You are on page 1of 72

Maketa AOMS Reisen

*3i4g
czK
ffi
v rcce 2013 a setkdniv
Pl6nek l\4odeldi 54 Turbo-Beaver
Co myslite
-
mdlo by se lo zakdzat?
Viceidelou! model6islcj stolan
bit ZAdni spisovatel, nad
jazyko-
vou iistotou, spravnou
Sramatikou
i pravopisem rnh piednost obsah
aliinku to, o iem pisete. VZdyjsou
dilcziti picdevsim fakta. Po jazy-
kovd striince iliinek upravime my
v rcdakci, to je
ostatnd naie pdce.
Pokud
jde
o materiiil, v nEmZjsme
byli nuccni uskutcanit vice riprav
,nebo
aliinek vdtsiho rozsahu zailc
me vam ho po zpracoveni ke kont-
rol e.
Nedilnou soud6sti dlinku b!va-
ji
timdi vzdy totografie ai kresby.
I ty vZdy zasilejte
jako piilohu c-
-mailu,
nikdy
je
nevkledejte do
textovdho dokumentu. Co sc
qidc
velikosti fotografii plati, Ze vetsi
jsoLr
vZdy lepsi. Za naprosti mini-
mum lze povazovat rozmCr foto
gmfie 1200 obrazovl/ch bodi na
Siiku. Fotografie mizete zasilat vc
formetu JPEC, v n€mZ je
uklfdaji
timdi vsechny digitrlni fotoaparri-
ty, v mcnu fdtoaparafu pouze zvol-
Maketa l\4itsubishi A6l\45 Reisen
Jak na to (1)
Nakldd6ni Boxera
te nejvysii kvalitu (Fine), pfi niZ
maji snimky nejniZSi kompresi
jsou
nejkvalitn6jSi. Fotografovat
miiZete
jaklimkoliv
vhodnlin
kompakten nebo zrcadlovkou. Je
mi pochopitclni zniimo, Ze i mo-
bilni teleaony a tablety maji fotoa-
parery mnohdy s roTlisenjm vet
iinr nc2 zrcadlovky. JenZe co je
platnd rozliseni. kdyZ jsou
snirnai
i dodka n€kolikan:isobnd mcnii.
Zekony optiky sc prostd oklamat
ncdaji a fotografie z t6chto zaiizcni
jsou
vhodni spii
jako
nornentky
na socielni sitE nez do tistendho
dasopisu- C) tom, Ze fotografie by
mela bit sprAvnC exponovan6, ost-
re a zachycovat celli snimanli ob-
jckt,
snad nemusim ps6t.
Je pochopitelnd, Ze pokud foto-
grafic ukliddme ve vySiim rozliSe-
nim, roste
jcjich
velikost. Pokud.je
budete zasilat
jako piilohu e-mai-
lu, pakje rozddlte tak, aby vclikost
j edroho
e-mai l u byl a do 15 MB.
Pokud.je fotografii vice, je jedno
dussi pouzit webov, iiloziile
(uschovna, letecka posta) a e-mai
l em zasl at j en odkaz ke st azcni .
Samostatnou kapitolou
jsou
vi-
kresy. Nejlepiijsou pro nds ve for-
metu PDF, zpmcujeme i fonnlt
DWF V piipadd, Ze se rozhodnete
nejakj v:/kres nakfeslit, radCji se
hned na zad6tku obraftc na rcdak
ci, piece j(]n
slvoiil dobri vikres
neni [plnd
jednoduchi
a zaberc to
spoustu dasu. Poradime viim a do-
ml uvi me se na dal Si m post upu.
K pi i spdvku napi St e i svou poS-
tovni adresu, abychom vrim mohli
zaslat autorski vitisk, a disto 0itu,
abychorn viim mohli poukrlzat ho
norai,
Pokud se tedy rozhodnete pii-
spCt do aasopisu ndiiln zajimavim
ze svi dilny di letistd, neni to nic
slozil6ho. Pokud si ani po pieitdni
techto iridkfi nebudete s n6dim vd-
ddt rady, obrat l c se na nrs, rddi po-
mi Zemc.
A protoZc timto seiitem vstupu-
Jeme
do novdho roku, chtdl bych
vsem dtenaiim popiet pevnd zdra-
vi a mnoho uspdchri v osobnim
i modeldiskdm Zivotd.
Jiii Runiiek
vdi iilredaktor
l\4al! a
rychl!
motordkThe Storcher
Tug towing serial2013
Sezona obfich akrcbatll F3[,4 a EAC 2013
Sr-ovo
N6kol i k rad
V posl edni dobdj sem dost al nd-
kol i k c-mai hi od nai i ch at endi i ,
v nichz nim nabizcji zajirnavc
ilinky, alc ziroveri se ptaji. jak
rnri
takovi piispdvek vypadat, respek-
live jakd jsou
naSe poZadavky na
ndj . Uvddo: ri l j sem si , Zej sme t yt o
infonnace uvciejnili ji2 picd hod-
nd dlouhoLL dobou, navic se ndkterd
v€ci di ky pokroku t echni ky zm6-
nily, a tak uraitC nebudc na Skodu
podat piipadnim budoucim auto-
rri m zdkl adni i nf ormace o t om,
j ak
by mel piispevck vypadat.
V dncini dobE
je
ncjjednoduS5i
komunikovat s rcdakci e mailem.
Vlastni tcxt dliinku napsani v tex-
tovim editoru a ulozeni v bd:n)ich
textovich form6tech (TXl RTR
DOC, DOCX, ODT) zaSlere jako
piilohu mailu. Sice tcxt mizete na-
psat piimo do e-nrailu, alc domni-
vem se, Ze psrt v tcxtovdm editoru
jc
piece jen pohodlndjsi. Aby vrs
dliinek v dasopisu vyiel, nemusite
RCR 1/ 2014
EDSTAVUJEME
Startbox Pro Electric
je
transportni box pro piislusenstvi
k elektropohonu,
jako jsou
bate e,
nabijede, n6ladi atp. Je v),roben
z L:valitni piekliiky, m6 pevnou kon-
strukci, lakovand dily pro dlouhou
Zivotnost a hlinikovd tchytky zAsu-
vek. Nabizi ilotri prostor pro sa-
mostahd ulozeni aZ osmi pohon-
nlich baterii. Visuvn6 deska na boku
boxu umoZriuje nabijeni baterii aZ
dvdma nabijeai, baterie jsou piitom
umistdny vedle nabijedt, nabijeci
kabely prochezeji otvorem v boxu
nezi nabijedem a baterii. BdZrE pou-
Zivand n6shoje,
jako jsou
Sroubovii-
ky, kliie a podobnd, jsou
umistdny
v homi dasti boxu, zatimco mdne po-
uZivand n6stroje a piislusenstvi lze
ulozitvjednd ze 6tyi zesuvek.
Diky magnetfrm na zadni strand
kaZdd z6suvky i na zadni strand
dviiekjsou vsechny pevnd zajiStC-
ny proti otevieni.
Vyrdbi: Horizon Hobbt USA
Dov6ii: Asta, Piedbransk6 415,
688 01 Uherski Brod
Prodf vaji: modeldiskd prodejny
Cena: 1599KI
Pilatus PC-6
Turbo Porter
Stavebnice volnd ldtajici makety
homoplosniku v m6iitku 1 :24je ur-
den6 pro pohon gumol"jm svazkem.
\
--1?
4' " - r \
Mri klasickou celobalzovou kon-
strukci s laserem ryiezdvanjmii
dievdn;imi dily, maketov),mi dophi-
ky z podtlakove tveiendho plastu
a vstiikovan;imi plastovjmi dily
(kola, vrtule). Model
je
doddvanja-
ko stavebnice s dily v rozsypu.
Turbo Porterje takd vhodni pro
konverzi na RC model s elektric-
klim pohonem adkoliv stavebni
plAn tuto variantu nenabizi, pro
zkusen6jsiho modeldie by to ne-
mdl bit velki probldm.
Technickd idaje: F.ozpcti 662
mm, d6lka 485 mm.
DoviZi: Pelikan Daniel
Prodrvr: modeldiske prodejna
Reichard, Palack6ho tiida 134a,
Brno, tel: 549 212119,
Cena: 549Ki
Galaxy Visitor 2 RTF
Miniatumi kvadrokoptdra Gala-
xy Visitor 2
je
konstruovdna pro
klidnd ldtdni venlo i doma a ze-
jm6na pro natedeni videa a poiizo-
vani fotografii z kamery ktere
je
soudrsti modelu. Konsfukce
z kvalitniho pruzndho plastu chrA-
ni vsechny dAsti modelu proti po-
Skozeni a zaroveri d6v6 modelune-
zamEnitelnj vzhled. Diky iidici
jednotce je
tento model velmi sta-
bilni, coz
je podminka pro poiizo-
viini kvalitnich zdznam0. Zerovei
vsak diky piepin6ni citlivosti gyra
dokeze bit model i velmi Zi\.i.
Technickd ridaje: Ddlka 150
mm, l"iska 42mm, pr0mdr rotoru
56mm, letove hmotnost 44g.
Dov6ii: Pelikan Daniel
Prod6v6: model6isk6 prodejna
Reichard, Palackdho tiida 134a,
Bmo, tel: 549 212 7 19
,
Cena: 2890Ki
Duet RTF
je hotorj model s ovl6denim a po-
honnou baterii pro ty, kteii by si
chteli vyzkouset lizeni modelu le-
tadla. Je kompletnd sestaven a pii-
praven k letu. Pohotura baterie Li-
-pol
150mAh se nabiji piimo z \T-
silade, sada dtyi alkalickich AA
dlankri
je
soud6sti baleni. Duet
je
vyroben z odoln6 pdnovd hmoty,
m6 odnimaci podvozek, poh6nijej
dva stejnosmdmd mikromotory
7mm a iizenje rysiladem pracuji-
cim v pasmu 2,4 GHz Ovlad ny
jsou
rj5kovd kormidlo a nezdvisle
otddky motoru. Letow asistent
umi piivdst model do stabilni leto-
vd polohy pii zhAtC odentace nebo
v nezvladatelndm letovdm reiimu.
Technickd ridaje: Rozp6ti 523
mm, d€lka 368n!n, letov6 hmot-
nost 38g, elektropohon: dva stej-
nosmemd motory primEru 7lrlln,
pohonn;i akumuliitor Li-pol
3,7Vl 150mAh, nabijed integro-
vanll ve rysiladi, vrale 4,'7512,5
levd + pravii.
Vyr{bi: Horizon Hobby, USA
Doviii: Astra, Piedbranskd 415,
688 01 Uherskj Brod
Prod{vaji: modelaiskd prodejny
Cena: 1599Ki
Inverza 33 ARF
Spidkov.-f akrobaticloj model
na motor o zdvihovdm objemu 30
cml od
Quique
Somenziniho s de-
signem Mirca Pecora ho, ktelT
lze rybavit i elektropohonem. Ce-
lodievCnd kostra
je potaZena f6lii
Ultracote. Model se miZe chlubit
iidicimi plochami o velk6 ploSe
pro zaruieni dobrd ovladatelnosti
pii nizkd
rychlosti.
Podvozek s ii-
ditelnou ostruhou zajisti bezpeand
vzlety a piistdni a odnimaci kryt
trupu umozni snadni piistup k ly-
baveni.
Technickd idajer Rozpdti I 900
mm, ddlka I 830mm, letovA hmot-
nost 5 600-5 900 g, nosne plocha
72,5dm':, plosnd zatizeni
'76,6
g/dm'?, elektropohon Power 180
nebo dvoudobli benzinoqi spalo-
vaci motor 30-35 cmr.
Doporuaend rrybaveni: min.
6kanrlovi RC souprava, 5x stan-
dardni seno s vysokYm todir"im
momentem, motor Power 180,
stiidavi reguletor min. 100A, po-
honnd batede Li-pol 3,7Vl lOs/
/4400-5000mAh, vrtule 18/8
(33cc Evolution), 22l10E (Power
180), vrtulovi kuzel 76mm.
Vyrdbi: Horizon Hobby, USA
Dovrii: Astra, Piedbransk6 415,
688 01 Uherskli Brod
Prodrvaji: model6iskd prodejny
Cena: 13 999KC
Vrt5ky Zona 0,3-1,6mm
Sada 20 kusi malich vdlco!ich
vrtdkt ma metrickd prum6ry 0,3;
0, 35; 0, 4; 0, 45; 0, 5; 0, 55; 0, 6;
0, 65; 0, ' 7: 0, 75; 0, 8; 0, 85i 0, 9;
0, 95; 1, 0; l , 2t 1, 3: , 1, 4: , 1, 5
a l , 6mm.
Sada
je
ulozena v plastovdm
pouzdru s dr6Zkami projednotlivd
vrtAky.
Vyribi: Zona, USA
Doviti: HoiejSi model
Proddvaji: model6iskd prodejny
a wy/r,. horej s i.cz
Cena: 390Ki
PA-20 Pacer 10e ARF
Polomaketa Piper PA-20 Pacer
na elektropohon s rozpdtim kiidla
I 300mm me klasickou celodiev€-
nou konstrukci potazenou f6lii
Oracover Soudisti baleni
jsou ho-
tovd nabawend dily krytu motoru
a kol i tunkdni odpruzeni podvo-
zek. Model
je
uraen pro stiidavi
elektromotor iady Power 10,
40A reguldtor a tii6l6nkori Li-pol
akumuletor o kapacitd 1800
2 300mAh. Volitelnd lze instalo-
vat vztlakovd klapky.
Technickd fdaje: RozpEti 1300
mm, d6lka 920mm, letove hmot-
PojiStEni odpov6dnosti
v obiansk6m iivotE a modelSii
Informace o pojilt6-
ni odpovEdnosti v ob-
danskdm ZivotE, kter€
mohou vyuzit i mode-
l6ii uveiejndnd spolu
s kuponem v RC revue
l2/20I3 vzbttdrly nato-
lik velki zijem, Ze ku-
pon na slevu uvelejiu-
j emei vt omt osei i t u.
RCR 1/ 2014
OecHooHi cr
pReopurrrel I
Pneosrnvute
nost i 300 13609, nosni i pl ocha
29,1dm':, plosnd zatiLeni 45,'7 gl
/dm', wlule I l/78.
Vyrrbi: Horizon Hobby, USA
Dovizi: Astra, Piedbranske 4l5,
688 0l Uhersk! Brod
Prod{vaji: model6isk6 prodejny
Cena: 3 999Ki
Ruini vrtaiky Zona
Pi i vrt eni vel mi mal i ch ot vo-
ri, kdy je
tieba pracovat opravdu
s citem, di pii potiebd vrtat v rnis-
tech, kam se s vrtadkou nevejde-
me, se hodi mi ni at urni skl i ei dl o
s rukojeti. Je dodavdno ve tiech
provedenich: univerzelni se etyi-
mi klestinami pro vrtiiky o pri-
mdru 0 3, 175mm, mal d pro vrt i i -
ky o prf i mdru 0, 8-l , 5mm a vel kd
RCR 1/ 2014
pro vrt aky o pr&mCru 1, 3-3, 1 mm.
Ddlka vsech tii typi je
cca
l 00mm.
Vyrribi: Zona, USA
DoviZi: Hoiejsi model
Proddvaji: model6iskd prodejny
Cena: univerzrlni 207Kt
mal 6 165 Kt
vel k{ l 8l Ka
Mi cro Yak 54 180
AS3X Bi nd & Fl y
Akrobaticki plnokrevnik z dil-
ny
Quique
Somenziniho se stiida-
vlr'm motorem, iestikaneloriim
piijimaaem se stabilizaci AS3X
a integrovaniin stiidawm regul6-
torem. Je osazen linedmimi servy,
balcni obsahuje Li-pol baterii
150 mAh/ 2s a nabi j ed.
Modcl je
kompletnd sestaveni,
vse
je piipraveno k letu. Me hoto-
vd zbarveni i nainstalovanou elek-
tronikLL.
Tochnickd idaje: Rozpeti 452
mm, ddlka 4lornrn, letove hmot-
nost 709, nosni pl ocha 5, 08dm, ,
pohon stiidavi motor 180 3000
ot./min/Y serva 4x Spektrum li-
nermi SA2030L 2,3 g, piijimad
6kanalovi Spektrum ,4564loNBL
AS3X, vrtule 5,7512,5, doporude-
ni vysilad min. 4kandloqi DSM2/
/DSMX s dvojitimi vichylkami
a oxponencirly.
Vyrribi: Horizon Hobbn USA
DoviZi: Astra, PiedbranskA 415,
688 0l Uhersk! Brod
Prodivaji: model6iskd prodejny
Cena: 3 899Ki
PiileZitost
pro
vyznavade klasick6 mode|ati ny
ffifffi"fl"1l".1iffi:".:"nfi-
ci budou o ginalita, vynaldzavost,
Model6istvi btivalo laboratoii
prfrkopnikri letectvi. Neni to ani
tak divno, kdy bylo nutn6 si model
vymyslet a tieba i nakeslit
jeho
plinek. Ovsem ne kazdi se chtdl
pouitdt do vlastni konstrukce, tak-
Ze nikoliv neliznamnd prccento
modehi bylo stav€no podle koupe-
njch plankt. I to ui
je
ale t6mdt
minulosti.
Pied dasem
jsem
se tak ndjak
smihl s tim, zeje pryd doba, kdy si
kazdi, kdo chtel l€tat, musel mo-
del postavit vlastnima rukama.
Dnes se ale na podzimnich mode-
l6isklch seslostech debahrje
o tom, co si kdo na piisti sezonu
koupi nikoliv postavi. Ch6pu,
pro urditou skupinu lidi prost6
je
ekonomidtdjsi si model poiidit ho-
toqi... Ze by to ale mdla btil nej-
obryklejsi cesta k tomujak si zald-
tat? (Tato fvaha se netika spidko-
vdho sportovniho niiiadi tam se
jin6
nez specialisty vyrobend mo-
dely mohou prosadit jen
vjjimed-
nd.)
NastEsti
jsou
na setkinich
po cel€ republice k vidEni modely,
do nicM
jejich
tvrirci vlastnima ru-
kama zhmotnili svoje piedsta\ry.
BohuZel
jim
ale mnohdy asi ne-
zbyly sily na pochlubeni se
jinak
nez letovou ukAzkou. O spoustd
kr6snfch 6ropl6nfr se tak dozvime
jen
ty nejzikladndjSi technick€
fdaje (a nEkdy dokonce ani ty).
Fiukenim se ovsem
jestE
nikdy
nic nezmdnilo. Proto piipranrji se-
tkdni tEch, pro nEZ
je
modelafina
st6le
jeitE
tuhdi ziibavou, konid-
kem nebo zdlibou. Poprv€ k nEmu
dojde v sobotu 21. Eewna 2014
na modeldiskdm letisti Nesvadily.
Spolu s kolegy poiadateli se tdsim
jak na konstruktdry stavitele a pi-
loty, tak na vsechny, kteii se chtEji
zajimar"jmi modely nejen poko-
chat, ale i bliZe se s nimi seznrimit.
Piesni program a propozice di
regule se
jestd rodi, ale zakladni
infomace
jsou
uz
jasn6:
Podminkou idasti bude model,
kteri udastnik vlastnima rukama
zhotovil v poslednich tiech l6tech.
Nesmi
jit
o model ARC ii ARF, te-
dy kterj tryzadoval
jen potaieni di
mont6i pohonn6
jednotky, instala-
ci RC vybaveni a povrchovou
upravu, nebo sestaveni/seiroubo-
vani dodanich hoto\.ich dihl,/kon-
strukinich celkri. T)?, kategorie
atp. omezeny nejsou. Je tieba se
piedem piihlasit (prostiednictvim
formulaie na webu). Neplati se
Z6dnj vklad; poiadatel nehradi
Zednd neklady spojend s ridasti.
Model musi b:it schopni bez-
pedn€ho piedvedeni na naSem
model6isk6m letisti (upravene
travnati dr6ha 140x 12 m). Nemu-
si
jit pouze o modely letadel td-
Sim se i na mkety 6i balont vse
ale musi bit v souladu s platnou
deskou legislativou (tedy do 20
kg). Protoze
jde
o piehlidku mo-
deli, neni podstatnd, zda tvirce
modelu bude i pilotem di prezen-
tetorem modelu.
Piedvedeni modelu bude sest6-
vat ze dvou desti. Prvni
-
staticke
umozni podrobnd seznAmeni
s modelem. Pii ni by mEla b;ft
osvdtlena konsfukce, ieseni pro-
bldmri, stavebni postupy, zvleit
nosti, na nEZ
je
tvrirce zvl6Sf pys-
ni... Zprisob prezetrtace neni pie-
depsen
-
miie to blit piednaska
konstruktdra s ukazovetkem nebo
tieba taneini \rystoupeni. Na mistC
prezentace bude zajist6no ozlude-
ni,
je
ale moznd pouzit vlastni
technick6 pomricky.
Prezentace by mely probihat
dopoledne, odpoledne na n6 nav6-
ii letovd ukAzky. V piestevkAch
mezi prezentacemi bude das na
uk6zky pozvanich zajima'r.ich
modehi.
Obd desti piedvadEni bude klo-
md n,vitdvnikt sledovat porota,
do kter6 zvu osobnosti z iad mode-
Iffi, publicisti i
,yelkdho"
letectvi
a takd na mistd \rylosovan6ho div6-
ka. Modely nebude hodnotit podle
kvalita
jak modelu, takjeho pre-
zentace. Nikoliv tedy metry rozpE-
ti, zpisob ovldddni (di neovlid6ni)
nebo
Wie
investice. Ocen6ny tak
mohou bjt napiiklad model vlastni
konstrukce, model z rozs)apu, roz-
pracovanlf model v kostie, model
z netxadidnich materiAli, nejatrak-
tivndjSi zbarveni ii povrchova
fprava, nejzajimavdjii konstrukce,
vtipnd ie5eni konstrukdniho uzlu,
nejrynaldzavdjSi \,}lziti komeri-
nich doplikri (osvetleni, ozv udeni
atp.), nejpiitazlivejii
prezentace
modelu, nejatraktivndjSi letove
uk6zka, nejvhodndj5i model pro
zadatedniky atp. Chybdt nebude
ly tieba amfibie z ka.tonu, volnE
l6tajici samokiidlo na gumu, origi-
ndlni papirova vlaitovka prezento-
van6 rapujicimi drichodci, zatim
nel€tajici perfekhd zpracovana ce-
lodievdnii kostra dvoumetrovdho
wellingtona, elegantni rekreadni
RC akobat . . .
Pro premianty budou piiplave-
ny diplomy, projejich stavitele pak
zajimavd ceny od partneri setkani
Model Gala. Vjrobci 6i obchodni
ci, tEsim se na vaie Slechetnd na-
bidky kde
jinde
byste mdli najit
nov6 klienty, konstruktdry di spo-
lupracovniky?
lnformace o prub€hu pliprav,
piihl5Senjch modelech, slozeni
poroty i patnerech setkrni mjdete
na webu modeliiiskdho letistd Ne-
svaiily (wwn.letecLymodelal.cz/
nesvacily) a pochopiteLnd i v daso-
pisu RC revue, kte|i
je medielnim
partnerem akce.
Pokud m6te nejakY dotaz di ne-
pad, ozvete se!
Wadimh Hadoi
(hadadQ,rninlb.cz)
Model Gala 2OL4
;l#n;rr*#,ttr
Model6ii na konferenci o bezpeinosti l6t6ni
V listopadu tradidnd poiedi
Odddleni bezpednosti l6t6ni Leti-
st6 Vaclava Havla konferenci
o bezpednosti ldteni, kter6 se za-
biva nejen vSemi pri5vihy,
ke kterim na letiSti doslo, alc takd
riznimi trendy, opatienimi
ke zvlSeni bezpednosti atp. Ten-
tokiit byla konference vijimedna
tim, Ze na ni byli pozvani modelii-
ii, kteii byli pozedeni o prczenta-
ciproblematiky ldtdni s RC mode-
ly. Na tito konferenci
jsem
mdl
piibliznd patnectiminutovd vy-
stoupeni, kde
jsem
vysvetloval
nejen obsah Dopliku X a ndktera
omezeni, kter6 modeleitm nadd-
lil, ale informovaljsem i o zkuie-
nostech ze Zivota a
Prozentoval
n6stin dalSiho vivoje v tdto oblas-
t i .
V d6sti vystoupeni, kterou lze
nazvat
,,zkuSenostj
ze Zivota",
jsem konstatoval, Ze modeldii ld-
tajici s modely o hmotnosti menSi
ncL 20 kg omezeni vyplly'vajici
z Dopllku X velmi dasto porusuji
a uvedl
jsem i divody, prod tomu
t aKJC:
Nevidomost a neznalost
Velki podet modeleii (podle
mich zkusenosti minimelnd polo-
vina) vibec nevi, ze ndjaki Dopl-
nek X existuje a co obsahuje. Dri-
vodem
je, Zc o
jeho
existenci se
mohou dozvdddt pouze dlenovd
model6iskjch svaz0 a dteneii mo-
deliiskich dasopisi. Vdtsina mo-
del6ii, kteii o existenci Dopli-
ku X vi, tento piedpis nikdy ne-
detli, znaji ho pouze z mjch dldn-
ki a dastojeho ustanoveni chapou
nesprevn6:
DP-X se na modely o hmotnosti
mensi nei 20kg nevztahuje
Zde byly uvedeny dva nejdile-
ZitdjSi argumenty, a to:
1) Zikon d.49l1997 Sb. uv6di
v { 2 (2) dcfinici: ,,Letadlem
se ro-
zumi zaiizeni schopnd vyvozovat
sily ncsouci
jej
v atmosfdio z re-
akci vzduchu, kteri nejsou reak-
cemi vridi zemskimu povrchu-
Pro faely tohoto zekona se nepo-
vazujc za letadlo model letadla,
jehoz
maxim6lni vzletove hmot-
nost nepiesahuje 20 kg."
2) ObdZnik ICAO Cir 328 Bez-
pilotni systdmy (UAS), kap. 2, od-
stavec 2.4 Modely leradel:.,2a-
vedeni bezpilotnich systdmti
v nejiirsim smyslu nemEni existu-
jici
rozdily mezi modelcm letadla
a letadlem. Modely letadla, obec-
nd uznavand svim Llrdenim pro
rekreadni idely, nespadaji do
ustanoveni Chicagskd rimluvy,
jsou viludnd piedmdtem piislus-
nich nerodnich piedpisri,
Pokud
existuji."
RCR 1/ 2014
Neni evidovan{ sriika modelu
s pilotovantm letadlem, pokud
k ni doilo, 5lo o bezviznamnou
udilost,
Kromd vise uvedend vCty byly
zminEny dva piipady sbliZeni mo-
delu s dopravnim letadlem. Kprv-
nimu piipadu doilo 21. kvEtna
2011 na kretkdm fin6le drdhy 31
LKPR, pieruSeni piibliZeni dal-
Sich letadel po dobu I h. Druhi
piipad se odehrdl 31. dervence
2012 a doslo k ndmu takd na kret-
k6m fin61e drehy 30 LKPR.
K obdma piipadtm lze dodat pou-
ze to, Ze se
jednd
o selhani
jedin-
ce, nikoliv o systdmovou chybu.
Skuteanost, Ze 50000 leteckich
model6iri zprisobilo za poslednich
20 let pouze dva
,,maldry"
nazna-
duje, Ze omezeni v Dopliku X
jsou
zbytednB tvrd6.
A co ddl?
V tdto d6sti byly definovany tii
hlavni okruhy probldmt, kterd
je
nutnd iesit.
a) Osvita
Tradidni zprisoby osvety (I16n-
ky v dasopisech apienos informa-
ci uvnitl modeleiskich svazt)
jsou
nedostatednd, protoze neoslo-
vi vsechny modeleie. Dalsimi
zpisoby osvdty
jsou informaani
leteky v modelaiskjch prodej-
n6ch a ziizeni webovich stranek
se zamEienim na problematiku
Dopliku x a plislusnich smErnic.
Povinnost piikladat informadni
letdk pti koupi stavebnice modelu
a pii koupi modelriskdho materi6-
lu nad urlitou hodnotu (napiiklad
I 000Kd) miZe zaiidit pouze mi-
nisterstvo dopravy, modelrli mo-
hou pomocijen s obsahem letdku.
S leteky souvisi ipiipadnd Skoleni
prodavadri v model6iskjch pro-
dejn6ch, aby byli schopni fundo-
vand informovat z6kaniky. Zli-
zeni webovlfch strdnek zamdie-
nllch na problematiku Dophku X
je
sice dobrj ripad, ale nafirii
na ndkolik zasadnich probl6mi,
tieba na to, kdo bude str6nky
spnvovat a zodpovidat za
jejich
obsah a kdo bude provozovani
str6nek finaqcovat.
b) OdstranEni nedostrtki v Do-
pliku X
Na rekonstrukci Dopliku X se
jiz pracuje a piedpokl6d6 se, Ue
Doplndk X zm6na d. 13 vejde
v platnost 1. dubna 2014. Na otdz-
ku, zda bude DoplnEk X opEt 26-
vazni pouze pro obfi modely a pro
modely s hmotnosti mensi nez
20kg bude na frowi doporudeni,
nelze v tdto chvili odpovEdEt.
c) Evidence modeldlskych ploch
a
jejich zakresleni do leteckych
map
Zaevidoyini modeldishich
ploch a
jejich
zakresleni do letec-
lcich map z\dsi bezpednost ldt6ni
snizenim pravd€podobnosti srAzky
pilotovar6ho letadla s modelem,
protoze pilot letadla bude o exis-
tenci model6lske plochy vdddt, bu-
de ostrazitdjii nebo se plose radEji
vyhne. Bohuzel tato otizka
je
za-
tim na uovni akademickich dis-
kusi a pravddpodobnE bude doie-
Sena nejdiive na
jale
2015.
Na z6vEr
je
vhodnd konstato-
vat, Ze Slo o prvni irdast modeliiri
na takovdto akci v historii deskdho
letectvi!
I g. Ladisla, Keller
5. roinfk Velk6ho
Chuj6lu
Velkf chujril
je
vlastnd valnii
hromada V;izkumniho listavu Va-
lasskdho letectva. Tato valnii hrc-
mada
jakozto
nejvyssi orgen si za-
sluhuje patiidnou fctu, a je proto
prc udastniky zcela logicky ptede-
ps6n spoledensklf dres. Je zvl6stni
viddt lidi, kter€ zndme ze slett,
vZdy v tridku s obr6zkem n6jakdho
aeroplenu, piipadnd doplnenjm
neplehlddnutelnim n6pisem s nii-
zvem domovskdho klubu, v oble-
cich a s damskim doprovodem
ve vederni r6b6. Ndkterd to zmEni-
AkademickA rada v dele s piedsedou
lo tak, Ze se museli ostatnim idast-
nikim znovu piedstavit. Ka;do-
p6dnE rok od roku stoupajici pres-
ti' dokldda mimo
jind
i skutednost,
Ze se Velkdho chuj6lu ridastni st6le
vice partnerek v:izkumnikt a s re-
fer6ty se hl6si i zahranidni v€deckd
Istavy.
Pouze na tdto vjrodni schizi,
kteni se konAjednou rodnE, lze kan-
diddta VUVL po\risit na plnohod-
notndho qizkumnika. NEkteii kar-
did6ti, jako deba Marcel Hladik,
na po{Seni dekaji dodnes. Tak6
pouze zdeje pafridnj prostor, aby se
jednotlivi
vlzkumnici poddlili
s ostahdmi kolegy o visledky svich
vjzkunnjch projektn. Nej eden pie-
ratni objev spafril svetlo svEta
prevd zde. Vzpomeime za vsechny
nelybitelnd radioizotopovd baterie,
kterd si naily cestu i do NASA,
,,modeliiiskou
vadasku" pro nevi-
Kohritka 2013
Delegafi a asistentky pled zah6ienim
domd piloty a mnoho dal3iho. Pro-
jekty
\dzkumnikfi
j
dou ale mnohem
d6l. Vloni napiiklad odbomou ve-
iejnost uchvatila studie aerod)'na-
mick€ho profilu tdla kachny, zejmd-
na pak jeji
chov6ni ve chvili, kdy
kachna plelaaduje
rychlost
z\uku
(pro odbomfty Machl).
Z
WSe
popsandho je jasni,
ie
piiFava takovdhoto odbomdho se-
minaie
je
logisticky velmi ni4rodn6
a prakticky v okamZiku skondeni
jednoho
rodnilar
jsou
zah6jeny pii-
prary rodniku ndsledujiciho. Letos
jsme
defnitivnE qtesili probldm
iedDickdho pultu. Zatim co pled
pdtadvaceti l€tyjste si mohli lybirat
z nnoha mohrosti
-
se stdtnim zna-
kem, se znakem ROH, u snaZivdj-
Sich i s hlavou Lenina
-
dnes
je
se-
hn6ni klasickdho iednickdho pultu
velloi probl6m. V ldtE proto vaikla
myllenka stavby vlastniho pultu.
Kolega Hubefi Kadula pfipravil
W-
krcsovou dokumentaci a kamarid
Stana Vr6blik pult zhotovil. Aby ne-
bylo pochyb o zudnosti naiich mo-
delffi, kolega vlzkumnik a n6,m.j
maketii Du3an Baiina zhotovil pro
n63 tedniclci pult logo VUVL v tloj-
rozmdmdm provedeni (pro odbomi-
ky 3D).
Vijezd na misto kondnije vidy
sezkou do lotede a bez ietdzri
vdtsinou
jistota
zajitr vich z6zit-
krl. Na druhou stmnu
jsou
na5i
na strand 6)
nffi
vAtassKfHo rErEcrva
RCR 1/2014
(Pokradovdni
i
zadne mit vclki hlad, nizki stav
Pa-
liva Zizeii a tak dele. Syst€m Medr-
um-l vscchny myslenky a telemct-
icke data uklidd na dcmi pisek
aje kdykoliv mozn€ z6znam pichrdt
a v piipad€ nebezpeai i smazat. Ten-
Piedevani meteli v0vL
201 3
Pied refedtern vi-
zkumnika Huberta Ka-
duly ze Vsetina byla
krrtkd piestavka. Huber-
tovy referiity tradidnC
patii k vrcholiim kazd6-
ho chujrilLr, a byla by ne- ,
smirnd Skoda, aby ndkdo
vyrusoval odbih6nim.
V irvodu niis Hubert in-
formoval, Ze dlouhodobc
pracuje na projektu vi-
sadby Svestkovdho sadu
na Marsu
jako
ziikladni
su|oviny pro vlirobu sli-
vovice, bez ktcri neni
osidleni tdto planety
moznd. Na projektu spo-
lupracuje s ametickjm
Nanot echnol ogy Rese- Syst6m VUVL Medium-1
(Pokraiorti { ze stran! 5)
vlizkurnnici chrdndni pied bulv6r-
nimi pis6lky a Spi6ny pn:rmyslo-
vich velmoci. Na minul6m chujdlu
se picd zasediinirn lyZovalo, na
tornto, konand 30. listopadu
2011, byl si ce sni h t akd, al c vi -
zkurnnici dali picdnost hiebeno-
vim prochezkdm na PortAS.
Samotni zahdjeni Velkdho chu-
jdlu probdhlo podle tradiiniho,pro-
tokolu, zaznila tedy hymna VUVL,
n6sledovaly piipitek a rivodni slovo
piedsedy. Po piedilni metali VUVL
2013 partnerce Flubcrta Kaduly
za trpdlivost a manZelce pyrotechnF
ka Pavla Kouldka za statcdnost, pit-
Sla iada na refer6ty vizkumniktr.
Prvni relerit piedstavil delegi-
tim rcvoluini systdmen diilkoviho
ovlideni modeli pomoci rnySlenek.
K tomuto iaelu byl vyvinut piistroj
VaVL Medium-1. Na obliizku vi-
dim€ vlevo snimad mySlenck, vpra-
vo zobrazovad a dole hlavni iidici
jednotku.
Demy ihned vtuZily moZ-
nosti \yzkouict, zda nepijde pii-
stroj n6jak aleuZit k ovlid6ni pad-
nera. Samoziejmosti piishoje je ta-
ki pienos telemetrickich dat, kdy
napiiklad signalizace vybitjch ba-
terii se projevi tak, zc iidici subjekt
to unikritni piistroj definitivnd vyie-
Siletiti spor mezi lutabisty a graup-
ne sty. Po Lrkonieni
Patentoveho
iizeni uz zddni spor nebude a sys-
tdrn Medium-l nahradi vie dosud
pouZivand.
arch Institute v Bonncvilc Valley.
S Dr. Em. vcdoucim projektu viir-
vovich gelovich kapsli pro pecky
svest ek, j smc se v pri b€hu rel eri t u
zivd spojili prostiednictvim video-
konference. Pani doktorka velmi
Vyzkumnik Hubert Kadula b6hem telekonference s Dr. Em z Bonnevile
Valley
ochotn€ ret'orovala delegitinl
o problimech kliiivosti scmen
na Marcu. Kapsle, ve kierd
je
umistdna pecka, zajisti zAkladni
Zi vi ny pl o kl i deni a i i st sazeni ce.
nicmdnd nejtezii rikol projektu,
dopravy a zavrtiini kapsli pod po-
vrch Marsu musel vyieiit n65 vj-
zkumnik Hubert. Pro tyto [dcly
vc spol uprdci s kol egou vi zkumni -
kem Pepou Kaldiikem z Bystiidky
zhot ovi l i vesmi rni vozi dl o VUVL
Space Vehicle l. MIi dvd ovlddani
kamery, pohon 8x8, speci dl ni bez-
duSovd pneu pro extrimnC nizkd
t cpl ot y a zvl adne maxi rnel ni st ou-
pani 45 stupiiri. Batcrie VUVL-
' Rl C (radrorsot ope t nert nal gene-
rator) zajisti spolchlivd napdleni
vsech systdmi. VUVL Space Ve-
hicle 1 rnri ziisobnik Svestkovlich
pecek. klerd bude osazovat na
Po-
vrchu planety. Pro tuto operacl
Je
vybaven automatickim viklop-
nim vrtekem zc specidlni oceli
Ni Cr 18-10. Do t akt o vyvf i ani ch
d'ir sc z vypouitdciho zaiizeni \y-
pousteji Svcstkovd pccky. ktcre
jsou
zabaleny do
jiZ
zminEndho
viZivndho gelu obsahujiciho takd
vodu pro podat eani vykl i aeni .
Vsechny tyto operace iidi proce-
sor z vyi azeni ho Pent i a 100 MHz.
Kosmick! komunikadni systdm
VUVL pracuj e na f rekvenci l 5
GHz a mii vj'kon I W. Pro
jizdu
a navigaci iidide se pouzivd ierve-
nj lascrovli navdddci systim. Dlle
je
zde pouZit modrli laserovj ma-
jdk pro navideni pozcmskich tele-
skopi. Antdna
le
vybavena auto-
matickinr natidecim sledovacim
zaiizcnim. Pozemski vipoietni
systdm Oracle SPARC M6 32
Solaris obsahuje software
pro se-
staveni Pecka komplexu na Marsu.
KolegynE PhD Ing. Dee, takd ze
spolupracujiciho institutu v Bo-
nnevile Valley, piispdla softwarem
pro sledovini kosmickdho zAieni
a dernlich d'frr. Praktickou uk6zkou
RCR 1/ 2014
VUVL Space Vehicle 1 Hubert
svrij refer6t ukondil. V z6v6rein6
zprdv€ slibil, ie bude o prribdhu
projektu pravidelne veiejnost in-
formovat na webovich strAnkech
naieho istavu lr,lrlr.rrvl.net a neni
vyloudeno, Ze tam ndkdy najdete
i piimli pienos z praci na Marsu.
Timto refenitem z v,.y'zkumn1ich
laboratofi \'UVL Vsetin pod vede-
nim Huberta Kaduly byla ukondena
vddecke d6st zased6ni vlizkumnikri
a nasledovala a6st spoledenska.
K tanci a poslechu hela osvdddenijL
kapela Frthn, letos poprvd doplndn6
o cimbel. Jejich amnZma KabAhi
nenechalo nikoho seddt. kotoze byl
s61 \yzdoben balonky VUVL plnd-
njmi hdliem, kaiddho asi napadne,
Vesmirn6 vozidlo
voVL space vehicle 1
kam se z6bava uchlflila po pilnoci.
Videa,,Smoulich hl6sloi" najdete ta-
k6 na webov:ich stninkich www.vu-
vl.net, stejnE
jako
dalsi fotogafie
z 5 . rodniku Velkdho chujdlu.
Pdefkou VUVL 2014 bychom
chtdli vsem modeldiim poptdt hod-
n€ legrace v roce 2014 neberte
moc v.fn6 vdci, ktgrd za to nestoji.
Meme ves redi a tdsime se na dalsi
setkani.
Za vSechny vlzkumniky ajejich
asistentky
Dan Jicha,
piedseda akadernickd
rud! VUVL
Astra v nov6m
Ptedni deslo-i dovozce model6i-
skdho zboZi, firma Astra, se v loi-
sk6m roce plestehoval do novich
prostor. Sidlo firmy se nach6zi
v krastr€ krajind na ipati Biljch
Karpat piimo na okraji Uherskdho
Brodu v Praksicke ulici 2589 pii
hlavnim tahu na Zlin. Moderni bu-
dova
je
ieiend piesnE podle poza-
davkt a pledstav majitele firmy
Ing. Ctirada Machedka a tak€ po-
tieb spolednosti s ohledem na zajis-
tEni bezprobldmovdho fungov6ni.
Rozdily
jsou
ve srovn6ni s piedcho-
zimi provozovnami znadnd. Byla
navisena skladove kapacita pii-
bliZnd pdtin6sobn€, do hlavniho
skladu lze umistit bezmala tisic pa-
let zboti.
Dtlezitou roli md takd pfirudni
dvouuro\alov'-i sklad u expedice, kte-
rj je
diky regdlov6mu systdmu, na-
vrien6mu pllmo pro potieby expedi-
ce, logicky uspoi6d6n a lunoziuje
mit ihned k dispozici vs€chny po-
debnd poloZky, od obiich letecloich
modeli aZ po nejmeNi nrihmdni di
Iy. Zboii je
zde iazeno podle jednot-
li.t
-ich
znadek a obritkovosti.
Dal5im \"iraznim zlepien{m je
pl),nuli tok zbozi. V praxi to zname-
n6. Ze zbo'i se trezivisle na ostat-
nich fazich skladov6ho cyldu pohy-
buj e
j
ednosmdmd a nikde se neKiZi.
Od piijezdu zrisilky na plijelrr zhoLi
aZ do okam-Ziku expedice z firmy.
V b:fualich pmstorAch obias doche-
zelo ke KiZeni pfi piijmu a vjdeji
zbozi, co; mElo za ndsledek kompli-
kace pfi realizaci objedn6vek.
KancelAlski prostory jsou
leseny
vkusnE, velkoryse, ale zdrovei ve!
mi elegantnE. Hlavd kanceliisLi
prostor je
rozddlen na dvd d6sti od-
d61en6 sklenEnou zdi. Prvni, vEtii
d6st
je
vymezena
jako pracorrl pro-
stor pro zamEstna[ce, ieseny
jako
open space. Dostatek svEtla, osobtri-
ho prostoru i soukomi dodrlvd po-
debni komfort a pohodli. Ve druh6
iestije kancel6imajitele spolednosti
s mensl zasedaci mistnosti. V piize-
mi administrativni budovy se nach6-
zl kancelai expedice a prostome
servisni dilna.
V sidle firmy se tak€ nach6zi vel-
k6 zasedaci mistnost s video a data
projekci, v nii vedeni firmy zadalo
poiddat prezentace a Skoleni pro sv6
obchodni partnery. Mimochodem,
tato Skoleni, ai lepe informatiuli
hromadnd schuzky, byla mimoiridnd
kladtrd piijata. Obchodnici z Ceska
i Slovenska zde mohli v relad!'ne
k6tkdm dasovdm useku ziskat velkd
mnozstvi infomaci, tipri a rad, ktere
lze vyuzit ptimo v prodejn6ch pfi
komrmikaci se zrikazniky.
DalSi zajimavost je
firernni plo-
dejna nebo piesn€ji ie6eno showro-
om, do ng mirze pfijit a nahlednout
bEi;n! zikaznik. 7de si muie podle
libosti
ryzkouset,
osahat a piipadnE
zakoupit nabizend zboZi. le zde
moznost lTzkouset sv6 dovednosti
na letgckdm simdetoru nebo zkusit
pilotovat skutedni model. Po celou
dobu se zikaznikovi dostrlvri maxi-
m6lni pozomosti od Skolendho
a piijemndho personilu. Otevimci
doba prodejny je
od pondCli do p6r
ku 9:00 17:00 a v sobotu 8:30-
-11:00
h.
V nowch plostorach
Facuje
fir-
rna Asha, uZ piedtim zn6m6 svou
rychlosti,
jestd
rychleji
a efektirnEji.
Prakticky v5echny objedn6vky do-
ruden€ t66nd pied vtpravenim expe-
dice v odpolednich hodin ch
jsou
vypmveny j
eStE t'iz den.
Piejeme firmd Astm v novem pi-
sobi5ti mnoho uspEcht a spokoje-
nlich zikaznihi.
Eduard Nimec
RCR 1/ 2014
Raket'iii v roce 2OL3
a setkilni modelSffi v Krupce
V sobotu 2. listopadu uspoiidal
RMK Ikupka tradidni setkani mo-
del6ii. Tdto velk6 akce se aidast-
nili ziistupci z 12 model6islcjch
klubri z cel6 Ceskd republiky a ta-
kd zahranidni hostd ze Slovenska,
Ndmecka a Ruska, coz plineslo
v soudtu vice nez 120 tdastnikt.
V dopolednich hodin6ch se
v mestsk6 sportovni hale v Krupce
ftta'l
jiZ
12. rodnik soutdZe halo-
\".ich hezedel. Soutdze se fdastnili
model6ii z RMK a LMK v ies-
kdm Tdsind, Senov6, Such6, Kar-
lovlich Varech, Dubi u Teplic, Te-
rczinE, Stodu u PlznE, Klesicich
u D66itra, Praze, Bilind, Krupce
a d61e pi6tel6 z nEmeckich klubi
RCM Sachsen a MFCR Rossen-
dorf, Soutdzilo se v sedmi katego-
dich. Cel6 soutdi probihala po-
mEmE plynule, takie
jiz
v 11.30 h
bylo mozn€ pfistoupit k \,yhl6seni
vitEzrl. Diky firmC Knauf Insulati-
on obdrZeli ti nejlepsi medaile
a diplomy, vdcn6 ceny dodal mo-
delaisli obchod VR Technik,
za coi moc ddkujemc. Mezi nej-
mladiimi v piedikolnim vdku zvi-
tezil teprr'e tiilet'i Matdj Pavka
z RMK Krupka, vitdzkou mezi
ddvdary byla Pavlinka Kov6iovri
z MK Teplice-Dubi, vitdzem v nej-
ml aosl cn zact cn Dyl ut l K zet ezny
z RMK Krupka. V kategorii mlad-
Sich Zdkii zvitEzil Tom6S Podanj,
rovnEZ z RMK IGupka. Jiii Tima
mladsi z MK Severka zvitdzil
s velmi pdkn;im r"jsledkem
7'7,'7s
.mezl
starsimi z6ky. Zeny
B6hem show Jaromir Chalupa nejvice
zaujal rozhoddi se sv:im velkym modelem
rakety Little Joe ll
uiastnici soutE:e hezedel
a divky ldtaly tdz v samostatnd ka-
tegclnl, zvit1zlla Bohuslava KiiZ-
kova ze Stodu pied juniorkou Kat-
kou Vanikovou z RMK Krupka
a tieti Jamilou Radiinskou z MK
Teplice-Dubi. Mezi seniory vfhr6l
favorizovanj Michal Michna z GT
Kiesice dasem 104,6 s. Druhd mis-
to obsadil Josef Kubei z Terczina
aasem 92,1s a tieti skondil Jan
Klik z LMK Stod s visledkem
90,8s. Poddkovani patii MFCR
Rossendorf, zvlasf panu H. Lan-
genhagenovi, kteni bdhem soutdz-
niho dopoledne s malimi detmi tr-
pElivd lepil letaddlka z polystyre-
nu, kterd si pak ddti odnesly domii.
Po obddd a prohlidce vistavy
modehi v RMK Kn.rpka zamiiili
viichni piespolni i domdci taastni-
ci sobomi akce na letiSte Srbicki
pahorek, kde probdhl
6. rodnik modeldiski
Show, kter6 nebe pro ra-
ketYry pro sezonu 2013
uzaviela. Pochvalu za-
slouzi vsichni, kteii si
na Show ldtajici zajima-
vosti piipravili (l6tal na-
piiklad vdnodni strome-
dek, p€na na hol eni , pes
Spagetka, chlupatd hou-
senky, Eiffelova vdZ, vy-
silaa Jeitcd, tandici rake-
ta, mobil, WC prkdnko,
qid atp.), ale rozhoddim
se mezi modely mliideZe
do l 5 l et nej vi ce l i bi l a
cigareta Start Honzika
Ch6ry. Hned za nim se
umistila Coca-Cola To-
miise Podandho a pastel-
ka Viktorky Trzilovd
(viichd z Krupky). Mezi
seniory ajuniory nejvice
zaujala obii raketa Little
Joe ll Jaromira Chalupy,
druh6 misto patiilo k,'ta-
ie Jana Sebesty a tieti
piedal Dagmar Pazouiovd z RMK
Letovice plaketu k 80. narozeni-
n6m a popi6l ji hodnE zdmvi
a StEsti do daliich let. Potd n6sle-
dovalo posezeni s pi6teli, povide-
ni, na kter€ neni pii ziivodech moc
dasu, a dobr6 l.elad^, Ze se zase
po roce viichni ve zdravi se31i.
VEra Pavkov{
Informace
k mistrovstvi iR
i5kfi,
juniort
a seni or&
Mistli eR v z6cich (Alei Dm-
hoi z RCSO Ceski Teiin v kate-
gorii S3A, Viktorie TrZilov6
z RMK Krupka v kategorii S4A,
Petr Hlavdd z MK Senov v ka-
tegorii 56A) byli odm€ndni
jiz
22. iervna, protoze mistrovstvi
CR Zdki
je poi6d6no jako jedno-
denni soutEz.
Junioli a senioii maji
seri6l dtyi soutE;i misF
rovstvi CR, z nichZ se
zapoditavaji tii nejlepii
visledky. Jednotlivd ka-
tegorie a celkovd vi-
sledky se vyhlasuji az
na ukonaeni sezony
v Krupce. Jak to nako-
nec dopadlo?
NejtepSl
junioii:
SIA: l. Kateiina Va-
nikov6; 2.Viktorie Trzi-
lov6; 3. AleS Pol6k,
vsichni RMK Krupka;
S3A: l. Kateiina Va-
nikove; 2. Viktorie Trzi-
lovd, obE RMK Krupka;
3. Mikolaj wlodarzak,
RCSO Cesklf TdSin;
S4A: i . Ji i i Thei mer;
2. Viiclav Krtta, oba
RMK Dalovice: 3. Kate-
iina Vanikov6, RMK
Krupka;
Mezi iiastniky show v kategorii do patnacti
let byl nejtspdsn6jsi Jan Chara,
jeni
piedvedl isp6sni let cigarety Start
UFO l6tajicimu taliii
juniorky Katky Vaniko-
vd.
Veder byli v prosto-
rdch RMK Krupka vy-
h165eni mistii Ceskd re-
publiky v raketovdm
modeleisfvi pro rok
2013. Mi st rovst vi CR
kt, 35
juniori
a 29 seni-
oru z l0 klubri: RMK
Krupka, RMK Dalovice,
RMK Letovicc, RMK
Budovice, RC Model
Krupka, MK Senov,
RCSO Ceskii Td5in, MK
Severka Modelpaik Su-
ch6, MK Hradec Kdlovd
a LMK Terezin. Na z6-
vdr oficirilni dasti prezi-
dent Klubu raketor"ich
modeldni eR pii sMeR
Pastelka Viktorky Tr:ilov6
t;
lll
t-'-
RCR 1/ 20' t 4
Vyhlaseni nelfsp6sndiSich iSkri v celkov6m poiadi v6ech kategorii na
mistrovstvi dR: 1. Richard Chara, 2. Jan Riha. 3. TomeE Podani,
4. Katka PopkovS, 5. ViKode Triilov6
Tomes Podatri RMK
Krupka;
Junioii: L KateiirJ'
Vanikov6; 2. Viktorie
Trzilov6, obE z RMK
Krupka; 3, Viclav Kri-
ta, RMK Dalovice;
Senioii: l- laroslav
Chmelil RMK Dalwi-
ce; 2. Jaromir Chalupa;
f. Jan Sebesta" oba MK
Senov-
CeSti
reprezentanti
na sout6iich
Sv6tov6ho
poh6ru
2013
Soutezi Sv6tov6ho
pohiru raketorich mo-
l{gtupES]|€iili
iuniofi
'a mirtonsrvi en
celkolr6: l - lqleft |a
tf.nl(o,t6"
Z Viffi
finlovS,3.V&att Kri'a
SP Mribor:
57: Jan Sebesta MK
Sbnov-
D&le if,lij tWcza-
ta i zistali v
jedmdiv-
cich dvE druhi a sedm
tietich nilt
Na sodatich Svetc
vdho poh.iru ve Slovin-
skuvMari boruaKac
niku se hodmti i vf-
sledky df|n$Ev. ztu
jsme jedmu vyhnili,
dva}rit zl*^li 2- nifio
a tiiknit 3. piiEku.
Pii vyhlaiov6ni nej-
lepsicb jurturn
si vitEz-
stvi odnesla Katefina
Vanikovi z RMK Krop
ka (SP Krupta), Viktc-
defiii se v loisk6m roce ziiast- ka
-IrZilan
z RMK Krupka (SP
tdlli zAvodtricl z RMK Krupka, Krakov) a Viclav Krita z RMK
MK Senov. RMK Dalovice Dalovice (SP
Milikov).
a RCSO eeski T*irL V roce 20lf VSem vitEznm patti blahopnini
zvitEzili v sout&ich Svdtovdho a vSem ricastnikim i
pohiru: za lili;ast ayzn'tnlo,!rcf'|ezefraci-
Beniich Pot*4.
trettd rrtelotfuh
dodeuiieR
. 56A: l. Katelina Va-
nikov6; 2. Viktorie TrZi-
love, obd RMK Krupka;
3. Vaclav Kr8ta, RMK
Dalovice;
57: l. Katelina Va-
nikov6; 2. Viktorie TrZi-
lov6; 3. Richard Ch6ra,
vsichni RMK Krupka;
S8D: l. Jan Chmelik,
RMK Dalovice; 2- IGte-
tina Vanikov! 3. Vikro-
rie Trzilova, obd RMK
Krupka;
S9A: l. Katelina Va-
nikov6, RMK Krupka;
2. Jiii Theimer; 3. V6c-
lav Krita, oba RMK
Dalovice.
Kateiina Vanikova s maketou Ariane 4
ileilsp6Sn6jgi seniofi na mistrovstui eR
celkov6: 1. Jaroslav Chmelik.2. Jaromi.
Chalupa, 3, Jan Sebesta
Neimlad5i soutE:ici
y
.knilovsk6' Labgorii
bodovacich maket S7t fuh Jan Chi/tra
a TomeS Podant oba s malctani A'sP
SP Krupka:
S4A: Marek Pavka,
Krupka; 56A: Jaromir
Chalupa, MK Senov; SZ
Katefina Vanikovi,
RMK Krupka; StE/P:
ZbynEk Knimek, RMK
Dalovice; S9A: Jaromir
Chalupa, MK Senov-
SP Krakov:
56A: Bedfich Pavka,
RMK Krupka; S9A: Ja-
romir Chalupa, MK 3e-
nov-
SP MilikoY
56A: Alexandr Koz-
lov, RMK Knrpka; S9A:
Jaromir Chahpa, MK
Setrov.
EEEa P*o3iotta
a Beff.fi Pavl6 b€lEm
Svitovi$o pohtru
v Krupce
Nejlep5i serioii:
SIA: l- Pavel Bioni, RMK S4A: L Jaroslav Chmelik;
IGrpka; 2. Jar. Chmell RMK Da- 2. Josef Musil, oba RMK Dalovi-
lovice; 3. Jan Sebesq MK Senov; c.e;3- ZMkKolSi,RMK Krup-
SJA: L Jan Kuchaizyk, RCSO ka;
eesky Tcsin; 2. Jaroslav Chmelik, 56A: L Jatr Seb€sta; 2. Jaromir
RMK Dalovice; 3. Jan Sebesta, Chalupa, oba MK Senov; 3- Zde-
MKSenov; ndk Kol6i, RMKK pka;
37: l. Zdendk Kol6i;
2. Bedfich Pavka, oba
RMK Krupka: 3. Jan Se-
besta- MKSenov:
SBD/P: l. ZbytrEk
Kr&tek: 2- Jan Chme-
lik. oba RMK Dalovice:
3, Jan eerepjuk, MK Se-
verka; 3. Jaiomir Chalu-
pa, MK Senov;
S9A: l. Jatomir Cha-
lupa, MK Senov; 2. Ja-
roslav Chmelik, RMK
Dalovice; 3- Pavel Bro-
ni RMK Krupka.
Nejlepll routEzici v cel-
kov6m poLdi mfutrov-
rtvi dR 2ol3 (rctter6
vlechny body ze vlcch
k tegorif):
Zdci: L Richard&6-
ra, RMK Krupka; 2. Jan
Riha- RMK Dalovice: 3.
RCR 1/2014
SAHex
MooetAn
S
54 TURBO.BEAVER
MAKETA NA POHON GUMOU
(M 1:20)
Konstrukce: Zden6k RaSka
SkuteCne bbdlo slouiici za
piedlohu tonuto modelu
je
viceiteebvi
jednomototovy celokovov! hornoplos-
nik s pevnlm klasicki'n podvozken. vznikl v rcce 1963
nodernizaci stadlho tvpu DHc-2 Beaver u kanaclskE
firny De Havilland Aircmft of canada. Modenizace
souvisela zejm4na s tim, Ze piwodni hvezdbovi pisto-
vi motor byl nahrczen turbovrtulovou hnacl
iednotkou
PT6A-6. Lehti notor nohl b!'t vysunut vice dopFedu,
din1 se zve$il i
ptostor pro
cestujici ii n'klad. Turbo'
-Beaver
se
pouzive k pieprcvd I az 11 osob neba od-
povidailciho n6kladu, v zendddlske verzi unese 900li-
tri chenikeli. Mitze bit vybaven i pbveky, piipadne
v Kanadd hodnd pouZivanou kombinaci kola-lyZe.
Prc modelove napodobeni
ie
toto letadlo vihodne ze'
jnena
dlouhau
piidi ttupu a
jednoduch|ni hranattni
oznatend miry
jsou
Zakladem trupu
jsou boanice z lehke m6kk6 balzy
tloustky 1. Horni i doln i stona zadni a6sti trupu
isou
rov-
ndz z balzy tl. 1, kterou
isme
piedem sbrousili smErcm
dozadu t6hle na tlous{ku 0,6. Z 10 mm tlust6 lehk6
a m6kk6 balzy zhotovime trojihelnikov6 \
iztuhy
trupu,
kler6 nalepime z6rovei s okEjem na spodni a vrchni
daslisten trupu. Z
p6skrl m6kk6 balzy 1,5x3 lameluje-
me do tvaru
piedektrupu pfed kabinou. Zasklenikabiny
z celuloidov6 f6lie il. 0,3 zhotovime
podle papirov6 iab-
lony a po pfesn6m nalicov6nipnlepime.
Z mdkk6 balzy 11. 10 vyiizneme a vypracujeme kapkovl-
t6 kolenov6 66sti
podvozku. Na nich
jso!
t6:
pnbpeny
trubidky
pro uchyceni \zpdr kiidla. Podvozkove nohy
z pln6 balzy tl. 7 vybrousime do kapkovit6ho pruiezu
Odn imaci podvozek jednak usnadiuje transpo mode-
lu,jednaktlumi nerazy pn pRst6nia delipiipadn6mu !y-
l omeni zl rupu.
Ocasni
plochy \rylizneme z plne a m€kk6 lehk6 balzy,
\,ybrou6en6 na tloustku 0,6.
Kiidlo stavime beZni'm
zpisobem
po polovinech. Zebra vY-
brousime najednou v bloku mezi dv6ma piekli:-
kovimi Sablonami.
Z pieklizky tl. 1 zhotovime lii vrtulov6 listy Tvaro-
v6 shodnosti dosdhneme spole6nim obrouse-
nim. N6rodndjSiie
pfesn6 opracov6ni lisl0 do lvaru
profilu typu hodn6 sni:eneho Clark-Y Vybrouseny vriu-
lo\d list zespodu navlhdime a ohibeme
jej opatmC na
svitici 100W Zarovce do tvaru vrtule. Hotov6 lisly nala-
kujeme bilim nitrolakem a vybrousime do lesku
Model zaklouzevame v klidn6m ovzdusi, neildpe do tre-
vy di sn6hu, abychom zbytednd nepobmali listy vrtule
nebo
podvozek. llld klouzal plynule a bez houpeni
pod
mirnim lhlem k zemi a mim6 doprava. Po dosazeni
uspokojivoho kluzu pokadujeme v zabtav6niji: s poho-
nem gumovym svazKem.
tvary. Pnc-
nost naKety
v meilku
1:20 v popiso-
vanem
prcvede-
ni
je
asi 50 ho-
din. V'lkres
ie
skute'ne veli-
ve;keft
jinak ne-
RozpEti
D6lka
Hmotnost
73t mm
533 mm
6 5 s
1 list formatu Al
Cena 1t0 Kd / 4,80 €
-
^ ' ; : : , , "
' ' ' t *' , , , - - { *
\
J:,
€iHe-;":."[J
-'"
I t . t +
MxEt^ xa r'a*irc LETaDL M ewavt ParaN
TURBO- BEAVER
3i
= l
\
J-.-
l/
s
&@"'
4tr44
r : x' ?' Ri [ r
\
,",
/ l
{re
L,
!------:
RCR 1/ 2014
.?EGlg[-uoDEtAt
3 5 x 2 8 x 1 3 mm
L59,00 3 5 x 2 8 x L 3 mm YUN26032s
5 0 x 2 8 x 8 mm
5 2 x 3 0 x L 2 mm YUN450325
68x24 x L0 mm
68x25 x 1"7 mm
YUN800325
6 5 x 3 5 x L 3 mm YUN1300225
6 5 x 3 3 x 2 0 mm YUN1300325
8 5 x 3 0 x 1 4 mm
YUN1600225
8 5 x 3 0 x 2 0 mm 116, 89
YUN1600325
1 0 0 x 3 0 x 1 5 mm
YUN1800235
1 0 0 x 3 0 x 2 0 mm YUNr"800335
1 0 0 x 3 0 x L 5 mm
YUN2200235
L 0 0 x 3 0 x 2 3 mm
YUN2200335
1 0 0 x 3 0 x 1 5 mm
195,5g 1 0 0 x 3 2 x 2 4 mm
YUN2600335
t26x40 x 14 mm
YUN3300335
1 3 0 x 4 0 x 2 0 mm YUN3300335
1 1 5 x 4 0 x L 5 mm
L25x 40x 25mm
YUN4000325
DTIMERY
Fistorick'i v6trofi Lufi5k 2
Kdyi
jsem
v pribdhu minul6
zimy uvaioval,
jaklf
model si po-
stavim, vychezel
jsem
z tCchto
piedpoktadri:
-
Litem nejmdiji v klidndm
ovzduSi
-
ZAdni souboj s v€trem;
pozaduji dostatedn6 velkj mo-
del pro jeho
dobrou viditelnost;
mirimalni letovA hmotnost;
-
klasick6 konstrukce: smrk, bal-
za, piekliZka;
-
pohon elektromotorem.
Po zviinfi Gchto podmhek
jsme se s klubovjm kolegou Fran-
tiSkem Freiem rozhodli, ie model
bude vychAzet z n€ktereio z vdt-
Sich modeti Radoslava CiZka- Na-
3e definitivni volba padla na model
v€honE Luridk 2 z roku l952,kl'eri
lychrizi z privodniho, meniiho Lu-
iika z roku 1949. Luii*a 2
jsme
zvolili i proto, ie
jsem 45 roki 16-
tal na YEtlodch a z t6 doby m6m
zafixovino, Ze spdvni vdtroi ma
rozpiti kiidla vjrazn€ vdtsi, nd
je
ddlka trupu. Zastinci distd stavby
histodckYch modeli n6m urtitE
odpusti, ie
jsme
se rozhodli vyba-
vit sv€ modely pro snadnEjsi v"zlet
elekhomotory. NdS pt'umEmi vek
je
77 rolai, ptidemi kolegaje o l0
rcki stadi neij6. Beh6ni se starto-
vaci Siurou, plipadnd natahovrini
gumicuku, ni.m nepfipad,i
jako
nejlepSi zprisob z^bavy a k nase-
mu vEku
je jiZ jaksi nepatidnj.
Pokud si chceme piijemnd a hlav-
ne hodnd zaletat, tak
je pro tres po-
hon elekftomotorem
jedinou
moZ-
nou c€slou.
Podklady k nakresleni staveb-
niho vlfkresu
jsem
ziskal z infor-
maddch listt SAM 95 a z dasopi-
su Leteckf model6l z roku 1952.
Pro informadni listy-v roce 1994
piipravil Radoslav Cizek pdknY
vlikres na form6tu A.4 se viemi
potiebnimi rozm6ry, vdetn€ popi-
su, a navic i se z6kladrimi idaji
o zv€tsendm Luiiikovi s rczpEtim
kiidla 2500mm, s nlmZ v roce
1952 l6ta1 pan Peterka z Kladna.
Ve spoluprdci s [ovou mode-
I 7skon frtmo'u www.czechaero.cz
jsem piipravil stavebni vikres
a podklady k iezeni vsech potieb-
nlich stavebnlch dilt z balzy
a pfekliZky pro sebe, piipadn€
dalsi z6jemce o stavbu. Z piesnd
vyliznutich stavebnich dili
jsem
si pak jeden z m€sict loisk€ho
opoZddndho
jara
uZival pohodovd
stavby modelu.
Na rozdil od pivodni konstruk-
ce, kteri byla ielena plnd z tu-
zemskjch materidli,
je
konstruk-
ce nasich Luiehi smi5en6. 26-
kladnim stavebnim materi6lem
jsou
smrkov€ li5ty a piekliZka,
pouze na stavbu klidla a VOP
je
pouiitabalza.
Trup modelu
je stavdn, kromE
nutnd fpra\T pro elektropohon
a RC ovl6d6ni, pln€ v souladu
s prlvodni konstrukci. Piep{iky
jsou
vyiiznuty z piekliZky tlou5f-
ky I a 1,2. V5echny pod6lniky
jsou
smrkovd. Plistivaci lyZe
je
z pieklizky 3. Potah vice nam6ha-
nich Cdsti trupu
je
z piekliZky l.
Abych nemusel pro sestaveni tru-
pu pouzlvat tidnY piipravek, sle-
pil jsem
samostahe bodnice
jako
piihmdovou konstrukci ze smrko-
vjch poddlniki 3x3 a balzovich
pliiek 3 x 2. Konstrukci
j
sem lepil
disperznim lepidlem. Mezi tyto
bolnicejsem pak postupnd vlepo-
valjedtrotlivd pfepizky. K t6to se-
stave
jsem
dolepil piist6vaci lyZi
a zbfvajici trupov6 poddlniky.
Balzove piidky jsem pak odstra-
nil. Stavba trupu s€ tim podle mne
zjedmdusila. Je to oviem v€c n6-
zoru a osobnich stavebnich zvyk-
losti.
Z{'kladem kiidla
jsou
hlavni
a pomocnf nosnik, oba ze smrko-
v€ listy 3 x 5. Na nosaiky
jsou
na-
vl6knuta iebn z balzy 2. Pm'j
dvE stledov6 iebra, kter6 tvoii
kapsu pro duralovd spojky,
jsou
z pieklizky 1,5. NnbEZtra lista
je
z balzy 1x7, piilep€ni na koso,
odtokov6 liSta
je
z balzy 6x25.
Mezi viemi Zebry
jsou
mezi pes-
nice dosnikri vlepeny stojiny
z balzy 1,5 s l€ty mpiid. Pro zajis-
tdni co nejlepiich letov:ich vlast-
nosti modelu
jsou
na usich kiidla
nastaveny negativy, plynule
na hodnotu cca
-4'.
Poloviny kii-
dlajsou vz6jemnE spojeny spojka-
mi vyfrezovanYmi z duralu
tlousfky 2 a 3.
Vodorovni ocasni plochaje se-
stavena ze dvou 66sti spojen ch
spojkou z pieklizky 3. zikladem
VOP
je
nosnik ze dvou smrkovich
list 2x3, m kterijsou navl€knuta
Lebra z balzy 2. Nabdzn6 lista
je
z balzy 5x5, piilepen6 na koso,
odtokove lista
je
z balzy 4x20.
StejnE
jako
u kiidla
jsou pdsnice
nosniku mezi viemi Zebry vyle-
petry stojinami z balzy 1,5.
Na obou polovin6ch VOP
jsou
umistEna kormidla.
Mod€l
je potaZen obarvenlfm
Vliesem, trup
je s ohledem na po-
zadavek vEtii odolnosti potahu
potazen dvakrit
-
druhe v$tva
m6 vlikna Vliesu kolmo k pNni.
Vie
je
lakov6no vypinacim a za-
ponovlm lakem. Ndpisy
jsou vy-
iez6ny ze samolepici folie.
Model
je
osazen tiemi mikro-
servy Hobbyking 939MG o hmot-
nosti 12,59. Jedno servo ovl6de
smErovd kormidlo, dalSi dvE serva
s ohledem na lomeni VOP do
V ovl6daji kaZdd
jednu polovinu
vfskovky a
jsou propojena V-ka-
belem. S pozadavkem na snizeni
hmotnosti trupu za tezistem
jsou
serva s kormidly propojena ocelo-
vou strunou o primEru 0,8, ktera
je
vedena pouze v plastovdm
pouzdru o vnEjiim primdru 2.
Na smErovce
je pro plipojeni t6hla
pouZita mikrovidlice, vj5kovka
je
s ohledem na
jednoduchou de-
mont6z kormidla propojene s teh-
lem pouze zahnulfm ukondenim
struny. U modeli teto kategode
je
to plnE vyhovujici le5eni.
Pohonnou
jednotku modelu
tvoii elektromotor Turnigy
D2836-8/l l00Kv o hmotnosti
70g, sklopn6 vrtule 9/5, r€gulator
Turnigy Plus 40A a Li-pol aku-
mul6tor 3s/l,3Ah. S touto pohon-
nou jednotkou dokdZe model
v klidn€m ovzduSi l6tat cca 45 mi-
nut pli spotieb€ asi poloviny ka-
pacity baterie (ovEieno pli nabije-
ni baterie po ldt6ni).
L€Lid s Luftikem
je v€lice pii-
jerDn6.
Musime vsak respektovat
skutednost, ie kiidlo modeluje vy-
baveno profilem MVA-301, lderi
m6 velice Spahou pronikavost
proti vEaq bldjen slabdmu, ajeho
smErov€ kormidlo dane konstrukd-
nim iesenim m6 relativnd nizkou
iditrtrost. S ohledem na tuto sku-
tednost
jsou pro model nejvhod-
nEjii kli<hd podmioky. Mivem
nizkd bmohosti cca 990g I z toho
plyuouciho plosn€ho zarireni pod
RCR 1/2014
qryu
l6g/dm'? mi model velmi mal6
opad6ni a hbitd reaguje i na velice
slabd stoupavd proudy. Nejldpe mu
tedy sv6ddi ldtdni ve slabd vedemi
termice, kter6 se vesmEs projevuje
Sirokimi oblastmi s minimalnim
klesrinim a slablfmi projery termi-
ky. Uniky ze sihejsich stoupav'ich
proudi ve v6tii \jscejsou mo;n6,
ale ryzaduji pomalY, soustieddni
postup s ohledem na moine nam6-
h6ni kiidla v
rychlejSim
letu, ze-
jmdna
v krutu.
Pii vedomi vseho, cojsem uve-
dl v piedchezejicim odstavci,
jsme
s kolegou piistoupili k z6letu
obou modeli. z6let zaial \ezbyt-
nou kontrolou polohy tdzi5t6, vi-
chylek kormidel a kontrolou RC
soupravy. Prvni letjsme uskutei-
nili zaklouzanim, bez motoru, se
zapnutou RC soupravou. Citlivj-
.mi
pohyby
jsme
ovEiili reakce
modelu na smdrovku a viskovku.
Lui6k klouzal naprosto spolehli-
vE v klidn6m, t6hldm letu. Ndsle-
doval
,,ostri"
start s motorem bd-
Zicim na polovidni vikon, model
vystoupal plynule do visky asi
100m. Po zastaveni motoru a leh-
kdm trimovdni
jsme
se mohli ko-
chat pomallim, majestdtnim le-
tem. Po navedeni do prostoru pii-
st.ini, samoziejm6 tieti a dtvrtou
okruhovou zatddkou, Lui6k pii-
stril po lehkdm podrovndni prak-
ticky s6m. Pii dalSim le6ni
jii.
n6-
sledovalo krouzeni v termice
a vychutn6vAni kr6snich letovich
z6zirki. Pokud si naldt6ni vezme-
me dvd sady baterii, pak m6me
i pii slabich projevech termiky le-
tovou kapacitu navice neZ dvd ho-
drny.
Mozn6 ze si n6kdo iekne, prod
se rozepisuji tak obsim€ o obydej-
n6m modelu, kteli v podstatd umi
,jen"
pomalu a dlouze klouzat, ne-
bo pfipadnc i kouzit v termice.
Luiek 2 viak neni jen obydejnj
model, ale krasavec, kter'-i pied 64
l6ty zkonstruoval Radoslav Cizek,
legenda naSeho modelaistvi (dou-
fdm, Ze mi odpusti moji elektrifi-
kaci,
jejiZ drivody
jsem
lysvdtlil).
Myslim, Ze mezi n6mi starSimi
model{ii
je
mnoho tech, ktei( si
prAvd s takovimi pohodovyimi
a nen6rodnlmi modely ridi zald-
taji. Veiim, Ze se iadd dteneiri RC
revue Lui6k s elektropohonem
zalibi tak jako
mnE a mdmu kole-
govi a Ze rozsiii nase iady.
Piejiviem hodnE kr6snlich leti
a pouze bezvadnii piistani.
Ing. Miloi Mikulka
t tiIos,th@centrum.c4
t E 5 " :
i '
, ' l
, . ,
!
! : ; r !
a 2
d 5
i ! i r ; i a l
- i i : ;
I : s I i
' ; : i Ei ; ;
"
'
. \ l ) \ '
i i I . l
; 1 l l
|
".' :
i:' ;i
- ' : : l - l
'
lili
' t,.l)r,'
i",
,,)t;'
I
t
' t 1
: - - l
i -
I
i i :
il
.\:,
7
e
1-)
(o)
i',:..-:'t:
!1.,-.'l'
'i":
,l
..i:::=' ,,
ll
,,i1,
:
RCR 1/ 2014
Inovovand RC souprava
cich funk-
ci. Tojsou zri-
kl adni zmeny
uvni t i vysi l ade.
Hned pii letmd prohlidce
vysilade objevime dal5i zmdnu.
Aurora 9X uz nernd vimEnn:i VF
modul. Ten
je
nyni integrovani
uvniti vysilade, iimZ odpadL zrani-
tclni kabcl vedouci k antdne
-
Je
nyni veden vnitikcm vysilade. Co
ncni patrne na prvni pohled.
je
no-
vi dotykoli displej s rihlopiidkou
5, 1" (35 x l 28mm). Mi i nyni
rych-
lejsi odezvu a diky novd technolo-
gii iizeni Power Miser lakd snize-
nou spotiebu. Dalsi novirkou, kte-
16 neni na pohled ziejm6,je vibrad-
ni signalizacc umistCni v levem
pryZov6m madle. Mezi
,,neviditel-
nd" zmdny dile patiinov;i nap6jeci
akumulitor, kteDt me o polovinu
vySsi kapacitu. Aurofa 9X
je
stan-
dardnc dodavena s NiMH akumu-
lAtorem 7,2Vl2 000 mAh. Naopak
viditelnou andnou
je detail, kteni
na pivodni Auroie 9 zcela chybdl
ovliidaci pero (stylus) pro snad-
n6jii a picsndjSi ovllddni displeje.
Stylus me nyni svi misto na spod-
ni strand vysilade a zasunuje se
do zapustcndho drz6ku.
Ji nak
j e
vysi l ad Aurora
na pohled skoro stejni
jako
9X
pri-
Aurora 9lF
VYRABi: Hitec, Jizni Korea
DODAVA: Pelikan Daniel,
Pardubice
RC soupravu Aurora 9 uvedla
na trh firma HitecjiZ pied ndkoli-
ka roky a v RC revue 9/2009 byl
zveiejncn test
jednoho
z prvnich
kusri dovezenlch do Ceskd repub-
liky. Cas v5ak plyne a kon-
struktdii a vYvojAii
firmy nezahiile-
l i , takze se l e-
tos objevil na
trhu inovovani
typ Aurory s oznadenim 9X. Po-
dle upoutdvek se nemdme nechat
zmilit vzhledem pivodni Auro-
ry 9, md
jit
o riplnd novli vysilad
s iadou novich prvkri. Tak se
na ndj podivejme.
Vysilad Aurora 9X
je
devitika-
ndlovli, v palcovdrn uspoiedrni
a vysi l e v pasmu 2, 4 CHz. Prvni
z6sadni zmdnou oproti pivodni
Auroie
je
to, Ze
je
schopen ob-
slouzit tii pienosovd systdmy.
Prvni systdm
je pfLvodni obou-
smdrni AFHSS s telemetrji pro
piijimade Optina a Minima, kte-
ry
je pouzitelni pro analogovii
i digit6Jni serva. Druhj jc
supcr-
rychllf AFHSS bez telemetrie pro
novi pi t i mad Maxi ma. Tcnj e ur-
aen pouze pro digitelni serva s ii-
dicim sign6lem s vySSi opakovaci
rychlosti (frame rate) 7 n1s. Tie-
tim
je
SLT protokol. kteri pouZi-
vaji napiiklad piijimade Tactic
a RTF a Tx-Rcady minimodely fi-
rem Fl yzone, Ni ne Eagl es a dal -
3ich. DalSi ziisadni zmdnou oproti
Auroie 9
je
rozliseni 4096 krokt
pro 4x
jernndjii
a piesnEj5i chod
serv. To umoZiuje novi dvojiti
procesor. Pii pouZiti novlich piiji-
maaii Maxirna lze dosAhnout vy-
nikajici odezvy systdmu iizeni.
Digitdlni trimy
maj i nyni az
200 krokri
s nasta-
vitelnou
velikosti kro-
ku. Dele piibyly
nov6 mixy, napii-
klad noiovi let pro
letadla a Swash Ring
pro vrtulniky, a byla
vylepscna iada stivaji-
RCR 1/ 2014
El exrnorur
vodni Aurora 9. Skiiri vysilaae lne
j en
horni panel ze svEt l ej i i ho pl as-
tu, a adkoliv vypade, Ze pochazi
ze stejnd formy
jako
u Aurory 9,
pii piimdm porovniini se v detai-
l ech l i 3i . Na horni st rani vysi l ade
jsou
dva piesnd kiizovd ovladade
se dvCma kulidkovimi loZisky
v kazdi ose. Na konci ch pekj sou
ddl kovc nast avi t el n€ hl avi cc. Ty
maji na delech vyfrdzoviny kiiZo-
vd driizky proti sesmeknuti palci.
Stejn€
jako
u
jinich
soudasnlich
vysilait
jsou
tyto drrzky na mtj
vkus aZ pi i l i i ost ri .
Kolern kiizovich ovladaail
j sou
v t radi dni ch pol ohdch umi s-
tCny piky elektronickich trimi
a mezi ovl adadi se nachi zi posuv-
ni hl avni vypi naa s t i i barevnou
si gnal i zat ni LED. Nad ni : n j e
oko
pro zivdsni popruh. Oko
je
vsak
umi st eno na st ej n6m mi st d
j ako
u pt vodni Aurory, kt eri j eSt e po-
di t al a i s dl ouhou ant dnou, a vysi -
l ad neni i dedl nd vyvi zeni . Vi -
robce si j e t oho si ce vddom a v na-
bi dce pi i sl uScnst vi ml i vyvaZova-
ci drzi k, al e v soui asnd dobd uZ
Je
toto ieseni mozni briit tdmdi
j ako
konst rukdni nedost at ek. Nad
ziivEsnlim okelrr
jc
krytka akus-
t i cki si gnal i zace. Na hol ni pl oSe
vysi l ade
j sou
cel kern dt yi i pddko-
vi pi epi naae. Ti i j sou
t i i pol oho-
vd, dtvrty
jc dvoupolohovli. Na
i el ni pl oSe ski i nE
j sou
dal i i dt yi i
piepinade, tii dvoupolohovd a
je-
den tiipolohovi. VSechny piepi
naie
jsou
oznadcny zkratkou SW
a pi smeny A aZ H, na nCZ
j sou
v menu vysilade odkazy pro pii-
iazeni funkci. Vsechny piepina-
de
j sou pi esni , s mi ni mri l ni bodni
vi l i . coz oceni me zvl ast d u rdch
s dl ouhou p6kou. Na horni pl ose
jsou jestE
lii dvoupolohovi mik-
rospinaie oznadend Ll CT a RT.
Ty se daji pouzit jako
kandlo-
vd ovladaie nebo pomocni digi-
tdlni trimy. V zadni d6sti homiho
panelu vysilade
je
Zlutd podsvice-
nli grafickli dotykovli displej
umistEij v sedm milirnctru hlubo-
4 084 krokir
7, 2V Ni MH akumul 6t or
300mA
8949
94x 190x205mm
37 x24,4x14,6mm
Technick6 ldaje podle
Wrobce:
Pienosov6 protokoly 2,4 GHz AFHSS
jednosmdrni
a obousmdrny, sLT
RozliSeni
Nap6j eni
ProudovlT odbdr
Hmotnost vysilaee vaetnd baterie
Rozm6ry vysilade vdetn6 p6k a sklopene ant6ny
Rozmery piijimade N4axima 9
kdm rAmedku. To zajia-
t'ujc dostatcdnou ochra-
nu proti nechtEndmu
doteku pii manipulaci.
V nenu lze navic nasta-
vit
jeho
automatickd
uzan,ykini. Na bodnictl
ploch6ch skiind
jsou
dva
otodnd ovladade s piika-
mi pro dodatkovd funk-
ce. Obd ma.ji mechanic-
ky i akusticky definova-
nou stiedovou polohu.
Bodni plochy skiin€
jsou
opatieny pryzoqimi lna-
dly pro poilodlnd drzeni vysilaae
v rukou.
Na pi edni st enc vysi l ade
j e
krdt ka skl opne a ot odne ant i na.
Konst rukanE i vel i kost i j e i esena
stejnd
jako
u ostatnich vysiladi
pracuj i ci ch v pdsmu 2, 4GHz. Pod
ant dnou, vl ast ne uZ na spodni
strand skiind,
je madlo ohnutd
z kul at i ny o pri mCru 5mm.
Na spodni strand skiine
je
odni-
mat el ni kryt . Do nej
j sou i cpy
zasunutimi do otvori piipevndna
odnimatelnii pryzovii madla urde-
nd pro ichop, kter6 navaz{i
na
j i z
zl ni nd[ , bodni mad] a. Pod
madly
jsou
skryty otvory pro sc-
i i zeni t uhost i pruZi n ovl adai i .
Dalsi dva otvory pro seiizeni
ovladadi, zakrytd pryiov.lni z6-
sl epkami ,
j sou
na pl oSe spodni ho
panel u. Na spodni st rand ski i ne
v rnistd, kde byl privodnE vimen-
n:i VF olodul,
je
nyni panel s na-
bijecim konektorem, tiipinovou
rnultillnkdni zasuvkou pro pie-
nos dat a DSC konektorem uaitel/
(Pokraiovdni na strani I6)
RCR 1/ 2014
.l
(Poktuiordni
ze str. 15)
/Zek. Spodni d6st vysi-
lade
je po odsroubovani
pouhich dtyi vruti od-
nimatelnr, ale demon-
tez komplikuji pryzov6
madla. Je zapotiebi
je
odehnout, aby bylo
mozn6 spodni panel se-
jmout. Po s€jmuti pane-
lu navic vypadnou
z dr6zek drz6ki bodni
potenciometry ovladaii dodatko-
vlich funkci. ZpEtnA mont'Z
spodniho paneluje pak o to slozi-
tejii. Nastdsti u vysilade Aurora
9X reni nutn6 pii vlimEnd plochd
pruziny plynu nebo mechanickd
zmEnd m6du demontovat spodni
iest krytu. Tyto tikony lze usku-
teinit skrz otvory pod pryzovi-
mi zi i sl epkami .
Ccli \rysilad
je velmi dobie
zpracovani,
jak je
u firmy Hitec
zavedenim standardem. Diky
dtyidilnim pryzovim madltim se
velmi dobie drii v ruce, i kdyZ pro
koneiky prsti by se mi libila hlub-
ii prohlubei. Podlc m6ho nrizoru
by tak6 mohla btit homi plocha vY-
siladc mdnE tvarove dlenitii pro
snazsi diit6ni. Stejnd tomu bude i u
velk6ho dotykovdho displeje. Jeho
pouiiti jii
u privodni Aurory bylo
svlim zpisobem revoluinim iese-
nim. Pro ldtiini s modely s elektro-
pohoncm di s benzinovlimi motory
je plnd vyhovujici, ale pro ldtrini
s modely s motory se Zhavici svii-
kou a s tim spojenima v6ane
umastdnima rukama to nebude
ideelni. Naitdsti t,'to modely uZ
mnoho model6iri neprovozuje.
I piesto by bylo dobr6, kdyby sou-
desti baleni byla ndjakri vhodn6
utdrkana displej, uZpo prvnich nd-
kolika lelech s clektroletem byl
displcj plnli otiski prstti.
Samot ni f unkcc vysi l ade
j e
poni kud
j i n6
neZ u vysi l adi
j i -
nich virobci i piedchidcri Au-
rory firmy Hitec. Po zapnuti po-
suvn)im vypinadem se oranZovd
rozsvi t i LED rl ad ni m, pot om se
rozsvi t i di spl cj , na kt erdm se zob-
razi uvi t aci l ogo Hi t ec Aurora 9X
a ndsl ednd dot az na vol bu pamet i
modei u. Po
j eho
odsouhl aseni se
LED rozsvi t i dervenC, vysi l ad za-
i ne vysi l at a na di spl cj i zobrazi
zdkl adni obrazovku. Pokud zvo-
lime reZim se zabloko-
vanjm vysilinim, LED
sviti zelenE. Z6kladni
obrazovka obsahuje na
levd stranE nAzev mode-
lu, n6zev letovdho reZF
mu, ikonu se symbolem
typu modelu (letadlo,
vrtulnik, vdtroii), ikonu
se symbolem slozky
a ikonu se symbolem
klide. V prostiedni d6sti
displeje
jsou bczne gra-
fy trimii a dodatkovich
funkci. Na pravd strane
j e
symbol vysi l aj i ci ho
vf , modul u se zvore-
nYm prot okol em a poj e-
jich nastaveni aZ tii da-
sovadc
(dva vclkd 26-
kl adni ,
j eden mal Y i nt e-
grri l ni ). Nad dasovadi
j e
grafick6 i diselnii signa-
l i zacc st avu vysi l ai o-
vi ch bat cri i . DA se zvo-
l i t bud' i i sel nA hodnot a
v procentech, nebo
Pii-
mo napCti ve voltech.
Vedle indikace baterie
.je
na dispte.ji volnli pro-
stor, kde se zobrazuji te-
lemetrick6 ridaje.
Do menu vysilade sc vstupLrje
st i skem
j cdn6
ze t i i i kon na di s-
plcji. Prvni
jkonou
se symbolen'l
letadla, vdtronc nebo vftulniku se
vstupuje do programov6ho menu.
Zde
jsou vsechny bEznd tilnkce
potiebid pro nastavcni modelu.
U modcli letadel a vctroiliLjsou to
reverzy! subtrimy, dvoji vichylky
a exponencialy, koncovd body
serv, lirnit vichylek, letovd rezi-
my, diferenciace vlfchyJek kiidd-
lek, kiivka plynu (aZ sedmibodo-
ve), zhasiniini nrotoru,
voln€ programovatelnd
mixy (az osn), monitor
serv, rychlost serv, na-
staveni klapek, trim kla-
pek, ovi6diini zakiiveni
profilu, viizand mixy,
ovl6drini gyra a dalii
funkce. U modeltr vrtul
niki
jsou to funkce
kiivka piedvolby kolek-
tivu a plynu,
jehla na-
slaveni bohatosti smCsi,
mi x cykl i ky
-
pl yn, mi x
bodeni pl yn, aut ol ot ace, mi x
desky cykliky, Revomix, Gover-
nor a dal Si .
Druhi , syst dmovi menuj e pi i -
stupnd po stisknuti ikony se syln-
boi cm kl i de. Zde se nast avuj i zi i -
kladni iLdaje pro novli model: pa-
rndt' modelll (volby nebo vytvoie-
ni novdho), t yp rnodeLu (l et adl o,
vdt roi , vrt ul ni k), i asovadc a i i t aa
l et i r, pi i i ezeni kanal i , krok t ri mri .
t cl emet ri e, i unkce udi t el / Zi k, me-
nu pro zrndnu typu piijimaie (Op-
t i ma, Mi ni ma, Maxi ma) a vysi i a-
ciho protokolu a systdmovd nasta
veni vysi l ai ej ako podsvi ccni . t yp
R N
RCR 1/ 2014
l Hr r 1 i t r | ; ! i n p l
5 a F ' ! I
trodE.t Hing
GEfiR
pouZit6 baterie, kalibmce nebo
uzamdeni displeje a varovnd
hl65eni.
Po stisknuti tieti ikony se
symbolem slozky se dostane-
me do vlastniho menu (Cus-
tom). Do n€j si u
jednodussich
modeli mrizeme piesunout jen
ty
poloZky ze systdmovdho i progra-
movdho menu, kterd opravdu po-
tiebujeme. Viraznd to potom
zjednoduSi obsluhu.
Vysilad Aurora 9X se dod6vi
v m6dech I nebo 2. Avsak neni
t f r + i - L ar nr l ^l
f .f f rL F, nrjt,cl
'+F
-fL!
' jJ_
i ; F{r,,{..
.r
I
r,uu.*-]--+/
{" l--tot- I
I Haillr_
tl
' - - L ' ' . ; L r
l l t l a n r , ? l
Et:lE rt
COND 3
jsem potom jednoduSe
navolil potladeni vjlkovky asi
o 1 mm. Letovlich rezimri
je
moZ-
nd navolit ai osm. U Jaku nejsou
nutn6 Z6dn6 mixy ani kiivka ply-
nu, tuto dest programovani jsem
mohl vynechat. DalSi ddsti piipra-
vy
jsou
dasovade. Nastavil
jsem
jeden
na odedirfnl nastaven6ho
dasu 7 minut ajeho spoustetri pie-
pinadem A. Druhi dasovad
jsem
nastavil na piiEitani ajeho spustd-
ni p6kou plynu. Tieti dasovad
je
integrehi a de se vynulovat v me-
nu. Ten
je
vhodni napiiklad pro
sledov6ni dasu od posledniho na-
biti baterie.
Tim bylo nastavoveni prcgra-
mov€ho menu hotovd a mohlo se
jit na start. Pied nim
jsem jestd
vysilad Aurora 9X piipevnil
do pultu od vysilade Futaba, kam
sel zasutrout bez v6t3ich probld-
mri. Jsem totiz zvykli ldtat s pul-
tem. V nabidce plislusenstvi j
e sa-
mozlejmd origin6lni pult Hitec.
Prc l6tAni s pultem mohou neko-
mu vadit i pii maximilnim pro-
dlouzeni dost kretkd hlavice pek,
v nabidce piislu5enstvi jsou v3ak
k dispozici i
jejich prodlouZeDd
varianty.
Umyslnd
jsem
se dosud nezmi-
nil o
jednom
drilezitdm faktu
-
o nrivodu. Tenje v balenijak origi-
n6lni anglicloj, tak ieski. D6 se ii-
ci, Ze je po grafickd i obsahovi
shence oproti origindlnimu zpra-
covani na 105 70. Upozoriuje totiz
i na tiskovou chybu v originelu.
Ale nejvdtSim paradoxem n6vodu
je
to, Ze
jsem
ho vtbec [epotiebo-
val. S bEinou znalosti anglidtiny
a zkuSenosti s programovanim ji-
nlch rysiladijinlch r"jrobci neni
n6vod prakticky potieba. Celd pro-
gramov6nije velice intuitivni a lo-
gick6.
Drllezitou souiAsti kazddho tes-
tu RC soupravy
je
zkuiebni zm6ie-
ni dosahu. Zmindnll model Jak-
-55M jsem
umistil na stolek a s po-
mocnikem a mobilem jej nechal
(Pokratovdni na struni 18)
N6sleduje sp6rov6ni vysilade
s konkrdtdm plijimaiem. V sys-
t€movdm menu si najdeme poloi-
ku Spektra a neslednd Binding.
Potom
je
potieba podle nabidky
vybrat konk€tni typ plijimade.
Po spustdni sp6rovdni a stisknuti
tladitka na piijimadi se rozblikaji
LED. NrislednE na vysilaii tladit-
kem Finish cel6 sp{rov6ni potvr-
dime.
Dalii operaci pied prvnim le-
tem
je
lastaveni konkrdtniho mo-
delu v progmmov6m menu. Nej-
diive reverzy, potom subtrimy,
koncovd body serv a exponenci6-
ly. U svdho Jaku miim vyzkouse-
n6, Ze
je
dobr6 na piistani trochu
potladit vli3kovku. Nastavil jsem
si letovd rezimy COND l-3 a je-
jich
zmEnujsem piiiadil na tiipo-
lohovy piepinad D. Originilni pii
piiiazov6ni funkci piepinad0m je
symbolickd zobrazeni polohy pie-
pinadri na displeji vysilade, v n6-
vodu vistizne pojmenovand ma-
pa. Pak
je piiiazeni opravdu
jed-
noduchd. V letovdm reZimu
probldm libovolnd nastavit m6dy
I aZ 4. Nastavuji se v menu a kro-
mdtoho se museji mechanicky na-
stavit oba kiizovd ovlddade po se-
jmuti
krytek a 6esti madel ze zad-
niho panelu vysilade. Vzniklimi
otvory pak nastavime na levdm di
pravdm ovladadi plochou nebo
skokovou brzdu plynu. Oba kiiZo-
vd ovladade maji totiz namontova-
n6 dvE tieci kulisy,jednu hladkou
a druhou skokovou. Stadi pak je-
den plochi timen ut6hnout a dru-
hi povolit.
Tolik fakta. Zkusme se nyni
podivat, jak
se samotni vysilad
programuje pro konkr6tni model.
Tim je
v tomto piipadd akrobat
s elektricklim pohonem Jak-55M
o rozpdt i I 400mm.
Po zapnuti vysilade nejdiive
navolime novoLl pamdt'. DalSim
rikonem
je
zadenijmdna novE pro-
gramovan6ho modelu. K dispoz!
ci
je
20 znaki
-
maid i velkri pis-
mena, dislice a nekterd speciilni
znaky. Vepseni na zobrazen6 klii-
vesnici s malimi tlaaitky znadnd
usnadni ukazovetko skrytd
ve spodnim panelu. Po uloZeni
jmdna
modelu zadame typ mode-
lu: letadlo, vdtrori nebo vrtulnik.
Po volbd letadlo se dostaneme
na vol bu t ypu ki i dl a: I 2 ki i ddl -
ka, 12 kl apky. Pro svi j model
RCR 1/ 2014
jsem
navolil dvd kiiddlka bez kla-
pek. Ddle nastavujeme typ ocas-
nichploch,jeden nebo dva motory
a moznost zatahovaciho podvoz-
ku. DAle se dostaneme do nabidky
piiiazeni kan6hi- Pieddefinova-
nou nabidku si mtZeme libovolnd
upravit a kanaly piiiadit podle
svych zvyklosti. Tim
je
zdkladni
nastaveni modelu hotovd.
Do modelujsem instaloval pii-
jimad.
Vzhledem k tomu, ze mij
Jak-55M md
jen
dtyii serva, uva-
Zoval
jsem
o mal6m kompaktnim
piijimadi Maxima. Tenje viak ur-
den
jen pro digitelni serva a Jak
m6 analogov6 Hitec HS-225. Pii
zkousce s nim sice vse pracovalo,
ale serva zakmitdvala a nedojiZ-
ddla do krajnich poloh. Instaloval
jsem
tedy vCtsi piijimad Optima,
kterlije urden pro oba typy serv
digit6lni i analogov6. U tohoto
piijimade je
zapotiebi piipevnit
pomdrnd dlouhd konce dvou antdn
do trupu. V piisluienstvi soupra-
vyjsou k tomu piipraven6 dri6ky.
r ! _ - - i -
I Thrt t t l e f uruel
Hix: fln f,tll{D-1
E
Fsint-I fif,f,: 0S
RAI E: GI El l
I l r r L : r . r T. r ' r
EXP:IHHI:
EfIifEIffi I
,trhtt
l
o I
L i
n fiq'':fiH
\
(Pokratovini
ze sttu ry 17)
na jednom konci letist6. Na dru-
hdm konci letist6 Medl6nky
(1 l5 0 m)
jsem
ryzkouiel
j
ednotli-
vd funkce a v5e bylo v poi6dku.
Vyrazil
jsem
tedy d{ldo pole za le-
tistEm. Ve vzdalenosti 1680m se
objevily prvni drobnd Yipadky,
kdy serva do kmjnich poloh pfi
prudkd vichylce pdky dojizdEla
nespojit€. S tdmito
lipadky
jsem
dorazil do vzdAlenosti 1850m.
Tam
jsem
musel zkousku dosahu
ukondit. Zadinal tam les a plipadlo
mi nelogickd zkoulet iidit model
vzd6lenj 2km ode mne z hlubin
lesa. I tak dopadla zkouska dosahu
na \"ibomou.
Posledni zkouskou vysilade Au-
rora 9X bylo ovdieni
jeho
funkce
v protokolu SLT (Secure Link
Technology). MEljsem na vyzkou-
Seni k dispozici iestikan6lovi pii-
jimai Tactic TR624 a mikromake-
tu Fokker Dr.l ze sady firmy Fly-
zone. V menu vysilalejsem nasta-
vil protokol SLT a nejdiive nachys-
tal Fokkera. Potom
jsem
v menu
hledal funkci Binding. Na rozdil
odjinlfch systdmri ale protokol SLT
tuto funkci ve vysiladi nem6.
Z menu Spectra
jsem
se vr6til
do zdkladniho zobrazeni a ke ko-
nektom Fokkeru piipojil baterii.
Po asi
jednd sekundE se model
s vysiladem samodinnd sparoval
a model bylo mozn6 normAlnd
ovl6dat. Podobnd
jednoduse to
jde
i s piijimadem Tactic TR624.
Na rozdil od piijimaae ve Fokkeru,
kde se sperovani uskutedni auto-
maticky po piipojeni baterie, mA
ptijimad Tactic klasickli mikrospi-
nad pro spiirov6ni. Staiilo zapnout
vysilad Aurora 9X, tup:im hrotem
(v mdm piipadd p6rAtkem) stisk-
nout tladitko na piijimadi a za-
pnout napajeni ptijimade. Po asi
0,5s se rozsvitila dervena LED
apiijimad zaaal normelnd rcagovat
na povely z Aurory.
RC souprava Aurora 9X s aku-
mulatorem se doddv6 v baleni s pii-
jimadem Maxima 9, origin6lnim
i desklim n6vodem, ochrannYm
obalem na piijimad a bateriovim
dddkem za cenu 10690K4. V sadd
mi trochuchybdl sifoei nabijed pro
vysilad, kteri se dod6v, zvhst'
za 399Kd (typ CG-S52).
Wsilado-
vou sadu baterii vsak neni problem
nabit bdznim modelaiskim nabije-
dem. MA totiz standardni tiipinoqi
konektor FutabtuNl. N6vod upo-
zoniuje, ie by nabijeci proudnemdl
piesehnout 24. Vysilad
je
moZn6
provozovat altemativnd i s dvou-
dlenkol^im Li-pol akumuletorem
Potom
je tieba v menu vysilaie tYF
baterie nastavit. I(omd kompletnj
RC soupmvy
je
dod6v6n za cent
9990Kd
jen
samomj r,ysilad.
RC souprava Aurora 9X
j€
po Auroie 9 nejvySSim modelen
v nabidce RC souprav firmy Hi
tec. Nabizi v palcovdm proveden:
bohatd moznosti programoveni
pohodlnd drzeni v rukou, velkj
piehlednli dotykovj displej, moZ'
nost libovolndho piiiazeni kandlt
jednotlivim ovladadtm a piePi
nadtm a ndkolik polozek telemet
rie. S touto inovaci ma ted' zami
ieno do oblasti nejen rekreadnict
a n6rodndjiich model6iri, model,
ii vyuzivajicich hotovlich modeli
RTF v protokolu SLT, ale i vYSe
Zavedenim superrychldho AFH
SS pro novi piijimad Maxima !
s iidicim sign6lem s opakovac
.ychlosti 7 ms
je
nyni Aurora 9>
urdena i pro ipidkovd modeliie 16
tajici 3D s modely letadel i vrtul
niki. Ocen€ni vfrobek roku 20lz
na vistavd Model Hobby ziskalt
Aurora 9X plnjm priivem.
Ing. Jindiich Felke
Dovozce,
fitma
Pelikan Da
niel, k tomtlto textu nemAl
Pii?o
Co myslite
-
m6lo by se to zakilzat?
Pied ned6vnem probdhly
na ndkterich model6isklfch in-
temetovich strdnkach diskuse,
zda povolit, nebo zakezat pouzi-
v6ni automatickich stabilizad-
nich systdmri s gyry. O co
jde?
DneSni technologie umoZiuji vy-
r6bEt tyto snimade pohybu v neu-
vdiiteln€ malich rozmErech s ne-
patrnou hmotnosti, a tak neni
probldm zabudovat do modelu
tEchto didel hned nekolik, napii-
klad ve vsech tiech os6ch pohybu
(tzv. 3D didla), a korigovat, rc-
spektive stabilizovat pdbdznd
polohu modelu v dobe, kdy
jej pi-
lot preve nefidi. Rovnd prtlety
modelu by mdly bjt pak opravdu
rovnd
,jako
po dretE', svislice
(pokudje pilot na zad6tku sprev-
ne
,,zaloLi")
by mdly bj,t bez z6-
sahu pilota opravdu svisld, model
by mdl piesnE udrzovat pilotem
zadand n6klony
-
proste pohyb
modelu by mdl bit v dobd, kdy
pilot nepohybuje pdkami vysila-
de, automaticky stabilizoven. Sa-
moziejmE to neni automatickd ii-
zeni modelu napliklad podle
magnetickdho pole zeme, neni to
ani automatickd iizeni za vYt'rti
didel kontrolujicich polohu kiidla
viai zemi di vtdi horizontu,je to
,jen"
stabilizace, ale pilot s timto
stabilizadnim systdmem
je
Piece
jen
evidentn6 zvihodn€n proti
pilotovi, kteri tento system
v modelu nemii.
A tady
jsme u t6 ot6zky obsa-
Zend v titulku d16nku. Pokud by
takovd stabilizaini zaiizeni bylo
extrdmnE drahd a ne vsichni by si
je mohli dovolit, tak
bych
jednoznaine hla-
soval pro zAkaz. Ono
je
to ale uplnEjinak! Tleba
dinska firma Hobbyking
dod6v6 iestikan6lovi
pfijimad se systdmem
DSM2 v p6smu 2,4 GHz
s
jiz piimo zaintegrova-
njm 3D stabiliz6torem
(na obrAzku) o rozm6-
rech 53 x44x 14 mm
a hmotnosti l9g za ft-
mdi smESnou cenu (v piepodtu)
neceljch 400Kd. TakZe v do-
stupnosti stabilizatorri probldm
neni.
Dalsim argumentem proti ze-
kazu
je
fakt, ze by se zjiSt'ov6ni
zabudovandho stabiliz6toru neo-
beslo bez detailni kontroly
jednot-
livich prvkri iidici soupravy a to
by
jen
komplikovalo technickou
plejimku modeli. Ostatn6 to zde
jiZ
zhruba pied 45 roky bylo a teh-
dejsi
,,gyra"
obsahovala skutein6
todici se gyroskopy, jejichZ
exis-
tence se dala zjistit zvenku na tru-
pu odposlechem l€kaiskYm steto-
skopem.
Zast{rrcr z6kaz! argumentuji
i tim, Ze
je
to krok proti etice dis-
tdho iizeni modeli, alejakjsme si
vysvEtlili vyiSe, stabilizadni sys-
tdm model neiidi, nibrzjen stabi-
lizuje a skutedn6 lizeni
je
stelejen
ajen v rukdch pilota! Pilot urduje
n6klony a polomEry zatrdek, kru-
hovi tvar piemeti, plesnost
a rychlost ot66eni vikrutfi a
jen
mezi zrsahy pilota by mel bit let
modelu klidn6jii i v pomErnd sil-
ndm vCtru.
Existuje i mal6 skupinka od-
prirci jakfchkoliv novirek a
je-
jich
argumenty
je
tEzko moznd
br6t v6zne. Tito konzervativci sice
uz dokonce vetsinou plekonal
svrij odpor k p6smu 2,4 GHz, al
ani to
jim nebr6ni na
jejich
kon
zeNativnich n6zorech setryava
a tvrdit, Ze tento druh elektronik'
prcst€ do klasick6ho modeleist!
nepatii.
Pokud se tento probldm dosta
ne do agendy pro pliiti plenem
zased6ni CIAM FAI v dubnl
2014, tak uvidime,
jak
tento gol
dicki uzel rozet[e soudasni vl
cholnli org6n stanovujici pravidl
modelaiskdho sportu. Jak mizet
z m;fch slov snadno rozeznal
osobn6 bych byl pro verdikt povo
lit, ale ono to mize dopadno!
iplnd naopak. Pro
jistotu jsem
!
objednal dva viSe uvedend
Piiji
made, kterd zabuduji do svich l€
tuschopnich akrobati a oveiim !
s6m,jak se takovd modely chovq
hlavn6 v turbulentnich podmin
k6ch s a bez tohoto dertovskdh
vybaveni.
Mdte-li sami chuf na toto tdm
napsat par iedki a ostatni mod€
l6ie seznemit se svimi poznatk
a nezory, nevihejte, piite a v:isk
dek po5lete bud' ptimo mne
Qir
havel@tiscali.cz), anebo piim
do redakce RC retne
(redakce(
rcrevue.cz).
Ing. Jiii Havt
RCR 1/ 201,
hou si zvolit
jen
ty, na kter€ si trouf-
nou a na kterd
je
vhodni
jejich
mo-
del. Vy,rnysleli
jsme
celkem deset
disciplin, pfidemZ do celkovdho
hodnoceni se v nasi sostdil zapoii-
taji pouze Ai, v nichi dan:i soutdzici
dosahl nejlepsiho hodnoceni. Tepr-
ve pfi shodE bodri se piihliZi k dal-
sim tlohdm v poiadi tspeinosti.
Discipliny
jsou
voleny zim€m6
tak, aby i modcly bez ovlddanlich
kiiddlck a bez podvozlar (napiiklad
koncepce Easy Star) mohly absol-
vovat minim6lnd tii az dtyii ilohy.
Pomalolet
Vitdzi ten, kdo proleti vyznaie-
ny tisek ho zont6lnim letcm nej-
nizii
rychlosti.
Neni povolen let
ve visu na vrfuli.
Z5dolet
Vitdzi ten, kdo nejldpe proleti
rryznadeni fsek v lctu na ziidech.
Hodnoti se rovinnost letu,
jeho
plynulost a frovcri.
Nizkolet
Soutdzici podleti stuhu ve vis-
ce, podle vlastniho vybEru: 3m,
2m nebo I m. Reditel soutdie po-
dle dasov:ich moznosti (podtu
udastnikt) rozhodne o podtu po-
kust.
Nizkolet na z5dech
Tato disciplinaje shodni s Niz-
koletem, ale pro ohlejii piloty.
16d-T6i-T5i
(Touch-Touch-
Touch)
Zvitdzi ten, kdo se s\jm mode-
lem uskutedni na !ryznaden€m lise-
ku dr6hy nejvice mezipiisdni.
Krasolet
Let na hudbu. Hodnoti se po-
dobnd
jako pii krasobrusleni. 26-
kladni doba Krasoletu
je
4 minuty,
piidemi ieditel soutdze miie ta z6-
kladd podtu soutdzicich tuto dobu
zknitit. Pro Krasolet si mize sout6-
iici na USB flash disku piindst hud-
bu ve formrtu MP3 anebo WAY
ovsem [eni to povinn€, protoze po-
iadatel plipravi n6kolik skladeb,
z nichz si mize pilot vybrat.
Vlekolet
Vlekiini bezmotorovdho kluz6-
ku, plipadn€ kluzdku s pohonem,
kter'_i viak nesmi pilot pouzit.
Hodnoti se realismus letu a shoda
s piedepsanou dr6hou vleku (ob-
ddlnik).
Il umi nace
Jde vlastne o disciPlinu Kraso-
let, avSak ldtanou v noci s osv€tle-
nimi modely.
Piesnosed
PiistAni na bod lTznaaeni
na piistavaci drdze. Model musi
zistat stdt po dojezdu co nejblize
bodu. Po dotyku kol (obecnd libo-
volnd disti modelu) se zemi pilot
jiZ
nesmi pouzit motor (pfi porute-
ni t€to zesady bude pilot z tdto tllo-
hy diskvalilikovin). Po piistani se
mdfi vzdelenost t€Ziste modelu
od vryznaden€ho bodu.
Krutolet
Pilot se pokusi na \yznadendm
riseku uskutednit s modelem co
nejvEtii poiet vikruti. Je
jedno
jestli
normilnich. kopanich anebo
na doby.
Potiebn6 technick6
z6zemi soutdie
Riald soutdzni discipliny vyza-
duji riznd rekvizity. Nejnerodn€jSi
jsou
z hlediska vybaveni discipli-
ny Nizkolet a Nizkolct na zedech.
Pro nE
je
zapotiebi vybudovat br:i-
Sout62eni s fismEvem
Zaiili
jste
to tak6? Arnbici6ai ta-
tinci, \Tstresovani potomci,
Fotesty,
pomlouveni rozhoddich, v),tv6ieni
znepiritelenlich skupin... Naitesti to
jde
i nph6jhak. Cht6lijsme sevretit
k modelaiind
jako
zdroji z6bary
a odpodinku, a tak
jsme
vymysleli
soutdz Fun Cub Cup.
O co vlastnCjde? Jak uz sdm n6-
zev napovid6, ldte se pieveZnE
s modely Fun Cub od firmy Multi-
plex tento hornoplosnik s piekva-
pivd viestrannimi schopnostmi
jis-
td nemusim modeleiim piedstavo-
vat. Soutdze se ale mohou ztdastnit
i piloti jinich
,,kulidkovich"
stroji
nejen od firmy Multiplex. Pii vdt-
Sim podtu soutezicich
je
moznd
startovni pole rozddlit na kategorii
Fun Cub a kategorii ostatni. Vhod-
nd zvolenlimi soutdZnimi discipli-
nami vsak lze dosahnout i toho, Ze
Z6dnli model neni svou koncepci
ve viraznd vihod6 oprcti
jinYm,
takze ddleni na kategorie neni
vlastnd nutnd.
Nikdo nenuti soutdzici l6tat
vsechny \ThlAsend discipliny, mo-
Za mladym
pilotem
sedi
pomocnik s tladitkem signalizatniho zaiizeni Stanovist6 start6ra a zvukova aparalura
pro
disciplinu Krasolety
RCR 1/ 2014
El exrno
Osv€tlenji Fun Cub pro ilohu lluminace
nu Sirokou alespoi 5m s variabilni
viikou 3,2 a I m. NAm se osvdddi-
lo skl6daci hiiste na hru Ringo,
u nCji
jsme
textilni p6sku na w-
cholu nahmdili stuhou z kepovdho
papiru. MAme
ryzkouSeno,
Ze bez-
ny model pii kolizi stuhu protrhne
a bez poskozeni leti d6l. Protoze
zejmena ve vdtru
je
manipulace
s krepov..im papirem obtiin6, lze
ji
omezit tak, Ze se pro jednotlivd
\"i!kovd uovn6 odldtaji najednou
nizkolely normalni i na z6dech.
Pro vSechny discipliny, kde se
ddle
,,nCco" na
ryznadend
driize
(Pomalolet,
Zddolet, Tad-teined,
Krutolet), je
nutnd \,yiesit spmved-
livou identifikaci branic hodnoce-
ndho riseku dlihy. Ddlku useku
jsme
zvolili pro vsechny discipliny
na 50m. Zaddtek a konec iseku
je
vhodn€ vyznadit dvojicemi pra-
porloi prulet rovinou praporlai
pak sigmlizuji dva pomocnici
se
signalizadnim zaiizenim stejnim,
jak6
se pouziva pii soutezich sva-
horich vdhoiri F3F (dvE tlaiitka
s dlouhimi kabely a bzudilk v mis-
td pilota). Pro disciplinu Pomalo-
letjsoujestd uZitedn6 i stopky.
Pro ilohu Piesnosed je potieba
ryznaait
viditelne na dr6ze piistri-
Spokojeni poiadatel6 po instalaci briiny pro
Utohu Nizkolet
vaci bod a pro mdieni vzdrilenosti
pouzit pesmo. (Ma|i poznamka
k meieni mdii se na cel6 decime-
try a maximAlni vzd6lenostje 20m.
Pfi piistani ddle nez 20m se zapi-
suje u,
jen
20 m.) V piipadd, kdy
vane natolik sihi vih, Zeje model
po piistdni nezevisle na vtli pilota
vladen v€trem po driize (to se stalo
pli prvnim rodniku soutdZe), se
mdii k mistu prvniho dotyku, pii
reguldmEjiich podminkdch se mdfi
k tEziiti modelu po zastaveni.
Pro discipliny lGasolet a llumi-
nace je potleba jednoduch€
ozvudeni s moznosti plehr6v6ni
souboru MP3 a WAV z USB flash
diski.
Pro snadn€ vyhodnoceni sout6-
ie
je
dobrd rnit piipravend zapiso-
vaci archy na visledky a pienosnyl
poditai s vyhodnocovaci tabulkou.
Principidlnd je
kaZdd riloha !1'hod-
nocena tak, Ze visledek nejlepsiho
v dand ilozeje ohodnocen 100 bo-
dy a qisledky ostatnich
jsou
line-
6md piepoditany.
Potet poiadatelfi
Sout€Z
je
na podet poiadatoli
vcelk-u neniirodnd. Drilezitd je
mit
pouze nadiendho ieditele soutdze,
kten-i soudasn6 rrykonrivri i funkci
staftdra. Plipadn6 jestC
ndkolik
dalsich lidi, ktefi ale mohou btir
nahrazeni i samotnlhni soutezicirni
di ochotnimi divriky. Pro Lilohy
hodnocend zpisobem jako
kraso-
brusleni
je
uriitd dobri piizvat
do t'imu rozhoddich i bodovade
z iad divAki.
PrfibEh sout6ie
Reditel soutdze po rivodnich
oficialit6ch vyhlesi prvni letovou
riiohu. Vysvddi princip ilohy
a zpisob hodnoceni a rryhllsi ias
pro piihlaSoveni (stadi 5 minut).
Kazdi soutdzici se rozhodne, jestli
danou []ohu chce absolvovat,
v piipadd, Ze ano, nahlasi svd star-
tovni dislo. Po ukondeni piihlaso-
vaciho dasu poiadatel \ylosuje
startovni disla piihleSenich a tim
stanovi letovi poiidek
-
poiadi,
jak
budou soutdzici ldtat. Dalii
soutdini disciplina je
vyhl6sena ai
po doldt6ni td piedchozi.
Aby mohla blit disciplina zapo-
ditrina do celkovdho hodnoceni,
musi
ji
odldtat alespoii tii soute-
zi ci .
Discipliny Nizkolet a Nizkolet
na zddech ldteme najednou, zpra-
vidla jako piedposledni rilohu pied
zavErednou Iluminaci.
Pii vymjileni pravidel a hlav-
nC
jednotlivych
soutdznich iloh
jsme
se docela dostnasm6li. Prvni
roanik soutEze Fun Cub Cupjsme
uspoildali dne 10. sryna 2013
na letisti Czech Heaven v Budko-
vicich. Ze se ndm soutdZ podaiila,
bylo viddt z perma[entnd roze-
smdtych tvdii pilott, poiadatelt
i div6kri. Viechny lety byly odmE-
ndny potleskem, po celou dobu se
intenzivnd fandilo a povzbuzova-
lo. Nikdo se nechodil ptdt na pni-
bdZnd visledky, nikdo neprotesto-
val, piloti si navziijem pom6hali
a dod6vali si odvahu (vdl vitr cca
l0 m/s).
ReportAz a fotogalerii ze soutd-
Ze si miZete prohlddnout na webo-
vich strAnkech RC model klubu
B'I'o www.rcbrno.com. Pokud vds
myilenka
,,fun"
soutC;e zaujala,
riidi v6s uvit6me na druhdm rodni-
ku sout6ze Fun Cub Cup, kteri
uspoiiid6me v areiilu Czech Hea-
ven v srpnu 2014!
Wodimir Ocholni
Mdieni vzdalenosti od bodu v tiloze
piesnosed
Po risp66n6m priletu -
Nizkolet na z6dech do I m
RCR 1/2014
EKTROLETY
Elektrou6troil Phoenix 2001F
vvru$i:
Lanyu Hobby, eina
DODAVA: RCKing,
Rumburk
Elektrovdtroi Phoe-
nix 2000 upoutA na prvni
pohled oblim, Stihlym
a aerodynamicky distim
tvarem trupu, nicmind
podobnd dvoumetrovky
nejsou ojedindld. Teprve
po chvili pocitu, Ze,,ncco
je jinak",
si asi povSimneme, Ze
trup neni ani odstiiknuti z EPP,jak
je
dnes obvykl6 u stavebnic, ani
vyroben)t z laminatu,
jak
by odpo-
vidalo
jeho
tvaru, ale tvoii
jej
vel-
mi odoln6 skoiepina z re-
lativnC tlustdho bildho
nylonu. Trup barevnd od-
povide kiidlu dnes
jiz
standardnd vyroben6mu
z EPP Tim druhlim, iim
letoun zaujme,
jsou
vztlakovd klapky a Siro-
k6 kiiddlka slibujici ob-
ratnost. Model dovizi
a naSi redakci poskytia
na vyzkouseni firma RC-
King.
dily a nivod. Trup je v piedni polo-
vinE vyztuZeni piekliZkovlfmi dily.
K sestaveni se pouZiv6 piiloZenj
Sroubov6k, kteqi
je
vsak na nejdas-
t€ji rozebirani Srouby uchyceni kii-
dla mali. Nic se nelepi, tedy kom€
ozdobnlich samolepek. Sestaveni
je
relativnd
rycbld,
vdemd seiizeni v:i-
chylek zabere 60-90 minut, za uv6-
ddnich 15 minut by se to dalo
zvlednout opravdu tdzko. V sadeje
kome kuzelu se sklopnou vrtuli
k dispozici tak6 hlavice, kterii se dii
piisroubovat, pokud chceme s Pho-
enixem l€tat bez motorujako s dis-
tim v6tronCm. Pravdepodobnd se
piedpoklddri lit6ni na svahu, proto-
ze letoun postrdde
jak
piipra!,u na montaz vled-
ndho hadku, tak na insta-
laci hedku (ovlddandho
z6vdsu) pro aerovleky.
Skoda,
q,to &obnosti by
podstatnE rozsitily uni-
verzilnost modelu. Ve
stavebnici
jsou nadbyted-
ni Srouby i pAky kormi-
del, zistanou
jako
ne-
hradni dily.
Tim, Ze
je trup skoie-
pinou z tuhdho plastu,
posk)'tuje uvniti proti
EPP trupim dost prosto-
ru. Dlouhi piekryt kabi-
ny, kteri piech zi ai. r]€'d
kiidlo, m6 pod sebou vel-
ki piistupovti otvor
k akumuliitoru, regulatoru a ddsted-
n€ i motoru; k servim ocasnich
ploch se miZeme dostat otvorem
pod kiidlem. Neobvykldje uchyce-
ni piekr!'tu kabiny, chybi mu
jak'j-
koliv n6mak zamku. Piekryt mA to-
tiz uvniti z obou stran po dvou de-
pech, kterd zapadaji do otvorii
v trupu. Pii otevirani se
W'uziva
to-
ho, Ze trup se stisknutim
z bok0 prohne a aepy
uvolni. Motor
je pevnd
uchycen na kovovou pie-
ptizku namontovanou
zvenku trupu pod kuze-
lem. Listy sklopnd vrtule
se vYjimeind dobie pii-
mykaji k trupu vjakim-
koli Uhlu natodeni hfide-
le, lirobce to i zdiraz iu-
je v popisu na kabici.
Podobnii koncepce le-
tadla s plastovim trupem
byla picd ldty pouZita napiiklad
u modelu Sky Lady, kde fungovala
dobie, ale
jen
do p ni
,,r6ny",
kdy
se hup ohnul a zalomil. Pak ho uZ
v podstatC nikdy neilo srovnat
a thly nastaveni vzaly za svd. Trup
Phoenixuje vsak z podstatnE tlust-
iiho materidlu a navic vpiedu vy-
Phoenix v provedeni PNP se do-
d6vii v barevnd vliraznd lepenkovd
kabici, kteli uk.jv6 pohonem
i seny osazeni hup, poloviny kiid-
la, ocasni plochy, hlavici, drobnCjSi
RCR 1/ 2014
El exrno
ztuZeni, bez fhony pieZije i hodnE
tvrdd pfis6ni, a pokud uZ dojde
k vEtsimu poskozeni,jsem sijist, Ze
EPP trup by ve stejnd situaci byl
,,na
kuliiky" a laminetovi roz-
praskanli.
Kiidlo md hlavni nosnik z vle-
pen€ho ocelovdho profilu s atver-
covym prtiezem, toto vyztuZeni
ale zasahujejen do tlrovnd se kii-
ddlek. VzdiJendjSi desti ldidla aZ
ke zvednuqhn koncim jsou
zpev-
ndny vlepenim pieklizkovd \'"iztu-
hy. NavAzani obou vlztuh je
sla-
bim mistem, kde se miZe kiidlo pii
hav6rii zlomit, aleje natolik daleko
od stiedu, Ze kiidlo ve vzduchu
zvledne i v€tsi pietiZeni a mdlo by
vydrzet i vlek na gumipraku. Spoj-
ku kiidla tuofi silnostennii rrubka
z demdho sklolaminltu o vnEjSim
prumdru 9 avnitinim 4,7mm. Kiid-
lo dlzi pohromadd piisek pieklizky,
kte|rt je piisroubovani
celkem dtyi-
mi vruty. A to
je
potencialni pro-
blim: pokud budeme kiidlo iasteji
rozebirat, vruty nebudou ve stej-
nlich otvorech drZet. Je vsak snadnd
docili vhodn6ho smyslu vtichylek,
aby bylo rnoZnd jak pro kiid€lka,
tak klapky pouzit V-kabely. Pii
kompletaci se vyskytl menii pro-
bl6m, tdhla pro kiiddlka a klapky
byla dvd delsi a dv6 hatsi, potieba
by byla vsechna katSi. Jedinim
moznim ieienim bylo namontovat
odbdru 20 A, reguliitor Volantex
30 A me tedy dostateinou rezervu
i pro piipadnd zvdtseni vrlule o
je-
den stupei. Od vjrobce jsou
na spodni strand kiidla nalepen6
znadky tCZiitd a skutednd se s men-
Sim posunutim akumulatoru de po-
loha tCZiStC dostat piimo na terdiky.
vruty v tom piipadE umistit kousek
vedle a p6sek posk)'tuje prostor
klidnd pro deset takovlich piesunt.
Modelje osazen celkem Sesti 99
sewy, pro zekladni ldtani postadi
levn6 serva s momentem n6co pies
I kg.cm a plasto\jmi pievody.
V kiidle
jsou
sera odentovana
smerem od trupu aZ na
jedno,
levd
servo klapek
je
obrdcen€, dimZ se
piiky klapek obrecend s uchycenim
koncovky 2cm za osou ot6aeni. Po-
kud to byl z6mdr \,.irobce, a mys-
lim, Ze nebyl, mEl by b)ttjasn€ ukd-
zdn v ndvodu.
Phoenix je pohdndn motorem
2815, kter.i dosahuje 1050 ot./V,
ridaj na krabici o motoru 4010/850
je
chybni. Se sklopnou vrtuli 10/6
pohon lyvine staticlcjt tah 9 N pfi
Neodpovidala ale letovii hmotnost,
rirobce uvedi 980 g, zkouseni mo-
del m6l I 2209, tedy o dost vic, ad-
koliv uZivatel prakticky nemii moZ-
nost hmotnost nEjak ovlivnit. Na
diskusnich f6rech na intemetu byl
vicekrdt zmiiovAn podobnll rozpor
a hmotnost aZ I 3009.
Pnni vzlet byl bezprobldmo!"i,
q,tdmoveni stadilo nepatm6. Mo-
tor me dostatednd velki rjkon
na to, aby Phoenix doslova vytehl
do viiky nebo piipadnd z nepii-
Jemn€
situace. Potiz nastala hned
po lypnuti motoru, regulitor vrtuli
nebrzdil, ta se toaila d61a velmivl/-
raznd kladla odpor. V ndvodu neni
Zddn6 zminka o nastaveni reguldto-
ru. Nechtdlo se mi v6iit, Ze by regu-
l6tor nemdl brzdu a degradoval le-
tovd vlastnosti jinak povedendho
modelu. PozdCji jsem
aZ v inteme-
tovim obchodd v Hongkongu nasel
stejni virobek a u ndj uzivateiem
napsan;i n6vod jak
brzdu nastavit.
To sveddi o tom, 2e vlirobcem do-
diivani navod neplni funkci, kterou
by m6l.
Phoenix dokeze stoupat velmi
slu5nou
rychlosti
6,5 n/s, na dopo-
nrienll akumulator 1500 mAh
v soudtu nabere vlisku vice neZ
1400m a do posledni chvile pied
\ypnutim reguliitoru stiile stoup6
q/chlosti 2 In/s. Kluz s roztodenou
r.rtuli ovSem neni slavni, opad6ni
je
1,8 2 m/s, po sklopeni wh. e se
(Poklaiovdni
na st/ani 24)
RCR 1/ 2014
(Pokrudovtihi
ze strun! 23)
to zlepsi na 1,0 nvs. Twick6
rych-
lost klouzavdho lehr bez klapek se
pohybuje kolem 35 km/h, pod mo-
torem ve vodoro\,'nich pniletech
viak zvlidne podstahr6 vic, pies
90-100 krh,/h, Zejmdna diky klap-
kim miZe model roziiiit uZ beztak
znadni rozsah
rychlosti
sm6rem
doli. Pii sklopeni asi o 5lnm vidi-
tehe zpomali a opad6 nejmdn6, pl-
nd sklopeni klapek \
-iraaE
letoun
brzdi (dopiedn6
rychlost
kolem 20
km,ft) a pom6hd pfi strm6m sestupu
na pfistini i bez kiiddlek nahoru
@utterfly
brzdy).
S akumulatorem 1 500 mAh tr-
valy lety kolem 25 minut, model ale
bez nejmensich probldmli mize
ndst akumu16to.2200 2700 mAh,
s nimiz se de ldtat pies % hodiny.
O nEco se zvedne hmotnost a tezis-
te posune trochu dopiedu, na letu
se to ale projevi spiie uklidndnim
a v turbulencich model ldpe sedi.
V prribEhu ldt6ni se opakovand
odlepily ozdobnd folie na zvedajici
se desti obou konci kiidla a za letu
tiepetaly. Pravddpodobnd to bylo
nasledkem toho, Ze kiidlo z EPP
za letu pracuje a f6lie se tomu ne-
mrize plizptsobit. Nakonec
jsem
dAsti folie na zvedrutich koncich
musel odiiznout.
Phoenix
je
ve vzduchu vYborne
ovladatelnli a univerz|lni, zvl\di
i rychlejii sestupy, plemety, vikrut
v
rychlosti
vytodi asi za 2,5 s.
V klidu s iastednE vytaZen:imi
klapkami zpomali aje schopen vy-
uzit i slabsi termiku nebo prouddni
na svahu, plitom se pod motorem
probije i proti silndmu vdtru. Rize-
ni
je
nezdludnd, nicmdnd nelze tvr-
dit (jak je
uvedeno na intemeto-
vich str6nk6ch dovozce), ie
je
to
model se stabilitou potiebnou pro
zaaatedllky; vlastni stabilitu me
minimdlni. Pii vlichylce klapek
i pod tahem motoru vyiaduje vi-
mzn6 a tryald kompenzace viskov-
kou, toto rozhodnd neni model pro
zat te:niky.
Dile;it6
je piedem si uv6domit,
6im chceme Phoenixe iidit. Dopo-
rudenaje 4- aZ 6kan6lova RC sou-
prava, s nimi slibuje popis
,,sezn6-
meni s plnohodnotq/m l{zenim
modelu". S tim bych nesouhlasil.
Se dtyikanrilem se musime vzd6t
klapek a ztratime hlavni vjhodu
tohoto letadla velki rozsah rych-
losti. Pokud
je
Phocnix dod6v6n
ve verzi RTB vluUivd
jednoduchi
vysilad s pitim a Sestjm kandlem
ovHdanim jen
dvoupolohovlfm
spinadem, takze klapky ptepinaji
jer mezi'krajnimi polohami. Takto
se sice d6 model ulidit, ale jen
za cenu neust6ldho hlid6ni a kom-
penzaci viSkovkou, sezflamovat se
na ndm s plnohodnotnym iizenim,
to bych uditE nechtEl. K plndmu
vyuiiti moznosti letadla
je
tieba
nejm€ne Sest kaniilt, osadit serva
kiid6lek samostahe, pro pomallf
let zavdst v nEkolika stupnich c'el-
kovd zakiiveni profilu s relativnimi
tregativy (camber mix), pro strmd
sestupy butterfly brzdu a pies kiiv-
ku vykompenzovat stoupeni v ce-
l6m rozsahu plynu, protoLe na zme-
try potladeni motoru konstrukce
piilis prostoru ned6v6.
Z6vdr lze tdiko shrnout do
jed-
nd k6tkd vEty. Phoenix mi zaji-
mavou, a podle md dobie dimen-
zovanou konstrukci, Ileni vsak na-
vden na dast6 rozebir4ni, a pii
piepravE je
zejrn6na celd kiidlo
pondkud neskladnd. Kdyz r.av zdo-
ry nevodu dokeieme piesvdddit
regul6tor, aby brzdil vrtuli, m6
velmi dobr6 a piijemnd letovd
vlasttrosti, velki rozsah rychlosti
aje znadn€ univerz6lni, uplatni se
jak
v termice, tak na svahu nebo
v silnejsim v€tru. Vledn€ h6dky
pro rezim vdtrond se museji dodE-
lat. K vyuziti vyZaduje Phoenix
nejm6nd Sestikan{I, a to poditado-
vf, ne
jednoduchj
,,setovi"
vysi-
lad s dvdma kiizovimi ovladadi
a dvEma vypinadi. S odpovidaji-
cim vybavenim si po seiizeni ana-
staveni pokrodili modehi s Pho-
enixem zal€tA skvEle. Cena mode-
lu v PNP verzi (bez RC soupravy,
pohonndho akumuletoru a nabije-
de)
je
3 790Kd.
Ing, Michal Cern!
Dotozce,
frma
RCKing, se
k tomuto textu do uztivErky nevy-
Sky Surfer
pro
zaileleEnikp
vi:notcn: ny sry
DOVOZCE:
Hoiejsi model, Plzei
KdyZ
jsem pti n6vSt6-
vE firmy Hoiejii model,
z niZ
jsem
si m€l odvdzt
vrtulnik Hornet 460,
spatiil
,,houbolet"
pro za-
d6tedniky Sky Sufer
PNB nezav6hal
jsem
a krabici s nim odvdZel
rovndz. Model
je
urden
pro za66tedniky a mirn€
pokrodild piloty, 6emuz
odpovide i jeho
kon-
strukce. Sky Surfer
je
vyroben z odolndho ex-
trudovandho polystyrenu
EPO. Koncepci
jde
o motorov:i
hornoploinj vdtroi s klasickimi
ocasnimi plochami. Motor
je
v tladndm uspoiid6ni na pylonu
umistdndm vzadu nad kiidlem.
Model
je
v provedeni ARF do-
d6v6n v lepenkovd krabici s barev-
nim lesklim potiskem, kteri vyu-
Zijeme jako
n6vod pii polepovdni
obtisky. Dily tdm6i hotovdho mo-
25
0
4 5 6
RCR 1/ 2014
id.-"'=",t
,r
tl
)
- -
t *
El exrRol rry
\
nl oc rcchce l r nl usi sc ! | i drTcl
snarovkou a ry\ kovkoLr. Pi i pi i
st i ni
j c
dobrc r-v-t ml i l i i st ci ni
rych l osl . avsek mot or nochl rl
ni r pLi l pl \ ' rru r sri i hnoul . i cj . rz kd):
sc spodDi ai i sl t rupu dol knc 7cl ni .
Vzhi cdcn k f t l ol n! l rLl ural cf i , l
l u. koncr' pcl s t l ai nou vrt ul i a l cl o-
! ym ! l asl nosl em se dont ni vi l l 1. 2c
. l c
l o opravdu vhodoi rnodcl
l rro. , x-
i ht cani ky. Prodcj ni cena sl a! cbni
cc hcz rysi l ai t ' j c 2 000Kcr.
Jiii Ziknund
Vyj5dieni dovozce:
Nvi.ie ntodcl Jodavin ve
4-
lep.it ft rcd
idko
Stut- Surlbr X8.
Kancepce i l| r:ist1b, zdcho-
vciny, novi ler:e se liii v kon
s I ru kitti ch deto i lech ;
sfi i:en i xe/kovl hmotnosIi:
novt, ptzv' nij i i s pt>jc n i kiidkt
\ ttupcn, kleri sautdsDi
umaiitie snodnou defioDld)
a ldk i U'ansport madeh;
n'ilistd vrtule lth,i o cca l57i
\')'iii lah;
tlo kabiny noft opatfe i iiiu
pt\elit),tc Dl
.je
tno;ni t)lo:it
Cena kolnpletni sady (tlttbi
jen
tu:kovi bulcrie do t.,,silaic)
ie
-t 559 Kt'.
Pratu:c nechcene nutit do ni-
kup niteho. ttt tnodeldi u2 tia
ha tnci. tlil.v sudt prodh,time
osazenl ntodel (PNP diak,
sct'tu, motot; wguLilor)
2 t 30Ka;
satlo vlsilate s piijhnaietn
995 Kn,
nabiiei l90Ki;
haterie 3s/l300 mAh 290Kct.
Ing. han Hoiejii,
HoiejSi hodel
l i i sk[ n/ ri adi : Li nrci
nu: . nLi . Zky. kvaDoakf y-
l Li l o\ c l cpi dl o s akl i ! i Lo-
rcm. prr\ i t ko. ml t skoYa
ci (rrcbo s ni zkou I cpi \ os-
I i ) srl nol cpi ci
t l : i skU.
j ch
l o\ c pi l ni ky. i t i pai k]
a ki i Tor, ; ' a pl ochi i rou
bor ri k.
Dokut i cni nl o(l el Ll
po konl f ol . vi coh di l i r
e uj ar r i ni si . j cj i cl r uni s-
l ani
l ocl i c
ol rl i zkovcho
ni rvodu . , ri ncnl c oprt r-
ni l n rozhi bi ni nl zri vi si l
ki i ddl ck l kof nri dcl . Nar-
sl edna pi l l cDi mc
. j . ' i i ch
pi k\ r. Nr pri kv kornl i (l cl
naSroubui cnrc . . hl i nl py_
a pf o ki i d! l ka si pi i pf a-
\ i rrl c t i i hl a sc Z-ohyby
a vi dl i akl l ni I hk za l c-
pi nrc ocasni pl ochy do
pi csni ch prol l si r v t ru-
pu. Vc spl i vnc pol ozc. j c
zal i xuj cmc papi ro\ ou
s. rmol cpi ci pl i skoLr. Scrt , a scrl o-
t esl crel r nrsl i l vi rre Ll o l t ul o\ ' a po
l ohy x nasl r\ i urc odpovkl rj i ci ddl -
kLr YScch l i hcl .
osazcni pi i . j i maae zi \ i si nr
z\ , ykl ost cch a pouTi t Li soLrpf a! . .
Vi robcc pi i poui l i i al vi kani l o\ ou
soupf a\ u s Y kabcl crr)
l ro
ki l dcl kt .
l ' l rni l ct sc uskLrt ci ni l na nt o
dcl ari skdm l et i St i ncdel cko Pl zni
zaai i l kcnr zi i i . Po sl af l u l rcbvl o
l i cba n1c 1r i mo\ l l l a pi i sol va zna-
l cl nanr nrt aTcni (roubck t f i I nu) si
l o Sk) Srr i er nanl i i i l asi pod pi t i -
sl upi o\ \ m st oupi ni m vzht rl u. I )o
ch oLr nri nut i ch pol ct ol dni a sczna
rrori ni
j scnt
sl i hl mol or a odckl t -
val . co 1{) provocl c s model cnt . Jcn
l anl t i ncznal cl ni / ycdl nos. co7
nc\ i l di . prol oTc. i e st cl ni pro kl uz
f ol i cba
nt odcl t f ochLr pot l aai l . aby
nczl l i rl i l f ychl osl . Pi cst oTc l nol o
ro\ ] . \ al f ot i ncnl i v. . ni rpl ui pri cc"
akrobrt i ckc prvk\ ' . z\ ' l i dnc pt knd
\ \ kf oLr; rl pi cnl ct . l rochu sudovi t \ i
\
j
kf ut a
i c
nro-i n\ ; i l cl na , , / ech-
Por\ ol nd zvcdnul d koncc ki i dl e
cl l i rrj i nrodcl Lr (l obf a
I cl ovc \ l as1
nost i . Cel kcnr snadno sc s ni rt r na-
chri zi l crnri ka. \ ' ni 2 dobi c cl r. 7i . al c
\ pi i peda nLrt nost i l , , c bcz probl i -
nl Lr \ J"l ct i t z . . komi nu . Na pi i sl i ni
j dc
sl abi l na. a pokud dodrZi mc do-
st ut ci nou rvchl osr. doscdl rLrl i
. i c
bc7 pf obl cmf r. Do ! i \ rl ky sc I nu
dcl u. l soLr ul o2cnv r, by[ -
l i nkovi PE l ol i i . I ' rct i po
sou\ , i ni \ kr ! rbi cl
. i sou
pol o\ rnv l (i i dl a (hZcny
l \ aro\ . \ nr1
f l t pi R
i | 1i
dt . Zi kr .
I f Lrp. i c
j i 7
od \
i f obc.
sl cl cn I pol ovi i r osr
. , cr I I C \ vba\ ani | 1. Od,
ni nral cl ri pi ckf yl kxbr
n)
j c
\ dol ni i i st i dr 2cn
nra1] 1rcl \ : l ol o i cScni , / u-
j t i t
Lrj c rl chl , i a snadn!
f i i sl Lrp
k RC \ vbi t \ cl l i . Ser\ l r \ \ i i
korkr a snt i r-orkr
. j si : l r
zal cl ' rcna
pi i mo do prcl i si r v l rupr . r. i i 2 \ ' i
robccnl
. i sou
s pi kanri kormi dcl
spoj cna l anorody s occl ovi mi
st rul rLl mr. I {ovni 7 vf robccnt rl c-
panl i pohouni j cdnot ka j c
L\ ! i cni
sl i i da\ \ t nl l nol of ct r
ObaZkoul
\ c-
l i kost i -100 s phsl ovou vrrrl i . l l e
sLrl i i l of ot l i t ek pf o mrxi nt i l ni
proud 20 r\
l c
vybavcn obvodcnr
I l l rc i l . j c Lrmi sl an r t f rq' ru procl nt o-
pr o ki i di l kr . kt cr i
j sou
zrvascna ol rLl vi su 1! o
i cnanr pi i mo nl rt cf i i i l cnr
ki i dl a.
j c
;
j c
\ nr i st a
ol i acni zl cni en. Vi S-
kol ka a snri f ol kx
i soLr
zevi i cny st cj nl i nr zpi rso
bcnl . Baf cvnd sanrol cpi -
ci obl i skv. j sor Di rncscny
. j i Z
vl i l obccnr.
PI o dokoni eni pot i c
bLrj crrc zi l kl adni nrodc-
k)f cnr \ nri sl i pod spoj c
ni m pol o\ i n ki i dl a. Rc-
rul i l of
j c
osuzcn Yi ko
nor! nr T konakl orcnt
(DEAN) \ ' i f obccm do
por ui cnV akunl Ll l i t or
Li pol l l . l V o kapaci t a
I 100 I n, , \ h rni sri nri st o
v pi cdni ai sl i l rLrpu.
sl ou)i k dor i Tcni nl xl c
l u a
j cho
posunor' i ni nt
sc dol adi rj c pol oht t i zi a
t i . Vc spri Ync pol oTc j c
drTcn dodl i vaui l n saul o
l cpi ci nr sr chi m zi p. m.
Ki i . l l o \ cl i pl i cki m \ . ze
p. \ r nr l oncor i ch obl ou-
Ku
. l c
Lri l / cno 9q \ er\ v
RCR 1t 2014 .B
EKTROLETY
kiidlo, ocasni plochy, motorovd
gondoly s dmychadly a motory
a piisluienstvivdetnd 20 figurek pa-
msuristir mdly ka:di svoji krabici.
Obsah klabic byl navic dikladnd
zabalcn do p€novd f6lic. Souidsti
baleni byl i obrizkovi ainsko ang-
lickli nivod. Na prvni pohled !ypa-
dal pi ehl edna. t akze
j sem se pust i l
do sesl arovi ni s I i m. ze syn bude
pol om l el aI .
Celli modelje rylisovanli do fb-
fem z houzcvnatdho pcnoviho plas-
tu zrAmdho uZ i u nds pod nizvcm
Z-foam. Vflisky
jsou nalakotilny
pruznou ban,ou. r' tomto piipadC Se_
dim odstincm pouzivanim USAF.
Model mii od vlfrobce nalcpeno
i vcikcrc oznaieni. Prekvapilo md,
Ze virobce zvolil slozitejSi tcchnolo-
gii vodnich obtisktr. Mri oproti bdZ-
nC.ji pouTivanirn sanlolepkdm viho-
du menii tloust'ky a lcpsiho piilnuti
k nerovninr plochiim. i kdJrz za cenLl
vdtsi pfacnosti.
Dily modclu se naji lcpit korl-
taktnim lepidlenl.
jchoz jsou vc sta-
vebnlci dvd tuby. Na rozdil odjinich
stavebnic s dily vylisovaninri
z hmoty Z-foam byly tuby koneand
oznadend. Dalii r'lihodou lepidla
Dmychadloud
polomaketa
G-|7 Globemaster
lllt
V\R,iBi: Jian Streng, iina
DODAVA: Lindinger, ltakousko
V momentC, kdy se mtj dtmecti-
leqi s;,n dopracoval ke spolchlivi pi-
lot62i modehi letadeL, zaial se poo-
hlizet po nbjak€m modclu, co kazdi
n€mr. Prosurfoval intemet a objevil
,,ncco"
model americkdho trans-
porhiho letounu Boeing C-17 Clo-
bemaster III z pCnov€ hlnoty vyro-
benli irodel uraitC neokoukan)ich
tvarir sc dtyin:ri dn:rychadly se stiida-
vimi notorJ na ityidllnek Lj-pol
3300 mAh. Cena 2,19 € byia vzhle-
deln k plnd vibavc stavebnice ser\ry,
dmychadly, regulitory a stiidavlni
eleknomotory zajirnava, takJsme se
si synem iekli: Jdeme do loho! Pro-
bldn vsak nastal v momentc, kdy
jsme Globemastera cht€li koupit.
Nenaslijsme ho totiz v nabidce Zid-
niho kamenniho ani intemetoviho
obchodu v Ceskd republice, proto
jsmejej
nakoncc objednali z intcme-
tovdho obchodu rakouski fimy Lin-
dinger, kdejej syn prvotne objovil.
Po nEkolika dncch dorazila velkd
krabice, Lindinger nakonec zafun-
goval rychleji neZ nikteii tuzemiti
dodavateli. Po otevieni krabice l1es
dekalo piekvapeni. Bylo v ni dalSich
Sest meniich kartonovich krabic.
Vlirobce si pohril s balenim a trup.
.
I
tl tl l
!l
\}.S.N\RFqRqE
bylo po zkusenostech s lepidly
z podobnich stavebnic Ze byio do-
statednd iidkd a slo naneiet v len-
kich vrstvech.
Lepeni jsem podle n6vodu zaaal
piilepenim zadni iiisti trupu
ke stiedni. Potom se do VOP zalepi-
la dvd miniserva o vclikosti a vzhle-
du zndmlich HS-55. Drle so mCla
piilcpit SOP a na
jejir]l
vrcholu
do \'iiezu VOP Protoze vlak ncbyla
celd scsiava ocasnich ploch jedno,
du5e ustavrteln6, piipevnil jsem
na
lrup kiidlo a podle nij za kontroly
kolnlosli a soumdmosti ustavil ocas-
ni plochy. Protoze se lri kvfrli apli-
kaci kontaktniho lepidla nechtdlo
opdt vsc rozebirat a znovu lNlavo-
Abych quZil das pii dtkladrrdm
zasychiini vlepenlich ocasnich ploch,
pustiljsem sc do kiidla. Podle ndvo-
du se m€lyjako prvDi najeho konce
nalepit winglety. To se mi ale moc
nezddLo, protoze pak se melo kiidlo
otodit a zaiit lepit motorovd gondoly
a inslalovat kabely. Winglely
jsem
proto odlozil a po zalepeni scn, kii-
ddlck a montizj
jejich
tdhel a plik se
pustil do motorovd instalace.
Globemastcr pohin€ji dlyii slii-
davd elektromotoly 2826/KV3200
s 45A regulitory. Dmychadla jsou
Sestilopatkovii o pnimEru 55mm.
NeZ
jsem
zaaal le-
pi t
gondoly, rozlozil
jsem jc
na stole,
piesklddal levd a prav6 a podle d6l
ky kabclt vnitini a vnejSi. Gondoiy
jsou
od v]/robcc oznadend aisly, ale
ndco bylo ipatnd a iisla nescddla
s iisloviinim zavedenim u dtyimo-
torovich lciadel. Potom
jsem
rozlo-
Zil sadu vsech dtyi rogulatori s ko,
nektory a kabeliiZi, porovnal je
a pozapojoval ke konektorfrn1 troto-
ni. Zde
jscm
sc trochu pozastavil.
protoie podle rnnd zndmlich zisaci
zapojov6ni sriidavych elektromoto-
rir by mdl bit reguldtor co nejbliZe
motoru. Tady tomu tak neni. VSech-
ny ityii regulatory
jsou
siruoviny
do trupu a k motorim vedou aZ
60cm dlouhd piivody.
Dalii na iadd bylo zapojeni BEC.
Maji jej
vsechny ityii regulriory
a vSechny dtyiijsou zapojenypies tii
V-kabely do sebe na
jeden
vistup
piijimate. Protoze to takto tnelo po-
die ndvodu bf a pii zkuiebnim za-
pojeni vie bcz problimi pracovalo,
neieiil json
to a pustil se do montd-
Ze gondol.
KabeliiZ jsem
oznadil a porozpo-
joval,
aby se nri kabcly lipc vtlaio-
valy do piipravenich drezek v kiid-
le. Protoze mi pylony gondol piipa
daly dost tenk6, rade.ji
jsern
dal
do drizek v kiidlc vic kontaktniho
lepidla, aby jeho
vytladenim v".]rikl
d.isteinc i koutoli spoj. Po zalcpeni
gondol a niisledndm srovrdni viech
vat , zal epi l j sem
vSe iidklim
kyanoakry-
lrtovim le-
pidlcm s ak-
trviilorem- To
sc rni osvCdailo u2 u picdeildho
modelLl ze Z-foam. Kyanoak-
rylet
na rozdil od dodaniho
lepidla llelepta materi6l ani
baru.
(PokraiovdnI
na strattti 28)
: Kozpetl 1 4 1 0 mm
'1
500 mm
2 1 0 0 g
4x.28261KV32O0
D6lka
Letov6 hmotnost
Motory
4s 3 300 mAh
El exrRol erv
(Pokruiovini
ze str. 27)
kabehi nasl€dovalo zalc-
pcni driiZek v kiidlc doda-
nimi plastovimi listami.
Tcprvc potom jsem piile-
pi l wi ngl ct y.
Po zkomplctovini kii-
dla
jsem sc vratil k lrupu.
Zde me ackal podvozek.
Hlavni podvozek j
c tvoien
celkem dtyimi itveiicemi
plastovich kol s pncuma-
tikami z mcchovd pryZc.
Kazd6 dtveiice
je vikyvnd
ulozena na svisldm depu.
Pro nd
jsou v trupu piipravena ityii
plastovii pouzdra. Cepy do nich bo-
huZcl neily tak lchcc nasunout,
jak
to bylo,nakresleno na obrdzku v ni-
vodu. Cepyjsem proto trochu obrou-
sil a projistotuje do pouzder v trupu
zalepil kyanoakryl6tem.
Mcnii probldm byl i s piedni pod
vozkovou nohou sc zdvojcnimi ko-
ly. Noha
je iiditclne miniservcm
umistcnlim hncd za ni. Problim byl
v tom, Ze servo bylo sice od vlfrobcc
zabudovand, ale obrAcend. Ccl6 ulo-
ieni piedni podvozkov€ nohy tvoii
soutasni zajimavli konstrukini pr-
vck modelu krj4 baterie. Ten me
pomdmd vclki rozmcry 90x240mm
a umoZiuje vlibomll piistup k bate-
rii. U trupujej pfidrzujc Sest magrc-
w
-A'--
ti. Jsou pontdmi silne
a ccl ou scst aru dI ' i vel mi
dobic. Mozni az moc,
protoze pii ote!irdni krylu
sc zadni dva nragncty
uvolnily. zatin co piedni
alyii magnely
jestd
drzcly.
Tim sc cclj kryt batenc
zaial uprosfcd liinlat. Vy-
icsiljscm to
jeho zpe\a1a
nim zevniti krytu nalepe-
ninli balzovimi viTtuha-
rni. Pii vimin€ batcrie zir-
stanc sice ccli batcriovi
kryt visel na kabclu od se-
rva piedni podvozkovi
nohy,
jeho kabel
jc
vsak doslateind
dlouhli a nevadi to.
Samotni loze baterie
ic Pfekliz
kovi ajc
jiz zalepeno v piedni dAsti
tmpu. Batcrie sc do ndj vklidi 2c
picdu a zajisti sc pieklizkovou pie-
pezkou s magnety. Doporuaenolr ba-
t cri i 4s 3 300 mAhj scm pouzi l znad-
ky Foxy do drziku sla vlozit s do-
stateinou rczcrvou. Musel
jscm jen
zhotovit driizko pro kabel batcrie
v pickliZkovi piepilrcc, aby se dal
ldpe vyvist z drz6ku. Na drizku
Pro
scrvisni koncktor virobcc pamato-
val. Piijimaa Spektrum AR6200
jscm pies such! zip nalepil do piedni
iiisti trupu k drzaku batcrie.
Co v n6vodu vibec nebylo,
a v dcm
jsem spatioval moznY
Pro-
\
RCR 1/ 2014
bldm, byl chybejici tdaj o poloze t6-
ZiSt€ modelu. Prodejce, firma Lin-
dinger, si toho naitdsti byl vddom
'
a na s\'"ich intemetovich strAnklch
uveiejnil niikes s polohou tEZiSrd.
Protoie
je poloha baterie v trupu da-
ne,
je
polohu tEZiStC moznd bez do-
vazoveni menit jen
umistEnim regu-
I6torfi. Pro nd
je
v trupu pfiplavena
pieklizkovd dntkovand deska. Re-
gubtory jsem
na ni piip6skoval, po-
propojoval v5echny kabely, piipev-
nil kiidlo a zadal kontrolovat polohu
teziit6. Bohuzel Globemaster byl
hodnd tEzloi na ocas. Modeljsem za-
se rozebral a zaial hledat novou po-
lohu regulatorfi nakonec
jsem je
piipeskoval nad dri6k baterie a po-
lohu t€ZiStC timto lyiesil.
Protoze byl trup phii silo\ai€h
i sewokabeli, vsechny jsem
za pou-
iiti plastoqich kabelor"jch pfich),tek
ryvrizal a piipevnil ke st€n6m trupu.
Pfi zdvdrednd mont6zi jsem jestd
uddlaljednu zmdnu v upevneni kiid-
la. Je ddlend a spojuje se dv€ma hli-
niko\.imi fubkami, k trupu se pii-
peviuje vpiedu dvEma plastoqimi
koliky zapadajicimi do piekliikovi
desky, vzadu dvdma Srouby M3. Pii
sestavoviini jsem
si viiml, Ze plasto-
vi kolikljsou dost h6tk€ a deskaje
v trupu dost utopene. Pii promdi€ni
jsem
zjistil, Ze koliky
jsou
v desce
zasunuti jen
l,5mm, coZ
je
m6lo-
Protojsem na pivodni desku nalepil
shodnou, \,Jiiznutou z 2mm piekliZ-
ky. Tepn e pak bylo spojeni kiidla
s trupem podle mich piedstav o spo-
lehlivdm spoji.
Po zkompletoveni celdho modelu
podle niivodu rnnd na stole aistaly
jestd
dvC souadstky, kted na pnaf
pohled nikde nechyb€ly a n6vod je
neiesil. Ai pfi prohlidce fotografii ji-
ndho hotovdho modelujsem objevil,
Ze tojsou poddlnd liSty u rrat niikla-
dovdho prostoru. Na trupu pro nd by-
ly dokonce plipraveod driiky, takZe
bylo
jejich
piilepeni snadnd.
N6vod bohuzel nijak neiesi veli-
kosti wjchylek kiiddlek a vySkovky,
nastavil jsem je
proto podle svdho
odhadu. Sln na intemetu nasel leto-
vd video modelu. Bylo z nEj pahnd,
RCR 1/ 2014
Ze Globemaster ldt6 celkem sluind,
ale pomEmd
rycble.
Pii pojiid6ni
mdl pilot navic docela probldm udr-
Zet ho v piimim smdru,
rypadalo
tq
Ze snad m61 hochu upito... Proto
jsem
na servo iizeni podvozku nasta-
vil 30% expo.
Model byl hotov, z\lo v6ieni.
V6ha ukezah hmotnost 2405 g, nir
vod udivi 2 I 00 g. Pouil
jsem
vSe,
co doporuioval n6vod, vEehe baterie
4s 3 300 mAl, takZe nevim kde pfi-
bylo 3059. Posledni konholou pied
prynim vzletem byl odbdr proudu.
Tadyjsem se trochu vyddsil
-
90A.
Bude tedy nutnd plyn hodnd staho-
va! protoze mA baterie Foxy mdla
napseno 36170 C, snad to zvl,dne.
Zilet svEfil
jako
obvykle syn
mnd. Na zemi
jsem jeStd
dot imoval
pii pojizddni piedni podvozkovou
nohu. To bude dileZitd p.o vzlet
i piistritri, protoze C-l'l r]tr,m| iize-
nou smErovku. Pii pojiid6ni jsem
si
takd ovefil spd\,nost svd fvahy zaia-
dit expo na servo iizeni pie<lni pod-
vozkovd nohy.
Pak ui nezbylo neZ model posta-
vit na zadatek dr6hy a piidat plyn.
Globemaster se pomalu rozjizdEl,
trochu potieboval $ovnat sm€r
piednim podvozkem, ale do vzdu-
chu se mu moc necbtdlo. Za
"/ic
neZ
(Pokraiovdni
na str. 30)
El exrnol erv
(I'okrltot i i.e stt'. 29)
pol o! i noLr dl hhv. j scm zraal pi i l aho
vat a pak sc za rachot u 18 phst o-
r' 1, ch kol a
l ek, l t u
i t yi dnychadcl
C 17 konci ni odl cpi l a od zenl a
e pon l u sl oupal a. Ki i dal ky. l scnl t i
ponl al ot oi i l zpt r a t rochu d0111
nrorul r' -, _i kovku. Ki i del ka l ri l ro\ l l l
nepol i cbo\ al a. t ' ak
i scnr
st i i hl pi yl t .
abych l ach 90 A t rochu zrcduko\ al .
N! pi i nri l c{ pi rl
l l ynu
sl aai l o. al c
v zalriakiich to bvLo miilo a ntttsclo
se nc' i cn pi i di rt . rl c hl i dl l si i dost
r
j i kovku. Nr drLrhou st rant l l cl o\ ' !
p. oj c! pi i pf i rl el cch nad cl rt hou
1c
rZ neu\ ai i t cl na f crl i st i cki . N{o. l el
r, \ padi l c vzduchu opf u\ du dobi c.
Pf ol o; c i scur
nc\ i dt l kol l k cl l ef gl c
j ci t i
zl rj \ h \ bal cri i . po t l )i ech rri -
nul i i ch
j scDr
zahrj i l pi i st i Yaci l na
ni vf . Po sl aTcni pl )Du Gl (d)cl rl asl el
hncd zaaal zponal o\ ' at a \ \ l rerna
kl csal . C hcc l o rraj i t opl i nl i l ni ho
nol u pl , vnLr r nal aZcrri ! j skorkY.
Ti sni nad drahou kl csal opf a\ du
hodnd a nusel
. i scl l r
\ i i ko\ ku
l i r
l l l hnoul skof o rl l l dol i l r. Al c l uko-
ncc sc prYni pi i sl i ni podai i l o. Mo
cl cl . j cn l chcc ocl skoi i l a dol cl r po-
hoda na konec dri ht . Nebudc i o
nr l ct i ni i rpl ni
I edri ocl ucl t !
r rdcl .
Jc 1o l ogi ckc. K pouri rnd bachmt c_
nru t rupu
j sou pi i pot cna dosl i t l ki
i i povl ki i dl a sc zarporni n \ / cpdt rnr
a s rral l mi ki i cl dl ky. Vi akovkd 1na
t akc ponerna nral ou pl ochl r. Al c ne-
p, )i i zol al i
l st ne
l D akrobat . ni b12
t f ansporl rl i l ct oun. Drl rhi l cl ui ab-
sohoval svn si n. St cj na
j ako
i 6
nc
chal rrodcl hodni r-ozie1 e po piita-
7er1i v pohode \ ' rl dt l . C 17 uZ byl a
dot ri no! eni . a t ak sc s ni syn zai al
pomal u seznarnovat . Si ej nd
j ako
Ji
si l Si nl \ ] i raznaho kLesdni v zat i t -
kiich a rovndz se kochal kriisn-,inri
rei rl i sl i cki rri pf i rl el y. Po i nst f ukl i i -
)i sc mu nakoncc pocl ai i l o l ePi i pi i -
sl i nj ncz ul n6. Model pi cd dosednu-
l i m \ ' i c nal i hl . zpol ral i l e dosedl
bez odskoaeni . Po
j eho pi i st i i ni
Jsmc
si ! zi i emna pograt ul oval i .
Po pNni ch d\ ou l ct cch
j sel r sr
ulidonil
jeden monrcnl. na ktclJ
luemyslcl virobce chlazcni batel1c
a regulhtoril v hLlptl. Po olericni kry-
t u bat cri c b)' l o vevni t i ci t cl ni horko.
Pl o dal l i l et
j scrr
za pod\ ' o/ kovou
-r-
___grc#g,T
nohu do i nchq' scn a \ y\ t l l r l nl cspol i
ol vor o
l ) | i r l ndr u
l - l nl t r a dal si al ) ' i i
do pi cpi Tky \ l r upu. Pf o vl sl Ll p zl -
hi r i t i ho vzdLr chu
j scnr r ) Lr 7i 1 skl i pa
ci ch \ , r aL l r l i kl l dol dho pf ost ol u. Pr o-
1o2c na \ vsi hai DX I 3
j c
dosl dt ck l i r -
polohor
!ch
picp irtaiLr. I it slltvi I
j
scnl
na scnLr or l hdui i ci n ot cvi r i ni \ ' r r t
pnni pol ohLr / ccl a zo\ i cno. df uhou
Pi i \ i ' cnou
na 5nl nt pf o chl szcl l i
a l i eLi pl na ol cl i cl t oLr pr o r l i sl r dck
per ai Lr t i \ t u.
Dl l i i l c t or ! dc n u2 Sc l s Yn s Cl o
t r cm0sl er cm s pi chl cdcnl nr st i t l l
0 ; , r ael l ct at ccl l ( cl r l sl l vcf cnDa Nr
kor r cc ncchl i v1' zkoLr i cl i noLr zor c
pi i st r i r l i . I ' i i a1\ ' r t cl n l cl u sc ; / \ cdl
\ i t l l musel
(l o zat i ack
pf ot i \ i l f u hodna' Pi i di ! al
pl vu. Ti l rr dosl ral a: o\ dl
brrcri i . kl af i ncYvdrTcl a
odzk0ui cni ch pal mi nul
l cl u N po t l )i cch nl l nLl
t i ch sc \ , vacf pal a. \ i i ech-
ny at , \ ' i i rcgul ol or)
Pmk
t i cky ni r
j ct hou r
l
pnul , l
a rl i chl i . rl c i i di l 0l ni mo-
cl cl sc , : 1ol do r' l chl i ho
kl uzLr. Nai l i \ Li l o b)l o
dosLel ci ni \ ! soko i r
f 11)l i
\ al l 1l
Svn s nrodt ' l cnr bcr l t l ol of i l l l cchLal
/ at i t cl u ncch| l
t ej
ro\ 1l i dokl ouz0l
na kol l cc l cl i i l i do \ )soke l f i \ ).
Bvl o t o ponl af ni dost di rl cko. 1l l kZc
pi i st ri val pf akl i ck! posl cpu. Odncs
l a 1o nakorcc
j cn
Pra\ ai
nl ot ol l )\ i i
gondol a. kt eri pai ni kl onu nrodcl Ll
zaracl i l a o t r-l i vu
j ako pf \ ni e nal o-
nt i l c sc. Ji ui i k r' i c 5)-l o ! , poi ardku.
Zel cnJ i nroLrh! od l ri l y nrl spodk! L
l f upu l srre
nci ' ci i l i . Dopof ui cni
po-
honl ri Lrrl cf i c
-l s
J 100 rnAh rae' i mt
bLrde a h| uni ci sr \ t ch
rnoTl l ost i . Pro
\ at i i t r) bt l o nut nc upf r\ i 1 \ t f uPu
zal cpcn! dr7i k. a n. rvi c Lr) cl i l c
vrrosl h uz i t ak dosl l ysoki hnl ot -
nost | rocl cl u. t i \ azuj i
f rot o
o l cl c
nrct f i cki nr hl i dri l i sl avu bal cf rc.
Ka7dopi rdni nr drl i i l cl yj sol n nr-
st a\ i l aaso\ ra
i cn
t t i l al )i i l l l i nLrl y
Dal i i i rpra\ ou bvl o \ ri i znul l d\ ou
okcn \ pi l ol i i kabi na pro zl cpi . l ri
chl ezcui bal cri c.
Dal (i l cl o\ ' l i dcn
j snrc
chl al i \ )
zkouicl \')' sadck prf a!ulislL'r. Fi gLlrcl
t c
v bal cni ccl kcm d\ l t , ret . rl robcc si
s ni mi noc pl i cc nedal i r
PouTi l
bi : -
nou plastor oLr sadu r o.iirak u stoticich
\' |irznych p6zich ne pocllo:krich.
Do zrd ki l Tdcl rru ne\ , rl rl 01\ of
a, : l o ri j zal cpi l oako pro ni t i pi rdi -
ku. Tcr. i e z pl asl ol c bi i rel nc 1bl 1c
I nri
l rrLLnri f
30cri .
Prol o2c \ i ach dvucct p ri t i ul l st Lt
mi dol urnrady hrrol l rosl
. l cn
l 35s
rj sou r, l nrpu 20cnr zu l i Ti i l al r. pf o
pn, ni zkoui kv
j s. rrl
i i ch
n0chvst rl
f adat i . i cn pi 1. Bohu2el pr\ ni \ l ef i sc
nef o(hi i l . C l 7 pi l ol o\ anl i svncnr
si cc r-, _ruzi h po df l i : , c. i rl c
j ci l d
ne2
sc odl cpi l a. zai l l i pl f ai ul l sl c \ vl t i l -
dl i \ et nr df i hu pool c\ i cnl nt l url )'
f ro
l cpi i chhrcni . Na\ , i c pi cdni
f od
r ozcl i naj cl rr spi nr r l sl ul l u a ccl t
sc i s I nl cnr \ ' )l orri l . \ cchl i ' . j scn]
t rk ryzkoui cl [ ai nnosl i rprev pf o
chl x. , . ri brl cri c. Pf oud \ zducht l
r t f l rpLr
1c
nc' j cn udi nny.
; )f o
chl azcni .
rl c doki zal pi l i nri l i l rl cl f ol j i n oL\ o-
|cm .-p|occdil
l)rfuiulislv
i s padi_
k\ . Po oprr\ i pod\ ozl (Lr svn \ / l al l
kc dl Lrhi nru l cnr s r. i srcl kcm. Tcrr sc
ko cani podliil.
|orL./c
d\ ir
llafasu-
l i st a sc ^1rxr10l r rl o \ cbc
(
cl i \
-' rs. l
cl ck
l c
t aki r t Lrri cl . l t l l i . l cn 1c
l i ebr
si pohl i drl snal \ i t f Lr l
f rf l l i ul i sl )
\
)sadi t
uk. rbt . j e \ i l r ocl rrsl co nci -
bl i Ta pi l ol o\ i I ncl rl Lrscl i
j snl ci e hl c
dat ua koDci l ct i i t i .
l kd) 7 t o
f o
\ i i l Lr komPl i kaci
s ni Yocl cnr. pi i scsl . 1\ o\ i rl i i l ct i l ri
f ri rTc \ \ l )rdi rl . 7c
(
l 7
i c ProbLamo
ri nrodcl . rrchodnot i mc ho t Lt l i . Chcc
. , kri Lka s\ c. \ L. l di i \ c \ )ch)t al nc
srornal osl i v ni i \ od ai pi 1 scsl a\ o_
\ i ni . nri t dobrou usi al t oroLr dri ht t -
na ni t l l oLLhi rt zi czt i . t zrl i i kl l ch \ l c
f ri cc
s \ i i ko\ koLr u
I l )' ncrr1.
hodni
si pohl i t l rt r' 1, chl ost i l \ -' Ji ko\ ku
Pi l
pi i sl i ni . Po l cchni ckd sl ral ncc. l c nul -
l ui doi ai i l chl u; , eni bi l l ct rc l l f cgLrl i l
l o i r u\ ' 1l i l i l ruf u. Zu l ) 1o korrpl i kacc
sc r i ak rrrodcl Cl obcnt l rsl cf t l odl ni l l l
ncl cn pi l ot o\ i f cel i sl i ck)l t r l cl i l l i l l r.
pohoncn i vzhl cdcnt l f ochLl rl v| i c
kcho nrot l el Lr. rl c i pi l hl i i ! ' t i ci rn dr-
! i rki rn ndi i n no\ \ ' m. ncof i orrLN
nillr Iludost ninl nafokit.,rl ani filkt.
, c po i csl crr pi i \ l i rni . i . me z1i 51i l i . zc
j c
. j ccl no
cl nychudl o bc/ krpol ck.
\ a l l obbr ki rgLr
. j srrc
drl l l chadl o
ol i cyi l i l a. ki rnrc nt l t l l hrrdni .
Sl n u2 sc l i i i .
t ak
nrodcl
(
17
(l l obcn. r\ l cr
pi c(hcde i s
f af l l i Lrt i \
l \ nn l rodcl i i ski ch
pi cd\ i di ci ch
rl i ci ch n; r l ct i l Li Czcch I l co\ cn
\ Budko\ i ci ch. krnr spol Lr i
c, , di rnc.
ltI:. littliith l"alk(l
S inhJ: uutot
( l'lalintir Kcirul
RCR 1/ 2014
$tt*t*
Vicefiielo
40mm rovnobdznd na zvolenou
podloZku dle obr. 5 a n6slednim
zasunutim hranoli do segmentt
zisk6me variabilni pomocni stolek.
Nenisice vhodnli pro ndrodndjSi ie-
meslnd pr6ce, jako
iezdni ve svEr6-
ku a podobnd, ale pro lehai pdce
dijako odkledaci plocha slouZi vli-
bornd.
S modelaiinou jsem
zatal aZ ! drichodov6m
vEku, takze mnd i m;im
pietelim brzy piislo pond-
kud zateLko na letisti ob-
sluhovat modely vklede
na trdvE. Rozhodl jsem
se
tedy, Ze pro kolegy i pro
sebe zhotovim ndjahi ii
kovni a lehlli stojan.
Stojan ctu6ndni uzit-
nlim vzorem d. 25663 byl
navrzen, \ryroben a od-
zkou5en
jako
vicefdeloq/.
Piednosti jeho
ieseni
jsou
zejmdna variabilni pouZi-
ti, snadnii pieprava dana
mallimi rozmery ve sloZe-
ndm staw a s tim tak6
souvisejici minim6lni nii-
roky
,na
skladovaci pro-
stor Cas potiebni pro slo-
Zeni di rozlozeni stojanu
nepiesahuje
jednu
minutu
bez
jalor;chkoliv
pomicek
Obr.2
di ndiadi. Hmotnost stojanu
je
3,25kg, fixadni Sablony ze zpevnd-
ndho polystyrenu (ieden p6r pro ityii
modely) maji hmotnost cca 0,1kg.
Pro piepraw di skladovini se sto-
jan
slozi do kompaktniho celku
(obr. l). Po zajiStEni dvdma gumo-
\'"imi oky lze se stojanem manipulo-
vat, aniz by lrozilo vwadnuti nohou
di kabidll na drobnd dily.
Jako letistni pomicka mtze sto-
jan
slouZit ve dvou verzich. Bud'
kompletn6 sestavenJi, rozm€ry stoja-
Obr. 3
nu v tdto verzi
jsou
na obr. 2. Dru-
hou moznosti
je polozit stojan na
zem a nepouzit nohy. Rozmdry a se-
staveni tdto
,,beznohi"
verze
jsou
ziejmd z obr. 3. Rozted segmenti se
nastaruje
jejich posunutim na nos-
ndm profilu bez niisledni fixace.
Stojan
je moznd pouzit takd
jako
dilenskou pracovni pomicku. Mno-
ha model6ifim se st6v6, ze pii stavbd
ai
jen
osazoviini modelu elektroni-
kou se zejmdna zaoblend hupy
po stole pohybuji, dialespoi odvalu-
Obr. 5
Jeden z mlich modeliisklich piri-
tel je
znadnd omezen malim pro-
storern dilny, takZe
jsem
specidlnd
Obr. 6
Jin! kolega model6i se
na letistc dopraruje na
jizdnim kole, takze
jsem
pro n6j stojan upravil na
piepravni zaiizeni pro
bezpednou dopraw dvou
modeli. Jednoduchii irpra-
va spodivala pouze
v uchyceni nosndho profi-
lu k nosiei kola a zhotove-
ni rich)'tu kiidla (obr. 6).
Vzhledem k tomu, ze
jsem
stojani zholovil
ji2
ndkolik, m6m piichystan6
ruznd piipravky a pomic-
ky kjejich zhotoveni. Pii-
padnim zejemcim tedy
mohu poskltnout potieb-
nd dily ke stavbd di rov-
nou celi stojan. Podstatnd
informace o stojanu
jsou
zpncovAny na intemeto-
rjch sh6nldch
pmrri-
m eo. c o n/ors zag, pi ipadnc
mne mtzete kontaktovat na e-mailu
pave L orszag@s ez na m.cz.
Pavel Orszig
v'i model5isk'i stoja n,s###{;"*r'':,[
Obr 1
ji
do polohy co ne.jmind pohodlnd
pro pftici. Pouiiti volnE leZiciho sto-
janu jako pracovni pomtcky je
na obr. 4, v piipadd potieby lze sto-
jan
k pracovnimu stolu zafixovat
svdrkami.
RCR' 1/ 2014
Elexr
Konstrukce: Ladislav Knebl
a Ing. Jaroslav Velisek
Vykres a popis: Leopold Walek
Snad kazdi z nds obdas zatouii
po modelu, po ndmz sice uZ dlou-
ho pokukuje, ale zatim z nejrilz-
nEjSich divodi nedospdl k rozhod-
nuti postavit jej.
Po iadd vdtroii
stiedni velikosti s elektrickim po-
honem jsem
zatouzil po tom mit
neco velikdho. Ne Ze by mi vadila
jejich
obratnost, snadna pieprava
a nespomd vynikajici vlastnosti
pokud jde
o taktickd ldr6ni, jen
jsem
najednou zatouzil po maje-
stiitnim letu velkdho vdtron6.
Ostatnd
-
porovnejte
si sami veli-
kost modelu stiedni velikosti
na fotografii vpravo Safari 2 se
mnou a mohutnEjSi Op6l vlevo
s Ladislavem Kneblem. Srim
jsem
nevEddl, do deho lezu, kdyZ jsem
se k
jeho
stavbC rozhodl. Je to
zkrdtka uplne n€co
jindho.
Opal (vlevo) v porovnini
s eleklrov6tronEm sliedni velikosti
jak
zai.zani. OdpovEdEl
jsem
po
pravd€: Ty si Mirku hezky klounj
a uit si to,
Foto;
e
j6
tady uZ dtvrt
hodiny bojuju o to, abych s mode-
lem vfibec piistdl, protoze mE to
stile ti4hne nahoru. To, co
jim
sta-
dilo
jako
,,vedemiiek
'
k rylepSeni
klouzavosti modelu, bylo pro vel-
k6ho Opela dostatednim divodem
k zisk6v6ni visky- SamoziejmE
jsem
se o model obaval
-
nemEl
jsem
s tak velhim monstrem Ziidnd
zkusenosti a b6ljsem se ho razant-
ndji potlaiit. Na tak velkd ploie
kiidla by se asi aerodynamick€ sily
hezky vyiedily. Ale vSe naitdsti
dobie dopadlo, piecejen se zadalo
ochlazovat a md pocity pii n6vra-
tu domi byly nidhem€.
Popsrnim t6to piihody jsem
chtdl zdfuaznit, Ze t^ko\.ito velky
model
je
velmi vnima\,"j na sebe-
mensi stoupari proud, a proto je
dtyiservovd (vsechna serva s ko-
volimi pievody HS-81 MG) kiid-
lo nezbytnosti. Vztlakov6 klapka
pak na kiidle pisobi jako
klasicki
brzda pro zichrannd sestupy z ob-
lainich
WSek
s tim efektem, Ze
pokud model natladime k sestupu
strmd dolt vi5kovkou, klapka mo-
delu nedovoli, aby v sestupnd fazi
zrychloval zpisobil by tak velmi
(PokraEovdni na strurrA 34)
Na zaartek piipojim h6tkou
pouinou historku ze svdho prvni-
ho letu s timto modelem: V den,
kdyjsem chtdl svij utajovanti mo-
del piedvdst parte pi6tel na naii le-
tovd plose pii pravidelndm podve-
iemim l6t6ni, jsem
se dopoledne
rydal
uskuteanit jen
katidki skok
k ovdieni letovfch tunkci a fiditel-
nosti modelu- Mdm pro ten tidel
blizko bydliitd malj svah koniici
v poli, kter'-i mi vzdy slouzi k ho-
zeni modelu z ruky. Ai kdyi: vi-
dim, Ze spoiedani l€ti akJouie,za-
pinem motor ke knitk6mu stoupani
pro \yt imovAni modelu. VSe bylo
v poi6dku, takze v podveder jsem
Sel hrdd piedv6st noyi model. DE-
lalo mi dobie, kdyi byl stiedem
pozomosti holt ndco tak velk6ho
se na naii ploie
ryskytlo
poprv6.
M6l jsem jistotu,
Ze model po do-
polednim katidk6m hopu jakZ
taki poleti, abych si neud€lal ostu-
du, a tak
jsme
5li do vzduchu
viichni najednou. Kluci iilhali
po m6m modelu razance stoup6-
ni byla samoziejmE nizSi, takZe
kdyZ jsme
vypinali motory byl
jsem
v poloviini v',iice. Asi
po dtvrthodinE kluzu mE kamanid
Mirek oslovil: Hele, ty bys mElji-
sat, Ze skvEle letis, a zatim tu jsi
RCR 1t2014
(Poktuiotdnl ze sttuny 33)
nez6douci flutter (tiepetani kiidla)
s moznou destrukci modelu. Tato
obava se mAlem \Tplnila pii leteni
s protoq?em modelu, kter,j nem6l
vztlakovou klapku
-
pilot si holt
Pokud ho napodobime a posta-
vime kiidlo v tdLe konfiguraci,
je
nezbym6 nutnd preciznE zajistit tu-
host kiidla, vyhneme se lehkd
a mdkkd balze
-
ta na nE opravdu
nepatii. Nejak6 to deko navic mo-
delu neublizi, a naopak bude ryna-
hrazeno pocitem
jistory a bezpedi.
Kliddlka
jsou u mode-
lu tdto velikosti a s ni sou-
visejici
rychlosti
(l6pe po-
malosti) letu nezb]tu4,
ale vzdy spiazen6 se sm€-
rovkou. UdElal
jsem i
Po-
kusy, kdy
jsem
ovbddni
sm€rovky \Tpnul mo-
del na kiid6lka reagoval
opoZd6nd a vEtsinou se
mi podaiilo udElat ne-
chtdni kruh navic. Pokud
naopak vlpneme ovl6d6-
ni ktiddlek a letime s takto velLim
modelem smdrov6 ovl6danim
jen
smdrovkou, stane se iizeni tuPlim
a modelje neobratny Takie ovl6de-
me vse, spiazen6 a s ohledem na tak
velkj model bez ambici na
jakeko-
liv sout€Zni l6uini. Rozhodujici
je
jen velkd uspokojeni z nddhemdho
a majestAtniho letu. Plllve to bY mc-
1o rozhodnout o tom, zda se
Pro
stavbu modelu rozhodneme.
Pokud
jste se rozhodli stavbr.r
podstoupit, d6m v6m
jen
nekolik
rad a doporudeni. Podrobni
PoPis
j ednotlivich stavebnich krokt neni
u tohoto modelu na mistd,
Piedpo-
kl6dA
jak stavebni, tak letovou pra-
xi. Zkusendjsi modeldii si
Poradi
a zad6tednikim do rukou OPAI ne-
patii.
Jist€ ocenime, Ze
Pro
stavbu
modelu lze ziskat lamin6toYi trup,
r".fiezy vsech ieber kiidla i kombi-
novanlich motlilkov'jch ocasnich
ploch, viechny kovovd spojovaci
dily a
jejich lamin6tov6
Pouzdra
a v neposledni ladd i ovl6daci
P6kY
kiiddlek a klapek fr6zovand
ze
sklotextitu a krytky nahont klapek
a kiiddlek. Vie lze \Ykorespondo-
vat na e-mailovd ^dtese zkneblo'
va@seznam.cz,
F.o .tuubu
Potiebn6
kvalitfli
snrkovd listy a kvalitni a tuhi bal-
zov6 prkdnka na
PotahY
se najdou
pod posteli kazddho modelaie ne-
bo v model6iskd
Prodejnd.
Stavbu modelu zvl6dne
Pouze
opravdu zkuseni modelei. I takje
n;tnd si b€hem stavby \ryPomehat
pomocnlimi Sablonami a
PiiPrav-
ky, aby se v6m nePodafilo takjako
mne
postavit
Prvni
ocasni
Plochy
v koneindm efektu zkoucend
do wtule. Pli sv6 v€likosti bY moh-
la slouzit
jako ndhon vetlndho
ml i nu. . .
Zcela zAsadni rada zni:
Posta-
vime nejprve zcela kompletni
model vdehe potahri a motoru
a teprve po
jeho
sestaveni iesime
ulozeni serv, akumul6tort a
Ptiji-
maie. Na fotografii vnitiku kabi-
ny
je
videt, kolik
je tam mista.
Vybaveni,jez se nachdzi v mode-
l6iskjch diln6ch,
je natolik rtz-
norodd, a tak mizeme vyuzit
vsech,,hospodtiisk;ich
piebytkri"
k vybaveni modelu tak, abychom
soudasnC vyiesili
jeho vyv6ieni
s dodrienim
polohy tEZiStE v roz-
RCR 1/ 2014
El errnol
a - J
nl ezi 75-80mm od nabdZni hra-
ny ki i dl a.
Takto velki model velmi dobie
l dt 6
j ak
s mot orem AXI 2814i l 0
(plototyp Ladislava Kncbla na
sni mci ch), t ak s mot orem MVVS
4. 6/ 1120 ni c l cpsi ho pro danou
velikost nczniim. Rozhodujici pod
minkou pro cfcktivni vFrziri Li-
-pol
akurnulilorLr 3slp 2200 mAh
je pouzitd sklopnh vrllrle l2r'8
(300/200) typu Michna s kurZelelr
o prumdrur 40mrn.
Ocasni pl ochy by mCl y bi r prF
ni m st avdni m di l em prot ozc j c
budeme pot i cbovat pi i vl epovi ni
ovlidacich dreti
0sou
pii tdto
operaci zasunuty do trubiaek
v nich zalepenich) do zadni d6sti
trupu. Na vikresu je
zakresleno
p0vodni umi st Eni serv v prost or! L
centropllinu modelu. Toto umistd-
ni vyZaduje, aby byl vc dnd trupu
pod kiidlerr piistupovi otvor,
j i rnZ j ednak
vl epi me desku scrv
a soudasni serva i namontujene
pikani dohi. Pak k pdk6m serv
pi i poj i me t dhl a ovJ6dri ni kormi del
a po zal dt i i ni ot vor t rval e zal epi
n e dodi vanl i m l ami ndt ovl i m vi
kem. Na lotografii
je
vsak viddt,
Ze pf ost or pod odni mat el ni m pi e-
kryt ern kabi ny
j e
nat ol i k vel i ki ,
Ze lze bez problirnri umistit serva
kl asi ckyrr zpi rsobem i sern, pi e
deviim v piipadd, kdy lim piispd-
j eme
k dosaZeni poZadovandpol o-
hy t d2i St d.
Prototyp rnodclu byl
potazen bilin Vliesem.
Potah byl
$,pnut
hofko-
vzduSnou pi st ol i , dvakri t
nalakoviin vypinacim
nitrolakcm a pak byl ba-
rcvnd nastiiken cmaily.
Zalit6ni modelu tdto
vcl i kost i j e pokudj sou
dodrzena zrkladni pravi-
dla (sournCnost modelu,
i hl y nast avcni a pol oha
tCZiStd) zcela bczpro-
blirnovi. Zpod6tku nds let modelu
mize sveddt k tomu uZ do seiizeni
nczasahovat. Uraitd alc mil smysl
vyladit model malou ripravou, tic-
ba
jen
malim posurlen polohy t6-
Ziitd tak, aby
jeho
vllkony byly
opravdu ojedindl6. V popsand
kombinaci motoru AXI a akumu-
liitorij 2200 lnAh miirne k dispozi-
ci pi i bl i Zne 180 sckund mot orovi -
ho letu. Pokud pro prvni stoupiini
vyu7ijeme 50 sckund, pak niinl
zbude dalsich pet rnoznosti stou-
peni o ddlce chodu motoru 20 25
sekund. Je to dostatednA doba k to-
mu, abychorn piist6vali aZ do za-
padajiciho slunce e domtL se vmce-
li skoro pohnd. Uspokojeni a nad
Sent ,
RCR' 1/ 2014
Sezona
obifch akrobatfi F3M
a EAC v roce 2OL3
Yladislav PlicDf,
eedti piloti obfich akrobaticklch
modeli kategorie F3M se i v loi-
skdm roce zudashili ewopskdho po-
lxiru EAC, tak jako piedloni. Rozdil
byl
jen
v torL Ze dva piloti
-
Jakub
Nedesdnek a Marek Plichta v loi-
skdm roldiku postoupili do prestizni
kategorie intemational, kde diive hri-
jil
iesk6 banyjen Tomii Kukadka.
V kategorii national nas reprezento-
vali Filip Byrtus, Martin Kukadk4
Michal IGuza a novrdek v EAC Jan
Pastejiik. Do kategorie intematioMl
se, po soutdzni plestiivce v roce 201 2
zapojil jedtE
Martin Pasddek. A v po-
slednim zivodu seririlu navic letdl
i Matdj Steigl, kteri se timto doufirn
l'raci zpilky do zivodniho kolotode
kategorie intemational.
kmim zivodem byl nEmecloj
Pocking, konani ve dnech 15. a 16.
dervna. Tradiini misto, tradidn6
skv616 organizace. V kategorii inter-
national letElo 18 pilotri, v national
8 piloti. Velmi dobre lety, jak
v Po-
ckingu, tak po celou sezonu, piedv6-
ddli rakouiti piloti Wolfgang Iftaho-
fer, Martin Brandmiiller a Wemer
Kohlberger Vynikajici lety zvbitE
v povinnd a tajnd sestavd piedvid€l
i Slicar Patrik Drack. Na paty jim
ne Goie. Osm pilotri ldtalo v kate-
gorii international a pEt v kategorii
national. Skvdld obrovskd letistd,
piijemni kemp se socialnim zaii-
zenim, upovidanli komentator,
sluin6 organizace a v6cnd ceny pto
viGze, to
jsou
hlavni znaky polskd-
ho zrivodu EAC. V kategorii na-
tional se konednE nasel
Filip Byrtus i
jeho
le-
tadla a nejlepiimi
visledky ve vsech
kolech se stal vitE-
zem, Michal Kriza
si snad poprvd vyl6-
tal
,,bednu
'
-
byl tieti,
a Jan Pastejiik pii svd EAC
premidie skondil dtwqi. Kategorie
eesk€ druistvo na soutC:i v Polsku. Zleva Jan Pastejiik, Marek Plichta, Stupni vitizi kategorie national na soutEii EAc v
potsku.
zteva
Filip Byrtus, Michal Krriza, irartin Pas6dek a Jakub Neies6nek. PolSk Ma.ek calazka, vit6z Filip Byrtus a tieti Michal Kriza.
intemational byla ve znameni sou-
boje Rakouska a Ceska. Zvitezil
Martin Brandmiiller, druhi byl
Werner Kohlberger a tieti skondil
s tdsnim odstupem ndi Marek
Plichta. Ctvrt€ misto obsadil dom6-
ci Michal Ruminski, pdty byl Mar-
tin Pasddek a Sesti Jakub Nedesd-
n€k.
T:iden na to niis dekala pies
900km dlouhri cesta do italskdho
Calcinatella, leiiciho na
jiZnim
cipu
zn6mdho jez€ra
Lago di Garda. Ta-
dy italsti poiadateld
uspoiedali v€
dnech 5. aZ 7.
aervence zAvod
nazvani F3M
samoziejmd Slapali i naliTomrt Ku-
kadka, Marek Plichta a Jakub Nede-
siinek. V kategodi national si v Poc-
kingu skvdle vedl Martin Kukadka,
kdyZ skondil druhj; Michal Krfiza
byl pdfj a Filip Byrtus osmy. Filip se
v zivodd v Pockingu poqikal s tech-
nickjmi probl€my, kerd se sice risi-
lim celdho naSeho &uZstva podaiilo
vyieSit, nicmdnd skondil posledni.
V kategorii intemational doldtal To-
mdi Kukadka pd!f, Marek Plichta
Sesti a Jakub NeiesAnek dvan6cti.
ZvitCzil Wolfgang Krahofer pied Pa-
t ikem Drackem a Martinem Brand-
miillerem.
itrnect dni na to, 29. a 3o.derv-
na, se konala soutEi v polskd Zielo-
RCR 1/2014
skonail Wernef Kohlberger, pritli
byl Tomi i Kukaaka a Scst i Spanal -
ski Sanrpi on Marl i n l ' i ckeri ng. Ja-
kub Nci csi nck dol i t al dvani ct i
a N{ar ir I'ashaek liinicti. V katcgo
ri i nat i onal spl ni l Fi l i p Byf t us naSc
oi cki ri ni a zvi t dzi l , Mi chal Kl i rza
skonai l al vf l i a Mart i n Kukadka
pi l ] t . Vl oi cni zi vod I XFCI spoai val
!
j cdnokol ovcrr
f rcest yl u. Zvi t dzi l
Marck Pl i chl a pi cd Rakui eny MaF
l i ncm BrandI ni i l l ercm. Wol l gan
v kaZdi katcgorii ziivodu EAC ob-
drTel i pohi ry. Ost at ni pi l ot i ni c,
Zidnyi diplom,
jakoby
ani nclctdli.
Na jinich
zevodech EAC dostevi
kaZdi iaastnik diplom se svtim
ulnislininl, rcspcktivc vikonem,
aby vEd6l. kde a kdy lelel a
jak
se
Lrmi st i l .
Zivireinlirn ziivodcm EAC byl
finrilovli zlivod v bavorskim
Schrvandor-fu- Konal se ve dncch 6-
aZ l l . zdi i . Byl vc znameni skvi l i
V kat egor i i i nt er nat i onal na sol r t 6: i EAC v Pol sku
zvi t dzi l Mar t i n Br andmi i l l er ( upr ost i ed) , dr uhi skondi l
Wer ner Kohl ber ger
{ vl evo)
a na vybor n6m t i et i m
mi st 6 skondi l Mar ek Pl i cht a ( vpr avo) .
I l al l an Cl Lp a zai a-
zcn! do scri i l u EAC.
Zaj i nl ni r l okal i l a. pl i vi l -
ni he. , kc modc[ i f skc l cl i Sl i
r . . zool ogi cki ri l hf rdt .
pckcl nc
\ cdf o. i l a l ski i of grnl zrcc. l cnri i ue
c)(i sl u. j i ci zri zcnri a skrel ! rl i hl cd
ni t hor y l r hori zont u. l oj sou hl ar ni
post i chy z i l i rl skl ho zi i \ odl r. Poi r-
(ht cl i nri l i suahLr Lrspoi l dat opf av-
dLr nrczi ni rodni zi r\ od. Udal al i mu
pat i i anou f ckl anrLr. a t ak pi i j el o
osnrni cl pi l ol i r do krt csof i c i nl cl
nal i onal r dcscl do kat cgof i c nrt i o-
l l al . Pf r. ocl nd
. j i ch
Lry-l o pi i hl i i cno
. j ci t i
nrnohcm \ . i c. Pf ol o l nCl poi rl -
dal el t rk l rochLr Vol nLrj i i i aso! i
pl i i n l ct f r. t en i pi i nrcnsi l n poal u
st ri kt nt do(l r7o\ al . a l ak sc l ct al a
pouzc t i i kol a: po\ i nni . Lai l l ri
l u f ' recst yl e. ; \ 10 prc oba ket cgori c.
V sobotu vcaer u2 byla odlctiurn
soul Ez EAC. l l l a ncddl i zbyl vl oze
nl i zi nod. kt erl t poi rdrt cl nazral
l XFC I l al i an cxt f cmc Fl i ghi
Cup. V i nt erual i onai zVi t dzi l
Wol t gang Kl ahof er. cl ruh!
byl Mal t i n Brandrri i l l cr.
t i ct i skoni i l Marek Pl i ch-
t a, kt er' i si ori sl o rra. . bcd
rd" vyl dt al zvl i i l e skvi -
lim fiecslylcrr. v ndlnz
gcul Krahotbrcm a Wcrncrcm Kohl-
bcr-l l crcm. Jakub Neacsi nek byl
seclrrl/. Tourii Kukaaka
jcdcnarcti.
Fi l i l ByrLus al nl i cLi . Nl i chl l Kri rza
pat n?i ct i a Ma| 1i n Kukadka d! aci -
l i . I l al ski EAC. t I XI rC b1, l l ozhod-
ni irspdchcm plo icski barvy. Jciti
. j eri na
kri t i kr nL1 i l al ski ho poi adat c-
l c nu zl i \ ' af : Di pl onry dost al i pouzc
pr! ni l i i pi l ot i l X| C a p. v11i t i i
ndnlecki organi/acc, piijcmn€ho
zezemi (v bl i zkost i l et i st d se nachi -
zi nokol i k j czcr' , l akZc
Jc
kde se
v piipacld horkiho poaasi osvizit).
vi ct na obt ef sl veni a sobol ni vei ei e.
Schwandorfski modelaiskd lctiitd
mi pouze dve ncvi hody: Li t i i se
prot i sl unci , coz byl o v pht ck
(Pok rto ni a strahi 38)
l l l ar ek Pl i cht a ( vl evo) a Fi l i p Byr t us na sout 6: i v i t al sk6m Cal ci nat el l u
I t akt o se de pi epravovat t i i met rovi akrobat . Jak-55 Tomese Kukadky
dosl ova nasl apani v aut d.
skonai l druhi . Na i t vf t ern nri st d
(Pokruiovdni
ze strany 37)
a v sobotu nepiijemnd! a pomdmd
mald zezemi za letjstdm, tak e stany
a karavany byly na sobepdkne napd-
chovAny. Pii pohybu po kempu mu-
sel dlovEk diivat opravdu pozot ne-
mluve o tom, Ze pronist letadlo ve-
der do auta bylo nckdy hodnd naroi-
n6. Poiadatel m€i vse pevnd v ru-
kAch, a tak se odldtala dvd kola
povinnd, dvd kola tajn€ ajedno kolo
freestylu. Ato i piesto, Ze v kategorii
intemational letdlo 22 pilotri a v ka-
tegorii national 7 pilotu. V national
zvitbzil Filip Byrtus a stal se tak cel-
kov:im vitdzem EAC v tito katego-
rii. Marin Kukatkabyl treti v ziivod€
a takd tieti celkov6. Michal Knlza
skondil v zdvodE p6t'i, coz pfispdlo
k
jeho
celkovdmu dtvrtimu mistu.
V kategorii national
jsme
tedy za-
psali jednoznain! ispdch pro deskd
banry. D6 se iici, Ze drZime latku
v kategorij national hodnd rrysoko uZ
ndjakou dobu. V roce 2011 ryhdl
Pohery
pro nej(sp€sn€jii zavodniky sout€Ze ve Schwandorfu a pro
nejisp6sn€jii v celkov6m
poiadi EAC
usp6i n6 i esk6 dru2st vo
po f i nal e
v ndmeck6m Schwandortu. Zleva
stojici MatEj Steigl, Marek Plichta,
Jakub Nedesiinek, Tomai
Kukaika a Michal Knlza, zleva
sedi ci Mart i n K! kaaka a Fi l i P
Byrt us.
Mistrovstvi in fSl4
se konalo 31. srpna vjihomomvskdm
KyjovC. Hlavnim poiadatelem a ie-
ditclcm zivodu byl trcn6r obfich ak-
robatri Ernil Neiesinek. Organizace
byla perfektni, boz zbytednich pro-
dlev ispcchu. Vkategorii F3M letdlo
6 pilotir, v kategorii RCAS 8 piloti.
Vitdz EAC national Filjp Bynus ne-
dal nikomu Sanci a tiemi vyrovnani-
mi lety povinn€ sestavy
(l6ti se,jcn
ia) zvitCzila stal se tak mistrem Ces-
kd republilry v kategoriiRCAS. Dru-
hi skonail Michal Kmza, t6z zkuSe-
nli borec a pilot EAC, a tesnd za nim
Martin Kukadka. Piijemnd piekvapil
novriek v kategorii RCAS Radim
Hnilica,
jenZ
skonail atvrt'i. Katego-
rie F3M byla ve znameni souboje
Marka PLichty, Jakuba Neaesenka
a Tom65e Kukadky. Kazdf rryhrnl
nckterc z pdti souteznich kol. Nako-
ncc ziskem plnjch I 000 bodi zvite-
zil Marek Plichta, kdyz vyhreljedno
kolo povinnd,.jedno tajnd a freestyle.
DruhY Jakub Neaesdnek
ryhiil
jed-
no kolo povinn6, byl tEsn6 ticti v taj-
nich a druhi ve freestylu. Tieti To-
m6i Kukaika
"yhr61
prvni kolo tajnd
a byl druhi v druhdm kole
Povinn€,
takZ€ rozhodlojeho tietimisto ve fte-
estylu. itvqi doletal Maftin Pasd-
dek, p6qi Mat€j Steigl a sest'i skonail
AleS Myskeiik. Po skonieni zavodu,
piedrni diplomi a pohirt ndsledova-
1o posczeni pilotfi, mcchaniki a or-
ganizdtor'0 zivodu pii grilovandm
vopiovim a lahodndm moravskdm
vind. Diky Emile, vse bylo opdt
najcdnidkul Druhyi den, vneddli, po-
ilidal kyjovski nodelklub, ve spolu-
prdci s mistnim aerokluben letecki
den, kde vystoupila iada modeldiii,
ncjcn pilotri obfich akobati. Jakub
Nedesiinek a Marek Plichta letdli
spoleinou akrobacii dvou obiich mo-
delfi, snizsoutczili na EXFC ve Zno-
jmd.
K viddni byl i modeldiskj sou-
boj a rrystoupeni historicki skupiny
Great War Flying Circus s poloma-
ketami letadel z prvni sv€tovd v|illry.
Kolem polednc pak divlci zhlddli
ukazky skutednich letadel z mistni-
ho aeroklubu. Byla to dtstojn6 tedka
za mistrovstvim rcpubliky obiich ak-
robatri.
Na zivErjestd doplnim informaci
od trendra F3M Emila NeaesAnka:
Na zekladc visledki v roca 2013 by-
lo stanoveno reprczentaini druZstvo
v tomto sloieni: Marek Plichta, To-
m6S Kukaika, Martin Pasadek a
ju-
nior Jakub Nedesinek. Ndhradniky
jsou
Filip Byrtus a MaGj Steigl.
S mlq,:
autor a Duiah Matuika
Nej dspe6n€j si sout Ei i ci na mi st rovst vi eR v kat egori i F3M. Zl eva
druhi Jakub Nedesiinek, vitEz Marek Plichta a tietiTomSS Kukadka.
Martin Pasiidek, v roce 2012 Marek
Plichta a letos Filip Byrtus. Posili te-
dy iady deskich piloti pro kategorii
intemational v rodniku 2014.
Kategorie international byla
ve znameni velmi vyrovnanich le-
ti i vfsledkri. Poiadi v zavod€ by-
lo nakonec nesledujici: pNni Mar-
tin Brandmiiller, druh;i Wolfgang
Krahofer, tieti Patrik Drack, dtvr-
ti TomAS Kukadka, pati Worner
Kohlberger Sesti Marek Plichta
a sedmj Julien Hecht. Jakub Ne-
desdnek skondil dvanictY a Matdj
Steigl obsadil
jednadvac6td misto.
Celkovi vlisledky EAC kategorie
international
j
sou nesledujici: prv-
ni Martin Brandmiiller, druhi
wolfgang Krahofer, tieti Julien
Hecht, dtvrti Jaquemin Brice, pd-
ti Werner Kohlbcrger, sesti Ma-
rek Plichta, sedmi Tomes Kukad-
ka a
jedendcti
Jakub Neaesenek.
Do celkov6ho poiadi bylo klasifi-
koveno 15 piloti. Pokud sedteme
umistdni tii nejlepiich piloti
za kaZd! stat v celkovdm poiadi
kategorie intematjonal, zisk6me
neoficirilni poiadi nerodnich re-
prezentaci. Zvitdzilo Rakousko,
druhri skondila CeskA republika,
tieti Ndmecko a dtvrte byla Fran-
cie. Bezesporu dal5i uspdch des-
kich piloti.
RCR 1/ 2014
i . )
i
i l :
Moronove MoDELy
i
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
(
I
\
,
dLr rl opor uacn l 5 l 7 l 0' .
To . , nl l nt enar. 7c kdl i . i c
nrrgncl
l l o11
\ f rl ri l ccnt .
j c
k l i Lovj hi i dcl l 0'
pi cd hof ni i r\ f rt i . ncbol i
l i dl i
j c
Pi sl
v hof ni
i L\ r ul i . svi r ' i j i r r r sncl
. r \ ni rr). ra i rhcl -10' . Nl i l o
t r] t o bi 1
i rsnd
r
f i i l )oi c
ncho obr ri , , kLr. l (l cf \ l
/ Jl l / ol l t Lt l c l l l ol of I r on-
1o\ l l l r i hl l r \ oLL ni l hof u.
pi r acm;
i cho
pi \ l
. j c
\ hor ni i r \ r . r Li . Z of i ! : i
Svi 6ka C[ / ] - 6
r r l l l ni ho ni i \ odu l o ncr r usi bi l
\ i c i rpl ri , , i L' i nrc.
Kc \ Di ni ni sc Lr Zi \ i i
t . dcn
\ l i l
co\ \ nr a! ncl .
l cho2
scr cI ni pt i l
snrai ' ut c k pl oSec I l i l l l o\ ) soncl )
r
l r i ni
kc l ( l i ko\ emu hi i dcl i . l l . r l -
l o\ l sondl t sc \ sLt nt Lj c do df : l i l ( r r
i t , , i ri i i L u. i c ri l l l . racni nt pl nsl o\ cho
k l i nl ( r L.
l uf l l o\ i i
. j c
Ji onst ruorri o
pf o nrpi rt cci nuf i ' t i
. l -E
x7 a) \ . l c
dt pro nrl )al i cni rc ar\ i scf i o\ a i t ,
r cni cl r Ni ( d ncbo Ni \ 1I I . r kLr nr u
l . rl or i r. Ncdol )orLraut i
j ! j i ch
l )oacl
f f i : H
Do\.i7.i A lrroo.ir,i:
I t i ghobb\ . Lani k r oun
I l l cl i t r oni cl i c : , l pal or r i ni Pcl a
s os
I ou7i \ x l r r
s pol LL s c s r i i Ll l nr i
(
N{ - 6 pr o i r pf r \ v r Dol o-
f i r sc 2hl \ i ci l i vi akoLl
ne l r ot or ! bc nz i no\ d.
Zr l ) ul o\ i i ni sc
I r odi i
r i
j ak o
s ac l l obs l hLr l i c i
\ l os l f i c l c l ( l f oni c k J r i l
1) el o\
i i ni . \ r i ] nui \ I I el -
l o\ ou sol r Ll ou. d\ l r dr 2l l
k\ sol r d\ \ a , , i l i i i l i ) \ t ci -
r ni k l i nl l . napi r j c c i l i i r
bcl . poj i st l i u zab| ar i Lr l i ci
sr t nor ol ni nr Lr l ozpoj cni
kubel Lr I i r or bo\ r co\ i
r ol i c/ eI c ochr ol t na l ) i ,
( l r cc.
\ ' l usl ni zapal or l i ni
. i c
ul oTc o \ pl ust or c p0-
l i o\ cn. r kf l bi ci . a l cl i l f o
l ui l i r
l c
\ r i , . i l l i l i l . t J \ ni t i
. l c
pl osl or i pr o dr Lr hoLr
r i \ l ( u. l cd\ pr o r l [ i ant u
ur i cnou pf o cl \ ou\ l i l co
Dr , t r i L\ l l l l l o\ \ sol r
d\ : c LLpc\ r i ut i l i nt ot or u
Ll \ ar nr i R) ub) ' N{ 1. L, r i cn) ,
. j soLl
l ) r o | r
unr i f LLnr i i cac
- 10
| J51Dur
O\ l l nLt df l l Tl ( ) LLr DoTr i I i r \ nr l r -
I j cI nr ezi ch nr i r i t
. 1t ' j i ch
pol ohLr
I l i nr pi c ds l l h. Tc n
j c pot l l c ni r o-
r \
) , i o\
l l l l [ ] . j i ncho
r npr Jor i ni ur '
t cncho pnr sl t ' ] | \ ro; / sl l h nrpi Li
. l scnl
poact \ r \ ' 1Fl ul (unrul i Lori r
, , \ i i i l nr
l )i l
r r. rpl l o\ ri ni l i l D
sPol chl i \ i , , ni i i l l l ozhodr r i ncdo
porui LLi r nu| i t L1 rrprl o\ i ni pi i nro
z d\ oual i i nkLr i i -P, : r1. \ ' t nkort l nr
pi i pxrl a b\ ehol l r nruscl i napi rl cci
nrl i l i sl rbi l i ro\ i l l rnt cgr. or I ni nr
st rLri l rzri t orc| t nrl )al i \ pro\ cdeni
l o\ drop. l (l crcl n! L l i ai nnosl i sl i ai
r nr l i r ozdi l nr cr i \ sl upni nr | \ ' i
sl LrI ni rrr rrLl Di Li m. I )ro dosLLrl cane
chl r zcni by nr Lr scl nr i t na! i c ehl u
d i a.
Spol i cbr ri l l )rl o\ i l ni .
. i uk
u\ 11
di ' i i gt r l _r ot i gi ni l ni ho ni r odr r . . j c
i rnrar ni i 010al i l l 1r. Pi i nul o\
] i ch . i c
odi )af pod 100 nrA x pi i 6000
ot . rui r l i ol cnt 500 nt A
Zl prl o\ arl )i r
i . ho
(l i l )
b_l -chol n
r TLi dni r r pi i pudi ncnr i l i i nst r r l o
\ r r l l i sna l ( pr l ubni l r r ahsl cnr R( '
souf ri l \ \ . Koncl i l or\ prc pi l pot c
ni nrI i l i cci ho nrpi l i r sni nl l i c
. i soLr
ser r ol i onckt or r l - Lr
t ebr .
(
cr nc \ poi Lr i i sor r
dLr a i cr r cnc napl i j cni .
K rnbf l i ni rri sxrrrovol rd
rru f orPoi cni sl ouTi
l )i i
l oTcnc poj i sl L] .
l uyral or i rni
. j c
Lon
dcnz. i l of o\ c.
j cdnodui c
sc pokusi f r \ ! \ \ aLl i t
podsl al Lr ai nnosl i . \ ' zu
f
el o\ r' rni
i c
i i di ci rrbrod
spol cn\ sc snl nl l l ccnt .
\ nai cm pi i pr da I I al l o-
rou sondorr. r' cagLrj i ci rr na nrng
rcl i cl (c pol c. l ' i i \ . denc ni rl *i n. l -
f ar i cci
nl pi r i +. 1{ r Z 6 \ ' sc cl cl (
l r on i cki nr r r r t r r i ac r zr yi Lr l c
na sl c' i rosnri rnd nl pi l i v i i i du
sl o\ el ( \ 1)111. Ti nrl o nxpi l i rD sc
nrbi i i kon(l cnrri l ol . Kd)Z
f i cbah
nc mi rgncl po, : l sri l rri racl n. \ ! l ] od-
nol i t o f i di ci obr od a r y\ l c
Por cl
(Poliniot'ini
nu struni 1J)
--
. " f
= 2 7
*
RCR 1/ 2014
I
-N'
TOROVE MODELY
Zkuste to na benzi n!
(Pokratovdnt
z RC rcvue
t 2/2013)
UspCSnA,,benzifikace" motoru
MVVS 15 md povzbudila natolik,
Zejsem se na benzinrozhodl upravit
i dal5i motory se Zhavici svidkou.
V krabicirni odpodivala sedma-
pilka ASP StejnEjako u piedesld-
ho motoru MWS 15
jsem
z odli-
tdho polotovaru vysoustruZil no-
vou hlavu s Zebry drdZkovanlimi
upichovacim nozem. Tento zpisob
sc ukrizal
rychlejii
nez pii jejich
frdzovAni pilovim kotouaem, na-
vic Zebra nemusela mit takovou
plochu, protoZe motor se s6m o so-
bd 16pe chladi ne1 patnectka.
Vzhledem ke zdvihovdmu objemu
m6 vdtsi povrch v pomdru
ke zdvihovdmu objemu me povrch
plastd v6lce asi o 23 % vdtsi plo-
chu nez u patniictky. Novd hlava se
tak trochu podobe hlavam motorir
do modeli aut. Otvory pro upev-
iovaci Srouby
jsem
vrtal stejn6ja-
ko u motoru MWS, kdy mi pt-
vodni hlava poslouZila jako vrtaci
Sablona. Kompresni pomdr lni vy-
sel asi l : 8.
Un6sed wtule jsem
nezhotovo-
val novi, nibd upravil stavajici.
Pienos krouticiho momenfu z kli-
kovdho hiidele se totiz u motori
ASP dEje prostiednictvirn plosek
vybrousenich na klikovdm hiideli,
a proto by byl pro zhotoveni otvo-
ru v unasedi tieba protlaaovek pii-
sluSnlich rozmdrfr. To
je
nastroj
pro maprostou vdtsinu modelrfii
Obr.9
-
upraveni motor ASP 7,5 na zkusebnim slojanu
Po sedmaprilce ASP
jsem
se
pustil do piestavby motoru MWS
10, kteri mi piivezl kamar6d Ka-
rel. Dostal
ji
i s modelem Citabria
Super Decathlon 040 a domnival
se, Ze to
je patnactka. Teprve
po sejmuti krytu se objevila desit-
ka
-
mot ory MVVS l 0; 12, 7 a l 5
cmr maji totiz zriklad ve stejn;/ch
odlitcich. Proto se iprava tohoto
motoru piilii neliSila od bmdnskd
patnectky. Pro patnrictku jsem jiz
mdl hlavu piedem piipravenou,jen
jsem ji piesoustruzil nasroubova-
nou na ziivitniku na vrtdni desitky
a zkusil s kompresnim pomdrem
asi I :5. Motor s ni sice pracoval,
ale
jeho
nejvyiSi otddky nepiesa-
Zekladni Udaie podle \',irobce:
Rozm6ry 61x40x27 mm
Hmotnost 102I
4,8 aZ6v
50 mA
kterli sepne a vybijc kondenziitor
do prim6rniho obvodu vysokona-
pctbvd zapalovaci civky. Taje za-
lita v pravd komirce, nad ni
je
pr6zdnii komirrka pro piipad-
nou druhou ci vkLl . Ci vka
j e
ve
svd podstatd vysokonapCtbvirn
transformitorem. Vlsledkem
je,
Ze se napdti z i6du stovek voltri
mcni na napdt i asi 10000 V. To se
vede stindnim kabelem ke svidcc
a rnezi
jejimi kontakty pieskoai
j i skra.
Di l eZi l d
j e mi t koncovkLr
,,botku"
iadne natlaaenu na tEle-
so sviaky. Jc ticba vyvinout vetSi
silu, ndkdo se boji a potorn rne za-
ddl eno na probl i m. Uvni t i kon-
covky
je
Sroubov6 pruZina, kter6
se musi dotikat stiedniho kontak-
t u svi dky. Pokud l omu t ak neni ,
pi eskakuj e
j i skra
mezi pruZi nou
a kontaktem svidky a pak rnezi
kontakty svidky. Motor rnize pra-
covat , al e t akt o nedokonal d spoj e-
rl i j e zdroj em znaandho ruseni .
Rad6ji nezkousime zapaloviini
bez piipojend sviiky! Potom se
mi i ze st et , Ze n6m
j i skra
pieskoai jinde,
nejspiS
v elektronice, a zapalo-
vini rniLzeme kupovat
nov6. Musi me mi t vzdy
na parndti, Zo pracujeme
s vysoki m napdt i rn. St i -
ndni vysokonapdtbvdho
kabelu chrAnime pied
poskozenim ovinutim
ochrannou hadi ci .
NapAjeci napdtl
Klido\
i
odb6r pii 6 V
Odbdr
pfi
6 000 ot./min 500 mA t5 %
Provozni teplota
_30
aZ
+60
'C
(Pokratovini
ze strun! 43)
pol ovodi dov€mu spi naci mu prv-
ku t yri st oru nebo t ranzi st oru
K provozu motoru a zapalove-
ni budene potiebovat vhodni
magnct. Pouzivam velcovd o prri-
mdru 4 a ddl ce 6mrn, zakoupeni
u firmy Unimagnet za doslova p6r
konlt1. Jestc pied jeho zalepenirn
se ujistime, Ze bude smdiovat se-
verni m p6l ern k sondd.
Pokud
j e
zapal ovani v kl i du
a motor nepracujc, odebi16 pii na-
peti 4 V proud 44 lnA, pii 5 V lo
j e 50 mA api i napet i 6 V pouze 50
lnA. Zkouseljseln, kdy piestanou
rnezi kontakty sviiky pieskakovat
j i skry.
Je t o pi i napdt i ni zsi rn nez
2, 4 V Pi i prakt i ckd zkou5ce rno-
t oru MVVS l 5 pi i pokl esu napdt i
pod 3, 5 V pokl esl y j oho ot l i aky
a. j eho chod se st al nepravi del ni m.
Pii napdti 2,8 V motor picstal pra-
covat ilplnd.
Zapalovii[i Pegasus
je vitani]n
obohacenirn trhu. Za piiznivou
cenu I l 96Ka
j e
nl i zeme pouzi t
k nrihradd znidendho nebo pii pie-
stavbc motoru se zhavici svidkou
na bcnzinovj. Vhodnd zapalovaci
sviaky CM-10 doddv6 rovndZ tir-
my Bi ghobby za 230Kd.
Jarcslav Kroufek
Dcrozce,
.firma
Bighobby, se
k totnulo lextu do uzdvdrk), neV,-
hovaly 3 500 ot./ /min. Hlavujsem
proto opdt nairouboval na zevitnik
Ml0x I a vice osoustruzil, dimz
jsem
zr.jSil kompresni pomer asi
na l . ' 7, 5 ai . l : 8. Po t dt o Li pravd
byla spokojenost moje i Karla ob-
rovskii. S vrtuli TOHIS 280/175
motor todi 8 700 ot./min a nejniZli
spolehlivd volnobdznd otadky
jsou
I 400 ot./ /min. Motor se velmi
snadno spouSti a nekope, Karel byl
piijemnd piekvapen klidnjm cho-
dem ve viech otddk6ch. Pro model
urdeni k pohonu dvoudobim mo-
torem o zdvihovdm objemu 6,5 aZ
8 cm3 m6 vikonu habaddi, dokon-
ce n6m pii zkouSkdch zadala dvou-
metrov6 lavice, k niz byl motor
piipevndn, pii plndm plynn zatala
rejdit po dvoie. Kdo upiednostiiuje
wlkon, mohl by
jestE
zvYsit kom-
presni pomCr aZ na hodnotu I : 11.
Je tieba si vsak uvEdomit, Ze s ka-
zdou zmEnou kompresniho pomd-
ru zmdnime dasovili.
MVVS l0 nebyl urait6 posled-
nim motorem, kter:i upravim.
DalSi.jiZ dekaji, ale dojde na n€ ia-
da aZ na
jaie.
V nevytdpdnd dilnd
u chalupy bych totiz zrnrzl dilna
je
zaasti vytesana do piskovce,
jsem tedy takovim polojeskyn-
nim model6iem.
Poslednim vloni upravenjm
motorem byla Webra 15 (obr. l0).
U ni
jsem
mEl trochu vic pr6ce
s dr6zkou pro pero v uniSedi vrtu-
le. Zatim
jsem
si nezhotovil ,,!tbu-
chadku", proto
jsem
drdZku nej-
dtiye naiizl piimodarou pilou
a potom dopiloval
jehlovlim pilni-
kem. Otvor v unesedije samoziej-
md vystruZeni.
A; na vYjimky
jsou soudasnd
benzinovd motory osazeny karbu-
nedostupni. Proto
jsem jednoduse
na stivajici undSed nalisoval a epo-
xidem piilepil duraloqi krouiek,
do nEhoi
jsem v piislusndm nistc
vyvrtal otvor a do nCj epoxidem
zalepil magnct. Nic nebrrni pouzi-
vat takorjto uniiSed i u pivodniho
motoru se Zhavici svidkou. Dd6k
Hallovy sondy
je
obdobni
jako
na mot oru MVVS.
Motor mA dvoujehlovi RC kar-
burator s difuzorern o primdru
7,5 mm. Prolo
je pii chodu hlavni
jehla povolena o 6 otodek. Vhod-
ndjSi by byl prumdr dituzoru
6,5mm. S vrtuli Kavan 11/6 todi
upmveni motor 8300 ot./min
(obr. 9).
RCR 1/ 2014
Obr. 10
-
na benzj n upraveni mot or Webra 1S
zni me eml rl zc. Pouzi vaj i sc na nd
spcci i l ni ol ej e.
j h j c
i cSi m | yzc
al nat i f sky. Kdy2 t ndnt c vc f i i l o-
vaci nr hrnci
j i 7. . j et i "
ol cj . ncj l i pc
i epko\ ' t . nevyl i vi m ho do kanal i -
zacc. I )i i bodi rr do ni j dvd l Zi cc
soda- na prani a dol ej i t , odoLr.
Po s\ ai eni a pi cf l l l f ovi ni mi i Dl
i cznol r a zi ro\ eri chl adi ci kapal i ,
nu t cmai zadant t o a ai st i f r i t o! aci
hnrec.
Zapal or l Ll l i pouTi vi i l n znai ky
Pcgasus od f i r' nt 1, Bi gghobbl , . j c
ai nskc proveni cnce
a zat i ul ni
sl ou; i boz scbcnt euSi ch ri l vad.
(Se: ni Dl i t
. \ c s ni nt t t l i : et e nd. i i ,
nf Dt t i . t t i t t )ht )t o rci i t u. Po: n_ rc-
(/ 4k. , . )
Os\ t cl t i l o sc dokoncc. i a-
ko ni hrada za
j i ne
porouchani .
Model i i ski kol cga Pct r si za vel -
Dri vi hodnoLl ccnu zakoLt pi l nl i i l o
pou; rt ri rrot or MVVS 58. Zt ' rhy
l rdl
l ()1i 7e
sc zapal ovi l ni nl . . l ed-
noznaand t o byl probl i nt proccso-
ru. kt cr\ i pi i rl ro bl i rni l . Ji skry di r-
val o zapal o\ i ni nohLl l rri . l ei na,
pLost o ncsnt ysl ni - Zal o
j smc
sc
Vi i chni ba\ i l i 1i nr . . i ak napi i kl ad
po vvpnul i zapal ovi ni nl ol or sl i i -
l cl do r' ] / f uku. Kdv2 r' i di l . . j ak uri
mot of y precui i sc zal i al ovi ni nl
Pegasus. po kri l ki konzul raci si
ho poi i di l a nai nst al o! al . Sou-
st f Lrh nemai c pi i pcvni l sni mri
st ahoYaci m pi i skel r a po vyzkou-
Seni ovi nul samovul kani zuj i ci
pryZovou pi skou. K
j cho
napf ost i
spokoj cnost i dncs l akovi t o mo-
ra\ . sko-ai nski hybl i d pohi ni
vl eanou. Mol or nu zhasl pouze
l cdnou
r cl i sl cdku vyi crpi ni pal i
va. Zrri nv ot i aek
j ak
vol nobez-
ni ch. 1i k ncj \ ), SSi ch nczj i st i l .
Ccho sc vvvaroval ? Zapal ovi -
ni Pct asus
j e
uracno pro napi i j eni
ze at ), i Ni MH nebo
NrCd akunul i t ori r. Po
kud
Ji ch
pi i poj i rrc pi t .
ni c nczi ski i l l l e. j cn
spo-
l chl i \ , e zni ai nl c zapal o-
! dni . l l ul o sl epou ul i aku
l scrr
si
j i Z proi el . Pf ot o
rovn€2 i epoi i t cj me
s napi i j cDi rr ze dvou
Vhodn6 magnet y
poch6zej i od
f i rmy
[ Jni magnet
MoronovE MoDEt {
/@\
w
i l i nki r Li -po1. pokud ncpoLr2i j c-
nrc st abi l i ri t or napdt i na 5 V. St a-
[ ri ] i zdl of mLrsi bi t l ypu l ow drop.
VeSkcri di l y zapal ovi i l t i umi st i l uc
co ncj di l e od RC vybavcni . r' Zi i cl -
nel n pi i padd Dedoponi Lrj i pouZi l
k napi j eni pal ubni dri sl i RC soLF
pra\
v a zal al ori ni st ej ni zdroj .
Di l c
j c
di rsl edni nul nc i cSi l
chl azeni nrot ori ! Ti . kdo f i di po-
ai hj i . si . j i sl i zj i st i . kol i k pi i zni -
mc spot i cba nl ct anol u l rLl scj i l 1a
vi c uchl adi l pi i pi cchodr na ben-
zi n. Kdo mi nroi rl ost . necht ' na
act ni hl a! u i vi i l cc nt oi orl l . zl rcn-
si sc t ak t cf cl ni odpor I zl epai
vyzai ovi ni t epl a. vi z t i cba chl a-
di dc pol ovodi di r a kannt . Snazi
nl e se odvi st co nej t i cc t cpl a i zc
ski i ni nl ot orLl . pokud l oj c nozni
mot orovi l n l ozen z hl i ni kove sl i -
t i ny a
j ei t d
zcbrovani m. Jcsl l i Ze
ni m chl azcni ] nol ot -u v l rot ol o
Ycm kryt u vyhovuj c p. o l t l ot or se
7ha\ ' i oi svi akou. ncl nUsi ri i l n st a-
ai t pf o rro1ol -pi cst a\ ' ani na bcn-
zi u. . l c prol o \ ' el n1i pra\ . ddpodob
ne. Zc sc v pi i padE zakryl ovani ho
nl ol oru bl l dcnrc nuset zabi vat
vnl t i ni acrodvnal ni kou. Dobl ou
ponrf rckou pi i i ci cni chl azeni
j c
i n l i al cpl onl i r. j i n2 pohodl ni
znl i i i l ] ] e l cpl ot U l rot oru,
V1: hodami benzi novi ho pal i ra
l sou nOLl sL. rt Dc
nl zs / rrCL sl cnl
pol r{j hu modcl u a
j eho
snadnh
oi i st a. ni zki Vol nobi Tnc ot i i i ky
nl ol of f r- j cj i ch
spol ehl i \ os1. nroZ
nost pohi ndl vel ki vrt ul e a ni rki
ni kl ady na provoz. Pi echod z nt c
t anol Ll na bl j nzi n bv nl ohl raj i nl at
zcJn' l cna rckr cai ni aast o l i t aj i . ^i
nl odel i i i c. l nusej i vSak poai t al
s t i m. ; e l rot ol bl l dc rni t ni zSi vi
kon. ne2 kdyT spal o\ , al mct anol .
Tcnt o i l i nck ncl ze brdl
j ako
podrobnou kuchai ku al c. j ako nd-
vod. kl eri by rni l zabri i ni t pro
chi i zeni sl epl i ch ul i i ck. K pi cst ar.
bd l rol ol u sc 2havi ci s! t akou
na benzi n budel re pot i cbovat al c-
spoi
j ednodLrchi
soust t uh i st ol ni
vrt aaku a sanrozi ej Dt d j i st ou
ddv-
ku i cnl esl ni zf uanosl j . I kdyz n/ rS
vi roLrek t i cba ncbl rde vypacl arj a
ko kdyZ vypadl z
. . ci cncddka".
budc svou f unkci pl ni l a f adosl ul -
ai l e uddl d. Osobne pornal u srndi ! F
Ji
kc st aYu. kdy mi nt odel y bude
pohl ndl el ekl i i na ncbo bcnzi n.
mct anol j en
zccl a v)t
j i rneanE.
Jorosltt.r' KrouJbk
ri 10l \ \ ' al bro nebo po(l obni nri .
Z t ohot o f akt u Lr nl odcl hi i r vzni ki
t nyl nri doj cnr. 7c bcnzi novi nt ol or
s
j i ni nl
karbLl r: i t of cnt pracol at
ncmf rzc. Sl aai se vi ak l rochu za-
hl edat do l ni nLrl osl i . \ Val bro a. i i nc
karburi t ory Lryl y \ y\ i nLrt y pro
mot orv nai i adi . u kl eri ho sc nt eni
pol oha. Di ky i cf padl u Lrnr02! i ui i
pr' i ci urot oru v l i bot ol ni pol oze.
coz. i c
j cj i ch
zri sadni \
! hoda
qrro
t i bdZnl i nr RC karbLl f ri t ori ut . Na-
vl i hodou. j c. j cj i ch
sl oZi t osl . prv2o
vi di l y a zLj nrdnl ci t l i ! ost na zne-
ai St i ni . U ndkrcf i ch morof i r \ i ak
ncmusi b, i t karburi i t or t ypu \ \ Jal -
bro nul nost i . Lzc se nt u [ rspesni
vyhrlolrl Ll ntolorii pohinijicich
nrodcl y.
j eZ
nel ct aj i vyi i i akroba
ci i . zej mdna pak obf al y s vi t i i ni
zi i pornl i rni ni i sobky. Napi i kl ad
i i Z
pi t i m roke| n provozLrj i v mocl el u
Tudi i i k mol or MVVS 26 pi cst a-
r' €n1i na benzi n s pi rvodni n
dvou
Jchl o\ ' i l n
RC karburi t oren. Mo-
1or
j c
spol ehl i vi , j cn
obr. i i ceni
piemely nrusiln li1a1 opatrniji.
nebof sc pi i ni ch sm€s ochuzuj c.
Udrzba mot oru s t i nrt o karburi t o-
rem
j c
vel m i
j cdnoduchn,
v pi i pa-
dd zneai st dni st ai i scj rnout pal i vo-
vou hadi aku a prof ouknol rl karbu
rat or st l ai eni nl vzduchen. Bcn-
Ti nu odol i vi i i pryzovd t dsni ni .
Ti i cet pi t roki r st ari nrodcl Pi -
ct enpol Ai r Campcr rni nyni po-
hi l ni n1ol or CRRC PRO 45. Po dcl -
Si odst 6\ ' cc
j sem
rnel probl dl 1ry
s
j eho
karburi t orem Wal bro s di -
f uzorem o pri rneru 15. 5 mm b] , 1
zancsen. Pomohl o aZ vyai St dni ul -
t razvukcnl v bcnTi novi l i i zni
a vyf brki n i st l adeni m vzduchcm.
Pi i odkryl i mont i zi rnot or. u
a boi ni m si i ni ncni sej l nul i karbu
rat oru probl i m. HorSi t o j e pi i s1i -
ni i i zencnr membri narri a s kar
burdt orem vzadu. To pi edst avui e
nepi i j cmnou dcmont i z cel 6ho
mot oru.
Prot oZe Pi ct cnpol pochopi t cl -
nd nel dt i i na zrdech. usoudi l j scm.
Ze karburetor Walbro jc
v podsta-
RCR 1/ 2014
t d zbyl cani . Vc f i ra MVVS
. i sel n
si pf ot o obj cdnal RC kaf bLr-
r, rt o. pro Zhavi ci pdl at i i ci l kLr
a nai nst al oval . j cj na nl ot of CRRC
PRO, 15. Karburi i l of j c
dvouj chl o-
vi . s o! vorcl n di f uzorLr o pf f rnl t ru
l 0mm. Pl o. j cl t o L4)evnani k l no-
1or u
j scDr
z hl i ni ku v), soust rUZi l
nrt rLrbck
k)br.
l 1). Ot \ of di f i rzo-
ru sc mi zdl t l od p| r, ni chvi l e pr-o
benzi Dovl y' mot or nri l i . BohuZcl
. ' sc| n
sc ncmi l i l l not or si cc pra-
Obr. 11 net rubek Dro karburet or MVVS
co\ ' al - al c s bohat ou snl esi . i kdyi
j scrn
mel obdj chl y urazcni na do-
f az. PrLi nl dr di l ' uroru b), t ndl t ri l
asi 15 a2 l 5. 5l r1l 1t . Prot oze nl ol or
mi si i ni i i zeni spodni hranou pi s-
1u. z kaf bul i t or u bcz nri t rr. rbku
odst i i koval o pal i vo. Ukf zal o sc
l cdy. ZcJscrr si prosel sl cpou ul i i -
kou. nebof karburi t or by byl o
nl ozne pou2i t pro benzi novl i rno-
t or o zdvi ho! dm obj cmu kol em 20
cl nr. Doi cl
j scrn
k nhzol u. l e pl o-
cha ol vorl r v di f ' uzoru v l nml b-v
l l 1el a bi t asi dt yi ni i sobkcrr zdvi -
hovi ho obj emu rrot o. u v cl nr.
Karrari i d Ji ndra mi vSak hl ozi
bcnzi novou dvaci t kou sc zrri ae-
ni rn Wal brem, t aki e LrZj e rri j as
ni ,
Jakl i
bude rnt j dal i i cxpeI i -
nl enl .
. l ei t e rnal i i t cchnol ogi cki i po-
zni mka: Pi i t i i skoverr obf dbani
sc pouZi vaj i i ezni kapal i ny. kt erd
kromd chl azcni 1i 7 nt azou. Jsou t o
R(re
g,t.tt=
Maketa Mi tsubi shi A6M5 Rei sen
Spojeni sttity v prvnich misicich
vtilkv v Paciliku.
Od bie:nd 1939 do srpnd 1945
vzniklo v tovdrndch
.ftrny
MitsLr-
bishi a v licenini v)irobi ufrny
Nakajina necell,ch
jedendct
tisic
kusfi Reisenfi
-
Zer rfiznlch verzi.
A6Ml a; 46M3, d, onni st a
A6M2 K a plovtikovt A6M2-N. Ja-
potlski ndzev letounu Reisen zna-
menti v pi'ekladu Rei nula
(je
zkratkou
.japonsklho
letopoitu
2600, kterl odpovidd naiemu ro-
ku 1910, k4t bylzaveden /),p A6M
do i'adovd slttibl,) a Sen stihai-
Poidteani spAcb) letounu pii-
spAly k vylvoieni skuleind legen-
dy. Stroj se stal svdtozndmim, at'
jiZ pod spojenecbtn k6dovim po-
jmenovdnhn
Zeke, nebo pod ang-
lo-japonskj,n Zerosen. Zknice-
nin tohoto tldzvu vzniklo iasto
pouiivandjmtno Zero.
Po zavedeni do sluiby v Cind
a v Pacifku mAly Zera znainot!
Dalibor Stialka
Japonskti stihaika Mitsubishi
A6M Reisen uiitd patii nezi le-
gendy druhd svdtovi wilky. To, co
znamend pro ,4ngliiany Spitfre,
to
je pro Japonce Zero. Jak prcvi
historici, tento letoun se stal sym-
b o lem
j
apo ns kd h o ve d e ni vd I ky.
Vznik Zera lze datoyat najaro
roku 1937, kdy vy-
dalo
japonskd
letectvo specifikace l2-Si, shrnu-
jici poiadavky na novou palubnI
stihafku, kterd mdla nahradit typ
A5M Claude. Sotldie se ziiast-
nily
frmy
Mitsubishi a Nak1ji-
ma. Poiadavky byly na tehdejii
dobtt dost ndrotn'! a protichfid-
nA. Firma Nakajima se proto
vzdala iasti a Milsubishi tak
pokraiovala sama.
Piestoie lat'ka byla
hodnd vysoko, po-
daiilo se Diiro Ho-
rilcoiimu a.jeho tj'mu zkonsfiuo-
wt letoun piekond|ajici vSechny
poiadavky. Proto uZ I dubnu
1939 mohl pilot Kacuzo Sima za-
rctut prvni prototyp A6M1. Ame-
riiant mili tendenci podceilov.tt
vie
japonskd
a vedly je
k tomu
oprdvndnd dfivody. Japonsko se
do td doby vidy chovalo jako
uienltui idk, kupovalo stdle novd
typy letadel, motori, a zddlllivA
se nedostalo ddlneZ kjejich kopi-
im. O tovdtii byl iok,jaki proiily
pievahu nad letott y protivnika.
l/yznaiovaly se vlbornimi mani-
vrovacimi schopnostmi, nallm
ploinim zatiienim a dlouhjtm do-
leten. Nizkd hmot ost prynich
wrzi byla na ;ddost pilotti vykou-
pena absenci pancdiovtini
a ochrannlch prvkfi nddrii. Na
velkim doletu Zer 3 100 kilometri
by la pos t a,reha
j
apon s kd strctegie
piekvapivich derfr, spdclry
viak netryaly dlouho a u letounu
se zaialo projevovat zaostriwini
ve
yiyoji
novich veEi a zejm'na
rikonn dj S ic h n ot ori. Nepo daiilo
se ani dokoniit ndsledowrika
stihatku Mitsubishi A7M2 Reppu
-,
a tak Reiseny zfistaly ve sluZbd
a2 do trpki pord2ky Japonska
v srpnu 1945.
Letadla z druhd svEtovd v6lky
se mi vzdycky libila, piedeviim
pak stihaci stroje. Kdyi
jsem je
poprvd naZivo vidEl ldtat na Me-
morial Air Show v Roudnici nad
Labem, bylo mijasnd,jakd mode-
ly budu hlavne stav€t. Navic kdyz
mi piid6lil osud piijmeni Srialka,
tak piece musim stavdt pievezn6
vojensk6 letadla.
Po zkusenostech ze
stavby a l€t6ni modelu
anglickdho bombarddru
Fairey Battle Mk.III
v mEiitku I :5 a stihad-
ky North Ame can P-
-5lD
Mustang v mdlltku
l:4,5
jsem
se zadal poo-
hlliet po Reisenu a za-
dal stavEt
jeho
maketu.
Pledlohou mi byla verze
A6M5 model 52c od 303
Hikotai, 203 Kokutai,
MoronovE rvroo
a piipadalo mi exotickd, ale takd
z praktickich drivodt. M{ velkou
plochu kiidla, Sirokj rozchod
podvozku, motorovi kryt, pod
kteri se vejde kdejaki motor
a dostatek stavebnich podkladri.
Pro maketu vlastni konstrukce
jsem
tentokrat zvolil metitko l:4,
v ndmZ vyslo rczpEti modelu
(Powadotdni na stu 48)
$,trn*
(Pokraiovdni
7e strany 47)
na 2750mm. Tut o vcl i kost pova-
Zlrji pro makctu stihaiky z druhd
svdtovc viilky za optimalni.
U menSi ho rnodel u vychi zi pl oSnd
zatizeni o dost vysSi a letovi pro-
j ev p0sobi hodnd dynami cky. Na-
opak makcty stjhadek s rozpdtim
nad 3000mm uZ vyZaduj i ndkol i -
kanasobnd vikonndjSi motor, aby
za l et u ncpi i pomi nal y spi se ul t ra
l i ght . Ost at nd se t dt o kat egori i l e-
tadel skoro bliZi svou stavebni, fi-
nandni a bylokratickou ndrodnos-
ti. Navic sloZitCjSi o ddlkovd ovl6-
ddt ri .
Ve snazc o co nejmensi hmot-
nostjserlr zvolil celobalzovou kon-
Zastavba benzinov6ho motoru MVVS 80. Motorov6 loieje
svai eno z ocel ovj i ch t rubek o prrl mdru 8mm aj so! k nEmu
pi i pevndny i l ami n6t ov6 kryt y mot oru. Nad mot orem
j e
umi st 6n vel ki t l umi d vl i f uku se dv6ma vi vody, kol em
mot oru j sou i nst al ovany pi epi i ky
usmEri uj i ci proud6ni
vzduchu uvni t i kryt u a napomahaj i ci l epsi mu chl azeni
mol oru. Na sni mku dol e
j e kryt mol oru s f unkEni mi
maketovimi zamky.
strukci vyztuzenou lami-
novinim. Prolil kiidla
je
NACA 2415 u koiene
a NACA 2412 u konce.
Z6kladnim stavebnim di-
lem kiidla jc nosnik ze
dvou smrkovich list
o prui ezu 5x 1Omm,
od ulozeni podvozku
plynule sbrouSenl/ch
na prui ez 5x5mm, mezi
nEZ
je
vlepena stojina
z balzy 5 a 10,nrn. Hlav-
ni nosnik dopliiuji dva
pomocnd nosniky z tv.dd
balzy o pruiezu 5x 10
mm a dva stejnd v mistd
zavEseni vztlakovjch
klapek. Konshukdni Zeb-
ra
j sou
z bal zy 3 mm. Konzol c
podvozkovich noh
je piiSroubova-
na iiyimi inbusovimi Srouby sc
zdvity M4 pies duralovi pouzdra
do dvou bukoqich hranohi o pni-
i ezu 17 x 20 xl 70 mm,
j ez j sou
vl c-
peny Epoxy 1200 do dvou Zeber
z 3nrm leteckd pieklizky. Kiidloje
lepeno v piipravku ze dvou smrko-
vllch liit podpirajicich Zebra v ose
profilu u nabczn6 a odtokovd hra-
ny. Kostra kiidla
je polepena bal-
zovimi pldty llouSiky l,6mm,
kterd
jsou picd piilepenin z vniti-
ni stmny pielaminovdny skelnou
t kani nou l l 0 g/ m' z od st i edu aZ
z zebta, \ nichZ
jsou
ukotveny
hranoly ncsouci nohy podvozku.
Po slepeni polovin kiidla
je
spoj
nosniki vyztuZen atyimi pesky
skl ot ext i l u o rozndrcch l xl 2x
x 200 mrn, zalepenl/mi do ddZek
v potahu piednia zadnistrany nos-
niku. Spodni a homi potah kiidla
je
v prostoru mezi podvozkovjmi
nohami pielamino\,iin tiemi vrst-
vami t kani ny l l 0 g/ m' z. Pevnost
kiidla v tcchto mistech snizujc
Sachta podvozku, tudiZ nejde vyu-
Zit tuhosti torni skiind rnezi nd-
bEZnou liStou a hlavnim nosnikem,
a tuhi balzovi potah proto musi
bit piclaminoven-
Ocasni plochy maji podobnou
konst rukci
j ako
ki i dl o, pouze
RCR
' 112014
Zat ahov at el n; os l r uha
j e
mak et ov a. Zal ah ! l e j i
s er v o ot ac ej i c i f emeni c i
v z adni 66s t i t r upu.
Na i emeni c i j e k u ov i
aep s t ahl em. k t e16
ot aai z a amov ac i t y 6
podpr r aj i c i k onz ol u
s os l r uhov y m k oJ em.
f Li \ r r l \
t \ ( r f
.
al t / 1\ r t l i
I Lup nr r
l r f r Pr i , t l \
, / 1( i f o o\ f
l ) i . l \ l i 7l \ \
1 ot Li l l \
I
f r n: I ol 0l r j \ .
I ar t ) i L)
i i r j c
/ l . r r t l , r
r i J
. l i . : l , r Ll Lr u( Ll ' r
( ,
i r r .
J) i f I i l 71\ | . r \ , , r Lt f r ' - . l
11r bul u L, r i r , , LLr , : r
. r
MoroRove MoDELy
r L . i ebc poLl l c pr r r l l r , r r
\ \ l ) n) LL: i l { 1r i 7l , \ \ c r \ l
r r r Tl i r l ) l r L. I LLi r 5r \ \ t \ Li -
i r Lot f r r , , \ I na r f ho ) o
l r r l r r , r c ho
I l t c LL
r ui r
t a c l r l \ r ( ) \ r l n r .
. f r 7
r
( i ( ) hi f
r i r l r r r i r r i r
l ) i . dl ( i '
l ) o r L\ l i i l i i l r i i r ( l i f l
. , r 1 , l . t r l l r r r r
l l r i ' r , r
l
. l s . r r r
\ L] l r . t a hf i l n f r l
l r 0 l \ \ f h
t r 0 t x i r r i \ i ! h
t i r r r l u I j r ( l l r h\
r i r c ) I
. l r l i 1r l i r l i s l ' ( ) L
| r i , LLr
l . r i l . r l f r r r r i c r l \ r l f r i l
r u. i r L. : . 1Lr r r i l i r r r f 1r , i \ \
p l L 7r l , . , 11. l r l Lr r i r r l l
f r a. r r I \ r \ \ l , r ( i ui r f i
r u : r , ' r ' r i pr l s l , r r unr l l l
l r i l r l i i
i ) r r i
! .
I J l ar
I
' r , r LLbr L l nr t r
s( ] Lr r r i c. , r l I r , , . suI r o-
. I c i l i l l r r Oi l Li | , r r r Lr i
bi Lf \ \ l r k l \
l ) r c l ' . l ) r ' { ,
i , Lpons l , l
Ll r Lr l r L, r r 11L: i r Lr
f l u( l l u.
t c 7 b\ \ i l l i l nul i .
r r f f t ) i Ll j i l \ i r l j t r i nr r
Lr i Lr \ l Lf r .
. c
I i l l l i r c f i t L)
, , r \ \ uTr l r \ l r \ i . r ) Lr .
t \ Lt ' l r J l
I t , l , t i
t ) i ;
l ) ) i
L ( 1 , ^ ! 1 1 \ \ t \ l t ' t t t r t
i dnt \ , t ! , t t \ l t i i t nt : , t ; \
r t ht t t t l t uur i
i L
t t l r t i
(
h,nruiorini nu \tt. 5(l)
, j
| r r r i ! . / t
i \ l 1 ) n r |
r L i L\ i r s r r ) r l . r ) \ Ll
i ) r , r Lc l r i i
l , \ Li l t a. / r L l l r \ 0
| | c Lr f l ( l of r n SI t . ' l r l l t
l f l . L) f ( n) r \ br 0r r i r .
i l 7 r i l
l , r r r i . . ,
I \ l o nr r l .
l \ r ) \ Lr i r r | | | t ] f \ l f I f nl l
\
t i r l ) f . r \
I LL u
l ] i r l . I ol r l , f
l l . r l , i r L, , oLr ot
i , 1
l ' \
I
l l | |
l ) i o( | r L ar ' 1 LnLI t L l \ oa
nr ( j 1{ r f ( i \ f
( r 7c
: \ l ac Lt f
/ L) f . l , i \ i r I t r LLbc l
o
Pr r
nr ar ' u I r l f . f i l i 1c
r . \ ( i l L
l f l . ] f ( ' Ul r ( ' \
I L \
\ i J. hn\ l l Ln| | i t i o\ ! i
(
c l Lor i l | r ot | os l
\ . r ' r l r ( 1i r \
i I i r l i r r l \ l i
l . i i ( l l f . t f ul ) LL I oei t s ni r l t
] ) r ( i c r
r L \ \ \ l i l | u
- l \ 61) g
l ) i r ( l
r . l l o\
j nr
Lr l . Lr t r r r or r i I Ll t t l . l r i r r , Lr
{ i
|
( r i f .
l 1l t r ( ' t no\ l +( l
s nr . l ) i c ( l ol unr i r r ( ) \ u
r r i r r r
t \ c r r r l ( r i f l r i r ( i f r 1)
! l c | \ l i l r \ t c c l t nos l t i l . u
Nohy hl av ni ho podv oz k u j s ou
z hot ov eny z ht i ni k ov e s t i i i ny Cer t al .
ka2cJ; j e
odpr u2ena dv6ma ocet ovi mi Sr oubovi mi pr u: i namj
o r oz mer ec h l 0 x 14x 40 mm. K et ek t r i c k emu z at ahov ani podv oz k u
s l ou: i ak umul 6t or ov i Sr oubov 6k umi s r 6ni v e s t i edni i 6s t i k i i dt a
K podvozkovi m
noham se 5nekovi mi kot y
j e
nahon uskut ecn6n
hi r ni k ov i mi t r ubk ami . Sr oubov ek j c
ov t ad6n s t ej nos m6r ni m
r egul at or em z model u aut a a t i i pot ohov i m k anet ov i m pi epi nadem
na v y s i l ai i .
-
i+-
RCR l / 2014
ryrrrvEirPry
Maket ov6 zvl nEni pot ahov6ho pl echu j e
naznadeno vybroui eni m ZI abki do bal zov6ho
pot ahu
do mi st podl e pi edl ohy. Povrch
j e
n6sl edn6
pi el ami novan
skel nou t kani nou o
pl o5n6 hmot nost i 40 g/ m2.
(Pokruiovini
ze struny 49)
prLt1n! d jde z podklodu snadno
odslranil. PouZivd .\e pro masko-
vini ilenitllch dilit nebo nepravi-
delnich tvarfi pFi stiikdni. Pozn.
/edalce., Stiikaci Sablony pro dis-
l o j ednot ky
a Hi nornaru. j sou vy'
ieziiny z montdzni f6lie, kterd se
pouZive k picneicni rcklamnich
ni i pi si na aut a. Pouzi l
j sen1 j i
hlavnd proto, 2e mii nizkou lepi-
vost a pii odlepov6ni nestrhuje
barvu a nity.
K povrchovd fpravE Zerajsem
pouZil dvousloZkovou akryldto-
voLr barvLr na z6ver piestiikanou
iirim matnim lakem na meta-
l \ zy.
Na maketd
je plno maketovich
dili,jako napiiklad koncovky vli-
fukri, hlavnd kulometi, piidavne
n6drZ, bomby di maketova vfiule.
N€kterd z nichjsou i funkdni, tie-
ba mechanismus otevireni stupa-
dek, odsuvni piekryt pilotniho
prostoru ii upevndni motorovdho
krytu rychloupinacimi z6mky.
Nejvic pr6ce mi ale daly kryty
podvozku snitovand z hlinikov€-
ho plechu.
Vlastni podvozkovd nohy
jsou
zhotoveny z hlinikov6 slitiny
Certal, kazde
je
odpruzena dvE-
ma ocelovimi vinutimi pruZina-
mi o rozmdrech l Ox 14x40mm.
K elektrickdmu zatahovani pod-
vozku
jsem pouZil akumul6toro-
vi Sroubovik. Ovldden
je
stejno-
smdrnim regul6torem z modelu
auta a tiipolohovim kanalovim
piepinaaem na vysiladi. ObE pod-
vozkovd nohy ovl6dd
jeden
Srou-
bovek umist€ni vc stie-
du kiidla pies ihlovou
pievodovku a hlinikovi
trubky vedouci ke Sne-
kim pievodri. Sroubo-
vek toai snekovim pie-
vodem, na Snekovim
kole
je
upevndna pod-
vozkove noha. Protoze
nejde dodrzet souosost,
je
na koncicil trubek sestihran
s kuliikou tak
jako
u klidi pro
Sikmd sroubovAni inbusovlich
iroubi. Toto ieseni nahrazuje slo-
ziti kardan. Koncovd vypinade
nahrazuje vlastni Sroubovdk.
kdyz po dojeti podvozkovd nohy
na mechanickj doraz a piekroae-
ni nastavendho krouticiho mo_
mentu zaane prokluzovat. Neni
tieba Zadni uzamykiini krajnich
poloh, protoze Snekovi pievod je
samosvomi. RovnEZ se
Plynule
sniii otddky a ziska potiebne sila
k zatazeni podvozku za asi dtyii
RCR 1/ 2014
sekundy. Funguj e t o
j ednoduse:
Po vzletu ddm tiipolohovy piepi-
naa na vysi l adi z prost i edni pol o-
hy do krajni, regul6tor zaene na-
pdjet motor v Sroubovaku, ten
pietodi podvozek do zatazend po-
lohy a zaane prokluzovat. KdyZ
vidim, Ze jsou pod\ozky zataZe-
ny, vretim piepinad zp6t do pro-
stiedni polohy a regul6tor zastavi
motor. Pro vytazeni podvozku
d6m piepinad do druhd krajni po-
lohy, reguletor piehodi polaritu,
motor se todi obrecenE a tim vy-
tahne podvozek. Podvozkovd
kryty zavi16 mechanicky podvoz-
kove noha stejnEjako u piedlohy.
Naprjeni zatahovini podvozku
zajiSt'uje samostatni pdtidlenek
Sanyo 1 700 mAh.
Ostruhovd kolo zatahuje servo,
kterd lanky otiidi iemenici v zadni
d6sti trupu. Na iemenicije kulovyi
aep s tiihlem, kterd otadi zalamo-
vaci tyd podpirajici konzolu s osF
ruhovim kolem.
Privodnd jsem pro pohon ma-
kety uvazoval o sedmivelcovdm
hvdzdicovdm motoru se Zhavici
svidkou Silver Spirit o zdvihovdm
objemu 85 cmr. MCI ale pro sti-
hadku tdto velikosti mali vikon.
Proto
jsem
i po probldmech se
svidkami ajejich ihavenim zvolil
benzinovyi motor MVVS 80 cm3.
Vrtuli pouzivem zradky Fiala
26/ t 2.
K iizeni pouzivam vysilaa Fu-
taba FC-16 pracujici na frekvenci
2,4 GHz se dvdma vysilacimi mo-
Urrrrytrr,a
duly JETI Duplex a dvema piti-
maii. Vztlakovimi klapkami po-
hybuje jedno
servo Hitec HS-805
BB, na kiid6lk6ch a ka:dd polovi-
nd vlfikovkyjsou serva Hitec HS-
-645
MG, smErovku ovl6dd servo
HS-700 BB, ostruhovd kolo skle-
pi a otedky motoru iidi serva HS-
-475
BB. Palubni systdm napdji
pdtidl6nek Sanyo o kapacitd I 700
mAh. Pro zvliseni spolehlivosti
pouZivdm konektoryjen tam, kde
je
to nutnd: mezi trupem a kiid-
lem a na vstupech do piijimade.
Vsechny ostatni spoje radCji pd-
jim.
Jako vypinade pouZivim pie-
mostdni zhotovend z T-konekto-
ru,
Aerodynamickd seiizeni ma-
kety
je
klasickd. Uhel nastaveni
kiidlaje +2', negativy na koncich
Jsou
5mm. St abi l i zrt or mi i rhel
nastaveni +0030', motor je
sklo-
ndn o 2"30' a vyosen 20 doprava.
Celkove hmotnost makety
je
l 6s00g.
Po tiech sezonach m6m s timto
modelem naldt6no asi 80 lett. Le-
tovd vlastnostijsou vibornd a spl-
nily moje piedstavy. Mii vEtsi roz-
sah letovich rychlosti a
je
obrat-
nEjSi neZ rnij starsi model P-51D
Mustang. Vikon motoru se mi zdA
dostateini pro zal€tAni vSech ob-
rati, kterd ldtaly vrtulovd stihai-
ky za druhi svdtovd v6lky. Vjbor-
nipocit z ldteni s modelem Mitsu-
bishi Reisen mi urditd stiil za to
stravit spoustu dasu
a i si l i pi i j eho st avbd.
Md dalii model6iskd
pliny sm€iovaly ke
stavbd makety Dornieru
Do 335 s rozpdtim kiid-
l a 3, 2m. Ob6vem se
vsak, Ze by se urditE ne-
vesel do nesmyslndho
hmotnostniho limitu 20
kg. Prcd vlastne byl zvo-
len limit pr6vC 20, a ne
25 kg? Kvtli bezpednos-
ti urditE ne, t€ch pdt kilo
nehraje podstatnou roli.
Modeli letadel s hmot-
nosti nad 25kg
je
ale mdlo na to,
aby se na
jejich
schvalovar
,
pro-
vozu a pilotnich prikazech dalo
nEco vyddlat. Taky mrizou mit
probldmy s letiitdm, kde takovi
model mtze l€tat. VSechny tyto
fvahy mE nakonec vedly k uvaze,
Zejejednodussi stav6t a prcvozo-
vat ultralight.
ZavCrem bych chtEl podCkovat
stryci Antoninu Kocianovi, Ze mC
piivedl k modelaieni, Zdeiku
Raikovi a Ladislavu Kneblovi, Ze
md v leteckomodel6iskdm krouZ-
ku ve Frenstrte pod Radhostdm
ndco nauaili, a takd bratdm Pet-
rovi, Pavlovi, Rudovi a Jilimu Ja-
novjm za neocenitelnd rady pii
konstrukci, stavbd a l€tani.
Snlmlqt : Len ka Kaiserovti
a Zbyndk lbatocheil
Rffi
RCR 1/ 2014
Sronove
uooel v
Mal' i a rychl' i motorfk
The Scorcher
je
tuali, hbiti
a rychlj, motortiiek z dilny Ame-
riia a Kena Willat da. AZ na nd-
kolik dilfi nd konslrukci celo-
balzorou.
Bodnicc trupu vyiczcrnc z bal
zy tlouSfky 2,5. Nahoieje zesilime
balzovou liitou o prtiezu 6x6,
stejni p riez maji i piiaky. Spodek
picd podvozkcm zcsilimc balzou
tlouSfky 6. Z leteckd piekliZky vy-
iezeme
jedinou
motorovou
-
piepAzku. Homi potah trupu pied
kiidlem vybrousime z balzy
t l oui Cky 12. Spodni pot ah rupu
od piidd k podvozku tvoii baiza
t l oui t ' ky 1. 5, v mi st e podvozku
piekliZka tlousfky 1,5 a za ni opet
bal za t l oust ' ky 1, 5. Z t d j c i horni
ryr-t
r=.*
iisteni
stlaien'im vzduchem
Vyr6bim na zak6zku zatahova-
ci podvozky pro modely letadel
ovl6dan6 servem nebo stladenim
vzduchem. Obdas mi nEkteii zA-
kaznici piinesou malou pozor-
nos1, ziejmd aby nemdli pocit, Ze
piichizeji s prrizdnou.
Nediivno mne
jeden
nodelAi
piinesl kartuse se stlaienim
vzduchem. Pomysleljsem si, Ze to
bude ndjake hloupost, uZ proto, Ze
maji objem
jen 400m1 kolik
vzduchu v nich piitom mtze bit?
A s t i m. j sem
j e
odl ozi l .
Dily podvozkri ryrdbim na sou-
struhu a frizce upnut6 do piesnyich
klestin s hezivosti ma,\imelne
0,01mm,
jeZ je nutnd uddovat na-
prosto distd. Diive
jsem je
distil
od tiisek po obrdbdni vyfoukdnim
isty, coz nebylo zrovna pohodli6.
Rekl
jsem
si tedy, ze vyzkou-
Sim kartusi. Nejprve
jsem prostu-
doval n6vod, v ndmZ
je
uvedeno,
potah za kiidlem. Balzu lepin1e li-
ty kolmo na osu trupu. Kiidlo
i podvozek poutdme gurnov.imi
oky pies koliky o prfrmdt-u 4 zale-
pen6 do trupu. ZkusendjSim mode-
l6iim nebudc dinit probldmy na-
hradit toto upevndni sofistikova-
nejsin polyamidovimi Srouby.
Ocasni plochy s profilen, rovnd
desky \,yieZcmc z balzovdho pr-
kinka tloust'ky 2,5 a jcjich hrany
zaoblime.
Zebra kiidla vyie2enc z baTzy
tloust'ky 1,5. Z balzy o p(ttiezrl
10x l 9 vybrousi me nebdznou l i st t l
a z balzy o prfiiezu 4,5 x25 odto-
kovou liitu. Do obou list vypiluje-
me zdiezy pro Zebra. Na nosnik
o pliiezu 4,5 x6 pouZrjeme tvrdou
balzu. Sestavend poloviny kiidla
spojime dtyimi spojkami z balzy
tloust'ky 4,5 a stied kiidla polepi-
rne balzou 1,5. Vpiedu nalepime
blok balzy navazujici na homi
stranu trupu. Doplnine hlavu pilo-
ta a nalepime piekryt kabiny,
jenZ
vylisujerne z dir6ho plastu. MtZe-
mc pouzit i komerdn€ vyr6bdnli
produkt vhodnich roanedr a tva-
ru.
Podvozek zhotovine z duralo-
viho plechu tlousfky 1,6 a opatii-
me koly o priLm6ru 34. Na ostrLLze
ohnuti z occlov€ho dr6tu o prfimd-
ru 1, 5 se ot i di kol o o pdmdru 10.
Model potehneme naZehlovaci
f6lii nebo
jnlim vhodn)im rnateri-
iilem, napiiklad Viiesem.
K pohonu modclu
jc
vhodnli
dvoudobi motor o zdvihovdn ob-
j emu
0, 8 aZ I , 2 cml . V t omt o roz-
mezi zdvihovlich objemi u nis
The Scorcher
mizeme zakoupit motory MP Jet
nebo AB molor pohani vrtuli 6/3.
N6drZ umisiime za motorovou
piepizku. Prostor motoru chrAni
me pied leptavimi irdinky paliva.
Je pravddpodobnd, Ze bude vdt-
Sina stavdnlich modelir elektrifi ko-
viina. V tornto piipade by clektro-
motor mdl mit vikon od 60 W
Palubni aest RC soupravy
je
bdZnri, sena postadi o hmotnostr
od 9g.
Piestoze model noni stavebnd
piilis sloZiti, nebr.rde vhodnli pro
irpln€ zaditedniky, ZkuSendjSi pi-
loti mohou model doplnit o kiiddl-
ka, kterii mohou bit po celdm roz-
pEt i aj ej i ch hl oubka by mohl a bi l
0, 1 a: 0, I 2 hl oubky ki i dl a.
Podle MAN
Jaroslav KrouJbk
ie se m6 pouzivat v:lhradnE
ve svisld poloze. Ke kartusi
je
do-
ddvdn i tenkli nastavec, kteri
slouzi k odstrandni nedistot z rriz-
nich otvort, vhodni
je napiiklad
pro odstrandni nedistot z nepri-
chozich dcr se zAvity.
Vyzkousel
jsem kartusi s nA-
stavcem i bez ndj a byl
jsem nad-
sen. Klostiny i dalsi dasti byly
ihned iistd,
jen jsem
si iikal,
jak
dlouho mi vzduch v kartusi vydr-
zi. A zde
jsem
byl piekvapen po-
druhd kartuSe byla takika k neu-
t ah6ni .
V nAvodu
jsem
se dale dodetl,
Ze
jde
o ide6lni prostiedek pro
bezdotykovd distEni elektrickich
stroji a elektroniky. N6pli
je
bez
zitpachu a nezanechdv6 Z6dnd
zbytky, coz
je pro md
jako pro
strojaie dileZite informace.
Mnou zkouieni virobek nese
oznadeni Metaflux 75. Jako kazdi
novinka m6 i svd nedostatky ob-
j evi l j semj edi n: i , a t o f akt , zej sem
si na n6j vel mi rychl e zvykl auZ si
nepiipouStim, Ze jsem diive distil
jinim
zptsobem.
Anlonin Douiek
Snltuek Ing. Kuiera
Jak na mySi
Myii a modelaiina? To
je pieci
nesmysl, iekne vdtsina. Jen do t6
doby, nez n6m zadnou rejdit v diln6.
Je zima a myii se stahuji do lid-
skich obydli. Nerynechaly ani mou
dilnu v chalup€. Jejich dzost rostla
a nakonec
jim
nevadila ani moje
piitomnost. Lidil
jsem
na nd dieve-
nd pasti s angljckou slaninou. Tu
spokojend Zraly, aniZ by past spusti-
ly. Zkusiljsemje v zoufalstvi \}?u-
dit €terem stiikanim do z6kouti.
MySi zristaly, rrypudiljsem sam se-
be. Nastdsti mne navstivil piitel Ka-
rel s pannerkou Zdenou. Ta se za-
smela a povide:
,,To
ten spek musis
pfivAzat niti!" Jen co odjeli, pedlivd
jsem
slaninu oviizal a pasti znovu
nastrazil. Ubdhla tiiitvrtdhodina
a ozvalo se klapnuti. Pwni ovek
a za daliihodinu druhj. Aby se my-
Si dostaly k lahtdce, musely r.}.r'i-
nout v6tSi tah, ktenjm past spustily.
Tak nlni pouzivAm pouze metodu
Zdeny. Mit rozkousand modely
a v nich bnizdo urdite nepoteii.
Snad tato rada piijde vhod ij inlfm.
Jaroslav Kroufek
Opravy l ami n5tu
Cas od dasu potiebuje snad kaz-
di model6i opravit nebo upravit billi
laminAtov'i trup a pak jej znoru na-
sttikat barvou. V prubdhu dasujsem
\TzkouSel rirzn6 barry ve spreji
z nabidky na naSem hhu. Nejvice
mn6 lryhovovaly emaily ve spreji
na topnd tdlesa. Bohuzel vsechny
banry byly velmi leskld a na opmve-
ndm trupu piimo zAiily . Zcela nil\o-
doujsem objevi) email na topnA t6-
lesa od ndmeckd firmy Baufix. Je
dodiivdn ve spreji o objemu 400m1
a oproti
jinjrn
md po nastiikeni sa-
metovi povrch
- jak je
uved€no
na n6dobce,je hedvdbnd leskli.
Opraven! tmp nastiikam podle
potieby n6kolika wstvami, pied po-
lozenim dalii \rydkam asi ptl hodi-
ny. Po iridndm zaschnuti, (nechA-
virn do druhiho dne) pak povrch
lehce pielestim disticim a leSticim
autokrdmem Tempo, kteDi
je
k do-
sttni v kazdd drogerii nebo u benzi
norjch derpadel.
Email ve spreji na topnd tdlesa
Baufix obdas v nlznlich akcich na-
bizi obchodni ietezec Lidl, v Nc-
mecku
je
moind sprej koupit v pro-
dejn6ch s barvami pod nAzvem
Baufix Heizkdrperlack. Cena se po-
hybuje v rozmezi 3-5 €.
Jaroslav Suchomel
RCR 1i 2014
e*.tl"U
The
Scorcher
)t "
'.'
..
{ , ,
il
l1
J=
i
,,
"
nl" ,,
,'
' ' " l l ' , ,
I t ! l /
r l
I '
RCR 1/2014
PTERY
H
, I
avaria a oprava
kvadrokopt6ry
Michal Lichanec
Kamaretovi, ktoqi st6le niedo
hl'ad6, kupuje a pred6va na mode-
lirskych bazriroch, som pred dasom
povedal, ie ak uvidi nejaki kvadro-
koptdru a bude to aj trosku drahsie,
tak nech mi posle odkaz a ja zv6-
Zim, di si
ju
budem m6ct' dovolit'
a celkovo ii to bude to, io oiak6-
vam. Bol to len tak:i n6pad, neplA-
noval som kvadrokopt6ru tak skoro
lcupif, no ponuka priSla nedakane
i"ichlo. Inzerdt som si pozrel veder
na intemete a na druhy delj tam uZ
nebol. Zapametal som si nickpouzi-
vatelh a napisalmu, dije predaj eite
aktudlny. Zarcagoval qichlo
a doskoro sme sa spojilitelefonicky.
Po dohodnuti podrobnosti som si
isiel po kvadrokoptdru do Bratisla-
vy. Kvadrokoptdru mi predviedol
na starom letisku vo Vajnoroch
a hned' po tom mi
ju
nastavoval na
moju sripralu Graupner/SJ HoTT
mx-24. Nemal som nejakd vel'kd
Kvadrokopt6ra po havSrii
skfsenosti ani s nastavovanim vo
\,ysieladi, ani s qimto modelom. Da-
niel, od nehoz
jsom kvadrokopt6ru
hipil, bol vel'mi mily a vsetko mi
vysvetlil a aj mi vsetko ponastavo-
val. Bolo toho naozaj velmi vel'a,
sam by som to asi nedok6zal. Preto
som mu za pdmoc vel'mi vd'aanli.
Moja kvadrokoptdra pracuje so
stabiliza6nlim systdmom DJI Naza.
Je to naozaj vel'mi kvalitnli systdm,
kvadrokoptdraje stabilni aj vo vzid-
Som vetre a natodil som
z nej uz mnozstvo zabe-
rov z wliky aZ 200 mel-
rov. Je natol'ko stabilna
a posluinii, ie som si
kl'udne po praci iSiel za-
lietat' pri dome. Vzlietal
som bud z ulice, alebo
z prcd nasej gariie.
Ked napadol sneh, tak
som robil ziibery n6sho
mesta. Hnflfa pod bielou
prikrjvkou vyzemla vel'-
mi pekne a este kajlie
z r"jiky niekolklch desiatok met-
Osudni deri bol 28. decembra
2012. Po dvoch letoch som spravil
este
jeden -
posledni. Hned' po
vzlietnuti som po p6r sekudrich
spozoroval nekl'udnd pohupovanie
a nestabilinr kvadrokoptdry. NeZ
som sa stihol spamiitaf a prist6f, tak
model zadal ctivaf a uZ som nemo-
hol nia urobit'. Proste si letel s6m aj
po saiahnuti plynu. Kvadrokopt&a
Tu bol pred hav6riou jeden motor
Ietela asi 25 metrov ponad nasou
ulicou, gar6Zou a v susednej z6hra-
de sa zachytila o koshbatf slivku,
do zmenilo trajek6riu letu, a nd-
sledne nabtlrala medzi dve oknii bu-
dory. Jedind it'astie, io som v tom
videl, bolo to, Ze som nikomu ne-
ubliLil a 2e som niekomu neurobil
skodu. Kvadrokoptdn bola ale na
cucky, teda \yzeralo to tak, ked'
som p Siel na miesto piidu. Na
zinrznutom snehu boli vSade ilom-
ky z nej a GoPro kamera, ktorii stiile
mt66ala. Jeden z motorov to schytal
tak, Ze ho to odtrhlo a odletel 5 met-
rov d'alej. Slzy sami tisli do odi, po-
zbieral som vietky trosky, do som
tam nasiel, a cely znideny som sa
pobral domov. Talcjto koniec roka
som si teda nepredstavoval, som si
smutne povgdal. Musel som to pre-
dichaf a priblizne po dvoch ttiz-
drioch som sa rozhjbal a po odhad-
nuti Skody som poobjedneval veci,
ktord mi bolo treba. Ciie no\,^i nim,
jeden motor, vrtule a kopec veci po-
trebnich na zhotovenie d'alsieho.
Ako pridinu havdrie som urdil
soldmu birku a narusend geomag-
netick6 pole Zeme- V tom dase s6le
bolo o tomto niedo pisand na inter-
nete di o tom hovorili v televizii.
Hovo lo sa o tom, Ze to naruSi
spravne fungovanie GPS zariadeni.
RozprAval som o tom este aJ kama-
r6tovi, ktorije ti€i letecky model6r
a pracuje na vojenskom radare. Ked'
som mu o tom hovoril, tak mi pove-
dal, Ze kaZdf den pribliine o iestej
hodine reno a o osemnactej hodine
vederje vZdy ru5enie od Slnla. Me-
ni sa to samozrejme podl'a obdobia.
Ked
je
zima, tak
je to inak ako cez
leto. Je to sp6sobend rjchodom
a ziipadom slnka, zrejme vtedy, ak
je
Slnko nad obzorom, tak nejako
inak preniki do naSej atnosfdry sl-
nedn6 ziarenie.
Ked'ze kvadrokopt6ra mi pracuje
aj s pomocou GPS, tak mi to vyslo
ako najpravdepodobnejSia pridina
hav6rie. Aj po p6trani na modeliir-
skych f6rach som sa dostal k tomu,
Ze to bolo asi ono. Zjednodusene by
som to \Tsvetliltak, ie signdl z dru-
Zice bud nedo5iel vdbec, alebo do-
Siel, ale takzvane pokazeni. Ked'ho
GPS p jal,
tak
ryhodnotil
stabili-
zadni systdm, zeje asi na zlej polo-
he a rnodel zadal civaf. Toje moja
te6ria a zd6 sa mi b),t, najpravdepo-
dobnejsia,lebo som mal ten deri od-
lietand dva lety, Ziaden tepelni lok
elektronike ani nid podobn6.
Po chvil'ke mi dosli objedmnd
veci. R6m som musel vymenit',lebo
mi dosiel s vaisimi ramenami, ako
som chcel, a tak by sa mi nevosla
kvadrokoptdra do kuftika, ktoli
som s iou ldpil. Je to velmi dobrd
vec na prepmvu. Potom som
-eStC
dakal na ind veci objednan| z Ciny
zo zn'meho intemetovdho obcho-
du.
Nechcel som kvadrokoptdru
opravovaf zbrklo a tieZ sa mi do
opraly moc nechcelo. Riid lietam,
ale nie aZ tak iid stavrm a nastavu-
jem. No po nejakom dase sa kvadro-
koptdra zaaala ddaf. Bol som vel'mi
aid, ked som videl, ako mi mstie
pred oaami, no bolo za t'jm dosf
str6vendho dasu.
Robil som len vtedt ked' sa mi
chcelo a kolko sa michcelo. Nieke-
dy som spravil vel'a a niekedy len
troSku.
V mojom zamestnani nastali ten-
to rok hlavne v aprile nejak' zmeny,
a tak samistalo, Ze somnemus€l ist'
do pr6ce a mal som platenich 60%
zo mzdy. Tento aas som !ryuzil,
RCR 1/ 2014
Meden6 tienenie rcgulebru a dosky s riadiacou
jednotkou
DJI Naza Novo zhotovena ochranna klietka pre elektroniku
a keClZe uZ priSli konedne po fakt
dlhej dobejamd slnednd a tepl€ dni,
polcadoval som na kvadrokoptdre
eite s tak)tmi drobnosfami, ako
je
usporiadanie kdblov, aby to trosku
aj vyzemlo. DoSlo tiez na obdvan6
nastavovanie v programg, kedZe
som malidko zmenil thzisko kvad-
rokopt6ry Okem toho som pozel
nastavenia, di sa n6hodou niedo ne-
zmenilo, a tiez som este musel zka-
librovaf GPS.
Zmaturoval som sice z anglickd-
hojazyka, ale Ze by som bol nejak!
dobri v
jazykoch,
tak to nie. Hoci
objedn6vam vel'rni vela zo zahrari-
dia a pouiivam v podstatnej miere
anglick!
jazyk,
dopomriha mi aj
niektolimi l'udmi zatacovanli go-
ogle translate. Ja ho \.),uzivam hoj-
ne, pd prekladani navodot inteme-
toqich sftenok, konverzacii di uZ
s I'ud'mi z Ciny, Ameriky, Anglicka
ai Nemecka. Proste ked tlovek
chce, tak sa dohovori aj taloimto
spdsobom.
Pozeral som ndvod, pozeral som
videA na intemete, no nevedel som
sa dostaf do kalibradndho m6du.
Tak mi neost6valo nid in6 ako sa po-
radit' s I'ud'mi, ktoqi maju koptdry
so stabilizaanim systi-
mom DJI Naza. Vsetci,
ktor,rrh som poprosil
o radu, mi poradili.
V tomto som prekvapeni
a som iid, Ze sa snazia
medzi sebou pomdhaf.
V tomto
je
aj takdto mo-
delirdina peknd. Medzi
ttjm som ale zistil, v dom
je problim. PodLa nivodu
sa ma r'.ichlo prepinaf
Sesf aZ desetkit medzi
m6dmi GPS altitude
a manual. Ja som ale ne-
vedomky prepinal medzi
GPS altitude a altitude.
Preto som poprosil o radu
predchdzajiceho majitela
kvadrokopt6ry Daniela,
s ktoltn som v kontakte.
Ten mi naozaj r,ichlo po-
RCR 1/ 2014
mdil, Ze to musim zmenit'
vo rysieladi, v mojom
pdpade v menu servo ad-
Justnent,
a tztm musrm
nastavif sh€dovri polohu
a krajnd polohy tak, aby
ked prepinad prepne, pre-
pinal medzi GPS altitude
a manual. Kvadrokoptdru
som
,,zapichol"
do podi-
t adaavprogramepekne
videl, ako to nastawjem.
Podarilo sa, \Tbehol som
von a nakalibroval to ko-
nedne, Potom som uZ mo-
hol konedne spokojnejiie
spaf, Ze som sa k tomu
dopatral.
Kvadrokopt6ra potre-
bovala ui len namontovaf
\.rtule. Pri montriri som si
viimol, Ze hoci mdm kva-
litrd motory a
je
na nich
napisand, Ze sri qrobend
v Nemecku cena
jedndho
motora
bola niedo viacej ako 70 €, matica,
ktoni me &Zaf vrtutu, b ola 216 26-
vit v matici nebol presne v strede,
ale na boku. Talaito maticu som ve-
ru este nevidel a nemyslim, ie by
mala b)4 v pdslusenstve pri takom
Kvadrokopt6ra bez krytu
Protektorz USA so spodnim medenym
tienenim pre Naza GPS
Wrobeni
3D
tladiariou
tivitu. Konedne sa geomagnetickd
pole Zeme ukl\drilo a mohol som
kvadrokoptdru isf zalietnuf.
Cestou na naie modelArske le-
tisko Bocian v Rimavskom Brezo-
ve som nemal nejakd vel'kd obavy
aj nap ek tomu, Ze som kvadro-
koptdre venoval velb dasu aj eur. Po
prichode na miesto som zistil, Ze
ffka dosl silnlf vietor. Nedal som
sa odradif a pomohol mi kamardt
modelAr z nasej h istbnskej peru-
fe Karol. Drzal kvadrokoptdru za
podvozok aja spustil motory. Skir-
Sal som boiif do str6n. Po takejto
skr.iske som mohol skusit' samotni
zelet. Postavil som kvadrokoptdru
na rovn6 miesto na letisku a skrisil
vzlietnuf napriek silndmu vetru.
Vzlietol som a akoby sa nii nestalo.
Kvadrokoptdra sa driala pekne na
mieste. Fotoaparat, kamera, mobil
-
vsetko bolo v pohotovosti a na-
krticalo di fotografovalo vzn6saju-
cu sa kvadrokoptdru po skoro na
deri presne Styroch mesiacoch od
havirie. Skusil som ot6danie okolo
osy, nakldianie di stripanie. Vsetko
fungovalo. Po pribliine Siestich
(Pokratovdni na strand 56)
dmhom motore. Samozrejme Ze sa
d,i rnatica r1'rnenif, len som chcel
trochu poukiizat'm to, Ze pi ta-
\ichto
drah'jch motorcch sa n6jdu
takdto chyby.
KaZdi den niekolkoh4t som
konholoval na intemete slnednt ak-
krytu, ked ho kamera me. Kipil
som e5te karb6novi dosku a po-
prosil kamar6ta modeliira a vibor-
niho RC pilota vrtulhikoq aby mi
vyrezal na malej pile poiadovani
Novi dvojosy gimbal pre kameru
GoPro s ochEnnlim krytom
som si dva hlinikovd chladide s pri-
pevnenimi ventilatormi. P6vodne
boli urdend pre chladenie elektro-
motora pre r6diom riadenlf model
auta alebo lode. Ja som ventilatory
odmontoval, nasledne ich oblepil
medenou pdskou kv6li zabr6neniu
ruieniu, kedie v nich
je jednodu-
chy vysokorichlostni stejnosmer-
ni motordek. Jeden som umiestnil
tak, ie nasava vzduch zo spodku
a fuka ho smerom hore, a druhl/
som umiestnil na opadnli stranu
-
nasAva vzduch zhora a vyfukuje do
spodku. Kedze kvadrokoptdra ma
kryt podobnj pologuli, vzduch
vel'mi dobre cirkuluje a teplota pod
kapotou uZje ovelb niZSia ako pred
umiestnenim aktivnych chladidov
Tieto aktivne chladide som zapojil
BECom priamo od zdroja Li-pol.
Takimto sp6sobom nemem navySe
hlavnfbatdriu a chladide savyp i.
Moino si niekto mysli 2e
je
to zby-
todni
,,cucad"
batdrie, ale
je
na
omyle. Za l0 minit chodu chladide
zoberti pribliZne 50 mAh do
je
za-
nedbatellnd. Hmotnost' kvadrokop-
tdry sa touto ripravou zvl/sila len
o l 5g, di ze ni a hroznd. Chl adi f by
sa samozrejme dalo aj inak, napri
klad keby som umiestnil regul6to-
ry spod krytu von na ramenii pod
v ule, ale to uZ by esteticky nevy-
zeralo tak dobre a zavadzali by mi
v kufriku. Nezbadal som ani, ie by
niedo elektromotory chladidov ru-
5i l i .
Po havfuii som zadal uvaZovat'aj
nad poistenim modelu a ik6d, ktord
by som mohol modelom spravif.
Zavolal som do
jednej
z poistovni
a mal som st'astie. Natrafil som na
velmi mili pracovnidku, ktoni po-
chopila, o do mi ide, a na druhj den
som mal od nej e-mail av iom vset-
ko popisand. Musel som maf zdk-
ladnd poistenie za bezni obdiansky
Zivot a k nemu pripoistenie s ne-
zvom modeler Dal som si poistenie
na modely do lokg. Samotni mo-
del sa mi poistit nedal, doje skoda,
lebo takiito kvadrokoptdra nie
je
lacni Sprs. Alespon ale m6mpoiste-
ni Skodu alebo ujmu na zdravi sp6-
sobeni modelom. Takdto poistenie
najeden rok ma stoji 14,50€, spolu-
udasfje 30 €, doje si myslim lepiie
ako platif plnt sumu pri nejakej ne-
hode. KaZdopddne difam, ze tuto
poistku nikdy nebudem potrebovaf
quZif. Je to velhi dobri vec a mal
by
ju
mat' kMdi rnodelrr, kto{i tie-
ta dasto a hlavne v blizkosti obydli,
Aut a podobne.
Na tejto kvadrokoptdre pouzi-
vam taktiez aj dalsie zariadenie
GPS s telemetriou, kor€
je
len in-
formadnd. tlkazuje mi na \Tsieladi
rjiku, qichlosf, sfradnice a taktiei
funguje ako diema skinka, ked'Ze
nahr6va let a potom sa dA pozrief
&6ha letu na poditadi. Je to naozaj
vel'mi dobr6 vec, koru odporudam
kazddmu, kto mA lysielad s tele-
metriou.
(Pokraiordni
ze struny 55)
minitach letu som ui radSej pri-
st6l, lebo mi signalizicia oznamo-
val^, Ze
ie
slab6 batdria.Prist6tie
bolo lhhkd ako ked pad6 pierko na
zem, aj napriek tomu, Ze som s iou
nelietal Styri mesiace.
Po takejto oprave si od hav6rii
zaslu-Zila aj no\,"i gimbal na kameru.
Objednal som dvojosi gimbal z Ci-
ny, taktiez
j
edno servo Futaba ajed-
no
ggmmovd
se o, tieZ Futaba,
z USA. Mnoho veci sa d6 ndjsi aj
na e-bay. Obidve sew6 su napojend
do riadiacej jednotky,
ktor6 ovl6da
aj n6klon kamery VA6Sie servo
ovl6da kameru horizontehe a men-
sie
ggramovd
servo ovldda kameru
vo zvislej polohe. Po zapojeni som
musel este upravif v programe DJI
Naza Assistant 1.8 r,1,lstupnu frek-
venciu na 100 Hz. TAto ftekvencia
je
akunitna pre obidve serve. Ne6kl'
brl a idi tiplne plynule. Takie aj pri
nakliiiani a lete kvadrokoptdry
je
kamem stale vodorcvne a ziibery sti
stabilnd.
TieZ som musel troiku upravit'
aj samotni gimbal, ktorl; bol uro-
beni, aby sa doiho voSla kamera
GoPro bez vodotesn6ho krytu. A to
bol probldm. Nebudem predsa ris-
kovaf a devat drahu kameru bez
Tabul'ka so znenim zdkonu o najdeni cudzei vecis adresou a telef6n-
nym kontaktom na majitela kvad.okopt6ry
tvar dosky. Dosku som navrhl tak,
aby sa dala kamera GoPro bez
probldmov upevnif aj s ochrannim
krytom.
Zelet novdho gimbalu sa konal
na dvore. Bolo ale dost'
nepriaznivd poaasie, na-
kol'ko tukai silnf, pre-
menli{i a ndrazo\i vie-
tor Kvadrokoptdra to ale
zvladala a neustale sa vy-
rovnavala. Potom som
vyrazil na nase model6r-
ske letisko Bocian, kde
som mohol odsklSaf
kvadrokoptdru s nor"jm
gimbalom a kamerou.
Stabilizoval v5etky n6-
klony aZ nad moje oiakri-
vania.
Dal5ia vec, ktorf som
spravil, bolo aktivne
chladenie elektroniky.
Hlavne regulatorov, kto-
rd sa pochopitelhe hrejtl
pri prev6dzke. Objednal
zbytoani zelai, ako keby som na-
vaial ini zdroj napatia. Ked'Zc
idem lietat' a zapojim hlavnf batd-
riu! tak sa mi automaticky zapni aj
chladide, a ked dolietam, vyberiem
RCR 1/ 2014
iedni
francouzskj,
konstruk-
ftr a uirobce letadel Emile
Dewoitine v mezivdleindm
obdobi zkonstruoval a postavil
mnoho ruznj,ch letounfi, piedeviim
se viak vdnoval vivoji stihaiek, se
herymi dosahoval dobrjch uj,sled-
ki. Silkonstruktdrcm typu D-520
byl Robert Castello.
Soukromd
Jirma
Emile Dewoi-
tine se v bieznu 1937 zailenila
do spoleinosti S.N.C.A.M. (Socie-
ft National de Constructions Ae-
ronautiques du Midi) a E. Dewoi-
tine se staljejim ieditelem. Najaie
roku 1938 ziskala
frma
zahizku
na ityii prototypy D-520 pro
zkouiky. Piiplwim letu d e 2. iij-
na 1938 stroj pilotoval slarn!,
francouzsk!
akrobal Marcel Do-
ret. Letouh mdl prorizotnd zabu-
do\)dn motor o vfkonu 668 kII/
s dievinou droulistou vttuli a le-
toun s nim dosahoval maximdlni
rychlosti
jen
480 kn/h. V lednu
1939 doslal letoun motor o vikonu
825 kW a tiilistou za letu sta\)itel-
nou kovovou vrtuli a v unoru
s nim dosdhl pilot Galy ve stiem-
hlavdm leta rychlosti 825 km/h.
Pfivodni prototyp a dva dalii pro-
totypy byly vyzbrojeny 20mm ka-
nonem umlstdnim v ose rrlule
a dvAma kulomety ftiie 7,5mm
v mal!,ch ndstavbdch pod kiidly.
Letovi zkouiky probihaly dobie,
takie v bieznu 1939 ziskalafrma
objedndvku na 200 stroji rybave-
nich norimi motory Hispano-Sui-
za l2Y-31. Prvni s4liori letoun
D-520\'zldtl 2. listopadu 1939. Mdl
oproti plototypim delii trup, pan-
cdiovani pilotni sedadlo a v klidle
neslityii kulomety MAC M39 rriZe
7,5mm se 675 ndboji na zbrai. Ka-
non HS 404 mdl 60 ntibojtT. Do-
ddvky novjch letouni se vlekly,
ptoto2e byl nedostalek riznich
agregdti rtetnA v/tu|{. Novj,mi le-
touny byla prvni jednotka
vyzbro-
jena
ai v prosinci 1939, v dobd na-
cistickiho litoku na Francii bylo
v bojovi pohoto',)ostijen 79 strcjrt.
Na Dev)oitinLich v rtimci
fran-
couzskdho letectua na poiritku dru-
hi svdtovd wilky bojovali i ndheii
ieskos lorenitl piloti. Celkovd ispd-
clty stihaiek D-520 v tivodni
fizi
tallry piedstavovalo 109 prokiza-
nj,ch a 39 pravdApodobnd zniie-
rlch ndnecbjch letadel pii ztrAtd
75 vlastnich letadel. Po kapitulaci
Francie pak pdt pluht se 165 leta-
dly D-520 pieletdlo do Severni
Dewoitine D-520 byl
jednomisF
ni celokovovi samonosni dolno-
plosnik se zatahovacim podvozkem
a ostnrhou.
Kiidlo s hlavnim a pomocn:im
nosnikem mdlo kovov.i potah, kii
ddlka a klapky mEly kovovou kost-
ru potazenu pliitnem. Pitotova tru-
bice byla umistdna v lev6m konco-
vdm obloul-u kiidla.
Trup mEl poloskoiepinovou
konstrukci. Pilotni prostor byl
umistEn pomEmd vzadu, mezi nim
a motorem byla umistdna hlavni pa-
livov6 niidrZ. Stiedni ddst piekrltu
pilotni kabiny byla odsunovatehe
dozadu.
Samonosnd osasni plochy mdly
aerod),namicky q'veZene kormid-
la. Konstrukci mely celokovovou,
stabilzetor a hilovky byly potaze-
ny plechem, kormidla pl6tnem.
Piistiivaci zafizeni tvoiil dvou-
kolov.j zatahovatelni podvozek
s pemou ostruhou s kolem. NohY
hlavniho podvozku mdly olej opneu-
matickd tlumide, skldp€ly se smc-
rem k trupu. V zatazen6m staw by-
la kola polozakrytri.
Pohonnou
jednotku tvofil kapa-
linou chlazen;i vidlicow dvanacti-
velco\j motor Hispano Suiza 12Y-
45 s kompresorem. Vikon mdl 638
kW pii 2 400 ot./min na zemi a 698
kw pii 2520 ot./min ve \isce.
Chladid chladici kapaliny byl umis-
tdn pod centropliinem, chladid oleje
pod motorem. Motor pohanCl tiilis-
tou kovovou za letu stavitelnou vr-
tuli Ratier-Figeac 1 606 M.
I g. Lubomir Bendo
Snimlq: sbirka autora
Afrilr', zbyld stoje pak slou2ily
jak
okupantfim, tak novd
',ytvoienimu
letect\ru kolaborantski vlddy ve
l4chy.
Vlmba D-520 pokraiovala i za
okupace. Nejvdtii idst dostala Luft-
wafe, 60 letadel bylo doddno letec-
tta
faiistickd
hdlie, iA$ dostal,
spojenci nacistickdho Nemecka Ru-
munsko a Bulharsko.
Po filce byly ndherd D-520
piestavdny na dwumistnd cviini,
posledni let absolvoval letoutl
D-520 dne 3. ztiii 1953.
Celkem bylo ryrobeno vice nei
900 letouni Dewoitiqe D-520.
RCR 1/ 2014
CHNOLOGI E
Jak na to
(1)
Jaroslav Kroufek
Stavba lctcck)ich rnodeli
je
starsi nez stavba skuteinich leta-
del. Pied ndkolika dcsitkanli roktr
si modelii aasto stavEl nejen rno-
del, ale i RC soupravu. dasy se vSak
meni, nejen li lnladsi stavdji ze sta-
vebnic a ndktcii litaji vihradne
s modely r lehienltch plasti. Tak
jak
technickd a iemcslnd dovcd-
nosti upadaji Y nasi spoleanosti
obecnd, upadaji i dovednosti n1o-
dclhiski. Nejen
jd
isem
aasto pie-
kvaper dotazy modeldii. ktcii si
koupi n:rodcl v rozsypu ai sadu diliL
kj eho sl avb€ a pot om si nevddi ra
cly. Maji pouze mali znalosti tika-
i i ci
se t echnol ogi e st avby model i .
Myslim tirn tcchnologii v pmvinl
sl ova smysl u, ni kol i v
j ak
se v sou-
iasne dobC nazivd pod vliveln an-
glidtiny lechnika. Podle technick€-
ho sl ovni ku
j c
t cchnol ogi e vedni
obor zabivajici se vyu2itirn piiro-
dov€dnlich, zvldstd lyzikilnich
a chernicklich poznalkir ve vivoii
poslupi k ziskrvrni surovin a
je
jich
dalSiho zpracovrinl
ys
1,;irobni
prosticdky a spoliebni piedmety.
Priivd ziikladnimi modeliiskimi
tcchnologieni se budenre d6le za-
biYxt, v ilvodu slr ncobcjdcmc sc
bcz ncjnulne.jSich nestro-
jir
a materiiili.
Noie
patii nezi zlkladni uro
deldiski nrisroje. Nekte-
ii rnodeliiii se domnivaji.
Ze postadi lemaci ntLT
za piir korun- Ten vsak
neni pi i l i i vhodni . Li -
fiaci noze Yfrbec nezavr
huj i . pokud j dc
o kval i t ni
virobky jsou
to nozc
uni ver-zi l ni . Jako vSe
univerzilni obs:ihnou ii
rokou oblast pouZiti. ale
nikdy ne s takovou dokonalosti
ja-
ko noZe speci al i zovand.
V prodcj i j sou i l evn6 sady noZi
s vymenitehrini depelcmi,
jcjich
nevihodou
jsou
klestiny z plast
(obr. l). Pro zaaatek takovi sady
postaai, ldpe
je
ale inveslovat
do poiddnich noZi s klcStinarni
z duralu. napiiklad Excel nebo X-
-ncto
(obr, 2).
Rozhodn€ nezavrhuji vlastro-
ruand zhotoveni nozc. Na piipoje-
ni fotografii
jc
rnrij oblibenj n&2,
kteryi pouzivrim vicc ncz 40 roki.
Vybrousil
jsern jej
z Sevcovskiho
Obr . 2
-
kval i t ni noi e Excel
G
F
obr. 3
-
shora: ni : koi esni cky, vl ast no-
rudn6 zhot ovenY nU: a i ezbaf ski ni :
Narex
kncjpu vyroben€ho z kvalitrti Svdd-
sk€ oceli. V nlinulinl stoleti byl
ovicm o nEco delSi.
Ji nou \ , al i anl ou
_i sou
nozc urdc
r1i pro iczblie. Kvalitni noze, na-
piiklacl od hnry Narcx,
jcn
zdinli
vd ncj sou nrj ak l evn€. I ' ro model i -
ieje vhodni nit zaieTilvaci o siicc
l 2 a di l ce l 60ml l l . Jsou pr-avd a l e-
vd. Dal Si m
1c
nf rz zapi chovaci
a nfr2 vyieziivaci.
RovndZ chimrgick6 skalpely se
v rnodeliliske dilni uplatni. Dosti
kuri ozni j e ko2ei ni ckl i ni rZ se Si ro-
kou aepeli, ktcri sc mi vclmi
osviddil pii oieziiviini potahu vel-
k1/ch rrodelir.
Obr. 4
-
nej bdzn6j Si t vary depel i
model ai skYch noi dl
Obr. 1
-
sada no: i s vym6nni mi depel emi a pl ast ovi mi kl est i nami
Obr. 5
-
i ez
j ednost rann6
a oboust rand brouSeni m no2em
nrc sprhvni rozmdr (obr. 5). Stejnd
ostiim i kuchyiiske nozc a neznali
sc divi,
jak jcdnostlannC nabrouie-
:rym noZem klejiln tenki pletky
slaniny, kJobisy di saliimu. Brou-
Seni noZir a dlil
ie
piirno veda
a kronrd dobri brusky to chce znad-
nou diivku zruanosti. trpclivosti
a zkuscnosti. Vysokooldakovli
bruska neni nejvhodnijSi. iepel
snadno piehiejene. Vhodni
jsou
pomalob€zni brusky,
jejichZ
brus-
ni kotoua se brodi ve vodd a nej-
lepsi ty. ktcrc
jsou
k tonluto brou-
Seni piimo ulcend. Pro hrubi brou-
scni lzc portit pomalobezno!L
brusku za piistupnou cenu.
JiZ Jselr
popsal v RC rcvue l / 2013. Jcj i ko-
toui se brodi ve voda a nchrozi pie-
hi6ti a vyZihrini aepele. Jiz pii
brouicni pozndlre. zda brotLsirre
depelz levne sad_"' za pir konln, ne-
bo k\ al i hri E\ cel . Jej i brouscni
niln zalrere znallclni vicc dasu, ale
----l I ----l I
llllf,,
l
L i'lltl
Na obr. 4jsou nejbCzrejii tvary
depeli rnodeliisklich noZir. Tvar
Ajc vhodni pro piind iezy. zejmd-
na kdyz
je
aepel velmi zati2cna.
Cepcl B pouiijcmc pii piinich ie-
zech. kiivky s nirr rnfr2eme vyie-
zarat.
jcn
kdyZ maji vdtii polonrd-
ly. Tval C
je pro vyiezii-
vdni rrjznich tvari o ma-
l i ch pol omerech. PouZi t i
nozc D
Jc
zi qrnc. sl oui i
k dl abri ni . Cepel E
j e
vhodni k iczrini papiru
aI 6l i i aFkoi ezi vt i i i .
C) nozc sc rnusilnc sta-
rat. Chrinineje pied ko-
rozi a musi me
j e
ost i i t .
Pro rtrznc p.hcc jc
brou-
sime lirzn€. Ndkteri
bloLlsinc oboustranne.
j i n€ pouze zj edne st rary.
Pravdci z pravc. lc\'ici
z lev€. Potom, kdyz ieze-
mc podl e pra! i l ka, i eze-
Obr. 6
-
brousky: shora
j emni na
dokondovani , l evni 6i nskY a Narex
C@
{ - __
ri@ RCR 1/ 2014
Zc
. i cdnoLl
rukou dr7i rnc
brurnr_ ki mcn a druhou
ni rz
. i c
nl acmnd. Ki rncn
snl i ai nre vodol r. pct rol c
j em
ncbo ol cj cm. Osobni
di l i nr pi cdnost voda u. i c
dobrJ obi as kl mcn vy
prat V saponilovenr ro7-
l oku. \ ej pr\ c Lrf ousi nl c
na hnrbozrnncnr kamcni .
pol om na. j cmni nt . Nako
l uec pou: i i cmc nL-i i cnr-
nt j i i ki ni er. kt cLv- n1i mc.
Kval i hri
l c
ki rncn
r Af kensasu. kt cri snt i i
ai l rc ol cl cnr. pf ot o sc mu
i i ki ol cj ory ki nrcn.
a\ i ak. i cho ccna od l i si cc
korun ! i i c nc' j spi i ocl ra
di. it proto niinr !J,hoVi
1c\ nar bi i cl l i cc. Tcnkl i bi i -
dl i corv ki mcn r, ! rl < r-a
dL: i i nal cpi mc na t l usl oLr
Obr . I
-
i emen na vyl est dnr ost i i
pi ckl i ; ko\ ' ou i l csku. rchrozi pak
ocbc/ peai . 7e. j cj zl orri nl c. Na t va-
ro\ a a roznl aro\ a sl i l i pdl l ()2cc
nrl cpcni ki rmcn \ vL12i j cnl c t cnl ai
bczc zbvt kLr. Broui cni rn sc semo-
;/ielrri kilnlcu opoticbo-
vi \ ri . pf ot o j c' i
obi as
sl o! nenl c ot -ouscnl l u
na ocel o\ i dcscc posyl a
nc
j cnrri nt
pi skct r snt i i -
acni l r \ odoLr.
Nakoncc bi i l noTc
\
)
h l rdi nt c na kot oui i
s ki r2i ncbo na napnu
1cl n i crncni
hbr. 8). Ki r-
2i pot i ri l n snl asi vcpi o
! dho si dl u u zcl cuc l cSt i -
ci pasl v. kt crou koLrPi nt c
\ . Tcl cri ri st vi . Ncl ni l nc-
l i br-usDoLr pasLu. po
sl oLt Ti ni m \ . uol l zi l c! -
t i nka na aut ol Nkv s vcl c
j c
ni rrl bf Lrsi vcm.
' l i
di i ve nal ozcni si . j i st i vzpout cnou
na of i ci nu. k(l c hol i a ua i cmcni ob
urhoval bi i l \ ' y a \ l cckl cf er rodi ni
sc i crl rcn na ol rt ahovi i ni bi i t l y na-
J OC.
Pr o rychl c hf ubc broLr-
i eni l zc pou; i t i di unt au
1(l \ i brouskv. dobi c po-
sl oLrzi i l cvnc, , a pat f dcsc
t i kof un. srl nozi e' i nt i j c
ro! ni 2 suri ai rnc.
Takl o ni rbf oLl Scni nt
noTem s \ Vl ci l i nl nr Lri l
t cnl bvchonl se nl ohl r
i ohol rt . Rozdi l \ i czu.
l (d)2 sl i c. hi i l \ oLl brl -
. / o\ ou l i Sl u pi ckroi i mc
no\ i 1D l i mrci nl nozcnl
i r osl dnl nozcm I l \ ccl . . i c
ri dal na obr, 9. Jc zi cl cl -
rc dfccri be,,v acpei i Ii rnaci ho no-
i c.
(
i rrr bL(l c bal za maki i . t i rl t bLl
dc rozdi l r. i czcch pal mi j si . K no-
2Lrnl E\ ccl mf r: cnt c dokoupi l
nrnoTst \ i nl zna nnro\ l ni ch nozLi
a dl ] l . Sl ai i sc podi \ l l t i cba na i n
l eDrcl (^. i st l -i i nk) l i | nry Pel i krn
Di i ni cl . O Lri i l sc sul ozi cj nt i st t ri i -
nrc I noi a ne\ l i l i nt c po sl ol e- el c
uklirclimc
jc
do mikklich poLrzdcr'.
OdvLl i i i sc ni l n t f \ . aDl i vosl i I osl -
Obans sc st anc. 2c sc ni l n odl o
l ni i Di aka nozc. Ab! chont l ornLr
u noZLl . kt crc ncnrLrs! -j i t ri l na kon
ci osl ri hf ol . vc znai ni nl i i c pi cdc-
i l l . f t l brcLrsi rnc t rochu hi bct nozc
e t i r nebczpci i ocl l ont eni onrcri -
1I c (obr. l 0).
Obr. 12
-
i prava l i st u l upenkov6
pi l ky pro snadn6j Si i ez6ni
Tecrruol ocre
Obr . 11 bal zoi ez na i ezani l i St z bal zy
Kcl o
i cdroLr
zkusi l i czrt dol ri c
nebroLri cni l r spcci al i zo\ rni m no-
Zcm- l dzko sc budc \ racct k t upi -
| ru . . pa; , nchl u .
Mczi Di sl roj c k i c, , i ni bal zy pa-
t i i bal , , oi cz k i czi i ni l i sr (obr. l l ).
. l i ni brl zoi c/ nri )c sl ouTi t pro oi e-
zi \ ai ni i nri ma zaki i rcni ch pl och.
nri rzcmc. i i rn t i cbi oi c, , rt ai st TcLr-
m. kdc budc l uh_v- pot ah. Zakoupi t
l c
l zc \ , nrodcL' i i ski ch pr ocl c
j nhch.
Pii icziuri piinrlich iczu clinrc
pi cdnosl kovo\
i m
pravi l kLl I n. Aby
ui m ncl <l ouzi rl a po maLcri l i l Lr. ni ! l e-
pi nrc na spf t l ni pl ochLr. st aai mi sl ).
brusni papi f . Pr. r\ i l ko pokl i di rru
rTdv na \ vi ezi r\ ani di l . pi i padni
f t l pad nrusi bi l \ ni p[ rvi t ki r . l er
t ak sc pi r nccht i ncnl r), j cl i no2c
poskodi ocl pad. ni kol i \ \ yi eri rrnl i
di l .
Zu 1(). 2c si unri l n dobi c nabf oLr-
si l no: . . \ daai rn sl i n1u pi i t cl i An
l ()ni novi . sk\ al cI nu al or nk u. i czb: i
i i a urodcl i i i . . l i ut nabr-oLri cDi ni
sl roj c. i sou dokorral c.
Pi l ky
l -uPcnkovor pi l kLl asi ncnLrsi rn
ni konrLr pi edsl a\ ' o\ i rl . SrJ
l nri ncr
vzrl a od l upcnk). coZ
j c
t cnki pf
ki nko k \ yi ezi \ ri ni . Sl ou2i pi ccl e
\ i i n1 k \ yi czl i vi ni ruzni ch l \ , ari r.
Pi ednost di l ne l chki pi l e s ri mcm
z duulo|i hrlbk],. poiizcnr \ yiczri
\ eci ho st oj i nkLr s pi naci s\ i rkou
j c
sanroTi ! ' j . rost i . Pi l orc l i st y sc
docl i rl j i pro cl i cvo ncbo ko! a maj i
raznou husl ot u , . ub! ' r. . i sou bLrd pl o-
chc. rrcbo kl uho! i .
j cZ
umoTri uj i
(Pokralovini
na struni 62)
Obr . 7
- dr : ak
br ousku
t eki l nnohcnr dcl a \ )' dl zi ost rri .
Ncnr; j nrc l i mo2nost bl ou\ t l
l )onl a
l obt 7rou bnrskou. obrni l t l c sc 1f | ri -
l i vost i a budcrre broLt si l l 1rana.
Nr obr . 61sou r Lr znc br - ouskv.
Spocl ni . j c Nr| cr. pf ost i cdni l c\ ni
ai nsl (j a nad ni ut b! ' znt Ll l t sl o f okLi
sl ar! s bi i dl i ci re
j ednc
n ki r; i
Du df uhi sl rani . Ccua kval i hi ho
bl usndh{) kunt cnc sc pohybuj c
o(l sl ovck l i orun. Zraarl cani k rl c
si hnc ncj spi s po l c\ ndl n ai nskdl rr
brusncnl l (aD. ni . Za pdr dcsi t cl i
kof un sc \ ' 2cl czi i sl \ i (l i
l (oupi l
Lrrusny ki l rcn dvouznl \ i . nef i i k l ad
o f ozmarcch 1-50x50\ l 0l rut . Po-
di rl i mc sc. zda nebLrdou mi l i ki i
nl cn o
l cl rncm zrnLl . \ aLi i noU bi i cl
l i ci . pro koncaDd brouscni - ncj l i f c
sl al ni ch pudorvsn): ch ro. , ut i ru.
Pro kimcn si zltoto\ irnc dfr.'ik.
f f ot oTe
pf o broul cni pot i cbLri cmc
d\ i rncc. Dr Zri k nri rTc l i i l ob). aci ni
ohf i dka.
j i 7
uponi nrc k pracol ni
cl cscc st ol u. Osobui
j scl ] t
si zhol o-
ri l Lrni rel zi l ni s Lrpi nuci mi i roLrb\
1obr. 7l . Ndkl crc l (anrcnv sc cl o-
konccl i 2 r phst or i m ci -7i ku rl oc| i
\ l l l .
I ' i i bf orl scri
DosLUpui cmc'
l ak. 7c
acf cl dt i rnc pod sl i l i m i rhl cur vu
ai kanrcni i r s acpcl i \ , \ koni ri nt c
Do
ki rnrcnr pohvbv
f i i nt d.
kruho\ e
rr rc t raru ornt ri kv. Brouacni l ak.
Obr . I
-
vpr avo bal zove l i St a pi ei i znuG
l evnl i m no: em s l emaci depel i , vl evo
ost r i m no: em Excel
Obr. 10
-
upraveni h; bet depel e
-
horni 6i i st j e
sbrousena t ak, aby
nedochAzel o k odl amovani 5pi i ky
- . ^ . - -
* *
J I
. a - - - - -
- \
t r
RCR 1/ 2014
CHNOLOGI E
(Pobaiovdni
ze struny 61)
fuzeni vsemi smery List se upin6
zdsadnE tak, Ze zuby smEiuji doli,
aby byl list pfi iezu namahan ta-
hem, nikoliv vzpErem. Na pilku bd-
hem iez6ni netladime, pokud se
nAm plochi list zakusuje, mtzeme
jeho
boky za ozubenim odbrousit
rudnim brouskem podle obr. 12.
i.ez6ni si usnadnime i potienim lis-
tu voskem, ale
jen
v piipadech, kdy
k iezandmu mistu nebudeme po-
zdEji nic lepit vosk by pisobilja-
ko separator. Pokud potiebujeme
iezat tenkd materiely, napiiklad
plech, stihneme
jej
mezi dvE pie-
kliZkov6 desky.
Urditd si do modeldtskd dilny
poiidime Ziletkovd pilky Excel ne-
bo Zona. Ve svd podstatd
jde
o de-
povky s velmi tenkylm listem ruz-
njch d6lek a Siiek a s \"yzfiZenim
hibetem. Kouptune alespoi
jedtru
s hrubjm ajednu s
jemn),m ozube-
nim. Doporuduji pfikoupit i
,,21o-
d6jku" se zuZujicim se listem. Po-
Obr 14- souprava
p. o dl abeni
dre:€k zavEsi
Obr l 3- ri zn6 pi l ky
kud pilky nemaji drZadlo, upi irne
je
do drZadel nohl Excel. Rez tE-
mito pilami je piesn!, pli tezini
balzy pies ldta pilkou s
jemnjm
ozubenim nemusime fuz mnohdy
ani zadist'ovat.
Pilky pro speciilni operace si
mi;eme zhotovit i vlastni, napii-
klad z listt pilky na kov di z listu
pisovd pi1y. Zejmdna pro stavbu
piihradovjch konstmkci
je
vhod-
nou aZ nepostradatelnou pomtc-
kou hliniko.v"j kosolez Excel. Pilky
Zona, Excel i amatdrskd
jsou
na obr. 13.
Z dalsiho vybaveni dilny
je
vhodtrd tleba souprava
Q-model
pro dlab6ni drfiek z6vdsrl (obr.
l4), pro hoblov6ni, z,tl !,tE balzy,
je
nezbytny mali hoblik s v]y'm€n-
nimi depelkami. Hoblik vzdy od-
kl6ddme na bok, nenabtit! Timjej
chrdnime proti poikozeni a otupe-
ni .
Zd6 se toho pro zadatek moc, ale
dobiy modelaiski niz s rtznimi
depelemi, brousek a Ziletkova pilka
s
jemn:hn ozubenim by nem€ly
chybEt ve \.ibave i zaiinajiciho
modeltie.
(Pokraiovih|
Letadlo ma dily vypenEnd do fo-
rem z oblibend pdny Elapor Ta
je
odolnd vridi agresivnim barv6m,
kterd leptaji polystyren, depron
a dalsi dasto pouzivand materi6ly.
Elapor
je
bilj, coZ
je idedlni pod-
klad pro vetiinu barev Poslednim
divodem
jsou jeho skvEld letovd
vlastnosti. Parkmaster
je konstru-
ovani pro ldteni venku
,
ale md
chov6ni a agresivitu halovich mo-
delt.
Pro dosazeni maximdlnich v'-f-
koni modelu
jseln zvolil nAsleduji-
ci rybaveni: ntotor AXf 221'1116,
serva Hitec HS-5065MG, akumuld-
tor Desire Power V6 3s/ I 300 InAh
a reguutor Castle Crcations Pho-
enix 25A-
stiika€i
pistole
U neijednoduslich pistoli se stis-
kem tladitka otevir6 vzducho{i
ventil piiv6dEjicl vzduch do trysky.
Mnozstvi bafl,y a ro4tyl se nasta-
vuji zvbsf Sroubov6nim
-
posou-
vfuim
jehly
v trysce. Nastavenljeh-
ly zistriv6 stejne, dokudji nepiesta-
vime. Tyto stllkaci pistole
jsou vdt-
linou leynd, ale
jejich
moZnosti
jsou
nadne omezcnd.
Dvojditrtrd stfikaci pistole opro-
ti nim umotiuji
jak
siiskem spou-
Ste otevirat vzduchoq; ventil, tak
otevlrat
jehlu posouvfirim spouste
dozadu, a tim do proudu vzduchu
nez6visle plid,ivat barYu. Moznost
plid6vat a ubirat barvu bdhem stil-
lcini spolu se zmdnou vzd6leoosti
Ai rbrush
j ednoduSe
umi sprivnE zach^zet. V tomto
E16nku chci dtendle krok za kro-
kem seznAmit se svjmi zku3e-
nostmi s airbrushem. Diky tuzem-
skim i zahranidnim internetov:im
obchodim si dnes mtZe koupit
1evn6, ale prc zaddtek dostatedtrd
vybavenl temEi kazdi
Letadlo
Pro ukrizkovou stavbu
jsem
zvolil popul6rni a pohlednd leta-
dlo od firmy Multiplex nazvand
ParkMaster, zkonstruovan6 geni-
6lnim koNtruktdrem Martinem
Miillerem z NEmecka. Tento mo-
del
jsem
zvolil z ndkolika divodi.
Dotratas Pauzuolis
Vgtlina z n6s ui vidEla skvdlou
povrchovou fpravou airbrushem
na autech, motocyklech, sportov-
nlch lodich di
jinde.
Tato technolo-
gie powchov€ fpravy se dasto po-
uZlv6 i na Bpidkovjch RC mode-
lech, kde n6stlik 6asto
dElajl skutednl um€lci
a profesioMlove s odpo-
vidajicim vybavenim.
Jejich Spidkovi vibava
m6 viak velmi vysokd
polizovaci n6klady
a velmi m6lo lidi s ni
RCR 1/2014
Tecnruolo
Maskovani piekrytu
kabiny pied
n6stiikem.
Pro znazorn6niefektu praskl6ho skla je
zapot i ebi vyi i znout t enkd pi sy z papi rovd
samolepici piesky.
mezi pi st ol i a st i i kanou pl ochou
umoziruje stiikat rfiznC iirok6
a syti diiry bez pieruseni tahLL. To
je
drilezit€ pro ndkterd ef'ekty
a motivy. Dvojdjnnii stiikaci pisto-
le
je
slozitEjSi na ovlAdiini, ale
po zvl6dnuti priice s dvojdinnou
spouiti nabizi mnohem vice mo2-
nost i .
Osobnd pou2iv6m dvojiinnou
stiikaci pistoli oznaaovanou jako
TG-130K. Jeji cena se pohybuje
kol em l 8 USD. Podobni pi st ol e
od renomovan;ich vlrobci, jakimi
jsou
Paasche, lwata nebo Badger,
v6s piijdou na mnohonrisobnd vyiSi
idstky. Produkty tdohto znaaek jsou
samoziejmd mnohenl kvalitndjii
nejen po strdnce zpracovdni, ale
i pouzitim lysoce kvalitnich mate-
ririhi, a budou slouZit po mnoho let.
Pokud vsak airbrush zkousimc po-
pwd a nevime,jestli nds bude bavit,
pak nim levn6 stiikaci pistole bude
stadit. Pi ekryt kabi ny po
odmaskoveni
Maskoveni Sachovnice na spodni stran6 kiidla papirovou paskou
NSstiik piisluSn)7ch poli dervenou barvou Tamiya
Piekryt
je
nastiikani 6ervenou barvou Tamiya. Pak jsou pod6l okraji
p6sky lehce nastiikany dern6 stiny, rovn6: barvou Tamiya.
V,ibdr barev
Pro tento modcl jsem
lybral dva typy barev
Prvnim
jsou
emai)y
Crafts Spray zakoupend
v drogerii. Tlto spreje
mohou nalcptat povrch
depronu nebo styroporx,
pokud nastiikamc piilii
tlustou vrstvu. Elapor
je
viai tdmto barvem odol-
ni. Sprcje
jsem pouzival
ke sdik6ni z6kladni (pod-
kiadovd) baNy vCtsich
ploch. MajihodnC Sirolg; kuZel roz-
stiiku, a takjc prace mnohem
rych-
lejSi, nez se stiikaci pistoli pro air-
brush. Tujsem pouZil a: na detaily
a st i novAni . Nandj sem pouZi l akry-
letovd barvy na plastikovd rnodeJy
Tamiya.
Piiprava
a
postup
n6stiiku
Aby byl visledek disti a bez
chyb, rnusirnc b)tt veimi peilivi.
Pii pr6ci s maskovaci paskou a sa-
molepicimi obtisky zdlezi na ka2-
mistd najdeme reklamni studio, kde
niim pozadovani symboly a ndpisy
rryie2ou z f6lie na iezacim plotru.
Doporuduji pouzit co nejtcndi samo-
lepici f6lii s nepiiliS velkou lepivos-
ti, po ndstiikujde lipe sloupnout.
K piipravC Sablon Sachovnic
na spodni stranu kiidlajsem pouZil
papirovou samolepici pisku. Hodi
se na zakryti vsech ploch, kterd lle-
chceme stiikat. Neni piiliS lepiv6,
takzc pii sloupnuti neposkodi po-
vrch Elaporu ani
jemndjiich
rnatcri-
eli. Na tomto letadlejsem pouZival
pisku z roli Siroklich 2,5 a 4,8crn.
Fonty
Aby nripisy
lako
jmdno pilota,
niizev modelu atp) vypadaly dob-
ie, pouziveme atraktivni fonty.
Skvdlii internctovli strinka s volnd
pou2itelnimi fonty
je
x,h,x, da-
Jbnt.conl
(Pozn. reddkce: pro taie
podtllhky je
tieba ddt pozor, zda
sla,en).
.lbnt
obsahuie ie.^kd zna-
kri. Jrijsem zvolil lont Freya na nd-
pis AutopartnerRc, font Bladc
Runncr movie na JerseyModeller'
a f ont 13 Mi sa na n6pi s wwwdo-
tlarasoesrgn.com.
Barevn6 kombinace
Dileziti jo
vybrat spriivni od-
stiny barev. Rozhodujici ncni
jen
alraktivita. alc i dobrii viditelnost
rnodelu za letu. Na biidrn podkla-
du vypadaj i dobi e dervend, svet l c
(Pokrutordnl
na sttuni 64)
ddm kousku a kazdim
dct ai l u.
Oblibeni jsou
ndlepky
a loga rnodeldiskich 6-
rern. v mem piipad€ jsem
samoziejme pouZil loga
firem, se ktonimi spolu-
pracuji. V:6dn6mpiipadC
se nepokouiimc \'yiiznout
Ioga a niipisy ruine \."j-
sledek by ncodpovidal nii-
mazc. Skolo v kazdim
Odmaskovana Sachovnice
Sachovnice s dostiikanimi aerntimi stiny
RCR 1/ 2014
CHNOLOGI E
l l l ot i vem na hor ni pl ose ki i dl a
j e
r ovndz Sachovni ce z papi r ov6 p6sky Vyst i novani
j ednot l i vi ch
hran Sachovni ce
Sachovni ce po pi est i i kani aervenou barvou Tami ya Hot ove Sachovni ce po odmaskovani
color whccl. Tato lnetoda
je
vellni
rozsiieni v nlarketingu a grafickdrn
plimyshr. Vyhledejte si pojem co
lor wheeliako oblizek v intcmcto-
vcrn vyhledivaai Coogle a snadno
si objevile barvy. kter6 se k sobe
hodi .
(Pokraiouinl
ze strsn)' 63)
a tmavi modri, illLtil. fialovd a aer-
nii barva. Dobie vypad6 i tcnki lin
ka ierven6ho stinu kolen Zlutich
pl och nebo aernE l emovan6 pol c
s picchodcrr zc svdlle do tnavd
rnodrd. Na tmave nrodrdm pozadi
dobic vyniknor.r bild detaily. Tyto
barelnd konlbinacc
jsou
v praxi
vyzkouScni. pouTiri
je
mnoho pi
lot& na r&rnich letadlech.
Pii hledini kombinaci barcv uru
Zene pouzit barevni kolo, neboli
Sch6ma
Kdy2 navrhujeme balevnd schi
ma,
je
vhodnd se iidit ndkolika zii-
kladnimi pravidly: Mald delaily,
ja
ko
jsou
blesky, vypadaji dobie
jen
zblizka, za letu iplnC zrnizi. Aby
Loga a napisy vyiezan6 z f6lie nalepen6 na horni ploSe kiidla
Ki i dl o
j e
nast i i keno modrou barvou ze sprej e
Bl esky a st i ny
j sou
nast i i k6ny barvami Tami ya od ruky
Horni pl ocha ki i dl a po odst ran6ni masek
R@ RCR' 1/ 2014
Na kiidle zrjstaly zamaskovan6
,,srolovan6,'
piechody ze Sachovnice Piechody vystinujeme prstem
s nastrouhanou tuhou z tuZkv
Obrysy piechodi
nakreslime dernim lihovim popisovaaem
Hotov6 kiidlo
2Adni velkd investice do vybaveni
ani mnoho zkusenosti. Jsem si td-
mdi.jist, Ze to, co.jsem v tomto iliin
ku popsal, dokiiZe kaZdi, kdo ma
alespori, trochu nodel6iskd zl.ui-
nosti. Casem dostanene stiikaci
pistoli vice do ruky a zvlddnemc
byla poloha lctadla ldpe rozeznatel-
nii,
je
vhodnd rozliiit vrchni a spod-
nistranu kiidla. Barevni schdma by
tedy mdlo mitjind linie a barvy poli
na homi a spodni shan6. Pro tcnto
ndvod
jsem
zvolil jednoduchi
mo
tiv sjasnimi rozdily homi a spodnj
aesti. SpodDi aest letadla sviti bilou
baNou se dtyimi z6iivd dcrvcnl/mi
aarami, zatimco vrchni iristje mod-
ra a tlnava.
Jak
je
patmd, stiikeni modehi
z pdno\"rich materidhi nevyzaduje
slozitdjSi schdmata i modely. Na
scrveru youfdbe najdeme tisicc fu-
toirli k drznim mctodiinl air-
brushe, z nichZ se irriZeme mnohi-
mu pijuait. Hlavnijc vsak trpdlivost
a praxe, skvdli visledky budou ne-
Sleooval.
Na trup rovnd: napied nalepime motivy vyiezan6 z f6lie
Trup nastiikame barvou ze spreje a pistoli
dostiik6me blesky atp.
Po zaschnuli barev odslranime masky
HotovY trup
RCR 1/ 2014
A lovensk6 obec KLity lezici
\ u dri l ni ce D2 oobl i i naSrch
Vhrun, .
host i l a v pdt ek 18.
a v sobotu 19. iijna 2013 oficielnd
poprvd na Slovensku lodni mode-
l6le se zejmem o pami stroje. Pe-
tedni odpoledne bylo vEnov6no
trdninku domacich a piilezdu
piespolnich, sobota se nesla ve
znameni pidtelskdho zdvodu po
vzoru
jarni parni Vyzlovky.
Do soutdze na dvd kola v
rych-
ld
jizdd
se zapojilo celkem
jede-
n6ct modeli parniki, vesrnds
s pohonem lodni vrtuli. Kolesovli
parnik piedvedl pouze Jiti Vor6-
dek, a to Vltavu. Parni turbina
k viddni nebyla.
Zatimco dopoledne byla hladi-
na klidn6, s blizicim se odpoled-
nem zesiloval vitr. Vlny ned6laji
parnikrim dobie, a tak ndkolik
modelait ze soutdze odstoupilo.
Piesto se pet odvdznich whlo
do lsminutovdho vytrvalostniho
Tollman ll Jiiiho Voredka 6el ke dnu. Naitdsti tam nebyl dlouho
-
o zachranu se oostaral Vladimir Sriamek.
zdvodu. Zpoditku bylo vie v po- Pojedenicti minutach doilo k nej-
i6dku, ovsem s piibivajici vodou horiimu. Parnik Tollman II Jiiiho
v podpalubi se situace horiila. VorAdka si to zamiiil piimo ke
etvrthodinovy z6vod s hromadn:im startem dokonale
provdfi parni
stroiovny. Panuje-li vlnobiti,
je
ve hfe (ne)potopitelnost modeli.
V popledi pluie Renown vladimira Sramka nasledoviin Banditou
TomeSe Blahitky, San Julianem Alexandera eimo, hlavnim poiadate-
lem akce, a Tolmannem ll Jiiiho Voredka.
Kolesov6 Vltava Jiiiho voriidka od pocatku aspirovala na vitdze
tipovaci sout6ie,
jaki
model se potopijako prvni. Nakonec svou
soutdZnijizdu ustala, byf se to bez vody v podpalubi neobeSlo.
b) l a na mol c nemr a/ ar . Rol e- / a- Vl adr nr i r 5r 6meL. Rcnoun: 2
chr6nce se zhostil Vladirnir 516- Alexander Cimo, Frigyes; 3. lvan
mek,jehoz parnik Renown vydrzel Kriiutcr, Altona.
v chodu nejddle a !ryhr6l (po 13 Rychlostnl zdvod kolesovl
minutdch byl zevod piedaasnc parniky (1 model): L JiiiVoreiek,
ukonaen,
jelikoz
Zidni z pamikri Vltava.
pro ndjakou technickou zdvadu ne- Vytr|alostni zrivod
(5 mode-
mohl pokradovat v plavbd). /il: l. Vladimir Srrimek, Renown,
Kricanskd Kity 2013
jsou
mi- 6,4; 2. Tom6S Blahitka, Bandita,
nulosti. Jii nyni se mrizete tCsit 4.6; 3. Ivan Hoiejsi, Radotin,
na opakoveni akce v terminu 17. 4 kola.
Kfcansk6 Kfity zOLg
18. i t na 2014. VCi i m, Ze f l ot i l a
Sesti slovenskich parniki se do te
doby rozroste o dal5i povedeni
kousky a Ze na akci zavite vice
lodnich modellii z CR.
Ladislav DouSa (ladous),
KLoM Pisek a MoNaKo
Tondi Blahfitka z KLoM Pl-
zefi-Letko| zaznamena! vytt'va-
lostni zttvod kamerou GoPrc pii
mo z paluby sviho Bandity. Podi-
NdmeckY parnik Altona dokondil
fuan Krilter v
piedveder
sout6ze.
O
pohon se stara dvouvSlcovY
doupStkov'i
parni stroj z produk-
ce firmy Regner
dnu. Nast dst i pobl i Z j ednd
z b6-
j ek.
Po chvi l ce vypl aval pl ovri k.
slouZici k identifikaci polohy po-
topen6ho modelu. Zd6lo se, Ze vse
pfijde hladce. Led ploviik se odvd-
zal a vyplaval osamocen.
I kdyz v mistE potopeni nebyla
piilii velk, hloubka, v prilce iijna
se do vody nikomu nechtdlo (rdno
vat se mti)ete zde:
httpl/trwtryotrurbe.
con/walch?v:C-s2F
GTHdMS.
Po aase I l:15 tanl
moand postiehnele
Po
topeni Voratkova Toll-
mana II. Bylo rychli.
V[ce podrobnost I nalez-
nete v reporldZi na no-
delcii'skim servertt Mo-
NaKo http://wwt.mo-
V'isledky:
Rvchktstni zrjvod nodell,
do I naru clllkl,
(7 modelfi). l.
I van Hoi ej Si . Radot i n; 2. Pet er
Mi kul ka, Vi kt orka; 3. Jj i i Vor6-
dek, Tol l man l l .
R),chlostni z.iyod nodelY
pies I metr dtlky (3 nlodebr. 1.
RCR 1/20' ,I4
#
Tu
g
towing
seri5l
2013
ve druZstvech, do kterich se
Pied-
tim rozdClili, projet co nejl6pe
a nejrychleji urlenou tal. Zatirlr'
co se snazi, tak ti, kteii se zrovna
nesnaZi,je poSfuchuji, bavi se me-
ze stavby trat€, ndkdo musi do
vody . zbytek mu v6€ potlebn6
podAva
vikend
jen tak pro z6bavu. Letos
to byla setk6ni v Plibrami a pojez-
ddni v Praze na Proseku. Oboji
doporuduji navstlvit. V Piibrami
se napiiklad podiv6 moc dobr€
sel6tko, na hdzi peden6. Neni na-
3i snahou plesn€ imitovat provoz
redork6ni, ono to ani moc nejde.
Fyzik6lni z6kony
jsou proti n6m
a sicejen tesn€, ale vyhrdvaji. Vo-
da m6 poidd stejnou hustotu,
kdezto naie lode maji
jinou hmof
nost a velikost nez skutedneplavi-
dla. Cilem tedy
je
zajezdit si, pro-
t6h[out vlek trati a uk6zat ostat-
nim,
jak
to umim pEknd ovl6dat.
Nebo
jak
to neumim. Dtlezit6
je
pohoda. A nyni n6sleduje rekapi-
tulace ityi hlavnich soutezi.
a v tom domovd kryti baz'r a
jei-
td hodn6 pani teditelka. Umoziu-
je
n6m uZ nEkolikriti rok za
Piija-
telni poplatek uspoi6dat zavody
nasich strkacich a tahacich lodi.
Venku
je zima a ndm u baz6nu
teplo. Baz6n neni velki
je to spe-
cificke sout€Z; vsude, kam se
Po-
divd5, nEjake b6je, priplav, cizi
lod' a tak podobnd. Provoz
jak
v Antverpach. MA to nespomd vi-
hody, voda
je
dist6, a tak se dd
po zimni piest6vce pied dal5imi
zevody vyzkouSet,
jak to
jezdi ne-
bo plave, a kdyi to neplave, tak se
to z bazdnu dobie lovi. Okolo ba-
zdnu bjv6 nahustdno, ale uditd si
podejte piihlrsku a piijedle se
projet. Neni lepsi moznost
jak si
to zkusit. Letos to bylo moc
Pdk-
n6, zvlest6 pak dCni okolo,
jako
tieba to, Ze sndzilo. Tov zim6 nelli
nic divndho,
jenZe nEkteii si
Ple-
tou Tranzit s Tatrou
(oboji je
od T)
a pak stoji v piikopu a snih
Padri
a pad6... Vytdhl n6s traktor. Tak-
Ze nejen o lodich se d6 bavit, ale
tieba i o lidech a s lidmi okolo.
Iindiichfiv Hradec
Pfi t6to soutEZi
jsem se zacho-
val odpovEdnd a i po p6tednim sra-
zu se star'-tmi kamaddy
jsem v so-
botu nho dolazil. A vdite mi, ne-
bylo to vtbec
jednoduchd. Av3ak
nechat part'eka ve Stychu, to prostd
nejde. PEkn6 traf,
jen snad ffochu
vdtm6. Pr6vd to ale k,Jdtdiku*
Pa-
tli, nepereme se
jen
s piekaZkami
a soupeii, ale i s ;ivly. Jak
PIavi
jedno piislovi, piiroda hraje. Pies
to vsechno, anebo
PrAv€ Proto,
se
sejdeme piisti rok v Hradci znow.
Dlouha mola a kvalitni obsluha d6-
laji pnivd z t€to plovamy favorita
na misto roku.
Protivanov
Tak tady pozor! Vibec to tam
neni protivni, ba naopak,
je
to
ja-
ko kdyi piijedete ke starYm zne-
mim. U vodni plochy
je
louka
na ldt6ni, vody dost,
Podasi
takd
Roman Tlll
Jako vyj6dieni pochvaly mich
lodivodskich kvalit
jsem
byl po-
v6ien admiralitou sepsat ndco
o soutdzi v Panistevce, potazmo
o cel6m seri6lu 2013. I usedljsem
za kl6vesnici,jal se chvili ohryz6-
vat oba konce tuzky a hle:
,,Do
kortovy dizy, vUdyf si vlast-
nd nic nepamatuju... Ten rok tak
rychle leti. .." Jenze rozkaz
je
toz-
kaz, a tak Zdimem zevity a piBu.
Pojmu to
jako
dlanek naborovi,
uhlazenyi, nEco vynechiim a nEco
plibaNim a uvidime. Takd to tak
pisuproto, Ze prostli popis akce uZ
tu byl mnohokr6t a vlastn6 vsech-
no se opakuje. Vjsledkov6 listina
je
k nalezeni na tug towingovfch
str6nk6ch a
jakd
bylo podasi, to
zas neni tak dtlezitd. Dilezitd
je,
ze kdo tam byl, neprohloupil,
a kdo nebyl, af piijede piistd, bu-
de vit6n!
Co
je
,JdT6lko",
jak
slangovd
iikame modelovdmu tug towingu,
vime, takjen propoiadek mal6 re-
kapitulace: Lidd zvani kapitdni,
nejldpe vitsi podet jedinci, za-
pi6hnou svoje modely remorkdrri
pied a za
jin6
modely lodi a plo-
voucich zaiizeni a snazi se
Jarcslav Jungman
iezdiien
v kategoriitlacnlich remork6ri
-
risp6snE
zi sebou, popiipadEjim to snazeni
soudcuji. A tak to pokraduje cellf
den nebo vikend. Anebo celou se-
zonu. Jako letos, v roce 2013. NAS
klub polade rodnE dtyii ofici6lni
soutEze, a kromE toho si nCkteii
kapitini uddlaji p6kni den nebo
Most
Most v t6to souvislosti neni
gymnastickY prvek di stavba ur-
den6 k piepravd nad urovni zem-
skdho povrchu, ale mdsto Most.
A v tom m6ste
je ddtski domov
Red Team
-
brati derveni
-
Wplouvaji
z piistavniho baz6nu
Jeden z man6vri na lrati. Piid vleku se musi dotknoui ien
:lut6 b6je.
RCR 1/ 2014
Tla6ny remork6r TR550 pii sout€inl plavbd
V)^ahov6ni vleku z vody. Jde to snadno, i kdyi m6 vttlak pies 120k9.
dobrd. Ubytov6ni klasickd, do-
medky nebo chatky,
jidlo
v mis-
t€... Co si piet vic? Umistdnije ta-
kd plihodnd, tedy to zemdpisnd.
.Prc
Ostravany i Prazeky je
to
vlastne kousek. Jen kamaddi
z Bma to nemaji lehk€, mfrie
na nE dorazit nedekanA kontrola.
Maji to k domovu, co by ploutvi
pohnul. Kontrola
je
vlak vit6na,
stejnd najde brndnskou v)tpravu
bud okolo grilu, kde jim
to vzdy
kr6snd voni, nebo s vysiladem
na molu.
Panist5vka
O poslednim zivodd sezony
bych se m61 rozepsat obiimdji.
Letos to pro mne zadalo sluZebni
cestou, takze jsem
se vracel okli-
kou pies NAmCSi Tedy fplnC
z opaane strany, nez bych piijel
normdlnd, proaeZ jsem
nemohl
nalozit veci. Nalozit je
musel mij
part'Ak v druzstvu. A kdyz jsem
do Hradce koneine piijel, tak uZ
v kempu byla tma a viichni idast-
nici v hospod€. Mild drimy, kterd
toto 6tete, vaSi drazi kapiteni ne-
navstivili restauradni zaiizefii
z divodu ndjakd divokd pitky ne-
bo tak, ale proto, Zejim byla zima,
mEli hlad a na vodni hladinu lehla
tma. Nevdiite? Takze musim po-
psat, jak
takovd setkdni probih6:
Fdze
jedna
Rok dopledu zamluvime misto
kon6ni. Pokud neni uZ rcty prove-
ien6, pledchazi tomu vibErovd ti-
zeni, proto'e poZad,avky na tako-
vd vhodnd misto
jsou:
-
Voda (to dA rozum, kdyz se tam
m6
jezdit
s lod6mi), tedy rybnik,
Aby se na bieh veslo zdzemi, te-
dy depo lodi, stan rozhodiich atp.
Jak daleko je
obderstveni.
-
N6jak€ to WC di dalsi sanit6rni
zaiiz.ni.
-
Jak dalekoje ubytovrini,jestli se
tam de najist, dobit baterie, opra-
vit lodd, zaparkovat auta.
Fdze tfi
Piedjet s autem nebo auty pied
skladiSte a naloiit kot'rrci, z,vaZi
0e
to t€Zki poctivi beton), b6je,
trubky, ostrivki majdky, stany,
iidlidky, sklenidky (budou se ho-
dit), tabule, papiry, napin6dky, di-
plomy, medaile, chronometry, nd-
co na sebe, rybaiskd brod'6ky
fsou
ide6lnim obledenim), prov6-
zek, nliz, nezapomenout na vlast-
ni lode a mize se vyrazit na sou-
Fdze ityii
Piijedeme na misto, vsechno
potiebn6 se musi vyloiit a zadit
skhdat. K tomu slouzi planek tra-
td, nEkolik dobrovolniki a ide6lni
je jeitd
popohen6d. Jenie kdyZ se
spiknou Zivlt je
zima, Le q3rog
tuhne ve sklenici, poprcheve, Sero
stiide podmradeni den, z rybnika
se p6ii, to pak i siln6 povahy mdk-
nou a svoluji k nivstevE mistn6
nejbliZiiho restauradniho zaiize-
ni. Ono to neni iplnC od vEci,
je
tieba probrat tolik vdci. Kdo me
novou lod', komu ta star6 naopak
nejede, padaji tajupln€n6zvy
lako
rdgl, servo, upeEeni rdgl, strhan€
servo, proste chlapskii z6bava,
jak
mA bit. Ale pohoda netrvi vEdne,
je
tleba odjet obetovat se do stu-
denYch chatek, vyspat se na reno.
(Pokrdto ini a strand 70)
V Most6je k dispozici baz6n o rozm6rech 8x16 m
koupalist€,
jezerc,
zAIi'/, z|toka
a podobn6.
Piistup k vode ajestli tam vibec
jde
postavit trat', coz znamena po-
tiebnou hloubku.
Zda je
v mistd molo.
Zdaje u blehu elektricki proud,
coZje spiie vlihoda nez nutnost.
Jak dalekoje to od auta k vode.
-
Zdalije v poZadovandm terminlr
volno.
A kdyi tohle viechno klapne,
nast6v6:
Frze dvE
Ndkdo musi nakreslit tratC. Vy-
tisklout ziznamy o
ji
zdAch. Zptu-
covat piihleiky. Vytisknout diplo-
my.
Letosni novinkou byl tladni remork6r TR550
Tlaan:i remork6r aerveny trpaslik tiidy Springer
RCR 1/ 2014
Jako vlek slouzi i t6iebni
plosina anebo
plovouci jeieb Jeden z mandvri
pro lehky tug towing
-
obrat v doku o 180'
(Poktotovdni
ze slruny 69)
R6no neni o mnoho moudiejSi ve-
dera, kaZdopidnE
je
tieba rychle
postavit trat', aby se soutdz mohla
rozebdhnout- Takze do brodhkU
nebo plavek a uz to lit6 a svisti
a za chvilku
je porada rozhoddich
a prvni vlek vyriiZi na traf.
F{ze p6t
Veder po posledni
jizd6 je po-
sez nebo postoj, povida se,
PiekiF
kuje, argumentuje, obdas nekdo
mlrti do kytary. V nedCli rano se
musi dojet to, co se nestihlo v so-
botu, a dalsi pldnovand
jizdy.
A pak zase balit. Vie vytahnout
z vody, slozit, nalozit do aut.
Fize Sest
Vyhl6ieni vitdzi a vzdAni ctl
protentokrAt porazenim. Protoze
se t o sl ui i . Prot oze ni kdo nevi , j ak
dopadne piiitd. Podani rukou
a odjczd. A vylozeni materi6lu
ve skladu, odjezd domrl, uklidit
vlastni 1od6, dobit baterie, polepit
ulomend d6sti a dastedky takeldze
a vydechnoot.
Nem6m pr6vo ani trochu hod-
notit letoSni sezonu. MtZLI
jen na-
psat, Ze se mi libily vSechny souta-
Ze a trend z minulich let, kdy tratc
jdou
spis do pohody nez do stresu,
ustdleni kedr lidi, to viechno mi
st oj i za t en i as apeni zc. Let osj sem
Soulodi v kategoriit6:ki t!g towing
-
tim Nautilus
pocitil
jen nedostatek rozhoddich.
KdyZ
je
nris melo, lit6me od derta
k d6blu a ani si nestadime
Pokecat.
VSe
je vsak iesiteln6, a tak
jsme
imenovali
dalsi rozhoddi z iad
dlouholet'ich idastniki. Al se taky
snaZi
jini. KaZdopidnd
je
tieba za-
a nEjakd penize vimdnou za dob-
rou z6bavu s dobrou partou, piF
jedte se na ndjakou soutEz
Podi
vat. A mate
-li
uZ ndjaki remorkdr,
veandte
jej
s sebou. A nemriteli
part'ika? Piijed'te, piihlaste se,
ndkdo se najde, kdo to s vrimi rdd
kov6ni, abych pouZil
Piidni Po-
hon. Piitom vi, Ze uZ mi dva roky
nefunguje! Pak utopite lod a tihle
viichni v6m prijdi kaPesnik na sl-
zy, suchi reguletor, baterky, spli-
jeji, odpdjeji, ut6hnou,
Povoli
a poslou ves zpdt na vodu dokon-
dit sout6zni plavbu- KdYZ se roz-
hodnete si to vyzkouiet, nezapo-
meite svij tim ndjak
Pojmenovat.
Zdeje to na zvdzenou. Voli se vdF
iinou ndjak€ seriozni nezvy. Na-
piiklad nis team se
jmenuje RaZ
(Rychl e aZbEsi l e) a moc se mi l i bi
n6zev konkurendniho
-
Drsnd
Srouby.
Nej sem si j i st ,
j est l i j sem sezo-
nu 2013 popsal dobie. Kaidop6d-
nE musim poddkovat vsem, kteii
se na TT 2013
Podi l el i .
A vyzvat
i stard matadory, aby iekli, co bY-
lo fajn, co se
.jim
nelibi, co bY
chtdli
jinak a co se m6 nechat tak,
jak
to
je. M6me k dispozici ndko-
lik rriznjch vleki, dA se
Postavit
mnoho variant kanehi a
Podob-
nich piekdzek. Zkuste vymyslet
n€co, co v6s bavi. Cokoliv. Tieba
mnE se l i bi nodni j i zdY. Sl i buj eme
si
je
uZ dlouho. Takie tieba
Piisti
rok nezapomeite na svetla. Mrm-
l at pod vousy v pi l i sezony uz ne-
ma cenu. Cas 5l o! a ndsLedni ch
dinrije pr6v€ nyni.
S n[n ky : Ja ro s I av J u ng man
Ndkdy
ie
na trati ruch
iako
ve skute6n6m
piistavu
dit opmvovat nebo stavCt nove
lo-
dd, vymiilet novi
PiekAZkY, Prostd
se piipravovat na sezonu 2014
A nyni ten nAbor. Zde staii
(i mladi) matadoii mohou
Piestat
ei st .
Jestli v6s zajimaji remork€ry,
jestli chcete obdtovat ndjaki aas
vplouva do
Piistavniho
baz6nu
zkusi. Nebojte se ptAt. Jaki re-
morkdr? Jak€ motory nebo i kolik
svadiny s sebou'l Urditd v6m nd-
kdo odpovi. Nemusite tomu vdiit,
ale tenhle spolek si z vas bude d6-
lat legraci, bude mit nemistnd po-
znamky, ale vSe v Zertu. Tieba
na mne mij parthk kiidel pii do-
Letoini 6ampioni v kategorii t6:ki tug towing tym Parat
-
Lud6k Rais
a Mi l an Bures
RCR 1/ 2014
Isafold
-
rybSiskf lod'ledov'ich
.,38
pranl
Josefllrabaaka
Nevybavuji si uZ ten moment,
kdy to piiilo. Brouzdal jsem
po stdnkAch firmy Rolls-Royce
a v n6moini sekci (uww.rolls-roy-
ce. co m/mari e/s h ip
_des
ign
_sys
-
te m s /inder
j
sp)
jsem
iarazil na je-
jich propagadni materi6l. V ndm
bylo ndkolik obr6zki lodi, kterd
byly s touto firmou n6jakjm zpri-
sobem spjaty. A mezi nimi
-
ona
-
ryb6iskd lod Isafold HG 333
(IMO 9350616). Upoutala mne
svou eleganci, barevnou upravou
a celkov;im vzhledem. Jmdno Isa-
fold pri znameni ledovd pl6nE
aje to poeticki n6zev pro Island.
Zadaljsem pset e-maily a posi-
lat faxy na vsechny moznd adresy,
kterdjsem kde v souvislosti s tou-
to lodi zachytil, a prosil o podkla-
dy ke stavbd. Marn6. Nikdo nerea-
goval. AZ 9. prosince 2009 r6no,
asi rok a pil po prvnim proseb-
ndm e-mailu,
jsem
naSel v mobilu
upozornEni na novou postu. Podle
adresy jsem
tuiil, Ze jde
o odpo-
v6d na
jeden
z mich prosebnich
e-maihi. MEI
jsem jeste pied od-
chodem do pr6ce das, takze
jsem
zapnul poditad. A otevieni e-mai-
lu zase spustilo moji obrovskou
radost. V mailu bylo ndkolik sou-
bort s piiponou .dwg, tj. soubory
z Autocadu. Protoie
jsem
tento
program na poditadi nemdl a ni-
kdy
jsem
s nim nepracoval, bdZel
jsem
hned do price, kde mi kolega
ukazal a vytiskl, co mi to vlastnd
piislo. Mezitim mi dorazilo nEko-
lik dalsich maili ze stejnd adresy.
V nich postupnd piillo 17 soubo-
rr1. Neskutednd. V;fkresy lodi. MEI
jsem pieddasn6 V6noce. Nakonec
se mi podaiilo spojit se i s kapit6-
nem lodi a spolumajitelem v
jednd
osobd. Obdrieljsem pozv6n{ pro-
hlddnout si lod v
jejim
domov-
sk€m plistavu Hirtshals na severu
D6nska, tdm€i v samotnd Spici
Jutskdho poloostrova. Kapit6n vy-
slovil pidni koupit mrij model, ale
prozatim jsem
to odmitl. Stavlm
pro mdost a prc relax.
PiestoZe
jsem
mdl rozpmcova-
nou
jinou
lod', zadaljsem postup-
ne se stavbou trupu a kabiny. Ob-
das
jsem
si nevEdel rady s ndkte-
rjmi detaily, tak
jsem
napsal e-
-mail
kapitdnovi a ten, ad byl
i na moii, nafotil po,adovand de-
taily a zaslal mi
je.
Dokonce mi
zaslal i CD s tdmEl500 fotografie-
mi, ale jak
to moZn' zn6te, ne
vidy tam bylo to, co
jsem potie-
boval. KdyZ jsem
si nevEdEl rady
s odstiny ba.rev, poslal mi celi ma-
nuiil s oznadenim barev, kterimi
je
lod natiena. NechtEljsem kapi-
t6na neustile otravovat se svimi
pozadavky a takd ztst6valo md
piiini podivat se natuto skutednou
lod na vlastni odi. Cestujsempl6-
noval hned od kapitdnova pozv6-
ni, ale stdle to nevychizelo. Bud
jsem
nemEl das
j6, nebo byla lod'
na moii a nebylojist6, kdy a naja-
kou dobu bude v piistavu. Sledo-
val jsem jeji pohyb na internetu
(w w w. m ar i n e t r affi c. c o m /a i s /c z)
a
jeji
kotveni v piistavu (rnr.
hirtshalshavn.dk). Vyslo to a;
v loiskdm roce. Domluvili
jsme
termin a zadali se plipravovat
na cestu. Piipmvy Sly rychle, pro-
toze jsem
byl v pohotovosti uZ
delSi dobu, v5e potiebn6jsem mdl
piipmven6 a promyslend. NAvStE-
vu
jsem
smEioval k tomu, aby se
(Pokroiovdni
na strand 72)
Vnitini zaiizeni lsafoldu
-
vpravojidelna, vlevo spoleaenske mistnost, Vybavenije srovnateln6 s luxusnimi jachtami, pro nas€ piedstavy
o
rybaiskich
lodich jde
o ndco nevidan6ho.
RCR 1/ 2014
f"
(Pokratovdni ( stran! 71)
mnou mohl i j et i mi j i Z dospEl i sy-
novd. i kdyz se lodni rnodolaiind
ncvdnuji. Nakonec se k iiirn pii-
dal a i pi i i el kyni
j ednoho
ze syni ,
a t ak
j sme v sobot u 20. i ervencc
2013 v brzkl i ch ranni ch hodi n6ch
vyrazi l i . Pi ed ndmi l eZel o
l 100km. z t oho cca l 000km
po ddlnicich. Podle plhnovadc tras
na wttw.map\-cz tntla cesta trvat
asi deset hodi n. Ji i j sem podi t al t ak
dvandct hodi n i s pi est evkami .
Byl i
j sme
t i i i i di di , t akZc
j smc
se
mohl i st i i dat a nemusel i mi t pi e-
st ri vky pi i l i i dl orLhi . Al e kol cm
i l annoveru a Hamburku byl y nd-
j aki probl i my a
j i zda
rychl ost i
l 0 20krn/ h po dri l ni ci ni i s zdri e-
1a. Stcjnd tak nes zddela i nehoda
motorkiie. ktcrh provoz na d6lni-
ci asi na pi l hodi ny zast avi l a i pl -
nc. Poaasi ndrn pialo, bylo hczky.
sl uncdno. Syn dokonce prohl 6si l :
,^t' mi nikdo neiiki. ic na scvcru
j c
zi nra. I v Densku t ot i Z byl o
2 8 ' C.
Do ci l c
j sme
nakonec dorazi l i
po 15 hodinich ccsty. Ubytovini
j sme
mdl i zaj i i t end a zapl acend
piedern v kcnrpu TornbystGnd
lt,ttt,''.tornb),\tt
dncl.dk). Slo o pri
mi t i vni di evdnou boudu o podobd
a veiikosti stavebni buriky sc dvd
rra pal andarni . Za noc cht dl i 53 €
za vsechny. Za obe noci
jsrnc
tcdy
zapl at i l i cca 2800Ki a k t omu po-
pl at ek nasi bance ve vi si l 050Ki
(hri za). Sehnat v Di i nsku v l dt d
ubyt ovdni na dobu krat i i ncz t i dcn
j c probl ernat i ckd. Rychl e
j sme nC-
co pojcdli a spdchali
jeStd
na plr2
a do centra Hi.lshalsu. Na plhz to
byl o od kempu 900rn, a l ak
j sme
j el i aut em,
abychonr vi e st i hl i . By
l o uZ pi ece j en po 20. hodi nd. Au-
tenl
jsme
dojeli aZ na pliz. po ktc-
ri sc d6 i
j czdi t .
Zrovna zapadal o
sl unce, t akze ki dovi l i . al e krasnd
podi vanri . JcSt E
j sme
st aai l i zavi t at
do mdst a. l i rosel
j sem
si nrol a
a popn' i
j scnr
uvi ddl i
j i .
Si ce
z drlky. proto;e rde byl plot. alc
Prodluiov6ni lodi Aslrid-Marie
LodG Cattleya a Serene v piistavu ve m6st6 Skagen na severu D5nska
vi ddl . Byl i j sme rovnd2 svddky od-
jczdu
trajekru spoleinosti Color
Lrne.
Druhli dcn
jsnre
mdli sraz s ka-
pitrincm pied nasirr kcmpern. Vedl
nds a7 do piistavu. kde
ismc
zapar-
koval i vedl c
j cho
l odi . Byl t o nc
skutedni pocit. Kapilhn ndrn nej-
diivc chtel ukizat prezentaci svc
lodi na poiitaii, a tak nis zval nej-
diivc do spolcicnsk€ nristnosti.
A. to byl prvni !ok. Flncd v prvni
, . mi shl osl i "
na l odi (coZ byl a t ako
vl piedsiii s pievldkimou a kuiar-
nou dohromady) niirr ukhzal
na koi s igelilovimi nivleky. sc
ktedni sc setkiiviime u likaie.
V duchuj sern si i i kal : Tak my
j smc
na
rybdiski
lodi a tady si meme
obl i ci nri vl eky? Asi si vSi ml l rt i ho
i di vu a pi i spdchal s vysvi t l cni l rl ,
2e sc snazi udr2ct na lodi poiidek-
KdyZ
jsmc piisli do spolcdenskd
rni st nost i , pochopi l i
j sme.
Di evCni i
podlaha. stolky. kiesilka. Rovndz
v kaj ut ech. kt eri
i smc
mel i moz-
nost zhl i dnoLrt . byl o ai st o. ukl i ze-
no. Kazdi dlen posidky mi k dis-
pozici svou kajutr.r s liZkem, soci-
dl ni m zai i zei i m a t el cvj zi s pdt i
programy. Ve spoledenskd rnist-
nost i i e pot om dal 5i . vdt i i t el evi ze.
kdej sou k di spozi ci i sat cl i t ni pro-
gramy. Lod' mri tiinact kajut a do-
konce i osetiovnu. Dva a7 tii ilc-
novd posddky maji zdmvotnicki
kurz, aby byli schopni v piipada
potieLry ponroci. Jcdnu poslclku
t voi i l 0 az 1l i l eni r. posi dky sc
na l odi st i i daj i .
Pii prezentaci,
jiz
kapitin picd-
vi di obdas i i kol 6m. ni i rn uki i zal .
kde vSude lovi, jakin zplisobem
l ovi . a sddl i l zdkl adni paranet ry
lodi
(\r$r.kLtrstcnsens.dk/en/
newhu i I di )1 gs/pe I dgic- | rau, le rs/
n$rbu i I d i n g- 3 9 7
-
i sLrfo ld. h I n I).
Ndslcdoval vistup na kapitrnski
mtrstek. Zde
jsmc
si alcspoii
na chvi l i vSi chni posedCl i v ki esl e
kapi t i na a vychut nal i si pohl ed.
Kaf i t i n s ndmi prosel cel i vni t i ek
l odi , byl i
j sme
az u mot om pro
pi cdni boi ni pohon. Kl uky nej vi ce
zajinlal nlotor, alc zaujal
je
i sou-
struh. kteDt nasli v udrzbdiskc dil
nd. Mi al c ncj vi c zaj i mal a pal uba
a vse na ni vniliek lodi stavdt ur
ai t d nebudu. Dodkal j sen1 se. S ka-
pi t enern a dCt ni j sern sc vi di l
JcSt d
chvi l ku. al c pot orn j sem
se. , ul rhl ".
Prol ezl j serrr si na l odi . co sc dal o.
Od zadni aisti k piidi, fotoaparel
j en
cvakal . Vyl ezl j sem na st o26ry.
kam aZ
jscm
si tl-oufl, a nevninlal
das ! ni koho kol cnr sebe. Asi
po dvou hodiliich pobytu na lodi
Ini ddii ozndrnily. Ze
jdou
do mds-
ta, kde se potonl setkdmc. Prosel
jsem
si
jcitd zbivajici irist lodi
a spol ei ne s kapi t dnem odj cl
do n€sta za ddtnli.
Pii obcdc. na kteri
jsrne
byli
pozri ni . . j smc probral i j eSt C
nCj akd
otizky t1;kajici se lodi. Spolednost,
kter6 lod'lsafold patii, se skledii
z nCkol i ka spol eani kf r. Di i ve mdl i
dt yi i meni i l ode (mczi ni mi rovnEZ
l od' scj rni nern I sal ol d). al e t y pro-
dali a nechali si postavil tuto lod'.
Vc sv6m t i ml r maj i i al ovdka
s dl ouhol ct i mi zkusenost mi z po-
bytu na lodich. a tak si
,,nadiktova-
l i ". co aj ak na svd novd l odi cht ej i .
Ccna l odi byl a 130 mi l i oni di n-
ski ch komn (cca 468 mi l . Ka). AI e
t o byl -i en zri kl ad. Dal i i nenral i pe-
nize stalo zaiizeni potiebn€ k lovu
a uchovhni ryb. Cel kcm se do l odi
vejde zhmba 750 tun ryb. kter€ se
uchovi vaj i pi i t cpl ot d
-1, 5' C.
Lo-
vi sc piedevsim makrely a slcdd.
Obvykli doba uskladndni na lodi
je
5 6 dni, vdtiinou ale I 3 dny.
Lod' diky vatSim zdsobim paliva
mfiZc zirstat ne moii delsi dobu-
Zi soba pal i va
j e
cca 500000 l i t ri
a spotieba
je
700 litru za hodinu.
Zaj i nal o mno, j akj e t o s prodej em
ulovku. Kapitiin rri sddlil, Ze maji
dva zpirsoby prodeje:
jedou na lov,
aniZ by vdd€li, kam prodaji. Pokud
l1laji nalovcno. zavolaji na burzu,
kde
jim
ieknou nejlepii cenu
a misto. kam maji
ryby
zaved. Po-
kudjsou r ndjakim piistavu a
ryby
chtdji
jindc.
museji
je tam odv6zt.
Druhl; zpisob.je piedem domluve-
n1i obchod. Tento zpirsob v)'uzili
krrtce po nasi n6vstdvd. Jcden ze
zpracovatclir
ryb
mdl totiz dovolc-
nou a potieboval uriitd mnozstvi
ryb
na zpracov6ni po skondeni do
volend. Objcdnal si proto u teto
spolednosti piedem urdend mnoz-
srvl
ryo.
Po obEd6 a rozlouieni s kapit6-
nem jsmc jcStE
zaili do nejvEtiiho
rnoisk6ho akviiria v Evropl
(http : //
notdsoenocetrnarium.dkl,
kde
zrovna probihalo kmeni- Sedli
jsnre
si do lavicjako v kinc a pozo-
rovali potiipEde krmiciho
rybyjako
IIGE
RCR 1/20' 14
Nakl6d
5ni Boxera
Vel ki rnodcl y j sou
al rakt i vni .
al e
Jcj i ch
pi cprava dd ndkdy po-
i ddn€ zabrat . Svi by o rorD rnohl
vyprdvdl i Frarl i Sek Cerha.
j ehoz
model arncri cki l ct adl ovi I odi Bo-
\ er
Jci l d
rni nepari i t nezi Li pl nd
nej vet si . Dost at l od' s t ransport ni
i rcdnou do osobni ho aut a ncj de.
t ak2c j edi nri
nl oznost j e
nal ozeni
na st i echu. al e. j ak
j i
t aI 11 dosrat ?
Kd)' Z j e
po rLrce pi i r si l nj ch karna
r: i du. t ak ro j de
rycl l l e. kdyz ncni .
musi pot roci t i cba t akovi t o kon-
st rukcc ze Sl al l i a kl adkost roj . Pod
zvcdnut ol l t rarsporl t ri bcdnu uZ
aut o podj ede. Samot ni modcl po-
drobne popsani v RC revue
2/ 2007 mi hrnohrost 38kg a di i kLr
271 cm. Spodck bedny z masi v
ni ch borovi co! i ch h ranol i r f ungu-
j e
souaasnC
j ako
dok. vi ko i vys! L-
nov4t el ne dno j sou
z hl i ni koveho
pl ecnu.
Ing. illichal tern!
s scbo!L teleobjckli\,. rakTe jscm jej
Yyuzi val . B), l a ncddl e a ni kde ni -
kdo. Ncl i nr. j ek
by t o dopadl o.
kd1, by byl l Scdni dcn a v l odi ri
ci ch sc prt coval o.
t sud' bych byl
vyki zi n. nebo bych mozni i nl el
pi i l ezi t ost vi ddt \ . i cc. Urai ri Lry nra
lhkal fcntofkir Frcja. byi op|avdu
zi l l rnav] / .
AI c byl i as
j i l .
cht i l i
. j srre
j ci l d
st i hnoLrt Cf enen opravdu nc' j sc-
vcnrdjSi )nisto Dilnska. Jde o vlibd-
Zek. kde se sl i ki Scveni a Bal t skc
moi c. Napoprvi j smc
se nest l cl l l i
LoqE
na sprdvnou cestu. tak
jsnlo
ale-
spori snoiili nohy v nroii tento
kr:it Ba11sk6m. Nakonec jsmc
vSak
sprai ! nou cest l r ri spi i nd nasl i a do
ruzi l i na parkovi sl e. Pdsky po po-
bi rZi Bal t skdl i o rnoi c j sme
asi
po 2km dorazi l i na soubdh obou
moi i . Di l ui t o nesl o. Pi edst a\ a.
ic pirjdcme zpit k aulu stejnou
cest ou. bvl a hrozni i , al c nasl dst i
zbl i val o asi desct ml nut do odj ez
dl r hakt oru s vl ekel n, kt crl i vozi l u-
risly nlczi parkoviildl]l a timto
DI St cm. Takze zbyl i as j en
na rl chl e l bl ogmf bvdni . ui rvi l el ni
mei t rakl of v j cnt n€rr pi sku co d6-
l al a rny
j en
aekal i . kdy pi i j dcmc
t l adi t . AI e t o sc nast est i ncst al o.
V obchirdku se suvcnliry jsne
. i eSt d
nakoLrpi l i n; j i k€ drobnosri
a rychl e zarni i i l i zpet do I l j shal -
su. Ri l di b)' chonr st i hl i j eSt e j ecl no
zi pad u Scverni ho l noi c. Jenze
sl uncc t cnl okf i i t zapadal o do mra-
kl i , kl erd sc' "vl voi i l y na obzot u.
Pi est o j sme. j est d. j cdnou
zaj cl i au-
l enl na pl hi a rozl oui i l i se l i n
s t oLrt o i ri st i Di nska. Dnrhi dcn
blzy rino nars ickal ocijczd donlir.
Byl o t o ni dhemc a t o i di ky sl u
neancmu poaasi . Mi l vi ce aasu. Lrr' -
ai t i bych d zi j el j csri
do l nast i r
Frcder-ikshaven. kdc by b),ly nroZ
ni k vi ddi i dal si kri sni l ode. Ai e
t co aasJSrl c opravdu nent el i . Kdy2
j sem
di t el n i ckl . Ze a2 dosl i rvi m
I sal bl d. I ni ri pi i chysl ani nl at cf i 6-
l v na Sprndl skou zarchrani i i skou
l od (t yp
SAR). doi kal j scm
sc
ot i zk)' : Ti rkzc pi i st d do Span6l -
ske. ' N4o2ni . I {ard b}' ch.
Remork6r Frej a
na l i l l nol cm pl i t ni . Tahi ken t o-
hot o ak\ , l l ri aj c
[ , ba
s ri i zvct n Sun
f i sh. V pi i l chl i ch prosrordch. j smc
se mohl i dozvadi t . Zc uci \ ' ! t Si ul o-
vcn! erempl i i t i t o ryb), b), 1 -l rr
dl ouhi a ! ai ri l 2 235 kg. Jci rt . i srrc
, , hl i cl 1i krrreni l acht ani r a pak ra-
mi i i l i aLrt cor do 50 kn vzdi i l eneho
Skagcnu ncj severnLrj i pol o2ci i
ho nt est a \ ' Di nskl l . Mdst o
i e
t akc
zniinri r',ilobou stcjnoimenn\ich
hodi nck. Po pr' i chodu na nej zni -
nrejii oristo tohoio mista nrolil
s t yprcky dcrvenl i mi dornky
j scnr
byl opdl u vyt rzcni . V pi i sravu bl , -
l y sci azcny
j l ko
kori l ky nl ni t i
dal Si kri sni l odd. Mczi ni rni nal i i -
kl ad Crt t l eya
l l MO
915062t 3) sc
\ l erskh l od' l srf ol cl di Screnc (l MO
9419728).
Pl ochhzcl
. j sen
mol o a zahl ddl
i cialii kftisnou lod' rcmorkir
Frej a (l MO 91752(r2). Odvh2i l
j seDr
sc i do prosl or. pi ed ni mi i by-
l : r na vrat cch cedul c. zc kt eri b), l o
pat mc. i e
Je
vst up , , aki i zani . Al c
kdl ' Z vf at a byl a ot cvi cni a za ni mi
l ol i k Taj i nl avi ch vf ci . . . Mdl
j sen
RCR 1/ 2014
Pet r Hi j ck-Uf on!
KLoM Pi sek
Pi ed ned6vncm
j sen
byl osl o-
ven, zda bych byl oohoten a scho-
pen navrhnout a zhoto!,i1 lavizeci
lod' pro rybiic. Pan€tliv mnohich
intemetovich debat na toto tina,
v nichz se vse odchriivalo asi tak, Ze
modeldfi osloveni
rybdiem
dodali
lady. aby vic fungovalo. neslednd
rybii
vie postavil jinak
a na zivd(
vyhliisil rnodel6iskd lady za nepou-
Zi t cl nd. j sem si sedl nad papi r s t Lri -
koll v luce a naartl svou vizi tohoto
plavidla. Podle zad6ni mdla lod'
Lrvdzl 5 kg krmiva ve dvou oddEle-
nich a samostatne ovliidanlich pro-
stordch a diile mela u dt plout i do-
cela vysokou
rychlosli
lO0m/min
(6km/h), nesmela bit dclSi neZ
700mm a Si ri i nci 300mm. Dal si
podminka byla minimrilni hodino-
vi provoz bez nutrrosti dobijet ai
rndnit akNnuliitory.
Od zairitku mibylojasnd, 2e po-
uzit v podobnich podrrirlkich olo-
vend akumulatory a klasicki motor
s korrrut6torcn
jc
modcliiskd scbc-
vraZda. Z di i vdj Si dobyj sern m€l j i Z
vclmi dobic oviicnli princip poho-
nu ponoienim stiidavim motorem
pfrvodnd uricnllm pro lctadla. Tcu-
t o mot orj e u nre obvykl e i esenj ako
taZni a otodni o 360" pro moznost
vysokd manivrovatelnosti. Stejni
systdm
jsem pouZil v Dozer Boatll
(RC rcvuc 2/ 2012). Nawhl j sem t c-
dy lod' s timto typcnr pohonu a po-
sl al j i k nahl ddnul i zadavat el i .
Reakce byla ncjprvc kladnii, jen
s vihradou, Ze by tam mEly bit mo-
tory dva
jako
na
jakimsi
videu, co
zadavatel videl. Piepracoval
jscrr
tedy niiin a uchjlil se ke kalarnam-
novi konstrukci s niikladni sckci
mezi obema trupy a pohonont dvd-
ma ponoi cni mi l el ecki rni , , st i i d' d
ky". Reakce byla opet kladni. ob-
jednal
.jscm
tedy dva obousnrdme
reguliitory na 40A lrvale, dva moto-
ry
s 800ot . / V. . . a v t i chvi l i
rybei
piijal nAvrh na setkeni s
iakimsi
kolcgou z nistniho modcliiskiho
klubu. Niislecloval poZadavek, 7e si
pieje rrit molory klasicky uvniti su-
chd adsti pLov[kfr, protoze odbomik
z klubr.r plohlilsil. 2c nrotory vc vo
de.jsou naprosti nesmysl a nemize
to nikdy lirngovat.
Musel j sem t edy vyi esi t chl adi ci
systdrn pro letcck€ obb:ky a nakou-
pit spojky, hiidelc a lodni vrtule.
Chlazeni
jsem
navrhl stejnim zpi-
sobcm,
jaki jsem popsal v RC rc-
vue 3/2012, spojky
jsem
zvolil
s pryiovim spojovacirn dilcm mczi
dvema unaSeii a hiidele klasickd
s kluznimi IoZisky a nilplni Yazcli-
nou. To vsejscln lnusei takd zohled-
nit v nivrhu t\'aru plovriki. Lodni
vrtule byly mosazrd Rabocsch
45 uln pro provoz rcrnolkdlrj. Ob-
jcdnal jsen
ldz novolr Sestikandlo-
vou RC soupral'u pracujici na frek-
vcnci 2,4 CHz, dve standardni scrva
s kovovimi picvody na ovlddrini vli-
sypnich dviiek aiedno mikroscno,
td2 s kovoqirni pielody. pro ovl6di-
ni zivesit pro lfak), s \ lasccm.
Po prostudovdni rabidky inter-
nctovich obchodd s Li-po] akumu-
Zakrmovaci komory Vlevo zcela uzavien6, vpravo s otevienymi vysypnimi i plnicimi otvory
RUA
RCR 1/ 2014
LooE
pod pl ovouci podl ahy. I var ovA sl o: i t 6j 5i 6ast i j sou vyp6n6ny mont a: ni
26kl adni kost r a l od6
j e
z depr onu t l ouSt ky 3 mm pouZi van6ho j ako
i zol ace
penou a opr acovany do po: adovan6ho i var u.
Li ( ) f \ \ cl ki . l r l i r pr ci t . i scnr ai i r ] d. i
l . \ i cf
I i cf l i
i l cl o r r o; | ost r \ \ uTi l
l i unr ar i l dcr r l l bi ( hr ul c i l l ( ur nul i L( n \
, , r ozcb( r f ' , ch l | c| nsor anr eh r c
sLi l \
1) l o
. l r l i Lr or r ot oevl l l . Sl o
r ) | r l c ul i LLl l l f l l i l of \ s k. r pr r ci t oLr :
, \ h. Lt l c Ll r oual i ncl i o f o/ nt a' f r L
l i \ l 6\ : . r r , i Lr o, , l l Lr r hi r l i t i l o,
\ l l ccn\ \ \ l i on.
I ) r l , zhr r r Ll o \ \ nl \ \ l cl o, \ i ' l l f i
r L r o. , hodr oLLt sc zr h poLr ) i t kl usi cl c
bl | cr ni r chcl n
. ul ( )
| u skul cani
l odi . ncbo ol i opi | or al \ \ i t l r l ( r
r l cf ani r l l , , r \ r i Tcci ch l or i i l ' . l i Lt r i
pi r f of r i ni r . t i spi i c \ . i l l oar i \ l t ol I c
i cl i . f { ozl r t xi l
j r cnr
\ c pnr sup. r , \ i
1i \ a I - LD di od\ , , l l r t l
( l o
ar f aho
cl ) o\ r ( l u l \ oi i r i ho r cl l ) l \ l l i u l pn)
l i l . r si cLi pozi i ni s\ i l i r . \ ' pi c( 1 \ \ i l r
. i ci l a. l cdnr
sr l r Ll l i i ar po\ i l L- LD
1) u
\ or i r r i po| l 7i t i l \ i t i l ) c s ni s \ i Lr l I i
(
) s\ i l l cnr : c i pi r . i \ l x\ l nol 1Lana
t ho( ) \ cni I n I t ( \ pi f uacnt .
\ qscl n Ll osl r l ci ni , , . | l af i \ l i l
nl i l r o\ Li l r i . t r k Tc . i s c nt c c J j r r ' up s r : -
\ Ln\ r l , , dc l ) 11) nu pouTi r r nj ho. j ul l r
Podl ( l ud t ) or l
pl or oLr ci podl l l N
p( ) r L7r
. t \ c f r
dc \ k \ l r l r m t LLt s l c .
Kt r t i pr ' o pohon
t s c nt
\ ) bf ou\ i l
u cr t r Lr r l , t l \ | | cho pol . "s1\ f cnLr .
G*'.
\ pl . od. i r ) a
Pr o
t Lr ni ng r ul . Sxnr { ) l r ) Li
f r ol of \ . t s c 1n i f or Lb\ \ 1) oi i l s c hl r ( l i
. i r r r i pr \ l \ r s hi i t l c i pohonLL. r i r
Lr ' l l di l nl l l oTc , , l \ f , , cr r cho pol ) sl )
[ c] r u r ccl cl i Lr nr i 5l i l \ o' c f o\ o( l u-
r r ^ i c h l | ubc k . Ni . l c do\ r l ( ) , , l l i l l
l c ( J \ r ' \ Li l \ \
Pol \ Ll l c l l l no\ oLl Pl \ s
l , \ i i ci l l l i . uLr \ sc \ \ 1\ oi i h Zi l l ( r
( l f
Ti cL pol xr n pi . \ ni \ \ ' st i cda' n\ \ . o
\
( \ l Lr o\ c
l l 1r bcc. [ ) i l i scpur or l l ni
i c dnot l i r l c h
di l I l i l \ l i i k r ' r r r . ' l L' ] c nr
\ l ci l of o\ r nr al i \ l i r cnr i \ . \ i c dul ( ,
l ) o
odl 1l i of i ' t r o, , . br r L. l ' ] ol ] or )
i ' cnr
ot l , . l i r ' r t l LL nr r r t l
. j ul , o t cdi nr
s) s-
l anr
l ) f o i i , , du
\
f i c( l
i r t r . ur i r r l r i ni .
l sr r r
zr r t l i nccnr r
l
Lr 2i t i Lh oLr l i r r r r i -
l Lt ut r r si l . t ci pr r , or l i t l ' ut i oboLL t c
gul r l t r r r LL bcz ni r , or uni . t cdl sl st cnr
i i r cni . . r i r i ai L) j . r ko
\ l xr ) ku.
Di l l t l Lr pr Ls c nr i r l r i t i l y z r r r r i r t o-
\ r l ni , , bi \ r l o \ \ l c l ) l l l u r r l l i r nul z c
\ 1r 1l a pu\ { x l ni pohs t r r c r r or i l r LLp
t r oi i ci l . opr t o l por r ch oLr r r r Lsi t . r y
-
l nl cl l l i l \ L' \ Ln\ r 1 , , r i kl r r L{ l ot l i Po
dr obr r r ch pr r r bl i nr cch sc l | ul )
| or l u
i i l o s l ) ot i l ' pi o\ r 1l \ r r do ni c h r r r r
*LI l or I t pohonnc t nLLr i cc. Nl i sl cdo-
\ r l o , , h{ ) l o\ . f i nr l l i l r r dor i ch
t r ost or
(PoL1t!iot'ti
i na strani a(,
Ci t st i prl vodni ho pohonu
\ i r i l i r i pr r i \ t or \
l scnr
r
1, ,
t Lr Ti l nr i -
\ l i i l i err l c1)rci
l )ol vLrf cl l no\
a
I an\
do l i or st l Lr l i i r i ch r ohLL l ( ( l \ ; b) l
1) Kr l Ol vl )
l f Ul ) Lr SCsl l \ L' n i l ol - r f ou
i c r do l i bi r i c h z aobl c r i c l r t r l r LL.
Ll r l
l scr a
ho kr nl l l f i i do\ i ol r r r no
r r r t l | LLP br
( ) , , di
c n do l i i l r l u\ -
l r i ch ai sl i i t pohonl r i ch l f LLbi c. Lt c
r . \ r ' r r r al t \ l o. r i 1 do pl or r i l i Lr po
lrlLl L
Nr ' 7 \ . r r \ f l l l i l ohl . l l t o\ i | t i
l I u| . pLr s l i l
. : c nr
: c Li o z hLr t or c ni
pr r l r or r Lr z nor r xl Lr r or i ch t nLLr cl i .
\ nr ch
. i \ cnr
; , l ) ol i r L \ \ i i , , l \ l r i pr u
dLLcl t r . l i Lcr c
j \ cr r
pol i r hl si l l ( ou
r hl ni l i o\ cbo l l hol i o\ r L koLr pcncho
'ff,,:
, - J )
t - .
-
' " t
Pl ovaky kat amar anu j sou
spoj eny pal ubou s nast avbami . Hl avni sl ouZi pr o kr mi vo. v zadni 66st i j sou akumul at or y a RC soupr ava.
/
'
' - -
3: . --' "r
RCR 1/ 2014
LooE
Dokondeni zakl ad pr vni ho pr oveden i zakr movaci l odi j e6t 6 pi ed ol ami novani m cel 6ho povr chu
(Pokta[ovini
i! stru t
75)
r rczdi l cl ri l odi na ai i \ 1 n. l kl rdni
r ai rl
f . o
ul . l ' l roni k! 1. Vi cj scl ] l i ! i i l
\ vi i zuul i nr di l i z cl csck l i soruni
l )Va pi n) pi r\ ol i ri uri cni pro rc-
l i l l nrni t ubLrl c. Zhot ovi l
. j scnr
t uk
\ LnrLt LLr' t r ri \ ou orl di hni ch nhkl . rd
ni ch prost or r \ ri t i ni ro, , di l cni pro-
sl or-rL
1)f o
cl ckl f oni l (u a i l krl nl | rl i i t ol n
n. r zLi t l i l rr&l cn! mrl cri hl
j \ cn
sc-
hnul pod obehodni nr ni rz\ em Lenl a-
l i gh1. . 1c \ cl rrri dobi c ol rrrco\ Lrl cl l rj
noZcnr. hobl i kem i broLrscni n. Lcpi l
sc cli r
ibolni
iiclk):rr kl.rnorllyli
t or i nr l epi dl crr. r zi rj cnrni ukc l cpi
dl cm nx 1\ f rcnd P\ ' ( rrcbo l al ri dl cl ] r
ne bazr ncopf enu.
Prosl (n!
f | o
ni kl l d
j \ cnr
\ l al ri l
ncqrrcnorl nr konst nrki ni nr l cpr
di cm do l al ri ni l c skoi cpi nv
sl i c(l ni ai sl i l orl i . l ' rdrci t hi i kr
. i sou
\ yi i zDut r z hl i ni kovdho pl cchLl
Ll oui l k) 1. 5I nrn. pLr\ o(l na uracnc-
ho 0 poLr2i l i ho
f i cd
l ct y pro t cpcl nri
i zol at ni obkl ad pane[ i kLi . Dr i i ka
. i soLr
\ vl (l i rl )i nr snrarcnr cl ol u
r k bot ni rr pl ochhrl l obou pl ovri ki r
zr
l )onrocl
pf uzl n z pi l st i i ck l u m),
Si . K ry-kl opcni ni i kl adu rl , rl dc
po po\ cl u pro ser\ 1) o\ l ardrj i ci pi cs
KdyZ se mi l od' vr 6t i l a od kamar 6da z l ami nov6ni , mohl j sem
j i zaCi t
vybavovat el ekt r oni kou
pf ol i t i cr ) ] l f ubl ci . . i i l
t se. r
r l r i nsl l r
l o\ r l
I i i
I nr i nt i l Ti boani ch pl o\ . i kr L.
Lo( l bl h
0o
sc: l i r \ cni r r r sl i i ki i
nr i cpo\ i do\ i r r i r r r r i l cnl \ c al l i ach
r uzni ch odsl j n. ch k\ nl i l r cnl i l ) 0d
nos t r bi hc nr
l r ( , \ ' ' r LL
Pf \ 1r i
l ) l i l \ l ) . r
\ c l or i r l l \ c \ r ni .
Po , , af r ut i \ r \ i . r l j r \ \ i l i l o. \ acl l t i
zabLr , : l or uni hr , f r ai r dl t l pf oucl t L
r r ) Ll pat i nr cr i r kunr LLl l i l of cr n i t cl L' k
t r oni koLr . I ) l 1k\ r r \ \ si l l l ai i l ] po
nl l l u \ f i c d l l f ( i \ \ L\ oi 1l a z a z i di
cel kenr s Lr i noLr t . ui i . ZkLr si l
i scnl
I'{r.,jcrd \
11i.'rl l)onikLrd
rtzanlniJ
Si n, . pLr sobcl n. pf ( ' l n7c nt r i i i ur i l l i
l r cbu. i c l Di l l r r i r acni
I l \ . ul d
pohv
by. l \ ' l i i i a pr or L, i r , uLi ' xl okxl ) r Ti l i
odbi f 10. \ . hnc. i f r L 10 i r l . nl ol of )
zl i chl \ l l r cr ci l : r r \ r Li \ i l r r l po naul f a
l i z r c i pi k I a ! \ : i l l i i Tc pf \ c \ ) -
pnLr t i r zl | pnLr t r
I i i nl i l o
r egLl l l l or y
r no\ Lr k ai nnost i . xl c opi l ko\ i t n, "
t csL pr ' i nc. l . 1. ' j n1 r
! sl e, : l ckI
I r o\ i sl i o l ; , \ . . . ai nski ch i t r npc-
r ccl f bLr dol r asi pf l vdi \ 4. pr ol oTc
r ' cgul l i l or s oznai cni r n
' 10. \
1r \ ul c
r r pnul pi i ocl bi t u - 10 \ \ . i f l acc
n cx|litl r-crgclr ut LIo rcstltrtrt oc\'ro-
j cni r n.
Na. , bl l o ncz \ \ f r al i l f c! : Lr
l l l l or y zi t zhf ul r x ! 1\ r nr k\ sl r uJ r l r -
l ucgLr Li r ( i f ]
(
ur ' son koupcni
. i uko
pi ku r i ct i z zi rsun! rl i i cpu df : i ci ho
d\ i i ku ol cvi f enl l
f f u: i nou.
Rcl ar
\ scsl i l vi nrcr i cpanr r pi l ko scf \ l r
LrnroTni r Lral l i zrj i st i l d\ i i ki r i upci n.
ani 2 bv nrLrscl o scr\ o
f ohYbovi Ll
pl kou.
El ckl f oni ku
. i scni
nri nsl el o\ ul
do; . -i Ldni i i sl i 1I 1rpLr i s l kun] rLl i l {rr!
r pi i j i l rua Lrl ri sl i l co u! ' j \ _v-Sc. l ( t o
l nu sl oLrZi krt l ni r(l \ i kcrn nronLi rTni
i echl ) cl ckl roni kv pLrsobi ci nr po
hl cdj ako kl yt l adaru nr skLrt ci nf
l odi . Df uhj nrcni i kNl j c nrd \ )pi
ni racl r u kouckl or) pr, -r nabi l eni
rLrLrnul i l ol . Ll Lrcr nul nosl l col (ol i \
f orebi f ut . Krbcl ) o(l nl oL(ni r
. j sou
VeSke16 vybaveni j e umi st dno v zadni d6st i . Na sni mku vl evo
j e pohonni Li Fe akumul 6t or o kapaci t d 15 Ah.
RCR 1/ 2014
vadnd na aukdnim porlilu. Jejich
vada byla v utdenich kabelech, te-
dy snadno opravitehe- T)4o reguli,
tory maji na Stitku uveden proud
I l0 A a tii vrshy koncowch tran-
zistoni na samostatnlch deskrich
ofukovanich ventilitory Po upra-
vC vnitini desti trupu a tiech hodi-
nrich nepiili3 lybirav6 samomluvy
uZ lod poslusnd pracovala. Pii ply-
nuld jizdd
na ampdmetru svitilo
3,5 Ana plni plyn.
Po del5i pieslivce, kdyi rozmrzl
mismi
rybnik,
jsem
zkusil piipojit
nabijed ke zdrojrim. Byly poi6d pl-
nd nabitd. Rybeijiz netrpdlivE ode-
kival l"y'sledek a 5lo se tedy zkou-
set. Lod se v pohodE rozjela a plni-
la viechny tkoly,
jen
rychlost
byla
jaksi
niisi, za minutu ujela sotva 60
mehri. NicmdnC rybrii si
ji
odvezl,
pri ani nedoufal, Ze by zaddni bylo
splnitelnd.
.
Zhruba po mdsici miryb i zavo-
lal, Ze plecejen zkusil odstranit sif-
ky kolem lodnich \,'rtuli, pliiemZ se
Iod'zrychlila, a Ze mi
ji
poile,jestli
bych s tim nezkusil ndco uddlat.
Lod' dorazila postou a jd
majiteli
zkusil navrhnout, Ze vim,jakji vice
zrychlit, ale potiebuji k tomu vol-
nou ruku a Ze mu na opliitku zaru-
dim, Ze to bude fungovat. Rybai
svolil aja odiizl pohony z plov6kfi,
vznikld otvory pielaminoval,
!y-
brousil a motory nainstaloval
na obydejnd riheiniky z hobblanar-
ketu piimo vnC fupu, tedy plnd po-
noien6. Lodni \.,rhrle jsem
zakoupil
z dem€ho plastu privodnd urdend
pro asijskd
rychld ,,hradkoaluny"
a na motory
je
upewil na unasede
pro leteckd \,Ttule. Motory jsem
i s vfi]Iemi piekryl miiZi z chromo-
vandho kovovdho koiiku m piibo-
ry
opEt asijskd produkce. Nakonec
piisla opmva laku a nestiik kamuf-
l6Ze.
Lod' se zadala chovatjako ripLnE
jind
plavidlo. Bez n6kladu mdla
tendenci piejit do kluzu a s nekla-
dem v pohodd uplave I lOii,/min,
piidemz absence tieni v kluznjch
loZisk6ch hiidele, ve vazelinE utEs-
iujici hiidel ave spojce se projevila
i v podstatnC nizsim odbdru proudu,
lder,i bdhem plavby na plnj vlkon
klesl na 1,8 A. Umi plout vsemi
smdry umi se otodit na mistd, umi
vypustit 5kg n6vnady ve dvou f6-
zich nebo souiasnE, umi zaye^ dya
hddky piimo s ndvnadou a k tomu
jestC
dva dalsi hAdky, kterd lze !y-
pustit nezevisle na sobd z vndjiiho
Klec chriinici eleKromotor s lodni vrtuli
Uprava lodi na
iinji
pohon - plni ponoiene
elekt.omotory
zavdsu zAdi. Dele lod' informuje
prtbdznd o staw akumulatoru
a mize diky mohutndmu osvdtleni
plout i za tmy. Pouiitim ftekvence
2,4 GHz
je
zarudena spolehlivost
ovled6ni a vysokokapacitni akumu-
l6tor ddvd i dostatedni akdni
(idius.
Ryb6i
je jii
rok spokojen a do-
cela md pobavilo konstatovani
,,prodjsi se nechal na zaddtku uke-
cat a nepostavil to rovnou tak,
jak
jsi
iikal?" No, pouaeni pro pfistd.
Netwdim, Ze tato cesta
je jedin
splevnii, ale to, te na pouzitelnou
zakmovaci lod' stadi najit v Supli-
ku ndkolik rozebmnich autidek
z hinice a pak ostrouhat noiem po-
lystyrenovou desku, se mi zdrijako
mim6 iedeno neprichodna cesta.
Zkusenost ze stavby mi toto potvr-
zule,
Bude
parnfk
nna
baterky"?
$,qfll;iiigj.g'5:ffi1i
Pokud jsern
si mohl vsimnout, 50x50x155nun a hmotnost pod statne
jednodussi
a tim i levndjli, belem ptipojii vnEjii zdroj €nergie
v souiasnd dobE poutivd drtiv6 v&- 8009, tedy nic, co by se do lodi ne- stadi povrchovd izolovani drrit pii- (vEtii, ;aiilhd o6vdny akumu-iri-
iina pamikri q't6pEni kode plyrem, veilo nebo co by neuvezla. Naopak mo ve vodE. Nejvy33i tepiotu v iys- tor 24 V nebo m€nid z autoakumu-
konk€tnd kartusemi s butanem nebo mtZeme rovnou uvaiovat dva
b/to
t6mu m6 pr6vd voda, respektive l6toru).
propan-butanem ve smdsi. Kapalnri zdroje, kterd budou vihodndjsi pfua, irdinnost
je
t6mCi 100% (od- Poiud vyjdeme z toho, Ze pa-
palivajsou v mensinE ampliklad su- zhledtska rozloien zAtELe v mode- padaji zttaty tepLa odnesendho lubni zdroj-iasadfme, az kdyi
je
chi lihtyl
,,vyk-iZtu"
tam, kam pat- lu. Takie mime k dispozici 220 Wh, spalinami) a v'-ikon ohlevu se re- dosaZend pracovni teplota i tlik
ii, do oblasti zadalednickich pokusu ptevedeno najoulyje to ?92 kJ. guluje velmi
jednoduse
a
rychle
a tyto hodnoty se v pr-rlbdhu
ilzdy
jea
rysvEdujicich prircipy. Dostal Elektrokotel miie bit proti vy- v cel€m rozsahu. Odpade moznost podstatnd nemeni, jde
v
jedru
o tJ,
jsem
se do-
jednd
zajima!6 dishse tipCnl plytrem konstrukdne pod- vzniku poZriru a nutnost vnitlek iolik vody odpaiirne
jnergil,
jiZ
y
e_n1_zd9-br b/o redlnd lyt6pet
mrime k dispoiici. vjparnJ teplo
kotel elekhircky z akumul6to.,i. Po-
uody
- -
- - - : ' -
- a- =! . - - -
E---*- -
l-- --
E---
wh. Rozxrery tdto sady
jsou
kolem
'
hg. aihat t;ftj
RCR 1/ 2014
Prodejny, kde zisk6te RC revue
za sntzenou cenu
Modie
j@!
rytiatiny prcd.jry, kd.
ob.htite vaechna dosld ryib disla.
Zisk.t
je
ahai nitete v nalen
eshopu na a.Iese hltp://eshop.
rcEvue.e nebo v nait ptodejn, v Ba-
ft ove Uici 31, Paha 3
-
Aikov.
E:::H,*^
BENESOV
BRNO
I RC markel Paavskd iem. 1l
ERECLAV
. OK model N6m TCl\1.200
CESKE BUDEJOV] CE
r Konlakl E eklron k Nove 1 7
OOMAZL CE
. Sladki modebi Ntm mnu40
FRiDEK.MiSTEK
T]L NS(O V CECHACH
. Rudoi f esbdk Nusova144
. S HobbrS K Neumafna 281
. Perr
(ad
ik
-
MoDELAR|NA.CZ
NL] LN
. RM Hobby Panyzdis[d 622
CNOI EBOR
JABLONEC N. N SOU
. WWW.RC66 CZ Biezov, 31
J i i N
. MPKocourek H aiiskd194
0cFoil6na TESCo
KoLiN
. Rc modey Novotd M AlSe 264
KRoMiiiZ
. RcModey(M Kolojedska 54/17A,
LIBEREC
. MMoN Com. Tanvaldska 40
LOL.]NY
. Kamar Mode . Vrch ckdho 883
. SIEVASPoL Boleslavske 467
0L0irouc
. Nelmodels, Pie.ovskd 688/02a
. RC node y opava, Nakbdnil66/21
r PV monel Nadczni410/171
PLZEN
I Eleklrc Komid@v S ovanskd Lldo i 3l
. K6kalt l,Jufgmannova 14
. Plan09ralie,2 Zahiebskd 41
. Aulo J6b! ae.pacistanice 3
. PRoMODELS CZ 9.Lovoscka 16.
. Modeei vaiouch. T Korunovadni16
. RC Guru /. Aeeflinska 1024/22
. HouSka ModeAl.8, Kiitikova 62
. Lest mode s 10, 0CGaedaC,
. RCmodey 4 Sldlkova 20
RYCI]NOV NAD KNFZNOU
SEDLdANY
SEMILY
. RC Modey Ke sladonu 196
TEPLICE
u Cerueneho kosts a 36/17
TREBia
| [iD pus Kosmakova ]166/55
I P( modeii Na splavku 182
UsTi N LABEM
. S-ModelHobb, Tiebovske 1
VESELlN MORAVOU
. Cqni Ladislav. Masrykoq 534
vYaKov
. B KE PRO, fam Obiincii nitu 4
ZLIN
. ESKo, Pr ovskd 2490
PEcKA-MoDELAi
. Pruhof ce. OC Hypehova
.8mo Palackaho li 27l/30
. ZLln CENTRO,3 kvotfa 1170
. opava. 0C SILES A, Toihsk 2914141
. Rlmbfi. Sl6vaaska 476/2A
. Nymburk NypermarkelAben.
Gereke 2030/23
Goidrcva llida 1288/89
. Praha 8 Slancemelra Lddvi
. Zi f . 3 kval na 1170, 0CCENTRO
1l:::Hrtr
. Mode hobby Robotnicka 3
. Pecka.hode Ar, Av on Shopping
. PEMIMoDEL P oskova 16
NOVEZAMKY
. ELCOM M R. Sreian ka 91
PTESiANY
. Mod elhob bt Vaianskbho 58
. Hobby RC Mode y, Oklobrova 41
PovAzsKA BYsrRtcA
I ilDO SK s ro, Nemoodna986
. Prcbe, Dom Suteb, SNP41
r FoBBYMANIASK,
Z L N A
. TalEmodel .led ikova 3428/8
-:::::r*
JELENAGORA
. Modelemax pl, !.okopowa 6a
POZNAN
! . BrW Warezask el 1920 r M6
V tomto tfsle
r nzer uJr :
Ast r a I I L obi l ka
Avanti str.7E
BEL st r . 78
UP scr vi s st r . 19
aeski poj i st bvna sr r . 2
Dsys str. 79
E notors str. 79
Hi Bs' l l ch st r . 78
Hoi cj i i model sl r . 19
Hobbymani a st ' . 78
JETI nrodel str. ll
Mega r nor or sl r . l 3
Modeliit Vanouch slr. 78
Modcl hobby sl r . 78
Omni bon sl r . l l
Pel i kan Dani el sl r .
, 10. 41
I V. obdl ka
Pecka Modeldi str. ll
Pohodalcl s1.. 79
PV model str. 79
RC dragon st!. 79
RC modcls str. 78
Reicbard modelsporl str. 79
Revel l Cmb! l I l obbi co I L obi l ka
Tr i vox sl r . 42. 39
Vladyka str 78
VR technik str 78
R@
Vydavalel:RCR, s r 0., Baranova 31,130 00 Praha 3
Adrcsa rcdakce: RC revue, Baranova 31 1 30 00 Prcha 3l
tel.: 222 723 388,tax: 222 221 U3t e-.rlai: redakce@rcrewe a M.ruerue.cz
Nivst€vy v ledakci: kdyko v, vzdy po lelefon ck6 dom uvd
S6tedaktoi Jiii RLrmitek (rei.: 222 U 39A,777 936 49At e-nail: runisek@Mevue.cz)
Redaktor Eduard Ndmec (re .r 222 221 557.777 936 490: e nd : nenec@Mevue.cz)
Extemiredaktor Jaroslav Krouiek (tel.:312 520 541)
Administace a piedplaln6r lvlg r Danal'nCna
llel:222
723 388, 774 777 794:
e-na t:
wdplatne@rcrevue
czJ
Dishibuce a ploina inzerce: D agnat Matyeka\a
\let
| 222 221 543, 774 777 794:
e-na : inzerce@rcrcvue.d)
piedplalitele ziskevaji Kariu piedplalitele RC |€v!e, kted
lirn
urno:ni ziskal ndklere s evy ve vybranich
mode Aiskich prodejnrich.
Piedplaln6 prc Slovenskorna 6 nasicir20,10 €, na 12 mCsict 40 20€, na 24 mCsicir 78€. Objedmt si
je
m'liete v nasem e-shopu na adtese httpleshap t@v@ a, nebo e nailen na prcdplatne@uevue.cz.
Piisllinou d€stku poukaae pievodem na idet 4005363781n500. Pi plalbd nezpomeile na uvedery
e-ma il zas at sve aislo !atu, aby plalb! bylo mozne idenlilikova I Pied plalne na po kyn vydavalele rozesi ,
SLOVENSM POSTA. a s..lzbecka4 POBOX164.82014 Bmtslava 214.
Zvihod.and spolein6 piedplaln6 Rc rcvuea RC cars:na6m6sict774Ki(34,20€) na 12m6sicir
1548 Ka (68 40€), na 24 masicir2976 Ka (132€).
Foreign subsciption odelsralelo be despatched lo Editois Ofli@ RC €vue, Bamnova 31 130 00
Praha 3 Czech Repubic. by means ofa Bank cheque One issle cosl S €, annualsubscrplion 96 €
nc ud ng p & p. by sur{ace ma .
Dist hjciu pre SR zabezpeiuje: P.ess[,1edia, spo] sro Libdiicka 1709,15500Plaha5,
ve spollpr,cis lvled aprnlKapa, Pressegrosso, a s Vatnorsk6137 83104 Bratisava,
te .: +421 249 498 112-3
Spzedat idystrybucja mi€siecznika RC revue na tercnie Polskj prowadzilima KAL.PoL.
Ad.es: Skladnlca [4ode aBka, 02-362 Warszawa, ul. B]W Warszawskei 1920 r Nr 6i
tel.: +48 22 8220277 +48 22 8223818i fa* +48 22 6687332 ww.modelarnia.pl
Velkoodb6hleld a prcdejci s mohou iasop s objednal na adrcse
RC revue Baranova 31. 1 30 00 P.ana 3.le .llax 222723 388
Registrace IUK CR E10439
tssN 1213-130X
Redakci nevy:idan6 piispavky se nev.aceji
Titulni snlmekr Lenka Kaiserova
@ RCR
-
Radio ConlrolRevue
RCR
-
Radi o Control Revue
modelaiski mEsidnik
roani k XV 6. 1, l eden 2014
vysl o v nakl adu 10 850ks
zlom a piedtiskova pnp€va:Stp6n Maseki (e-rnai : srepan@|c.cals.cz)
Ti skner t sk, maTr an! , a. s
Disldbucer Modelei.lke prodejny, Ptuninovnov6 spo eanost, a s.
Piedplatn6: na 6 masicu 444K4 na 12 masicL] 888Ka na 24 masict 1728 Kd. Objed.atsije m0zele
v naSem e-shopu na adrese hnpleshop.rcrevue.cz piipadn6 aaslku zaslele pouk6zkou
Vpu
C na ad-
rcsu: Redakce RC revue, Ba€nova 31, 130 00 Praha 3. Do zpr6ry na LldnzkLr prc piijernce fapisle,
od klereho aisla 6asop s objednavate Casops lze piedplalitod klerehokoliv mcsice v roce. Celoroini Cenavilisku9lKa. Slovenslo 3,99 €. Polsko 15zl
RCR 1/ 2014