"ei *w

,

/ dOOJHOITOOX

L - L

MOHfOJlblH
UNDP Communications Office
HYEXX-HHH H30.33.13Jl

Press Institute-of Mongolia
MoHrO.lblH X3B.13.1HHH Xyp33JI3H

XapH.maanbi Aji6a

Editorial Advisors: Ts.Enkhbat, Mustafa Eric, David South Author and Researcher: Peter Marsh, Indiana University Copy Editor: N. Oyuntungalag Production Editor: B.Bayarmaa Translator: M.Munkhtuya .Design by Ts.Dorj The author would like to especially thank the following people for their assistance and support: the Mongolian Cultural Institute, IREX, Jargalsaikhan and all rock-pop musicians of Mongolia and their fans, and Zanjan, T.Fromer and Horolsuren.D, Tulgaa / on 'n off Productions/ for their advice.

U.3nx6aT, Mycracba 3pnK, Cayr SOXHOTM: OnTep Mapm, MmnaHarHHH MX Cypryy.ib XanaH ToxH-o.iayy.icaH: H OroyHTyHra.iar 3xniir xanacan: B.BaapMaa OpqyyjicaH: M.Menxryaa

POK Ron

ByyXoojiOMroop
6yT33X3X

HOMMH

.JOXHOri

VT HOMblT

Cot-ji yp.TaruiiH MX Cypryy.ib, IREX, l imirnc xaan xaMT.iarnnH JKapra.jcaiixaH 6o.noH Monro. JMH pox nonbm 6yx xaMT.iaryyx, ryjmiifr uiyry yp jiyHT^fi 3OB.Teree ercen 3an>KXH, T. (Dponep P.Jy.waa , on'n off npojiaKiiiH3 aapr ra.japxa.j /isBiuyy.jx 6anna.
HYB-blH M3a33.n.lIIHH T6B

TlMTep Mapm

\

UN I n f o Shop
7 Erkhuu St. UNDP Annex Building Ulaanbaatai, Mongolia P.O.Box: 49/207 E-mail: saruul@undp.org Fax: (976-1 )32(i221 Tel: (97C-1) 325911 UN Homepage: http:/ / www.un-mongoiia.mn

rHHH ryziaM>K 7 HYBXX-HHH 2-p 6anp ll-IyyAanrHfiH xaftpuar 49 207 y.iaaH6aarap MoHro.i y.nc M-Mjfl.i saruul@undp.org Vrac: 325911 0>aKc: 32C221 HYB-blH MnTepHeTHHH xaar: http: www.un-mongolia.mn

1999 OH

MOHronbiH POK non eepni/iH AYY xoonofiroo(f| L ISBN 99929-5-018-8

05*5

Ta SyxHMM rapraa 6apnn 6anraa snsxyy HOM DOA SOXMOPHHMH XUMCSH Hep MX cyAaAraaHbi yp >KHMC HH IOM. LUnH3 syyHA aAxaH op* 6yPi MOHTOA opHbi XQDKAMMH TyAraMAcan acyyAAyyA, 6oAMT 6aPiAaA Men XSTMMH TOAeBMMr 3pr3uyvAC3H xer>KAMMH acyyAAaapx uyapaA HOMBIH aHXHbi Ayraap ra 6yxHMM rap A33p OHMX< 6aMraa nb 3H3 3H3 6OAOH yA3M>KAaH rapax HOMyyA Hb 3oxMorHAbiH c y A a A r a a , a>KMTAaATaHA cyypMAcaH HyxairraM AyrH3ATnPir aryyAax 6ereeA 3AT33p acyyAaAA 63A3H xapnyATbir erexryPi H epnoH 6yn xsASAuyyAsrr H3M3p GOAOX
3OpHArOTOM K)M.

BMHOX vr
Harnyrop 6ynsr: " XoHren xHMCB9pHyyf|HHH " jwianr MoHronn POK rionwr aBHupcaH Hb

6

hf
^.pp

MoHfOAbiH apA ryM3H cyyAMMH ecen >KMAA 3AMMH 3acar, yAC rep,
HMpifMHHH MX eepHAOATMMr y33>K TyyAAaa. [)MAHMM 6apMH 6yM 3H3 HOM 6MHSX

9

yes AyrH3H, np33AyMr33 TOAOpxoM xapaxaA ranb 6ara 6OAOBH H3M3p GOAHO r3A3ft naMAax SaPJua. HYB-bm XerxAMMH XeTeA6epnMH M3A33A3A XapMAuaaHbi AA6a,
MOHTOAblH X3BA3AMMH Xyp33A3H X3MTp3H 3H3Xyy HOMblf 63ATF3H TapPaAaa.

PoKbiH xyebcraji

,

13 15

POK Don eepniiH /lyy XooJioiiroo OJICOH Hb
Xoepnyraap 6y/»r: XeruiMH MOBHOOC ypracaH UIMHS uenpyyA POK Don 6onon Apnun ypnar
POKHH YHflSC

HoMbiH raAaapx raHbi CSTPSPASA SMASHA SoAOXbir 3H3 AaujpaMA AypAasi.

uaaujAbin HOMbir rapraxaA rycraPi

21
23

C3TP3AA

6oATyran!

POK lion 6ojioH ApabiH xer^Miiim y^aMXJiaJi POK lion 6oJioH "YH/ISCHHH ApabiH XeDKMiiim OHUTOF" POK lion 60JIOH BapyyHbi ypcra.iyya

24 26 27 28
S;

The book you are holding is the product of intensive research by its author. It is the first in a series of books exploring new developments in Mongolia - the key questions, trends and visions that will shape the coming millennium. This book - and the ones to follow - represent the views of the authors and are intended to contribute to an on-going debate, not to provide easy answers. The Mongolian people have experienced dramatic economic, political and social changes, most especially in the last nine years. It is hoped these books make a modest contribution to a clearer understanding of what has come before, and what the future holds. This book has been prepared in cooperation with the Press Institute of Mongolia and funded by UNDP's Communications Office. Any comments on the book are most welcome and will be taken into consideration by the editors of the series in future editions.

3H3 H 6ac MOHrojracyy 6ojirox Hsr apra yy?
rypasnyraap 6ynjrr POK HonuH uioy 6ifi3Hec 6ywy

Hx 6ii3Hec aoiopxii POK TJon 6yioy Illoy 6ii3Hec POK IIon-T TyjirapH 6yft 63pxui33JiyYa /IOTOOA aaxb AHJIBH TOMOJIT Tajaaa opHyyaaa aa.iaH TOFJIOX Hb
AyrH3nr

32 35 42 44
48

ArmirJiacaH MaiepnajibiH *arcaajrr

•33,

We hope you enjoy this book!

1
POK non eePHtfH flyy xoonotfroop
MOHronbiH POK non eepni?iHflyyxoonoi/iroop | L

6MH6X Yf
KoHuepi 3X./I3X33C iiarHHH eMHe 6yx Y 39r HHA X3AHHH3 cyyA.naa 333.nc3H 6aftx 6ereea liar flexex MOTOA uyr.napcaH O.TOH MHXS.IASH TaHXHMA 30FCOX H saftrYH 6o.ncon 6aft.uaa. SnsxyY y.naaH6aaTapbm xaMFHHH aflTaftxaH FSFAASF moy Tea 6o.iox TOP TEN AHCKO K.ny6bm TaSsHbi apaap TOM y.naan ycrssp XVPZl rax 6HHC3H Aa.n6aar AOOILT VHiscyy.naH e.nre>K33. TBHXHMA xaMXHHbi yxaa, 6YcrYHHYYflHHH CYP^HF, coFTyypyyuax yHAaanbi axYYH YH3P xo.nH.nAOH YHSPTSHS. TaftsHbi xa>fcyy xanan flssrYYP Konueprbir HBSSH TSTrsniHfl 6o.iox CYY-iniiH yea H3.133A aM>KH.iTafl XYP33A 6afiraa MoHro.iHH 6H3HecYYA"Mobicom", " H H H T S C map afipar", " FM-107.5"-biH cypTa.fiHH.iraaHvyflwr 6aftp.iyy.ncaH xaparflaHa. B a p a r "y.iaM3K.na.n" 6o.iMHXcoH ecoop 10-aaa M H H V T 3U3CT xaMT.narHHH FHIUYY/I aapa.nrYHXSH Taftsan assp 6aapanfl cyy5K 6afiraa, TasaaH asap aorccon 6o.noH
33BH.JiaH CyyUFBaCaH 6yX .1 Y33rTIHfl T3flHHHr

MOHFO.1A IHI1H3 HHHFMHHF aBMHpC3H XO.'i6oFAO.n K)M. 1989 OHbl T3CFHM XYHT3H 686.!!

YM.1 HBUblH 6aC H3F 3M

Ta.ri6aHA MHHF3 MHHF3H

opH.fio.iaoH yrTa* as.iaa. 3ns 60.1 AMCPHKHHH Te.ieBHSHHH MTV cysraap rapaar, xaMT.nar, ayy^flbm aMbfl xer>KHMT3H ayyiAar Tor.iio./iTooc canaa asaH Xypa xaMT.iarHHH XHHCSH Unplugged rypaB^ax yaaarHHH Tor.io.nT MM. HaxH.iraaH xer>KMHHH opoHfl antbA XBDRHMTSH Tor.nox Hb O.IOH xaMT.nar, ayyiflbin xyBbA XSUYY 6aft>K 6o.nox ii Xypa xaMT.iarnftn
HHHF3MA FYHIISTrSX YYP
3r

'i.:ircar<[;u>iH eMHe "XoHXHbi Ayy"-raa 6aftcaH "Xonx" xaMT.uarHHuxubi ;iyy xoo.'ioiir XSH Mapxa>K naAax 6H.fi33. Tsp uaraac xoiiui poK non Hb MoHro.niyvAHH aMbApa.fiA Ta.nx aAH.n. yH.n 6o.n>K U3U3p.i3iT33, 3H3 Ayy 6y»cHrT cypa.nuan, Capaa 3CB3.n XapaHniHH rapcan AyyuyyAwr Hb Hafts HexeATsftrss uyr.nacaH- yea.33, Men vy.'i.ia.nTan A33p ayy.iuraax 6o.ncoH 6aftHa. POK non Hb xyMYYCHftn aMbApa.iA eAep
HHHF3MA eepHHH F3C3H 6afip CVVpHa O/ICOH SAHftll

Hb
XO.l6oFAO.nTOH

V.13M eHOSp>KKX.

yp.iar RDM.' Oepeep X3.n63.n, poK nonbiH 6H3HCCT uiyya xo.n6ooToft syft .1YYA 6o.nox Tor.no.nTbiH Taca.n6ap, 6HHJI3FHHH xyflajiAaa Hb >KH.IA Manra MHHran rerperHHH auinr opyy.nAar 6ereeA xapHH 3113 6H3HC( T uiyyA 6yc xaMaaTaft apXH, nnBO, yHAaanbi Tep.nyYfl, sa.nyycwH xyBuacnw xyAa.'iAaa H FSCSH A33pxHHH aAH.n auiHr op.noroToft 6aftAar yipaac HftMspxyY 6H3Hec >KH.T Hpsx TycaM ecex xaHfl.naraTaii 6aftHa. YYHTSH sspsrusn poK non xaMT.nar, ypan 6YT33.nliHA xi eep eepCAHHH 6aftp cyypHHaac YY H # HHS 6yp xanAax 6o.n>K T3AHHH sapHM Hb eepCAHMH Ayy xeDKMeepee y.nc TepHHH 6oAo.n canaaraa xs.nsxHftr xyc'i 6aftxa/i sapHM Hb COHCOFIAMHXOO Taaiuaa.nA
K H H H C 3 H COHHpXO.nTOH 6yT33.n ,XHHXHHF, H3F X3C3F Hb ypaH 6YT33.n33

6 a f t n a . MoHro.iwH poK n o n w r
COHCOrHHfl, T3AHHHF XYP33.1C3H

vr*

inoy 6H3Hec y.iaM epreacHH, ypan 6YT33.ntiHA, xaMT.naryya H y.iaM HapHHH 6o.noBCpOHryii TYBIXIHHF
Y3YY-1* 6aHFaarHHH 36BX6H H3F

>KHUi33 6o.n "XypA"-bin "Unplugged" KOHuepT K>M. a.uT coe'.ia eneerHKH poK non yp.iar y.nc opnbi SAHHH sacrHftn coe.ibiH 6ne a a a c a n yxa.n ca.i6ap 6o.;icHbir
O.10H HHHT H3F3HT XY-733H

4
«.
• ^ i,

MoHFO.nbm y.naM>K.na.nT yp.nar coe.nToft ya.nayy.naH, apAWH yp.naraac epren xspsr.nsxHHF sopb>K 6aftxaA Heree X3C3F Hb 6apyyHW coe.nooc as1! 6aftx
>KHI.U33T3H. /Is.fTXHHH O.nOH C3H 6HLUp3H IUYT3FHHAT3H 33p3FU3H MoHFO.a

oponA poK nonbm Tep.iyyA, COHCOFM, coHHpxorMAWH TOO ecen H3M3FAC33p

seBuieepceH 6eree/i 3H3 Hb
POK non eePntfH flyy xoonoi/iroop

MOHronbiH POK non eepni/iH flyy xoonotirooF

6yii enee Y^A ypan 6YT33.THAHHH Y33-* canaa, 6oAO.i 3pr3u,YY-iMA aaxaap.iaa xaHAyy.TAar uiYT3H 6Huip3niAHHH TOO MOHro.ua Msmra MHHraap Too.iorAox 6ns
33.

BY/Df:

POK nonHH xemtHJi, ai xo.i6orA.ihiH Tajiaap icy q YrYH uaraan xyyAacTanraap MonroJibin HHftrMHHH 20-p syyHbi TYYX 6YP3H Terc 6aft>K HaAaxrYH 6«3. 3yraa
3YH.1 F3>K HpHrAa>K 6aHC3H Y63

6oABO.i, 3H3 xer>KMHHH xepe.i Hb eAree y.nc opHbi 3AHHH sacrHHH ece.meHA He.iee./iceH xYqnpxsr X3p3rc3.n 6o.rioH rapn np)K33. TSFBSJI poK non xer>KMHHH eepq.ie.HT, sna yp.narHHH i omiJior, 6o.iooA SAHHH sacraiiH a i i xo.i6orA.ibir Y^YY- 1135 ^ 3 ^ SHSXYY
TOBXHMO.lblH TO.! SOpH.lFO Hb OpUIHBOH.

miam MOHro/ifl poK nonbir aemipcaH Hb
Y eHHH r Y H ^ 3X > 30-aaa JKHJIHHH einnex MoHro.iwH 6a.ilmp Yeniir Tecee.iex Hb eneerHHH poK non KOHuepTbir yssn cyyraa HXSHX aa.iyycbiH xyBbA 6spx 6ns 33. FSBM TyxaftH YCHHH XBF>KHM I IHA, AyyliHA 3H3 TyxaH caftH MSASX 6ereeA TSA 3H3 Y6HHHX33 Tyxaft 6ara sapsr xapaMca.1 6ac 6axapxa.i uiHHr33H npburaax a>K. BapyyHW xer>KMHHH CTH.fiHHr COHHPXCOH XYMYYCHHH xycs.i HyxqHH Aap>K 6aftcaH Tyxaflu yeA, poK non Hb "KanHTa.iHCT" 3YH.1 X3M33H raAVypxarABTK, TOAOpxoH xapaa XHHa,fiTaHA 6aHAar 6aiicaH Ta.naap H3F3H nspT AyyqHH AypcaxAaa

"Xapaa 4U BHaagBp acmpag,
XBH8BH X92IMBBP

OaOzaa OBH Mapzaaui HU ax OPHQO xggangaHa"
,IIV«1
MOHronbiH POK non eepm/iH nyy xoonoC'iroop MOHro/ibiH POK non eepMt/iH flyy xoonotfroop

F3>K TyxaiiH Y6HHH sacFHHH vAHpA.iaraA 6aiicaH HSF xyn XS.DK daftcHbir COHCCOHOO HpbcaH TOM. FsxA33 TyxaHH yea scTpaA xeHreH xer>KMHHr xaTyy xsman xer>KH./i A3BUUJHHF Hb XHsraapjiaxbir opo.iAAor 6aftcaH Hb neree Ta.iaac 3H3 ca.i6apbm ypan 6yT33.iHASA 6yT33.n TyypBH.iaa XHHX y.iaM HX coHHpxo.i, 6aHcaH IOM. 3ns yeHHH Tyxaft 6yT3H TYYXHHF eryyjm naAax xyn 60.1 poK non xer>KMHHH "xyyHMyy,i"-bm HSFBHA syii ecoop TOOUOFAOX AyyHHH >Kapra.icaHxaH MM. Caaxan yp.iarHHH enaep A33A marHa.a 6o.nox MOHFOJI y.'ccwH FaBbnaT >Ky5KHrHHH uo.ibir XYPTCSH TYYHHH ypan 6yT33.i poK nonwH xer*.iiHHH 6yx .1 uar yeHftr xanapn HpcsH 6ereeA T3p 3H3 yp.iarHHH xeran.i flSBUin.ifl qyxa.i yypsr ryHusTrscsH xyn RDM. 40 nacwr myP1"3* HBaa AyyHHH M a a H b KonuepT, TOT.IO.ITOO Ypr3.i>K.iYY-i3XHHH 33p3rii33 caaxaH 6aHryy.iai'AcaH MoHro.ibm /[yy.iaaM/ibiH Xo.i6ooHbi TspryyHHH yypsrT a>K.ibir ryftusTrsH xa>Kyyraap Hb MoHro.ibm poK nonwH TYYXHHH TyxaH 3 flaxb HOMOO 6niiH>K Ayycraxaap sas 6araTaHxaH 6aftHa. 0epHHH aMbApa.ibiH Ta.fiaap T3p caaxaH Hsr COHHHA apH.m.iara erexAee "oAooroop HaAaA yxsx M saB a.ira" rs>K33. HMap H 6o.ioB fl.JKapra.icaHxaH rsAar 3H3 xyn CSTFS.I xeAe.irecen raAaaA Tepx 6aHAa.iTaH HSFSH. KoB6oft ryTa.i, TOHor.nocx>H casxHH SMA xypsM 6Mce>K, 6apyyHW HXSHX oAyyAaac HXSSXSH a./iraaTaH Hb yprs.iJK HHSSCSH AV.iaaxan Tepx 6aHA.ibir HYYP3HA33 TOApyy.icaH SHS xyn 60.1 TYYHHH nans HapwH HSP.ISASFHH.ISH Monro.iWH a.iAapT poK AVVHHH >Karaa. Tap yTcaHA Hb npsx TOO TOHMUiryH AyyA.iaraHA xapny.iT erex sascpaa T3p HaAaA poK nonwH "AjiTaH Ye" rs>K H3p,i3rA3x 1970, 80-aaA OHW scTpaAbin AVVHHH 6aHcaH Tyxaftraa apb>K er.iee. "Tsp yeA MOHFO.I y.ic raHu HaMbm ( M A X H ) CHCTCMTSH, 6yx MM HaMWH XHHa./iTaH Aop HBarAAar 6aflcaH ynpaac raAHH ne.'iee Main 6ara op>K npA3r 6aH.iaa.
Y6HHH 3CTP3A XemMHHF V.UCblH M3A.1HHH M3A33.1.1HHH X3p3rC3.fi 6O.1COH

T3p yeA xyyxsA 6aH.iaa, 3H3 xer*MHHr COHCOX HX AVpTaii 6aH.iaa. l i 6Hin, Tsp yeHHH 6yx .1 xyyxAYYA AypTaii 6aftcaH... Manafl nansyyA 6HA nap AanAaa rHTap TOFJIOHO, T3p yea MHHb 6apar 6yx xyyxsA rnTap Tor./iOAor 6aH.iaa uiyy A33... 60-aaA OHM cyy.i 70-aaA OHW axnssc .1 6nA anx BHT.isHHr COHCO*
3X3.1C3H MM. T3AHHH Ayy 6HM.JI3rHHr O.1>K COHCOHO F3A3F HX XSIiyy, 6HA

Te.ieBH333p T3FT.133 HSBTpyy.iAsrryH seBxeH 3XV, Espon aaaaA HPCSH ueen TOOHbi xyMYYC33? -'i AaM>Kyy.«K 6HH.isr, xyypuar O.DK asaar 6aH.!jaa.

3H3 mm Baea Oaugaz Oaucan
F3BM 3H3 Xer*MHHr O.DK COHCCOH Hb Ayp.iaH 6HLIJp3X 6o.1>K M6H eepCA66 3OXHOX

raAaaAaac HpcsH xyMYYcaac ryft* asaaA .1 COHCAOF 6aH.iaa. 3H3 xer>KMHHH xa./iaap saaAar cypryy.ib F3>K OFT 6aHraaryH. FSXASS f)HA BHT.ISHHH AyynyyAwr COHCOHC 6anraaA SX.HSSA aKKOpAbir Hb cypH asaaA Aapaa Hb HF .1 BHT.ISMF AyypaiiH ayy.iaxbir opo.iAAor 6aH.iaa. 3x.i33A coHCFo.noopoo TOFTOOHO ji AOO. Tsp yeA aHr.JiH xs.ii MSAASF xyn 6aHAarrYH 6aflcaH 6o.ioxoop YFHHF Hb cypna
F3A3F .1 X3MFHHH X3Uyy. T3F3X.133p 3HF.1H yrHyyAHHr COHCCOHOOPOO 6HMH>K

asaaA .1 nyyjiyn rapna uiyy ASS"
XeDKMHHH 3H3 X3B M3HF MoHFO.nA I1IHH3X3H, ypaH 6YT33.11IHA Hb A3A3>K

xycs.i TepAer 6aH>K33. Xapanra xaMT.iarHHH rou./io.i rHTapMHH l],.tIy.iyyH6aT TSArssp XYMYYCHHH nsr IOM. FapTaa 6aH3aH rn'rap 6apbcan (xaMT.iar yAaxryfl Tor.iox "unplugged" KOHrjepTHbixoo 63.iTr3.iHnr XHH>K 6aftB) HyKa 3H3 raAaaA aa./iryyr anx na>K COHCOMC, HMap csTrsrAs.i Tep»c 6aftcaH Tyxaftraa HHFB* apb>K 6aHHa. "1960 OHH cyy.iHSsp ManaHA anx 5K33 xer>KHM op* Hp» 6ancaH MM POK non eepni/m nvv xoonot-iroop BH

Typui.iara^KaaryH 6ancaH T3p yeA AyyliH/i xaMT.iaryyA SX.ISSA apAwn AVVHH xer, afl.iryyr opnHH yeHHH x3.i6spT opyy.iaH UIHHBMH.DK y3>K33. 3n3 tyxaft /Kapra.icaHxaH Hpnxaaa "/Issp yeHHH scrpaAbiH A.vy^AaA apAbm xer*Meec y.irsp asax Hb apaft XH.i6apxan 6ancaH 6o.iOB yy. Baraac COHCO>K eccen Ayy
XeFJKHM Hb 6o.1OXOOp H.1YY A6X6MT3H 6aHC3H 6aHX" F3.133.

I
':'.< I? f --,.
;

OAOOFHHHXOOP 60.1 apAHH poK 6yioy dpo.iK-poK i rsac Hsp.i3FA3>K 6o.iox Tsp yeHHH 3CTpaA HaMbm yAHpA.iarwH anxaap.ibir HX3AT3T3H TSA 3H3 xer>KMeep

MOHronbiH POK non eepm/iH flyy xoonofiroop 11,

AaM>Kyy.iaH "yss.i cypT.ibm a>K.ibiH yp He.ieer A33ui.iYY.i5K 6o.iox" M3A3pH33. HaM sacar xaMT.iar, AyyiAwr 6aiip cas, xer>KMHHH xexHHK TOHOF TexeepeM>K 6ac opon Hyrarr aH.ian TOF.IOX 6o.ioM>Koop xaHra>K xapiiyA Hb T3A3HA cou.Ha.mcT Y3;)-i cvpT.ibiF scTpaAbiH TaH3Haa MaFTaH Avy.iaxbir Aaa.ira>K33. BapyyHbi scxpaA 60.1 "KanHia.iHCT yp.iar" ynpaac aiyvA Ayypnax Hb XOPHOTOH 6aH.iaa. XapHH YY HHH opoHA xaMT.iaryyA apAbm ayy, COHFOAOF xermiM, npyy HaiiprHHr xoc.iyy.icaH esepMeu *HHX3H3 Monro.1 MaarHHH opliHH yeHHH xeDKMHHF YY cr3X GCTOH 6aft>K33. XaMT.iaryyA MoHro.ibm 3OXHO.iliAbm xopooHH FHUIYYAHHH TyypBHcan VHnra.iar npyy naftpraac AyyHbi yrHHr conrox ficToii 6aHB. "XaMT.iaryyA, ypaH
6YT33.1MA3A eepCAHHH 3OXHOCOH 6YT33.1HHF TOF.IOXbir HX3B1I.13H XOpHr.lOAOr

6aftcaH" rs>K scTpaAWH anxHbi xaMT.iaryyAWH H3r Coe.i-3pA3H3 xaMT.iarHHH rHuiYY H ^Kapra.icaHxaH Aypca>K 6aHHa. "BnA napbm AVynyyA 3eB.ie.iTMonro.ibiH HaiipaMA.ibiH Tyxatt, 6aftra.ib op'tHoo SCBS.I aas, 33>K33 MarTaH Ayy.ican 6anx ecToft 6aJiAar daH.iaa. 3p,3rT3H BMSFTSH XYMYYCHHH xoopoHAWH xaftp csTrs.iHHH Tyxaft O.IOH HHHTHHH einne Ayy.iax Hb aoxHMXcrYii y^ipaac 6apar xopnr.iOAor 6aHcan" rs* Tsp HSM>K xs.i.iss. "XaMT.iaryyAbir HaMHH a>KM.iTHyyA 6aHHra XHHa* 6aHAar 6aH.iaa. Byx ayH.iHHr HaMaac Te.ieB.ieliHXAer, 6nA Te.ieB,iecHHHr .1 6He.iYY-iax YYP3rT3H 6aHcaH. >KHiii33 Hb raAaaAaA Tor.ioxoop HB.naa F3X3A SHA Tor.io.iTooc raflyyp AHCKOHA H op>K 6o.ioxryft, SOMHA 6yyAa.iA OPOHTO>K npsx li xopnoTofl. BHA XYCCSH raspaa lie.ieeT3H HB>K 6o.iAorrYH 6aHcaH. /lyyliHA 6HA 6o.ion 6HAHHHF xHHaxaap HB>K 6aiiraa naMWH a>KH.iTHyyAWH xoopOHA aepMH.iAeen rapax Hb
6HUIFYH TOXHO.1AAOF 6aHB. Xsp3B FaAaaAblHXaHTaH 3M H33X K)M 60.1 TaFHyy.l X3M33H C3PA3FA3H3. Tsp Y6HHH MoHFO.IblH 6aHAa.l OAOOrHHH VMapA Co.lOHFOC

POKWH xyebcraji
1980-aaA OHA MOHFOJI opoHA
HA3BXT3H epH6)K 6aHC3H T3p

UIHF 6aft>K ASS" F3>K >Kapra.icaHxaH apbcan KM. F3.133 4 F3C3H TspxyY xHHa.iTbir y.i xaHX])aH 70, 80-aaA OHM sa.iyyMyyzi eepcAHHH xer>KMHHH asbaac, yp Ma^Bap, XSB MZH\ , XOO.IOHFOO TypuiHH copb>K
3X3.1UF33C3H K)M. BHT.JI3HHHX3HA 6aHCaH UaXH.IFaaH FHTap UIHF FHTap XHHX

F3>K opo.iAO» 6aftcHbiraa HyKa sprsn cana^K, "Te.iedooH yiacHbi MeM6paMwr FHTapHbixaa AOTOP cyy.iraaA paAHOHbi yTacTaft xo.i6oH AyyrapraxaA "6pH... 6pn... " F3C3H Ayy rapna. flapaa Hb 6na Hap HX 6H6HHF Hb xepeeAen, 6o.ioB'cpoHryH 6o.irooA BHT.ISHHHXHHH FHTap IUHF 6o.irocoH" rs 1970-aaA OHW cyY-1133? Ayy l iHH /I,.>Kapra.icaHxaH "Tepcen raa SOXHOXOA T3p YeHHH coe.ibm aaMHbi xyMYY'- "SHS ^HHb ryAaM>KHbi Ayynaac H3F HX a.irarAax IOM a.ira" XSMSSH OJYYMJK.ISH 6ypyyuiaa>K 6aft>K33. Men 3apHM xer*HMiHA YC33 YPT YP r yy-i aH "xHnnH" CTH.iusp xyBijac.ia>K SX.ISXOA Tyxaftn YCHHH sapHM yAHpAax xyMyyc 6yp "YSSH aAAar 6aHcaH" XSMBSH TYYHHH apbcaH
Hb ep Hb T3p YCHHH 3aC3F T6p FHTap TOF.1OAOF .1 6o.1 X3HHHF M F3C3H X6HFeH XHHCBSp TO.lFOHTHyyA, TOFTBOpFYH C3X33THYYfl M3T.
r3>K

3px

6yT33H 6aHryy.iax YH.I yp.!iarHHHxaH eMHexeec apaft

KM.
"1970-aaA OHM 3CTpaA xaMT.iaryyA 3H3 yeA y.iaM vancaaTaH 6o.i>K, TSAHHH
aABap Hb A33UI./I3H, M3pr3>K.1HHH Xer>KMHHH 3OXHO.1HAHHH TYBHIHHA

30XHOFACOH Ayynbi xer aa Tepen rapi 3x3.1.1133. HaMbiH xana.iT, xopwr cy.iapM 6aHca H SHS yeA xyywyyji Hb xoihi YeHHHX3HA33 H.IYY HX spx ^.TOSTSH op^iKHF o.iryy.iaxbir 3pM3.i33>K, ep Hb MOHFO.IHH F3C3H opiHH YenftH xer>KMHHH MHF xaHA.iarbir 6HH 6o.iroxbir xyc3>K 6aH.iaa" FS>K HHHFHC xaan xaMT.iarHHH )Kapra.icaHxaH apbcan IOM. 1980-aaA OHM AyHA 6o.iOH CYY-I yesc AyyHHA xaMT.naryyA HBM sacraac O.IFOCOH spx TO.ieeHHH xasraap AOTpoo eepcAHHH aBbaac 6H.1FHHF copHH TvpuiAar 60.1.100. 1988 OHA Coe.i-3pA3H3 xaMT.iarHHH rou.io;t AyyMHH 6aftxAaa SOXHOH A.vy.icaH "HHHFHC xaan" Ayy Hb >Kapra.icaHxaHbir MOHFO.I Aaaap nspA rapracan K)M. MOHFO.I sx opoH, Tep y.icaa F3C3H C3TF3./IT3H, 13-p syyHbi ayraa HX xaanwr Ayy.ican, uaxH.iraaH rniap, Aapyy.iT xer*HM, 6eM6epHHH xa^cyyraap
1

Y3*3r 6aHCHblF F3pM.13X

I

POK non eepniiH nvv xoonofiroop

MOHronbiH POK non eepni/iH flyy xoo/iotfroop

xeracMHftr auiHr.ian XHHCSH SHS Avy Hb TyyxsH ASX y.i oft/irorAOX 6oA.ioop 6o.ii ryxaftH yea TyyHHiir mopoHA opoxoA H xypnm 6o.iox AVV 6afi.7aa. "3n3 Ayyr AVV.iaxAaa 6n xyHHH xyflbA sopnr raprax xaparreft 6aftcaH. MHHHH
O.IOH H3H3 Hap, X6DKMHHH 3OXHO.MHA HaMaHF 3H3 AVVI'aa 3OXHOH AVV.iaxaA

sopnr>Kyy.n>K 6aHC3H" rs>K ispssp apHB. Tsp MOHro.i xyHHH, MOHro.iqyyAbin recsn y33.i 60,1.100 H.fiapxHH.asx spx ne.ieer 3p3.ixHH.i>K 6aftcaH UIHHS yeHnHXHWH ayy XOO.TOH Hb 6o.i>K erii33. 3ns
Y6HHHX3H 6MH6X YeHH'IXHYYfl33c33 H.nyyT3Hr33p X3T Y H A 3 C H H H r3r^3X Y33.1THYY/IHHH UIHpYY H Ul^^MyK.'i3JJ AOp 6Ce>K 6aHC3H TOM. 1980-33/1 OHbl Cyy.'l33C

6apyyHbi HH3 6YPHHH xeDKMHMH ypcra.ivvfl MOHro.Jifl concor/iox 6o.fi>K sa.nyyc M eep eep XSB ManrHHH xaMT.iaryyflbir 6aflryy.i>K 3x3.1.133. 1989 OHA MOHro.iwn xaMrHHH anxHW xapA POK xaMT.isr - "Xapanra" xaMT.iar 63flryy.iar/i.iaa. XapanrwH MyKarHHH apbcnaap, TSAHMH xaMT.iarHHHxaH eMHe Hb HBM sacrHHH xaa.i3.ifl HHHU.3X roe yrTsft AvynyyAbir ayy.naar 6aftcaH 60.1 Xapanrbin anxHw "AMbapa.i" KOHiiepTOHfl Hb opcoH flyynyy/iaZi nain sscanaa HX .1 uiYyMyK.ia.iTjfi xaHflcan 6aft.n3a. BHS a>KH.i xHHAsrrYH, na.iHH aaaar, 6H6C33 MarT3>K, OAonroop SHrspsa flYYPr3C3H T3P Y eHHH yflnpflarq4biH ryxaii ayy.icaH. BH/IHHH 'TaMHrAa.i" rsflsr Hsr ayyna XYYXAHHH xyBnacnaac sx.iss/i cyy Max o.i/iAorryH ra l iHrA3.iTatt 3MbApa.iHH ryxsH eryy-iAsr. y.iaaH6aarap xoibm HaMHH xopoonbi Yss.i cypx.ibin
X3.1T3C 6HAHHH KOHUepTOHA CBAaa 6o.1OXbir OpO.lflCOH H T3p Hb 6yT33rYH.

O.IOH HHHT, y.ic xepHHH xeAe.ireeH epHYY-i*. 3C3prYYU 3H xcarccanbi SUSCT COUH3.1HCT sacar.ia.i yna.iiTaHA op»t, apAMH.na.T, aax SSB.IHHH SAHHH sacrnftr y.ir opoH aasiap SMX.ISH 6aHryy.iaxaA xsp yeHHH O.IOH ypan 6yx33.iMHA XHMSS/I 3yrr3.i, eepcAHHH xyBb HSMpss opyy.TursacaH IOM.

POK non eepuMH flyy xoonoPir OJICOH HB
1990 OHM apAHH.icaH xeAe.ireeHHH Aapaaraap scrpa/i 6yioy poK non yp.iar Hb M3M sacrHHH XH3raap.na.HT, XHHa.iT, uiyyM)K.i3.i3:)c 6yp3H 3HrH>KHp l i, ypan 6yT33.iqHA eepcflHHH xyccaH xer>KMHHH ypcra.n, CTH.iHsp mieeisii ryypBHX
6O.1.100. F3B1 T3AHHH O.JIOHXHHH XYC3.1 Hb 6apyyHbI J)OK HOH X6F>KMHHH CTH.IHHr

appunang Oug opyyncaH zagazm umzagaz"
X3M33H HyKa XOHX, Xapanra, Coe.i-3pA3H3 aspsr Avy xoo.ioftroopoo couna.™cT TYPSH ynaracan xaMT.naryyAbir Tejiee.neH xs.icsn lONt.

MoHro.iA aanpan, Men eepc/iKHH xer aH.nryyr ysarHAHHHxss xycsn xy.i33>K 6aiicaH xypT3.ii LUHHSHH.T;* eepn./iex XBaaji 6aft.!iaa. xaMT.iarHHH ax^ani, 6eM6epliHH /l.raH6aap apHXAaa "Ap/i TYMSHASS flyy xer>KMee xyprsx Hb 6HAHHH ro.i 30pH.iro. 1989 OHA xaMT.iaraa anx 6aHryy.n>K 6aHXAaa 6apyyHW >KHHX3H3 poK XSB MaarHftr anx yAaa XYMYYCT xyprsxHftr sopb* fiaftcaH" FSB. "MoHro.iHyyfl Tap aynaaa MOHro.ibiH sa.iyyiyyA eepcaHHH poK iioiibir 6apyyHW xer>KMHHH xyy.i6ap 6aH.,iraxbir xycsaryH. XapHH TSA eepHHH r:»c:)H esepMeq OHiyiorroH, 6apyynbi xerjKMeec eep XSB MaarTaft, YHASCHHHXSS xapyy.icaH XODKHMA AypTafi. HHM xer>KMHftr COHCOX MepeeA.iHfir Hb 6HA Ji 6He.iyY.ri3x 6o.rao. BHA nap XYMYYCT sopHy.i>K ypan 6yT33.i3a •ryypBHAar. Bapyynw xerscMHiir MOHFO./I aa, MoHro.n xs.issp AaMMcyy.iaH xywcyycT xyprsx Hb 6HAHHH yypsr. MoHro.nwH poK non eepHfin FBCSH esepMeu,

'01

u

i
POK non SSPUI/IH flyy xoonoi/lroop

.,

POK non eePHflH flyy xoonofirooF | "OOP .

Jit

\
xapyy.iaxbir 6HA XYCS>K 6aftHa" XSMSSH ypr yeas nss* PYY1"39 yH caBXHH xypaM eMcceH XypA xaMT.iarHHH ax.iarq Fandaap apb>K 6afiHa. 1980-aaA OHM cyy.! YCHHH ayyayyaaa ryn ivcra.iaa O.ICOH HHHrMHHH acyya.ibir xeHAcen soBHHo.i, caHaaiupa.i Hb 1990 OHA xaftp CSTFS.I, XYMYYCHHH xooponAox xapbuaa, Hexep.ne.iHHH C3A3B 6o.ion xyanpcaH IOM. "BHA nap apAMH.i.iHH eMHex YEHHH HHHrMHHH 6awAa.i, aMbApa.ibm 3cpsr Tscpsr 6aHA.iWH ryxaft Ayy.mraa* 6aHB. Xapnn 1991 OHA TaBbcan "/J epxenu" HspTsft 2-p KOHuepiAoo 6nA x a f t p CSTFS.I, AB.IXHHH aMbApa.ibiH xyxan Ayy.iuraacaH. TSBH 6HA SHA AVV.iaxAaa "6n l iaMA xaftpTaft, 6w HaMA xaftprYiJ" r3>K Ayy-iaaryH. XapHH 6na a.ib 6o.ioxoop xafip Ayp.ia.iwH
33AP33T3H Ta.lblF AyY^aXblF 6oACOH .1 AOO. >KHUJ33 Hb F3p 6Y-1T3H

i i ' p i > i i 1 ;px KonnepToo TaBbcan. YyHA 6nA, M3A33>K xaftp CSTFS.IHHH Tyxaii Hyy i c a n . F3XA33 HHHFBM Ta.i pyyraa HH.ISSA Ayy.ican .1 Aaa. TSFSSA Ti 6HAHHH in i MmucpTbiH VTra V'lHp Hb, BHeeaep ManaftA ap/iMH.ia.i na)K xer>KH>K 6aftHa, V . I M I m i i i ro/i n i t 6nA nap SB HaftpTafi 6aftx xspsrTSH. XoopoHAOO Mam SBCSF, HSF i i i i : > : » naii:) iiexAHHH ecoop xafip.iax ecToft. BHAHHHF A33p33c "Ta nap roy m i , i . o . i i i i n i H;)" F39A MOHFO.IMH HX xaaAyVA xap* 6aiiraa. Xspsss &HA 3H3 20-p lyyiiAaa . i u i - : ) i i naftpTaft, xa.iyyn AOTHO xapH.maaTaft, xyn XYHASS s.isrcar 6aii>K M . L I U . i i on;i >n THHM xer an.iryyTaftraap 21-p syyHA a.ixan opno FSCSH caHaaHyy;u>ir v ' i 1x3,3 . 1 6aftcaH MM" rsxc KOHnepTyyAMHxaa Y33.1 canaa, yTFbir Taft.i6ap.iaB " I ' o k i i i i i nioy 6H3Hec" Ta.i A33p Xapanra, Xyp/i xaMT.iaryyA eepcAHHH "6aftp i v v p n a " n:>r>HT O.I>K aflcan Hb xaMT.iaryyAbm QIHHS 3px ^re.ieer HHHFSM Hb XY.ISSH i i i n p ' i , TSA H poK non yp.iarHHH Tep.inftr rapryyA caftn 333MuiHur33>K i i i >ii xo.i6ooToft MM. XapHH "non" Ta.i A33P Capaa, Xap capnaH, Apnynaa mm i v v i i i A xaMT.iaryyA uiHiia 6H3Hec ASX eepcAHHH 6anp cyypna 6aftna.
1

XYHA xaftp c3Tr3.HT3H 6o.iox M MM yy. Ep Hb isp Ta.i A33p HX AVV.I>K
" F3C3H Hb pOK X6DKHM Hb XapaHrblHXHbl XyBbfl aMbApa.lblH 33p l IHM, U33>KHH A3X Y33.1 6OA-1OO H.13pXHH.13X X3p3FC3.1 6O.1COH H.1TF3X M3T.

Uaaui Hb MyKa "MaHatt xaMT.iarHHH 3 Aaxb KOHuepr 60.1 "MHHHH POK" pOK non xer>KMHHH eepli.ie.iT X H H H . . . moy 6 H 3 H C C T H M a p T a n s , xerjKHM maapA.iaraTaft BS, tap 6YrAHiir, nycsp TOM Tans, xyiiipx.)!' xerxcHM, ep Hb .1
X3P3FT3H 6o.irOHbir rYHH3.1AYY-' I 3 XHHr XH433C3H" T33A "BHfl 3H3 KOHUepTOOpOO POK 3H3 6O.1 MHHHH

, , 1 1 1 1 1 1 1 XSASH )KH.iA sa.iyy Ayy i iHA, \ . I M I i.iiyvAbiH HIHH3 UIHH3 ye XYMYYCHHH

. H I V p ' i i i i i i TeBA 33.i>K Aapaa.ian rap l i n p i ' ip o a i i n a . 9AF33p sa.iyyc xyy^iHH poK \ . I M i.'iaryy/ibiHx uinr ypT yc. caBXHH
\YP'Mli:)3C HX33X3H 3aft.1C X H H A 3 T ,

aMbApa.i, M H H H H MHHHH 33 >Kapra.i xapyyjiaxbir, 6ac xapsss xa
Hap 6HA3HT3H Ayvr H3I'A3>K, COHCB0.1, 6HAHHH

i ' | i i i i i x n i i ; i e e ASOKHH MaHrHHH YC 3aca.iT, KOI M O M , s a H r n a H H Ta.iA 6aiiAar TOM. , ' l t i i i i w K 20 rapi HBaa sArssp sa.iyyc Ayy raftsHbi xyBijac.ia.iT, raAaaA Tepx f ) . i i i ; i . ' i a a p a a MoHro.iwn TaxaH T3p 'iHHSsraspss A a r y y . i A a r . H H H T H H H a.yna UIHH3 xaMT.iaryyAaac KaMepTOH, ' y n c , CnaftK, HOMHH Ta.iCTwr H3p.i3>K 6o,iox I:)/IHHH xer>KHM Hb 6apyynbi TCXHO, xnn \ o i i c i i i . i b T 3 H , Backstreet boys, Celine Dion, 2 Pac Shakur-TaftTecTBH, ap ra.i;iaa ( | « n i o i p a M TaBHH eepCAee Tafisan A33p ayy.i* 6y>KHr.i3Ltr33A3r CTH.ITSH. 3/ir33p sa.iyy xaMT.iaryyAbm sspsrnssrssp 70, 80, 90-33A OHM sxsap H3p;i i .ip'i fiaftcan xyyHHH xaMT.iar, AyyHHA Taftsan A33p33 "6yua>K npsn" Aaxnn TOF.IOX (m.'i.'ioo. TSAHHH AyHA 60, 70-aaA OHM napr /ryyran TeMep6aaTap, 90-33A OHM io.'iop xaMT.iar, 80-aaA OHM cYY-i. 90-33^ OHM 3x:>H yeHHH Xex Tsnrsp 33psr \.iMi.iar, AVVHHA syfi ecoop opno. POKMH HSFSH 10 JKH.JIA aa.iyy HBcan SArssp
\ p . l l l 6yT33.1MAHHH TOF.1O.1T XYMYYCHHH XyC3H Xy.133C3H SyH.ICHHH H3F 6aHCaH Hb

XHMH33H MenrerYH M TSCSH ra nap soB.ioHroo MapxaHa, as >Kapra./ibir M3A3pH3 rsArnMr x3.i3XHftr xyccsH K>M. /Japaa lib 6HA "3pHH 3VVHH xer"

M:I;I:):»K. TYYHHJISH uiHH33p rapM npsrcAssc aapHM Hb Tyxaft.i6a.i HncBaHHC, 33psr xaMT.iar 6ycaA xaMT.iaryyAWH aAH.i a.iAap nsp, aM>KH.n-aH/i
\YP3X33C H.1YY eepCAHHH Y 33 -T 6OA.1OO H.ISpXHH.ICSH 6YT33.1 TVypBHXMF H.1YYA

-

Y i . > x lib T3AHHHF "ueeHXHHH" xaMT.iaryyA 6o.iroAor UIHF. OAOOFHHH xer>KMHHH yp.iarT ypbA ypbAMHxaac H.IYY O.IOH HHSMH
MOHronbiH POK non eepHMH flyy xoonofiroop MOHronbiH POK non

•17t
flyy xoonoi/troop

,|

i n . i ' \ ' p 'i n x Taa.'iar/iAar" x;)M33H eepHitree 30 HarTafl HI.Cyx6aaTap r3» i . H I M l u v y . ' i c a i i :ia.'iy\T x:).'i:)x:i;i TYYHHH Hafts HOO>K apwaHA opo.mon "AMepHKT q i M in New Kids On Tlir U l a c k IHHF pen xaMT.iaryyA 6aiiAar myy A33. TSA nap n \ i . i n n 6 y > K H i . i : ) n r ; i ; i A : > i . h>n 6y>KF3HA HX AypraK. BHA napwn 30 Hac YY11^ M I I u i . i o x i ' \ ' i i " F.)/K >ipi>ciiaac Y33X3A ep Hb xer>KMHHH conHpxo.iA xermHH sa.iyy i » Hi n a c i i h i >i ir,1.1 6aiiAaFi'YH 6o.io.iTOH. Tsp33p, "Bn BHT.IS 6o.ioH 6ycaA S . I M I i , i i n i i n AN'x'iiyvAaac 3x3.1* xerx<HM COHCOMC 3X3.ir3H .1 433.

XapuH ogoo MoHzong cauxaH Gonra. 3aaeaji anb Hazuuz Hb uipax ajiflazp.
vprra.'i As.urspq 6aHiia. TSFSSA li eepCAHHFee xeruiHH rs>K 6oAAorryfi ( • i t i i i . i p .1.1-ivy fiafina. BHA 6ycaATaH BAH.I UIYFS.WH, opH.ion 6axnpq, AypTaf
. I M I I . I I . 1 . 1 /UM>KMX33p 3HA HpCSH" X3M33H XOep HaH3 HpbC3H K)M.
11

6aftraa Ta.naap /I.>Kapra./icaHxaH HSFSH COHHH/I ercen sax SSS.IHHH 3AHHH sacrHHH UIHHS 6oflHT 6aiizia.iTaH >KHIHHH, "Hn fl3.irYYpT opoxofl 10 Tep.iHHH XH3M 6aHHa. /JaBCTaft, ztaBCFYH, xa.iyyn HOFOOTOH rssfl ji. Tsp 6yxn33c xap>K 6aiiraaa xa.iyyn HOTOOTOH/I Hb aypTaft 60.1 HH T3pHHF33 .i 3BHa. TsFsx.issp 4yy 6nM.i3F 6aft.naa rsxsA AypTaft ypcra.iaa .1
COHFOX 6O.1HO. XaMFHHH FO.1 Hb 6yCafl XaMT.iaF, AyyiIflbIH CTHJIHHr Y r Y M C r3>K 60..10XFYH. T3fl 6YF433p33 .1 a4H.1XaH HMap H3F 3YH.1 XHHX XYC3.1 3pM3.133.1T3H. BYFA33P33 .1 K>M XHHC F3C3H CaHaaTaH HB>K 6aHHa. TYYH33C CTH.Ib CTH.1H3p33

i " ' p i H i ; i < > ( > HaCHbl 36peeT3H q T3/1 TOr.1O.lTOH 0.33]) HHH.13H, X6F>KMHHH 3H3

M . | i 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 , 1 1 xynaa;iiia5K 6aiix Hb MaraAryii Monro.i /iaxb poK non eprenuHHH » u ' K i r f>o;iOB yy. "flaraaA axMaA yeHHHXSH Hb LIIHH;) sa.iyy xaMT.iaryyAaA r p i . i n (uii;iar IOM 63 F3B3.1, T.'JAHniir 19, 20-Toii sa.'iyy 6aiixaA HHMapxyy xaMT.iar i i . m i .1.11 Y i n : > i i .'i xo.i6ooToft 6aiix. BHA Hap q F3C3ii :sa.iyyliyyfl IXIHF uiHHg.nsr i \ u i i .'ivp-raii 6aiiAar. 3n3 xeracHM MHHb MoHro.ia UIHHS SYH.T" F3>K 32 HacTaft I HopoBpaniaa X3M33X sypaaq MSPFBJKM.ITSH aa.iyy Hpb.iaa. HiiHn;inp Moiiro.ia a.ib 10-aa/i >KH.IHHH eMHe XY.ISSH aeBiueepcen T3p spx 'i" inn, xnr>KMHHii ranaa 6ofl.;ibiH nsrflMs.i yH3.Ji3.nT 00.00 \YpT3.i XYHTSH xsasao n . n i i ; i a c a H a r f l a n c , Tsrsaa q M o i i r o . - i .la.iyyc, \Y<vi:>F 6apar
I I I I Hi, l'YYF33p33 y33.1 (Ml/t'lOO M.'ISpXHHJISX

xooponAoo xspyy-i ypyy-i XHHX Hb CCTOH asKH.irYH XYMYYCMHH
COHHpXAOF 3YH.1 6aHX 33" F3C3H K)M.

xaMT.iar, YSSFHAHHH AyiW MoHro.ibiH poK nonbm CTH.IHHH Ta.iaap 6ara 33psr sepqn.i'roMAO.i 6aHAar UIHF caHarAcaH. HXSHX xaMT.iarHHH FHUIYY^I. ayyqHA
H3F H3FHHF33 C3HH T3HHXaaC FaAH3 HH3 dypHMH T6C.1YYA A33p YPr3-'I>K X3MT

a>KH.i.iauraafl3r, MSH 6YFfl33p33 HSFASH TOM uioy SOXHOH 63ftryy.iax Hb q o.ioHTaa. TaaBap.iasK XS.IISXHHH apraryH YCHHH CTH.ib, XHFI xon TCXHO 6y>KFHHH xoepo.i ayyiaaac 6yp/m3F Xsp capHaii xaMT.nsr OHUFOH SHxaapa.i
y33FH/lniiH 33pHM Hb Xer>KMHHH CTH.IbA Hb 6HUI X3pHH

• i . i ; i u a p HI, YY H H ii
li.ll.'lax M3T.

.i.i i v y c i i i i i

xsMT.narHHHXHfai roy Hb IUHH3 coHHpxo.iTOH 6o.i[>K B3 F3A3FT H.iyy aHxaap.iaa qHr.iyy.iA3r MM UIHF. "Xap capnaH 60.1 MHHHH xaMFHHH flyprsH xaMT.nar. TSA nap TOM KiMaspsa 6ycAaac eep 6o.ioxoop H3A3A Taa.iarAflar. TSAHHH xysuac, TaflsaH Asspx aam aBHp, 6aHAa.i Hb uis.i eep. Zlyy 6y*HF, xyBuscHbi CTH.ib Hb 6yra .i SOXHIICOH" FS>K MYMC-HHH oroyTan 19 Hacraii F.ByflH6aaTap apb>K 6aficaH. Hacasp apaft axMaA xyMyyc q TYY HT 3H 6oAQ.i HSF 6aftraaraa xyBaa.maac 6aH.iaa. Xsp capHaiir yssx AypTan. H.iaHryna CTH.nb, 6Y>KF3HA Hb, 6ac YCHHH CTH.ib

r

< ^MHJJtlA. '''AWtVtv^

POK non eepni/iH flyy xoojioi/iroop

TVTMblH aMbApa.IZI MoHFO.IblH Op>IHH

YCHHH xer>KHM eepHHH ZIYP Tepxee O.IHC, poK non ypan 6yT33.TliHA 33M xapryfiraa conrox spx qe.iee eepcjezi nb 6aiiraar MSZUIBF q, xspsss 6ypyy aaMaap 6yflaa xaax IOM 6o.T oaoo q 6aftcaap 6aftraa "xyyqHbir 6apHMT.iarliH,a " .las Taasna xyc.iaH rap cyHraxrYH rsariiftr M yxaMcap.iax
60.1>K33. MoHrO.iqVVA 33X 333.THHH

XOEPflYfAAP

3/IHHH sacarr UIH.I>KHH opoxaoo 6YXHH ji YYA xaa.iraa as.irsscTSH 6aH.ira>K,
IIHHr3M,a H3r3H 33p3F 6o.l>K 6VH 0.10H !

YH.1 HB/ia.i, IUHH3 canaa 6o/io. i, S.TASB He.ieeHYYfl 33C SHH r a n x a > K , H M H H ayrataaraarYH 6ereea xapnn q xsp xy.i33H a 6aflHa.

XeruiMH MOflHooc ypracaH uiiiH3 MenpYYfl POK non 6onoH apflbiH ypnar
l l . n i | i . r i XHDKMHHH yziHpAaaMaap O.IOH «H.ri a>KH.i.iacaH .D ryaft I H 'I in iiiiiin Ta.iaap eepniiH rscsn yss.i 6oao.iToft HSFSH . Tapasp y.ic.HH dpH./iapMOHH i . i - i . .i>K;ibiiixaa epeen/i xaMxn acaan cyyx ayypaa "MHHHH 60/11 oop M6HXHHH vp.'iai', xopoMXOH ayypwH yp.iar T3>K 6aftflar IOM LUHF. >Ka3, conro/ior, \ | r i , i n i i i r (in

Zlapaa aapaarHHH "Unplugged" K O H u e p r y y A y.iain uiHH3.T3r, y.'iaM 6o.ioBcpoHryfi, ^JBLUH.ITST SYH.TYYASSP flYYP311 6aiiHa rszian 6n Hirs.i /IYYPSH 6aftraa 6eree;i
MHHHH XVBbfl 1UOV 6H3H6C, pOK IIOH Vp.lar XO6p X6.1 HHH.1C3H XOCblH 6Y5KFHHH X3MH3.T M3T 33.

Xoep /jaxb 6y.i3rT33 6wa poK nonbin xer>KH.'i /13X 6H3HecHHH YYP 3r po.ib, M a p r a a H i a H acyyfl.uyy/I 6o.iOH Hp3X >KH.IYY^ HHH H YYP uapaftr »tHui33 6o.nroH Y3YY-i 3XMHH saparuaa MoHro.ia MoHro.ibiH pox noil vp.iar HMap OHU.ior eHre TepxHHr 6na 6o.iro>K 6aflraa Tyxaii
VHUIHX 6o.10M>KHHr O.TTOK 6aHH3.

XapuH POK non Bon eaHam zapn upaag n, Mazagzyfl 5, 10 JKOJIUOH gapaa
MOH n 23H301 31123 GOJIOX m 3yi)(ih!li

3||Qn eai Ooggoz.
>KHUiaaji63.i, XS/ISH XCH.IHHH SMHS BHT.IS rap1! np33/i XYMYYC HX coHHpxo>K, i L I nap q xspxan xyraqaaHAaa spi xyiaa as'i, eHAep.ierx XYpq .1 6aficaH. T.>;i3iiT3H xapbqyy.naxaa MouapT 60.1 YHSXSSPHHH ayraa. Oaoo li xypTs.i Tap \ Y ' i i . ) i i xaBssp 6aftHa. MouapT Main aaap YCHHHX MepT.nee eanft xypTs.a MaHafl .ip;u>m 6YT33.1YY/1 mur aMbfl .1 6aftHa uiyY f&s" TSB. MoHro.abm y.naM>K./ia.?iT yp.iar, fla.iXHHH coHro/iorHHH a.Tb a.iHnaac Hb eep i i i n i i : i ) p 6nH 60.1* 6aftraa poK non xeraHM rsrqHflr nac 6orHHOTofi xerxHM rsx y 1:1:1 couHa.iHSMbra Y6HHH y/iHpA.iaryy/jbiH ziyHA TyrssMa.! 6aftcaH. Tap ii >r:m coe.ibiH a>KH.!iTaH, 3CTpa/i xeracHM Tasna/i ususr ypryy.naxaa T3p Hb

MOHronbiH POK non eepHMH AW xoonoflroop

POK non eepHtfH fivy xoonofiroop

--'£•:/

COHFOAOF TaBHxaap Hereex Hb ypraaa 6aftHa XSMSSH HXSA y.ir TepHHH cypTa.iAaa AV.iAVH/iaH apnxbir qnxsap COHCCOHOO HSFSH XODKHMMMH Aypcax Hb Tap yea MOHFO.IA COHFOAOF 6o.ion apAbiH xenKMHftr AS.IXHHH opqHH YCHHH xer>KHM, MOHFO.IHH y.iaMK.ia.'iT yp.iarHHH COHFOAOF 6ne.'i3.i Hb XSMSSH eHflepr epreaer 6aficHbi >KHHi33 6yroy. HyxaMAaa 3H3 xoep xoey.iaa .1 conna.iHCT naM aacrHHH y.ic opHbixoo xerjK.raHr A33m.iYY-13X Y H -I CHHHX Hb xspsr.iYYP 6aftcaH 6o.ioB<i a.ib a.iHHbir Hb 6ac naM aacraac xaxyy xnnan ina.ira*: 6aiiaar 6aft.iaa. THHM TOF.IO.ITOA opHHH YCHHH xaMT.iaryyA opo.iuox Hb HX .1 nsp TepHHH xspsr 6ereefl xeTe.i6epHiir Hb 3aaBa.n uia.iraH HOTO.ICOH 6aftziar 6aft)K33. y.iaM>K.na.iT 6o.ion conroarooc raayyp ypan 6YT33.1 Hb c3»cHrT3H canaraaH, coe.ibCH aaMHW aeBUieep.iHHr XYPTS* qaacaH nsr Hb xaaaaxan .n Tor.no.iT xHH/isr, 3c»3Ji Tac xopnr.iorAflor 6aH.iaa. TyH.impa.!!, xyftTSH aaHHW yeHiiH y.ic TepwiiH xapra.iaaan, epne aopHw xoopoHAWH 3epH.iHHH Ye AasxaqcaH MOHFO.I /iaxb couHa.riH3MbiH cYY-™ HH 10 >KH.IA scTpaa yp.iar yss.i cypT.Jibm H.uspxHH 6aK 6o.i>K 6aHCHbir j],.)Kapra.icaHxaH 6o.ion coe.ibiH aKH.iTHyyflWH xapaaHfl 6aHnra epTAer 6aHcaH TYYHHH ypx ycT H3H3 nap rspq/isx 6H3. POK non xer>KHMqH,a, ypan 6YT33./iliHfl 6Yr/i33p33 .1 IHYTSH 6Huip3rMHaa33 POK nonwH an xo.i6orA.ibir on.iryy.iaxbir 3Opb* xnq33>K 6ancaH 6a T3p YCHHH VAHpA.naryyA TBAHHH XHHSS.T sYTrs.iHftr xssss HSFSH uarr aM>KH.7TaHA xypns 'IHH33 epeec Y335K 6aftraarYH 6H.133.

POKblH
' / i M . i p M rscsH, xaryy XHHa.JiTTaH couHa.nHCT HHHrMHHH YCA vi eepq.ie.iT MIIIM:I'Iu.'iHHH yefl li POK non Hb Monro.i opoHfl epren ASirspcsn xeDKMHHH ii ii MI i i n i i i [ i:>i repe.i 6o.iOH xer>KH>K qaAcan MM. FSBM poK non Hb XYMYYCIIHH i • i i i i i i p x n,ir T3p AyHAaa aa.iyy YeHHHXHHH anxaap.ibir y.iaM HX TaTax 6o.icoH fin 'i , I | I ; M I I I I fio.ioH conroAor xerxcHM Hb xyyqHH Y33FHA33C33 SOXHX xysHHr i \ : i ii : H I . ;)Ai"33p yp.iarHftr aacraac xyqssp Ty.iracaH 6aHAa.iTaft Y3YY-13X in. o.ii;u-'i iie.ieeT3H 6o.icHoop xer>KMHHH ypcra.iyyA eep eepcAHHHxee SOXHX d.iii|i cyypHHr 333.1* 3X3.i>K33. YYH AyHAaa apAbiH yp.iar Hb TepHHH a.i6aH i i M M yp.iar rscsn YYPr33C33 aa>KMaap yxapq xapnn apA TYMHHH es y.iaMHc.ia.ii l l l l \ 1 1 1 , 1 YH3T 3YH.1C F3C3H yTFblF H.iyY H.13pXHH.1>K MOHFO.1 XyH 6o.1FOHbI M3A3>K

i i HI niriiiiHC 6aiix, Men TOAOPXOH nexue.iA XYH 6o.iroHbi Ayy.i>K, 6y>KHr.i3>K: qa/mar iTToft yp.iar XSMSSH H.IYYTSH oft.iirorAox 6o;icoH IOM. l>;ipyvHbi xer>KMeec YY^3-1113^ ll > MOHFO.IWH opliHH YeniiH 3CTpaA yp.iar Hb i | M i , i i i yp.iaraa aA Y33H OPXHCOH Hb YFYH. Men aa.iyy YeHHHXHHftr y.iaM>K.ia.iT \ p i . n - H a c xo.iAyy.iax nejieeTSH FSJK yasx Hb H YH^SC.IS.TTSH 6HUI 33. GHeernHH mi io. r iTyyAaac xapaxaA 6apar 6yx opqHH Y6HHH ypaii 6YT33.1MAHHH TOF.IO.ITOOC M i i n m . ' i 1,111 ;)CTpaA 6yioy poK non Hb y.iaM)K.ia.iT yp.naraacaa y.i6aaT3H, aryy.ira in, ie < i , Y3YY-'I:>K 6yft xsB Maar Hb aax apraryH apAbiH xer>KMHiiHxee He.ieeHA .inn an 6aftraa Hb a>KHr.iarAAar. QneeAep aapHM xyn MOHFO.IHH opqHH YCHHH
XHDKHM pOK HOH Hb apAWH yp.flBF F3Fq 6yypa.1 MOAHOOC COeO.ICOH UIHH3 M6MHp

H I M r:»K Y33>K 6aiiHa. YJCHH (pH.iapMOHHH yAHpAaaq H.BYT3H6aap poK nonbir
V V V ' I H H X6F5KMHHH y.laM>K.la.1bIH OpHHH Y6HHH X3.l63p X3M33H Y3A3F33 X3.13XA33

" l l a A a A 60.1 MaHaii opiHH YCHHH xaMT.iaryyA MOHFO.I y.iaM>K.ia.i, coe.i A33P33 i vvpH.icaH HIHF caHaFAAar. THHM33C q MOHro.iliyyA eepCAHHH xer>KMee F33>K fi.iiina F3X3A X3UYY- ^laraaA FSBS.I TSA Hap apAbinxaa xer>KMeec .1 UIHHS M I I ,KMHHF 6HH 6o.iro>K 6aHraa. TsA.poK non FSJK Hsp.JisrAAsr UIHHS XBF>KMHHH iHp/iHHr .1 xer>KYY^>K 6aftraa IOM... F33A MOHFO.I Aaxb poK nonbir y.naM>K.ia.iT
X H I /KMHHH UIHH3 X6DKH.1 A3BUIH.1 F35K 6H XyBbAaa y33>K 6aHHa. VMHp Hb pOK MOM 60.1 XYMYYCHHH COHCOX AypTBH UIHH3.13F 3YH.1. T3F33A ll MHHHH 6oA.1OOp

fin.'i :>HA F33FA33A 6aiiraa IOM icy q a.ira" rs.133. POK non AyyqHA, xer>KHMqHA apAMHxaa yp.iaraac qaMryH aa'i xspsr.isx fJo.icHbir sapHM XYMYYC AYrH3XA33 MOHFO.IHH apAbm xer>KMHHH y.iaM>K.ia.ibir fiapyyHbi xer>KHMT3H xo.ib>K 6aftHa FS>K 6anxaA neree xscsr Hb TSA 6apyyHbixTaii
M a l l l OHpXOH UIHH3 X6F5KMHHH Tep.lHHF X6F>KYY-13XHHr XYCq 6aHHa F3A3F. MoHFO.1 y.TCblH HHHFMHHH Tycraap TOFTHO.1, Xer>K.1HHH MHF 3aMH3.1 F3X M3T TOM

X.IM/K33HHH O.IOH acyyA.iyyA MapraaHTaii xsBssp 6aHraarHHH aAH.i poK non vp.'iar Ha>K xer>KHX BS FSASF Hb q Men THHM acyyA.iyyAbm HSF Hb 6o.i5K 6aHHa.

; »~m

®i m
POK non
AW xoonoi^iroop

.
23

POK non eepni/m nvy xoonot-iroop

POK non 6onoH apnbm
S--V,
MoHTOJIblH pOK HOH-A apAWH XeDKMSeC 3B1I X3P3F.13C3H TOA >KHU133HYYA3A

"XypA"-faiH MOPHH xyyp, SPTHHH Marraa.ibiH repe.a xoey.iaHr Hb aiiiHiYiajK 6YT33C3H "Baxapxa.i" Ayy, /I.^Kapra.icaHxaHbi xyyp, xeeMHHTsii Ayy.icaH "Hunrsc xaan", Aan ranq Mopnn xyypraii AVy.icaH "XapaHra"-HH "HHHFSC xaanw roab" asprHHr AypbAa>K 6o.iox K>M. TYYHSSC raAHa, MOPHH xyyp, xeeMHH, VPTMH A.VV a.ib a.iHHbi Hb opo.mooTOH ypaH 6yT33.i33 TyvpBHAar, apAWH poK - Xap HOHO xaMT.iar 1980aaA OHA HH.133A H3pA rap'i 6aii.iaa. /IvynHH CapaarHHH apAWH Ayyr xyyiHH
CTH.lHSp Hb Ayy.icaH "FoO.IHHrOO" , pOK HOH pHTMA OpyV.lSK AVV.lCaH AVVMHH

MHHJ33.1THHH "GHHHH naraaH 6oTro" rsA3r ypTWH Ayy 33psr Hb xaMT.iar xeAHHrYH AyyMHA H ypan 6YT33.1A33 apAWH yp.iaraac asq x3p3r.T3>K 6aHraar xapyy.i>K 6aftHa. 22 HacTafl ayymm MHIUDS.IT, 1994 OHA KaaaxcTanw A.iMa-Axa XOTHOO 6o.ircoH O.IOH y.icbiH AyyHbi ypa.iaaaHA Tycraft marna.1 XYPTCSH Ayyraa "3n3 Ayy 60.1 non PHTMA opyy.ian, u a x H . n r a a n xer>KHMT3H Avy.icaH, x e r > K M H H H SOXHO.'IH H.>KaHuaHHopoB, r.3Hx6aap HapwH HaHpyy.icaH "QHMHH qaraan 6oTro" OA3r
VpTWH Ayy K)M" F3>K TOAOpXOH.IOB.

3H3 AyyHA sapHM H3r iHM3r.fi3.i33c raAHa 6ara 33psr eepq.'ie.iT opyy.icaH 6ereeA ypT xap YCTSH, Y-i H.IHF H.iAaM HHSSMCSFJISCSH op'IHH YCHHH non AVVMHH
3H3 6YCTYH POK HOn, VpTblH AVV XOCO.riCOH 3H3 CTH/IH3 "OAOOXOHAOO H3pFYH" H3F3H

. 6aiixa/i /{.>Kapra.ncaHxaH, ;ip;u>iH xeracHM COHCOX THHM H coHHpxo.iTOH 6Hm .. Tsa nap apAHH yp.nar i . > x : > ; > p XVVMHH YeHHHXHHHX, poK non rax33p eepCAHHH yeHKHX Hb XSDKHM I.»K 6oAAor MM uiMi- 6afiraa K>M" rs.uss. APAHH sjieMCHTssc BBH x3p3r.i3C3H :i,\ i vnyyAbir, aapHMAaa raaaaAWH yssrMHA MoHro.ibin yssniAssc H.iyy coHHpXAor . "XypA"-WH FaH6a>ip xaMT.iaraa 2 Tep.iHHH AyvHyyATaft rs>K "BHA nap MOHTOJI Y3aniA3A TOF.IOXAOO 6apyyHbi cTH.nbT3H Ayyraa, s a p i n i raAaaAWHxanA sopwy.nyK apAWH OHu.iorToft Ayyraa Ayy.iAar"
KIM.

1UHH3 ypcra.i rs>K Hsp.nssA, "Bn sa.iyyqyyAaA xerjKMHftr LUHHS saMaap TaHHy.iaxbir xyc1! 6aHna. ApAbin A.vyr opqHH yewim cTH.riTsii 6o.iro>K 6o.?iHO. Op l mii yen&H AyyliHA HHM CTH.iHsp AVy.'i* 6aHx KIM 6o.n xyMYY c apAMH xeDKMHiir M.TYY ("aiin
OH.TFOX 6O.1HO" F3>K HpH.'iaa.

"Unplugged" KonuepTAoo "Baxapxa.n" Ayyraa Ayy.iaxbiH X v p A xaMT.narHHH rou./io.i rHTapiHH OTron6aap "3H3 Ayyraa SHA iipc in 6yx raAaaAbm YSS^IASA aopHy.iK 6aHHa" XSMSSH xa.ncsn Hb (i.nviax 6n3.

APAMH AVV xer>KMHHr nonoop AaMJKyy.iaH XYMYYCT xyprsx racon Avyiiin
MHIU33.1THHH 3H3 CaH33 Hb ypbAblH VpaH 6YT33. r IMHA COlJHa.1H3MbIH YCA, 6apy\'Hbl

POK iionbir apAbm AVV xer»cHM, aa.iryyraap AaM>Kyy.Tan XYMYY CT xyprsxHiir opo.iAO>K 6aHCHbi ypsyy canaa 6aficHbixaa xyBbA 3H3 HL MoHro.ibin aa.iyyiyyAbiH eAep TyTMbiH aMbApa.iaac apAwn yp.iar Hb aa>KHM aa>KMaap xenAHftp 1 ! 6aiiraar xapyy.aax uinr. "ApAbm yp.iar Hb 6yp apA y.np.333, 6aftraa MM 6Hm" FSSA XypAbiH ran6aap, "XapHH 3H3 Hb 6HAHHH eAep TVTMMH aMhflpa/iA x3p3r.i3rA3X33 6o.inoA 6aHraaA .7 y l iHp Hb 6aftraa IOM. #Map HSFSH OH, 6aHp ec.TO.TA apAtin yp.iarwH HOMepbijnsr HX y3^.Ta.3TT\ifi. .. Baap ec.io.noop xyMYYf HXSHXAM H H H T H H H A y y r Ayy.mraaAar. APAMH ypjianiiir Taftanbi yp.iar KJM yy, SCBS.I rye ran X3A3H Y33rliA3A aopny.DK Tor.iOAor rs>K 6n ysAsr. QneeAep aa.iyyivyA ypTbm 60.1011 6orHiibin Ayyr HSF HX HHHT.ISF Ayy.naaA 6aHxrYH, ro.iAyy 6apyynw »M yy, >KHPHHH AVV :i

:J1

|,

I,

25 '

H. .i
I, •

POK non eepntfH flyy xoonofiroop

POK non eepHi/iH flyy xoono^iroop

POK non 6onoH \fHH3CHv\v\ apflbiH xerxMMMH OHunor
"MoHro.i" XSB MaHrnftr caHTap uiHHrsscsn 6apyynbi CTH.ibTSH xer>KMHftr 6Hmp3rqHA Hb xycsH xy.i33A3r rsflsrT HXSHX Ayy x iHA, xaMT.iaryyA HTrsAsr 6ereea sapHM xaMT.iar, ayyiHA apAHH yp.iaraac uiyya HB»I xapsr.isAsr 6aiixaA O.IOHXH Hb uiyyA 6ycaap BBM x3par.i3A3r. Xapanra, XypA xaMx.iaryyA MOHFO.I
X6DKMHHH yHACSH X6F F3>K H3p.13rflA3I" FO.1 5 HOXHOOC 6ypAA3r HeHTaTOHHK

POK non 6onoH 6apyyHbi ypcranyyfl
I l l n i i > .ta.'iyy non xaMx.iaryyAHH O.IOHXH Hb MOHro.ibiH sa.iyyc apAWH yp.iarHHF H I T c o H H p X A o r r y H 6ereeA 6apyyHbi yp.iarx HIHHBSP rapq npq 6aflraa \.ui;i;iaryyAbir .1 MOHFO.IHH xaMx.iaryyA Hb xspxan ysYY-i* qaflax 60,1 rsAFHHr 1 . i M i a a c H.iyy coHHpxaor F3>K Y33>K 6aiiHa. MHM 6oAo.ixoH xaMT.iaryyAbm xysbA "Miniro.1 afljiryy"-xaH ypaH 6YX33.1 xyypBHxaacaa H.IYY 6apyyHM CXH.IHHF auiHF.iaH I I I M M . I rep.iHHH MOHFO.I flyy, AyyHbi CXH.IHHF 6nH 6o.iroxbir xycAsr 6aftHa. Xanaapaa Coe.i-3pfl3H3, Bo.iop aspsr eMHex YeHHH xaMx.iaryyAWH syparx \vv:iciiir e.ireceH CT0-HHH 1-p Aasxapx 6aiip.iaAar cypryy.iH.ixHHx Hb epeeHA ( i i i ; i K'aMepxoH xaMx.iarHHHxaHxaH apn.m.iaa. TSA eepCAHHH ypan 6YX33.1, XSB M . I H I hiiixaa xa.iaap HHHXYY HpburaaB. XaMX./iarHHH FHUIYYH B.3pA3Hs6ax, "BHA fi.ipvyiibi xaMT.iaryyAwr HF AyypnaAarrYH. FSXASS 6HAHHH cxn.ib 60.1 6apyyHwx" i ix:i;i xaMx.iarHHH ax.iarq /I.Bo.iAOO, 'Tssq 6HAHHH AVV 60.1 aax apraryH MOHFO.I I V V I I V V A . MOHFO.I XYHHH C3XF3.1, MoHro.i aH.iryyraap 6YXC3H. BHA 6apyyHbi v.iMi.'iaryyAxaH aAHJixan cTH.ibX3H q XSAHHH Ayyr xyy.iaarryH " rs.133. TSA niipc'AHHH xer aH.iryyr apAbm yp.iaraac xo.i FSJK Y3^31" 6aHHa. B.3pA3H36ax, I .I:I,I;I;UIA xor.io.ix XHHX 6aftraa XOXHO.IAO.IA apAwnxaa SYH.IHHF Y3YY-1H3 rsAsr M . I I I I qyxa.i. Xapwn MOHFO./IAOO 60.1 eep, 6nA AVyHAaa SOXHX x3M>K33F33p n | i \ \ riAar q XHHM HX dnui" FS>K 6aftxaA eep HSF AepBe.i non xaMx.iar CYHC, . I | I . I I > I H xer>KMeec xenAHH 6aiiaar xa.i A33P33 xeAe.imrYft aorcoxc 6aftB. XaMx.iarHHH ax.iarq JIxarBacypSH. Xap HYAHHH UIH.I SYY* TepManbi n ' x i i o xerHCMHHH K.iy6x o.Ji>K xap>K 6o.nox KOCXIOM eMccen XYY HH H 6aftAa.i \ ; I M i.iarnHHX Hb cxH.ib apAWH yp.iaraac xsp xo.i ryAFKHr H.IXFSX MSX. T.>p:>:ip, "OAOOXOHAOO 6HA 3H3 xa.iaap AyyHAaa HSF HX opyy.ican syH.i f i a i i x F y H .1 ASS. BHA eepCAHHH FSCSH ypan 6YT33.ix3ii. Tspxss xspryH apAbm \ | i i.ir F33A xycAaa xer>KH>K 6aftxaA 6nA xspyvrssp aaHHMa.iAMaaprYH 6aftna" I . M - M 3 3 , "Sa.iyy xyn FSASF qHHb sa.iyy nacaHAaa .1 KIM qHHb poK nonoo .1 i nnco>K xaapaa. TSFSSA xermpexeepee aoxno.ibiH q roMyy, apAWH Ayyraa I D I I C O X 6aiix .1 Aaa. Ep Hb AinepHKX q racsn aAH.ixan .1 6ns M I TaHafl 6apyynbi sa/iyyqyyA MUM aAH.i apAbm xeracmee i iiimpxooA 6aHXFYH, poK nonoo •i COHCOX Aypxaii 6aiix FS>K 6n 6aftna" F3.133.

auiHr.iaH 5KHHX3H3 "MoHro.i" aa.iryyTaft ypan 6YT33.133 XHHAar. 3ns xer 60.1 6apyynbi poK non XODKHMA xspsr.isrAAsr 7 HOTHOOC 6ypAC3H espon xereec eep 6ereeA neHTaxoHHK xerHiir aiuHr.iax Hb TSAHHH xer>KMHHr "MOHFO.I aH.iryy", "YHASCHHH apAbm flyyHbi OHU.IOF"-TOH 6o.iroxoA ryca.JiAar 6aHHa. "BapyyHbl poK
nOHWF T3p HHF33P Hb TOF.1OX Hb 6HA3HA XHHM q COHHpXO./IXOH 6HLU. BHA 6apyVHbI

CTH.1H3C eep, eepHHH racsn esepMeu OHU.IOFTOH, THHM MOHFO.I poK nonwr 6HH 6o.iroxbir xycq 6aiiHa" FBCHSS FaH6aHp xaMx.iarHHHxaa Ayy.icaH "3ypar HIHF
6YCFYH" Ayyr COHCF03K, FHXap A33P33 yF aHHF TOF.1OOA, "3H3 AyyHaaC T3 >KHHX3H3

U3B3p MOHFO.I aH.iryyr COHCO>K 6o.iHO. YYHHHF 6HA espon xereep neHTaxoHHK xereep SOXHOCOH MM" 13.133. Fssq Ayyr MOHFO.I aH.iryy xerxsfi 6o.irox eep aaMyya q 6ac 6aftAar 6aHHa. HHKHXOHW "Aanbi inyayyA", CapaarHHH "ApraryH aMpar" aspsr AyynyyA UIHF, O.IOH xaMT.iar, AyyqHA HHHTHHH 6o.ion soxHO.ibin AyyuA eepq.ie.ix XHHH Ayy.iax
6O.13K 3U3F 3X, HyX3F yc, 6aHFa.1b A3-1XHH 33p3F apAWH AyyHbl HHHX.13F C3AB33p

<>

Ayy 6nqHx Hb xaMx.iar, AyyqAbm ayHA H XYFSSMS.I 6aftAar 6aHHa. Sa.iyyqyyA xaMX o.iHoopoo, Hafts HexeflxsHFee uyr.iacan yeA33 q K>M yy, ypx aH.ia.'ibiH saM/i 3OXHO.ibiH 6o.ion apAbm AVV AVy.iHraax Hb XSAHHH aMbApa.ibm 6ac HBF XSBHHH X3C3F MM. HHF3XA33 xsfl 6ac xa^cyyraap Hb apAWH 6o,ioH soxHo.ibiH Ayynaac spc eep opqHH yeHHH AvynyyAwr Ayy.iax Hb xaqnpxMaap q IOM UIHF. /I.HauarAopjKHHH sx nyxraa Marxan 6nqc3H "MHHHH nyTar" my.isrT Xap CapHaHFHHHxaH aa SOXHOH Ayy.ican aBAa.i Hb :tapHM AyyqHA aBbnac.iar apyy HaftparHAbiH yaHFbm uiY-irHHf Ayy 6YX33XA33 qa/tBapnar auiHF.iaAFHHH XCHHISS MM. OpqHH yeHHH MoHFo.ibm poK non AyyHW 6ac eep HSF OHU.IOF Hb npyy cxH.iHsp 6HqHFAC3H ApHyHaarHHH "Mapxaxryft" Ayynbi uiy.isr UIHF
6YP 3X3.1C3H YCF33 AaBTa>K UIY.1FHHH T0.1FOH XO.16OX apraap 6yX33FAC3H

neenrYH 6aHAarx opuiHHO.

POK non eepni/iH QW xoonoi/iroop

Hb H 6ac MOHronxyy 6onrox H3r apra yy?
XypA, Xapanra, a.ib acua.i KaMepxon, CyHc, HOMHH -ra.irr sapar poK mm xaMx.iaryyAMH a.'ib a.iHHA Hb MOHFO.IHH 3a.iyyliyyA aAH.ixan Aypxafi. R)BM mm xaMT.raryy.ahiH HXSHX Hb MOHFO.I xeraMiiftn y.iaMJK.ia.iTaM xo.'i6oxFYHr r )ap (japyyHbi xer aa.iryy A33p ypan 6yT33.i33 XHHJK 6airraa HBAa.'i Hb MOHFO.I xerwMHihi qoru xer aa.iryy a.iaarzia* 6aftHa recsn acyy/ia.i rapax YY^3-11 6o.i>K 6aiix mar. "HOMHH Ta.ic/r, KaMepion 33psr xaMT.iaryyawH ayvHyyawr paano l"M-33p COHCO>K 6aftxafl TSAHHH ayvHbi xer aa Har HsranTsftras 6apar :i aAH.ixan MM mwr coHcorAAor. HaraaA raBs.'i TSA nap neHtaTOHHK xernftr MSAABITYH, 7 HOTTOH eapon xerHHH opoHA YYH!™r XSPSMSASITYHA .1 Oaflraa IOM. MoHro.n aa.'iryy 60/1 cBporibinxooc eep uiyy A33. 3Ar33p xopmH.n xaMT.iaryyA sesxeH esponbinxbir
X3p3rjI3A3r VMHp T3AHHH aH.irVV Hb XOOpOHAOO T6CT3H... T3A Hap 6yC3A V.lCblH

xaMT.iarHHr Ayypnaac 6o.mo .1 AOO. FSXASS 6n nsr sYH.riHHr xs.^Mssp 6aHiia. 3ns 60.1 MOHro.i an.iryy rjx loy 6aftArHHr ;i Mapia* 6o.ioxryH" rsxc T3MA3r.i33A, HyKa sArssp xaMT.iaryyAaA XSAHH X3M>K33HHH "Monro/i" qanap 6aftraa 60/100 rsA3r acyy.iTwr rapra>K TaBH.iaa. CouHa.JiHSMbiH YEA SacrHHH raapaac MOHro.ibiH XODKHMA wy 6aft>K 6o.iox, ray 6aH>K 6o.ioxrYiir TOAOpxoft.ioH xaxyy 3aa>K ei'Aer 6aHB. XapHH MOHFO.'I Aaxb apA'iH.ia.u aArssp SYH.'icHHr xyMYYf eepcAee uiHJtAAsr spxHiir O.TFOOA aorcooryM 3H3 Hb SOB, Tsp Hb 6ypyy F3>K U1YYM5K.H3H, uiHHAB:)p TorTOo/j rapraflar xYMYY<"nii H
3pX M3A.1HHF H 6aHXFYH 6o.TCOH M M . MoHFO.IblH pOK HOD Hb yHASCHHH OHU.'IOFTOH

,-C| fo "

KJH «

6aiican Hb A3sp YY> SCBSJI 6apyyHbix 6aftcaH Hb A33p YY? 3R3 Ta-n Aaap MOHFO.-I xaMT.iaryyA MOHFO.I aa.iryyraa xac.iaxrYH 6aftx, YY H H ^ r Mapxcan TOXHO/IZIO.'IA TSA 36BX6H 6apvyHH xaMT.iaryyAwr HAVyxaH Ayvpnan xyy.i6ap.iacaH MOX xaparAax 6o.iHO rscsn HyKarHHH cana.iTaH O.IOH xyMYY c raHa.i Harraft 6aiix 6n:i
33.

SlMap H 6o.uoB SArssp caHaa 6oA.iyyA, xei'MCMHHH O.IOH apra 6apH.iyy/i,
Op'IHH YCA MOHFO.lblH Sa.lVV ypaH 6YT33.T1IHA HIHH3 apX Me.ieeXSH Op'IHH HHHF3MA

xer>KH>K A3B>KH>K 6aHraar xapyy.?r>K 6aHHa.

29

MOHronbiH POK non eePHi/iH flyy xoonoi/iroop

MOHronbiH POK non eepni/w flyy xoonoflronp

M|I;I:PI- Hb 6HAHHH 6H3necHHF A33Ui.fiYY-TI3X 6ac H3F saM 60.1* erAer. >KHUi33 Hb 'LI.H .MI rapHrHHH opofl SHA HPASF XYMYYC wxaM HMap oAyyA HPASFHHF I N . i lib XYMYYCT T3A3HT3H TaHH.nuax 6ojioM>K 6ac erAer .1 flee. Manaft i u;i 6aftraa xyMyyc MaaHb MaAQHHa, MaHK./i >KeKcoH UIHF THHM TOM 6Hm H

POK nonbm moy 6i/i3Hec 6yioy 11111113
Cail6apblH

dll;l:illA33 .1 OA, THHM 6H3 A33" FSXMH.ISH apH.laa.

Taiwan A33px xaMT.iarHHHXHbi HSF Hb FTanxYvr Ayyaaxaa, rsp FHTapaa .111,111 <-yvAa.iAaa spran cyyB. POK non 6o.ioH 6H3Hec spx.isrtiAHHH xooponAbiH s n ' i f l o o xapH.iu.aa y.uaM oftpTcoop. TSFSBA Ti poK nonbinxoHToft xapH.iuaaTaH
< i . l l l \ I I I , 6H3HCCT Hb aUIHFTaH 6o.1OXbIF 33pHM H3F OBCTOOTOH 6H3HCCM3HYYfl, V.TC i i i | ' ' I H A H3.133H A33P33C M3A35K 6aHCHbI H3F TOA H./Ip3.1 Hb XaH-6pOHFHHH

H poK nonwHxoHTOH TOFTOOCOH xapH.riuaa 6aii>K 6o.iox MM.

viiaaHflaamap xombiH
:illK maUBHhl 2PPUUH

acyynnyyn
Ye^ MOHFO.IA uiHHssp HH.ISSA aM5KH.iiaA xypssfl 6aHraa PepManMoHFO.ibiH xaMFapcan Xan-6poH KOMnaHHH HSF ca.i6ap 6o.rox XaH-6poft nHBOHbi raspbiH >KHPHHH .1 H3F 6aacaH rapHrHHH YA3UI. XyyiHH XYY X A MHH Kadpe 6aftcaH, MOHFOJI rspHHr caHarAyy.iaM Ayryft x3.i63pi3H BUS 6aftpaHA TSA UIHHSSP sacaap
XHH>K, ypt MOAOH UIHp33 CaHA.iyy/1 TaBb)K33. 3H3 YA3UI 3AHHHX XaH-6pOH F3C3H

xawyyg
1

caaxaH 6ocrocoH cypTa.ivH.iraaHbi caM6apT FanxYY POK nonwHXOHTOH xaMT aypraa TaBHH Men XaH-6pon nHBOHbi TOM .1OHXHF i opyy.icaH Hb T3AHHH HMapxyy xapH.iuaaTaHF
H.1TF3X M3T. ByC3A HHBO YH-1/lB3p.rI3riIHA H

Ml 6pOHFHHH H3F3H 3AH./I pOK nOnblHXHblF C3TF3.II XapaMFYH HB33H T3TF3A3F

finl lin/l T3AHHH XaMFHHH TSpFYYH 3FH33HHH FOJI Y33HIHA Hb 6o.1AOFT FaHXaX 3YH.1FYH

(in i.>:).

uiomroTOH IIIHJISH anra, rpyiUHKTSH HHBO yyuraaH MOHFO.I, aHF.iH, repManaap apburaacaH xyMYYcasp AYYP3H 6aH.aaa. TSHAXHHH yyp aMbcra.i xaMXHHbi yxaa,
HHBO, UiapCaH TaXHaHbl YH3p, XyMYYCHHH lIHM33F33p aMH.I*, MoHFO.lblH pOK

nonbiH sapHM OAOA Xapanrbin JlxarBacYpsn, A])HyHaa, Xap capnaHH MaaAaft nap nans HexeATsftree, MaraAryH UJYTSH 6HUip3FliHAT3HF33 ninpss TOHpon cyyuraa>K xaparAana. BaapHbi HSF ta.iA HaMxaH TaftaaH A33p XSASH caHAa.i, MHKpodpoH "LUap aftpar" rs* A33P Hb 6HMC3H 6ein6ep asprHiir iaBb>K33. Taftsan A3sp TOF.IOX poK xaMT.^ar xer>KMee iyp SOFCOOH, map aiipar UIHMSH 3ascap.?iara asax xoopoHA 6w XaH-6poft KOMnaHHii ASA 3axnpaji r.FaHXYYrsst' T3AHHH KOMnaHH HyxaM HaraaA poK nonwr HBBSH TSTFSASF 6o.icoH y^pbir acyyxaA, Tspasp "YYHHH auiHr Hb H3p3HA33 .1 6aftraa M M . . . 3H3 Maanb tyxaHH 6HAHHH
HB33H T3TF3C3H TOF.lO.ITblH TaHXHMA "XaH-6pOH" F3C3H H3p e.lFe6T3H 6aHAaF

'Ql

F3C3H YF. ManaHX 6aHryy.^arAaaA epAee .n 2-xon >KH.H 60.1* 6aftraa sa.iyy KOMnann ,T Aaa. THHM yipaac 6wa. eepcAHttree XYMYY CT TaHHy.iax, SHS HSPHHF As.irspYY-11335
X3p3FT3H, THHM 6H3 A33- 3H3 6o.H 6HAHHH 3M>KH./ITaA XYP3X H3F 33M. HeFeeTSHFYYP

la

HspisH xaMT.nar, AyynHA MaHatta wp^c YH.IHJIYY rax AypTaft. Y^inp Hb TSA SHA TaHBan xaBTaii op^Hbir M3A3pA3r IOM. TYYHM.I^H SHA npasr xyMYYC. Manaii YH.'iM.iiYY-1131'1111^ Capaa ^i roMyy, SCBSJI JlxarBacYpsn, XSH HSFSH H3p xyHA 6YXHH XYMYYCT3H uyr cyy», HpHJiuaxbir XYCflsr. HHHXYY O.UOHA a.iAapTaft XYMYYC SH^

MOHronbiH POK non BSPHI/IH flyy xoononroop

MOHronbiH POK non eepni/iH flyy

I I/IX 6M3H6CflOTOpXMpOK

,'U\|>.ia. r iaH 6o.icnbi uia.xTraaH 6o.icoH 6o.ioB yy. YYHMH nsr Hb Basm MOHFO.X, Y Y I > H H H xyaa, 0pree, AHSBM sspsr xaMx.xaryyAWH opo.xucoH MapxaxAauiXYH An.'iryy rono.xT MM. F3Bq xyH aMbm 40 xyBHHX 13-34 nacHbixan ssaiAsr MOHFO.XA poK non Hb \ . I M I iiiiH XYX33M3.X yp.xax 6aflx Hb apraryft 6ereeA 3H3 nacHbi xypssKHft xaMXHHH • I . I I M H H 6a sa.xyy 6Y.xrHHHX3H ajib a.xb Hb poK nonbm xainrHHH HABBXTSH HA 6aiiAar Hb
OpOH Sax 333.XHHH 3AHHH 33CaXT UIH.1>KHX 3H3 OH

jj 6yioyiuoy
MOHXOJIMH poK nonbmxoH 6o.xoH xyBHHH ceKTopbmxoH xapn.xuaH auinrxaii a>KH.x xsprHHH xo.n6ooxoft 6aHAar 6exeeA 3H3 xapH.xijaa eepq.xe.xxHHH OH >KH.XYY/I 90-33fl OHO. Aa.xaHu He.xeeHHH xysbA MSASI-ASXYHU ecqss. COUXM.XHCX xep sacar nypan ynacan Hb 3H3 ypjiarbiHXHbix xapaa XHHa.xraac 6YP3H qe.xee.xcen 6ereeA sax 333.XHHH HHHrMHHH U3BA3F sapHMyyflxaH HyYP Ty.iaH cepexeec eep
6o.1XO)K33.

Xyp,aauTaii xer*:H)K 6yft 6H3HecHim ca.x6apbmxaHxaH xo.x6oo xoxxoox Hb xaMx.iar, AVyqAbm ypan 6YX33.133 xac.xaxrYH xyypBHX nsr apxa Hb MM. Xapna 6H3H6CM3HYY434 6o.x poK non oAAOOp AaMflcyy./iaH Y33XHH/1 y&.mxyy ji3no.3R XYPSX Hb qyxa.n 6eree/i TSflsuxsft xapH.rmaaxaft 6aft)K, o.fiHbi HYflSHfl xapar,aax Hb ai xo.i6oxao.xToiirooc ra^na Tono.JiTWH Yesp cypTa.nqH.xraaxaa e.xrex, cypxa.JiMH.nxaaHW ayy XHH.nrYY.'Jsx, SCBS.JI cypTa./iqH.xraaHaaa flYPHHr Hb opo.myy.iax rsx MSX o.xon X3ji6sp33p SHS xapn.'maa epne^c 6aiiAar. POK nonwHXOH 6o.noH Y33xliflHHH xapHJiuaa AOXHOCOX Hb yp.narMHHxaH 6n3HecHiiHXHHH xapHJmaa HASBxmix yH/isc Hb 6o.xzior 6exeea 1990-33ZI onoor XOHIH 3H3 yp.iarHHHXHbir UIYT3H 6Hmp3rHAHHH xoo 6aHHra H3M3FAC33P 6aftraa IOM 6aiiHa. BHX.XS, Coe.i-c)pA3H3, TeMep6aaxapbiH yeHHH sa.xyyc, 1990 OHbi 6B.XHHH xyiixsH capyy/iaa CYx6aaxapbm Ta.n6aH/i XOHXHM ayyraa Ayv.i* 6aftcaH xsp YeHHHXSH eneeAep 30, 40 xap-i axMaA YeHHHXHHH XOOHA opoxoop Aexe>K HBaa q O.IOHXH Hb rsp yeHHH xaMT.xar, AyyqAaa OAOO q ixryxsH 6nuiHpc3H xsBssp HBHa. XaHp.xaH Ayypaftx xaMTAaa ecceH xaMT.iax, Avyq^aa
COHCOX XYC3.XT3H
HHM

A A3.1XHHH poK nonbiH xa.iaap y.xaM eHAep MSA.XSXTSH 6b.i»c 6aftHa. • n.i ^M.'iHHH 6aHA.xaap .1 rexaA y.iaaH6aaTap XOXOA "Xex Tsursp" paAHo, I'M 107.5, PaAHo To.ib FM-104, PaAHo y.JiaaH6aaxap, FM-102.5 sspsr 4 paawo i i.n.'i.!ia>K SAXSSP paAHonyyA Hb MoHro.ibm 6o.ioH AS.XXHHH poK non i n .KMHiir AaM>Kyy.x>K, 3H3 Ta.naapxH MSABS M3A33./i;iHHr coHcorHH/iAoo iYi:i3ar33c raAHa XSA sesxen LUHHS xaMx.xax, Ayyqw/i, XSAHHH ayy 6Hq.ri3rHHX i,nm. ; myy.iaaA SOXCOXFYH Hinap AVV TyrssK a.XAapuiH>K 6aftraar xoApyv.iaH MHI iA3v AyyHbi "Ton-10" >Kaxcaa.!ixbix rapraaax RDM. Men xyYHq.isH YHASCHHH H I M coiiHHyyA q opqHH YeHHH xer>KHM ypan 6YT33.nqAHHH xa.naap apA ...... IAOO M3AYY- IJ3XHHH T6-iee anxaapa.x xaBb>K eep eepcAHftii XSB Maaraap n i r u i > K Hniix3.x>K 6aiiAax MM. Bac Monro.xbm HXSHX xe.ieBHSHHH cyBiyyAaap
MIIIII'O.lblH 6O.XOOA A3.XXHH HHHXHHH pOK nOHblH TVXaH XOXXMO.T XVCTaH

H.wTpYY.i3r 63.1XX3H HByy.iAar Hb Monxo.xqyyA AS.IXHHH uioy 6H3HerHHH 6o.xooA MIC i yp.iarHHH MSASS, M3A33.X.1HHX uar a.xAa.iXYH O.X>K asq 6aiiHa xscsH yr 33. A.-J.XXHHH AaxHH r.xo6a.xq.xaxAa>K 6yft Hb MOHFOJIA q YP AY Hr33 eril > Miimo.'i'iyyAaA A3.XXHHH poK nonwH yp.xarx xe.i Tasax 6o.xo.imoo H33XA3>K - . m i . i . MTV, KaTV-HHH cysryyA 1990 OHH SXSH yesc SX.JISH qe.xeexsfl H3Bxpsx ...... . Hbio-HopK q MM yy, 6ycaA xox, y.xc opoHA xapcan KOMnaxx AHCK, i .K i IT 6nq.x3rHiir uar xyxaftA Hb aisq COHCOX 6o.'ioM>Kxoft 6o.xcHbi
" H . i n l H H H HHHC.X3.II

v i.ian6aaxapbiH xyYXAY , / I O M A O I I , flapHC Aaxb ye
...... l i i l l X H H H X 3 3 343.HJK

6aHcaap 6aftxaa Hb

i | i MVI:)>K 6anxaa xyxa.x, i i v i .1/1. .'iYH.iHHr xyAa.xflan asq
i i M ( ( i ; K .iYY>K, 3A3.'I>K X3p3r.X3>K, II I I Y I : ' ; ) P X3.X63.X X3A3HT3H

n i i i i iiexne.xA ecen xopnH>K

y.iaaH6aaxap XOXHOO
A33XH3

l u i i l l a . TSAHHH COHHpXO.X Hb I i ' I X II HH XYY X AYY^ HHH H3X3H

yeHHH ypan

fa
32

\

6YX33.1HAHHH X3A X3A3H

i 111 i cYY-iHHH Y e ™ H POK non x . i M i . ' i a r , AVyqHA, XHX 6o.xcoH [•jinn, xysqacHbi IIIHHS aaxsap
• 'I ' PIT 6aftAax KJM.

xor.xo.ix

Monro.xbiH 6o.xooA A
33

MOHronuH POK non eepnfiH flyy xoonodroop tfH flyy xoononroop

MOHronbiH POK non

<

poK non xer>KMHHH Ta.iaap MSA.ISFTSH 6attx Hb,
MOOAHbl XyBUaC 6MC6>K XMT 6O.1COH

KHHOHbi Tajiaap YCHHHXHSSCSS xoirpo.nrYHrssp M3A.i3rT3ii 6o.icon 6aHXTaft aAH.i saft.iuirYH
H3F T3C3H OH.irO.1T

POK non-i lynrapn 6yPi
I 'on lion Hb aaap erYY-ic3HH.i3H MOHro.i^iyyflwn e/iep ryiMWH aMb/jpa.ibm nsr x. «•:)]• 6o.icoH Hb 3H3 ca.i6apwH qaauiflbiH ece.iT xer>K..iHHH ynasc 60.1* 6aHHa. '• I M D YHflsc cyypb Hb 6aT 6sx 6aftx TycaM HpssflyHH ece.iT Hb ryHBUiryH 6afix
K)M MoHFO.IblH pOK HOHblH IHOy 6H3HCC Hb 3flHHH 33Car, HHHrSM COC.IblH He.166

6o.'i>K33. POK non ypjiar 6o.ion poK noribiH moy 6n3Hec Hb TyTMbiH saH.imrYH HSFSH
6o.l)K, COUHa.1H3MblH

6o.io.moorYH 6aftcaH 6o.iroH opOH saftraa 333.11*33. POK iionbiH eneerHHH uryTSH 6nmp3rHAHHH TOAOpxoH Aaairrafi TyH sa.iyyxan 6ac SJK TOAOPXOH.IOFACOH
HHHrMHHH 6Y.irHMHX3H 333.1/13F M M .

f i y x H H aoTooflbiH TOMOOXOH ca.i6ap 6o.iox cyypna Tasbcan rs>K 6oaorao»: 6aHHa. I ni'i 3H3 ca.i6apT 3OXHX 63pxui33.iYYA Ty.irapn 6aftraa Hb H.iaHryaa aoTop Hb ( p . i i i ; i a r XYMyycT H.IYYTSH MSflsrasx 6o.icon 6eree,o; 6H3nec epre>KHx TycaM < i i|)xni33.i TOMpox 6o./ioB yy. Tsrexjissp AOTOOAAOO H, raaaaAAaa li 3H3 ca.i6apbir "l>in>KYY- I I b e xerMCYY-i1"6 rg)K 6aiiraa 60.1 TOF.IO.IT 6Hq.isr XHHX, aa.ian Tor.io.iT K I X I I O H 6anryy.iax sspsr acyyA.iyVAaA H.iyY HX anxaapax uiaapA-iaraTaft 6aftHa.

1990-33A OHOOC 20, 30 nacHbixan .n 6H3HCC rsasr ca.i6apT aopHr rapran xe.T TaBbcan KM. Gnee/iep T3flHHH
Hb 6o.TOM>KbIH

a) Toznonm
I ol I0.1TOO XHHX Hb X3MT.iaryyAbIH 6H3HeCHHH H3I'3H MyXa.'I X3C3r T3A3F Hb PI 1 , 1 i:))K TOAOpXOH. F3BH 3H3 Hb T3AHHH XyBbA XaMFHHH 63pXUI33.1T3H 3YH.FICHHH

>K33. 3a.nyy xaa i azmjixaH. TBA rap yxac 6apb>K, ranraH MauiHH, roeMcor xysuacaHfl Meiiree xapaMryft sapna. TSA KOMnaKT AHCK xyaa.iflan aBM 6pofl, Taca.i6apT Menree YP HHBO yy«, Tancar soorHHH raaapT xoo.i.ioflor. 3ns .1 xyMYY c Cey.i pecxopaHA 35 AO.i.iapbiH Taca.fi6apaap TOMOCOH "MoHro.iwH
3.1BHC IlpeC.IH" TOF.IO.TTbir Y33rMflHHH

6YPAYY-1>K xapHH ueen TOOHW raAaaayya T3fl3H H3M3rflC3H 6aH.iaa. 3ns sa.iyycwr xapaxaa HBSSH TSTrsrqna poK noil xaMT.iaryyA, ft xo.i6oo TorTooxbir ma.iTraan TOAPOX 6ns 33.

ii ii daiiAar. MOHTOJIA SOXHOFAOJK 6anraa HXSHX Tor.io.iTyyA Hb eep eep xemHM, • i n n>T3H xaMT.iar, AvyMHA xaMTpan ypan 6YT33.I33 To.iH.iyy.iax Maaraap 'i ii.n AAar. MHM TOMOJIT sesxen Har rasap TOM KonuepT Manraap, Top-Ten AHCKC i :i\f>, Non Stop, Hard Rock sapar raapyyAaA aoxworAOX >KHui33T3Ji. Tor.io.n f i y p ro.'iAyy H3r C3ABHHH Aoop TOM uioy X3.i6sp33p ToiMorflAor 6ereeA HHMSpxyY HIM uioynyyAaA 3H3 >KH.I 6o.icon "THTaHHK moy'', "Cynep SPOTHK uioy" I la.'ieHTHHbi eApHHH uioy" 6arTa>K 6o.(iox IOM. ILloyHbi xeTe.i6epT 6a.iAap;>Kyy.iax i i c i ' i o i i , T 3 H H H X yp.iarHHH Y 3 YY-' I 3 X i c n lo.'iTyyA, xyBuacHbi sarsap yaYY-i^iTYY^ c i | i n x Hb o.ioHTaa. Fanu nsr xaMT.iaryyA LipiiMAaa OHuroH yAaui Hard Rock MSTHHH • i ( P I Aanraapaa Tor.ioxbm saparuaa TOM ..... y 'i XHHX Hb 6HH. TyYHM.iSH enrepcen
....... 8 cap/I T6B U3HT3.1A3X Xyp33.13HA

y.iaaH6aaTapHH 6 a p a r 6yx " 3a.iyyliyyAWH
i II l " - H H H TOF.10.1T UIHF TOM X3M>K33HHH

To

POK non eePufiH flyy xoonofiroop

MOHronbiH POK non eepHtfH flyy XOOJIOI/ITOOP

uiovHyyA SOXHOFAOX nb 6m. Ep Hb y. r iaaH6aaTapT XaMT.iaryyA TOF.IO.ITOHA opo.moH, ypan 6yT33.i33 miH.iyy.icHbi xe.ic Menre Hb XSASH 10 MHHraac XSASH caH TerperHHH xoopopA X3.i63.i3/i3r 6aiiH3.
F3XA33 TOMOOXOH T3HXHMA 6YP3H X3M5K33HHH KOHUCpT T3BHX Hb 6yX3.1A33

I 11,1,111 C35KHF 3YH.133 Uyr.1Vy.iaH, H3A3A

i.ipiiiir.i3 ereeq, BHHHFSS ereeq, i i i i M IOM 6aHHa yy FSSA ryft>K B
D i l i ) 60.1 X3MFHHH TOM 3CyyA3.1 F3>K 6n

eep 6H3Hec 6ereeA HHFSCSH Hexqe.iA xaMT.iar, AyyqHA Tor.io.iTbmxoo 6Yxnft .1 FYHUSTFS^ amrHHHxaa HX.TOX XVBHHF aBAar 6aftHa. Tor.io.iTbm aapaa.i >KH.nyY/l3fl 2 ABXHH HSMSFACSH. "2 >KH.IHHH eMHe 6«A 3 caa Terpereep H3r KOHiiepT TaBhAar 6aiicaH 60.11 00.00 5-6 can op^iHM. Byx .1 MM MenreTsfl xo.i6ooToft IIIYY A33. BHA xerxcMHHH 33MC3F 6ycaA TOHor TexeepeMJKHHF Menreep TYp33C3.Ji)K aa/iar" rs>K CYHCHHH JIxarBacypSH apb.iaa. KoHuepTbiH epTer CYY^HHH >KH.I/I xoep /iaxnn ecceHHH eep HSFSH >KHoi33 6o.iro>K Xapanrbm HyKa 3H3 >KH.IHHH CYY-I^HMH KOHiiepToo Taanxazi 6.5 caa Terper aapqyy.icHaa apbcan K>M. Ep Hb s.iHBsa Y ece.iT MeHreHHH xanui yna.iTaac Lua.iTraa.iAar 6o.ioBH YYIU 6ac nsr eep ynnp ina.iTrssH 63iix K>M. CypTa.i^in.iraa, caM6ap, 33psr Hb en/iep ynssp xniirfl/isr y i ipaac 6H.ieTHHH YHD M enflep 6aH5K, Tor.io.iTyyAbir Te.ieBH333p cypTa.iq.iax, xsMT.iarHHH 3yparT3H iaca.i6ap xyaa.iaaa.iax, aapHMAsa 6apyyHbi KOHnepT mnr
F3p3.1TYY.13rM TeXHHKHHr X3p3IM3A3r Hb
HHHH

I>II;UIOF" F3>K TaHxyY flpn.iaa. Xspanrbm
H v IVVH63T, "KoHUepTWH HX3HX M6HFe

MI. \HF>KHM/I sapuyy.iaFAiHXAsr. BHA • • i ,i;i xaMT.iaryyAaac caftn xerHCMHHr Hb I .> eAep TYP33C.13H asaaA Aapaa Hb " i i a a / K erAeF. XSDKHM TYP33C.13>K asna
I i ' l M acap YH3T3H. XeDKMHHT Hb

i . i i m x a H eaep assxaA .1 200 Manran
M i l |)HF 6aHX >KHU133T3H. YyHHH

.1 i.vyraap TSAHBSC xer»MHHF Hb asua FSASF 60.1 TSASHA eepCAeA Hb M xop ..... HBT3H. HaraaA FSBS.I TSA nap xeDKHMryH Y6A33 a>KH.irYH sorcoac 6aHAar
H I M r»K MpH.133. I I I!3:JH T3TF3FM Hap Hb FO.IAyy X3MT.13r, AVylIA3A 0.330. 33pFHHH X6F>KHM

111 ..... • TexeepeM>K asaxaA Hb Tyc.iax, sspHM Hb eepcAHHHxee xer>KMHftr erex, y n : i TB.i6eprYH xspsr.iYY-isx ssprssp Tyc.iaxbir XHM33A3F 6aflHa. yt>Kapra.icaHxaH xer*;HMliAHHH HHMSPXYY acyyA.isac rapaxwH Ty.iA c . i i i i i xer>KHM xyAa.iAaac asax aprwr o.iox xspsrTSH FB)K yssn, "XaMT.iaryyA
V | > l : > . T ) K X6F5KMHHH 33MCF33p U3HFa>K 6aHAaF. MaH3HA X6DKMHHH A3.1FYYP

YHHHH ece.iTena uiyya ne.iee.iAer.
FSBH T3AHHH HX3HX Hb KOHliepTHbl

i p i, OFT 63HXFYH. XeF>KHMHHA eepCAee raAaaA HBax^aa FHTSPHH yTac,
33p3F 6aF3 C3F3 3YH.1YY^Httr XyA3.1A3H 3BAaF. BH X3A3H

xainrHHH HX sap/ia.i 60.1 TOHOF TexeepeM>K, xer>KMHHH SSMCSF
TYP33C.13X, KOHliepTblH 3aa.13HA Te.1A«r

xer>KMHMH A3.iryYP apH.iaa.

H33X

SOAO.ITOH 6aHraa" rs*.

TYP33CHHH Menre rsqrssHB. XaMT.iaryyA xer>KMHHH 33MC3F MyyTaft yvpaac qanap caftTaft xer>KHMT3H neexen TOOHH xaMT.iaryyAaac xer>KMHHr Hb KoniiepT
6O.HOXOOC H3F XOHOrHHH 6MH6 KJMVy, 3CB3.1 36BX6H TOF.IO.lTblHXOO yeap rVHW

XapHH XapaHFMH Hy.iVVH6aT 3H3 Ta.iaap, "XsMT.iaryyAaA en/iep HaAa.iTa Ayy aBHanbi CHCTCM ecrem, nanra apnrq
X3P3FT3H. X3pB33 6HA 20 MHHFaH XYHHH

aBM xapsr.uax 6ereeA TYPBSCHHH Te.i6ep Hb ii Mam eHAep 6aftx «HUJ33T3H. "ManaH xaMT.iaryyAaA xy.irap1! 6yft xaMFHHH TOM acyyAa.i 60.1 TOHOF TexeepeM»c, nansp caHTan xer>KHM
63HXFYH. >KHLU33 Hb, H3F XBMT.iaF UJOV XHHC F3>K 6O/IOXOA T3/1 H3I' H3F33C33

cyyAa.iTaH TOM CTSAHOHA TOF.IOX xspsr rapsa.i xaHra.iTTaft XY I IHH MaAa.iTan xer>KMHHH 33MC3F 6MA3HA 6aHxryft"
F3C3HT3H Coe.1-3pA3H3 XaMT.laFHHH

H cana.i HHH.I>K 6aii.iaa. XaMT.iarHHH ax.iai"1! P.>Kapra. ; icaHxaH, "BHASHA Ty.irap1! 6yn xaMrnttn TOM acyyAa.i 60.1 caiiH ManapbiH XYMHpxsr Hanra

g f

sa
iJr%2 1C. 36

po1
&3K.l3f, I XAACvdAAI. /11S1 0

POK non eepnwH flyy xoonotiroop

MOHronbiH POK non eepntiH flyy xoonofiroop I

6aiixrYHA ji 6aftraa K>M. BHA 28 JKHJI xor.io>K 6aHHa... BHA cattH XYMHpxsr ecrernxsn 6aHraarYH. HHOHA xor.TO.ix XHHXASS .1 XHHM ecrenixsii TOF.TO>K 6aiicaH Aaa. .Xapnn Monro.iA 60.1 X3333 M xaMx.iarHHH 6eM6epHHH B.HO.IMOH, "En HHMSPXYY ecrenixsfi nsr xor.io*: Y33XC3H rax 6oAAor RDM!" rs.iss. FSBM 6ac XHHM X3M5K33HHH KOHuepx XOF.TOXOA 6arxa3M>K HXXSH XOM raaap xspsrxsn 6o.iHo. ©neeAep y.iaaH6aaxapx Konuepx xor.iOAor xaMrHHH XOM 2 raaap 6o.iox COC.IWH Tea Qpree, Top Ten xoep Hb Hy.nyyH6axwH x3.icH33p, 1000-xan XYHHH 6arxaaM*xaft 6o.ioxoop xaHra.ixxaft 6nui 6ereezi xspssp "Coe.ibm TeBHHH xafis couHa.iHcx HHH™HHH YBA, 1200 XYHHH cyvAa.ixsH xyp.ibm XSHXHM Manraap 6apHrAcaH. BHA3HA uia.x eep nycsp TOM xafts xspsrxsft" FSB. XypAbm "Unplugged" KOHuepxwr yssxssp Ton-TeH uioy XSBA aesxen H3r opoft MHHra rapyft xyn uyr.iapH33. LUoyr SOXHOH 6aftryy.iarH OnoH6ax, SHS Hb HHM X3M>K33HHH Y33F1A3A xoxHpox 6arxaaM>KxaH rasap 6uin rsArnftr XY.133H aeauieepH 6aftraaraa H.ispxHH.nssA xapnn eepHHHxee npssAYHA XVH Hxr3.ix3H 6aftraaraa apbcan MM. "BHA eepCAHHH TSCSH XOM moy 6o.iHO. CT0 sspsr XOM xaspbir XYp:»3c.i3x uiaapA.iararYH 6o.iox 6ereea 3000 6arxax 6ojioM»cxoH 6anx IOM. 3ns Hb 6HA3HA xanra.ixxaH" rs)K xap TOM 6apH.rira 6aHryyjiaM>KHHr 6nH 6o.iroxoA sax 333.1 xyca.'m >KH.i XapA poK K.iv6 6aHryy.icaH 6a "TOM 6exon 6ereeA CTQ-HH ro.'i Aaxb XVVMHH yean oprH.iyypaac
X6HA.16H Ypr3.15KH.1C3H

i i . i . n r Hxre>K 6aHcaH MM. "BHAHHH canacHaac H.iYYTsftresp 3a.iyyc 3H3 i.i;uan xa.i6aHA Me.ieex uaraa enrepeexHiir xyc1! 6ancaH. BHZTHHH S>KH.I HX .iM-i-H.ixxaft 6aH.iaa. 3apHM XOM uioyxaft yeA 3H3 xa.i6sH MaaHb 6araAax H ye n.iiuar. Yr Hb 600 XYHHH 6arxaaM>fcxaH. BHAHHH SM>KH.IX 60.1 sa.iyyqyyflSA x.>p:>rx3H 63HC3H raspwr H33C3HT3H xo.i6ooxoH, SaAraii xa.i6aft 60.1 6aapnaac xaMaaryfi H.iyY' TaMXHHbi 6o.ioH 6ycaA ssrYH YH3p Y H3 P T 3 xr Y H > U3Bsp .uaapaap aMbcra.i>K napaHA cyyx 6o.ioM>KxoH. 10 >KH.IHHH eMHe SHA ycaH i i p i ii.iyyp 6aftc3H K>M. Tarasa 6nA XYY HH ftr suinr.isxaap uiHHAaK, csprssn i.iriiap.iaxaa na.iaaA xepenre sapuyy.ican aaa" rax'iH.ian xs liftna. YYHHHr 6apb>K 6ocroxoA rsp3.i, rsps.ixYY-isr, ayy aBHanw innoiMocHbir opo.myy.iaaA oftpo.mooroop 30 c.aa xerper 3apuyy.i>K33. 3ns xsfls -. \|i;ian xyraiiaaHA sapA.iaa nexesK, 6ac a.iAap Hspniir H aBMnp i i liaA>R33. " l i n ; i 3H3 3VH 6apsr 30 caa xerperee 0.1004 aBHHXcan. FaxA33 6HAHHH aopn.iro . i i i i n i O.IOXAOO 6Hui, xsMrHHH ro.i Hb aa.iyynyyAaA ne.ieex ua.raa caftxaH ninnpeexeA Hb xyc.naxaA .1 6aftraa IOM. MsA33>K C)HA auinr OJDK .1 6aHra3" >Ai:)3H Fandasxsp xs.ias. Tqr.io.iTMH XOM raspyyAwr daftryy.iax, xypsscHHH YHS xe.i6epHiir xa.is.maH I C I I T O X 33p3r Hb USB xspxYYHA ixiHHASx acyyfla.i 6o.ioofl 6aHHa. >Knuia3 Hb 1 1 1 •» XYP33CHHH eHAep yHaac33 6o.i5K sapHM ypan 6YX33.iHAHHr eepeecee •nii.'inHpYY.UHC33. 3ns xa.iaap AyyliHH MarMapcYpSH, "CT0 AOOA xa.i Hb 30%i.u nil aBAar 6a YYHHHrss xorxcon xanui ra>K H3p.iaA3r. CT0 HMap yqpaac ypan fiYi:i:);i l iAHHr XHHHXYY Me.i>KH>K 6aHArHHH yqpwr Hb 6n xoApyy.i>K qaAcaHryH. I i | > I:IHA saa>K xaxaac 6o.iron aBAar aiunr op.iorwH xa]> bararyH MenrHHr TepHHH 1 i M ' i n i i n Xopoo .n M3AA3F MM mnr ypan 6YX33.1HHA apbAar RDM 6n.i33. MHHHH \ i ican sapHM AyyliflbiH KonuepxyyA, XOMOOXOH xono.ixyyA CT0-eec caaxnaac niLUuipeH AaHJKHrjraax 6o.icHw nsr y l inp Hb yyHA 6afiraa 6aftx TBCSH 6oA.iwr H.U.IA repYY-icsH" rs>K COHHHA ercen apn.m.iaraH/iaa XS.ICSH 6aH.iaa. KOnnepxoHA npax YSSXMAHHH xoo Hb xaMx.ianiHH 6nH 6o.irox op.iorbm i n . K i p x o H x3M>K33r iHHHAB3p.i3A3r. XaMx.iar, Ayv^iHA xaMA YH33P O.IOH i.n.i.'ifiap xyAa.iAa>K 6o.iHO IUYY fl 33 - Taca.i6apwH YHHHH xa.iaap Onondax, 1 Momo.ibiH xaMx.iar, ayy^iHA 1000 rapyftxan XYHA xor.iox Hb TSASHA xaHra.ixryH. \ , i | M i i i 3000-5000 XYHA xor.iox RDM 60.1 uia.i eep, XSASHA xi auiHrxaH. HaraaA i in i i ror.io.ixMH xaca.i6ap YHSXSH 6aHHa. 5000 xerper r3A3r 60.1 XSASHA HX 11 H KoHuepxbm 6n.iex 5000 H K)Myy, ep Hb XHHMSPXYY 6aftxaac eep aprarYH. \ ' i n p Kb XSA >KH.IA O.IOH yAaa xor.iooA 6aHxryH. 3eBxeH ranu xoep yAaa .1
I l l l lOAOr" T3B. KoHUepXMH 6HA6p 33PA3.1 36BX6H 6H.1CXHHH yH33c 6o.1OOA 6C66A 6aHraa

\

xa;i6aH 6aHaar. XapA poKbm
MCHOKCp

Fandaaxap, By«H6aApax nap : sa.riyyc 6HAHHH
XHHC3H SYH.IHHr

xaauiaax 6o.iHo

i

6o.io.ixoH. Bac yr xor.io.ixoopoo O.I>K aaax auirHHH xoAOpxoft x3M>K3ax3H H n 11 i i » 1 1 OH 6aftAar 6aHHa. "SesxeH CT0-HA xaxsap xe.iex, xer>KHM xypssc.isx, i vi'ia.'iMH.iraa uauax 3apsrx .1 rsxsa HX x3M>K33HHii Menre sapuyy.iAar. Har u i c i v i i a a c HHHX op.iorbm 40-50% Hb .1 ypan 6yx33.inA3A norAaor RDM. THHM q ' i | i . i , n T:IA HX x3M*:aaHHH aixiHr o.i>K HazmarrYH" rs>K OnoH6ax apnanbixaa
IB.'IA X3.1.133. MOHronbiH POK non eepHCiH flyy xoononroop

,
39

flyy xoonoi^roop

0)
yea xaMT.iaryya xeminee As.irspYy.isx HHHT.ISF 3aM Hb 6mi.i3r KacceryyA 6aH.naa. XapHH OAOO yea xaMFHHH 3oxHM>KTOH apra xapsrcs.i Hb CD 60.1*33. CD raprax Hb xaMiaryyaaa H.iyy nap XYHAHHF er*i Ha/mar. O.IOH aa.iyy xaMT.iaryya CD rapraxwr napli 6aiiaar n, XHHJIFSX yna epier Hb HX eHAep 6a epeHXHHAee 10 caa rerperr Tyjm OIHHO. 3apHM Hap xyn/i 6yxHH xaMT.iaryyfl CD-raa rapraxflaa HBSSH TSTTSX KopnopauyyabiH Tvc.ia.iu.aar aBAarHHH HSF TOA *HHi33 Hb XapanrbiH cyy.iHitH 2 CD 6o.iox "3pnH ayyHw xer", "The Best Of Haranga"-wr Hb FepMaHw Bonn, Daimler-Benz HBSSH T3TF3C3H HBAa.1 MM. Byp 3a.iyy, xe.i fl33p33 caHH TorTO>K HaflaaryH xaMT.iaryyA Menre O.IHO FSASF Hb 6yp H xyHApa.iTSH acyyAa.i 6o.iAor. Hsr ypan 6yT33.Ti MaiUHHaa 6apbuaa.i>K 6aft)K apaft rs>K xspsnosTsii 6aftcaH Menree QJIW ascan TOXHO.IAO.I rapH 6aii>K33. Hnr3>K O.HCOH MenreHHftxee ziHH.isHXHttr ^^l^ FepinaH, Cnnranyp, TaHBaHb 33psr raaaaabiH oponfl /IHCKSS xsB.iyy.iaxsA daftna. O^oo xypia.i MoHro.nfl xaMT.iar, avyxi/iafl enee/iep HSH X3p3ru33T3H ayH.i 6o.iox iianap caHTaii CD-r o.iHoop Hb XSB.ISX TexeepeM>K 6aHxryH 6aftraa MM. ynaap XHiir^raH AHCKHYYA Hb xapsr.isniflHHH rapr uiH.i>KHxa33 710 MHHran TerperHHH yH3T3H 6o.iiinxaor. MoHro.iwH sax 333.11 assp 5-10 Manran iiiHpxsr flHCK 6op.uyy.nyK 6o.iox ii awcKHH ynHiir 6yypyy.!iax apraryH P35K O.IOHXH ypan 6yT33./iiH/i y33>K 6aftHa. MHHHH HpH.mcan xaMT.naryy^wH ror Hb li CDHHH YHHHF en/jep 6aiiHa T3>K x3.u33ryH 6ereefl 6yrfl .1 6o.iOM>KHHH rs* y33* 6aH.iaa. KaMepronbi BOJIROO, "CD-HHH yns enflep 6Hm. Xapesa 6wR rapcan sapaa.n assp eepcflHiiH xeae./iMepee HSMSX IOM 60.1 6yp eHaep yns rapna. XapMH 6ua sa.iyynyyaaa 6o.acoHbi ynacsH /oap HHM 6o.ioM>KHHH yns TOFTOO* 6aiiraa.3H3 6O.1 HX 60AHTOH yH3 1'3)K 6n^ 6o,ZmOr" T3C3H K)M.

nap 63.13F.13XHHH Ty.HA 6Hm, auiwr O.IOXWH Ty.iA .1 XHH/isr. Tsa nap 6H/tHnii epcflHHH 3Opmiro,a auiHF.na* 6aHHa" SHS xflMfl 6HM.i3ryy4 Hb ayyina xaMT.iaryyflbir O.TOH COHCOFMTOH uiyTSH ^TaH 60.10x04 Hb Tyca.iaar F3» ysflsr xyMyyc li 6aiiHa. H.ianryHa Menre xyMyyc 6o.iox xeaeeHHii xyMyyc, oioyTan 3a.iyyliyya HHM 6Hli.i3FHHr 6aftHa. I~3BM "CYHC"-HHH Jlxaraaa yyHT3H cana.i HHH.izisrrYH. "Xspsss x y w y y c 6H/IHHH Ayyr COHCOXMF .1 xycli 6aHBa.i TS/I napT yH3 Hb H3F HX COHHH f i i u i i . "Cync" 6o.a Monro.ibiH TOMOOXOH xaMT.iaryy;ibm nar. BH/IHHH xer>KHM, ;IVVF conHpx/ior .1 KJM 60.1 CD, KacceT xyaa;ma>K asax Hb TS/ISH/I TOM npo6.ieM f i n i n . XyH 6o.iroH 6HflHHHr TaHHHa. MaHaft xaMT.iar UIHHS xaMT.iar 6Hm" FS>K "KaMepTOH"-w 3pA3H36aT 6o.noH xaMT.iarHHHxan Hb HX epuieeHryH 6aH.naa. "XeaeerHHH xyMyycT CD xyaa.iifla>K asax Menre 6aHxryH uiyy ,(:>:). THHM 6o.ioxoop 3H3 6o.u 36BX6H XYMyycHKH 6o.io.moonbi xapar. XspB33 i.m MenreTatt 60.1 CD-r Hb asna, YFY H 60.1 XHMA xyyn6ap KacceT asna. BH/I nap
HI III 433p H3F HX CYHA 6o.1flOFryH " .

3H3xyy acyya.ibiH FO.JI yiinp Hb yna lianap xoe'pbm uiyTa.'maaHA 6aH/iar. l'.i;iniia X3.1HHH A33fl cypryy.iHHH oroyTaH MenxTyaa "MoHro.ibm AyyMflbm CDi n i i yiis HX en/iep. FaflaaflbiH xaMT.narwH CD 4000 O])MHM Terper 6aHAar 6aiixa/i M D I I I O . I CD-Hyy/t xaMaaryft enaep 8000-aac 10000 TerperHiiH YHSTSH 6aftAar. \ i|nt:).) 6n 6o.io.mooTOH 60.1 CD-r Hb, xypa-iUsxyHii Menre 6aHxryH 60.1 KacceTHftr in, a n n a " F3X3A caaxaH MYMC-HHH HHHFSM cya.ia.ibiH anrHHr Terccen (' A.'iraH i iHM3F "Bn KacceT aBaxbmxaa opon/i CD-r Hb asna, aaraaa FSBS.T CIIIM /IDFHHH Manap Hb xaMaaryii H.iyy. XspB33 Haaaa Menre 6aHxryH, TSFSSA X . I M I H H H AypTaft xaMT.iarHHH MaaHb CD 6aH>K 6afiBa.i 6n MenreTsft 6o.iT.ioo
\ Y ' l : ) 3 H 3 " F3>K33.

JIxarBaa SOXHOFHHHH spxHHH xyy.iHHF X3psr>KYY.i3X3A Tep sacraac HMap
II H Ml iiyft.l XHHX X3p3FT3H F3>K 6o/WOF. "OlOyHbl 6M'I F3fl3F 6o.1 MoHFO.Ifl U1HH3

lyii'i

Vr Hb 30XHOFMHHH 3pxHHH xyy.ib F33A xyy.iHVA 6aHraa .1 Aaa. FSBM

Xyy.i6ap.iacaH Kaccerbir XHM/I ynaop sapaar "soxHor'iHHH spxHftr sepnceH" 6H3HCC sax 333.1 flssp Toflopxoft 6arxaaM>KTaHraap ece* 6aftHa. Bapar 6yx TOM ByyasA xyy.i6ap KacceT xyaa.i/mar xyBHHH dop.rryy.ianiHA (flop nsr) 6aftflar uinr caHar^caH. HHM uaryy/isfl ra/iaa/ibiH 6o.iOH MOHro.ibiH xaMT.iarHHH 6HM.i3rHHr xyy.i6ap.niacaH KacceTwi- sap^ar. BapyyHW xaMT.iarwH opnrHHa.ib CD-H33C soxHomHHH seBHieepe.iryH xyy.i6ap.uaH XnTaa OpocT XSB.ISH rapracan 6apar 6yx xaMT.rrarHHH CD-nyya 6aft.aar. Taflaa/ibiH 6o.ioH AOTooabm 6Hli.i3ryyflHHH xyy.i6apbir xoey.iaHr Hb MaHra op'iHM Terpereep 6op.iyy.iflar. Ta/irasp KacceTHyyflWH Manap Hb raHryHrssc Myy xypT3.i HHS 6yp 6aHflar. XSH H3FHHH oroyHbi eM'iHHr yH3 XHM/tpyv.iaH xyaa.nziax, xyy.i6ap.iaxbir xopHr.iocon xyy.inya MoHro.ifl 6aT.iara>K3D. FDB x3carx3H xyrauaan/i .1 Mep/ieraceH 60.1003 enrepex mnr 6ojicoH. "3H3 60.1 Myy syft.i. ftaraa/i TSBS.I T3fl 6H4HHH flyynaac auinr o.ioxbir xycasr 6ac TS/IHHH 6Hli.i3ryyfl Hb ianap MyyTaft. KacceTaH asap ayynw H3p, soxHoriHftn Ta.iaap roy xi 6aHxryH. TsflHHH rojr sopH.iro Hb 3H3 ajK.iaapaa 36BX6H auinr o.iox. M3/i33>K

S V V . ' I M H H X3p3F>KH,1T MaUI 6ypX3F, 6ap3F YH.IMH.flflSFryH. BHfl HapT 3H3 6aHfla.1

1 . 1 . 1 i.uviAarryH. HHMSpxyY xyy.ibA xapiUHjican YH.ifl3.iA uiaT Aapaa.ican apra • IM .103 aBAar 6aiix xapsrrsH FS>K 6«A 6oAAor. 3H3 6afiAa.i On. i :i3" F3>K CyHCHHHxaH HpH.iaa. KaMepTOHbi M3HA6aap SOXHOFMHHH apxHHH xyy.ib 6o.ion 6ycaa Y|i ;iY»rHHH TyxafiA HX .1 uiy.iyyxHaap y33-11 604.100 H.ispxHH.i* 6aHHa. "3H3 i v x . i i i xyy.iHVA 6HH. FSBH aarssp xyy.inyA XSPSFXCASFFYH , T3F33A li Monro.ribiH s v v i i . 3 eAepT rsaar 6ns 433. Fanu 3H3 xyy.ib H 6Hui, 6ycaA aeHAee xyy.inyA Mdiiro.iA ^fi.iHHJiRdrr^K IOM" FS>K Tsp 6oflAoroo XS.ISB. 1 )M:> acyyA-iwr uiHHAax HSF 6o.ioM>KTOH apra aaM 60.1 xaMT.iar, AVV^HA XHMA ...... l> M <ianap caHTaii xyypnar raprax HBAa.i MM. Xyypuar Hb flVVMHbi SHFOT i v p . i i 1 , AyvnyyAMH Ta.iaapxH MSASS.I.IHHF aryy.icaH 6aftx MM. TSFSSA Y i i n i i r Hb HX3CF3H (2000 Terpereep M IOM yy) 6op.iyy.i>K, xaMT.iar,
l l | ) ' l l ) l 1>IH TOAOpXOH XyBHHF 6FM 6aHX K)M 6o.1 3H3 6H3HCC Hp33AY HT3H
6o.1OX

'EX.

^

H I M XypAWH unplugged KOHuepTMH nanap caiiTaH KacceT caaxnaac
i . i | > ' l ;)X3.1.133.

POK non eepuPiH flyy xoonoi/iroop

MOHronbiH POK non eepntiH flyy xoonofiroop

floioofl naxb aanaH TOITIOJIT
ConHa.iHSMbiH YeA xe/ieereep HBJK Tono.iT XHHX Hb y.icaac caHXYY>KA3r Coe.i 3pA3H3 M3T xaMT.iarHHH yH/icsH a>K.ibiHX Hb H3r xacar 6air)K33. " 0epi.ie.i r IIIHH3H.13.1THHH eMHex ycA 6nA 6apar .1 eAep 6y]> xezieeryyp Tor.io.iTToft 6aJi/iar 6aHB. Coe.ibm naMHbi TOMH.IO.ITOOP .1 6apar 6yx cyMAaA oxmor 6aH.iaa. Xspsss H3r .1 cyMaHA Tor.io.iT XHHxryii enrepex IOM 60.1 6nA apra X3M>K33 aBaxyy.ina. Tsp yeA HMap xaMT.iar xaamaa nsaxbir rapracan xysaapb 6aHAar 6aHcaH, /lapxan rscsn 6anx RDM 60.1 THHIIISS .1 HBHa. F3Bli couHa.iHSMbm Tercre.i yesc y.icaac xeAee 6 p n r a A a a p HBXC X H H A S T 6 a f t c a H H H M Tor.To.iTyv, wr QepH.ie.iT LUHH3li.i3.iTHHH Aapaa 6«A M eep'i.ieracen . XeAee HB>K TOIYIO;* iaAaxaa 6o.ibcoH .. BHA Hap OAOO xaana .1 xeAee HB* TOIMO>K 6aftHa. 3ns Hb xeAee TOTMOXOA sapAa.i HX, op.ioro 6ara 6aHAarraH xo.i6ooTofl. THHM 6o.toxoop O.IOH xyMyyc 6HAHHH Tor.io.iTbir yaa* Haflaxrytt 6aiiHa. Y.icaac caHxyy>KA3r ManaH xaMT.iarHHH xyBbA .1 rsxsa SOHHA 6yy,ia.i, xoo.i xync, 6eH3HH aspsr aapA.iwr y.icaac Te.iexeA xyHApa-iTSH 6aftAar. XeAeerHHH XYMYYCHHH rap Hb 63.13H Menre 6ara 6aftAar yipaac 6HA caftn op.ioro O.I>K 'laAaarryfl" ra.icaH6aT Hpnaa, "OAOO xe/iee KonuepT TOIMOXOA xsuyy 6o.i>K ASS TSA 6aiiraa ayH.i Hb .1 Max rypn.i . MSASSJK TSA xonb ereeA KonuepT yaaac 6o.ioxrYH
l

\.11 P.I ii i a, Coe.i-3pA3HHHHX33c OHAOO LUHHA3.1 rapra*.33. "XeAee asaxaA aapaa.i m i : i ' i | > ,io'iHA6yyAa.i, 6eH3HH r33A.i 6YrAHHr Te.iex xspsrraft 6o.ino. XOTKHXHW \ V I I I . A 6HAHHH Taca.i6ap XHMA, xapHH xeAeeHHftxeHA 60.1 YHSTSH. FSCSH M v y M Y Y ( ' fiwAHHH Tor.io.iTbir XYCSH xy.isacssp 6afiAar. HH MOHFO.IMH 6aHA.ibir • . m i l MJAM3 LUYY 433-•• XeAeeA aMbAapM 6aftraa XYMYYCHHH xyBbA rap A33p in. in i:>n MeHre 6aftxrYH, FSXASS MBJI 60.1 6aftraa .1 Aaa. TSA 6HA3HA xonb Ma.i , i.,;i,.ix fiaflx .1 Aaa. >KHUi33.i63.i, TSA 100 xonb erbe TSBS.I 6na TYYHA Hb n p > . i i | ) v v i : i a ; i .1 TOIMOOA erne. Bac HSF cyMaac 10 Yxsp asaaA TOF.IO.IT XHH>K ( H I m o l'.ii.)3A Aapaa Hb 6nA XSASH Ma.iTaii eepHHH 4>epMT3ii 6o.ino. Ma.i rsAar i i x X3M5K33HHH xepeHre. HaraaA FSBS.I nsr xosb raxsA Aapaa >KH.I 2, 3
I, eCHe" X3M33H T3p HpbC3H K)M.

XaMT.iaryyA xeAeerYYP TOF.IO.IT XHHcnssp O.IOH Y33rliHAT3H TBHH.I 6o.i>K, i . i i i n i - M f t H x e H XOTHH xaMT.iaryyAwr caiiH MSAASF, pOK nonbm Ta.iaap . . i i no.'iTTOH 6o.iAor. 1997 OHA ^HHFHC Xaan xaMT.iar eepcAHHH sapa.iaap n t l M i y V f l a a p aa.iaH TOF.IO.IT XHHX yea.93 xeAeeraiiH XYMYYCTSH yy.iacaH Ta.iaap -(iiiHHA Hpn.iu.iara ercen 6aHB. Tyc xaMT.iarHiiH ax.iar1: >Kapra.icaiixaH, N III.A lib XYMYYC xeAeerHHHXHHHr 6YAYY-131" xouporacon rsAsr 6aftcaH, xapnn 60.1 XOT xeAeerHHH xooponA 6apar H.iraa 6aHxrYH 6o.u>K33. XeAeeniHHxen i i N i i o o c H H.IYY caftn poK nonwr oft.iroAor 6o.icoH 6aftHa. XeAeerniiH i|i I I I Y Y A waaHb eApeec eaepT O.IOH 6o.i)K 6aflraa" rs>K npb>K33. ( d(;.'i-3pA3HHHH >Kapra.icaHxaH xeAeerHHH sa.iyyc POK nonbm caHH cpsHyY/i i i . n n i i r XY-133H aeBineepAer. "T3A Y H 3 X 3 3 P 6HAHHH Tor.io.iTbir Y 3 3 X i niiiipxo.iToif, xer>KMHHr MaaHb H caftH OHJITOAOF. TSHAXHHH sa.iyyc poK non •I i . M i i i i i i Tyxaft M3A33.i.iHiir paAHO, TV-33C O.DK aBAar. Men xeAee saparAa* n . i n i . i a xyy.i6ap naccer 6ycaA 6Hli.i3rYY4HHr BBH COHCAOF. TYYHH.ISH xoep i I M I . i n XYHHH 6YP3.1AXYYHT3H KaMepTOH, Xap capHafi uinr cTH.ibTsii xaMT.iaryyA N • '.ui.'iar IOM 6aiiHa .133. 3ns Hb TSA IIIHHS xaMT.iaryyAbm AyyHA AypTaiir H.1TF35K
DM Hi . 1 . 1 X3psr" F3.133.

A33" X3M33H H3M>K X3.13B.

HH HHM XYHAPS.ITSH 6aHA.iaac uia.iTraa.ian HBSSH T3TF3ni33 O.ICOH 6yroy eepcaee 6o.io.iuooTOH xaMT.iaryya .1 xeAeeryyp ror.io.iT XMHASF 6aflHa. "OAQorHHH 3H3 6HC3 AaacaH xaMT.iaryyA xe^ee TOF.IO.IT XHHX 6yp3H 6o.iouooTOH, T3A aap.iaraa op.ioroopoo itexex MM yy, SCBS.I a.ib nsr HBSSH TSTrs Tyc.iaM)KTaHraap TOF.IO.IT XHHJK 6o.iox RDM. FSXASS xo.i asaxaA M3A33>R .1 ASS. Tsrsx.issp oftpo.iqoo aHMryyAaA, TyxaH.i6a.i, /lapxae 3pA3H3T3A TOF.IO>K 6o.iHo. 1996 OHM EpeHxnH,ier l iHHH coHryy.iHHH yesp y.ic TepHHH naM 60.1011 H3p A3BuiHrliHA 6yx aapA.ibir Hb Aaacan y i ipaac 6yx xaMT.iaryyA xeAee opon HVTraap «B>K TOIMOCOH" rs* F.>Kapra.icaHxaH apM.iaa. XapanrwH HyKa aapAa.i MenreHHH raliaa.i?iac 6o.i>K TVH xoaopxon xeAee
HB« TOr.lOCOH F35K HpH.laa. F3XA33 HB33H TSTrSFM O.HIHX MM 6o.1 T3A OAOO 'I

Anxaapa.i TaTaxyftu aBbnacTaH, Hp33AYHT3H sa.iyy Ayy l iHA, xaMT.iaryyA H I M .uiMryyAaA 6aftraa 6o.io.iTOH. 1996 OHA Coe.i-3pA3H3 xaMT.iar, TOBHHH mi .in.iyyMyyAbiH aHxnw poK non xer*MHHH naaaMbir SOXHOH HByy.mss. I ip.i.i >KH.I Hb HHHFHC Xaan xaMT.iar 3H3 HaaAaMA opo.iuooA npcsH. "3n3 i i . 1 . 1 I M I . I I I Yesp poK non coHHpXAor FOBKHH sa.iyyc xaMTpan KonqepT TOF.IOK, M n i i i o i i ) i n opMHH yeHHH xer>KMHHH yp.iarHHH acyyA-iyvAbiH Ta.iaap Hpn.iucaH" i ' i < oivi-3pA3HHHH >Kapra.icaHxaH Hpn.iaa. "Men SMHeroBb, /lopnoroBb, i i i I I O I S H H H xaMT.iaryyA np>K TOF.IO.IT XHHCSH. TSHA O.IOH aBi.Hac.iar sa.iyyc
I ' . l l l i . I I I X3AHH H, T3A3HA 63JITT3JI XHHX XerMCMHHH 33MC3r, 6aftp C3B 6ap3T

xeAee HBaxaA 6s.i3H 6aftHa. "Anxubi JKHJIAOS 6»A MX O.IOH yAaa xeAee HB>K Tor.iocoH. Byp >KH>KHr cyM/iaA M Hsr HX OHoorYH .1 A33. XYH aM TeB.iepreii HoH6a.icaH, 3pA3H3T, /lapxan 33psr raaapT O'ICOH. CYY-IMHH 3 >KH.IA 6«A xeAee Xspsss HMap H3r 6aHryy.i.iara KOMiiaHH ypwx KIM 60.1 6HA OMH*
T3>K T3p X3.13B.

" i n i.iiiYii Hb xapaMca.iTaft". I ' i ' i K OIIA /],.>Kapra.icaHxaH 6o.ion TYYHHH xaMTJiar "FoBb poK non" TeBHiir i . . i i i u i i i r>YCHHH aftMryyAbiH apA TYMHHH AyHA poK non xerxcHM 6o.ioH apAHH , | > i . i i n i i i xerwyY-i'K. xeaeer T0BHHH TaftsTaft xo.i6ox, mHH3 aBbnac.iar sa.iyycaa i . i I . M I I ryc.iax ro.i TyuiHr 6o.irox 3opH.iroToftroop 6aftryy.i>K33. I .ui'i XOTWH sa.iyy xaMT.iaryyA, xeAeeHHH sArssp aa.iyycbm xoopoHA HMap

!

*-E

...

XapanrbiH H3r aAH.i 6yc3A xaMT.iaryyAaA li xeAee TOF.IO.IT XHHXSA TOXHO.IAAOF TOM npo6.ieM 60.1 63.13H Menreep TOF.IO.IT XHHX HB/ia.i. FSBM
t 42

I MOHronbiH POK non eepni/iH flyy xoonoi/iroop

MOHronwH POK non eepHtw flyy xoonoi/iroop

'fflS.

q xo.i6oo 6aHxryH. THHM yqpaac xeAeerHHHxeHA 3AF33p AVpTaft xaMT.isr, AyyqAWHxaa TOF.IO.ITWF Hb yssx 6o.ioM>K, 6oAHToop Hb xapax 6o.io.moo TVH 6ara 6aHaar 6ereeA 6Hq.i3FHftr Hb apaft .1 FS>K O.I>K aBAar 6aHHa. XeaeerHHH xaMT.iaryyA XOTOA np>K sax 333.1 A33p epce.iAexHiir xycAsr q 3H3 Hb HX xsuyy. 5IaraaA FSBS.I TSA nap poK nonwH 6H3Hec33c xo.i6oo,TacapxaH. XOTMH xeAeerHHH xaMT.iaryyAbir Y.^ OHIUOO>K q MarsAFYH K>M.

i y i i vipaac HBJK qa i » < i | ) n;ii- npo6.ieM 60.1 X3.1HHH acyyAS.i. "MoHro.i, repMan xs.i 60.1 . 1 ( n u n , :>ii3 xoep xs.i flsap Ayy Ayy.iax IOM 60.1 (>HA nap a.iAap nspA • I . I / I . I M yii I:)>K repMaHMyyA npb>K 6aHcaH. TSA anr.nH XS.IHHF AVVHbi xs.i F3>K , i i ii X:ipn33 6«A nap Ayyraa anr.iHap Ayy.iax MM 60.1 Espon AMCPHKT CD. i i .ipra>K 6o.iox K>M" XSMSSH Hyxs apn.iaa. I :HIM >Kapra.icaHxaH, AyyliHA xer>KHMqHA sesxen XS.IHHF Hb cypaa/i sorcox 'nun, ii.'iyy KJM XHHX xspsFTBH ra>K ysAsr. "Anr.iH X3.i33p Ayyraa Ayy.iHa FSASF in i .HIT map C3TF3X, aHr.iH, aMepHKiryvA UIHF aMbapax, TSASH UIHF aMbcra.iax .|. n i iii I3C3H yr. BHA nap Ayynwx Hb YFHHF syrasp us3>K.i33A Ayy.ina FSASF i i ..... v'iMp AVTarAa.iTaH. Monro.ibiH xaMT.iar, ayy^iHA Manaft sa.iyyiyyA aHF.iH3p ..... nnr;>ii jtpbAar 6o.icoH Tap uan .1 AS.IXHHH TYBLUHHA 6nm K>M aa F3X3A \ u i i i n x a a TYBUIHHA xypq 6o.iox IOM " FSB. aH SOXHOFM FlypsBAOpK, Ayyraa 6apyyHW CTH.iHsp anr.iH Assp q ManaftxaH 6apyyHA nspA rapq naAaxrYH. XapHH eepcAHHH

i Tanaafl Tornox Hb

annan

1990 OHM Aapaa MOHFOJIWH ypan 6yT33.iqA3A raAaaAaA Me.fieexsH aa.ian TOF.IO.IT
XHHX 6O.1OM* H33FAC3H 63HH3. PoK HOHWH NO 1 F3FA3X yp3H 6yT33.1MHA A3H,

\ M.IM)K.ia.1T X6F5KHMT3H 6apyyHW pOK HOH CTH.1HHF XO.l6o)K q3A3X K)M 6O.1 ,IM^<H.1TaHA XypHS F3A3FT HTF3A3F. "YHA3CHHH apAUH X6F>KMHHr >Kaa3 HOH HDKHMT3H XO.l6OH 6YT33.1 XHHX C3Haa H3A3A 6aHF3a. XspB33 6HA H3p yyHHHr M l i i ) K H3A3X MM 6o.1 (MOHFO.1 X6DKHM) FaAaaABA aM5KH.1TTaft 6aHX 6o.1Ho"

Espon pyy an.ian TOF.IO.ITOO XHHX 60.1*39. TSAHHH raAaaAaA BMXCH.IT O;I>K
6O.TOXWH H3F >KHUI33r AVV'IHH CapaaFHHH FepMaHA XHHC3H TOr.1O.1T y3YY-l>K

6o.iox MM. Tsp TepMaiiA raAaa/ibiH ypan 6YT33.1MHAT3H xapn.maa TOFTOOH, a>KH.i.ia>K 6aiiHa. xaMT.iaryyAbiH O.IOHXH Hb raAaaAaA H3pA rapaxaA yxaMcap.iaacss. TaAaaAaA an.iaH TOF.IO.IT XHHX Hb TSAHHH O.IOHXHHH MepeeAe.i 6o.icoH xsBssp 6afiHa. KaMepTOHbi 3pA3H36aT "QneeAep MOHFO.IA uroy 6H3Hec Aenre>K xer>KH>K SXB.IJK 6aftHa. THHM ynpaac raAaaAaA nsp xyHATsft 6o.iHO F3A3r HX xsuyY. T3F33A li MaHaftxHaac raAaaAaA OA 6o.icoH HSF >i xyn 6aHxryft. Xapnn 6yx xaMT.iar, Ayy l iHA raAaaAaA OA 6o.ioxbir MepeeAAer" rss.

\.IM:I:)H TYYHHH npbCHbir /J./Kapra.icaHxaH xy.i33H seBineepq, "MoHro.i poK I K I I I xaMT.iaryyA 6apyynbi poK nonbir Tsp qnrssp Hb Ayy.iax MM 60.1 caHH xy.i33H

bug MDHZonuH ungacHUO mmw raynaac axnanmaQ Oonoxuz Mapmaw

OonoxzyD. 3na mmm flon MOPUH xyyp, ypmbiH gyynaac n vucanmau. Xapsaa MoHaonbin xaMinnazyyg ganxuun muBiuung zapaxuz XVCH Oauean mag zapuaazp opnun veuOn XBZJKMuuz.apguH ynaMnuianm ypnazmaO xonOox xapazmaO OOHHO.
X:>pB33 TSA raAaaAWH xaMTJiaryyAbir AyypaftcsH, flMap q YHASCHHH SYH.IFYH
IvdIIUepT T3BHX KJM 6o.1 3M>KH.1TTaH 6aH>K qaAaXFYH. T3A 3H3 T3H3FYYA KJV XHHF33A

1

M3HA6anp KaMepTouwxon MOHFOJIOO opxnx canaa 6aHxryH rsarss XO.IJK 6aiiHa. "Monro.i 60.1 caftxaH opon. "/taccan ra.Bpbin Aaasyy see.ien" FSASF 6ns A33. BHA X3333 q raAaaAaA qaraa l i.iaxryH. Xyn 6o.iroH .1 eepCAHHree A33m.iyy.i>K xeDKyy.isxHHF xycsH MepeeAAer. QneeAep MOHFO.IHH xaMT.iar, AyyqnA AsHAaa 6o.ioH raAaaAaA nap a.iAapraS 6o.ioxbiF xycsn a»H.i.ianraa»;
6aHH3. FSBM 3H3 6O.1 A3HAYY XyHA" F3.133.

FaAsaAaA a.iaapuiHxaap 6YT33.1 TyypBHxaA roy caaA 6o.i>K 63HF33 Ts.iaap Hyna eepHHH cana.iaa XS.ISXASS, "MHHHH 6oA.ioop 60.1 xaMFHHH liyxa.i syH.i
Hb M6HF6 6HI1I, XS.'I 6HIH, XapHH XapH.IUaa TOFTOOX aCyyA3.1 MM. >KH1U33 Hb,

KaMepTOH raAaaA pyy HBTJH FS>K 6oAoxoA ee])ceAT3Hree H>KH.IAYY cTH.ibTsfl xaMT.iarTaft xo.i6oo TOFTOOH, TSA H3pbinxaa ypn.iraap OMHX xapsrTsft. BHAHHH
XyBbA H F3C3H aAH.1X3H, XapA POK TOF.1OAOF XBMT.laF 6HAHHHF ypb>K 6O.1OX

d.iiiraa MM 6s .1 F3>K 6oAHo" ra>K Tsp xs.i.isa. T3BM T3AHHH raAaaA HBax xyc.iHHHX Hb H3F iiia.iTraaH Hb T3A eepcAHHree MOHFO.IA eHAep BM^KHJIT, xyccsn nsp a./iAapTaa xypq qaAaxryn 6aftx F35K »AO>K 6an>K H 6o.iox KM. HyKa xspsss MOHFO.II.IH sax 333.1 HHM >KH>KHr fi.mraaryH 60.1 6nA a.ib XSSSSHHH 6aan a.iAapTaft 6o.ilraxcoH 6aHF3a rsac 6oAAor. sopH.iro 60.1 MOHFo.iqyyAAaa ypaH 6yT33.i33 ysYyiax HBAa.i. FSBH H 3M 6ara yqpsac 6HA MOHFO.JIA YYr33P33 HX X3M>K33HHH Menre o.i*
MOHronbiH POK non flyy xoonoCiroop

MM. BHASHA HHMSpxyy xo.i6oo x3p3rT3ii. Xspsss xo.i6oo xapH.maarYftrssp 6nA raAaaA pyy HBBX MM 60.1 XSH q 6HAHHHF TaHnxryn, AVVF MHHb q oH.iroxryH" F3C3HT3H /[.}Kapra.icaHxaH cana.i HSF 6aftcaH MM. "0HeeApHHH xaMT.iaryyA xo.i6orAox 36B saMwr o.iox xapsrTBH. OAOOXOHAOO &HA nsp HHOH, KasaKCTaH pyy .1 HB>K MaAHa. BycaA rasapTaii xo.i6oo xapw.maa
MOHronbiH POK non eepufiH flyy xoonofiroop

XapHH x yH aM HXTSH Xsnaa, Opoc, AMCPHKT 6aftcau 60.1 6HA a.ib XSSSSHHH H3p ajiaapTaft oayya SO./IMHXCOH, Tyyrssp H 6apaxryH HH.issfl M e H reT3H 6o.iHHxcoH 6aftraa. Men 6na a.ib XSSSSHHH onroq MaiitHHTaH 6o.iHHXcoH gaftx 6aHcaH. Xspsss 6HA XaTa/i, OpocT 6;jHCaH 60.1 O.IOH yaaa
TOF.IO.TT XHH>K 6o.1HO. )fapHH 3H3 Hb MoHFO.1fl

6o.ioM*cryH. BHA 3HA xmnn 4-5 yflaa Tor./io.iT HBAaxryft... Xsj, ^ Hpaxryfi UIYY fl332, 3 yaaaa <50.i y33>K 6o.iox IOM. XapHH 4 ASX yAaara a Hp>K yssxryH. EHA MOHFO.IA 0.-I5K 6 a i j r a a Menreepee .1 Menreeee aMbAapuraaAar. BHA AyyliHA urar
THHM MHH33.13r 6aH* F3.133.

y.iaaH6aaTap xe/ieeHHH sax 333.11

sax 333.1
HSBTPSH op*
XyH

x3.iCH33p raftryH FSCBH xaMTjiaryy/i, TOM sax 333jta ia;ia;i;ia;i 1'apna rsx. caHyy.n» 6aftraa Hb cyp/(YY.i3r 6HUI MM. HXSHX xaMT.iar, Ayyi'Vi HHee/ipHKH poK nonHH sax 333.1 assp sopH.iro/ioo xypax Mei Hb fiYpynxniir xy.133* 6aiiHa. POK non SXHSSCSS .1 O/ITOH SXSJICSH. Y.iaaH6aaTap XOTWH ryaaM>Kaap xe.ixen /laBXH.i/iax MauiHHbi TOO HSMSF/ISH, H U M MauiHHbir xyaa.iflaH asax qa/ia.iTaft xyHHii TOO ecceHHftr xapyy.i>K 6aftraaTaH .i;iii.'[ poK non eepHHH epTenuezi saMaap ,aaBXHJi,aax MamHHyyawH a/iw.i epce.i/ieH XHT>KHX xyyHHH, uiHH3 xaMT.uar, /lyyMH/iTaH 60.1*33. 3ns xer>KH.i, xe.ixe.ifleen in i v|).iarHHr soxHuyy.iax, SOXHOH 6aftryy.iax XSH H3F3H xaparraH 6o.iooa 6aiiraar \.ipyy.iax uinr. KaMepTOHbi M3H/i6aap, "XaMrHHH anxaapMaap syH.i 60.1 MomwibiH scTpa/i X«I->KMHHH xaMT.iaryya xaMTpan a5KH.i.ia>K MaAaxryfl 6aftraa HBfla.i MM. Xspsss Cm/I Har sopH.iroToii H3I7IM3.1 xy1! 6o.i>K la/iax IOM 60.1 MoHro.ifl xyccsH 6yr/i33 xnii>K qaana. Bna nap xaMTpax ecToii. Ofloo 6o./i xyn 6o.iron eep eepcflHHH i:)c.)H saMaa uiHpT33/i Mepee xeecen 6aiifla.iTaH 6aiiHa. THHM 6o.ioxoop nsr ii:>ninHr33 MSflpsx, oft.irox opon safl a.ira" FSB. KoHijepTwr SOXHOH 6aftryy.iax sspsrr Ty.irapq 6aHraa acyya.iyy/lbir niHH.a3>k 'ia,aax HMap HSFSH 6aiiryy.i.iarbir enee/iep Monro.ifl 6nH 6o.irox xspsrTSH r3>K HypsB/iop* ys/iar MM 6aHHa. "Bna TOF.IO.IT SOXHOH 6aHryy.iaxaaa HHMSpxyy M a u r a a p a*H.i.iaflar 6aft>K 6o.iox IOM. >KHUi33.i3X3/i, Xapanra enee/iep loi'io.iTTOH 6aftHa rs>K 6ofloxofl 6ycaa Hb T3^3Ha Tyc.iax a>K.ibir XHH>K, xeTe.i6ep 6o.ioBcpyy.iax rex MST. BH 3H3 Ta.iaap Hy.iyyH6aT, SHXMaH.iaft, aa SOXHOFM Xa.inyH napTaft Hpn.ma* 6aftraa" re* OypsB/iop* apH.naa. OHOH6aT HHM 6aftryy.i.iara Hb TS/ISH/I xer>KHM 6o.ioH 6yca/t TOHOF TexeepeMMceep Tyca.i* na^ax MM rsac yssac 6aftHa. XaMT.iaryya H3F43H TOF.IO.IT XHH>K, T3p Menreepee TOHOF TexeepeM* BBM 6o.mo. FSBH T3fl nap yprs.DK ca.ianrH/i 6aft/iar. XspB33 T3/i Hap xeracMHHH ssMcar asax Menree HHH.ISSA uynyy.i>K qa/iax .1 IOM 60.1 caftn xer>KHMT3H 6o.i>K qaana. Men xaMTpaH a«H.i.iax uarHHH xysaapb raprax, xer>KHMT3H Hb xerHCHMryH/iss erex, Typasc.iyy.isx 33pr33p xaMT.iaryyfl xapH.man Tyc.ia.iua>K ss./m Aapaaraapaa 6o.r;Ho myy 433" XSMSSCSH MM. KaMcpTOHbi BO.IAOO eneeaep Ty.irapq 6anraa O.IOH HHMSpxyy 6aftryy.i.iara Hb OJHHASX 6o.TOM5KToii rs* 6oaaor. "Bn/i HapT a.i6an ecKW danryy.i.iara xspansft 6aiiHa. Tsrcsn iiarT 6yx xaMT.iaryya 3H3 6ai"Tyy.i.iaraAaa HSFASH xaMaapq, 3H3 6aftryy.i.iara Hb H 6HAHHH auinr coHHpx.ibir xaMraa.iaar 6anx xspsrTsft. /lapaa Hb 6na xyBHHH xyy.i6ap Kaccei 6op.iyy.ia.iT

"y.iaaff6aaTap 700 i^nraH
F3C3H, 3H3 33X 333.1 6o.n

aMTafi i
6aF3. 3H3

X3T3 p X HH

Hb T3A3HA xanrajiTTaft 6Hm H yyHHHr xy.issn seauieepexeec eep apr ar y H f3Bl[ T3/I gyx MoHro.ibir xaMap^i laaaxryH 6aHHa.. XeAeerHHHXHHH HXSH^ Hb XypA, Xapanra, Capantyflar MSAHO. Xapnn Cync, KaMepTOHbi xyBbA..;. x^fleerHHHXeH 3flr33p 3a.nyy xaMT.iaryyAbir caiiH 6aHraa" re* TS CYHCHHH Jlxarsa^ MOHTO.IHH sax 333.JHHH X3M5K33HHH Tyxaft/i oft.iro.iT 6anx Hb sy^-rag ro>K ysasr. "MHHHH 6o;yioop xaMraiiH qyxa.i H.i 60.1 yjic pox non /ivyq/iaa x ap>K y33X HB/ia.i. Tsx/iss 3H3 Hb Menreep TSTPS 6aJiraa IOM 6HUI. Ts/i nap 6HatiHiir ASMJKHX ecTofi. Xspass T3A 6H/iHHHr xap» yasxryft 60.1 raHryft xaMT.iar, O.^yima H b ra^aa/i pyy rapaaa HE'inxna. BHA HapT 2 >KH.IHHH /lapaa raaaa/i pyy rapa><; 60^0.1 6a{iraa. Mara/iryft, T3flcaftH xaMT.iaryyaaa a.i^ax <i MM 6H.iyy. XaMrHH^ ,-ol npo6.ieM Hb sax 333.1 6ara. 10000-aac H.iyy CD 6op.ior^oxryH rsa/t .1 604. TSB'I eep XaTafl: li soMyv, TDM y.ica/i ans TOO 60.1 ayreap .1 63.HT3KO. era^r CD-Hbi TOO... Menre 6Hzi3Hfl TOM acyyaa.i 6Hui. BHA ra^aaaafl Menre OJI>K ^a^Ha... FaBH 6nfl MOHFO.I/I xepceH, MoHro.ibm xer>KH.i
a3BHIH.1T3fl XyBb H3Mp5j3 Qpyy.iaX eCTOH" F3)K X3.13B.

POK non eepm/iH flyy

POK non eepuflH flyy xoonotiroop I

33pFHHH 3Cp3F flMap H3F3H K)M XHHJK 6O.1OX KIM. BHA Hap H3F 3OpH.1FO, H3F

t

o.'IOH XYHHH XVBbfl H3H afflHFTaH TeaHHFYH, T3AHHH U3HF3.1T3H

Y33.1 6o.ao.iTOH 6aiix ecxoft" raxinjian flpw.iaa. /I.}Kapra.ic3HxaH HHMapXYY tfaiiryy.i.iara 6aft>K 6o.iox YH/ISCTSH re/traiir seBiiieepee/i, "XaMT.rraryyAWH XOF.IO.ITHF 3oxHuyy.i,aar, TSASH/I xyca.i,aar, V.ICWH M3A.1HHH 6yc >KH>KHr 63HFyy.i.rrara 6aft)K 6o.iHO. Faxass Coe.ibm HaMHbi xapbaa
6HUI 6aftX X3p3FT3H. HHr3B3.n 66p X3p3r" T3>K X3.M33

, , i v c r a i i MM. /loxooflbm SZIHHH sacar coe.ifl poK non X6F5KMHHH yp.iarHHH i • mi m:)x YYP3 r n6-1160 y™M ecceep 6aHraa yrap y.ic xepHfln M, coe.i-uiHH5K.i3X
i.llll,! -I, 6H3HeCHHH M C3.l6apbIHXaH 6YFfl33p33 aHX33p3.1 TaBb>K V.13M BprH*YY13H X6F5KYY.13XHHH X6.166 C3XF3.1 XaBHX Hb MVX.IblF XBFCre.ia Hb

POK non XBZJKOMHIH), yyynug xapae OUM Oauzyynnaza Oaux MM ODJI yoopx suDnuuyuOz mm Ooiiox MM zm U33X Oauna:
Tep aacrHHH 6aHryy.n.iaryyaa/i soxHorraftH opxHHH xyy.iHHH X3p3r«n;iTnftr Yp AYHT3H, xypflamafi 6o./irox ia.iaap uiaapanara TaBHH yp.iarHHH raiisHbi aopHy.na.iTTaH TOMOOXOH TanxHMTaii 6o.irox
HHHC.rj3./IHHH 33Car 33XHpraaHA T3BHH IJIHHaB3p.nYY.13X;

XaMT.iaryy/i HBSSH TSTrsrM/jHHr xo.i6ox; MOHTO.-I/I CD YH-iABSp-iax TOMOOXOH \H.liRB3p.i3.liKHr cypTa.iM.iax; 6HH 6o. r rrox

IIIHHS sajiyy xaMT.iaryy.gbir sax 333.1T3H xo.i6ox, y.iMaap XOT xaMT.iaryyflHH xooponziox 3aHr apn.ira>K a.ib a.ib Hb epce.i^ex
6o.FIO.1UOO 6YXHH UIHH3 33X 333.1HHr H33X;

Monro.fibiH POK non xer^KMHiir raaaazibiH sax 333.1 assp cypTa.in.iax, MOHixwibin poK nonwuxoHToft rspss 6aHryv.Tax XYCS.ITSH raziaaabiH flvyma xaMT.iaryyaafl 6o.io.iuoo o.irox; POK nonbiH d_)3HYYA3a POK nonwH 6H3HecHHH Tyxafi M3zi33.i.iYY^HHr xyprsx; POK non xaMT.iar, ayyiabir HHiirMHHH a5KH.u;i Hfl3BXT3tt opo.iuyy.iax
HHHFMHHH 3M33F HOyy X3C3FT 43M)K./I3r Y3YY" 3X r - M - ) ;

POK non xer>KMHHH Haiipyy.ira, aH 30XHOM>K, TYY XHHH cypryy.ib/i saax caHaaiin.irbir ZISMJKHX;

Hb

Tyxafl

POK non-T xe.i TaBHXbir coHHpxorqAOfl S.HHHH sacar, xyy.ib SYH, 6H3Hec, XS.IHHH Msa.isr O.I>K aaax xa.iaap 43M>K.i3r y3YY-i 3X i a 36B aflli HBax apra saMbir Hb aaaw arex; IUHH3 Ty.nrap HMap li ca.i6apwH aflH.n poK non yp.iar ece>K, xer>KH>K, uiHH3H.i3rfl35K 6aHHa. 0HeerHiiH acyyaiyyflbir 36B uiHH4B3p.i3X Hb Hpss/iyS/i sea HHr.i3.i33p xeDKHx vrTBap, MaaaBXHHr dYJWYY-71^ erne. LteeHryfl TOOHM MOHro.iHyyawH aMb/ipa.i/i YP aYHr33 erl|> TyYH:)3c li ueenryH XYH/I CSTFS.TOHH Taaniaa.i aB^npcan SHS yp.narHiir H.IYY caftn xery<.^^.i3XjifiH TV.IA poK nonbiHxoH eepc/iee ty.iraM/icaH Hexu.iHflr copror M3A3pli, xaMTbin coHHpx.ibir xanracaH
33M3ap UIHH43>K HB6a.1 H3F3HT OflTOH 3X3.1C3H 3H3 Vp.laF H.iyY T3HF3p.13F XBRKHX 6o.1O.1UOO 6HH. MOHFO.IWH pOK OOHblH YHflSC Cyypb Hb 6o.1OM>K, 6aFT3aM>K C3HTaH

i

vioHronuH POK non eepni/lH flyy xoonoi/iroop

MOHronwH POK non eepuftH nyy xoonoiirooF jl.

1. C.AMpaa, "XypA xaMT.nar MoHnvu anx y/taa "aHiuiarre,a" KonqepT TOFJIOHO, ","0MHr,aep" coHHHbi 23,24 ztyraap, 1998 OH, Xyyaac 8 2. T./Iop*A3p3M, "HHHrec XaaHbi >Kapra/rcafixaH", "XyBHHH AMb/ipa^" COHHH 9,10 (1998 OHW 4 /tyraapT Xyy^ac 6) 3. B.raHHHMsr "Ton Ten aa/iyycbir 6aH.i4aH aaryyji>K Safina". "ApawH 3px" 122, 1901 1998 OHW 5 capbm 25 4. P.3MYY»HH, "Mongolia has sold its soul to .rock V roll", "The UB Post"038/123 (98.09.22):4

so
MOHro/ibiH POK non eepn(iH flyy xoonotfroop

ISBN 99929-5-018-8
Published 1999 1999 by UNDP HY6XX Press Institute XaBieimflH Xyp»ai»H Interpress MHrepnpecc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful