You are on page 1of 110

BU&CW

1

Raymond Chandler
Ponovna igraBU&CW

2Predgovor


italac zna da su mu dane anse da sam otkrije ubojicu, ali da su posijani i
lani tragovi, pa zato otvara etvore oi.
I tekst i nain itanja su, dakle, specifini. S obzirom na to da je sve
usmjereno prema jednome sreditu, onda osobitu vanost imaju pojedinosti.
Okvirna je pria, naime, uvijek poznata na poetku zloin, na kraju rjeenje. Ono
po emu se krimi!i razlikuju me"usobno, to je upravo put izme"u ti# dviju toaka.
$aj se put pak sastoji od sitnica, od pojedinosti koje pri itanju treba imati u vidu i
drati na umu, jer ba su u njima oni lani tragovi koje treba da izbjegnemo. %
upravo te sitnice najlake se zaboravljaju.
&e! za nekoliko dana one nam se ispue iz glave, mi pozaboravljamo ne
samo indicije koje smo bili po#vatali, ne samo tragove koje smo bili uoili, nego, to
je mnogo gore, i sve one teorije i kombinacije koje smo itaju!i u glavi pravili, pa
zatim odbacivali ili uvali za poslije' a ba te teorije i te kombinacije predstavljaju i
glavni uitak u itanju krimi!a. %ko nji# zaboravimo, zaboravili smo sve. Sad je ve!
jasno zato je vaan kontinuitet budu!i da se krimi! sastoji od niza sitnica i niza
mentalni# gra"evina koje nastaju i rue se, onda je prekid itanja za takav posao
poguban. Samo nam ponovno itanje moe te kombinacije opet vratiti, vra!aju!i
nam tako i barem dio zadovoljstva.
(ostavlja se, naravno, i pitanje to onda od krimi!a uop!e ostaje, i onda kad
ga proitamo cijelog i u kontinuitetu) *oliko on uop!e vrijedi, kad se tako brzo
zaboravlja) Odgovor je jednostavan ostaje cijelina. Ostaje sje!anje na ono
zadovoljstvo koje smo imali pri itanju, ostaje sje!anje na sloenost djela i na
ljepotu te sloenosti. +e ostaju lijepe rijei i misli, kao kod drugi# romana, nego
pria kao cjelina. ,ive!i od sitni# pojedinosti, krimi! u vjenost prelazi kao cjelina, i
ui nas da budemo oprezni ba kao i junaci krimi!a. -i nas, naime, da kad
krenemo na put, izaberemo knjigu koja je svojom debljinom primjerena trajanju
putovanja.


(avao (avlii!


BU&CW

3

1.


Glas to mi je govorio preko telefona zvuao je otro odluno, ali nisam uo
ba jasno to govori... donekle zato to sam se tek napola probudio, a donekle
zato to sam slualicu drao naopako. Okrenuvi je kako valja, zagunao sam.
este li me uli! "aem, ja sam odvjetnik #l$de %mne$.
Odvjetnik #l$de %mne$ ponovio sam.
&i ste 'arlo(e, je li!
esam. )ini mi se. *ogleda+ na runi sat. ,ilo je est i trideset ujutro.
% to sam vrijeme uvijek mrzovoljan. -e budite drski sa mnom, mladi.u/
Oprostite, gospodine %mne$. -o nisam mladi.. 0tar sam, umoran i
eljan kave. 1zvolite, to mogu uiniti za vas!
2tio bi+ da u osam sati doekate vlak koji saoabra.a izmeu
3as+ingtona i 0an 4iega, da meu putnicima pronaete jednu djevojku, slijedite
je dok ne odsjedne negdje i tad mi se javite. e li vam jasno!
-ije.
"ako to da vam nije jasno! odbrusi mi on.
5nam premalo da bi+ mogao odluiti +o.u li pri+vatiti sluaj ili ne.u.
a sam #l$de %m ...
-emojte/ prekinu+ ga. ,udete li mi neprestano ponavljali svoje ime,
mogao bi+ postati +isterian. 6adije mi kaite osnovne injenice. %ostalom,
moda bi bilo bolje da se obratite nekom drugom privatnom detektivu. a nisam
policajac.
5a pola sata do.i .e k vama u ured moja tajnica, gospoica &ermil$ea.
Otkrit .e vam potrebne podatke. &rlo je sposobna. -adam se da ste i &i.
0posobniji sam poslije doruka. -eka doe k meni u stan.
Gdje ivite! 6ekao sam mu adresu i opisao mu kako .e ona najlake
sti.i k meni. 4obro proguna on ali neka vam neto bude od poetka
sasvim jasno. Ona djevojka iz vlaka ne smije doznati da je pratite. 7o je vrlo
vano. a zastupam jednu vrlo utjecajnu vaingtonsku odvjetniku kancelariju.
Gospoica &ermil$ea .e vam unaprijed dati novac za trokove i dvjesta pedeset
dolara pla.e. Oekujem od vas uspjeno obavljen posao. *restanimo tratiti
vrijeme na prianje.
%init .u sve to mogu, gospodine %mne$.
0pustio je slualicu. 1zvukao sam se iz kreveta, istuirao, obrijao i upravo
pijuckao tre.u alicu kave kad je na vratima zazvonilo zvonce.
a sam gospoica &ermil$ea, tajnica gospodina %mne$a ree ona
braunastim glasom.
BU&CW

4

1zvolite u.i.
,ila je prava lutka. 1mala je na sebi bijeli kini ogrta, stegnut pojasom,
nije nosila eir, kosa joj je bila njegovana i platinasta, cipelice su se svojom
bojom slagale s taem, u ruci je drala sklopiv plastini kiobran, a sivomodrim
me oima gledala tako kao da sam izrekao nekakvu prostotu. *omogao sam joj
svu.i ogrta. &rlo je ugodno mirisala. 1mala je takve noge da su doista godile oku.
-osila je tanke crne arape. -eprestano sam i+ pogledavao, pogotovu kad je
prebacila nogu preko noge i nijemo zatraila da joj pripalim cigaretu.
#+ristian 4ior ree, proitavi mi misli. -e nosim nita drugo.
4ajte mi vatre, molim vas.
8, na vama ima i to9ta drugo zanimljivo reko+ zapalivi upalja.
-isam ba oduevljena udvaranjem ovako rano ujutro.
"oje bi vam vrijeme najbolje odgovaralo, gospoice &ermil$ea!
Ona se osmje+ne prilino kiselo, zavue ruku u torbicu i dobaci mi
omotnicu.
%nutra je, vjerujem, sve to vam je potrebno ree mi.
*a sad, ne ba sve .. .
:atite se posla, beno jedna/ )ula sam sve o vama. ;to mislite, zato je
%mne$ izabrao ba vas! 5apravo nije vas on izabrao. 1zabrala sam vas ja. 1
prestanite mi gledati noge.
Otvorio sam omotnicu. %nutra su bili jo jedna zapea.ena omotnica i dva
eka, napisana na moje ime. 4obio sam dvjesta pedeset dolara <kao nagradu za
budu.e profesionalne usluge=, a dvjesta je dolara bilo <predujam *+ilipu
'arlo(eu za nune trokove=.
7rokove .ete morati potanko opravdati, i to meni ree &ermil$ea.
*i.e pla.ajte iz svog depa.
4rugu omotnicu nisam jo otvorio.
%mne$ je uvjeren da .u pri+vatiti sluaj, iako ne znam nita o njemu!
*ri+vatit .ete ga. -e trai od vas da uinite bilo to protuzakonito. 4ajem
vam svoju rije. ;to mi jo dajete!
8+, o tome bismo mogli porazgovarati uz pi.e neke kine veeri, kad ne
budem previe zauzeta.
4obro, pridobili ste me.
Otvori+ drugu omotnicu. % njoj je bio snimak djevojke. 4rala se prirodno
ili se jednostavno navikla na to da je esto snimaju. 1mala je prilino tamnu kosu,
moda crvenkastu, visoko elo, ozbiljne oi, istaknute jagodine kosti, nervozne
nosnice i vrsto stisnute usnice. :ice joj je bilo pravilni+ crta, ne ba sretno.
Okrenite sliku ree mi &ermil$ea. -a poleini je bilo napisano pisa.im
strojem>
<1me> ?leanor "ing. &isoka metar i ezdeset centimetara. 4vadeset devet
godina. "osa tamna, crvenkastosmea, gusta, prirodno valovita. %spravno
BU&CW

5

dranje, dubok, jasan glas, lijepo odjevena, ali ne napirlitana. -aminkana
suzdrljivo. ,ez vidljivi+ oiljaka. "arakteristine navike> kad ulazi u prostoriju,
mie oi ne pomiu.i glavu@ kad je napeta, grebe desni dlan. :jevakinja je, ali to
spretno prikriva. 1gra dobro tenis, lijepo pliva i skae u vodu. 4obro podnosi pi.e.
4osad nije osuivana, ali postoje otisci prstiju u policijskoj kartoteci.=
,ila je u zatvoru reko+ i pogleda+ tajnicu.
-emam nikakvi+ drugi+ podataka. 0amo se drite uputa.
Oskudni su ti podaci, gospoice &ermil$ea. ,udu.i da joj je ve. dvadeset
i devet godina, zacijelo je u braku, ili je bila. -e spominju se vjenani prsten ni
ikakav drugi nakit. )udim se.
Ona pogleda na sat.
6adije se udite na kolodvoru. -emate vie mnogo vremena. %stane.
*omogao sam joj da navue bijeli ogrta i otvorio joj vrata.
este li se dovezli svojim autom!
esam. -apola izaavi, ona se okrene. 0via mi se jedna vaa
osobina. -e pipkate ene. *onaate se pristojno ... moglo bi se re.i.
*ipkanje je loa metoda.
8li, neto mi se na vama ne svia. *ogodite to.
Aao mi je, pojma nemam ... -eki me ljudi mrze zato to sam iv.
-isam mislila to.
*oao sam za njom niza stepenice i otvorio joj automobilska vrata. 1mala je
jeftin auto> cadillac fleet(ood. "imne mi kratko i spusti se nizbrdo. &rativi se u
ku.u, spremio sam nekoliko stvarica u malu putnu torbu, za svaki sluaj.

BU&CW

6

2.


&lak je stigao na vrijeme, kao i gotovo uvijek, a osoba koju je trebalo da
pratim, upala mi je u oi lako kao to bi klokan u smokingu. -ije nosila nita
osim neke depne knjiice koju je bacila u prvu posudu za sme.e na koju je
naila. *otom je sjela i zagledala se u pod. asno se vidjelo da je nesretna. -akon
nekog vremena ustala je i prila kiosku s knjigama. -e uzevi nita, udaljila se od
njega, pogledala na veliki zidni sat i zatvorila se u telefonsku govornicu. %bacivi
kroz prorez pregrt novi.a, razgovarala je s nekim. 1zraaj lica nije joj se ba
nimalo promijenio. 0pustivi slualicu, otila je kupiti asopis, ponovo pogledala
na sat i sjela, kako bi itala.
1mala je na sebi tamnoplavi kostim saiven po mjeri, bijelu bluzu koja joj se
vidjela oko vrata i na suvratku velik safirsko9modri bro, ija se boja vjerojatno
podudarala s naunicama, no nisam joj mogao vidjeti ui.
"osa joj je bila zagasitocrvena. 1zgledala je kao i na snimku, ali je bila malo
via nego to sam oekivao. -osila je rukavice.
*oslije nekog vremena krene kroz nadsvoen trijem, pred kojim su ekali
taksiji. 5aviri u restoran s lijeve strane, okrene se i ue u glavnu ekaonicu,
pogleda kolodvorsku trgovinu i novinski kiosk, alter za davanje obavijesti i ljude
to su sjedili na istim drvenim klupama. -eki su prozori.i za prodaju karata
bili otvoreni, a neki nisu. &idjelo se da je ne zanimaju. *onovo je sjela i pogledala
veliki zidni sat. 0kinuvi desnu rukavicu, namjesti kazaljke na svom malom
platinastom runom satu, ukraenom draguljima.
-i ovaj put nije ostala dugo sjediti. 4igla se i poela etati. 5atim je otila u
trgovinu i zadrala se neko vrijeme pred policama sa depnim knjigama. 4oimala
se kao da nastoji utu.i vrijeme izmeu dva vlaka.
7ad je ula u restoran. 0jednuvi za jedan od plastni+ stolova, pogleda
jelovnik i pone itati knjigu. *rie joj konobarica i donese neizbjenu au
ledene vode. *ra.ena osoba re.e svoju narudbu. "ad se konobarica udaljila,
nastavi itati knjigu. ,ilo je devet sati petnaest minuta.
5aputio sam se kroz nadsvoeni trijem prema nosau koji je ekao blizu
taksija. ekao sam jednog znanca koji je trebalo da doputuje izravnim
vagonom na liniji 3as+ington 9 0an 4iego obrati+ mu se. e li itko siao iz
tog vagona!
*rilino je nezainteresirano pogledao dolar kojim sam ga, dre.i ga izmeu
prstiju, mamio.
5anima vas je li se netko iskrcao i uzeo prtljagu, je li! "imnu+ mu.
5amislio se, promatraju.i me pametnim kestenjastim oima.
1skrcao se jedan putnik odvrati napokon. "ako vam izgleda
znanac!
BU&CW

7

6ekao sam opis koji mi je prvi pao napamet. -osa zatrese glavom.
-e mogu vam pomo.i prozbori. *utnik koji se iskrcao ne odgovara
tom opisu. 5nanac vam je vjerojatno jo u vagonu. -aime, putnici ne moraju
izlaziti. &agon .e se prikljuiti kompoziciji broj sedamdeset )etiri i krenuti odavde
u jedanaest i trideset.
2vala reko+ i dado+ mu dolar. 4akle, prtljaga pra.ene osobe jo je u
vlaku.
&ratio sam se do restorana i pogledao unutra.
*ra.ena je osoba itala depnu knjigu, pijuckala kavu i grickala pecivo.
Otiao sam u telefonsku govornicu, pozvao garau u kojoj poznam, tako re.i, sve
momke i zamolio i+ neka poalju nekoga po moj auto ako se vie ne javim do
podneva. ,udu.i da su to uinili ve. mnogo puta, imali su rezervne kljueve. 7ad
sam se zaputio prema autu, izvadio iz njega putnu torbu i ostavio je u garderobi.
"upivi eljezniku kartu za 0an 4iego, ponovo sam se vratio u restoran. *ra.ena
je osoba bila na istom mjestu, ali vie nije bila sama.
0uelice joj je sjedio neki momak, smijeio se i priao, a na prvi se pogled
vidjelo da ga ona pozna i da joj je ao zbog toga. ,io je visok oko metar i
osamdeset centimetara, vitak i umiljen, bljetavi+ zuba. % ruci je drao nekakav
papiri..
1z vanjskog depa u.kastog sportskoga kaputi.a virio mu je uti rupi.,
poput kitice sunovrata.
edno je bilo bistro kao destilirana voda. 4jevojci nije bilo drago to je s
njom. *riao je i priao, neprestano guvaju.i papir. -apokon slegne ramenima i
ustane sa stolice. -agne se prema njoj i vrkom prsta prijee joj po obrazu. -aglo
se trgnula natrag. 7ad on rairi zguvani papir i paljivo ga metne pred nju.
)ekao je i smijeio se.
Ona vrlo polako spusti pogled na papir i zadri ga na njemu. 5atim posegne
za njim, no momak je bio bri. 0premivi ga u dep, jo se smijeio. 7ad izvadi
notes, napie neto, istrgne stranicu i stavi je pred nju. 7aj je papir oito mogla
zadrati.
Ona proita to je napisao i spremi cedulju u torbicu. -apokon ga pogleda.
1 naposljetku mu se osmje+ne. -aslutio sam da joj to nije bilo lako.
On joj potapa ruku, zatim izie iz restorana. 5atvori se u telefonsku
govornicu i zavrti brojanik. 6azgovarao je prilino dugo. "ad je izaao, potrai
nosaa i ode s njim u garderobu. %skoro nosa donese bijeli koveg i putnu torbu
jednake boje, te se zaputi na parkiralite, prema otmjenom dvobojnom buicku
roadmasteru, autu koji je nalikovao na kabriolet, iako se nije mogao spustiti
krov. 0tavi prtljagu na stranje sjedalo, uzme novac i ode.
'omak u sportskom kaputu sa utim rupi.em sjedne za upravlja, izvue
se natrake s parkiraiinog mjesta i zaustavi samo da bi stavio sunane naoare
i zapalio cigaretu. -akon toga se odveze.
5apisao sam registarski broj i vratio se u kolodvorsku zgradu.
BU&CW

8

0ljede.i mi je sat bio dug kao tri sata. 4jevojka je izila iz restorana i sad
itala knjigu u ekaonici. Oito su joj misli lutale. 0vaki se tren vra.ala na ono to
je maloprije proitala. *ovremeno nije ni itala, ve. je samo drala knjigu i zurila
u prazno.
a sam drao jutarnje izdanje novina i, skrivaju.i se iza njega, promatrao
je. *okuavao sam stvoriti poetne zakljuke. -ije jo bila rije ni o kakvim
vrstim injenicama, no bre mi je prolazilo vrijeme.
Onaj momak koji je sjedio s njom za stolom, siao je s vlaka, jer ima
prtljagu. 'oda je doputovao njenim vlakom i moda je ba on putnik kojeg je
spomenuo nosa. 1z njena se dranja prilino jasno razabralo da joj nije drago to
je s njom, a on je svojim ponaanjem pokazao da mu je ao zbog toga, ali .e se ona
predomisliti ako pogleda njegov papiri.. 1, sude.i prema svemu, predomislila se.
,udu.i da se to dogodilo poto su se iskrcali iz vlaka, iako se u vlaku moglo
dogoditi neupadljivije, nametnuo mi se zakljuak da on u vlaku nije imao papiri..
% tom trenu djevojka naglo ustane, prie novinskom kiosku i donese kutiju
cigareta. Otvori je i zapali jednu cigaretu. *uila je nespretno, kao da nije navikla
na puenje.
)inilo mi se kao da joj se dranje mijenja, kao da postaje izazovnija i
grublja, kao da zbog nekog razloga namjerno nastoji vulgarizirati samu sebe.
*ogleda+ zidnu uru. 4eset sati i etrdeset sedam minuta. -astavio sam
razmiljati.
Onaj je zguvani papir sliio novinskom izresku. *okuala ga je zgrabiti, ali
joj to nije dopustio. *otom je napisao nekoliko rijei na istom papiri.u i dao joj
ga, a ona ga je pogledala i osmje+nula mu se. 5akljuak> nalickani tip zna neto
o njoj, a ona se mora graditi da joj je to drago.
0tigao sam i do sljede.eg zakljuka> prije je otiao s kolodvora nekamo,
moda po automobil, moda po novinski izrezak, moda po neto drugo.
%glavnom, nije se bojao da .e mu ona pobje.i, a to potkrepljuje misao da tad jo
nije otkrio sve adute, ali i+ je ve. nagovijestio. 'oda nije ni bio potpuno siguran
u uspje+. 'orao je provjeriti. 8li sad se, pokazavi sve svoje karte, odvezao
buickom i uzeo svoju prtljagu. 4akle, vie se ne boji da bi je mogao izgubiti.
)vrsto ju je vezao za sebe.
% jedanaset i pet odbacio sam cijelu tu teoriju i poeo graditi nove
pretpostavke. -isam sagradio nita.
% jedanaest i deset preko zvunika zauje se obavijest da je vlak broj
sedamdeset etiri na jedanaestom kolosijeku spreman za putnike koji putuju u
0anta 8nu, 4el 'ar, Ocean9side i 0an 4iego. 1z ekaonice krene ove.a skupina
ljudi, meu njima i djevojka. *ratio sam je pogledom, zatim sam otiao u
telefonsku govornicu i ubacio novi.. Okrenuo sam broj %mne$eve kancelarije.
avila mi se gospoica &ermil$ea, rekavi samo telefonski broj.
Ovdje 'arlo(e. e li tu gospodin %mne$! Aao mi je, gospodin %mne$
je na sudu odvrati ona slubeno. 'oete li mi ostaviti poruku!
%spostavio sam vezu i putujem vlakom u 0an 4iego ili neko drugo
BU&CW

9

mjesto na tom putu. -e znam jo odredite.
2vala. 1mate li jo kakvu poruku!
4a, sunce sja, a cura koju pratim bjei pred policijom isto toliko koliko vi
i ja. 4orukovala je u kolodvorskom restoranu, gdje ju je kroz staklo mogao
svatko vidjeti. 5atim je sjedila u ekaonici sa sto i pedeset drugi+ ljudi. 4a se
+tjela sakriti, mogla je ostati u vagonu.
5abiljeila sam sve to, +vala. *renijet .u poruku gospodinu %mne$u im
budem mogla. -iste jo zakljuili nita pouzdano!
5akljuio sam jedno> ne dajete mi sve to biste mogli. Glas joj se naglo
promijenio. Oito je iziao iz ureda netko tko je dotad bio unutra.
0luajte ree mi. unajmljeni ste za odreeni posao. Obavite ga kako
valja. #l$de %mne$ je utjecajan u ovom gradu. 'nogi pleu kako on svira ...
'ene ne zanima ples, ljepotice moja. 'oda bi+ bio uspjeniji ako bi+
naiao na prikladne poticaje.
4obit .ete pla.u ako obavite posao. 1nae ne raunajte ni s parom. e li
vam jasno!
o nikad mi niste kazali tako lijepe rijei, duo. 4o vienja.
0luajte, 'arlo(e najednom progovori ona uurbano. -isam vas
+tjela uvrijediti. Ovo je vrlo vano #ludeu %mne$u. 8ko ne uspije, mogao bi
izgubiti vrlo korisne veze. Govorila sam tek tako.
0vidjelo mi se, &ermil$ea. 4jelovalo mi je na podsvijest. avit .u se kad
budem mogao.
Objesio sam slualicu i zaputio se prema jedanaestom kolosijeku.
"ad sam se popeo u vagon, on je bio ve. pun cigaretnog dima koji divno
djeluje na grlo i gotovo uvijek ostavlja mogu.nost da se jo neko vrijeme poivi s
jednim plu.nim krilom. -apunio sam lulu i zapalio je, te pridonio op.em guenju.
&lak krene. %asno se sporo vukao kroz istoni dio :os 8ngelesa. 7ek kad
je iziao iz grada, donekle je ubrzao. *rva je stanica bila 0anta 8na. *ra.ena se
osoba nije iskrcala. -ije sila ni u Ocean9sideu ni 4el 'aru. % 0an 4iegu sam
+itro iskoio iz vagona, unajmio taksi i potom ekao osam minuta pred starom
kolodvorskom zgradom, sagraenom u panjolskom stilu, da se pojave nosai s
prtljagom. 7ad je izila i djevojka.
%zela je taksi i zaputila se na sjever. "renuo sam za njom. &oza se donekle
usprotivio kad sam zatraio od njega da slijedi auto pred sobom.
&jerojatno ste o tomu itali u knjigama 9 ree taksista 'i to ne
radimo. *ruio sam mu pet dolara i svoju detektivsku dozvolu. *aljivo je
pogledao oboje.
4obro, ali to .u prijaviti ree. 9 'oda .e dispeer odluiti da o mom
potezu obavijesti policiju. 7akav je postupak ovdje, znate.
?+, ba bi+ +tio ivjeti u takvu gradu odvrati+. -ego, izgubili ste
onaj auto pred sobom. 0krenuo je ulijevo u drugu ulicu.
BU&CW

10

7aksista mi vrati dozvolu.
1zgubio sam ga malo sutra ree mi. ;to mislite, emu slui radijski
odailja u autu!
%zme mikrofon i progovori u njega.
%skoro skrene ulijevo, zatim se zaputi prema cesti broj BCB. 0topili smo se
s tamonjom kolonom vozila. *utuju.i ezdesetak kilometara na sat, zurio sam
mu u potiljak.
,udite bez brige ree mi voza preko ramena. Oni+ pet dolara je
dodatak na cijenu vonje, +a!
4a. 8 zato mogu biti bez brige!
*utnik ide u ?smeraldu. 7o je mjestance dvadesetak kilometara sjeverno
odavde, na morskoj obali. 7o je odredite, ako se promijeni za vrijeme vonje bit
.u obavijeten ... +otel <6anc+o 4escansado=. 7o na panjolskom znai <odmor=.
" vragu, nije bilo ni potrebno da se vozim taksijem reko+.
'orat .ete mi platiti uslugu. 5nate, nitko mi ne daje besplatno robu u
trgovini.
este li vi 'eksikanac!
&ie se ne nazivamo 'eksikancima. 0ad se nazivamo 8merikancima
panjolskog podrijetla. 6odili smo se i odrasli u 0jedinjenim 8merikim
4ravama. -eki meu nama vie gotovo i ne znaju panjolski jezik.
1zrekao sam dvije9tri reenice na panjolskom. Odma+ se osvrnuo prema
meni i, nasmijeivi se, odgovorio mi na istom jeziku.
*ostupno smo skrenuli prema rtu. *ovremeno je govorio u mikrofon. 7ad se
za tren okrene prema meni i opet mi se obrati.
-e elite da vas opazi putnik u onom drugom autu, je li! ;to .e uiniti
voza! 2o.e li odati muteriji da je pratimo!
On jo i ne zna da ga pratimo. 0toga vas i pitam.
*restignite ga i doite prvi na cilj, ako moete. 4obit .ete jo pet dolara
nagrade.
-admudrit .u ga. -e.e me ni vidjeti. *oslije .u ga zadirkivati uz bocu
tekile.
*roli smo kroz malo trgovako sredita, a onda se cesta proiri. -a jednoj
su strani ku.e bile skupe i ne ba nove, a na drugoj nove novcate, ali ne i jeftine.
%to se cesta opet suzi, te se nije smjelo voziti bre od etrdeset kilometara na sat.
7aksist naglo skrene udesno, provue kroz uske krivudave ulice, ne zaustavi se
pred znakom obaveznog zaustavljanja i, prije nego to sam mogao ocijeniti kamo
idemo, ve. smo se sputali u klanac kojem se, s lijeve strane, iskrilo more. &idio
sam dva eljezna tornja, predviena za spasavaoce kupaa. "ad smo stigli do dna
klanca, voza +tjede pro.i iroka ulazna vrata nad kojima je pisalo <6anc+o
4escansado=, ali sam ga zaustavio.
0klonite se nekamo reko+ mu. 2tio bi+ se uvjeriti da sam na
BU&CW

11

pravom tragu.
On se vrati na cestu i voze.i brzo du zida, skrene na uzak krivudav put s
druge strane. 5austavi se. -ad nama se ravao kvrgav eukaliptus.
1ziao sam iz taksija, stavio sunane naoale, otiao do ceste i naslonio se
na jarkocrveni dip na kojem se vijorila reklama neke autome+anike radionice.
-izbrdo se sputao taksi i zatim skrenuo prema +otelu. *role su tri minute.
7aksi se vrati prazan i pone penjati uzbrdo. *riao sam svom vozau.
7aksi broj etiristo dvadeset tri reko+ mu. je li to pravi!
4a, to je onaj koji smo slijedili. ;to sada!
*riekat .emo. "akav je +otel!
&aljda bi trebalo re.i da je rije o motelu, a ne +otelu. -e razumijem se u
te pojedinosti. 7o su bungalovi sa nadstrenicama za automobile. % nekima
postoji jedan apartman, u nekima dva. % sezoni je sve zauzeto. 8li sad je mrtva
sezona. #ijene su, po svoj prilici, upola nie i ima dovoljno soba.
*riekat .emo pet minuta. 7ad .u se prijaviti na recepciji, ostaviti putnu
torbu i pokuati da unajmim automobil. On mi ree da .u ga lako unajmiti. %
?smeraldi postoje tri agencije za iznajmljivanje automobila. 4obit .u vozilo kakvo
god +o.u.
*riekali smo pet minuta. *rola su ve. tri sata. Ogladnio sam tako da bi+
i psu oteo jelo.
*lativi vozau, gledao sam za njim, a onda sam se zaputio prema recepciji.

BU&CW

12

3.


-aslonivi se laktom na stol, pogledao sam veselog mladog recepcionara s
takastom kravatom. *otom su mi oi prele na djevojku za malom ku.nom
telefonskom centralom kraj zida. ,ila je jedra. *osebno mi je upao u oi njezin
tamnouti konjski rep. 1mala je krupne meke oi koje su zasvjetlucale kad je
pogledala9recepcionara. %perio sam pogled opet u njega.
6ado .u vam pokazati slobodne sobe, gospodine 'arlo(e ree on
uljudno. *oslije se moete upisati u knjigu gostiju ako odluite da ostanete
ovdje. "oliko dugo biste boravili kod nas!
"oliko i ona odvrati+. 4jevojka u plavom kostimu. 'aloprije je
odsjela ovdje. -e znam kojim se imenom posluila.
On i telefonistica zagledaju se u mene. -a licima sam im vidio nepovjerenje
i znatielju. 7akav se prizor moe odigrati na sto naina. -o, ja sam izabrao onaj
koji je bio potpuno nov za mene. -i u jednom velegradskom +otelu na svijetu ne
bi upalio. 'oda upali ovdje. *onajvie zato to mi se fu.ka, pomislio sam.
-e svia vam se ovo to govorim, je li! upita+. On blago zatrese
glavom.
,arem ste iskreni izusti.
4osta mi je igre skrivaa. 0it sam svega toga. este li joj zapazili
prstenjak!
2m, da budem iskren, nisam. On pogleda telefonisticu. Ona zatrese
glavom, ne odvra.aju.i oi od mog lica.
-e nosi vjenani prsten reko+. &ie ga ne nosi. 0ve se zavrilo. 0ve
je propalo. 0ve su godine... neka to ide do vraga.. 0lijedio sam je ovamo ak iz ...
nije vano odakle. -e.e ni da razgovara sa mnom. ;ta uopte radim ovdje!
*ravim budalu od sebe.
2itro sam se okrenuo u stranu i obrisao nos. -esumnjivo sam privukao
panju.
,ilo bi mi bolje da odem nekamo gdjeD reko+ okrenuvi se opet
prema njima.
&i biste se +tjeli pomiriti, a ona ne.e ti+o prozbori telefonistica.
7ako je.
0uosje.am s vama ree mladi.. 8li znate kako je, gospodine
'arlo(e, na ovakvu poslu moramo biti vrlo oprezni. 7akvi nesporazumi mogu
dovesti do vrlo neugodni+ situacija ... pa ak do pucnjave.
*ucnjave! *ogledao sam ga zaueno. 5ar, zar ima i takvi+ ljudi!
On se nalakti objema rukama na stol.
4obro, to biste zapravo +tjeli! pita me.
BU&CW

13

2tio bi+ biti u njezinoj blizini... za sluaj ako treba. -e.u joj se obratiti.
-e.u joj ni pokucati na vrata. -o, znat .e da sam tu i znat .e razlog. 8 ja .u
ekati. 0trpljivo .u ekati.
4jevojci su se i te kako svidele moje rijei. 4irnuo sam je u srce. -astavio
sam igrati svoju ulogu. -ekako mi se ne svia ovjek koji ju doveo ovamo
dodao sam, uzda+nuvi duboko.
-itko je nije doveo ovamo ... ne raunaju.i taksi 9 odvrati recepcionar.
-o dobro je razumio na to mislim. 7elefonistica se napola osmje+ne.
-e misli on na to, ack napomene. 'isli na rezervaciju.
1 ja sam to s+vatio, :uccille odgovori ack. nisam tako glup. 1znenada
izvadi ispod stola karticu i metne je pred mene. 6egistracijsku karticu. % kutu je
koso bilo napisano ime <:arr$ 'itc+ell=.
0asvim drugaijim su rukopisom bili upisani podaci> gospoica ,ett$
'a$field, &est #+at+am, -e( Eork. % gornjem lijevom kutu, istim rukopisom koji
je zapisao 'itc+ellovo ime, bili su zabiFjeeni datum, vrijeme, cijena i broj sobe.
&rlo ste ljubazni reko+. 4akle, slui se opet devojakim prezimenom.
4akako, to nije protuzakonito.
-e, nije protuzakonito, dokle god ne postoji namera da se netko prevari.
,iste li +tjeli biti u susjednoj sobi!
6azrogaio sam oi. 'oda su se i malo zasjale. 0vojski sam se trudio da se
malo ovlae.
0luajte prozbori+ 9 to je zaista vrlo lijepo od vas, ali ne smijete tako
postupiti. -e.u stvarati nikakve teko.e, no nikad ne moete biti sto posto
sigurni. 8ko uinim neto nezgodno, izgubit .ete posao.
4obro, pri+vatit .u taj rizik odvrati ack. 4oimate se poteno.
0amo, ne priajte nikomu nita. %zme pero i prui mi ga. *otpisao sam se i
upisao kao svoju adresu> <;ezdeset prva ulica, -e( Eork=.
7o je blizu #entralnog parka, je li! zapita on ne+ajno kad je pogledao
to sam napisao.
Oko tri bloka dalje odgovori+. 1zmeu 8venije :eGington i 7re.e
avenije.
"imnuo je. 5nao je gdje je to. *ri+vatio me kao iskrena ovjeka i posegnuo
za kljuem.
2tio bi+ ovdje ostaviti putnu torbu reko+ pojesti neto i unajmiti
auto, ako je to mogu.e. 2o.ete li mi vi odnijeti torbu u sobu!
4abome, bio je voljan uiniti tu uslugu. *ovede me, van i pokae mi rukom
kroz mlad gaj prema ku.icama. 0ve su bile bijele sa zelenim krovom. 1male su
ograenu verandu. Otkrije mi koja je moja. 5a+valio sam mu.
-ego, +tio bi+ spomenuti jo neto reko+ kad se ve. +tio vratiti
unutra.
'oda ona ode kada dozna da sam i ja ovdje. ack se osmje+ne.
BU&CW

14

-aravno. -e moemo to sprijeiti, gospodine 'arlo(e. 'nogi nai gosti
ostaju ovdje samo dan9dva ... osim ljeti. 'i i ne oekujemo da .e nam u ovo doba
godine biti sve sobe zauzete.
&rati se unutra.
0impatian je, ack uo sam djevojku kako mu govori ali to ipak
nisi smio uiniti. )uo sam i njegov odgovor.
'rzak mi je onaj 'itc+ell, premda je gazdin prijatelj ...

BU&CW

15

4.


0oba je bila podnoljiva. *ostojale su uobiajeno tvrde drvene stolice,
stoli., ugraen ormar, kupaonica za kupanje sjede.ki i sa neonskim svjetlima
kraj ogledala iznad umivaonika, te ku+injica s +adnjakom i bijelim elektrinim
tednjakom. % zidnom ormaru iznad sudopera bilo je dovoljno posua i pribora .
1zvadio sam nekoliko ledeni+ kockica i ubacio i+ u au u koju sam ve. ulio pi.e
iz boce iz putne torbe, i sam sjeo i pijuckao. -e otvorivi prozore i ne podigavi
rebrenice, paljivo samo oslukivao.
1z susjedne se sobe nije ulo nita, a onda sam zauo vodu iz za+odskog
kotli.a. 4akle pra.ena je osoba unutra. *opivi pi.e i popuivi cigaretu,
zagledao sam se u grija, smjeten na pregradnom zidu izmeu soba.
)inilo se da se od njega ne moe oekivati nikakvo grijanje, no u ormaru je
postojao kalolifer za sluaj ako grejalica na zidu ne bi bila dovoljna. 0kinuvi sa
grejalice kromiranu reetku i odvrnuo sam obje arulje.
7ad sam potraio u putnoj torbi lijeniki stetoskop i, prislonivi ga uza
stranju stranu grijalice, oslunuo sam. 8ko je s druge strane zida slina
grijalica, ka to jeste, onda su sobe odvojene samo eljeznom i oskudnom
izolacijom, pomislio sam.
-ekoliko se minuta nije ulo nita, a onda sam zauo da se okre.e
telefonski brojanik. )uo sam vrlo dobro.
'olim vas jedan broj iz ?smeralde> HI9BHJJ progovori enski glas. ,io je
smiren, suzdrljiv, gotovo bezizraajan, osim to je zvuao umorno. *rvi put
otkad sam je pratio, uo sam joj glas. -astane duga stanka, a onda ona ree>
'olim vas gospodina :arr$ja ,ila. Opet je uslijedila stanka, ali kra.a.
Ovde ,ett$ 'a$field. 5ovem iz +otela <6anc+o 4escansa ;utjela je
trenutak9dva. "aem, ,ett$ 'a$field. 'olim vas, ne pravite se gluvi. 5ar
+o.ete da vam govorim slovo po slovo!
0ugovornik joj je prilino dugo neto govorio. 0luala je.
8partman BIc ree ona nakon nekog vremena. &i biste to morali
najbolje znati. &i ste ga rezervirali...
8, tako ... 4obro. ,it .u ovdje.
0pustila je slualicu. -astala je tiina. *otpuna tiina.
?+, ,ett$ 'a$field, ,ett$ 'a$field, ,ett$ 'a$field izgovori tad polako
i muklo glas u susjednoj sobi. adna ,ett$. -eko. si bila pristojna djevojka... do
nedavno.
0jedio sam na podu, okrenut leima prema zidu. *odigo+ se oprezno,
spusti+ stetoskop na pod i isprui+ se kauu. On .e uskoro do.i, znao sam to.
Ona je u svojoj sobi i eka ga, jer mora. 1 odsjela je u ovom +otelu samo zato to
mora. 5animalo me to je tjera na poslunost.
BU&CW

16

&jerojatno je imao gumene potplate, jer nisam nita uo dok nije zazvonilo
zvonce na susjednim vratima. Osim toga, nije se dovezao autom do ku.ice.
0pusti+ na pod i opet poslui+ stetoskopom.
Ona otvori vrata. %ao je. 'ogao sam zamisliti smjeak na njegovu licu dok
ju je pozdravljao.
4obar dan, ,ett$ rekao je. 8ko se ne varam, vi se zovete ,ett$
'a$field. ,a mi se svia to ime.
-eko. sam se tako zvala. Ona zatvori vrata.
7i+o se nasmijao.
'udro je to ste ga promijenili. 1pak, to je s inicijalima na prtljazi!
-ije mi se sviao njegov glas ba kao ni smije+. ,io je visok i veseo, na rubu
podrugljivosti. 0tisnuo sam zube ne+otice.
&jerojatno ste ba nji+ i zapazili najprije. 9 Govori ona +ladno.
-e, mala. -ajprije sam zapazio tebe. 5atim mi upalo u oi da se na
prstenjaku vidi trag vjenanog prstena, ali prstena vie nema. 7ek na tre.em sam
opazio inicijale.
-e zovite me <malom=, podli ucjenjivau/ izusti ona, jedva skrivaju.i
srdbu.
7o ga nije nimalo pokolebalo.
8ko i jesam ucjenjiva, srce ree on i opet se samouvjereno nasmije
nipoto nisam podao. 5auju se njeni koraci. &jerojatno se udaljavala od njega.
2o.ete li popiti neto! &idim da ste donijeli bocu.
'ogao bi+ postati po+otan.
,ojim se samo jednoga kod vas, gospoine 'itc+ell, ree ona +ladno.
&aeg dugog jezika. *revie brbljate i previe ste zaljubljeni u samoga sebe. 4a
se razumijemo. 'eni se svia ?smeralda. ,ila sam ve. ovdje i odavno sam se
eljela vratiti. *uka je smola to vi ivite ovde i to ste bili u vlaku kojim sam
doputovala ovamo. 5aista mi je sre.a okrenula lea kad ste me prepoznali, kaem
vam, posrijedi je samo zla sre.a.
8 za mene je to dobra sre.a, srce odgovori on.
'oda ree ona ako ne budete pretjerivali, ali ako pretjerate, to bi
vam se naposljetku moglo osvetiti. -astane kratka tiina. &idio sam i+ u mati
kako se gledaju. 'oda mu je smijeak postao donekle nervozan.
4ovoljno je ree on ti+o da podignem slualicu i pozovem ovdanje
novine. Aeli li da javnost uje! 'ogu ti pribaviti publicitet.
4ola sam ovamo zato da bi+ ga se oslobodila prozbori ona ogoreno.
On se nasmije.
4abome, prava je sre.a to je sudac bio ve. star i senilan, i to se to
dogodilo u jedinoj saveznoj dravi u kojoj se moe izmijeniti porotnika odluka.
4vaput si promenila ime. 8ko se priica o tebi objelodani ovdje, a zanimljiva je
moram priznati, srce... morat .e po tre.i put promijeniti ime i opet krenuti na
BU&CW

17

put. -o to je ve. prilino zamorno, je li!
5bog toga i jesam ovdje ree ona. 5bog toga ste vi ovdje. "oliko elite!
asno mi je da u obzir dolazi gotovina.
5ar sam ijednom rijei spomenuo novac!
0pomenut .ete ga odbrusi ona. -astojte govoriti to tie.
0ama si u ku.ici, srce. Obiao sam je prije nej to sam uao. 0va su
vrata zatvorena, prozori takoo i sputene su rebrenice, pod nadstrenicama
nema automobila. 'ogu provjeriti na recepciji ako si uznemirena. Ovdje imam
prijatelje, ljude koje bi trebalo da upozna i koji bi ti mogli ivot uiniti ugodnijim.
5na, teko je sna.i se u ovom gradi.u kao stranac. 7eko se moe prodreti u
njegove krugove. 8 stajati sa strane i gledati ivot u njemu, vraki je dosadno.
"ako ste se vi probili u ovdanje krugove!
'oj je otac velika zvjerka u 7orontu. -e slaemo se i ne eli me gledati u
svojoj blizini. *a ipak, otac mi je, premda mi pla.a, da budem to dalje od ku.e.
-ije nita odgovorila na to. %daljili su joj se koraci, iz ku+injice sam zauo
zvukove to su povezani s +vatanjem ledeni+ kockica. *otee voda, zatim se
koraci vratie.
1 ja bi+ +tjela malo popiti progovori ona. 'oda sam bila pregruba
prema vama. %morna sam.
4abome, umorna si sloi se on mirno. -astade stanka. 4akle,
nazdravimo onim trenucima kad ne bude umorna. 6ecimo, kako bi bilo da
veeras u sedam i pol odemo u <0taklenik=. 4o.i .u po tebe. 7o je vrlo zgodan
restoran. 'oe se i zaplesati. :okal je namijenjen finim gostima. ?kskluzivan je,
ako to jo znai uop.e neto. 0tol se moe dobiti samo preko veze. 8li ja tamo
imam prijatelje.
e li skupo! zapita ona.
2m, prilino. -ego, sad si me podsjetila da, dok mi ne stigne uobiajeni
ek to ga dobivam svakog mjeseca, mogla bi mi dati nekoliko dolara. On se
nasmije. )udim se sam sebi. 1pak sam spomenuo novac.
-ekoliko dolara!
*a, bolje bi bilo da mi da dvjesta.
%za se imam samo ezdeset dolara... dok ne otvorim raun ili unovim
putnike ekove.
'oe to uiniti vrlo brzo, mala. 1 na recepciji/
'ogu. ?vo vam pedeset dolara. -e bi+ vas +tela razmaziti, gospodine
'itc+elle.
5ovi me :arr$jem. ,udi tako dobra.
0mijem li! Glas joj se izmijenio. % njemu se pojavila blaga izazovnost.
:ako sam mu mogao na licu zamisliti zadovoljan smijeak. *otom sam, budu.i da
se nije ulo nita, naslutio da ju je u+vatio i privukao k sebi, te da mu je to
dopustila. -apokon se oglasi njezin glas, donekle priguen>
BU&CW

18

4osta je, :arr$. 0ada budi dobar i idi. ,it .u spremna u sedam i pol.
4a popijem jo aicu na rastanku.
%skoro se otvore vrata i on ree neto to nisam razumio. %stao sam i
priao prozoru te paljivo pogledao van kroz pukotinu na rebrenici. 'eu
drve.em su se zapalila svjetla. *od njima sam ga vidio kako ide uza strminu i
nestaje. &rativi se k pregradnom zidu, neko vrijeme nisam uo nita, a zapravo
nisam ni znao to oekujem da .u uti.
-o, uskoro mi je bilo jasnije. 5auo sam njezine brze korake amo9tamo,
otvaranje ladica, kljocaj brave i udarac poklopca o neto kad je otvorila koveg.
0premala se za odlazak.
&ratio sam duge, mlijene arulje u grijalicu, namjestio reetku i spremio
stetoskop u putnu torbu. Otkad se smrailo, za+ladnjelo je. Obukao sam kaputi.
i stajao usred prostorije. -isam upalio svjetlo. 0amo sam stajao i razmiljao.
'ogao bi+ telefonirati %mne$u, no lako je mogu.e da bi ona za to vrijeme
unajmila taksi, ukrcala se opet u neki vlak ili avion i krenula prema nekom
novom odreditu. "amo god pola, uvijek .e je na kolodvoru ili aerodromu
doekati neki privatni detektiv, ako je to vano utjecajnim ljudima u
3as+ingtonu. %vijek .e se pojaviti neki :arr$ 'itc+ell ili novinar dobra
pam.enja. %vijek .e se mo.i zapaziti neka neobina sitna pojedinost i upast .e
nekomu u oi. -itko ne moe pobje.i od samog sebe.
4obio sam zadatak da obavim bijedan, podao posli. za ljude koji mi se ne
sviaju, ali takvo je zanimanje koje sam izabrao. Oni pla.aju raune, a ja kopam
po prljavtinama, samo, ovaj put ne mogu ostati ravnoduan.
Ona se ne doimlje kao djevojura niti kao varalica. 4odue, to znai samo
da moe biti i jedno i drugo, kudikamo uspjenije nego da je odaje izgled.

BU&CW

19

5.


Otvorio sam vrata, priao susjednima i pritisnuo zvonce. %nutra se nije
nita micalo. -isu se uli koraci. 7ad zvecne lanac i vrata se otvore dva9tri
centimetra.
7ko je! zauje se glas iza nji+.
'oete li mi pozajmiti alicu e.era!
-emam e.era.
8 da li bi+ mogao dobiti dvjesta dolara dok mi ne stigne ek!
Odgovori mi utnjom. 7ad se vrata otvore koliko im je doputao lanac i
izviri lice.
7ko ste vi!
a sam vam najblii susjed. ,a sam zadrijemao kad su me probudili
glasovi. Govorile su se neke rijei. *ostao sam znatieljan.
1dite nekamo drugdje i dajte ma+a svojoj znatielji.
'ogao bi+, gospoo "ing... oprostite, gospoice 'a$field ... ali ne
vjerujem da bi vam se to svidjelo. -ije se pomaknula niti je makar za tren odvojila
pogled od mog lica.
1stresao sam cigaretu iz kutije i pokuao palcem podi.i poklopac upaljaa i
zavrtjeti kotai.. -ije to ba lako uiniti samo jednom rukom, mogu vam re.i.
-apokon sam uspio, zapalio sam cigaretu, zijevnuo i ispu+nuo dim kroz nos.
1mate li jo kakvi+ iznenaenja za mene! upita ona.
1skreno govore.i, trebalo bi da telefoniram jednom ovjeku u :os
8ngelesu, koji me i poslao ovamo, i da ga obavijestim o novostima. -o, ako bi me
netko lijepo zamolio, mogao bi+ odustati od takve namjere.
,oe moj izusti ona naglo za jedno popodne dvojica. 5ar je mogu.a
takva sre.a!
-e znam reko+. -e znam nita. )ini mi se da me netko povukao za
nos, ali nisam siguran.
*riekajte malo, Ona mi zatvori pred nosom vrata. -o nisam morao
dugo ekati. Otkvaila je lanac i irom otvorila vrata. %ao sam polako, a ona je
odma+ ustuknula preda mnom.
"oliko ste uli! zapita me. 1 zatvorite vrata, molim vas.
5atvorio sam i+ ramenom i naslonio se na nji+. )uo sam dio prilino
runog razgovora. 5idovi su ovdje tanki kao papir.
este li vi televizijski novinar! 6adite li za javnost! -aprotiv, bavim se
poslom koji bi se mogao nazvati igrom skrivaa. 5ovem se *+ilip 'arlo(e. &e.
smo se vidjeli.
&idjeli smo se! Ona se oprezno udalji od mene i proe mimo otvorenog
BU&CW

20

kovega. -asloni se na naslon stolice. Gdje!
-a :os 9 8neleskom kolodvoru. Ondje smo oboje ekali do polaska
vlaka. 5animali ste me. 5animalo me to se zbiva izmeu vas i 'itc+ella, tako se
zove, je li! -isam uo nita i vidio sam malo, jer sam ostao izvan restorana.
4obro, to vas je toliko zanimalo!
6ekao sam vam samo jedan dio. -a primjer, zainteresirala me i
promjena koju sam zapazio na vama poto ste razgovarali s njim. Gledao sam
kako se namjerno nastojite izmijeniti. *retvorili ste se u suvremenu drsku
namiguu. 5ato!
8 kakva sam bila prije!
7i+a. *ristojna, lijepo odgojena djevojka.
7o sam samo glumila. Ono drugo je moja prava linost. 8 s njom se slae
jo neto. Ona izvadi iz depa mali pitolj.
'irno sam ga pogledao.
8+, oruje promrmlja+. -e pokuavajte me preplaiti orujem.
Odavno sam se navikao na njega. -eko. sam, kao klinac, imao star derinder s
jednim metkom, onakav kakvim su se sluili kockari na rijenim brodovima.
*oslije sam uznapredovao, pa sam imao laku sportsku puku, zatim puku
pogodnu za streljatvo i tako dalje. ednom sam pogodio bivola na devetsto
metara udaljenosti. 8ko ne znate, mogu vam re.i da na devetsto metara takav cilj
je poput potanske marke.
&rlo zanimljiva karijera promrmlja ona.
Oruje ne moe nita sredili reko+. Ono je samo uvod u ruan drugi
in.
Ona se blijedo nasmijei i premjesti pitolj u lijevu ruku.
4esnom u+vati ovratnik bluze i naglo je razdere do struka.
0ad .u ree bez ikakve urbe, okrenuti pitolj ovako vrati pitolj u
desnu aku, no ovaj ga put u+vati za cijev udariti se drkom pojagodinojkosti.
-astat .e lijepa modrica.
8 nakon toga .ete uperiti pitolj, otkoiti ga i povu.i okida. 7rebat .e
vam upravo toliko vremena da .u sti.i proitati uvodni lanak na sportskoj
stranici dananji+ novina.
-e biste uspeli sti.i do vrata.
*rekriio sam noge sjede.i na stolici, nagnuo se natrag, uzeo sa stola
staklenu pepeljaru i stavio je na koljeno, dok mi je cigareta bila izmeu kaiprsta
i srednjaka.
-e bi+ ni krenuo prema vratima. 0jedio bi+ ovako, sasvim udobno i
oputeno.
0amo to biste bili mrtvi napomene ona. &jet sam strijelac, a
udaljenog ne iznosi devetsto metara.
7ad biste pokuali podvaliti policiji priicu o tome kako sam vas napao i
BU&CW

21

kako ste se morali braniti, dok sam sedeo. Ona ubaci pitolj u koveg i nasmije
se. -ekako se taj smije+ doimao iskreno.
Oprostite 9 ree mi.
5aista je malo pretjerana predodba kako sjedite ovdje prekrieni+ nogu
i probuene glave, a ja tvrdim da sam vas ustrijelila brane.i svoju ast. 0pusti se
na stolicu i, nagnuvi se naprijed, nalakti se na koljena. :ice joj je bilo napeto i
iscrpljeno, bilo je uokvireno bujnom tamnocrvenom kosom tako da se inilo
manjim nego to je doista bilo.
4obro, to .ete poduzeti, gospodine 'arlo(e! ,olje reeno, to bi trebalo
da uinim kako ne biste poduzeli ba nita!
7ko je ?leanor "ing! ;to je bila u 3as+ingtonu! 5ato je promijenila ime
i skinula inicijale s prtljage! ?to, takve biste mi sitnice mogli objasniti. -o
vjerojatno ne.ete.
8+, ne znam. -osa mi je skinuo inicijale s prtljage. "azala sam mu da
imam iza sebe vrlo nesretan brak, da sam se razvela i ga imam pravo uzeti opet
djevojako prezime. 4akle, sad sam ?lizabet+ ili ,ett$ 'a$field. 0ve bi to moglo
biti istina, je li!
'oglo bi. -o niste mi jo objasnili 'itc+ellovu ulogu. Ona se nagne
natrag i opusti. *aljivo me promatrala.
ednostavno sam ga uzela na putovanju. ,io je u istom vlaku. "imnu+.
-o, dovezao se ovamo svojim automobilom. 6ezervirao je sobu za vas.
Ovdje ga osoblje ba ne voli, ali sude.i prema svemu, u prijateljskim je odnosima
s nekom vrlo utjecajnom osobom.
"atkad se poznanstva u vlaku ili na brodu razvijaju vrlo brzo ree
ona.
4a, ini mi se. )ak je uspio od vas pozajmiti pare. &rlo brzo mu je to
polo za rukom. 8 stekao sam dojam da vam nije ba osobito stalo do njega.
2m. mislite tako! a zapravo ludujem za njim. Ona okrene aku i
zagleda se u dlan. 7ko vas je unajmio, gospodine 'arlo(e, i zbog ega!
edan los 9 aneleski odvjetnik koji izvrava upute to i+ je dobio s
1stoka, 7reba da vas pratim i utvrdim gdje ste odsjeli. 7o sam i uinio. 8li, sad
namjeravate krenuti dalje 4akle, morat .u opet po.i za vama.
0amo ovaj put .u znati da ste mi za petama istakne ona lukavo.
*osao .e vam biti mnogo tei nego prije vjerojatno ste nekakav privatni detektiv.
*otvrdi+ joj to. %gasio sam cigaretu jo prije pola minute. &rativi pepeljaru na
stol digo+ se.
4a, meni .e posao biti tei, ali ima mnogo drugi+ koji se mogu pri+vatiti
takva zadatka, gospoice 'a$field.
8, uvjerena sam da i+ ima. 0vi su vrlo ljubazni i slatki.
*olicija vas ne trai, to je nesumnjivo. "ad bi vas traili, lako bi vas
u+vatili. 5nalo se da putujete vlakom. 4obio sam ak vau sliku i opis. -o
'itc+ell vas moe natjerati da uinite to god +o.e. On ne eli samo novac. %ini
BU&CW

22

mi se da je malo pocrvenjela, no svjetlo joj nije izravno obasjavalo lice.
'oda imate pravo ree mi. -o moda mi je svejedno.
-ije vam svejedno.
Ona iznenada ustane i priblii mi se.
% svom poslu ne zaraujete ba velike pare, nije li tako! "imnuo sam.
0ad smo bili vrlo blizu jedno drugom.
"oliko bi vam, dakle, trebalo platiti da odete odavde i zaboravite da ste
me vidjeli! zapita me tada.
Oti.i .u besplatno. 8 u pogledu ostaloga moram izvijestiti nalogodavca.
"oliko! 1zrekla je to kao da misli sasvim ozbiljno. 'ogu vam dati
sasvim pristojnu nagradu. 8ko se ne varam, to se tako zove. 6ije je mnogo ljepa
nego ucjena.
-agrada i ucjena nisu isto. )esto mogu znaiti isto, vjerujte mi, ak i
kod neki+ odvjetnika i lijenika. a to dobro znam.
0udbina vam dosad nije bila naklonjena, +a!
-ipoto se ne smije govoriti tako. a sam najsretnija ena na svijetu.
Aiva sam.
-e zaboravite da sam ja na suprotnoj strani. -e priajte mi nita to bi
vam moglo natetiti.
Gle, privatni detektiv koji ima nekakvi+ obzira/ 'a, priajte to nekomu
drugome, a ne meni. 5a mene su to obine bajke. 2ajde, idite i obavite taj svoj
telefonski razgovor koji vas toliko mui. a vas ne spreavam.
"rene ka vratima, ali u+vatio sam je za ruku i okrenuo. *oderana joj bluza
nije previe razgoli.ila tijelo, vidjeli su se samo koa i dio grudnjaka.
-a plai se vidi kudikamo vie, ali ne kroz poderanu bluzu. 1 vjerojatno sam
se zagledao u nju suvie znatieljno i po+otno, jer je najednom zgrila prste i
pokuala me ogrepsti.
-isam ja nikakva uspaljena kuja promrsi kroz utisnute zube.
0kinite svoje ape s mene/
%+vativi joj i drugu ruku, poeo sam je privlaiti k sebi. *okuala me
udariti koljenom u prepone, ali bila je ve. preblizu.
7ad je omlo+avila, nagnula glavu natrag , i zamirila. -apola je otvorila
usta. -ajednom mi vie nije bilo +ladno.
-akon nekog vremena ree mi, uzda+nuvi, da se mora odjenuti za veeru.
8+a promrmljao sam.
*oslije jo jedne stanke ree mi kako joj, ve. odavno nije nijedan mukarac
otkopao grudnjak. *olako smo okrenuli prema postelji. ,ila je prekrivena
ruiasto9srebrnastim pokrivaem. )udno, u takvim se trenucima zapaze neke
sitne pojedinosti.
Oi su joj bile otvorene i ispitivake. *romatrao sam joj oko po oko, jer sam
joj bio preblizu da bi i+ mogao gledati istodobno.
BU&CW

23

4uo ree mi njeno vrlo si sladak, ali nemam vremena.
5atvorio sam joj usta poljupcem. %inilo mi se da je netko izvana gurnuo
klju u bravu, ali nisam se osvrtao na to. 0kljocne brava, vrata se otvore i u sobu
ue :arr$ 'itc+ell.
6azdvojili smo se. "ad sam se okrenuo, opazio sam da me mrko gleda.
%sporedivi ga sa svojom visinom, zakljuio sam da je visok metar i osamdeset
dva centimetra. ,io je mii.av i ilav.
Odluio sam ipak provjeriti na recepciji progovori on, gotovo
rastreseno.
0oba BIb iznajmljena je danas popodne, ubrzo poto si ti odsjela ovdje.
7a je okolnost probudila u meni znatielju, jer trenutno ima mnogo prazni+ soba.
0toga sam posudio drugi klju. 7ko je ovaj tupan, mala!
&e. ti je rekla da je ne zove <malom=, sje.a li se! 8ko sam ga i pecnuo,
to niim nije pokazao.
On je privatni detektiv. 5ove se 'arlo(e objasni ona. -etko ga je
unajmio da me prati.
5ar ti mora biti ba tako blizu dok te prati! )ini mi se da sam upao u vrlo
nezgodnom trenutku i omeo lijepo prijateljstvo.
Ona mi se istrgne iz zagrljaja i zgrabi pitolj iz kovega. 6azgovarali smo
o novcu ree mu.
7o je velika greka odvrati 'itc+ell. :ice mu se zarumenjelo i sjale su
mu oi. *ogotovu u takvu poloaju. -e.e ti biti potreban pitolj, srce.
*okua me pogoditi desnim direktom, vrlo brzim i snanim. 1zbjegao sam
ga tako to sam +itro i lukavo koraknuo prema njemu. -o, desnica mu nije bila
glavno oruje. ,io je ljevak.
7rebalo je da to zapazim jo na los9aneleskom kolodvoru. %vjebanom
oku ne smije izbje.i ni jedna pojedinost.
*romaio sam ga desnim aperkatom, ali on mene nije lijevim.
Glava mi se trznula natrag kao da .e odletjeti. 1zgubio sam ravnoteu i
omogu.io mu da skoi u stranu i otme joj pitolj, koji mu se za tren oka nae u
lijevoj aci.
0amo polako ree mi. 'ogao bi+ te nekanjeno izbuiti. &jeruj mi,
lako bi+ se izvukao.
4obro progunao sam. 5a pedeset dolara na dan nisam voljan
gutati metke. 7o stoji sedamdeset i pet dolara.
Okreni se, molim te lijepo. 2tio bi+ pogledati to ima u novaniku.
-avalio sam na njega, ne obaziru.e se na pitolj. 0amo bi u panici mogao
zapucati, a ovdje, gdje je na svom terenu, nema nikakvi+ razloga za paniku. -o,
ona moda nije tako smirena, pomislio sam. 'utno sam je vidio krajikom oka
kako posee za bocom viskija na stolu. %dario sam 'itc+ella postrance po vratu.
-aglo je zinuo, uzvratio mi je udarcem, ali to nije bilo vano. a sam ga pogodio
bolje. 0amo. kakva mi korist od toga kad me u istom trenutku tresnulo neto po
BU&CW

24

potiljku kao da me mazga za+vatila nogom! Odletio sam preko mranog mora i
eksplodirao u plamenu.

BU&CW

25

6.


)inilo mi se da mi je soba premala za glavu. Osim toga, koliko god mi
daleko bila sljepooica od sljepooice, potmulo se bubnjanje nezaustavljivo irilo
od jedne do druge. 4abome u dananje doba udaljenosti ne znae nita 1mao sam
dojam da mi niz lea tee ledena voda. Gledaju.i pred sobom pokriva, s+vatio
sam da leim potrbuke na postelji.
*olako sam se okrenuo na lea i sjeo. % tom trenu neto lupne. Opazi+ da
je na pod pao svezan runik, pun ledeni+ kockica to su se topile. -etko kome
sam vrlo drag stavio mi je taj led na potiljak. 8 netko komu nisam tako drag
mlatnuo me po glavi. 'oda je rije o istoj osobi. :judi su .udljivi.
4igavi se, naglo sam spustio ruku na bok. -ovanik mi je jo bio u lijevom
stranjem depu, ali sam otkrio da zaklopac nije zakopan. *regledao sam
novanik. -ita mi nije nestalo. *osluio je samo kao izvor obavjetenja ali vie
nije ni bilo nikakvi+ tajni. %gledavi svoj koveg, s+vatio sam da sam opet u
svojoj sobi.
*osegnu+ za zrcalom i pogleda+ se u njemu. :ice mi se inilo poznatim.
,udu.i da mi je neprestano zujalo u uima, napokon sam priao vratima i otvorio
i+. 5ujanje se sad ulo jo jasnije.
*reda mnom je stajao neki debeljko i naslanjao se na zid. -osio je naoale
a ispod tamnosivog pustenog eira virile su mu velike ui. 5adigao je ovratnik
kaputa. 6uke su mu bile u depovima. "osa na zaliscima bila mu je prosijeda. %
naoalama mu se odraavalo svjetlo to je dopiralo kroz otvorena vrata iza mene.
% ustima je imao malu lulu, onakvu kakvu pue buldozi na aljivim slikama.
*remda mi se jo nije razbistrilo u glavi, neto mi je smetalo na njemu.
:ijepa veer primijeti on.
7rebate neto!
7raim jednog ovjeka. &i niste taj.
0am sam ovdje.
4obro ree on. 2vala.
Okrene mi lea i nagne se preko ograde na verandi. *oao sam po verandi
tamo odakle se ulo zujanje. &rata sobe BIc bila su irom otvorena i gorjela su
svjetla. 0+vatio sam da zujanje potjee od usisavaa kojim je neka ena u zelenoj
radnoj +aljini istila sobu. %ao sam i osvrnuo se oko sebe.
Aena iskljui usisava i zagleda se u mene.
7rebate neto! zapita me.
Gdje je gospoica 'a$field! Ona strese glavom. Gospoica koja je
odsjela ovdje objasni+.
8 ona otila je prije pola sata. *onovno ukljui usisava. 6adije se
raspitajte na recepciji dovikne mi kroz buku. Ovamo dolazi novi gost.
BU&CW

26

*osegnuvi rukom iza sebe, zatvori+ vrata. *otom sam priao utinici i iz nje
izvukao utika usisavaa. Aena u zelenoj +aljini pogleda me ljutito. "ad sam joj
pruio dolar, ve. se manje ljutila.
2tio bi+ samo telefonirati reko+ joj.
5ar nemate telefon u svojoj sobi!
*restanite razmiljati. 7o vam se isplati za jedan dolar. *riavi telefonu,
podigao sam slualicu.
Ovdje recepcija javi mi se enski glas. 1zvolite! Ovdje 'arlo(e.
&rlo sam nesretan.
'olim! ... 8, da, to ste vi, gospodine 'arlo(e. 'oemo li vam pomo.i!
Otila je. -isam uspio ni porazgovarati s njom.
O, vrlo mi je ao, gospodine 'arlo(e ree ona suosje.ajno. 4a,
otila je. -ismo mogli...
e li kazala kamo ide!
0amo je platila i otila. 0asvim iznenada. -ije ostavila nikakvu adresu.
e li otila s 'itc+ellom! Aao mi je, nisam nikoga vidjela s njom.
5acijelo ste neto zapazili. "ako je otila!
Odvezla se taksijem. 5aista ne mogu ...
4obro, +vala vam. &ratio sam se u svoju sobu. %nutra je onaj
debeljko udobno sjedio na stolici, prekriivi noge.
,a je lijepo od vas to ste navratili k meni reko+ mu. 'ogu li vam
uiniti neku posebnu uslugu!
'ogli biste mi re.i gdje je :arr$ 'itc+ell.
:arr$ 'itc+ell! *aljivo sam razmislio. 5ar ga ja poznam!
On otvori novanik i iz njega izvadi posjetnicu. 7romo ustane i prui mi je.
<Goble i Green, privatni detektivi, IKBC *rudence ,uilding, "ansas #it$,
'issouri.=
5acijelo vam je posao zanimljiv, gospodine Goble.
-e zbijajte alu na moj raun. :ako se razbjesnim.
4ivno. 4a vidimo kakvi ste kad se razbjesnite. ;to radite tada! Grickate
bri.e!
-emam bri.e, budalo/
'ogli biste pustiti da vam izrastu. a imam vremena, mogu priekati.
On ponovo ustane, ali ovaj put mnogo bre. 1znenada mu se u aci stvori revolver.
este li ikada dobili drkom po glavi, budalo! proguna.
1sparite odavde/ 4osadni ste mi. 7upoglavci mi uvijek idu na ivce.
6uka mu je podr+tavala i lice mu se zajapurilo. 7ad spremi revolver u
korice pod pazu+om i odgega se prema vratima.
-as dvojica nismo jo zavrili zarei preko ramena. ;utio sam. -a to
se nije isplatilo nita odgovoriti.
BU&CW

27

7.


-akon nekog vremena siao sam na recepciju. 4akle, nije upalilo
reko+.
este li moda ipak opazili koji ju je taksist odvezao! oe 2arms
odma+ odgovori djevojka. 'oda ga naete na stajalitu u glavnoj ulici. 1li biste
mogli pozvati centralu. On je simpatian momak. -eko. mi je udvarao.
1 naiao na koaricu tako da je zabezeknuto zinuo naruga se
recepcionar.
8+, ne znam je li bilo ba tako. 8ko se ne varam, nisi bio prisutan.
4a uzda+ne on. )ovjek radi dvadeset sati na dan kako bi skucao
pare za vlastiti stan, a kad i+ napokon prikupi, onda otkrije da mu petnaestak
svakavi+ tipova ljubi djevojku.
8, ovu ne ljubi umijeao sam se. On vas samo zadirkuje. :ice joj se
ozari kad god vas pogleda. 4ok sam izlazio, smijeili su se jedno drugome. "ao i
ve.ina gradi.a, ?smeralda ima jednu glavnu ulicu. -o za razliku od ve.ine mali+
kalifornijski+ gradova, u njoj nema lani+ proelja, nakaradni+ oglasni+ ploa,
restorana u koje se moe u.i automobilom ni biljarnica. 7rgovine su u glavnoj
ulici, stare i skuene, ali ne i neukusne, ili vrlo suvremene, s velikim izlozima i
arenim neonskim svjetlima. -isu svi u ?smeraldi imu.ni, nisu svi sretni, ne
voze se svi cadillacom ili jaguarom, ali je nesumnjivo natprosjeno mnogo oni+
koji ive bez ikakvi+ novani+ teko.a. %palo mi je jo neto u oi.
8ko je neto staro u ?smeraldi, onda je to ujedno isto i zanimljivo. 8 u
drugim je gradi.ima sve staro samo otrcano, bez drai.
*arkirao sam auto nedaleko od stajalita taksija. Ondje je bio samo jedan
taksi. Au.kast. 5a upravljaem je sjedio sijed ovjek i itao novine. *riao sam
mu.
&i ste oe 2arms! upita+ ga. 0tresao je glavom. &ratit .e se ubrzo
odgovori mi. 7reba li vam taksi!
-e, +vala.
%daljivi se od njega, zavirio sam u izlog trgovine. &idio sam unutra
kockastu u.kastu sportsku koulju koja me podsjeti na :arr$ja 'itc+ella.
7rgovina je pripadala jednom bivem slavnom sportau.
5azvoni telefon na stajalitu, onaj taksist izie iz auta i prie mu.
6azgovaravi kratko, objesi slualicu, sjedne u taksi i odveze se. %lica je trenutno
bila potpuno pusta.
7ad mimo mene prou dva automobila, zatim se priblie naoit, lijepo
odjeven tamnoput momak i njegova dotjerana djevojka. *olako su etali i,
pogledavaju.i izloge, avrljali.
%to se pojavi iza ugla opet jedan u.kasti taksi, s natpisom ovdanjeg
BU&CW

28

taksistikog poduze.a na vratima, i skrene na stajalite, obiljeeno crvenim
crtama. 1z njega izie krupan momak, snaan poput boksaa, s debelim
naoalima, i provjeri na telefonu ima li kakvi+ poruka, zatim se vrati u taksi i
uzme asopis, zataknut iza retrovizora.
*olako sam mu priao. -a sebi je imao samo koulju i zavrnuo je rukave
iznad lakata, premda nije bila ba pasja vru.ina.
4a, ja sam oe 2arms ree mi i zapali cigaretu.
:ucille iz +otela <6anc+o 4escansado= misli da biste mi mogli otkriti
jedan sitan podatak. -aslonivi se na taksi, osmje+nuo sam se iroko i
srdano. 6ezultat je bio isti kao da sam opalio nogom o rub plonika.
O emu!
&eeras ste vozili jednu muteriju koja je odsjela u jednoj od nji+ovi+
ku.ica. -a broju BIc. 6ije je prilino zgodnoj djevojci crvenkaste kose i skladna
tijela. 5ove se ,ett$ 'a$field, ali vam se, po svoj prilici, nije predstavila.
%glavnom mi kau samo kamo da i+ odvezem. )udno, je li! On
ispu+ne dim prema vjetrobranu. Gledao je kako se raspruje i iri taksijem.
% emu je problem!
Ona mi je djevojka. Ostavila me. 'alo smo se posvadili. a sam svemu
kriv. 2tio bi+ joj se ispriati. &aljda ta djevojka ima negdje i dom!
4aleko odavde.
On otrese malim prstom pepeo sa cigarete, ne izvadivi je iz usta.
'oda je ba +tjela da se to tako zavri. 'oda ne eli da doznate kamo
je otila. 'oda zapravo imate sre.u. % ovom bi vas gradu mogli u+apsiti zato to
ste odsjeli u +otelu sa enom s kojom niste u braku. 4odue, moralo bi se
dogoditi neto vrlo sramotno da se uplete policija.
'oda sam laljivac reko+ i iz novanika izvadi+ posjetnicu. *roitao
ju je i vratio mi je.
7ako je ve. bolje promrmlja. -o pravila naeg poduze.a ne
doputaju otkrivanje takvi+ podataka.
,i li vas zanimalo pet dolara! 1li ni nji+ ne doputaju pravila!
*oduze.e pripada momu staromu. Grdno bi se razljutio ako bi doznao da
sam neto izbrbljao. 7o ne znai da ne volim novac.
5azvoni telefon. On se odma+ izvue iz taksija i u tri duga koraka nae se
kraj aparata. -epomino sam stajao i grickao usnicu. 5avrivi razgovor, +itro se
vrati, uvue u auto i smjesti za upravlja.
'oram i.i ree mi. Aao mi je. "asnim, pa mi se vraki uri. %pravo
sam se vratio iz 4el 'ara. :os aneleski vlak koji kre.e u sedam i etrdeset
sedam zaustavlja se ondje ako ga obavijeste da ima putnika. &e.ina ljudi putuje
odavde preko 4el 'ara.
%pali motor i nagne sa van kroz prozor kako bi bacio cigaretu na ulicu.
2vala reko+ mu,
BU&CW

29

-a emu! *ovue se autom natrake i odjuri. *ogleda+ ponovno na
sat. &rijeme i udaljenost su se slagali. 4o 4el 'ara ima dvadesetak kilometara.
*otreban je gotovo cio sat da bi se muterija odvezla do 4el 'ara, iskrcala ondje
na eljeznikoj stanici i potom se taksi vratio. 4akle, kazao mi je podatak na svoj
nain.
-e bi mi poeo priati o tomu ako to ne bi neto znailo. Gledao sam za
njim dok nije nestao s vidika, a onda sam preao preko ulice i uao u telefonsku
govornicu. Ostavio sam vrata otvorena i ubacio novi..
2tio bi+ razgovarati sa #l$deom %mne$em iz :os 8ngelesa. -a njegov
raun, molim vas reko+ telefonistici. *otom sam joj dao broj.
a sam 'arlo(e i zovem iz javne govornice, broj H9ILMK, u ?smeraldi. 5a
tili je tren uspostavio vezu.
'arlo(e! javi se on odrjeito. &a. je i vrijeme da telefonirate. 4akle,
da ujem.
a sam u 0an 4iegu. 1zgubio sam je. ;mugnula je dok sam drijemao. Od
poetka sam slutio da sam izabrao velikog gubitnika ree on neljubazno.
-ije sve tako crno kao to se ini, gospodine %mne$, nagaam kamo je
otila.
-agaanja ne cijenim ba previe. "ad nekog unajmim, onda od njega
oekujem da mi da ono zato sam platio. O kakvim je nagaanjima rije!
'oete li mi ukratko natuknuti to je zapravo poinila!
*ri+vatio sam posao lakomisleno, u urbi, jer sam +tio u+vatiti vlak. &aa
me tajnica oarala izgledom, ali mi je dala vrlo malo pravi+ podataka.
0matram da vam je gospoica &ermil$ea otkrila ta treba da znate
proguna on. a izvravam za+tev jedne ugledne vaingtonske odvjetnike
kancelarije nji+ov klijent zasad eli ostati anoniman. &ama je zadano da pratite
tu osobu do nekog mjesta gdje .e se zaustaviti, a kao mjesto zaustavljanja ne
smatram kiosk za prodaju vru.i+ kobasica. 'islim na +otel, ili jebenu ku.u ili
moda dom nekog njena znanca. 7o je sve. e li vam sad objanjenje dovoljno
jednostavno!
a ne traim jednostavnost, gospodine %mne$, i obrazloenje. 7ko je ta
djevojka, odakle potjee, to je navodno uinila da ju je potrebno pratiti!
7ko ste vi, do vraga, da odluujete o tome to je potrebno a to nije!
izdere se on. *ronaite je i javite mi telefonom njezinu adresu. Aelite li dobiti
pare, javite to to prije. 4ajem vam vremena do deset sati sutra prije podne. 8ko
dotad ne uspijete, obratit .u se nekom drugomu/
4obro.
Gdje ste sada i koji je va telefonski broj!
:utam gradom. 4obio sam po glavi bocom viskija.
O, ba mi je ao ree on zajedljivo. &jerovatno ste prije toga
ispraznili bocu.
8+, moglo je to zavriti i gore, gospodine %mne$. 'ogli ste vi dobiti po
BU&CW

30

glavi. avit .u vam se sutra u deset. -e bojte se da .e djevojka nestati. *rate je jo
dvojica. edan je odavde, zove se 'itc+ell, a drugi je Goble, privatni detektiv iz
"ansas #it$ja. -osi revolver. :aku no., gospodine %mne$.
0aekajte, saekajte/9 ;ta znai to druga dvojica!
&i pitate mene, 7o bi trebalo ja da pitam vas.
0tanite, stanite malo, 9 kra.a pauza , pa mi se obrati blaim glasom>
5va.u 3as+ington rano ujutru, izgleda da nemamo dovoljno informacija
rojektu. 5ovite me i javljajte mi se u bilo koje doba, ujete li u bilo koje doba/
-aravno.
:aku no. onda. 0pustio je slualicu.
o uvek je postojala mogu.nost da gospoica 'a$field nije otila.
:arr$ 'itc+ell je puno toga znao o njoj da je mogao da je zadri u gradu.
'ogao je da ode na stanicu i kad se taksi udaljio da je pokupi i vrati u ?smeraldu.
,ilo je to puno nagaanja a malo pravi+ podataka.
1znajmio sam auto i reio da odem do <0taklenik=9a gde je :arr$ 'itc+ell
imao nameru da izvede ,ett$. -a parkingu je bilo nekoliko desetina automobila,
najvie. *arkirao sam ispred. edan ose.aj se bar pokazao kao taan 9 ,uick
6oadmaster je stajao kod samog ulaza, tablice su odgovarale onim koje sam imao
zapisane u depu. *ored njega je bio #adillac bledo zelen i boja slonovae sa
belim ostriga konim seditima.
0ve sam to zapazio pri svjetlu male depne svjetiljke u obliku olovke>
%perivi njezine zrake prema drau prometne dozvole, proitao sam> <#lark
,randon, +otel N#asa del *onienteO, ?smeralda, "alifornija=.

BU&CW

31

8.


*redvorje je bilo na balkonu s kojeg su se vidjeli bar i blagovaonica,
smjeteni na razliitim razinama. 4o bara je vodilo krivudavo stepenite,
prekriveno sagom. -a gornjem su katu bili samo garderoberka i neki postariji
ovjek u telefonskoj govornici, iji je izraaj lica odavao da s njim nema ale.
0pustivi se u bar, zavukao sam se u kut odakle sam dobro vidio plesni
podij. -a jednoj je strani graevine postojalo samo golemo staklo. &jerojatno su
zbog njega i prozvali lokal <0taklenikom=. "roz to se staklo sad vidjela jedino
magla, no za vedri+ no.i, kad je mjesec nisko nad vodom, pogled je aroban,
nema sumnje. 0virao je meksiki trio. Onakvu glazbu kakvu uvijek sviraju
'eksikanci. ;to god zasvirali, ona zvui jednako. -eprestano pjevaju istu.
pjesmu, o divnoj curi koju nikako ne mogu uvjeriti u svoju ljubav.
-a plesnom se podiju trudilo pet9est parova, pleu.i iva+no poput
reumatini+ no.ni+ uvara. &e.ina i+ je plesala obraz uz obraz, ako se nji+ovo
kretanje moe uop.e nazvati plesom. 'ukarci su imali na sebi bijele smokinge, a
ene su se isticale sjajnim oima, rumenim usnama i mii.ima to su i+ stekle na
tenisu ili golfu. edan par nije plesao obraz uz obraz. 'omak je bio suvie
nakresan da bi mogao pratiti ritam, a djevojka je mislila samo na to kako da
izbjegne njegovo gaenje po cipelama. 4a zaista su bile suvine bojazni da .e mi
nestati gospoica ,ett$ 'a$field. ,ila je preda mnom, s 'itc+ellomD ali nipoto
sretna. :arr$ se kesio, lice mu jej bilo crveno i sjajno, a oi su mu se staklenasto
sijale. ,ett$ je naginjala glavu natrag koliko god je mogla da ne slomi vrat i vrlo se
jasno vidjelo da joj je ve. dovoljno :arr$ 'itc+ella.
*rie mi konobar, 'eksikanac, u kratkom zelenoj dolamici i bijelim
+laama sa zelenom prugom sa strane, naruio sam pi.e dupli Gibson i upitao ga
bi+ li mogao dobiti obian sendvi.
0vakako 9 odvrato je, iroko se nasmijeio i nestao.
Glazba uti+ne i zauje se mlak pljesak. 4uboko dirnuti, meksikanci odma+
zasviraju novu melodiju. 'eu stolovima je kruio tamnokosi natkonobar i
smjekao se levo i desno. 7ad sjedne nasuprot krupnom, naoitom tipu koji se
doimao kao 1rac i kojem su kosu proarale sede vlasi. -ije i+ bilo ni previe, ni
premalo. )ini se da je sam. 1mao je na sebi tamno veernje odijelo. 4oimao se
ljubazno dok mu se ne nagazi na ulj.
7ko mu se suprotstavi, treba da bude snaan i brz i u dobroj formi,
zakljuio sam. Glavni konobar se nagne naprijed i ree neto, te su obojica
pogledali prema 'itc+ellu i ,ett$ 'a$field. )inilo se da je natkonobar zabrinut, a
prosijedi se tip ponaao zduno. -atkonobar se digne i ode. *rosijedi izvadi cigaru
i u istom mu trenu jedan konobar ponudi upalja kao da je cijelu veer ekao ba
tu priliku. *rosijedi se za+vali ne digavi pogled.
0tigne mi pi.e. 5grabio sam au i odma+ je ispraznio. Glazba napokon
BU&CW

32

uti+ne. *arovi se razdvoje i krenu ka svojim stolovima.
:arr$ 'itc+ell je jo drao ,ett$ i jo uvek se kesio. 7ad je pone privlaiti k
sebi. ;akom je obu+vatio potiljak. *okuala ga se osloboditi, no on je jo runije
privue i spusti svoje zajapureno lice na njeno kolko god se odupirala, bio je
prejak za nju. -apokon ga je udarila nogom. 6azljutivi se, on digne glavu.
*usti me, pijana budalo/ izusti ona zadi+ano, i razgovijetno.
On se namrgodi, vrsto joj u+vati ruke i privue je polako k sebi tako da mu
je bila priljubljena uz tijelo. Gosti su gledali taj prizor, no nitko se nije umijeao.
;to je, mala, vie ti se ne sviam! zapita on.
-isam video ta mu je uradila ali po izrazu lica mora da je bilo bolno.
Odgurnuo je a njegovo lice poprimi divljaki izraz. *ovukao se korak a zatim je
pljesnuo preko lica. #rvenilo se pojavilo momentalno. -a sve to ostala je mirna i
nije izustila ni rei. "ad je progovorila bilo je to ledenim glasom>
"ad slede.i put uradite ovo gospodine 'itc+ell budite sigurni da nosite
neprobojni prsluk.
Okrenula se i otila. :arr$ je ostao u mestu, nepomian. -jegovo lice je bilo
belo kao kre ne bi+ mogao re.i da li od bola ili gneva. Glavni konobar je priao
ti+o i promrmljao mu neto izvijaju.i obrve pri tome. :arr$ je oborio pogled pa se
zagleda u njega i podje za njim teturaju.i. 1du.i za ,ett$, 'itc+ell lupnu oveka
koji je sedeo na stolici ne zaustavivi se da se izvine.
,ett$ je ve. sedela za stolom nasuprot staklenog zida pored crnog oveka u
veernjem odelu. *ogledao je prvo u nju pa zatim u 'itc+ella. 1zvadio je cigaru iz
usta pogleda uperenog u nju, lice mu je bilo bezizraajno.
'ic+aell prie stolu. *ovredila si me lutko, zaista si me povredila.
7rebalo bi da se izvine.
Ona ustade odguruju.i stolicu i unese mu se u lice>
2o.u li ja da platim raun ili .e te vi gospodine 'itc+ell, novcem koji ste
pozajmili od mene.
On zama+nu rukom ali se ona ni ne pomeri. )ovek za stolom jeste.
%spravio se naglo i vetim pokretom u+vatio zglob :arr$jeve ruke.
*restani :arr$, zabava je zavrena za veeras. -jegov glas je bio miran
skoro ugodan.
'ic+aell otrgnu ruku zavrtevi se i ree> -e meaj se u ovo ,randone.
% redu stari, ne tie me se, ali da nisi udario damu ponovo. Odavde ne
izbacuju ljude ali i to bi moglo da se desi.
'ic+aell se naceri ljutito > 'a ta kae...
&eliki ovek ree u pola glasa 6ekao sam i ne.u da ponavljam.
% redu, u redu vidimo se kasnije, mnogo kasnije ree :arr$ povlae.i
se mrzovoljno i udalji se brzo ne gledaju.i ni levo ni desno.
,ett$ i ovek su ostali da stoje, pogledae se i on se nasmei. Ona nije
uzvratila osme+.
BU&CW

33

4a te odbacim negde ree on malo pognuvi glavu daju.i znak konobaru
koji brzo prie.
'olim vas, ree devojka otro. -e elim da mi drugi pla.aju raune.
,lago je klimnuo glavom. Obiaj ku.e nita lino, ali mogu da vam
naruim pi.e ako elite da ostanete jo malo.
*ovukao je ljubazno stolicu i ona sede.
% meuvremenu je stigao moj sendvi, nije bio bog zna ta ali je bio jestiv.
)ovek i devojka su bili u redu, bili su ti+i zatim su malo plesali, za to vreme ja
sam izaao do kola da bi+ puio. ,ett$, ako me je videla nije to niim pokazala.
:arr$ 'itc+ell me nije video. Otiao je previe brzo i bio je previe ljutit da bi video
bilo koga.
Oko BC>KC ,rendon je izaao sa njom i uoe u cadillac. *ratio sam i+
izdaleka bez namere da se krijem, jer to je bio jedini put kojim bi se svako vratio
u ?smeraldu pa nije bilo potrebe za skrivanjem.
"ad su stigli do +otela #asa del *oniente ,rendon je proao rampu garae
a ja sam parkirao na parceli ispred. Ostala je samo jo jedna stvar da uradim.
%ao sam u +ol +otela i priao telefonu@
'olim vas gospoicu 'a$field reko+ u slualicu. ,ett$ 'a$field.
0amo trenutak, molim vas odvrati mi telefonistica. -astane kratka
stanka.
4a, upravo je stigla ovdje. *ozvat .u joj sobu. 0lijedila je nova stanka
mnogo dua. Aao mi je, u sobi gospoice 'a$field nitko se ne javlja.
5a+valio sam joj i spustio slualicu. *objegao sam iz govornice, boje.i se da
bi se u predvorju mogli pojavi ,ett$ i ,randon.
&rativi se u unajmljeni auto, zaputio sam se kroz klanac, ispunjen
maglom, prema +otelu <6anc+o 4escasado=.
"u.ica u kojoj je postojala recepcija bila je zakljuana i prazna. 'utno
svjetlo pred vratima osvjetljavalo je zvonce kojim su no.u gosti mogli pozvati
osoblje. *roduio sam prema ku.ici BIc, smjestio auto pod nadstrenicu i
zijevaju.i, uao u svoju sobu. ,ilo je +ladna i vlana. -etko mi je u meuvremenu
promijenio posteljinu. 0vukao sam se i spustio glavu na jastuk i zaspao.

BU&CW

34

9.


*robudi me kucanje. &rlo ti+o, ali ustrajno. -aslutio sam da ono traje ve.
dugo i da mi je tek postepeno prodrlo u san. Okrenuvi se na lea, oslu+nuo sam.
-etko mi pokua otvoriti vrata, zatim pone opet kucati. *ogleda+ na runi sat.
Posforescentne mi kazaljke odaju da je ve. tri u no.i. 4igavi se, prio+ putnoj
torbi i posego+, u nju po revolver. 7ad prio+ vratima i odkrinu+ i+.
&ani je stajao taman lik u +laama. 1 u nekakvoj vetrovci. -a glavi je bila
tamna marama. Oito je bila neka ena. ;to +o.ete!
*ustite me unutra ... brzo. -e palite svjetlo.
4akle, bila je to ,ett$ 'a$field. )im sam ire otvorio vrata, uvukla se
unutra kao pramen magle. 5atvorio sam vrata, posegnuo za ku.nim ogrtaem i
obukao ga.
-ema nikoga vani! zapita+ je.
-ema. 0ama sam. -aslonila se na zid, diu.i ubrzano.
*otraio sam u mraku svjetiljku u obliku olovke, i krue.i uskim snopom
svjetla po sobi pronaao prekida grijalice. %perio sam joj svjetlo u lice.
5atreptala je oima i, okrenuvi glavu u stranu, podigla ruku. a sam priao
prozorima, zatvorio i+ oba i spustio roletne. *otom sam upalio svjetiljku na
stropu. ,ett$ se trzne, ali ne ree nita. o se naslanjala na zid. 0tekao sam
dojam da joj je potrebno pi.e. Otiao sam u ku+injicu, natoio joj malo viskija u
au i odnio joj. Odma+nula je rukom, a onda se predomislili, zgrabila i ispraznila
je.
0jeo sam i zapalio cigaretu. 7a je me+anika kretnja dosadna kad je ini
netko drugi. -akon toga sam je pogledao. )ekao sam.
0retnu nam se oi. -akon nekog vremena ona zavue polako ruku u kosi
dep vjetrovke i izvadi pitolj.
5ar opet! reko+.
-ekoliko je trenutaka promatrala oruje. %sna joj je sjala.
7ad se odgurne od zida, prie mi i metne mi pitolj kraj lakta.
&e. sam ga vidio promrmlja+. 'i smo stari znanci. *roli put ga je
u ruci imao 'itc+ell.
5bog toga sam vas i udarila po glavi. %plaila sam se da .e pucati u vas.
7o bi mu pokvarilo sve planove ... kakvi god oni bili.
-isam mogla biti sigurna u to. Aao mi je to sam vas udarila.
2vala vam za ledene kockice reko+.
5ar ne.ete pogledati pitolj!
&e. sam ga pogledao.
*jeice sam dola ovamo iz +otela < #asa del *oniente =. 0ad sam u
BU&CW

35

njemu odsjela... danas sam odsjela ondje.
5nam. Odvezli ste se taksijem u 4el 'ar kako bi ste u+vatili veernji
vlak, no ondje vas je doekao 'itc+ell i opet dovezao u ?smeraldu. &eerali ste
zajedno plesali, a onda je nastao mali nesporazum. % +otel vas je odvezao
kabrioletom neki #lark ,randon.
-etremice me gledala.
-isam vas vidjela ondje izusti napokon a pogled je odavao da misli o
drugim stvarima.
,io sam u baru. 4ok ste se druili s 'itc+ellom bili ste previe zauzeti
pljuskama i opomenama da idi.i put nosi neprobojni prsluk. "ad ste sjeli za
,randonov stol, okrenuli ste mi lea. 1ziao sam prije vas i priekao vani.
*oinjem vjerovati da ste doista detektiv ree ona ti+o. *ogled joj se
vrati na pitolj.
-ije mi ga vratio napomene tada. 4akako, to ne mogu dokaza/
4rugim rijeima, ao vam je to to ne moete dokazati.
0vakako. 7akav dokaz bi mi mogao pomo.i, dodue, moda ne i
dovoljno. 'islim, kad otkriju sve onda D &jerojatno znate o emu govorim.
0jednite i smirite se.
Ona polako prie stolu sjedne na rub i nagne se naprijed. 5agleda se u pod.
asno mi je da bi se o vama moglo doznati neto zanimljivo reko+.
'itc+ell je to ve. doznao. 8ko je njemu polo za rukom, po.i .e i meni . -o mene
se to jo ne tie. 5asad. 1mam samo zadatak vas pratim i aljem izvjetaje.
Obavili ste taj zadatak!
Obavijestio sam nalogodavca odgovori+. "azao sam da sam vas
privremeno izgubio. 0pomenuo sam 0an 4iego.
1zgubili ste me ponovi ona. 7aj nalogodavac tko god bio, zacijelo
divno misli o vama.
Oprostite, nisam to +tjela kazati. *okuavam se odluiti u vezi s neim.
-e urite se reko+ joj. 7ek su tri sata i dvadeset minuta.
0ad se vi rugate.
5akljui+ kako .e biti najpametnije da neto popijem. Otiao sam u
ku+injicu i nalio viskija. 1skapivi ga, natoio sam ga jo malo i vratio se.
0ad je drala u ruci malen novanik. *okae mi ga. %nutra imam pet
tisu.a dolara u ekovima@ svaki je ek na sto dolara. "oliko biste morali raditi za
pet somova, 'arlo(e!
0rknuo sam viskija i zamislio se.
8ko bi trokovi bili uobiajeni, tad biste me mogli unajmiti na nekoliko
mjeseci. 4abome, ako bi+ bio slobodan.
0lobodni ste, nema sumnje odgovori ona. 8 ovo bi bio tek
predujam. a vam mogu bogato platiti. 1mam vie novca nego to moete i
zamisliti. *okojni mi je mu bio pravi bogata. -aslijedila sam pola milijuna
BU&CW

36

dolara.
&aljda za tu svotu ne bi+ morao nekoga ubiti!
-e, ne biste nikoga morali ubiti.
-e svia mi se kako to govorite.
*ogleda+ pitolj, koji dosad jo nisam ni dotaknuo. 4ola je iz +otela
pjeice usred no.i i donijela mi ga. )udno. Gledao sam ga. *otom sam se sagnuo
i onjuio ga. 0lutio sam da u ga uskoro dotaknuti.
% kome je ostao metak! zapita+ je. % krv mi se uvlaila +ladno.a to
je ispunjavala sobu i pretvarala mi je u ledenu vodu.
0amo jedan metak! "ako znate!
% tom sam trenu uzeo pitolj. 1zvadio sam okvir za metke, pregledao ga i
vratio u drak.
2m, mogla bi biti rijei o dva metka promrmlja+.
% okviru i+ je est. % ovakav pitolj stane sedam metaka. edan se
mogao ubaciti u komoru i potom drugi dodati u okvir. 4akako, mogli su se ispaliti
i svi meci i potom i+ est metnuti u okvir.
Okoliamo kao maka oko vru.e kae, je li! progovori ona polako.
-e elimo govoriti kratko i jasno
4obro. Gdje je on! :ei na lealjci na mojem balkonu. 0ve sobe na toj
strani zgrade imaju balkone. Ograeni su betonskim zidovima, a zid izmeu
soba, odnosno apartmana, stri van. 'oda bi se preko ti+ zidova mogao verati
kakav popravlja krovova ili planinar, ali ne bi mogao nositi teret. a sam na
dvanaestom katu. 1znad mene je jo samo kat.
Ona za tren zauti i namrti se, a onda nemo.no odma+ne rukom.
5nam da ovo to .u vam re.i, zvui prilino udno. 'ogao je dospjeti na
balkon samo kroz moju sobu. -o, ja ga nisam pustila kroz nju.
este li uvjereni da je mrtav!
4a, vrsto sam uvjerena. 'rtav je, nema nikakve sumnje. -e znam kad
se to dogodilo. -isam nita ula. 4odue, neto me probudilo. -o to nije bio
nikakav +itac. %ostalom, on je bio ve. +ladan. 4akle, ne znam to me probudilo.
-isam odma+ ustala, ve. sam leala i razmiljala. "ako nisam mogla ponovo
zaspati, nakon nekog sam vremena upalila svjetlo, ustala, etala kroz sobu i
puila. 7ad sam opazila da se razila magla i da je vani mjeseina. -e na tlu, ve.
u razini moga kata. "ad sam izila na balkon, vidjela sam da je dolje jo magla.
,ilo je vrlo +ladno. 5vijezde su se inile goleme. 4ugo sam stajala kraj zida prije
nego to sam ga spazila. 1 to zacijelo zvui prilino nevjerojatno. -e mogu
zamisliti da bi policija s+vatila tu izjavu ozbiljno . .. ak ni u poetku. *oslije . ..
zna se. %kratko, nemam nikakve nade ako mi netko ne pomogne.
%stao sam, urno iskapio ostatak viskija iz ae i priao joj.
6e.i .u vam neto. *rvo, reakcija vam nije normalna. 0uvie ste smireni
i +ladni. -ema panike, nema +isterije, nema niega. *onaate se tako kao da ste
se pomirili sa sudbinom. 4rugo, uo sam cijeli va razgovor s 'itc+ellom. 1zvadio
BU&CW

37

sam one arulje pokaza+ joj na zidnu grijalicu i prislonio stetoskop na
pregradni zid.
'itc+ell vas ucjenjuje zato to zna tko ste. 8ko bi se raspriao pred
novinarima, lanci bi tako uzburkali du+ove da biste opet morali pobje.i u neki
drugi grad. "azali ste da ste najsretnija ena na svijetu zato to ste ivi. -o sad je
na vaem balkonu jedan mrtvac, ustrijeljen vaim pitoljem i zove se, dakako,
'itc+ell. e li tako!
4a, rije je o :arr$ju potvrdi ona.
-o vi ga niste ubili, kaete. *olicija vam ne.e povjerovati ni u poetku,
velite. *oslije pogotovu. 0lutim da ste ve. imali posla s njima.
Ona se polako digne. :ica su nam bila blizu, netremice smo se gledali u oi.
*ola milijuna dolara nije maji kaalj, 'arlo(e. 1ma razni+ mjesta na
svijetu gdje bismo nas dvoje mogli lijepo ivjeti. -a primjer, u nekoj od visoki+
stambeni+ zgrada na morskoj obali u 6io de aneiru. -e znam koliko bi trajala
takva veza, ali uvijek se moe smisliti neki nain kako da se produi, je li!
&i imate sto lica reko+ joj. 0ad se ponaate prostitutka. "ad sam
vas prvi put ugledao, bili ste povuena, pristojna dama. -ije vam se svidjelo to je
'itc+ell zapeo za vas. 5atim ste kupili kutiju cigareta i mrzovoljno zapuili.
*otom ste mu, kad ste doli ovamo, dopustili da vas grli. -akon toga ste preda
mnom poderali bluzu, dre.i se cinino kao uliarka kojoj je pobjegao plijen.
%brzo ste i meni dopustili da vas zagrlim. 5atim ste me tresnuli bocom viskija po
glavi. 0ad mi priate o lijepom ivotu u 6io de aneiru. "oje bi+ od vai+ lica
zatekao na jastuku kad bi+ se ujutro probudio!
*et tisu.a dolara kao predujam. *oslije .ete dobiti jo mnogo vie.
*olicija vam ne.e dati ni ipak. 8ko vi mislite drukije, telefon vam je nado+vat
ruke. ;to treba da uinim za ti+ pet somova!
Ona polako izda+ne zrak kao da je napokon prola kriza.
2otel je sagraen gotovo na rubu stijene ree ,ett$ % podnoju zida
postoji samo uska staza. &rlo uska. 4olje su samo +ridine i more. 0ad je plima.
,alkon mi je, tako re.i, iznad mora.
*ostoje li protupoarne stepenice!
4a, vode iz garae. -o penjanje po njima bilo bi dugo i naporno.
5a pet tisu.a penjao bi+ se i u ronilakom odijelu. este li izali kroz
predvorje!
0ila sam po protupoarnim ljestvama. % garai cjelu no. deura uvar,
ali je spavao u jednom od automobila.
"aete, 'itc+ell lei na lealjci. 1ma li mnogo krvi!
-isam ... nisam opazila odgovori ona, trznuvi se. &jerojatno ima.
-iste opazili! *a prili ste mu i utvrdili da je potpuno +ladan. Gdje je
pogoen!
-isam vidjela ranu. &jerojatno mu je na leima.
BU&CW

38

Gdje je bio pitolj!
:eao je na podu ... blizu njegove ruke.
"oje ruke!
5ar je to vano! upita ona zaueno. -e znam kraj koje je ruke bio.
'itc+ell lei preko lealjke, glava mu visi s jedne strane a noge s druge. 5ar
moramo jo priati o tom!
4obro, promrmljao sam. 1skreno govore.i, nemam pojma o
ovdanjim strujama. 'oda ga more izbaci na al ve. sutra, a moda se ne pojavi
dva tjedna. -aravno, treba da ga najprije bacimo u vodu. Ostane li dugo u moru,
moda se vie ne.e ni utvrditi da je ustrijeljen. *ostoji i odreena mogu.nost, ne
ba velika, da mu nikad ne pronau tijelo. 5nate, u ovdanjim vodama ima
barakuda i svakakvi+ drugi+ prodrljivica.
&i se svojski trudite da sve bude to odvratnije.
6azmiljam naglas, to je sve. *omislio sam i na mogu.nost
samoubojstva. 7ad bi trebalo da vratimo pitolj. ,io je ljevak, znate. 5bog toga me
zanima kraj koje mu je ruke leao pitolj.
O, da, bio je ljevak. 1mate pravo. -o posrijedi nije samoubojstvo. 7aj se
samozadovoljni tip nikad ne bi ubio.
"at9kad ovjek ubija ono to najvie voli, kau. 5ar nije ba sebe volio
najvie!
8, ne, ne bi on to uinio ree ona odluno.
,udemo li imali sre.e, pomislit .e se da je pao s balkona. ,io je vraki
pijan. 8 ja .u u to vrijeme biti ve. u unoj 8merici. *aso mi jo vrijedi.
-a koje je ime!
Ona mi prijee vrcima prstiju po obrazu.
%brzo .ete doznati sve o meni. -e budite nestrpljivi> 4oznat .ete o meni
sve intimnosti. 5ar ne moete malo priekati!
4a, najbolje je da se zasad zbliim s vaim ekovima. ,it .e jo sat9dva
mrano, a i magla .e nam pomo.i. *ozabavite se ekovima dok se budem
odijevao. 5avukao sam ruku u dep i dao joj kemijsku olovku. 1 sjela je blizu
stolne svjetiljke i poela potpisivati ekove. 1 1zmeu zuba virio joj je vrak jezika.
*isala je polako i paljivo. *otpisivala se kao ?lizabet+ 'a$field. 4akle, promjenu
je imena predvidjela prije odlaska iz 3as+ingtona.
4ok sam se odijevao, pitao sam se je li doista tako budalasta da vjeruje
kako, kako !u joj pomo!i ukloniti tijelo.
Odnio sam ae u ku+injicu i usputno pokupio pitolj. 0akrio sam ga u
ladicu ispod pe.nice tednjaka. 7ad sam oprao ae i obrisao i+. &rativi se u
sobu, obukao sam se. -ije me ni pogledala.
-astavila je potpisivati ekove. "ad je zavrila s tim, uzeo sam i+ i
pregledao jedan po jedan, provjeravaju.i potpise. 7ad sam i+ spremio u dep,
ugasio svjetlo i priao vratima. "ad sam i+ otvorio, bila je tik kraj mene.
BU&CW

39

1uljajte se reko+ joj. *okupit .u vas na cesti ondje gdje se zavrava
ograda.
'ogu li se pouzdati u vas! upita me ti+o, nagnuvi se malo prema
meni.
4onekle.
,arem ste iskreni. ;to .e se dogoditi ako ne uspijemo! 8ko je netko
obavijestio policiju o +icu, ako je tijelo ve. pronaeno, ako naletimo na etu
policajaca! *romatraju.i joj lice, nisam joj odgovorio.
4a pokuam pogoditi izusti ona vrlo ti+o. ,rzo .ete mi okrenuti
lea. 1 ne.ete se doepati ovi+ pet tisu.a dolara, ekovi .e se pretvoriti u obian
papir. -e.ete se usuditi unoviti ni jedan jedini.
1 dalje sam utio. *ravi ste laac. -ije ba nimalo povisila glas.
5ato sam uop.e dola k vama!
Obu+vatio sam joj lice rukama i poljubio joj usne. Odvojila se od mene.
-isam dola zbog toga ree mi. -ipoto. -ego, +tjela bi+ spomenti
jo jednu sitnicu. 0asvim nevanu, znam. 7o sam ve. uvidela. -auila sam u
brojnim, munim lekcijama. %kratko nisam ga ja ubila.
'oda vam i vjerujem.
-e trudite se. 1onako mi nitko drugi ne.e povjerovati.
Okrene se i neujno sie po stepenicama s verande. ;mugne meu drve.e.
&e. poslije desetak metara proguta je magla.
5akljuavi vrata, sjeo sam u unajmljeni auto i provezao se mimo zatvorene
recepcije. % ku.icama su svi spavali, no kroz kanjon su brujali teretnjaci, voze.i
graevni materijal, naftu i svakakvu drugu robu potrebnu za uobiajeni ivot
grada.
0lue.i se svjetlima za maglu, puzali su nizbrdo. "ad sam stigao do kraja
ograde, ona najednom izroni iz sjene i ue u auto. -egdje na vodi stenjala je
sirena za maglu. -ebom je projurila skupina vojni+ mlanjaka i nestala prije nego
to sam uspio zapaliti cigaretu.
,ett$ je nepomino sjedila kraj mene i gledala ravno pred sebe, ne govore.i.
-ije vidjela ni maglu, ni stranja svjetla kamiona kojem smo se brzo pribliavali.
-ije vidjela nita. 0jedila je kao skamenjena, oajna kao da ide na vjeala. 1li je
moda bila najbolja glumica na koju sam naiao u ivotu.

BU&CW

40

10.


2otel <#asa del *oniente = bijae na rubu litice, zauzimao je oko sedam
jutara tratine i cvjetni+ gredica, imao je veliko dvorite na zaklonjenoj strani,
stolove iza staklenog zida i poploenu stazu to je izmeu nji+ vodila do ulaza.
-a jednoj je strani bio bar, na drugoj restoran. 0 obiju strana zgrade
postojala su asfaltirana parkiralita, donekle skrivena visokom ivicom. -a njima
je bilo podosta automobila. -isu se svi +tjeli sluiti podzemnom garaom, premda
vlani slankasti zrak tetno djeluje na kromirane delove.
*arkirao sam auto blizu garanog ulaza. &rlo jasno se ulo more. 4o nas su
dopirale si.une slane kapljice. 1zali smo i krenuli prema ulazu u garau. *rema
,ett$nu opisu znao sam da tu poinju protupoarne ljestve. %to me ona u+vati za
ruku i zaustavi.
a .u u.i kroz predvorje. 0uvie sam umorna da bi+ se penjala.
4obro. 7o vam je doputeno. "oji je broj sobe!
0oba broj BIIH. "oliko .emo dobiti ako nas u+vate!
8ko nas u+vate pri emu!
5nate na to mislim. 8ko nas u+vate kako ga bacamo preko balkonskog
zida. 1li negdje drugdje.
6aetvorit .e me. -e znam to .e uiniti s vama. Ovisi o tomu jeste li im
se ve. zbog neega zamjerili.
"ako moete govoriti tako prije doruka! Okrene se i urno udalji.
"renuo sam niz kolni prilaz prema garanom ulazu. ,rzo sam opazio da je
uvarova sobica, ograena staklom, prazna. Oslu+nuo sam. -isu se uli nikakvi
koraci, zvidukanje, nita to bi otkrilo gdje je uvar i to radi.
% podzemnoj garai moe se uti svaki um. -o nisam uo nita.
-astavio sam se sputati. 0agnuvi se, ugledao sam stepenice to su vodile
do dizala.
-apravivi jo tri koraka, ukoio sam se. )uvar je gledao ravno u mene.
0jedio je na stranjem sjedalu u nekom packardu. 0vjetlo mu je obasjavalo lice.
,udu.i je nosio naoale, odraavalo mu se u njima. %dobno se zavalio u kutu
automobila. 0tajao sam i ekao da se makne. 8li nije se micao.
Glava mu je bila naslonjena na tapacirani naslon a usta otvorena. 'orao
sam doznati to se ne mie. 'oda se samo pretvara da spava dok nestanem s
vidika. "ad se udaljim, jurnut .e prema telefonu i javiti to je vidio. 5akljui+ da
su takve misli budalaste. &e. su gotovo tri sata ujutro. Otprilike za jedan sat
poet .e svitati. Odakle bi on mogao znati da nisam +otelski gost! -e poznaje i+
on sve.
"renuo sam ravno prema packardu i pogledao uvara. -ije se ni
pomaknuo. %+vatio sam kvaku na vratima i pokuao i+ neujno otvoriti. o je
BU&CW

41

bio nepomian. )inilo mi se da spava. "ad sam otvorio vrata, ak sam zauo kako
+re. 8 onda me zapljusnuo slatkast miris mari+uane. 'omak je bio
onesposobljen, otplovio je u dolinu mira, gdje vrijeme gotovo stoji i gdje se svijet
sastoji samo od boja i glazbe. 8ko ga netko otkrije u ovakvu stanju, izgubit .e
posao.
5atvorivi automobilska vrata, zaputi+ se prema dizalu. Ondje ugleda+
protupoarne ljestve. *oeo sam se polako penjati. 4a bi se iz podruma stiglo na
dvanaesti kat, treba se vraki dugo verati. ,rojio sam izlaze za sluaj poara kraj
koji+ sam prolazio, jer nisu bili obiljeeni brojevima.
5nojio sam se i ve. teko disao kad sam naposljetku stigao na dvanaesti
kat. Oduljao sam se kroz +odnik do sobe BIIH i pokuao otvoriti vrata. ,ila su
zakljuana, no gotovo odma+ mi i+ otvori ona, kao da je ekala s druge strane.
*roavi mimo nju, klonuo sam u naslonja i +vatao zrak.
0oba je bila velika, zrana, sa staklenim vratima kroz koja se izlazilo na
balkon. %nutra su bila dva kreveta i doimala su se kao da je netko spavao u
njima. -a naslonjaima je bilo svakakve odje.e, na komodi sam vidio toaletni
pribor.
este li imali kakvi+ neprilika! upita ona.
)uvar je drogiran tako da ga ne bi ni topovi probudili. *otpuno je
neopasan. 7eko se digavi iz naslonjaa, krenuo sam prema staklenim
balkonskim vratima.
)ekajte/ ree ona iznenada. Osvrnuo sam se prema njoj. -ema
smisla. %zaludno je. -e moemo se otarasiti tijela.
5austavio sam se i ekao.
6adije .u pozvati policiju doda ona. "akve i god bilo posljedice za
mene.
7o vam je pametna zamisao. "ako se nismo ve. prije sjetili policije!
-ajbolje je da odete ree ona. -ema smisla da budete upleteni u to.
-isam kazao nita. Gledao sam joj oi. edva i+ je drala otvorene.
1li zbog oka, ili zbog nekakva omamljuju.eg sredstva. -isam znao to je
posrijedi.
*rogutala sam dvije pilule za spavanje proitavi mi misli. -o.as
nisam vie sposobna ni za to. 4ojadile su mi neprilike. 1dite odavde, molim vas.
"ad se probudim, zamolit .u da mi donesu doruak u sobu. 7ad .u neto smisliti
i nekako navesti konobara na to da izae na balkon, pa .e na.i ono to se ne moe
sakriti. 7vrdit .u da nemam pojma ni o emu.
*oeo joj se ve. plesti jezik. 0trese se i protrlja sljepooice. Aao mi je
zbog novca. 'orat .ete mi ga vratiti, je li!
8ko vam ga ne vratim, vi .ete im ispriati sve! odgovori+, priavi joj.
'orat .u izusti ona pospano. 9 ;to mi drugo Ostaje! Oni .e to izvu.i
iz mene. 0uvie... suvie sam umorna da bi+ se jo borila.
%+vatio sam je za ruku i prodrmao je. Glava joj se zanjie naprijed9natrag.
BU&CW

42

este li sasvim sigurni da ste progutali samo dvije pilule! zapita+.
esam odgovori ona, jedva otvorivi oi. -ikad ne uzimam vie od
dvije.
Onda me dobro sluajte. 0ad .u iza.i na balkon i videti ta s njim. 5atim
.u se vratiti u <6anc+o 4escansado=. 5adrat .u va novac. 1mam i va pitolj.
'oda se ne.e ni otkriti da je kod mene, ali... *robudite se/ 0luajte
Glava joj je opet klonula u stranu. %spravi se i razrogai oi, no doimale
su se tupo.
0luajte me. 8ko se pitolju ne moe u.i u trag i povezati vas s njim,
pogotovu ga ne mogu povezati sa mnom. a radim za jednog advokatai moj
zadatak ste vi.
*itolj i ekovi .e biti na pravom mestu. 8 vaa priica policajcima ne.e
vredeti ni piljiva boba. 0amo .ete se jo vie pribliiti vealima. 6azumijete li!
4a promrmlja ona. ,a me briga.
7o ne govorite vi. 7o govori iz vas sredstvo za spavanje.
Ona klone naprijed, te sam je u+vatio i poveo prema krevetu. 0pustivi je
na nj, izuo sam joj cipele i pokrio. 0mjesta je zaspala. *oela je +rkati. Otiao sam
u ku.u i na polici <naao boicu <nembutala=. ,ila je stara mjesec dana. 1stresao
sam ute pilule na dlan i prebrojio i+.
,ilo i+ je etrdeset sedam. "ad sam i+ vratio u boicu, malo ne su je
ispunile. "ad se netko eli ubiti, onda proguta sve pilule osim one koje prospe, a
gotovo uvijek i+ se prospe nekoliko. 0premio sam boicu u dep.
7ad sam priao krevetu i ponovo je pogledao. % sobi je bilo +ladno. %kljuio
sam radijator, ali ne provie.
-aposljetku sam otvorio staklena vrata i iziao na balkon. &ani je bilo
ledeno. 4ug pet metara i irok etiri, balkon je bio ograen debelim zidom i
niskom eljeznom ogradom. 0 njega se moglo prilino lako skoiti, ali ne i
sluajno pasti. 0a strane su se dizali visoki pregradni zidovi odvajaju.i susjedne
terase. )inilo mi se da se ne bi mogao popeti ni iskusan planinar bez potrebne
opreme. -a balkonu su bile dvije aluminijske lealjke.
-i na jednoj od nji+ nisam vidio mrtvo tijelo.
-isam ga vidio ni na podu niti igdje drugdje. *otraio sam tragove krvi. -ije
i+ bilo. -igdje na balkonu nisam zapazio krv, nisam je otkrio ni na ogradi. -ije
bilo nikakvi+ tragova da je tijelo baeno s balkona. %+vativi se za eljeznu
ogradu, nagnuo sam se preko nje koliko god sam mogao. Gledao sam podnoje
zida. &idio sam grmlje kraj ice zatim usku prugu tratine, zatim poploenu stazu
zatim jo jednu prugu tratine i naposljetku kamenu ogradu, uz koju je takoer
raslo grmlje. *okuao sam ocijenit udaljenost izmeu zida i ograde.
7o mi nije bilo ba lako sa takve visine, ali zakljuio sam da je rije o
dvanaest metara. 0 druge strane ograde pjenilo se more, udaralo o +ridine.
:arr$ 'itc+ell je bio vii od mene par centametara i laki, otprilike,
est9sedam kilograma. -ema ovjeka na svijetu koji bi mogao baciti tijelo, teko
BU&CW

43

osamdeset kilograma, tako daleko preko balkonske ograde da bi palo u more.
*ostojala je vrlo mala mogu.nost da to nije s+vatila i ,ett$. 'oda je ta
mogu.nost iznosila jedan prema deset ili jo manje.
&rativi se u sobu, zatvorio sam staklena vrata i priao krevetu.
o je vrsto spavala. 1 jo je +rkala. 4odirnu+ joj obraz nadlanicom. ,io je
vlaan. *romekoljila se i neto promrmljala. *otom je uzda+nula i premestila
glavu na jastuku. -ije bilo duboke obamrlosti, nije bilo kome@ dakle, nije uzela
preveliku dozu.
,ar jednom me nije lagala.
-ao+ joj torbicu u gornjoj ladici komode. -a stranjoj je strani imala dep
s patentnim zatvaraem. 'etnuo sam u njega ekove i pogledao moe li se na.i
unutra togod zanimljivo. %gledao sam nekoliko novanica, eljezniki vozni red,
eljezniku kartu i rezervaciju za spava.i vagon. 1mala je odjeljak ? u vagonu broj
BJ na liniji 3as+ington 9 0an 4iego.
-isam naiao ni na kakva pisma. -isam otkrio nita to bi odalo ikakve
podatke o njezinu identitetu. 7akve isprave, po svoj prilici, ima u zakljunoj
prtljazi. % torbici je nosila uglavnom ono to i svaka ena> rumenilo za usne, malo
zrcalo, novanik za sitni i nekoliko kljueva na kolutu s kojeg je visio privjesak u
obliku si.unog bronanog tigra. Otvorenu kutiju cigareta, ali jo punu. "utiju
ibica iz koje je dosad upotrijebila samo jedno drvce. 7ri rupi.a bez monograma,
nekoliko turpijica za nokte, pribor za osjenavanje oiju, boicu laka za nokte,
si.uan adresar. Otvorio sam ga no bio je prazan, jo neupotrebljen. 5atim sam u
torbici naao sunane naoale, naliv9pero, zla.anu olovku, i vie nita. &ratio
sam torbicu na njeno mjesto. 7ad uzeo sa stola +otelski listovni papir i omotnicu.
./raga 0ett12, napisao sam .0a mi je ao to nisam mogao ostati mrtav.
Objasnit !u sutra. 3arr1.2
5atvorivi omotnicu, napisao sam na njoj <gospoica ,ett$ 'a$field= i
ostavio je ondje gdje bi bila ako bi se gurnula ispod vrata. 1uljavi se iz sobe,
krenuo sam prema protupoarnim stepenicama.
8+, neka idu k vragu ljestve/ izrekao sam tada i predomislivi se, pozvao
dizalo. -ije se pojavilo, nastavio sam zvoniti. -apokon je stiglo i vrata je otvorio
mlad 'eksikanac. 5ijevnuo je i nakesio mi se ispriavaju.i se. 1 ja sam se njemu
nacerio ne rekavi nita.
-a recepciji, nasuprot dizalima, nije bilo nikoga. 'eksikanac se spusti u
naslonja i opet zaspe za tren oka. 0vi spavaju osim mene, mislio sam.
edino ja radim bez prestanka a ak ne uzimam ni pare za taj posao.
&ratio sam se u <6anc+o 4escansado=, ni ondje nisam zatekao nikoga
budnog. )eznutljivo sam pogledao krevet, ali sam mu odolio. *oeo sam spremati
stvari u putnu torbu. -a dno sam metnuo ,ett$n pitolj, zatim sam stavio
dvanaset dolara u omotnicu te je, zajedno s kljuem sobe, ubacio kroz prorez na
vratima u recepcijsku ku.icu. Odvezao sam se u 0an 4iego, vratio agenciji
unajmljeni auto i dorukovao u restoranu nasuprot eljeznikoj stanici.
% sedam i petnaest sjeo sam u brzi motorni vlak koji stie u :os 8ngeles
BU&CW

44

tono u deset sati prije podne. Odvezavi se ku.i taksijem, obrijao sam se,
istuirao, pojeo drugi doruak tog dana i pregledao jutarnje novine. -ekoliko
minuta prije jedanaest pozvao sam telefonom kancelariju odvjetnika %mne$a.
avio mi se on osobno, 'oda gospoica &ermil$ea jo nije ustala.
Ovdje 'arlo(e. "od ku.e sam. 'ogu li navratiti k vama!
este li je pronali!
esam. este li telefonirali odvjetnicima u 3as+ington!
Gdje je ona!
2tio bi+ vam to re.i u etiri oka. este li zvali 3as+ington!
2tio bi+ najprije uti vae vijesti. *reda mnom je vrlo buran dan. Glas
mu je bio vrlo odrjeit.
4o.i .u k vama za pola sata. Aurno sam spustio slualicu i tad pozvao
garau u kojoj sam ostavio svoj Oldsmobil.

BU&CW

45

11.


%mne$eva je kancelarija bila obloena drvetom, osvijetljena neizravno, sa
sagom od zida do zida i udobnim naslonjaima. &jerojatno su i cijene njegovi+
usluga bila u skladu s takvom raskoi. 1za zgrade bilo je maleno ali uredno
parkiralite. 0vako je parkiralino mjesto bilo obiljeeno imenom.
7ko zna zato, %mne$evo je mjesto ostalo prazno, pa sam ga ja iskoristio.
'oda ga ofer vozi na posao, pomislio sam. 5grada bijae etverokatna, sasvim
nova, i u njoj su se smjestili samo lijenici i odvjetnici.
"ad sam uao gospoica &ermil$ea se upravo pripremala za naporan radni
dan tako to je dotjerivala platinastu kosu. 0pustila je runo zrcalo i uzela
cigaretu.
Gle, gle/ 4oao nam je -epobjedivi osobno. )emu moemo za+valiti tu
ast!
Oekuje me %mne$.
5a tebe je on gospodin %mne$, ovo.
0miri ivce, sekice.
-e zovi me <sekicom=, bijedno njukalo/ razljuti se ona odma+.
-i mene nitko ne zove <ovom=, da se razumemo, otmjena tajnice/ ;to
radi veeras! -e.e mi, valjda, re.i da opet izlazi sa etvoricom mornara!
"oa oko oiju joj pobijeli. *rstima je grevito stisnula pritiskiva papira.
1pak ga nije bacila na mene.
"ujin sine/ proguna. 7ad ukljui interfon ree> Ovdje je 'arlo(e,
gospodine %mne$. *otom nagne natrag i pogleda me. 1mam prijatelje koji bi
ti mogli dati po prstima i skratiti te tako da .e ti biti potrebne ljestve kad god
bude +tio obuti cipele.
-ajednom smo oboje prasnuli u smije+. &rata su se otvorila i izvirio je
%mne$. 'a+nuo mi je glavom da uem, no pogled mu se zadrao na platinastoj
ljepotici. "ad sam uao, poslije nekoliko trenutaka je zatvorio vrata i otiao za
svoj golemi polukruni pisa.i stol, na njemu su bile +rpe spisa. ,io je vrlo
dotjeran, kratki+ nogu, duga nosa i rijetke kose.
%dvarate li mojoj tajnici! upita me, ne ba prijateljski.
-i govora. ;alili smo se. 0jeo sam u naslonja i uljudno ga gledao.
0tekao sam dojam da se poprilino razljutila.
5auzeta je tri tjedna unaprijed reko+. -e mogu ekati tako dugo.
*ripazite to radite, 'arlo(e. Okanite je se. Ona je zauzeta. -ema
vremena za vas. Osim toga, ne samo to je lijepa nego je i vrlo pametna.
2o.ete re.i, uz ostale sposobnosti, zna i tipkati na stroju!
BU&CW

46

-a koje ostale sposobnosti mislite! On se iznenada zacrveni. 4osta
mi je vai+ drskosti. *ripazite to radite, dobro pripazite. % ovom sam gradu tako
utjecajan da vas mogu za sva vremena izbaciti iz poslova. 8 sad mi ispriajte to
ste otkrili. ,udite kratki.
este li ve. razgovarali s 3as+ingtonom!
&as se ne tie jesam li razgovarao ili nisam. 2o.u smjesta va izvjetaj/
Ostalo se tie samo mene. Gdje je u ovom trenutku ?leanor "ing! *osegne za
olovkom i papirom. 8 onda pusti olovku i natoi au vode.
-agodimo se reko+ mu. "aite mi zbog ega je traite, pa .u vam
odati gdje je.
a sam unajmio vas, a ne vi mene/ odbrusi mi on. -e moram vam
otkriti nikakve podatke.
6adim za vas samo ako +o.u, gospodine %mne$. -isam jo unovio
nikakav ek, nismo potpisali nikakav ugovor.
*ri+vatili ste posao. %zeli ste predujam.
Gospoica &ermil$ea mi je dala ek na dvjesta pedeset dolara kao
predujam i ek na dvjesta dolara za trokove. -o nisam i+ jo unovio. ?vo i+.
1zvadi+ oba eka i stavi+ i+ pred njega na stol. 5adrite i+ dok ne raistite
sami sa sobom elite li pravog istraitelja ili samo ovjeka koji .e vam posluno
kimati. On pogleda ekove. &idjelo se da nije sretan.
1mali ste ve. neki+ trokova 9 ree polako.
-ije vano. %tedio sam nekoliko dolara, pa i+ mogu potroiti. %ostalom,
takvi se trokovi priznaju kao olakica pri oporezivanju. Osim toga, zabavio sam
se.
7vrdoglavi ste, 'arlo(e.
esam, ali moram i biti takav u ovom poslu. 1nae ga ne bi+ mogao
obavljati. 6ekao sam vam da je djevojka ucijenjena. &ai vaingtonski prijatelji
zacijelo znaju razlog. 8ko je ona varalica, ako je zloinac, dobro. -o to mi morate
re.i. 4obio sam ponudu kojoj vi niste dorasli.
5nai, za ve.u ste svotu voljni prije.i na suprotnu stranu! upita on
ljutito. 7o ne bi bilo poteno.
-asmija+ se.
5nai, sada smo ve. u to upleli i potenje. 'iemo se s mrtve toke. On
izvadi cigaretu i zapali je.
-e svia mi se vae dranje proguna. a sam znao koliko i vi. %zeo
sam zdravo za gotovo da ugledna vaingtonska odvjetnika kancelarija ne bi
za+tijevala od mene neto to se protivi pravnoj etici. ,udu.i da je djevojku lako
mogla u+apsiti policija ako bi bilo potrebno, zakljuio sam da je posrijedi neka
obiteljska peripetija, pobjegla ena ili k.i, ili vaan kolebljiv svjedok koji je ve.
izvan podruja na kojem bi mogao biti pozvan na sud pod prijetnjom kazne.
,ila su to samo nagaanja. *odaci koje sam doznao jutros prikazuju sve u
malo drukijem svjetlu. %stane, prie velikom prozoru i zastane. *uio je i gledao
BU&CW

47

van, zatim se vrati k stolu i ponovo sjedne.
utros sam razgovarao sa kolegama iz 3as+ingtona nastavi polako,
namrtivi se i doznao sam da je ona bila povjerljiva tajnica jednog bogatog i
utjecajnog ovjekaD nisu mi kazali njegovo ime... i da je pobjegla uzevi neke
vane i opasne papire iz njegovi+ spisa. *apire koji bi mu mogli nauditi se
objelodane.
-isu mi objasnili kako bi mu natetili. 'oda je petljao u vezi s poreznim
prijavama. % dananje su doba takvi postupci uobiajeni.
e li uzela te papire zato da bi ga ucjenjivala! %mne$ kimne.
7o je logian zakljuak odgovori. 1nae ne bi imali nikakvu
vrijednost. "lijent, nazovimo ga osoba 8, s+vatio je da je ona otila tek kad je bila
ve. @u susjednoj dravi. *regledao je spise i utvrdio da su mu nestali. -ije se +tio
obratiti policiji. &jeruje da .e devojka, kad otputuje tako daleko da .e se ve.
osje.ati sigurna, poeti pregovarati s njim i ponuditi mu papire uz veliku cijenu.
Aeli joj u.i u trag i epati je prije nego to se ona uspije obratiti nekom lukavom
odvjetniku kakvi+ ima vrlo mnogo, koji bi je spretno zatitio pravnim
smicalicama.
8li vi mi sad kaete da je netko ucjenjuje. -a kakvoj osnovi!
8ko je vaa priica na vrstim nogama, moda joj netko moe pokvariti
igru reko+.
"aete <ako je moja priica na vrstim nogama= ree on osorno. ;to
vam to znai!
*a, priica vam je puna rupa. -etko vam je grdno podvalio. Gdje bi se
uvali vani spisi kakve vi spominjete! Oito ne ondje gdje i+ se moe doepati
tajnica. 8ko taj klijent nije zapazio nji+ov nestanak prije njena odlaska, kako je
doznao u koji se vlak ukrcala! 5atim, premda je kupila kartu za "aliforniju,
mogla se iskrcati u bilo kojem mjestu du pruge. 4akle, netko ju je nadzirao u
vlaku, a ako ju je nadzirao, zato je bilo potrebno da je ja doekam ovdje! 5atim,
takav bi posao bi prikladniji za veliku agenciju koja posvuda ima svoje ljude.
Glupo je povjeriti posao jednom jedinom ovjeku. a sam je juer izgubio. 'ogla
bi mi ponovo nestati. *otrebno je najmanje est detektiva za njeno pra.enje. 8 u
velikom bi i+ gradu bilo potrebno i desetak. 4etektiv mora jesti, spavati, presvu.i
koulju. 8ko je slijedi automobilom, mora uza se imati ovjeka kojeg .e iskrcati
dok trai mjesto za parkiranje. 4a ne govorim o velikim robnim ku.ama i
+otelima u kojima postoji pet9est ulaza. 8 ova je djevojka mirno sjedila na
kolodvoru, gdje ju je svatko mogao vidjeti.
,ilo je sasvim dovoljno da vam vai vaingtonski prijatelji poalju sliku i
pozovu vas telefonom, zatim su mogli opet gledati televiziju. Aelite li jo neto
re.i! upita on. :ice mu je sad bilo potpuno bezizraajno. 9 4a, jo poneku
sitnicu.
8ko nije oekivala da .e je netko slijediti, zato je promijenila ime! 0 druge
strane, ako je oekivala da .e je netko slijediti, zato mu je tako olakala posao!
&e. sam vam rekao da je prate jo dvojica. edan od nji+ je Goble, privatni
BU&CW

48

detektiv iz "ansas #it$ja, bio je juer u ?smeraldi. 5nao je kamo treba da ode.
7ko mu je to rekao! a sam, slijede.i je, morao podmititi taksistu, da bi se on
posluio radijem i doznao kamo se zaputio taksi u koji je sjela. 4akle, zato sam
unajmljen!
0ti.i .emo i do toga zlovoljno promrmlja %mne$. 7ko je drugi tip
koji je prati!
-eki plejboj koji se zove 'itc+ell. Aivi tamo. 0reo ju je u vlaku.
6ezervirao joj je sobu u ?smeraldi. -ji+ dvoje su ovako bliski reko+ podigavi
dva priljubljena prsta samo to ga ona mrzi iz dna due.
-eim je ucjenjuje, pa ga se ona boji. 8ko se ne varam, zna tko je ona,
odakle dolazi, to se dogodilo s njom ondje gdje je prije ivjela i zato se nastoji
sakriti pod drugim imenom.
4oznao sam to iz nji+ova razgovora koji sam sluajno uo, ali se nisam
doepao vrsti+ podataka.
4abome, pratili smo je u vlaku o+olo primeti %mne$. 5ar mislite da
imate posla s budalama! &i ste bili samo mamac... kako bismo otkrili ima li
kakvi+ ortaka. 0vjestan vai+ sposobnosti, znao sam da .e te se ubrzo otkriti i da
.e spoznati da je pratite. 6azumete li kakva nam je bila namjera!
0vakako. 2tjeli ste da me ona opazi i oslobodi me se a kad pomisli da se
otarasila pratnje, da je preuzme onaj drugi.
9 *ogodili ste. On mi se prezirno osmje+ne. 1 jo mi niste kazali gdje je
ona.
-isam mu to +tio re.i, premda sam znao da moram, u odreenom smislu
ipak sam pri+vatio zadatak, a novac mu vratio samo zato da bi+ iz njega izmuzao
jo neku informaciju. *osegnu+ preko stola i uze+ ek na IQC dolara. *ri+vatit .u
to kao konanu pla.u, ukljuivi i trokove. Odsjela je kao gospoica ,ett$
'a$field u +otelu #asa del *oniente u ?smeraldi. *una je para. -o i to su vai
strunjaci, dabome, ve. sve doznali.
%stado+. 2vala na drutvu, gospodine %mne$. 1zaao sam 1 zatvorio
za sobom vrata. &ermil$ea digne pogled sa asopisa.
Oprostite to sam bio grub reko+ joj. -isam se dovoljno naspavao.
0ve je u redu. &ratila sam ti milo za drago. 'ogu te ak zavoljeti. *rilino
si privlaan.
2vala reko+ i poo+ prema vratima. *otom se vrati+ korak9dva.
&eeras ne.e padati kia, +a! 'ogli bismo popriati uz pi.e ako bi bila
kina no.. 1 ako ne bi ti bila previe zauzeta.
Gdje! *odsmjeljivo me promatrala.
Odluku preputam tebi.
4a navratim u tvoj stan!
7o bi bilo vrlo lijepo od tebe.
6ecimo, u est i pol. Obut .u najljepi arape.
BU&CW

49

-adam se.
5a tren smo se pogledali u oi, a onda sam +itro iziao.

BU&CW

50

12.


% est i pol zaustavio se pred ku.om njezin auto, te sam otvorio vrata dok
se jo penjala po stepenicama. -a sebi je imala u.kasti kaput zadignuta
ovratnika. 5austavi se nasred dnevne sobe i ne+ajno osvrne oko sebe. 7ad se
gipko izvue iz kaputa, baci ga na divan i sjedne.
-isam vjerovao da .e do.i reko+ joj.
4a, ti si vrlo pla+e naravi. 4obro si znao da .u do.i. 4aj mi viski sa
sodom, ako ga ima.
1mam ga.
4onio sam nam oboma pi.e i sjeo kraj nje, ali ne tako blizu da bi se to
moglo smatrati nametljivo.u. "ucnuli smo se i gucnuli.
esi li raspoloena za veeru u restoranu! ;to .e biti poslije!
Gdje ivi! % zapadnom dijelu :os 8ngelesa. % ku.i u jednoj ti+oj
staroj ulici. "u.a pripada meni. -ego, pitala sam te to .e biti poslije.
7o, naravno, ovisi o tebi. -e.u morati sama pla.ati veeru!
7rebalo bi te pljusnuti zbog takve neslane ale. Ona se iznenada nasmije
i pogleda me preko ruba ae. 0matraj da sam dobila pljusku. 4akle, veera
moe malo priekati, je li!
'ogli bismo najprije pogledati kako je u zapadnom dijelu :os 8ngelesa.
5ato ne bismo ostali ovdje!
*rije godinu i pol ovdje sam doivio jedan san. Ostale su jo neke mrvice.
-e bi+ i+ +tio potpuno unititi. Ona naglo ustane i zgrabi kaput. *omogao sam joj
dok ga je oblaila. Aao mi je reko+ joj trebalo je da ti to ve. prije kaem.
Okrene se prema meni. :ice joj je bilo blizu mojeg, ali nisam je dodirnuo.
1spriava li se zato to nastoji sauvati jedan san! 1 ja sam imala neke
snove, ali svi su se ugasili. -isam imala +rabrosti da i+ sauvam.
-ije to ba sasvim tako. *ostojala je u mom ivotu jedna ena. ,ogata.
-avodno se +tjela udati za mene. -o to ne bi dobro zavrilo. &jerojatno je ne.u
vie nikad vidjeti. 8li pamtim je. 2ajdemo ree ona ti+o. Ostavimo
uspomene ovdje. "ad bi+ barem i ja imala neto to bi se isplatilo pamtiti/ -isam
je dotaknuo ni dok smo ili prema njezinu #adillacu. &ozila je izvrsno. "ad ena
vozi dobro, onda je tako re.i, savrena u svemu.

BU&CW

51

13.


"u.a je bila u krivudavoj, ti+oj ulici. Ona otkljua vrata, posvuda zapali
svjetla i potom nestane bez rijei. 4nevna se soba doimala vrlo ugodno. 0toje.i
sam ekao dok se nije vratila i donijela dvije visoke ae. % meuvremenu je
svukla kaput.
,ila si ve., naravno, u braku reko+ joj.
-ije uspeo. 4onio mi je ovu ku.u i neto novca, 9 ali zapravo nisam
traila nita. 'u mi je bio dobar ovjek, no nismo se slagali. -ismo bili stvoreni
jedno za drugo. 0ad je mrtav, stradao je u avionskom sudaru, bio je pilot. 7akve
se nesre.e dogaaju svaki dan. Odavde do 0an 4iega ima mnogo ena kojima su
stradali muevi, piloti. *opio sam gutljaj pi.a i spustio au. 7ad uze+ njenu iz
ruke i takoe je spusti+.
0je.a li se kako si mi juer ujutro zabranila da ti gledam noge!
4a, sje.am se.
*okuaj mi to sad zabraniti.
5agrlio sam je. *repustila mi se bez rijei. *odigao sam je u naruaj, odnio
i nekako pronaao spava.u sobu. 0pustivi je na krevet, zadignu+ joj suknju
tako da sam joj mogao vidjeti bijela bedra iznad najlonski+ arapa. Ona iznenada
isprui ruke uvis i privue mi glavu na grudi.
5ar ne bi moglo biti manje svjetla! *rio+ vratima i ugasi+ svjetlo u sobi.
o se sasvim dobro vidjelo za+valjuju.i svjetlu iz +odnika. "ad sam se okrenuo,
stajala je kraj kreveta gola kao 8frodita koja se upravo raa iz ?gejskog mora.
0tajala je ponosno, bez ikakva stida ili izazovnosti.
" vragu/ reko+. 4ok sam bio mlad, morao sam djevojku svlaiti
polako. % dananje je doba ona u krevetu prije nego to sam i raskopao
ovratnik.
4obro, raskopaj ve. jednom ovratnik. 5avrne pokriva tako da je
leala na krevetu bestidno naga. ,ila je jednostavno lijepa gola ena koja se
nimalo ne srami sebe.
esi li zadovoljan mojim nogama! upita me. -isam joj odgovorio.
uer ujutro sam ti kazala nastavi ona, napola sanjarski da mi se
svia neto na tebi... ne pipa... i da mi se neto ne svia. 5na li na to saislila!
-e znam.
-ije mi se svidjelo to to me nisi juer natjerao da uinim ovo.
-e moe se re.i da me tvoje dranje poticalo na neto takvo.
7i si, navodno, nekakav detektiv, pa bi trebalo da zna to moe uiniti,
a to ne moe. 8 sad, molim te, ugasi sva svjetla.
%skoro je u mraku ponavljala <duo, duo, duo= onim naroitim glasom
BU&CW

52

kojim se ene slue samo u tim izuzetnim trenucima. *otom se polako opustila,
smirila, uti+nula.
esi li jo zadovoljan mojim nogama! zapita me sanjarski.
-ema mukarca koji njima ne bi bio zadovoljan. "oliko god puta vodio
ljubav s tobom, ne moe i+ zaboraviti.
,a si gad. *ravi pravcati gad. 4oi blie. -asloni mi glavu na rame.
-e volim te ree mi.
5ato bi me voljela! -o ne govorimo cinino o tome. 1ma i uzvieni+
trenutaka... premda su oni samo kratkotrajni.
Osjetio sam kako se, jedra i topla, priljubila uz mene. 7ijelo joj je pucalo od
ivotne snage. )vrsto me zagrlila lijepim rukama.
Opet su se u tami uli prigueni krici, zatim je nastupio duboki mir.
'rzim te ree ona dok je svojim ustima dodirivala moja. -e zbog
ovoga, ve. zato to je savreno i neponovljivo, a nama se dogodilo ve. na poetku.
-e.u se vie nikad sastati s tobom niti to elim. 'orali smo ostati zajedno
zauvijek. Ovakva veza ne moe biti privremena.
*onaa se kao gruba djevojura koja se nagledala mrani+ strana
ivota.
1 ti. Oboje smo sakrili pravu duu. ,esmisleno je priati o tomu. *oljubi
me strasno/
-akon nekog vremena, sasvim iznenada, neujno se digla iz kreveta.
*oslije dvije9tri minute upali se svjetlo u +odniku. 0tajala je na pragu, u dugoj
ku.noj +aljini.
5bogom ree mi mirno. *ozvat .u ti taksi. *riekaj ga pred ku.om.
&ie se ne.emo vidjeti.
;to je s %mnejem!
On je jadan uplaen tikvan. *otreban mu je netko tko .e mu podupirati
tatinu, davati mu dojam mo.i i uspjenosti. 7u potporu nalazi kod mene.
Aensko tijelo nije tako sveto da se ne bi moglo upotrijebiti... pogotovo ako je ve.
doivjelo neuspje+ u ljubavi.
-estane s praga. 4igao sam se, obukao i oslu+nuo prije nego to sam
iziao. -isam uo nita. 4oviknuo sam, ali nije mi odgovorila. "ad sam koraknuo
na plonik pred ku.om, upravo se zaustavljao taksi. Osvrnu+ se. % ku.i nije
gorjelo ni jedno svjetlo.
7u nitko ne ivi, pomislio sam. 0ve je samo san. Osim to mi je netko
pozvao taksi. 0jeo sam u njega i odvezao se ku.i.

BU&CW

53

14.


1ziavi iz :os 8ngelesa, skrenuo sam na suvremenu auto9cestu koja
zaobilazi Ocanside. 1mao sam vremena za razmiljanje.
*rije svega, upitao sam se zato se vra.am u ?smeraldu. 7aj sluaj nije
uop.e povjeren meni. %glavnom klijenti trae od privatnog detektiva mnogo
podataka za malo novca. 4obiju i+ ili ne, ovisno o okolnostima. -o ponekad se pri
prikupljanju odreeni+ obavjetenja otkrije i tota drugo@ na primjer, uje se
priica o tijelu na balkonu, a kad se zaviri> ondje, tijela, nema. 5drav razum
govori> idi ku.i i zaboravi sve, od toga ne.e biti nikakvi+ para. 5drav se razum
uvijek javlja prekasno.
5drav razum pokazuje svoje lice kad se kajete zato to niste prolog tjedna
prekontrolirali konice prije nego to ste razbili prednji dio automobila. O zdravu
se razumu govori u ponedjeljak ujutro, poslije izgubljene utakmice, kad se
jadikuje zato to u momadi nije igrao brani koji je mogao pridonijeti pobjedi. -o
nije igrao. 6adije se nacvrckao i sam sebe izbacio iz momadi. 0tigao sam do
+otela <6anc+o 4escansado= prije nego to sam uspio stvoriti ikakav pouzdan
zakljuak. ack i :ucille bija+u na svojim uobiajenim mjestima. 0pustivi putnu
torbu, naslonio sam se na stol.
esam li ostavio dovoljno novca!
este, +vala odgovori ack. 8 sad biste +tjeli opet unajmiti onu
sobu, je li!
8ko je mogu.e.
5ato nam niste kazali da ste detektiv!
%+, kakvo pitanje. -asmijei+ mu se. 5ar detektiv ikad govori
ljudima da je detektiv! &aljda gledate televiziju!
"ad imam priliku. -e ba esto.
-a televiziji moete uvijek, prepoznati detektiva. On Nnikad ne skida
eirO. ;to znate o :arr$ju 'itc+ellu!
-ita ukoeno odgovori ack. On je ,randonov prijatelj, a ,randon
je vlasnik ovog +otela.
este li pronali oea 2armsa! umijea se :ucille.
esam, +vala.
8 jeste li... !
89a.
-e gnjavi, mala/ ree ack. -amigne mi i prui mi klju.
:ucille se ovdje dosauje, gospodine 'arlo(e, ne moe se maknuti od
mene i telefonske centrale, niti se moe osloboditi si.unog dijamantnog
prstena... toliko malog da sam se stidio dati joj ga. 8li to da radim! "ad
BU&CW

54

mukarac voli djevojku, onda eli da se to vidi i na njezinu prstu.
:ucille odma+ podigne lijevu ruku i okrene je tako da je dragi kamen
zasvjetlucao.
'rzim taj prsten ree. 'rzim ga kao i suce i ljeto, sjajne zvijezde i
mjeseinu ?to, toliko ga mrzim.
%zeo sam klju i torbu i otiao. 8ko bi+ ostao jo malo s njima, zaljubio bi+
se u sebe. 'oda bi+ ak poklonio sam sebi skroman dijamantni prsteni..

BU&CW

55

15.


5vao sam s ku.nog telefona u +otel <#asa del *oniente= sobu broj BIIH, no
nisam dobio nikakav odgovor. 7ad sam otiao na recepciju, gdje je ukoeni
recepcionar razvrstavao pisma. Oni neprestano sreuju potu.
"od vas je odsjela gospoica 'a$field, je li! upita+.
4a, odsjela je odgovori on, ne ba urno. "oje ime da najavim!
5nam broj njezine sobe. -e javlja se. este li je danas vidjeli! )ini mi
se da nisam. Osvrne se preko ramena -ema njenog kljua. 2o.ete li ostaviti
nekakvu poruku!
4onekle sam zabrinut. 0ino. se nije osje.ala najbolje. 'oda lei
bolesna i ne moe se javiti na telefon. a sam joj prijatelj. 5ovem se 'arlo(e.
On me paljivo odmjeri pogledom. 1mao je pametne oi. Ode iza pregradnog
zida i obrati se nekomu. &ratio se vrlo brzo. 0mijeio se.
0ude.i prema svemu, gospoica 'a$field nije bolesna ree mi.
-aruila je obilan doruak u sobi. Osim toga telefonirala je ve. nekoliko puta.
'nogo vam +vala odvrati+. Ostavit .u poruku. 0amo ime i
napomenu da .u joj se poslije javiti.
'oda je otila u park ili je na plai ree / *laa nam je vrlo ugodna,
nasipom dobro zatiti od valova.
*ogledam zidnu uru iza sebe. 8ko je ondje, ubrzo .e se vratiti. 0ad je
ve. prilino +ladno. 2vala. 4o.i .u poslije.
Glavni dio predvorja bio je podignut za tri stepenice. % njemu su sjedili
ljudi koji vrlo rado provode vrijeme u +otelskim predvorjima, uglavnom postariji,
uglavnom bogati, uglavnom besposleni. 4vije starice, strogi+ lica i crvenkaste
kose, muku su muile s golemom slagaljkom na velikom stolu. 'alo dalje igrala
se kanasta@ dvije ene protiv dvojice mukaraca. edna je od ti+ ena imala na
sebi toliko nakita kao da je pokretna draguljarnica i toliko minke da bi se njom
mogla obojiti ja+ta. Obje su puile. 'ukarci u nji+ovu drutvu doimali su se sivo
i umorno@ vjerojatno su se umorili potpisuju.i ekove. -edaleko od nji+ sjedio je
neki mladi par. 4rali su se za ruke. Ona je svaki as dodirivala vrcima prstiju
vjenani prsten. 0tekao sam dojam da je malo oamu.ena.
*roavi kroz bar, izaao sam u park. "renuvi stazom du zida, lako sam
pronaao ono mjesto koje sam pretprole no.i gledao s ,ett$na balkona.
*repoznao sam ga zato to je tu staza skretala pod otrim kutom. *laa bijae
duga stotinjak metara. 4o nje su vodile stepenice s litice. -a pijesku su leali
ljudi. -eki se nisu svukli. Okolo su traala djeca i vritala. ,ett$ 'a$field nije bila
na alu.
&ratio sam se u +otel i sjeo u predvorju.
0jedio sam i puio. *otom sam kupio veernje novine, pregledao i+ i bacio.
BU&CW

56

*rio+ recepcijskom stolu, moja je poruka jo bila u pretincu BIIH. 7ad sam
pozvao tefonom 'itc+ella. -ije se javio. 7elefonistica mi ree da joj je veoma ao,
ali gospodin 'itc+ell se ne javlja.
6ecepcionar mi je kazao da elite razgovarati sa mnom, gospodine
'arlo(e zau+ iza sebe enski glas. &i ste gospodin 'arlo(e je li!
4oimala se svjee kao jutarnja rosa. 1mala je na sebi novu bijelu bluzu,
tamnozelene +lae i zelenu vjetrovku. &idio sam da je jedan +otelski slubenik,
stoje.i u blizini na.ulio ui.
&i ste gospoica 'a$field! upita+. 4a, ja sam gospoica 'a$field.
&ani mi je auto. 1mate li vremena da porazgovaramo!
*ogleda na sat *aaa, imam odgovori. 7reba da se uskoro
presvuena, ali... dobro.
*oli smo kroz predvorje. Osje.ao sam se ve. u +otelu kao kod ku.e. ,ett$
pogleda prijekim okom one dvije starice to su pokuavale iza.i nakraj sa
slagaljkom.
'rzim +otele ree. "ad bismo se ovamo vratili i za petnaest godina,
zatekli bismo iste ljude u istim naslonjaima.
0laem se, gospoice 'a$field. *oznate li nekog #l$dea %mneja! Ona
zatrese glavom.
5ar bi trebalo da ga poznam! promrmlja. e li vam poznata 2elen
&ermil$ea! 1li 6os Goble! Ona opet zatrese glavom. 2o.ete li popiti neto!
ponudi+ joj.
-e bi+ sada, +vala.
1zili smo iz bara i krenuli puteljkom. Otvorio sam joj vrata svog
Oldsmobila. )im sam se izvukao s parkiralita, zaputio sam se prema brdima.
Ona metne na nos sunane naoale.
-ala sam putnike ekove ree mi. &i ste udan detektiv.
*osegnu+ u dep i izvadi+ boicu pilula za spavanje.
'oram priznati, malo sam se uplaio. *rebrojio sam pilule, ali nisam
znao koliko i+ je bilo prije. "azali ste da ste progutali samo dvije. ,ojao sam se da
biste no.u mogli ustati i uzeti i+ cijelu aku.
Ona spremi boicu u dep vjetrovke.
*oprilino sam popila, a alko+ol i barbiturati nisu ba sretna
kombinacija. 0toga sam zaspala kao klada.
,io sam u kripcu. 5nao sam da takva sredstva djeluju sporo. *uls i
disnje bili su vam dobri, ali moda .e se poslije stanje pogorati. 'uile su me
takve dvojbe. 8ko pozovem lijenika, morat .u mu to9ta objasniti. 8ko ste uzeli
preveliku dozu, on .e obavijestiti policiju, ak i ako vam se nita ne dogodi.
*olicija istrauje sve pokuaj samoubojstva. 'orao sam pri+vatiti rizik. -o da
sam se prevario, sad se ne biste vozili sa mnom. ;to bi tada bilo sa mnom! 4a,
to je zanimljiva misao odvrati ona. 1pak, ne razbijajte njome sebi glavu. 7ko
su oni ljudi koje ste spomenuli!
BU&CW

57

#l$de %mne$ je odvjetnik koji me unajmio da vas pratim ... a takav je
za+tjev dobio od jedne vaingtonske odvjetnike kancelarije. 2elen &ermil$ea mu
je tajnica. 6oss Goble je privatni detektiv iz "ansas #it$ja i navodno trai
'itc+ella.
Opisao sam joj ga. :ice joj se okameni.
'itc+ella! izusti. 5ato ga zanima :arr$!
5austavio sam se na raskr.u jer je neki stari. u motornim invalidskim
kolicima skretao ulijevo brzinom od est kilometara na sat. % ?smeraldi ima
svakakvi+ iznenaenja u prometu.
5ato bi on traio :arr$ja 'itc+ella! 9 upita ona ogoreno. 5ar ne
moe nitko nikoga ostaviti na miru!
-emojte mi nita ispriati reko+ joj. 6adije mi postavljajte pitanja
na koja ne znam odgovore. 7o mi koristi kompleksu manje vrijednosti.
6ekao sam vam da vie nemam posao. *rema tomu, zato sam ovdje!
Odgovor je jednostavan. *onovo me zanima oni+ pet tisu.a u putnikim
ekovima.
0krenite ulijevo na prvom raskr.u ree ona pa .emo se odvesti u
brda. Odande je divan pogled. 1 ima mnogo otmjeni+ ku.a.
'a, briga me za nji+/
Osim toga, ondje je vrlo mirno. Ona izvue cigaretu iz kutije na dasci
za instrumente i zapali je.
Ovo vam je ve. druga cigareta u dva dana reko+ joj. *uite vraki
mnogo. *rebrojio sam vam cigarete. 1 ibice. *regledao sam vam torbicu. *ravo
sam njukalo kad nailazim na lai. *ogotovu ako mi klijent zaspi i ostavi me na
cjedilu.
"aem vam, dotukli su me pi.e i pilule. -isam bila sasvim pri sebi.
% +otelu <6anc+o 4escansado= bili ste u izvrsnoj formi. Odluni i
poduzetni. Otputova .emo u 6io de aneiro i ivjeti raskono. Oito, u
vanbranom odnosu. 7reba samo da uklonim tijelo. -o kakva li razoaranja/
7ijelo je nestalo.
*romatrala me netremice, no nisam joj mogao uzvratiti pogRed. 'orao sam
paziti kuda vozim. 0krenuo sam lijevo u ulicu u kojoj su jo ostale u asfaltu
negdanje tramvajske tranice.
7ko je pucao iz pitolja i u to! zapitam. *ritisnula je dlanovima
sljepooice.
&jerojatno sam ja pucala. &aljda sam privremeno poludjela. Gdje je!
*itolj! -a sigurnom je mjestu. 8ko vam se san obistini, morat .u ga
predoiti. 0ad smo se vozili uzbrdo. 8utomatskim mjenjaem izabrao sam
najprikladniju brzinu. 0a zanimanjem je gledala moje kretnje. 7ad prijee
pogledom po svijetlim konatim sjedalima i raznim instrumentima.
"ako moete priutiti sebi tako skup auto! -e zaraujete mnogo, je li!
upita me.
BU&CW

58

0vi su automobili u dananje doba skupi, ak i oni koji su naoko jeftini.
*roitao sam negdje kako bi detektivi trebalo da imaju uvijek obian, neupadljiv
auto koji ne bi nikomu privlaio panju. 7ak ko je to napisao, oito nije nikad bio
u :os 8ngelosu. % :os 8ngelesu bi mogao upasti u oi samo netko komu bi se na
krovu ruiasta mercedesa sunale tri ljepotice.
,ett$ za+i+o.e. Osim toga nastavio sam razglabati o toj temi
ovakav bi se auto mogao dobro prodati u 6io de aneiru.
5a njega bi+ mogao dobiti vie nego to sam ga platio kad je bio nov.
*rijevoz teretnim brodom ne bi stajao mnogo.
8+, prestanite me zadirkivati. 4anas nisam raspoloena za alu.
este li vidjeli prijatelja!
:arr$ja! -ajednom je sjedila vrlo ukoeno.
5ar imate i drugi+!
*a mogla bi+ smatrati prijateljem i #larka ,randona. *remda sam ga tek
upoznala. :arr$ je bio vraki pijan. -e, nisam ga vidjela. 'oda spava dok se ne
otrijezni.
-e javlja se na telefon. ;to smo se vie penjali, to su ku.e bile sve ljepe
i raskonije. *ogled ie bio aroban. %ivao sam u njemu pune tri sekunde. 7ad
sam zaustavio auto i ugasio motor. ,ili smo oko trista metara iznad grada, te smo
ga vidjeli kao iz aviona.
'oda se razbolio progovorim. 'oda se onesvijestio. 'oda je ak
umro.
6ekla sam vam ve.... 5adr.e. %zeo sam joj iz ruke opuak i spustio
ga u pepeljaru. 5atvorivi prozore, zagrlio sam je i privukao je tako da mi je
poloila glavu na rame. Omlo+avila je, prepustila mi se, ali jo je dr+tala.
%z vas se osje.am sigurnom ree mi. 0amo, ne pourujte me. 4ajte
mi vremena.
% pretincu imam boicu viskija. 2o.ete li malo gucnuti!
2o.u.
1zvadio sam boicu i uspio je otepiti jednom rukom i zubima. *otom sam
joj je prinio usnama. *opila je gutljaj9dva i stresla se. 5aepivi boicu, spremio
sam je. -erado pijem iz boce prozbori ona.
4a, nije otmjeno. 0+vatite, ,ett$, ja vam se ne udvaram. 5abrinut sam
za vas. Aelite li da uinim togod! ;utjela je trenutak9dva. ;to biste mogli
uiniti! ree tada. %zmite one ekove. &ai su. 4ala sam vam i+.
-itko nikome ne daje pet tisu.a tek tako. 7o nema smisla 5bog toga sam
se vratio iz :os 8ngelesa. Otputovao sam tamo rano ujutro. -e biste se vi bez
razloga raznjeili nad tipom poput mene, raspriali se o pola milijuna dolara,
ponudili mi putovanje u ,razil i raskoan dom.
,ili pijani ili trijezni, ne biste to uinili samo zato to ste sanjali da vam je
na balkonu mrtvac i ne biste me pozvali da ga bacim u more. ;to ste zapravo
oekivali od mene kada doem u vau sobu! Aeljeli ste da vam drim ruicu dok
BU&CW

59

sanjate!
Ona se odmakne od mene i nagne na suprotnu stranu 4obro, ja sam
laljivica, cijelo vrijeme laem.
*ogleda+ retrovizor. 1za nas se pojavio na cesti neki tamni auto i zaustavio
se. -isam mogao vidjeti tko ili to je u njemu. 8li. tad je napravio polukrug i vratio
se onamo odakle je doao. -etko je oito krenuo pogrenom cestom i uvidio da je
ona slijepa.
4ok sam se ja peo prokletim poarnim ljestvama reko+ vi ste
progutali pilule a potom odglumili uasnu pospanost, dok vam se kasnije nije
zaista prispavalo. -o dobro. *otom sam izaao na balkon, nije bilo niega ni tela
ni krvi. 4rugo, i da je bilo, ne bi+ uspeo. -i est trenirani+ slonova ga ne bi bacilo
tako daleko do okeana.
&e. sam vam rekla da sam lazljivica. -o niste mi rekli zato.
*retpostavimo da je telo bilo na balkonu. ;to ste oekivali od mene, da
ga spustim niz poarne stepenice, stavim u kola i negde u umi pokopam. -isam
nita saznao, ak ni tvoj identitet.
*ostade ljutita. 6ekla sam ti da sam bila van sebe progovori podiu.i
glas zbog pilula, brige, stra+a, likera. 5ato me ne ostavi na miru. 6ekla
sam ti > &ra.am ti novac, ta jo eli.
;ta bi trebalo da uradim!
-ita/ 7o je sve. ednostavno uzmi novac i idi to dalje.
'islim da ti treba dobar advokat.
7o je kontradikcija ree podrugljivo da je bio dobar ne bi bio
advokat.
4a, znai ima neka bolna iskustva po tom pitanju. 0azna.u s
vremenom bilo od tebe ili na neki drugi nain. 8li ja sam jo uvek ozbiljan, ima
neki problem, osim onog to se desilo sa 'itc+ellom koji te ucjenjivao. 5nai, i on
je imao neki+ razloga. 7rae vas vaingtonski odvjetnici. 1 oni imaju razloge. 8
nji+ov klijent ima razloge zbog koji+ je zatraio od nji+ da vas pronau. 5autio
sam i pogledao je. 0mraivalo se.
-ad modrim morem je letjelo jato galebova na jug. %pravo se sputao
veernji avion iz :os 8ngelesa.
4akle, +tjeli biste mi poto9poto uvaliti nekog odvjetnika. 'oda biste
dobili postotak od njega ree ona ljutilo i posegne za jo jednom mojom
cigaretom.
'islim da biste vrlo lako preboljeli pare to biste i+ dali odvjetniku. -o
treba da imate neto drugo na umu. Odvjetnik je u povlatenom poloaju i ima
neka ovlatenja koja nema privatni detektiv. -o ako odvjetnik u interesu svoje
stranke, unajmi privatnog detektiva, tada i detektiv stjee te povlastice. edino i+
se tako moe pokopati.
'a, ba me briga za te povlastice odvrati ona oduevljena sam
odvjetnicima, pogotovu kad se sjetim da vas je jedan od nji+ unajmio kako biste
BU&CW

60

mi bili uvijek za petama.
4obro, ,ett$. &idim da vam ne mogu pomo.i. 5aboravite moje pokuaje.
7o su lijepe rijei. -o ponudili ste mi pomo. samo zato to ste se nadali
da .u vam platiti jo vie. -iste nimalo drukiji od ostali+. -e.u ni vau prokletu
cigaretu/ ,aci je kroz prozor. Odvezite me u +otel/
1ziao sam iz auta i zgazio cigaretu.
% kalifornijskim se brdima ne smije tako neoprezno baciti opuak
reko+ joj. )ak ni izvan sezone. &rativi se u auto, upalio sam motor, okrenuo
se i poeo vra.ati onuda kuda smo se dovezli. "ad smo stigli do mjesta gdje se
cesta ravala, na drugom kraku daleko od raskr.a opazio sam parkiran mali
auto. -isu mu gorjela svjetla. 'oda nije bilo nikoga u njemu. 4ok sam skretao
na taj drugi krak, upalio sam duga svjetla i preao njima po parkiranom
automobilu, voza je +itro zaklonio lice eirom, ali sam ipak uspio vidjeti
naoale, debele obraze i klapave ui 6ossa Goblea iz "ansas #it$ja.
*rovezavi se mimo njega, produio sam dugom, krivudavom nizbrdicom.
-isam znao kuda vodi ta cesta, ali bio sam uvjeren da sve ceste zavravaju prije ili
poslije na morskoj obali. % podnoju brda mogao sam birati +o.u li ulijevo ili
udesno. Opredijelio sam se za desnu stranu. %brzo sam opazio da se vra.am
prema sreditu ?smeralde.
*rogovorila je tek kad smo stigli do +otela. "ad smo se zaustavili, brzo je
izila.
8ko me priekate, donijet .u vam novac.
-etko nas je pratio odvrati+. ;to. ..! 5astala je kao ukopana i
napola se osvrnula.
-eki mali auto. 'ogli ste ga vidjeti kad sam ga osvijetlio dok sam gore
skretao na raskr.u na drugu cestu.
7ko nas prati! Glas joj je bio napet.
Odakle ja to mogu znati! &jerojatno je krenuo za nama odavde, pa .e se
i vratiti ovamo. 'oda je rije o policiji!
Ona me pogleda, i dalje stoje.i kao kip. *olako korakne prema meni, a onda
jurne kao da .e mi izgrepsti lice. %+vati me za ruke i pokua me prodrmati.
1sprekidano je disala.
Odvedite me odavde/ Odvedite me, tako vam svega/ ,ilo kamo. 0akrijte
me/ 4ajte mi malo mira. Odvedite me nekamo gdje me nitko ne.e mo.i slijediti,
progoniti me, prijetiti mi. On se zakleo da .e tako postupiti sa mnom. 0lijedit .e
me, makar otila na drugi kraj svijeta, na najzabaeniji otok na 7i+om oceanu . .
.
-a najviu planinu, u najpustiju pustinju reko+. Oito itate
staromodne knjige.
Ona spusti ruke. 0ad su joj mlo+avo visjele.
0usje.ajni ste poput morskog psa.
-e.u vas odvesti nikamo reko+ joj. to god vas mui morate ostati
BU&CW

61

gdje jeste i suoiti se s teko.ama. Okrenuo sam se i vratio u auto. "ad sam se
osvrnuo, prela je ve. pola puta do ulaza u bar, +odaju.i vrlo urno.

BU&CW

62

16


8ko imam pameti, mislio sam, pokupit .u svoje stvari, vratiti se ku.i i
zaboraviti je. "ad ona napokon raisti sama sa sobom kakvu ulogu igra u kojem
inu koje predstave, ve. .e vjerojatno biti prekasno da bi+ mogao ita uiniti.
)ekao sam i puio cigaretu. 0vaki .e se as pojaviti Gobie i njegova krntijica i
zaustaviti se na parkiralitu. -ije se pojavio. *opuivi cigaretu, napokon sam
krenuo. 1zlaze.i na ulicu, ugledao sam mu auto s druge strane, parkiran uz lijevi
plonik. *roduio sam i skrenuo udesno@ vozio sam sporo kako se on, trude.i se
da dri korak sa znom, ne bi negdje razbio. -apokon sam se zaustavio pred
restoranom <?pikur=. 1mao je niski krov i crveni zid od opeka koji ga je zaklanjao
od ulice %nutra je bilo jo mirno. *ipniar je avrljao s natkonobarom, a
natkonobar jo nije ni obukao smoking. -a stolu je bila otvorena knjiga s
popisom gostiju koji su rezervirali mjesta za tu veer -o budu.i da je jo bilo
rano, mogao sam dobiti stol.
,lagovaonica je bila mutno osvijetljena svije.ama i podijeljena niskim
zidom na dvije polovice. "ad bi u njoj bilo tridesetoro gostiju, ve. bi se doimala
pretrpanom. -atkonobar me povede u kut i zapali mi svije.u. -arui+ martini.
*rie mi konobar i pone uklanjati ono to je bilo predvieno za gosta s druge
strane stola. 6eko+ mu da to ostavi, jer .e mi se moda pridruiti jedan prijatelj.
5agledao sam se u jelovnik, dug gotovo poput stolnjaka. 4a me zanimao, bio bi+
se posluio depnom svetiljkom i proitao ga. o nikad nisam bio u tako
mranom lokalu. "ad bi mi za susjednim stolom sjedila majka, ne bi+ je
prepoznao.
0tigne martini. % tami sam razabrao au, a inilo mi se, da je neto u njoj.
"uao sam pi.e. -ije bilo loe. % tom trenu suelice sjedne Gobie. "oliko sam.
mogao razaznati, izgledao je jednako kao i proli put kad sam ga vidio. -astavio
sam buljiti u jelovnik. ,ilo bi najbolje da su za njega upotrijebili ,rajevo pismo.
Goble posegne za mojom aom ledene vode i popije nekoliko gutljaja.
"ako napreduje sa curom! zapita me ne+ajno.
-ikako. 5ato!
5ato si iao s njom na brdo!
'islio sam da .emo se maziti. -ije bila raspoloena. 8li to se tebe
tie!
8ko se ne varam, ti trai nekog 'itc+ella.
&rlo smijean tos. -ekog 'itc+ella. -isi nikad uo za njega, rekao si mi.
*oslije sam uo za nj. 1 vidio sam ga. ,io je pijan. Gadno pijan. %malo su
ga izbacili iz lokala.
&rlo smijeno proguna Goble. "ako si mu znao ime!
-etko ga je zazvao imenom. 2m, to bi ti bilo ve. previe smijeno, je li!
BU&CW

63

6ekao sam ti da mi se mie s puta. 0ad znam tko si. 0ve mi je jasno.
5apalio sam cigaretu i pu+nuo mu dim u lice. -e tupi 9 reko+ mu.
1zigrava opasnog momka, +a! naruga se on. -ategnuo sam ja ui
i jaima od tebe.
0pomeni mi barem dvojicu, ako se moe sjetiti.
On se nagne preko stola, ali nam u tom asu prie konobar.
a .u popiti burbon i obinu vodu ree mu Goble. -e.u nikakav
kotski viski. -e pokuavajte me prevariti. Odma+ .u ga prepoznati. 8 vodu +o.u
iz boce. Ovdanja je voda iz vodovoda grozna.
"onobar ga je samo gledao.
a .u jo jedan martini reko+, ;to bi se dobro moglo pojesti
veeras! zapita Goble. a nikad ne troim vrijeme na ovakve papirine.
*rstom zlovoljno dotakne jelovnik.
4ananji je specijalitet mesna rulada kiselo odgovori konobar.
4obro, donesite je narui Goble.
"onobar pogleda mene. "ad sam i ja izabrao isto jelo, ode. Goble se ponovo
nagne preko stola, ali se najprije osvrne iza sebe te lijevo i desno.
1ma smolu, drukane ree mi veselo. Ono ti nije polo za rukom.
,a teta odvrati+. 8 to mi nije polo za rukom!
1ma grdnu smolu, drukane. Grdnu. &aljda morska struja nije bila
onakva kakvu si oekivao. edan je podvodni ribolovac radoznalo zavirio pod
stijenu i pronaao neto zanimljivo.
4a! :eima mi se proire +ladni srsi. "ad nam je konobar donio pi.e,
jedva sam se svladao da odma+ ne posegnem za svojom aom.
&rlo smijeno, drukane.
*onovi li to jo samo jednom, razbit .u ti te proklete naoale/
zagunao sam.
On uzme au, srkne gutljaj, razmisli i kimne.
4oao sam ovamo da bi+ zaradio prozbori zamiljeno. -ipoto
nisam doao stvarati neprilike. 0tvaranjem neprilika ne moe se zaraditi novac.
-ajbolje se moe zaraditi ako se izbjegavaju guve. 6azumije li me!
7o je vjerojatno neto novo za tebe reko+. -ego poeo si priati o
nekom podvodnom ribolovcu. ;to je s njim! *rilino sam teko vladao glasom.
On se nagne natrag. Oi su mi se ve. donekle navikle na tamu. Opazio sam
mu smijeak na tustom licu. 0amo sam se alio odvrati mi. -e znam
nikakva podvodnog ribolovca. -o, stanje je udno, moram priznati. -e mogu
prona.i 'itc+ella Aivi u +otelu. Opet sam gucnuo malo pi.a, paze.i da ne
potegnem previe. -ije bilo pravo vrijeme za opijanje.
5nam da ivi u +otelu, drukane, ali ne znam gdje je sada. -ije u svojoj
sobi. -ije ga nigdje vidilo +otelsko osoblje. *omislio sam da moda ti i ona cura
znate.
BU&CW

64

#ura je .aknuta reko+. -ju ne petljaj u to. Osim toga, u ?smeraldi
se ne kae <vidio=, nego vidjelo=. 0ad nisi u "ansas #itvju.
0oli pamet nekomu drugomu, a ne meni. "ad budem +tio uiti kako se
govori pravilno, onda ne.u traiti savjete od nekakva tre.e9razrednog
kalifornijskog njukala. Okrene glavu i vikne> "onobaru/ -ekoliko ga gostiju
odma+ pogleda nezadovoljno. -akon nekog vremena pojavi se konobar i zaustavi
kraj stola, nezadovoljan kao i oni.
4aj jo jednu rundu ree Goble i prstom pokae na au.
-ije potrebno da viete iz svega glasa odvrati mu konobar i odnese
au.
"ad sam gost u lokalu, onda +o.u da usluga bude besprijekorna
vikne Goble za njim. *otom se opet okrene prema meni. 7i i ja bismo se mogli
dobro slagati kad bi ti imao mozga u glavi.
8 ja bi+ suraivao s tobom kad bi se ti znao pristojno ponaati, bio vii
petnaestak centimetara, imao drukije lice i drukije se zvao.
0krati pjesmicu i vrati se na 'itc+ella odbrusi mi on. 1 na onaj
komad koji si pokuao povaliti na brdu.
Ona je upoznala 'itc+ella u vlaku. 4jelovao je na nju ba kao i ti na
mene. 0tvorio je u njoj arku elju da otputuje u suprotnom smjeru.
,ilo je to gubljenje vremena. 0+vatio sam da je klipan neranjiv kao moj
prapradjed.
4akle, 'itc+ell je za nju samo tip kojega je upoznala u vlaku i koji joj se
nije svidio izusti on podrugljivo. -apustila ga je i po+rlila tebi u zagrljaj! ,a
je dobro to si se zatekao u blizini.
%to nam konobar donese jelo.
Aelite li kavu! zapita.
a .u svoju radije popiti poslije, reko+. Goble odma+ zatrai kavu i zapita
gdje mu je pi.e. "onobar odgovori da stie.. . sporovozno, sude.i prema prizvuku
njegova glasa. "uavi mesnu ruladu, Goble se iznenadi.
" vragu, ovo je dobro/ ree. &idjevi kako malo gostiju ima unutra,
pomislio sam da je ovaj lokal pred propa.u.
*ogledaj najprije koliko je sati napomenu+ mu. Ovdje postaje
iva+no tek mnogo kasnije.
4a, u ovom se gradu ivi no.u. "atkad je najivlje oko dva ili tri sata
ujutro prozbori on vau.i. -eki idu u posjet prijateljima. Opet si u +otelu
<6anc+o 4escansado=!
*ogledao sam ga, ne rekavi nita.
5ar ti moram ba sve kazati! 0+vati, kad se bavim nekim poslom, radim
bez odmora. % svako doba. Opet nisam rekao nita. On obrie usta.
-ekako si se trznuo kad sam ti spomenuo ronioca koji je pod stijenom
naao neto zanimljivo. 5ar su me oi prevarile!
BU&CW

65

-isam mu odgovorio.
4obro, uti kao zaliven, ako ba +o.e promrmlja on. 'islio sam da
bismo mogli suraivati. 0nano si graen i vjerojatno zna dobro udarati. -o,
nema pojma ni o emu. -ema one sposobnosti koje su potrebne u mom poslu.
% mom kraju mogu uspjeti samo oni koji imaju mozga u glavi.
4obro, da ujem tvoj prijedlog promrsi+ kroza zube.
*remda je neprestano brbljao, vrlo je brzo jeo. Odgurne tanjur, popije
nekoliko gutljaja kave i izvadi iz depa prsluka akalicu.
Ovaj je grad bogat, drukane prozbori. *rouio sam ga. %poznao
sam ga do sri. *opriao sam s ljudima o njemu. "au mi da je on jedno od
malobrojni+ mjesta u ovoj zemlji gdje pare nisu dovoljne. % ?smeraldi mora
imati svoje mjesto u drutvu, inae si nitko i nita. Aeli li pripadati ovom gradu,
eli li da te zovu u drutvo i da bude u dobrim odnosima s pravim ljudima,
treba da ima odreen drutveni poloaj. Ovdje ivi jedan ovo koji je zaradio pet
milijuna dolara iznuivanjem u "ansas #it$ju. "upio je gradilita i sagradio neke
od najljepi+ ku.a u gradu. 1pak, nije se uspio uvu.i u birane drutvene krugove.
5naju tko je on. Obra.aju mu se ako treba prikupiti novac za kakve
op.enito korisne svr+e, no inae ga izbjegavaju. *rireuje velike ku.ne zabave, a
na nji+ mu dolaze samo gosti koji ive izvan grada, ne raunaju.i vucibatine koji
se lijepe za svakoga tko ima novca. 0vi oni koji imaju kakav9takav ugled u gradu,
klone ga se kao gubavca.
,ila je to duga govorancija. 4ok je priao, pogledavao me povremeno,
kruio pogledom po prostoriji i akao zube. 5acijelo te duboko rastuila ta
pria reko+ mu. "ako su doznali odakle mu pare!
Ovamo dolazi na odmor svakog prolje.a jedan glaveina iz ministarstva
financija povjeri mi Goble, nagnuvi se prema meni. 0luajno je vidio tog
bogataa i sjetio se podataka o njemu. Odma+ je ispriao to zna i proirio vijest
gradom. 7i ne smatra tu priu alosnom! -e misli li da taj bogata pati! -e
s+va.a kako se osje.aju gangsteri kad promijene nain ivota i ele postati
ugledni. On vraki krvari u dui, drukane. Otkrio je da neto ne moe kupiti
novcem, pa ga ta spoznaja i te kako izjeda.
"ako si saznao sve to!
*ametan sam. 6aspitujem se. Otkrivam ono to me zanima.
0ve osim jednog reko+.
-e bi s+vatio ni ako bi+ ti kazao.
"onobar mu napokon donese pi.e i pokupi tanjure. *redloi nam desert.
-ikad ne jedem kolae ree Goble. "idaj.
"onobar mu pogleda akalicu i spretno mu je istrgne iz ruke.
Ovdje imamo toaletne prostorije, ako niste znali ree mu. ,aci
akalicu u pepeljaru i zatim je odnese.
4ajte ovom gospodinu raun napomenu+ mu prije nego to se udaljio.
&rlo rado odvrati on. Goble se namrtio.
BU&CW

66

7i si najve.i laljivac kojeg sam sreo u ovom gradu obrati+ mu se ti+o.
nagnuvi se preko stola.
8 sreo sam i+ ve. svakakvi+. %vjeren sam da te nimalo ne zanima
'itc+ell. Odluio si se posluiti njime samo zato da bi prikrio prave namjere.
*oslan si ovamo kako bi nadzirao djevojku i znam tko te poslao. 5nam zato je
nadzire i znam kako bi+ mogao prekinuti taj nadzor. 8ko ima neke adute,
pokai i+ odma+. 0utra bi moglo biti prekasno.
On odgurne stolicu natrag i ustane. ,aci na stol zguvanu novanicu i
+ladno me odmjeri pogledom.
1ma dug jezik i kratku pamet ree mi. 'ogao bi je se osloboditi u
etvrtak kad odvoze sme.e. -ema ti pojma ni o emu. -e.e ga nikad ni imati.
%dalji se, ratoborno isturivi glavu naprijed. *osegnuo sam za zguvanom
novanicom to ju je ostavio na stolu. "ao to sam i oekivao, bio je to jedan
jedini dolar. 7ko se vozi krntijom koja moda moe raspaliti sedamdesetak
kilometara na sat nizbrdo, jede u jazbinama u kojima raskona subotnja veera
stoji osamdeset i pet centi.
*rie mi konobar i prui mi raun. *latio sam i ostavio Gobleov dolar kao
napojnicu.
4ok sam izlazio, u lokalu je bilo ve. dvadesetak gostiju i uo se sve glasniji
amor.

BU&CW

67

17.


"olni prilaz do garae izgledao je jednako kao i u etiri sata ujutro, ali uo
sam um vode. Ostakljena uvarska kabina bila je prazna. -egdje je netko prao
automobil. *riao sam vratima kroz koja se moglo do.i do dizala i otvorio i+. 1za
mene se u uvarskoj kabini oglasi zujalo. 5atvorio sam vrata i ekao. 1za ugla
pojavi se mrav ovjek u dugom bijelom ogrtau. -osio je naoale, koa mu je bila
sivkasta, a oi prazne i umorne. #rna mu se kosa priljubila uz usku glavu.
este li doli po auto! 'olim vas vae ime ree mi. e li unutra
'itc+ellov auto! 4vobojni buick! -ije mi odma+ odgovorio. Oi su mu zaspale.
Oito mu je netko ve. postavio to pitanje.
Gospodin 'itc+ell je odvezao auto iz garae rano ujutro.
% koje doba!
-ekoliko minuta prije sedam sati. a sam otiao u sedam.
0mjena vam traje dvanaest sati! 0ad je sedam i nekoliko minuta.
6adno mi vrijeme traje osam sati, ali se izmjenjujemo.
8 tako. *role ste no.i radili od jedanaest do sedam! 4a. 5agledao
se mimo mojeg ramena u neto vrlo daleko.
*onudi+ mu cigaretu. 5atresao je glavom.
0mijem puiti samo u kabini ree mi.
1li na stranjem sjedalu packarda napomenu+ mu. -a desnoj mu se
ruci zgre prsti kao da +vata drak noa. "ako se opskrbljujete! e li vam ita
potrebno! -ijemo me promatrao. 7rebalo je da mi odgovorite <ime se
opskrbljujem=! doda+. Opet mi nije nita odgovorio. 8 ja bi+ tad nekao da ne
mislim na du+an nastavi+ veselo nego na neto slatkasta mirisa. *ogledi
nam se sretnu.
*rodajete li drogu! prozbori on napokon.
"oliko vidim, uspijevate se vrlo brzo oporaviti od djelovanja mari+uane.
Oito u glavi imate ugraen sat ... kao ?ddie 8rcaro.
?ddie 8rcaro ponovi on. 8, da, dokej. On ima sat u glavi, je li!
7ako se pria.
'ogli bismo sklopiti posao promrmlja on. "akva je cijena!
% uvarskoj se ku.ici oglasi zujalo. *odsvjesno sam uo dizalo u oknu.
Otvore se vrata i pojavi se onaj mladji par koji se u predvorju drao za ruke. Ona
je imala na sebi veernju +aljinu, a on smokin.
0toje.i jedno kraj drugoga doimali su se kao dvoje pubertetlija koje je netko
u+vatio kako se ljube. :etimice i+ pogledavi, uvar ode i doveze automobil. :ijep
nov c+r$sler kabriolet. 'ladi. paljivo pomogne eni da ue, kao da je ve. u
drugom stanju. )uvar je usluno drao vrata. 'ladi. obie auto, za+vali mu i
BU&CW

68

sjedne za upravlja.
e li vrlo daleko do <0taklenika=! upita sumnjiavo. -ije. )uvar
im opie put.
'ladi. se nasmijei, za+vali mu, posegne u dep i dade mu jedan dolar.
%budu.e bi+ vam mogao dovesti auto pred +otelski ulaz, gospodine
*restone. 0amo me pozovite.
O, +vala lijepa, dobro je i ovako urno odgovori mladi. i oprezno krene
iz garae. *redu.i ti+o, c+r$sler ubrzo nestane iz vidokruga.
-a svadbenom su putovanju reko+. ,a su ljupki. -o smeta im ako
ljudi bulje u nji+. 0toje.i opet preda mnom, uvar me tupo gledao. -o
ostavimo nji+. 1mamo vaniji+ briga dodado+.
8ko ste pajkan, pokaite mi iskaznicu.
'islite li da sam pajkan!
Oito ste nekakvo prokleto njukalo. ;to god govorio, glas mu se nije
mijenjao. -eprestano je imao istu visinu.
*ogodili ste sloi+ se. a sam privatni detektiv. *ratio sam jednu
osobu ovamo. &i ste sjedili packardu ondje pokaza+ rukom te sam priao
autu, otvorio vrata i nanjuio mari+uanu. 'ogao sam odvesti odavde etiri
cadilaca, a vi se ne biste ni pomaknuli. -o to me se ne tie.
-e poriem da je bilo tako.
e li 'itc+el otiao sam! On kimne. ,ez prtljage! 1mao je devet
komada prtljage odgovori on. *omogao sam mu da i+ utovari. *latio je raun i
zavrio boravak u +otelu. este li zadovoljni!
este li to provjerili na recepciji!
4a, sve je pla.eno.
,udu.i da je imao toliko prtljage, pomogao je nosa!
*omogao mu je posluitelj iz dizala. -osai rade tek od sedam i trideset.
"oji posluitelj!
edan 'eksikanac. 5ovemo ga #+ico.
&i niste 'eksikanac!
a sam djelomice "inez, djelomice 2avajac, djelomice Pilipinac i
djelomice crnac. -e bi vam bilo ugodno u mojoj koi.
1mam jo samo jedno pitanje. "ako uspijevate sauvati posao iako
puite mari+uanu!
On se osvrne oko sebe.
*uim samo onda kad sam osobito potiten. ;to se to vas tie! ;to se to
ikoga tie! 'oda me jednog dana u+vate i izgubim ovaj uijivi posao. 'oda me
strpaju u buturu. 'oda sam u zatvoru cijelog svog ivota, nosim ga svuda sa
sobom. este li zadovoljni! -ajednom je govorio previe. 7akvi su ljudi slabi+
ivaca. )as utljivi, as brbljavi. -e ljutim se ja ni na koga nastavi on
jednolinim glasom. Aivim. edem. "atkad spavam. *osjetite me jednom.
BU&CW

69

0tanujem u bijednom starom drvenom ku.erku u *oltonovoj ulici. Aivim iza
ovdanje eljezarije. -unik mi je u daari. *erem rublje u ku+inji, u limenom
umivaoniku. 0pavam na kauu kojem su se polomile opruge. 0ve je ondje staro
dvadesetak godina. Ovo je bogataki grad. 4oite i uvjerite se. Aivim na
bogatakom teritoriju.
-eto nedostaje u vaoj priici o 'itc+ellu reko+. ;to!
1stina.
5avirit .u pod kau i potraiti je. 'oda je malo praniava.
Odozgo se po kolnom prilazu sputao neki automobil. On mu krene u
susret, a ja odem prema dizalu. )uvar je udan svat, mislio sam, vrlo udan. 8li
i zanimljiv. 1 tuan. 1zgubljen. 4ugo sam ekao dizalo prije nego to je stiglo,
pridruio mi se mii.avi, naoiti #lark ,randon. -a sebi je imao konatu
vjetrovku, debeli plavi pulover s visokim posuvra.enim ovratnikom, +lae od
korda i visoke cipele kakve se nose na naftnim poljima. -o za jedan .e sat, vrsto
sam vjerovao, ve. sjediti u veernjem odijelu u <0takleniku= i ponaati se kao
gazda.
:etimice me pogleda i prieka da prvi uem u dizalo. *osluitelj ga pozdravi
s potovanjem. "imnuo mu je. Obojica iziosmo u +otelskom predvorju. ,randon
prie recepciji, gdje mu se slubenik iroko nasmijei... neki kojeg sam vidio prvi
put... i prui mu pregrt pisama. -aslonivi se na stol, ,randon je otvarao jednu
po jednu omotnicu i bacao i+ u koaru za otpatke kraj sebe. 1 ve.ina je pisama
zavravala ondje.
%zeo sam s police jedan reklamni prospekt, zapalio cigaretu i toboe se
zagledao u njega.
edno je pismo ipak zainteresiralo ,randona. *roitao ga je nekoliko puta.
&idio sam da je kratko i napisano rukom na +otelskom listovnom papiru. 0tajao
je i drao ga, a onda posegne u koaru i izvadi iz nje omotnicu. *aljivo pregleda i
nju. 0premi pismo u dep i, pribliivi se recepcionaru, prui mu omotnicu.
0je.ate li se moda tko mi je ostavio ovo! upita ga. 1me mi se ini
nepoznato.
6ecepcionar pogleda omotnicu i kimne.
4a, gospodine ,randone, sje.am se. 7aj je ovjek ostavio pismo ubrzo
poto sam doao na posao. 0rednji+ je godina, debeo, s naoalama. -a sebi je
imao sivo odijelo, kaput i sivi pusteni eir. -ije odavde, koliko sam mogao
ocijeniti. 4oima se donekle otrcano. ,ijedno. e li se raspitivao o meni!
-ije. 0amo me zamolio da stavim pismo u va pretinac. -eto nije u
redu, gospodine ,randone!
'a, +tio bi me proglasiti mormonskim biskupom ako dam pedeset
dolara ti+o se nasmije ,randon. Oito .aknut tip. *okupi sa stola
omotnicu i spremi je u dep. &e. krenuvi, iznenada se zaustavi i upita> este
li moda vidjeli :arr$ja 'itc+ella!
-isam otkad sam ovdje, gospodine ,randone. -o radim tek dva sata.
BU&CW

70

2vala.
,randon proe kroz predvorje i ue u drugo dizalo. *osluitelj se nasmijei
od u+a do u+a i neto mu ree, ali mu ,randon ne odgovori niti ga pogleda.
&idjelo se da je momak uvrijeen zbog toga. ,randon se mrtio. Ovako mrk nije
vie bio zgodan kao inae.
&rativi prospekt na policu, prio+ recepcijskom stolu. 6ecepcionar me
ravnoduno pogleda. Odma+ je zapazio da nisam nji+ov gost.
1zvolite! prozbori. ,io je sijed i dobro se drao. %pravo sam vas +tio
pitati o gospodinu 'itc+ellu, ali uo sam to ste kazali.
"u.ni su vam telefoni ondje. On pokae bradom 7elefonistica .e
vas spojiti.
0umnjam.
"ako to mislite!
6astvorio sam sako dok sam posezao za novanikom. &idio sam kako su
mu oi zapele za okrugli revolverski drak pod mojim pazu+om. 1zvukavi
novanik, izvadio sam iz njega posjetnicu.
,i+ li mogao razgovarati s vaim ku.nim detektivom! upita+. 8ko
ga imate.
On uzme posjetnicu i proita je. 4igne pogled. 0jednite u predvorju,
gospodine 'arlo(e.
2vala.
4o+vatio je telefon prije nego to sam se i sasvim okrenuo. 0jeo sam ondje
odakle sam mogao vidjeti recepciju. -isam morao dugo ekati.
"u.ni je detektiv bio snaan i vrlo uspravan, tvrda lica i koe koja nikad ne
potamni na suncu, ve. se samo zacrveni i ponovo pobijeli. "osa mu je bila
crvenkastouta s ponekom sijedom vlasi. *ojavivi se, zastao je i polako preao
pogledom po predvorju. -ije me gledao nimalo due nego i ostale. 7ad mi je priao
i sjeo kraj mene. -a sebi je imao smee odijelo i smee9utu kravatu.
a se zovem avonen progovori ne pogledavi me. 5nam kako se vi
zovete. 1mam vau posjetnicu u depu. ;to vas mui!
-eki :arr$ 'itc+ell. kojega traim.
7raite ga! 5ato!
*oslovno. 5ar ga ne smijem traiti!
0mijete, dobame. Otiao je iz grada. Otputovao je rano ujutro.
4a, uo sam. 4onekle sam se iznenadio. 7ek nedavno je stigao ku.i.
Osim toga, bio je bez prebijene pare. -ije imao novca ni za veeru. eo je u
<0takleniku= s jednom djevojkom. ,io je prilino pijan... ili se samo pretvarao.
5bog toga nije morao platiti raun. 0pretno se izvukao.
Ovdje nemamo nikakvi+ problema s njegovim raunima ravnoduno
odvrati avonen. Oi su mu neprestano lutale po predvorju kao da oekuje da .e
neki o igraa kanaste izvu.i pitolj i ustrijeliti suigraa ili da .e se poupati
BU&CW

71

starice to su se muile sa slagaljkom.
Gospodin 'itc+ell je dobro poznat u ?smeraldi.
0laem se, poznat je, ali ne vjerujem da je na dobru glasu primijeti+.
On okrene glavu i napokon me pogleda.
a sam ovdje upraviteljev zamjenik, gospodine 'arlo(e. 1stodobno se
brinem o sigurnosti. -e mogu s vama raspravljati o +otelskom gostu.
1 ne morate. 5nam ve. dovoljno. 1z razni+ izvora. &idio sam ga na djelu.
%cijenio je jednu osobu i doepao se dovoljno para da je mogao otputovati iz
grada. "ako ujem, ponio je prtljagu.
7ko vam je to rekao! zapita on odrjeito. -isam mu namjeravao
odgovoriti na to pitanje.
1mate li kakvi+ dokaza da je istina ono to pie na posjetnici! ree on
tada. 0vatko moe nabaviti takvu posjetnicu.
1zvuko+ iz novanika detektivsku dozvolu. *ogledao ju je i vrati je.
'i se brinemo o tomu da nam gosti ne pobjegnu prije nego to plate
raun prozbori on. 7akvi+ gostiju imo u svakom +otelu. -ije nam potrebna
vaa pomo.. Osim toga, ne svia nam se ako netko nosi oruje u predvorju.
6ecepcionar je opazio da ste naoruani. 'ogao je to vidjeti i netko drugi. *rije
devet mjeseci ovdje smo doivjeli pokuaj pljake. edan je gangster stradao. a
sam ga ustrelio. )itao sam o tomu u novinama odvratim. 4anima sam se
tresao od stra+a.
*roitali ste samo dio toga. 1du.eg smo tjedna izgubili etiri9pet tisu.a
dolara. -aime, toliko nam se smanjio posao. 4eseci gostiju su otili iz +otela.
6azumijete li to vam +o.u re.i!
-amjerno sam pokazao recepcionaru revolverski drak. #ijeli se dan
propitkujem o 'itc+ellu i neprestano nailazim na zaobilazne odgovore. 8ko je
otiao iz +otela, zato mi se to ne kae otvoreno! -itko mi ne mora re.i da nije
platio raun.
7ko vam kae da raun nije pla.en! 'ogu vam re.i, pla.en je do
posljednje pare, gospodine 'arlo(e. ;to sad kaete! )udim se to je njegov
odlazak nekakva tajna.
5ato bi bio tajna! promrmlja on prezirno. Oito ne sluate to vam
se govori. "azao sam vam da je otputovao iz grada i da je njegov raun pla.en.
-isam rekao koliko je prtljage odnio. -isam rekao da se odrekao sobe, niti da je
uzeo sve svoje stvari. Onda, to moete zakljuiti iz svega toga!
7ko mu je platio raun!
avonen se malo zacrveni. 0luajte, lijepo sam vam rekao da ga je on
platio. On osobno. *latio je sve, ak tjedan dana unaprijed. 5aista sam vrlo
strpljiv s vama. 0ad mi neto recite. "akvo je vae gledite!
-emam ga. &i ste me odvratili od njega. 5anima me zato je platio tjedan
dana unaprijed.
avonen se osmje+ne, vrlo blijedo. ,io je to, moglo bi se re.i, samo
BU&CW

72

navjetaj osmije+a.
0luajte me dobro, 'arlo(e ja sam pet godina proveo u vojnoj
obavjetajnoj slubi. 5nam procijeniti ljude. -a primjer, ovjeka o kojem
razgovaramo. *latio je unaprijed zato to zna da je to nama milije.
-astoji stvoriti povjerenje.
e li ikada dosad pla.ao unaprijed!
1dite do vraga ...
*ripazite malo/ prekinu+ ga. Onaj starac tapom obra.a veliku
panju vaim reakcijama.
On pogleda prema mravu, blijedu starcu koji je, sjede.i na vrlo niskoj
tapeciranoj stolici, naslonio bradu na ruke u rukavicama to su mu poivale na
drku tapa. :ica mu je bilo okrenuto prema nama.
8+, on izusti avonen. -e vidi on tako daleko. Osamdeset mu je
godina. %stane i okrene premi meni.
4obro, dovoljno smo razgovarali prozbori ti+o. &i ste privatni
detektiv, imate nekoga klijenta i elite mu pomo.i. -o meni je stalo samo do toga
da zatitim +otel. 1du.i put ostavite oruje kod ku.e. ,udete li +tjeli pitati neto,
obratite se meni. -e ispitujte osoblje. :aka se ponu iriti glasine, a to nam se ne
svia. Ovdanja policija ne bi bila blaga prema vama ako bi+ natuknuo da
stvarate neprilike.
0mijem li prije odlaska popiti neto u baru!
-eka vam sako bude zakopan.
*et godina u vojnoj obavjetajnoj slubi nije maji kaalj. 7o je
dragocjeno iskustvo reko+ i pogleda+ ga zadivljeno.
0asvim dovoljno. On kratko kimne i, dre.i se vrlo uspravno, ode.
,a je lukav, mislio sam podrugljivo. *ravi obavjetajac. 4oznao je od mene
sve ... sve to mi pie na posjetnici. 7ada opazi+ da je onaj starac na niskoj stolici
podigao ruku sa tapa i da me zove prstom. %pitno sam pokazao na sebe. On
kimne, te sam mu priao.
4a, bio je star, ali nipoto slabaan i senilan. % bijeloj je kosi imao uredan
razdjeljak, nos mu je bio dug, iljast i proaran ilicama, blijede plave oi jo
pronicave, ali vjee su mu se umorno sputale na njima. -a jednom sam mu u+u
vidio sluno pomagalo.
*rivucite stolicu, mladi.u. Glas mu je bio visok i ukav poput
bambusova li.a.
0jeo sam kraj njega. On se zagleda u mene i nasmijei se.
-a je vrli avonen pet godina proveo u vojnoj obavjetajnoj slubi,
zacijelo vam je to rekao prozbori opet.
4a.
4akle, zanima li vas kako je 'itc+ell platio raun! 5aueno sam ga
pogledao Ogluio sam prije nego to su izumili ovakve napravice za glu+e
BU&CW

73

nastavi on i pokae na sluno pomagalo.
*ao sam s konja kad nije uspio preskoiti preponu. a sam bio kriv
tomu. *rerano sam ga natjerao na skok. 7ada sam jo bio mlad. -isam mogao
zamisliti da se sluim rogom za glu+e, pa sam nauio itati s usana. 5a to je
potrebno mnogo vjebe. ;to je s 'itc+ellom!
0ti.i .emo i do njega. -e urite se. 4igavi pogled, on kimne u znak
pozdrava.
4obra veer, gospodine #larendone pozdravi ga jedan nosa zaputivi
se prema baru. #larendon ga je pratio oima.
On je svodnik ree mi. *roveo sam godine i godine u predvorjima,
salonima i barovima, na +otelskim verandama, terasama i u divnim vrtovima
irom svijeta. -adivio sam sve u svojoj obitelji. ,it .u nekoristan i radoznao sve
do onog dana kad me na nosilima odnesu u neku lijepu zranu bolniku sobu.
-jegovat .e me sestre u ukrobljenoj bijeloj odje.i. 4izat .e mi i sputati krevet.
4onosit .e mi na pladnjevima odvratnu bolniku +ranu. % pravilnim .e mi
razmacima mjeriti bilo i temperaturu, a obavezno onda kad budem ba +tio
zaspati. :eat .u i sluati ukanje ukrobiljeni+ suknji, gotovo neujno tapkanje
gumeni+ potplata po raskuenom podu, i gledat .u ti+u jezu od lijeniki+
smijeaka. -akon nekog vremena podi.i .e nada mnom prozirni ator i dati mi
kisik. 8 onda .u jednog dana, i ne znaju.i to se zbiva, uiniti ono to nitko na
svijetu ne ini dvaput.
*olako okrene glavu i pogleda me. Oito previe priam. "ako se
zovete!
*+ilip 'arlo(e.
a sam 2enr$ #larendon etvrti. *ripadam negdanjoj takozvanoj vioj
klasi. 0tudirao sam u Grotonu, 2arvardu, 2eidelbergu, na 0orbonni. ednu sam
godinu ak proveo u %psali. -e mogu se jasno sjetiti zato sam studirao. &aljda
sam se +tio pripremiti za dokolicu. 4akle, vi ste privatni detektiv. &idite,
naposljetku sam poeo priati i o neemu drugom, a ne samo o sebi.
4a. a sam detektiv.
7rebalo je da od mene zatraite obavjetenja. -o to dabogme, niste mogli
znati.
5atreso+ glavom. 5apali+ cigaretu, najprije ju ponudivi njemu. Odbio
ju je.
1pak, gospodine 'arlo(e, zacijelo ste ve. zapazili ta se zbiva u
+otelima. % svakom otmjenom +otelu na svijetu sjedi u predvorju pet9est
postariji+ besposliara obaju spolova i bulje kao sove. Gledaju sluaju,
usporeuju biljeke, doznaju sve o svakomu. -emaju nikakva drugog posla, jer je
+otelski ivot najubitaniji oblik dosade. -ema sumnje, i ja vam dosaujem.
6adije bi+ sluao o 'itc+elu. ,arem veeras, gospodine #larendone.
-aravno, a sam egocentrian. ,rbljam kao iparica. este li zapazili
onu zgodnu tamnokosu enu koja igra kanastu! Onu s obiljem nakita na sebi!
BU&CW

74

-ije pokazao na nju niti je pogledao, ali znao sam o komu govori. &e. mi
je prije upala u oi svojom nakinureno.u i minkom.
5ove se 'argo 3est nastavi on. 0edam se puta razvela. 1ma +rpu
novca i razmjerno dobro izgleda, ali ne moe zadrati ni jednog mukarca. *revie
se trudi. 1pak, nije ona budala. :jubakala bi sa ovjekom poput 'itc+ella, dala bi
mu novca i platila mu raune, no ne bi se udala za njega. *osvadili su se. 4odue,
moda mu je platila raun. %inila je to ve. mnogo puta.
8ko se ne varam, on svaki mjesec dobiva ek od oca iz 7oronta. 7e mu
pare nisu dovoljne!
2enr$ #larendon mi se ironino nasmijei.
4ragi moj mladi.u, 'itc+ell nema nikakvog oca u 7orontu. -e dobiva
nikakav ek svaki mjesec. %zdravaju ga ene. 5bog toga i ivi u ovakvu +otelu.
%vijek se nae u raskonom +otelu neka bogata i osamljena ena. 'oda i nije
lijepa ili osobito mlada, ali ima drugi+ drai. 5a vrijeme mrtve sezone lovina je
mrava. 7ad 'itc+ell putuje... na 'ajorcu ili u ;vicarsku, ako to sebi moe
priutiti, a na Ploridu ili 8ntile ako mu je dep prilino prazan. Ove je godine bio
loe sre.e. )ujem da je stigao samo do 3as+ingtona.
4obro, moda mu je ona platila +otelski raun. 8li zato tjedan dana
unaprijed!
On se zamiljeno zagleda u areni sag. -apokon kljocne zubima. 6ijeio je
problem. 4igne glavu.
'oda je to bila nagrada na rastanku odgovori. -eka vrsta
otpremnine. 5nak da je ljubavna romanca konano i neopozivo zavrena.
Gospoa 3est se zaustavila, osim toga, 'itc+ell se pojavio u novom drutvu. 0
nekom devojkom tamnocrvene kose. "estenjastocrvene, a ne vatrenocrvene.
-ji+ov mi se odnos uinio donekle udnim. "ao da su oboje bili donekle napeti.
,i li 'itc+ell ucjenjivao enu!
%cjenjivao bi on i djetece u kolijevci odgovori on smijulje.i se.
7ko ivi na raun ena, neprestano i+ ucjenjuje, iako se ta rije ne
upotrebljava. Osim toga, potkrada i+ kad god se moe doepati nji+ova novca.
'itc+ell je krivotvorio dva eka gospoe 3est. "rivotvorio je njezin potpis. 7o je
dokrajilo vezu. ,ez sumnje, ona ima te ekove, ali ne.e poduzeti nita. 0amo .e
i+ zadrati.
Gospodine #larendone, svaka vam ast, ali kako ste, do vraga, sve to
doznali!
Ona mi je to ispriala. 1splakala mi se na ramenu. On pogleda prema
zgodnoj, tamnokosoj eni, 4odue, trenutno se ne doima tako kao da je sve to
istina, ali istinu vam govorim, vjerujte mi.
5ato mi to priate!
-isam ba tanko.utan osmje+ne se on. 1 ja bi+ se rado oenio
gospoom 3est. 7ad bi se potpuno izmijenila situacija. a bi+ bio u njezinu
sadanjem poloaju. )ovjeka u mojoj dobi raduju sitnice. "olibri., lijepi cvjetovi.
BU&CW

75

5ato se pupoljak otvara u odreenom trenutku, zato se pravilno iri i buja!
5ato je neka udesna snaga stvorila zamren svijet iako je, po svoj prilici, mogla
i jednostavan! e li svemogu.a! "ako bi mogla biti! 0vijet je prepun patnji i
ponaje.e stradaju ba nevini. 5ato zeica, ako je tvor u+vati u klopku u
brlogu, gura mladunad iza sebe i doputa da je neprijatelj epa za vrat! 5ato!
5a dva tjedna ne bi vie ni prepoznala tu svoju mladunad. &jerujete li u boga,
mladi.u!
,io je to vrlo zaobilazan razgovor, no morao sam pristati na nj.
8ko mislite na sveznaju.eg i svemo.nog ,oga koji je zamislio sve ba
onakvo kakvo jest, onda je odgovor nijean reko+ mu.
2m, moda bi bilo bolje da vjerujete. 'oda je bolje ako ovjek zavarava
sam sebe. 5nate, svi moramo umrijeti i pretvoriti se u pra+. 'oda je to kraj,
moda i nije. 8 u pogledu predodbe o zagrobnom ivotu ima veliki+ teko.a. -e
bi+, ini mi se, ba uivao u raju ako bi+ morao biti tamo s nekakvim
ljudoderom, vercerom ili +olivudskim redateljem. 5nate, ja sam donekle snob.
-e mogu zamisliti ni nebo u kojem predsjedava nekakav dobro.udan lik duge
bijele brade, nazvan ,ogom.
7akvi budalasti pojmovi mogu nastati samo u vrlo nezrelim glavama.
-aravno, ja nemam nikakvi+ opravdanja za pretpostavku da .u oti.i u nebo.
1skreno govore.i, mislim da je ondje i prilino dosadno. 0 druge strane, kako da
zamislim pakao u kojem je dijete, koje je umrlo prije krtenja, u istom jadnom
poloaju kao i pla.eni ubojica, ili zapovjednik nacistikog logora smrti, ili
bezobzirni ameriki izrabljiva, ili organizator staljinistiki+ istki! )udno je to
ovjeje plemenite elje, uzvieni potezi, veliko i nesebino junatvo, svagdanja
+rabrost u gruboj ivotnoj borbi, premauju svojom velianstveno.u kudikamo
njegovu sudbinu na ovom svijetu.
-e pokuavajte me uvjeriti u to da je ast samo posljedica kemijski+
reakcija ili da se onaj koji namjerno rtvuje ivot za nekoga drugog samo dri
ustaljeni+ pravila ponaanja. e li ,og sretan zato to otrovana maka crkava
sama, gre.i se, na smetlitu! e li sretan zato to je ivot okrutan i to
preivljavaju samo najsposobniji! -ajsposobniji za to! 8, ne, ni govora/ "ad bi
,og bio svemo.an i sveznaju.i u doslovnom smislu, ne bi se ni potrudio stvoriti
svijet. -ema uspje+a ako ne postoji mogu.nost neuspje+a. 2ulim li ako kaem da
,og ima loi+ dana kad mu nita ne polazi za rukom i da su njegovi dani vrlo, vrlo
dugi!
&i ste mudar ovjek, gospodine #larendone. -atuknuli ste da bi se u
braku s gospoom 3est stanje izmijenilo.
On se blijedo osmje+ne.
*omislili ste da sam, raspriavi se, izgubio nit. -e, nisam je izgubio.
Aena poput 'argo 3est neprestano se udaje za nazovi otmjene lovce na imetak,
plesae tanga koji imaju zavodljive zaliske, uitelje skijanja koji se die duicima,
izblijedjele francuske i talijanske aristokrate, o+ole vlastelini.e sa 0rednjeg
istoka, a jedan je gori od drugoga. 'ogla bi se u krajnjem sluaju udati i za
BU&CW

76

'itc+ella. 8ko se uda za mene, natovarit .e sebi jednog starog dosadnjakovi.a,
ali .e barem imati posla s pristojnim ovekom.
4a.
&a kratki odgovor ree on, smiju.i se pokazuje da sam vam se ve.
popeo navr+ glave. -e zamjeram vam. 4obro, gospodine 'arlo(e, zato vas
zanima 'itc+ell! &jerojatno mi to ne moete kazati.
-e mogu. 5anima me zato je otputovao tako brzo nakon povratka, tko je
platio njegov raun i zato je, ako ga je platila gospoa 3est ili recimo, neki
imu.an prijatelj poput #larka ,randona, trebalo platiti i tjedan dana unaprijed.
On podigne uske, prorijeene obrve.
,randon je mogao lako srediti raun ako bi samo podigao telefonsku
slualicu promrmlja. Gospoa 3est bi mu moda radije dala novac da bj on
mogao osobno platiti raun. 8li zato bi se platilo tjedan dana unaprijed! 5ato
vam je to spomenuo avonen! ;to zakljuujete iz toga!
4a +otel nastoji zatajiti neto o 'itc+ellu. -eto to bi moglo izazvati
neugodan publicitet.
-a primjer! 7akve su neugodnosti samoubojstvo i ubojstvo.
0pominjem i+ samo kao primjer. 5acijelo ste ve. zapazili da se u novinama
gotovo nikad ne otkriva ime velikog +otela ako neki od gostiju skoi kroz prozor!
%vijek pie samo <+otel u gradskom sreditu=, ili <+otel na rubu grada=, ili <uveni
ekskluzivni +otel=. 8ko je rije o +otelu prve kategorije, nikad se u predvorju
policija ne moe vidjeti, to god se gore dogodilo.
Oi mu skrenu u stranu. 0lijedio sam mu pogled. 4rutvance koje je igralo
kanastu ustajalo je. od stola. 'argo 3est se zaputi u bar s jednim od mukaraca,
ne rastavi se od cigarete.
-astavite ree on.
8ko 'itc+ell ima stalnu sobu i ako je ona zabiljeena u knjizi gostiju ...
,roj etiristo osamnaest prekine me mirno #larendon. 0 morske
strane. )etrnaest dolara na dan izvan sezone, osamnaest u sezoni.
-ije ba jeftino za ovjeka koji jedva sastavlja kraj s krajem. -o oito se
uspijeva dokopati para. Ostavimo to. 4akle, uzeo je auto iz garae, strpao u njega
prtljagu i otputovao vraki rano, ako se ima na umu da se uveer navikao na
pijanenje.
#larendon se nagne natrag i objesi ruke. &idjelo se da je ve. umoran.
8ko se to dogodilo, ako je otiao, samo privremeno, nije li s+vatljivo to
vas +otelsko osoblje eli uvjeriti da je otputovao zauvijek! *otrait .ete ga negdje
drugdje. 7o jest, ako doista traite njega. *ogledavi me u oi, osmje+nuo se
a priam i priam, ali ne samo zato da bi+ sluao svoj glas. -aravno, ja
ga ne mogu ni uti. 4ok govorim, imam priliku paljivo promatrati ljude a da to
ne bude nepristojno. Gledaju.i vas, naslutio sam da vas 'itc+ell zanima samo
usputno inae ne biste govorili tako otvoreno.
'oda promrmljao sam. -ita drugo nisam mogao re.i.
BU&CW

77

0ad idite ree on. %moran sam. Oti.i .u u sobu i malo prilegnuti.
4rago mi je to smo se upoznali, gospodine 'arlo(e.
*olako ustane i u+vati ravnoteu naslonivi se na tap. &idljivo se
napregnuo. -ikad se ne rukujem. ;ake su mi rune i bole me. 5bog toga i
nosim rukavice. :aku no.. 8ko se vie ne budemo vidjeli, sretno vam bilo! 4ok se
polako udaljavao, uzdignute glave, gledao sam za njim. &idio sam da teko +oda.
0vaki bi tren zastao i malo se odmorio.
5aputi+ se u bar. Ondje je u sjeni sjedila 'argo 3est s jednim od kartaa.
"onobar je upravo stavljao pi.e pred nji+.
-isam im obratio osobitu panju, jer je kraj zida sjedio netko koga sam
bolje poznavao. ,ez ikakva drutva.
-a sebi je imala istu odje.u kao i prije. 0jeo sam za njezin stol. "ad je
priao konobar, naruio sam pi.e. %daljio se. )ula se ti+a i nenametljiva glazba.
Ona se kratko osmje+ne.
Oprostite to sam izgubila ivce ree mi. ,ila sam vrlo gruba.
5aboravite to. 5asluio sam.
'ene ste traili ovdje!
*a sad, ne bi se ba moglo re.i tako.
2tjeli ste... o, da ne zaboravim... *osegne za torbicom i metne je u
krilo. 5avue ruku u nju i potom prui ekove. Obe.ala sam vam i+.
-e.u i+ uzeti.
%zmite i+, budalo/ -e bi+ +tjela da konobar vidi da vam i+ dajem.
0pustio, sam i+ u dep, zatim sam iz unutranjeg depa izvadio blok
priznanica. -apisao sam na prvom listi.u> <*rimio od gospoice ,ett$ 'a$field u
+otelu N#asa del *onienteO u ?smeraldi, "alifornija, QCCC dolara u putnikim
ekovima po BCC dolara, koji ostaju njezino vlasnitvo i moe i+ zatraiti u svako
doba ako se ne utroe kao nagrada za neki moj posao.= 0lijedio je moj potpis.
?vo, proitajte i potpiite se u donjem lijevom kutu reko+ joj. Ona
uzme cedulju i pogleda je na svjetlu.
ao, ve. sam umorna od vai+ tosova ree mi. ;to elite posti.i!
2o.u vam pokazati da su mi namjere potene. Ona se potpie i vrati mi
blok. 1strgnuo sam original priznanice i pruio joj ga.
%to mi konobar donese pi.e. -ije ekao da mu platim. ,ett$ mu ma+ne
glavom, te je odma+ otiao.
4obro, zato me ne pitate jesam li pronaao :arr$ja!
4obro, jeste li pronali :arr$ja, gospodine 'arlo(e!
-isam. "idnuo je iz +otela. 1mao je sobu na etvrtom katu, na istoj strani
na kojoj je i vaa soba. *okupio je devet komada prtljage i odmaglio u buicku.
"u.ni detektiv, koji se zove avonen ... naziva sebe upraviteljevim zamjenikom i
efom sigurnosti.. . tvrdi da je 'itc+ell ne samo platio raun nego i dao novac za
tjedan dana unaprijed. -ije nimalo zabrinut. 4akako, ne sviam mu se.
BU&CW

78

0viate li se ikomu!
&ama. 7oliko da mi dajete pet tisu.a dolara.
8+, doista ste ludi. 'islite li da .e se 'itc+ell vratiti!.
6ekao sam vam da je platio tjedan unaprijed.
4a, rekli ste mi. 'irno je pijuckala. -o te bi moglo znaiti i neto
drugo.
4abome, 'oda nije on platio raun, ve. netko drugi. -etko tko je +tio
dobiti vremena... na primjer, zato da bi se otarasio tijela s vaeg balkona.
4akako, ako je to tijelo uop.e postojalo.
8+, prestanite/
1spraznivi au, ugasila je cigaretu, digla se i ostavila me da platim
raun. Obavivi taj zadatak, vratio sam se kroz predvorje, ne znam zato. 'oda
je mnome rukovodio puki instinkt. %glavnom, ugledao sam Goblea kako ulazi u
dizalo. 4oimao se prilino napeto. "ad se okrenuo, spazio me, ali se inilo da me
i ne vidi. 4izalo se pone kretati.
Otiao sam u automobil i vratio se u <6anc+o 4escansado=. 1spruivi se na
kauu, elio sam to prije zaspati. 4an je bio vrlo naporan. 8ko se odmorim i
razbistrim misli, moda .u s+vatiti to treba da uinim.

BU&CW

79

18.


edan sat nakon toga parkirao sam auto pred eljezarom u *oltonovoj ulici.
4u plonika su rasli veliki eukaliptusi. 5animala me ku.ica iza eljezarije. "roz
prozori. je prodiralo svjetlo. 1mala je drvenu verandu s polomljenom ogradom.
7ko zna, moda je u njenim najboljim danima postojao i vrti. kraj nje. 0ve se
doimalo vrlo zaputeno.
*okucao sam na vrata. -ije bilo zvonca. -itko mi se ne javi. 7ad sam
pritisnuo kvaku. &rata nisu bila zakljuana. Otvorio sam i+ i uao. Obuzele su
me zle slutnje. Otkrit .u neto runo, sunulo mi je kroz glavu. -a stropu je gorjela
arulja, zaklonjena poderanim sjenilom. &idio sam kau i prljav gunj na njemu.
0tar pleteni naslonja, stolicu za ljuljanje, stol prekriven umrljanim slolnjakom.
-a stolu su bili alica, novine na panjolskom jeziku, tanjuri. s opucima i mali
radio iz kojeg se ula glazba. %to muzika uti+ne i zaponu reklame na
panjolskom. %gasio sam ga. 7iina se inila sablasnom. "roz odkrinuta vrata
do uiju mi dopre kuckanje budilice. 5atim se zauje zveckanje lanca, lepranje i
kretav glas koji je ubrzano ponavljao na panjolskom jeziku>
<7ko je! 7ko je! 7ko je!=
1z ugla ljutito me gledao papagaj. *ovue se po preki to je dalje mogao.
7ad izrekne nekoliko psovki.
*ripazi malo na jezik, deko reko+ mu. "retavo se nasmijao. 7ad sam
gurnuo poluotvorena vrata i korakrmo u ku+inju. -a podu se linoleum ve.
potpuno izlizao, mjestimice i poderao. &idio sam rav plinski tednjak sa tri
ku+ala, policu s posuem i budilicom, te starinski bojler koji je, zato to nije imao
sigurnosni ventil, mogao eksplodirati. 1za mene papagaj se nemirno premjetao
po preki i povremeno krijetao.
% limenom umivaoniku spazi+ kratku gumenu cijev i kraj nje trcaljku za
injekcije. ,ile su tu i tri dugake, uske, prazne ampule.
Otvorio sam stranja vrata, izaao i zaputio se prema nuniku. -a njemu je
bio kosi krov, sprijeda visok dva i pol metra, a otraga manje od dva. &rata su se
otvarala prema van, jer je za+od bio premalen da bi se mogla otvarati prema
unutra. *remda su bila zakljuana, stara brava na njima nije mogla dugo
odolijevati.
&isio je o crnoj ici i nonim prstima gotovo dodirivao pod. )im sam ga
dodirnuo, utvrdio sam da je tako +ladan da ga vie ne bi+ mogao spasiti ako bi+
ga i skinuo s ti+ vjeala.
0ve je temeljito pripremio. 'ogao sam zamisliti to se dogodilo. 0toje.i kraj
umivaonika u ku+inji, svezao je gumenu cijev oko ruke, zatim je stisnuo aku
kako bi mu iskoila ila i potom je u krvotok utrcao morfij. ,udu.i da su u
umivaoniku sve tri ampule prazne, prilino se pouzdano moe zakljuiti da je bar
jedna od nji+ bila puna. 4akle, uzeo je dovoljno opojnog sredstva. 7ad je spustio
BU&CW

80

pricu i odvezao gumenu cjevicu. 5nao je da .e morfij, utrcan ravno u ilu,
djelovati brzo. Otiao je u nunik, popeo se na koljku i svezao icu oko vrata. %
to je vrijeme ve. bio oamu.en. )ekao je da mu koljena pokleknu i da se teina
tijela pobrine za sve ostalo. -ije osjetio nita. &e. je zaspao. 5atvorivi vrata,
nisam se vratio u ku.icu. 4ok sam iao prema *oltonovoj ulici, u kojoj su se
kooperile lijepe stambene zgrade, iza mene je krijetao papagaj>
<7ko je! 7ko je! 7ko je!=
7ko je! -itko, prijatelju. 0amo koraci u no.i.

BU&CW

81

19.


-eko sam se vrijeme vozio bez cilja, no znao sam gdje .u naposljetku,
zavriti> u +otelu <#asa del *oniente=. 4oista sam se uskoro naao na njegovu
parkiralitu. 4ok sam izlazio, pogledao sam auto kraj svojeg. ,ila je to Gobleova
tamna krntijica. :ijepio se za mene kao flaster. % drukijim bi+ prilikama bio
pokuao odgonetnuti to namjerava, no trenutno sam imao ve.i+ problema.
'orao sam oti.i na policiju i obavijestiti i+ o objeenomu. 8li to da im kaem!
5ato sam otiao u njegovu ku.u!
5ato to je, ako je govorio istinu, vidio 'itc+ella kako rano ujutro kre.e na
put. 5ato je to vano! 5ato to i ja traim 'itc+ella! 2tio bi+ popriati s njim u
etiri oka. C emu! 0vi su daljnji odgovori vodili do ,ett$ 'a$field, do problema
tko je ona, odakle je dola, zato je promijenila ime, to se dogodilo ondje odakle
je pobjegla.
1mam njeni+ QCCC dolara u depu, a zapravo mi nije klijent, formalno.
*riao sam do ivice litice i sluao zvuk talasa. -isam video nita , osim
ponekog bleska talasa dok se pljuskaju u uvali. 7alasi se ne lome u ve. klize
utivo poput uvebani+ plesaa. ,it .e svetao mesec, ali se jo nije pojavio. -eko
je stajao u blizini, sluaju.i valove kao i ja. ,ila je to ena. )ekao sam da se
pokrene. "ada se pokrenula , prepoznao sam je. 0vaka osoba se kre.e na sebi
svojstven nain. 5apalio sam cigaru,dozvoljavaju.i da mi osvetli lice za trenutak.
*rila je i stala pokraj mene.
&reme je da prestanete da me pratite. 6ekla je.
&i ste moj klijent, pokuavam da vas zatitim. "ad budem napunio
sedamdeset godina neko .e mi valjda re.i zato to inim.
-e traim od vas da me titite. -isam vam klijent. 5ato ne odete ku.i,
ako imate neki dom ... i prestanite dosaivati ljudima!
&i ste moja klijentica D vrijedna pet tisu.a dolara. 'oram uinili neto
zauzvratD makar pustiti brkove.
-emogu.i ste/ 4ala sam vam novac zato da me ostavite na miru. 5aista
ste nemogu.i. -isam jo nikad vidjela tako dosadnog ovjeka. 8 nagledala sam se
ve. svakakvi+ udaka.
4obro, to je s onom visokom, otmjenom stambenom ku.om u 6io de
aneiru!
0 onom ku.om u kojoj .u ljenariti u svilenoj pidami i igrati se vaom
dugakom, zavodljivom kosom dok nam sluga bude, povjerljivo se smjekaju.i,
donosio vrsna jela u srebrnoj posudi!
8+, prestanite ve. jednom, zaboga/
7o nije bila ozbiljna ponuda, +a! 0amo prolazan +ir! )ak ni to! 2tjeli ste
mi samo pokvariti san i potjerati me da traim tijela koji+ nema!
BU&CW

82

e li vas ikad netko tresnuo po nosu!
4ogaa mi se to esto, ali ponekad i izbjegnem udarac.
-ajednom sam je vrsto u+vatio. *okuala mi se oduprijeti, ali se nije
sluila noktima. *oljubio sam joj teme. 7ad se privila uz mene i podigla lice.
4obro, ljubite me ako vam je to nekakav uitak. &jerojatno biste to radije
inili na krevetu.
Obian sam ovjek.
-e zavaravajte sami sebe. &i ste lukav i podao detektiv. *oljubite me.
*osluao sam je.
Objesio se veeras reko+ joj dok su mi jo usta dodirivala njena. Ona
se naglo odvoji od mene.
7ko! izustiti jedva jedvice.
Ovdanji no.ni uvar garae. 'oda ga niste ni zapazili. *uio je
mari+uanu. -o veeras se napunio morfijem i objesio u za+odu iza svoje kolibe
nedaleko od *oltonove ulice.
*oela se tresti. )vrsto se u+vatila za mene kao da se boji da .e inae pasti.
*okua neto kazati, ali nije mogla sroiti rijei.
On mi je ispriao da je 'itc+ell otputovao i ponio sa sobom devet
komada prtljage. -ekako mu nisam mogao povjerovati. 6ekao mi je gdje ivi, pa
sam veeras otiao k njemu kako bismo jo malo popriali. 8li sad moram oti.i na
policiju i obavijestiti i+ to se dogodilo. "ako da im priam o tomu, a da utim o
'itc+ellu i o vama!
'olim vas ... molim vas ... izostavite me iz svega toga, molim vas
proap.e ona. 4at .u vam jo novca. 4at .u vam ga koliko god +o.ete. 9
5aboga, dali ste mi ga ve. vie nego to namjeravam zadrati. -e.u novac. 2o.u
objanjenje za ono to radim. 5anima me zato to radim. 5acijelo ste uli za
profesionalnu etiku. % meni su se jo zadrale neke njene mrvice. este li moja
klijentica!
esam. *redajem se. 0vi vam naposljetku popuste, jeli!
-i govora. )esto mi drugi name.u svoju volju. 1zvadio sam iz depa
putnike ekove, osvijetlio i+ depnom svjetiljkom i uzeo i+ pet.
Ostale sam joj vratio. 4akle, zadrao sam petsto dolara. 7o je razumna
svota, u skladu sa zakonom. 0ad mi kaite to sve to znai.
-e.u. -e morate nikomu priati o onom ovjeku.
'oram. -ema mi druge nego da odem u policijsku stanicu. 1 to odma+.
0vaku .e moju priicu razbiti ve. za tri minute. ?vo vam vai prokleti ekovi. 8ko
mi i+ ponovo gurnete pod nos, istu.i .u vas po goloj stranjici. 5grabivi ekove,
ona odjuri kroz mrak prema +otelu. 0tajao sam i osje.ao se kao budala. -e znam
koliko sam vremena proveo na istomu mjestu, no napokon sam strpao oni+ pet
ekova u dep, umorno se vratio u auto i krenuo tamo kamo sam morao oti.i.
BU&CW

83

20.


)ovek po imenu Pred *ope, koji vodi maleni restoran, mi je jednom rekao
svoje miljenje o ?smeraldi. ,io je star i priljiv a takve ljude je isplativo sluati.
Od nji+ moe dobiti informaciju ili dve od velikog znaaja u mom poslu.
4oao sam u ovaj grad pre trideset godina, imao sam su+u astmu a sad
imam vlanu.
0e.am se ovog grada kad su psi kretali i spavali na bulevaru. 'orali ste da
zaustavite auto, ako ste ga imali, i da i+ oterate da bi ste proli. "opilad bi vam
samo pokazala zube.
-edeljom je bilo kao na groblju. 0ve bi uti+nulo i stajalo nemo kao
bankarski sef. 2odati glavnom ulicom je bilo zabavno koliko i etati u mrtvanici.
-isi mogao kupiti ni paklo cigareta. ,ilo je tako ti+o, da si mogao uti mia dok
gladi svoje brkove.
a i moja ena, mrtva je ve. petnaest godina, smo se sputali ulicom koja
se pruala du litice i sluali ne.e li se desiti neto NzanimljivoO kao na primer kad
star udak 2ell(ig krene u etnju lupkaju.i svojim tapom. "au da je bio
krupna zverka svojevremeno, neto u poslu oko opreme za farme, tad jo nije
iveo ovde.
'oda je verovao reko+ da .e mesto kao to je ?smeralda postati
vredna investicija s vremenom.
'oda ree *ope bilo kako bilo on je stvarao ovaj grad a posle
izvesnog vremena se doselio i iveo u jednoj velikoj modernoj ku.i gore na brdu.
5austavio se trenutak okrenuvi glavu na stranu pa nastavio.
7ramvaj je iao do 0an 4iega ali grad je 1 dalje bio ti+, previe ti+. -iko se
nije radjao ovde. -iko nije eleo da ivi ovde.
*osle rata sve je postalo drugaije. 0ad imamo momke u trenerkama, decu
u farmericama i fensi kouljama,udruenja umetnika, pijanaca i ko zna jo ega.
Otvoreni su restorani i toionice, pojavili su se bilbordi i gradsko ozvuenje,
verovatno da bi smo uli naklapanja iz Gradskog ve.a, mnotvo prodavnica brze
+rane kao na ,everl$ 2illsu.
Oni su ga ubili. %zeli su duu ovom gradu. 2ell(ig je umro pre pet godina.
:ekari su mu rekli da .e umreti za godinu dana ako ne prestane sa pi.em.
*restao je sa pi.em i bio je mrtav za tano godinu dana.
Gospoa 2ellsing je nastavila sa poslom, radila je vredno od samog poetka
vredno kao mrav. 4ala je gradu> biblioteku, bolnicu, teniske terene, kolu i ko
zna ta jo. 6adila je kao mazga. 1zvanredna ena. -e pije, ne pui, zdravo ivi ak
ni minku ne koristi sad joj je osamdeset esta i jo uvek vozi trideset godina star
6olls96o$ce koji radi kao vajcarac.
1mamo i jevreja ovde, ali dozvolite da vam neto kaem. evreji vole da
BU&CW

84

trguju, vole da rade ali takvi su samo spolja. 1spod nji+ove tvrde poslovinosti oni
su obini ljudi poteni i ljubazni. 7akoe imamo gomilu ljudi koji bi vas odrali za
dolar i dalje vas gledaju.i kao da ste im vi neto duni.

BU&CW

85

21


*olicijska zgrada je bila deo moderne gradnje na uglu ulica 2ell(ig i
Orcutt. *arkirao sam ispred i uao unutra. %laze.i u policijsku zgradu, jo sam
se pitao kako da im ispriam to se dogodilo.
4eurni je imao na sebi tako urednu koulju kao da je izglaana prije
desetak minuta. -a stolu je pisalo da se zove Griddell.
1zvolite! obrati mi se kad sam uao. 1mao je ugodan glas.
'oram vas obavijestiti o jednoj smrti. % vanjskom nuniku iza eljezarije
u *oltonovoj ulici visi jedan ovjek. 'rtav je. &ie se ne moe spasiti.
"ako se zovete, molim vas! &e. je pritiskivao dugmad.
*+ilip 'arlo(e. a sam privatni detektiv iz :os 8ngelesa.
este li zapazili broj ku.e!
"oliko sam vidio, nema ga. -o ona je tik iza eljezarije.
2itnu pomo., molim progovori on u mikrofon. 'ogu.e
samoubojstvo u ku.ici iza eljezarije u *oltonovoj ulici. % za+odu iza ku.e visi
ovjek.
*ogleda me. 5nate li kako se zove! 5atreso+ glavom.
8li znam da je radio kao no.ni uvar u garai +otela <#asa del *oniente=
odgovori+.
On urno pone listati neku knjigu.
5namo ga ree. % naim podacima pie da je puio mari+uanu. -ije
mi jasno kako je uspio sauvati posao.
% prostoriju ue visok narednik tvrda lica, letimice me pogleda i izae.
%pali se automobilski motor. 4eurni pritisne tipku na maloj telefonskoj centrali.
"apetane, ovdje Griddell progovori. %pravo nas je neki gospodin
*+ilip 'arlo(e obavijestio o smrti u *oltonovoj ulici. *ozvao sam +itnu pomo..
%pravo je krenuo narednik Green. % blizini imam dva patrolna automobila.
0luao je nekoliko trenutaka, a onda me pogleda. "apetan 8lessandro
bi +tio razgovarati s vama, 'arlo(e. *oite kroz +odnik, posljednja vrata zdesna.
Govorio je ve. ponovo u mikrofon prije nego to sam izaao.
-a posljednjim vratima s desne strane pisala su dva imena.
-a privr.enoj ploici proitao sam


.*%(4$%+ %3%SS%+/5O2,


BU&CW

86


a na drugoj ploici, samo privremeno postavljenoj na vrata,


.+%54/+I* 6544+2."ako su vrata bila napola otvorena, pokucao sam i uao. )ovjek za pisa.im
stolom bio je besprijekorno odjeven kao i deurni. *romatrao je kroz pove.alo
neki papir dok je kraj njega sumorno govorio glas s magnetofona. ,io je visok
gotovo metar i devedeset centimetara i imao gustu, tamnu kosu i maslinastu
kou. 4igne pogled, iskljui magnetofon i spusti pove.alo na stol.
0jednite, 'arlo(e.
0jeo sam. 7renutak9dva gledao me utke. 1mao je prilino meke smee oi,
ali usta mu nisu bila meka. )ujem da poznate majora avonena iz +otela <#asa
del *oniente= progovori.
4a, upoznao sam ga, kapetane. -ismo ba bliski prijatelji.
7o se i ne moe oekivati odgovori on i blijedo se osmje+ne. 5acijelo
mu nije drago ako mu se privatni detektivi raspituju u +otelu. -eko. je radio u
vojnoj obavjetajnoj slubi. o ga zovemo majorom. % ovom smo gradu vraki
uljudni. 1 u ovoj smo zgradi neobino pristojni, ali ipak smo policija, ne smije se
zaboraviti. 4akle, to nam moete kazati o onom #eferinu #+angu!
5nai, tako se zvao taj siromaak. -isam znao.
4a. *oznat nam je. 0mijem li vas upitati to radite u ?smeraldi!
%najmio me losaneleski odvjetnik #l$de %mne$ da doekam vlak to
povezuje 3as+ington i 0an 4iego i pratim odreenu osobu dok se negdje ne
zaustavi. -ije mi rekao razlog, ali mi je napomenuo da postupa u ime jedne
vaingtonske odvjetnike kancelarije i da ni on ne zna o emu je rije. *ri+vatio
sam posao, jer nije protuzakonito pratiti nekoga, dokle god mu se ne ometa
privatni ivot. 7a se osoba zaustavila u ?smeraldi. &ratio sam se u :os 8ngeles i
pokuao utvrditi to je zapravo posrijedi. 7o mi nije polo za rukom, pa sam
pri+vatio odgovaraju.i +onorar, dvjesta pedeset dolara, time sam platio svoje
trokove. %mne$ nije bio ba oduevljen mnome. "apetan kimne.
7o ne objanjava zato ste ovdje i kakva ste posla imali sa #eferinom
#+angom. ,udu.i da vie ne radite za %mne$a, nemate povlastica kakve biste
imali kad biste suraivali s nekim odvjetnikom.
4opustite da vam objasnim, kapetane. Otkrio sam da pra.enu osobu
ucjenjuju, ili ju je pokuao ucijeniti, neki :arr$ 'itc+ell. On ivi ili je ivio u <#asi
del *oniente=. *okuao sam stupiti u vezu s njim, ali jedine podatke dobio sam od
avonena i #eferina #+anga. avonen mi je rekao da je otiao iz +otela i platio
raun, ak tjedan dana unaprijed. #+ang mi je ispriao da je otputovao rano
BU&CW

87

ujutro, oko sedam sati, i ponio sa sobom devet komada *rtljage. ,udu.i da mi se
#+angovo dranje uinilo donekle udnim, +tio sam ponovo popriati s njim.
"ako ste znali gdje ivi!
6ekao mi je. ,io je ogoren. 1spriao mi je da ivi na bogatakom terenu
i ljutio se zato to se vlasnik nimalo ne brine o ku.ici.
*riica mi nije uvjerljiva, 'arlo(e.
4obro, nisam ni mislio da .e biti. Otkrivi da pui mari+uanu, gradio
sam se da prodajem drogu. % mom bu poslu povremeno mora i varati.
Ovo je ve. bolje, ipak neto nedostaje. 1me vaega klijenta... ako ga
imate.
'oe li ono ostati u tajnosti!
Ovisi. -e otkrivamo imena rtava ucjene osim ako se pojave na sudu.
-o, ako je ta osoba poinila neko krivino djelo ili prela u susjednu dravu zato
da bi izbjegla sudski postupak, onda mi je dunost da kao predstavnik zakona
obavijestim nadlene organe o njenu sadanjem boravitu, imenu kojim se slui/
0amo ako je neto takvo posrijedi, morali bismo raskrinkati tu enu. Aenu!
5nai, vi ve. znate. 5ato me onda ispitujete! a ne znam zbog ega je pobjegla.
-e.e da mi oda. 5nam samo da je u nevolji i da se boji, te da je 'itc+ell nekako
doznao o njoj toliko da ju je mogao natjerati na poslunost. On posegne za
cigaretom u ladici i metne je u usta, ali je nezapali. Opet me gledao nekoliko
trenutaka.
4obro, 'ario(e, ostavimo to zasad. -o ako ita doznate, doite ovamo i
to ispriajte.
4igo+ se. 1 on ustane te mi prui ruku.
-ismo mi nemogu.i, kao to neki misle ree mi. 'oramo samo
obaviti posao. 1zbjegavajte sukobe s avonenom. &lasnik +otela je ovdje vrlo
utjecajan.
2vala, kapetane. ,it .u dobar i pristojan ... ak i prema avonenu.
krenu+ kroz +odnik. 4ok sam izlazio iz zgrade, deurni mi kimne. 0jednuvi u
auto, vrsto sam u+vatio upravlja. -isam se ba navikao na policajce koji
postupaju samnon kao s ravnopravnim ovjekom. 4osad sam imao posla s
drukijim policajcima.
o sam sjedio nepomino kad je iz zgrade izvirio deurni i doviknuo mi da
bi kapetan 8lessandro +tio ponovo razgovarati sa mnom.
"ad sam se vratio u ured, kapetan 8lessandro je upravo telefonirao. *okae
mi glavom na stolicu i nastavi sluati, brzo zapisuju.i neke podatke.
2vala vam lijepa progovori nakon nekog vremena u slualicu. )ut
.emo se. 7ad se nagne natrag, spusti slualicu, kucne prstom po stolu i
namrti se.
4obio sam izvjetaj iz ?scondida. *ronali su 'itc+ellov auto D sude.i
prema svemu, naputen. *omislio sam da .e vas to zanimati@
2vala, kapetane. Gdje su ga nali!
BU&CW

88

7ridesetak kilometara odavde, na cesti koja vodi prema auto9cesti broj
KJQ, no ta cesta nije ba najprikladnija ako se eli do.i na auto9cestu. 6ije je o
klancu :os *enasSuitos. "revit je. % njemu je su+o rijeno korito. 1 znam to
mjesto. utros se provezao onuda malim teretnjakom raner Gates, trae.i
kamen za ogradu. *roao je mimo dvobojnog buicka, parkiranog na rubu ceste.
-ije mu posvetio osobitu panju. 5apazio je samo da nije rije o olupini, dakle
netko ga je ondje parkirao. *oslije se, oko etiri sata, vratio po novi tovar kamena.
,uic+ je jo bio na istomu mjestu. Ovaj put se zaustavio i pregledao ga. % bravi
pod upravljaem nije bilo kljueva, no auto nije bio zakljuan. -isu se vidjeli
nikakvi znakovi ote.enja. *a ipak. Gates je zapisao registarski broj te ime i
adresu s prometne dozvole. "ad se vratio na ran, pozvao je erifski ured u
?scondidu. edan se erifov pomo.nik odvezao u klanac i pogledao auto. %spio je
otvoriti prtljanik. -aao je u njemu rezervnu gumu i alat. 7ad se vratio u
?scondido i pozvao me telefonom. %pravo sam razgovarao s njim. 5apali+
cigaretu i ponudi+ je i njemu. 0tresao je glaom.
-ame.u li vam se kakvi zakljuci, 'arlo(e!
"ao i vama.
1pak, da i+ ujemo.
8ko bi 'itc+ell imao neki valjan razlog da nestane, ako bi imao prijatelja
koji bi ga pokupio... prijatelja koji nije poznat nikomu ovdje ... ostavio bi auto u
nekoj garai. -e bi ni u kome probudio znatielju. 0lubenici u garai ne bi nita
posumnjali. )uvali bi auto, to im je i posao. 'itc+ellova bi prtljaga ve. bila u
prijateljevu autu. Oito nije imao prijatelja. 'islim, nije ga odvezao nikakav
prijatelj. -estao je kao da je propao u zemlju ... sa svom svojom prtljagom... na
vrlo pustoj cesti kojom rijetko prolaze vozila.
0ada dolazi najzanimljiviji dio ree on donekle razdraljivo
-astavite.
0luajte, kapetane 8lessandro, ja nisam uinio nita protuzakonito.
4igo+ se.
4osad ste se ponaali ljudski. 'olim vas, okanite se pomisliti da ja
imam ikakve veze s 'itc+ellovim nestankom. -isam znao... i jo ne znam . .. ime
je ucjenjivao moju klijenticu. 5nam samo da je ona osamljena, prestraena i
nesretna. "ada doznaim razlog, obavijestit .u vas, ili mona ne.u. 8ko vam ne
budem nita rekao, morat .e te me kazniti. -e bi mi to bili prvi put. a ne izdajem
svoje klijente ... ak ni dobrim policajcima.
-adajmo se da se to ne.e zavriti tako, 'ario(e -adajmo se.
1 ja se nadam, kapetane. 2vala vam to ste lijepo postupali sa mnom.
&rativi se u auto, osje.ao sam se dvadeset godina starijim. 0lutio sam ... a
vrsto sam vjerovao da to sluti i kapetan 8lessandro ... da 'itc+ell vie nije iv i
da se nije odvezao autom u klanac :os *enasSuitos, ve. ga je netko drugi
odvezao, dok on je leao mrtav na zadnjem seditu.
-ikako se drugaije nije moglo gledati na to. *oneto je injenica na papiru,
na magnetofonskoj vrpci, u dokaznom postupku. 8 poneto je injenica zato to
BU&CW

89

mora bi injenica, jer nita drugo ne bi imalo smisla.

BU&CW

90

22.


,ilo je to poput vriska u no.i, ali bez ikakvog zvuka. 0koro uvek no.u, jer
no. je mrana a tama je nagovetaj opasnosti. 8li, znalo se dogoditi usred bela
dana, kao sad, kad bi+ najednom spoznao neto to zapravo nisam smio znati.
,ili su to, kako bi toreadori rekli, <trenuci istine=.
5austavio sam auto pred ulazom +otela <6anc+o 4escansado= i ugasio
svjetla i motor, a onda sam se spustio pedesetak metara nizbrdo i povukao runu
konicu. *riao sam recepciji i spoznao da je zatvorena, premda je tek deset i
trideset. "renuo sam prema stranjoj strani. Ondje sarn naiao na dva parkirana
automobila. edan je pripadao agenciji za iznajmljivanje <2ertz=, a kraj nje se
skutrila Gobleova krntijica. o nedavno je bila pred <#asom del *oniente=, a sad
je ovdje.
*roduio sam kroz drve.e i stigao do svoje sobe. &rlo polako uspeo sam se
stepenicama na verandu i prislonio u+o na vrata. % poetku nisam uo nita. 8
onda sam zauo priguen jecaj... muki, a ne enski. 5atim ti+ smije+. *otom kao
da se zauo snaan udarac. %slijedila je tiina.
0iavi s verande, vratio sam se kroz drve.e do svog auta. Otkljuao sam
prtljanik i izvadio polugu za montiranje guma. *ribliio sam se svojoj sobi
oprezno kao i prije jo opreznije. *onovo sam oslu+nuo. 7iina. -ita.
1zvadi+ iz depa malu svjetiljku i +itro prijeo+ njezinim snopom preko
prozora, zatim se malo povuko+ od vrata.
5a prvi+ se tridesetak sekunda ne dogodi nita. 7ad se vrata odkrinu.
0nano sam naletio na nji+ ramenom i irom i+ otvorio. )ovjek unutra zatetura
natrake, a onda se nasmije. *ri slabom svjetlu opazio sam da mu je u ruci
mutno zasjao pitolj. %dari+ ga polugom po zglavku. "riknuo je. %dari+ ga i po
drugom zglavku. )uo sam kako je pitoj pao na pod.
7ad sam posegnuo iza sebe i zapalio svjetlo. 5alupio sam nogom vrata.
,io je blijeda lica i rie kose. *razni+ oiju. *remda mu se lice zgrilo od
boli, oi su ostale prazne i mrtve. "oliko god ga boljelo, jo je bio tvrd i ilav.
-e.e dugo ivjeti ree mi.
8 ti ne.e uop.e ivjeti. 'ii mi se s puta/ On se uspije nasmijati.
1ma jo noge reko+ mu. *oslui se njima. "lekni i lezi na lice...
dabome, ako ga eli sauvati. 1nae ti se moe svata dogoditi. *okuao je
pljunuti na mene, ali se zagrcnuo.
0pusti se na koliena ispruivi ruke. 0ad je stenjao. 1znenada se stropota
na pod. 7akvi su tipovi ilavi i grubi dok u rukama imaju skrivene adute. "ad i+
izgube, gotovo je. -a krevetu je leao Goble. :ice su mu prekrivale modrice i
posjekotine. -os mu je bio slomljen. :eao je onesvijeten i disao kao da se
napola gui.
BU&CW

91

6iokosi je jo bio bez svijesti, a blizu njega je na podu leao pitolj.
Otkopao sam mu pojas i njime mu svezao ruke. *otom sam ga izvrnuo na lea i
pretraio mu depove. % novaniku sam mu pronaao LMC dolara, vozaku
dozvolu na ime 6ic+ard 2arvest i adresu nekog malog +otela iz 0an 4iega. -aao
sam i ekove dvadesetak banaka i kreditne kartice, ali ne i dozvolu za noenje
oruja.
Ostavivi ga na podu, otiao sam na recepciju. *ritisnuo sam zvonce i
nisam skidao prst s njega. -akon nekog vremena iz mraka izroni ack u ku.nom
ogrtau i pidami. o sam drao u ruci polugu za montiranje guma. On se
iznenadno trgne.
5ar neto nije kako valja, gospodine 'aiio(e! 8, ne, sve je dobro.
0amo, u sobi me doekao neki gangster i +tio ubiti. Osim toga, na krevetu mi lei
neki premla.en ovjek. 1nae je sve u najboljem redu. 'oda su takvi dogoaji
ovdje normalni.
*ozvat .u policiju.
7o bi bilo vraki lijepo od vas, ack. "ao to vidite, jo sam iv. 5nate li u
to bi trebalo da pretvorite ovaj +otel! % bolnicu za ku.ne mezimce.
On otkljua vrata i ue u ku.icu. "ad sam ga zauo kako razgovara s
policijom, vratio sam se u svoju sobu. 6iokosi je bio izdrljiv, moralo se priznati.
%spio je sjesti i nasloniti se na zid. Oi su mu jo bile prazne. #erio se. *rio+
krevetu. Opazi+ da su Gobleove oi otvorene.
-isam uspio proap.e on. -isam onako spretan kao to sam mislio.
1spao sam iz forme.
4olazi policija. "ako se to dogodilo!
%letio sam u klopku. 0am sam kriv. Ovaj tip je ubojica. 1mam sre.u to
jo diem. -atjerao me da se odvezem ovamo. Onesvijestio me i svezao, a onda ga
nije bilo neko vrijeme.
-etko ga je pokupio, Goble. "raj tvoje je krntije jedan unajmljeni auto.
8ko mu je bio kod < #asa del *oniente =, kako je otiao po njega!
Goble polako okrene glavu i pogleda meD
&jerovao sam da sam lukav i vjet promrmlja. 0ad sam spoznao
zabludu. Aelim se vratiti u "ansas #it$. 0itne ribe ne mogu pobijediti krupne.
-ikako. Oito si mi spasio ivot.
%to se pojavi policija.
-ajprije dva pristojna, smirena, ozbiljna momka iz patrole. 5atim krupan,
namrgoen narednik koji se predstavi kao 2olzminder. *ogledao je riokosog i
priao krevetu.
*ozovite +itnu pomo. ree kratko preko ramena. edan od policajaca
ode u patrolni auto. -arednik se nagne nad Goblea.
2o.ete li mi ispriati to se dogodilo! zatrai.
*retukao me onaj rii. %zeo mi je novac. Gurnuo mi je pitolj u lea u
+otelu <#asa del *oniente= i prisilio me da ga dovezem ovamo. 7ad me premlatio.
BU&CW

92

5ato!
Goble uzda+ne i glava mu klone na jastuk. 1li se ponovo onesvijestio, ili je
glumio. -arednik se upravi i okrene prema meni.
"akva je vaa pria! upita.
-emam nikakvu, narednie. Ovaj ovjek na krevetu danas je veerao sa
mnom. 0reli smo se dosad nekoliko puta. "azao mi je da je privatni detektiv iz
"ansas #it$ja. -e znam to radi ovdje.
8 ovaj! -arednik pokae na riokosog, koji se jo cerio, neprirodno
poput padaviara.
*rvi put ga vidim. -e znam nita o njemu, osim da me doekao s
pitoljem u ruci.
e li ovo vaa poluga!
4a, moja je, narednie.
% sobu se vrati policajac i kimne 2olzminderu. 4olaze obavijestiti ga.
4akle, imali ste uza se polugu za montiranje guma +ladno prozbori
narednik. 5ato!
-ekako sam naslutio da me ovdje netko eka.
'oda to niste samo slutili, nego ste ve. znali. 8 znali ste i tota drugo.
"ako bi bilo da me ne proglaavate laljivcem dok ne doznate sve! Osim
toga, kako bi bilo da se prestanete ponaati tako nabusito samo zato to ste
dogurali do narednikog poloaja! o neto. Ovaj tip je gangster, ali su mu
slomljena oba zglavka, a znate li to to znai, narednie! -e.e vie nikad mo.i
valjano rukovati orujem.
4obro, pritvorit .emo vas zbog saka.enja.
"ako god vi kaete, narednie.
%to stigne +itna pomo.. -ajprije su odnijeli Goblea, zatim je lijenik
riokosom stavio privremene udlage na obje ruke.
1du.i put .u smisliti neto originalno, frajeru ree mi rii dok je izlazio
i nasmije se. -o dobro si me udesio. 0vaka ti ast.
%skoro se zalupe vrata automobila +itne pomo.i i brujanje se motora
udalji. -arednik polako sjedne i skine kapu. Obrie elo.
*okuajmo ponovo prozbori mirno. "renimo od poetka. "ao da se
ne mrzimo i kao da nastojimo s+vatiti to se zbilo. 'oemo li to uiniti!
0vakako, narednie. 'oemo. 2vala vam to mi dajete priliku.

BU&CW

93

23.


-aposljetku sam se naao u policijskoj stanici. "apetan 8lessandro je ve.
otiao. 'orao sam potpisati izjavu naredniku 2olzminderu.
%desili ste ga polugom za gume promrmlja on zamiljeno. ,ogami,
izvrgnuli ste se golemoj opasnosti. 'ogao je ispaliti u vas etiri metka dok ste
zama+ivali.
-e bi+ rekao, narednie. *rilino sam ga snano udario vratima. Osim
toga, nisam zama+nuo svom snagom i gubio vrijeme. %ostalom, moda i nije
imao zadatak da me ustrijeli. )ini mi se da je izvravao tuu naredbu. 1mao je
neki drugi cilj.
o smo malo popriali, zatim su me pustili. ,ilo je prekasno za ita, osim
za odlazak u krevet, prekasno za ikakve razgovore. *a ipak, otiao sam u
telefonsku govornicu i pozvao <#asu del *oniente=.
'olim vas gospoicu 'a$fieidD ,ett$ 'a$field. 0oba BIIH.
-e mogu zvati gosta u ovo doba ree recepcionar,
5ato! e li vam slomljena ruka! &eeras sam bio gadno raspoloen.
5ar mislite da bi+ zvao u ovo doba kad posrijedi ne bi bilo neto +itno!
On me spoji s njenom sobom. avi mi se ,ett$ pospanim glasom.
Ovdje 'arlo(e. *ojavile su se grdne nevolje. 4a doem k vama ili .ete vi
do.i k meni!
'olim! "akve nevolje!
&jerujte mi bar jednom na rije. 4a vas pokupim na parkiralitu!
'oram se obu.i. 4ajte mi malo vremena.
0jeo sam u auto i odvezao se do <#ase del *oniente=. %pravo sam puio
tre.u cigaretu i eznuo za pi.em kad se brzo i neujno pribliila autu i ula.
-e znam to znai sve ovo zapone ona, ali sam je prekinuo.
edino vi znate. &eeras .ete mi ispriati istinu. -e izigravajte
uvrijeenu damu. 7o vam ne.e ponovo upaliti. -aglo sam pritisnuo gas i brzo se
provezao kroz ti+e ulice, zatim sam se spustio nizbrdo prema +otelu <6anc+o
4escensado= i parkirao pod drve.em. 1zala je bez rijei. Otkljuao sam vrata i
upalio svjetlo u sobi.
2o.ete li pi.e!
2o.u.
este li se opet drogirali!
&eeras nisam, ako mislite na pilule za spavanje. 1zila sam sa #larkom
i popila poprilino ampanjca. On me uvijek uspava.
-atoio sam nam pi.e i pruio joj au, zatim sam sjeo i nagnuo glavu
natrag.
BU&CW

94

Oprostite reko+ joj malo sam umoran. 0vaka dva9tri dana moram
naas sjesti. *okuao sam se osloboditi te slabosti, ali vie nisam mlad kao
neko.. 'itc+ell je mrtav.
"ad sam iznenada izrekao tu reenicu, zastane joj da+ i ruka joj zadr.e.
'oda je i donekle problijedila. 7o nisam mogao ocijeniti.
'rtav! proap.e. 'rtav!
8+, prestanite s tom igrom/ "ao to je :incoln kazao, neko vrijeme
moete varati sve detektive, moete neke detektive varati cijelo vrijeme, ali ne
moete...
%muknite/ %muknite smjesta/ ;to umiljate sebi, do vraga! 7ko ste vi
uop.e! )ovjek koji vam poto9poto nastoji pomo.i. 4ovoljno sam iskusan da
s+vatim da ste u nekakvom kripcu. 2tio bi+ vas izvu.i iz njega, iako mi pri tom
vi nimalo ne pomaete.
'itc+ell je mrtav izusti ona ti+o i zadi+ano. Oprostite, nisam +tjela
biti gruba. Gdje je!
*ronali su njegov naputen automobil na mjestu koje vam nije poznato.
7ridesetak kilometara u unutranjosti, na cesti kojom se vrlo rijetko slue vozai.
% klancu :os *enesSuitos. % pustoi. % automobilu nema niega, nikakve
prtljage. -ali su samo prazno vozilo, parkirano na rubu ceste kojom gotovo nitko
ne prolazi.
Ona se zagleda u au i popije veliki gutljaj. 9 6ekli ste da je mrtav
izusti.
-e ba davno doli ste ovamo i ponudili mi brda i doline da uklonim
njegovo tijelo.
8li nije bilo ... +o.u re.i, oito sam samo sanjala ...
4oli ste ovamo u tri sata ujutro gotovo u oku. *otanko ste mi opisali
gdje je i u kojem poloaju lei na lealjci na vaem balkonu. &ratio sam se tamo s
vama i uspeo se po protupoarnim ljestvama, pokazuju.i beskrajan oprez kojim
se odlikuje moja profesija. -o, 'itc+ella nije bilo, a vi ste blaeno zaspali u svom
kreveti.u. *rigrlili ste svoje pilulice za spavanje.
0amo nastavite svoju predstavu ree mi ona otro. 5nam koliko
uivate u njoj. 5ato me niste vi prigrlili! -e bi mi bile potrebne pilule za spavanje
... moda.
'olim vas, sve u svoje vrijeme. -e skaite s teme na temu. 4akle,
govorili ste istinu kad ste doli ovamo. 'itc+ell je doista leao mrtav na balkonu.
-o netko je uklonio odande njegovo tijelo dok ste me vi ovdje vukli za nos. -etko
ga je odnio u njegov automobil, zatim je pokupio prtljagu. 5a to je trebalo
vremena. 1 ne samo vremena. ,io je potreban neki i te kako jak razlog.
4obro, tko li je to uinio! 5ar bi to uinio samo zato da se izbjegnu
odreene neugodnosti koje bi mogle nastati zbog toga to vam se na verandi
pojavio mrtvac!
8+, zaveite/ Ona isprazni au i spusti je. %morna sam. 0mijem li
BU&CW

95

malo prilegnuti na va krevet.
0mijete, ako se svuete!
4obro, svu.i .u se. 7o vam je i na pameti cijelo vrijeme, je li!
2m, moda bi vam bilo neugodno na postelji. -a njoj je veeras Goblea
pretukao neki pla.enik, neki 6ic+ard 2arvest. Aivotinjski ga je premlatio. 0je.ate
se Goblea. je li! Onog debeljka u tamnom auti.u koji nas je slijedio kad smo bili
na brdu.
-e znam nikoga tko se zove Goble. 1 ne poznam ikakvog 6ic+arda
2arvesta. "ako znate sve to! 5ato su bili ovdje ... u vaoj sobi!
*la.enik me ekao ovdje. 4oznavi novosti o 'itc+ellovu autu, naslutio
sam neugodnosti. )ak i generali i drugi ugledni ljudi ponekad podlijeu
slutnjama. 5ato ne bi+ i ja! 7reba posluati slutnje u pravi trenutak. &eeras
sam imao sre.u. -isam se ogluio na ono to mi govori slutnja. On je imao pitolj,
a ja polugu za montiranje guma.
"ako ste vi snani i nepobjedivi/ ree mi ona zajedljivo. -e smeta mi
to je na postelji leao Goble. 4a se sad svuem!
*riao sam joj, naglo je podigao na noge i prodrmao. *restanite s tim
glupostima, ,ett$/ 4ok ste mi klijentica, ne.u ni dodirnuti to vae lijepo
bjeloputno tijelo. 5anima me ega se bojite. "ako da ita poduzmem, do vraga,
dok ne znam to je posrijedi! edino mi vi moete odati istinu. Ona mi zajeca u
zagrljaju. Aene imaju malo obrambeni+ sredstava, ali i+ znaju izvanredno
spretno upotrijebiti. )vrsto sam je privinuo k sebi.
*laite, ,ett$, samo plaite. 1splaite se do mile volje. a sam strpljiv. 4a
nisam ... +m, do vraga, da nisam...
-isam uspio dovriti reenicu. *riljubila se uz mene, dr.u.i. *odigne lice i
povue mi glavu dolje tako da sam je poljubio.
*ostoji li neka druga ena! izusti ti+o.
*ostojala je.
-eka, izuzetna!
4a, kratko vrijeme. -o dogodilo se to davno.
%zmi me/ 7voja sam .. .potpuno sam tvoja. %zmi me/

BU&CW

96

24.


*robudi me lupanje po vratima. 5bunjeno sam otvorio oi. Ona se privila uz
mene tako vrsto da se nisam mogao gotovo ni pomaknuti. -jeno joj premjesti+
ruke i oslobodili se. o je vrsto spavala.
%stao sam iz kreveta, navukao ku.ni ogrta i priao vratima. -isam i+
otvorio. ;to je! 0pavao sam.
"apetan 8lessandro +o.e da odma+ doete k njemu. Otvorite vrata/
Aao mi je ali ne mogu. 'oram se obrijati, tuirati i tako dalje.
Otvorite vrata. Ovdje narednik Green.
Oprostite, narednie, no nikako ne mogu. -astojat .u do.i to prije.
1mate li unutra neku enu!
-arednie, takva su pitanja neumjesna. 4o.i .u. )uo sam ga kako silazi
s verande. *otom se policijski auto udaljio.
Otiao sam u kupaonicu, istuirao se, obrijao i odjenuo. ,ett$ je jo bila
prilijepljena uz jastuke. -apisao sam joj kratko pisamce>
.$rai me policija. 7oram i!i. 8na gdje mi je auto. Ostavljam ti kljueve.2
7i+o sam izaao, zakljuao vrata i potraio automobil agencije <2ertz=.
5nao sam da .e u njemu biti kljuevi. 5a tipove poput 6ic+arda 2arvesta kljuevi
su najmanja briga. 1maju i+ razni+ vrsta, za svakakve automobile. "apetan
8lessandro je izgledao jednako kao i juer. 1zgled mu se ne.e promijeniti do
posljednjeg dana slube. 0 njim je bio neki postariji ovjek, ukoena lica i opaka
pogleda. "apetan mi glavom pokae na stolicu. %e policajac u uniformi i stavi
pred mene alicu kave. Osmje+ne mi se dok je izlazio.
'arlo(e progovori kapetan 8lessandro ovo je gospodin 2enr$
"insolving iz 3estfielda u #arolini. -e znam kako je uspio do.i ovamo, no uspio
je. "ae da mu je ,ett$ 'a$field ubila sina.
-e reko+ nita. -isam imao to re.i. 0rkao sam kavu, prevru.u, ali inae
dobru.
2o.ete li nam malo pojasniti svoju optubu, gospodine "insolving!
prozbori+ napokon.
7ko je ovo! ree on osorno.
*rivatni detektiv *+ilip 'arlo(e odgovori kapetan. Aivi u :os
8ngelesu. 4oputovao je ovamo zato to ga je unajmila ,ett$ 'a$field.
)ini se da vi mislite o njoj nepovoljnije nego on.
a ne mislim nita o njoj, kapetane ispravili ga. 0amo nastojim
povremeno izvu.i poneku paru od nje.
*rimate novac od ubojice! zarei na mene "insolving.
-isam znao da je ona ubojica odgovori+. 7o je za mene novost.
BU&CW

97

2o.ete li objasniti svoju tvrdnju! Aena koja se predstavlja kao ,ett$ 'a$field
... to joj je djevojako prezime... bila je ena mog sina, :eeja "insolvinga.
Od poetka sam se protivio tom braku. 'oj sin je slomio vrat u ratu, pa je
morao nositi ortopedski aparat kako bi uvrstio kraljenicu. edne mu je no.i
ona uzela aparat i izazivala ga dok nije jurnuo prema njoj. -a alost, otkad je
doao ku.i, mnogo je pio i esto su se svaali. 0potaknuo se i pao preko kreveta.
"ad sam uao u sobu, zatekao sam je kako mu pokuava namjestiti aparat na
vrat. &e. je bio mrtav.
este li to zabiljeili, kapetane! obrati+ se 8lessandru.
0vaku rije potvrdi mi on.
4obro, gospodine "insolving, zacijelo to nije sve.
-ije, dabome. &rlo sam utjecajan u 3estfieldu. 1mam banku, glavne
novine, ve.inu industrije. :judi u 3estfieldu su mi prijatelji. 'oja je sna+a
u+apena, sudilo joj se zbog ubojstva i porota ju je proglasila krivom.
% poroti su bili samo stanovnici 3estfielda! 7ako je. 5ato ne bi bili!
-e znam, gospodine "insolving, ali ini mi se da tim gradom vlada jedan
jedini ovjek.
-e budite drski prema meni, mladi.u/
Oprostite. 2o.ete li nastaviti, molim vas!
% naoj je dravi udan zakon, drukiji nego drugdje. "od nas sudac
moe odluiti suprotno od porote. 0udac je bio senilan. "ad je porota moju sna+u
proglasila krivom, on je u dugakom govoru istaknuo mogu.nosti da je moj sin, u
pijanom stanju, skinuo s vrata ortopedski aparat kako bi prestraio enu.
*rigovorio je porotnicima to nisu pomislili i na to. 5akljuio je da je moja
sna+a moda rekla istinu tvrde.i da je nastojala mom sinu pomo.i i vratiti mu
aparat na vrat. *onitio je odluku porote i oslobodio mi sna+u. 7ad sam joj rekao
da mi je ubila sina i da .u se pobrinuti za to da ne nae utoite nigdje na ovoj
zemlji. 5bog toga sam doputovao ovamo. *ogleda+ kapetana. On je gledao u
prazno.
Gospodine "insolving prozbori+ kakvo god bilo vae osobno
uvjerenje, imajte na umu da se vaoj snasi ve. sudilo i da je osloboena optube.
-azvali ste je ubojicom. 7o je kleveta. "ao odtetu, pri+vatit .emo milijun dolara.
On se razjareno nasmije.
,ijedni nikogovi.u/ vikne. % mom bi te gradu strpali u zatvor kao
skitnicu.
Odteta se povisuje na milijun i dvjesta pedeset tisu.a reko+. a ne
vrijedim koliko vaa biva sna+a. "insolving se okrene prema kapetanu
8lessandru.
4obro, to se dogaa ovdje! zarei. 5ar ste svi vi lopovi!
*azite, razgovarate s policijskim slubenikom, gospodine "insolving.
,a me briga to ste vi odbrusi bogata. 1ma mnogo pokvareni+ i
BU&CW

98

podmitljivi+ policajaca.
-ajprije treba provjeriti kakav je policajac, pa mu tek tad kazati da je
pokvaren ree 8lessandro, gotovo se zabavljaju.i na bogataev raun. 7ad
zapali cigaretu, pu+ne dim i osmje+ne se.
0mirite se, gospodine "insolving. &i ste srani bolesnik. %zbuenje vam
uvelike teti. -eko. sam studirao medicinu, ali sam naposljetku postao policajac.
Omeo me rat.
"insolving naglo ustane. -a bradi su mu se vidjele kapljice sline.
Ovo jo nije kraj zaprijeti.
4abome. 8lessandro kimne. 5animljivo, u policijskom poslu nikad
nema kraja. %vijek ostane poneto nedovreno. 4obro, to biste +tjeli da uinim!
4a u+apsim osobu kojoj se ve. sudilo i koju je sud oslobodio, samo zato to ste vi
velika zvjerka u 3estfieldu!
6ekao sam joj da joj ne.u dati mira odvrati bijesno "insolving.
0lijedit .u je kamo god pola. *otrudit .u se da svi znaju to je ona/
8 to je ona, gospodine "insolving!
%bojica. %smrtila mi je sina i potom ju je oslobodio glupi sudac. ?to, to
je ona/
Gubite se odavde/ +ladno ree kapetan 8lessandro i digne se.
%zrujavate me. %poznao sam ve. u svom ivotu takve tipove. &e.inom s
ruba drutva. -o sada sam naiao i na uglednog i utjecajnog ovjeka koji je glup
i pokvaren da mu nema premca. 8ko vi vladate 3estfieldom, u ovom ste gradu
izjednaeni sa svim ostalima. -emate nikakvi+ povlastica. -estanite odavde dok
vas nisam strpao u zatvor zbog ometanja policije pri obavljanju slubeni+
dunosti.
"insolving gotovo zatetura prema vratima i prstima potrai kvaku, premda
su vrata bila irom otvorena. 8lessandro je gledao za njim, a onda polako sjedne.
,ili ste otri, kapetane reko+.
%asno sam tuan zbog toga. 0amo to se nisam rasplakao. 0luajte,
ako ga moje rijei natjeraju da bar malo razmisli o sebiD
8, ne, ne.e se on nimalo promijeniti. 0mijem li sad oti.i!
0mijete. Goble ne.e podnijeti tubu. &ra.a se danas u "ansas #it$.
1eprkat .emo neto protiv onog 6ic+arda 2arvesta, ali kakva nam korist od
toga! 0trpat .emo ga na neko vrijeme iza reetaka, a za isti .e se posao ponuditi
sto drugi+. ;to da uinim u vezi s ,ett$ 'a$field!
-ekako mi se ini da ste ve. uinili odgovori on bezizraajna lica.
4a, uinili ste svoje.
-e.u mirovati dok ne doznam to se dogodilo s 'itc+ellom. 5nam
samo da je nestao.
4igo+ se. Gledali smo se dvije9tri sekunde i dobro razumjeli. 1ziao sam.

BU&CW

99

25.


o je spavala. -ije ju probudio moj dolazak. 0pavala je kao djevojica,
ti+o, smireno. *romatrao sam je nekoliko trenutaka, a onda sam zapalio cigaretu
i otiao u ku+injicu. *ristavio sam vodu za kavu i vratio se u sobu. 0jeo sam na
krevet. 'oje pisamce i automobilski kljuevi jo su bili na uzglavlju.
"ad sam je blago prodrmao, progledala je i zatreptala oima.
"oliko je sati! upita ona i isprui gole ruke koliko god je mogla.
,oe moj, spavala sam kao top.
&rijeme je da se odjene. "u+a se kava. ,io sam u policijskoj stanici,
pozvali su me. % gradu ti je svekar, gospoo "insolving. -aglo je sjela i
zagledala se u mene, ne diu.i.
4obio je po nosu, i to poteno, od kapetana 8lessandra. -e moe ti nita.
-jega si se bojala!
e li rekao ... je li rekao to se dogodilo u 3estfieldu!
4oao je ovamo ba zato da bi to ispriao. ,ijesan je kao ris. 8li, ti to nisi
uinila, je li! -isi uinila ono to tvrdi!
-isam.
4a i jesi, vie te ne bi mogle sna.i neugodne posljedice. -o moram
priznati, ne bi+ bio ba sretan nakon onoga no.as. "ako je to doznao 'itc+ell!
0luajno se zatekao u to vrijeme ondje ili negdjo u blizini. ,oe moj,
novine su pisale o tom dogaaju tjednima. :ako me prepoznao. 5ar nisu i ovdje
novine pisalo o meni!
&jerojatno jesu, ako ni zbog ega drugog a ono zbog neobinog
zakonskog rjeenja. 8li, nisam zapazio taj lanak. &aljda je kava ve. gotova.
2o.e li slatkog vr+nja ili e.era!
-e, +vala.
1zvrsno. 1onako nemam ni vr+nja, ni e.era. 5ato si se prozvala
?leanorom "ing! -e, nemoj mi odgovoriti na to. ,a sam glup. 0tari bi "insolving
lako prepoznao tvoje djevojako prezime.
Otiao sam u ku+injicu, natoio nam kavu i odnio alice u sobu. 0jeo sam.
0retoe nam se oi. Opet smo bili stranci
'm, ba je dobra ree ona i spusti alicu. 2o.e li se, molim te
okrenuti dok se odijevam!
-aravno. %zeo sam sa stola depnu knjigu i pretvarao se da je itam.
"ad je ,ett$ otila u kupaonicu, bacio sam knjiicu, glupo tivo o privatnom
detektivu, u sme.e. *otom sam se zamislio. "ad se vodi ljubav, mislio sam, mogu
se razlikovati dvije vrste ena.
One koje se predaju potpuno, poput 2elen &ermil$ea, tako da i ne
BU&CW

100

razmiljaju o svom tijelu. 1 one koje su donekle pla+e i uvijek se ele malo sakriti.
0jetio sam se djevojke iz jedne pripovijetke 8natolea Prancea, koja je uvijek
svlaila arape. 8ko bi i+ zadrala na sebi, osje.ala bi se kao drolja. 1mala je
pravo. 1ziavi iz kupaonice, ,ett$ je nalikovala na svjeu ruu, savreno se
naminkala, oi su joj sjale, svaka je vlas bila na svomu mjestu.
2o.e li me odvesti u <#asu del *oniente=! 2tjela bi+ razgovarati sa
#larkom.
5aljubljena si u njega!
%inilo mi se da sam zaljubljena u tebe.
,ilo je to samo prolazno oduevljenje u no.i reko+ joj. -e stvarajmo
od toga neto ve.e. % ku+inji ima jo kave.
-e, +vala. 2tjela bi+ najprije dorukovati. 5ar nisi nikad bio zaljubljen!
'islim, toliko da si +tio biti s nekom enom svaki dan, neprestano, godinama!
2ajdemo.
"ako moe tako grub ovjek biti tako njean! upita ona zaueno.
4a nisam grub, ne bi+ bio iv. 8 kad ne bi+ nikad mogao biti njean, ne
bi+ zasluio da ivim.
*ridrao sam joj kaput, te smo otili u moj auto. 5a vrijeme vonje nije
prozborila ni rije. "ad sam se zaustavio na parkiralitu pred <#asom del
*oniente=, izvadio sam iz depa oni+ pet preklopljeni+ ekova i pruio joj i+.
-adajmo se da i+ posljednji put dajemo jedno drugome reko+. 1nae
.e se otrcati.
8na i+ pogleda, ali i+ ne uzme.
8ko se ne varam, oni su ti pla.a prozbori prilino otro.
-e svaajmo se, ,ett$. &rlo dobro zna da ne mogu uzeti novac od tebe.
-akon onog no.as!
7o nije bitno. ednostavno, ne mogu ga uzeti. -isam ti uinio nikakvu
uslugu. ;to .e sad uiniti! "amo .e oti.i! 'islim da si izvan opasnosti.
*ojma nemam. 0mislit .u neto.
esi li zaljubljena u ,randona!
'oda.
On je bivi gangster. 5araivao je novac iznuivanjem. 8 sad je unajmio
pla.enika kako bi prestraio i otjerao Goblea. 7aj je pla.enik bio spreman da me
ubije. 'oe li zaista voljeti takva ovjeka!
Aena voli mukarca, a ne ono to je on.
'oda mu namjere i nisu bile onakve kako i+ ti zamilja.
5bogom, ,ett$. *otrudio sam se koliko sam mogao, ali oito nije bilo
dovoljno.
Ona polako isprui ruku i uzme ekove.
'islim da si lud. 'islim da si najlui ovjek kojeg sam ikad srela. 1zie iz
BU&CW

101

auta i udalji se brzim koracima, kao i uvijek.

BU&CW

102

26.


4ao sam joj vremena da ode iz predvorja i popne se u svoju sobu, a onda
sam ja uao u predvorje i preko telefona zatraio #larka ,randona. -aie
avonen i strogo me pogleda ali ne ree nita.
avi mi se muki glas. *repoznao sam ga.
Gospodine ,randone, vi me ne poznate, iako smo se nedavno vozili istim
dizalom. 5ovem se *+ilip 'arlo(e. a sam privatni detektiv iz :os 8ngelesa i
prijatelj gospoice 'a$field. 2tio bi+ malo popriati s vama, ako moete prona.i
vremena za mene.
8ko se ne varam, ve. sam uo neto o vama, 'arlo(e. -o upravo sam se
spremio za izlazak. "ako bi bilo da popijemo zajedno neko pi.e u est sati
veeras!
2tio bi+ se to prije vratiti u :os 8ngeles. -e.u vas dugo zadrati.
4obro proguna on. 4oite.
Otvorivi mi vrata, visok i vrlo mii.av, nije mi pruio ruku. "orakne u
stranu, te sam uao.
este li sami, gospodine ,randone!
esam. 5ato pitate!
-e bi+ +tio da itko drugi uje ono to .u vam re.i. 4obro, kaite to i
idite.
On se spusti u naslonja i podigne noge na otoman.. 5apali cigaretu
zlatnim upaljaem. -ije skrivao svoje bogatstvo.
Ovamo sam doputovao zato to mi je jedan losanelski odvjetnik
povjerio zadatak da pratim gospoicu 'a$field i doznam gdje .e odsjesti, te da ga
obavijestim o svemu. -isam znao razlog tog pra.enja, a nije ga, navodno, znao ni
taj odvjetnik@ rekao mi je da izvrava elju jedne ugledne odvjetnike kancelarije
iz 3as+ingtona.
4akle, slijedili ste je. 1!
0tupila je u dodir s :arr$jem 'itc+ellom, odnosno on s njom, i zalijepio
se za nju.
On se povremeno lijepi za ene +ladno primijeti ,randon.
0pecijalizirao se za to.
1pak, vie se ne lijepi! 'irno me promatrao. ;to to znai! upita.
&ie ne ini nita. &ie ne postoji. )uo sam da je otiao iz +otela i
odvezao se svojim autom. "akve to veze ima sa mnom!
-iste me zapitali kako znam da on vie ne postoji.
0luajte, 'arlo(e izusti on i prezirno otrese pepeo sa cigarete
moda mi se fu.ka za to. *rijeite na ono to se tie mene ili idite odavde.
BU&CW

103

%poznao sam ovdje i izvjesnog Goblea koji mi se predstavio kao privatni
detektiv iz "ansas #itvja, uza se je imao posjetnicu, ali ona i ne mora biti nekakav
dokaz. Goble mi je gadno iao na ivce. -eprestano me slijedio. Govorio je o
'itc+ellu. -isam mogao odgonetnuti to +o.e. 8 onda ste vi jednog dana dobili na
recepciji anonimno pismo. Gledao sam vas kako ga itate nekoliko puta. %pitali
ste recepcionara tko ga je ostavio. 6ecepcionar nije znao ime. )ak ste iz koare za
otpatke izvadili praznu omotnicu. "ad ste uli u dizalo niste se doimali ba sretni.
,randon se vie nije drao onako oputeno kao prije. Glas mu poprimi
otriji prizvuk. )ini mi se da ste katkad pretjerano znatieljni i gurate nos tamo
gdje mu nije mjesto. este li ve. zapazili tu svoju neugodnu osobinu! ree mi.
7o je smijeno pitanje. "ako bi+ zaraivao za ivot kad ne bi+ bio
znatieljan!
0avjetujem vam da odete odavde dok jo moete +odati.
"ad sam mu se nasmijao, to ga je vidljivo razjarilo. 0koio je na noge i +itro
mi priao
0luaj, mome, ja sam vrlo mo.an u ovom gradu. -e doputam da mi
zanovijetaju sitna njukala poput tebe. &ani/
-e elite uti ostatak prie!
6ekao sam ti. &an/ 4igo+ se. ;teta. -amjeravao sam ovo srediti s
vama u etiri oka. -emojte misliti da vas nastojim ucijeniti... poput Goblea. -e
bavim se takvim prljavtinama. -o, ako me izbacite ne sasluavi me, morat .u
posjetiti kapetana 8lessandra. On .e me sluati.
0mrknuto je buljio u mene. 7ad mu se na licu pojavi udan smijeak.
4obro, sluat .u vas prozbori mirnije. ;to onda! 4ovoljan je jedan
moj telefonski poziv da ga premjeste nekamo drugdje.
8, ne bi to bilo tako lako. "apetan 8lessandro zna pokazati zube. utros
je dao po prstima 2enr$ju "insolvingu.
8 "insolving se odavno navikao na to da se pobono slua svaka njegova
rije.
'ogu vam re.i, za tren je oka slomio tog nabusitog starca. 5ar mislite da
biste ga lako skinuli sebi s vrata! &arate se.
,ogamu ree on, i dalje se smijee.i neko. sam se esto susretao s
ljudima poput vas. -o, otkad ivim ovdje, ve. sam zaboravio, da i+ jo ima.
4obro, sasluat .u vas. &rati se k svom naslonjau, uzme novu
cigaretu iz kutije i zapali je. 2o.ete li i vi jednu! ponudi mi.
-e, +vala. Onaj 6ic+ard 2arvest... bio je velika pogreka. -esposoban za
takav posao.
*otpuno nesposoban, 'arlo(e. *otpuno. Obian sadist. ?to, to se
dogaa kad ovjek prekine vezu s odreenim krugovima. 1zgubi se sposobnost
prosuivanja. 'ogao je smrtno prestraiti Goblea ne dotaknuvi ga.
-o, postupio je drukije. Osim toga, odveo ga je k vama/ "akva glupost/
"akav poetnik/ *ogledajte ga sada. -ije sposoban vie ni za to. *rodavat .e
BU&CW

104

olovke. este li za pi.e!
-ismo u tako prijateljskim odnosima da bismo pili zajedno, ,randone.
4opustite mi da zavrim. 4akle, usred no.i. . . one no.i kad ste istjerali
'itc+ella iz <0taklenika=, a uinili ste to vrlo lijepo, moram priznati... u +otelu
<6anc+o 4escansado= posjetila me ,ett$. "azala je da na lealjci na njenom
balkonu lei 'itc+ell.
'rtav. *onudila mi je to9ta kako bi+ ga uklonio. 4oao sam ovamo, a na
balkonu nije bilo nikakva mrtvaca. *oslije mi je no.ni uvar garae ispriao da je
'itc+ell otputovao svojim automobilom i ponio devet komada prtljage. -avodno
je platio raun, ak tjedan dana unaprijed. 8uto je pronaen u klancu :os
*enasguitos. -aputen. -ema ni prtljage ni 'itc+ella.
,randon me netremice gledao, ali ne prozbori nita.
5ato mi se ,ett$ 'a$field bojala kazati ega se plai! nastavi+.
5ato to ju je u 3estfieldu porota proglasila krivom za ubojstvo, a potom
je sudac izmijenio tu odluku, jer u toj dravi ima takva ovlatenja. 8li 2enr$
"insolving, njezin svekar, zaprijetio joj je da .e je slijediti kamo god pola i da joj
ne.e dati mira zato to mu je ubila sina. 0ad je, eto, ugledala mrtvog ovjeka na
balkonu. *olicija .e je ispitivati, pa .e sve o njoj izi.i opet na vidjelo.
%plaila se i zbunila. 0matrala je da se ne.i izvu.i i drugi put. %ostalom, i
na prvom ju je suenju porota proglasila krivom.
On je slomio vrat ti+o progovori ,randon. *ao je preko ograde na
mojoj terasi. 4akle, nije ga ona mogla ubiti. 4oite ovamo. *okazat .u vam.
1li smo na iroku, sunanu terasu. ,randon prie ogradi i pogleda preko
nje. &idio sam lealjku dolje na ,ett$nu balkonu.
Ograda nije ba visoka reko+. -ipoto nije dovoljno visoka da bi se
ovjek mogao osje.ati sigurno.
0laem se mirno ree ,randon. *retpostavimo da je stajao ovako
on se okrene leima prema ogradi, koja mu je sezala samo do sredine bedara i
da je namamio ,ett$ k sebi kako bi je mogao zgrabiti, a ona ga je tad odgurnula
snano@ pa je poletio preko ograde.
0luajno je pao ba tako da je slomio vrat. 8 na takav joj je nain umro i
mu. 5ar joj se moe zamjeriti zbog toga to ju je u+vatila panika!
-e okrivljujem ja nikoga, ,randone. )ak ni vas. On se odmakne od
kamene ograde i zagleda prema moru. ;utio je. 7ad se okrene.
-e optuujem vas ni zbog ega reko+ osim to ste uklonili
'itc+ellovo tijelo.
"ako bi+ to, do vraga, uinio!
&i ste, izmeu ostaloga, ribi. "ladim se da negdje u ovom apartmanu
imate dugu, vrstu uzicu. 0nani ste. 'ogli ste se spustiti na ,ett$n balkon,
svezati uzicu 'itc+ellu ispod pazu+a i spustiti njegovo tijelo na tlo iza grmlja. 7ad
ste, ve. izvadivi mu iz depa klju, mogli oti.i u njegovu sobu i spremiti sve
njegove stvari, te i+ odnijeti u garau, posluivi se dizalom ili protpupoarnim
BU&CW

105

ljestvama. 'orali biste triput i.i gore9dolje. 7o ne bi bilo previe za vas. -akon
toga ste mogli izvesti njegov auto iz garae. &jerojatno ste znali da je uvar
narkoman i da ne.e progovoriti, boje.i se da ne izgubi posao i zavri u zatvoru. 7o
se dogodilo u sitne sate. -aravno, uvar mi je spomenuo lano vrijeme. *otom ste
odvezli auto to blie onom mjestu gdje je lealo 'itc+ellovo tijelo, ubacili ste ga u
automobil i krenuli u klanac :os *enasSuitos.
,randon se kiselo nasmije.
4akle, naao sam se u klancu :os *enasSuitos, s automobilom, mrtvim
tijelom i devet kovega. "ako sam se izvukao odande!
2elikopterom.
7ko je upravljao njime!
&i. 5asad se jo ne vodi osobita briga o +elikopterima, ali uskoro +o.e,
jer i+ ima sve vie i vie.
'oda ste se unaprijed dogovorili da vam dovezu +elikopter u klanac i
moda ste poslali nekoga tko .e odvesti pilota.
7ko je bogat i utjecajan poput vas, moe gotovo sve, ,randone. ;to se
dogodilo nakon toga!
%krcali ste 'itc+ellovo tijelo i prtljagu u +elikopter, odletjeli nad more,
spustili se nisko iznad vode i izbacili tijelo i kovege. *otom ste vratili +elikopter
tamo odakle je doletio. 0ve ste vrlo spretno organizirali. ,randon se promuklo
nasmije. 0mije+ mu je zvuao izvjetaeno.
5ar mislite da sam tako glup da bi+ uinio sve to zbog ene koju sam tek
upoznao!
6azmislite malo, ,randone. %inili ste to zbog sebe. 5aboravljate
Goblea. On je iz "ansas #it$ja. -iste li i vi odande! ;to onda ako jesam!
-ita. 0amo, Goble nije doao ovamo na izlet. -iti je traio 'itc+ella,
osim ako su se ve. poznavali. -ji+ dvojica su zakljuila da su naila na zlatni
rudnik. 7o zlatno nalazite bili ste ba vi. -o 'itc+ell je stradao, te je tad Goble
pokuao sve obaviti sam, no bio je obian mi nasuprot tigru. ,iste li +tjeli
objanjavati predstavnicima zakona kako je 'itc+ell pao s vae terase! Aelite li
da se istrauje vaa prolost! 5ar ne bi policija smjesta pomislila da ste bacili
'itc+ella preko ograde! )ak i kad vam to ne bi mogli dokazati, kakav bi ubudu.e
bio va poloaj u ?smeraldi!
On ode polako do suprotnog kraja terase i vrati se. 5austavi se preda
mnom, a lice mu je bilo potpuno prazno.
'ogao sam vas ubiti, 'arlo(e. -o nekako sam se, otkad ivim ovdje,
izmijenio i vie nisam onakav kao neko.. 0toga ste me porazili. -e mogu se
nikako obraniti osim da vas pokuam usmrtiti. 'itc+ell je bio pravi podlac,
vjerujte. %cjenjivao je ene. -ije mi ao to je umro. 'ogu.e je ... pazite,
spominjem to samo kao mogu.nost... da sam se izvrgnuo opasnosti zbog ,ett$
'a$field. &jerovali vi ili ne, zaista je mogu.e. 4obro, sad se nagodimo. "oliko
traite!
BU&CW

106

5a to!
*a, da ne odete na policiju.
6ekao sam vam ve. koliko traim. -ita. 2tio sam samo doznati to se
dogodilo. esu li moje pretpostavke manje9vie tone!
*otpuno su tone, 'arlo(e. 0ve ste odgonetnuli. 'ogli bi me jo epati
zbog toga.
'oda. -o ja se vie ne.u petljati u to. "ao to reko+, elim se vratiti u
:os 8ngeles. 'oda mi netko ponudi kakav bijedni posli.. Od neega moram
ivjeti. 5apravo, moram li! 2o.ete li se rukovati sa mnom!
-e.u. %najmili ste pla.enika. 0 takvim se ljudima ne rukujem. 'oda
bi+ bio mrtav da me nije spasio instinkt. -isam mu dao zadatak da ikoga ubije.
%najmili ste ga. 5bogom.

BU&CW

107

27.


"ad sam iziao iz dizala, sreo sam avonena. "ao da je ekao ba mene.
4oite u bar ree mi. 2tio bi+ razgovarati s vama.
%li smo u bar, gdje je u to doba bilo vrlo ti+o. 0jedosmo za stol u kutu.
0matrate me gadom, je li! prozbori mirno avonen.
-e. &i radite svoj posao, a ja svoj. 'oj vas je uznemirio. -iste mi
vjerovali. 7o ne znai da ste gad.
a nastojim zatititi +otel, a koga vi titite!
7o ne znam. 8ko ponekad i znam, onda ne znam kako da to uinim.
0amo petljam i stvaram neugodnosti ljudima. )esto sam prilino nespretan i
nesposoban.
'm, da, uo sam... od kapetana 8lessandra. 8ko vas smijem pitati,
kaite mi koliko zaradite na ovakvu poslu.
*a sad, ovaj je posao bio prilino neobian, majore. 1skreno govore.i,
nisam zaradio nita.
2otel .e vam platiti pet tisu.a dolara... zato to ste zatitili njegove
interese.
"ad kaete <+otel=, zapravo mislite na #larka ,randona.
4a. On je vlasnik.
2m, to lijepo zvui. *et tisu.a dolara. 5vui vrlo lijepo. 7a .e mi glazba
neprestano odjekivati u uima dok se budem vra.ao u :os 8ngeles. 4igo+ se.
"amo da poaljem ek, 'ario(e!
&rlo rado .e ga pri+vatiti policijski fond za uzajamnu pomo.. *olicajci
malo zarauju. "ad god se nau u neprilikama, moraju pozajmljivati novac iz tog
fonda.
0luajte, 'arlo(e, vi ste velika budala. 2o.u vam kazati...
"aite sebi, avonene. 5acijelo .ete vrlo rado sluati sami sebe. 0retno/
1ziao sam iz bara i sjeo u auto. Odvezavi se u <6anc+o 4escensado=, pokupio
sam svoje stvari i otiao na recepciju kako bi+ platio raun. ack i :ucille bili su
na svojim uobiajenim mjestima. :ucille mi se osmje+ne.
5a vas nema rauna, gospodine 'arlo(e ree mi ack. 4obio sam
takve upute. 1spriavamo se zbog onog sino.. 4odue, od takvi+ isprika nemate
mnogo koristi, nije li tako,
"oliko bi iznosio raun!
-e ba mnogo. Oko dvanaest i pol dolara. 0tavi+ novac na stol, a ack ga
pogleda i namrti se.
6ekao sam vam da za vas nema rauna, gospodine 'arlo(e.
BU&CW

108

5ato ne bi+ platio! %najmio sam sobu.
Gospodin ,randon je vlasnik ovog +otela i kazao je...
?+, neki neprestano gude isto. 4rago mi je to sam vas upoznao oboje.
4ajte mi, molim vas, priznanicu da sam platio. 7aj se troak odbija od
poreza.

BU&CW

109

28.


&ra.aju.i se u :os 8ngeles, nisam jurio bre od sto i pedeset kilometara na
sat. 4obro, moda sam povremeno potegnuo i sto sedamdeset. 0tigavi u grad,
ostavio sam Oldsmobil u garai i potom pretraio svoj potanski sandui.. "ao i
obino, u njemu nije bilo niega.
*opeo sam se po stepenicama od crvenkasta drveta i otkljuao vrata. -ita
se nije promijenilo. 0oba je bila zaguljiva, dosadna i bezlina kao i uvijek.
Otvorio sam dva prozora i natoio pi.e u ku+inji.
*otom sam sjeo na kau i zagledao se u zid. "amo god otiao, to god radio,
uvijek u se vra.ati ovamo. &ra.at .u se ovom golom zidu u sumornoj sobi u
sumornoj ku.i. 0pusti+ au na stoli., ne okusivi pi.e. 8lko+ol nije pravi lijek za
ovo. :ijek bi bilo samo tvrdo srce koje ne trai vie nita ni od koga. 5azvoni
telefon.
Ovdje 'arlo(e reko+ muklo u slualicu.
e li to gospodin *+ilip 'arlo(e!
4a, ja sam.
*ariz eli razgovarati s vama, gospodine 'arlo(e ree telefonistica.
*ozvat .u vas uskoro.
*olako sam spustio slualicu. %ini mi se da mi je ruka malo zadr+tala.
*rebrzo sam vozio ili se nisam dovoljno naspavao.
7elefon zazvoni ponovo za petnaestak minuta.
-a liniji je osoba koja vas zove iz *ariza obavijesti me telefonistica.
Ovdje :inda. :inda :oring. &aljda me se sje.a, duo!
"ako bi+ te mogao zaboraviti!
"ako si!
%morno... kao i obino. %pravo sam zavrio jedan vrlo naporan sluaj. 8
kako si ti!
Osamljeno. )eznem za tobom. *okuala sam te zaboraviti. -isam
uspjela. ,ilo nam je lijepo zajedno.
Otad je prola godina i pol. ;to bi trebalo da kaem!
,ila sam ti vjerna. -e znam zato. 0vijet je pun mukaraca. *a ipak, bila
sam ti vjerna.
8 ja tebi nisam bio vjeran, :inda. 0matrao sam da se vie nikad ne.emo
vidjeti. -isam znao da od mene oekuje vjernost.
-isam je oekivala. -e oekujem je. Aelim ti samo re.i da te volim.
*redlaem ti da se vjenamo. 6ekao si brak ne.e trajati ni est mjeseci. 1pak,
zato ne bismo provjerili! 7ko zna, moda potraje zauvijek. 'olim te. ;to treba
uiniti ena da bi dobila mukarca kojeg eli!
BU&CW

110

-e znam. -ije mi jasno, ak, kako moe biti uvjerena da me eli. -as
dvoje ivimo u razliitim svjetovima. 7i si bogata i razmaena, a ja sam umoran
trudbenik ne ba jasne budu.nosti. 7voj bi se otac, vjerojatno, potrudio da me lii
bilo kakve budu.nosti.
-e boji se ti mog oca. -e boji se nikoga. ,oji se samo braka. 'oj otac
zna cijeniti tue sposobnosti. 'olim te, udovolji mi elji, molim te, molim te. a
sam u <6itzu=. *oslat .u ti odma+ avionsku kartu.
-asmija+ se.
7i .e meni poslati avionsku kartu! 4obro, kakvim me smatra!
8vionsku .u kartu poslati ja tebi. ,arem .e imati vremena da se predomisli.
8li, duo, nije potrebno da mi alje kartu. a imam D
4abome, ti ima toliko novca da bi mogla kupiti petsto avionski+ karata.
'eutim, ova .e karta biti moja. 'oja, razumije! *ri+vati je ili ne dolazi.
4o.i .u, duo. 4o.i .u. 5agrli me. )vrsto me zagrli. -e elim te
posjedovati. -ikad ne.e nikomu pripadati. Aelim te samo voljeti.
)ekat .u te. Odavno te ekam.
5agrli me.
1z slualice se zauje kljocaj, zatim zujanje, i veza se prekine.
*osegnu+ za aom. *reavi pogledom po sumornoj sobi, najednom sam
imao dojam da vie nije sumorna. )uo sam u njoj glas i vidio visoku, vitku, divnu
enu. *o jastuku joj se rairila tamna kosa. % nosnice mi se uvlaio blag parfem
dok se pritiskala uz mene. %sne su joj bile meke i podatne, a oi napola
sklopljene.
Opet zazvoni telefon.
'olim! javi+ se.
Ovdje odvjetnik #l$de %mne$. -e dobivam od vas izvjetaje kao to sam
oekivao. 0luajte, ne pla.am vas zato da biste se zabavljali. 2o.u smjesta
potanki izvjetaj o onom to ste dosad uinili. 5a+tijevam da me opirno
izvijestite o svemu to ste radili otkad ste se vratili u ?smeraldu.
'alo sam se zabavio, ali sve sam platio iz vlastitog depa.
5a+tijevam od vas potpun izvjetaj. ree on povisivi glas. Odma+.
1nae .u se pobrinuti za to da izgubite dozvolu.
1mam jedan prijedlog za vas, gospodine %mne$. "ako bi bilo da mi
prestanete dosaivati! )uo sam ga kako iznenaeno i bijesno guna dok sam
sputao slualicu. Gotovo odma+ zazvoni telefon ponovo. -isam ga vie, tako
re.i, ni uo. 0obu je ispunila arobna glazba.

Mighty
Bosnaunited&Crowarez