You are on page 1of 50

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE
IOSUD – ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI UMANISTE
Domeniul: CONTABILITATE
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT
cu titlul:
CONTRIBUȚII LA PERFECȚIONAREA CONTABILITĂȚII PROCESELOR
DE FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII DE ÎNTREPRINDERI

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:
Prof.univ.dr. Stefan POPA


DOCTORAND :
Liliana NEAGU (MANEA)
TÂRGOVIŞTE
2013

1

CUPRINS REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Contributii la perfectionarea contabilitatii proceselor de fuziuni si achizitii de intreprinderi 2


Motivația demersului de cercetare științifică .........................................................................2
Actualitatea si interesul temei de cercetare științifică ...........................................................3
Poziționarea epistemologică a cercetării .................................................................................4
Ipotezele cercetarii stiintifice ...................................................................................................4

Cadrul metodologic al cercetarii .............................................................................................7
Construcția sintetica a tezei de doctorat ...............................................................................11
Arhitectura tezei de doctorat .................................................................................................15

Contribuţii personale ..............................................................................................................17
Verificarea ipotezelor de cercetare ........................................................................................22
Mulţumiri.................................................................................................................................32

Bibliografie selectivă ...............................................................................................................35

CONTENTS

Contributions to improving the M&A accounting processes .............................................41


Research Motivation ...............................................................................................................41

Actuality and the interest of the research .............................................................................42

Epistemological position .........................................................................................................43

General structure of the research

Conclusions, Personal contributions, limits and research perspective: .............................44


Table of contents
Curicullum vitae

2
CONTRIBUTII LA PERFECTIONAREA CONTABILITATII PROCESELOR DE FUZIUNI SI
ACHIZITII DE INTREPRINDERIcuvinte cheie: fuziuni, achizitii, intreprinderi, contabilitate nationala, standarde internationale de
contabilitate,normalizare internationala,piata bursiera, instrumente financiare, M&A, economie,
globalizare, mondializare, sinergie, informatie contabila, documente contabile,situatii financiare.


MOTIVAȚIA DEMERSULUI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
Opțiunea pentru această temă de cercetare a fost generată, în primul rând, de
convingerea că procesele de fuziuni și achiziții de întreprinderi joacă un rol foarte important în
dezvoltarea actuală a economiei, atât la nivel național cât și la nivel mondial, iar contabilitatea are
misiunea să reflecte această realitate economică. Firul conducător al logicii de cercetare este
circumscris ideii ca obiectivul principal al informaţiei contabile este să faciliteze înțelegerea
realității economice și nu în mod necesar să fundamenteze luarea deciziilor de către oricare dintre
utilizatori, iar cercetarea contabilă este chemată să găsească soluții pentru îndeplinirea acestui
deziderat. Și din inventarul literaturii de specialitate, am constatat ca o concluzie universal acceptată,
că, în fapt, contabilitatea este o construcție socială și ca atare reflectă societatea în care s-a dezvoltat
1
.
În evoluția să istorică, contabilitatea ne spune ca exigențele legale în materie de contabilitate, sunt
adesea răspunsuri la scandalurile financiare, la abuzurile sistemului politic, economic și social sau la
presiunile de ordin economic. Realitățile ultimului secol ne arată că fenomenele de creștere și de
globalizare a activităților întreprinderilor mari au generat noi întrebări de teorie și practică economică,
dar și necesitatea găsirii unor soluții contabile de oglindire a acestora. Multidisciplinaritatea acestui
domeniu constituie o provocare pentru orice cercetător, însă dorința de a genera cunoștințe utile atât
mediului academic cât și practicienilor justifică efortul depus pentru atingerea obiectivului principal al
cercetării.

1
Patrik Gougeon, Risk manager et gestion des risques dans lèntreprise, Encyclopedie de Gestion, Editura Economica Paris, 2 eme edition ,1997

3
ACTUALITATEA SI INTERESUL TEMEI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Crearea unei piețe unice europene și prin intermediul operațiunilor de fuziuni și achiziții
transfrontaliere de întreprinderi, a determinat la nivel politic accentuarea nevoii de armonizare a
practicilor și a legislației în acest domeniu. Armonizarea fiscală a fuziunilor și operațiilor asimilate, a
intrat în preocupările Consiliului European încă din anul anul 2005, prin emiterea unei directive cu
aplicație specifică privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor
parțiale, transferurilor de active și schimburilor de acțiuni între societățile din diferite state membre ale
Uniunii Europene
2
Considerăm că pe lângă aspectele juridice și fiscale ale fuziunilor și achizițiilor de
întreprinderi, o atenție deosebită e necesar să fie acordată și modului în care aceste operații sunt
reflectate în contabilitate, respectiv în situațiile financiare ale entităților participante la tranzacții. În
fapt, și această problematică se află în mod curent în atenția Consiliul European prin emiterea unor
directive (Directiva 2009/1009/CE și Directiva 2011/35/UE), care le modifică pe cele existente cu
privire la obligațiile de raportare și întocmire a documentației necesare în cazul fuziunilor și
divizărilor între societăți din diferite state membre ale Uniunii Europene, cu scopul de a simplifica și
eficientiza aceste proceduri.
Chiar și în acest an, 2013, Comisia Europeana a demarat un proces de revizuire a Directivelor
Contabile Europene (Directiva a IV-a și Directiva a VII-a) cu scopul adoptării unei directive noi care
să le înlocuiască. Potrivit argumentației expuse în preambul propunerii, principalele obiective urmărite
constau în reducerea costurilor administrative legate de raportare, creșterea comparabilității situațiilor
financiare ale entităților care desfășoară activități internaționale și au un număr mai mare de
utilizatori externi, precum și protejarea intereselor investitorilor prin reținerea informațiilor esențiale
pentru aceștia. Deci, activitatea de ameliorare a calității situațiilor financiare ca documente contabile de
sinteza, este într-un continuu proces, conferind cercetării noastre un fundamentat caracter de
actualitate.
În fapt, asigurarea utilității și comparabilității situațiilor financiare apare ca o necesitate care ar
urma să fie acoperită prin intermediul standardelor internaționale de raportare financiara. Problema
incluziunii unui standard unic în teoria contabilă a fiecărui stat îmbracă însă o serie de aspecte
îndoielnice privind adevărata necesitate pe care cetățenii acelui stat o au în aplicarea acestuia. O astfel
de abordare a normalizării contabile la nivel de UE, credem că nu se suprapune nici cu însăși deviza de
politică promovată la nivelul țărilor membre: unitate în diversitate. Plecând de la ideea că în fapt
contabilitatea este o construcție socială, atunci impunerea unu sistem unic de reglementari contabile nu

2
în continuare și UE.

4
face altceva decât să demonstreze ficțiunea unei abordări teoretice care nu are legătură cu realitatea
însăși. Considerentele justificative ale unei asemenea abordări sunt în primul rând de natură culturală,
de încurajare a dorinței de păstrare a unei identități naționale, care în fapt, este ea însăși naturală, face
parte din felul nostru de a fi, fiecare națiune fiind unică în felul său.
POZIȚIONAREA EPISTEMOLOGICĂ A CERCETĂRII
Poziţionarea epistemologică a cercetării a vizat stabilirea problematicii, a ipotezei centrale și a
corpului ipotezei, a metodelor de cercetare și a metodelor de validare a ipotezelor de cercetare stabilite
apriori. În acest context am formulat întrebarea principală a cercetării: ,,În ce măsură şi prin ce
metode, producția contabilă contribuie la progresul societății prin comunicarea unor situații
financiare utile oricărei persoane interesate?” şi pe cele implicite:
1. În ce măsură evoluţia metodelor de evaluare contabilă utilizate la elaborarea situațiilor
financiare este determinată de dinamica sistemelor economice și în special de evoluția pieței de fuziuni
și achiziții de întreprinderi sub impactul globalizării?
2. În ce măsură tendințele de normalizare contabilă internațională sunt adaptate
caracteristicilor mediului tehnologic, economic şi social actual al întreprinderii?
3. Care este cea mai oportună metodă de evaluare a valorii unei întreprinderi şi impactul
asupra tranzacțiilor specifice pieței de fuziuni și achiziții de întreprinderi?
4. Este necesară și oportună introducerea IFRS în sistemul contabil național?
5. Poate determina aplicarea IFRS creșterea gradului de adaptare a informației contabile la
nevoia utilizatorilor implicați în procesele de fuziuni și achiziții de întreprinderi (abreviate în
continuare în M&A
3
) din România?
IPOTEZELE CERCETARII STIINTIFICE


Enunț teoretic al premisei cercetării: Contabilitatea este un factor de progres al umanității.

1. Ipoteza de cercetare maximală:

Situațiile financiare, ca documente contabile de sinteză, asigură creșterea gradului de
adaptare a contabilității la nevoia de informare a oricărui utilizator și pe cale de consecință contribuie
la progresul societății prin îmbunătățirea relațiilor sociale.


3
Desi tehnic nu sunt sinonimi, în literatura de specialitate se utlizeaza termeni ca fuziune, achizitie, preluare de control, M&A cu sens sinonim

5
2. Ipoteza de cercetare minimală:

Situațiile financiare întocmite potrivit reglementările contabile naționale asigură un grad
redus de comunicare a valorii unei întreprinderi în raport cu nevoile de informare ale utilizatorilor din
piața de fuziuni și achiziții de întreprinderi.
Ipoteza centrală este desfășurată în cinci ipoteze a căror validare sau nevalidare este urmărită în
cuprinsul tezei de doctorat:

I1. Piața de M&A din România se încadrează în trendul de globalizare al piețelor financiare
europene.
I2. Nevoile de informare ale actorilor de pe piața de M&A determină producția de informație
contabilă .
I3. I nformația contabilă asigurată de situațiile financiare întocmite și prezentate conform
reglementărilor contabile naționale nu oferă o imagine fidela a valorii unei întreprinderi ca
instrument financiar specific.
I4. Aplicarea I FRS contribuie la armonizarea intereselor persoanelor implicate în procesele de
fuziuni și achiziții de întreprinderi .
I5. Procesul de normalizare contabilă internațională transcende nevoia reală de adaptare a
sistemului contabil din România.

În cuprinsul tezei, fiecare ipoteza de cercetare a fost analizată și poziționată pentru validare sau
invalidare atât într-un câmp de cercetare teoretic, de tip fundamental, cât și intr-un câmp de cercetare
empiric, de tip aplicativ. Considerăm că rezultatele cercetării noastre fundamentale aduc contribuții la
creșterea gradului de cunoaștere prin contabilitate deoarece realizează explicarea și o mai bună
înțelegere a conceptelor, metodelor și funcțiilor contabilității în producția de informație contabilă și, în
special, în cea de comunicare prin situațiile financiare. Credem că, deși cercetarea contabilă
fundamentală nu constituie un răspuns direct la nevoile practicienilor, aceasta asigură fundamentarea,
promovarea și direcționarea practicilor contabile. În acest scop, cercetările fundamentale sunt
completate și susținute și de cercetari de tip empiric desfășurate la nivelul fiecărui capitol, astfel încât
tocmai limitările prealabile asumate rămân o poartă deschisă spre noi direcții de cerectare în acest
domeniu.
În realizarea obiectivelor de ordin teoretic, demersul de cercetare începe cu o abordare istorică

6
a conceptelor de informație contabilă și de valoare, pentru a identifica suprapunerea și separarea
noțională a valorii unei întreprinderi ca informație contabilă și ca informație de piața, precum și pentru
a situa ulterior conceptele în cadrul teoretic al contabilității. Identificarea de către Glautier și
Underdown
4
a surselor teoriei contabile în teoria evaluării-măsurării, teoria deciziei și teoria
informației, ne-a oferit cadrul pentru structurarea cronologica a analizei. Parcurgerea unui segment al
literaturii de specialitate referitor la masurarea contabilă ne-a motivat să analizăm subiectul din această
perspectivă. Considerăm că accentul asupra măsurării în contabilitate ridică două probleme:
1. Sistemele contabile reprezintă sau nu sisteme de măsurare în sensurile definite de științele
exacte și cele sociale?
2. Daca da, ce anume măsoară și după ce reguli măsoară atâta timp cât de exemplu doua
întreprinderi aparent identice ca activ net contabil, se vând la prețuri diferite, una la 1 Euro
și cealaltă la 100 milioane de Euro? Care este unitatea de măsură adecvată pentru stabilirea
valorii unei întreprinderi?
Problematica valențelor pe care le poate căpăta informația contabilă, ca produs al prelucrării
documentelor primare contabile este legată în primul rând de acele studii care plasează informația
financiar-contabilă în contextul ei real, marcat de constrângeri și imperfecțiuni. În acest sens, am
considerat oportună prezentarea informației financiar-contabile din perspectiva diferitelor teorii
contabile, precum și caracterizarea acesteia în contextul economic actual, în care procesele de fuziuni
și achiziții de întreprinderi sunt considerate de unii consultanți financiari ca fiind colacul de salvare,
soluția ieșirii din criza financiară a economiilor naționale. În acest caz, contabilitatea poate fi privită
mai degrabă ca un sistem de informare, care permite producerea și difuzarea de informații în vederea
luării deciziilor5, abordare justificată de aspectele practice ale contabilității și de rolul său în viața unei
întreprinderii.
În prezenta lucrare, am realizat o cercetare teoretică şi aplicată, a principalelor aspecte legate de
metodele de evaluare a valorii unei întreprinderi ca instrument financiar specific pieței de fuziuni și
achiziții, al interdependenţelor şi evoluţiilor acestora corelate cu dinamica sistemelor economice
supuse fenomenului globalizării şi al impactului acestora asupra performanţelor unei întreprinderi.
Cercetarea noastră este complexă deoarece problematica relaţiei dintre dinamica sistemelor economice
şi evoluţia metodologiei de calculaţie a valorii unei întreprinderi, a fost abordată pe fondul evoluţiei
istorice din România şi de la nivel internaţional, ţinând cont de contextul normalizării contabile
internaţionale. Nu am urmărit o poziționare epistemologică exclusivistă. În fapt, prezentul demers de

4
Nobes C, Parker R, Comparative International Accounting, 8th Edition, Prentice Hall – Financial Times, London, Anglia, 2004
5
Chantiri R., Contribution á l’étude des processus de normalisation: une étude comparé de processus français et britanique, Thèse pour le doctorat ét
sciences de gestion, Université Paris- Dauphine, 2000

7
cercetare are ca scop reflectarea propriei contribuţii privind îmbogățirea cunoștințelor despre
contabilitatea proceselor de fuziuni și achiziții în care este implicată întreprinderea ca obiect cercetat.
Lucrarea începe de pe o poziție a adepților teoriei pozitive a contabilității, adică am prezentat
contabilitatea ,,aşa cum este ea”
6
, cu referire la observarea pieței de fuziuni și achiziții de întreprinderi
pe un palier triplu (național, european și mondial), la explicarea tipologiilor de fuziuni și achiziții de
întreprinderi și a metodelor de calculaţie a valorii unei întreprinderi-ca instrument financiar specific
acestei piețe. Am continuat cu un demers constructivist - interpretativist: am analizat metodele de
evaluare a valorii unei întreprinderi, le-am interpretat avantajele şi limitele, şi am arătat în mod
desfășurat, teoretic și exemplificativ, care ar putea fi cea mai adecvată într-un context dat. Cele două
paradigme, pozitivismul și constructivismul, nu le-am perceput ca fiind în opoziţie, ci mai degrabă au
fost aprofundate prin prisma complementarităţii lor în asigurarea accesului la realitate şi a progresului
cunoaşterii.
CADRUL METODOLOGIC AL CERCETARII

Pornind de la specificul şi trăsăturile domeniului de cercetare ales, incadrăm acest demers
ştiinţific în categoria cercetărilor calitative îmbinând în acelaşi timp elemente cantitative.
Formularea de răspunsuri pertinente la întrebarea fundamentală de cercetare a fost posibilă
prin:
- cercetarea fundamentală de tip descriptiv cu privire la conceptele de întreprindere, fuziuni și
achiziții de întrprinderi, informație contabilă și situații financiare cu punerea în evidență a relațiilor
existente între acestea
- cercetarea fundamentală de tip descriptiv cu privire la evoluția istorică a pieței de fuziuni și
achiziții de întreprinderi, cu analizarea particularităților acestora generate de fenomenul globalizării,
din perspectiva interdependențelor evolutive față de normalizarea contabilă internațională și
individualizarea lor în șase valuri identificate în dezvoltarea pieței internaționale de M&A.
- cercetarea fundamentală de tip explicativ cu privire la tipologia metodelor de evaluare a
întreprinderii ca instrument financiar specific, precum și
- cercetarea fundamentală de tip explicativ vizând analiza și interpretarea într-un spirit critic-
valorizator a discursurilor experților contabili sau ale rezultatelor diverselor cercetări din domeniul
fuziunilor și achizitiilor de întreprinderi.
- consolidarea celor două tipuri de cercetare fundamentală şi punerea în coerenţă a relaţiilor

6
Friedman, T., Pământul este plat. Scurtă istorie a secolului XXI, Ed. Polirom, Iaşi, 2007

8
existente între dinamica piețelor financiare internaționale, metodele de evaluare a întreprinderii şi
gestiunea producției de informație contabilă.
Ideile desprinse din documentarea teoretică au facilitat trecerea la faza de realizare a unor
cercetări empirice folosind ca metode de bază: studiul de caz și sondajul, care au contribuit la
validarea/invalidarea ipotezelor cercetării. Utilizarea mai multor metode a avut ca scop perceperea
realităţii cercetate într-o abordare comprehensivă. Astfel, cercetările teoretice au fost completate de
patru cercetari de tip aplicativ, în care au fost utilizate tehnici de culegere mediata a datelor (documente
de prezentare a întreprinderilor publicate pe internet, statistici oficiale oferite de Institutul National de
Statistica, Banca Naționala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice, documente de gestiune-
bilanțuri, rapoarte publicate pe paginile web ale întreprinderilor sau ale Bursei de Valori din București,
studii de specialitate, articole științifice, cărți și reviste științifice, arhive, biografii, bibliografii ) sau
tehnici de culegere prin contact direct (observația, interviul, chestionarul) participativ (interviu) sau
neparticipativ (chestionar). Pentru obținerea informațiilor necesare analizei calitative sau celei
cantitative, am utilizat, din metodele specifice științelor socio-umane, observarea neparticipativă,
analiza documentelor și analiza de conținut.
Stadiul cunoașterii cu privire la problematica de cercetare a fost stabilit prin consultarea
unor baze de date cu lucrări de cercetare în domeniu, în special cele ale bibliotecii CNAM din Paris,
ale Academiei Romane și cele ale ASE și BCU din București. Documentarea teoretică s-a realizat prin
parcurgerea unui număr de 334 de cărți și articole științifice din literatura română şi străină, asupra
temei abordate. Am utilizat ca metoda de cercetare analiza de conținut și am îmbinat analiza
cantitativă cu cea calitativă, folosind metoda observației neparticipative în colectarea datelor necesare
realizării acestora.
Cercetările cantitative dezvoltate în cadrul acestei teze, se referă la realizarea a patru studii
empirice care vizează validarea sau invalidarea ipotezelor de cercetare prestabilite. Au fost realizate
trei studii de caz și un sondaj de opinie.
Primul studiu de caz are ca obiectiv analiza evolutiei pieței de fuziuni și achiziții de
întreprinderi în perioada 2007-2012 corelata cu intensificarea fenomenului globalizării piețelor
financiare și urmărește verificarea ipotezelor I1 și (corelativ) I5. În acest scop am accesat baza de date
Zephyr M&A
7
și am extras date și informații privind piața de fuziuni și achiziții din perioada 2007-

7
Zephyr – Bureau van Dijk Electronic Publishing (BvDEP) este unul din liderii mondiali ai bazelor electronice de date privind informatiile de business.
Compania are 28 de birouri în intreaga lume. Este recunoscuta pentru solutiile sale informatice cu privire asigurarea de informatii financiare complete despre
companii din intreaga lume. Aceste solutii combina la un inalt nivel calitativ diverse surse de informatii în cadrul unui flexibil software care permite
utilizatorilor să le utlizeze pentru cercetari inteligente de marketing sau pentru analize personalizate. Sunt continute informatii despre peste 1 milion de
companii, listate sau nelistate pe bursele de valori , solutiile informatice incluzand baze de date regionale: ORBIS, OSIRIS și MINTGLOBAL, sau ORIANA
(Asia Pacific), QUIN (China) și AMADEUS (Europa). BvDEP publica deasemenea ZEPHYR care contine date despre tranzactiile de M&A din intreaga lume

9
2012, la nivel național, european și internațional. Prelucrarea datelor a fost realizată cu ajutorul
programului de statistică științifică SPSS12.Testarea ipotezelor asumate a fost realizată prin
interpretarea deductivă a rezultatelor prelucrării.
Al doilea studiu de caz are drept scop analiza pertinenţei metodelor privind calculul valorii
contabile a unei întreprinderi din perspectiva gradului de reflectare a unei valori estimative de piață.
Acesta s-a concretizat prin transpunerea unor raportări ale unei intreprinderi din Romania prin
utilizarea teoriei lui Fernandez (2007)
8
ce presupune aplicarea a 10 metode de calcul a valorii
estimative de piață a acestei întreprinderi financiare cu caracter special, în baza fluxurilor de trezorerie
prezente și viitoare. Acest studiu de caz urmărește verificarea ipotezei de studiu I2. Am realizat și o
documentare directă la intreprinderea studiata, în vederea aprofundării specificului fenomenelor şi
activităţilor acestei entități. În formularea concluziilor şi interpretarea rezultatelor am integrat şi
informaţiile neformalizate obţinute prin participarea la discuţii cu profesioniştii din domeniu.
Al treilea studiu de caz realizează analiza și interpretarea critică a informațiilor ce sunt
publicate de întreprinderile cotate pe piața bursieră din România, în mod voluntar sau reglementar, cu
privire la brand și are drept scop validarea sau invalidarea ipotezei de lucru I3. În acest sens, am
realizat o documentare imediata atât asupra paginilor web ale societăților cotate la BVB
9
cât și asupra
site-ului oficial al BVB (http//:bvb.ro) și al Ministerului Finanțelor Publice (http//: mfinante.ro) și am
prelucrat date și informații cu privire la 21 de societăți comerciale (denumite generic în această lucrare,
întreprinderi), care au fost implicate în procese de fuziuni în perioada 2010-2011. Prelucrarea datelor și
informațiilor culese a fost efectuată în Excel, iar testarea ipotezei asumate a fost realizată prin
interpretarea deductivă și inductivă a rezultatelor prelucrării.
A patra cercetare empirică o reprezintă sondajul de opinie realizat pentru a obține și
analiza impactul introducerii IFRS in sistemul contabil românesc, cu o abordare specială a
problematicii IFRS 3 Combinări de întreprinderi. Scopul intrinsec al studiului este însă verificarea
ipotezei I4. Instrumentul utilizat pentru culegerea datelor și informațiilor l-a constituit chestionarul.
Chestionarul a fost întocmit în urma revizuirii literaturii de specialitate referitoare la fuziunile și
achizițiile de întreprinderi precum şi la oportunitatea normalizării contabile internaționale. Prin discuţii
formale și de tip interviu cu specialişti contabili am reușit să verific claritatea și completitudinea
chestionarului redactat pentru realizarea sondajului de opinie precum și posibilitatea îmbunătățirii
acestuia cu noi formulări ale problematicii studiate. Datele au fost colectate din mediul de lucru al
CECCAR București, printr-un singur val de chestionare postate şi administrate direct, pachetul

8
Fernandez, P. , “Equity Premium: Historical, Expected, Required and Implied,2013, available at http://ssrn.com/abstract=933070,accesat in 12.01.2013
9
BVB-Bursa de Valori Bucuresti

10
incluzând şi o scrisoare explicativă, care a însoţit chestionarul. Informațiile culese au fost prelucrate cu
ajutorul programului de statistică științifică SPSS12. Testarea ipotezelor asumate a fost realizată prin
interpretarea inductivă a rezultatelor prelucrării.
Din punct de vedere al criteriului temporal, am îmbinat de-a lungul lucrării metoda de
cercetare transversală cu cea longitudinală.
Cercetarea transversală a fost utilizată atât la nivel teoretic, vizând, de exemplu, prezentarea
comparativă a reglementărilor cu privire la fuziuni și achiziții de întreprinderi, la nivel internațional,
european și național, cât și la nivel empiric, în structurarea întreprinderilor care au fuzionat în funcție
de transparența informațiilor privind brand-ul, metodele de evaluare, poziția entității în tranzacție sau
sectorul de activitate al întreprinderii achiziționate.
Metoda de cercetare longitudinală a avut în vedere analiza evoluției în timp pentru aspecte
specifice fiecărui studiu empiric: cunoașterea științifică în domeniu, prin studierea articolelor publicate
în perioada 2007-2010, a reglementarilor referitoare la fuziune în materie juridică, fiscală și contabilă,
de la momentul emiterii lor și până la sfârșitul lunii martie 2013, sau analiza numarului și valorii
fuziunilor și achizițiilor de întreprinderi realizate la nivel național, european și internațional în perioada
2007-2012 precum și analiza fuziunilor de întreprinderi cotate la BVB în perioada martie 2010-
decembrie 2011. Pentru realizarea obiectivelor propuse, am apelat în lucrarea de față la o serie de surse
bibliografice constituite din articole publicate în jurnale internaționale și naționale, cărți de specialitate
relevante pentru domeniul de referință al cercetării (în româna, engleză, franceză sau italiană),
reglementări contabile, fiscale și juridice, naționale, europene sau internaționale precum și analize și
studii realizate de diverse organisme profesionale din domeniu. Colaborarea fructuoasă cu profesorul
coordonator, cu directorul ca și cu experții pe termen lung sau scurt din cadrul proiectului PREDEX și
nu în ultimul rând consultarea unor apreciați profesori din România sau din Franța, în perioada
stagiului doctoral, și în special a mobilităților naționale sau transnaționale din cadrul PREDEX, a
constituit atât liantul cât și imboldul perfecționării continue a judecăților personale cu privire la cadrul
teoretic, epistemologic și metodologic ale acestei teze de doctorat.Demersul ales, care a pornit de la
teorie pentru a ajunge la practică, adică plecarea de la teorii, concepte, modele şi metode existente,
pentru a le pune în practică și a evidenția într-un spirit critic necesitatea perfecționarii lor, face ca
prezenta cercetare să fie încadrată în categoria cercetărilor care se bazează pe abordări de tip deductiv
dar care apoi trece spre abordări de tip inductiv datorită încercării de generalizare teoretică şi
conceptuală a aspectelor practice identificate.


11
CONSTRUCȚIA SINTETICA A TEZEI DE DOCTORAT

Problematica tratată în cadrul tezei noastre ne-a făcut să o împărţim în patru capitole la
care se adauga un capitol de introducere generala si un capitol de concluzii si contributii personale ale
cercetarii, bibliografia si anexele. Fiecare capitol este organizat in câte două secţiuni, o secţiune de
cercetare teoretică şi o secţiune de cercetare aplicativă, iar fiecare secțiune contine subcapitole, al căror
conținut, în aspectele cele mai semnificative, urmează a fi detaliate.
Teza incepe cu o Introducere generală subintitulată Cadrul general al cercetării privind
contabilitatea proceselor de fuziuni și achiziții de întreprinderi. În aceasta introducere generală sunt
prezentate importanţa și actualitatea temei de cercetare, studiile recente legate de aceasta, motivația,
obiectivele şi structura cercetării. Înțelegerea deplină a unui domeniu sau cel puțin atingerea acelui
nivel minim de cunoaștere necesar pentru a crea valoare prin intermediul unei cercetari nu se poate
realiza fără studierea minuțioasă a literaturii de specialitate. Un loc aparte este dedicat stadiului actual
al cunoașterii privind fuziunile și achizițiile în domeniul contabilității, delimitarea acestuia constituind
o etapă esențială a oricarui proces de cercetare. Pentru sintetizarea nivelului actual al cunoașterii în
domeniul vizat am realizat o analiză cantitativă și calitativă a unui set de articole științifice și cărti de
specialitate vizând tema proprie de cercetare. Prin abordarea cantitativă am urmărit realizarea unei
analize a evoluției cercetărilor din domeniu, a curentului predominant de cercetare, a tipului de
cercetare aplicat precum și a ariei geografice pe care se axează studiile. Sub aspect calitativ ne-am axat
pe realizarea unei treceri în revistă a principalelor direcții de cercetare din sfera fuziunilor și
achizițiilor, subliniind principalele teme analizate și rezultatele obținute în cadrul fiecărei teme, în
scopul identificării și a unor posibile noi direcții de cercetare. Studiul asupra literaturii de specialitate
din ultimele două decenii cu privire la fuziuni și achiziții a fost unul cuprinzător și ne-a permis
constituirea unei baze solide pe care să putem construi și în continuarea acestei teze de doctorat.
Urmare analizei ulterioare, după criteriile mai sus amintite, am concluzionat că principala caracteristică
a cercetărilor din domeniul fuziunilor și achizițiilor înscrierea în curentul pozitivist. Din punct de
vedere al tipului de cercetare utilizat, am observat o preponderență a cercetărilor empirice, acest
rezultat fiind în strânsă legătură cu curentul de cercetare pozitivist. În vederea realizarii studiului
calitativ, la nivelul analizei cantitative am structurat articolele în funcție de tema principală abordată.
Astfel, numeroasele problematici identificate ca fiind supuse analizei în studiile internaționale,
evidențiază încă o dată caracterul complex al fuziunilor și achizițiilor. Dintre acestea, am constatat că
performanța fuziunilor și achizițiilor este cea mai abordată problematică la nivel internațional, fapt
deloc surprinzător având în vedere că principala motivație a acestor operații este realizarea de sinergii.

12
Interesul crescut pentru această tematică este justificat și de numeroasele insuccese care au caracterizat
astfel de tranzacții, cercetătorii din domeniu dorind să găsească rezolvarea la contradicțiile existente în
rândul studiilor cu privire la câștigurile generate de fuziuni și achiziții
10
. Alte subiecte dezbătute în
articolele științifice analizate sunt legate de: tratamentul fondului comercial, metoda achiziției și
metoda punerii în comun de interese în combinările de întreprinderi, prima de fuziune, modalitățile de
finanțare ale fuziunilor precum și motivațiile și efectele achizițiilor și fuziunilor de întreprinderi.
Conceptul de valoare de piaţă a întreprinderii şi de creare a valorii prin procesele de fuziuni şi achiziţii
de întreprinderi este, atât un subiect dezbătut în articolele ştiinţifice analizate, cât şi o preocupare
actuală a organismelor internaţionale de reglementare contabilă, fapt care adaugă actualitate și temei
noastre de cercetare.
În prezent, se constată că, pe plan internaţional, se desfășoară o continuă luptă pentru
supremaţia unui cadru conceptual comun dat de normele contabile internaţionale emise de IASB
11
şi
încurajarea diversității culturii contabile. Considerăm că încercarea de a se pune în practică un proces
vizând reducerea diferenţelor naţionale prin armonizare contabilă internațională, deși ar putea permite
depăşirea principalelor obstacole în calea comparaţiilor documentelor contabile de sinteză, nu ar fi în
consonanță cu ideea păstrării unei identități naționale. În acest context, credem că prin activitatea de
cercetare științifică, se va intensifica criticismul idealismului unei norme unice, având drept scop final
conștientizarea ca se impune dezvoltarea unui sistem contabil modern care să informeze mai corect şi
mai rapid utilizatorii informaţiei contabile cu păstrarea identităților naționale. În ceea ce priveste strict,
aria de cercetare a proceselor de fuziuni și achiziții de întreprinderi, în literatura de specialitate, se arată
că în realitate, de multe ori, decidenții operațiunilor de restructurare sau reorganizare a unei afaceri prin
operațiuni de achiziție sau fuziune, lasă aspectele contabile și mai ales cele fiscale în plan secundar
12
.
Tot realitatea, însă, a demonstrat că, de cele mai multe ori, tocmai aceste aspecte puteau constitui
elementul care face diferența între un plan de optimizare financiară și fiscală reușit și unul superficial.
13

Se justifică, pe cale de consecință, și oportunitatea realizarii unei lucrări de cercetare care
să se înscrie pe traiectoria unei misiuni generale de descoperire și promovare a căilor de perfecționare a
contabilității, care să aibă ca şi efect facilitarea înţelegerii documentelor contabile de sinteza, indiferent

10
Răchişan, R. P. & Bonaci, Mergers and acquisitions – significant case studies on the local market of Cluj-Napoca within the recent past, Analele
Universităţii din Oradea, Seria Ştiinţe Economice, Oradea,2007

11
IASB, abreviere pentru Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
12
Bogdan, Victoria, Armonizarea contabilă internaţională, Ed. Economică, Bucureşti, 2004
13
Christian Leuz, “Fair Value Accounting and Procyclicality: Regulatory Challenges”, disponibil on-line la:
http://www.cepr.org/2432/LauxFinal.pdf,2003, accesat in data de 26.10.2012

13
de denumirea sub care le regăsim în legislația specifică (bilanț, situaţii financiare, etc.) de către orice
tip de utilizatori şi consolidarea încrederii acestora în calităţile informaţiei contabile.
Capitolul I intitulat „Impactul globalizării asupra informației contabile în procesul
cunoașterii întreprinderii ca instrument financiar specific pieței de fuziuni și achiziții de
întreprinderi” este divizat în două secțiuni. Prima secțiune, este o cercetare de tip fundamental, care
prezintă descriptiv aspectele teoretice privind noţiunile de informație contabilă, fuziuni și achiziții de
întreprinderi, definiţiile, importanța şi taxonomia acestora, în scopul înțelegerii utilității și
comparabilității informației contabile în actualul context economic, politic, antreprenorial şi de
cercetare. Cu un caracter fundamental practic, cea dea doua secţiune a capitolului I, tratează punerea în
practică a cunoştinţelor dobândite în urma cercetării teoretice. Ca noutate, vom imbogati cercetarile
empirice la nivel national si international cu o analiza transversala a pietei de M&A la nivelul perioadei
2007-2012, pe care o numim al 7-lea val, sau valul relansarii fuziunilor și achizițiilor de întreprinderi
Acest subcapitol este circumscris analizei privind impactul globalizarii pietelor financiare asupra
informatiei contabile in procesul cunoasterii intreprinderii ca instrument financiar specific pietei de
fuziuni si achizitii de intreprinderi și vizează verificarea ipotezei I1. Piața de M&A din Romania se
încadrează în trendul de globalizare al piețelor financiare europene precum și a celei din capitolul IV,
I5.Procesul de normalizare contabilă internațională transcede nevoia reală de adaptare a sistemului
contabil din România.
În capitolul II intitulat „Gestiunea producției contabile-pârghie de cunoaștere a
întreprinderii în procesele de fuziuni și achiziții de întreprinderi” prin metoda cercetării
fundamentale de tip descriptiv intrăm în analiza cunoștințelor cu privire la identificarea, măsurarea şi
comunicarea valorii unei întreprinderi. În prima sectiune, cea teoretică, se realizează o abordare
conceptuală a întreprinderii și se analizează relevanța informației contabile asigurată de situațiile
financiare în măsurarea ei. Am trecut în revistă diferitele metode relevante de măsurare a valorii
întreprinderii şi am continuat cu o abordare de tip constructivist prin transpunerea în practică, în
sectiunea a II-a a capitolului, a unui număr de zece metode de calcul cu privire la valoarea estimativă
de piață a unei întreprinderi. Aportul de noutate al acestei cercetări empirice este în utilizarea a zece
metode fundamentate pe teoria lui Fernandez
14
, pentru a demonstra, pe exemplul unei intreprinderi din
România, că indiferent de metoda de calcul aplicată, rezultatul cu privire la măsurarea valorii
estimative de piața a întreprinderii este aproximativ același. Și totuși situațiile financiare întocmite

14
Fernandez, P. “A More Realistic Valuation: APV and WACC with constant book leverage ratio”, Journal of Applied Finance, Fall/Winter, Vol.17 No 2,
2007


14
conform actualelor reglementări naționale sau internaționale nu conțin o astfel de informație cu privire
la valoarea estimativă de piața a întreprinderii. Vom propune aceste metode de calcul ca fundament al
dezvoltării unui model de anexa la situațiile financiare care să aducă un plus de informare oricărei
persoane interesate de valoarea întreprinderii, numită de noi, în mod generic, valoarea informală a
întreprinderii. În acest fel, afirmăm că nevoile de informare ale actorilor de pe piața de M&A pot
determina modul de dezvoltare a producției de informație contabilă iar calculul reglementat al unei
valori informale a întreprinderii poate constitui în continuare o direcție de cercetare viitoare a
posibilităților de perfecționare a contabilității. Acest capitol se închide prin elaborarea unor concluzii
bazate pe cercetarea teoretică și cea empirică în vederea verificării ipotezei I2.
În capitolul III intitulat „Abordări conceptuale ale valorii întreprinderii și relevanța
informației contabile asigurate de situațiile financiare în măsurarea ei” ne ocupăm de analiza
problematicii contabile a fuziunilor și achizițiilor de întreprinderi, cu privire la conceptul de valoare a
întreprinderii, recunoaşterea elementelor valorii, evaluarea şi deprecierea acestora. În secțiunea
teoretică a acestui capitol facem o prezentare a antecedentelor privind publicarea informaţiilor
contabile prin situațiile financiare anuale, după care trecem la studierea avantajelor şi dezavantajelor
publicării unor informaţii cu privire la valoarea informală de piață a unei întreprinderi, precum şi a
utilităţii acestora pentru diferiţii utilizatori interni şi externi. Se constată, aici, că informația contabilă
asigurată de situațiile financiare întocmite și prezentate conform reglementarilor contabile naționale nu
ofera o imagine fidelă a valorii unei întreprinderi ca instrument financiar specific, care conduce la
verificarea ipotezei I3. Această afirmație demonstrată în sectiunea teoretică este continuată în
secțiunea aplicativă printr-un studiu empiric realizat asupra unui set de întreprinderi cotate pe piața
bursieră, care în perioada 2010-2012 au realizat tranzacții de tipul fuziunilor sau achizițiilor de
întreprinderi. Au fost analizate informațiile contabile publicate de acestea prin forța legii, pe de o parte,
și opțional, pe de altă parte, fie în anexele la situațiile financiare, fie pe web-site-urile proprii. În
această secțiune aducem o contribuție nouă în planul cercetărilor empirice, îmbogățind referențialul
cercetărilor care au ajuns la concluzia că valoarea contabilă generată de situațiile financiare nu reflectă
fidel valoarea de piață a unei întreprinderi ca instrument financiar specific, unul din elementele
neincluse ale acestei valori de piață fiind chiar brand-ul întreprinderii.
Capitolul IV este intitulat Aspecte de studiu comparat privind cadrul conceptual contabil al
IASB și normativele contabile din Franta și România aplicabile proceselor de fuziuni și achiziții de
întreprinderi. Ipoteza de lucru a acestui capitol este că prin aplicarea IFRS se obține o armonizare a
intereselor persoanelor implicate în procesele de fuziuni și achiziții de întreprinderi (Ipoteza I4), dar
stadiul actual de dezvoltare al economiei românești, dedus din analiza explicită a pieței de M&A, nu se

15
înscrie pe același trend al pieței mondiale. În acest fel, se analizează și dacă procesul de normalizare
contabilă internațională transcede nevoia reală de adaptare a sistemului contabil din România (Ipoteza
I5) sau dacă aplicarea pe scară extinsă la toate întreprinderile comerciale din România pare a fi o
soluție adecvată realității noastre economice. Având în vedere limitele legislației actuale cu privire la
reflectarea fidelă a valorii unei întreprinderi, susținute și prin ipotezele verificate în capitolele
anterioare, ipoteza de lucru a acestui capitol este verificată și printr-un sondaj de opinie realizat asupra
unui eșantion semnificativ de profesioniști contabili - membri CECCAR, al cărui obiectiv central este
obținerea și analiza percepției acestora cu privire la nevoia reală de înscriere a sistemului contabil
național pe traseul normalizării contabile internaționale. Concluziile studiului converg spre ideea că
profesionistul contabil din România nu percepe necesitatea unei adaptări imediate si coercitive la
cerințele utilizatorilor de informație contabilă de la nivel național, întrucât, pe de o parte, aceștia din
urmă nu sunt încă orientați spre o expansiune investițională, atitudinea predominantă a pieței fiind către
investiții interne și mai puțin în afara teritoriului național (capitolul I) și, pe de alta parte, comunicarea
producției contabile este direcționată, în primul rând, sub forța legii, pentru acoperirea nevoii de
informare a organelor statului și nu, în principal, a altor categorii de utilizatori (cap. II și III). Această
concluzie conduce astfel și la verificarea ipotezelor de cercetare I4 și I5 mai sus enunțate.
Ultimul capitol al tezei doctorale îl dedicăm elaborării principalelor concluzii obţinute pe
parcursul cercetării și sublinierii principalelor contribuții personale. Chiar dacă unele dintre aceste
concluzii au fost comentate pe parcursul tezei, vom încerca să oferim o imagine de ansamblu a
contribuţiilor noastre în privinţa posibilitatilor de perfecționare a contabilității proceselor de fuziuni și
achiziții de întreprinderi. În acest scop vom distinge între concluziile părţii teoretice şi concluziile părţii
practice ale tezei noastre doctorale. Vom încheia capitolul cu prezentarea limitelor cercetării realizate și
în final cu enumerarea unor posibile direcţii viitoare de cercetare în domeniul pieței de fuziuni și
achiziții de întreprinderi.
ARHITECTURA TEZEI DE DOCTORAT


4.2. În mod sintetic arhitectura tezei de doctorat este prezentată sugestiv în figura următoare:
16
Figura nr. 3. Arhitectura tezei de doctorat
SECTIUNEA I
CADRUL
TEORETIC
CADRUL TEORETIC, EISTEMOLOGIC SI METODOLOGIC AL CERCETARII
CAP.I CAP.II
SECTIUNEA II
CAP.III
CADRUL
EPISTEMOLOGIC
SI
METODOLOGIC
CAP.IV
INTRODUCERE GENERALA
TITLU: CONTRIBUTII LA PERFECTIONAREA CONTABILITATII PROCESELOR DE FUZIUNI SI ACHIZITII DE INTREPRINDERI
OBSERVATII
EMPIRICE -
EXPLORAREA
PROCESELOR,
ANALIZA
RELATIILOR DE
LEGATURA,
INTELEGEREA
FENOMENELOR
SI IMBOGATIREA
CONCEPTELOR
PRIN STUDII DE
CAZ SI SONDAJE
DE OPINIE
CAPITOLUL V CONCLUZII FINALE: CONTRIBUTII PERSONALE, LIMITARI ALE CERCETARII, DIRECTII VIITOARE DE CERCETARE STIINTIFICA
CADRUL GENERAL AL CERCETARII PRIVIND CONTABILITATEA PROCESELOR DE FUZIUNI SI ACHIZITII DE
INTREPRINDERI
GESTIUNEA PRODUCTIEI DE INFORMATIE
CONTABILA-PARGHIE DE AMELIORARE A
UTILITATII SITUATIILOR FINANCIARE IN
COMUNICAREA VALORII INTREPRINDERII PE
PIATA DE FUZIUNI SI ACHIZITII DE
INTREPRINDERI
ASPECTE DE STUDIU COMPARAT PRIVIND CADRUL
CONCEPTUAL CONTABIL AL IASB SI NORMATIVELE
CONTABILE DIN FRANTA SI ROMANIA APLICABILE
PROCESELOR DE FUZIUNI SI ACHIZITII DE
INTREPRINDERI
IMPACTUL GLOBALIZARII ASUPRA
INFORMATIEI CONTABILE IN PROCESUL
CUNOASTERII INTREPRINDERII CA
INSTRUMENT FINANCIAR SPECIFIC
PIETEI DE FUZIUNI SI ACHIZITII SI
NORMALIZAREA CONTABILA
INTERNATIONALA
STUDIUL
RELATIEI
GLOBALIZARE-
PIATA
FINANCIARA-
PROCESE DE
M&A-
CONTABILITATE
SI
POZITIONAREA
PROBLEMATICII
IN PERIMETRUL
DE CERCETARE
ABORDARI CONCEPTUALE ALE VALORII
INTREPRINDERII SI RELEVANTA INFORMATIEI
CONTABILE ASIGURATE DE SITUATIILE FINANCIARE IN
MASURAREA EISursa: realizată de autor

17
CONTRIBUŢII PERSONALE


În lucrarea de cercetare stiințifică cu tema: ,,Contribuții la perfectionarea contabilității
proceselor de fuziuni și achizitii de întreprinderi”, fără a avea pretenţia unei abordări exhaustive, am
încercat să tratam, din punct de vedere teoretic şi practic, întreprinderea, ca instrument financiar
specific pieței de fuziuni și achiziții de întreprinderi, analizând metodele de calcul ale valorii acesteia
in baza informațiile asigurate de situațiile financiare reglementate la nivelul anului 2012. Am încercat
noi abordări ale cadrului conceptual contabil, printr-un discurs interpretativ dar și critic al teoriilor
valorii întreprinderii, şi totodată am explicat şi diseminat metodologiile de calcul a valorii intreprinderii
utilizate în diverse ţări din lume, în special in Franţa.
Acest demers ne-a facilitat clarificarea și aportul unor propuneri de îmbunătăţire a practicilor
de intocmire a situațiilor financiare utilizate de întreprinderile româneşti, deschizând astfel porţile spre
cercetările orientate către practică.
Plecând de la întrebările şi problematica cercetării, teza a încercat să ofere un răspuns clar la
problemele asociate cu fenomenul fuziunilor și achizițiilor de întreprinderi, propunând un ansamblu
teoretic şi aplicativ centrat asupra acestor probleme.
De altfel, obiectivul fundamental al tezei îl reprezintă dezvoltarea şi aprofundarea noilor
abordări despre valoarea de piață a unei întrepinderi ce intră în procesul de fuziune sau de achizitie cu
altă întreprindere, în scopul:
prezentării exhaustive a stadiului cunoaşterii în domeniu, ca bază de producere a unor noi
cunoştinţe;
formulării unor aprecieri asupra corelaţiei dintre dinamica pietelor financiare globale şi
metodologia de evaluare a intreprinderii potrivit cadrului genral IASB precum şi a impactului asupra
performanţelor tranzacțiilor de pe piața de M&A;
identificării unui model modern şi pertinent de situații financiare sau anexe de atașat la acestea,
adaptat mai bine mediului economic, tehnologic şi social actual, respectiv identificarea impactul
aplicării acestuia asupra performanţei operațiunilor de achiziții sau de fuziuni in perioada
posttranzacție, atât în plan teoretic cât şi practic.
Aportul personal la cercetarea realizată se concretizează pe doua paliere, unul conceptual si
unul empiric.18
I. La nivel conceptual consideram că prezentul demers ştiinţific permite:

1. studiul explicativ al cercetărilor anterioare cu privire la conceptele de fuziuni și achiziții de
întreprinderi, cu evidențierea tipologiilor, a zonelor geografice de desfăsurare a lor, a metodelor
contabile de evaluare și a corelației dintre acestea și teoriile valorii privind întreprinderea ca instrument
financiar specific;
2. observarea trendului de dezvoltare a pieței de M&A în perioada 2007-2012, pe trei paliere,
national, european și internațional în corelatie cu evoluția istorică a teoriei valurilor privind fuziunile și
achizițiile de întreprinderi, precum și cu política de normalizare contabilă internațioanală promovată de
IASB;
3. studiul critic si interpretativ prin consolidarea celor două tipuri de cercetare istorică şi
punerea în coerenţă a relaţiilor existente între dinamica piețelor financiare la nivel mondial,
fenomenul globalizării, normalizarea contabilă internațională şi gestiunea informației contabile
comunicate prin situațiile financiare, în scopul stabilirii valorii întreprinderii ca instrument financiar
specific pietei de M&A;
4. criticismul metodelor de evaluare, în special privind limítele și dificultățile normativelor
contabile ce prescriu utilizarea valorii juste în procesul de evaluare a unei întreprinderi în defavoarea
utilizării costului istoric și promovarea ideii unui sistem mixt de evaluare (cost istoric si valoare justă,
cu rețineri însă privind utilizarea termenului de just. În opinia noastră termenul just ar putea fi înlocuit
cu probabil, sau estimat, sau informal, sau orice alt cuvânt care să îmbrace conținutul valorii, să
sugereze ce este valoarea unei întreprinderi si nu cât este valoarea ei la un anumit moment de
tranzacționare în piață. Prețul de piață, prin comparație, credem că nu este întotdeauna un preț just ci
este, mai degrabă, un preț conjunctural, pe care producția contabilă nu il poate genera decât în asociere
cu alte elemente informative de mediu extern;
5. prezentarea descriptivă a unor metode de calcul a valorii întreprinderii, pe care le considerăm
adaptate mai bine mediului economic actual, respectiv identificarea impactului utilizării mai multor
metode de calcul bazate pe cash-flow-urile prezente și viitoare asupra valorii contabile a unei
întreprinderi, atât în plan teoretic cât şi practic;
7. analiza interpretativă a normativului contabil internațional, a celui aplicabil în Franța și a
sistemului contabil românesc, vizând necesitatea unei schimbari a perspectivei asupra utilizării noilor
abordări ale cadrului contabil conceptual ale IASB;

19
8. studiile empirice realizate privind: evoluţia pieței de fuziuni și achiziții în corelație cu percepția
profesionistului contabil privind utilitatea informației cuprinse în situațiile financiare intocmite potrivit
legislației nationale, reprezintă un element de noutate şi utilitate, ce fundamentează analiza privind
oportunitatea aplicării IFRS începând cu anul 2013 pentru tóate întreprinderile care iși desfăsoară
activitatea în România.
Aceste studii realizate în context românesc, european şi internaţional au fost necesare pentru:
a observa și analiza evoluţia literaturii de specialitate la nivel național și internațional cu
privire la tema de cercetare vizând fuziunile și achizițiile de întreprinderi;

a obţine o imagine de ansamblu asupra stadiului cunoaşterii in domeniul trendului pietelor de
fuziuni și achiziții de întrprinderi in contextul globalizării;

a realiza o imagine sugestivă asupra corelației dintre trendul proceselor de fuziuni și achiziții de
întreprinderi, globalizarea piețelor financiare și accentuarea eforturilor de normalizare contabilă
internatională, atât la nivel teoretic cât şi practic;

a afla cum au evoluat teoriile valorii întreprinderii și care au fost metodele utilizate de
contabilitate pentru a reflecta valoarea sa, din trecut şi până în prezent;

a afla care este percepția profesionistului contabil cu privire la introducerea IFRS în sistemul
național contabil

II. La nivel practic, studiile aplicative realizate permit :

1. Am arătat limitele metodei bazate pe cash-flow pentru aprecierea valorii unei întreprinderi și
dezavantajele sale în cunoașterea valorică a elementelor de imobilizări necorporale
nerecunoscute de normativul contabil (capital intelectual, brand, goodwill, fond comercial);
2. Am analizat 10 metode de calcul a valorii întreprinderii, le-am interpretat avantajele şi limitele,
şi am arătat că indiferent de câte metode de calcul am aplica, valoarea întreprinderii trebuie să
fie aceeași; pe cale de consecință, am dedus, că un metoda este importantă ci natura
informațiilor utilizate de metoda respectivă de calcul ( daca sunt comparabile in aceeasi unitate
de masura), adică filosofía pe care se bazează aceasta

20
3. Am argumentat propunerea privnd includerea unei anexe la situațiile fiannciare, special
destinate calculului valorii întreprinderii, care să prezinte atât conceptual cât și matematic,
metodele utilizate pentru calculul valorii intreprinderii, numită de noi, în cuprinsul lucrării,
valoare estimativa a întreprinderii;
4. Am argumentat propunerea privind contabilizarea diferenței dintre valoarea de piață a
întreprinderii și valoarea sa contabilă într-un cont de imobilizări necorporale, analitic distinct
de imobilizări imateriale, în corespondență cu un cont de rezervă de capital
5. Am prezentat teoria și practica din România și din Franța precum și cadrul conceptual general
al IASB, cu privire la posibilitățile de amelioare a calității informației contabile continuțe de
situațiile financiare ale întreprinderilor, implementarea şi utilizarea metodelor de evaluarea a
unei întreprindei, care oferă atât cercetătorilor cât şi practicienilor ocazia de a cunoaşte şi
înţelege mai bine dacă noile conditii de dezvoltare ale economiei, globalizarea şi competiţia
acerbă, cerinţele din ce în ce mai exigente ale clienţilor, îşi pun amprenta asupra modului de
organizarea a gestiunii informatiei contabile, asupra metodelor de calcul a valorii intreprinderii,
respectiv care sunt acei factori care în prezent constrâng sau accelerează implementarea şi
utilizarea unor noi metode de calcul;
6. Am prezentat controversa dintre costul istoric și valoarea justă, gradul de cunoaştere deficitar
(la nivel de generalizare) a modului de aplicare a valorii juste de către profesionistul contabil în
procesul combinărilor de întreprinderi, considerând că prin redarea atât a avantajelor cât şi a
dezavantajelor fiecărei metode, practicienii au posibilitatea de a se familiariza cu idea
acceptării sau respingerii fundaméntate a metodei valorii juste si că pot actiona motivat pentru
dezvoltarea, îmbunătăţirea şi implementarea metodelor sau tehnicilor de lucru;
7. Am realizat validarea practică a oportunităţii implementării IFRS in România, și în special a
IFRS 3 combinări de întreprinderi;
8. Am analizat stadiul si necesitățile de pregatire profesională ale profesionistului contabil cu
privire la aplicarea IFRS3.
Concluziile documentării teoretice şi rezultatele cercetării empirice, au permis o contribuţie la
imbogățirea studiilor privind gradul de adaptare al reglementărilor contabile naționale sau
internaționale la nevoie de informare ale diversilor utilizatori, în special a actorilor de pe piața de
M&A. Într-o viziune pragmátică am propus soluţii de contabilizare a fondului comercial pentru acele
elemente de capital imaterial care nu îndeplinesc condițiile normativului natioanal sau international dat

21
de IFRS pentru a intra în categoría activelor necorporale. Această viziune pragmatică răspunde grijii
noastre de a propune un instrument de gestiune a informației contabile care să:
a. răspundă aşteptărilor utilizatorilor informaţiei contabile, pentru cunoaşterea
realităţilor economice, fundamentarea deciziilor şi elaborarea politicii financiare;
b. crească pertinenţa informaţiei privind valoarea globala estimativa a
întreprinderii, ca instrument preliminar în elaborarea strategiilor de dezvoltare, ca instrument de
măsurare a performanţei şi de pilotaj al întreprinderilor.
Cercetările efectuate ne permit a propune următoarele soluţii referitoare la perfecţionarea
contabilităţii proceselor de fuziuni și achiziții de întreprinderi:
întreprinderii în
documéntele de sinteză contabilă și propunerea unei legiferări a publicării acestor informații
contabile sub forma unei anexe la situațiile financiare ale întreprinderii
tării unui sistem mixt de evaluare a elementelor de activ și de pasiv
ale întreprinderii, respectiv la cost istoric și la valoare justă, dar cu o posibilă reanalizare a
misiunii valorii juste chiar cu schimbarea denumirii (termenul just, ne pare în fapt, mai mult
injust) (credem că vor fi dezvoltate cercetări viitoare în această direcție).
ței dintre valoarea contabilă, calculată pe baza metodei patrimoniale a
activului net contabil, și valoarea estimativă de piață a întreprinderii, stabilită de specialisti
evaluatori, ca element de activ din categoría Imobilizărilor necorporale, care propunem noi să
aibă o denumire de Imobilizări imateriale. Acestea ar putea să includă și conceptul de capital
intelectual, care, ca varianta de lucru, poate să fie considerat parte componentă a fondului
comercial al întreprinderii, și înregistrat în corespondență cu un un cont de rezerve.

Teza propune şi o concluzie generală care răspunde la întrebarea de cercetare asumată în
capitolul I: Pentru o schimbare de perspectivă cu privire la utilizarea informației contabile de către
orice persoană interesată, se impun noi abordări ale calcului valorii întreprinderii, cares ă fie adaptate
cel mai bine mediului economic, tehnologic şi social actual.
În acest fel, se poate afirma din nou, fundamentat, că un factor de progres al societății, îl
constituie contabilitatea, productia contabilă și comunicarea ei.
22
Verificarea ipotezelor de cercetare

1. Verificarea ipotezei I1: Piața de M&A se încadrează în trendul de globalizare al piețelor
financiare.
Capitolul I al lucrării este destinat verificării ipotezei de cercetare I1 privind impactul
globalizării piețelor financiare asupra informației contabile în procesul cunoașterii întreprinderii ca
instrument financiar specific pieței de fuziuni și achiziții de întreprinderi.
În acest sens, am realizat o cercetare fundamental, de tip descriptiv, cu privire la evoluția
istorică a pieței de fuziuni și achiziții de întreprinderi cu analizarea particularităților generate de
fenomenul globalizării piețelor financiare.
A fost avută în vedere și analiza interdependențelor evolutive dintre normalizarea contabilă
internațională și piața de M&A.
S-au urmărit și corelat deasemenea, aici, rezultatele cercetării teoretice, respectiv
individualizarea celor șase valuri identificate în dezvoltarea pieței internaționale de M&A (1.2.2.1.) și
identificarea actorilor care influențează aceste piețe (1.1.2.) pentru a contribui la fundamentarea
validării sau invalidării agregate a ipotezelor de cercetare I1, I4 si I5.
Ca noutate la nivelul studiilor aplicative, am adaugat și imbogățit cercetările la nivel național și
internațional cu o analiză transversală la nivelul perioadei 2007-2012, pe care o numim al 7-lea val, sau
valul relansării. Realizarea unei analize cât mai complexe cu privire la fenomenul fuziunilor și
achizițiilor în România și compararea cu ce s-a întâmplat la nivel mondial și european, a fost efectuată
apelând la date furnizate de organisme sau firme de consultanță specializate pe cuantificarea fuziunilor
și achizițiilor.
Pentru realizarea studiului au fost alese totalitatea fuziunilor și achizițiilor realizate în intervalul
2007 – 2012, fiind aleasă această perioadă pentru că pe acest interval sunt disponibile date si ar
reprezenta urmatoarea perioadă în șirul valurilor stabilite de literatura de specialitate (ultimul val
studiat este cel din perioada 2004-2007).
Având în vedere demersul nostru științific, și anume acela de a măsura impactul fuziunilor și
achizițiilor în economia României, am recurs la stabilirea următoarelor subipoteze empirice:
Ipoteza 1.1.: Evoluția numărului defuziuni și achiziții la nivel mondial și european este
influențată de criza financiara internatională si globalizarea.
Ipoteza 1.2: Datorită faptului că România nu este încă o țară stabilă, din punct de vedere
economic, politic și social, piata de fuziuni si achizitii nu a urmat același tipar de creștere și

23
descreștere înregistrat la nivel mondial și european.
Aceste ipoteze au mai fost verificate si prin cercetari anterioare, efectuate insa asupra unor
perioade anterioare anului 2007 (respectiv 2004-2007).
Noutatea adusa de noi este data de perioada analizată, care este de actualitate maximă (ultimul
an studiat este cel mai recent posibil -2012), de metodologia cercetarii si de aportul de cunostinte
privind evolutia pietei de fuziuni si achizitii la nivel national, european si international, in perioada
urmatoare anului 2007, de declansare a crizei financiare internaționale, respectiv 2007-2012.
Figura nr.2. Comparație între valoarea tranzacțiilor de M&A încheiate la nivel mondial,
european și național

Sursa : elaborata de autor in baza datelor culese din Zephyr

Am folosit analiza fuziunilor și achizițiilor ca un instrument de măsurare a gradului în care
economia României este conectată la economia globală. Pentru aceasta am realizat compararea
evoluțiilor la nivel național, european și mondial.
După cum se poate observa in figura nr.2, de mai sus, modificările anuale la nivel mondial și
european se aseamănă foarte mult, înregistrând descreșteri de amplitudine relativ egală pe intreaga
perioada 2007-2012.
În cazul României insa, modificările anuale au fost total diferite, cu o creștere și o descrestere
în oglindă în anul 2010 față de anul 2008 și respectiv față de anul 2011, și cu o revenire a creșterii în
anul 2012, la un nivel apropiat de cel al anului 2007, de dinaintea declansării crizei financiare
internaționale.

24
Se poate afirma, astfel, că economia României nu este foarte conectată la economia
mondială, din perspectiva trendului de realizare a proceselor de fuziuni și achiziții de
intreprinderi. Acest fapt, pe de o parte, poate fi un dezavantaj, pentru că descreșterea numărului de
tranzacții în România a avut loc cu un an mai devreme față de descreșterea de la nivel mondial și
european. Privită, însă în sens pozitiv, se poate afirma că, în fapt, creșterea înregistrată în anul 2010
sau în anul 2012 a fost cu mult mai mare în România decât cea de la nivel european sau mondial,
de aici rezultând că în perioade de creștere economică, țara noastră încă mai prezintă interes sub
aspectul investițiilor realizate prin intermediul achizițiilor și fuziunilor.
Prin raţionament deductiv, în urma studierii aprofundate a literaturii de specialitate şi prin
consolidarea punctelor de vedere ale specialiştilor, am concluzionat că dinamica sistemelor economice
globale determină evoluţia contabilitatii spre normalizarea internationala si productia de informatie
contabila capata noi valente de realizare a functiei de comunicare a valorii intreprinderii pentru
utilizatorii de pe piata de fuziuni sia chizitiide intreprinderi.
Studiul empiric demonstrează că piata de M&A se incadreaza in trendul de globalizare al
pietelor financiare (Ipoteza1) și pe cale de consecință, poate exercita presiuni privind realizarea
normalizării contabile internaționale. Urmează să verificăm, în continuare, și dacă nevoile de informare
ale actorilor de pe această piață determină gradul și direcțiile de dezvoltare ale producției de informație
contabilă (Ipoteza2) din România.

Piața de M&A se încadrează în trendul de globalizare al
piețelor financiare și datorită nevoilor de informare de pe
această piață, producția contabilă capată noi valențe de
comunicare sub forța coercitivă a utilizatorilor.
Ipoteza 1 este validată.Se observă că validarea ipotezei I1 are consecințe și asupra ipotezei următoare I2.

2. Verificarea ipotezei 2: Nevoile de informare ale actorilor de pe piața de M&A pot
determina producția de informație contabilă.
Capitolul nr.II este destinat, in principal, verificarii ipotezei de cercetare I2.
In acest sens am realizat o cerecatre teoretica de tip explicativ in care s-a pornit de la
prezentarea cadrului conceptual de gestiune a cunostintelor ca element component ale sistemului de
productie contabila(2.1) cu individualizarea limitelor productiei contabile in masurarea valorii

25
intreprinderii (2.2.1.) si in special a capitalului intelectual (2.2.2.). Cercetarea teoretica a fost
continuata cu analiza si evidentierea influentei utilizatorilor de informatie contabila cu privire la
identificarea valorii intreprinderii (2.3.) in stabilirea si directionarea traseului evolutiv al acesteia in
contextul accentuarii fenomenului de normalizare contabila internationala (2.4.).
Cercetarea fundamentala este continuata cu prezenatrea metodologiei realizarii (2.5.1.)si
concluziilor unui studiu aplicativ asupra metodelor de calcul privind valoarea unei intreprinderi.
Aportul de noutate al acestei cercetari empirice este in utilizarea a zece metode de calcul a valorii unei
intreprinderi, pentru a demonstra, pe exemplul unei entitati din Romania, ca nu metoda de calcul este
cea care conduce la valori diferite ale unei intreprinderi ci elementele componente ale valorii unei
intreprinderi care fundamenteaza baza de calcul (2.5.2.). Urmare analizei privind stadiul cunoașterii cu
privire la tema de cercetare abordată de noi (Introducere generala), am concluzionat că, potrivit
cercetărilor din domeniul fuziunilor și achizițiilor, metoda utilizată predominant pentru evaluarea unei
întreprinderi este cea a activului net contabil.
În urma studierii unui set de carti și articole stiintifice cu privire tipologia metodelor de calcul a
valorii unei întreprinderi, am ajuns la concluzia că toate au ca bază de pornire numai elemente din
situațiile financiare, din bilanț sau din contul de profit si pierdere al intreprinderii. Și totuși, situațiile
financiare întocmite conform actualelor reglementări naționale sau internaționale nu conțin informații
cu privire la valoarea de piață a întreprinderii, a activelor sale necorporale,a capitalului intelectual sau a
fondului comercial, toate privite ca un întreg.
În vederea găsirii unor căi de diminuare a acestei deficiențe, am incercat să analizăm impactul
mai multor metode de calcul a valorii întreprinderii bazate pe fluxurile de numerar prezente și viitoare,
rezultând astfel o valoare estimată a întreprinderii. Scopul explicării și punerii în practică a 10 metode
de calcul a valorii întreprinderii a fost acela de a contribui la îmbogațirea cunostințelor cu privire la
această abordare a valorii dar și pentru a sprijini utilizatorul interesat de filozofia metodelor de calcul
să înteleagă ce anume reprezintă ele și cum îl pot ajuta în fundamentarea luării unei decizii.
Am argumentat și fundamentat astfel propunerea metodelor de calcul ce au facut obiectul
cercetării aplicative din cadrul acestui capitol ca fundament al dezvoltării unui model de anexă la
situațiile financiare care să aducă un plus de informare oricărei persoane interesate de valoarea
întreprinderii, numită de noi, în mod generic, valoarea informală a întreprinderii (noi direcții de
cerectare vor putea fi dezvolatate in acest sens).
În acest fel, afirmăm că nevoile de informare ale actorilor de pe piața de M&A pot determina
modul de dezvoltare a producției de informație contabilă, iar calculul reglementat al unei valori
informale a întreprinderii poate constitui in continuare o directie nouă de cercetare in viitor.

26
Nevoile de informare ale actorilor de pe piața de M&A pot
determina modul de dezvoltare a producției de informație contabilă.
Informația contabilă asigurată de situațiile financiare
intocmite și prezentate conform reglementărilor contabile nationale
nu oferă o imagine fidelă a valorii unei întreprinderi ca instrument
financiar specific.

Ipoteza 2
este validată.

Ipoteza 3
In subsidiar validarea ipotezei I2 presupune si acceptarea ipotezei I3. care este verificata in
mod desfasurat insa in capitolul III.
3. Verificarea ipotezei 3: Informația contabilă asigurată de situațiile financiare intocmite și
prezentate conform reglementărilor contabile naționale nu oferă o imagine fidelă a valorii
unei întreprinderi ca instrument financiar specific.
Capitolul III este destinat verificării ipotezei de cercetare I3, mai sus amintită.
În cadrul capitolului III începem cu o prezentare a conceptului de valoare din perspectiva
teoriei entropiei, cu transpunerea sa pe domeniul întreprinderii, ca instrument financiar specific pieței
de fuziuni și achiziții de intreprinderi (3.1). Cercetarea teoretică este continuată cu analiza factorilor
care determină valoarea și dinamica valorii unei întreprinderi (3.2.), urmată de prezentarea dificultăților
de evaluare a capitalului intelectual (3.3.) și de utilizare a valorii juste (3.4.) la intocmirea situațiilor
financiare.Cercetarea fundamentală este completată cu metodologia realizării (3.5.1.) și concluziile
unui studiu empiric efectuat asupra situațiilor financiare publicate de întreprinderi cotate la Bursa de
Valori din București, pentru a concluziona dacă acestea cuprind informații cu privire la valoarea
brandului. Investigația stiințifică fiind derulata numai asupra unui set de întreprinderi care au fost
implicate în procese de fuziuni și achiziții (top 25), prin comparație între valoarea lor contabilă și cea
considerată de piață, s-a demonstrat că situațiile financiare ale acestor ăntreprinderi nu reflecta insă și
valoarea unor active imateriale cum ar fi marca sau brandul de piață (3.5.2.).Aportul de noutate al
acestei cercetări empirice este dat de metodologia utilizată și de rezultatul obținut care contribuie la
îmbogățirea paletei de cercetări stiințifice, pe exemplul unui set de întreprinderi din România.
Acest studiu validează prin rezulatele obținute, ipoteza I3, arătând fundamentat că informația
contabilă asigurată de situațiile financiare întocmite și publicate conform reglementărilor contabile
naționale sau internaționale, nu oferă o imagine fidela a valorii unei întreprinderi ca instrument
financiar specific (I3).


27
Informația contabilă asigurată de situațiile financiare întocmite și
publicate conform reglementărilor contabile naționale nu oferă o
imagine fidelă a valorii unei întreprinderi ca instrument financiar
specific.
Nevoile de informare ale actorilor de pe piața de M&A pot
determina modul de dezvoltare a producției de informație contabilă.
Se observă că I2 și I3 sunt relaționate.

Ipoteza 3 este validată.


Ipoteza 2 este validata.
Informatia contabila asigurata de situatiile financiare
intocmite si prezentate conform reglementarilor contabile nationale
nu ofera o imagine fidela a valorii unei intreprinderi ca instrument
financiar specific

Ipoteza 2 estevalidata


Ipoteza I3 validata
4. Verificarea ipotezelor 4 si 5 :
4. : Aplicarea IFRS contribuie la armonizarea intereselor persoanelor implicate în procesele
de fuziuni și achiziții de întreprinderi dar
5.: Procesul de normalizare contabilă internațională transcede nevoia reală de adaptare a
sistemului contabil din România.
În fapt, verificarea celor doua ipoteze presupune și o analiză în cerc a celorlalte ipoteze, pentru
a corela concluziile cercetărilor desfăsurate în cadrul capitolelor I, II, III cu rezultatele interpretării
sondajului de opinie din capitolul IV. Se observă, astfel, caracterul interrelațional al ipotezelor care,
împreună converg spre un corp comun, cel al ipotezei centrale minimale și pe termen lung, poate prin
dezvoltarea unor noi direcții de cercetare în viitor, către cel al ipotezei centrale maximale, demonstrând
astfel că, în fapt: Contabilitatea contribuie la progresul societății. În realizarea obiectivului propus în
capitolul IV, demersul de cercetare vizează o analiză a referențialului legislativ cu privire la
fenomenele de achiziții și fuziuni de întreprinderi. Dat fiind interesul preponderent contabil al
cercetării, cum orice proces în contabilitate se bazează pe un dispozitiv legislativ, au fost avute în
vedere insă, în primul rand aspectele juridice ale operaţiilor de fuziune atât la nivel naţional (din
România și din Franța) cât şi internaţional, respectiv prin Standardul Internaţional de Raportare
Financiara IFRS 3 privind combinările de întreprinderi.
Concluzia analizei de continut a referențialului este că reforma contabilităţii, atât în România,
cât și în Franța, a însemnat în mod concret armonizarea normelor contabile naționale cu IFRS-urile.
Organismul francez de normalizare contabilă a îmbinat valorile tradiţiei contabile franceze
patrimoniale cu cerinţele referenţialului contabil internaţional (IASB). În Franţa, decizia UE ca toate
entităţile cotate să aplice IFRS în conturile lor consolidate a suscitat însă numeroase critici. Se remarcă
aici revoluţia culturală adusă de IFRS într-o ţară caracterizată printr-un sistem de reglementare care
a fost întotdeauna sub controlul statului, asemănător celui din România. Principalele critici sunt aduse
în legatură cu: (i)orientarea spre pieţele financiare, (ii) utilizarea excesivă a conceptului de valoare

28
justă și nu în ultimul rând, faptul că (iii)IASB nu este supus nici unui control politic, el regăsindu-se
sub controlul marilor cabinete internaţionale de audit.
Urmare unui studiu realizat asupra a 4 entităţi franceze, din sectoare diferite de activitate, care
aplică IFRS în conturile consolidate, s-a constatat că, în procesul implementării IFRS, profesioniştii
contabili au apelat la propria judecată profesională procedând la o analiză aprofundată a traducerii
contabile a operaţiilor şi la aplicarea principiului pragului de semnificaţie. Concluzia studiului este ca
acest fapt s-a datorat, în parte, caracterului incomplet al interpretărilor normative ale referenţialului
IFRS. În completarea acestui studiu empiric am realizat in partea a 2-a capitolului VI, metodologia de
lucru si concluziile unei cercetări empirice de tip sondaj de opinie, care, la nivel general, îmbogateste
palierul studiilor de gen cu privire la stadiul de dezvoltare al contabilității în România și propune
eventuale căi de perfectionare a contabilității proceselor de fuziuni și achiziții de întreprinderi.
Sondajul de opinie este realizat pentru a obține și analiza percepția profesionistului contabil cu privire
la gradul de dificultate al întocmirii situațiilor financiare în procesele de fuziuni și achiziții de
întreprinderi potrivit IFRS 3.
Scopul general al anchetei statistice a fost acela de a furniza concluzii ştiinţifice, pertinente,
care să arate impactul introducerii IFRS în sistemul contabil national și aprecierea gradului de utilitate
al informațiilor contabile asigurate de situațiile financiare întocmite potrivit referențialului contabil
național și internațional existent la nivelul anului 2012. Analiza este directionată spre corelarea nevoii
de adaptare a producției contabile la cerințele utilizatorilor din piața de M&A, astfel încât să se poată
verifica dacă prin aplicarea IFRS, profesionistul contabil consideră că se armonizează mai bine
interesele actorilor de pe aceasta piață (ipoteza I4) sau dacă normalizarea contabilă internațională
transcede nevoia reală de adaptare a sistemului contabil național (ipoteza I5). Aspectele relevante, aşa
cum au rezultat din analiza datelor obţinute din prelucrarea datelor conținute in chestionarele
administrate unui număr de 382 de experți contabili –membrii CECCAR București, sunt următoarele:
-majoritatea respondenţilor (94,8%) consideră că reglementările nationale cu privire la
contabilitatea proceselor de fuziuni și achiziții de întreprinderi, nu sunt suficiente pentru a reflecta
realitatea economică a acestor tranzacții, arătând totodată că reglementarile contabile internaţionale
privind procesele de fuziuni și achiziții, instituţionalizate prin IFRS 3„Combinări de întreprinderi”, nu
sunt sau, sunt parțial adaptate şi implementate în sistemul contabil românesc ;
-se resimte la nivelul majorității o nevoie acută de pregătire profesională continuă în legatură
cu aplicarea efectivă a IFRS si a IFRS 3 în special, motivația fiind generată și de presiunea exercitată
de actorii pieței de M&A pentru obținerea unor informații stanadardizate internațional. Așa cum se
observă în rezultatele studiului realizat în capitolul I, această piață a înregsitrat în țara noastră un trend

29
crescător la nivelul anului 2012, contrar evoluției pe plan european sau mondial, ceea ce arată
potențialul de crestere al economiei românești. pe de o parte, dar și potențialul de crestere a nevoii de
servicii contabile, pe de altă parte. Producția contabilă, în fapt, este motorul în procesul de creștere a
gradului de cunoaștere al întreprinderii, iar comunicarea informației contabile rămâne o zonă supusă
unui continuu proces de perfecționare pe care profesionistul contabil o percepe ca pe un efort în plus.
Potrivit sondajului, in cazul in care ameliorarea comunicării informației contabile ar presupune
elaborarea unor documente suplimentare, numai 52% din respondenți reacționează pozitiv, în timp ce
29% resping ideea și 19% nu își exprimă nici o părere.Deducem, astfel, din răspunsurile date, că deși în
mare măsură IFRS nu sunt asimilate în practica efectivă a profesionistului contabil nevoia recunoscută
de peste 85% din respondenți pentru perfectionare profesionala in acest sens, sugereaza ca aplicarea
IFRS ar contribui la armonizarea intereselor persoanelor implicate în procesele de fuziuni și achiziții de
întreprinderi, aceșstia fiind motivați in mare parte si de promovarea profesionalș in companii
multinaționale.
Aplicarea IFRS contribuie la armonizarea intereselor persoanelor
implicate în procesele de fuziuni și achiziții de întreprinderi.
Procesul de normalizare contabilă internațională transcede nevoia reală
de adaptare a sistemului contabil din România.

Se observa ca I4 si I5 sunt relationate in sens opus.
Avand in vedere ca se valideaza ipoteza I4 rezulta ca I5 nu se valideaza.


Ipoteza I4 se
validează.

Ipoteza I 5 nu se
validează.

Într-adevăr, realitatea imediată demonstrează că procesul de normalizare contabilă
internațională este déjà instalat în țara noastră. Începând cu anul 2013 toate întreprinderile care
desfăsoară activitate economică în România aplică IFRS.
Piața de M&A din România deși nu este racordată la trendul pieței mondiale, sensul său este de
creștere, ceea ce înseamnă o mai mare solicitare de comunicare a producției contabile (atât cantitativ
cât și calitativ). Pornind de la ideea general acceptată că niciun sistem nu e perfect, achiesăm poziției
celor 35% dintre respondenți care privesc cu reticență însă promovarea unei norme contabile unice pe
plan international. În minte și în suflet, motivația nu este alta decât de păstrare a unei identități
naționale și pe plan contabil. Rămâne însă un ideal.


30

LIMITELE CERCETARII

Orice cercetare ştiinţifică, oricât de fundamentată ar fi, nu poate elimina riscul apariţiei unor
limite, fără ca aceste limite să aibă implicaţii semnificative asupra concluziilor obţinute. Aşadar în
cadrul demersului ştiinţific realizat putem identifica următoarele limite:
Ipoteza inițială a demersului științific cu privire la actuala tema de cercetare, a fost ca
întreprinderea, ca entitate intangibilă, specifică pieței de fuziuni și achiziții, nu poate fi evaluată fidel și
credibil utilizând datele și informațiile conținute în situațiile financiare construite în baza actualelor
reglementari contabile naționale. În încercarea de a diminua aceasta deficiență a contabilității care, se
presupune ca urmărește să reflecte fidel patrimoniul unei întreprinderi, am considerat utilă studierea
posibilității propunerii unui nou concept –valoarea invizibilă a întreprinderii și a unui nou instrument
de raportare contabilă– bilanțul global estimativ al întreprinderii. Dată fiind complexitatea unei
asemenea teme și perioada de timp limitată a studiilor doctorale, obiectivul initial al cercetarii noastre a
fost îndeplinit decât în mică parte, dar aprofundarea lui, urmează să fie inclusă în preocupările noastre
viitoare de cercetare științifică.
Astfel, teza tratează în plan teoretic şi practic numai o componentă de bază a contabilităţii
proceselor de fuziuni si achizitii de intreprinderi, respectiv problemática stabilirii valorii întreprinderii,
din perspectiva impactului pe care informația contabilă publicată în situațiile financiare o are asupra
oricărui utilizator, în genere, și a celui de pe piața de fuziuni și achiziții de întreprinderi, în speță.
Celelalte componente ale acestui domeniu complex, vor face, probabil, obiectul unor viitoare cercetări.
Am considerat că este important, mai intâi, să studiem cadrul conceptual al contabilității, pentru că în
funcție de acesta, întreprinderea capătă formele de reprezentare și ulterior de comunicare. În concepția
noastră obiectul cercetării s-a indreptat deocamdată în direcția găsirii unor răspunsuri privind
întrebarea: Ce este valoarea unei întreprinderi și din ce se compune, urmând ca, mai târziu să fie
abordate și celelalte aspecte legate de cât este valoarea unei întreprinderi.
Ancheta statistică realizată în această teză, deși a fost realizată sub imperativul asigurării unui
cât mai mare grad de obiectivitate, credem ca únele rețineri pot fi generate insă de inerentul
subiectivism al respondenților. Sondajul fiind desfășurat numai asupra populației reprezentate de
membrii CECCAR București, considerăm ca și aceasta reprezintă o limită. Această limită, insă, poate
fi depasită prin realizarea unor cercetări viitoare, extinse atât la nivel național (și sectorial) cât și în
colaborare cu alți cercetători interesați din alte țări.


31

PERSPECTIVELE CERCETARII


Sentimentul călăuzitor în alegerea prezentei teme de cercetare este tocmai convingerea ca se
pot găsi în continuare, căi de ameliorare a limbajului contabil, astfel încât informația contabilă pusă la
dispoziție oricărei persoane interesate, să aibă un trend calitativ pozitiv, adecvat temporal unei societăți
ce trece de la un conținut preponderent industrial la unul bazat pe cunoaștere.
Avem convingerea că prezenta teză de doctorat nu reprezintă decât un pas din lungul drum al
unor posibile direcţii de cercetare viitoare.
Vor fi de interes:
 Elaborarea unei metodologii de determinare a valorii estimative a întreprinderii, plecând de la
componentele valorii identificate în aceasta teza doctorală
 Extinderea studiului comparativ al referențialului aplicabil în România și Franța la diverse alte
zone geografice, de interes major putând fi un studiu comparativ cu cadrul conceptual FASB si
IASB
 Elaborarea Anexei la situațiile financiare care să cuprindă explicații cu privire la elementele
valorii întreprinderii și metodologia de calcul, cu o analiză individualizată a metodelor ce pot
contribui la satisfacerea nevoii de informare a fiecărei categorii de utilizatori
 Elaborarea unui ghid general interdisciplinar pentru realizarea și contabilizarea proceselor de
fuziuni și achiziții de întreprinderi la nivel transfrontalier
 Formarea unei echipe de cercetare dedicate studierii conceptului de imobilizări imateriale ca
element cu influentă semnificativă în valoarea estimată a unei întreprinderi și armonizarea
conceptului de valoare estimată cu altele de aceeași natură: capital intelectual, goodwill, fond
comercial, etc.
 Extinderea studiului privind impactul introducerii IFRS si in speta a IFRS3 asupra
profesionistului contabil și la nivel național, cu posibile analize sectoriale, dar și la nivelul altor
țări prin implicarea organismelor contabile abilitate
 Formarea sau integrarea în echipe de cercetare promotoare ale ideii de dezvoltare a unei
identități contabile naționale

32
Mulţumiri

Aceasta lucrare de cercetare ştiinţifică a fost elaborată și ca parte a proiectului “ PREGĂTIRE
DOCTORALĂ DE EXCELENȚĂ PENTRU SOCIETATEA CUNOAȘTERII „– PREDEX, Axa
prioritară: 1 “Educația şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice în dezvoltarea societății
bazate pe cunoaştere ”Domeniul major de intervenție: 1.5 “Programe doctorale şi postdoctorale în
sprijinul cunoaşterii ”Cod Contract: POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/77497, proiect cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
beneficiar Universitatea ”Valahia” Târgoviște, în cadrul stagiului de mobilităţi transnaţionale realizat
la CNAM-Paris sub coordonarea domnului profesor doctor Alain Burlaud şi a domnului profesor
doctor coordonator Popa Ştefan.CUPRINS TEZA

Introducere generală 2
Cadrul general al cercetării privind contabilitatea proceselor de achiziții
și fuziuni de întreprinderi 4
1. Motivația demersului de cercetare științifică 4
2. Perimetrul și obiectul cercetării 8
Mediul de realizare a cercetării 8
Cercetarea individuală și instituțională 9
Poziționare în raport cu cercetările curente 10
Perimetrul cercetării 15
Obiectul cercetării 16
Problematica și actualitatea cercetării 18
Ipotezele cercetării 19
Ipoteza centrală 20
Corpul ipotezelor de cercetare 20
3. Cadrul teoretic și metodologic al cercetării 20
Fundamentarea teoretică a cercetării 22
Cadrul metodologic al cercetării 26
4. Construcția și arhitectura tezei de doctorat 30

Capitolul I 37
Impactul globalizării asupra informației contabile în procesul cunoașterii întreprinderii ca
instrument financiar specific pieței de fuziuni și achiziții de întreprinderi 38


33
Capitol I. Partea I. Cadrul teoretic 39
1.1. Dezvoltarea contabilității în contextul actual al globalizării și relația sa cu
nevoia de comunicare a informației prin situațiile financiare ale întreprinderii 40
1.1.1. Provocările contabilității în contextul actual al globalizării piețelor financiare 40
1.1.2. Necesitatea adoptării IFRS în sistemul contabil național - o abordare culturală 42
1.2. Fuziunile și achizițiile de întreprinderi. O abordare multidisciplinară 46
Delimitări conceptuale privind fuziunile și achizițiile de întreprinderi 46
1.2.1. Conceptul și taxonomia fuziunii de întreprinderi 46
1.2. 2. Impactul globalizării asupra taxonomiei proceselor de fuziuni și achiziții
de întreprinderi 49
1.2.2.1. Modele teoretice ale valurilor de fuziuni și achiziții de întreprinderi 51
Primul val – consolidări orizontale (1897-1904) 53
Al doilea val – concentrări în creştere (1916-1929) 54
Al treilea val – era conglomeratelor (1965-1973) 54
Al patrulea val – perioada dumping (1981-1989) 54
Al cincilea val – era mega fuziunilor (1993-2000) 55
Al şaselea val – ultimul val (2003-2007) 55
1.2.2.2. Stadiul actual al pieței de fuziuni și achiziții de întreprinderi sau al șaptelea val 55
Capitolul I. Partea a II a.Cercetare aplicativă 56
1.3.Metodologia cercetării empirice și analiza datelor 56
1.3.1. Considerații metodologice ale cercetării științifice 56
1.3.2. Testarea ipotezelor pe baza datelor prelucrate și formularea de concluzii 63
1.3.3. Aprecieri privind evoluția pieței de M&A în Romania 67
1.3.4. Concluziile finale ale cercetării empirice privind evoluția pieței de M&A
în România 68

Capitolul II 69
Gestiunea producției de informație contabilă - pârghie de ameliorare a cunoașterii
întreprinderii în procesele de fuziuni și achiziții 69

Capitol II. Partea I. Cadrul teoretic 71
2.1.Abordări conceptuale privind gestiunea cunoștințelor în producția
de informație contabilă 71
2.2.Limitele producției de informație contabilă necesare stabilirii valorii
unei întreprinderi ca instrument financiar specific pieței de fuziuni și achiziții 75
2.2.1. Limitele producției de informație contabilă în stabilirea valorii unei întreprinderi 75
2.2.2. Conceptul de capital intelectual și posibilitățile de ameliorare a gestiunii
producției de informație contabilă 78
2.3.Utilizatorii informaţiilor privind valoarea întreprinderii ca rezultat
al producției contabile 80
2.4. Rigiditatea principiilor contabilității versus necesitatea asigurării informației

34
contabile privind dinamica valorii unei întreprinderi 84
2.4.1. Incursiune în cadrul general conceptual al contabilității 84
2.4.2. Situațiile financiare ale întreprinderii - instrument de măsurare
a averii proprietarilor 88
Capitolul II. Partea a II a.Cercetarea aplicativă 91
Studiu de caz privind metodele de evaluare a întreprinderii în baza situațiilor
financiare anuale 91
2.5. Metodologia cercetării empirice și analiza datelor 91
2.5.1. Considerații metodologice ale cercetării științifice 91
2.5.2. Teoria fluxurilor de numerar în analiza transversală a valorii întreprinderii 92
2.5.3. Studiu aplicativ: măsurarea valorii unei întreprinderi pe baza indicatorilor
de cash-flow conform teoriei lui Fernandez 96
2.5.4. Concluziile cercetării empirice in legătura cu metodele privind calculul
valorii estimate a unei intreprinderi 99

Capitolul III 99
Abordări conceptuale ale valorii întreprinderii și relevanța informației contabile
asigurate de situațiile financiare în măsurarea ei 100

Capitolul III. Partea I. Cadrul teoretic 101
3.1. Întreprinderea ca obiect al evaluării. Factorii care determină valoarea întreprinderii 101
3.1.1. Conceptul de valoare și teoria valorii entropice 102
3.1.2. Limitări ale noțiunii de valoare justă în evaluarea întreprinderii 105
3.2. Dificultăți privind determinarea valorii capitalului intelectual în
influențarea gradului de cunoaștere a valorii unei întreprinderi 109
3.3. Necesitatea practică a evaluării activelor intangibile ale întreprinderii 115
3.3.1.Resursele umane şi crearea de valoare adaugată întreprinderii 116
3.3.2.Goodwill-ul și crearea de valoare adaugată întreprinderii 118
3.3.3.Brandul și Crearea de valoare adaugată întreprinderii 119
3.3.4.Propuneri privind inregistrarea in contabilitate a unor elemente noi
de imobilizări necorporale 122
CAPITOLUL III. Partea a 2-a.Cercetarea aplicativă 130
3.4. Considerații metodologice ale cercetării științifice 130
3.5. Concluzii și recomandări 133

Capitolul IV Aspecte de studiu comparat privind cadrul conceptual contabil al IASB și
normativele contabile din Franta și România aplicabile proceselor de fuziuni și achiziții de
întreprinderi. 134

Capitolul IV. Partea I. Cadrul teoretic 136
4.1. Analiza comparativă a sistemului contabil din România și din Franța

35
raportat la cadrul general al IASB 136
4.1.1. Sistemul contabil francez 138
4.1.2. Sistemul contabil românesc 148
4.1.3. Continutul situațiilor financiare – prezentare comparativa România –Franța 152
4.1.4. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor bilanțiere în România, Franţa
și la nivel internațional conform IASB 161
4.1.5. Concluzii privind analiza sistemului contabil din România și din Franța
raportat la cadrul general IASB 162
CAPITOLUL IV. Partea a 2 a.Cercetarea aplicativă 167
Studiu empiric referitor la impactul introducerii IFRS în sistemul contabil național 167
4.2. Metodologia cercetării empirice 167
4.2.1. Proiectarea și desfășurarea sondajului de opinie 167
4.2.1.1. Aspecte generale ale cercetării 167
4.2.1.2. Baza de sondaj şi caracteristicile acesteia 168
4.2.1.3. Eşantionul firmelor cercetate 168
4.2.1.4. Chestionarul şi desfăşurarea în teren a studiului 168
4.2.2. Prelucrarea şi analiza datelor 169
Concluzii ale studiului empiric privind impactul introducerii IFRS in sistemul
contabil din România 197

CAPITOLUL V 203
Concluzii generale, Contributii personale, Limitele si Perspectivele Cercetării 203

Contribuţii personale 203
Verificarea ipotezelor de cercetare 208
Limitări ale cercetării 218
Directii de cercetare viitoare 219
Bibliografie 220
Lista abrevierilor 226
Lista tabele 227
Listă figuri 228
Anexe 231
Chestionar 231

Bibliografie selectivă
1 Backhuijs, et. al., Reporting on Intangible Assets, Amsterdam,1999
2 Barbu E., L” harmonisation comptable internationale d une vagabondage a l autre,
Comptabilite controle audit, 2004
3 Bari, I., Globalizarea si pietele globale, Ed. Economica, București, 2001

36
5
Bogdan, V., Armonizarea contabilă internaţională, Ed. Economică, Bucureşti, 2004
6 Bollerslev T., Engle R., Wooldridge J., A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying
Co variances, Journal of Political Economics, vol.96, 1988.
7 Bontis N., Dragonetti N., Jacobsen K., Roos G., The knowledge toolbox: A Review of the
Tools Available to Measure and Manage Intangible Resources. European Management
Journal Vol. 17 No 4, 1999
8 Bota A., Imaginea fidelă în contabilitate, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009
9 Brennan, N., Reporting intellectual capital in annual reports: evidence from Ireland,
Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 10, No. 2, 2001
10
Briciu S., Dobra I., Todea N., Control-Expertiză-Audit, Editura Economică, 2002
11
Burlaud A. , Faut-il un droit comptable pour les PME?, Journee de recherche CNAM sur les
IFRS et leur consequences sur l analyse et la gestione finaciare, 2007
12 Burlaud, A., David, A., Existe-t-il une ou plusieurs image fidele en Europe? Revue du droit
comptable, nr.2/2003
13 Cabello, E., El capital intelectual y la gestión del conocimiento, III Congreso Internacional
de Calidad, 2001
14 Canibaño, L., Lecturas sobre Intangibles y Capital Intelectual, AECA, 2004
15
Castilla Polo, F., Gallardo Vázquez, D., Social information within the intellectual capital
16
Cea Garcia, Las cuentas anuales y la imagen fiel, Partida Doble, no. 4, septiembre 1990
17 Chang L., Most P., International Comparaison of investor. Uses of Financial Statements,
International Journal of Accounting Education and Research, 1981
18 Chantiri R., Contribution á l’étude des processus de normalisation: une étude comparé de
processus français et britanique, Thèse pour le doctorat ét sciences de gestion, Université
Paris- Dauphine, 2000
19 Christian, L., Fair Value Accounting and Procyclicality: Regulatory Challenges, disponibil
on-line la: http://www.cepr.org/2432/LauxFinal.pdf,2003
20 Cocoară, M., Controlul fuziunii şi divizării societăţilor comerciale, Controlul economic
financiar, no. 2,2008
21
Cojanu V. , Logica raţionamentului economic , Editura C.H. Beck , Bucureşti, 2010
22
Colasse, B., Compabilité Générale (PCG, IAS / IFRS et Enron), 9e édition, Collection
Gestion, Série: Politique générale, Finance et Marketing, Economica, Paris, 2005;
23
Constanza, G., Martínez, I., “The use of intellectual capital information în investment
decisions. An empirical study using analyst reports”, The International Journal of
Accounting, 42, 2007 Shannon citat deSteenkamp, N., Kashyap V., “Importance and
contribution of intangible assets: SME managers' perceptions”, Journal of Intellectual
Capital, Volume: 11, Issue: 3, 2010
24 Copeland, T.E., T. Koller and J. Murrin , Valuation: Measuring and Managing the Value of
Companies.Third edition. New York: Wiley,2000
25
Cristea, S.M., ,,Armonizarea contabilă internaţională şi practicile contabile naţionale.
Studiu de caz pentru România şi Italia”, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2007

37
26 Crozier, M.: L’entreprise dans 10 ans, les nouveaux mode d’organization, Institut de
l'Entreprise, 1985
27
Cucui, I., Man, M., Costurile şi Controlul de gestiune, Editura Economică, Bucureşti 2004
28
Damodaran, A , Damodaran on Valuation, John Wiley and Sons, New York,1994
29
David, D., Themes in the history of bookkeeping, The Routledge Companion to Accounting
History, London, July 2008 Legea societatilor comerciale nr.31/1990 prevede termenul de
societate al carui sinonim il regasim aici prin intreprindere
30
DePamphilis cit.de Calderon, C., Greenfield foreign direct investment and mergers and
acquisition: feedback and macroeconomic effects, Policy Research Working Paper Series :
1-30,2004
31 Dess, G.G., Lumpkin, G.T., Eisner, A.B., Strategic management, second edition, McGraw-
Hill Irwin, Boston,2006
32 Dobocan C, Strategiile de fuziune si achizitie, Teza de doctorat, 2010
33 Edvinsson, L., El capital intelectual. Como identificar y calcular el valor de los recursos
intangiblews de su empresa, Gestion 2000, 1999
34 Epingard P.: Investissement immatériel, coeur d'une économie fondée sur le savoir,
L'investissement mmatériel, Paris, CNRS Edition, 1999
35 Feleagă N., Corporate governance in emerging economy: case Romania, Theoretical and
applied economics, 2011,vol.XVIII, nr.9,
36 Feleagă, L., Feleagă, N., Contabilitate financiară: o abordare europeană şi internaţională:
vol. 2, Contabilitate financiară aprofundată, Bucuresti, Infomega,2005

37
Feleagă, N., Malciu, L.: Provocările contabilităţii internaţionale, la cumpăna dintre milenii.
Modele de evaluare şi investiţii imateriale, Editura Economică, 2004
38 Feleagă, N., Sisteme contabile comparate, contabilităţile anglo-saxone, Vol. I, Ediţia a doua,
Editura Economică. Bucureşti, 1999
39 Feleagă, N., Controverse contabile, Editura Economică, Bucureşti, 1996
40 Fernandez, P. A More Realistic Valuation: APV and WACC with constant book leverage
ratio”, Journal of Applied Finance, Fall/Winter, Vol.17 No 2, 2007
41 Fernandez, P., Equity Premium: Historical, Expected, Required and Implied, 2013.
Available at http://ssrn.com/abstract=933070
42 Forget, Jack, Analyse financière. De l’interprétation des états financiers à la compréhension
des logiques boursières, Collection les mémentos finance dirigée par Jack Forget, Éditions
d’Organisation, 2005;
43
Friedman, T., Pământul este plat. Scurtă istorie a secolului XXI, Ed. Polirom, Iaşi, 2007
44 Gates, b., Business @ the Speed of Thought: Succeeding in the Digital Economy, Warner
Business Books, 2000
45
Girbina, M., Corporate governace disclosure in Romania,Palgrave Macmilan, 2012,
46 Gîju, C, Măsurarea și contabilizarea capitalului intelectual în industria metalurgică, Teză
de doctorat, 2011
47 Gîju, C., Intellectual capital measuring and managing, Les Annales de L’Universite Valahia
de Targoviste, nr. 29, 2009

38

48
Leonardo B., Gîju, C., Lopez V., Knowledge management – the key resource in the
knowledge economy:; Theoretical and Applied Economics, Volume XVII (2010), No. 6(547)
49
Manea M., Gîju, C., Acknowledging, assessing and recording grouped non-tangible assets in
the books , Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Nr. 9, 2007
50
Gîju, C., The presentation of the additional financial situations regarding the intellectual
capital , Valahian Journal Of Economic Studies, n. 1, 2010
51 Godbout, Alain, J.: Filtering knowledge: changing information into knowledge assets,
Journal of Systemic Knowledge Management, 1999
52 Grasenick, K., Low, J., Shaken, not stirred: defining and connecting indicators for the
measurement and valuation of intangibles, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 2,
2004
53 Gregoriu, cit. de Cocoară, M., Controlul fuziunii şi divizării societăţilor comerciale,
Controlul economic financiar, 2008
54 Gröjer, J.E., “Current development în human resource costing and accounting.”Accounting,
Auditing and Accountability Journal, No. 7, 1998
55
Harris, R.S., “Risk-Adjusted Discount Rates Extensions form the Average-Risk Case”,Journal
of Financial Research (Fall), 1985.
56
Helfert, E. A., Tehnici de analiză financiară, Economica, 2006
57
Herring, C., Business combinations & internaţional accounting, Thomson South-Western
(Thompson Learning), Ohio, 2003
58 Hitt, M., Ireland, R., Harrison, J., Mergers and Acquisitions: A Value Creating or Value
Destroying Strategy?, Ed. Blackwell, 2006
59
Hoarau, A, Contabilite financiere.Editura PUF, Paris 2004
60
IASB Baza pentru concluzii la IAS 38 – Imobilizări Necorporale, Recunoaşterea
imobilizărilor necorporale generate intern, 2009
61
Ionaşcu, I., „Dinamica doctrinelor contabilităţii contemporane. Studii privind paradigmele
şi practicile contabilităţii”, Editura Economică, Bucureşti, 2003
62
Ionașcu, I., Munteanu V., Motivații și consecințe ale adoptării IFRS: percepții privind
factorii instituționali din mediul românesc, Revista de audit financiar, vol. 12, 2011
63
Jagannathan, R., Wang Z., The Conditional CAPM and the Cross-Section of Expected
Returns, Journal of Finance, 1996
64 Jurcau, A., Valorificarea informației contabile privind fuziunile și achizițiile, Teza de
doctorat, 2012
65
Lemarchand, Y, Nikitin M., Histoire des systèmes comptables, Encyclopédie de
Comptabilité, Economica, Paris, 2000
66 Lev, B., Intangibles: management, measurement, and reporting, Brookings Institutions,
Virginia, 2001
67 Levasseur, M., Information financiere et marches financiere, Economica, Encyclopedie de
gestion, sur la direction de Patrick Joffre et Yves Simon, 1989
68 Manea L., MineaV., Abordari specifice instrumentelor financiare in piata de fuziuni si
achizitii de intreprinderi, Ed. Academiei Oamenilor de stiinta, Bucuresti, 2013

39

69 Marois, B., Gouvernament de l entreprise et communication financiere, Economica, 2004
70
Matiș, D. Pop, A, Contabilitate financiară, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca,2007
71
Miles, J.A. and J.R. Ezzell, “The Weighted Average Cost of Capital, Perfect Capital Markets
and Project Life: A Clarification,” Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1980
72 Miller, M. H. , “Debt and Taxes”, Journal of Finance , 1977
73 Modigliani, F. and M. Miller, “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A
Correction”, American Economic Review, 1963
74 Moşteanu, N., Fiscalitate. Impozite şi taxe – Studii de caz, Editura Universitară, Bucureşti,
2008
75 Munteanu V., Zuca M., Tinta A.E. Control și audit financiar contabil, Editura Lumina Lex,
București 2003
76 Myers, S.C., “Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions - Implications
for Capital Budgeting”, Journal of Finance, 1974
78 Niculescu, M., Epistemologie perspectivă interdisciplinară, Editura Bibliotheca, Târgovişte,
2011
79 Nobes C, Parker R, Comparative International Accounting, 8th Edition, Prentice Hall –
Financial Times, London, Anglia, 2004
80 Ohanessian, R., Normes IFRS et politique de communication financiere vers un nouveau
contenu informationnel? Cahier de recherche no 20, 2005
81 Okano, H. et. Al, „Implementing brand management in the japanese companies: related with
target cost management”, 1999
84 Oprean, I., Popa, I., Procedurile auditului și ale controlului financiar, Editura Risoprint,
Cluj-Napoca, 2007
85 Patrik, G., Risk manager et gestion des risques dans lèntreprise, Encyclopedie de Gestion,
Editura Economica Paris, 2 eme edition, 1997
86 Popa, Șt., Ionescu C., Audit în medii informatizate, București, 2005
87 Popa, Şt., Modernizarea controlului financiar-contabil, Editura Expert, 2000
88 Raffournier, B., Les normes comptables internationales (IAS/IFRS), 2e edition, Economica,
Paris, 2005
90 Răchişan, R. P. & Bonaci, Mergers and acquisitions – significant case studies on the local
market of Cluj-Napoca within the recent past, Analele Universităţii din Oradea, Seria Ştiinţe
Economice, Oradea, 2007
91 Report, Journal of International Management, 14, 2008
92 Roos, J. et. al., Capital intelectual. El valor intangible de la empresa, Paidós Ibérica,
Barcelona, 2001
93 Ruback, R., Capital Cash Flows: A Simple Approach to Valuing Risky Cash Flows,
Financial Management 31, 2002
95
Săcărin, M., Contabilitatea grupurilor multinaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
96
Sherman, A. J. & Hart, Mergers and Acquistion from A to Z, AMACOM, New York, 2006
97 Soros, G., Despre globalizare, Editura Polirom Iași, 2002
98 Stan, V. S., Anghel I., Gruzsniczki, V.: Capitalul intelectual al întreprinderii. Evaluarea
proprietăţii intelectuale şi a altor active necorporale, Editura IROVAL - Bucureşti, Editura
Universităţii Petru Maior – Târgu Mureş, 2006

40
100 Stewart, Th., La Nueva Riqueza de las Organizaciones: EL Capital Intelectual, Granica,
Barcelona, 1998
101 Stranon, B., Dufloux C., Finance de marche. Contexteet technique des marches financiers
internationale, Cahiers INTEC 1998-1999
102 Sullivan, P., Rentabilizar el Capital Intelectual, Paidós Ibérica, Barcelona, 2001
103 Sveiby, K., Capital intelectual: la nueva riqueza de las empresas. Como medir y gestionar
los activos intangibles para crear valor, Gestión 2000, 2000
104 Sveiby, K., What is Knowledge Management, Gestión 2000,1996
105 The MERITUM project, available on its Web page, accessed on 04.07.2011,
http://www.pnbukh.com/files/pdf_filer/FINAL_REPORT_MERITUM.pdf Si European
Commission work on Intangible Assets, available at: http://www.ll-
a.fr/intangibles/ec_work.htm, accessed on 04.07.2011
106 Todea, A., Silaghi, S., Legea statistică a rentabilităţilor activelor cotate la Bursa de Valori
Bucureşti: între legea normală şi alte legi stabile, Studia Universitatis Babeş-Bolyai,
Oeconomica, XLVI, 2001.
107 Toffler, A., Al Treilea Val, Editura Politică, Bucureşti, 1983
108 Urban, S., Vendemini, S.: Alliances strategiques cooperatives europeennes, Editeur De
Boeck, Bruxelles, 1994
109 Watts et Zimmerman, Faire de la recherche en comptabilite financiere, Colection FNEGE,
Vuiberg, 2001


41

CONTRIBUTIONS TO IMPROVING THE M&A ACCOUNTING PROCESSESKeywords: mergers, acquisitions, companies, national accounting, international accounting
standards, international normalization, stock market, M & A, economics, globalization, synergy,
accounting information, accounting records, financial statements.


RESEARCH MOTIVATION

The choice of this research topic was generated primarily by the belief that the processes of
mergers and acquisitions of enterprises play an important role in the current development of the
economy, both nationally and worldwide, and accounting mission is to reflect this economic
reality . The philosophy of research is circumscribed by the idea that the primary objective of
accounting information is to facilitate understanding of economic reality and not necessarily to
base decisions for any users, and accounting research is required to find solutions to achieve this
goal .We made an inventory of the relevant literature and we found that as an universally accepted
conclusion that , in fact, accounting is a social construct and as such it reflects the society in which
is it developed. The evolution of historical accounts tell us that the statutory accounting
requirements are often answers to financial scandals , abuses of the political, economic and social
or economic pressures . The realities of the last century shows that the phenomena of growth and
globalization of business activities have generated new questions largest about economic theory
and practice but as we can also see there is a need to find solutions to their accounting mirroring .
Multidisciplinarity of this area is a challenge for any researcher , but the desire to generate useful
knowledge both academics and practitioners justify the effort to achieve the main objective of this
research.


42

ACTUALITY AND THE INTEREST OF THE RESEARCH

Creating a single European market also through cross-border mergers and acquisitions
processes, led the political emphasis on the need for harmonization of practices and legislation in this
area. Tax harmonization of mergers and similar operations, joined the concerns of the European
Council since 2005, by issuing a directive with specific application on the common system of taxation
applicable to mergers, divisions, partial divisions , transfers of assets and exchanges of shares
concerning companies from different EU Member States consider that in addition to legal and tax
matters of mergers and acquisitions of businesses , special attention needed to be paid to how these
operations are reflected in accounting or financial statements of the entities involved in the transaction.
In fact, this issue is currently the issue to the attention of the European Council Directives ( Directive
2009/1009/CE and Directive 2011/35/EU ) , which amends the existing obligations on reporting and
documentation requirements in the case of mergers and divisions between companies of different
Member States of the European Union , in order to simplify and streamline these procedures .
Even this year, 2013, the European Commission launched a review of the European
Accounting Directives ( Directive IV and VII of the Directive ) in order to adopt a new directive to
replace them. According to the arguments set out in the preamble to the proposal, the main objectives
are to reduce the administrative costs of reporting , increased comparability of financial statements of
entities operating international and have a greater number of external users and to protect investors'
interests by retaining the essential information for their interest. So , work to improve the quality of
financial statements for accounting documents synthesis is a continuous process , giving to our
research an actuality status.In fact, ensuring the usefulness and comparability of financial statements
appears as a necessity which would be covered by international financial reporting standards. The
problem of inclusion of a single standard accounting theory but each state takes some questionable
aspects of real necessity that citizens of that state do realy need this. Such accounting normalization
approach at EU level , we believe that there is no overlap with the very slogan of the political policy of
the member countries : unity in diversity. Starting from the idea that accounting is actually a social
construction , then imposing one single system of accounting regulations does nothing to demonstrate a
theoretical approach fiction unconnected with reality itself . Supporting considerations of such an

43
approach are primarily cultural, encouraging the desire to preserve a national identity , which in fact ,
is itself natural part of our way of being, each nation is unique in its own way.

EPISTEMOLOGICAL POSITION

Epistemological positioning research aimed to establish epistemological issues , the central
hypothesis and body hypothesis , research methods and the methods of validating research
hypotheses set a priori . In this context we formulated the main research question : To what extent
and in what ways , accounting contributes to the progress of the society by producing and
comunicating financial statements useful to anyone interested ? " And those involved :
1. To what extent developments in accounting valuation methods used in preparing the
financial statements is determined by the dynamics of economic systems and in particular
the evolution of the mergers and acquisitions of businesses under the impact of
globalization?
2. To what extent international accounting standardization trends are adapted to the
technological characteristics , economic and social context of the enterprise ?
3. What is the most appropriate method of assessing the value of a specific business
transaction and market impact of mergers and acquisitions of businesses?
4. It is necessary and appropriate to introduce IFRS in national accounting system ?
5. May trigger increased adaptation of IFRS accounting information users need processes
involved in mergers and acquisitions of companies ( hereinafter abbreviated M & A) in
Romania ?

Theoretical statment: Accounting is a progress factor for humanity.

Maximal hypothesis: Financial statements, as accounting synthesis documents , improve the
adaptability of the accounting information needs of each user and consequently contribute to
improve the social relations.


44
Minimal hypothesis:
Financial statements prepared under national accounting law have a low communication value of
an undertaking in relation to the information needs of users in the M&A market.

The central hypothesis is developed in five hypotheses whose validation or invalidation is pursued
in the doctoral thesis :

I1 M&A market in Romania fits into the trend of globalization of European financial
markets.
I2 Information needs of market players determines production M & A accounting
information .
I3 Accounting information provided by financial statements prepared and presented in
accordance with national accounting regulations do not provide a true value of a company as
a financial instrument .
I4 Applying IFRS is to harmonize the interests of the people involved in the process of
mergers and acquisitions of businesses.
I5 International accounting normalization process transcends the real need to adapt the
accounting system in Romania .

PERSONAL CONTRIBUTIONS:

In this scientific research we intended to bring contributions to improving the M&A
accounting processes . Without claiming exhaustive approach , we tried to treat with a theoretical
and practical approch the enterprise as a specific financial instrument acting into the mergers and
acquisitions market, analyzing the methods of calculation of an entreprise value based on the
information provided by regulated financial statements for the year 2012. We tried new approaches
to accounting conceptual framework, through interpretative and critical discourse theories of
enterprise value , and also explained and disseminated enterprise value calculation methodologies
used in various countries around the world , especially in France. This approach enabled us to

45
clarify the role and practices of proposals to improve the preparation of financial statements used
by Romanian enterprises , opening the gates to the practice -oriented research .
Based on the research questions and issues , the thesis attempted to provide a clear answer
to the problems associated with the phenomenon of mergers and acquisitions of companies,
offering a range centered on these theoretical and applied problems. Moreover, the primary
objective of this thesis is the development and deepening of new approaches to the market value of
firms that enter into a merger or acquisition by another company , in order :
he field , as the basis for the production of
new knowledge ;
enterprise assessment methodology according genral IASB framework and the impact on
performance of market transactions M &A;
to the economic, technological and social context , namely the identification of the impact of its
implementation on the performance of mergers and acquisitions transactions, both in theoretical
and practical approch.
Personal contribution to the research conducted is reflected on two levels , one conceptual and one
empirical.
At the conceptual level we believe that this scientific approach allows :
1. An explanatory study of previous research on the concepts of mergers and acquisitions of
businesses, identifying typologies, geographical areas to conduct their assessment of
accounting methods and the correlation between them and the enterprise value theories as a
specific financial instrument ;
2. observation of market development trend of M & A in the period 2007-2012 , on three
levels, national, European and international level in correlation with the historical evolution
of the theory of waves on the mergers and acquisitions business and accounting
normalization policy promoted by the IASB;
3. critical and interpretative study by strengthening the two types of historical research and
implementation consistency relations between the dynamics of financial markets
worldwide, globalization, normalization of international accounting and management

46
accounting information provided by the financial statements in order to determine the
enterprise value as a financial instrument specific to the market of M &A;
4. criticism of evaluation methods , especially regarding the limits and difficulties accounting
norms that prescribe the use of fair value in the assessment of a company against the use of
historical cost and promoting the idea of a mixed system of evaluation ( historical cost and
fair value;
5. descriptive presentation of methods for calculating the enterprise value , which we believe
are better adapted to the current economic environment , namely the identification of the
impact of using various methods of calculation based on cash flows and future of the book
value of a company , both in theoretical and practical needs;
6. interpretative analysis of international accounting norm , the one applicable in France and
Romanian accounting system , the need for a change of perspective regarding the use of
new approaches to the conceptual framework of the IASB accounting ;
7. empirical studies on : mergers and acquisitions market developments in relation to the
perception of the usefulness of the information professional accountant in the financial
statements prepared according to national law , is a new approch and its utility , the
analysis based on whether the application of IFRS from 2013 for all companies operating
in Romania .
These studies in a three level context, Romanian, European and international level were required to
regarding mergers and acquisitions of businesses;
firm's own in the context of globalization ;
and acquisitions
processes of enterprises, the globalization of financial markets and increased international
accounting standardization efforts , both theoretical and practical ;
ed accounting methods
to reflect the value of past and present;
.
II . In a practical way, the applied studies made possible:


47
1. We have shown the limits based method for estimating cash flow of an enterprise and its
disadvantages in the knowledge value unrecognized intangible elements of normative
accounting ( intellectual capital , brand , goodwill , goodwill )
2. We analyzed 10 methods of calculating the value of the company , we have interpreted the
advantages and limitations, and we have shown that no matter how many calculation
methods we apply , the company must be the same , as a consequence , we concluded that a
method is important but the nature of the information used by that method of calculation (if
they are comparable in the same unit of measurement ), that philosophy which it is based
3. we argued the inclusion of an annex to the annual financial statments , especially for the
calculation of the company that provide both conceptual and mathematical methods used to
calculate enterprise value called us in the paper , the estimate of the enterprise;
4. we argued a proposal for accounting for the difference between the market value of the
company and its carrying amount in an account of intangible assets, intangible assets
analytically distinct , in correspondence with a capital reserve account
5. We presented the theory and practice of Romania and France as well as the general
conceptual framework of the IASB , the possibilities for improvements in the quality of
accounting information contains financial statements of companies, implementation and
use of enterprise evaluation methods that provide both researchers as and practitioners the
opportunity to know and understand better if the new conditions of economic development,
globalization and fierce competition, the requirements of increasingly demanding
customers put their mark on the organization of management accounting information, the
methods of calculating enterprise value, i.e. what are the factors that currently constrain or
accelerate the implementation and use of new methods of calculation;
6. We presented the controversy between historical cost and fair value, poor awareness ( level
of generalization ) of the application of the fair value of the professional accountant in the
business combination , considering that by playing both the advantages and disadvantages
of each method practitioners have the opportunity to become familiar with the idea of
accepting or rejecting fundamental fair value method and that can act motivated for the
development, improvement and implementation of work methods or techniques ;
7. We performed validation practice opportunity IFRS implementation in Romania , and in
particular IFRS 3 Business Combinations ;

48
8. We analyzed the status and training needs of the professional accountant regarding the
application IFRS3 .
Theoretical findings and results of empirical research documenting , allowed a contribution to the
enrichment studies on the degree of adaptation of national and international accounting regulations
to the information needs of various users, especially the actors in the M & A. In a pragmatic
solution we proposed accounting goodwill intangible capital for those items that do not meet the
substantial national or international norm given by IFRS to fall into the category of intangible
assets . This pragmatic answer propose a tool for management accounting information to :
A. the expectations of users of accounting information for understanding the economic realities ,
financial decision making and policy development ;
B. increase the overall appropriateness of the estimated enterprise value as a tool in developing
strategies preliminary development as a tool for measuring the performance and operation of
businesses.
Researches allow us to propose the following solutions for improving accounting processes of
mergers and acquisitions of businesses :
value into the synthesis
documents and propose a regulation of the publication of accounting information as an annex to
the financial statements of the company
supporting the develop for a mixed assessment of the assets and liabilities of the company, or at
historical cost and fair value , but with a possible review of the mission even with the change in
fair value name (the term fair , we're in fact more more unjust ) ( we believe will be developed
further research in this direction ).
estimated market value of the enterprise by experts appraisers, as an asset of intangible assets ,
which we propose to have a designation of intangible assets . These could include the concept of
intellectual capital, which, working version can be seen as part of the goodwill of the company,
and registered in correspondence with a reserve account .
The thesis proposes a general conclusion that answers the question of research undertaken in
Introduction chapter: For a change of perspective on the use of accounting information by any
interested person are required new approaches to the calculation of enterprise value.

49
Pag 1 - Curriculum vitae
Liliana Manea


Curriculum vitae


Personal Information

Surname(s)/Firstname(s)
Manea Liliana
Address(es)

256 Sos. Pantelimon street, District 2, Bucharest, Romania
Telephone(s)

+40758040818
E-mail

lilyanamanea@yahoo.com
Nationality Romanian
Date of birth 20.12.1968


Work experience

Dates February 2010 – present
Ocupation or position held Tax Consultant and Accounting Expert
Main activities and
responsabilities
Tax consultancy, accounting activity and fiscal audit for E.U projects
Name and adress of
employer
Freelancer

Dates February 2008 – February 2010
Ocupation or position held Manager - Tax department
Main activities and
responsabilities
Organizing, coordonating and controling the activity of international tax
consultancy of Tax Department - Merger&Aquisition Operations
Name and adress of
employer
KPMG Romania
69-71 Sos. Bucuresti-Ploiesti street, District 1, Bucharest


Dates

Octomber 2005 –February 2008
Ocupation or position held Regional Tax Manager – Large taxpayers Tax Audit Activity
Main activities and
responsabilities
Organizing, coordonating and controling of Tax audit activity for
regional department including large taxpayers residing in the counties:
Teleorman, Arges, Olt, Dambovita, Dolj, Sibiu, Bacau si Alba si Neamt

Name and adress of
employer
Ministry of Public Finance, General Direction for Large Taxpayers
Administration, Tax Audit Activity, 88 Mihail Sebastian street, district 5,
Bucharest