You are on page 1of 19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
PHC TR!NH" TT SINH
H#$
%SHP"CS&&'
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN
T()*V+ V,N SONG TOÀN NGU-.N THÀNH /ƯƠNG 0&&1233
NGU-.N VI 4HÁNH 0&&1250
%$I CH6 /INH 0&&1257
8U %INH 4H$ 0&&1293
H: 4I;U O$NH 0&&1'&9
C<= T(>? T(@=A &&B1C&1
$*GIDI THIỆU

- Sinh Hóa học là nền tn! c"a c#c $%n &inh học th'c n!hi($ )h#c nh'* +,-t.in /à .n0i$
học1 Sinh l2 th3c /4t1 Sinh l2 56n! /4t1 Vi &inh học1 Di t,78ền học1 Sinh học 9h:n t;1 C%n!
n!h( &inh học1 C%n! n!h( .n08$.<=
- N6i >7n! ch'?n! t,@nh*
A= +ha hóa chBt
C= Ca,D-nh8,at.* E#c 5Fnh hà$ l'Gn! H? th%
I= Ji9i>* Kh- H#c hà$ l'Gn! li9i>Lh( thMn! &-Hl.hN
O= Nit? tPn!* QFnh l'Gn! 5R$ tPn!LKS.l>ahlN
T= U$$-niac* QFnh l'Gn! hà$ l'Gn! NH
I
V= Gl7ci>.* Kh- &#t hà$ l'Gn! 5'Wn! )h; t,-n! hRt lXaLn!78Yn t,Rn!1 n8 $Z$N
L99 N.l&-n1A[OON
B* TENG FU$N
A= HRt 547 5.n
 Q47 5.n là l-ài c:8 9h:n họ Q47 $ọc h\n! n]$1 t-àn th:n )h%n! l%n!= J# )^9 !_$ I l#
ch^t $ọc &- l.1 l# ch^t !i`a t- /à >ài h?n l# ch^t hai DYn= H-a $à7 ta$ nhRt=
 HGH IJK IL=*=có chba hà$ l'Gn! >inh >'cn! ,Bt ca- nh'* 9,-t.in CO=O d1 li9it Ae=ed1
!l7ci> TI=I d1 hà$ l'Gn! aci> a$in /à c#c aci> D^- ch'a n- cZn thift ch- c? thg chn! ,Bt
ca-= BYn cRnh 5ó1 t,-n! 547 5.n cin chba ,Bt nhiề7 l-Ri /ita$in nh' U1 BA1 BC1 ++1 C<
cjn! nhiề7 )h-#n! chBt nh' Ca1 +1 k. tMt ch- &3 9h#t t,ign nl- D6 c"a thai nhi /à !iX9 t]n!
c'Wn! n]n! l'Gn!=
C= HRt lXa
 JXa* là $6t t,-n! n]$ l-Ri c:8 l'?n! th3c chanh c"a thf !imi1 cjn! /mi n!%1 lXa
$@ 1&nn /à )h-ai t:8
 Thành 9hZn hóa học c"a hRt lXa
Thành 9hZn hRt lXa nói ch7n! Da- !_$ !l7ci>1 9,-t.in1 c.ll7l-&.1 li9i>1 /ita$in1 )h-#n! /% c?1c#c
.n08$. /à n'mc= S3 9h:n DM c#c chBt >inh >'cn! t,-n! thành 9hZn c"a hRt )h%n! !iMn! nha7=
• Tinh D6t*
Jà thành 9hZn ch" 8f7 c"a hRt lXa1 chif$ [od l'Gn! chBt )h% c"a hRt!R- Ha8 H#t= Tinh D6t t_n tRi
>'mi C >Rn! là U$8l-&. /à U$8l-9.ctin có tp l( tha8 5Pi tj8 th76c /à-!iMn! lXa= Tinh D6t q78ft
5Fnh !i# t,F c$ q7an c"a !R-= Hà$ l'Gn! a$8l-&. t,-n! !R- q78ft 5Fnh56 >r- c"a c?$= Nf7 thành
9hZn tinh D6t t,-n! !R- có Ao-Asd a$8l-&. th@ c?$ 5'Gc H.$ là $ề$1>r-1 tt CT-Iod th@ c?$
5'Gc H.$ là cbn!= C#c l-Ri !R- Vi(t Na$ có hà$ l'Gn! a$8l-&. tha8 5Pi ttAs-OTd a$8l-&.= GR-
nf9 có thành 9hZn tinh D6t ch" 8f7 là a$8l-&.9.ctinL HB9 Hu AoodN1 c?$ ,Bt>r- /à at nv=
• Q'Wn!*
T_n tRi v >Rn! ch" 8f7 là &accha,-&.1 n!-ài ,a cin có $6t at 5'Wn!!l7c-&.1 w,7ct-&.1 ,awin-&.=
T,-n! hRt lXa n8 $Z$ t_n tRi 5'Wn! $alt-&.=T,-n! $Z$ lXa có .n08$. a$8la&.=
 SM li(7 tha$ )h- ch- c#c )ft q7 tha n!hi($ tt Bài C 5fn Bài V
Thành 9hZn Q47 5.n N'mc $n$ N'mc
t'?n!
+,-t.inLdN CO1Od

Ji9itLdN Ae1ed
S? Th%LdN
Gl7ci>.LdN TI1Id
QR$ a$-ni L$!Nx$lN Ao - Io Ao - CC
N!7_n*
htt9*xxyyy=>7-cli.7=-,!xCoAAxACxa7-.n-hat-/i!na-c8lin>,ica=ht$l
htt9*xxyyy=>inh>7-n!DaDa7=/nx>inh->7-n!-Da-Da7x>inh->7-n!-Da-Da7-/-i-ch.->a7-
>.n=ht$l
htt9*xx&!tt=/nx-l>y.Dxcac&-Da-t,7-cxIsCzIex9CIzn7-ct7-n!=ht${ htt9*xxyyy=)hawa=-,!=/nx|
c$>}n.y&97D~c$>i>}n.y&97D->.tail~i>n.y}AITA=
C*NỘI DUNG THMC HÀNH
BÀI &" CHUNN BO H#$ CHPT
I. Mục tiêu
- V4n >•n! c#c )h#i ni($ n_n! 56 5g ch7€n DF c#c >7n! >Fch hóa chBt >jn! ch- c#c
Dài th3c t49 tt Dài C 5fn Dài V
II. Một số khái niệm nồng độ
1. Nồng độ phần
a. Nồng độ phần trăm trọng l!ng " trọng l!ng #$%$&
- SM !a$ c"a $6t chBt hia tan h-àn t-àn t,-n! Aoo !a$ >7n! >Fch=
QMi /mi chBt ,nn )h%n! n!4$ n'mc ta tanh th.- c%n! thbc &a7*
QMi /mi chBt tan n!4$ n'mc
n!'Wi ta 9hi tanh l7%n n'mc n!4$ t,-n! 9h:n t; c"a chBt tan &a7 5ó tanh t,ọn! l'Gn!
tPn! c6n! Lt,ọn! l'Gn! chBt tan /à t,ọn! l'Gn! n'mc n!4$N th.- c%n! thbc &a7*
QMi /mi chBt l•n! có n_n! 56
hia tan tMi 5a 5'Gc tanh th.- 9hZn t,]$1 tha >• H
C
S‚
O
hia tan tMi 5a [Vd /@ /48 )hi c:n
chBt l•n! nà8 cZn tanh &M !a$ chBt 5ó t,-n! >7n! >Fch th.- c%n! thbc*
C$
>>
} $
ct
ƒ C

QMi /mi chBt l•n! ta có thg ch78gn thành thg tach 5g th74n ti(n ch- 9ha chf /à 5'Gc tanh
th.- c%n! thbc &a7*
Vmi*
C* nMn! 56 9hZn t,]$ >7n! >Fch cZn 9ha LdN
C$
>>
* n_n! 56 9hZn t,]$ >7n! >Fch cZn 9ha LdN
V* thg tach cZn lB8 L$lN
C

* n_n! 56 chBt tan hi(n có LdN

LdN Aoo x
m
m
C
dd
ct
=
LdN Aoo
ƒ
ƒ

x
M m
M m
C
dd
ct
=
d
m
V
ct
=
>* tp t,ọn! chBt tan L!x$lN
$
ct
* &M !a$ chBt tan cZn &; >•n! L!N
$
>>
* )hMi l'Gn! >7n! >Fch cZn 9ha L!N
†* +h:n t; !a$ )h%n! n!4$ n'mc L!x$-lN


* 9h:n t; !a$ có n!4$ n'mc L!x$-lN
'. Nồng đọ phần trăm trọng l!ng " th( t)ch #$%*&
- SM !a$ c"a $6t chBt hia tan t,-n! Aoo $l >7n! >Fch=
- Va >•* Qg 9ha Ioo $l >7n! >Fch NaCl ATd Lyx/N ta c:n OT! NaCl &a7 5ó ch- >7n!
$%i tt tt /à- Lttn! at $6t 5g hia tanN ,_i 5iề7 chunh ch- 5" Ioo $l=
c. Nồng độ phần trăm th( t)ch " th( t)ch #*%*&
- SM $l c"a $6t chBt hia tan t,-n! Aoo $l >7n! >Fch=
- N_n! 56 c"a $6t >7n! >Fch 5'Gc #9 >•n! th.- c%n! thbc &a7*
V
A
ƒC
A
} V
C
ƒC
A
Vmi*
V
A
* thg tach >7n! >Fch cZn lB8 5g 9ha L$lN
V
C
* thg tach >7n! >Fch cZn 9ha L$lN
C
A
* n_n! 56 >7n! >Fch cZn lB8 5g 9ha LdN
C
C
* n_n! 56 >7n! >Fch cZn 9ha LdN
+. Nồng độ m,l
- N_n! 56 $-l L†N là &M $-l chBt tan có t,-n! A lat >7n! >Fch=
QMi /mi chBt tan là chBt ,nn )h%n! n!4$ n'mc1 ta #9 >•n! c%n! thbc*
$
ct
} †ƒ†yƒV
QMi /mi chBt tan là chBt ,nn n!4$ n'mc1 9h:n t; !a$ chBt tan 9hi Da- !_$ t,ọn! l'Gn!
9h:n t; !a$ c"a c#c 9h:n t; n'mc n!4$ /à #9 >•n! c%n! thbc t,Yn
QMi /mi chBt tan là chBt l•n! tinh )hift ta tifn hành c:n /à 9ha nh' chBt ,nn )h%n! n!4$
n'mc=
ChBt tan là chBt l•n! có 9hZn t,]$ thB9 ta &; >•n! c%n! thbc &a7 5:8*
Vmi*
$
ct
* )hMi l'Gn! chBt tan cZn lB8 L!N
†y* 9h:n t; !a$ L!N
V* thg tach >7n! >Fch cZn 9ha LlN
†* n_n! 56 $-l cZn 9ha L†N
C

* n_n! 56 th3c c"a >7n! >Fch LdN
-. Nồng độ đ.ng l!ng gam
N_n! 56 5'?n! l'Gn! !a$ LNN là &M 5'?n! l'Gn! !a$1 c"a $6t chBt có t,-n! A lat >7n!
>Fch ha8 &M $ili 5'?n! l'Gn! !a$ c"a $6t chBt có t,-n! $6t $l >7n! >Fch=
III. /ụng cụ 0 h1a ch2t
1. /ụng cụ
- C:n 5i(n t;
- ‡n! 5-n! c#c l-Ri
- †ic,-9i9.t


Aoo ƒ ƒ ƒ
C
V Mw M
m
ct
=
- B@nh ta$ !i#c
- CMc nh3a
+. 31a ch2t
- Djn! /à 9ha hóa chBt th.- Dn! &a7*
BQ
R
Hóa chBt1 /4t
>•n! tha n!hi($
N_n! 56
TPn! thg
tach cZn
9ha L$lN
TS=A
TUV=A
(WX
Y(ZH
[AX\B\
TBH]^
DR_= AR`R [ng4n gọn& a(U>=A
a(@a Y(Kb= cd
&
5hu6n '7
chung
HRt hXt €$ o1V)!
SB8 To ˆ Vo
-
C t,-n! T !iW Lt,i
$•n! t,Yn )h:8 in-HN
B@nh hXt €$ A D@nh
B@nh )h%1 &Rch
Nn9 D@nh th-a /a&.lin.
1
5ar',nh89rat:
H
C
S‚
O
TdL/x/N Aoo$l T $l
Ch- [o$l n'mc cBt /à- cMc
th"8 tinh1 >jn! 9i9.t th"8 tinh
hXt T$l H
C
S‚
O
/à- cMc )h7B8
5ề71 ch- >7n! >Fch /à- Mn!
5-n!1 thY$ n'mc 5fn /Rch
Aoo$l=
Na‚H TdL/x/N Aoo$l T !a$
Ch- [o$l n'mc cBt /à- cMc
th"8 tinh1 ch- T! Na‚H /à-
cMc )h7B8 5ề71 ch- >7n! >Fch
/à- Mn! 5-n!1 thY$ n'mc 5fn
/Rch Aoo$l=
CMc L56 €$N
GiB8 lọc $‰7
0
/RaRe
Di.th8l .th., Cooo $l
GiB8 lọc AT H
AT c$
C
D:8 chu
2 NRH> HS=A
S.*K
C
S‚
O
*C7S

O
A*Aoo*Ao AA1A!a$
H
C
S‚
O
ch7€n
o1AN
o1AN A lat A lat
Na‚H Ood Lyx/N Too $l Coo
!a$
JB8 Ioo $l n'mc cBt ch- /à-
cMc Too$l1 5Št /à- $6t ch47
n'mc 5g !i$ nhi(t 56= C:n
Coo !a$ Na‚H ch- tt tt /à-
cMc n'mc1 )h7B8 ch- tan hft
,_i= Ch- >7n! >Fch /à- Mn!

5-n! thY$ n'mc cBt ch- 5" Too
$l=
Th7Mc th; Uci>
D-,ic
Aooo $l
Uci> D-,ic Aoo!xAolat Ao! Q-n! Ao$l †.than-l /à- cMc
A ‹ ch- tif9 V1V$! †.th8l
Œ.> /à- cMc1 )h7B8 5ề7=
Q-n! Ao$l †.than-l ch- /à-
cMc C ‹ ch- tif9 [1[$!
B,-$-,.&-l c,..n1 )h7B8 5ề7=
ch- [oo$l /à- cMc Alat ‹ ch-
Ao! aci> D-,ic /à- cMc1 )h7B8
5ề7= Ch- tif9 lZn l'Gt >7n!
>Fch cMc A1C /à- cMc1 )h7B8
5ề7= Ch- h•n hG9 >7n! >Fch
/à- Mn! 5-n!= ThY$ n'mc ch-
5" Alat
†.than-l Coo$lxAolat Co$l
B,-$-,.&-l
c,..n
[[$!xAolat [1[$!
†.th8l Œ.> VV$!xAolat V1V$!
'
$\\f=RXY
H
C
S‚
O
ch7€n
o1AN
o1oT N Aooo $l Too $l
JB8 Ooo $l n'mc cBt /à- cMc
Aooo$l1 5-n! Too$l H
C
S‚
O
o1AN1 )h7B8 5ề71 &a7 5ó ch-
>7n! >Fch /à- Mn! 5-n! /à
thY$ n'mc cBt ch- 5" Aooo$l
Th7Mc th; Uci>
D-,ic
Uci> D-,ic
†.th8l Œ.>
B,-$-,.&-l
c,..n
Žthan-l
9 GTKYRe
Tinh D6t tan Ad Lyx/N
UA Aoo $l
- K-Na-
ta,t,at.=OH
C

AT !a$xlat A1T !a$
Q-n! Co$l n'mc cBt= C:n A1T
!a$ K-Na-ta,t,at.=OH
C
‚ ch-
/à- n'mc cBt ,_i )h7B8 ch- tan
hft
- Na
C
C‚
I
L)hanN Io !a$xlat I !a$
Q-n! AT$l n'mc cBt= C:n I
!a$ Na
C
C‚
I
L)hanN ch- /à-
n'mc cBt )h7B8 ch- tan hft
- NaHC‚
I
Co !a$xlat C !a$
Q-n! Io $l n'mc cBt ch- /à-
cMc th"8 tinh1 c:n C !a$
NaHC‚
I
ch- /à- n'mc cBt ,_i
5.$ 57n! /à )h7B8 5iề7 ch-
tan hft
- Na
C
S‚
O
L)hanN Aso !a$xlat As !a$ Q-n! Io $l n'mc cBt ch- /à-

cMc th"8 tinh1 c:n As !a$
Na
C
S‚
O
L)hanN ch- /à- n'mc
cBt ,_i 5.$ 57n! /à )h7B8 ch-
tan hft=
JB8 O 9hZn t,6n lRi /à 5iề7 chunh ch- 5" Aoo $l
UC To $l
- C7S‚
O
=TH
C
‚ T !xCTo $l A !a$
Q-n! Co $l n'mc cBt1 c:n A
!a$ C7S‚
O
=TH
C
‚ ,_i )h7B8
ch- tan hft
- Na
C
S‚
O
)han
OT !xCTo
$l
[ !a$
Q-n! CT $l n'mc cBt1 c:n [
!a$ Na
C
S‚
O
)han &a7 5ó 57n!
/à )h7B8 ch- tan hft
T,6n ch7n! C 9hZn lRi /à 5iề7 chunh ch- 5" To $l
BA To $l
-
LNH
O
N
V
†-
e

CO
=O
H
C

CV1T !xOTo
$l
C1[O
!a$
Q-n! Co $l n'mc cBt1 c:n C1[O
!a$ LNH
O
N
V
†-
e

CO
=OH
C
‚ ch-
/à- n'mc cBt /à )h7B8 ch- tan
5iề7=
- H
C
S‚
O
54$
5Šc
CA $l C1I $l
Q-n! CT $l n'mc cBt1 5-n! C1I
$l H
C
S‚
O
54$ 5Šc= Ch- aHit
/à- n'mc ,_i )h7B8 ch- 5ề7=
T,6n ch7n! C 9hZn lRi /à 5iề7 chunh ch- 5" To $l=
BC*
-
Na
C
HU&‚
O
=eH
C

I !xCT $l T $l o1V !a$
Q-n! O $l n'mc cBt1 c:n o1V
!a$ Na
C
HU&‚
O
=eH
C
‚ ch- /à-
n'mc cBt /à )h7B8 ch- tan=
Qiề7 chunh ch- 5" T $l
BO*
- H
C
S‚
O
LCONN
A1T N Aoo $l eT $l
Q-n! Co $l n'mc cBt1 5-n! eT
$l H
C
S‚
O
LCONN1 t,6n lRi )h7B8
ch- 5ề7 ,_i 5iề7 chunh ch- 5"
Aoo $l
Gl7c-&. Aoo $† Co$l o1IV!
JB8 AT$l n'mc cBt ch- /à-
cMc1 c:n o1IV! ch- /à- cMc /à
)h7B8 5ề7= ch- >7n! >Fch /à-
Mn! 5-n! thY$ n'mc ch- 5"
Co$l=
BQR 1" C$RBONH-DR$Tg [ĐONH /ƯhNG iƠ TENG^
I. Mục ;iêu
Kh- &#t hà$ l'Gn! H? th% t,-n! n!78Yn li(7 547 5.n=
II. Ngu8ên t4c

+h'?n! 9h#9 5Fnh l'Gn! H? th% Lc.ll7l-&.N >3a /à- )h n]n! hia tan nh`n! hG9 chBt
)h%n! 9hi c.ll7l-&. Ln-n c.ll7l-&.N D\n! >7n! >Fch aci> &7l9h7,ic /à &->i7$ h8>,-Hi>.=
III. <h.ng <háp
1. 5hu6n '7 h=t h>t 6m? gi28 lọc @
ˆ SB8 hRt hXt €$ v Vo-eo
o
C t,-n! )h-n! O-T !iW { 5g /à- D@nh hXt €$ L&B8 t,'mc A n!à8N=
- SB8 !iB8 lọc LAT H ATc$
C
N v AoT
o
C 5fn )hMi l'Gn! )h%n! 5Pi
+. Aác đ7nh 6m độ@

SB8 cMc v AoT
-
C
C:n A!, D6t 547 5.n
SB8 $‰7 v AoT
-
C LO-ThN
Qg /à- D@nh hXt €$ LAT-Co 9hXtN
C:n $
LcMc •$‰7N
 Cj=A H(kY Hl=( mnH oK`"
 Hà$ l'Gn! 56 €$ } L†A - †CN H Aoox†A
†A* )hMi l'Gn! D6t $‰7
†C* )hMi l'Gn! D6t $‰7 &a7 )hi &B8
-. Aác đ7nh hBm l!ng tr,@
CMc
C:n A!, D6t 547 5.n
T,- hóa v Voo
-
C LAhN
Qg /à- D@nh hXt €$ LAT-Co 9hXtN
C:n $
LcMc • t,-N

 Cj=A H(kY Hl=( mnH oK`"
 Hà$ l'Gn! t,-} $
t,-
HAoox$
$‰7
C. Aác đ7nh hBm l!ng D.@
C:n A !,a$ $‰7 L>jn! !iB8 >Z7N D\n! c:n 9h:n tach1 ch78gn $‰7 /à- cMc 9h:n tach H?
LtRi $#8N=
ThY$ /à- $‰7 9h:n tach ATo $l H
C
S‚
O
A1CTN /à I- T !iọt n--ctan-l= LchMn! tR-
DọtN=
Q7n &%i $‰7 t,-n! Io 9hXt
Œ;a $‰7 /mi n'mc nón! O lZn=
ThY$ /à- $‰7 ATo $l Na‚H A=CTN • I-T !iọt n--ctan-l LchMn! tR- DọtN=
Q7n &%i $‰7 t,-n! Io 9hXt
- Œ;a /mi n'mc nón! O lZn=
Tifn hành lọc q7a !iB8 lọc L5l &B8 5fn )hMi l'Gn! )h%n! 5Pi /à c:n )hMi l'Gn!N=
Q.$ $‰7 &B8 v Vo
o
C t,-n! n!à81 &a7 5ó c:n )hMi l'Gn! $‰7 9h:n tach /à t,@nh Dà8 )ft
q7=
 Cj=A H(kY Hl=( mnH oK`"
 Hà$ l'Gn! H? } $
H? th%
H Aoox$
$‰7
IE. FGt HuI ;h) Nghiệm EB ;hI, JuKn
&*N\ Ip"
q T,'mc )hi &B8*
†A } $
547 5.n
}A1ooAe !,a$
- Sa7 )hi &B8 *
$
CMc
}A[1eAOI !,a$
$
CMc •547 5.n
} Co1VAAe !,a$
†C } $
5:7 5.n
}Ž,,-,* Œ.w.,.nc. &-7,c. n-t w-7n> !,a$
- Hà$ l'Gn! €$
56 }
Kft q7 tha n!hi($ ch- thB8 hà$ l'Gn! 56 €$ t,-n! 547 5.n Ao1OACILdN
1*Trf (WX"
q T,'mc )hi t,- hóa*

LdN OACI 1 Ao Aoo
ooAe = A
N s[eO 1 o ooAe 1 A L
Aoo
A
N C A L
=

=

x x
M
M M
$
547 5.n
} A1ooTC !,a$
q Sa7 )hi t,- hóa*
$
cMc
}Co1o[Vs
$
LCMc • t,-N
}Co1ATCV !,a$
$
T,-
} $
LCMc • t,-N
ˆ $
CMc
}Co1ATCV ˆ Co1o[Vs}o1oTTs !,a$
- Hà$ l'Gn! t,-}
Kft q7 ch- thB8 hà$
l'Gn! t,- chif$ tu l(
)h-n! T1TTAALdN
0*HQ\ TUV=A s> H(j"
• T,'mc )hi &B8
$
547 5.n
} A1oIV[ !,a$
• Sa7 )hi &B8*
$
GiB8 lọc
} A1eOI !,a$ $
S? th%
} LA1sOV ˆ A1eOIN } o1AoI !,a$
$
GiB8 • 547 5.n
} A1sOV !,a$
- Hà$ l'Gn! H? th%}
Kft q7 ch- thB8 hà$
l'Gn! H? th% chif$ tp l(
)h-n! CV1sTd ca- h?n
&- /mi &M li(7 tha$ )h- là A[d1 &ai l(ch e1sTd= Kft q7 tha n!hi($ &ai l(ch &- /mi &M li(7
tha$ )h- >- tha- t#c tifn hành tha n!hi($ c"a nhó$ ch'a 5'Gc 5Xn! ln$1 h-Šc >- thift DF
tha n!hi($ )h%n! chanh H#c1 h-Šc >- $‰7 có nhiề7 tR9 chBt= Ta thB8 hà$ l'Gn! H? th% t,-n!
C#$ CV1sTdLth.- tha n!hi($N ca- h?n t,-n! Dn9 [1TdLth.- tài li(7 tha- )h-N=
BQR 0" /IPID
I. Mục tiêu@ Kh- &#t hà$ l'Gn! li9i> t,-n! $€7 547 5.n=
II. Ngu8ên t4c
Ji9> có nhiề7 t,-n! thFt1 c#1 t,bn!1 &`a1 c#c l-Ri n!h cMc<Ji9i> )h%n! tan t,-n! n'mc1
tan tMt t,-n! c#c >7n! $%i h`7 c? nh' >i.th8l .th., =D3a /à- tanh chBt nà8 5g l8 t,ach li9it
5g )h- &#t hà$ l'Gn!=
Hà$ l'Gn! li9it có thg 5'Gc tanh D\n! c#ch c:n t,3c tif9 l'Gn! >Z7 &a7 )hi ch'n! cBt
l-Ri &Rch >7n! $%i h-Šc tanh !i#n tif9 tt )hMi l'Gn! D cin lRi= • tha n!hi($ nà8 chXn! ta
tanh th.- c#ch !i#n tif9=
III. ;hiêt '7? 9ụng cụ? h1a ch2t? m6u@
- Thift DF1 >•n! c•* Df9 57n1 h( thMn! &-Hhl.t >jn! 5r t,ach l8 chBt D^-1 !iB8 lọc1 chu
c76n=
- Hóa chBc* >i$.th8l.th.,=
- †‰7 /4t* 547 5.n

LdN TTAA 1 T Aoo
ooTC 1 A
oTTs 1 o
Aoo = = x x
m
m
đen
đâu
tro
LdN [I = [ Aoo
oIV[ 1 A
AoI 1 o
Aoo = = x x
m
m
đen
đâu
thô X
IE. <h.ng pháp tiGn hBnh
- E#c 5Fnh )hMi l'Gn! )h%n! 5Pi c"a tW !iB8 lọcLATH ATc$N
- C:n A!,a$ $€7LD\n! c:n 9h:n tachN /à- !iB8 lọc=
- GB9 !iB8 5r !Mi $€7 D\n! t'Wn! !ói )h-n! IHT c$
C
/à >jn! chu c6t chŠt hai 5Z7 tXi
!iB8=
- JZn l'Gc ch7gn ttn! tXi /à- Mn! h@nh t,• c"a h( thMn! &-Hhl.t=
- Tifn hành hia tan chBt D^- D\n! $6t lat >i$.th8l .th., t,-n! thWi !ian AC !iW D\n! h(
thMn! &-Hhl.t=
- Th7 $€7 5r /à- )ha8 in-H1 /à 5]t )ha8 /à- t" hXtLIo 9hXtN=
- SB8 tXi chba $€7 v AoT
-
c 5fn t,ọn! l'Gn! )h%n! >PiLT !iWN
 Cj=A H(kY Hl=( mnH oK`* Hà$ l'Gn! chBt D^- } †
C
=Aoox†
A
LdN
• †
A
* )hMi l'Gn! $€7 Dan 5Z7L!,a$N
• †
C
* )hMi l'Gn! li9i>
E. FGt LuI *B thMa luKn
1. Aác đ7nh khối l!ng khNng đOi cPa tQ gi28 lọc
T,'mc )hi &B8*
- $
!iB8
} A1sOVs !,a$
Sa7 )hi &B8*
- $
!iB8
}A1eVI !,a$
+. Aác đ7nh hBm l!ng lipi9 c1 tr,ng mRu
T,'mc )hi H#c 5Fnh hà$ l'Gn! li9i>*
- $
!iB8 L&a7 )hi &B8N
}A1eVI !,a$
- †
A
} $
547 5.n
}A1ooVe !,a$
Sa7 hia tan li9i>*
- $
!iB8•$‰7
}C1VsCI !,a$
- $
$‰7
} $
!iB8•$‰7
- $
!iB8 L&a7 )hi &B8N
}C1VsCI - A1eVI }o1[A[I !a$
KhMi l'Gn! li9i>*
- †
C
} †
A
-

$
$‰7
} A1ooVe ˆ o1[A[I } o1oseO !,a$
Hà$ l'Gn! chBt D^-*
- Q47 5.n }
 Hà$ l'Gn! li9it t,-n!
547 5.n th.- )ft q7 tha n!hi($ là s1VsCd là )h%n! 9hj hG9 nh' &M li(7 tha$ )h- )h-n!
Ae1ed= T,-n! tha n!hi($ có &ai >- thWi !ian ,;a $‰7 t,-n! h( thMn! S-Hhl.t là )h-n! COh=
BQR 2" ĐONH /ƯhNG PROTgIN TENG [4tLTeX(T^

LdN VsC 1 s
ooVe 1 A
Aoo oseO 1 o
A
Aoo C
= =
x
M
x M
I. Mục tiêu@ E#c 5Fnh hà$ l'Gn! 9,-t.in D\n! c#ch H#c 5Fnh hà$ l'Gn! Nit? t,-n!
$‰7 547 5.n D\n! 9h'?n! 9h#9 KS.l>ahl=
II. Fhái Luát0ngu8ên t4c
&*4(@R oK@H
 +,-t.in 5'Gc cB7 tR- tt nhiề7 n!78Yn tM C1H1‚1N1S1+<t,-n! &M c#c n!78Yn tM nà81
Nit? chif$ tp l( t'?n! 5Mi ca- L)h-n! AT ˆ AedN /à t'?n! 5Mi Pn 5Fnh t,-n! thành
9hZn c"a 9,-t.in= V@ /48 /ề n!78Yn tnc1 9,-t.in t,-n! th3c 9h€$ 5'Gc 5Fnh l'Gn!
D\n! c#ch &#t 5Fnh nit? tPn! &M /à )ft q7 nh:n /mi V1CT LH.$ nit? tPn! &M chif$
AVdN=
 +h'?n! 9h#9 nà8 5'Gc KS.l>ahl 9h#t t,ign n]$ AssI /à t,v thành 9h'?n! 9h#9 9h:n
tach hi(7 q7 hi(n na8 /@ có nh`n! '7 5ig$ là hZ7 nh' có thg 9h:n tach 5Mi /mi tBt c
c#c l-Ri $‰71 chi 9ha )h%n! ca-<
1* Ngu8ên t4c
Khi 57n $‰7 /4t có chba nit? L5R$N t,-n! H
C
S‚
O
54$ 5Šc /mi &3 hi(n >i(n c"a chBt
HXc t#c thach hG9 th@ chBt h`7 c? DF -H8 hóa{Nit? 5'Gc 9hón! thach >'mi >Rn! NH
I
1 &a7 5ó
LNH
O
N
C
S‚
O
5'Gc tR- thành t,-n! 5iY7 )i(n có H
C
S‚
O
=
D'mi t#c >•n! c"a H
C
S‚
O
54$ 5Šc /à có chBt HXc t#c thach hG9 v nhi(t 56 ca-1 c#c
hG9 chBt có chba nit? DF 9h:n h"8 /à DF -H8 hóa 5fn C‚
C
/à H
C
‚1 cin !Mc a$in ch78‘n
thành U-niac /à tif9 t•c )ft hG9 /mi H
C
S‚
O
tR- thành $7Mi a$-ni &7lwat tan t,-n! >7n!
>Fch= Q:8 là !iai 5-Rn c%n! 9h# 5R$ t,-n! $B7
C NH
I
• H
C
S‚
O
‹ LNH
O
N
C
S‚
O
T,-n! q7# t,@nh ch'n! cBt1 LNH
O
N
C
S‚
O
t#c >•n! /mi Na‚H >' thta /à !i 9hón! NH
I
*
LNH
O
N
C
S‚
O
• C Na‚H ‹ Na
C
S‚
O
• H
C
‚ • C NH
I
U$-niac &inh ,a &’ 5'Gc hB9 th7 D\n! >7n! >Fch aci> B-,ic có chba chBt chu thF tR-
thành t.t,aD-,at a$-n= Sa7 5ó ch7€n 56 >7n! >Fch nà8 D\n! >7n! >Fch ch7€n H
C
S‚
O
o1AN1
NH
I
5'Gc !ii 9hón! /à H#c 5Fnh 5'Gc l'Gn! nit?1 th.- c#c 9hn bn! &a7*
NH
O
‚H • O H
I
+‚
I
‹ LNH
O
N
C
B
O

e
• e H
C

LNH
O
N
C
B
O

e
• H
C
S‚
O
• T H
C


‹ LNH
O
N
C
S‚
O
• O H
I
+‚
I
III. EKt liệu
- Tift DF1>•n! c•* t" &B8 AoT
-
C1 li /% c? hóa $‰71 $#8 9h:n tach 5R$ D#n t3 56n!1
Mn! 9h:n tach 5R$ tPn!1 @nh hXt €$1 cMc 53n! $‰7 5g H#c 5Fnh t,ọn! l'Gn! )h%n! 5Pi=
-Hóa chBt* S.*K
C
S‚
O
*C7S‚
O
} A*Aoo*Ao1 H
C
S‚
O
551 H
C
S‚
O
o1AN1Na‚H Ood1Uci>
D-,ic1 $.th8l ,.>1 D,-$-,.&-l !,..n1 .than-l1 †!‚
- †‰7 /4t*547 5.n =
IE. <h.ng pháp tiGn hBnh
1.EN c. h1a
o1T! D6t 547 5.n


T$l H
C
S‚
O55

” $7•n! HXc t#c
“ OCo
o
CxAhIo
Qg n!76i L&n 9h€$ /% c? hóaN
C=5hu6n độ nit. tOng@
T3 56n!* &; >•n! $#8 ch7€n 56 nit?=
B\n! ta8*
Sn 9h€$ /% c? hóa
“ H
C
‚ LAN
To$l >7n! >Fch Na‚H Ood
“ H
C
‚ LCN
S%i LAo 9hXtN

Th7 Nit? D\n! H
I
B‚
I
LIo$lN

Ch7€n 56 D\n! H
C
S‚
O
o1AN
E. FGt LuI *B thMa luKn #tS động&@
HQ\ TUV=A NRH> HS=A"
N } I1sOd
PrfHLR= HS=A Hrf=A IJK IL= } N H V1CT } I1sOd H V1CT } CO d
Hà$ l'Gn! 9,-t.in tPn! t,-n! 547 5.n th.- )ft q7 tha n!hi($ là COd l(ch )h-n! o=Od
&- /mi tài li(7 tha$ )h- là CO1Od= S3 t,Yn l(ch nà8 có thg >- &ai Hót t,-n! tha- t#c tha
n!hi($=
BQR '" ĐONH /ƯhNG $%%ONI$C
I. Mục tiêu@ E#c 5Fnh hà$ l'Gn! Nit? t,-n! $‰7 n'mc $B$
II. Ngu8ên t4c
Khi 57n $‰7 /4t có chba nit? L5R$N t,-n! H
C
S‚
O
54$ 5Šc /mi &3 hi(n

>i(n c"a chBt HXc t#c thach hG9 th@ chBt h`7 c? DF -H8 hóa{Nit? 5'Gc 9hón! thach >'mi >Rn!
NH
I
1 &a7 5ó LNH
O
N
C
S‚
O
5'Gc tR- thành t,-n! 5iY7 )i(n có H
C
S‚
O
=
D'mi t#c >•n! c"a H
C
S‚
O
54$ 5Šc /à có chBt HXc t#c thach hG9 v nhi(t 56 ca-1 c#c hG9 chBt
có chba nit? DF 9h:n h"8 /à DF -H8 hóa 5fn C‚
C
/à H
C
‚1 cin !Mc a$in ch78‘n thành U-niac
/à tif9 t•c )ft hG9 /mi H
C
S‚
O
tR- thành $7Mi a$-ni &7lwat tan t,-n! >7n! >Fch= Q:8 là !iai
5-Rn c%n! 9h# 5R$ t,-n! $B7
C NH
I
• H
C
S‚
O
‹ LNH
O
N
C
S‚
O
T,-n! q7# t,@nh ch'n! cBt1 LNH
O
N
C
S‚
O
t#c >•n! /mi Na‚H >' thta /à !i 9hón! NH
I
*
LNH
O
N
C
S‚
O
• C Na‚H ‹ Na
C
S‚
O
• H
C
‚ • C NH
I
U$-niac &inh ,a &’ 5'Gc hB9 th7 D\n! >7n! >Fch aci> B-,ic có chba chBt chu thF tR-
thành t.t,aD-,at a$-n= Sa7 5ó ch7€n 56 >7n! >Fch nà8 D\n! >7n! >Fch ch7€n H
C
S‚
O
o1AN1
NH
I
5'Gc !ii 9hón! /à H#c 5Fnh 5'Gc l'Gn! nit?1 th.- c#c 9hn bn! &a7*
NH
O
‚H • O H
I
+‚
I
‹ LNH
O
N
C
B
O

e
• e H
C

LNH
O
N
C
B
O

e
• H
C
S‚
O
• T H
C


‹ LNH
O
N
C
S‚
O
• O H
I
+‚
I
III. <h.ng pháp tiGn hBnh
o1T$l n'mc $n$

Vo$l H
C
‚ cBt

I! †!‚
“ &%i Ao 9hXt
Th7 D\n! H
I
B‚
I

QFnh l'Gn! D\n! H
C
S‚
O
o1oTN
 Cj=A H(kY Hl=( mnH oK`"
• N}o1oooe ƒ LV
HCS‚O
-V
HCS‚O 5Mi chbn!
N ƒ Aooox
V

N* Hà$ l'Gn! Nit? tPn! L$!Nx$lN=
V* thg tach n!78Yn li(7 5.$ 9h:n tach L$lN
V
HCS‚O
* thg tach H
C
S‚
O
o1oTN ch7€n ch- $‰7 L$lN
V
HCS‚O 5Mi chbn!
* thg tach H
C
S‚
O
o=oTN ch7‰n ch- $‰7 5Mi chbn! L$lN
o1oooe* &M !,a$ N t'?n! 5'?n! /mi A$l H
C
S‚
O
o1oTN
IE. FGt LuI *B thI, luKn.

V
H2SO4
=2,5 ml
V
H2SO4 đối chn!
=","5 ml
N}Lo=oooe H LV
HCS‚O
- V
HCS‚O 5Mi chbn!
N H AoooxV
} Lo1oooe H LC1T -o1oTN H AoooNxo1T}I1OIL$!Nx$lN
 Hà$ l'Gn! 5R$ t,-n! n'mc $n$ th.- )Yt q7 tha n!hi($ là I1OIL$!Nx$lN= Tt 5ó &78 ,a
l-Ri n'mc $n$ nà8 có hà$ l'Gn! 5R$ thB91 &- &#nh th.- &M li(7 tha$ )h-=
BQR 9" D/UCIDg [PP Ng/SON^
I. Mục tiêu* )h- &#t hà$ l'Gn! 5'Wn! )h; hign >i(n t,-n! $‰7 lXa Ln!78Yn t,Rn!1
n8 $Z$N=
II. Ngu8ên t4c
• D3a /à- tanh )h; c"a c#c n-n-&accha,i>.1 5Fnh l'Gn! !l7c-&. th.- 9hn bn! -Hi hóa
)h;= Gl7c-&. là chBt )h;1 C7
C•
t,-n! th7Mc th; 5_n! là chBt -Hi hóa=T,-n! $%i t,'Wn!
)iề$ 57n nón! !l7c-&. )h; C7
C•
thành C7
C
‚1 &a7 5ó C7
C
‚ tR- ,a &’ )h; 9hbc chBt
a,&.n-$-l8D>at. 5g tR- thành &n 9h€$ có $à7 Hanh= J'Gn! 5'Wn! )h; có t,-n! >7n!
>Fch &’ 5'Gc H#c 5Fnh !i#n tif9 q7a l'Gn! 9hbc tR- thành D\n! c#ch 5- q7an! 9hP hB9
th•=
C‚
I
C-
• H
C
‚  HC‚
I
-
• ‚H
-
HC‚
I
-
• H
C
‚  H
C
C‚
I
• ‚H
-
ŒCH‚ • CC7
C•
•C‚H
-
 ŒC‚‚H • C7
C
‚ • H
C

C7
C
‚ •H
C
S‚
O
 C7
C
S‚
O
• H
C

C7

• †-‚
O
C-
 C7
C•
• †-l8D>.n7$ Dl7.
III. <h.ng pháp@
1. /Sng đQng chu6n Tluc,s:@
a= +ha >7n! >Fch 5'Wn! ch7€n* ch7€n DF V Mn! n!hi($1 ch- /à- $•i Mn! thành 9hZn
c#c chBt th.- Dn! &a7*
Ung 1 + - C V W
uGTKYf)Lv[\%^ C C*1 C*2 C*9 C*3 &
V
ATKYf)L
[\T^ o o=C o=O o=V o=s A
V
=UwY
[\T^ A o=s o=V o=O o=C o
D= D3n! 5'Wn! ch7€n* ch7€n DF >l8 V Mn! n!hi($ L n!hi($ thbc l49 lRi I lZnN
Ung 1X +X -X CX VX WX
uGTKYf)Lv[\%^ C C*1 C*2 C*9 C*3 &
V
ATKYf)L
[xT^ ATo ATo ATo ATo ATo ATo
V
H(KyY H(z I{=A
[xT^ ATo ATo ATo ATo ATo ATo
/Z| ARZ| cGY cdH \R}=A y=A =A(R}\? IK= Y@Y( H(~|&C a(•H? I_ =AKpR € =(R}H Ip a(•=A
V
H(KyY H(z $r)L=fq
\fT|ceXHL
[xT^
ATo ATo ATo ATo ATo ATo

V
=UwY YZH
[\T^ A A A A A A
‚ 1C Hrf=A HyR* /| Hƒ\ =nK YW Y„=? If oKX=A a(S € cUwY )W=A '1C=\
+. Aác đ7nh hBm l!ng đQng khY tr,ng mRu l>a #ngu8ên tr=ng *B nI8 mầm&@
- Hia tan T !a$ $‰7 /à- To $l n'mc cBt1 )h7B8 5ề7 t,-n! Io 9hXt1 /nt lB8 >Fch ,_i lọc
D\n! !iB8 lọc lB8 >Fch t,-n! 5g tifn hành tha n!hi($=
- Q-n! thg tach >7n! >Fch t,ach &a7 )hi lọc=
- Ch7€n DF >l8 I Mn! n!hi($1 5g 9ha l-ln! >Fch t,ach th.- Dn! &a7*
…=A A C I
Đp a(X Tf†=A Ao lZn Aoo lZn Aooo lZn
V
edY( HrlY(
[xT^ Coo CooLC"a Mn! A 5l
9ha l-ln!N
CooLC"a Mn! C 5l
9ha l-ln!N
V
=UwY YZH
[xT^ Asoo Asoo Asoo
- Tifn hành H#c 5Fnh hà$ l'Gn! 5'Wn! )h; t,-n! $•i $‰7 lXa* ch7€n DF >l8 I Mn!
n!hi($ Ln!hi($ thbc l49 lRi I lZnN ch- /à- $•i Mn! thành 9hZn $•i chBt th.- Dn!*
…=A A„ C„ I„
V
edY( HrlY(
[xT^ ATo ATo ATo
V
H(KyY H(z I{=A
[xT^ ATo ATo ATo
/Z| ARZ| cGY cdH \R}=A y=A =A(R}\? IK= Y@Y( H(~| &C a(•H? I_ =AKpR € =(R}H Ip a(•=A
V
H(KyY H(z $r)L=fq \fT|ceXHL
[xT^ ATo ATo ATo
V
=UwY YZH
[\T^ A A A
‚ 1C a(•H Hrf=A HyR* /| Hƒ\ =nK YW Y„=? If oKX=A a(S € cUwY )W=A '1C=\
 Cj=A H(kY Hl=( mnH oK`*
• Hà$ l'Gn! 5'Wn! t,-n! n!78Yn li(7 L$!x!N} E ƒn ƒVx $
o T,-n! 5ó*
o VL$lN* thg tach >Fch chift !Mc
o $ L!N* )hMi l'Gn! $‰7 c:n
o n* h( &M 9ha l-ln! &a- ch- ‚D n\$ t,-n! 5'Wn! ch7€n
o E L$!x$lN* n_n! 56 !l7c-&. tanh 5'Gc tt 9h'?n! t,@nh 5_ thF 5'Wn! ch7€n=
IE. FGt LuI th) nghiệm *B thI, luKn@
1. /Sng đQng chu6n@ )ft q7 &a7 )hi 5- q7an! 9hP v D'mc &ón! TCon$*
…=A &‡ 1‡ 0‡ 2‡ '‡ 9‡
uGTKYf)Lv[\%^ C C*1 C*2 C*9 C*3 &
/<= & o=ACO o=COA o=CCs o=ICI o=Os[ o=VCo
/<= 1 o=AAV o=A[I o=CCV o=IIs o=OCo o=TsT
/<= 0 o=ACs o=CAO o=CC[ o=IIT o=OeA o=VOC
TrK=A Bˆ=( o=ACI o=CAV o=CCe o=IIC o=OVo o=VAV

+. Aác đ7nh hBm l!ng đQng khY tr,ng mRu J>a@ Kft q7 &a7 )hi 5- q7an! 9hP
v D'mc &ón! TCon$
 %‰K T•X =AK|Š= HrG=A
…=A &‡ 1‡ 0‡
Đp a(X Tf†=A &C T<= &CC T<= &CCC T<=
/<= & o=CT[ o=CIA o=AIO
/<= 1 o=CIO o=CCe o=AAI
/<= 0 o=COT o=CAC o=AIT
TrK=A cˆ=( o=COV o=CCI o=ACe
 %‰K T•X \<\
…=A &‡ 1‡ 0‡

Đp a(X Tf†=A &C T<= &CC T<= &CCC T<=
/<= & A=oIV o=IIA o=AOe
/<= 1 A=oAV o=CCe o=ACA
/<= 0 o=s[T o=IC[ o=ACs
TrK=A cˆ=( o=[s o=C[V o=AIC
- Tt 9h'?n! t,@nh 5'Wn! ch7€n 8}o=OeAeH•o=o[IA ta t@$ 5'Gc n_n! 56 5'Wn! )h; có
t,-n! $‰7 lXa tRi c#c n_n! 56 9ha l-ln! t,-n! Dn! &a7*
 %‰K T•X =AK|Š= HrG=A
…=A &‡ 1‡ 0‡
Đp a(X Tf†=A Ao lZn Aoo lZn Aooo lZn
OD HrK=A cˆ=( o=COV o=CCI o=ACe
N{=A Ip IU]=A
m(z [\%^
o=ICC o=CeT o=oeC
N_n! 56 5'Wn! )h; t,-n! $•i Mn! )h%n! tu l( /mi n_n! 56 9ha l-ln! chbn! t• tha
n!hi($ có &ai Hót=
Qg tanh hà$ l'Gn! 5'Wn! t,-n! $‰7 lXa ta chọn h( &M 9ha l-ln! n }Ao=
E } o=ICC L$†N } o=ICCƒ o=AsL$!x$lN }o=oTe[V L$!x$lN
V}Ie L$lN
$} T!
• HQ\ TUV=A IU]=A Hrf=A T•X } E ƒn ƒVx $ } o=oTe[V ƒAoƒIexT
}O=Cs[ L$!x!N
 %‰K T•X =`| \<\"
…=A &‡ 1‡ 0‡
Đp a(X Tf†=A Ao lZn Aoo lZn Aooo lZn
OD HrK=A cˆ=( o=[s o=C[V o=AIC
N{=A Ip IU]=A
m(z [\%^
A=ss o=OI o=osC
 N_n! 56 5'Wn! )h; t,-n! $•i Mn! )h%n! tu l( /mi n_n! 56 9ha l-ln! chbn! t• tha
n!hi($ có &ai Hót=
Qg tanh hà$ l'Gn! 5'Wn! t,-n! $‰7 lXa ta chọn h( &M 9ha l-ln! n }Aoo=
E } o=OI L$†N } o=OIƒ o=AsL$!x$lN }o=oeeO L$!x$lN
V}IO L$lN
$} T!
• HQ\ TUV=A IU]=A Hrf=A T•X =`| \<\ } E ƒn ƒVx $ } o=oeeO ƒAoo ƒIOxT
}TC=VIC L$!x!N
 ;hI, luKn@
• Hà$ l'Gn! 5'Wn! )h; t,-n! lXa n8 $Z$ ca- hmn lXa n!78Yn t,Rn! >-*
- T,-n! lXa n!78Yn t,Rn! 5'Wn! t_n tRi ch" 8f7 v >Rn! &accha,-&.- )h%n! 9hi
5'Wn! )h;=Chba at 5'Wn! )h; nh' !l7-c-&.1 w,7ct-&.<=

- T,-n! lXa n8 $Z$ t_n tRi 5'Wn! $ant-&.-5'Wn! )h;1 nhW h-Rt 56n! HXc t#c c"a
.n08$. a$8la&. t,-n! $Z$ lXa th"8 9h:n tR- nYn $-n-&accha,i>.-5'Wn! )h;=D-
5ó hà$ l'Gn! 5'Wn! )h; t,-n! lXa n8 $Z$ ca-=