You are on page 1of 6

TRAIL MAKING TEST (TMT

)
(PRIKAZ INSTRUMENTA)
Trail Making Test (TMT) je jedan od najčešće korišćenih neuropsiholoških testova u
kliničkoj praksi, najvećim delom zbog toga što je meĎu instrumentima koji su najosetljiviji na
oštećenja mozga. Uprkos ranijim istraživanjima koja su sugerisala da starost ne utiče na sam
učinak na ovom testu, novija istraživanja koja su koristila reprezentativniji uzorak su ipak
došla do zaključka da se efikasnost na ovom testu smanjuje sa starenjem. Kod nas TMT se
prevodi kao Test trasiranja puta ili Test pravljenja tragova. TMT test se sastoji iz dva dela, A
i B. Oba dela testa sastoje se od 25 krugova koji su naizmenično distribuirani preko belog
papira A4 formata.

TMT A deo
U delu A se nalaze krugovi unutar kojih su ispisani brojevi od 1 do 25 a zadatak pacijenta je
da poveže linijama brojeve u rastućem redosledu. U ovom delu testa se od ispitanika zahteva
brzo vizuelno i prostorno skeniranje, identifikacija i produžena pažnja.
Intrukcije za upotrebu:
1. Obezbediti pacijentu probni uzorak testa
2. Dati nalog: “Molim Vas povucite liniju koja povezuje brojeve 1-2-3-4... sve dok ne
doĎete do samo kraja. Pokušajte da spojite brojeve najbrže što možete a da pri tom ne
podižete olovku sa papira”
3. Ako pacijent napravi grešku na probnom uzorku treba ukazati na njih i ispraviti
greške (“Preskočili ste krug”, “ Počeli ste sa pogrešnim brojem”). Probni uzorak testa
treba ponavljati zajedno sa uputstvima za korekciju sve dok se on uspešno ne uradi ili
dok ne postane jasno da pacijent nije u stanju da izvrši ovaj zadatak.
4. Kada se probni uzorak uspešno reši, pacijentu treba dati pravi TMT A deo pri čemu
treba ponoviti uputstva za njegovo rešavanje.
5. Čim se daju instrukcije i započne rešavanje testa, počinje se sa merenjem vremena i
beleženjem grešaka.

TMT B deo
U delu B se nalaze krugovi sa brojevima od 1 do 13 i krugovi unutar kojih su slova od A do
L. Krugovi sa brojevima mogu biti bele boje dok krugovi sa slovima sive radi lakše vizuelne
diskriminacije. Kao i u delu A, pacijent treba da povlači linije kako bi povezao krugove
prema rastućem obrascu ali sa dodatnim zadatkom da naizmenično spaja brojeve i slova (1-
A-2-B-3-C-4-D...). Testovni materijal može da se prilagodi potrebama pacijenta ukoliko ne
poznaje abecedni niz pa umesto originalnog abecednog, može se primeniti azbučni niz slova.
U slučaju da pacijenti ne znaju azbučni niz, može im se ponuditi ispisani niz iznad samog
testa. Ovaj deo testa od ispitanika zahteva sposobnost fleksibilne konceptualne promene dok
pokušava da održi trag sekvencija sa slovima i brojevima, čime se vrši procena mentalne
fleksibilnosti, radne memorije, podeljene pažnje.
Instrukcije za upotrebu:
1. Obezbediti pacijentu probni uzorak testa. Kada ga uspešno završe onda se prelazi na
rešavanje pravog testa B.
2. Objasniti pacijentu da je ovaj deo testa nešto složeniji i da zahteva naizmenično povezivanje
brojeva i slova: “Na ovoj strani su neki brojevi i slova. Počnite da povlačite liniju broja 1 do
slova A pa zatim od A do 2, od 2 do B i tako dok ne doĎete do kraja testa. Zapamtite, prvo
imate broj pa slovo, pa ponovo broj pa slovo i tako do kraja. Povežite krugove linijama
najbrže što možete.”
3. Ako pacijent pravi greške na probnom uzorku, ukazati mu na greške i objasniti zašto je to
netačno. Ponavljajte ovaj postupak sve dok se test ne reši pravilno.
4. Nakon što osoba uspešno reši probni test daje mu se pravi test i ponove se instrukcije sa
početka.
5. Merenje vremena počinje čim pacijent počne sa rešavanjem testa.
6. Ako pacijent pravi greške, ukazati na njih, vratiti ga do poslednjeg tačnog kruga i nastaviti
test od te tačke. Merenje vremena se ne prekida i beleži se broj i vrsta greški koje se javljaju
dok se test ne reši.
Tipovi grešaka:
Postoje tri tipa grešaka koje se javljaju prilikom rešavanja TMT:
1. Sekvencijalne ili greške u praćenju (povezuju se pogrešni brojevi ili slova i u delu A i
u delu B)
2. Perseverativne greške (nemogućnost da se naizmenično preĎe sa broja na slovo i sa
slova na broj u delu B)
3. Blizinske greške (polazi se od netačnog obližnjeg kruga u delu A i B)

Skorovanje:
Rezultati za oba testa su prikazani kroz broj sekundi koje su potrebne da se test reši a dužina
rešavanja ukazuje na težinu oštećenja.
Average Deficient Rule of Thumb
Trail A 29 seconds > 78 seconds Most in 90 seconds
Trail B 75 seconds > 273 seconds Most in 3 minutes

Ako poremećaje egzekutivnih funkcija pokušamo da povežemo sa procesom učenja koji se
otkrivaju ovim testom možemo reći da je taj proces daleko slabiji i haotičniji u odnosu na
očuvanu sposobnost učenja. Kako deo A zahteva brzo vizuelno i prostorno skeniranje,
identifikaciju i produženu pažnju, kod osoba koje imaju poremećaj ovih sposobnosti
očekivaćemo nemogućnost usmeravanja i održavanja pažnje na odreĎeni sadržaj,
nemogućnost da se prepozna odgovarajući sadržaj kao i njegova obrada od početka do kraja.
S obzirom da deo B pored navedenog zahteva sposobnost fleksibilne konceptualne promene
očekivaćemo da poremećaj ove sposobnosti rezultira a nemogućnosti raspodele pažnje na dve
simultane aktivnosti koje se meĎusobno dopunjuju. Osoba će na stereotipan način rešavati odreĎene
zadatke bez mogućnosti da ih dopuni drugim informacijama.

Prikaz testovnog materijala:
Probni uzorak A dela

Probni uzorak B dela

Prava verzija A dela


Prava verzija B dela