You are on page 1of 42

Ngµy so¹n : 16/09/2008

Ngày dạy: 19/09/2009

Chñ ®iÓm th¸ng 9


TruyÒn thèng nhµ trêng
TiÕt 1
t«i lµ häc sinh líp 8
A. Yªu cÇu gi¸o dôc:
Gióp häc sinh:
+ HiÓu vÞ trÝ vµ nhiÖm vô quan träng cña m×nh trong n¨m
líp 8.
+ Tù gi¸c quyÕt t©m cao trong häc tËp.
+ BiÕt gióp nhau thùc hiÖn tèt nhiÖm vô n¨m häc.
B. Tæ chøc giê häc:
I. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung:
- BÇu c¸n bé líp
- X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña n¨m häc líp 8.
- Nh÷ng nhiÖm vô trong n¨m häc nµy.
- Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô n¨m häc.
2. H×nh thøc ho¹t ®éng: Trao ®æi, th¶o luËn, v¨n nghÖ,…
II. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
1. Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng:
• C©u hái th¶o luËn.
C©u 1: B¹n cã suy nghÜ g× khi m×nh lµ häc sinh líp 8 ? ( vÞ trÝ, vai
trß, tr¸ch nhiÖm).
C©u 2: B¹n thÊy m×nh cÇn ph¶i lµm tèt nh÷ng nhiÖm vô g× ë n¨m
häc nµy? V× sao?
1

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


C©u 3: §Ó lµm tèt nh÷ng nhiÖm vô ®ã theo b¹n ph¶i cã nh÷ng biÖn
ph¸p nµo?
• GiÊy, bót, phiÕu lµm viÖc c¸ nh©n.
• Mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ.
2. Tæ chøc:
- Gi¸o viªn chñ nhiÖm phæ biÕn yªu cÇu, néi dung ho¹t ®éng.
- Häp c¸n bé líp (cò) ®Ó ph©n c«ng chuÈn bÞ.
- Ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng.
- Ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh, th kÝ.
- Mçi tæ chuÈn bÞ Ýt nhÊt mét tiÕt môc v¨n nghÖ.
- Ph©n c«ng trang trÝ líp, kª bµn ghÕ,...
III. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng:

Ngêi thùc Thêi


Néi dung tiÕn hµnh
hiÖn gian
1. khëi ®éng:
- Líp phã - H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh...”
v¨n nghÖ
cïng c¶ líp.
- Líp trëng. - DÉn d¾t giíi thiÖu néi dung, ch¬ng
tr×nh gåm c¸c phÇn:
+ Giíi thiÖu ®¹i biÓu. 4 phót
+ BÇu c¸n bé líp míi.
+ Th¶o luËn vÒ néi quy, vai trß,
nhiÖm
vô n¨m häc
+ BiÖn ph¸p thùc hiÖn néi quy,
nhiÖm vô n¨m häc míi.
2

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


+ V¨n nghÖ.
2. BÇu c¸n bé líp míi:
- Líp trëng. - øng cö.
- §Ò cö. 10 phót
- Th kÝ. - BiÓu quyÕt bÇu BCS líp míi.
3. Th¶o luËn vÒ néi quy, vai trß,
nhiÖm vô n¨m häc:
- Líp trëng. a, Nªu c©u hái ( C¸c c©u hái ë trªn
phÇn chuÈn bÞ).
- Häc sinh trao ®æi th¶o luËn theo tæ.
- Tæ trëng - Tæ trëng ghi tãm t¾t th¶o luËn. 15 phót
c¸c tæ. - §¹i diÖn tõng tæ tr×nh bµy kÕt qu¶
( sau khi ®· thèng nhÊt) cña m×nh.
b, ý kiÕn nhËn xÐt bæ sung:
- Häc sinh - Líp gãp ý bæ sung, ®i ®Õn thèng
trong líp. nhÊt ý kiÕn chung cña líp.
- Líp trëng. - Tæng kÕt th¶o luËn vÊn ®Ò nµy.
4. BiÖn ph¸p thùc hiÖn néi quy,
nhiÖm vô n¨m häc míi:
- Líp trëng. - Ph¸t phiÕu ®Õn tõng thµnh viªn cña
líp ghi biÖn ph¸p thùc hiÖn. 10 phót
- C¸ nh©n - Tõng thµnh viªn nghiªn cøu vµ ghi
häc sinh. vµo phiÒu cña m×nh .
- §¹i diÖn - Mçi tæ cã mét thµnh viªn ph¸t biÓu ý
tæ. kiÕn .

4. V¨n nghÖ:
- C¸c tæ - BiÓu diÔn 1 hoÆc 2 tiÕt môc v¨n 3 phót
nghÖ.

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


IV. KÕt thóc ho¹t ®éng: ( 3 phót)
GVCN kh¸i qu¸t l¹i néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc, ®éng viªn häc
sinh thùc hiÖn tèt nhiÖm vô n¨m häc.

Ngµy so¹n: 04/09/2008 TiÕt 2


Thi h¸t c¸c bµi truyÒn thèng
A. Yªu cÇu gi¸o dôc:
- Ho¹t ®éng thi h¸t c¸c bµi h¸t truyÒn thèng nh»m gi¸o dôc häc
sinh.
- BiÕt thëng thøc, biÕt h¸t c¸c bµi h¸t truyÒn thèng ca ngîi thÇy
c«, b¹n bÌ,..
- Yªu thÝch v¨n nghÖ, , phÊn khëi, l¹c quan, yªu mÕn g¾n bã víi
trêng líp,
quý träng thÇy c«, ®oµn kÕt th©n ¸i víi b¹n bÌ, tù tin vµ quyÕt
t©m häc tèt.
B. Tæ chøc giê häc:
I. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung:
H¸t c¸c bµi h¸t truyÒn thèng do Nhµ trêng quy ®Þnh.
2. H×nh thøc ho¹t ®éng:
- Thi h¸t gi÷a c¸c tæ.
- Thi c¸c tiÕt môc tù chän cña tæ ( C¸ nh©n, nhãm,...).
II. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
1. Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng:
- Nh÷ng bµi h¸t truyÒn thèng.
- Trang phôc biÓu diÔn.
4

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


- Mét sè tÆng phÈm ®Ó thëng.
2. Tæ chøc:
- GVCN phæ biÕn cho c¶ líp vÒ yªu cÇu, néi dung, kÕ ho¹ch híng
dÉn häc
sinh thùc hiÖn.
- Tõng tæ chuÈn bÞ.
- Häp c¸n bé líp ®Ó ph©n c«ng:
+ Ngêi ®iÒu khiÓn ( dÉn ch¬ng tr×nh) vµ th kÝ.
+ Ban gi¸m kh¶o ( mçi tæ cö mét häc sinh lµm ban gi¸m
kh¶o).
+ X©y dùng biÓu ®iÓm ( Ban gi¸m kh¶o).
+ Trang trÝ líp ( Tæ 3).
III. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng:
Ngêi thùc Néi dung tiÕn hµnh Thêi
hiÖn gian
1. khëi ®éng:
- Líp phã - H¸t tËp thÓ bµi: “ Em yªu trêng em...”
v¨n nghÖ
cïng c¶ líp.
- Líp trëng. - DÉn d¾t giíi thiÖu néi dung, ch¬ng
tr×nh gåm c¸c phÇn: 5 phót
+ Giíi thiÖu ®¹i biÓu.
+ Thi h¸t ®ång ®éi gi÷a c¸c tæ.
+ Thi c¸c tiÕt môc tù chän cña tæ.
2. Thi h¸t ®ång ®éi gi÷a c¸c tæ:
- C¸c tæ. - Tõng tæ tr×nh bµy bµi h¸t.
- BGK. - Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm (theo
biÓu ®iÓm):

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


+ §óng néi dung chñ ®Ò:
4® 20 phót
+ H¸t ®óng lêi, hay:

- §¹i diÖn + T¸c phong ®óng mùc, trang phôc
tæ. phï hîp víi néi dung bµi h¸t,
- C¸c tæ. khÈn tr¬ng:
- BGK. 2®
- C¸c tæ bèc th¨m theo thø tù ®· chän.
- Mçi tæ chän tõ ®Õn 3 tiÕt môc.
- BGK cho ®iÓm c«ng khai.
- Tæ nµo ®îc ®iÓm cao nhÊt th× tæ
®ã sÏ th¾ng.
3. Thi c¸c tiÕt môc tù chon cña tæ:
- C¸c tæ. - Mçi tæ biÓu diÔn mét tiÕt môc tù
chän. 15
- BGK - C¸c tæ lÇn lît biÓu diÔn. phót
- BGK cho ®iÓm vµ c«ng bè kÕt qu¶.

IV. KÕt thóc ho¹t ®éng: ( 5 phót)


- GVCN nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn, th¸i ®é ho¹t ®éng.
- GVCN thay mÆt BGK c«ng bè kÕt qu¶ vµ ph¸t phÇn thëng.
- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n ®¹i biÓu ®· ®Õn dù, bÕ m¹c.

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


Ngµy so¹n 30/09/2008

Chñ ®iÓm th¸ng 10


ch¨m ngoan häc giái
TiÕt 3
Lµm thÕ nµo ®Ó häc tèt
A. Yªu cÇu gi¸o dôc:
7

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


Gióp häc sinh:
- HiÓu ý nghÜa lêi B¸c d¹y, hiÓu c¸c kinh nghiÖm vÒ ph¬ng ph¸p
häc tËp khoa
häc ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt nh B¸c Hå h»ng mong muèn.
- Khiªm tèn häc giái, cã th¸i ®é häc tËp tÝch cùc.
- RÌn luyÖn vµ thùc hiÖn c¸c ph¬ng ph¸p häc tËp, cïng gióp ®ì
nhau häc tËp.

B. Tæ chøc giê häc:


I. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung:
- Néi dung vµ ý nghÜa cña viÖc “ Häc tËp tèt “.
- Cã kinh nghiÖm ®Ó häc tèt c¸c m«n.
- C¸c ph¬ng ph¸p cô thÓ ®Ó häc tèt c¸c m«n.
2. H×nh thøc ho¹t ®éng:
Th¶o luËn, trao ®æi, v¨n nghÖ…
II. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
1. Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng:
- C¸c b¸o c¸o vÒ ph¬ng ph¸p, kinh nghiÖm häc tèt do c¸ nh©n tù
chuÈn bÞ.
- PhÊn, b¶ng ®Ó c¸c c¸ nh©n tù tr×nh bµy, minh häa, c¸c m«
h×nh, dông
cô häc tËp.

2. Tæ chøc:
- NhiÖm vô cña GVCN:

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


+ Nªu néi dung yªu cÇu vµ h×nh thøc ho¹t ®éng víi chñ ®Ò: “ Lµm
thÕ nµo ®Ó
häc tèt “, ®Ó gióp häc sinh ®Þnh híng.
+ Yªu cÇu tÊt c¶ häc sinh chuÈn bÞ: ViÕt b¸o c¸o vÒ kinh nghiÖm
vµ ph¬ng
ph¸p häc tËp cña m×nh.
+ Híng dÉn c¸c em viÕt b¸o c¸o, c¸ch lùa chon m«n häc.
+ Quy ®Þnh vÒ thêi gian nép b¸o c¸o.
+ Ph©n c«ng líp trëng ®iÒu khiÓn chung, líp phã häc tËp ®iÒu
khiÓn th¶o
luËn.
+ ChuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ®Ó ho¹t ®éng, híng dÉn líp trëng, líp phã
häc tËp
c¸ch thøc phèi hîp ®iÒu khiÓn.
+ Ph©n c«ng th ký ghi biªn b¶n.
+ Ph©n c«ng chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ.
+ Ph©n c«ng trang trÝ.
+ Dù kiÕn gi¸o viªn bé m«n lµm cè vÊn.
- NhiÖm vô cña häc sinh:
+ Thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ®îc giao.
+ Líp phã häc tËp thu c¸c b¸o c¸o cña c¸c tæ – Lùa chän c¸c häc
sinh kh¸ -
giái cã kinh nghiÖm lµm h¹t nh©n trao ®æi th¶o luËn.
+ Tr¶ l¹i b¸o c¸o cho c¸c c¸ nh©n.
III. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng:
Ngêi thùc Néi dung tiÕn hµnh Thêi
hiÖn gian
1. khëi ®éng:

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


- Líp phã - H¸t tËp thÓ.
v¨n nghÖ 5 phót
cïng c¶ líp.
- Líp trëng - DÉn d¾t vµo vÊn ®Ò cña ho¹t ®éng
(ngêi ®iÒu nµy gåm c¸c phÇn:
khiÓn). + Giíi thiÖu ®¹i biÓu.
+ Trao ®æi th¶o luËn.
+ BiÓu diÔn c¸c tiÕt môc tù chän
cña c¸c tæ, c¸ nh©n.
- Líp trëng 2. Trao ®æi th¶o luËn:
- Nªu c¸ch tiÕn hµnh trao ®æi, th¶o
luËn.
- LÇn lît nªu c¸c vÊn ®Ò ®Ó líp trao
®æi th¶o luËn:
+ Lµm thÕ nµo ®Ó héc tèt m«n…?
+ B¹n häc yÕu nhÊt m«n nµo? T¹i 25 phót
sao? Híng
- Líp phã kh¾c phôc?
häc tËp híng
dÉn líp. - Sau mçi vÊn ®Ò líp trëng nªu lªn, líp
- Líp trëng phã häc tËp ®iÒu khiÓn th¶o luËn.

- Tæng kÕt tãm t¾t.


3. V¨n nghÖ:
- Líp phã - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh v¨n
v¨n thÓ. nghÖ giíi thiÖu mét vµi tiÕt môc 10
v¨n nghÖ ( c¸ nh©n hoÆc tæ). phót
- Häc sinh - C¸c tæ lÇn lît BiÓu diÔn c¸c tiÕt môc

10

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


líp. v¨n nghÖ.

IV. KÕt thóc ho¹t ®éng: ( 5 phót)


- GVCN nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn, th¸i ®é ho¹t ®éng.
- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n ®¹i biÓu ®· ®Õn dù, bÕ m¹c.

Ngµy so¹n 30/09/2008

TiÕt 4
LÔ giao íc thi ®ua

“Häc tËp tèt, rÌn luyÖn tèt theo lêi B¸c


d¹y”.

A. Yªu cÇu gi¸o dôc:


Gióp häc sinh:
+ HiÓu lêi d¹y cña B¸c, hiÓu néi dung vµ ý nghÜa cña viÖc giao íc
thi ®ua.
+ Cã ý thøc thi ®ua lµnh m¹nh, cã th¸i ®é, ®éng c¬ häc tËp tèt.
+ §oµn kÕt gióp ®ì nhau trong häc tËp, rÌn luyÖn, biÕt thùc hµnh
ph¬ng ph¸p
häc tËp tÝch cùc.
B. Tæ chøc giê häc:
I. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung:
- Nh÷ng lêi d¹y cña B¸c vÒ häc tËp, rÌn luyÖn tèt.

11

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


- C¸c chØ tiªu vÒ häc tËp, rÌn luyÖn ®¹o ®øc cña líp, tæ, cña c¸c c¸
nh©n häc sinh.
- C¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn giao íc thi ®ua.
2. H×nh thøc ho¹t ®éng:
- C¸c tæ, c¸ nh©n giao íc thi ®ua.
- Th¶o luËn vÒ c¸c chØ tiªu vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn.
- Vui v¨n nghÖ.

II. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:


1. Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng:
- Th B¸c Hå göi häc sinh c¸c n¨m 1945, 1968 ( trÝch).
- C¸c b¶n kÝ giao íc thi ®ua víi néi dung, chØ tiªu, biÖn ph¸p cô thÓ
- Ph¬ng tiÖn, trang trÝ.
2. Tæ chøc:
- NhiÖm vô cña gi¸o viªn chñ nhiÖm:
+ Nªu néi dung, yªu cÇu, kÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng “ LÔ giao íc
thi ®ua
cho c¶ líp.
+ Ph©n c«ng gióp ®ì c¸n bé líp, häc sinh chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc
cô thÓ:
. X©y dùng c¸c chØ tiªu thi ®ua, vµ c¸c chØ tiªu phÊn ®Êu.
. X©y dùng chuÈn bÞ thang ®iÓm ®¸nh gi¸.
. Ngêi ®iÒu khiÓn chung, ngêi phô tr¸ch v¨n nghÖ
. Trang trÝ líp ( tæ 4).
. Th ký ghi biªn b¶n: Bïi ThÞ Thanh Hoan.
- NhiÖm vô cña häc sinh:
+ Bµn b¹c, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng.
+ ChuÈn bÞ tèt c¸c b¶n giao íc thi ®ua cña c¸ nh©n.

III. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng:


12

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


Ngêi thùc Néi dung tiÕn hµnh Thêi
hiÖn gian
1. khëi ®éng:
- Líp phã - H¸t tËp thÓ.
v¨n nghÖ
cïng c¶ líp. 5 phót
- Líp trëng - DÉn d¾t vµ giíi thiÖu ho¹t ®éng.
(ngêi ®iÒu
khiÓn).
2. Giao íc thi ®ua:
- Líp trëng. - Nªu thÓ lÖ giao íc thi ®ua.
- C¸c tæ tr- - C¸c tæ giao íc thi ®ua ( B¶n giao íc
ëng. cÇn nªu râ néi dung, chØ tiªu phÊn 15 phót
®Êu chung).
- HS c¸c tæ - Tæ viªn giao íc thi ®ua.
lÇn lît giao -
íc thi ®ua.
- Líp trëng. - Tr×nh bµy tãm t¾t ch¬ng tr×nh thi
®ua cña líp vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn
®Ó líp th¶o luËn.
3. Th¶o luËn:
- Líp trëng. - LÇn lît nªu chØ tiªu cña líp vµ biÖn
ph¸p thùc hiÖn ®Ó líp th¶o luËn. 15
-C¸ nh©n - Ph¸t biÓu ý kiÕn th¶o luËn tõng chØ phót
häc sinh. tiªu , biÖn ph¸p, lÊy biÓu quyÕt.
- Th ký. - Th«ng qua ch¬ng tr×nh hµnh ®éng,
thi ®ua cña líp.
4. Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ:

13

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


- H¸t tËp thÓ. 7 phót
- H¸t c¸ nh©n.

IV. KÕt thóc ho¹t ®éng: ( 3 phót)


- GVCN ®¸nh gi¸, nhËn xÐt cung vÒ tinh thÇn th¸i ®é vµ kÕt qu¶ cña
ho¹t ®éng; khen ngîi tæ, c¸ nh©n tham gia tèt, rót kinh nghiÖm cho
ho¹t ®éng lÇn sau.
- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n ®¹i biÓu ®· ®Õn dù, bÕ m¹c.

Ngµy so¹n 01/11/2008

Chñ ®iÓm th¸ng 11


t«n s träng ®¹o
TiÕt 5
T×nh nghÜa thÇy trß
A. Yªu cÇu gi¸o dôc:

14

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


Gióp häc sinh thÊy ®îc c«ng lao to lín cña thÇy gi¸o . Cã th¸i ®é
biÕt ¬n vµ kÝnh träng thÇy gi¸o .Tõ ®ã cã ®îc nh÷ng hµnh ®éng cô
thÓ , thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n ®èi víi thÇy, c« gi¸o .
B. Tæ chøc giê häc:
I. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung:
+ T×m hiÓu vÒ nghÒ “ S Ph¹m”
+ Th¶o luËn vÒ c«ng lao to lín cña thÇy c« gi¸o.
2. H×nh thøc ho¹t ®éng:
- Th¶o luËn.
- Thi v¨n nghÖ.
II. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
1. Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng:
+ Tµi liÖu nãi vÒ lÞch sö ngµy NGVN 20 – 11 còng nh vÒ nghÒ “ S
ph¹m” .
+ C¸c bµi h¸t vÒ thÇy c«
2. Tæ chøc:
- GVCN phæ biÕn cho c¶ líp vÒ yªu cÇu, néi dung, kÕ ho¹ch híng dÉn
häc
sinh thùc hiÖn.
- Tõng tæ chuÈn bÞ.
- Häp c¸n bé líp ®Ó ph©n c«ng:
+ Ngêi ®iÒu khiÓn ( dÉn ch¬ng tr×nh) vµ th kÝ.
+ Ban gi¸m kh¶o ( mçi tæ cö mét häc sinh lµm ban gi¸m
kh¶o).
+ Trang trÝ líp ( Tæ 2).
III. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng:
Ngêi thùc Néi dung tiÕn hµnh Thêi
hiÖn gian
15

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


1. khëi ®éng:
- Líp phã - H¸t tËp thÓ bµi: “ Khi tãc thÇy b¹c...”
v¨n nghÖ
cïng c¶ líp.
- Líp trëng. - DÉn d¾t giíi thiÖu néi dung, ch¬ng
tr×nh gåm c¸c phÇn: 5 phót
+ Giíi thiÖu ®¹i biÓu.
+ Th¶o luËn vÒ t×nh thÇy trß.
+ Thi c¸c tiÕt môc tù chän cña tæ.
2. Th¶o luËn vÒ t×nh thÇy trß:
§¹i diÖn c¸c + Ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ thÇy c«
tæ. gi¸o.
§¹i biÓu + ThÇy c« gi¸o mong mái ë HS ®iÒu
(thÇy, c« g×? 22 phót
gi¸o).
Líp trëng, + Lµm gi? Nh thÕ nµo ®Ó ®Òn ®¸p
®¹i diÖn c¸c c«ng lao to
tæ. lín cña thÇy c« gi¸o?
+ GVCN, th + Ph¸t ®éng ®¨ng ký “tuÇn lÔ häc
ký. tèt” lËp
thµnh tÝch chµo mõng ngµy NGVN
20 – 11.
3. Thi c¸c tiÕt môc tù chon cña tæ:
- C¸c tæ. - Mçi tæ biÓu diÔn mét tiÕt môc tù
chän. 15
- BGK - C¸c tæ lÇn lît biÓu diÔn. phót
- BGK cho ®iÓm vµ c«ng bè kÕt qu¶.

16

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


IV. KÕt thóc ho¹t ®éng: ( 3 phót)
- GVCN nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn, th¸i ®é ho¹t ®éng.
- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n ®¹i biÓu ®· ®Õn dù, bÕ m¹c.

Ngµy so¹n 04/11/2008

TiÕt 6
LÔ kû niÖm ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20 - 11
A. Yªu cÇu gi¸o dôc:
Gióp HS :
+ HiÓu ®îc truyÒn thèng “ T«n s träng ®¹o” cña d©n téc viÖt nam.
+ Häc sinh biÕt m×nh ph¶i lµm g×? nh thÕ nµo ®Ó ®Òn ®¸p c«ng
¬n d¹y b¶o cña thÇy c« gi¸o.
B. Tæ chøc giê häc:
I. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung:
+ Chµo cê.
+ Tæ chøc lÔ kû niÖm.
+ Thi c¸c tiÕt môc b¸o têng, tranh vÏ…vÒ chñ ®Ò ngµy NGVN 20 – 11.
2. H×nh thøc ho¹t ®éng:
+ LÔ kû niÖm ngµy NGVN.
+ Thi b¸o têng, tranh vÏ.
II. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
1. Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng:

17

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


+ B¸o têng cña c¸c tæ ®· lµm tõ tríc, néi dung: Ca ngîi thÇy c«, m¸i tr-
êng, t×nh b¹n.
+ Tranh vÏ cña c¸c tæ. Néi dung: M¬ íc cña em vÒ m¸i trêng.
2. Tæ chøc:
- GVCN phæ biÕn cho c¶ líp vÒ yªu cÇu, néi dung, kÕ ho¹ch híng dÉn
häc
sinh thùc hiÖn.
- Tõng tæ chuÈn bÞ.
- Häp c¸n bé líp ®Ó ph©n c«ng:
+ Ngêi ®iÒu khiÓn ( dÉn ch¬ng tr×nh) vµ th kÝ.
+ Ban gi¸m kh¶o ( mçi tæ cö mét häc sinh lµm ban gi¸m
kh¶o).
+ Trang trÝ líp ( Tæ 1).
- Mêi ®¹i biÓu tríc 4 ngµy: ThÇy c« gi¸o trong trêng, c¸c thÇy c« gi¸o
®· vÒ hu ë ®Þa ph¬ng.
III. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng:
Ngêi thùc Néi dung tiÕn hµnh Thêi
hiÖn gian
- Líp trëng, 1. Chµo cê:
§B, c¸c thÇy
c« gi¸o.
- Líp trëng. - DÉn d¾t giíi thiÖu néi dung, ch¬ng
tr×nh gåm c¸c phÇn:
+ Giíi thiÖu ®¹i biÓu. 5 phót
+ DiÔn v¨n khai m¹c.
+ Ph¸t biÓu ý kiÕn cña c¸c vÞ ®¹i
biÓu, thÇy c«
gi¸o vµ ®¹i diÖn häc sinh.

18

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


+ Thi b¸o têng, tranh vÏ.
- Líp trëng. 2. Giíi thiÖu ®¹i biÓu:
(ngêi DCT). + C¸c thÇy c« gi¸o trong nhµ trêng.
+ GVCN, th + C¸c thÇy c« gi¸o ®· nghØ hu ë 2 phót
ký. ®Þa ph¬ng.
3. DiÔn v¨n khai m¹c – ph¸t biÓu ý
- Líp trëng. kiÕn:
- ThÇy c« - §äc diÔn v¨n khai m¹c lÔ kû niÖm
gi¸o. ngµy NGVN.
- §¹i diÖn - Ph¸t biÓu ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o. 20
®¹i biÓu lµ - Ph¸t biÓu ý kiÕn cña ®¹i diÖn c¸c phót
GV ®· vÒ h- nhµ gi¸o ®· nghØ hu.
u.
- §¹i diÖn HS líp høa häc tËp tèt, t¨ng
hoa chóc
mõng thÇy c« gi¸o.
- BGK cho ®iÓm vµ c«ng bè kÕt qu¶.
4. Thi b¸o têng, tranh vÏ.
- §D tæ. - C¸c tæ treo b¸o têng cña tæ m×nh
- BGK, th ký lªn b¶ng. 15 phót
- C¸c tæ treo tranh vÏ: “Ng«i trêng m¬
íc cña m×nh lªn.
- Ban gi¸m kh¶o chÊm theo tiªu chÝ ®·
- Th ký. x©y dùng tríc.
- Tæng kÕt. C«ng bè kÕt qu¶.

IV. KÕt thóc ho¹t ®éng: ( 3 phót)


- GVCN nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn, th¸i ®é ho¹t ®éng.
- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n ®¹i biÓu ®· ®Õn dù, bÕ m¹c.

19

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


Ngµy so¹n 10/12/2009
Ngµy d¹y 12/12/2009

Chñ ®iÓm th¸ng 12


uèng níc nhí nguån
TUÇN 15
Thi kÓ chuyÖn lÞch sö
A. Yªu cÇu gi¸o dôc:
Gióp HS :
+ HiÓu ®îc truyÒn thèng “ Uèng níc nhí nguån” cña d©n téc viÖt nam.
+ Häc sinh biÕt m×nh ph¶i lµm g×? nh thÕ nµo ®Ó ®Òn ®¸p c«ng
¬n to lín cña c¸c anh hïng liÖt sÜ ®· hy sinh v× ®éc lËp d©n téc.
B. Tæ chøc giê häc:
I. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung:

20

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


- C¸c c©u chuyÖn vÒ lÞch sö níc ta tõ thêi Ng« QuyÒn chiÕn th¾ng
B¹ch §»ng ®Õn níc §¹i ViÖt thêi TrÇn vµ thêi Lª.
- ý nghÜa cña c¸c c©u chuyÖn ®ã.
2. H×nh thøc ho¹t ®éng:
- C¸c tæ thi kÓ chuyÖn.
- Trß ch¬i « ch÷, t×m Èn sè.
II. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
1. Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng:
- Su tÇm c¸c c©u chuyÖn lÞch sö
- C¸c tranh, ¶nh vÒ c¸c anh hïng, c¸c tµi liÖu lÞch sö.
- Mêi c¸c ®¹i biÓu lµ anh hïng lùc lîng vò trang, bµ mÑ anh hïng, c¸c th-
¬ng binh ®Þa ph¬ng.

2. Tæ chøc:
- GVCN yªu cÇu néi dung, kÕ ho¹ch h¹ot ®éng vµ híng dÉn hs t×m
hiÓu lùa chän, chuÈn bÞ néi dung c¸c c©u chuyÖn ®Ó dù thi, liªn hÖ
víi gi¸o viªn d¹y m«n lÞch sö ®Ó ®îc cè vÊn thªm vÒ néi dung.
- HS th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt ch¬ng tr×nh.
III. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng:
Ngêi thùc Néi dung tiÕn hµnh
hiÖn
C¶ líp 1.H¸t tËp thÓ mét bµi h¸t
- Líp trëng, §B, 2. Chµo cê:
c¸c thÇy c« - DÉn d¾t giíi thiÖu néi dung, ch¬ng tr×nh
gi¸o. gåm c¸c phÇn:
- Líp trëng. + Giíi thiÖu ®¹i biÓu.
+ Thi kÓ chuyÖn lÞch sö.
+ Ph¸t biÓu ý kiÕn cña c¸c vÞ ®¹i biÓu.

21

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


- Líp trëng. 2. Giíi thiÖu ®¹i biÓu:
(ngêi DCT). + C¸c thÇy c« gi¸o trong nhµ trêng.
+ GVCN, th ký. + C¸c vÞ kh¸ch mêi ë ®Þa ph¬ng.
4. Thi kÓ chuyÖn lÞch sö.
- §D tæ. - C¸c tæ cö ®¹i diÖn thi kÓ chuyÖn.
- BGK, th ký - Ban gi¸m kh¶o chÊm theo tiªu chÝ ®· x©y
- Th ký. dùng tríc.
- Tæng kÕt. C«ng bè kÕt qu¶.

IV. KÕt thóc ho¹t ®éng: ( 3 phót)


- GVCN nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn, th¸i ®é ho¹t ®éng.
- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n ®¹i biÓu ®· ®Õn dù, bÕ m¹c.

22

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


Ngµy so¹n 24/12/2009
Ngµy d¹y 26/12/2009 TUÇN 17
Héi vui häc tËp
A. Yªu cÇu gi¸o dôc:
Ho¹t ®éng thi h¸t c¸c bµi h¸t truyÒn thèng nh»m gi¸o dôc häc sinh.
- BiÕt thëng thøc, biÕt h¸t c¸c bµi h¸t truyÒn thèng ca ngîi c¸c
anh hïng, ca
ngîi truyÒn thèng tèt ®Ñp cña quª h¬ng, ®Êt níc,..
- Yªu thÝch v¨n nghÖ, phÊn khëi, l¹c quan, yªu mÕn g¾n bã víi tr-
êng líp,
Víi quª h¬ng ®Êt níc, tù tin vµ quyÕt t©m häc tèt.
B. Tæ chøc giê häc:
I. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung: H¸t c¸c bµi h¸t truyÒn thèng.
2. H×nh thøc ho¹t ®éng:
- Thi h¸t gi÷a c¸c tæ.
- Thi c¸c tiÕt môc tù chän cña tæ ( C¸ nh©n, nhãm,...).

II. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:


1. Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng:
- Nh÷ng bµi h¸t truyÒn thèng.
- Trang phôc biÓu diÔn.
- Mét sè tÆng phÈm ®Ó thëng.
2. Tæ chøc:
- GVCN phæ biÕn cho c¶ líp vÒ yªu cÇu, néi dung, kÕ ho¹ch híng
dÉn häc
sinh thùc hiÖn.
- Tõng tæ chuÈn bÞ.
- Häp c¸n bé líp ®Ó ph©n c«ng:
23

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


+ Ngêi ®iÒu khiÓn ( dÉn ch¬ng tr×nh) vµ th kÝ.
+ Ban gi¸m kh¶o ( mçi tæ cö mét häc sinh lµm ban gi¸m
kh¶o).
+ X©y dùng biÓu ®iÓm ( Ban gi¸m kh¶o).
+ Trang trÝ líp ( Tæ 4).
III. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng:
Ngêi thùc Néi dung tiÕn hµnh Thêi
hiÖn gian
1. khëi ®éng:
- Líp phã v¨n - H¸t tËp thÓ bµi: “ Em yªu trêng
nghÖ cïng c¶ em...”
líp. - DÉn d¾t giíi thiÖu néi dung, ch¬ng
- Líp trëng. tr×nh gåm c¸c phÇn:
+ Giíi thiÖu ®¹i biÓu. 5 phót
+ Thi h¸t ®ång ®éi gi÷a c¸c tæ.
+ Thi c¸c tiÕt môc tù chän cña tæ.
2. Thi h¸t ®ång ®éi gi÷a c¸c tæ:
- C¸c tæ. - Tõng tæ tr×nh bµy bµi h¸t.
- BGK. - Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm (theo
biÓu ®iÓm):
+ §óng néi dung chñ ®Ò:
4® 20 phót
+ H¸t ®óng lêi, hay:

- §¹i diÖn tæ. + T¸c phong ®óng mùc, trang
- C¸c tæ. phôc
- BGK. phï hîp víi néi dung bµi h¸t,
khÈn tr¬ng:

24

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8- C¸c tæ bèc th¨m theo thø tù ®·
chän.
- Mçi tæ chän tõ 2 ®Õn 3 tiÕt môc.
- BGK cho ®iÓm c«ng khai.
- Tæ nµo ®îc ®iÓm cao nhÊt th× tæ
®ã sÏ th¾ng.
3. Thi c¸c tiÕt môc tù chon cña
- C¸c tæ. tæ:
- Mçi tæ biÓu diÔn mét tiÕt môc tù 15
- BGK chän. phót
- C¸c tæ lÇn lît biÓu diÔn.
- BGK cho ®iÓm vµ c«ng bè kÕt qu¶.
IV. KÕt thóc ho¹t ®éng: ( 5 phót)
- GVCN nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn, th¸i ®é ho¹t ®éng.
- GVCN thay mÆt BGK c«ng bè kÕt qu¶ vµ ph¸t phÇn thëng.
- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n ®¹i biÓu ®· ®Õn dù, bÕ m¹c.

Chñ ®iÓm th¸ng 3


tiÕn bíc lªn ®oµn
TiÕt 1
T×m hiÓu vÒ ®oµn
Ngµy so¹n 04/03/2009
A. Yªu cÇu gi¸o dôc:
Gióp HS:
- HiÓu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ môc ®Ých, vÞ trÝ, vai trß cña §oµn TNCS
HCM vµ truyÒn thèng vÎ vang cña §oµn.
- Tù hµo, tin tëng vµo §oµn vµ c¸c anh chÞ §oµn viªn.

25

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


- Häc tËp vµ rÌn luyÖn theo c¸c g¬ng tèt §oµn viªn, cã ý thøc phÊn dÊu
trë thµnh §oµn viªn.
B. Tæ chøc giê häc:
I. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung:
- LÞch sö ngµy thµnh lËp §oµn 26/03
- C¸i n«i vÎ vang cña §oµn.
- G¬ng s¸ng §oµn viªn.
- Nh÷ng bµi th¬, bµi h¸t cô thÓ.
H¸t c¸c bµi h¸t truyÒn thèng.
2. H×nh thøc ho¹t ®éng:
T×m hiÓu truyÒn thèng vÒ §oµn cña c¸c tæ
II. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
1. Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng:
- T liÖu su tÇm vÒ truyÒn thèng cña §oµn.
- C¸c c©u hái vµ ®¸p ¸n.
- Mét sè tÆng phÈm ®Ó thëng.
2. Tæ chøc:
- GVCN phæ biÕn cho c¶ líp vÒ yªu cÇu, néi dung, kÕ ho¹ch híng
dÉn häc
sinh thùc hiÖn.
- Tõng tæ chuÈn bÞ.
- Häp c¸n bé líp ®Ó ph©n c«ng:
+ Ngêi ®iÒu khiÓn ( dÉn ch¬ng tr×nh) vµ th kÝ.
+ Ban gi¸m kh¶o ( mçi tæ cö mét häc sinh lµm ban gi¸m
kh¶o).
+ X©y dùng biÓu ®iÓm ( Ban gi¸m kh¶o).
+ Trang trÝ líp ( Tæ 4).
III. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng:
26

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


Ngêi thùc Néi dung tiÕn hµnh Thêi
hiÖn gian
1. khëi ®éng:
- Líp phã - H¸t tËp thÓ bµi: “ Cïng nhau ta ®i
v¨n nghÖ lªn...”
cïng c¶ líp.
- Líp trëng.
- DÉn d¾t giíi thiÖu néi dung, ch¬ng 5 phót
tr×nh gåm c¸c phÇn:
+ Giíi thiÖu ®¹i biÓu.
+ Thi t×m hiÓu truyÒn thèng §oµn.
2. Thi t×m hiÓu truyÒn thèng
- C¸c tæ. §oµn:
- BGK. - Tõng tæ tr×nh bµy .
- Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm (theo
biÓu ®iÓm):
+ §óng néi dung chñ ®Ò: 20 phót

+ Tµi liÖu hay bæ Ých:
- §¹i diÖn 4®
tæ. + T¸c phong ®óng mùc,
- C¸c tæ. khÈn tr¬ng:
- BGK. 2®
- C¸c tæ bèc th¨m theo thø tù ®· chän.
- BGK cho ®iÓm c«ng khai.
- Tæ nµo ®îc ®iÓm cao nhÊt th× tæ
®ã sÏ th¾ng.
3. Thi c¸c tiÕt môc tù chon cña tæ:
- C¸c tæ. - Mçi tæ biÓu diÔn mét tiÕt môc tù
27

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


chän. 15
- BGK - C¸c tæ lÇn lît biÓu diÔn. phót
- BGK cho ®iÓm vµ c«ng bè kÕt qu¶.
IV. KÕt thóc ho¹t ®éng: ( 5 phót)
- GVCN nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn, th¸i ®é ho¹t ®éng.
- GVCN thay mÆt BGK c«ng bè kÕt qu¶ vµ ph¸t phÇn thëng.
- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n ®¹i biÓu ®· ®Õn dù, bÕ m¹c.

28

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


TiÕt 2
X©y dung kÕ ho¹ch tham gia kû niÖm ngµy
thµnh lËp ®oµn 26 - 3
Ngµy so¹n 18/03/2009
A. Tæ chøc giê häc:
I. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung:
- C¸c c«ng viÖc
- Thêi gian.
- §Þa ®iÓm tiÕn hµnh.
- KÕ ho¹ch chuÈn bÞ.
2. H×nh thøc ho¹t ®éng:
- Th¶o luËn theo líp.
- Ph©n c«ng thùc hiÖn.
II. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
1. Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng:
- B¶n th«ng b¸o kÕ ho¹ch cña nhµ trêng.
- C¸c nhiÖm vô nhµ trêng giao cho líp.
C¸c c©u hái th¶o luËn bµn b¹c
2. Tæ chøc:
- GVCN nªu vÊn ®Ò ®Þnh híng cho líp th¶o luËn.
- Giao c¸n bé v¨n nghÖ chuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.
III. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng:
Ngêi thùc Néi dung tiÕn hµnh Thêi
hiÖn gian
1. khëi ®éng:
- Líp phã - H¸t tËp thÓ bµi: “ M¬ íc ngµy mai...”

29

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


v¨n nghÖ
cïng c¶ líp.
- Líp trëng. - DÉn d¾t giíi thiÖu néi dung, ch¬ng
tr×nh gåm c¸c phÇn: 5 phót
+ Giíi thiÖu ®¹i biÓu.
+ Thi t×m hiÓu truyÒn thèng §oµn.
2. TÈo luËn:
- Líp trëng. - Nªu tong vÊn ®Ò vµ híng dÉn líp th¶o
luËn bµn b¹c
- Líp th¶o luËn
- Th ký. - Th ký ghi biªn b¶n.
20 phót
3. V¨n nghÖ:
- C¸c tæ. - Mçi tæ biÓu diÔn mét tiÕt môc tù
chän. 15
- BGK - C¸c tæ lÇn lît biÓu diÔn. phót
- BGK cho ®iÓm vµ c«ng bè kÕt qu¶.
IV. KÕt thóc ho¹t ®éng: ( 5 phót)
- GVCN nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn, th¸i ®é ho¹t ®éng.
- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n ®¹i biÓu ®· ®Õn dù, bÕ m¹c.

30

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


Ngµy so¹n 04/04/2009

Chñ ®iÓm th¸ng 4


hßa b×nh vµ h÷u nghÞ
TiÕt 1
T×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ
A. Yªu cÇu gi¸o dôc:
HS hiÓu ®îc ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò hoµ b×nh vµ
h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc, n¾m ®îc mét sè di s¶n v¨n ho¸ vµ di tÝch
lÞch sö cña quª h¬ng ®Êt níc.
- BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng chung
sèng ë mäi n¬i, mäi lóc trªn tinh thÇn th©n thiÖn, hîp t¸c vµ hoµ
b×nh.
- BiÕt tá th¸i ®é ®ång t×nh víi nh÷ng c¸ch øng xö cã v¨n ho¸ trong
®êi sèng hµng ngµy, biÕt phª ph¸n nh÷ng th¸i ®é vµ c¸ch øng xö
thiÕu v¨n ho¸, kh«ng th©n thiÖn.
B. Tæ chøc giê häc:
I. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung:
HiÓu ®îc ®oµn kÕt h÷u nghÞ lµ g×?
T×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ sÏ duy tr× vµ ph¸t triÓn nÒn hoµ b×nh nh
thÕ nµo.
2. H×nh thøc ho¹t ®éng:
- Th¶o luËn
31

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


- Thi tr×nh bµy c¸c kÕt qu¶ su tÇm c¸c tµi liÖu vÒ hoµ b×nh h÷u
nghÞ.
- Thi v¨n nghÖ.
II. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
1. Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng:
- Tranh ¶nh, bµi h¸t, bµi th¬, c©u chuyÖn… ca ngîi t×nh ®oµn kÕt
h÷u nghÞ
- Mét sè c©u hái dµnh cho h¸i hoa d©n chñ.
2. Tæ chøc:
- GVCN nªu vÊn ®Ò ®Þnh híng cho líp th¶o luËn.
- Giao c¸n bé v¨n nghÖ chuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.

III. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng:


Ngêi thùc Néi dung tiÕn hµnh Thêi
hiÖn gian
1. khëi ®éng:
- Líp phã - H¸t tËp thÓ bµi: “ Tr¸i ®Êt nµy lµ cña
v¨n nghÖ chóng ta...”
cïng c¶ líp.
- Líp trëng.
- DÉn d¾t giíi thiÖu néi dung, ch¬ng 5 phót
tr×nh gåm c¸c phÇn:
+ Giíi thiÖu ®¹i biÓu.
+ Th¶o luËn.
2. Th¶o luËn:
- Líp trëng. - Nªu trong vÊn ®Ò vµ híng dÉn líp
th¶o luËn bµn b¹c
- Líp th¶o luËn
- Th ký. - Th ký ghi biªn b¶n.

32

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


20 phót
3. V¨n nghÖ:
- C¸c tæ. - Mçi tæ biÓu diÔn mét tiÕt môc tù
chän. 15
- BGK - C¸c tæ lÇn lît biÓu diÔn. phót
- BGK cho ®iÓm vµ c«ng bè kÕt qu¶.

IV. KÕt thóc ho¹t ®éng: ( 3 phót)


- GVCN nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn, th¸i ®é ho¹t ®éng.
- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n ®¹i biÓu ®· ®Õn dù, bÕ m¹c.

Ngµy so¹n 08/04/2009

TiÕt 2
H¸t mõng chiÕn th¾ng 30 - 4

A. Yªu cÇu gi¸o dôc:


- HS biÕt t«n träng nÒn hoµ b×nh, ®éc lËp cña d©n téc tõ ®ã biÕt
gi÷ g×n vµ b¶o vÖ nÒn ®éc lËp ®ã.
- T×m hiÓu thªm vµ «n l¹i truyÒn thèng ®Êu tranh yªu níc cña d©n
téc.
- Tù hµo, tõ ®ã ra c«ng häc tËp tu dìng ®¹o ®øc ®Ó ®Òn ®¸p c«ng
¬n to lín cña c¸c anh hïng ®· hy sinh v× tæ quèc.
B. Tæ chøc giê häc:
I. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung:
33

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


- Nh÷ng tÊm g¬ng hy sinh quªn m×nh v× ®éc lËp cña tæ quèc.
- TruyÒn thèng chiÕn ®Êu ngoan cêng, chÞu ®ùng gian khæ cña
®ång bµo ta.
- ý nghÜa quan träng cña ngµy 30 – 4.
2. H×nh thøc ho¹t ®éng:
- BiÓu diÔn v¨n nghÖ, h¸t, móa, ®äc th¬.

II. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:


1. Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng:
- Mét sè bµi h¸t, móa, th¬, c©u chuyÖn.
- C¸c trang phôc biÓu diÔn.
2. Tæ chøc:
- Mçi tæ chuÈn bÞ 2 -3 tiÕt môc v¨n nghÖ vµ cã kÕ ho¹ch luyÖn tËp.
- C¸n bé líp tËp hîp c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ cña líp vµ x©y dùng ch¬ng
tr×nh biÓu diÔn.
- Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh ( líp trëng)
III. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng:
Ngêi thùc Néi dung tiÕn hµnh Thêi
hiÖn gian
- Líp phã 1. khëi ®éng:
v¨n nghÖ - H¸t tËp thÓ mét bµi.
cïng c¶ líp.
- Líp trëng. - DÉn d¾t giíi thiÖu néi dung, ch¬ng
tr×nh gåm c¸c phÇn:
+ Tuyªn bè lý do 5 phót
+ Giíi thiÖu ®¹i biÓu.
+ Thi v¨n nghÖ.
2. Thi h¸t ®ång ®éi gi÷a c¸c tæ:
- C¸c tæ. - Tõng tæ tr×nh bµy bµi h¸t.

34

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


- BGK. - Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm (theo
biÓu ®iÓm):
+ §óng néi dung chñ ®Ò:
4® 20 phót
+ H¸t ®óng lêi, hay:

- §¹i diÖn + T¸c phong ®óng mùc, trang phôc
tæ. phï hîp víi néi dung bµi h¸t,
- C¸c tæ. khÈn tr¬ng:
- BGK. 2®
- C¸c tæ bèc th¨m theo thø tù ®· chän.
- Mçi tæ chän tõ 2 ®Õn 3 tiÕt môc.
- BGK cho ®iÓm c«ng khai.
- Tæ nµo ®îc ®iÓm cao nhÊt th× tæ
®ã sÏ th¾ng.
3. V¨n nghÖ:
- C¸c tæ. - Mçi tæ biÓu diÔn mét tiÕt môc tù
chän. 15
- BGK - C¸c tæ lÇn lît biÓu diÔn. phót
- BGK cho ®iÓm vµ c«ng bè kÕt qu¶.
IV. KÕt thóc ho¹t ®éng: ( 3 phót)
- GVCN nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn, th¸i ®é ho¹t ®éng.
- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n ®¹i biÓu ®· ®Õn dù, bÕ m¹c.
Ngµy so¹n 02/05/2009

Chñ ®iÓm th¸ng 5


b¸c hå kÝnh yªu
TiÕt 1

35

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


B¸c hå víi thiÕu niªn
A. Yªu cÇu gi¸o dôc:
- Gióp häc sinh n©ng cao hiÓu biÕt vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña B¸c
Hå kÝnh yªu víi d©n téc ta.
- HiÓu thªm vÒ tinh thÇn, t×nh c¶m cña B¸c Hå ®èi víi thanh thiÕu
niªn, nhi ®ång.
- KÝnh träng vµ yªu quý B¸c Hå, cã th¸i ®é tÝch cùc trong viÖc phÊn
®Êu trë thµnh ch¸u ngoan B¸c Hå.

B. Tæ chøc giê häc:


I. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung:
- T×nh c¶m, sù quan t©m cña B¸c Hå ®èi víi thÕ hÖ t¬ng lai cña ®Êt
níc.
- Thanh thiÕu niªn ph¶i lµm g× ®Ó trë thµnh ch¸u ngoan B¸c Hå.
2. H×nh thøc ho¹t ®éng:
- Th¶o luËn “ B¸c Hå víi thiÕu niªn”

II. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:


1. Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng:
- C¸c bµi h¸t vÒ B¸c Hå.
- C¸c c©u chuyÖn kÓ vÒ B¸c Hå víi thanh thiÕu niªn.
- Trang phôc biÓu diÔn.
2. Tæ chøc:
- C¸c tæ tËp c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ, su tÇm c¸c c©u chuyÖn vÒ B¸c
Hå.
- C¸n bé líp tËp hîp c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ x©y dùng ch¬ng tr×nh biÓu
diÔn.

36

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


III. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng:
Ngêi thùc Néi dung tiÕn hµnh Thêi
hiÖn gian
- Líp phã 1. khëi ®éng:
v¨n nghÖ - H¸t tËp thÓ mét bµi: “Nh cã B¸c Hå
cïng c¶ líp. trong ngµy vui ®¹i th¾ng”
- Líp trëng.
- DÉn d¾t giíi thiÖu néi dung, ch¬ng
tr×nh gåm c¸c phÇn: 5 phót
+ Tuyªn bè lý do
+ Giíi thiÖu ®¹i biÓu.
+ Th¶o luËn.
+ Thi v¨n nghÖ.
2. Th¶o luËn B¸c Hå víi ThiÕu Niªn:
- C¸c tæ. - Tõng tæ tr×nh bµy ý kiÕn th¶o luËn
- §¹i diÖn cña m×nh.
tæ. + C¶m nghÜ vÒ B¸c Hå kÝnh yªu.
- C¸c tæ. + Ph¶i lµm g× ®Ó trë thµnh Ch¸u
ngoan B¸c Hå 20 phót
- Thi kÓ c¸c c©u chuyÖn vÒ B¸c Hå

3. V¨n nghÖ:
- C¸c tæ. - C¸c tæ bèc th¨m theo thø tù ®· chän.
- Mçi tæ chän tõ 2 ®Õn 3 tiÕt môc. 15
- C¸c tæ lÇn lît biÓu diÔn. phót
- BGK - Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm (theo
biÓu ®iÓm):
+ §óng néi dung chñ ®Ò:

37

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


+ H¸t ®óng lêi, hay:

+ T¸c phong ®óng mùc, trang phôc
phï hîp víi néi dung bµi h¸t,
khÈn tr¬ng:

- BGK cho ®iÓm c«ng khai.
- Tæ nµo ®îc ®iÓm cao nhÊt th× tæ
®ã sÏ th¾ng.BGK cho ®iÓm vµ
c«ng bè kÕt qu¶.

IV. KÕt thóc ho¹t ®éng: ( 3 phót)


- GVCN nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn, th¸i ®é ho¹t ®éng.
- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n ®¹i biÓu ®· ®Õn dù, bÕ m¹c.

Ngµy so¹n 08/05/2009

TiÕt 2
ThiÕu Niªn víi “ 5 ®iÒu b¸c hå d¹y”

A. Yªu cÇu gi¸o dôc:


- Gióp häc sinh n©ng cao hiÓu biÕt vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña B¸c
Hå kÝnh yªu víi d©n téc ta.
- HiÓu thªm vÒ tinh thÇn, t×nh c¶m cña B¸c Hå ®èi víi thanh thiÕu
niªn, nhi ®ång.
38

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


- KÝnh träng vµ yªu quý B¸c Hå, cã th¸i ®é tÝch cùc trong viÖc phÊn
®Êu trë thµnh ch¸u ngoan B¸c Hå.
B. Tæ chøc giê häc:
I. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung:
- T×nh c¶m, sù quan t©m cña B¸c Hå ®èi víi thÕ hÖ t¬ng lai cña ®Êt
níc.
- Thanh thiÕu niªn ph¶i lµm g× ®Ó trë thµnh ch¸u ngoan B¸c Hå.
2. H×nh thøc ho¹t ®éng:
- Th¶o luËn “ ThiÕu niªn víi 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y”

II. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:


1. Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng:
- Ph©n tÝch nhiÖm vô cña thanh thiÕu niªn ®èi víi 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y.
- C¸c bµi h¸t vÒ B¸c Hå.
- C¸c c©u chuyÖn kÓ vÒ B¸c Hå víi thanh thiÕu niªn.
- Trang phôc biÓu diÔn.
2. Tæ chøc:
- C¸c tæ tËp c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ, su tÇm c¸c c©u chuyÖn vÒ B¸c
Hå.
- C¸n bé líp tËp hîp c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ x©y dùng ch¬ng tr×nh biÓu
diÔn.
III. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng:
Ngêi thùc Néi dung tiÕn hµnh Thêi
hiÖn gian
- Líp phã 1. khëi ®éng:
v¨n nghÖ - H¸t tËp thÓ mét bµi: “Ai yªu B¸c Hå
cïng c¶ líp. ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång”.

39

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


- DÉn d¾t giíi thiÖu néi dung, ch¬ng
- Líp trëng. tr×nh gåm c¸c phÇn: 5 phót
+ Tuyªn bè lý do
+ Giíi thiÖu ®¹i biÓu.
+ Th¶o luËn.
+ Thi v¨n nghÖ.
2. Th¶o luËn thiÕu niªn víi “5 ®iÒu
- C¸c tæ. B¸c Hå d¹y”:
- Tõng tæ ®äc “ 5 ®iÒu B¸c Hå
- §¹i diÖn d¹ytr×nh bµy ý kiÕn th¶o luËn cña
tæ. m×nh.
- C¸c tæ. - Tr×nh bµy ý kiÕn cña tæ m×nh . 20 phót
+ Ph¶i lµm g× ®Ó thùc hiÖn 5
®iªu B¸c Hå d¹y.
+ Ph¶i lµm g× ®Ó trë thµnh Ch¸u
ngoan B¸c Hå
- KÓ nh÷ng thµnh tÝch mµ tæ m×nh
®· ®¹t ®îc trong n¨m häc võa qua.
3. V¨n nghÖ:
- C¸c tæ. - C¸c tæ bèc th¨m theo thø tù ®· chän.
- Mçi tæ chän tõ 2 ®Õn 3 tiÕt môc. 15
- C¸c tæ lÇn lît biÓu diÔn. phót
- BGK - Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm (theo
biÓu ®iÓm):
+ §óng néi dung chñ ®Ò:

+ H¸t ®óng lêi, hay:

40

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


+ T¸c phong ®óng mùc, trang phôc
phï hîp víi néi dung bµi h¸t,
khÈn tr¬ng:

- BGK cho ®iÓm c«ng khai.
- Tæ nµo ®îc ®iÓm cao nhÊt th× tæ
®ã sÏ th¾ng.BGK cho ®iÓm vµ
c«ng bè kÕt qu¶.
3. V¨n nghÖ:
- C¸c tæ. - Mçi tæ biÓu diÔn mét tiÕt môc tù
chän. 15
- BGK - C¸c tæ lÇn lît biÓu diÔn. phót
- BGK cho ®iÓm vµ c«ng bè kÕt qu¶.

IV. KÕt thóc ho¹t ®éng: ( 3 phót)


- GVCN nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn, th¸i ®é ho¹t ®éng.
- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n ®¹i biÓu ®· ®Õn dù, bÕ m¹c.

41

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8


42

Gi¸o ¸n: Ho¹t ®éng ngoµi giê líp 8