You are on page 1of 4

2326-06 (3711-10) Aszepszis-antiszepszis

01. feladat
Munkahelyén szakmai gyakorlatra érkező tanulknak tartson munka!é"elmi oktat#st$ mutassa %e a
!é"őeszk&z&k helyes haszn#lat#t'
( munka!é"elem )ela"ata$ )ő ter*letei$ munka!é"elmi oktat#s +elentősége
( egészséges munkak&r*lmények szempont+ai az egészség !é"elmé%en
( egyéni !é"őeszk&z&k alkalmaz#sa
02. feladat
Munkahelyére ,+ "olgoz érkezik' -smétel+ék #t a munka!é"elmi oktat#son elhangzottakat' Mutassa %e az
oszt#lyon haszn#lt !é"ő)elszerelést'
( munka!é"elem )ela"ata$ )ő ter*letei (1'-%en is)
( !é"ő)elszerelések meghat#roz#sa$ helyes haszn#lata
( %ea!atkoz#sok sor#n )elmer*lő ko.k#zatok$ ezek ki!é"ése
03. feladat
Munkahelyére ,+ "olgoz érkezik' Munkahelyi !ezető+e megkéri /nt$ hogy t#+ékoztassa az ,+ kollég#t a
k&rnyezet!é"elemről$ a krh#zi hulla"ékok gy0+tésének sza%#lyairl'
( a k&rnyezet!é"elem )ogalma$ t#rgya
( a szelekt1! hulla"ékgy0+tés sza%#lyai
( a %iztons#gos munka!égzés t#rgyi$ személyi )eltételei
04. feladat
-smertesse és mutassa %e az egészség*gyi intézmények%en keletkező !eszélyes hulla"ékokat$ azok
t#rol#s#t2
( !eszélyes hulla"ékok az egészség*gy%en
( a !eszélyes hulla"ékok .soportos1t#sa
( az egészség*gy%en keletkező hulla"ékok t#rol#sa$ #rtalmatlan1t#sa
05. feladat
Munkahelyén )őn&ke )elkéri /nt$ hogy kollég#i sz#m#ra tartsa meg az é!ente k&telezően elő1rt
t0z!é"elmi oktat#st'
( t0z!é"elem )ogalma$ )ela"ata
( t0zria" ter!
( teen"ők t0z esetén
06. feladat
Munkahelyén t0t *t ki$ kigyulla" egy kommun#lis hulla"ékot tartalmaz hulla"ékgy0+tő' 3egyen részt a
!észhelyzet elh#r1t#s#%an2
( t0zria" ter! +elentősége
( a mentés )olyamat#nak sorren"+e
( a +elzőren"szerek alkalmaz#sa
145
2326-06 (3711-10) Aszepszis-antiszepszis
07. feladat
-ntézményi gyakorlaton se%k&t&zésnél segé"kezik' 6#+ékoztassa kollég#+#t a )ertőzések ter+e"éséről$
ezek !eszélyeiről'
( a )ertőzések ter+e"ési m"+ai
( a test!#la"ékok$ mint )ertőző )orr#sok
( egyéni !é"ő)elszerelések haszn#lata a k*l&n%&ző %ea!atkoz#sok sor#n
08. feladat
7gyik*k hozz#tartoz+#n a )ertőző m#+gyulla"#s +eleit mutat s#rgas#g +elentkezik' 6#+ékoztassa rokon#t
az izol#.i szerepéről'
( az izol#.i )ogalma$ )orm#i
( teen"ők )ertőző %eteg elk*l&n1tésénél
09. feladat
8ertőző %eteg érkezik az oszt#lyra' 9ész1tsen intézke"ési ter!et a teen"őről' Mutassa %e a haszn#lan"
!é"ő)elszereléseket'
( a )ertőzések kialakul#s#nak lehetőségei
( a )ertőzések ter+e"ési m"+ai
( az izol#l#s m"+ai$ eszk&zei
( egyéni !é"őeszk&z&k haszn#lata
10. feladat
Munkahelyére ,+ "olgoz érkezik' Mutassa %e és ismertesse az egy)#zis, kézmos#s +elentőségét$ helyes
ki!itelezését'
11. feladat
Munkahelyére tanul érkezik gyakorlatra' Mutassa %e a ren"elő%en a kezelőasztal )el*letének
)ertőtlen1tését'
( a )ertőzés ter+e"ési m"+a$ test!#la"ékok$ mint )ertőző )orr#sok
( a )ertőtlen1tés m"szerei$ eszk&zei
12. feladat
3égezze el a )ogh,z#s ut#n haszn#lt eszk&z&k$ m0szerek )ertőtlen1tését2
( a )ertőzések megelőzésének m"+a
( a )ertőtlen1tés )orm#i
( a )ertőtlen1tés$ tiszt1t#s m"+ai$ eszk&zei
13. feladat
A ren"elő%en /n #ltal#nos )ertőtlen1tést !égez' Mutassa %e a gygyszerek t#rol#s#ra haszn#latos
szekrények )ertőtlen1tését'
( a )ertőzések megelőzésének m"+ai (12'-%en is)
( a )ertőtlen1tés )orm#i (12')
( a )ertőtlen1tés$ tiszt1t#s m"+ai$ eszk&zei (12')
245
2326-06 (3711-10) Aszepszis-antiszepszis
14. feladat
Mutassa %e a munk#+a sor#n haszn#lt eszk&z&k$ m0szerek )ertőtlen1tését2
( a )ertőzések megelőzésének m"+ai (12' 13')
( a )ertőtlen1tés )orm#i (12' 13')
( )ertőtlen1tés$ tiszt1t#s m"+ai$ eszk&zei (12' 13')
( a higiénét %iztos1t kémiai$ )izikai el+#r#sok$ m"szerek
15. feladat
A szomszé"+a .ukor%eteg$ naponta t&%%sz&r in+ek.izza mag#t' 6#+ékoztassa a sterilit#s sza%#lyairl'
( aszepszis$ antiszepszis )ogalma
( a steriliz#l#s )ogalma
( egyszer haszn#latos eszk&z&k
( steril anyagok t#rol#sa$ sz#ll1t#sa
16. feladat
:zomszé"+a elesett$ l#%a gipszr&gz1tés%en !an' ;aponta egyszer <le=ane (!éral!a"#sg#tl) in+ek.it
kap' 6#+ékoztassa a sterilit#s sza%#lyairl'
( aszepszis$ antiszepszis )ogalma (1>')
( a steriliz#l#s )ogalma (1>')
( egyszer haszn#latos eszk&z&k (1>')
( steril anyagok t#rol#sa$ sz#ll1t#sa (1>') ? steriliz#l#s ellenőrzése
17. feladat
6anul érkezik /n&kh&z gyakorlatra' A munkahelyi !ezető+e /nt %1zza meg$ hogy %eszél+en a steriliz#l#s
sza%#lyairl' Mon"+a el a hallgatnak$ hogy mire kell o"a)igyelnie a steril anyagok$ eszk&z&k kezelésénél'
( a steriliz#l#s )ogalma (1>')
( a steriliz#l#s m"+ai
( a .somagol#s m"+ai
( steril anyagok t#rol#sa$ sz#ll1t#sa (1>')
( a steriliz#l#s ellenőrzése (16')
18. feladat
-smertesse$ hogy az egészség*gyi intézmények%en milyen sza%#lyokat kell %etartania sterilit#s
)enntart#s#ra$ a )ertőzések megelőzése ér"eké%en'
( a steriliz#l#s )ogalma (1>')
( a steriliz#l#s )orm#i
( a steriliz#l#s ellenőrzése (16')
19. feladat
-smertesse$ hogy in)luenza+#r!#ny esetén$ a munkahelyén milyen lehetőségei !annak a )ertőzés
megelőzésére2
( az in)luenza )ertőzés t*netei
( a )ertőzések megelőzésének m"+ai (12' 13' 15')
( a megelőzés egyéni lehetőségei
( a kéz)ertőtlen1tés +elentősége
345
2326-06 (3711-10) Aszepszis-antiszepszis
20. feladat
Munkahelyén értekezlet kereté%en /nt kéri )el )elettese$ hogy tartson r&!i" ismertetőt a nozokomi#lis
)ertőzésekről'
( a nozokomi#lis )ertőzések )ogalma
( a kialakul#sukat előseg1tő tényezők
( a nozokomi#lis )ertőzések megelőzésének lehetőségei
545