You are on page 1of 5

Procesul integrării europene a RM şi atitudinea ţărilor vecine

a) relataţi despre eforturile RM în contextul procesului de integrare europeană
b) demonstraţi aportul relaţiilor cu statele vecine în realizarea acestui deziderat
al ţării noastre
c) estimaţi evoluţia relaţiilor cu vecinii din perspectiva integrării europeană a
ţării noastre
Puncte de reper
Relaţiile R.M. cu Uniunea Europeană au debutat după 27 august 1991.
Comisia Europeană a iniţiat în noul contet geo!politic din estul Europei "i cel
determinat de reconsiderarea caracterului instituţiilor europene după luarea deci#iilor
de la Maastric$t% relaţiile cu statele nou apărute în &ostul spaţiu so'ietic.
(a 2) iulie 1992% Comisia propunea semnarea acordurilor de parteneriat "i cooperare cu
statele succesoare ale UR**% iar la 2+ noiembrie 199, a &ost semnat Acordul de
Parteneriat şi Cooperare între UE şi RM.
-dată cu intrarea în 'igoare a ./cordului de Parteneriat "i Cooperare0 dintre RM "i
UE% la 1 iulie 199+ relaţiile celor două entităţi au &ost plasate într!un cadru legislati'
o&icial. 1oul acord propunea "i ba#ele 2uridice aplicării programului 3/C4* 53ec$nical
/id to t$e Common6ealt$ o& 4ndependent *tates7 de asistenţă în Moldo'a.
Acordul de Partneriat şi Cooperareinstituit pentru o perioadă de 1) ani% a'ea
urmptoarele obiecti'e ample8 continuarea dialogului politic% promo'area comerţului "i a
in'estiţiilor% cooperarea între domeniul legislati'% economic% social% &inanciar "i cultural%
susţinerea e&orturilor Republicii Moldo'a de a consolida democraţia% de a de#'olta
economia "i de a &inali#a tran#iţia la economia de piaţă.
(a 1+ septembrie 2)))% la 9ruelles% a a'ut loc o nouă întrunire a Comitetului de
Cooperare Parlamentară între Republica Moldo'a "i Uniunea Europeană. :n urma
discuţiilor% s!a a2uns la conclu#ia că nu eistă altă cale pentru aderarea la structurile
europene dec;t cea a moderni#ării sistemului legislati' "i a consolidării statului de
drept.
*e impuneau% a"adar% ample re&orme la ni'elul legislati'ului "i a sistemului 2udiciar. :n
anul 2))1% c;nd RM a de'enit membră a -rgani#aţiei Mondiale a Comerţului "i a
Pactului de *tabilitate pentru Europa de *ud!Est% ţara a &ost in'itată la Con&erinţa
Europeană 5 un &or consultati' la ni'el de mini"tri ai a&acerilor eterne ai ţărilor
candidate la aderare în UE7.
Pentru a constitui cadrul instituţional intern% care să spri2ine politica europeană a
gu'ernului RM% la 1< noiembrie 2))2% era emis =ecretul cu pri'ire la crearea Comisiei
Naţionale pentru Intergrare Europeană, iar la 2+ &ebruarie 2))<% in cadrul
Parlamentului RM% a &ost constituită Comisia Naţională pentru Integrare
Europeană, apoi "i =epartamentul 4ntegrării Europene pe l;ngă Ministerul /&acerilor
Eterne 5+ august 2))<7. :n mai puţin de o lună de la crearea =epartamentului pentru
4ntegrare Europeană% Comisia 1aţională pentru 4ntegrare a RM în UE.
Pentru a identi&ica obiecti'ele c$eie pentru 'iitoarea cooperarea trans&rontalieră la 1 iulie
2))<% Consiliul European adoptă un nou document !esc"i#$nd calea pentru noul
instrument destinat Politicii de %ună &ecintătatea.0 /cest instrument trebuia sa
substituie programul 3/C4*.
:n prima 2umătatea a anului 2)), au a'ut loc o serie de runde de negocieri "i consultări
pri'ind elaboarea Planului indi'idual de /cţiuni RM!UE pentru 2)),!2))>% pentru ca la
9 decembrie% 2)),!Comisia Europeană să aprobe Planul de /cţiuni RM!UE.
(a , martie 2))?% în prima "edinţă a Parlamentului ales în urma scrutinului din > martie
2))?% &orul legislati' al RM adoptă în unanimitate =eclaraţia cu pri'ire la Parteneriatul
politic pentru reali#area obiecti'elor integrării europene.
Planul de acţiuni UE'RM pre'edea intensi&icarea relaţiilor politice% de securitate%
economice "i culturale "i .împărtă"irea responsabilităţii pentru pre'enirea con&lictelor "i
reglementarea acestora% dar "i o serie de noi perspecti'e de parteneriat dintre UE "i RM.
Complementar% la , mai 2))>% RM era acceptată în calitate de membru cu drepturi
depline în cadrul Procesului de Cooperare în Europa de *ud Est.
(a 1 decembrie 2))? debuta acti'itatea Misiunii de monitori#are a (rontierei moldo'
ucrainene "i a'eau loc încercări de re#ol'are a con&lictului transnistrean.Misiunea
Uniunii Europene de asistentă la (rontiera moldo'ucraineană )EU*AM+ o&eră
asistenţă de ordin &rontalier% 'amal "i &iscal gu'ernelor RM "i Ucrainei.
Printre alte instrumente &inanciare adresate RM% mai menţionăm 4niţiati'a Europeană
pentru =emocraţie "i =repturile -mului cu un buget de peste un milard de euro "i un
acord cadru între 9E4 "i RM.
,trategia europeană a RM pentru perioada -../'-.01% adoptată de către Comisia la 7
martie 2))7% are la ba#ă Politica Europeană de @ecinătate% /cordul de Parteneriat "i
Cooperare UE!RM "i Planul de /cţiuni.
(a data de 21 decembrie 2))9% la 9ruelles% s!a des&ă"urat cea de!a A4!a reuniune a
Consiliului de Cooperare RM!UE% care a adoptat o declaraţie comună în care sunt
susţinute e&orturile RM "i menţionate acţiuni în perspecti'a apropierii celor 2 părţi.
Repre#entanţii UE au recunoscut aspiraţiile europene ale RM% au &ost iniţiaţi pa"i concreţi
în 'ederea creării Bonei de liber sc$imb cuprin#ător "i apro&undat, a &ost declarată
intenţia de a lansa în 2)12 dialogul cu pri'ire la liberali#area regimului de 'i#e. =e
asemenea% a &ost discutată problematica transnistreană "i a &ost con&irmată continuarea
cooperării în căutarea unei soluţii 'iabile pentru con&lictul transnistrean.
0- ianuarie -.0. ! (ansarea negocierilor pri&ind Acordul de Asociere cu UE /u a'ut
loc 02 runde de negocieri% inclusi' 7 runde de negocieri separate pri'ind
B(*/C5 =CC3/7 Rundele de negocieri% in ba#a carora este conceput /cordul de
/sociere% au luat s&arsit dupa para&area lui la 29 noiembrie 2)1< în cadrul celui de!al <!
lea *ummit al Parteneriatului Estic de la @ilnius.Prin Acordul de Asociere, R.
Moldo&a i!a asumat ș un număr mare de anga2amente. /cest document con ine <9? de ț
directi'e i regulamente% care% odată puse în aplicare în legisla ia na ională% 'a &ace ș ț ț
Moldo'a o ară cu un /cDuis comunitar integrat UE. 3otusi% acordurile negociate cu ările ț ț
Parteneriatului estic nu o&era perspecti'a de aderare. :n timp ce documentele de asociere
de'in mai cuprin#ătoare i mai mari% perspecti'a europeană pentru membrii de est se ș
ba#ea#ă numai pe articolul ,9 din 3ratatul pri'ind Uniunea Europeană% care se re&eră la
aderare.
0/ martie -.0. ! Republica Moldo'a a de'enit membru cu drepturi depline în
cadrul Comunităţii Energetice

=upă semnarea% la 1. septem%rie -.0.% a Protocolului adiţional la /cordul de Parteneriat
"i Cooperare cu RM% au &ost desc$ise noi oportunităţi pentru etinderea participării RM la
Programele UE. =at &iind că participarea la Programele "i /genţiile UE presupune "i o
contribuţie &inanciară din partea RM% deci#ia respecti'ă este luată pentru &iecare ca# în
parte% urmarea unor consultări cu repre#entanţii Comisiei Europene "i a ministerelor
sectoriale 'i#ate.
3a 00 octom%rie -.00% RM a semnat Memorandumul de :nţelegere între Comunităţile
Europene "i Republica Moldo'a pri'ind asocierea Repu%licii Moldo&a la cel de'al
4aptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi !e#&oltare
5e"nologică )PC/+. RM este prima ţară în cadrul Parteneriatului Estic "i a doua din
Politica Europeană de @ecinătate după 4srael% care de'ine asociat la CP7. /cesta este
primul Memorandum de :nţelegere semnat de RM după semnarea Protocolului adiţional
la /PC din <) septembrie 2)1). 4ntegrarea Europeană răm;ne obiecti'ul ire'ersibil al
agendei interne "i eterne a Republicii Moldo'a.
-. martie -.0- ! (ansarea negocierilor pri'ind stabilirea Bonei de (iber *c$imb%
/pro&undat i Cuprin#ăto ș r în cadrul negocierilor pri'ind /cordul de /sociere.
-6 iunie -.0- ! *emnarea /cordului pri'ind spa iul aerian comun ț între Republica
Moldo'a i UE ș
-7.noiem%rie -.01 ! Republica Moldo'a a para&at tetul /cordului de /sociere% care
include i crearea Bonei de (iber *c$imb% /pro&undat i Cuprin#ător. ș ș
08.martie -.08 ! /doptarea modi&icării Regulamentului ?<9E2))1% pentru a permite
trans&erul RM în lista ărilor ter e ai căror resortisan i sunt eonera i de obligati'itatea ț ț ț ț
'i#ei. Eliminarea &i#elor de scurtă şedere in #ona ,c"engen se aplica pentru cetă enii ț
RM care de in un pa aport biometric% de la ț ș 2+ aprilie 2)1,
0/.aprilie.-.08 ! Parlamentul European rea&irmă perspecti'a europeană a Moldo'ei "i
menţionea#ă că Moldo'a poate cere să de'ină membru al UE
Con"tienti#area &aptului că interesele &undamentale ale ţării "i cetăţenilor săi sunt cel mai
bine asigurate prin trans&ormarea pro&undă a instituţiilor% practicilor "i legislaţiei după un
model de succes% cel al ţărilor europene% creea#ă premisele necesare pentru aderarea
ulterioară a Republicii Moldo'a la Uniunea Europeană.
/"adar% după două decenii de apropiere tot mai intensă% Republica Moldo'a colaborea#ă
cu structurile comunitare în domenii dintre cele mai 'ariate% iar aportul &inanciar%
te$nologic% cultural "i uman al UE este unul dintre cele mai importante în democrati#area
RM% în cre"terea ni'elului de trai al locuitorilor "i re'igorarea economică a ţării.