You are on page 1of 6

2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgaeladatai

2397–06 Fogászati beavatkozások, kezelések
követelménymodul szóbeli vizsgaeladatai
0!" Feladat #$%ásbeli !9" és 30"#
! "endel#ben a gyako"latvezet# ogo"vos elké"i $nt, %ogy kész&tsen el&adást a konze%váló ogászati
beavatkozások%ól'
(ee"ál)on a gyako"latvezet#nek az elkész*lt el#adás ta"talmá"ól+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. a ogmegta"tás ogalma
. a ogszuvasodás ,"edilek/iós %elyei, e0sti",á/ió
. a gyöké"/sato"na e"t#tlen&tése, eszközei, anyagai
. a gyöké"gang"éna, gyöké"el%alás )elent#sége
. a 1"ók t&,usai, mat"i/ák, inlay lenyomatok eszközei, gyöké"kezel# eszközök
02" Feladat
! "endelés megkezdése el#tt az $n eladata a %endel&t alkalmassá tenni a beogadás%a, vizsgálat%a,
ellátás%a, ellen&%izni a gé'eket"
(ee"ál)on a gyako"latvezet#nek az elkész(ltek)ez sz(ksége segédeszközökkel ka,/solatos
isme"etei"#l+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. az egysze" %asználatos eszközök el#nyei, a)tái és /so,o"tos&tásuk
. a betegvizsgálat ala,eszközei és a kiegész&t# eszközök, anyagok
. a ogászatokon %asználatos munkavédelmi eszközök
03" Feladat #$%ásbeli 3"#
! "endelés"e é"kez# beteg á)ós ogától sze"etne megszabadulni, az o"vos is 1gy dönt, %ogy a og nem
ment%et#, é"zéstelen&tés után el k&ván)a távol&tani azt' !z $n eladata, %ogy a m2veletnél segédkezzen a
beavatkozást végz# o"vosnak, ill' elkész&tse e""e 1)onnan é"kezett kollégá)át'
3ész&tse el 1) kollégan#)ét e""e a eladat"a és oglal)a össze, amit az é%zéstelen$téssel ka,/solatosan
tudni kell+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. az é"zéstelen&tés mód)ai, a)tái
. az é"zéstelen&tés eszközei
. az é"zéstelen&tés so"án %asznált gyógysze"ek
. gyako"i kom,liká/iók é"zéstelen&tés ka,/sán
456
2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgaeladatai
0*" Feladat #$%ásbeli !"#
! "endelés"e é"kez# beteg "ontogába az o"vos gyöké"tömést k&ván be%elyezni' 6zt megel#z#en a
te"*letet izolál)a' !z $n eladata, %ogy a m2veletnél segédkezzen a beavatkozást végz# o"vosnak, ill'
elkész&tse e""e 1)onnan é"kezett kollégá)át'
3ész&tse el 1) kollégan#)ét e""e a eladat"a és oglal)a össze, amit a ogászati izolálással ka,/solatosan
tudni kell+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. az izolálás eszközei, anyagai
. az izolálás /él)a és esetei a konze"váló ogászatban
. a ogak izolálása, ogt&,usok sze"int
. s,e/iális teend#k a og&nygyulladás és ogágybetegségek esetén
. a ogk#-eltávol&tás )elent#sége, eszközei, az izolálás szem,ont)ai
0+" Feladat #$%ásbeli ," 9" !!" !9" 20" 22" 23"#
! "endelés"e é"kez# betegnél az o"vos og,ótlást k&ván végezni' 6zt megel#z#en az $n eladata, %ogy a
og,ótlások elkész&tésének olyamatában segédkezik a beavatkozást végz# o"vosnak, ill' elkész&tse e""e
1)onnan é"kezett kollégá)át'
3ész&tse el 1) kollégan#)ét e""e a eladat"a és oglal)a össze, amit a og'ótlások elkész$tésének
olyamatával ka,/solatban tudni kell+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. a og,ótlás kész&tésének anyagai
. og%iányok t&,usai
. teend#k a og&ny- és ogágybetegségek esetén a og,ótlások össze*ggésében
. a og,ótlások t&,usai, anyagai, az e%%ez sz*kséges lenyomatok, minták, sablonok, azok keve"ése,
lenyomatvételi te/%nikák
. "ögz&tett ,ótlások be"agasztásá"a %asznált anyagok és azok el%asználási módsze"ei
06" Feladat #$%ásbeli !9" 2!"#
! "endelés"e é"kez# betegnél szá)sebészeti beavatkozás"a van sz*kség' !z $n eladata, %ogy a
szá)sebészeti beavatkozás%oz el#kész*l, a kezelés olyamatában segédkezik a beavatkozást végz#
o"vosnak, ill' elkész&tse e""e 1)onnan é"kezett kollégá)át'
3ész&tse el 1) kollégan#)ét e""e a eladat"a és oglal)a össze, amit a szá-sebészeti beavatkozások
el&kész$tésének, segédkezésének olyamatával ka,/solatosan tudni kell+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. a szá)sebészeti beavatkozásoknál %asználatos leggyako"ibb egysze" %asználatos vagy ste"ilizált
m2sze"ek7 el#kész&tés*k mód)ai
. m2téti é"zéstelen&tés mód)ai, eszközei
. é"zéstelen&t#sze"ek, ébe" szedá/ió, ,oszto,e"at&v megigyelés, m2tét utáni általános taná/sok
. vé"zés/silla,&tás és eszközei, elsz&vás m2tét közben, vágó- és va""ó eszközök
. lágy"ész és /sonteltá"ó eszközök, ogók, s,e/iális szá)sebészeti eszközök, int"a- és e0"tao"ális
beavatkozások, m2tét utáni szá)sebészeti taná/sok, teend#k
256
2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgaeladatai
07" Feladat #$%ásbeli !9"#
! "endelés"e é"kez# betegnél az alsó els# nagy#"l# eltávol&tása közben a og disztális gyöke"e eltö"ik és
az áll/sontmede"ben ma"ad' ! betö"t gyöké" eltávol&tását is meg kell oldani' !z $n eladata, %ogy a
oggyöké" eltávol&tásá%oz el#kész*l, a kezelés olyamatában segédkezik a beavatkozást végz# o"vosnak, ill'
elkész&tse e""e 1)onnan é"kezett kollégá)át'
3ész&tse el 1) kollégan#)ét e""e a eladat"a és oglal)a össze, amit a og., oggyöké% eltávol$tás
el&kész$tésének, segédkezésének olyamatával ka,/solatban tudni kell+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. a ogeltávol&tás eszközei
. a oggyöké" eltávol&tás eszközei
. a m2téti é"zéstelen&tés eszközei
. a eltá"ás eszközei, a vé"zés/silla,&tás le%et#ségei
0," Feladat #$%ásbeli 2"#
! "endelés"e é"kez# betegnél a ,á/iens szá)éban á)dalmas el%ányt szél2 ekély 1n' ata lát%ató' !z
o"vos az elváltozást kezelni k&ván)a' !z $n eladata, %ogy a kezelés olyamatában segédkezik a
beavatkozást végz# o"vosnak, ill' elkész&tse e""e 1)onnan é"kezett kollégá)át'
3ész&tse el 1) kollégan#)ét e""e a eladat"a és oglal)a össze, amit a szá-nyálka)á%tya és ogágy
betegségeinek kezelésével ka,/solatban tudni kell+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. az ata, mint elemi nyálka%á"tya )elenség
. az ata ellátásának szem,ont)ai
. az e/setelés eszközei, anyagai
. az e/setelés"e alkalmazott gyógysze"ek
09" Feladat
! "endelésen )elentkez# ,á/iensnek áll/sontmede" ,usztulása számottev#' 3ite")edt tasak)ait
gyulladásmentes&tették' !z o"vos ,a"odontológiai m2tétet kész*l elvégezni 8uad"ánsonként' !z $n eladata,
%ogy a beavatkozás%oz el#kész*l, a m2tét alatt segédkezik a beavatkozást végz# o"vosnak, ill' elkész&tse
e""e 1)onnan é"kezett kollégá)át'
3ész&tse el 1) kollégan#)ét e""e a eladat"a és oglal)a össze, amit a 'a%odontológiai m/téti
beavatkozások el&kész$tésének, segédkezésének olyamatával ka,/solatban tudni kell+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. a ,a"odontalis m2tétek eszközei, gyógysze"ei
. a tasakké,z#dés kó"olyamata és kó"okai
. az áll/sontmede" ,usztulás és következményei
. a ogágy,usztulás és a ká"os szenvedélyek össze*ggései
. m2téti beavatkozások utáni o"ál-%igiénés taná/sok
356
2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgaeladatai
!0" Feladat
! "endelésen )elentkez# ,á/iensnek az &nye e"#sen vé"zékeny, több %elyen a ognyak te"*letén számos
ognál ogk# talál%ató' ! ogak elsz&nén estenyezett el"akódások és ogle,edék talál%ató' ! tasakké,z#dési
is kite")edt' !z $n eladata, a ,"oesszionális szá)tiszt&tás elvégzése, ill' 1)onnan é"kezett kollégá)ának a
elkész&tése'
3ész&tse el 1) kollégan#)ét e""e a eladat"a és oglal)a össze, amit a og és szá-(%eg tiszt$tásának
olyamatával ka,/solatban tudni kell+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. a ogak és a szá)*"eg tiszt&tásának mód)ai
. a ,"oesszionális szá)tiszt&tás eszközei, mód)a
. az egyéni szá)á,olás eszközei, a szá)%igiénia ennta"tása
. az általános ogászati megel#zés szem,ont)ai
!!" Feladat
! "endelésen egy ,á/iens bizonytalan kisugá"zó )elleg2 bal oldali a"/- és eá)dalommal )elentkezik' !z
$n eladata a beteg kiké"dezése, ill' 1)onnan é"kezett kollégá)ának a elkész&tése'
3ész&tse el 1) kollégan#)ét e""e a eladat"a és oglal)a össze, amit a -ellegzetes, ogazat%a kite%-ed&
á-dalom megigyelésének olyamatával ka,/solatosan tudni kell+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. a á)dalom lokalizá/ió)a, )ellege, kivált%atósága
. a á)dalom kó"oka
. össze*ggés egyéb á)dalmakkal, gyógysze"- és mellék%atások ka,/solata
. a t&,usos á)dalom kö"l&"ása a szokásos o"vosi kie)ezésekkel
!2" Feladat
Fogászati ,"even/iós ,"og"am ke"etében a og. és szá-k$mél& tá'lálkozás isme%tetésé%e ka, eladatot'
9á)ékoztassa az é"dekl#d#ket a témával ka,/solatban+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. a "ostokban gazdag te"mészetes tá,anyagok általános el#nyei
. élelmisze"adalékok, sz&nezékek, ta"tós&tósze"ek, egyéb élelmisze"adalékok %át"ányai
. a zs&"ós, 2sze"es, "ost- és vitaminszegény tá,anyagok kedvez#tlen %atásai
. do%ányzás, alko%olizmus, gye"mekek kö"ében kó"os %abitus, "ossz szokások :u))szo,ás,
kö"öm"ágás; és a szá)%igiéné össze*ggései
. tá,lálkozás és ogszuvasodás7 tá,lálkozás és ogágy-betegségek ka,/solata
<56
2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgaeladatai
!3" Feladat #$%ásbeli 2*"#
! %elyi kismama klub vezet#)e elké"i, %ogy egy el#adás ke"etében isme"tesse a vá"andós anyák
ogászati ,"oblémákkal ka,/solatos teend#it'
9á)ékoztassa a )elenlév#ket a vá%andósság ide-e alatt elme%(l& '%oblémák%ól és az azokkal
ka'0solatos teend&k%&l+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. a vá"andósság alatt elme"*l# szá)*"egi betegségek ko/kázata
. teend#k ezek el%á"&tásá"a
. te"%es gondozáson való "észvétel ontossága
!*" Feladat #$%ásbeli !0" !3" 27"#
! "endel#ben a gyako"lat vezet# ogo"vos elké"i $nt, %ogy kész&tsen el#adást az int%ao%alis
%öntgenelvételek kész$tésének mód-á%ól, )agyományos %öntgenilm%e, szenzo%os 0om'ute% gene%ált
ké'alkotóval"
(ee"ál)on a gyako"latvezet#nek az elkész*lt el#adás ta"talmá"ól+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. a sugá"védelmi szabályok
. a ké,alkotó el)á"ások kivitelezése
. a ogászati "öntgen eszközei
. a "öntgenilm el#%&vásának és i0álásának módsze"ei, tá"olása
!+" Feladat #$%ásbeli !0" 27"#
! "endel#ben a gyako"lat vezet# ogo"vos elké"i $nt, %ogy kész&tsen el#adást az int%ao%alis
%öntgenelvételek kész$tésének mód-á%ól, az o%t)o%adiális ogászati %öntgen elvétel kész$tésével
ka'0solatban"
(ee"ál)on a gyako"latvezet#nek az elkész*lt el#adás ta"talmá"ól+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. az int"ao"alis "öntgen kész&téseko" %asználatos eszközök, beáll&tások mód)ai
. a "öntgenelvétel%ez sz*kséges anyagok
. a %ibásan kész*lt "öntgenelvétel elisme"ésének szem,ont)ai
. a sugá"védelmi szabályok
!6" Feladat
! "endelésen a ogo"vosnak kell segédkeznie a megelel# ogsz$n kiválasztásában' !z $n eladata
1)onnan é"kezett kollégá)ának a elkész&tése e""e a munká"a'
3ész&tse el 1) kollégan#)ét és oglal)a össze, amit a kiválasztásával, meg%atá"ozásával ka,/solatosan
tudni kell+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. a ogak élettani sz&n-elté"ései
. a vö"ös és e%é" sz&nköl/sön%atások
. a nyaksz&n és az élsz&n, elté"éseinek oka, a oltos zomán/ )elenség
. ogelsz&n tiszt&tása, világos&tása
. a ogsz&n-kul/sok
=56
2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgaeladatai
!7" Feladat
! "endelés"e é"kez# betegnél a %ázio"vos gó/kutatást ké"t' !z $n eladata, %ogy a gó/kutatás
olyamatában segédkezik az o"vosnak, ill' elkész&tse e""e 1)onnan é"kezett kollégá)át'
3ész&tse el 1) kollégan#)ét és oglal)a össze, amit a gó0kutatással ka,/solatosan tudni kell+
! eladat megválaszolása so"án az alábbi szem,ontok"a té")en ki-
. a gó/betegség ogalma
. a ogászati gó/ké"dés )elent#sége
. a ogászati gó/ok elde"&tésé%ez sz*kséges "öntgen indokai
. a gó/betegség, a gó/ lokális kezelése gyógysze"es 1ton
. a mik"oo"ganizmusok )elent#sége a gó/ lét"e)öttében
656