You are on page 1of 9

Fogászati beavatkozások, kezelések modul előző évek írásbeli feladati

Konzerváló fogászat
Black-féle cavitas osztályok:
I. osztályú cavitas = preamolaris és molaris fogak barázdái forame! coecomok
II. osztályú cavitas = preamolaris és molaris fogak appro"imalis felszí!ei és a felszí!ekre kiter#edő
cavitasok. $tt%l f&ggőe!, 'ogy 'ol( )*, *+, )*+
III. osztályú cavitas = fro!tfogak appro"imalis felszí!ei, cavitas készítés oralis felszí! fel,l
I-. osztályú cavitas = fro!tfogak appro"imalis felszí!ei a metszőélek éri!tésével
-. osztályú cavitas = í!ytapadás és a leg!agyobb domborulat k,z,tt főleg a vestibularis felszí!e!.
Caries: $ caries a fog kemé!y sz,vetei!ek demi!eralizáci%s folyamatok okozta állomá!yvesztését #ele!ti,
ami bizo!yos 'atáro! túl irreverzibilis.
.tiol%giai té!yezők( fogfelszí!, baktériumok, táplálék, idő.
discimusos
/ialakulásá!ak feltételei( baktérium, táplálékmaradvá!y, fogfelszí!, idő Főleg szé!'idrát tartalmú
tápa!yag megtapadásakor a streptococcus muta!s savas k,zeget teremt, mely bo!t#a a zomá!c
szervetle! állomá!yait. $kkor #,! létre fogszuvasodás 'a a demi!eralizáci% 0ásvá!yi s%k kioldása1
!agyobb mi!t a remi!eralizáci%. $ folyamat megállít'a% reverzibilis 'a még csak elszí!eződés lát'at%.
Caries formái/terjedése/: 'omok%ra2szer3
4. caries i!cipie!s = macula cretosa p5 kritikus érték alatt felszí!e! bei!dul% carieses folyamatok, ami
!em #ut még a felszí! alá reverzibilis
6. caries superficialis = felszí! átszakad zomá!c'iá!y keletkezik folyamat eléri a de!ti!t
7. caries media = szuvasodás a de!tibe! va! a folyamat a pu'ább sz,vetekbe! felgyorsul, de még !em
éri el a pulpát
8. caries profu!da = folyamat megk,zelíti a fogbél&reget
9. caries pe!etra!s = a folyamat bet,r a fogbélbe és a baktériumok el,z,!lik a pulpa sz,veteit.
Gykérkezelési eljárások: vitale"stirpatio és mortale"stirpatio
!italme"stir#atio: 'a a pulpa még él, f&ggetle!&l att%l, 'ogy gyulladásme!tes vagy gyulladásos. Ilye!
esetekbe! a gy,kércsator!át steril!ek teki!t#&k, mert a fert:zés csak a pulpára, esetleg a de!ti!
felszí!es rétegére ter#ed. $ gy,kért,mést ta!ácsos azo!!al elvégez!i, mert a komplikáci%k esélye
kisebb, mi!t gy%gyszeres lezárás vagy !yitva kezelés sorá!.
$ortale"stir#atio: 'a a fogbél már el'alt, !ecrotizált. Ilye! esetekbe! a gy,kért,més csak a fert:zés
megsz&!tetése utá! végez'et: el. $ két el#árásba! sok a k,z,s mozza!at, mivel azo!os eszk,z,ket,
a!yagokat, és m%dszereket alkalmazu!k.
%deiglenes tmés: akkor készítik, 'a valami ok miatt vár!i kell a végleges t,més elkészítésével.
;éldául( sér&lt í!y gy%gyulására váru!k a fogtec'!ikust%l vár#uk a kész mu!kát a fog gy,kérkezelés
alatt áll és be kell fed!&!k a be'elyezett gy%gyszert, de később k,!!ye! szeret!é!k ú#ra a fog
belse#é'ez #ut!i.
Klinikai vizsgálatok:
4. ins#ectio = megteki!tés
6. #al#atio = tapi!tás
7. #ercussio = kopogtatás
8. auscultatio = 'allgat%zás
&ul#itis 'fog(élgyulladés) okai: <ermészetes té!yező, fertőzés. Fogászati beavatkozás 0orvosi 'iba1 is
okoz'at#a. F&gg az irritáci%t okoz% té!yezők i!te!zivitását%l is.
*everzi(ilis #ul#itis: $ kivált% té!yező eltávolítása és megfelelő kezelés 0pulpasapkázás1 utá! a gyulladás
megsz&!tet'ető.
;a!aszok( fá#dalom csak i!gerekre #ele!tkezik, melyek megsz3!te utá! r,vid idő! bel&l meg is sz3!ik.
Fá#dalmat kivált'at#a( 'ideg, meleg, édes vagy s%s a!yagok fogyasztása. =po!tá! fá#dalom !em
#ele!tkezik.
Fá#dalom #ellege( éles, !yilall%, fá#dalomcsillapít% gy%gyszerekre megsz3!ik. $ beteg po!tosa! megtud#a
mutat!i a fá#dalmas fogat.
%rreverzi(ilis #ul#itis: gyulladás a kivált% té!yezők kezelése, megsz&!tetése utá! sem sz3!ik meg. >em is
le'et igazá! kezel!i.
;a!aszok( a fá#dalom spo!tá! #ele!tkezik, az i!ger megsz3!te utá! sem e!y'&l.
Fá#dalom #ellege( erős, gyakra! elvisel'etetle!, tompa, l&ktető, gyakra! kisugárz% a fá#dalom.
?okalizáci%( kisugárzás miatt a beteg gyakra! csak az egyik arcfelét tud#a meg#el,l!i, mi!t a fá#dalom
forrása.
@ellemző t&!et( az é#szaka #ele!tkező elvisel'etetle! fá#dalom.
4AB
Fogászati beavatkozások, kezelések modul előző évek írásbeli feladati
&ul#itis igazolására szolgáló vizsgálatok: k&l,!b,ző i!gerek alkalmazása(
– 'idegi!gerlést( levegő, víz, kl%retil, szé!sav'%, #ég
– elektromos i!gerlést
– melegi!gerlést( forr% víz, zárazo! forgatott políroz% gumi
– kopogtatást,
– egy2egy fogra val% rá'araptatást 0vattaroll!i1.
Gykér élet(en tartásának le+et,ségei: i!direkt és direkt pulpasapkázás, valami!t a pulpaamputatio.
%ndirekt #ul#asa#kázás: akkor alkalmazzuk, 'a a carieses &reget a pulpát%l csak egy véko!y felpu'ult, de
!em carieses de!ti!fal választ#a el, és a t&!etek alap#á! a pulpá!ak csak e!y'ább irritáci%#ár%l va! sz%.
$z alkalmazott a!yagok szigetel!ek és gy%gy'atásuk is mi!d a de!ti!re mi!d a pulpára !ézve.
$!yagok( Ca0*516, D!*2euge!ol , &vegio!omer2ceme!t.
-irekt #ul#asa#kázás: amikor a pulpa3r meg!yílik, az orvos a gy%gyszer0eke1t a cavitas tisztítása és az
esetleges vérzéscsillapítás utá! !yomásme!tese!, k,zvetle!&l a pulpasebre 'elyezi. $!yag( Ca0*516
.z az el#árás csak a k,vetkezőkbe! le'etséges( fiatal beteg!él, pa!aszme!tes fog eseté!, a kicsi
pulpasebből élé!kpirosa! szivárg% vérzés észlelésekor.
&ul#aam#utatio 'vitalam#utatio): a gyulladt, ro!csolt koro!ai pulparészt az orvos éles m3szerrel lemetszi,
'ogy meggátol#a a fertőzés továbbter#edését.
$lkalmazása( 'a a fogbél pulpasapkázással már !em tart'at% életbe! és gy,kérkezelésre sem
alkalmas.
;ulpaseb ellátása utá! a direkt pulpasapkázás!ak megfelelő el#árás k,vetkezik, a 'asz!ált a!yag itt is
általába! Ca0*516.
6AB
Fogászati beavatkozások, kezelések modul előző évek írásbeli feladati
.ralis medicina
/zájnyálka+ártya v0rus okozta meg(etegedései
1er#es sim#le" recidivans: a primer fertőzés utá!, főleg fel!őtt korba! #ellemző. *rvosok, fogorvosok,
ápol%k k,rébe! foglalkozási ártalom.
;redilekci%s 'elyek( leggyakrabba! az a#akpíro!, ill. a#akpír és bőr 'atárá!.
$ktivál% té!yezők( !apozás, láz, me!struáci%, felső légúti betegség, t&dőgyulladás, testi v. lelki megter'elés,
fogorvosi kezelés, ter'esség, $I+=.
<&!etek, lefolyás( '%lyagok meg#ele!ése előtt láz, !ycs2duzza!at is előfordul'at. /ialakulási po!tba!
viszkető, égő érzés, bőrpír, melye! !é'á!y %rával később 427 mm2es, csoportosa! el'elyezkedő
vesiculák alakul!ak ki. .zek egybeolvad!ak, 627 !ap múlva felreped!ek, fekélyessé, p,rk,ssé vál!ak. E2
4F !ap utá! 'eg !élk&l gy%gyul!ak. Gecidiva gyakorisága és kialakulásá!ak 'elye egyé!ileg változ%.
/ezelés( t&!eti 'elyileg, szisztémása! aciclovir, ga!ciclovir, pe!ciclovir ke!őcs és suspe!sio tabletta.
&rimer gingivostomatitis +er#etica: főleg gyermekek!él. Fel!őttkorba! előfordulva go!dol!i kell
leukémiára vagy immu!defektusra.
/%rokoz%( 'erpes simple" vírus.
;redilekci%s 'ely( í!y, kemé!y szá#pad !yelv'át. Ritkábban: a#ak, bucca.
<&!etek, lefolyás( felt3!ő az égőv,r,s duzzadt í!y. 5irtele! alakul ki, magas láz, fe#fá#ás, Htorokfá#ásI és
!ycs2duzza!at #ellemzi. .rős fá#dalom, étkezési !e'ézség társul a szá#t&!etek'ez. 5egme!tese!
gy%gyul.
/ezelés( aciclovir, ga!ciclovir, foscar!et tabletta per os. $ciclovir suspe!sio 'elyileg, láz2 és
fá#dalomcsillapítás.
1er#es zoster 'vsmr): elsősorba! k,zép2 és időskorú embereket betegít meg, gyermekeket ritkábba!.
)i!dig go!dol!i kell immu!defektussal #ár% 'áttérbetegségekre.
$ktivál% té!yezők( immu!szupresszi%, carci!oma, trauma, kortikoszteroidok, citosztatikumok, 5odgki!2k%r,
leukémia.
/%rokoz%( 5erpesvirus varicellae  cseppfertőzés
;redilekci%s 'ely( gyakra! i!dul ki az orofacialis ter&letről, ilye!kor a szem, szá#!yálka'ártya, arc éri!tett.
<&!etek, lefolyás( láz, fe#fá#ás és regio!ális !ycs2duzza!at. Fá#dalom e!y'e, v kí!z% !euralgiform. $z
,vs,m,r mi!dig féloldali, '%lyagos, ige! fá#dalmas bőr2 és szá#!yálka'ártya2t&!etekkel #ár. $ szá#ba! a
'%lyagok felrepedve fekélyekké vál!ak, amelyek 924F !ap utá! 'eg !élk&l gy%gyul!ak. Idősebbek!él
!é'a a gy%gyulás utá! 'osszabb ideig fe!!marad a !euralgiás fá#dalom.
<erápia( $ciclovir, valaciclovir, famciclovir és varicellazoster2immu!globuli!, fá#dalomcsillapítás
0carbamazepi!1.
1er#angina: főleg ú#sz&l,tteke!, gyermekeke!, ritká! fel!őtteke!.
/%rokoz%( Co"sackie $2vírus
;redilekci%s 'ely( lágy szá#pad, garatív, ucula, to!silláris régi%
<&!etek, lefolyás( lázzal, 'á!yi!gerrel, gyomor2 és fe#fá#ással, izomfá#dalommal kezdődik. 427 mm2es
'%lyagok, melyek ,sszeforr!ak, felreped!ek, sárgásfe'ér fibri!es ál'ártyával fedett er%zi%k keletkez!ek.
/,!!y3 lefolyású, 4 'ét utá! spo!tá! gy%gyul.
/ezelés( t&!eti kezelés 0a!tiszeptikumok, fá#dalomcsillapítás1, a másodlagos fertőzés kivédése J
a!tibiotikumok.
/omatitis +er#etica: primer 04 epiz%d1 és szeku!der 0visszatérő elváltozások1 változata is va!.
;redilekci%s 'ely( i!traoralis és a#akfekélyek
<&!etek( e!y'e, szi!te pa!aszme!testől a súlyos lázas k%rig. 0t,bbsz,ri sárgássz&rke i!traorális és
a#akfekélyekkel, eryt'émával, oedémával, !yaki !yirokcsom% duzza!attal és rossz k,zérzettel1
?efolyás( t&!etek, pa!aszok kb. 4 'étig súlyosbod!ak, ma#d az a!titestek termelődésével fokozatosa!
megsz3!!ek.
/ezelés( t&!eti, szá#,blítés, fá#dalomcsillapít%k, pi'e!és.
7AB
Fogászati beavatkozások, kezelések modul előző évek írásbeli feladati
&arodontológia
2ogk, 'calculus dentis): $ fogkő !em más, mi!t elmeszesedett de!tális plakk. ?okalizáci% szeri!t
megk&l,!b,ztet&!k supragi!givális és subgi!givális fogk,vet.
-e#urálás: a fogak supra2 és subgi!givalis felszí!eiről mec'a!ikai eszk,z,kkel eltávolít#uk a szervese!
tapad% de!talis plakkot és a fogk,veket.
Gykérsim0tás: a foggy,kér por%zus szerkezetébe beágyaz%dott fogk,veket, valami!t a bakteriális
to"i!okkal átitatott, részbe! felpu'ult felszí!es ceme!tréteget távolít#uk el.
-entális #lakk: biofilm, mely lé!yegébe! egy baktériumt,meg, ami az í!yszél me!té! 'almoz%dik fel.
*koz'at cariest, fogágybetegségeket.
3#idemiológia: a betegségek gyakoriságával, elter#edésével foglalkoz% tudomá!y.
&rimer #arodontalis #revenció: /lasszikus értelembe! preve!ci%r%l akkor beszél'et&!k, amikor a
profila"ist akkor kezd#&k el, amikor az í!ygyulladás még !em ma!ifesztál%dott és a parodo!tium tel#ese!
ép.
/zekunder #arodontalis #revenció: mikor a betegség már ma!ifesztál%dott. <el#es k,r3 oki parodo!talis
kezelést alkalmazu!k, mely!ek cél#a az aktív gyulladás és a betegség progresszi%#á!ak megállítása.
2ogágy(etegségek eredete4 okai:
.redete( $ parodo!tium!ak a de!tális plakk k,vetkeztébe! kialakult gyulladásos betegségei!ek
,sszefoglal% diag!%zisa.
;usztul( az í!y, a gy,kér'ártya rost#ai!ak állomá!ya, az alveolaris cso!t.
=z&kséges 'ozzá( a fogéko!y szervezet, immu!'iá!yos állapot.
Gingivitis: de!tális plakk okozta gyulladás, mely az í!yszélre lokalizál%dik. $ plakk okozta gi!givitis az
egészséges szervezet !ormális védekező mec'a!izmusa az í!yszél me!té! fel'almoz%d%
baktériumt,meggel szembe!. $ gi!givitis !em #ár a r,gzítő sz,vetek pusztulásával, és a bakteriális
irritáci% megsz3!ése utá! visszafe#lődik.
&arodontitis: t,bb!yire a gi!givitis tala#á! alakul ki az arra fogéko!y szervezetbe!, 'a t,bb 'elyi és
általá!os kockázati té!yező egy&ttese! va! #ele!. Gáter#ed a fogágy sz,veteire, a gy,kér'ártyára,
fogmedercso!tra. $ fogágy r,gzítő apparátusá!ak betegsége a parodo!titis 0fogágygyulladás1, amely
idővel marada!d%, a rág%fu!kci% vissza !em fordít'at% cs,kke!ésével és a fogak meglazulásával #ár
egy&tt.
-irekt #ul#asa#kázás: lsd. fe!t parodo!tol%gia  direktpul.
&eriostitis: ;eriostitis = cso!t'ártya gyulladás
5kut serosus #eriostitis: betegséget előidéző fog kopogtatásra kevésbé érzéke!y. $ gyulladásos g%c k,r&l
a sz,vetek oedemásak, a beteg arca a lokalizáci%t%l f&ggőe! duzzadt, !yomásra érzéke!y. $ beteg
lázas, rossz a k,zérzete.
6ályogké#z,dés: $ periostitis serosus szakaszába! a regio!ális !yirokcsom%k már tapi!t'at%k és
fá#dalmasak. $ !yirokcsom%kba! ge!!yes beolvadás #,'et létre, és ilye!kor a keletkezett tályogot meg
kell !yit!i.
8AB
Fogászati beavatkozások, kezelések modul előző évek írásbeli feladati
&revenció
-entális #lakk 'le#edék): $ fogako! megtapad% biofilm, mely a szá#&regbe! talál'at% kemé!y felszí!eke!
alakul ki, mi!t a fogak, impla!tátumok és protézisek. 5a !em távolítu!k el, fogszuvasodást vagy
fogí!ygyulladást 0gi!givitis1 okoz'at. $ de!tális plakk legi!kább ott képződik, a'ol a fogak tisztítása
!e'ézségekbe &tk,zik( g,dr,cskék, barázdák, appro"imalis felszí!ek.
Cukor#ótló anyagok: $zok az édes íz érzetét keltő a!yagok, amelyek lebo!tásuk sorá! az emberi
szervezet számára ugya!a!!yi vagy 'aso!l% me!!yiség3 kal%riát szolgáltat!ak, mi!t a szac'ar%z.
2ogk0mél,: $zok az édesítőszerek, melyek !em savasít#ák a keletkezett lepedéket, sőt, i!kább !,velik,
azaz kedvező irá!yba viszik a!!ak p5 értékét, valami!t cs,kke!tik tapad% készségét. .!!ek
megfelelőe! édes íz&k dacára a fogszuvasodás elle! dolgoz!ak.
2ogászati #revenció célkit7zései: cél#a általába! a szá#&reg és a fogazat betegségei!ek megelőzése,
kife#lődés&k meggátlása.
2ogászati sz7r,vizsgálat: cél#a a betegségek megelőzése( a fogak, a szá#&reg, az í!y betegségei!ek,
re!delle!ességei!ek feltárása.
1elyes szájá#olás: cél#a és feladata a fogak, fogk,z,k, az í!y és a !yelv megtisztítása, a fogszuvasodás
és a fogágybetegségek megelőzése érdekébe!. $ 'elyese! végzett szá#ápolás sorá! a fogakat és az
í!yt megtisztít#uk a lepedéktől, ételmaradékokt%l, cs,kke!t#&k a szá#ba! lévő baktériumok számát, így
szá!k!ak &de tiszta érzést biztosítu!k.
/záj(lget,k: $ szá#víz olya! szá#,bl,gető folyadék, amely a fogak és a szá# 'igié!iá#á!ak
fe!!tartását segíti. 5asz!álatá!ak cél#a( a szá#ba! talál'at% baktériumok és vírusok elpusztítása, 'ogy
megelőzz&k a fogí!ysorvadást, fogí!ygyulladást és a rossz le'elet kialakulását, valami!t a de!tális
plakk2képződését.
&revenció: lati! eredet3, #ele!tése megelőzés, valamilye! !em kívá!t esemé!y vagy fe#lemé!y
megakadályozása. $z orvostudomá!yba! és az orvosi gyakorlatba! preve!ci% alatt az egészség
megőrzését, betegség megelőzését ért#&k. Cél#a( egészség megőrzés, betegség megelőzés.
.ralis egészség: t,bbet #ele!t, mi!t #% fogakat. )agába! foglal#a a szá#&reg kemé!y és lágy sz,vetei!ek
fá#dalomme!tességét, mi!de!!em3 pa!asz, elváltozás, re!delle!esség, betegség és daga!at 'iá!yát.
3gészség foglama a 8+o meg+atározásá(an: !em csupá! a betegség és rokka!tságAfogyatékosság
'iá!yát, 'a!em a tel#es testi2lelki és szociális #%llét állapotát #ele!ti.
&revenció fokozatai: primer, szeku!der, tercier és primordialis.
9: &rimer #revenció: betegségek kialakulásá!ak megelőzése, ill. a folyamat megfordítása, mielőtt a kezelés
sz&kségessé vál!a.
;: /zekunder #revenció: betegség korai felismerése 0sz3rése1, beteg meggy%gyítása ruti!kezeléssel.
<: 6ercier #revenció: elvesztett sz,vetek p%tlása, beteg re'abilitásála.
=: &rimordialis #revenció: kockázati té!yezők elter#edésé!ek megelőzése. .z magába! foglal#a mi!dazo!
i!tézkedéseket és tevéke!ységeket, melyek cél#a megakadályoz!i a t,megese! veszélyeztető
té!yezőket kialakulását és elter#edését.
9AB
Fogászati beavatkozások, kezelések modul előző évek írásbeli feladati
&rotetika
Betét 'inlay): olya! fogm3, mely a szuvasodás miatt károsodott fogkoro!a 'elyreállítása, esetleg r,gzített
fogm3vek el'orgo!yzására szolgál. ?e'et fém, kerámia, kompozíci%s a!yag, !emesfém 0ara!y1.
<ovábbá le'et még driket vagy i!dirket, 'a a készítési m%d#a szeri!t csoportosít#uk.
Centralis relatios: a ma!dibulá!ak az a 'elyzete, melybe! f&ggőleges fe#tartás mellett, a két fe#ecs aktív
izommu!ka eredmé!yeké!t szimmetrikusa!, felső2el&lső 'elyzetbe! talál'at%. $z als% és felső fogak
rág%felszí!ei !em éri!tkez!ek egymással, k,z,tt&k egye!ké!t változ%a! a moralisok tá#éká! kb. 428
mm2ig ter#edő !agyságú távolság 0i!terocclusalis térk,z1 va!, mely távolság még !agyobb is le'et.
Centralis occlusio: az állkapocs azo! 'elyzete, melybe! az állkapocsíz&leti fe#ek az ízpávába! mi!két
oldalo! ce!trális relatio2ba! va!!ak, és az als% és felső fogak rág%felszí!e sok po!to! éri!tkezik
egymással. =zabályos fogazat eseté! a felső fro!tfogak kissé előbbre áll!ak és fedik az als%kat.
2ogorvosi #rotetikai tevékenység célja: a rág%kész&lék fu!kci%i!ak optimális 'elyreállítása, beleértve a
rágási, a beszéd2 és az esztétikai fu!kci%t is. -alami!t a fog'iá!yok miatt másodlagosa! kialakul%
károsodások megelőzése is, te'át preve!ci%s feladata is va!.
2og#ótlástan: a fogorvostudomá!y!ak olya! ága, amely a szá# fu!kci%#á!ak, komfort#á!ak és
esztétikumá!ak diag!osztikai, gy%gykezelési és egészség megőrzési problémáival foglalkozik, olya!
pácie!sek esetébe!, akik!ek 'iá!yos, vagy tel#ese! 'iá!yzik a fogazata.
2ogm7/fog#ótlások: $zok a gy%gyászati segédeszk,z,k, amelyeket a 'iá!yz% fogak p%tlására készíte!ek
és 'elyez!ek a szá#ba.
%m#lantatio 'm7gykér-(e>ltetés): vel&k a 'iá!yz% fogak mi!de! a!at%miai elemét p%tol#uk, olya!
fogm3vet illeszt&!k be a fog'iá!yos fogívbe, ami a 'iá!yz% fogatAfogakat mi!de! fu!kci%#ába!
'elyettesíte!i képes( egyed&láll% m3fogké!t 'ídpillér fu!kci%t t,lte!ek be részleges vagy tel#es kive'ető
p%tlás 'orgo!yaiké!t szolgál!ak.
Csa#os fogm7vek: olya! esetekbe! alkalmazzák, amikor egy fog kli!ikai koro!á#a akár szuvasság, vagy
egyéb ok 0sér&lés, trauma, let,rik a fog1 miatt t,méssel már !em épít'ető fel, és koro!a készítésé'ez
sem alkalmas. ?eggyakrabba! egy gy,ker3 fogak!ál alkalmazzák.
?enyomatvétel: $z az el#árás, amellyel elkészít#&k a szá#képletek po!tos !egatív mását. $ le!yomat
megőrzi a szá#képletek be!yomatát és ily m%do! megkap#uk a fogak!ak és k,r!yezet&k!ek a po!tos
!egatív mását. Formá#ába! és méreteibe! megegyezik a szá#képletekkel.
$erev lenyomatanyagok: $z aláme!ős részekről !e'eze! le'et őket eltávolíta!i, mivel 'a megszilárdul!ak
merevek, a'ogy a !ev&k is mutat#a. $ gipszek!él például éppe! ezért fo!tos az éles t,rés,
mert így a levétel utá! a darabok szépe! ,sszeilleszt'etők és ,sszeragaszt'at%k.
*ugalmas lenyomatanyagok: $ le!yomata!yagok másik fő csoport#a. $láme!ő részekről is eltávolít'at%k
marada!d% deformál%dás, sér&lés !élk&l, mivel rugalmasak. .z az ú!. visszarug%z% képesség az egyik
ige! fo!tos tula#do!ságuk. $ visszarug%zás !em azo!!al, 'a!em !é'á!y perc elteltével k,vetkezik be,
így a le!yomat!ak a szá#b%l val% eltávolítása utá! sose szabad azo!!al elkezde!i a mi!takészítést,
'a!em az a!yagtípust%l f&ggőe! 9249 perc eltelte utá!.
?enyomatvételi módszerek:
Csoportosításuk aszeri!t t,rté!ik, 'ogy milye! célb%l kész&l a le!yomat és milye! le!yomata!yaggal
vagy a!yagokkal vessz&k.
Csoportosítás(
4.$!at%mia vagy egyszer3 le!yomat
6.;recízi%s le!yomat
– .gyfázisú le!yomatvétel
– /étfázisú le!yomatvétel
 .gyide#3 kétfázisú le!yomatvételi el#árás J másik m%dszere a sze!dvicsle!yomat
 /étfázisú kétide#3 0korrekci%s vagy alábéleléses1 le!yomat
– Ky3r3s precízi%s le!yomatvétel(
7.Fu!kci%s le!yomat
8.=zituáci%s
5 lenyomatanyagok cso#ortos0tása
).K=DI?LG+M?L= M<L>I L??$;*<
merev rugalmas
%**3!3*@%B%?%/
?e!yomatgipsz A Ci!ko"id2euge!ol
le!yomatpaszta A )3a!yag bázisú
le!yomata!yagok
$lgi!át A .lasztomerek A
;oliszulfidok A ;oliéter A
=ziliko!ok
*3!3*@%B%?%/
/ompozíci%s le!yomata!yagok A
-iaszok
5idrokolloidok A $gar2agar
NAB
Fogászati beavatkozások, kezelések modul előző évek írásbeli feladati
*adiológia
Centralis #rojectio: 0rtg.kép keletkezésé!ek geometriai t,rvé!yei1( po!tszer3 sugárforrásb%l i!dul%,
széttérőe! 'alad% r,!tge!sugarak 'ozzák létre a felvételt.
2ilmel+elyezési #ro(lémák a molaris tájékon:
$ szá#pado!( torus palati!alis 0cso!tdudor1 sekély boltozat zygomaticoalveolaris cso!ts,vé!y maga a
zygoma 0a pofacso!t als% része1.
$ ma!dibulá!( a fogak erőse! li!gualis irá!yba dőlése ezt fokoz'at#a az erőse! fe#lett szá#fe!ék2zár%izom
cso!ttapadása, amit gyakra! komplikál még az alatta erőse! lateralis irá!yba 'a#l% vagy keske!yedő
ma!dibula cso!trésze.
%onizáló sugárzás rvid és +osszAtávA +atásai: $ sugárzás veszélyes 'atásai !em lát'at%k azo!!al,
'a!em egy láte!s peri%dus utá!. .!!ek ide#e az elsze!vedett d%zist%l f&gg.
*vid távA 'akut) +atások: $ tel#es test !agy d%zisú besugárzása utá! keletkez!ek. <&!etei( émelygés,
'á!yi!ger, 'asme!és, láz, a szőrzet elvesztése, vérzések, 'alál.
1osszA távA 'krónikus) +atások: <,bb '%!ap, vagy év alatt elsze!vedett sugárd%zisok kumulatív 'atását
#ele!ti. !em maga a sugárzás, 'a!em a !em reparál%d% sz,veti sér&lések ,sszegződését #ele!tik( rák,
leukémia, cataracta, sz&letési defektusok, korai ,regedés.
&eria#icalis ké#ek: a fogívből egy régi%t #ele!ít meg.
?át'at% képletek( fogak k,rvo!alai, 'elyzet&k, kiter#edés&k, a fogakat k,r&lvevő periodo!talis rés, lami!a
dura, cso!tgere!dák.
Koronai v: inter#ro"imalis ké#ek: a ma"illa és a ma!dibula oldals% fogai, melyek a!at%mialaig,
kiter#edés&kbe! sokkal po!tosabbak mi!t az előző.
+iag!osztikai le'etőségek( appro"imalis és másodlagos szuvasodás túlérő t,més fogkő az alveolaris
cso!t felső széle a megfelelő fogbélrész sugáráteresztő változásai 0de!ticulus, resoprtio1 fogak
zár%dási viszo!ya kezdődő fogszuvasodás alveolaris cso!tmagasság vizsgálata.
*á+ara#ásos film: tel#es fogívet vagy egy részét ábrázol#a, speciális beállítási le'etőségek.
/zájse(észet
GykércsAcs resectio: $ m3tét sorá! az orvos a gy,kért,m,tt fog gy,kércsúcsi részét J mely
feltételez'etőe! fertőz,tt J eltávolít#a. .lsődleges cél#a a fog megtartása.
$ resectio lé!yege, 'ogy a gy,kércsúcs ramificati%s z%!á#át előzetes faláll% gy,kért,més utá!
eltávolít#uk.
*etineált fog: átt,résbe! visszamaradt
OAB
Fogászati beavatkozások, kezelések modul előző évek írásbeli feladati
3gyé(
3#idemiológia: a betegségek gyakoriságával, elter#edésével foglalkoz% tudomá!y
Brzéstelen0tés: $ fogászati kezeléseket mi!dig 'elyi érzéstele!ítéssel végzik.
$ 'elyi érzéstele!ítés fő cél#a, 'ogy a beavatkozás ter&leté! lévő érzőidegek vezetőképességét
megsz&!tessék.
!ezetéses: $ kezele!dő als% fog oldalá! a fog ellátását biztosít% főideg k,zvetle! k,r!yezetébe #uttat#ák az
érzéstele!ítő oldatot. ;ár perc múlva az adott oldalo! zsibbad a !yelv, orca.
6erminális: sorá! kizár%lag a kezele!dő fog ter&leté! lévő idegvégkész&lékeket érzéstele!ítik, bé!ít#ák,
azáltal, 'ogy a fogorvos az érzéstele!ítő oldattal i!filtrál#a 0beszivárogtat#a1 az érző idegrostok
legvéko!yabb ágait. Felső fogak esetébe! alkalmazzák.
Ganglionos: az, amikor az agyvelői és geri!cvelő ideg érző ideg dúcát érzéstele!ítik.
1elyi érzéstelen0t,szerek: ?eggyakrabba! 'asz!ált gy%gyszerek k,zé taroz!ak. Kyakra! tartalmaz!ak
érsz3kítőt  to"icitás cs,kke!tés, 'atástartam !,velés, m3téti ter&let Hvértele!ítéseI
&rocain 'Covocain):
 >yálka'ártyá! kereszt&l ige! lassa! diffu!dál, de
 =z,vetek k,zé i!#iciálva ige! #% érzéstele!ítő 'atást fe#t ki.
 $ sz,veteket !em károsít#a.
 )ár a vérpályába! lebomlik, ezért 'atása !em kumulál%dik.
 )a"imális adag#a( 9FF mg.
 )a már 'áttérbe szorította a ?idocai! 0Pylocai!1
?idocain 'Dylocain):
 >yálka'ártyá! át is elég #%l diffu!dál, ezért 4FQ2os oldatba! vagy 9Q ke!őcsbe!
fel&leti érzéstele!ítésre is le'et alkalmaz!i.
 =z,veteket !em izgat#a, de a procai!!ál to"ikusabb szer, lassabba! bomlik le a
szervezetbe!, ezért 'atása kumulál%d'at.
 Fogászati célra( 6Q2os oldatát alkalmazzuk, amely F,FF4Q adre!ali!t is
tartalmaz.
 $ forgalomba! kap'at% még a to!ogé!me!tes oldat is.
 $ 6Q2os adre!ali!os szer ma"imális adag#a 6Fml, a to!ogé!me!tesé pedig
4Fml.
 $ lidocai!t !agyobb lágyrész2m3tétek'ez még 'ígabb oldatba! sem 'asz!ál#uk a
to"ikus 'atás és a kumuláci% veszélye miattR
?idocain allergia/: Supivacai! F,9Q és az I!#. )arcai! A
$dre!ali!os formá#a( )arcai!2adre!ali!  F,69Q és F,9Q t,mé!ység3. A
5atástartama 727F %raR
Eltracain:
 Eltracain -/ 2ortét '=F-os): az Mltracai! t,bbféle formá#a
k,z&l az ambulá!s fogászatba! legi!kább ezt 'asz!ál#ák
 $z inj: Eltracain 9F, ill. ;F érsz3kítőt !em tartalmaz.
 )a"imális fel!őtt d%zis( 46,9ml
6ertacain '#antocain) oldalt:
 >yálka'ártya érzéstele!ítésére alkalmazzuk.
 Tszterk,tést tartalmaz
 =%savas s% formá#ába! vízbe! #%l old%dik.
 Ige! to"ikus a!yag, de
 a fel&lete! át a leg#obba! diffu!dál az említett
érzéstele!ítőszerek k,z&l.
 I!filtráci%s érzéstele!ítésre egyáltalá! !em
alkalmazzukR
%zolálás: )i!de! olya! esetbe! végz&!k, amikor az adott mu!kater&letet !em ér'eti !edvesség, a
fel'asz!ált a!yag k,tési mec'a!izmusa miatt.
Célok: >yálme!tesítés, =zárazo! tartás, @obb rálátás biztosítása az eredmé!yesebb és szebb mu!ka
elérése érdekébe!, /offerdam esetébe!( aspiráci% elker&lése, megelőzése
3setek: .!dodo!tiai beavatkozások, Gestauráci%k készítésé!él, Fogt,més!él, +epurálás!ál, Csapok
beragasztásá!ál, ?e!yomatvétel!él
EAB
Fogászati beavatkozások, kezelések modul előző évek írásbeli feladati
*elat0v izolálás: .z a gyakoribb J vattatekercseket 'asz!álu!k 0fel&l egyet, alul kettőt li!gualisa! és
buccalisa!1. Lltalába! t,mések készítésé!él, e"'austor segítségével amalgám t,mésé!él is 'asz!ál#uk.
5(szolAt izolálás: ;o!tosa! illesztett !yálrekeszt 0kofferdam1 'asz!álu!k. .zt gy,kérkezelés!él,
amalgámt,més cseré#é!él, valami!t mi!de! olya! esetbe! alkalmazzuk, amikor a pácie!s&!ket
magasabb, elle!be! sokkal k,r&lmé!yesebb m%do! szeret!é!k ellát!i
Kórtan: betegségek keletkezését, i!dít%okait, kife#lődését, kime!etelét, a k%rfolyamatokat kutat#a.
Kóroktan 'etiológia): betegség i!dít%okaival foglalkozik.
BAB