease.
rare privilege for us to have you here, Sir, Öçîªúøç ™«çöÀ´Fo ¢Á·ûªhç EMCEE/ Compere Next, in your Welcome address, while wel-
and to listen to your valuable message. Íé ´C-™‰-Ææ’h-Ø√o®Ω’. coming a person, turn your face towards him 2. (á´-È®j oØ√/ üËØÁj oØ√) ûªèπ◊\-´ ¶µ«´çûÓ/
You are welcome, Sir. È®çúÓ Nüµ∆†ç: Æ涵º v§ƒ®Ωç-¶µº-´’-ßË’u-´-®Ωèπÿ EMCEE/ and nod your head. ÅÆæ-£æ«uçûÓ îª÷ÊÆ/ ®Óûªí¬ ÅÆæ-£œ«uç--éÌØË ÅE.
(Thank you ®√´’-îªçvü¿. éπ∞«-¨»© ûª®Ω-°æ¤† Ñ The whites were contemptuous of the
Compere v°æÆæç-í¬©’ – Åçü¿®Ω’ NP≠æd ÅAü∑¿’©’ (äéπ-JE Ç£æ…y-EçîËô°æ¤púø’, ¢√∞¡x ¢Áj°æ¤ AJT ûª©
Ææçü¿-®√s¥-EéÀ, ´’† ´·êu-Å-AC∑, National blacks =
stage O’ü¿ èπÿ®Ω’a†o ûª®√yûª, Æ涵«-üµ¿u-èπ~◊-©èπ◊ Ç£æ…y† ÇúÕç-îªôç ¶«í¬ Öçô’çC.) †©x-¢√-∞¡x-°æôx ûÁ©x-¢√∞¡Ÿx ÅÆæ-£æ«u-¶µ«-´çûÓ
University Ö§ƒ-üµ¿u-èπ~◊©’ Dr. Nü∆u-Cµé˙èπ◊ ≤ƒyí∫ûªç °ævûªç™E 鬮Ωu-véπ´’ç ´®ΩÆæ îª÷°œç* Æ涵º†’ E®Ωy- Public Speaking 鬕öÀd î√™« Eü∆-†çí¬, Çí¬-Lq†
ÖçúË-¢√∞¡Ÿx.
°æ©-éπôç ØËØÁçûÓ íı®Ω-´çí¬ ¶µ«N-Ææ’h-Ø√o†’. É¢√∞¡ îÓô ÇT, Ææp≠ædçí¬ (distinctly) ´÷ö«x-úÕûË î√™« She is contemptuous of whatever I do =
£œ«ç--î√-©-E éÓ®Ωúøç. Å°æ¤púø’ Åüµ¿u-èπ~◊úø’/ Åüµ¿u-èπ~◊®√©’ ØËØËç-îË-ÆœØ√ Ç¢Á’èπ◊ ÅÆæ£æ«uç.
(President) †’ 鬮Ωu-véπ-´÷Eo E®Ωy-£œ«ç--î √-©-E
O’J-éπ\úø Öçúøôç, O’ Å´‚-©u-¢Á’i† ÆæçüË-¨»Eo ¶«í∫’ç-ô’çC.
He is contemptuous of cricket =
¢Ë’ç N†ôç, ´÷èπ◊ -©-Gµç-*-† Å®Ω’-üÁj† ¶µ«í∫uçí¬
¶µ«N-Ææ’hØ√oç. O’èπ◊ ≤ƒyí∫ûªç.) éÓ®Ωúøç. Ñ ûª®√yûª EMCEE éÀ *´-J-´-®Ωèπ◊ °æE EXERCISE
Öçúøü¿’. Åçû√ President îª÷Ææ’-èπ◊ç-ö«®Ω’. ÉC véÀÈé-ö¸ Åçõ‰- Åûª-úÕéÀ -ÅÆæ£æ«uç.
As happy I am to welcome too, Smt. Practise compering (in English) the birth-
Susobhita, Commissioner, Collegiate
´·êuçí¬ political meetings ïJÍí B®Ω’. day party of your friend, use the follow- -v°æ-¨¡o: In spite of Åçõ‰- -à-N’-öÀ? -D-Eo -á°æ¤p-úø’
Education to our function this evening.
Éçü¿’™ compere §ƒvûª î√™« ûªèπ◊\´.] ing points.
-¢√-úø-û√®Ω’? -Ö-ü∆£æ«®Ω-ù-©’ -É-´yç-úÕ.
É°æ¤úø’ ´’†ç îª÷Ææ’h-†oC compere èπ◊ v§ƒüµ∆†uç - Y. Sudhakar, e-mail
She has many achievements to her credit 1. Call the gathering to order.
and she can be role model for us. Ö†o Æ涵º. NP≠æd ÅA-ü∑¿’©’ (special guests) ¢ËC-éπ- (´*a† ¢√∞¡xç-ü¿-JE ≤ƒ´-üµ∆-†’-©†’ éπ´’t-†ôç.) ï-¢√-•’:
In spite of =
Welcome, madam, on behalf of our college °j† èπÿ®Ω’a†o ûª®√yûª, ¢√J-ûÓ-§ƒô’ N’í∫-û√-¢√-JE Å®·-†-°æp-öÀéÀ.
(May I have your attention, please etc.,)
community. èπÿú≈ ≤ƒü¿-®Ωçí¬ Ç£æ…y-Eç-îªúøç Ææçv°æü∆ߪ’ç. É™« a) Inspite of her treatment by a good doc-
2. Reminding the invitees of the occasion. tor, she died.
(Commissioner, Collegiate Education ≤ƒyí∫ûªç °æ©-éπôç Welcome address. Ñ Æ涵º™
Nü∆uJn Ææç°∂æ’ ´·êu v°æA-ECµ èπ◊´÷J ≤ƒüµ¿† Ñ (Ææçü¿-®√s¥Eo í∫’®Ω’h îËߪ’úøç.) (´’ç* -ú≈éπd®˝ ¢Ájü¿uç îËÆœ-†-°æp-öÀéÃ, Ç¢Á’ îªE-
X´’A Ææ’¨-Gµûª†’ èπÿú≈ ÅçûË ÆæçûÓ-≠æçûÓ Ç£æ…y- (Begin: 'My dear friends, We are here to
E-Ææ’h-Ø√o†’. Ç¢Á’ ≤ƒCµç-*†N î√™« ÖØ√o®·. ≤ƒyí∫ûÓ°æØ√uÆæç îË≤ÚhçC éπü∆. Welcome address §Ú-®·çC.)
celebrate ... b) Inspite of her beauty, she is modest.
Ç¢Á’ ´’†èπ◊ Çü¿®Ωzç é¬í∫-©ü¿’. ´÷ College N≠æ-ߪ’ç™ î√™« ñ«ví∫-ûªhí¬ Öçú≈L. ¢Á·ü¿öÀ †’ç* ™«çöÀ ´÷ô-©ûÓ)
ûª®Ω-°æ¤† O’èπ◊ ≤ƒyí∫ûªç.) *´J ´®Ωèπÿ v§ƒ´·-êu- ´-®Ω-Ææ™ Ç£æ…y-E≤ƒhç. 3. Welcome all of the invitees. (Åçü¿ç Ö†o-°æp-öÀéÃ, Ç¢Á’ Eí∫Jy.)
4. Express your best wishes to your friend on c) Inspite of his starting late, he was able
My word of welcome goes next to all the -™‰èπ◊ç-õ‰ ŧƒ-®√n©’ éπ©’-í∫’-û√®·. Kumari
behalf of all the invitees. to catch the train. (
Sadhana's Welcome address has this order:
invitees, distinguished men and women
Ç©-Ææuçí¬ •ßª’-©’-üË-J-
5. Blowing of the candles, cake cutting.
among them, to this function. We welcome
†-°æp-öÀéÃ, -võ„i-Ø˛ Åçü¿’-éÓ-í∫-Lí¬úø’.)
1. Chief Guest
Inspite of ûª®√yûª á°æ¤púø÷, noun í¬-F [sen-
heartily too, the parents of our students. 2. Guest of honour 6. Entertainment and refreshment.
tence (a) and (b)], 'ing' form í¬-F (sentence
(ûª®√yûª Ééπ\-úÕéÀ NîËa-Æœ† Ç£æfi-ûª’-©ç-ü¿-JéÃ, 3. Principal c) ´Ææ’hçC. Inspite of = though.
4. Other invitees and parents
¢√∞¡x™x NP≠æd ´uèπ◊h©’ èπÿú≈ ÖØ√o®Ω’. ¢√∞¡xèπ◊ ´÷
≤ƒyí∫ûªç. Ééπ\-úÕ-éÌ-*a† Nü∆u-®Ω’n© ûªLx-ü¿ç-vúø’©èπÿ late -v°æ-¨¡o:
5. Lecturers and other students.
-v°æ-¨¡o: îªE-§Ú-®·† ´uèπ◊h© Ê°®Ω’ ´·ç-ü¿’
´÷ Ç£æ…y†ç.)
Ñ Welcome address èπÿú≈ áçûª variety í¬ ¢√úøû√ç éπü∆! late ûª®√yûª Mr./ Mrs. 1. -O-öÀ-E -Éç-Tx-≠ˇ-™ -á-™« -îÁ-§ƒp-L?
Finally a warm word of welcome to our ¢√ú≈™«,™‰ü∆ late ûª®√yûª Ê°®Ω’ i) Å-ûª-úø’ -îË®·ç-î√-úø’.
beloved Principal, learned lecturers and
Öçõ‰ Åçûª ¶«í∫’ç-ô’çC. Ééπ\úø -´’-†ç ¶«í¬ ¢√ú≈™«? ii) -Å-ûª-úø’ -†-†’o -îË-ߪ’-´’-Ø√o-úø’.
the student fraternity.
Ö°æ-ßÁ÷-TçîË ´÷ô©’ Privilege, honour, plea-
- V. S. Murthy, e-mail. iii) -Å-ûª-úÕ -•-ü¿’-©’ -†-†’o -¢Á-∞¡x-´’-Ø√o-úø’.
sure, joy (ÉC é¬Ææh ûªèπ◊\´), consider/ deem
*´-®Ωí¬ ´’† éπ∞«-¨»© v°œEq-°æ-™¸èπ◊, NVc-™„j† ï-¢√-•’: After late, Mr/ Mrs/ Sri is not 2. as- as -É-™« -á-Eo °æ-ü∆-©’-Ø√o®·? -Ö-ü∆:
(°æJ-í∫-ùÀç-îªôç)– ÉN ¢√é¬u™x ᙫ -¢√-ú≈™ îª÷ü∆lç.
Åüµ∆u-°æ-èπ◊-©èπ◊, ûÓöÀ Nü∆u-®Ω’n-©ç-ü¿-Jéà ≤ƒyí∫ûªç. used, but 'the' must be used as long as, as much as, as soon as.
1) On behalf of our college community,
Welcome to all, once again. Thank you. before 'late'. (The late NT -´’-JéÌ-Eo -Ö-ü∆£æ«®Ω-ù-©-ûÓ -N-´-Jç-îªí∫-©®Ω’.
(fraternity v°∂æô-EöÀ– ô ØÌéÀ\ °æ©’-èπ◊û√ç) = a) I consider it/ deem it/ a privilege/ honour
Rama Rao) – Èé.Ææ’-üµ∆éπ®˝®√-´¤, -´’-†’-¶-©’
to Welcome the Chief Guest of the
1. Ææç°∂‘’-¶µ«´ç/ ≤Úü¿-®Ω-¶µ«´ç.
evening, Sir...
-v°æ-¨¡o: I would like to know, is there any sim- ï-¢√-•’:
2. äÍé ´%AhéÀ, ¢√u°æ-é¬-EéÀ îÁçC† ´uèπ◊h©’. ple good course book for English 1. i) He got it/ had it done.
(Teacher fraternity- Ö§ƒ-üµ∆uߪ’ ´%Ah™ b) With immense (ŧƒ-®Ω-¢Á’i†)/ great plea-
speaking course. If it is, where can I ii) He asked me to do it.
sure I Welcome Sir...
Ö†o-¢√∞¡Ÿx.) get it? iii) He wanted me to go instead of him.
Ramachandra: c) I find great/ immense pleasure in Wel-
- Ramanarasaiah, e-mail. 2. ´’†ç ûÁ-L-ߪ’°æ®Ω-î√-©-†’-èπ◊†o ¶µ«¢√Eo •öÀd,
Thank you, Sadhana. We'll now have the coming Sir...
ï-¢√-•’: You will find, 'Living English struc- 'as - as'
¢√úÕ áEo phrase -™„jØ√ ¢√úø-´îª’a.
pleasure of listening to the Principal's d) I now have the pleasure/ privilege of eg: As late as; as recently as, as early
ture' by Stannard Allen, a very use-
opening remarks as the president of the Welcoming Sir... as, as many as, etc.
ful book. It is very helpful for learn-
function and that will be followed by his e) I feel honoured to Welcome Sir...
ers.
presentation of the college annual report. f) I feel it an honour to Welcome Sir... - M. SURESAN