You are on page 1of 3

2327-06 Elsőellátás – elsősegély követelménymodul gyakorlat

1. Nő összeesik, erősen verítékes, székre ültetik
Ájult beteg - sokkektetés
2. Étkezés közben nem kap levegőt
- be kell ny!ln" a s#ájába$ k"%"s#káln" a gégeedőnél$ vagy la%o&kát 'tök törlök ()* +áta mögé álln"
Heimlich-éle m,ogás* -l"n"kára .+-ra* +a es#méletlen !jraéles#tés – mentő/0vás*
3. e!ibrill"t#r
1#egy&sont jobb oldala$ (-6-os borda kö#é elragas#tan"* +a nem "br"llál akkor nem &s"nál semm"t a
kés#'lék* 2# első 'tés 200 3$ a# öss#es több" 'tés 360 3$ két %er&nek el kell teln"e* 2 gé% bes#él44
$. %zil"nk miatt n&aki artéri"s vérzés ' s#kk#s "llap#t.
+áta mögé beleny!lok a sebbe a# artér"ás eret a ger"n& elé nyomom$ valak" a lábát elemel"* 5entőt
/0vok*
(. )iciklivel villan&#szl#pnak ütközik, nem t*+,a mi történt.
2gyrá#k6dás – kettős látás$ 'l#!gás$ /ány"nger – megemelt ejjel ektetj'k – mentőt /0vok* 7ejsér'lt*
-. %zembe !ém!#rg"cs kerül
1ter"len leedj'k m"nd a két s#emet – mentőt /0vunk
2 s#embe ker'lt mar6s#ert v0##el ala%osan mossa k"4
.. /lesett stran+#n, kar,a +*zza+t, +e!#rm"lt 011 éves kisl"n&2
8örés – de#or kötés 9sér'lt kar mo#dulatlanságának a b"#tos0tása 2 db /ároms#öglet, kendővel:
3a,t"i4
– #árt$
– ny0lt 9ennáll a ertő#ődés ves#élye:
7ájdalom&s"lla%0tás4444
5. 3alnak t"maszk#+6 ember, szívbeteg, szörcsög 0víz van a tü+e,ében2,
szeg&cs#ntn"l !",. 0(1 éves !!i2
;narktus – él"g 'lő %6# – saját gy6gys#erét ka%/atja 9/árom 6rán bel'l meg/al$ /a nem ka% katétert:
8'nete"<
– 5ellkas" ájdalom< mellkas kö#é%ső rés#ének ájdalmával társul
– -"sugár#6 ájdalmak< #s"bbadás jelentke#/et a bal vagy m"ndkét karban$ a /átban* 2 ájdalom
k"sugáro#/at a nyakba$ a# állka%o&sba vagy a el/asba*
– =égs#omj< a ájdalommal egy'tt vagy anélk'l "s jelentke#/et levegő/"ány$ ulladásér#et*
=egyen a beteg nyugodt kör'lmények kö#ött$ 'ljön le$ %"/enjen*
>e mo#gassák a# "lletőt$ ne /agyják$ /ogy bárm"lyen m6don megerőltesse magát* 2 testmo#gás &sak
oko##a a %ul#uss#ámot$ am" oko##a a s#0v munkájá/o# s#'kséges o)"gén menny"ségét*
8udja meg$ /ogy van-e a# "lletőnek s#0vgy6gys#ere* +a van$ %éldául n"trogl"&er"n tablettája$ seg0tsen
bevenn" a#t* 5entő /0vása*
?@3
2327-06 Elsőellátás – elsősegély követelménymodul gyakorlat
7. /bé+ *t"n erős g&#m#r!",+al#m, taval& g&#m#r!ekél&e v#lt.
+a valak"nek gyomorekélye van$ le/et "narktusa "s* Emelt ejjel el/!#ott lábakkal ektetn"* E-A
kés#0tés*
11. 8isszeres l"bb6l ömlik a vér.
Bénás vér#és4 >yom6kötés$ s#or0t6 es#kö# eltávol0tása*
>em törölkö#őt tes#'nk rá44 9a# nedvs#0v6: -é# rás#or0tás* -0v'lről beelé /aladok C %6lya* 5"nd a két
lábát megemelem* 5entőt /0vok*
11. 9*k#rbeteg r#ssz*l van, eszméletlen lesz.
=ég#ésv"#sgálat – mentő/0vás – stab"l oldalekvés – &sukl6ján verejtéke#és 9?$2 ala&sony: – s#őlő&ukor
+a magas – k"%"rult$ le/elete a&eton s#ag!$ s#ára# bőr$ álland6an é/es$ s#omjas$ %"s"ln" jár
12. :+ős nő el",*l
13. ;üktető vérzés ,#bb cs*kl6n, !ehér, i,e+t ember.
-étej, kar"#om kö#ött vér#és&s"lla%0tás*
1$. <*t6baleset, életveszél&es sérülés
=szt"l&#z"s4
– s!lyos vér#és
– sokkos
– es#méletlen
– teljes lég!t" el#ár6dás – EDE-E8 3EAEDE8E=8E5$ FE
< N/>/N /?> ><;@;><A4
?* G=E8BE1DG=EE1
2* 1H=EI1
3* -=;>;-2; +2=Á= Á==2JI8ÁK2> =GBL-
M* -N>>EO
1(. B&ermeke remeg, szeme !elaka+, !él 6r",a l"zcsillapít6t a+#tt
lá#gör&se van – /"%o)"ás álla%ot – 2 %er&"g ködös álla%ot – !gy a/ogy van /"degv0# alá tenn"
1-. Ha,léktalan keze l"ba r"ngat6zik C epilepszi"s
2# "deg e/érje védő/'velye el van oldva* 2lko/ol"sta – "talmegvonás – /alál*
7ejét tartan"$ 6vn"$ /ogy ne 'sse meg* 5entőt /0vok*
1.. 3öl+ön !ekszik, arca pir#s, légzik
s#énmono)"d mérge#és – ablakot ny"tn"
gör&sös ejájás – lebénul a láb$ a ke#e – majd a lég#ő"#mok
2@3
2327-06 Elsőellátás – elsősegély követelménymodul gyakorlat
15. Hasi t"t#ng6 seb, eszméletlen
>em le/et oldalra ektetn"4 Ban lég#és$ de es#méletlen* +átras#egem a ejét és k"ny"tom a s#áját*
Ádám&sutka mo#og akkor /ány – ejet oldalra* 8érdbe /!#n" a lábát* 1ter"len beedn" a sebet*
1/ell"k m,ogás – %e&sét %or& – nem tud /ányn"*
A//N9/ C B/D:N9 C A/;;E<% >FDÉ%NÉ; N:N9% %><):; =;<;3/E8É%GGG
3@3