You are on page 1of 1

í∫’®Ω’-¢√®Ωç 22 °∂œ-v•-´-J 2007 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Harsha: I'd hear no more of it. You are staying 2) I can stay at any hotel at
the whole time with me. That's all. (؈’ company's expense.
ÉçÍéç N†ü¿-©’--éÓ-™‰ü¿’. †’´¤y Ééπ\-úø’- At someone's expense:
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù
äéπJ
277 †oçûªÊÆ°æ‹ ´÷ ÉçöxØË Öçô’-Ø√o´¤. ÅçûË.) úø•’sûÓ/ ê®Ω’aûÓ.
Sasir: OK. By the way, how's our old friend
a) I am staying in this hotel at
and Police inspector Sankar?
my company's expense =
Harsha: Hi Sasir, welcome. How was the jour-
(ÆæÍ®.
Police
ÅC-Ææ-Í®-í¬E ´’† §ƒûª N’vûª’úø’
ney? How's everybody? Company hotel
v°æ¨¡o: ¢√é¬u-™xE Ø√©’í∫’ ®Ωé¬--©’, °æü∆© Å´’-J-éπ†’
inspector Sankar
(≤ƒyí∫ûªç. ᙫ ÖØ√oúø’?) ê®Ω’aûÓ ØËF
v°æߪ÷ùç ᙫ ïJ-TçC? Åçü¿®Ω÷ ᙫ Harsha: Busy as always- trying to catch crimi-
™ ÖØ√o.
ÖØ√o®Ω’?) b) Ministers, MLAs, MPs and government offi-
nals at large. Right now he is after a í∫’-Jç-* -N-´-Jç-îªí∫-©®Ω’.
Sasir: Fine. Thank you. How are you and your cials travel and enjoy all kinds of comforts at
bank robber gang.
ï-¢√-•’:
(á°æp-öÀ-™«Íí BJ-éπ-™‰- – Èé. ¢Áçéπ-õ‰-¨¡y®Ω’x, éπKç-†-í∫®˝
people? (èπ◊™«≤ƒ. O’®Ωç-û√ ¶«í∫’-Ø√o®√?) public expense = MLA
´’çvûª’©’, MP
©’, ©’,
èπ◊çú≈ ÖØ√oúø’– ûª°œpç-èπ◊ A®Ω’-í∫’-ûª’†o ØË®Ω-
Harsha: Fine too. You appear travel weary. I í¬∞¡x ¢Ëô™. É°æp-öÀ-éÀ-°æ¤púø’ Bank †’ éÌ©x-íÌ- v°æ¶µº’ûªy ÅCµ-é¬-®Ω’©’ v°æñ«-üµ¿-†çûÓ v°æߪ÷-ù«©’ Four kinds of sentences.
suggest we go home and you take öÀd† ´·®∏√†’ °æô’d-èπ◊ØË v°æߪ’-ûªoç™ îË≤ƒh®Ω’, ÅEo ®Ω鬩 Ææ’ë«©÷ ņ’-¶µº-N-≤ƒh®Ω’. 1) Statement
rest. (èπ◊™«-≤ƒØË. †’´¤y v°æߪ÷ù •úø-Léπ™ ÖØ√oúø’.) c) I went there at my own expense = Ø√ úø•’s 2) Questions- two kinds of questions:
Ö†o-ô’d-Ø√o´¤. ÉçöÀ-Èé∞«lç, †’´¤y Nv¨»çA Sasir: He is at his best when he is out hunt- ê®Ω’a °ô’d-èπ◊ØË Øˆ-éπ\-úÕéÀ ¢Á∞«x†’. i) 'wh' questions (questions beginning with
what, when, where, why, how etc)
BÆæ’éÓ.) ing criminals. I've heard he is going to 3) At the same time =
ii) Non 'wh' questions- questions without
(travel weary = v°æߪ÷ù •úø-Léπ) be awarded one of the police awards. äéπ Å®Ωnç– ÅüË/ äÍé Ææ´’-ߪ’ç™. 'wh' words like what, when, where, etc.
3) Imperative sentences. (orders, requests, etc)
4) Exclamations- sentences expressing sur-

You are at it again


prise/ any sudden feeling.
Word order (order of words) in the differ-
ent kinds of sentences.
1) Statement:
eg: He is my friend
Word order: He (subject) + is (verb) + my
Sasir: I certainly am. Three hours on flight (ØË®Ω-í¬-∞¡x†’ °æô’d-èπ◊ØË v°æߪ’-ûªoç™ Ææ´’-®Ωnçí¬ You can't be talking and listening at the same friend
followed by a whole day's train jour- ´u´-£æ«-J-≤ƒhúø’. Åûª-E-ÍéüÓ police medal Word order of a statement: Subject + verb
time. äÍé Ææ´’-ߪ’ç™ ´÷ö«x-úøôç, N†ôç îËߪ’-™‰´¤.
ney. Quite tedious. Where are you That is, in a statement, the subject comes
´Ææ’hç-ü¿E NØ√o†’.) Ééπ\úÕ Å®Ωnç– Å®·ûË(but) ÅE.
going to put me up? Harsha: So he is. We are really happy about it, first and the verb next.
a) He did help me, of course; at the sametime
(Å´¤†’ Eï¢Ë’. Ø√
aren't we? 2) Questions - Word order.
he hasn't repaid the money he has borrowed
•Ææ áéπ\úø à®√p-ô’-îË-¨»´¤?) (Å´¤†’, ´’†èπ◊ î√™« ÆæçûÓ-
a) Wh questions:
Put some body up = äéπ-JéÀ •Ææ à®√pô’ îËߪ’ôç ≠æçí¬ ÖçC éπü∆?) from me = Ø√èπ◊ Ææ£æ…-ߪ’-¢Á’iûË î˨»úø’, Å®·ûË Ø√ i) Where is he?
Harsha: Where else? At my home. You stay Sasir: Convey my congrats to him. On my ü¿í∫_®Ω BÆæ’èπ◊†o Å°æ¤p Ø√éÀçé¬ îÁLxç-îª-™‰ü¿’. Word order: Where (Wh word)
there. You feel absolutely at home. next visit I'll meet him. b) Her voice was good, at the same time her + is (verb) + he (subject)
(Åûª-EéÀ Ø√
Congrats accent was horrible = ii) Where are you going?
(ÉçÈé-éπ\úø. ´÷ ÉçöxØË. Åéπ\úË Öçúø’. F´- îÁ°æ¤p. ØËF-≤ƒJ ´*a-†-°æ¤púø’ Ç¢Á’ íÌçûª’ ¶«í¬ØË ÖçC,
éπ\úø °æ‹Jh Ææyûªç-vûªçí¬ Öçúø-´îª’a.) ÅûªEo éπ©’-Ææ’-èπ◊ç-ö«†’.) Å®·ûË Ç¢Á’ Öî√a-®Ωù ´÷vûªç ü∆®Ω’ùç. Word order: Where (Wh word) + are
Sasir: Thank you. No other suits me so well. ☺ ☺ ☺ ☺ c) She was able to pay the bill, at the same (Helping verb) + you (subject) + going?
But I am here on my company's busi- time she was angry at the bill amount = Bill (Main verb). If a verb has two or more
Spoken English ™ at ûÓ ´îËa expressions
ness. I can stay at any expensive bill words in it, the first word is the helping
hotel at company's expense.
îª÷Ææ’hØ√oç éπü∆? É°æ¤púø’ ´’J-éÌEo expressions. îÁLxç-îª-í∫-L-TçC Ç¢Á’, Å®·ûË Åçûª °ü¿l ¢Á·ûªhç
verb, and the other words, the main verb.
Look at the following expressions from the Å´ôç Ç¢Á’èπ◊ éÓ°æç ûÁ°œpç-*çC. b) Non wh questions:
Harsha: True. I understand that, but we can't 4) You are at it again = †’´¤y ´’Sx ÅüË îËÆæ’h-Ø√o´¤.
dialogue above. i) Are they here? Word order: Are (verb) +
have each other's company. No more of
1) You feel absolutely at home. be at it = îËÆ œçüË ´’Sx îËߪ’ôç. they (subject) + here
it. Let's drive home at once.
a) You are at it again - eating sweets, though
(Eï¢Ë’, Ø√éπ- ii) Are they coming? Word order: Helping
2) I can stay at any hotel at company's
the doctor told you not to = Are (Helping verb) + they (subject) +
®Ωn-´’-®·çC, é¬E ´’E-ü¿l®Ωç éπL-Ææ’ç-úø™‰ç éπü∆?
expenses. ´’Sx ÅüË îËÆæ’h-Ø√o´¤
Doctor coming? (Main verb)
Éçé¬ N≠æߪ’ç Ç°æ¤. ÉçöÀ-Èé-∞«lç-°æü¿ ¢ÁçôØË.)
Sasir: As you please. At the same time I want 3) At the sametime I want you to be my guest B°œ Açô÷, ´ü¿lØ√o èπÿú≈.
b) He is at it again. He has cut class and gone Question word order:
you to be my guest for a day. So I'll for a day.
to a movie = Class i) Wh word + verb + subject
move to a good hotel tomorrow night 4) You are at it again. ´’Sx ÅüË îËÆæ’h-Ø√oúø’– áíÌ_öÀd
ii) Wh word+Helping verb+subject+Main verb
5) Busy... always trying to catch criminals at large.
and stay there till the day after.
ÆœE-´÷-Èé-∞«xúø’.
(F É≠ædç. iii) Verb + subject
5) Busy ... always trying to catch criminals
Å®·ûË †’--¢Ìyéπ\ ®ÓVèπ◊ Ø√ ÅA-C∑í¬ Öçúø’. 6) He is at his best when he is out hunting criminals iv) Helping verb + subject + Main verb
at large =
鬕öÀd Í®°æ¤ ≤ƒßª’çvûªç ØËØË-üÁjØ√ Hotel èπ◊ 1) You feel absolutely at home:
ûª°œpçèπ◊ A®Ω’-í∫’-ûª’†o ØË®Ω-í¬-∞¡x†’ °æô’d-
busy
Difference in the word orders of state-
¢Á∞¡û√, á©’xçúÕ ´®Ωèπÿ Åéπ\úø Öçö«.) At home Åçõ‰ ûÁ©’-Ææ’-éπü∆– á´JE í∫’Jç*
éÓ-´-ôç™ í¬ ÖØ√oúø’. ment and question: A statement has
at large = ûª°œpç-èπ◊ A®Ω’-í∫’-ûª’†o (ØË®Ω-í¬∞¡Ÿx, always the subject before the verb. A ques-
Harsha: Oh come on Sasir. You stay the whole ´÷ö«xúø’ûª’Ø√o¢Á÷ ¢√∞¡x Éçöx ÅE.
time with me. (
vèπÿ®Ω´’%í¬©’ ™«çöÀN) tion (whether wh question or non wh ques-
ÅüËç é¬ü¿’. †’´¤y ´÷ a) He is at home in the evenings = tion) has verb before the subject, or the sub-
a) The suspected murderer of the child is still at
ject after the helping verb (subject in
ÉçöxØË Öçúø’.) ≤ƒßª’çvû√©’ Åûª†’ (¢√∞¡x) ÉçöxØË Öçö«úø’. large =
Sasir: You are at it again- playing the good
Ç Gúøf†’ îªç°œ† ´uéÀh ņ’èπ◊çô’†oûª†’
b) They left their children at home = between the helping verb and the main verb)
host and entertaining company. But
Éçé¬ °æ®√K™ ÖØ√oúø’.
3) Imperative sentence: orders/ requests, etc.
you deprive me of the money I can get
¢√∞¡x °œ©xLo ¢√∞¡x Éçöx ´C-™‰-¨»®Ω’. b) The bank robbers are still at large = Bank
In all these sentences, the subject is
from my company. (´’Sx ÅüË °æE îËÆæ’h- (Spoken English ™ ≤ƒüµ∆-®Ω-ùçí¬– In my éÌ©x-íÌ-öÀd† ¢√Rxçé¬ °æ®√K™ ÖØ√o®Ω’/ §ÚM-Ææ’-©-éÀçé¬ always, you, which is not mentioned.
Ø√o´¤ – ´’ç* ÇAü∑∆u-Eo*a ÊÆo£œ«-ûª’-©èπ◊ house, In their house, etc., ÅE ņ®Ω’, at *éπ\-™‰ü¿’/ ûª°œpç-èπ◊ A®Ω’-í∫’-ûª’-Ø√o®Ω’. eg: i) (you) get out
Ææ®Ωü∆ îËߪ’ôç. Å®·ûË Å™« îËߪ’ôç ´©x home Åçö«®Ω’.) c) The people in the village are scared of a ii) (you) please come in.
company †’ç* Ø√éÌîËa úø•’s éÓ™pßË’ô’d 'At home' èπ◊ Ééπ\úÕ Å®Ωnç: ÅA-ü∑¿’-©ûÓ– ´÷ Éçöx panther at large = Ç ví¬´’ v°æï©’ v°æ´÷-ü¿-éπ-®Ωçí¬ Word order: (You) - subject + get (Verb)
îËÆæ’h-Ø√o´¤.) àç ÆæçéÓ-îª-°æ-úÌü¿÷l/ O’ É™‰x ņ’éÓçúÕ/ ¢Á·£æ«-´÷- A®Ω’-í∫’-ûª’†o *®Ω’-ûª-°æ¤-L í∫’Jç* ¶µºßª’-°æ-úø’-ûª’-Ø√o®Ω’. 4) Exclamations: Sentences expressing sur-
playing = ´÷´‚©’ Å®Ωnç Çúøôç. ÉC-´’-†ç-ü¿-Jéà ô-°æ-úÌü¿’l/ É•sçC °æúÌü¿’l – ÅE îÁ°æpúøç. Panther = *®Ω’-ûª-°æ¤L. scare = ¶µºßª’ç éπL-Tç-îªôç. prise or sudden feelings:
ûÁ©’Ææ’. Playing Åçõ‰ äé𠧃vûª §Ú≠œç-îªúøç ÅE Feel at home during your stay = †’´¤y-†oç-ûª- 6) He is at his best when he is out hunting a) What a leader he was! (He was a very
criminals = great leader.)
èπÿú≈. NTR played Lord Krishna in a number ÊÆ°æ‹ àç ¢Á·£æ«-´÷-ô-°æ-úø-èπ◊çú≈ free í¬ Öçúø’. ØË®Ω-Ææ’n-©†’ ¢Ëö«úË N≠æ-ߪ’ç™ ÅûªE
Word order: What (wh word) + a leader
of movies = NTR î√™« *vû√™x éπ%≠æflg-úÕí¬ †öÀç- íÌ°æp-ûª†ç îª÷°œ-≤ƒhúø’/ •ßª’-ô-°æ-úø’-ûª’çC.
(ÅA-C∑ûÓ ÅØË ´÷ô) (É•sçC °æúÌü¿’l/ É•sç-Cí¬ (noun) + he (subject) + was! (verb)
feel Å¢Ìyü¿’l.) at one's best = äéπJ íÌ°æpûª†ç •ßª’-ô-°æ-úøôç.
b) How tall he is! (= He is very tall)
î√úø’. Eï @N-ûªç™†÷ àüÁjØ√ §ƒvûª†’ E®Ωy-£œ«ç-
îªôç, play. Playing the good host = ´’ç* ÇA- I am quite at home here = Ø√éÀ-éπ\úø éÌûËhç ÅE- He is at his best while acting tragic roles = ü¿’”ê Word order: How (wh word) + tall (adj) +
ü∑¿u-N’-îËa-¢√úÕ §ƒvûª §Ú≠œç-îªúøç– ´’ç* ÇAü∑¿uç ÉîËa- °œç-îª-ôç-™‰ü¿’. ¶«í¬ ≤˘éπ-®Ωuçí¬ ÖçC. àç É•sç- §ƒvûª©’ †öÀç-îª-ôç™ ÅûªE íÌ°æp-ûª†ç îª÷°œ-≤ƒhúø’. he (sub) + is! (verb)
¢√-úø’í¬ Öçúøôç. Cí¬ ™‰ü¿’. tragic = ü¿’”ê-°æ‹-Jûª¢Á’i†. c) How slowly he walks! (He walks very
Entertain - D†®Ωnç – NØÓü¿ç éπL-Tç-îªôç. Ééπ\úø role = (Ø√ô-鬩’/ ÆœE-´÷™x) §ƒvûª. slowly)
'At home' èπ◊ ÉçéÓ Å®Ωnç, à °æØÁjØ√ î√™« ûËLí¬_
Exercise: Match words under A with their Word order: How (Wh word) + slowly
Å®Ωnç; ÅA-ü∑¿’-©†’, Éûª-®Ωvû√ ÉçöÀ-éÌ-îËa-¢√-∞¡x†÷ îËߪ’-í∫-©-í∫úøç/ à subject Å®·Ø√ ¶«í¬ Å®Ωnç îËÆæ’- (adverb) + he (sub) + walks! (verb)
îª÷Ææ’-éÓ-´úøç. meanings under B
So the word order in an exclamation:
éÓ-í∫-©-í∫úøç.
He is good at entertaining company = A: 1. cunning 2. disgrace 3. kernel 4. omen
a) He is quite at home with maths = Wh word + Noun/ Adjective/ adverb + sub
ûª†èπ◊company ÉîËa ¢√∞¡x†’ Åûª†’ ¶«í¬ 5. offspring
Åûª†’ í∫ùÀûªç ¶«í¬ îË≤ƒhúø’. + verb.
B: A. portent B. dishonest C. children D.
îª÷Ææ’-èπ◊ç-ö«úø’.
b) She is at home with singing that kind of These are word orders in the 4 kinds of
Don't entertain him = shame E. central part (of an idea) F. geyser. sentences.
Åûª-EûÓ Â°ô’d-éÓ-´ü¿’l.
songs =
KEY: 1.B 2.D 3.E 4.A 5.C.
(ÅûªEûÓ áèπ◊\-´í¬ ÊÆo£æ«çí¬ Öçúø-´ü¿’l/ Åûª-EéÀ
’´¤ É´y´ü¿’l ÅE.) Å™«çöÀ §ƒô©’ §ƒúøôç Ç¢Á’èπ◊ Ææ’©¶µºç.
- M. SURESAN