You are on page 1of 7

Tajuk 7.

1 - Tamadun Awal Dunia
(Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 2)
Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;
i Membuat rujukan untuk mengum!ul maklumat dari!ada !elbagai sumber se!erti buku teks"
buku ilmiah" akhbar" majalah" risalah" internet dan lain#lain
ii Pada hari !e!eriksaan" calon dibenarkan memba$a masuk buku teks"buku ilmiah dan bahan
bercetak %ang berkaitan ke dalam bilik !e!eriksaan
iii Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menja$ab soalan
TAJUK 7.1 – Peningkatan Tamadun
Tema&Tajuk ' Bab 2 Tingkatan 4
Soalan'
Huraikan peningkatan dan sumbangan tamadun awal dunia dalam aspek plitik dan
!ubungkaitn"a dengan kemajuan negara #ala"sia pada !ari ini.
Peringatan;
(alon hendaklah menja$ab berdasarkan kerangka ja$a!an di ba$ah
)ormat *s!ek Perincian Markah
!enuh
Pengenalan Memahami latar belakang
tamadun a$al dunia
Pengenalan
+elaskan secara ringkas tentang;
#,atar belakang !eningkatan tamadun
a$al dunia
- markah
.si dan
Huraian
Memahami !eningkatan
tamadun dalam as!ek
!olitik
Peningkatan !olitik tamadun a$al
Terangkan as!ek !eningkatan !olitik
dalam tamadun /unani dan 0om
berkaitan'
Pentadbiran (1-m)
Perundangan(1-m)
23 markah
Menganalisis
sumbangan tamadun
a$al ke!ada dunia
dalam bidang !olitik
Sumbangan tamadun a$al dunia dalam
bidang !olitik
+elaskan sumbangan tamadun a$al
ke!ada dunia dalam bidang !olitik
(1-m)
1-markah
Menga!likasi'
4emokrasi ber!arlimen
diman5aatkan demi
kestabilan negara
4emokrasi ber!arlimen diman5aatkan
demi kestabilan negara
Bagaimanakah kita meman5aatkan
demokrasi ber!arlimen untuk
me$ujudkan kestabilan !olitik di
Mala%sia (1- m)
1- markah
)ormat *s!ek Perincian Markah
!enuh
Menilai keja%aan %ang
dica!ai oleh 6egara
kesan dari!ada kestabilan
!olitik
7eja%aan %ang dica!ai oleh 6egara
kesan dari!ada kestbilan !olitik
Berdasarkan !emerhatian anda"
jelaskan keja%aan %ang dica!ai oleh
6egara kesan dari!ada kestabilan
!olitik
13 markah
Menci!ta& menjana idea
menjadikan Mala%sia
sebagai sebuah negara
%ang maju menjelang
tahun 2323
(abaran menjadikan Mala%sia
sebagai sebuah 6egara maju
#+elaskan cabaran %ang dihada!i oleh
Mala%sia dalam memanta!kan
kestabilan !olitik demi menjadikan
Mala%sia sebagai sebuah 6egara maju
(-m)
#6%atakan langkah#langkah untuk
mengatasi cabaran di atas (-m)
13 markah
Mengha%ati nilai#nilai
murni&iktibar&!atriotism
dari!ada tamadun a$al
dunia demi memajukan
6egara kita
Penera!an nilai#nilai murni
iktibar&!atriotism dari!ada kerajaan
a$al demi memajukan negara kita
6%atakan nilai#nilai murni& iktibar&
!atriotism dari!ada sumbangan dalam
as!ek !olitik %ang boleh ditera!kan
demi kemajuan negara kita
13markah
7esim!ulan Merumus secara
keseluruhan isi %ang telah
0umusan
- markah
dibincangkan Pengetahuan %ang di!eroleh
.ktibar ke!ada diri" bangsa dan
6egara
Hara!an untuk masa de!an !olitik
Mala%sia %ang lebih manta!
Soalan' Huraikan !eningkatan dan sumbangan tamadun a$al dunia dan hubungkaitkann%a
dengan kemajuan 6egara Mala%sia
Soalan .si huraian Markah
1 +a$a!an Pengenalan
,okasi ke$ujudan
Bentuk&jenis
(ontoh tamadun
Bukti ke$ujudan
+angka masa
Maksud
Proses !eningkatan
Peranan
-
2 Pentadbiran
Tamadun /unani'
Pemerintahan'
#bentuk !emerintahan mengalami !erubahan dari!ada
Monarki&8ligarki&*ristokrasi&4iktator ke!ada demokrasi
# 8rang /unani sentiasa berusaha meningkatkan as!ek !emerintahan
dan !entadbiran 6egara kota
# *thens mengamalkan s%stem beraja
# 0aja dibantu oleh sebuah badan %ang dinamakan konsol
# 0aja ber!eranan sebagai ketua tentera" ketua hakim dan ketua agama
# *!abila kuasa konsol menjadi kuat !eranan raja merosot
# Pemerintahan dikuasai oleh konsol %ang terdiri dari!ada golongan
ka%a
# Pemerintahan oleh bebera!a orang konsul dinamakan 8ligarki
# dari!ada kalangan konsul lahir golongan *ristokrat %ang kuat
dinamakan *ristokrasi
# 0asa tidak !uashati rak%at terhada! !emerintahan *ristokrasi
# 9olongan %ang menuntut hak &berlaku ram!asan kuasa
# $ujud !emerintahan bentuk Tirani oleh 4iktator&golongan ka%a atau
tentera
# rak%at biasa men%okong ram!asan kuasa&ditentang oleh golongan
*ristokrat
# ,ahir s%stem demokrasi
# terda!at 4e$an Perhim!unan dan Majlis
# semua $arganegara lelaki de$asa *thens diberi !eluang menjadi
anggota 4e$an !erhim!unan antara : bulan hingga setahun
# 4e$an Perhim!unan bersidang 2 kali dalam sebulan dan setia! ahli
1-
de$an boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan
# segala ke!utusan 4e$an dikendalikan oleh Majlis
# *hli Majlis" Majestrit dan +uri dilantik oleh 4e$an" 4e$an
mem!un%ai kuasa !enuh terhada! ketiga#tigan%a
# 4i S!arta s%stem !emerintahan tentera diamalkan
# *nak lelaki dilatih dari a$al untuk menjadi askar %ang baik dan
s%stem ini melahirkan tentera %ang mem!un%ai semangat !atriotic
%ang tinggi&handal
Tamadun 0om'
Pemerintahan mutlak oleh raja#raja berketurunan ;truscan %ang
bukan berasal dari!ada kalangan mas%arakat latin tem!atan
Pemerintahan ini tidak disenangi oleh mas%arakat ,atin
Mas%arakat ,atin dengan !im!inan golongan bangsa$an dikenali
sebagai !atrician memberontak
Me$ujudkan s%stem 0e!ublik
Tiada !emerintah berkuasa mutlak" kuasa tertinggi terletak !ada dua
orang 7onsul %ang dilantik oleh 4e$an Senat*ntara mereka tidak
ada %ang lebih berkuasa
7onsul dibantu oleh 4e$an Senat %ang di$akili oleh golongan
bangsa$an bagi membincangkan hal#hal !entadbiran 6egara dan
merangka !erundangan
4e$an Senat dilantik sebagai konsul iaitu !emerintah tentera
4e$an Senat ialah 4e$an !erhim!unan %ang di$akili oleh semua
rak%at 0om
Segala 4e$an Senat akan disam!aikan ke!ada 4e$an
Perhim!unan untuk diluluskan
Perundangan
Tamadun /unani#
4e$an Perhim!unan ber5ungsi menggubal undang#undang
7e!entingan undang#undang diutarakan oleh Plato&0e!ublic
6egara harus di!erintah oleh ahli 5alsa5ah
Mereka ceka!&terbaik&beru!a%a menggubal undang#undang
Tamadun 0om
<ndang#undang bertulis
<ndang#undang !ertama Hukum 7anun 12&dikenali Pa!an 4ua
Belas
4i!ahat !ada ka%u
4iletak di tem!at a$am&tata!an rak%at
Maharaja +ustinian mengum!ulkan&men%atukan&membukukan
undang#undang tersebut
,ahir 7od <ndang#undang 0om !ada tahun -27M&4ikenali sebagai
<ndang#<ndang +ustinian

1-

2 Sumbangan Tamadun
Tamadun /unani
#Sistem !emerintahan berbentuk demokrasi
#0ak%at terlibat membuat ke!utusan !olitik
#0ak%at terlibat secara langsung dalam !emerintahan
#7erajaan demokrasi ialah kerajaan rak%at
#4iamalkan keban%akan 6egara
Tamadun 0om
#sistem re!ublic
#dikuasai dua orang konsul
#7onsul dibantu oleh dua orang 4e$an Senat
#4ua orang konsul untuk imbang kuasa
#4e$an senat dibantu oleh 4e$an Perhim!unan
#di$akili oleh rak%at
1-
4 4emokrasi ber!arlimen diman5aatkan demi kestabilan 6egara
#Terda!at tiga kom!onen utama
#Badan !emerintah & eksekuti5
#Badan !erundangan
#4e$an 6egara
#4e$an 0ak%at
#Badan kehakiman
#Sistem !ilihanra%a
#0ak%at mem!un%ai kuasa mengundi
#0ak%at memilih ahli de$an rak%at
#7eamanan da!at di$ujudkan
#<ndang#undang 6egara ter!elira
#0ak%at ber!eluang membentuk kerajaan
#0ak%at bebas memilih !er$akilan
#0ak%at berhak men%okong" mengekalkan atau menukar kerajaan
#mengekalkan kerajaan %ang adil dan stabil
#0aja menjadi lambang taat setia rak%at
#saluran %ang sah
- 7eja%aan 6egara
#kemajuan ekonomi
#!erindustriaan berkembang
#tum!uan !elancong
#hubungan antarabangsa berkembang
#menda!at sanjungan 6egara luar
#!emim!in diiktira5 mas%arakat antarabangsa
#!er!aduan kaum
#kehidu!an rak%at makmur
#!erkembangan !endidikan
#!ertambahan !elaburan asing
: cabaran %ang dihada!i oleh Mala%sia dalam memanta!kan kestabilan
!olitik demi menjadikan Mala%sia sebagai sebuah 6egara maju(-m)
(a)7e$angan'
#7ekurangan modal
# 6ilai mata$ang turun naik&s!ekulasi
Pelaburan
#kejatuhan !asaran malam
#masalah menarik !elabur asing
Teknologi
#!erkembangan bidang .(T
#bergantung ke!ada teknologi luar
Tenaga kerja
#kurang mahir
#bergantung ke!ada 6egara luar
#ramai tenaga mahir berkhidmat di luar 6egara
#kurang !engetahuan
9ejala social
#keruntuhan akhlak
#dadah
#buang ba%i
#jena%ah
#nilai#nilai kemanusiaan !udar
(ja$a!an munasabah)
b),angkah#langkah mengatasi cabaran di atas
7e$angan
#!enggabungan bank
# mem!erkenalkan dinar emas
Mem!erluas !erbankan .slam
Pasaran
Meningkatkan kualiti barangan
e#dagang
7emahiran
Penguasaan .(T
Menambah bilangan tenaga !ro5essional
Modal insan
Mem!erkukuh jati diri
Menera!kan integriti
7onse! 1Mala%sia
Merealisasikan =a$asan 2323

4asar kerajaan
Menja%akan dasar#dasar kerajaan
7 6ilai murni& .ktibar & Patriotisme
#Memiliki sika! bertoleransi
#Sedia menerima !erubahan
#7e!entingan memelihara !er!aduan
#7e!entingan ilmu !engetahuan
#Mengekalkan keamanan
#Patuh ke!ada undang#undang
#Hormat ke!ada !emerintah& Taat
#Bekerjasama memajukan 6egara
#Berusaha memastikan negara sentiasa aman
#Berbangga ke!ada negara
#Belajar bersungguh#sungguh
8 Rumusan
-Harapan agar Malaysia kekal aman dan makmur
-Pengetahuan yang diperoleh
-Iktibar kepada diri, bangsa dan negara