You are on page 1of 14

Ñeà traéc nghieäm TIN HOÏC 10 ---------------------------------------HOÏC KYØ I

CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN TIN HOÏC _ KHOÁI 10


HOÏC KYØ I

Caâu 1 : Choïn phöông aùn gheùp ñuùng noùi veà thuaät ngöõ tin hoïc trong caùc
caâu sau : Tin hoïc laø
A_ Ngaønh khoa hoïc veà xöû lyù thoâng tin töï ñoäng döïa treân maùy
tính ñieän töû ( * )
B_ aùp duïng maùy tính trong caùc hoaït ñoäng xöû lyù thoâng tin
C_ maùy tính vaø caùc coâng vieäc lieân quan ñeán maùy tính ñieän töû
D_ laäp chöông trình cho maùy tính
Caâu 2 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng nhaát : Maùy tính trôû thaønh coâng
cuï lao ñoäng khoâng theå thieáu ñöôïc trong xaõ hoäi hieän ñaïi vì :
A_ Maùy tính cho ta khaû naêng löu tröõ vaø xöû lyù thoâng tin ( * )
B_ Maùy tính giuùp cho con ngöôøi giaûi taát caû caùc baøi toaùn khoù
C_ Maùy tính laø coâng cuï soaïn thaûo vaên baûn vaø cho ta truy caäp vaøo
Internet ñeå tìm kieám thoâng tin.
D_ Maùy tính tính toaùn cöïc kì nhanh vaø chính xaùc
Caâu 3 : Neàn vaên minh thoâng tin gaén lieàn vôùi loaïi coâng cuï naøo
A_ Ñoäng cô hôi nöôùc
B_ Maùy ñieän thoaïi
C_ Maùy tính ñieän töû ( * )
D_ Maùy phaùt ñieän
Caâu 4 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng : Tin hoïc laø moät ngaønh khoa hoïc
vì ñoù laø ngaønh
A_ nghieân cöùu maùy tính ñieän töû
B_ söû duïng maùy tính ñieän töû
C_ ñöôïc sinh ra trong neàn vaên minh thoâng tin
D_ coù noäi dung, muïc tieâu, phöông phaùp nghieân cöùu rieâng
(*)
Caâu 5 : Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng chính xaùc ?
A_ Dung löôïng boä nhôù ngaøy caøng taêng
B_ Dung löôïng ñóa cöùng ngaøy caøng taêng
C_ Giaù thaønh maùy tính ngaøy caøng taêng ( * )
D_ Toác ñoä maùy tính ngaøy caøng taêng
Caâu 6 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng : Lónh vöïc tin hoïc
A_ nghieân cöùu caáu truùc, tính chaát chung cuûa thoâng tin, phöông
phaùp thu thaäp, xöû lyù vaø truyeàn thoâng tin. ( * )
B_ nghieân cöùu caáu truùc, tính chaát cuûa thoâng tin
C_ nghieân cöùu taát caû nhöõng gì lieân quan ñeán maùy tính ñieän töû
D_ Nghieân cöùu caùc phöông phaùp thu thaäp, xöû lyù truyeàn thoâng tin
Caâu 7 : Haõy choïn toå hôïp caùc phöông aùn thích hôïp nhaát ñeå ñieàn vaøo oâ
troáng trong phaùt bieåu sau ñaây : “ Tin hoïc laø moät ngaønh ( a ) phaùt
trieån vaø söû duïng ( b ) ñeå nghieân cöùu caáu truùc, caùc tính chaát cuûa
( c ) ; caùc phöông phaùp thu thaäp, löu tröõ, bieán ñoåi, truyeàn ( c ) vaø
öùng duïng vaøo caùc lónh vöïc hoaït ñoängkhaùc nhau cuûa ñôøi soáng xaõ
hoäi .”
A b c
maùy tính ñieän
A_ khoa hoïc döõ lieäu
töû
B_ khoa hoïc maùy tính döõ lieäu
maùy tính ñieän
C_ ( * ) khoa hoïc thoâng tin
töû
maùy tính ñieän
D_ coâng nghieäp thoâng tin
töû
Caâu 8 : Choïn phaùt bieåu ñuùng trong caùc caâu sau

Page 1
Ñeà traéc nghieäm TIN HOÏC 10 ---------------------------------------HOÏC KYØ I
A_ Moät byte coù 8 bits . ( * )
B_ RAM laø boä nhôù ngoaøi.
C_ Döõ lieäu laø thoâng tin .
D_ Ñóa meàm laø boä nhôù trong .

Caâu 9 : Choïn phaùt bieåu ñuùng trong caùc caâu sau :


A_ 8 bytes = 1 bit .
B_ CPU laø vuøng nhôù ñoùng vai troø trung gian giöõa boä nhôù vaø caùc
thanh ghi .
C_ Ñóa cöùng laø boä nhôù trong .
D_ Döõ lieäu laø thoâng tin ñaõ ñöôïc ñöa vaøo trong maùy tính . ( * )
Caâu 10 : Choïn phaùt bieåu ñuùng trong caùc caâu sau :
A_ Heä thaäp luïc phaân söû duïng 10 chöõ soá töø 0 ñeán 9 .
B_ Heä thaäp luïc phaân söû duïng 10 chöõ soá töø 0 ñeán 9 vaø 6 chöõ
caùi A , B , C , D , E , F . (*)
C_ Heä thaäp luïc phaân söû duïng 2 chöõ soá töø 0 vaø 1.
D_ Heä thaäp luïc phaân söû duïng 7 chöõ caùi I , V , X , L , C , D . M
Caâu 11 : Choïn caâu ñuùng
A_ 1MB = 1024KB ( * )
B_ 1B = 1024 Bit
C_ 1KB = 1024MB
D_ 1Bit= 1024B
Caâu 12 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng : maõ hoùa thoâng tin thaønh döõ
lieäu laø quaù trình
A_ Chuyeån thoâng tin beân ngoaøi thaønh thoâng tin beân trong maùy tính

B_ Chuyeån thoâng tin veà daïng maø maùy tính coù theå xöû lí ñöôïc
(*)
C_ Chuyeån thoâng tin veà daïng maõ ASCII
D_ Thay ñoåi hình thöùc bieåu dieãn ñeå ngöôøi khaùc khoâng hieåu ñöôïc
Caâu 13 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng : Thoâng tin laø
A_ Taát caû nhöõng gì mang laïi cho con ngöôøi hieåu bieát ( * )
B_ döõ lieäu cuûa maùy tính
C_ tin töùc thu nhaän ñöôïc qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng
D_ caùc tín hieäu vaät lyù
Caâu 14 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng : 1 KB baèng
A_ 210 bit
B_ 1024 byte ( * )
C_ Caû A vaø B ñeàu sai
D_ Caû A vaø B ñeàu ñuùng
Caâu 15 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng: Heä ñeám nhò phaân ñöôïc söû duïng
phoå bieán trong tin hoïc vì
A_ Deã bieán ñoåi thaønh daïng bieåu dieãn trong heä ñeám 10
B_ Laø soá nguyeân toá chaün duy nhaát
C_ Moät maïch ñieän coù hai traïng thaùi (coù ñieän/khoâng coù ñieän)
coù theå duøng ñeå theå hieän töông öùng "1", "0" ( * )
D_ Deã duøng
Caâu 16 : Choïn phaùt bieåu sai trong caùc caâu sau
A_ Maùy tính xöû lí ñoàng thôøi nhieàu byte chöù khoâng xöû lí
töøng byte . (*)
B_ Caùc boä phaän cuûa maùy tính noái vôùi nhau bôûi caùc daây daãn goïi
laø caùc tuyeán .
C_ Maùy tính xöû lí ñoàng thôøi moät daõy bit chöù khoâng xöû lí töøng bit .

D_ Modem laø moät thieát bò hoã trôï cho caû vieäc ñöa thoâng tin vaøo vaø
laáy thoâng tin ra .

Page 2
Ñeà traéc nghieäm TIN HOÏC 10 ---------------------------------------HOÏC KYØ I
Caâu 17 : Thoâng tin laø gì
A_ Caùc vaên baûn vaø soá lieäu
B_ Hieåu bieát cuûa con ngöôøi veà moät thöïc theå, söï vaät, khaùi
nieäm, hieän töôïng naøo ñoù ( * )
C_ Vaên baûn, Hình aûnh, AÂm thanh
D_ Hình aûnh, aâm thanh
Caâu 18 : Muøi vò laø thoâng tin
A_ DaÏng phi soá
B_ Daïng soá
C_ Chöa coù khaû naêng thu thaäp, löu tröõ vaø xöû lyù ñöôïc ( * )
D_ Vöøa laø daïng soá vöøa laø daïng phi soá

Caâu 19 : Maõ nhò phaân cuûa thoâng tin laø


A_ Daõy bit bieåu dieãn thoâng tin ñoù trong maùy tính ( * )
B_ Soá trong heä thaäp luïc
C_ Soá trong heä nhò phaân
D_ Soá trong heä hexa
Caâu 20 : Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø phuø hôïp nhaát veà khaùi nieäm bit ?
A_ Ñôn vò ño khoái löôïng kieán thöùc
B_ Chính chöõ soá 1
C_ Ñôn vò ño löôïng thoâng tin ( * )
D_ Moät soá coù 1 chöõ soá
Caâu 21 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng nhaát . Byte laø :
A_ soá löôïng bit ñuû ñeå maõ hoùa ñöôïc moät chöõ caùi trong baûng chöõ
caùi Tieáng Anh
B_ moät ñôn vò ño dung löôïng boä nhôù cuûa maùy tính (*)
C_ moät ñôn vò quy öôùc theo truyeàn thoáng ñeå ño löôïng thoâng tin
D_ löôïng thoâng tin 16 bit
Caâu 22 : Saùch giaùo khoa thöôøng chuùa thoâng tin döôùi daïng :
A_ vaên baûn
B_ hình aûnh
C_ aâm thanh
D_ Caû 2 caâu A_, B_ ñeàu ñuùng (*)
Caâu 23 : Trong caùc heä ñeám döôùi ñaây, heä ñeám naøo ñöôïc duøng trong Tin
hoïc :
A_ heä ñeám cô soá 16
B_ heä ñeám cô soá thaäp phaân
C_ heä ñeám cô soá nhò phaân
D_ Caû A_, B_ , C_ ñeàu ñuùng ( * )
Caâu 24 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng nhaát . Soá kí töï chuaån cuûa boä
maõ ASCII laø :
A_ 256 (*)
B_ 128
C_ 512
D_ 255
Caâu 25 : 1 byte baèng bao nhieâu bit ?
A_ 2 bit
B_ 10 bit
C_ 8 bit (*)
D_ 16 bit
Caâu 26 : Daõy bit naøo döôùi ñaây laø bieåu dieãn nhò phaân cuûa soá “ 31 “ trong
heä thaäp phaân ?
A_ 1101010
B_ 1010010
C_ 0011111 ( * )
D_ 1100110

Page 3
Ñeà traéc nghieäm TIN HOÏC 10 ---------------------------------------HOÏC KYØ I
Caâu 27 : Daõy bit naøo döôùi ñaây laø bieåu dieãn nhò phaân cuûa soá “ 65 “ trong
heä thaäp phaân ?
A_ 11010111
B_ 01000001 ( * )
C_ 10010110
D_ 10101110
Caâu 28 : Daõy 10101 ( trong heä nhò phaân) bieåu dieãn soá naøo trong heä thaäp
phaân
A_ 21 ( * )
B_ 98
C_ 39
D_ 15

Caâu 29 : Daõy bit naøo döôùi ñaây laø bieåu dieãn nhò phaân cuûa soá “ 2 ” trong
heä thaäp phaân ?
A_ 00
B_ 01
C_ 10 ( * )
D_ 11
Caâu 30 : Bieåu dieãn thaäp phaân cuûa soá Hexa “ 1EA ” laø : ( coù nghóa laø 1EA
coù giaù trò baèng bao nhieâu )
A_ 250
B_ 700
C_ 490 ( * )
D_ 506
Caâu 31 : Bieåu dieãn thaäp phaân cuûa soá HEXA “ 2BC ” laø : ( coù nghóa laø 2BC
coù giaù trò baèng bao nhieâu )
A_ 250
B_ 490
C_ 506
D_ 700 ( * )
Caâu 32 : Choïn phaùt bieåu ñuùng trong caùc caâu sau :
A_ Boä nhôù ngoaøi laø caùc ñóa cöùng , ñóa meàm, Ram, ROM, .
B_ Boä nhôù ngoaøi laø caùc ñóa cöùng , ñóa meàm , ñóa CD, thieát bò
Flash. ( * )
C_ Boä nhôù trong laø caùc ñóa cöùng , ñóa meàm .
D_ Boä nhôù ngoaøi coù ROM vaø RAM .
Caâu 33 : Choïn phaùt bieåu ñuùng trong caùc caâu sau
A_ Heä nhò phaân söû duïng caùc chöõ soá 1 vaø 2 .
B_ Heä thaäp phaân söû duïng caùc chöõ soá töø 0 ñeán 9 vaø A, B, C, D, E, F .

C_ RAM laø boä nhôù trong , laø nôi coù theå ghi , xoaù thoâng tin
trong luùc laøm vieäc ( * )
D_ ROM laø boä nhôù trong , laø nôi coù theå ghi , xoaù thoâng tin trong luùc
laøm vieäc
Caâu 34 : Choïn phaùt bieåu ñuùng trong caùc caâu sau :
A_ Boä nhôù trong bao goàm : caùc loaïi ñóa cöùng , ñóa meàm , …
B_ Boä nhôù ngoaøi bao goàm : RAM vaø ROM , …
C_ RAM laø boä nhôù trong , toàn taïi taïm thôøi trong quaù trình
maùy hoaït ñoäng . ( * )
D_ ROM laø boä nhôù coù theå ñoïc , ghi , söûa, xoùa tuøy yù .
Caâu 35 : Choïn phaùt bieåu ñuùng trong caùc caâu sau
A_ CPU laø boä nhôù .
B_ Moät byte coù 8 bits . ( * )
C_ RAM laø boä nhôù ngoaøi.
D_ Ñóa meàm laø boä nhôù trong .

Page 4
Ñeà traéc nghieäm TIN HOÏC 10 ---------------------------------------HOÏC KYØ I
Caâu 36 : Choïn phaùt bieåu ñuùng trong caùc caâu sau :
A_ Döõ lieäu laø thoâng tin ñaõ ñöôïc ñöa vaøo trong maùy tính . ( * )
B_ CPU laø vuøng nhôù ñoùng vai troø trung gian giöõa boä nhôù vaø caùc
thanh ghi .
C_ Ñóa cöùng laø boä nhôù trong .
D_ 8 bytes = 1 bit .
Caâu 37 : Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng :
A_ Maùy tính duøng heä ñeám La Maõ ñeå bieåu dieãn soá
B_ Boä nhôù laø thaønh phaàn phaûi coù cuûa moïi maùy tính ( * )
C_ Maøn hình vaø baøn phím laø caùc thieát bò khoâng quan troïng cuûa moät
maùy tính
D_ Caû 2 caâu A_, B_ ñeàu ñuùng .
Caâu 38 : Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng nhaát . Thieát bò ra laø :
A_ Maøn hình
B_ Baøn phím.
C_ Maùy in
D_ Caû 2 caâu A_ vaø C_ ñeàu ñuùng . ( * )

Caâu 39 : Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng nhaát trong caùc caâu sau
A_ Caùc thieát bò ra goàm : baøn phím , chuoät, loa .
B_ Caùc thieát bò ra goàm : baøn phím , maøn hình , maùy in .
C_ Caùc thieát bò vaøo goàm : baøn phím , chuoät , maùy queùt hình (
maùy Scan ) . ( * )
D_ Caùc thieát bò vaøo goàm : baøn phím , chuoät , maøn hình .
Caâu 40 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng : Hieän nay dung löôïng thoâng
thöôøng cuûa ñóa meàm laø
A_ 3 MB
B_ 1.44 MB ( * )
C_ 1.44 KB
D_ 2.44 MB
Caâu 41 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng nhaát : Caùc boä phaän chính trong
sô ñoà caáu truùc maùy tính goàm:
A_ CPU ,boä nhôù trong/ngoaøi, thieát bò vaøo/ra ( * )
B_ Baøn phím vaø con chuoät
C_ Maùy queùt vaø oå cöùng
D_ Maøn hình vaø maùy in
Caâu 42 : Caùc thaønh phaàn chính trong sô ñoà caáu truùc maùy tính thöôøng
goàm :
A_ CPU vaø boä nhôù (trong/ngoaøi)
B_ Thieát bò vaøo vaø ra
C_ Maøn hình vaø maùy in
D_ Caû 2 caâu A_, B_ ñeàu ñuùng ( * )
Caâu 43 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng nhaát : Boä nhôù chính (boä nhôù
trong) bao goàm
A_ thanh ghi vaø ROM
B_ thanh ghi vaø RAM
C_ ROM vaø RAM ( * )
D_ cache vaø ROM
Caâu 44 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng nhaát : ROM laø boä nhôù duøng ñeå
A_ chöùa heä ñieàu haønh MS DOS
B_ ngöôøi duøng coù theå xoùa hoaëc caøi ñaët chöông trình vaøo
C_ chöùa caùc döõ lieäu quan troïng
D_ chöùa caùc chöông trình heä thoáng ñöôïc haõng saûn xuaát caøi
ñaët saün vaø ngöôøi duøng thöôøng khoâng thay ñoåi ñöôïc
( * )

Page 5
Ñeà traéc nghieäm TIN HOÏC 10 ---------------------------------------HOÏC KYØ I
Caâu 45 : Haõy choïn phöông aùn ñuùng nhaát :Heä thoáng tin hoïc goàm caùc
thaønh phaàn :
A_ Ngöôøi quaûn lí, maùy tính vaø Internet
B_ Söï quaûn lí vaø ñieàu khieån cuûa con ngöôøi, phaàn cöùng vaø
phaàn meàm ( * )
C_ Maùy tính, phaàn meàm vaø döõ lieäu
D_ Maùy tính, maïng vaø phaàn meàm
Caâu 46 : Choïn phaùt bieåu sai trong caùc caâu sau
A_ Maùy tính xöû lí ñoàng thôøi nhieàu byte chöù khoâng xöû lí
töøng byte . ( * )
B_ Maùy tính xöû lí ñoàng thôøi moät daõy bit chöù khoâng xöû lí töøng bit .

C_ Caùc boä phaän cuûa maùy tính noái vôùi nhau bôûi caùc daây daãn goïi
laø caùc tuyeán .
D_ Modem laø moät thieát bò hoã trôï cho caû vieäc ñöa thoâng tin vaøo vaø
laáy thoâng tin ra .
Caâu 47 : Choïn phaùt bieåu sai trong caùc caâu sau :
A_ Boä nhôù ngoaøi duøng ñeå löu tröõ laâu daøi caùc thoâng tin vaø hoã trôï
cho boä nhôù trong .
B_ Caùc thoâng tin löu tröõ trong boä nhôù ngoaøi seõ khoâng maát khi taét
maùy.
C_ Thanh ghi laø vuøng nhôù ñaëc bieät ñöôïc CPU söû duïng ñeå löu tröõ
taïm thôøi caùc leänh vaø döõ lieäu ñang xöû lí .
D_ Boä nhôù trong duøng ñeå löu tröõ laâu daøi caùc thoâng tin vaø
hoã trôï cho boä nhôù ngoaøi ( * )

Caâu 48 : Choïn phaùt bieåu sai trong caùc caâu sau :


A_ Boä nhôù ngoaøi seõ bò maát khi taét maùy hay cuùp ñieän ñoät
ngoät . ( * )
B_ Boä nhôù ngoaøi thöôøng laø ñóa cöùng , ñóa meàm , ñóa Compact .
C_ CPU goàm hai boä phaän : boä ñieàu khieån ( CU - Control Unit ) vaø boä
soá hoïc / loâgic ( ALU - Arithmetic / Logic Unit ) .
D_ Phaàn cöùng maùy tính bao goàm :Boä xöû lí trung taâm(CPU), boä nhôù
trong/ngoaøi, thieát bò vaøo/ra .
Caâu 49 : Döïa vaøo sô ñoà caáu truùc maùy tính ñaõ hoïc, haõy cho bieát quaù trình
xöû lyù thoâng tin thöïc hieän theo quy trình naøo trong nhöõng quy trình döôùi
ñaây (hay thöù töï caùc thao taùc ôû phaàn khaùi nieäm heä thoáng tin hoïc) :
A_ Xöû lyù thoâng tin --> Xuaát döõ lieäu --> Nhaäp ; Löu tröõ thoâng tin
B_ Nhaäp thoâng tin --> Xöû lyù thoâng tin --> Xuaát ; Löu tröõ thoâng
tin ( * )
C_ Nhaäp thoâng tin --> Löu thoâng tin --> Xuaát ; Xöû lyù thoâng tin
D_ Xuaát thoâng tin --> Xöû lyù döõ lieäu --> Nhaäp ; Löu tröõ thoâng tin
Caâu 50 : Choïn phaùt bieåu sai trong caùc caâu sau :
A_ Vieäc toå chöùc thoâng tin ôû boä nhôù ngoaøi vaø vieäc trao ñoåi thoâng
tin giöõa boä nhôù ngoaøi vôùi boä nhôù trong ñöôïc thöïc hieän bôûi moät
chöông trình heä thoáng goïi laø heä ñieàu haønh .
B_ Maùy queùt laø thieát bò ñeå ñöa hình aûnh vaøo maùy tính .
C_ Webcam laø thieát bò duøng ñeå ñöa hình aûnh töø maùy tính ra
beân ngoaøi . ( * )
D_ Chuoät laø moät thieát bò ñieàu khieån daïng troû .
Caâu 51 : Boä nhôù naøo sau ñaây coù toác ñoä truy caäp döõ lieäu nhanh nhaát
A_ ROM
B_ RAM
C_ Boä nhôù truy caäp nhanh (Cache)
Page 6
Ñeà traéc nghieäm TIN HOÏC 10 ---------------------------------------HOÏC KYØ I
D_ Thanh ghi (Register) ( * )
Caâu 52 : Thieát bò naøo vöøa laø thieát bò vaøo vöøa laø thieát bò ra
A_ Maùy chieáu
B_ Maøn hình
C_ Modem ( * )
D_ Webcam
Caâu 53 : Thieát bò naøo laø thieát bò ra :
A_ Maùy queùt (maùy Scan)
B_ Maùy in (printer) . ( * )
C_ Baøn phím
D_ Webcam
Caâu 54 : Thieát bò naøo laø thieát bò vaøo :
A_ Maøn hình.
B_ Webcam ( * )
C_ Maùy chieáu
D_ Maùy in
Caâu 55 : Leänh maùy tính khoâng chöùa caùc thaønh phaàn naøo sau ñaây ?
A_ Maõ cuûa thao taùc caàn thöïc hieän
B_ Ñòa chæ cuûa oâ nhôù toaùn haïng
C_ Ñòa chæ cuûa chính leänh maùy ( * )
D_ Ñòa chæ cuûa oâ nhôù keát quaû
Caâu 56 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng . Trong maùy tính, oå ñóa cöùng laø
thieát bò
A_ chuyeân duøng ñeå laøm thieát bò vaøo
B_ chuyeân duøng ñeå laøm thieát bò ra
C_ Caû A_, B_, C_ ñeàu sai ( * )
D_ Caû A_, B_ñeàu ñuùng

Caâu 57 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng nhaát . Chuoät maùy tính laø thieát
bò ngoaïi vi duøng ñeå
A_ veõ hình vôùi caùc phaàn meàm ñoà hoïa
B_ söû duïng vôùi heä ñieàu haønh Windows (choïn leänh vaø bieåu töôïng) .
C_ nhaäp döõ lieäu ( * )
D_ Caû A_, B_
Caâu 58 : Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø hôïp lí nhaát veà RAM ?
A_ duøng ñeå löu tröõ döõ lieäu vaø chöông trình trong thôøi gian
maùy laøm vieäc ( * )
B_ duøng ñeå löu tröõ ø chöông trình trong thôøi gian maùy laøm vieäc
C_ duøng ñeå löu tröõ döõ lieäu laâu daøi
D_ Caû B_ vaø C_
Caâu 59 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng : Trong tin hoïc sô ñoà khoái laø
A_ Ngoân ngöõ laäp trình baäc cao
B_ Sô ñoà moâ taû thuaät toaùn ( * )
C_ Sô ñoà veà caáu truùc maùy tính
D_ Sô ñoà thieát keá vi ñieän töû
Caâu 60 : Choïn phaùt bieåu ñuùng trong caùc caâu sau :
A_ Trong phaïm vi Tin hoïc , ta coù theå quan nieäm baøi toaùn laø vieäc naøo
ñoù maø ta muoán maùy tính thöïc hieän .
B_ Thuaät toaùn ( giaûi thuaät ) ñeå giaûi moät baøi toaùn laø moät daõy
höõu haïn caùc thao taùc ñöôïc saép xeáp theo moät trình töï xaùc ñònh
sao cho sau khi thöïc hieän daõy thao taùc ñoù , töø Input cuûa baøi toaùn
naøy , ta nhaän ñöôïc Output caàn tìm .
C_ Sô ñoà khoái laø sô ñoà moâ taû thuaät toaùn .
D_ Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng . (*)
Caâu 61 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng . Chöông trình dòch laø chöông trình :
A_ Chuyeån ñoåi ngoân ngöõ maùy sang ngoân ngöõ laäp trình baäc cao

Page 7
Ñeà traéc nghieäm TIN HOÏC 10 ---------------------------------------HOÏC KYØ I
B_ Chuyeån ñoåi chöông trình vieát baèng hôïp ngöõ hoaëc ngoân
ngöõ laäp trình baäc cao sang ngoân ngöõ maùy ( * )
C_ Chuyeån ñoåi hôïp ngöõ sang ngoân ngöõ laäp trình baäc cao
D_ Chuyeån ñoåi ngoân ngöõ maùy sang hôïp ngöõ .
Caâu 62 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng . Chöông trình dòch laø chöông trình :
A_ Chuyeån ñoåi caùc ngoân ngöõ laäp trình khaùc sang ngoân ngöõ
maùy . ( * )
B_ Chuyeån ñoåi ngoân ngöõ maùy sang ngoân ngöõ baäc cao
C_ Chuyeån ñoåi hôïp ngöõ sang ngoân ngöõ laäp trình baäc cao
D_ Caû A_, B_, C_ ñeàu ñuùng
Caâu 63 : Ngoân ngöõ maùy laø gì ?
A_ laø baát cöù ngoân ngöõ laäp trình naøo maø coù theå moâ taû thuaät
toaùn ñeå giao cho maùy tính thöïc hieän
B_ Laø ngoân ngöõ duy nhaát maø maùy tính coù theå hieåu vaø thöïc
hieän ñöôïc ( * )
C_ laø ngoân ngöõ gaàn vôùi ngoân ngöõ töï nhieân, coù tính ñoäc laäp cao
vaø khoâng phuï thuoäc vaøo caùc loaïi maùy
D_ Caû 2 caâu B_, C_ ñeàu ñuùng
Caâu 64 : Haõy choïn phöông aùn gheùp hôïp lí nhaát . Hôïp ngöõ laø ngoân ngöõ
A_ maø maùy tính coù theå thöïc hieän ñöôïc tröïc tieáp khoâng caàn dòch
B_ Söû duïng moät soá töø ñeå thöïc hieän caùc leänh treân thanh ghi.
. Ñeå thöïc hieän ñöôïc caàn dòch ra ngoân ngöõ maùy . ( * )
C_ maø caùc leänh khoâng vieát tröïc tieáp baèng maõ nhò phaân
D_ khoâng vieát baèng maõ nhò phaân, ñöôïc thieát keá cho moät soá loaïi
maùy coù theå hieåu vaø thöïc hieän tröïc tieáp caùc caâu leänh döôùi
daïng kí töï

Caâu 65 : Trong caùc phaùt bieåu sau, phaùt bieåu naøo ñuùng nhaát veà ngoân ngöõ
baäc cao ?
A_ laø loaïi ngoân ngöõ moâ taû thuaät toaùn döôùi daïng vaên baûn theo
nhöõng quy öôùc naøo ñoù vaø hoaøn toaøn khoâng phuï thuoäc vaøo caùc
maùy tính cuï theå
B_ laø loaïi ngoân ngöõ maø maùy tính khoâng thöïc hieän tröïc tieáp ñöôïc .
Tröôùc khi thöïc hieän phaûi dòch ra ngoân ngöõ maùy .
C_ Laø ngoân ngöõ gaàn vôùi ngoân ngöõ töï nhieân, coù tính ñoäc
laäp cao vaø khoâng phuï thuoäc vaøo caùc loaïi maùy. ( * )
D_ laø loaïi ngoân ngöõ coù theå moâ taû ñöôïc moïi thuaät toaùn
Caâu 66 : Haõy choïn phaùt bieåu ñuùng . Ngoân ngöõ laäp trình laø :
A_ Ngoân ngöõ maùy
B_ Hôïp ngöõ
C_ Ngoân ngöõ baäc cao
D_ Caû 3 caâu ñeàu ñuùng . ( * )
Caâu 67 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng nhaát . Moät chöông trình laø :
A_ Moät daõy caùc leänh chæ daãn cho maùy tính tìm ñöôïc Output töø
Input . ( * )
B_ saûn phaåm cuûa vieäc dieãn taû moät thuaät toaùn baèng moät ngoân
ngöõ maø maùy tính coù theå thöïc hieän ñöôïc
C_ moät baûn chæ daãn ( ra leänh ) cho maùy tính giaûi quyeát moät baøi
toaùn
D_ moät dieãn taû thuaät toaùn ñöôïc vieát trong moät ngoân ngöõ laäp trình
Caâu 68 : Choïn phaùt bieåu sai trong caùc caâu sau :
A_ Keát quaû dieãn taû thuaät toaùn baèng moät ngoân ngöõ sao cho maùy
tính coù theå thöïc hieän ñöôïc goïi laø moät chöông trình .
B_ Ngoân ngöõ ñeå vieát chöông trình goïi laø ngoân ngöõ laäp trình .

Page 8
Ñeà traéc nghieäm TIN HOÏC 10 ---------------------------------------HOÏC KYØ I
C_ Thuaät toaùn coù theå dieãn taû baèng caùch lieät keâ hoaëc baèng sô ñoà
khoái .
D_ Caâu a , b ñuùng vaø caâu c sai . ( * )
Caâu 69 : Choïn phaùt bieåu sai trong caùc caâu sau :
A_ Moãi loaïi maùy tính coù ngoân ngöõ maùy cuûa noù , ñoù laø ngoân ngöõ
maùy duy nhaát ñeå vieát chöông trình maø maùy tính tröïc tieáp hieåu vaø
thöïc hieän ñöôïc .
B_ Ñeå moät chöông trình vieát baèng hôïp ngöõ thöïc hieän ñöôïc treân maùy
tính , noù caàn phaûi ñöôïc dòch ra ngoân ngöõ maùy baèng chöông trình
hôïp dòch .
C_ Caû hai caâu a , b cuøng sai . (*)
D_ Caû hai caâu a , b cuøng ñuùng .
Caâu 70 : Choïn phaùt bieåu sai trong caùc caâu sau :
A_ Moãi chöông trình ñöôïc vieát baèng ngoân ngöõ khaùc muoán ñöôïc thöïc
hieän treân maùy tính ñeàu phaûi ñöôïc dòch ra ngoân ngöõ maùy baèng
moät chöông trình dòch .
B_ Hôïp ngöõ cho pheùp ta söû duïng moät soá töø thöôøng laø Tieáng Anh
ñeå theå hieän caùc leänh caàn thöïc hieän .
C_ Caû hai caâu a , b cuøng sai . (*)
D_ Caû hai caâu a , b cuøng ñuùng .
Caâu 71 : Haõy choïn phöông aùn ñuùng nhaát . Caùc böôùc tieán haønh ñeå giaûi
baøi toaùn treân maùy tính theo thöù töï laø :
A_ Löïa choïn hoaëc thieát keá thuaät toaùn ; Xaùc ñònh baøi toaùn ; Vieát
chöông trình ; Hieäu chænh ; Vieát taøi lieäu
B_ Xaùc ñònh baøi toaùn ; Löïa choïn hoaëc thieát keá thuaät toaùn ;
Vieát chöông trình ; Hieäu chænh ; Vieát taøi lieäu ( * )
C_ Xaùc ñònh baøi toaùn ; Vieát chöông trình ; Löïa choïn hoaëc thieát keá
thuaät toaùn ; Hieäu chænh ; Vieát taøi lieäu
D_ Xaùc ñònh baøi toaùn ; Löïa choïn hoaëc thieát keá thuaät toaùn ; Vieát taøi
lieäu ; Vieát chöông trình ; Hieäu chænh ;

Caâu 72 : Khi duøng maùy tính giaûi toaùn ta caàn quan taâm ñeán caùc yeáu toá :
A_ Ñöa vaøo maùy thoâng tin gì ( Input ) .
B_ Caàn laáy ra thoâng tin gì ( Output ) .
C_ Phöông phaùp giaûi toaùn .
D_ Caû hai caâu a , b ñeàu ñuùng . (*)
Caâu 73 : Haõy choïn phaùt bieåu hôïp lyù nhaát veà khaùi nieäm phaàn meàm :
A_ Phaàn meàm goàm chöông trình maùy tính vaø caùch toå chöùc döõ lieäu
B_ Phaàn meàm goàm chöông trình maùy tính, taøi lieäu veà caùch toå
chöùc döõ lieäu vaø caùc taøi lieäu höôùng daãn khaùc ( * )
C_ Phaàn meàm goàm chöông trình maùy tính vaø döõ lieäu ñi keøm
D_ Phaàn meàm goàm caùc chöông trình maùy tính ñeå laøm ra caùc chöông
trình maùy tính khaùc
Caâu 74 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng . Phaàn meàm heä thoáng :
A_ Coù chöùc naêng giaùm saùt vaø ñieàu phoái thöïc hieän caùc
chöông trình ( * )
B_ coøn ñöôïc goïi laø chöông trình giaùm saùt
C_ coøn coù teân khaùc laø phaàn meàm öùng duïng
D_ laø phaàn meàm caøi ñaët trong maùy tính boû tuùi
Caâu 75 : Choïn phaùt bieåu sai trong caùc caâu sau :
A_ Saûn phaåm chính thu ñöôïc sau khi thöïc hieän caùc böôùc giaûi baøi toaùn
laø caùch toå chöùc döõ lieäu , chöông trình vaø taøi lieäu .
B_ Phaàn meàm tieän ích trôï giuùp ta khi laøm vieäc vôùi maùy tính .
C_ Caùc phaàn meàm öùng duïng laø caùc phaàn meàm maùy tính ñöôïc vieát
ñeå giaûi quyeát caùc coâng vieäc haøng ngaøy hay nhöõng hoaït ñoäng
nghieäp vuï .
D_ Caâu a , c ñuùng vaø caâu b sai . (*)
Page 9
Ñeà traéc nghieäm TIN HOÏC 10 ---------------------------------------HOÏC KYØ I
Caâu 76 : Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng . Phaàn meàm öùng duïng bao goàm :
A_ Phaàn meàm tieän ích
B_ Phaàn meàm ñoùng goùi
C_ Phaàn meàm coâng cuï (phaàn meàm phaùt trieån)
D_ Caû 3 caâu ñeàu ñuùng . ( * )
Caâu 77 : Choïn phaùt bieåu ñuùng trong caùc caâu sau :
A_ Phaàn meàm ñoùng goùi laø phaàn meàm ñöôïc thieát keá döïa treân
nhöõng yeâu caàu chung haøng ngaøy cuûa raát nhieàu ngöôøi chöù
khoâng phaûi moät ngöôøi hay moät toå chöùc cuï theå .
B_ Ñeå hoã trôï cho vieäc laøm ra caùc saûn phaåm phaàn meàm , ngöôøi ta
duøng chính caùc phaàn meàm khaùc goïi laø phaàn meàm coâng cuï .
C_ Phaàn meàm sao cheùp döõ lieäu laø phaàm meàm öùng duïng .
D_ Caâu a , b ñuùng vaø caâu c sai . (*)
Caâu 78 : Moät vaøi öùng duïng chính cuûa Tin hoïc laø :
A_ Giaûi caùc baøi toaùn khoa hoïc kó thuaät .
B_ Töï ñoäng hoaù vaø ñieàu khieån .
C_ Giaùo duïc .
D_ Caû ba caâu a , b , c ñeàu ñuùng . (*)
Caâu 79 : Moät vaøi öùng duïng chính cuûa Tin hoïc laø :
A_ Giaûi caùc baøi toaùn quaûn lí .
B_ Truyeàn thoâng .
C_ Soaïn thaûo , in aán , löu tröõ , vaên phoøng .
D_ Caû ba caâu a , b , c ñeàu ñuùng . (*)
Caâu 80 : Moät vaøi öùng duïng chính cuûa Tin hoïc laø :
A_ Trí tueä nhaân taïo .
B_ Töï ñoäng hoaù vaø ñieàu khieån .
C_ Giaûi trí .
D_ Caû ba caâu A_,B_,C_ ñeàu ñuùng . ( * )

Caâu 81 : Choïn phaùt bieåu sai trong caùc caâu sau :


A_ Neàn Tin hoïc cuûa moät quoác gia ñöôïc xem laø phaùt trieån neáu noù
ñoùng goùp ñöôïc phaàn ñaùng keå vaøo neàn kinh teá quoác daân vaø
vaøo kho taøng tri thöùc chung cuûa theá giôùi .
B_ Ñeå baûo veä lôïi ích chung , xaõ hoäi phaûi coù nhöõng quy ñòng chung ,
nhöõng ñieàu luaät ñeå baûo veä thoâng tin vaø ñeå xöû lí caùc toäi phaïm
lieân quan ñeán vieäc phaù hoaïi thoâng tin ôû caùc möùc ñoä khaùc nhau .
C_ Caû hai caâu a , b ñeàu sai . (*)
D_ Caû hai caâu a , b ñeàu ñuùng .
Caâu 82 : Ñeå phaùt trieån Tin hoïc caàn coù :
A_ Moät xaõ hoäi coù toå chöùc treân cô sôû phaùp lí chaët cheõ .
B_ Moät ñoäi nguõ lao ñoäng coù trí tueä .
C_ Caâu a sai vaø caâu b ñuùng .
D_ Caû hai caâu a , b ñeàu ñuùng . (*)
Caâu 83 : Tìm caâu sai trong caùc caâu noùi veà chöùc naêng cuûa Heä ñieàu haønh
döôùi ñaây :
A_ Ñaûm baûo giao tieáp giöõa ngöôøi duøng vaø heä thoáng (maùy tính)
B_ Toå chöùc quaûn lyù vaø söû duïng moät caùch toái öu taøi nguyeân cuûa
maùy tính
C_ Thöïc hieän tìm kieám thoâng tin treân maïng INTERNET . ( * )
D_ Cung caáp phöông tieän ñeå thöïc hieän caùc chöông trình khaùc
Caâu 84 : Haõy choïn caâu gheùp ñuùng . Heä ñieàu haønh laø :
A_ Phaàn meàm öùng duïng
B_ Phaàn meàm tieän ích
C_ Phaàn meàm heä thoáng ( * )
D_ Phaàn meàm coâng cuï
Caâu 85 : Haõy choïn caâu gheùp ñuùng . Heä ñieàu haønh laø :

Page 10
Ñeà traéc nghieäm TIN HOÏC 10 ---------------------------------------HOÏC KYØ I
A_ Phaàn meàm heä thoáng ( * )
B_ Phaàn meàm öùng duïng
C_ Phaàn meàm vaên phoøng
D_ Caû 2 caâu a, b ñeàu ñuùng
Caâu 86 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng nhaát . Caùc heä ñieàu haønh thoâng
duïng hieän nay thöôøng ñöôïc löu tröõ ôû ñaâu :
A_ Treân boä nhôù ngoaøi ( * )
B_ Trong CPU ( boä xöû lyù trung taâm )
C_ Trong RAM
D_ Trong ROM
Caâu 87 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng nhaát . Heä ñieàu haønh “ ña
nhieäm moät ngöôøi duøng ” laø :
A_ Chæ coù moät ngöôøi ñaêng nhaäp vaøo heä thoáng. Nhöng coù
theå kích hoaït cho heä thoáng thöïc hieän ñoàng thôøi nhieàu
chöông trình ( * )
B_ Cho pheùp nhieàu ngöôøi duøng ñöôïc ñaêng nhaäp vaøo heä thoáng, moãi
ngöôøi duøng chæ coù theå cho heä thoáng thöïc hieän ñoàng thôøi nhieàu
chöông trình
C_ Caùc chöông trình phaûi ñöôïc thöïc hieän laàn löôït vaø moãi laàn laøm
vieäc chæ ñöôïc moät ngöôøi ñaêng nhaäp vaøo heä thoáng .
D_ Caû 3 caâu A_. B_, C_ ñeàu ñuùng .
Caâu 88 : Haõy choïn phöông aùn ñuùng nhaát : Heä ñieàu haønh ña nhieäm nhieàu
ngöôøi duøng laø heä ñieàu haønh thöïc hieän :
A_ ñieàu haønh vieäc phaân phoái taøi nguyeân cho caùc chöông trình thöïc
hieän ñoàng thôøi
B_ ghi nhôù nhöõng thoâng tin cuûa ngöôøi duøng ( chaúng haïn nhö maät
khaàu, thö muïc rieâng, caùc chöông trình ñang chaïy …)
C_ ñaûm baûo sao cho loãi trong moät chöông trình khoâng laøm aûnh höôûng
tôùi vieäc thöïc hieän caùc chöông trình khaùc
D_ Caû 3 caâu A_, B_, C_ ñeàu ñuùng . ( * )
Caâu 89 : Haõy choïn caâu phaùt bieåu ñuùng nhaát .
A_ Moãi heä ñieàu haønh phaûi coù thaønh phaàn ñeå keát noái Internet, trao
ñoåi thö ñieän töû .
B_ Heä ñieàu haønh cung caáp moâi tröôøng giao tieáp giöõa ngöôøi
duøng vaø heä thoáng . ( * )
C_ Heä ñieàu haønh thöôøng ñöôïc caøi ñaët saün töø khi saûn xuaát maùy
tính .
D_ Caû 2 caâu A_, B_ ñuùng .
Caâu 90 : Haõy choïn giaûi thích ñuùng trong caùc giaûi thích döôùi ñaây veà lí do taïi
sao ngöôøi ta thöôøng khoâng löu tröõ saün heä ñieàu haønh trong ROM maø
löu treân ñóa cöùng .
A_ Naâng caáp heä ñieàu haønh deã daøng hôn, khi haõng phaàn meàm
muoán theâm caùc tính naêng môùi ( naâng caáp ) thì chæ caàn cung caáp
caùc ñóa chöùa phieân baûn heä ñieàu haønh môùi, ñieàu naøy deã hôn
nhieàu so vôùi thieát keá moät vi maïch môùi .
B_ Ngöôøi duøng coù theå choïn heä ñieàu haønh, ngay trong moät maùy tính
coù theå caøi nhieàu hôn moät heä ñieàu haønh, cho pheùp ngöôøi duøng
choïn moät trong chuùng ñeå duøng moãi khi baät maùy .
C_ Caû 2 caâu A_, B_ ñeàu ñuùng ( * )
D_ Caû 2 caâu A_, B_ ñeàu sai
Caâu 91 : Choïn caâu phaùt bieåu sai :
A_ Heä ñieàu haønh laø taäp hôïp caùc chöông trình ñöôïc toå chöùc thaønh
moät heä thoáng vôùi nhieäm vuï ñaûm baûo töông taùc giöõa ngöôøi vôùi
maùy tính .
B_ Hoïc söû duïng maùy tính nghóa laø hoïc söû duïng heä ñieàu haønh
. ( * )
C_ Heä ñieàu haønh toå chöùc khai thaùc taøi nguyeân maùy moät caùch toái
öu .
Page 11
Ñeà traéc nghieäm TIN HOÏC 10 ---------------------------------------HOÏC KYØ I
D_ Heä ñieàu haønh ñöôïc löu tröõ treân boä nhôù ngoaøi .
Caâu 92 : Tìm caâu sai trong caùc caâu sau :
A_ Heä ñieàu haønh laø taäp hôïp caùc chöông trình ñöôïc toå chöùc thaønh
moät heä thoáng vôùi nhieäm vuï ñaûm baûo töông taùc giöõa ngöôøi
duøng vôùi maùy tính .
B_ Heä ñieàu haønh ñöôïc nhaø saûn xuaát caø ñaët khi cheá taïo
maùy tính ( * )
C_ Heä ñieàu haønh toå chöùc quaûn lí heä thoáng teäp treân maïng maùy tính
.
D_ Heä ñieàu haønh ñöôïc löu tröõ treân boä nhôù ngoaøi
Caâu 93 : Haõy choïn toå hôïp caùc phöông aùn thích hôïp nhaát ñeå ñieàn vaøo oâ
troáng trong moâ taû veà heä ñieàu haønh nhö sau : “ Heä ñieàu haønh laø
moät taäp hôïp caùc ( a ) ñöôïc toå chöùc thaønh moät ( b ) vôùi nhieäm
vuï ñaûm baûo ( c ) giöõa duøng vôùi maùy tính, cung caáp caùc phöông
tieän vaø dòch vuï ñeå ngöôøi duøng deã daøng thöïc hieän chöông trình, quaûn
lí chaët cheõ caùc taøi nguyeân cuûa maùy, toå chöùc khai thaùc chuùng moät
caùch thuaän tieän vaø toái öu .”
a b c
chöông trình vaø döõ heä thoáng giao tieáp
A_
lieäu
B_ ( * ) chöông trình heä thoáng töông taùc
C_ chöông trình phaàn meàm giao tieáp
chöông trình vaø döõ phaàn meàm töông taùc
D_
lieäu
Caâu 94 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng . Heä ñieàu haønh laø :
A_ phaàn meàm heä thoáng ( * )
B_ phaàn meàm öùng duïng
C_ phaàn meàm vaên phoøng
D_ Caû 2 caâu A_ B_
Caâu 95 : Heä ñieàu haønh ñöôïc löu tröõ ôû ñaâu ?
A_ Boä nhôù trong
B_ USB
C_ Boä nhôù ngoaøi ( * )
D_ Ñóa meàm
Caâu 96 : Heä ñieàu haønh naøo döôùi ñaây khoâng phaûi laø heä ñieàu haønh ña
nhieäm nhieàu ngöôøi duøng ?
A_ Windows 2000
B_ MS-DOS ( * )
C_ UNIX
D_ Linux
Caâu 97 : Choïn phaùt bieåu sai trong caùc caâu sau :
A_ Heä ñieàu haønh laø taäp hôïp coù toå chöùc caùc chöông trình thaønh heä
thoáng vôùi nhieäm vuï baûo ñaûm quan heä giöõa ngöôøi söû duïng vôùi
maùy tính .
B_ Heä ñieàu haønh ñöôïc löu tröõ döôùi daïng caùc moâ ñun ñoäc laäp treân
boä nhôù ngoaøi
C_ Heä ñieàu haønh quaûn lí chaët cheõ caùc taøi nguyeân cuûa maùy , toå
chöùc khai thaùc chuùng moät caùch thuaän tieän vaø toái öu .
D_ Caâu A_ , B_ ñuùng vaø caâu C_ sai . (*)
Caâu 98 : Choïn phaùt bieåu sai trong caùc caâu sau :
A_ Heä ñieàu haønh ñoùng vai troø caàu noái giöõa thieát bò vôùi ngöôøi söû
duïng vaø giöõa thieát bò vôùi caùc chöông trình thöïc hieän treân maùy .
B_ Heä ñieàu haønh cung caáp caùc phöông tieän vaø dòch vuï ñeå ngöôøi söû
duïng deã daøng thöïc hieän chöông trình .
C_ Heä ñieàu haønh quaûn lí chaët cheõ caùc taøi nguyeân cuûa maùy , toå
chöùc khai thaùc chuùng moät caùch thuaän tieän vaø toái öu .
D_ Caâu A_ , C_ ñuùng vaø caâu B_ sai . (*)

Page 12
Ñeà traéc nghieäm TIN HOÏC 10 ---------------------------------------HOÏC KYØ I
Caâu 99 : Moät soá chöùc naêng cuûa heä ñieàu haønh laø :
A_ Cung caáp boä nhôù , caùc thieát bò ngoaïi vi , … cho caùc chöông trình
caàn thöïc hieän vaø toå chöùc thöïc hieän caùc chöông trình ñoù .
B_ Hoã trôï baèng phaàn meàm cho caùc thieát bò ngoaïi vi ñeå coù theå khai
thaùc chuùng moät caùch thuaän tieän vaø hieäu quaû .
C_ Cung caáp caùc dòch vuï tieän ích heä thoáng .
D_ Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng . (*)
Caâu 100 : Moät soá chöùc naêng cuûa heä ñieàu haønh laø :
A_ Cung caáp caùc dòch vuï tieän ích heä thoáng .
B_ Hoã trôï baèng phaàn meàm cho caùc thieát bò ngoaïi vi ñeå coù theå khai
thaùc chuùng moät caùch thuaän tieän vaø hieäu quaû .
C_ Toå chöùc löu tröõ thoâng tin treân boä nhôù ngoaøi , cung caáp caùc
phöông tieän ñeå tìm kieám vaø truy caäp thoâng tin ñöôïc löu tröõ .
D_ Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng . (*)
Caâu 101 : Moät soá thaønh phaàn cuûa heä ñieàu haønh laø :
A_ Caùc chöông trình naïp heä thoáng .
B_ Caùc chöông trình quaûn lí taøi nguyeân .
C_ Caùc chöông trình ñieàu khieån vaø caùc chöông trình tieän ích heä
thoáng .
D_ Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng . (*)
Caâu 102 : Moät soá thaønh phaàn cuûa heä ñieàu haønh laø :
A_ Caùc chöông trình naïp khi khôûi ñoäng vaø thu doïn heä thoáng tröôùc khi
taét maùy hay khôûi ñoäng laïi
B_ Caùc chöông trình quaûn lí taøi nguyeân .
C_ Caùc chöông trình phuïc vuï toå chöùc thoâng tin treân boä nhôù ngoaøi ,
tìm kieám vaø cung caáp thoâng tin cho caùc chöông trình khaùc xöû lí .
D_ Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng . (*)
Caâu 103 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng . Trong tin hoïc, teäp (taäp tin) laø
khaùi nieäm chæ
A_ moät vaên baûn
B_ moät ñôn vò löu tröõ thoâng tin treân boä nhôù ngoaøi ( * )
C_ moät goùi tin
D_ moät trang web
Caâu 104 : Haõy choïn phöông aùn gheùp ñuùng . Trong tin hoïc, thö muïc laø moät
A_ teäp ñaëc bieät khoâng coù phaàn môû roäng
B_ taäp hôïp caùc teäp vaø thö muïc con ( * )
C_ phaàn oå ñóa chöùa moät taäp hôïp caùc teäp (taäp tin) .
D_ muïc luïc ñeå tra cöùu thoâng tin

Caâu 105 : Ñoái vôùi heä ñieàu haønh Windows, teân teäp naøo trong caùc teân teäp
sau ñaây laø khoâng hôïp leä :
A_ onthitotnghiep.doc
B_ bai8pas
C_ lop?cao.a ( * )
D_ bangdiem.xls
Caâu 106 : Ñoái vôùi heä ñieàu haønh Windows, teân teäp naøo trong caùc teân teäp
sau ñaây laø hôïp leä :
A_ Bia giao an.doc ( * )
B_ onthi?nghiep.doc
C_ bai8:\pas
D_ bangdiem*xls
Caâu 107 : Trong heä ñieàu haønh MS DOS , teân cuûa moät taäp tin daøi toái ña bao
nhieâu kí töï :
A_ 11 kí töï (*)
B_ 12 kí töï
C_ 255 kí töï
D_ 256 kí töï
Page 13
Ñeà traéc nghieäm TIN HOÏC 10 ---------------------------------------HOÏC KYØ I
Caâu 108 : Trong heä ñieàu haønh WINDOWS , teân cuûa moät taäp tin daøi toái ña
bao nhieâu kí töï :
A_ 11 kí töï
B_ 12 kí töï
C_ 255 kí töï (*)
D_ 256 kí töï

Page 14