You are on page 1of 8

Instalarea relaţiilor diplomatice între RM şi România FR şi Ucraina şi

impactul ei asupra procesului de consolidare a independenţei statului
moldovenesc
a) relataţi despre stabilirea relaţiilor diplomatice cu ţările vecine
b) determinaţi interesele reciproce cu ţările vecine şi aşteptările de la stabilirea
relaţiilor diplomatice
c) demonstraţi caracterul şi conţinutul relaţiilor diplomatice actuale cu statele
vecine şi aportul lor în procesul de consolidare a statului RM
Republica Moldova i-a declarat independen a la 27 august 1991 i împreună cu alte ș ț ș
14 republici unionale din fosta Uniune Sovietică a devenit membru cu drepturi depline a
societă ii interna ionale! "evenind subiect de drept interna ional Republica Moldova a ț ț ț
ini iat procesul de stabilire a rela iilor diplomatice cu alte state în paralel incep#nd ț ț
procesul de reorgani$are a institu iilor statale de specialitate inclusiv a Ministerului ț
%facerilor &'terne al e'-RSSM func iile căruia erau limitate de a a numitele (rela iile de ț ș ț
prietenie între ora ele înfră ite)! ș ț
Reorgani$area i formarea serviciului diplomatic al Republicii Moldova a fost un ș
proces interesant i dificil gra ie faptului că ara nu dispunea la acel moment de cadrul ș ț ț
*uridic care îi permitea să e'ercite func iile sale e'terne i nu dispunea de o ba$a de date ț ș
privind normele i principiile de drept interna ional! +n pofida acelor probleme organele ș ț
speciali$ate au i$butit să organi$e$e serviciul diplomatic în curs de aproape , ani i a fost ș
concentrat în misiunile diplomatice din străinătate i în aparatul central al Ministerului ș
%facerilor &'terne - acesta fiind organul central de specialitate care promova politica
statului în domeniul rela iilor e'terne av#nd obliga ia de a ț ț promova politica statului în
plan e'tern!
"in start Republica Moldova .i-a conturat priorită/ile ader#nd în 1992 la
0omunitatea Statelor 1ndependente o structură fantomă succesoare a URSS care să
înglobe$e fostele republici surori în proiecte reciproc avanta*oase! Mi$a politicienilor de
la 02i.inău în frunte cu primul pre.edinte al /ării Mircea Snegur a fost re$olvarea prin
intermediul 0S1 nemi*locit al 3edera/iei Ruse - problema transnistreană care din start a
pus la îndoială proiectul statalită/ii Republicii Moldova! +n anii care au urmat dorin/a
clasei politice de a deplasa vectorul geopolitic spre vest s-a soldat cu insucces pre/ plătit
dur de cetă/enii /ării scufunda/i într-o sărăcie cumplită .i o democra ie de vitrină ț
dominată de clanuri oligar2ice iar în consecin/ă Moldova a devenit %frica &uropei!
0onform prevederilor 0onstitu iei 4 ț Art. 665 6arlamentul R!M! a aprobat la 7
februarie 1998 0oncep ia politicii e'terne a R!M! în care au fost determinate priorită ile ț ț
principiile i direc iile principale ale politicii e'terne moldovene ti! Reali$area acestor ș ț ș
concep ii va da posibilitatea R!M! de a se edifica în calitate de stat independent unitar si ț
indivi$ibil care inten ionea$ă să între ină rela ii reciproc avanta*oase cu toate arile lumii! ț ț ț ț
"iploma ia moldovenească s-a încadrat în mod operativ în reali$area direc iilor principale ț ț
ale politicii e'terne care la etapa ini ială constau în stabilirea rela iilor diplomatice în ț ț
străinătate i consolidarea po$i iilor ării în organi$a iile interna ionale mondiale i ș ț ț ț ț ș
regionale ob in#nd re$ultate po$itive în acest domeniu! ț
Evolu ia Rela iilor Externe ale Republicii Moldova după Proclamarea ț ț
Independen ei ț
9 dată cu declararea la 27 august 1991 a independen/ei Republicii Moldova a
început procesul e'trem de comple' .i complicat de edificare a statului moldovenesc!
Unul din elementele-c2eie ale acestui proces l-a constituit pe de o parte formularea
intereselor na/ionale ale tînărului stat pe plan e'tern .i respectiv elaborarea .i
promovarea priorită/ilor pe termen scurt mediu .i lung în politica e'ternă .i pe de altă
parte crearea .i consolidarea structurilor abilitate cu reali$area acestor priorită/i!
+n RSSM ca .i în celelalte foste republici sovietice aproape imediat după cel de-al
doilea ră$boi mondial a fost creat Ministerul %facerilor &'terne! Ministerul de &'terne
de la 02i.inău a rămas să e'iste în to/i ace.ti ani de domina/ie sovietică îndeplinind în
linii mari func/ii protocolare cu anumite oca$ii .i cele consulare! +n raport cu alte
institu/ii de stat din RSSM acest minister avea un număr redus de anga*a/i 4în anii 197:
erau anga*a/i în *ur de 18 oameni5! %stfel după declararea independen/ei s-a impus cu
pregnan/ă restructurarea cardinală a acestui departament atribuirea unui rol central de
coordonare a activită/ilor întreprinse de Republica Moldova pe plan e'tern! %cum cînd
de la istorica $i de 27 august 1991 s-au scurs mai bine de 22 ani putem constata rolul .i
ponderea M%& al Republicii Moldova .i respectiv al Ministrului de &'terne în ierar2ia
structurilor de stat constituit în acea perioadă .i nefiind modificat esen/ial ulterior nu a
corespuns nici e'perien/ei altor /ări cu tradi/ie 4e suficient să ne referim aici la SU% ori
;ermania unde mini.trii de e'terne sînt a doua sau a treia oficialitate în guvern5 .i
implicit nici semnifica/iei .i impactului pe care diploma/ia ca instrument de reali$are a
politicii e'terne îl are asupra unei bune de$voltări a statului! +n Republica Moldova de-a
lungul acestor ani ierar2ic Ministrul de &'terne era plasat prin *umătatea a doua a listei
membrilor de ;uvern .i respectiv M%& avea un rol secundar în raport cu alte ministere
nefiind în măsură să-.i impună vi$iunea în mai multe probleme de referin/ă pentru
de$voltarea Republicii Moldova!
1
1nteresele prioritare în politica e'ternă a Republicii Moldova formulate în primele
săptămîni .i luni după declararea independen/ei au reflectat problemele ar$ătoare cu care
se confrunta tînărul stat! 6rintre obiectivele cele mai importante figura în mod firesc cel
al recunoa.terii interna/ionale a Republicii Moldova drept subiect al dreptului
interna/ional! 6rocesul de consacrare interna/ională a independen/ei Republicii Moldova a
fost unul anevoios .i destul de lung< el a demarat o dată cu deci$iile de rigoare luate c2iar
în $iua de 27 august de către ;uvernele Rom#niei .i ;eorgiei după care a urmat o
perioadă incertă pînă în decembrie 1991 cînd Moscova ob/inînd anga*amentul fostelor
republici 4bineîn/eles cu e'cep/ia celor baltice5 de a adera la 0S1 s-a arătat dispusă să
stabilească rela/ii diplomatice cu 02i.inăul! %cest pas al Moscovei a desc2is calea spre
recunoa.terea independen/ei Republicii Moldova .i de către puterile occidentale după
care a urmat aderarea /ării noastre la 9=U la 2 martie 1992 astfel înc2eindu-se prima
etapă e'trem de importantă în afirmarea Republicii Moldova pe arena interna/ională!
Referitor la alte priorită/i ale politicii e'terne formulate în acea perioadă 4marcate .i
de lipsa unui corp diplomatic e'perimentat5 se poate constata că ele purtau amprenta
unei indeci$ii conceptuale a conducerii /ării vi$avi de perspectivele Republicii Moldova!
"e.i s-a pronun/at în favoarea de$voltării unor rela/ii mutual avanta*oase pe toate
palierile 02i.inăul nu a reu.it să formule$e o vi$iune de perspectivă clară de ancorare a
Republicii Moldova într-un sistem de repere .i valori care ar fi permis /ării noastre să
1
>eancă 1urie! &volu ia Rela iilor &'terne! ț ț 2ttp<??@@@!e-democracA!md?publications?tran$itia?,evolutia? 4 accesat pe
17!:,!2:145
depă.ească rapid .i eficient perioada dificilă de tran$i/ie prin crearea unor condi/ii e'terne
benefice pentru reformarea cu succes a /ării!
"acă facem o anali$ă comparativă a priorită/ilor de politică e'ternă ale Republicii
Moldova cu cele ale Bărilor Caltice ori din &uropa 0entrală constatăm că ultimele au
formulat imediat după ob/inerea independen/ei lor reale obiective de politică e'ternă într-
o manieră e'trem de precisă .i univocă< aderarea la =%D9 .i integrarea în U&! %stfel<
• ele au trimis mesa*e foarte clare lipsite de ambiguitate nu numai în capitalele
occidentale ci .i cele de la est limitînd benevol mar*a de manevră atît pentru ele
însele cît .i pentru interlocutorii lor de pe arena interna/ionalăE
• aceste /ări fiindu-le recunoscute de către puterile occidentale eligibilitatea pentru
procesele de e'tindere spre &st a =%D9 .i &U au beneficiat începînd cu anii 199:
de o asisten/ă masivă din partea ultimelor pentru a edifica sisteme compatibile pe
plan *uridic economic politicE
• intrînd în fa$a de integrare în structurile europene .i euroatlantice noile democra/ii
au ob/inut un motiv puternic în plus de a se reforma pe plan intern orientîndu-se
spre standardele .i valorile occidentale care .i-au demonstrat viabilitatea! &ste
a'iomatică te$a că obiectivul integrării europene .i euroatlantice a servit drept un
catali$ator e'trem de puternic pentru Bările Caltice .i ale &uropei 0entrale pentru
trecerea la o economie de pia/ă eficientă .i edificarea unui stat de drept!
%nali$înd e'perien/a acestor /ări .i re$ultatele ob/inute pe plan e'tern .i intern din
perspectiva $ilei de astă$i putem conc2ide< calea aleasă de ele a fost una corectă pe
deplin *ustificată! Republica Moldova nu a putut sau nu a .tiut să formule$e astfel de
obiective preferînd prin a.a-$isa politică multivectorială să balanse$e între &st .i Fest
să *oace rolul de punte fără a se anga*a să gravite$e spre centrele constituite de putere
care erau în stare să ne ofere spri*in politic economic sau în materie de securitate!
"acă lipsa unor priorită/i clare în politica e'ternă în perioada incipientă a de$voltării
noastre ca stat independent poate fi e'plicată prin insuficien/a de e'perien/ă de
informa/ii pertinente despre procesele ce se desfă.urau pe continentul european
402i.inăul a desc2is primele misiuni diplomatice abia în a doua *umătate a anului 19925
men/inerea aceleia.i situa/ii de incoeren/ă .i inconsisten/ă .i la mi*locul anilor 199: este
mai greu de lămurit! &'aminînd 0oncep/ia politicii e'terne a Republicii Moldova
2
aprobată de către 6arlament în 1998 constatăm următoarele priorită/i< 1!2!,!4! 0apitolul
1F din acest document care se intitulea$ă G"irec/iile principale ale politicii e'terneG
promovea$ă aceea.i te$ă de între/inere a rela/iilor reciproc avanta*oase cu toate /ările
lumii fără a identifica parteneri strategici .i a trasa obiectivul de asociere imediată la
procesele integra/ioniste în plină derulare care reverberau puternic pînă la frontierele
vestice ale Republicii Moldova drept unul imediat .i fără alternative! &ste adevărat că
atît capacitatea de conceptuali$are a priorită/ilor de politică e'ternă a Republicii
Moldova cît .i cea de manevră diplomatică în activită/ile cotidiene erau puternic
constrînse de e'isten/a a două probleme care au marcat dramatic din prima clipă
2
0oncep ia 6oliticii &'terne a Republicii Moldova! ț 2ttp<??le'!*ustice!md?inde'!p2pH
actionIvie@Jvie@Idoc 〈I1JidI,:K988 4 accesat pe 17!:,!2:145
e'isten/a statului suveran Republica Moldova< conflictul transnistrean .i pre$en/a
nelegitimă pe teritoriul /ării a forma/iunilor militare ruse!
Revenind la preocupările diploma/iei moldovene.ti în primii ani de independen/ă
după cum am men/ionat mai sus ele erau a'ate pe recunoa.terea interna/ională a
Republicii Moldova drept subiect al dreptului interna/ional 4obiectiv reali$at în linii mari
în primăvara anului 1992 prin stabilirea rela/iilor diplomatice cu cele mai importante /ări
din lume .i prin acceptarea în 9=U .i 0S0&5E ini/ierea unor rela/ii active pe plan politic
economic cultural cu statele vecine cu cele din &uropa 0entrală .i 9ccidentală SU%
0anadaE de$voltarea unor raporturi ba$ate pe principii noi cu fostele republici sovieticeE
atragerea unui spri*in din partea capitalelor importante în vederea combaterii fenomenului
separatismului care lua amploare degenerînd în vara anului 1992 într-un conflict militar!
Dotodată pe plan intern au fost depuse anumite eforturi pentru consolidarea capacită/ilor
intelectuale .i financiare ale Ministerului de &'terne desc2iderea misiunilor diplomatice
într-un .ir de state!
+n pofida unor dificultă/i de ordin obiectiv 4insuficien/a de cadre bine instruite .i
e'perimentate penuria financiară5 .i subiectiv 4deseori selectarea persoanelor pentru
posturi importante în aparatul central .i în ambasade se efectua nu neapărat pornindu-se
de la criteriile profesionalismuluiE uneori în procesul de luare a deci$iilor în probleme
importante propunerile M%& erau ignorate5 în toate aceste direc/ii prioritare de activitate
s-au înregistrat evolu/ii po$itive multe din ele avînd un impact benefic asupra de$voltării
de ansamblu a /ării!
Instalarea Rela iilor Diplomatice Moldo-Romîne, Moldo-Ruse, Moldo- ț
Ucrainene i Impactul lor în Consolidarea Independen ei Statului Moldovenesc ș ț
9 fa$ă importantă i absolut necesară în consolidarea independen ei tînărului stat ș ț
Republica Moldova a constituit-o procesul de recunoa tere i instalare a rela iilor ș ș ț
diplomatice cu statele vecine! %stfel men ionăm că această etapă este enorm de ț
importantă în via a oricărui stat inclsiv i a Republicii Moldova deoarece nu po i e'ista ț ș ț
pe arena interna ională ca stat dacă nu participi la sistemul de rela ii interna ionale ț ț ț
instalînd rela ii diplomatice atît cu statele vecine cît i cu alte state organi$a ii ț ș ț
interna ionale i deci prin aceasta să se consolide$e independen a statului! ț ș ț
Rela iile bilaterale moldo-romîne ț
Romănia a fost primul stat care a recunoscut independen a Republicii Moldova la ț
doar cîteva ore de la proclamarea independen ei noului stat 4 27 august 19915! Rela iile ț ț
diplomatice la nivel de ambasadă au fost stabilite la data de 29 august 1991! %mbasada
Romăniei a fost prima repre$entan ă diplomatică desc2isă de un stat în capitala ț
Republicii Moldova la 02i inău 4 i-a început activitatea la 2: ianuarie 1992! 6rimul ș ș
ambasador romîn a fost acreditat la 02i inău în luna iunie 199, iar primul ambasador al ș
Republicii Moldova a fost acreditat la Cucure ti în luna ianuarie 1992! ș
,
Un element
primordial în consolidarea independen ei tînărului stat cît i în consolidarea rela iilor ț ș ț
bilaterale a constituit-o completarea cadrului *uridic bilateral astfel după stabilirea
rela iilor diplomatice moldo-romîne a urmat acest proces semnîndu-se de comun acord o ț
3
%mbasada Romăniei în Republica Moldova 2ttp<??c2isinau!mae!ro?node?1K7 4 accesat pe 17!:,!2:145
gamă largă de acorduri protocoale memorandumuri în toate domeniile printre care
putem enumera<
4
1! %cord privind promovarea i protec ia reciprocă a investi iilor între ș ț ț
;uvernul Republicii Moldova i ;uvernul Romăniei semnat la Cucure ti la ș ș
14!:7!1992!
2! %cord privind colaborarea în domeniile tiin ei învă ămîntului i culturii ș ț ț ș
între ;uvernul Republicii Moldova i ;uvernul Romăniei semnat la ș
02i inău la 19!:8!1992! ș
,! %cord privind serviciile aeriene între ;uvernul Republicii Moldova i ș
;uvernul Romăniei semnat la 02i inău la 27!:K!199,! ș
4! %cord între Ministerul %părării al Republicii Moldova i Ministerul %părării ș
=a ionale al Romăniei privind colaborarea în domeniul protec iei civile în ț ț
timp de pace semnat la Cucure ti la 2,!:9!1994! ș
Dotodată au fost semnate o serie de acorduri în domeniul turismului investi iilor ț
educa iei i tiin ei transporturilor care au condus direct la consolidarea rela iilor ț ș ș ț ț
bilaterale i a independen ei statului nostru! "e asemenea rela iile moldo-romîne sau ș ț ț
impus i în colaborarea în cadrul diferitor organi$a ii interna ionale ca 9=U cît i ș ț ț ș
regionale ca 90&M= 0onsiliul &uropei 9S0& i nu în ultimul rînd în cadrul Uniunii ș
&uropene!
Rela iile bilaterale moldo-ruse ț
>a 17 decembrie 1991 ;uvernul 3edera iei Ruse a declarat recunoa terea ț ș
independen ei Republicii Moldova iar la K aprilie 1992 are loc stabilirea rela iilor ț ț
diplomatice între Republica Moldova i 3edera ia Rusă! "esc2iderea ambasadei ș ț
Republicii Moldova în 3edera ia Rusă i acreditarea primului %mbasador &'traordinar i ț ș ș
6lenipoten iar al Republicii Moldova în 3edera ia Rusă are loc la 1K octombrie 1992! >a ț ț
rîndul ei 3edera ia Rusă a desc2is ambasadă în Republica Moldova în iunie 1992 iar pe 4 ț
august 1992 are loc acreditarea primului %mbasador &'traordinar i 6lenipoten iar al ș ț
3edera iei Ruse în Republica Moldova! ț
8
"esigur ca imediat după recunoa terea ș
independen ei i stabilirea rela iilor diplomatice a avut loc procesul de completare a ț ș ț
cadrului *uridic bilateral cu scopul e'tinderii rela iilor bilaterale i consolidarea ț ș
independen ei statului nostru! 6rintre principalele acorduri semnate după desc2iderea ț
oficială a rela iilor am putea numi< ț
K
1! %cord privind principiile comercial-economice te2nico- tiin ifice i ș ț ș
colaborarea culturală între ;uvernul Republicii Moldova i ;uvernul ș
Moscovei pe anul 1992!
4
>ista Dratatelor Cilaterale +nc2eiate de Republica Moldova
2ttp<??@@@!mfa!gov!md?img?docs?listaLtratateLbilaterale!pdf 4 accesat pe 21!:,!2:145
5
Rela iile diplomatice între Republica Moldova i 3edera ia Rusă ț ș ț 2ttp<??@@@!rusia!mfa!md?diplomatic-relations-ro?
4 accesat pe 4 21!:,!2:145
6
>ista Dratatelor Cilaterale înc2eiate de Republica Moldova 2ttp<??@@@!mfa!gov!md?img?docs?listaLtratateLbilaterale!pdf
4 accesat pe 21!:,!2:145
2! %cord între Ministerul %părării al Republicii Moldova i Ministerul %părării ș
al 3edera iei Ruse privind pregătirea cadrelor de ofi eri în institu iile militare ț ț ț
de învă ămînt semnat la Moscova la 1,!11!1992! ț
,! %cord între ;uvernul Republicii Moldova i ;uvernul 3edera iei Ruse ș ț
privind instituirea reciprocă a repre$entan elor comerciale semnat la ț
Moscova la :9!:2!199,!
4! %cord între ;uvernul Republicii Moldova i ;uvernul 3edera iei Ruse cu ș ț
privire la comer ul liber semnat la Moscova la :9!:2!199,! ț
8! Dratat între Republica Moldova i 3edera ia Rusă privitor la asisten a ș ț ț
*uridică i raporturile *uridice în materie civilă familială i penală semnat la ș ș
Moscova la 28!:2!199,!
K! 0onven ia între ;uvernul Republicii Moldova i ;uvernul 3edera iei Ruse ț ș ț
cu privire la activitatea de muncă i protec ia socială a cetă enilor Republicii ș ț ț
Moldova i 3edera iei Ruse încadra i în muncă în afara 2otarelor statelor lor ș ț ț
semnat la Moscova la 27!:8!199,!
%ceste documente bilaterale consemnate mai sus repre$intă fundamentul rela iilor ț
moldo-ruse i totodată fundamentul consolidarii independen ei Republicii Moldova! ș ț
Forbind de*a de colaborarea acestora în cadrul organi$a iilor interna ionale cît i ț ț ș
regionale putem men iona colaborarea e'istentă în cadrul 9rgani$a iei =a iunilor Unite ț ț ț
cît i în cadrul 0omunită ii Statelor 1ndependente 0onsiliului &uropei 9S0&! Dotodată ș ț
men ionăm că 3edera ia Rusă este unul din statele ce participă la solu ionarea conflictului ț ț ț
transnistrean i un stat c2eie de care depinde solu ionarea acestuia! ș ț
Rela iile bilaterale moldo-ucrainene ț
Rela/iile de colaborare dintre Republica Moldova .i Ucraina repre$intă un subiect de
o importan/ă ma*oră pentru via/a social-politică .i economică a ambelor state! 9dată cu
destrămarea Uniunii Sovietice Republica Moldova .i Ucraina au căpătat un nou statut pe
arena interna/ională iar aceasta a dus la apari/ia .i institu/ionali$area unor noi rela/ii! Unul
dintre elementele primordiale ale noilor state democratice era stabilirea rela/iilor de bună
vecinătate .i aderarea la principalele organi$a/ii interna/ionale care .i-ar fi adus suportul
la de$voltarea democratică a acestora! %stfel în 1991 Republica Moldova .i Ucraina
care .i-au declarat independen/a fa/ă de URSS la doar trei $ile diferen/ă semnea$ă
6rotocolul cu privire la stabilirea rela/iilor diplomatice protocol ce a intrat în vigoare în
1992!! !"nexa#$ ! Dratatul de bună vecinătate prietenie .i colaborare între Republica
Moldova .i Ucraina tratat ce pune ba$ele cooperării dintre cele două state independente!
%t#t Republica Moldova c#t .i Ucraina au drept obiectiv principal al politicii e'terne
integrarea europeană ceia ce presupune eforturi continue ale statelor respective în
vederea conformării situa/iei socio-economice .i politice la standardele europene! "e
aceia e'isten/a unor rela/ii de bună vecinătate .i colaborare între Moldova .i Ucraina ar
constitui un atu în aspira/iile lor europene! %cesta ar fi scenariul ideal însă nu .i cel real!
0olaborarea dintre Republica Moldova .i Ucraina ar putea fi caracteri$ată printr-o
oscila/ie permanentă între rela/ii bune .i reci predomin#nd cele reci!
Rela iile diplomatice dintre Republica Moldova i Ucraina au fost stabilite la 1: ț ș
martie 1992! 0adrul *uridic bilateral este destul de avansat la moment acesta este
constituit din circa 2:: acorduri! >a 2, octombrie 1992 a fost semnat tratatul de buna
vecinătate prietenie i colaborare între Republica Moldova i Ucraina care a intrat în ș ș
vigoare la 8 ianuarie 1997! "esigur ca imediat după recunoa terea independen ei i ș ț ș
stabilirea rela iilor diplomatice cele doua state sa-u concentrat spre completarea cadrului ț
*uridic bilateral iar cele mai principale acorduri care au pus ba$a rela iilor bilaterale sunt< ț
1! %cord de colaborare între Ministerul %părării al Republicii Moldova i Ministerul ș
%părării al Ucrainei semnat la 02i inău la 19!:,!199,! ș
2! %cord între ;uvernul Republicii Moldova i ;uvernul Ucrainei privind ș
colaborarea comercial-economică pe anul 1994 semnat la 02i inău la ș
2:!:,!199,!
,! %cord între ;uvernul Republicii Moldova i ;uvernul Ucrainei privind ș
colaborarea în domeniul învă ămîntului tiin ei i culturii semnat la 02i inău la ț ș ț ș ș
2:!:,!199,!
4! %cord între ;uvernul Republicii Moldova i ;uvernul Ucrainei în problemele de ș
frontieră semnat la 02i inău la 2:!:,!199, ș
7
%ceste acorduri sunt printre primele documente importante ce fundamentea$ă
rela iile acestora i într-un fel sau altul consolidea$ă independen a i pre$en a statului ț ș ț ș ț
nostru pe arena mondială! +nsă colaborarea Republicii Moldova cu Ucraina nu sa a'at
doar la nivel bilateral ci i la nivel de organi$a ii regionale i interna ionale precum ș ț ș ț
;U%M 0S1 6arteneriatul &stic! "e asemenea la 28 iunie 1992 a fost oficial lansată
ini iativa 0ooperării &conomice a Mării =egre 490&M=5 ț
7
printre care ca păr i ț
constitutive au fost i Ucraina Republica Moldova Romănia 3edera ia Rusă! ș ț
%lt proiect comun moldo-ucrainean îl constituie crearea &uroregiunii M"unărea de
Nos)! >a acest proiect parte integră o constituie .i Rom#nia! &uroregiunea M"unărea de
Nos) a fost creată la 14 august 1997! "in această structură fac parte raioanele 0a2ul .i
0antemir din Republica Moldova
*ude/ele rom#ne.ti Dulcea Crăila ;ala/i .i regiunea ucraineană 9dessa! Ulterior prin
semnarea unui acord de cooperare transfrontalieră euroregiunea M"unărea de Nos) devine
organi$a/ie interna/ională cu statutul de persoană *uridică .i sediul permanent la ;ala/i!
6rintre priorită/ile de activitate a euroregiunii sunt<
- implementarea strategii de de$voltare a euroregiunii M"unărea de Nos) .i elaborarea
strategiei pentru anii 2:1:-2:18E
- atragerea de fonduri prin implementare de proiecte în cadrul programului opera/ional de
cooperare transfrontalieră Rom#nia-Ucraina-MoldovaE
- crearea centrului multicultural M"unărea de Nos)E
7
>ista Dratatelor Cilaterale +nc2eiate de Republica Moldova
ttp!""###$m%a$&ov$md"im&"docs"lista'tratate'bilaterale$pd% ( accesat pe 21
)
Mircea Snegur! %firmarea Republicii Moldova ca Stat 1ndependent 2ttp<??politicon!md?afirmarea-republicii-moldova-
ca-stat-independent-unele-aspecte 4 accesat pe 21!:,!2:145
- îmbunătă/irea condi/iilor de trecere a frontierei pentru persoane pe ruta Dulcea-1$mailE
- spri*inirea de$voltării regionale prin înfiin/area unor obiective economice
transfrontaliere la 0a2ul .i ;ala/iE
- crearea centrului transfrontalier pentru de$voltarea activită/ilor inova/ionale .i de
cercetare în vederea organi$ării unor activită/i comuneE
- de$voltarea sc2imburilor comerciale între parteneri din cadrul regiuniiE
Conclu%ii&
"eclararea 1ndependen ei statului nostru a fost un eveniment destul de important ce ț
a pus ba$ele unui nou stat e'istent pe arena interna ională! +nsă această declara ie de ț ț
independen ă de la bun început a fost contestată sau pusă la încercare ceea ce a condus la ț
necesitatea stringentă de a o consolida! 0onsolidarea independen ei Republicii Moldova ț
putea fi efectuată doar prin recunoa terea interna ională i stabilirea rela iilor diplomatice ș ț ș ț
cu alte state i în special cu cele vecine! ș
Recunoa terea interna ională a Republicii Moldova a fost consolidată primordial ș ț
prin aderarea la 9rgani$a ia =a iunilor Unite i la principiile democratice general ț ț ș
acceptate de comunitatea interna ională! "esigur că recunoa terea independen ei ț ș ț
Republicii Moldova a constituit un pas ma*or în e'isten a sa ca statalitate însă un alt pas ț
important a constituit i stabilirea rela iilor diplomatice i totodată completarea cadrului ș ț ș
*uridic bilateral!
0a un stat tînăr i fără e'perien ă Republica Moldova imediat după independen ă a ș ț ț
trebuit ca să fortifice i să reforme$e structurile publice în special Ministerul %facerilor ș
&'terne deasemenea formarea unei armate na ionale i totodată să- i identifice ț ș ț
principalele interese de politică e'ternă i odată cu aceasta să- i stabilească i vectorul de ș ș ș
politică e'ternă!
+n ceea ce prive te politica sa e'ternă Republica Moldova în concep ia de politică ș ț
e'ternă adoptată în 1998 a optat pentru între inerea rela iilor cordiale cu toate statele ț ț
lumii! 9 problemă în opinia autorului este că Republica Moldova nu i-a stabilit clar ș
priorită ile a*ungînd ca sa oscile$e între est-vest! Dotodată este evident că multe state î i ț ș
reali$ea$ă interesul lor na ional destul de eficient în statul nostru i aceasta clar ț ș
demonstrea$ă că societatea politică este bolnavă i totodată sunt mul i din această elită ș ț
care doresc într-un fel sau altul u$urparea acestui stat!
Revenind la stabilirea rela iilor diplomatice ale Republicii Moldova cu Romănia ț
Rusia i Ucraina consider a fi un punct e'trem de important în consolidarea actului de ș
independen ă i totodată e'isten a Republicii Moldova ca stat! =u e'cludem că în rela iile ț ș ț ț
cu aceste state au e'istat i e'istă probleme ma*ore totu i în acea perioadă recunoa terea ș ș ș
i stabilirea rela iilor diplomatice a constituit un punct ma*or în societatea noastră de ș ț
atunci i pre$entă! ș