You are on page 1of 11

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

INFORMATIKOS FAKULTETASSkaitmeninė logika (P175B100)
Laboratorinio darbo ataskaita
(152 variantas)


Atliko:
IF-3/2 gr. studentas
Deividas Pranevičius
Priėmė:
Darius Birvinskas
KAUNAS 2013
2

TURINYS
1 Kombinacinės schemos projektavimas (L1) ................................................................................ 3
1.1 Darbo užduotis ................................................................................................................................... 3
1.1.1 Duotoji funkcija (skaitmenine forma)......................................................................................................... 3
1.1.2 Duotoji funkcija (dizjunktyvine normaline forma) ..................................................................................... 3
1.2 Funkcijos minimizavimas ................................................................................................................. 3
1.3 Funkcijos realizacija, grafikai .......................................................................................................... 4
1.4 Išvados ................................................................................................................................................ 6
2 Trigerių projektavimas (L2) ........................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1 1.1 Darbo užduotis ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2 1.1.1 Duotoji funkcija (skaitmenine forma) ....................................... Error! Bookmark not defined.
2.3 1.1.2 Duotoji funkcija (dizjunktyvine normaline forma) ................. Error! Bookmark not defined.
2.4 1.2 Funkcijos minimizavimas ............................................................. Error! Bookmark not defined.
2.5 1.3 Funkcijos realizacija, grafikai ...................................................... Error! Bookmark not defined.
2.6 1.4 Išvados ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.


3

1 Kombinacinės schemos projektavimas (L1)
1.1 Darbo užduotis

1) Užrašyti duotą funkciją dizjunktyvine normaline forma,
2) Minimizuoti duotą funkciją,
3) Realizuoti šią funkciją trimis būdais:
o Naudojant IR, ARBA, NE, IR-NE, ARBA-NE elementus,
o Naudojant tik IR_NE, arba ARBA-NE elementus,
o Naudojant multiplekserius
4) Patikrinti schemos funkcionavimą panaudojus visas galimas argumentų kombinacijų
reikšmes.
5) Nustatyti (jei yra) atsiradusius trikdžius, bei jų šaltinius.
6) Sudaryti testą bent vienam elementui diagnozuotant jo gedimą (antro varianto schemai).

Duotoji funkcija (skaitmenine forma)
) 63 , 59 , , 48 , 47 , 43 , 32 , 31 , 29 , 26 , 25 , 24 , 21 , 15 , 13 , 10 , 9 , 8 , 5 (   y

Duotoji funkcija (dizjunktyvine normaline forma)
6
5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5
4
3 2 1 6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1 6
5
4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6
5 4
3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3
2 1
6 5 4
3 2 1
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x y
     
     
     


1.2 Funkcijos minimizavimas

x1x2x3
x4x5x6
000 001 011 010 110 111 101 100
000 1
001 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1
010 1
110 1
111 1 1
101 1 1
100 1

Pirmos (IR, ARBA, NE) schemos lygtis, gauta minimizuojant Karno lentelę:
6 5 3 1
6 5 4 3
1 6
5
4
1
6 4 3
1 5 4
3
1 6 4
3
1 y x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x      

4


Sutraukus vienodus dauginamuosius gauname:
) ( ) (
6 5 3 6 5 4 3 1 6 5 4 1 6 4 5 4 6 4 3
1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x y      


Lygtis antrai (IR-NE elementų) schemai, gauta taikant De Morgeno taisyklę ankstesnei (pirmos
schemos) lygčiai:
6 5 3 6 5 4 3 1 6 5 4 1 6 4 5 4 6 4 3 1
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x y       
Multiplexerio lygtis, minimizuota; naudojami x1 ir x2 kaip adresą, lygtis naudojama trečiai
(multiplekserio) schemai:
) x x x x x x ( x x
) x x x x x x ( x x ) ( x x ) ( x x
6 5 3 6 5 4 3 2 1
6 5 3 6 5 4 3 2 1 6 4 3 6 5 4 3 5 4 3 6 5 4 3 2 1 6 4 3 6 5 4 3 5 4 3 6 5 4 3 2 1
x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x y
 
          

1.3 Funkcijos realizacija, grafikai

Schemos:

 Pirma (IR, ARBA, NE) schema


1 pav. Schemos realizacija panaudojus IR, ARBA, NE elementus
5

2 pav. Schemos testiniai rezultatai

 Antra (IR-NE) schema

3 pav. Schemos realizacija panaudojus IR, NE elementus


4 pav. Schemos testiniai rezultatai6 Trečia (Multiplexerio) schema5 pav. Schemos realizacija panaudojus multipleksorių6 pav. Schemos testiniai rezultatai


1.4 Išvados

IR-NE elementų schema yra pranašesnė už pirmąją savo paprastumu, kadangi šiai schemai tereikia
vieno tipo (IR-NE) elemento. Tačiau multiplekseris yra pranašiausias, nes jis supaprastina ir
sumažina visa schema, didžiąją veiksmų dalį atliekant multiplekseriui.
Taigi, išmokau kuo efektyviau suprojektuoti kombinacines schemas, atsižvelgiant į skirtingus
projektavimo būdus ir metodus. Taip pat sėkmingai patikrinau jų veikimą, įsitikindamas, kad jos
tinkamai veikia.7

2 Trigerių projektavimas (L2)
2.1 Darbo užduotis

1) Susipažinti su atminties elementų – trigerių veikimo principais.
2) Suprojektuoti trigerį su statiniu valdymu pagal užduotą charakteringąją lygtį (A.2 lent.),
naudojant loginius elementus. Ištirti jo veikimą.
3) Suprojektuoti dviejų pakopų sinchroninį trigerį, pasinaudojant 2 punkto lygtimi. Ištirti jo
veikimą. (Daromas tik vienas 3 arba 4 punktas (žiūr. A.2 lent.)).
4) Suprojektuoti dinaminį sinchroninį trigerį, pasinaudojant 2 punkto lygtimi. Ištirti jo veikimą.
(Daromas tik vienas 3 arba 4 punktas (žiūr. A.2 lent.)).
5) Panaudojus 3 arba 4 punktuose sukurtus trigerius sujungti 4.14 pav. pateiktą schemą ir ištirti
jos veikimą prie užduotyje nurodytų sąlygų.4.7. Pavyzdys 68
6) Paruošti laboratorinio darbo ataskaitą.

Duotieji duomenys
Funkcija:
4 3 2 1 3 2 1 1
) (( )) (( ( x x x x Q x x x x y
t
     
Punktas: 4
Schema: 4.14 b)
Sinchrosignalai:
1
C
2
C

2.2 Trigerio valdymo schemos projektavimas
Statinio valdymo trigerio lygtis:
CS Q R C Q C Q R CS Q R CS Q R S C Q C Q
t t t t t t
      
1


Naudojantis šia lygtimi ir sąlygoje duota funkcija gauname tokias įvestis:
4 3 2
4 3 2
1
) (
) (
x x x S
x x x R
x C
  
 Atsižvelgus į SR teisingumo lentelę ir gautas įvestis sudarome signalų formavimo lentelę:
X2 X3 X4 S
R
R Qt+1 Paaiškinimas
0 0 0 0 0 1 0 Loginio nulio įrašymas
0 0 1 1 0 1 X Draudžiama kombinacija
0 1 0 1 0 1 X Draudžiama kombinacija
0 1 1 0 1 0 Qt Informacijos saugojimas
1 0 0 0 0 1 0 Loginio nulio įrašymas
1 0 1 1 1 0 1 Loginio vieneto įrašymas
1 1 0 0 0 1 0 Loginio nulio įrašymas
1 1 1 1 1 0 1 Loginio vieneto įrašymas


8

Iš lentelėje gautų duomenų sudarome testą:
clock_proc : process begin -- sinchrosignal ą valdantis procesas
x1 <= '0';
wait for 10 ns ;
x1 <= '1';
wait for 10 ns ;
end process ;

reset_proc : process begin -- nustatymo i 0 signal ą valdantis procesas
reset <= '0';
wait for 2 ns ;
reset <= '1';
wait ;
end process ;

test_proc : process begin -- trigerio signalus valdantis procesas
x2 <= '0'; x3 <= '1'; x4 <= '1'; -- Saugo
wait for 25 ns ;
x2 <= '1'; x3 <= '0'; x4 <= '1'; -- Įrašo 1
wait for 20 ns ;
x2 <= '0'; x3 <= '1'; x4 <= '1'; -- Saugo
wait for 20 ns ;
x2 <= '0'; x3 <= '0'; x4 <= '0'; -- Įrašo 0
wait for 20 ns ;
x2 <= '0'; x3 <= '1'; x4 <= '1'; -- Saugo
wait for 20 ns ;
x2 <= '1'; x3 <= '1'; x4 <= '1'; -- Įrašo 1
wait for 20 ns ;
x2 <= '0'; x3 <= '1'; x4 <= '1'; -- Saugo
wait for 20 ns ;
x2 <= '1'; x3 <= '1'; x4 <= '0'; -- Įrašo 0
wait for 20 ns ;
end process ;


2.3 Funkcijos realizacija, grafikai

Schemos:

 SR trigerio schema

7 pav. Schemos realizacija panaudojus SR trigerį
9


8 pav. Schemos testiniai rezultatai Dinaminio SR trigerio schema

9 pav. Dinaminio SR trigerio schema, priskirta simboliui

10 pav. Schemos realizacija panaudojus dinaminį SR trigrį (simbolį)11 pav. Schemos testiniai rezultatai
10 Tiriamoji trigerinė schema

12 pav. Antrosios schemos dinaminis trigeris apjungtas į D tipo trigerį bei priskirtas simboliui


13 pav. Schemos realizacija pagal sąlyga prijungus sukurtus D trigerius (simbolius)

14 pav. Schemos testiniai rezultatai

11

2.4 Išvados

Naudojantis sąlyga suprojektavau logines schemas kurios naudoja SR tipo trigerį. Išsiaiškinau, kad
trigeris yra dviejų stabilių būsenų loginis elementas, gebantis saugoti vieno bito talpos informaciją.