You are on page 1of 4

http://brachialplexus.wustl.

edu/BrachialPlexusPalsybr
ochure.pdf (link imagini localizare plex brahial)
Occupational Therapy
The Occupational Therapist on the Brachial Plexus Palsy Team has an important role in evaluating how a
child with a brachial plexus injury functions in daily activities. This helps the team to provide appropriate
recommendations for rehabilitation and surgical planning if any secondary reconstructive procedures are
necessary.
Ergoterapie
Ergoterapeutul din cadrul echipei care se ocupă de paralizia plexului brahial are un rol important în
evaluarea comportamentului unui copil cu leziuni ale plexului brahial în cadrul activităților cotidiene.
Acest lucru ajută echipa să ofere recomandări adecvate cu privire la reabilitarea pacientului și la
planifcarea chirurgicală, în caz că este nevoie de proceduri reconstructive ulterioare.
Occupational Therapy Assessment Areas
The Occupational Therapist works with the child and family to evaluate their functional concerns by
observing the child while performing a task. The areas assessed by the Occupational Therapist are:
• Shoulder, Elbow and Hand Functional Range of
Motion
• Fine Motor Skills
• Activities of Daily Living (e.g., Dressing, Grooming,
Feeding)
• School Work (e.g., Handwriting, typing)
• Leisure (e.g., Sports, musical instruments)


Fine Grasp (Use of precision pinch)
Gross Grasp (Power grips and/or carrying large loads)
Zonele de evaluare ale ergoterapiei
Terapeutul ocupațional lucrează cu copilul și cu familia acestuia pentru a le evalua preocupările
funcționale prin observarea copilului în timpul efectuării unei sarcini. Domeniile evaluate de către
terapeutul ocupațional sunt: mișcarea umărului, a cotului și a mâinilor
abilități motorii
activități zilnice (de exemplu îmbrăcarea, întreținerea, alimentarea)
activitățile școlare (de exemplu scrisul de mână, dactilograferea)
activitățile din timpul liber (de exemplu sportul, muzica)
Occupational Therapy Treatment Areas
When a child with a brachial plexus palsy presents with difculties in function in any of the above areas
the therapist will work with the team to provide proper treatment. Some treatment recommendations
involve therapy to directly improve the child’s use of their hand. These types of recommendations include
stretching, hand orthotics and exercises or activities to improve hand skills.
Zonele de tratament ale terapiei ocupaționale
Când un copil cu paralizie de plex brahial prezintă disfuncții în oricare dintre domeniile de mai sus,
terapeutul va lucra cu echipa sa pentru a-i oferi un tratament adecvat. Unele tratamente recomadate
implică terapia pentru a-i înlesni copilului folosirea propriei maini. Aceste tratamente includ stretching,
orteze de mână și exerciții sau activități pentru a-i perfecționa dexteritatea degetelor (mainilor).
Stretches
Stretches may be recommended to best improve the child’s passive range of motion in their joint(s) in
preparation for future surgery. An example of this type of recommendation is for a child who has a stif
wrist joint and cannot lift up their wrist on their own. Achieving the maximum passive range of motion in
wrist extension (i.e. lifting wrist up) is needed for the best surgical result.
Stretching-ul poate f recomandat pentru îmbunătățirea mișcării articulare pasive a încheieturilor
copilului, în vederea pregătirii pentru o viitoare intervenție chirurgicală. Un copil căruia i s-ar putea
recomanda acest tip de pregătire este, de exemplu, unul care are articulatia mâinii rigidă și nu își poate
ridica încheietura pe cont propriu. Obținerea amplitudinii maxime de mişcare articulară pasivă în
extindere încheieturii mâinii (de exemplu ridicarea încheietura mâinii) este necesară pentru un rezultat
chirurgical bun.
Orthotics
Hand orthotics may be recommended to either stretch stif joints or to position the child’s hand in the best
position for function. This is often done for a trial period to assess whether reconstructive surgery is
appropriate for the child.
The picture on the right shows how a wrist cock-up splint can be used to help a child with cannot lift their
wrist up on their own. This is a good example of the type of splint that is used before a child is
considered for wrist extension surgery.
Orteza
Ortezele de mână pot f recomandate pentru a întinde articulatii rigide sau pentru a plasa mâna copilului
în cea mai bună poziție. Acest lucru se face de multe ori pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a
evalua dacă, într-adevăr, chirurgia reconstructivă este potrivită pentru copil.
Imaginea din dreapta arată cum o atelă pentru încheietură poate f folosită pentru a ajuta un copil care
nu-și poate ridica încheietura mâinii pe cont propriu. Acesta este un exemplu bun de atelă care se
folosește înainte ca un copil să fe considerat eligibil pentru operația de mărire a fexibilității încheieturii
mâinii
Fine Motor Activities
Activități motorii
Fine motor activities that aim to improve specifc hand skills are also an important part of occupational
therapy for children with a brachial plexus palsy. Some children need encouragement to use their
afected arm in daily activities. Parents are often given suggestions for activities using both hands to
encourage their child to develop their hand skills.
Activitățile motorii care au ca scop îmbunătățirea abilităților specifce ale mâinii sunt, de asemenea, o
parte importantă a terapiei ocupaționale pentru copiii cu o paralizie a plexului brahial. Unii copii au
nevoie de încurajare pentru a-și utiliza brațul afectat în activitățile de zi cu zi. Parintilor le sunt adesea
sugerate activități care implică utilizarea ambelor mâini ale copiilor, pentru a-i încuraja pe aceștia să își
dezvolte abilitățile motorii.
Adaptations for Activities of Daily Living
Other treatment recommendations involve teaching techniques and using adaptive equipment to improve
the child’s day to day function. These include therapy such as teaching the child the steps to dress and
groom independently and sharing tips on the best suited garments and fasteners. Adaptive equipment
such as Dycem® anti-slip mats, built-up handles are helpful in helping the afected arm to participate
more efectively in day to day tasks. The challenges encountered by each child and family are unique.
The Occupational Therapist works together with the child and family to problem solve and fnd ways to
make day to day activities easier.
Adaptări pentru activitățile zilnice
Alte recomandări de tratament implică tehnici de predare și utilizare a echipamentului de adaptare pentru
a-i îmbunătăți copilului funcțiile zi de zi. Acestea includ terapie ca: învățarea copilului pașii pe care
acesta trebuie să-i urmeze pentru a se îmbrăca singur și pentru a se îngriji și sfaturi cu privire la hainele
și curelele cele mai potrivite. Echipamente adaptive de genul covoarelor anti-alunecare sau a mânerelor
marca Dycem ® îi sunt utile copilului și îl ajută să-și folosească bratul afectat la rezolvarea sarcinilor de
zi cu zi. Provocările cu care se confruntă fecare copil și familia sa sunt unice. Terapeutul ocupațional
lucrează împreună cu copilul și cu familia acestuia pentru a-i rezolva problema celui dintâi și pentru a
găsi modalități de a-i ușura activitățile cotidiene.
Connecting with the Child, Family and Their Community
The Occupational Therapist on the Brachial Plexus Team plays an important role as a facilitator between
the clinic and professionals in the community. At times, a child with a brachial plexus palsy may need
therapy in the community at a pediatric rehabilitation facility or at school. The Occupational Therapist can
help with this referral process and will speak with community professionals to provide the best care for
the child.
Conectarea cu copilul, cu familia și cu comunitatea lor
Terapeutul ocupațional din echipa care se ocupă cu identifcarea și tratarea plexului brahial joacă un rol
important, find un mediator între clinică și profesioniștii din comunitate. Se poate întâmpla ca un copil cu
o paralizie de plex brahial să aibă nevoie de terapie în instituții sau centre de recuperare medicală pentru
copii sau sau la școală. Ergoterapeutul poate înlesni procesul birocratic printr-o recomandare și poate
vorbi cu profesioniști din comunitate pentru a-i oferi cea mai buna ingrijire copilului.
!!!!!!!!
Occupational Therapy
During occupational therapy efforts are concentrated on maintaining ROM in the shoulder;
fabricating appropriate orthoses to support the function of the hand, elbow, and arm; and
addressing edema control and sensory deficits, with testing and therapy.
Occupational therapy may address issues related to the patient's ability to write, type, and find
alternate ways of communicating.
Additionally, occupational therapy provides help with retraining for activities of daily living AD!s",
including the use of #$arm techni%ues, adaptive e%uipment, and self$ranging and strengthening
e&ercises.
'rgoterapia
(n timpul terapiei ocupaționale, eforturile se concentrea)* pe menținerea ROM +n um*r, pe
fabricarea de orte)e adecvate pentru a spori funcționalitatea m,inii, a coatelor și pe cea a
brațelor, și controlarea edemului și a deficitelor sen)oriale, prin testare și terapie.
-erapia ocupațional* poate aborda probleme legate de capacitatea pacientului de a scrie și de a
tasta, și +ncearc* s* g*seasc* modalit*ți alternative de comunicare.
(n plus, terapia ocupațional* ofer* a.utor +n leg*tur* cu educarea +n ceea ce privește activitatile
cotidiene, prin +nv*țarea unor tehnici de folosire a unui singur braț, utili)area echipamentelor
adaptive, și prin e&erciții de control și +n)dr*venire.
Recreational Therapy
Recreational therapy should address compensatory strategies and activities that can substitute
for altered or lost function in e&tremities that were re%uired for recreation prior to in.ury.
///
Occupational therapy
Occupational therapists evaluate and treat children with brachial ple&us palsy in order to help
them feed, dress, and ta0e care of themselves and participate in school and leisure activities to
the best of their abilities. -he occupational therapist is able to guide the surgeon by defining
problems in the use of the arm when surgery is being considered in older children.
-erapia recreațional*
-erapia recreațional* abordea)* strategii compensatorii și activit*ți care pot substitui pierderea
sau modificarea funcțiilor e&tremit*ților necesare recre*rii inainte de le)iune.
'rgoterapie
-erapeutii ocupaționali evaluea)* si tratea)* copiii cu parali)ie de ple& brahial, cu scopul de a +i
a.uta s* se hr*neasc*, s* se +mbrace, s* aib* gri.* de ei +nșiși și s* participe la activit*ți școlare
și recreaționale. -erapeutul ocupațional este capabil s* ghide)e chirurgul prin identificarea
problemelor +n folosirea brațului, atunci cand operația este luat* +n considerare la copiii mai mari.