You are on page 1of 1

Martin Luther (1483-1546

)
Seriozitatea cu care Luther i-a sus inut voca ia sa religioasă l-a condus la o criză personală ș ț ț
profundă: se întreba cum era posibil să reconcilieze cerin ele legii lui ț Dumnezeu cu incapacitatea
omului de a le urma. El a găsit răspunsul în Noul estament: Dumnezeu! devenind om în "sus
#ristos! a împăcat omenirea cu el. #eea ce era cerut omenirii nu era o respectare strictă a legilor
i a obliga iilor religioase! ci un răspuns de credin ă! răspuns acceptat de Dumnezeu. $ceastă ș ț ț
credin ă trebuia să se bazeze pe dragoste! nu pe frică. ț
#redin a lui Luther l-a făcut să intre în ț %&%' în conflict cu (iserica )omano-#atolică. *entru
a str+nge fonduri în vederea construirii (azilicii Sf. *etru din )oma! papa Leon al ,-lea a v+ndut
credincio ilor ș indulgen e ț . *rin v+nzarea de indulgen e se oferea! în schimbul unei dona ii băne ti! ț ț ș
anularea suferin elor vremelnice datorate păcatului - odată iertat prin ț pocăin ă ț . Luther s-a
declarat împotriva acestei practici.
La -% octombrie %&%' .potrivit teologului i filosofului ș umanist *hilipp /elanchthon0!
Luther a afi at pe u a principală a bisericii din ș ș 1ittenberg cele 2& de teze care invocau interdic ia ț
comer ului de indulgen e. $ceste teze au circulat repede prin ț ț 3ermania i au cauzat o mare ș
controversă. *apa a ordonat ca Luther să apară la $ugsburg! în fa a cardinalului ț homas #a4etan.
#ardinalul i-a cerut să- i retracteze cele 2& de teze. Luther a replicat că i le va retrage doar dacă ș ș
i se va dovedi pe baza (ibliei că el este cel care gre e te. ș ș
5n %&6%! prin bula de e7comunicare emisă împotriva lui Luther! papa a cerut
împăratului #arol al 8-lea să dispună e7ecutarea lui Luther. 5mpăratul! în loc să dea curs cererii
papei! a convocat o adunare pentru cercetarea lui Luther. 9ficialită ile din dietă i-au cerut să- i ț ș
retragă declara iile. Luther a refuzat! iar membrii dietei l-au declarat indezirabil. ț
Luther a reu it să scape de pedeapsă cu a4utorul prietenului său! guvernatorul ș Sa7oniei! care
l-a ascuns în castelul :1artburg;! aproape de ora ul ș Eisenach. Luther a primit pseudonimul
:cavalerul 3eorge;. 5n timpul ederii în 1artburg Luther a început să traducă ș Noul
estament în limba germană.
*reocuparea principală a împăratului #arol era războiul cu <ran a ț ! astfel înc+t în cele din
urmă Luther a putut reveni la catedra din 1ittenberg. 5ncercările de reformare a bisericii locale
nu au avut succes în Europa centrală în timpul vie ii sale! dar au fost continuate de discipolii săi. ț
5n %&6= o parte din ărănimea din sudul 3ermaniei! $ustria i Elve ia s-a folosit de teoria lui ț ș ț
Luther ca prete7t pentru a declan area unei revolte supranumite :războiul ărănesc german; ș ț
.Deutscher Bauernkrieg0.
5n %&6& /artin Luther s-a însurat cu fosta călugări ă ț >atharina von (ora! arăt+ndu-se astfel
adversar al celibatului impus de catolicism preo imii. )estul vie ii i l-a petrecut scriind! in+nd ț ț ș ț
predici i organiz+nd reforma bisericii în ș Sa7onia. Luther a murit la %6 februarie %&=? în ora ul ș
său natal Eisleben.
Luther este cunoscut ca :părintele )eformei;. "nten ia lui însă nu a fost crearea unei ț biserici
noi! alternative! ci înnoirea (isericii @niversale.
*rin traducerea (ibliei în germană .%&%' - %&-=0! Luther a contribuit la crearea limbii
literare germane supradialectale! deschiz+nd o epocă nouă literaturii moderne. 9pera sa literară
constituie un model de limbă vie! plastică! sugestivă! de o oralitate cuceritoare! relev+nd
inventivitatea spiritului popular.
/artin Luther s-a născut în Eisleben! Sa7onia! la %A
noiembrie %=B-! părin ii lui fiind ț Cans
Luther i ș /argaret Diegler Luther. La scurt timp după
na terea lui /artin Luther familia s-a mutat în ș /ansfeld!
unde tatăl a lucrat ca miner. +nărul /artin a studiat
la /agdeburg i ș Eisenach! ca apoi să se înscrie la
universitatea din Erfurt. 5ndrumat de tatăl său! Luther a
început în %&A& să studieze dreptul! însă ulterior s-a
dedicat carierei ecleziastice! devenind călugăr
al ordinului augustinian. i-a luat doctoratul Ș
în teologie în %&%6 i a devenit profesor de tiin e biblice ș ș ț
la prestigioasa universitate din 1ittenberg.