You are on page 1of 21

PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123

II. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA MAKMAL

SENARAI TUGAS KETUA BIDANG SAINS
Bidang Sains dianggotai oleh semua guru sains dan kakitangan makmal yang diketua oleh
Ketua Bidang Sains
Syarat Kelayakan perlantikan Ketua Bidang Sains
a. Dilantik dalam kalangan guru sains yang berpengalaman
b. Mempunyai pengkhususan dalam bidang sains
c. Gred jawatan DG 44
Latihan yang diperlukan oleh Ketua Bidang Sains
a. Pengurusan stok
b. Pengendalian peralatan sains
c. Prosedur pelupusan bahan kimia dan peralatan sains
d. Pengendalian peralatan ICT
e. Pengurusan dan keselamatan makmal sains
Tugas-tugas dan peranan Ketua Bidang Sains
Ketua Bidang Sains bertanggungjawab kepada panitia dalam pengendalian program kurikulum
dan kokurikulum semua mata pelajaran pelajaran sains disekolah dari segi
a. Perancangan
b. Pelaksanaan
c. Penyelarasan
d. Penilaian
e. Pemantauan
Ketua Bidang sains bertanggungjawab
a. Memberi bimbingan kepada
i. Guru-guru sains
ii. Kakitangan makmal sains sekolah

PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123b. Bimbingan yang diberikanpenting untuk meningkatkan
i. Pengetahuan
ii. Kemahiran
Tugasan dan tanggungjawab Ketua Bidang Sains dalm pengurusan makmal sains
a. Menyelia dan memastikan segala kelengkapan fizikal makmal sains seperti system
bekalan elektrik, gas, air,kerusi dan meja secukupnya berfungsi dan selamat.

b. Memastikan segala kelengkapan makmal sentiasa dalam keadaan bersih dan selamat
digunakan.


c. Merancang dan menyediakan
i. Pelan tindakan keselamatan semasa kecemasan


ii. Peraturan keselamatan

S
K.
JE
R
A
N
G
A
U
PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123
iii. Latihan kecemasan dan kebakaran


iv. Kelengkapan pencegahan kebakaran dan jadual penyegaraan

v. Kit pertolongan cemas lengkap dan tidak luput tarikh penggunaan

d. Menyeliakan dan memastikan guru ,murid dan kakitangan makmal sains mematuhi
sepenuhnya peraturan makmal.

PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123e. Merancang dan menyediakan senarai tugas dan waktu bekerja kakitangan makmal
sains serta menyenaraikan dan waktu kerja tersebut di patuhi.

f. Mengurus dan memastikan penyemakan stok makmal sains di buat sekurang-
kurangnya 6 bulan sekali.


g. Memastikan kerja hapus kira dan pelupusan peralatan serta bahan sains dijalankan
mengikut peraturan yang ditetapkan.

h. Merancang dan menyediakan anggaran tahunan bagi pengajaran dan pembelajaran
serta keperluan makmal sains.

i. Mengenalpasti dan menguruskan perolehan bahan dan peralatanm mengikut Arahan
Perbendaharaan dan Surat Pekeliling yang berkuatkuasa.

j. Merancang ,mengenalpasti dan melaksanakan program atau aktiviti perkembangan staf
yang melibatkan guru sains dan kakitangan makmal.

k. Menyelia dan menyenggarakan semua kemudahan dalam makmal sains mengikut
jadual yang ditetapkan.

l. Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123II. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA MAKMAL

SENARAI TUGAS KETUA PANITIA SAINS
Panitia bertanggungjawab membantu Pengetua dan Guru Besar serta Ketua Bidang Sains
dalam
Merancang
Melaksanakan
Menyelaras
Menilai
Dalam aspek pengajaran dan pembelajaran serta dalam pengurusan bilik sains atau makmal
sains.
Panitia sains diketuai oleh ketua panitia sains yang terdiri daripada guru yang mengajar mata
pelajaran dan dilantik daripada Guru Besar atau Pengetua.
Sains
Sains Tambahan
Biologi
Kimia
Fizik
PERANAN DAN TUGAS KETUA PANITIA
1 Membantu merancang perbenlanjaran tahunan bagi makmal dan bilik sains

2 Menyemak dan mengemas kini stok sepanjang tahun bagi makmal dan bilik sains dari
segi
 Peralatan
 Bahan

3 Memastikan kaedah penyimpanan peralatan,bahan sains dan manual operasi peralatan
sains mengikut prosedur

PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 31234 Merekod peralatan dan bahan sains yang
 rosak
 hilang
untuk tujuan
 hapus kira
 pelupusan

5 Menyemak dan mengemas kini rekod pengurusan makmal dan bilik sains seperti berikut
 Pesanan peralatan dan bahan sains
 Stok makmal sains
 Pinjaman atau pemindahan peralatan dan bahan sains
 Kerosakkan dan kehilangan
 Kemalangan
 Rekod pengurusan makmal sains

6 Menyelenggara peralatan dan bahan eksperimen dengan sempurna

7 Memastikan kemudahan fizikal makmal dan bilik sains menepati ciri dan selamat
 Sistem bekalan elektrik
 Air
 Gas
 Perabot

8 Memastikan peraturan keselamatan makmal dan bilik sains dipatuhi dan diamalkan oleh
semua yang menggunakan makmal dan bilik sains

9 Memberi bimbingan dan menyelia kerja kakitangan makmal dan bilik sains

10 Memberi bimbingan professional kepada guru dalam panitia dan kakitangan makmal dan
bilik sains

11 Merekod dan mengemaskini stok makmal dan bilik sains

PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 312312 Menyelaras penggunaan maklmal dan bilik sains serta peralatan dan bahan di bawah
jagaannya

13 Membantu dalam penyelenggaraan makmal dan bilik sains

14 Membantu merancang anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitia

15 Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf untuk gurusains dan
kakitangan makmal dan bilik sains
 Pengurusan makmal dan bilik sains
 Pengendalian dan penyeleggaraan peralatan
 Pengendalian dan penyimpanan bahan toksik,radioaktif dan bahan berbahaya
yang lain

16 Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Guru Besar

17 Merancang dan mengendalikan PEKA sains

18 Membantu, merancang dan melaksanakan arahan dan peraturan yang berkaitan dengan
makmal dan bilik sains

19 Membantu merancang dan melaksanakanpenyemakan stok tahunan

20 Menyemak dan mengemaskini rekod pengurusan makmal dan bilik sains
 Pesanan peralatan dan bahan sains
 Stok makmal dan bilik sains
 Pinjaman atau pemindahan peralatan dan bahan sains
 Kehilangan dan kerosakkan
 Penyelenggaraan dan pemeriksaan
 Kemalangan
 Rekod penggunaan makmal dan bilik sains


PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123II. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA MAKMAL

SENARAI TUGAS GURU SAINS
Guru Sains secara automatic menjadi anggota Panitia Sains. Tugas guru sains dalam
pengurusan makmal dan bilik sains adalah seperti berikut.
PERANAN DAN TUGAS GURU SAINS
1 Mematuhi jadual penggunaan makmal dan bilik sains

2 Melaksanakan PEKA sains

3 Memastikan murid mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan makmal dan bilik
sains

4 Mengenalpasti keperluan peralatan dan bahan sains yang akan digunakan dalam kerja
amali serta mengisi borang atau buku pesanan untuk tindakan kakitangan makmal dan
bilik sains.

5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Guru Besar

6 Mengawasi penggunaan peralatan dan bahan sains supaya digunakan dengan
betul,cermat,jimat dan mematuhi langkah keselamatan

7 Membantu ketua Bidang Sains atau Ketua Panitia
 Merekod
 Menyemak
 Mengemaskini stok
PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123III. PERANCANGAN BELANJAWAN,PESANAN DAN PROSEDUR PEMBELIAN YANG
DILAKSANAKAN DI SEKOLAH

SENARAI TUGAS PENGETUA DAN GURU BESAR
KEWANGAN
BIL Menyediakan anggaran belanjawan sekolah seperti perbelanjaan dan perbelanjaan
pembangunan
1 Mengurus dan menyempurnakan segala tuntutan perkapital dan lain-lain geran yang
dikemukakan oleh pihak yang berkaitan dari semasa ke semasa
2 Menentukan segala kutipan atau yuran,sewa,asrama dan lain-lain sumber pendapatan
dilaksanakan dengan sempurna
3 Merancang dan mengurus segala bentuk urusan yang berkaiatan dengan gaji,elaun dan
lain-lain bagi guru dan kakitangan
4 Mengurus dan menyelenggarakan buku tunai untuk akaun wang kerajaan,wang suwa
dan asrama serta panjar wang runcit
5 Melakukan dan menyempurnakan segala persediaan yang diperlukan untuk audit akaun
sekolah secara teratur dan kemas
6 Menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan biasiswa pelajar sekolah yang
diberi oleh kementerian pendidikan
7 Menjadi Pengerusi Lembaga Tender dan serbut Harga sekolah mengikut syarat yang
telah ditetapkan
8 Menentukan buku stok yang disimpan dan disediakan disekolah disediakan dengan
teratur dan kemaskini
9 Memperuntukkan segala tuntutan perjalanan,peperiksaan,elaun lebih masa,wang runcit
dan sebagainya
10 Memastikan tatacara hapus stok dilakikan dengan sempurna mengikut peraturan yang
ada
11 Menjadi setiausaha Lembaga Kewangan Sekolah dan pengelola sekolah dan menetukan
bahawa semua berjalan lancar


PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123III. PERANCANGAN BELANJAWAN,PESANAN DAN PROSEDUR PEMBELIAN YANG
DILAKSANAKAN DI SEKOLAH
PERANCANGAN BELANJAWAN
PERUNTUKAN MAKMAL SAINS
Sumber kewangan
Subsidi kerajaan
Peruntukan dari sekolah
Duit panitia
 Fizik
 Kimia
 Biologi
 Sains

i. Belanjawan Makmal Sains
 Perancangan yang sistematik perbelanjaan sejumlah wang yang
diperuntukkan.
 Proses ini memerlukan kebijaksanaan perancangan supaya faedah yang
maksimum daripada peruntukan tersebut.

A. Bagaimana membuat berlanjawan
 Perancangan dibuat dua atau tiga bulan selum akhir tahun
 Ini membolehkan pertimbangan tentang apa yang perlu dibeli dan
membuat pesanan awal
 Perancangan adalah tanggungjawab Ketua Jabatan Sains dan guru-
guru kanan matapelajaran sains.
 Keputusan dibuat oleh Pengetua dan Guru Besar

B. Saranan membuat belanjawan makmal
 Semak semua stok dalam setiap makmal untuk menentukan kuantiti
item-item
 Ketua Jabatan sains tentukan
i. Kegunaan tahunan item pakai habis
PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123ii. Bilakah dalam sesuatu tahun item-item habis
diperlukan
iii. Jenis peralatan yang sangat kurang
iv. Peralatan baru yang diperlukan pada tahun hadapan
v. Item-item peralatan yang rosak dan kecurian
 Tentukan unjuran jumlah pelajar untuk tahun hadapan
 Periksa kemudahan dalam setiap makmal-bekalan air,elektrik, gas
,perabot dan lain-lain
 Semak harga semasa item dalam makmal dan buat pelupusan harga
untuk tahun hadapan

C. Garis panduan menyediakan senarai keperluan
 Apakah item-iem yang
i. Sangat diperlukan?
ii. Boleh diubahsui?
iii. Boleh dibeli dengan murah?
iv. Boleh diganti dengan bahan-bahan terpakai dari
rumah,sekolah dan persekitaran?
v. Boleh dibuat oleh Kelab Sains Sekolah?


PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123KAJIAN KES
1. Setelah mengadakan temubual dengan Puan Hasnah bt. Musa Pembantu Tadbir
Sekolah Kebangsaan Jerangau.
2. Beliau telah menerangkan Cara membuat Perancangan belanjawan, pesanan dan
prosedur pembelian dengan lebih mudah dan padat
3. Sebelum membuat pesanan Guru sains perlu membuat nota minta dan menyenaraikan
bahan yang perlu untuk dibeli
4. Apabila Guru Sains telah menyenaraikan nota minta tersebut, Pengetua dan Guru Besar
akan mengesahkan bahawa item yang hendak dibeli sesuai atau tidak sesuai di beli
5. Atas persetujuan Pengetua dan Guru Besar, Pembantu Tadbir akan mengeluarkan
borang pesanan
6. Borang pesanan yang telah disemak akan dihantar kepada pembekal berkenaan untuk
menyediakan semua item yang di pesan
7. Barang yang dipesan akan dihantar ke sekolah
8. Pembantu Tadbir akan melakukan proses pembayaran, Pembantu tadbir akan
menyediakan
i. Daftar bil
ii. Sedia baucer
iii. Keluarkan cek kepada pembekal
9. Dokumen yang perlu disediakan dalam proses pembelian ialah
i. Nota minta
ii. LO
iii. Baucer
iv. Cek

Puan Hasnah bt. Musa (Pembantu Tadbir SKJerangau)
PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123V Pengurusan Kawalan Stok

Pengurusan kawalan stok bertujuan memastikan paras keperluan yang betul dari segi
kuantiti dapat disediakan apabila dikehendaki oleh pengguna/pemesan. Ia juga mengambil kira
penjimatan penggunaan ruang simpanan, kos memesan, harga pembelian dan modal yang
terlibat.
Pengurusan kawalan stok yang cekap dan berkesan dapat memberikan banyak faedah
antaranya ketiadaan stok dapat dielakkan dan keperluan pemesan dapat dipenuhi.
Penggunaan modal yang lebih ekonomik serta kurangnya wang terikat dalam bentuk stok. Dalam
hal ini perhatian lebih tertumpu kepada barang-barang yang tinggi kadar pengeluarannya. Stok
yang tidak bergerak, tamat tempoh penggunaan, rosak dan
usang dapat dikurangkan. Ruang simpanan juga dapat dioptimumkan.


Penerimaan

Pegawai Stor/penerima hendaklah:-

 Semak nota atau bil serahan, nota bungkusan dan invois

 Semak dan menghitung kuantiti yang diterima

 Memberi akuan terima setelah dipastikan semua barang yang diterima adalah mengikut
spesifikasi, dalam keadan baik dan cukup kuantitinya.

 Barang-barang yang dikembalikan kepada pembekal, urusan penggantian hendaklah dicatatkan
dalam baucar penerimaan barang-barang.

PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123 Semua penerimaan hendaklah dicatatkan dalam Kad KawalanStok/Kad Petak/Lejar dengan
secepat mungkin.

Merekod Stok

Semua jenis stor hendaklah merekodkan stok yang diterima dengan menggunakan kad yang telah
ditetapkan bagi tujuan mengetahui kedudukan stok simpanan, memastikan bilangan dan fizikal
stok sentiasa tepat dan mengawal paras stok.

Jenis-Jenis Rekod
Semua stok yang diterima oleh stor hendaklah direkodkan oleh Pegawai Stor dengan mematuhi
penggunaan rekod.Penyimpanan

Penyimpanan dalam stor hendaklah mengamalkan konsep 5s iaitu sisih, susun, sapu,
seragam dan sentiasa amal. Amalan ini dipraktiskan supaya stok tidak mudah rosak, senang
dikeluarkan dan penggunaan ruang yang optimum.Penyimpanan melibatkan perkara-perkara
berikut :


Pengeluaran
Setiap pengeluaran barang-barang dari stor hendaklah dibuat hanya setelah dibenarkan
oleh Pegawai Stor. Ketua Jabatan hendaklah mengeluarkan arahan bertulis kepada Pegawai Stor
memberi kuasa kepadanya meluluskan pengeluaran barang-barang stor. Setiap pengeluaran
hendaklah dicatatkan dalam kad petak dan kad stok dengan serta merta supaya baki sentiasa
kemaskini.

PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123Setiap barang yang dikeluarkan perlu disertai dengan Borang Permintaan Barang-Barang
dan Pegawai Stor hendaklah memastikan borang penerimaan dikembalikan selepas barang-
barang diakui terima.Semua pesanan barang-barang untuk stor gunasama (stor pusat) hendaklah
dibuat dengan menggunakan Borang Pemesanan Pengeluaran Barang-barang (Kew. PS-10. Bagi
pesanan dalam Jabatan sahaja satu borang direka sendiri oleh Jabatan boleh digunakan.


Pemeriksaan

Pemeriksaan perlu dijalankan dari semasa ke semasa untuk mengesan dan mengenal pasti
kelemahan-kelemahan yang menyebabkan stok berlebihan, berkurangan, rosak, usang, luput
tempoh dan sebagainya supaya tindakan susulan dapat diambil.

Keselamatan dan kebersihan

Keselamatan dan kebersihan stor hendaklah sentiasa dijaga dan perkara ini harus diambil
berat olewh ketua jabatan dalam memastikan barangan atau peralatan tahan dan tidak rosak.
Keselamatan juga harus dititikberatkan dalam memastikan tidak berlaku kehilangan atau
kecurian barangan dari stor. Stor juga perlu dilengkapkan dengan sistem kawalan kebakaran
yang sesuai dan memadai seperti fire alarm, smoke detector, water sprinkler dan lainlain. Alat-
alat pemadam api seperti fire extinguisher dan hose reel perlu ditempatkan di kawasan strategik
dan diperiksa oleh Jabatan Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat mengikut peraturan yang
berkuatkuasa
PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123
BAGAIMANA REKOD STOK DIURUSKAN
PENGURUSAN STOK
Pengurusan stor dan stok amat penting dalam sesebuah organisasi termasuklah di
sekolah, walaupun peralatan atau barangan yang di kenali sebagai aset, harta modal dan
barang luak yang dibeli dan digunakan di sekolah tidaklah seperti mana yang ada di
Kementerian, Jabatan atau Pejabat Pelajaran. Penyelengaraan stor dan stok yang baik dan
berkesan akan menjimatkan kewangan. Peruntukan kewangan yang banyak digunakan untuk
PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123membeli aset, inventori dan barang luak, oleh itu ianya harus diuruskan dengan baik.
Pengurusan stor dan stok yang baik juga mencerminkan kecekapan pentadbir dan
kakitangannya.
Suatu sistem pengurusan stor dan stok yang cekap dan berkesan adalah perlu bagi
menjamin penyenggaraan, penjagaan dan pengawalan barang-barang kerajaan agar
berkeadaan baik dan sempurna ( Kementerian Kewangan Malaysia- Panduan Perbendaharaan
–Tatacara Pengurusan Stor, 1982 ).
Dalam pengurusan stor dan stok terdapat pekeliling perbendaharaan yang
menerangkan kepentingan dan tatacara pengurusannnya dan menjadi tanggungjawab
pengawai pengawal atau dalam hal sekolah pengetua/guru besar bertanggung jawab untuk
memastikan ianya diuruskan dengan cekap dan berkesan. Bila sahaja disebut stor dan stok
ianya melibatkan kewangan, oleh itu jelas sekali pengurusan stor dan stok adalah dibawah
kawalan Kementerian Kewangan. Setiap kementerian, jabatan, sekolah harus akur akan arahan
dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan melalui Pekeliling
Perbendaharaan.
Oleh kerana ia melibatkan wang kerajaan, ia menjadi tanggungjawab dan amanah bagi
ketua jabatan atau pengetua/gurubesar untuk menguruskannya dengan cekap dan berkesan
agar tidak berlaku pembaziran dan salahguna. Selain daripada ketua jabatan atau
pengetua/gurubesar, pegawai atau guru yang menguruskannya juga mesti bertanggungjawab
dan menguruskannya dengan cekap dan berkesan.
Pengurusan Stor merupakan satu aspek Pengurusan Kewangan yang penting. Barang-
barang dalam stor merupakan modal terikat yang tidak menghasilkan faedah berbanding
dengan wang yang di simpan dalam bank.Pengurusan
Di sekolah stor yang ada boleh dikategorikan sebagai stor unit yang mana barang-
barang digunakan dalam jangka masa pendek atau barang luak, selain daripada ada juga
barang-barang atau peralatan yang digunakan terus contohnya seperti alat-alat bantuan
mengajar. Peralatan pejabat biasanya disimpan dalam ruang atau bilik yang dikhaskan, dimana
terdapat almari atau kabinet bagi menyimpannya. Alat bantuan mengajar pula biasanya
disimpan di pusat sumber, makmal sains, bengkel atau bilik-bilik khas.

PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123Definisi Stok
Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009, Stok bermaksud barang-barang
belum guna dan perlu disimpan untuk tujuan operasi atau penyelenggaraan termasuk bekalan
pejabat, ubat-ubatan, alat ganti, keselamatan, makmal, bengkel, dapur, sukan, pertanian,
latihan, penyiaran, domestik, dokumen atau buku yang dikawal dan sebagainya.

Objektif Pengurusan Stor
Pengurusan Stor hendaklah dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan bagi
memastikan:-
a. Memastikan stok barang-barang sentiasa kedapatan (readily available )
seperti dan apabila dikehendaki oleh pelanggan. Stok sentiasa ada apabila
dikehendaki dan menepati kehendak pelanggan
b. Menyimpan barang cara terbaik dengan memberi perlindungan, penjagaan dan
penyelenggaraan sewajarnya semasa dalam simpanan. Kualiti stok sentiasa
terjamin dengan cara memberi perlindungan, penjagaan dan penyelenggaraan
yang sewajarnya semasa dalam simpanan.
Fungsi Stor
Fungsi stor ialah memberi perkhidmatan bekalan kepada pelanggan dengan melaksanakan
tugas-tugas berikut:-
(a) Menerima barang-barang yang dipesan dengan mengesah dan memperaku serahan
barang-barang oleh pembekal.

(b) Menyimpan stok mengikut kaedah dan lokasi-lokasi yangditetapkan dengan
menggunakan ruang stor secara optimum.
(c) Menjaga dan menyelenggara stok supaya sentiasa dalam keadaan baik dan
boleh digunakan.
(d) Mengeluarkan stok mengikut keperluan pelanggan.
(e) Menyelenggara rekod-rekod bagi setiap transaksi keluar masuk stok secara
tepat, teratur dan kemaskini.
PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123(f) Merancang dan mengurus penokokan stok bagi memastikan kedapatan stok
mengikut paras yang ditetapkan.
(g) Mengendali pembungkusan dan penghantaran stok kepada pelanggan.
(h) Menjalankan pemeriksaan bagi mengesan dan mengenalpasti sebarang
kelemahan yang menyebabkan berlaku perselisihan stok, stok rosak, usang,
luput tempoh penggunaan dan tidak bergerak.
(i) Menyediakan sistem kawalan keselamatan dan kebakaran serta
penyelenggaraan kebersihan stor.
(j) Mengambil tindakan pelupusan ke atas stok yang usang/obselete, rosak, luput
tempoh penggunaan, tidak boleh digunakan, tidak diperlukan, tidak bergerak
atau melebihi keperluan supaya prestasi stor tidak terjejas dan mengelakkan
pembaziran ruang penyimpanan.
(k) Menguruskan tindakan hapus kira ke atas stok yang hilang

PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123PELUPUSAN DAN HAPUS KIRA PERALATAN DAN BAHAN SAINS
Pelupusan dan hapus kira adalah aspek penting dalam pengurusan makmal danbilik sains di
sekolah. Tatacara pelupusan dan hapuskira aset alih serta stok perludilaksanakan mengikut
garis panduan yang telah ditetapkan seperti dalam PekelilingPerbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 dan
Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009.
12.1 Pelupusan Peralatan Dan Bahan Sains
Pelupusan adalah satu tindakan untuk mengeluarkan aset daripada
milikan,kawalan, simpanan dan rekod mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan. Pelupusanhendaklah
dilaksanakan ke atas stok yang didapati rosak, luput, tidak boleh guna, tidakdiperlukan, tidak
bergerak, melebihi keperluan dan disyorkan selepas pengiraan/pemeriksaan/verifikasi stor. Tujuan
pelupusan adalah untuk mewujudkan makmal dan biliksains yang kondusif untuk P & P yang berkesan.12.1.1
Definisi PelupusanPelupusan

ialah proses mengeluarkan aset alih atau stok dari milikan,kawalan, simpanan dan rekod mengikut
kaedah-kaedah yang ditetapkan.12.1.2 Objektif Tindakan pelupusan perlu diambil sekiranya terdapat bahan
dan peralatansains yang tidak boleh digunakan atau tidak diperlukan serta yang
berlebihanuntuk dipindahmilik.12.1.3 RasionalPelupusan perlu dilaksanakan bagi menjimatkan
ruang stor, mendapatkanpulangan balik, memastikan pengurusan stok makmal dan bilik sains
yangsistematik serta menjamin keselamatan di makmal dan bilik sains.12.1.4 Justifikasi
PelupusanBahan dan peralatan sains yang boleh dilupuskan dikategorikan
sepertiberikut:a. Tidak ekonomi untuk dibaiki.b. Luput tempoh penggunaan.c. Keupayaan bahan/peralatan s
ains tidak lagi di peringkat
optimum.d. Tiada alat ganti.e. Disyorkan selepas pemeriksaan bahan/peralatan.f. Perubahan teknologi
PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER SCE 3123.