You are on page 1of 12

0

1

23456789
5

'-. 8   !! "#$%&'#(&()#*+.(&/%%#00 Ž 123456789:.<76=648>?6@6?>6A B:7C=6D9EFGH@D.

FI2.>42C>:4JKKLMNJOPPQRMKJSTMRUVWMPLQVXYMSJT QVXZKXNNMKK[XP\VXZTMQUVUWMLMO]V[UWMLQZO^JR_ YMNV^JTSOZMSJKUMZMRTXZKM`aKQVXYMSJTQVXZ\VXZb TMQ_QVXcJPPYMJTUZVRXNMRUVOPPUWMJ^LVZUOTULVJTUK ZMSOZRJTSUWMdefghbidMjO^JTOUJVTOTRUWMLZVNMKK V[UMKUJTS_OTRUVUWMXTJkXMOTRKLMNJOPUJLKZMSOZRJTS WVc UVLZMLOZMQVXZKMP[[VZUWJKJ^LVZUOTUMjO^JTOb UJVT`lVX cJPPZMOR cWOUOTXZKJTSSZORXOUMcWV ZMNMTUPQLOKKMRUWMdefghbidMjO^JTOUJVTWOKUVKOQ OYVXUUWMUMKU`m^LVZUOTUUMKUbUO]JTS KUZOUMSJMKOZM RMUOJPMR`nWMKMRMUOJPKcJPPSXJRMQVXJTKMPMNUJTSUWM NVZZMNUVLUJVTVZOKKJKUQVXJTKMPMNUJTSOTOTKcMZUVO kXMKUJVTOUcWJNWQVX^XKUSXMKK` gONWV[UWMNVTUMTUOZMOKJTUWJKYVV]YMSJTKcJUW UWM oQZO^JR UV pXNNMKK`nWM oQZO^JR UV pXNNMKK ORRZMKKMKKLMNJ[JNLVJTUKZMPOUMR UV UWMdefghbid MjO^JTOUJVT_JTNPXRJTSUWMoQZO^JRnMZ^K_OTRUWM ePJMTUdMMRKOTRmTUMSZOUMRoZVNMKKMKOKJRMTUJ[JMRJT UWMUMKULPOT[ZO^McVZ][VZUWMMjO^JTOUJVT`oQZO^JR nMZ^KOZM]MQcVZRKUWOUOZMRM[JTMROTROZMKMUJT qrstuvwxUWZVXSWVXUMONWNWOLUMZUVRJZMNUQVXZOUUMTb UJVT UVKJSTJ[JNOTULVJTUK[VZUWMMjO^JTOUJVT`nWM ePJMTUdMMRKKLMNJ[JNUVUWMNVTUMTUV[UWMNWOLUMZOZM JRMTUJ[JMR` nWZVXSWVXUMONWNWOLUMZ_QVXcJPP[JTRoQZO^JR oVJTUYXPPMUKUWOUJRMTUJ[QOZMOK^VKUPJ]MPQUVYMUMKUMR VTUWMdefghbid MjO^JTOUJVT`iMORMONWNWOLUMZ_ OTRJRMTUJ[QQVXZKUZMTSUWKOTROZMOKUWOUOZMJTTMMR V[[XZUWMZZMyJMc`nMKUQVXZKUZMTSUWKOTROYJPJUJMKYQ UO]JTSOPPUWMLZONUJNMUMKUKLZVyJRMRJTUWJKYVV]OTR VTUWMONNV^LOTQJTSKV[UcOZM`zMKXZMUVZMOROPPUWM ZOUJVTOPMKOTRUMKUbUO]JTSKUZOUMSJMK`nWMZOUJVTOPMLZVb yJRMKQVXcJUWKJSTJ[JNOTUJT[VZ^OUJVTZMSOZRJTSUWM NVZZMNUOTRJTNVZZMNUVLUJVTK`nWMUMKUbUO]JTSKUZOUMSQ LZVyJRMKQVXcJUWUWMPVSJNOPLOUWUVKMPMNUJTSUWM NVZZMNUVLUJVT`nWMUMKUbUO]JTSKUZOUMSQOPKVJRMTUJ[JMK UWMNVTUMTUOZMOUVZMyJMc_J[ZMkXJZMR`nWMZM[MZMTNM KVXZNMOTRLOSMTX^YMZOZMLZVyJRMRKVUWOUQVXNOT [JTRUWMJT[VZ^OUJVTMOKJPQUWOUQVXTMMRUVZMyJMc` gONWkXMKUJVTJKNVRMRYOKMRVTUWMPMyMPV[NVSTJUJyM OYJPJUQ_UWM ePJMTUdMMRKNOUMSVZQ_UWM mTUMSZOUMR oZVNMKK_OTRUWMTXZKJTSNVTUMTUOZMO` {VPPVcJTSUWMNV^LPMUJVTV[QVXZNV^LZMWMTKJyM ZMyJMcJTUWJKYVV]_NVTUJTXMVTQVXZ\VXZTMQUWZVXSW UWMoQZO^JRUVpXNNMKKcJUWUWMNV^L OTJVTYVV]_ 12345678|}~@6?>6AB:7C=6D9EFGH@D.

>42C>:4 cWJNW LZVyJRMKQVXcJUW ^VZMUWOT €‚‚LZONUJNM kXMKUJVTKYOKMRVTUWMdefghbid MjO^JTOUJVTUMKU LPOT[ZO^McVZ]_cJUWOKLMNJ[JN[VNXKVTePJMTUdMMRK OTRmTUMSZOUMRoZVNMKKMK`nWMT_QVXcJP. FI2.

>42C>:4` aRRJUJVTOPLZVRXNUKJTpOXTRMZKoQZO^JRUVpXNNMKK JTNPXRM 123456781C72C6…>68B:7† 68C13‡‡688ˆ‰288>4… D378>4…1‡=::„245C=6D9EFG.PYMZMORQ[VZ 12345678ƒ4„>46@6?>6AB:7C=6D9EFGH@D FI2.

FI2.

`nWMKM LZVRXNUKOZMRMKNZJYMRTMjU` 12345678ƒ4„>46@6?>6AB:7C=6D9EFGH@D. OTR12345678 |}~@6?>6A 92758B:7C=6D9EFGH@D FI2.

>42H C>:4ORRZMKKMKOPPOZMOKV[UWMUMKULPOTJRMTUJ[JMRYQUWM dOUJVTOPeVXTNJPV[pUOUMzVOZRKV[dXZKJTSŠdepzd‹` nWMNVXZKMNVTUOJTKOLZMUMKUUWOULZVyJRMK[MMRYON] ZMSOZRJTSQVXZKUZMTSUWKOTRcMO]TMKKMKOTRSMTMZOUMK OTJTRJyJRXOPJŒMRKUXRQKNWMRXPMJTONOPMTROZ[VZ^OU` eVTUMTUZMyJMc JKJTOTVXUPJTM[VZ^OUOTRJTNPXRMK KMP[bNWMN]LZONUJNMkXMKUJVTKOTRNOKMKUXRJMK_[JSXZMK OTR JPPXKUZOUJVTK_O SPVKKOZQ_OTR OTJ^OUJVTKOTR yJRMVK`dX^MZVXKVTPJTMMjO^KOZMJTNPXRMR`nWMZM OZM^VZMUWOT‚‚‚LZONUJNMkXMKUJVTKUWMUQLMKV[ kXMKUJVTKJTUWJKNVXZKMJTNPXRM^XPUJLPMbNWVJNMOTR OPUMZTOUMJUM^ [VZ^OUK` 123456781C72C6…>68B:7†68C13‡‡688ˆ‰288>4…D378>4… 1‡=::„245C=6D9EFG. FI2.

FI2.[VNXKMKVTUWMUMKUbUO]JTS KUZOUMSJMKUWOUcJPPWMPLQVXLOKKQVXZTXZKJTSMjO^JTOb UJVTKcWJPMJTTXZKJTSKNWVVPOTRcJPPLZMLOZMQVX[VZ UWMdefghbid MjO^JTOUJVT`nWMNWOLUMZKRMKNZJYM yOZJVXK UMKUbUO]JTS KUZOUMSJMK OTR JTNPXRM KO^LPM kXMKUJVTKUWOUJPPXKUZOUMWVcUVXKMUWMKUZOUMSJMK€‚‚ LZONUJNMkXMKUJVTKONNV^LOTQUWJKYVV]`nWMLZONUJNM kXMKUJVTKZM[PMNUUWM[ZO^McVZ]OTRUWMNVTUMTUJRMTUJb [JMRJTUWMNXZZMTUdefghbid UMKULPOTOTRJTNPXRM ^XPUJLPMbNWVJNMOTROPUMZTOUMJUM^ [VZ^OUkXMKUJVTK` pMyMZOPOLLMTRJNMKOZMJTNPXRMRUWOULZVyJRMOZMyJMc .