You are on page 1of 343
Muc luc ‘Li néi dau Cong tée vien 1 Bat ding thie Co sa Ll Bat ding thie AM-GM 11.1 Bét ding thie AM-GM va tug dung 11.2 Ki thuat Cosi nguge dé 1.2. Bat ding thie Cauchy-Schwarz-Holder . 12.1 Bat diing thite Cauchy-Schwarz va ting dung 1.2.2 Bat ding thie Holder 1.3. Bat ding thite Chebyshev eco 1.3.1 Bat ding thite Chebyshev va ing dung 1.3.2 Ki thugt phan téch Chebyshev 14° Bét ding thie voi ham Wi . : 1.4.1 Ham Idi voi bét ding thie Jensen. . 1.4.2 Ham I6i voi ki thuat xét phn ti 4 bien 1.5 Khai trién Abel va bat ding thite hodn vi 1.5.1. Khai trién Abel . 15.2 Bat ding thie hodn vi 16 Bat diing thie d6i xing 3 bién Gaogso 16.1 Bat diing thie thudn nhét khong o6 digu kien. 1.6.2 Bét ding thite d6i xing 06 diéu kien 13 1B 18 27 34 34 39 44 49 53 53 59 6 62 LT 18 19 1.10 Lat Muc Tue Bat ding thite va ode da thite déi xing so Ap 17.1 Li thuyét vé eée da thife d6i xing su cp 1.7.2 Da thie déi xiing su cp va ce ting dung trong gidi toda bat ding tte Phuong phép can bing he s6 1.8.1 Bai toan md dia 1.8.2 Can bang hé s6 voi bat ding thie lien he trung, binh cong va tring binh nha (AM - GM) 18.3 Can bing hé s6 véi bit dling thite Cauchy - Schwarz - Holder Dao bam va img dung 1.9.1 Kién thite If thuyé 1.9.2. Khdo sét ham s6 mot bién 1.9.3 Khéo sft ham nbiéu bién 1.9.4 Md rong mot bai thi tod quée té 2004 Bai tap ap dung Mot s6 bai toan dang cht § Sang tao bat ding thie 2a 22 Cac 3a Cie bai toan chon loc Ban vé sing tao bat ding thite 2.2.1 Bat ding thite ca va méi 2.2.2 Mot each xdy dung bat dang thie mdi 22 ‘Tit chtmg minh - phan bien dén ‘két Luan, 2.2.4 Sing tao bét ding thitc phuong php ching minh bat dng thie Phuong phép dn bién va dinb If dén bién manh 3.1.1 Bai toan md dau 3.1.2 Phuong phép don bién.d6i voi céc bit ding thie 3 bién 3.1.3. Dinh If dén bién manh $:M.V 3.14 Dinh i $.MLV va mot s6 ting dung 3.1.5 Phuong phap dn bién ton mign n n 2 m4 4 80 83 + 83 84 86 89 103 105 105 201 201 203 206 208 Muc tue iti 3.2. Phuong phap phan tich binh phuong S.0.S. 233, 3.2.1 Bai tom md dau 233 322 ign co 58 cha phitong phip S.0.S va mot s6 ich 239 3.2.3 Nhimg tng dung quan trong cia phutong phép 8.0.5 244 3.2.4 Suy lugn tir mot bai toan 249 3.3 Phuomg phép phan ching 254 3.3.1 Bai toan md dau 254 3.3.2 Nhin nhan mot bit ding thite du6i gée do phan ching 255 3.3.3 Cée bai toén Sp dung. se. 287 3.4 Phuong phép quy nap téng quét 262 3.4.1 Bai todn mé diu . 262 3.4.2 Phuong phip quy nap téng quat va dinb i LG.L 265 3.4.3 Céc bai todn dp dung 267 3.4.4 Xay dug ham sé va bai toén téng quat «276 3.5 Phuong phap sit dung bat ding thie e8 dién ar Nhin lai 5 phuong phap chtmg minh bat dang thie . . wee 285 3.6.1 Phuong phap din bién 235 3.6.2 Phuong phap phan tich binh phutang 8.0. 287 3.6.8 Phuong phép phan chimg . 288 3.64 Phuong phép quy nap téng quit, 289 3.6.5 Phuong phép sit dung bat dang thite 6 dién “290 4 Mot s6 vin d@ chon loc vé bat ding thie 291 4.1 Bat dang thite Schur suy rong : 291 4.2 Nhitug b&t ding thite Kila! : 298 4.3 Bat ding thie Nesbitt va mot s6 dang mé rong 303 4.4 Suy luan va phét trién . . 308 4.5. Bét ding thte than nghich 312 4.5.1 Phwong phép tich phan déi voi bit ding thite 312 4.5.2 Bat ding thie thuan nghich 34